EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 212 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö direktiivin 2003/98/EY uudelleentarkastelu [SEC(2009) 597] FI FI

3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö direktiivin 2003/98/EY uudelleentarkastelu 1. JOHDANTO Tämän tiedonannon tarkoituksena on tarkastella julkisen sektorin hallussa olevista tiedoista annetun direktiivin (PSI-direktiivi, engl. Public Sector Information) 1 soveltamista ja painottaa näiden tietojen uudelleenkäyttömahdollisuuksia digitaaliaikana. Julkisen sektorin tiedot muodostavat Euroopan suurimman yksittäisen tietolähteen. Julkisen sektorin hallussa on esimerkiksi karttoja ja satelliittikuvia, lainsäädäntöä ja oikeustapauksia, tilastoja sekä yritys-, väestö- ja patenttirekistereitä. Julkisen sektorin tietoja käytetään monenlaisten arkipäiväisten tuotteiden ja palvelujen, kuten navigointijärjestelmien, sääennusteiden tai rahoitus- ja vakuutuspalvelujen raaka-aineistona. EU:n julkisen sektorin tiedon markkinoiden arvoksi arvioidaan 27 miljardia euroa 2, mikä on neljä kertaa EU:n verkkovierailupalveluiden markkinoiden arvo 3. Tämä osoittaa, että julkisen sektorin hallussa olevalla sisällöllä on keskeinen asema digitaaliajan taloudellisessa toiminnassa. Tämän resurssin tehokkaampi hyödyntäminen edistää siis suoraan EU:n tavoitteita eli parantaa kilpailukykyä ja luo uusia työpaikkoja. Julkisen sektorin tietoja koskevalla direktiivillä poistettiin suurimmat esteet, jotka haittasivat niiden uudelleenkäyttöä sisämarkkinoilla. Niitä ovat muun muassa syrjivät käytännöt, monopolimarkkinat ja avoimuuden puute. Edistystä on tapahtunut direktiivin antamisen jälkeen, mutta jäsenvaltioiden on mentävä vielä pidemmälle, jotta julkisen sektorin tietojen EU:n taloudelle tarjoama koko potentiaali voitaisiin hyödyntää. Tähän tiedonantoon liittyvässä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa esitetään analyysia ja päätelmiä tukevia tarkempia tietoja. 2. JULKISEN SEKTORIN TIETOJEN UUDELLEENKÄYTTÖ INNOVOINNIN JA KASVUN TUKENA Internet on tarjonnut yrityksille ja kansalaisille täysin uudenlaisen keinon tutustua julkisen sektorin tietoihin ja uudelleenkäyttää niitä. Digitaalisessa muodossa olevaa sisältöä voidaan käyttää uudelleen uusin tavoin yhdistelemällä eri lähteistä saatavaa tietoa ja luomalla näin sille lisäarvoa. Tästä esimerkkejä ovat navigointipalvelut, reaaliaikainen liikennetiedotus, matkapuhelimeen lähetettävät sääennusteet ja luottoluokituspalvelut. Tällaiset kokonaan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, , s. 90). Study on Measuring European Public Sector Information Resources (MEPSIR), Helm et al., 6/2006. Arviolta 6,5 miljardia euroa vuonna Ks. komission tiedonanto asetuksen (EY) N:o 717/2007 uudelleentarkastelun tuloksista, annettu , KOM(2008) 579 lopullinen. FI 2 FI

4 osittain julkisen sektorin tietoihin perustuvat tuotteet ja palvelut synnyttävät uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja ja tarjoavat kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja paremman vastineen rahoille. Niissä on usein mukana useampia jäsenvaltioita, sillä tietoa tarvitaan maiden rajojen kummallakin puolella. Eräiden julkisen sektorin tietoja uudelleenkäyttävien palvelujen, kuten henkilökohtaisten navigointilaitteiden, kysyntä on ollut niin suurta, että myynti on kolminkertaistunut vuosien 2006 ja 2007 välillä (31 miljoonaa myytyä laitetta). Myyntimäärän odotetaan vielä yli kaksinkertaistuvan 68 miljoonaan kappaleeseen vuonna Kyseessä on yksi nopeimmin kasvavista kuluttajaelektroniikka-aloista. Maailman suurin matkapuhelinvalmistaja Nokia maksoi maailman johtavasta digitaalisten karttojen valmistajasta Navteqista lähes 6 miljardia euroa. Markkinat kehittyvät edelleen, ja perusnavigointiin voidaan tuoda lisäarvoa liittämällä siihen uusia tietoja, esim. liikennetietoja, joiden ansiosta autoilijat saavat ennakolta tiedon ruuhkista, määränpään sääennusteita ja tietoja parkkipaikoista tai julkisen liikenteen vaihtoehdoista. Vaikka julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttö lisääntyy, monet mahdollisuudet jäävät käyttämättä johtuen tavasta, jolla julkisen sektorin elimet käsittelevät tietoresurssejaan. Yksi syy tähän on keskittyminen kustannusten kattamiseen lyhyellä aikavälillä sen sijaan, että otettaisiin huomioon laajemmat taloudelliset edut. Tähän ratkaisuun päädytään usein siksi, että julkisen sektorin elimet joutuvat kantamaan osan toimintansa rahoituspaineista. Tästä voi seurata julkisen ja yksityisen sektorin välistä kilpailua, rajoittavia lupa- ja maksuehtoja sekä yksinoikeuksien myöntämistä. Julkisen sektorin tietojen käyttöä haittaavat myös eräät käytännön ongelmat, kuten tietämättömyys saatavilla olevista julkisen sektorin tiedoista. Joissakin tapauksissa julkisen sektorin elimet suhtautuvat nihkeästi niiden hallussa olevien tietojen kaupallisen uudelleenkäytön perusajatukseen tai eivät ymmärrä siitä saatavaa taloudellista hyötyä. Office of Fair Trading viraston tekemän tutkimuksen 5 mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan talous menettää 500 miljoonan punnan arvoiset mahdollisuudet joka vuosi sen takia, että julkisen sektorin elimet eivät aina saata hallussaan olevia tietoja uudelleenkäytettäviksi. EU:n tilanne poikkeaa selvästi Yhdysvaltain tilanteesta, jossa uudelleenkäyttöön kannustetaan voimakkaasti. Kansalaisilla ja yrityksillä on laajat oikeudet sähköisesti saatavilla oleviin julkisen sektorin tietoihin, joiden kaupallinen uudelleenkäyttö on laajamittaista. Valtion hallussa olevia julkisen sektorin tietoja ei ole suojattu tekijänoikeuksin tai käyttörajoituksin. Enimmilläänkin uudelleenkäytöstä peritään vain kopioinnista ja jakelusta aiheutuvat marginaalikustannukset The commercial use of public information (CUPI), OFT, 12/2006. FI 3 FI

5 3. PSI-DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO Julkisen sektorin hallussa olevia tietoja koskeva direktiivi annettiin marraskuussa Sillä yhdenmukaistetaan perusedellytykset, joiden mukaan julkisen sektorin tiedot asetetaan uudelleenkäyttäjien saataville. Näin pyritään tukemaan julkisen sektorin tietoihin perustuvia yhteisön laajuisia tuotteita ja palveluita ja välttämään kilpailun vääristymät. Direktiivissä säädetään syrjimättömyydestä, maksuista, yksinoikeusjärjestelyistä, avoimuudesta, luvista ja käytännön välineistä, jotka helpottavat julkisen sektorin asiakirjojen löytämistä ja uudelleenkäyttöä. Olemassa olleille yksinoikeusjärjestelyille määrättiin siirtymäkausi, joka päättyi 31. joulukuuta Jäsenvaltiot saavat halutessaan asettaa direktiivin vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia. Kaikki jäsenvaltiot ovat panneet direktiivin täytäntöön. Tosin vain neljä maata teki sen ennen määräaikaa, joka oli 1. heinäkuuta Komissio on aloittanut rikkomusmenettelyt 18:aa jäsenvaltiota vastaan 6, ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut neljä tuomiota direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnin vuoksi 7. Jäsenvaltiot ovat panneet direktiivin täytäntöön eri tavoin: 1) Yksitoista jäsenvaltiota on hyväksynyt erityisiä julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöön liittyviä säädöksiä (BE, DE, GR, ES, IE, IT, CY, LU, MT, RO, UK). 2) Neljä jäsenvaltiota on valinnut yhdistelmän, johon sisältyy erityisiä uudelleenkäyttöön liittyviä säädöksiä ja direktiiviä edeltänyttä lainsäädäntöä (DK, AT, SI, SE), ja kahdeksan jäsenvaltiota on mukauttanut asiakirjojen saatavuuteen sovellettavaa lainsäädäntökehystään sisällyttämällä siihen julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytön (BG, CZ, FI, FR, LV, LT, NL, PT). 3) Neljä jäsenvaltiota on ilmoittanut komissiolle ainoastaan toimenpiteistä, joihin ei liity erityisiä uudelleenkäyttöön liittyviä säännöksiä (EE, HU, PL, SK). Komissio seuraa direktiivin täytäntöönpanoa ja soveltamista tekemällä kattavia vaatimustenmukaisuusanalyyseja. Se harjoittaa myös tiivistä hallinnollista yhteistyötä. Sen seurauksena monissa jäsenvaltioissa (esim. DK, EL, IE, MT ja SE), joissa ilmoitetut täytäntöönpanotoimenpiteet eivät alunperin olleet riittäviä, on tehty ripeitä lainsäädäntömuutoksia. Komissio soveltaa PSI-direktiivin periaatteita myös omiin asiakirjoihinsa komission uudelleenkäyttöpolitiikan mukaisesti. Komission päätöksessä 2006/291/EY, Euratom 8 mennään direktiiviä pidemmälle rajoittamalla maksut (enimmillään) marginaalikustannuksiin ja mahdollistamalla kaikkien asiakirjojen uudelleenkäyttö. Uudelleenkäytettäviä ovat esimerkiksi Eurostatin tilastotiedot, komission käännösmuistit, yhteisön oikeustietokanta EUR-Lex sekä tutkimukset. Komission tiedot ovat usein saatavilla 22 tai jopa 23 kielellä, mikä tekee niistä erityisen arvokkaita esimerkiksi konekäännösvälineille Täytäntöönpanoa koskevan ilmoittamisvelvoitteen laiminlyöntitapaukset koskivat Alankomaita, Belgiaa, Espanjaa, Italiaa, Itävaltaa, Latviaa, Liettuaa, Luxemburgia, Maltaa, Kreikkaa, Kyprosta, Portugalia, Saksaa, Tšekkiä ja Unkaria, ja parhaillaan käsiteltävät tapaukset, joiden mukaan kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet eivät ole direktiivin mukaisia, koskevat Italiaa, Puolaa ja Ruotsia. Ne koskivat Belgiaa, Espanjaa, Itävaltaa ja Luxemburgia. EUVL L 107, , s. 38. FI 4 FI

6 4. PSI-DIREKTIIVIN VAIKUTUKSET JA SOVELTAMISALA 4.1. Direktiivin tuomat muutokset Direktiivi selkiyttää julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytön oikeudellista kehystä sisämarkkinoilla, joilla ennen vallitsivat hyvin erilaiset säännöt ja käytännöt jäsenvaltiosta riippuen. Seuraavat esimerkit kertovat direktiivin vaikutuksista: 1) Uusi uudelleenkäyttöä helpottava lainsäädäntö: Belgiassa direktiivi on muuttanut kokonaan suhtautumisen julkisen sektorin tietojen kaupalliseen uudelleenkäyttöön, joka ennen oli kiellettyä ja johon nyt kannustetaan. 2) Julkisen sektorin elinten sopimat yksinoikeusjärjestelyt on lakkautettu joissakin jäsenvaltioissa (esim. Alankomaat ja Ruotsi; Ruotsissa muutoksen sai aikaan komission toiminta sen saatua asiasta kantelun). Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tehneet laajoja kartoituksia keskushallinnon ja paikallisviranomaisten tekemistä yksinoikeusjärjestelyistä. Latvia on luonut menettelyn, jolla varmistetaan, että mahdollisesti myönnettävät yksinoikeudet eivät riko direktiiviä ja että kilpailuviranomaisia on kuultu ennen oikeuksien myöntämistä. 3) Maksut: Alankomaat on ilmoittanut, että se aikoo jatkossa periä enimmillään vain marginaalikustannukset, kuten direktiivin johdanto-osassa kehotetaan. Myös joissain muissa jäsenvaltioissa yksittäiset julkisen sektorin elimet ovat siirtyneet marginaalikustannusten järjestelmään (esim. Espanjan maarekisteri) tai alentaneet hintojaan merkittävästi (esim. Itävallan karttatoimisto). Näiden linjausten seurauksena uudelleenkäyttäjien määrä ja kirjo ovat kasvaneet tuntuvasti. Itävallan karttatoimisto BEV on alentanut tiettyjen tietoaineistojen hintoja jopa 97 prosenttia. Tämän tuloksena tietojen käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti, joissain tapauksissa jopa prosenttia. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä on ilmaantunut uusia käyttäjiä, ja uusia käyttöaloja on noussut esiin (esim. terveys ja maatalous). Hintojen lasku on korvautunut kysynnän valtavalla kasvulla, ja BEV:n kokonaisliikevaihto on pysynyt samantasoisena. 4) Julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöön liittyvien erimielisyyksien ratkaisumekanismeja on otettu käyttöön muun muassa Ranskassa, Sloveniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näiden mekanismien käyttömäärät kertovat nopeiden ja edullisten riidanratkaisu- ja sovittelukeinojen tarpeesta. Ranskalainen CADA-lautakunta (Commission d accès aux documents administratifs) käsitteli 53 julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöön liittyvää tapausta vuonna ) Saatavilla olevien julkisen sektorin tietojen verkkoportaaleja on luotu muun muassa Sloveniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ne helpottavat tietojen löytämistä, käyttöä ja vaihtoa. Yhdistyneen kuningaskunnan Office of Public Sector Information -virasto on helpottanut uudelleenkäyttöä useiden vuosien ajan. Se myöntää valtion online-lupia, joiden haltijoita on tällä hetkellä , ja ylläpitää Information Fair Trader Scheme -järjestelmää, jolla varmistetaan, että julkisen sektorin elimet täyttävät oikeudenmukaisuus- ja avoimuusvaatimukset. Viraston verkkosivuilla esitellään laajasti saatavilla olevia julkisen sektorin tietoja ja tarjotaan palvelu, joka auttaa ratkaisemaan uudelleenkäyttöön liittyviä ongelmia. Sivusto on 9:nneksi suosituin valtion sivusto. FI 5 FI

7 4.2. Tutkimukset ja kuulemiset vahvistavat direktiivin vaikutukset Direktiivin vaikutuksia arvioivassa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kolmea tärkeintä julkisen sektorin tietojen alaa eli maantieteellistä, meteorologista ja lainsäädännöllistä/hallinnollista alaa, käytettiin erilaisia indikaattoreita julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytön mittaamiseen. Ne kaikki osoittavat markkinoiden kasvaneen ja uudelleenkäytön lisääntyneen kaikilla mainituilla aloilla viime vuosina 9. Maantieteellisten julkisen sektorin tietojen latausmäärät olivat vuonna 2007 kasvaneet noin 350 prosenttia vuoteen 2002 verrattuna, ja pelkästään Saksan markkinoiden arvoksi arvioitiin 1,5 miljardia euroa eli 50 prosenttia enemmän kuin vuonna Kansalliset ilmatieteen laitokset ovat ilmoittaneet latausmäärien kasvaneen 70 prosenttia vuosien 2002 ja 2007 välillä, ja EU:n meteorologisten markkinoiden arvoksi arvioitiin 530 miljoonaa euroa vuonna 2006, mikä on 60 prosenttia enemmän kuin vuonna Maantieteellisten ja meteorologisten tietojen uudelleenkäyttäjät valittavat ennen kaikkea korkeista hinnoista, rajoittavista lupaehdoista ja syrjinnästä. Erityisesti meteorologisten tietojen uudelleenkäyttäjät keräsivät tietoa muualta (Yhdysvaltojen tai yksityisistä tietolähteistä) tai luopuivat kokonaan yksittäisten palvelujen kehittämisestä, jos eurooppalaisten julkisen sektorin tietojen saaminen osoittautui ongelmalliseksi. Useimmat lainsäädännöllisen ja hallinnollisen sisällön haltijat ovat tehneet merkittäviä muutoksia tiedonhallintapolitiikkaansa parin viime vuoden aikana ja tarjoavat nyt tietoa ilmaiseksi internetin kautta. Muutos vaikuttaa osaltaan markkinoiden voimakkaaseen kasvuun. Sisällönhaltijat ovat ilmoittaneet markkinoiden kasvaneen 40 prosenttia vuodesta 2002, ja myös uudelleenkäyttäjät vahvistavat tulojen kasvaneen tasaisesti. Tämän alan uudelleenkäyttäjien suurin huolenaihe on se, ettei tiedetä, mitä julkisen sektorin tietoja on saatavilla ja mistä ne löytää. Ranskassa lainsäädännöllisten tietojen sektori on yksi dynaamisimmista ammattikäyttöön tarkoitetun digitaalisen tiedon markkinasektoreista. Markkinat kasvoivat 17 prosenttia vuonna 2007 lisäarvon voimakkaan nousun myötä 11. Komissio pyysi jäsenvaltioita ja sidosryhmiä 12 esittämään näkemyksiään tämän uudelleentarkastelun yhteydessä. Vastaajien mielestä PSI-direktiivi on vaikuttanut myönteisesti julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöön. Sekä sidosryhmät että jäsenvaltiot ilmoittivat kuitenkin, ettei julkisen sektorin tietojen koko potentiaalia ole vielä hyödynnetty. Julkisen sektorin elimet eivät tunne velvollisuuksiaan ja mahdollisuuksiaan, ja yksityisillä yrityksillä on vain vähän tietoa oikeuksistaan ja julkisen sektorin tietojen saatavuudesta. Uudelleenkäyttäjät ehdottavat direktiiviin muutoksia, jotta sen säännökset olisivat tiukemmat. Ehdotusten tarkoituksena on muun muassa laajentaa direktiivin soveltamisalaa, velvoittaa julkiset elimet sallimaan uudelleenkäyttö, rajoittaa maksut marginaalikustannuksiin, asettaa Assessment of the Re-use of Public Sector Information (PSI) in the Geographical Information, Meteorological Information and Legal Information sectors, MICUS, 12/2008. Ks. edellinen. Serda GFII -lehdistötiedote, Kuulemisten tulokset ja yksittäiset kannanotot on julkaistu osoitteessa FI 6 FI

8 riippumattomat sääntelyviranomaiset ja/tai riidanratkaisumekanismit, selkiyttää julkisia tehtäviä, laatia kansallisia inventaarioita/luetteloita julkisen sektorin tiedoista ja vaatia jäsenvaltioita raportoimaan tilanteesta vuosittain komissiolle. Niissä toivotaan myös tarkempaa ohjeistusta tietyistä direktiivin käsitteistä, joita pidetään monitulkintaisina. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakirjojen, julkisten tehtävien, marginaalikustannusten suuruisten maksujen ja investoinneille saatavan kohtuullisen tuoton määritelmät. Suurin osa kannanottoja esittäneistä jäsenvaltioista on sitä mieltä, että direktiivin muuttaminen on ennenaikaista, sillä sen täysimittaiseen täytäntöönpanoon tarvitaan vielä aikaa. Julkisen sektorin elimet katsovat, että direktiivin tarjoama nykyinen kehys on toimiva Direktiivin soveltamisala PSI-direktiivin 13 artiklassa vaaditaan, että komissio tarkastelee uudelleen direktiivin soveltamisalaa. Käytännössä tämä merkitsee sen tarkastelemista, pitäisikö soveltamisalaan ottaa myös kulttuuri-, opetus- ja tutkimusorganisaatiot sekä julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajat, jotka on toistaiseksi jätetty sen ulkopuolelle. Kuulemiseen osallistuneet vastaajat pitävät kulttuuri- ja tutkimuslaitosten sekä julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöpotentiaalia merkittävänä. Osa sidosryhmistä ilmoitti kannattavansa soveltamisalan laajentamista, sillä se vaikuttaisi myönteisesti sisältömarkkinoiden kehittymiseen Euroopassa. Jäsenvaltiot (Latviaa ja Liettuaa lukuun ottamatta) ja soveltamisalan ulkopuolella olevia sektoreita edustavat sidosryhmät olivat kuitenkin sitä mieltä, että soveltamisalaa ei pidä tässä vaiheessa laajentaa, sillä potentiaaliset edut eivät riittäisi kattamaan hallinnollista taakkaa ja aiheutuvia kuluja. Ne korostavat, että suuri osa näiden laitosten hallussa olevasta materiaalista on suojattu myös kolmansien osapuolten tekijänoikeuksilla, joten ne eivät kuitenkaan päätyisi direktiivin soveltamisalaan. Tätä väitettä tukevat äskettäin tehdyn tutkimuksen tulokset 13, joiden mukaan direktiivin soveltamisalaa ei pitäisi tässä vaiheessa laajentaa kulttuurialalle. Komissio kannustaa soveltamisalan ulkopuolella olevia sektoreita soveltamaan tietoresurssien käyttölupien myöntämiseen PSI-direktiivin periaatteita, etenkin avoimuutta, syrjimättömyyttä ja yksinoikeusjärjestelyjen välttämistä. Yksi erityisen kiinnostava aihe on julkisin varoin kustannetun tieteellisen tiedon saatavuus. Tällaisen tiedon pitäisi olla yleisesti saatavilla ja kaikkien käytettävissä, jotta sen hyöty tutkimuksen ja innovoinnin kannalta olisi mahdollisimman suuri, kuten komission tiedonannossa Tieteellinen tieto digitaaliaikana 14 todetaan. Toinen erityistä huomiota vaativa asia on julkinen sisältö, jolla ei ole tekijänoikeussuojaa. Komissio antoi jonkin aikaa sitten tiedonannon Euroopan kulttuuriperintöön yhdellä klikkauksella 15, jossa painotetaan, miten tärkeää on säilyttää tällaisten vapaiden teosten saatavuus myös niiden uudessa esitysformaatissa. Toisin sanoen vapaasti saatavilla olevien teosten olisi pysyttävä sellaisina myös digitoituina ja oltava saatavilla Internetin välityksellä. Yleistä kuitenkin on, että kulttuurilaitokset perivät maksun digitoidun vapaan materiaalin Assessment of the Economic and Social Impact of the Public Domain in the Information Society, Rightscom, 4/2009. KOM(2007) 56 lopullinen. KOM(2008) 513 lopullinen. FI 7 FI

9 saannista tai uudelleenkäytöstä. Tämä voi johtaa siihen, että suojaamaton materiaali yksityistetään digitaaliaikana sen sijaan, että se annettaisiin mahdollisimman laajaan käyttöön kansalaisten ja yritysten hyväksi. Komissio seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä tässä asiassa. 5. MITÄ SEURAAVAKSI? Monet jäsenvaltiot panivat PSI-direktiivin täytäntöön selvästi myöhässä. Yksinoikeusjärjestelyjen kielto tuli täysimittaisesti voimaan vasta 1. tammikuuta Nykymuotoisen direktiivin kaikkia vaikutuksia ei siis vielä ole nähty. Tästä syystä komissio ei aio tässä vaiheessa ehdottaa direktiiviin muutoksia. Komissio tekee uuden tarkastelun viimeistään vuonna 2012, jolloin pitäisi olla saatavilla enemmän tietoa direktiivin vaikutuksista ja soveltamisesta. Komissio ilmoittaa sen tuloksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tuolloin harkitaan lainsäädäntömuutoksia, jos uudelleenkäytön tarjoaman potentiaalin hyödyntämiselle on edelleen esteitä. Tällä välin jäsenvaltiot voivat monin tavoin parantaa tapaansa suhtautua markkinoilla oleviin julkisen sektorin tietoresursseihinsa. Komissio pyytää kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 1) PSI-direktiivin täysimääräinen täytäntöönpano ja soveltaminen Tämä on ensimmäinen välttämätön askel kohti tilannetta, jossa julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä haittaavat esteet, kuten monopolimarkkinat ja syrjivä kohtelu, on poistettu. Komissio seuraa edelleen, täyttävätkö jäsenvaltiot velvoitteensa ja puuttuvatko ne direktiivin vastaiseen toimintaan. 2) Yksinoikeusjärjestelyjen lakkauttaminen Kaikki olemassa olevat yksinoikeusjärjestelyt oli määrä lakkauttaa 31. joulukuuta 2008 mennessä, ellei pystytä osoittamaan, että yksinoikeus on poikkeuksellisesti välttämätön yleistä etua koskevan palvelun tarjoamiseksi 16. On kuitenkin olemassa näyttöä siitä, että jäsenvaltioissa on edelleen voimassa olevia yksinoikeusjärjestelyjä. Komissio seuraa tarkasti tämän velvoitteen noudattamista. Se aloittaa kesällä 2009 tutkimuksen, jossa selvitetään tällaisten järjestelyjen yleisyyttä. 3) Maksut Julkisen sektorin elinten pitäisi tiedottaa avoimesti käyttämästään laskentamenetelmästä, jonka avulla direktiivin asettamia maksujen ylärajoja ei ylitetä. Laskelmat eivät saisi perustua julkisen sektorin elimen koko liikevaihtoon, vaan kyseessä oleviin yksittäisiin tietokantoihin tai kappaleisiin. Cambridgen yliopiston viimeaikainen tutkimus on yksi monista, joissa esitetään, että maksujen poistaminen kokonaan tai pelkästään marginaalikustannusten (asiakirjojen kopiointi- ja jakelukustannukset) periminen edistää julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä tehokkaimmin ja että sosiaaliset ja taloudelliset edut ovat selvästi suuremmat kuin kulujen 16 Direktiivin 11 artiklan 2 ja 3 kohta. FI 8 FI

10 kattamisesta saatava välitön rahallinen hyöty 17. PSI-direktiivin johdanto-osassa suositellaan tätä lähestymistapaa. Marginaalikustannusten periminen on yksi pääperiaatteista myös äskettäin hyväksytyssä OECD:n suosituksessa, joka koskee julkisen tiedon parempaa saatavuutta ja tehokkaampaa käyttöä 18. Yksi komission tulevista painopisteistä on marginaalikustannusvaihtoehdon jatkuva taloudellinen analysointi yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa. 4) Uudelleenkäytön helpottaminen Julkisen sektorin elinten on direktiivin 3 artiklan mukaan varmistettava, että uudelleenkäytettäviksi soveltuvia asiakirjoja (joita voidaan käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, joka poikkeaa siitä alkuperäisestä julkisesta tehtävästä, jota varten asiakirjat tuotettiin) voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Julkisen sektorin elinten on uudelleenkäyttöä edistäessään noudatettava eurooppalaisia ja kansallisia tietosuojasääntöjä. Julkisen sektorin elimiä kannustetaan identifioimaan tietoresurssinsa ja asettamaan ne helposti ja ripeästi saataville pysyvissä muodoissa. Tietorekisterit ja kansalliset julkisen tiedon portaalit ovat tässä tärkeitä apuvälineitä. Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää, ja kumppanuuksia ja innovaatioita pitäisi tukea. Komissio edistää uudelleenkäyttöä helpottaviin toimenpiteisiin liittyvien hyvien toimintatapojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, erityisesti PSI-asiantuntijaryhmässä. Se tukee tiedotustoimintaa ja uudelleenkäyttöratkaisujen levittämistä PSI-foorumin kaltaisten hankkeiden avulla. 5) Terve kilpailu julkisen sektorin elinten ja uudelleenkäyttäjien välillä Julkisen sektorin elinten pitäisi varmistaa, että yksityisten uudelleenkäyttäjien lupaehdot ovat tasapuoliset eli niihin ei liity syrjintää, ristikkäistukia tai yksinoikeuksia vaikka ne kilpailisivatkin uudelleenkäyttäjien kanssa samoilla markkinoilla. Direktiivin mukaan jokainen jäsenvaltio määrittelee itse, mitkä ovat julkisen sektorin elinten julkiset tehtävät. Joissakin tapauksissa julkisten tehtävien ja julkisen sektorin elinten markkinatoiminnan välille ei ole tehty selvää eroa. Tietyissä tapauksissa julkiset tehtävät on määritelty niin, että ne kattavat hyvin laajan toimintakentän, lähes koko lisäarvoa tuottavien PSI-palvelujen markkinat. Tällainen tilanne voi helposti johtaa ristikkäistukiin eli siihen, että julkisen sektorin elin käyttää raakaa tietoaan muihin lisäarvoa tuottaviin palveluihin edullisemmin ehdoin kuin mitä kilpailijoille tarjotaan. Tällöin yksityisten uudelleenkäyttäjien on hyvin vaikea kilpailla julkisen sektorin elinten kanssa. Terveen kilpailun ja syrjimättömyyden varmistamiseksi on tärkeää noudattaa 10 artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan jos julkisen sektorin elin käyttää uudelleen omia asiakirjojaan lisäarvoa synnyttävien palvelujen tuottamiseksi kilpaillen muiden uudelleenkäyttäjien kanssa, kaikkiin osapuoliin on sovellettava samoja ehtoja ja maksuja. Tämän tavoitteen saavuttamisessa auttaa julkisten tehtävien kirjanpidon ja julkisen sektorin elinten markkinatoiminnan kirjanpidon pitäminen erillään. Vaikka jäsenvaltiot voivat määritellä Models of Public Sector Information Provision via Trading Funds, Newbery et al., 2/2008. Enhanced Access and More Effective Use of Public Information, C(2008)36, 6/2008. FI 9 FI

11 julkisen sektorin elinten julkiset tehtävät, niiden on myös otettava huomioon tietyt yhteisön oikeudessa asetetut rajat ja perusteet, sellaisina kuin yhteisöjen tuomioistuin ne on tulkinnut 19. Komissio kannustaa jäsenvaltioita määrittelemään julkiset tehtävät niin, että ne suosivat mahdollisimman laajaa julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä. Komissio myös levittää hyviä toimintatapoja ja seuraa kehitystä tässä asiassa. Kilpailusäännöillä voi tilanteesta riippuen olla myös tärkeä ja täydentävä rooli julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöpotentiaalin vapauttamisessa. Niillä voidaan varmistaa, että tietojen uudelleenkäyttö on mahdollista kaikille potentiaalisille markkinatoimijoille ketään syrjimättä direktiivin säännösten mukaisesti. 6) Riitojen ratkaiseminen Uudelleenkäyttäjät ovat usein riippuvaisia lähteistään eivätkä halua tehdä valituksia julkisen sektorin elimistä, jotka saattavat olla niiden ainoita julkisen sektorin tiedon toimittajia. Muodolliset tuomioistuinmenettelyt saattavat olla pitkällisiä ja kalliita. Siksi pitäisikin olla tarjolla tehokkaita, edullisia ja riippumattomia riitojen ratkaisumekanismeja. Muutamat jäsenvaltiot (esim. Ranska, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta) ovat ottaneet tällaisia mekanismeja käyttöön, ja valitukset ovat lisääntyneet. Direktiivissä vaaditaan, että oikeussuojakeinoja on oltava tarjolla, mutta jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi se, miten ne käytännössä järjestetään. Komissio kannustaa jäsenvaltioita perustamaan julkisen sektorin tietoihin liittyviä valitusmekanismeja ja seuraa kehitystä tässä asiassa. 19 Käsite julkinen tehtävä liittyy läheisesti julkiseen palveluun tai yleishyödylliseen taloudelliseen palveluun ja se voidaankin joissakin kielissä korvata sillä (esim. ranskassa mission de service public). Yhteisöjen tuomioistuin on tutkinut tapauskohtaisesti, voidaanko tiettyjä jäsenvaltioiden toimintoja pitää tällaisina palveluina, ja on asettanut eräitä perusteita, joita ovat esimerkiksi palvelun yleispätevyys ja jatkuvuus, yhdenmukaiset hinnat ja samat ehdot. FI 10 FI

12 Tärkeimmät toimet Jäsenvaltiot: varmistavat direktiivin täysimääräisen ja moitteettoman täytäntöönpanon ja soveltamisen lakkauttavat yksinoikeusjärjestelyt direktiivin mukaisesti käyttävät lupa- ja maksujärjestelmiä, jotka helpottavat julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä varmistavat terveen kilpailun julkisen sektorin elinten ja uudelleenkäyttäjien välillä. Lisäksi jäsenvaltioita kannustetaan tukemaan tietoresurssien identifiointia ja helpompaa saatavuutta ja perustamaan nopeita ja edullisia riitojen ratkaisumekanismeja. Komissio: seuraa tarkasti direktiivin täytäntöönpanoa ja soveltamista tekee selvityksen erityisesti yksinoikeusjärjestelyistä ( ) analysoi marginaalikustannusvaihtoehdon taloudellista perusteltavuutta kannustaa hyvien toimintatapojen vaihtoon (proaktiiviset uudelleenkäyttöratkaisut, julkiset tehtävät, riitojen ratkaisu) tekee uuden tarkastelun vuoteen 2012 mennessä ja antaa tarvittaessa direktiivin muutosehdotuksia. 6. PÄÄTELMÄT PSI-direktiivissä asetettiin perusedellytykset julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytön helpottamiselle koko EU:ssa. Edistystä on tapahtunut direktiivin antamisen jälkeen. Julkisen sektorin tietojen kaupallinen uudelleenkäyttö on sallittu, monopolit on purettu, tasapuoliset kilpailuedellytykset on asetettu, hinnat ovat laskeneet ja avoimuus on parantunut. Edistys ja direktiivin täytäntöönpano on kuitenkin ollut epätasaista eri jäsenvaltioissa. Suuria esteitä on edelleen olemassa. Niitä ovat julkisen sektorin elinten pyrkimykset kattaa mahdollisimman suuri osa kustannuksista välittämättä laajemmista kokonaistaloudellisista eduista, julkisen ja yksityisen sektorin välinen kilpailu, uudelleenkäyttöä rajoittavat käytännön asiat, kuten tietämättömyys saatavilla olevista julkisen sektorin tiedoista, ja julkisen sektorin elinten kyvyttömyys nähdä alan taloudellista potentiaalia. Näitä ongelmia ja jäsenvaltioiden edistymistä niiden ratkaisemisessa on vielä seurattava ja arvioitava ennen kuin komissio voi harkita lainsäädännöllisten muutosten ehdottamista PSIdirektiiviin. Jäsenvaltioiden on nyt keskityttävä varmistamaan direktiivin täysimääräinen ja moitteeton täytäntöönpano ja soveltaminen, lakkauttamaan yksinoikeusjärjestelyt ja käyttämään lupa- ja maksujärjestelmiä, jotka parantavat julkisen sektorin tietojen saatavuutta ja helpottavat niiden uudelleenkäyttöä. Niiden on myös varmistettava, että omia asiakirjojaan uudelleenkäyttäviin julkisen sektorin elimiin ja muihin uudelleenkäyttäjiin sovelletaan tasapuolisia edellytyksiä, ja pyrittävä ottamaan käyttöön nopeita ja edullisia riitojen ratkaisukeinoja. FI 11 FI

13 Komissio tekee uuden tarkastelun viimeistään vuonna 2012, jolloin on saatavilla enemmän näyttöä direktiivin vaikutuksista ja soveltamisesta, ja harkitsee tuolloin lainsäädäntömuutoksia tarkasteltuaan jäsenvaltioiden tällä välin aikaansaamaa edistystä. FI 12 FI

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen

Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen 1 Hanselin hankintapalvelut Puitejärjestelyt Kilpailutukset hankintayksikön puolesta Tulossa: Sähköiset työkalut omien kilpailutusten tekemiseen ja puitejärjestelyjen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/2 2 Johdanto-osan I a kappale (uusi) I a. katsoo, että monenlaisia julkisia palveluja koskevalla horisontaalisella varaumalla ei pystytä suojelemaan riittävästi julkisia palveluja, koska

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.6.2013 COM(2013) 415 final 2008/0244 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21/VIII/2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2007 2013 osana neuvoston päätöksen N:o

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Schengen-alueen laajentumisen taustaa

Schengen-alueen laajentumisen taustaa MEMO/07/618 Bryssel 20. joulukuuta 2007 Schengen-alueen laajentumisen taustaa Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan hallitukset allekirjoittivat 14. kesäkuuta 1985 luxemburgilaisessa Schengenin

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa

Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa IP/08/40 Bryssel, 19. maaliskuuta 2008 Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa Tanska, Suomi, Alankomaat ja Ruotsi ovat

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.0, 1 20. marraskuuta 2013 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot