EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 212 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö direktiivin 2003/98/EY uudelleentarkastelu [SEC(2009) 597] FI FI

3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö direktiivin 2003/98/EY uudelleentarkastelu 1. JOHDANTO Tämän tiedonannon tarkoituksena on tarkastella julkisen sektorin hallussa olevista tiedoista annetun direktiivin (PSI-direktiivi, engl. Public Sector Information) 1 soveltamista ja painottaa näiden tietojen uudelleenkäyttömahdollisuuksia digitaaliaikana. Julkisen sektorin tiedot muodostavat Euroopan suurimman yksittäisen tietolähteen. Julkisen sektorin hallussa on esimerkiksi karttoja ja satelliittikuvia, lainsäädäntöä ja oikeustapauksia, tilastoja sekä yritys-, väestö- ja patenttirekistereitä. Julkisen sektorin tietoja käytetään monenlaisten arkipäiväisten tuotteiden ja palvelujen, kuten navigointijärjestelmien, sääennusteiden tai rahoitus- ja vakuutuspalvelujen raaka-aineistona. EU:n julkisen sektorin tiedon markkinoiden arvoksi arvioidaan 27 miljardia euroa 2, mikä on neljä kertaa EU:n verkkovierailupalveluiden markkinoiden arvo 3. Tämä osoittaa, että julkisen sektorin hallussa olevalla sisällöllä on keskeinen asema digitaaliajan taloudellisessa toiminnassa. Tämän resurssin tehokkaampi hyödyntäminen edistää siis suoraan EU:n tavoitteita eli parantaa kilpailukykyä ja luo uusia työpaikkoja. Julkisen sektorin tietoja koskevalla direktiivillä poistettiin suurimmat esteet, jotka haittasivat niiden uudelleenkäyttöä sisämarkkinoilla. Niitä ovat muun muassa syrjivät käytännöt, monopolimarkkinat ja avoimuuden puute. Edistystä on tapahtunut direktiivin antamisen jälkeen, mutta jäsenvaltioiden on mentävä vielä pidemmälle, jotta julkisen sektorin tietojen EU:n taloudelle tarjoama koko potentiaali voitaisiin hyödyntää. Tähän tiedonantoon liittyvässä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa esitetään analyysia ja päätelmiä tukevia tarkempia tietoja. 2. JULKISEN SEKTORIN TIETOJEN UUDELLEENKÄYTTÖ INNOVOINNIN JA KASVUN TUKENA Internet on tarjonnut yrityksille ja kansalaisille täysin uudenlaisen keinon tutustua julkisen sektorin tietoihin ja uudelleenkäyttää niitä. Digitaalisessa muodossa olevaa sisältöä voidaan käyttää uudelleen uusin tavoin yhdistelemällä eri lähteistä saatavaa tietoa ja luomalla näin sille lisäarvoa. Tästä esimerkkejä ovat navigointipalvelut, reaaliaikainen liikennetiedotus, matkapuhelimeen lähetettävät sääennusteet ja luottoluokituspalvelut. Tällaiset kokonaan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, , s. 90). Study on Measuring European Public Sector Information Resources (MEPSIR), Helm et al., 6/2006. Arviolta 6,5 miljardia euroa vuonna Ks. komission tiedonanto asetuksen (EY) N:o 717/2007 uudelleentarkastelun tuloksista, annettu , KOM(2008) 579 lopullinen. FI 2 FI

4 osittain julkisen sektorin tietoihin perustuvat tuotteet ja palvelut synnyttävät uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja ja tarjoavat kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja paremman vastineen rahoille. Niissä on usein mukana useampia jäsenvaltioita, sillä tietoa tarvitaan maiden rajojen kummallakin puolella. Eräiden julkisen sektorin tietoja uudelleenkäyttävien palvelujen, kuten henkilökohtaisten navigointilaitteiden, kysyntä on ollut niin suurta, että myynti on kolminkertaistunut vuosien 2006 ja 2007 välillä (31 miljoonaa myytyä laitetta). Myyntimäärän odotetaan vielä yli kaksinkertaistuvan 68 miljoonaan kappaleeseen vuonna Kyseessä on yksi nopeimmin kasvavista kuluttajaelektroniikka-aloista. Maailman suurin matkapuhelinvalmistaja Nokia maksoi maailman johtavasta digitaalisten karttojen valmistajasta Navteqista lähes 6 miljardia euroa. Markkinat kehittyvät edelleen, ja perusnavigointiin voidaan tuoda lisäarvoa liittämällä siihen uusia tietoja, esim. liikennetietoja, joiden ansiosta autoilijat saavat ennakolta tiedon ruuhkista, määränpään sääennusteita ja tietoja parkkipaikoista tai julkisen liikenteen vaihtoehdoista. Vaikka julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttö lisääntyy, monet mahdollisuudet jäävät käyttämättä johtuen tavasta, jolla julkisen sektorin elimet käsittelevät tietoresurssejaan. Yksi syy tähän on keskittyminen kustannusten kattamiseen lyhyellä aikavälillä sen sijaan, että otettaisiin huomioon laajemmat taloudelliset edut. Tähän ratkaisuun päädytään usein siksi, että julkisen sektorin elimet joutuvat kantamaan osan toimintansa rahoituspaineista. Tästä voi seurata julkisen ja yksityisen sektorin välistä kilpailua, rajoittavia lupa- ja maksuehtoja sekä yksinoikeuksien myöntämistä. Julkisen sektorin tietojen käyttöä haittaavat myös eräät käytännön ongelmat, kuten tietämättömyys saatavilla olevista julkisen sektorin tiedoista. Joissakin tapauksissa julkisen sektorin elimet suhtautuvat nihkeästi niiden hallussa olevien tietojen kaupallisen uudelleenkäytön perusajatukseen tai eivät ymmärrä siitä saatavaa taloudellista hyötyä. Office of Fair Trading viraston tekemän tutkimuksen 5 mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan talous menettää 500 miljoonan punnan arvoiset mahdollisuudet joka vuosi sen takia, että julkisen sektorin elimet eivät aina saata hallussaan olevia tietoja uudelleenkäytettäviksi. EU:n tilanne poikkeaa selvästi Yhdysvaltain tilanteesta, jossa uudelleenkäyttöön kannustetaan voimakkaasti. Kansalaisilla ja yrityksillä on laajat oikeudet sähköisesti saatavilla oleviin julkisen sektorin tietoihin, joiden kaupallinen uudelleenkäyttö on laajamittaista. Valtion hallussa olevia julkisen sektorin tietoja ei ole suojattu tekijänoikeuksin tai käyttörajoituksin. Enimmilläänkin uudelleenkäytöstä peritään vain kopioinnista ja jakelusta aiheutuvat marginaalikustannukset The commercial use of public information (CUPI), OFT, 12/2006. FI 3 FI

5 3. PSI-DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO Julkisen sektorin hallussa olevia tietoja koskeva direktiivi annettiin marraskuussa Sillä yhdenmukaistetaan perusedellytykset, joiden mukaan julkisen sektorin tiedot asetetaan uudelleenkäyttäjien saataville. Näin pyritään tukemaan julkisen sektorin tietoihin perustuvia yhteisön laajuisia tuotteita ja palveluita ja välttämään kilpailun vääristymät. Direktiivissä säädetään syrjimättömyydestä, maksuista, yksinoikeusjärjestelyistä, avoimuudesta, luvista ja käytännön välineistä, jotka helpottavat julkisen sektorin asiakirjojen löytämistä ja uudelleenkäyttöä. Olemassa olleille yksinoikeusjärjestelyille määrättiin siirtymäkausi, joka päättyi 31. joulukuuta Jäsenvaltiot saavat halutessaan asettaa direktiivin vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia. Kaikki jäsenvaltiot ovat panneet direktiivin täytäntöön. Tosin vain neljä maata teki sen ennen määräaikaa, joka oli 1. heinäkuuta Komissio on aloittanut rikkomusmenettelyt 18:aa jäsenvaltiota vastaan 6, ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut neljä tuomiota direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnin vuoksi 7. Jäsenvaltiot ovat panneet direktiivin täytäntöön eri tavoin: 1) Yksitoista jäsenvaltiota on hyväksynyt erityisiä julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöön liittyviä säädöksiä (BE, DE, GR, ES, IE, IT, CY, LU, MT, RO, UK). 2) Neljä jäsenvaltiota on valinnut yhdistelmän, johon sisältyy erityisiä uudelleenkäyttöön liittyviä säädöksiä ja direktiiviä edeltänyttä lainsäädäntöä (DK, AT, SI, SE), ja kahdeksan jäsenvaltiota on mukauttanut asiakirjojen saatavuuteen sovellettavaa lainsäädäntökehystään sisällyttämällä siihen julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytön (BG, CZ, FI, FR, LV, LT, NL, PT). 3) Neljä jäsenvaltiota on ilmoittanut komissiolle ainoastaan toimenpiteistä, joihin ei liity erityisiä uudelleenkäyttöön liittyviä säännöksiä (EE, HU, PL, SK). Komissio seuraa direktiivin täytäntöönpanoa ja soveltamista tekemällä kattavia vaatimustenmukaisuusanalyyseja. Se harjoittaa myös tiivistä hallinnollista yhteistyötä. Sen seurauksena monissa jäsenvaltioissa (esim. DK, EL, IE, MT ja SE), joissa ilmoitetut täytäntöönpanotoimenpiteet eivät alunperin olleet riittäviä, on tehty ripeitä lainsäädäntömuutoksia. Komissio soveltaa PSI-direktiivin periaatteita myös omiin asiakirjoihinsa komission uudelleenkäyttöpolitiikan mukaisesti. Komission päätöksessä 2006/291/EY, Euratom 8 mennään direktiiviä pidemmälle rajoittamalla maksut (enimmillään) marginaalikustannuksiin ja mahdollistamalla kaikkien asiakirjojen uudelleenkäyttö. Uudelleenkäytettäviä ovat esimerkiksi Eurostatin tilastotiedot, komission käännösmuistit, yhteisön oikeustietokanta EUR-Lex sekä tutkimukset. Komission tiedot ovat usein saatavilla 22 tai jopa 23 kielellä, mikä tekee niistä erityisen arvokkaita esimerkiksi konekäännösvälineille Täytäntöönpanoa koskevan ilmoittamisvelvoitteen laiminlyöntitapaukset koskivat Alankomaita, Belgiaa, Espanjaa, Italiaa, Itävaltaa, Latviaa, Liettuaa, Luxemburgia, Maltaa, Kreikkaa, Kyprosta, Portugalia, Saksaa, Tšekkiä ja Unkaria, ja parhaillaan käsiteltävät tapaukset, joiden mukaan kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet eivät ole direktiivin mukaisia, koskevat Italiaa, Puolaa ja Ruotsia. Ne koskivat Belgiaa, Espanjaa, Itävaltaa ja Luxemburgia. EUVL L 107, , s. 38. FI 4 FI

6 4. PSI-DIREKTIIVIN VAIKUTUKSET JA SOVELTAMISALA 4.1. Direktiivin tuomat muutokset Direktiivi selkiyttää julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytön oikeudellista kehystä sisämarkkinoilla, joilla ennen vallitsivat hyvin erilaiset säännöt ja käytännöt jäsenvaltiosta riippuen. Seuraavat esimerkit kertovat direktiivin vaikutuksista: 1) Uusi uudelleenkäyttöä helpottava lainsäädäntö: Belgiassa direktiivi on muuttanut kokonaan suhtautumisen julkisen sektorin tietojen kaupalliseen uudelleenkäyttöön, joka ennen oli kiellettyä ja johon nyt kannustetaan. 2) Julkisen sektorin elinten sopimat yksinoikeusjärjestelyt on lakkautettu joissakin jäsenvaltioissa (esim. Alankomaat ja Ruotsi; Ruotsissa muutoksen sai aikaan komission toiminta sen saatua asiasta kantelun). Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tehneet laajoja kartoituksia keskushallinnon ja paikallisviranomaisten tekemistä yksinoikeusjärjestelyistä. Latvia on luonut menettelyn, jolla varmistetaan, että mahdollisesti myönnettävät yksinoikeudet eivät riko direktiiviä ja että kilpailuviranomaisia on kuultu ennen oikeuksien myöntämistä. 3) Maksut: Alankomaat on ilmoittanut, että se aikoo jatkossa periä enimmillään vain marginaalikustannukset, kuten direktiivin johdanto-osassa kehotetaan. Myös joissain muissa jäsenvaltioissa yksittäiset julkisen sektorin elimet ovat siirtyneet marginaalikustannusten järjestelmään (esim. Espanjan maarekisteri) tai alentaneet hintojaan merkittävästi (esim. Itävallan karttatoimisto). Näiden linjausten seurauksena uudelleenkäyttäjien määrä ja kirjo ovat kasvaneet tuntuvasti. Itävallan karttatoimisto BEV on alentanut tiettyjen tietoaineistojen hintoja jopa 97 prosenttia. Tämän tuloksena tietojen käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti, joissain tapauksissa jopa prosenttia. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä on ilmaantunut uusia käyttäjiä, ja uusia käyttöaloja on noussut esiin (esim. terveys ja maatalous). Hintojen lasku on korvautunut kysynnän valtavalla kasvulla, ja BEV:n kokonaisliikevaihto on pysynyt samantasoisena. 4) Julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöön liittyvien erimielisyyksien ratkaisumekanismeja on otettu käyttöön muun muassa Ranskassa, Sloveniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näiden mekanismien käyttömäärät kertovat nopeiden ja edullisten riidanratkaisu- ja sovittelukeinojen tarpeesta. Ranskalainen CADA-lautakunta (Commission d accès aux documents administratifs) käsitteli 53 julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöön liittyvää tapausta vuonna ) Saatavilla olevien julkisen sektorin tietojen verkkoportaaleja on luotu muun muassa Sloveniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ne helpottavat tietojen löytämistä, käyttöä ja vaihtoa. Yhdistyneen kuningaskunnan Office of Public Sector Information -virasto on helpottanut uudelleenkäyttöä useiden vuosien ajan. Se myöntää valtion online-lupia, joiden haltijoita on tällä hetkellä , ja ylläpitää Information Fair Trader Scheme -järjestelmää, jolla varmistetaan, että julkisen sektorin elimet täyttävät oikeudenmukaisuus- ja avoimuusvaatimukset. Viraston verkkosivuilla esitellään laajasti saatavilla olevia julkisen sektorin tietoja ja tarjotaan palvelu, joka auttaa ratkaisemaan uudelleenkäyttöön liittyviä ongelmia. Sivusto on 9:nneksi suosituin valtion sivusto. FI 5 FI

7 4.2. Tutkimukset ja kuulemiset vahvistavat direktiivin vaikutukset Direktiivin vaikutuksia arvioivassa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kolmea tärkeintä julkisen sektorin tietojen alaa eli maantieteellistä, meteorologista ja lainsäädännöllistä/hallinnollista alaa, käytettiin erilaisia indikaattoreita julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytön mittaamiseen. Ne kaikki osoittavat markkinoiden kasvaneen ja uudelleenkäytön lisääntyneen kaikilla mainituilla aloilla viime vuosina 9. Maantieteellisten julkisen sektorin tietojen latausmäärät olivat vuonna 2007 kasvaneet noin 350 prosenttia vuoteen 2002 verrattuna, ja pelkästään Saksan markkinoiden arvoksi arvioitiin 1,5 miljardia euroa eli 50 prosenttia enemmän kuin vuonna Kansalliset ilmatieteen laitokset ovat ilmoittaneet latausmäärien kasvaneen 70 prosenttia vuosien 2002 ja 2007 välillä, ja EU:n meteorologisten markkinoiden arvoksi arvioitiin 530 miljoonaa euroa vuonna 2006, mikä on 60 prosenttia enemmän kuin vuonna Maantieteellisten ja meteorologisten tietojen uudelleenkäyttäjät valittavat ennen kaikkea korkeista hinnoista, rajoittavista lupaehdoista ja syrjinnästä. Erityisesti meteorologisten tietojen uudelleenkäyttäjät keräsivät tietoa muualta (Yhdysvaltojen tai yksityisistä tietolähteistä) tai luopuivat kokonaan yksittäisten palvelujen kehittämisestä, jos eurooppalaisten julkisen sektorin tietojen saaminen osoittautui ongelmalliseksi. Useimmat lainsäädännöllisen ja hallinnollisen sisällön haltijat ovat tehneet merkittäviä muutoksia tiedonhallintapolitiikkaansa parin viime vuoden aikana ja tarjoavat nyt tietoa ilmaiseksi internetin kautta. Muutos vaikuttaa osaltaan markkinoiden voimakkaaseen kasvuun. Sisällönhaltijat ovat ilmoittaneet markkinoiden kasvaneen 40 prosenttia vuodesta 2002, ja myös uudelleenkäyttäjät vahvistavat tulojen kasvaneen tasaisesti. Tämän alan uudelleenkäyttäjien suurin huolenaihe on se, ettei tiedetä, mitä julkisen sektorin tietoja on saatavilla ja mistä ne löytää. Ranskassa lainsäädännöllisten tietojen sektori on yksi dynaamisimmista ammattikäyttöön tarkoitetun digitaalisen tiedon markkinasektoreista. Markkinat kasvoivat 17 prosenttia vuonna 2007 lisäarvon voimakkaan nousun myötä 11. Komissio pyysi jäsenvaltioita ja sidosryhmiä 12 esittämään näkemyksiään tämän uudelleentarkastelun yhteydessä. Vastaajien mielestä PSI-direktiivi on vaikuttanut myönteisesti julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöön. Sekä sidosryhmät että jäsenvaltiot ilmoittivat kuitenkin, ettei julkisen sektorin tietojen koko potentiaalia ole vielä hyödynnetty. Julkisen sektorin elimet eivät tunne velvollisuuksiaan ja mahdollisuuksiaan, ja yksityisillä yrityksillä on vain vähän tietoa oikeuksistaan ja julkisen sektorin tietojen saatavuudesta. Uudelleenkäyttäjät ehdottavat direktiiviin muutoksia, jotta sen säännökset olisivat tiukemmat. Ehdotusten tarkoituksena on muun muassa laajentaa direktiivin soveltamisalaa, velvoittaa julkiset elimet sallimaan uudelleenkäyttö, rajoittaa maksut marginaalikustannuksiin, asettaa Assessment of the Re-use of Public Sector Information (PSI) in the Geographical Information, Meteorological Information and Legal Information sectors, MICUS, 12/2008. Ks. edellinen. Serda GFII -lehdistötiedote, Kuulemisten tulokset ja yksittäiset kannanotot on julkaistu osoitteessa FI 6 FI

8 riippumattomat sääntelyviranomaiset ja/tai riidanratkaisumekanismit, selkiyttää julkisia tehtäviä, laatia kansallisia inventaarioita/luetteloita julkisen sektorin tiedoista ja vaatia jäsenvaltioita raportoimaan tilanteesta vuosittain komissiolle. Niissä toivotaan myös tarkempaa ohjeistusta tietyistä direktiivin käsitteistä, joita pidetään monitulkintaisina. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakirjojen, julkisten tehtävien, marginaalikustannusten suuruisten maksujen ja investoinneille saatavan kohtuullisen tuoton määritelmät. Suurin osa kannanottoja esittäneistä jäsenvaltioista on sitä mieltä, että direktiivin muuttaminen on ennenaikaista, sillä sen täysimittaiseen täytäntöönpanoon tarvitaan vielä aikaa. Julkisen sektorin elimet katsovat, että direktiivin tarjoama nykyinen kehys on toimiva Direktiivin soveltamisala PSI-direktiivin 13 artiklassa vaaditaan, että komissio tarkastelee uudelleen direktiivin soveltamisalaa. Käytännössä tämä merkitsee sen tarkastelemista, pitäisikö soveltamisalaan ottaa myös kulttuuri-, opetus- ja tutkimusorganisaatiot sekä julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajat, jotka on toistaiseksi jätetty sen ulkopuolelle. Kuulemiseen osallistuneet vastaajat pitävät kulttuuri- ja tutkimuslaitosten sekä julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöpotentiaalia merkittävänä. Osa sidosryhmistä ilmoitti kannattavansa soveltamisalan laajentamista, sillä se vaikuttaisi myönteisesti sisältömarkkinoiden kehittymiseen Euroopassa. Jäsenvaltiot (Latviaa ja Liettuaa lukuun ottamatta) ja soveltamisalan ulkopuolella olevia sektoreita edustavat sidosryhmät olivat kuitenkin sitä mieltä, että soveltamisalaa ei pidä tässä vaiheessa laajentaa, sillä potentiaaliset edut eivät riittäisi kattamaan hallinnollista taakkaa ja aiheutuvia kuluja. Ne korostavat, että suuri osa näiden laitosten hallussa olevasta materiaalista on suojattu myös kolmansien osapuolten tekijänoikeuksilla, joten ne eivät kuitenkaan päätyisi direktiivin soveltamisalaan. Tätä väitettä tukevat äskettäin tehdyn tutkimuksen tulokset 13, joiden mukaan direktiivin soveltamisalaa ei pitäisi tässä vaiheessa laajentaa kulttuurialalle. Komissio kannustaa soveltamisalan ulkopuolella olevia sektoreita soveltamaan tietoresurssien käyttölupien myöntämiseen PSI-direktiivin periaatteita, etenkin avoimuutta, syrjimättömyyttä ja yksinoikeusjärjestelyjen välttämistä. Yksi erityisen kiinnostava aihe on julkisin varoin kustannetun tieteellisen tiedon saatavuus. Tällaisen tiedon pitäisi olla yleisesti saatavilla ja kaikkien käytettävissä, jotta sen hyöty tutkimuksen ja innovoinnin kannalta olisi mahdollisimman suuri, kuten komission tiedonannossa Tieteellinen tieto digitaaliaikana 14 todetaan. Toinen erityistä huomiota vaativa asia on julkinen sisältö, jolla ei ole tekijänoikeussuojaa. Komissio antoi jonkin aikaa sitten tiedonannon Euroopan kulttuuriperintöön yhdellä klikkauksella 15, jossa painotetaan, miten tärkeää on säilyttää tällaisten vapaiden teosten saatavuus myös niiden uudessa esitysformaatissa. Toisin sanoen vapaasti saatavilla olevien teosten olisi pysyttävä sellaisina myös digitoituina ja oltava saatavilla Internetin välityksellä. Yleistä kuitenkin on, että kulttuurilaitokset perivät maksun digitoidun vapaan materiaalin Assessment of the Economic and Social Impact of the Public Domain in the Information Society, Rightscom, 4/2009. KOM(2007) 56 lopullinen. KOM(2008) 513 lopullinen. FI 7 FI

9 saannista tai uudelleenkäytöstä. Tämä voi johtaa siihen, että suojaamaton materiaali yksityistetään digitaaliaikana sen sijaan, että se annettaisiin mahdollisimman laajaan käyttöön kansalaisten ja yritysten hyväksi. Komissio seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä tässä asiassa. 5. MITÄ SEURAAVAKSI? Monet jäsenvaltiot panivat PSI-direktiivin täytäntöön selvästi myöhässä. Yksinoikeusjärjestelyjen kielto tuli täysimittaisesti voimaan vasta 1. tammikuuta Nykymuotoisen direktiivin kaikkia vaikutuksia ei siis vielä ole nähty. Tästä syystä komissio ei aio tässä vaiheessa ehdottaa direktiiviin muutoksia. Komissio tekee uuden tarkastelun viimeistään vuonna 2012, jolloin pitäisi olla saatavilla enemmän tietoa direktiivin vaikutuksista ja soveltamisesta. Komissio ilmoittaa sen tuloksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tuolloin harkitaan lainsäädäntömuutoksia, jos uudelleenkäytön tarjoaman potentiaalin hyödyntämiselle on edelleen esteitä. Tällä välin jäsenvaltiot voivat monin tavoin parantaa tapaansa suhtautua markkinoilla oleviin julkisen sektorin tietoresursseihinsa. Komissio pyytää kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 1) PSI-direktiivin täysimääräinen täytäntöönpano ja soveltaminen Tämä on ensimmäinen välttämätön askel kohti tilannetta, jossa julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä haittaavat esteet, kuten monopolimarkkinat ja syrjivä kohtelu, on poistettu. Komissio seuraa edelleen, täyttävätkö jäsenvaltiot velvoitteensa ja puuttuvatko ne direktiivin vastaiseen toimintaan. 2) Yksinoikeusjärjestelyjen lakkauttaminen Kaikki olemassa olevat yksinoikeusjärjestelyt oli määrä lakkauttaa 31. joulukuuta 2008 mennessä, ellei pystytä osoittamaan, että yksinoikeus on poikkeuksellisesti välttämätön yleistä etua koskevan palvelun tarjoamiseksi 16. On kuitenkin olemassa näyttöä siitä, että jäsenvaltioissa on edelleen voimassa olevia yksinoikeusjärjestelyjä. Komissio seuraa tarkasti tämän velvoitteen noudattamista. Se aloittaa kesällä 2009 tutkimuksen, jossa selvitetään tällaisten järjestelyjen yleisyyttä. 3) Maksut Julkisen sektorin elinten pitäisi tiedottaa avoimesti käyttämästään laskentamenetelmästä, jonka avulla direktiivin asettamia maksujen ylärajoja ei ylitetä. Laskelmat eivät saisi perustua julkisen sektorin elimen koko liikevaihtoon, vaan kyseessä oleviin yksittäisiin tietokantoihin tai kappaleisiin. Cambridgen yliopiston viimeaikainen tutkimus on yksi monista, joissa esitetään, että maksujen poistaminen kokonaan tai pelkästään marginaalikustannusten (asiakirjojen kopiointi- ja jakelukustannukset) periminen edistää julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä tehokkaimmin ja että sosiaaliset ja taloudelliset edut ovat selvästi suuremmat kuin kulujen 16 Direktiivin 11 artiklan 2 ja 3 kohta. FI 8 FI

10 kattamisesta saatava välitön rahallinen hyöty 17. PSI-direktiivin johdanto-osassa suositellaan tätä lähestymistapaa. Marginaalikustannusten periminen on yksi pääperiaatteista myös äskettäin hyväksytyssä OECD:n suosituksessa, joka koskee julkisen tiedon parempaa saatavuutta ja tehokkaampaa käyttöä 18. Yksi komission tulevista painopisteistä on marginaalikustannusvaihtoehdon jatkuva taloudellinen analysointi yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa. 4) Uudelleenkäytön helpottaminen Julkisen sektorin elinten on direktiivin 3 artiklan mukaan varmistettava, että uudelleenkäytettäviksi soveltuvia asiakirjoja (joita voidaan käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, joka poikkeaa siitä alkuperäisestä julkisesta tehtävästä, jota varten asiakirjat tuotettiin) voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Julkisen sektorin elinten on uudelleenkäyttöä edistäessään noudatettava eurooppalaisia ja kansallisia tietosuojasääntöjä. Julkisen sektorin elimiä kannustetaan identifioimaan tietoresurssinsa ja asettamaan ne helposti ja ripeästi saataville pysyvissä muodoissa. Tietorekisterit ja kansalliset julkisen tiedon portaalit ovat tässä tärkeitä apuvälineitä. Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää, ja kumppanuuksia ja innovaatioita pitäisi tukea. Komissio edistää uudelleenkäyttöä helpottaviin toimenpiteisiin liittyvien hyvien toimintatapojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, erityisesti PSI-asiantuntijaryhmässä. Se tukee tiedotustoimintaa ja uudelleenkäyttöratkaisujen levittämistä PSI-foorumin kaltaisten hankkeiden avulla. 5) Terve kilpailu julkisen sektorin elinten ja uudelleenkäyttäjien välillä Julkisen sektorin elinten pitäisi varmistaa, että yksityisten uudelleenkäyttäjien lupaehdot ovat tasapuoliset eli niihin ei liity syrjintää, ristikkäistukia tai yksinoikeuksia vaikka ne kilpailisivatkin uudelleenkäyttäjien kanssa samoilla markkinoilla. Direktiivin mukaan jokainen jäsenvaltio määrittelee itse, mitkä ovat julkisen sektorin elinten julkiset tehtävät. Joissakin tapauksissa julkisten tehtävien ja julkisen sektorin elinten markkinatoiminnan välille ei ole tehty selvää eroa. Tietyissä tapauksissa julkiset tehtävät on määritelty niin, että ne kattavat hyvin laajan toimintakentän, lähes koko lisäarvoa tuottavien PSI-palvelujen markkinat. Tällainen tilanne voi helposti johtaa ristikkäistukiin eli siihen, että julkisen sektorin elin käyttää raakaa tietoaan muihin lisäarvoa tuottaviin palveluihin edullisemmin ehdoin kuin mitä kilpailijoille tarjotaan. Tällöin yksityisten uudelleenkäyttäjien on hyvin vaikea kilpailla julkisen sektorin elinten kanssa. Terveen kilpailun ja syrjimättömyyden varmistamiseksi on tärkeää noudattaa 10 artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan jos julkisen sektorin elin käyttää uudelleen omia asiakirjojaan lisäarvoa synnyttävien palvelujen tuottamiseksi kilpaillen muiden uudelleenkäyttäjien kanssa, kaikkiin osapuoliin on sovellettava samoja ehtoja ja maksuja. Tämän tavoitteen saavuttamisessa auttaa julkisten tehtävien kirjanpidon ja julkisen sektorin elinten markkinatoiminnan kirjanpidon pitäminen erillään. Vaikka jäsenvaltiot voivat määritellä Models of Public Sector Information Provision via Trading Funds, Newbery et al., 2/2008. Enhanced Access and More Effective Use of Public Information, C(2008)36, 6/2008. FI 9 FI

11 julkisen sektorin elinten julkiset tehtävät, niiden on myös otettava huomioon tietyt yhteisön oikeudessa asetetut rajat ja perusteet, sellaisina kuin yhteisöjen tuomioistuin ne on tulkinnut 19. Komissio kannustaa jäsenvaltioita määrittelemään julkiset tehtävät niin, että ne suosivat mahdollisimman laajaa julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä. Komissio myös levittää hyviä toimintatapoja ja seuraa kehitystä tässä asiassa. Kilpailusäännöillä voi tilanteesta riippuen olla myös tärkeä ja täydentävä rooli julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöpotentiaalin vapauttamisessa. Niillä voidaan varmistaa, että tietojen uudelleenkäyttö on mahdollista kaikille potentiaalisille markkinatoimijoille ketään syrjimättä direktiivin säännösten mukaisesti. 6) Riitojen ratkaiseminen Uudelleenkäyttäjät ovat usein riippuvaisia lähteistään eivätkä halua tehdä valituksia julkisen sektorin elimistä, jotka saattavat olla niiden ainoita julkisen sektorin tiedon toimittajia. Muodolliset tuomioistuinmenettelyt saattavat olla pitkällisiä ja kalliita. Siksi pitäisikin olla tarjolla tehokkaita, edullisia ja riippumattomia riitojen ratkaisumekanismeja. Muutamat jäsenvaltiot (esim. Ranska, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta) ovat ottaneet tällaisia mekanismeja käyttöön, ja valitukset ovat lisääntyneet. Direktiivissä vaaditaan, että oikeussuojakeinoja on oltava tarjolla, mutta jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi se, miten ne käytännössä järjestetään. Komissio kannustaa jäsenvaltioita perustamaan julkisen sektorin tietoihin liittyviä valitusmekanismeja ja seuraa kehitystä tässä asiassa. 19 Käsite julkinen tehtävä liittyy läheisesti julkiseen palveluun tai yleishyödylliseen taloudelliseen palveluun ja se voidaankin joissakin kielissä korvata sillä (esim. ranskassa mission de service public). Yhteisöjen tuomioistuin on tutkinut tapauskohtaisesti, voidaanko tiettyjä jäsenvaltioiden toimintoja pitää tällaisina palveluina, ja on asettanut eräitä perusteita, joita ovat esimerkiksi palvelun yleispätevyys ja jatkuvuus, yhdenmukaiset hinnat ja samat ehdot. FI 10 FI

12 Tärkeimmät toimet Jäsenvaltiot: varmistavat direktiivin täysimääräisen ja moitteettoman täytäntöönpanon ja soveltamisen lakkauttavat yksinoikeusjärjestelyt direktiivin mukaisesti käyttävät lupa- ja maksujärjestelmiä, jotka helpottavat julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä varmistavat terveen kilpailun julkisen sektorin elinten ja uudelleenkäyttäjien välillä. Lisäksi jäsenvaltioita kannustetaan tukemaan tietoresurssien identifiointia ja helpompaa saatavuutta ja perustamaan nopeita ja edullisia riitojen ratkaisumekanismeja. Komissio: seuraa tarkasti direktiivin täytäntöönpanoa ja soveltamista tekee selvityksen erityisesti yksinoikeusjärjestelyistä ( ) analysoi marginaalikustannusvaihtoehdon taloudellista perusteltavuutta kannustaa hyvien toimintatapojen vaihtoon (proaktiiviset uudelleenkäyttöratkaisut, julkiset tehtävät, riitojen ratkaisu) tekee uuden tarkastelun vuoteen 2012 mennessä ja antaa tarvittaessa direktiivin muutosehdotuksia. 6. PÄÄTELMÄT PSI-direktiivissä asetettiin perusedellytykset julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytön helpottamiselle koko EU:ssa. Edistystä on tapahtunut direktiivin antamisen jälkeen. Julkisen sektorin tietojen kaupallinen uudelleenkäyttö on sallittu, monopolit on purettu, tasapuoliset kilpailuedellytykset on asetettu, hinnat ovat laskeneet ja avoimuus on parantunut. Edistys ja direktiivin täytäntöönpano on kuitenkin ollut epätasaista eri jäsenvaltioissa. Suuria esteitä on edelleen olemassa. Niitä ovat julkisen sektorin elinten pyrkimykset kattaa mahdollisimman suuri osa kustannuksista välittämättä laajemmista kokonaistaloudellisista eduista, julkisen ja yksityisen sektorin välinen kilpailu, uudelleenkäyttöä rajoittavat käytännön asiat, kuten tietämättömyys saatavilla olevista julkisen sektorin tiedoista, ja julkisen sektorin elinten kyvyttömyys nähdä alan taloudellista potentiaalia. Näitä ongelmia ja jäsenvaltioiden edistymistä niiden ratkaisemisessa on vielä seurattava ja arvioitava ennen kuin komissio voi harkita lainsäädännöllisten muutosten ehdottamista PSIdirektiiviin. Jäsenvaltioiden on nyt keskityttävä varmistamaan direktiivin täysimääräinen ja moitteeton täytäntöönpano ja soveltaminen, lakkauttamaan yksinoikeusjärjestelyt ja käyttämään lupa- ja maksujärjestelmiä, jotka parantavat julkisen sektorin tietojen saatavuutta ja helpottavat niiden uudelleenkäyttöä. Niiden on myös varmistettava, että omia asiakirjojaan uudelleenkäyttäviin julkisen sektorin elimiin ja muihin uudelleenkäyttäjiin sovelletaan tasapuolisia edellytyksiä, ja pyrittävä ottamaan käyttöön nopeita ja edullisia riitojen ratkaisukeinoja. FI 11 FI

13 Komissio tekee uuden tarkastelun viimeistään vuonna 2012, jolloin on saatavilla enemmän näyttöä direktiivin vaikutuksista ja soveltamisesta, ja harkitsee tuolloin lainsäädäntömuutoksia tarkasteltuaan jäsenvaltioiden tällä välin aikaansaamaa edistystä. FI 12 FI

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/2 2 Johdanto-osan I a kappale (uusi) I a. katsoo, että monenlaisia julkisia palveluja koskevalla horisontaalisella varaumalla ei pystytä suojelemaan riittävästi julkisia palveluja, koska

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6976/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT 43 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus 11.10.2016 Ehdotukset Marrakeshin sopimuksen voimaansaattamiseksi Komissio ehdottaa sekä direktiiviä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Oikeudellisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2012 2012/2038(INI) MIETINTÖLUONNOS kertomuksesta jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin (2001/84/EY) soveltamisesta ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 290 final ANNEX 1 LIITE Sopimus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden täyttämiseen yhteisesti Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot