LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma klo Kunnanvirastotalo I, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kunnanvaltuusto 1 Ma klo Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Okko Antti Huuhilo Marjo Pietiläinen Risto Hakonen Hannu Junnonen Juha Kohonen Tarja Lehtonen Matti Punkka Olavi Rummukainen Kari Tapanainen Matti Torkkeli Outi Tölski Jarmo Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Huttunen Matti Kangasmäki Auli Koivisto Juha Penttilä Arto Pylkkö Osmo Sinkko Eija Tikka Raija Liisa Tuomi Paula Väisänen Kyösti Luukkanen Simo Peutere Markku Pitkänen Pentti Partamies Hannele Laine Risto Luukkanen Simo Rings Mervi kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä kunnankamreeri perusturvajohtaja sivistysjohtaja kunnanjohtaja kunnanhallituksen jäsen Todettiin. :t 1-9 Asialista hyväksyttiin käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Pietiläinen ja Marjo Huuhilo Antti Okko Markku Peutere Lemillä Risto Pietiläinen Marjo Huuhilo Lemillä Hallintojohtaja

2 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2010 Kunnanhallitus 232 Kuntalain 12 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Lemin valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. (valm. mp). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vuodeksi hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 1 Valtuutettu Kari Rummukainen esitti puheenjohtajiksi seuraavia: Antti Okko Marjo Huuhilo Risto Pietiläinen puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Muita esityksiä ei tehty. Puheenjohtaja totesi valtuuston valinneen yksimielisesti vuoden 2010 puheenjohtajat edellä ilmenevän Rummukaisen esityksen mukaisesti. Puheenjohtajaksi valittu Antti Okko kiitti valtuustoa luottamuksesta valituksi tulleiden puolesta.

3 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuuston kokoukset Kunnanhallitus 233 Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä säädetään. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksistä, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. (Valm. mp). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouskutsu aiempien vuosien tapaan lähetetään valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle ja kiinnitetään kunnan ilmoitustauluun ja että kokouksesta ilmoitetaan sanomalehti Etelä-Saimaassa ja paikallislehti Yhteissanomissa. Lisäksi esityslista lähetetään Suomen Keskustan, Kokoomuksen ja vaaliliiton kahdelle ensimmäiselle varavaltuutetulle. Todetaan, että valtuuston kokoukset on viime vuodet pidetty pääsääntöisesti maanantaisin klo alkaen. hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 2 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Todettiin, että Yhteissanomien nimi on nykyään Länsi-Saimaan Sanomat.

4 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan ilmoitusten julkaiseminen Kunnanhallitus 234 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. (Valm. mp). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kuntalain 64 :ssä tarkoitetut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Ilmoittava viranomainen voi lisäksi päättää, että jokin tai jotkut ilmoitukset julkaistaan joko sellaisenaan tai lyhennettynä paikkakunnalla ilmestyvissä Yhteissanomat ja Etelä-Saimaa -nimisissä lehdissä tahi jommassa kummassa niistä. Erityisestä syystä kunnan viranomainen voi päättää ilmoittaa muussakin lehdessä tai käyttää jotakin muuta ilmoitustapaa (esimerkiksi viranhaun yhteydessä). hyväksyttiin. ' Kunnanvaltuusto 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Todettiin, että Yhteissanomien nimi on nykyään Länsi-Saimaan Sanomat.

5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 11 :n kumoaminen Kunnanhallitus 6 Voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa Palkkiosääntöön perustuvia palkkioita on säännön 2 :n 4. momentin nojalla tarkistettu vuosittain talousarvion yleisperustelujen yhteydessä. Säännön 11 :ssä säädetään luottamushenkilönä toimivalle kunnanasiamiehelle ja tämän varamiehelle maksettavista korvauksista. Verohallinnosta annettu laki tuli voimaan Lailla siirrettiin veronsaajien edunvalvonta kokonaan verohallinnon veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön. Sen jälkeen on kunnanasiamiesjärjestelmä käynyt tarpeettomaksi. Myös siitä maksettavia palkkioita koskevat määräykset voidaan kumota. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Lemin kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 11 kumotaan. hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 4 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eksoten ja kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus Kunnanhallitus 14 Kuntakohtaisen palvelusopimuksen lisäksi kaikki Eksoten jäsenkunnat ja Eksote solmivat vielä kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen. Kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus perustuu perussopimukseen ja perustamissuunnitelmaan. Strategiseen palvelusopimukseen sisältyvät yleiset periaatteelliset seikat kuntien Eksotelle asettamista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista. Sopimus solmitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja se päivitetään vuosittain. Strategisessa palvelusopimuksessa määritellään mm. erilaiset palvelujen tuottamistavat, piirin kuntalaskutuksen perusteet, tutkimus ja kehittämistoiminta, arviointi ja seuranta sekä turvallisuusyhteistyö. Lisäksi sopimuksessa määritellään kuntakohtaisten sopimusmääräysten yhteiset ja yhdenmukaiset perusteet. Aiemmin hyväksytyt kuntakohtaiset sopimukset perustuvat tälle sopimukselle eikä tämä sopimus tuo muutoksia niihin. Sopimus on liitteenä. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus merkitsee sopimuksen tiedoksi ja saattaa sen myös kunnanvaltuuston tietoon. hyväksyttiin. Merkittiin, että asiassa kuultiin perusturvajohtaja Hannele Partamiestä. Kunnanvaltuusto 5 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Keskustelussa valtuutettu Osmo Pylkkö muistutti kohdan 2.5 merkityksestä. Sen mukaan sotepiiri tuottaa ja raportoi kunnille keskeiset toiminnan tuloksellisuustiedot, joihin kunnat antavat palautteen. Merkittiin, että asiassa kuultiin perusturvajohtaja Hannele Partamiestä.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakenneyleiskaava, seitsemän kunnan yhteinen rakennekaava; lausuntopyyntö Kunnanhallitus 158 Osana Paras-hankkeen (kunta- ja palvelurakenneuudistus) maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullisen tarkastelukulman vahvistamistoimia kunnat päättivät käynnistää rakenneyleiskaavan valmistelun Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen, Suomenniemen, Taipalsaaren ja Ylämaan kuntien alueella. Seitsemän kunnan yhteinen rakenneyleiskaava on laadittu maankuntakaavoituksen ja kuntien osayleiskaavoituksen tueksi. Se ei ole oikeusvaikutteinen kaava. Rakenneyleiskaavan tavoitevuosi on Kaavan päätavoitteena on hahmottaa alueen pitkän aikavälin strategiat, kehittämisen painopistealueet sekä maankäytön kehityssuunnat ja muutosalueet. Suunnittelua ohjaavina periaatteina ovat olleet mm. miten: maankäytön suunnittelulla voidaan minimoida uuden yhdyskunta. ja kunnallistekniikan rakentamisen tulevat kustannukset yhteen sovittaa asuminen ja palvelutarjonta tukemaan toisiaan ottaa huomioon ympäristö- ja ilmastonäkökohdat huomioida asuin- ja työpaikka-alueiden saavutettavuus tarkastella seutua kokonaisuutena ilman kuntarajoja Rakenneyleiskaavan pohjana ovat Etelä-Karjalan maankäytön tavoitteet sekä tutkituista vaihtoehdoista vaihtoehto "Valtatien kehityskäytävä", johon on otettu mukaan osia vaihtoehdoista "Keskusten verkosto" ja "City ja maalaismaisema". Rakennemallin johtavia tavoitteita vuodelle 2050 ovat: tiivistetään ja eheytetään yhdyskuntarakennetta ohjataan asuntorakentaminen pääosin taajamiin ja hyvien liikenneyhteyksien varteen ohjataan työpaikkarakentaminen keskuksiin ja liikenteen solmukohtiin tarjotaan laadukkaita ja viihtyisiä asumisvaihtoehtoja (myös ulkomaalaisille) varmistetaan joukkoliikenteen saavutettavuus ja toimivuus

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto turvataan pääliikenneväylien sujuvuus ja palvelutaso hyödynnetään uusiutuvia energiamuotoja lisätään yhteistyötä vesihuollossa ja jätehuollossa Jatkotoimenpiteinä esitetään mm. rakenneyleiskaavan pohjalta on mahdollista tehdä oikeusvaikutteisia kuntarajat ylittäviä yleiskaavoja asuin- ja työpaikka-alueilla tai hyväksyä yhteinen yleiskaava kehityskäytävän alueella uusien työpaikka-alueiden määrittäminen kuntien yhteistyönä ja yritysalueiden profilointi alueen eri keskusten roolin imagon ja palvelutarjonnan määrittäminen kehityskäytävän palveluverkkoselvityksen valmistelu asumisvaihtoehtojen tarjonnan lisääminen pelisäännöistä sopiminen loma-asuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi seudullisen maankäytön ja toiminnallisen suunnitelman valmistelu Salpalinjan matkailulliseksi hyödyntämiseksi. Lappeenrannan seudun kaupunkiseutusuunnitelman ohjausryhmä on kokouksessaan käsitellyt seitsemän kunnan yhteistä rakennekaava-asiaa ja päättänyt pyytää lausunnot Lappeenrannan kaupunginhallitukselta sekä Savitaipaleen, Suomenniemen, Ylämaan, Lemin, Luumäen ja Taipalsaaren kunnanhallituksilta. Lausunto pyydetään toimittamaan Lappeenrannan kaupungin tekniselle toimelle mennessä. Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa, että rakenneyleiskaavasta ei ole huomauttamista. Kunnanhallitus hyväksyy sen tavoitteet ja ohjausryhmän esitykset jatkotoimenpiteiksi. hyväksyttiin. Lisäksi esitetään Iitiä-Kuukanniemi kevyen liikenteen väylän merkitsemistä karttaan. Merkittiin pöytäkirjaan, että aluearkkitehti Antti Hirvikalliota kuultiin asiantuntijana, mutta hän ei yhtenä suunnitelman laatijana ja siten esteellisenä osallistunut muuhun keskusteluun.

9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 1 Lappeenrannan kaupunkiseutusuunnitelman ohjausryhmä päätti kokouksessaan saattaa seudullisen rakennekaavan valtuustokäsittelyyn. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että rakenneyleiskaava hyväksytään. Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kunnanhallituksen aikaisemmin esittämä kevytliikenneväylä Iitiästä Kuukanniemeen tulisi asiakirjaan merkitä. Kunnanvaltuusto 6 Asiasta keskusteltuaan kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

10 Kunnanvaltuusto Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanvaltuusto 7 Todettiin, että ei ollut. 8. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat Kunnanvaltuusto 8 Todettiin, että ei ollut. 9. Muut asiat Kunnanvaltuusto 9 Pöytäkirjaan otettiin seuraavat aloitteet: 1. Juha Koiviston aloite koskien tulevaisuustoimikunnan perustamista Lemille. Toimikunnassa olisivat edustettuina mm. poliittinen päätöksenteko, yrittäjät, kolmas sektori ja nuoret. Liite. 2. Juha Koiviston aloite koskien Extranet palvelun käyttöönottoa. Tietosuojatun sähköisen palvelun tarkoituksena olisi jakaa luottamushenkilöille sähköisesti esityslistat, pöytäkirjat, palaverimuistiot, yleiset dokumentit, esittely- ja markkinointiaineisto jne. Liite. 3. Juha Junnosen aloite kulttuuriympäristökampanjavuodesta Kampanjalla pyritään eri tavoin lisäämään kulttuuriympäristön arvostuksen ja hoidon parantamista. Kampanjassa ovat mukana mm ympäristö- ja opetusministeriöt sekä lukuisat muut tahot. Liite. Merkittiin, että ennen kokouksen alkua pidettiin valtuuston työjärjestyksen mukainen kyselytunti, johon kaikki valtuutetut osallistuivat. Varsinaisen kokouksen alussa ennen kokousasioita luovutettiin seuraavat tasavallan presidentin viime itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit: Raija Liisa Tikka Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan mitali (SVR M) Jarmo Tölski Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1. luokan mitali kultaristein (SVR M 1 kr) Merkittiin pöytäkirjaan valtuutettu Auli Kangasmäen paikalla olleelle toimittaja Kaija Lankialle esittämät kiitokset pitkään jatkuneesta (25 v) hyvästä yhteistyöstä Lankian jättäessä paikallislehden toimittajan tehtävät.

11 Kunnanvaltuusto Asialista 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi Valtuuston kokoukset Kunnan ilmoitusten julkaiseminen Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 11 :n kumoaminen Eksoten ja kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus Rakenneyleiskaava, seitsemän kunnan yhteinen rakennekaava; lausuntopyyntö Tiedoksi saatettavat asiat Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat Muut asiat...10

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot