KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN?"

Transkriptio

1 1 KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN? Selvitys Helsingin yliopiston klassillisen filologian laitoksella vuosina opiskelleista ja laitokselta vuosina valmistuneista henkilöistä. Helsingin yliopisto, Klassillisen filologian laitos. Vesa Vahtikari

2 SISÄLLYS 2 1 ALUKSI 3 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 3 3 TULOKSET Poissaoleviksi ilmoittautuneet sekä kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopintonsa keskeyttäneet opiskelijat Läsnäolevat kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijat Valmistuneet kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijat 13 4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTOJA Vastausprosentit Yhteenveto aloitusvuosittain Keskiarvoja ja tilastoja Valmistuneiden työllistyminen 22 5 LOPUKSI 23

3 1 ALUKSI 1 3 Helsingin yliopiston klassillisen filologian laitoksen johtaja, professori Olli Salomies, antoi lokakuun alussa 2002 minun tehtäväkseni selvittää sekä entisten että nykyisten kreikan kielen ja kirjallisuuden ja latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden opiskelijoiden tilannetta ja lukumäärää. Oli otettava selville, mitä on tapahtunut niille opiskelijoille, jotka ovat joskus tulleet hyväksytyiksi edellä mainittujen aineiden pääaineopiskelijoiksi mutta ovat myöhemmin jättäneet opintonsa kesken tai vaihtaneet pääainettaan tai oppilaitosta. Selvitettävä oli myös, missä työtehtävissä laitokselta valmistuneet työskentelevät, ja kuinka moni heistä on jatkanut opiskeluaan pidemmälle. Professori Salomies antoi minulle selvitettävän joukon rajoiksi keskeyttäneiden tai muualle vaihtaneiden opiskelijoiden osalta vuoden 1990 (eli ko. vuonna ja sen jälkeen aloittaneet) ja laitokseltamme valmistuneiden osalta vuoden 1980 (eli ko. vuonna ja sen jälkeen valmistuneet). 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Kyselylomakkeita ja niiden saatekirjeitä laatiessani jaoin tutkimukseni alueeseen kuuluvat henkilöt kolmeen ryhmään seuraavasti: 1) ryhmän I muodostivat kaikki vuonna 1990 tai sen jälkeen kreikan tai latinan aloittaneet pääaineopiskelijat, jotka eivät enää ole kummankaan aineen läsnäolevia pääaineopiskelijoita (eli he ovat myöhemmin vaihtaneet pääainettaan tai ovat jättäneet ilmoittautumatta yliopistolle tai ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi), 2) ryhmään II kuuluivat kaikki kreikan ja latinan läsnäolevat pääaineopiskelijat ja 3) ryhmä III koostui henkilöistä, jotka ovat valmistuneet humanistisesta tiedekunnasta vuonna 1980 tai sen jälkeen pääaineenaan Kreikan (kieli ja) kirjallisuus tai (Latinan kieli ja) Rooman kirjallisuus. Ryhmien koot olivat: ryhmä I 114 henkilöä, ryhmä II 114 henkilöä ja ryhmä III 62 henkilöä. Laadin ryhmille I ja II samanlaisen kysymyslomakkeen. Ryhmän III lomake oli luonnollisesti hieman erilainen. Laadin myös kolme erilaista saatekirjettä kysymyslomakkeille - yhden kullekin ryhmälle. Kyselylomakkeet postitin ryhmille porrastetusti eri aikaan. 1 Aivan aluksi esitän lämpimät kiitokseni Helsingin yliopiston opiskelijarekisterin sovellussuunnittelija Hilkka Hanhenojalle sekä klassillisen filologian laitoksen amanuenssi Petri Mäkeläiselle, jotka molemmat osaltaan auttoivat minua suuresti tämän selvityksen laatimisessa.

4 Ennen tulosten julkaisemista annan vielä lyhyet ohjeet niiden lukemiseksi. Olen kursivoinut suorat lainaukset kysymyslomakkeiden vastauksista ja sulkeistanut omat kommenttini sekä vastauslomakkeiden numerot - eli esimerkiksi: 4 (Teoreettinen filosofia) kiinnosti enemmän. (18) tarkoittaa, että vastaajan numero 18 vastauslomakkeessa (kohdassa pääaineen vaihtamisen syyt) lukee "kiinnosti enemmän" ja yhteenvedon laatijana olen lisännyt uuden pääaineen sulkeisiin helpottamaan lukijaa. Lisäksi olen koonnut opiskelijoiden ja laitokseltamme valmistuneiden vastaukset laatikoihin, jotta lukijan on helpompi erottaa ne muusta tekstistä. Laadin opiskelijaselvityksestä kaksi eri laajuista yhteenvetoa. Tähän suppeampaan versioon koostin tilastot ja luvut vuosittain aloittaneista, keskeyttäneistä, muualle vaihtaneista ja valmistuneista sekä heidän myöhemmistä vaiheistaan. Mahdollisesti tämä suppeampi versio julkaistaan laitoksen www-sivuilla kunhan asiasta on ensin keskusteltu ja sille on saatu laitoksen johdon siunaus. Laajempaan versioon sisällytin edellisten tietojen lisäksi tarkan työselostuksen selvityksen toteuttamisesta sekä kaikki vastaajien kommentit (nimettöminä). Esittelen laajemman version klassillisen filologian laitoksen henkilökunnalle TULOKSET 3.1 Poissaoleviksi ilmoittautuneet sekä kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopintonsa keskeyttäneet opiskelijat Pääaine 1) Kaikkiaan 52 henkilöä eli 47% (52/110 = 47,3) ensimmäisestä ryhmästä vastasi kyselyyn. 2) Tämän ryhmän vastaajista 17 henkilöä piti kreikkaa tai latinaa edelleen ensisijaisena pääaineenaan, mutta 27 vastaajaa oli vaihtanut pääaineekseen jonkun muun. Pääaineita, joihin kreikka tai latina oli vaihdettu olivat: Kotimainen kirjallisuus 4 henkilöä (9), (19), (21), (29), Teoreettinen filosofia 4 henkilöä (15), (18), (38) (Vaihtanut myöh. psykologiaan.), (115), Yleinen kirjallisuustiede 4 henkilöä (1), (17), (36), (37), Uskontotiede 3 henkilöä (13), (26), (54), Germaaninen filologia 2 henkilöä (10), (24) (Vaihtanut myöh. yleiseen kielitieteeseen.), Kulttuuriantropologia 2 henkilöä (34), (42),

5 Arkeologia 1 henkilö (56), Estetiikka 1 henkilö (6), Kognitiotiede 1 henkilö (4), Suomen ja Pohjoismaiden historia 1 henkilö (11), Suomen kieli 1 henkilö (14), Ranskalainen filologia 1 henkilö (43), Yleinen historia 1 henkilö (27), Yleinen kielitiede 1 henkilö (39) (Vaihtanut myöh. Suomen kieleen.). yht. 27 henkilöä 5 Toiseen tiedekuntaan tai korkeakouluun vaihtaneita opiskelijoita oli kuusi. Tiedekuntia ja korkeakouluja, joihin humanistisen tiedekunnasta oli vaihdettu olivat: Kasvatustieteellinen tiedekunta (varhaiskasvatus) 1 henkilö (30), Teologinen tiedekunta 2 henkilöä (8), (117), Valtiotieteellinen tiedekunta 1 henkilö (5), Romaaninen filologia (Jyväskylä) 1 henkilö (16), Teknillinen korkeakoulu (arkkitehtiosasto) 1 henkilö (127). Vastaajien ilmoittamat pääaineen vaihtamisen syyt jakautuivat karkeasti kolmeen eri ryhmään. a) Jotkut olivat hakeneet klassillisen filologian laitokselle vain päästäkseen sisälle humanistiseen tiedekuntaan: Filologia oli keino päästä sisään lukemaan kirjallisuutta. (1) Hain alun alkaen lukemaan kognitiotiedettä, mutta en päässyt. Kiinnostukseni siihen säilyi kuitenkin ensisijaisena. (4) Ensisijaisesti hainkin historian laitokselle, jonne pääsin tasokokeella (11) b) Toiset taas olivat vaihtaneet alaa parempien työnsaantimahdollisuuksien toivossa: Ei kiinnostanut, ei hyviä uramahdollisuuksia, ei minun ala. (5) Antiikin filosofian opiskelun/tutkimuksen paremmat olosuhteet fil. laitoksella. (15) Tavoite valmistua lastentarhan opettajaksi. (30) (Kulttuuriantropologia) kiinnosti enemmän & näytti antavan toimeentulon paremmin. (34) Suurempi mielenkiinto,(teoreettisessa filosofiassa) paremmat ammatilliset mahdollisuudet. (38) Mahdollisuudet työmarkkinoille sijoittumisessa lienevät uskontotieteessä paremmat, koska aine on poikkitieteellistä tutkimusta. Lisäksi aineen haasteellisuus on laajempi kuin klassillisessa filologiassa. (54) Kiinnostus (teoreettiseen filosofiaan), laaja-alaisemmat työmahdollisuudet Suomessa. (116) Arkkitehtiosasto tuki paremmin aiempaa rak.ark. tutkintoa (suoritin vain taidehist. apropaturin yliopistossa). (127) c) Lopuilta vastaajilta oli kadonnut motivaatio opiskella kreikkaa tai latinaa (se oli tuntunut työläältä) tai uusi pääaine oli tuntunut heistä mielenkiintoisemmalta: Kirjallisuus kiinnostaa minua ensisijaisesti, kreikan kielessä pääpaino oli kielessä ja opiskelu oli erittäin aikaa vievää ja melko raskastakin. (9) Latina ei motivoinut. (10)

6 Virallisesti vaihdoin pääaineeni vasta tänä vuonna, vaikka käytännössä olen opiskellut uskontotiedettä jo pitempään, ehkä vuodesta -98. Halusin jonkin laaja-alaisemman pääaineen. (13) Epävarmuus, en pitänyt laitoksesta, Rooman kirjallisuus kiinnosti, mutta en jaksanut opiskella latinaa (!) (14) Kulttuurihistoria kiinnosti (ja kiinnostaa edelleen) enemmän. (16) Kreikan kirjall. oli 80-luvun HuK-tutkintoni pääaine, sittemmin mielenkiinto on suuntautunut toisaalle. (17) (Teoreettinen filosofia) kiinnosti enemmän. (18) Minua kiinnostaa nimenomaan kirjallisuus, ja kielitaidon saavuttaminen sellaiselle tasolle latinassa, että voisi lukea sujuvasti kirjallisuutta, tuntui todella pitkältä projektilta. (19) Oman alan etsiminen. (24) (Uskontotiede) mielenkiintoisempi. (26) Ajan tutkiminen muutenkin kuin kielen kautta kiinnosti. En myöskään ollut kiinnostunut kreikan opinnoista, joita olisi tarvittu. (27) Latinan opiskelu on pitkälti kielen opiskelua. Minä olen kiinnostunut tarinoista enemmän kuin kielitieteestä. (29) Kirjallisuustiede kiinnosti enemmän ja vastasi paremmin tarpeisiini. (36) Innostus Rooman kulttuuriin/kirjallisuuteen tapettiin tehokkaasti vanhakantaisella/järjettömällä latinan opetuksella. (37) Olin edennyt yl. kielitieteessä niin pitkälle, että tiesin valmistuvani siitä. (39) Havaitsin antropologian hyvin mielenkiintoiseksi. (42) Tunne siitä, ettei latinaa opi "täydellisesti" tai edes hyvin säällisessä ajassa. + Huomasin etten ole tutkijatyyppi! Opiskelu sinällään hauskaa, haastavaa ja opetus laadukasta. (43) Klassillisesta arkeologiasta ei ole tullut pääaineopintoja. (56) Yksi henkilö oli kertonut syyn pääaineen vaihtamiseen kysymyslomakkeen kohdassa 4) Hiem. vaikea sanoa, kiinnostuksen suhteet vaihtuvat. (21) 6 3) Suurin osa vastaajista (eli 47 henkilöä) oli saanut pääaineoikeutensa kreikkaan/latinaan pääsykokeiden kautta. Kaksi opiskelijaa on hakenut pääaineoikeutta suoritettujen opintojen perusteella ja yksi oli vaihtanut germaanisesta filologiasta latinan kieleen ja Rooman kirjallisuuteen. Kaksi henkilöä ilmoitti saaneensa pääaineoikeutensa muuten (ovat molemmat teologeja): Tukiaineiksi muihin opintoihin. (17) Ennestään oli TM tutkinto. (51). 4) 16 vastaajaa ilmoitti, ettei ole aikeissa vaihtaa pääainettaan ja 3 ei tiennyt aikeistaan. Yksi henkilö ilmoitti aikovansa vaihtaa pääaineensa espanjalaiseen tai portugalilaiseen filologiaan. Sivuaineet Tämän ryhmän opiskelemista sivuaineista seuraavat aineet saivat useamman kuin yhden maininnan: latinan kieli ja Rooman kirjallisuus sekä teoreettinen filosofia 6 mainintaa, kreikan kieli ja kirjallisuus sekä sosiologia (valtiot. tdk) 5 mainintaa, psykologia sekä yleinen kirjallisuustiede 4 mainintaa, klassillinen arkeologia, latinalaisen Amerikan tutkimus, naistutkimus sekä sosiaalipsykologia (valtiot. tdk) 3 mainintaa, aineenopettajan opinnot 35 ov (kasvatust. tdk), kulttuuriantropologia, semiotiikka,

7 taidehistoria, teatteritiede, uskontotiede sekä yhteiskuntahistoria (valtiot. tdk) 2 mainintaa. Seuraavat sivuaineet mainittiin kukin yhden kerran: 7 egyptologia, ekologia ja ympäristönhoito (Turun yo), elokuva ja televisiotutkimus, elämänkatsomustieto, espanja (valtiot. tdk), estetiikka, Etelä-Aasian tutkimus, filosofia, filosofian aineenopettajan opinnot, folkloristiikka, fysiologinen kasvitiede (mat.luonnont. tdk), germaaninen filologia, hollannin puoliarvosana, italialainen filologia, Itä-Aasian tutkimus, Japanin tutkimus, johtaminen (valtiot. tdk), kansantaloustiede (valtiot. tdk), kehitysmaatutkimus (valtiot. tdk), keskiajan tutkimus, kl. filologia, kotimainen kirjallisuus, Kuvataideakatemia, kv-politiikka (valtiot. tdk), logopedia, luova kirjoittaminen (Jyväskylän/Turun yo), monikielinen ammattiviestintä, nykykreikan kieli ja kirjallisuus, Pohjois-Amerikan tutkimus, pohjoismaiset kielet, poliittinen historia (valtiot. tdk), portugalilainen filologia, romaaninen filologia, saksankielisten maiden tutkimus, seemiläiset kielet ja kulttuurit, suomen kieli, tanssiterapia (Teak), tieteentutkimus (valtiot. tdk), uskonnonfilosofia (teol. tdk), valtio-oppi (valtiot. tdk), yleinen kielitiede, yleinen historia, ympäristöbiologia (mat.luonnont. tdk). Lisäksi oli vielä seuraavat tässä luokittelemattomat vastaukset: (Olen suorittanut tohtorin tutkinnon teologisessa tiedekunnassa pääaineenani siellä Uuden testamentin eksegetiikka.) (31) Olen muistaakseni/käsittääkseni läpäissyt taidehistorian tasokokeen aikoinaan, mutta taidehistoriaan en ole enkä tod. näk. aio panostanut/panostaa opintojen kautta HY:ssa. (Muuten kyllä.) (32)... Nyt, Oulun yliopistossa pääaineeni on historia, sivuaineet filosofia ja kirjallisuus. (37)... fil/lat am. tutkinto [Tällä hetkellä asun Hollannissa (vsta 97) en opiskele, töissä + saanut lapsen.] (81) Muut opinnot 1) Tästä ryhmästä 14 henkilöä on kirjoilla opiskelijana jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa [2 henkilöä (16, 23) on samanaikaisesi kirjoilla kahdessa eri korkeakoulussa]: Kirjoilla Suoritettava tutkinto, aloitusvuosi Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tdk Lastentarhanopettaja, 2001 (30). Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk Lääketieteen lisensiaatti, 1999 (2). Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tdk Maatalousmetsätieteiden maisteri, 2001 (23). Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tdk Biologi, 2001(kasvitiede) (35). Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tdk Oikeustieteen kandidaatti, 2000 (3). Helsingin yliopiston teologinen tdk Teologian maisteri, 1997 (117), 2002 (8). Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tdk Valtiotieteen tohtori, 2000 (1), valtiotieteen maisteri, 1999 (5), 1998 (23). Jyväskylän yliopisto Filosofian maisteri, 1998 (romaaninen filol.) (16). Oulun yliopisto Filosofian maisteri, 1999 (37). Teknillinen korkeakoulu Diplomi-insinööri, 1995 (keskeyttänyt) (24). Turun yliopisto Filosofian maisteri, 1999 (kulttuurihistoria) (16). Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Tradenomi 2000 (liiketalous) (33). Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Lähihoitaja, 2000 (41).

8 2) 16 henkilöä on suorittanut tutkinnon jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa [kahdella henkilöllä (21, 127) on kaksi eri tutkintoa eri oppilaitoksista]: 8 Oppilaitos Tutkinto, suoritusvuosi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tdk Oikeustieteen tohtori, 2002 (21). Oikeustieteen kandidaatti, 1986 (30). Helsingin yliopiston teologinen tdk Teologian kandidaatti, 1981, teologian tohtori, 1992 (17). Teologian tohtori, 1999 (31). Teologian maisteri, 1978 (51). Teologian maisteri, 1988, auskultointi (Joensuu), 1989 (79). Teologian maisteri, 1992 (49). Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tdk Valtiotieteen maisteri, 2000 (1). Valtiotieteen maisteri, 2001 (21). Taideteollinen korkeakoulu Taiteen kandidaatti, 1998, taiteen maisteri, 2002 (22). Teknillinen korkeakoulu Arkkitehti, 1995 (32). Maisema-arkkitehti, 1995 (127). AMK/Terv. alan yksikkö Sairaanhoitaja, 2000 (12). Lapin opisto Matkailututkinto, 1994 (33). Markkinointi-instituutti Markkinointitutkinto, 2001 (34). Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Kodinhoitajantutkinto, 1993 (41). Teatterikorkean täydennyskoulutuskeskus (29) Tanssiterapeutin ammatillinen tutkinto, 2000 (29). Teknillinen opisto Arkkitehti, 1991 (127). 3) 10 henkilöä on suorittanut tutkinnon Helsingin yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa pääaineenaan jokin muu kuin kreikan kieli ja kirjallisuus tai latinan kieli ja Rooman kirjallisuus [yhdellä henkilöllä (24) on HuK- ja FM-tutkinnoissa eri pääaine]: Tutkinto Pääaine, suoritusvuosi Filosofian maisteri Kotimainen kirjallisuus, 2001 (9). Kulttuuriantropologia, 2002 (34). Uskontotiede, 1999 (26). Yleinen kielitiede, 2002 (24), (39). Yleinen kirjallisuustiede, 2000 (14), 2002 (36). Humanististen tieteiden kandidaatti Germaaninen filologia, 2001 (24). Kulttuuriantropologia, 2002 (42). Ranskalainen filologia, 2002 (43). Yleinen historia, 2001 (11). Vastaajien tilanne Kaikki eivät vastanneet kysymyslomakkeen sivulla 3 esitettyyn kysymykseen. Osa vastaajista taas rastitti montakin eri vaihtoehtoa - esimerkiksi opiskelija ja hoitovapaalla tai palkansaaja ja

9 äitiyslomalla. Kaikkiin eri vaihtoehtoihin myös tuli vastauksia - paitsi varusmiespalveluksessa ei ollut kukaan. Palkansaajina oli 13 henkilöä: 9 Pääsihteeri. (11) Pastori. (17) Lääkintävahtimestari. (25) Creative Planner/mainonnan suunnittelija. (28) Arkkitehti, itsenäisiä osa-aikaisia free-lancer tyyppisiäkin töitä. (32) Työskentelen teatteritaiteen parissa. (40) Olen kodinhoitajana vakituisena perhetyössä kaupungilla ollut työssä v Ensin vanhustyössä + perheet ja myöhemmin organisatorisen muutoksen myötä sijoituin perhetyöhön pelkästään. (41) Tuntiopettaja, ranskan kieli. (43) Seurakuntapastori. (49) Luokanopettaja vt. vielä lukuvuoden (54) Projektipäällikkö. (81) Asiakaspalvelupäällikkö. (116) Arkkitehti. (127) Osa-aikatyössä työskenteli 2 henkilöä ja yrittäjinä sekä freelancereina oli myös kaksi henkilöä: Osa-aikatyössä, titteli/työtehtävä Tutkimushaastattelija. (51) Myyjä. (117) Yrittäjä, toimiala Vaatesuunnittelu, tuotepäällikkö. (22) Julkaisu- ja kustannusala. (26) Freelancer, toimiala Kulttuuri: lehdet sekä kustantamot, avustavat tehtävät. (9) Tanssin opettaja ja joogan ohjaaja, tanssiterapeutti. (29) Opiskelijoina, jatko-opiskelijoina tai maisteriopiskelijoina oli kaikkiaan 16 henkilöä. Virkavapaalla oli yksi henkilö (sama henkilö oli myös palkansaaja ja opiskelija). Kaksi henkilöä oli sairaslomalla tai sairaseläkkeellä ja äitiyslomalla tai hoitovapaalla oli viisi henkilöä (joista yksi oli myös opiskelija ja kaksi henkilöä olivat myös palkansaajia). Yksi henkilö oli sekä työtön työnhakija että pätkätyöläinen. Kolme vastaajaa oli rastittanut kohdan muu: Muu, mikä? Pätkätyöläinen (12) Täydennän tutkintoa Helsingin yliopistossa (ts. kyseessä ovat erilliset opinnot). Tavoitteena valmistua opettajaksi. (14) Nunna (Venäjän ortodoksinen kirkko). (79) Kommentit/lisätiedot 24 vastaajaa oli kirjoittanut kysymyslomakkeen sivulle 4 kommentteja tai lisätietoja, joissa he selvittivät opinnoissaan ja elämässään tekemiään ratkaisuja ja valintoja. Kommentit on esitetty kyselyn loppuraportin laajemmassa versiossa (nimettöminä).

10 Henkilötiedot 10 Tästä ryhmästä 33 henkilöä vastasi kyselyyn omalla nimellään, yhden puolesta lomakkeen oli täyttänyt toinen henkilö ja 18 kysymyslomaketta palautui nimettömänä. 3.2 Läsnäolevat kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijat Pääaine 1) Kaikkiaan 37 henkilöä eli 32% (37/114 = 0,32) ryhmästä II vastasi kyselyyn. 2) Vastaajista 33 henkilöä piti kreikkaa tai latinaa edelleen ensisijaisena pääaineenaan, mutta 3 vastaajaa oli vaihtanut pääaineekseen jonkun muun. Pääaineita, joihin kreikka tai latina oli vaihdettu olivat: taidehistoria (82), yleinen historia (95) ja italialainen filologia (113). Nämä henkilöt ilmoittivat pääaineensa vaihtamisen syiksi: Ajatuksenani oli alunperinkin opiskella taidehistoriaa. (82) Historia alkoi lopulta kiinnostaa enemmän. (95) Kiinnostus siirtyi nyky-italiaan ja kieleen, jonka opiskelu mielekkäämpää. (113) 3) 35 vastaajaa ilmoitti saaneensa pääaineoikeuden kreikan kieleen ja kirjallisuuteen tai latinan kieleen ja Rooman kirjallisuuteen pääsykokeiden kautta. Kaksi vastaajaa oli vaihtanut pääainetta humanistisen tiedekunnan sisällä. Pääaineet, joista latinan kieleen ja kirjallisuuteen oli vaihdettu olivat: saksan kääntäminen ja tulkkaus (114) sekä ranskalainen filologia (126). 4) 26 vastaajaa ei ollut aikeissa vaihtaa pääainettaan, 4 ei vielä tiennyt aikeistaan ja 3 henkilöä aikoi vaihtaa pääaineensa. Pääaineita, joihin kreikka tai latina aiottiin vaihtaa olivat: italialainen filologia (44), latinan kieli ja Rooman kirjallisuus (45) sekä latinalaisen Amerikan tutkimus (98). Lisäksi yksi henkilö oli vaihtanut kreikan kielen ja kirjallisuuden sijaan pääaineekseen latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden. Yhdeltä vastaajalta taas oli jäänyt pääaine vaihtamatta, vaikka hän oli jo suorittanut siitä HuK:n tutkinnon!

11 11 (Olen suorittanut hum. kand. tutkinnon Italia pääaineena, rekisteriin jäänyt pääaineeksi latina. Ilmoitan vaihdoksesta sinne heti.) (44) Nämä henkilöt kertoivat pääaineen vaihtamisen syiksi: Nykykielet alkoivat kiinnostaa enemmän. (44) Koska saan siitä varmemmin suoritettua perusopinnot toivoa valmistumisesta joskus... Enpä vieläkään tiedä, mitä aion sitten isona tehdä! (45) Epävarmuus siitä, olenko oikealla alalla, haluanko jatkaa alalla valmistumisen jälkeenkin ja auttaako tutkinto työllistymään. (94) (Latinalaisen Amerikan tutkimus) kiinnostaa enemmän. (98) Sivuaineet Tämän ryhmän opiskelemista sivuaineista seuraavat aineet saivat useamman kuin yhden maininnan: klassillinen arkeologia kreikan kieli ja kirjallisuus latinan kieli ja Rooman kirjallisuus yleinen kirjallisuustiede uskontotiede taidehistoria aineenopettajan opinnot 35 ov (kasvatust. tdk) sekä keskiajan tutkimus Aasian ja Afrikan kulttuurien opinnot, arkeologia, nykykreikan kieli ja kirjallisuus sekä yleinen kielitiede 16 mainintaa, 12 mainintaa, 8 mainintaa, 7 mainintaa, 5 mainintaa, 4 mainintaa, 3 mainintaa, 2 mainintaa. Seuraavat sivuaineet mainittiin kukin yhden kerran: egyptologia, estetiikka, englantilainen filologia, espanjalainen filologia, folkloristiikka, germaaninen filologia, Itä- Aasian tutkimus, journalistiikan perusopinnot (Jyväskylän yliopisto), kulttuurihistorian perusopinnot (Turun yliopisto), latinalaisen Amerikan tutkimus, sanskrit, sosiologia (valtiot. tdk), valtio-oppi (valtiot. tdk), teoreettinen filosofia. Lisäksi oli vielä seuraavat tässä luokittelemattomat vastaukset:...satunnaisia suorituksia muualta (mm. arkeologia, egyptologia, assyrologia, kielikeskuksen kursseja). (46) Latinan kieli ja kirjallisuus (en ole vielä aloittanut opintoja), klassillinen arkeologia, maantiede (mahdollinen), arkeologia (mahdollinen). (60) (Vastaaja on ensimmäisen vuoden opiskelija.) Olen valmistunut AMK konservaattoriksi. Nämä opintoni on hyväksytty sivuaineopinnoiksi 20 ov:n osalta. (82)...Muuten on italiaa ja arkeologiaa & kirjallisuusräpistelyä kertynyt jonkin verran. Tämän vuoden sivuainetyrkky on assyrologia, mutta ne tuppaavat hyytymään. (97) En vielä mitään. (101) (Vastaaja on ensimmäisen vuoden opiskelija.)... aikomus hakea opiskeluoikeutta myös englantilaiseen filologiaan keväällä (113)

12 Muut opinnot 12 1) Tästä ryhmästä 6 henkilöä on kirjoilla opiskelijana myös jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa: Kirjoilla Suoritettava tutkinto, aloitusvuosi Helsingin kauppakorkeakoulu Kauppatieteen lisensiaatti/tohtori, 2000 (126). Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tdk Filosofian tohtori (fysiikka), 2000 (100). Jyväskylän yliopisto Filosofian maisteri (historia), 2002 (53). Sibelius-Akatemia MuM, täydentäjä (47). Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteen maisteri, 2002 (114). Teknillinen korkeakoulu Diplomi-insinööri, 2000 (93). 2) 11 henkilöä on suorittanut tutkinnon jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa [kolmella henkilöllä (50,78 ja 126) on kaksi eri tutkintoa]: Oppilaitos Tutkinto, suoritusvuosi Helsingin kauppakorkeakoulu Kauppatieteen maisteri, 1999 (126). École Supérieure de Commerce de Toulouse DES Management, 1998 (126). Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tdk Filosofian maisteri (fysiikka), 1998 (100). Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tdk Valtiotieteen kandidaatti, 1972 (55). Eläinlääketieteellinen korkeakoulu Eläinlääketieteen lisensiaatti, 1960, Eläinlääketieteen tohtori, 1964 (50). Teknillinen korkeakoulu Diplomi-insinööri, 1995 (57). Sibelius-Akatemia Musiikinopettaja, 1987 (47). Kuopion konservatorio Pianonsoiton opettaja, 1999 (45). Lohjan kauppaoppilaitos YO-merkonomi (sihteerilinja), 1987 (59). Markkinointi-instituutti Mainosgraafikkotutkinto, 2003 (101) (melkein valmis). HELIA AMK Tradenomi, 1997 (78). Suomen liikemiesten kauppaoppilaitos Merkonomi, 1992 (78). EVTEK Muotoiluinstituutti AMK konservaattori, 2001 (82). 3) 1 henkilö on suorittanut tutkinnon Helsingin yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa pääaineenaan jokin muu kuin kreikan kieli ja kirjallisuus tai latinan kieli ja Rooman kirjallisuus: Tutkinto Pääaine, suoritusvuosi Humanististen tieteiden kandidaatti Italialainen filologia, 1999 (44). Vastaajien tilanne Kysymyslomakkeen sivua 3 ei varsinaisesti oltu tarkoitettu tämän ryhmän vastattavaksi (koska kaikki tähän ryhmään kuuluvat ovat läsnänolevia kreikan kielen ja kirjallisuuden tai latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden pääaineopiskelijoita).

13 Kommentit/lisätiedot 13 Tämän ryhmän vastaajista 8 henkilöä kirjoitti kysymyslomakkeelle kommentteja. Kommentit on esitetty kyselyn loppuraportin laajemmassa versiossa (nimettöminä). Henkilötiedot Tästä ryhmästä 30 henkilöä vastasi kyselyyn omalla nimellään ja 7 kysymyslomaketta palautettiin nimettömänä. 3.3 Valmistuneet kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijat Pääaine 1) Tästä ryhmästä kyselyyn vastasi kaikkiaan 46 henkilöä. Näin vastausprosentiksi tuli 74% (46/62 = 0,741). 2) Suurin osa vastaajista (31 kpl) oli saanut pääaineoikeuden kreikkaan tai latinaan pääsykokeiden kautta. Kaksi henkilöä oli hakenut pääaineoikeutta suoritettujen opintojen perusteella ja seitsemän henkilöä oli vaihtanut pääainetta humanistisen tiedekunnan sisällä. Pääaineita, joista kreikkaan tai latinaan oli vaihdettu olivat: suomen kieli ja sen sukulaiskielet; itämerensuomalaiset kielet (67), seemiläiset kielet (71), psykologia ja kasvatustiede (92), teoreettinen filosofia (103), taidehistoria (104), germaaninen filologia (106) ja slaavilainen filologia (124). Kaksi henkilöä ilmoitti saaneensa pääaineoikeuden muuten (toinen heistä oli vaihtanut latinaan taidehistoriasta): YO-todistuksen perusteella (ei ollut pääsykoetta). (75) Pyrin taidehistoriaan, sain oikeuden latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden aloittamiseen. (104) Sivuaineet Tämän ryhmän opiskelemista sivuaineista seuraavat aineet saivat useamman kuin yhden maininnan: kreikan kieli ja kirjallisuus klassillinen arkeologia latinan kieli ja Rooman kirjallisuus yleinen kirjallisuustiede 15 mainintaa, 12 mainintaa, 9 mainintaa, 7 mainintaa,

14 yleinen kielitiede sekä italialainen filologia 4 mainintaa, italialainen filologia (syventävät/laudaturopinnot Turun yliopistossa) 2 mainintaa, kasvatustiede, arkeologia, filosofia, germaaninen filologia, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielentutkimus, teoreettinen filosofia, uskontotiede sekä yleinen historia 2 mainintaa. 14 Seuraavat sivuaineet mainittiin kukin yhden kerran: aikuiskasvatus, egyptologia, englantilainen filologia, espanjalainen filologia, estetiikka, estetiikka ja nykykansain kirjallisuus, kirjastotiede ja informatiikka (Tampereen yliopisto), käytännöllinen filosofia (valtiot. tdk), nykykreikan kieli ja kirjallisuus, matematiikka, portugalilainen filologia, romaaninen filologia, opettajan pedagogiset opinnot, psykologia (Oulun yliopisto), sosiologia (Oulun yliopisto), sosiaalipolitiikka (kesäyliopisto), suomalais-ugrilainen kansantiede, taidehistoria, teatterihistoria (TEAK), teatteritiede, teologia, unkarin kieli ja kultturi. Lisäksi oli vielä seuraavat tässä luokittelemattomat vastaukset: FM-tutkinnossa sivuaineet uskontotiede ja aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot; lisäaineena on ollut nykykreikka. (20) HuK uskonnonopettajaksi aikovan aineita... (92)... informaatiopalvelukurssi (Teknillisen korkeakoulun yhteydessä Suomen kirjall. palv. seuran järjestämä). (104) Minulla ei varsinaisesti ollut sivuainetta. Latinan kielestä ja Rooman kirjallisuudesta tuli toinen pääaineen, josta tein sivulaudaturin. (136) Muut opinnot 1) Tästä ryhmästä 8 henkilöä on kirjoilla opiskelijana jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa [1 henkilö (62) on samanaikaisesi kirjoilla kahdessa eri tiedekunnassa]: Kirjoilla Suoritettava tutkinto, aloitusvuosi Helsingin yliopiston humanistinen tdk Filosofian tohtori, 1997 (85) (italialainen filologia). Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tdk Oikeustieteen kandidaatti, 1999 (124). Helsingin yliopiston teologinen tdk Teologian tohtori, 2000 (61), 2001 (92), teologian lisensiaatti, 1972 (20), teologian maisteri, 1986 (62). Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tdk Kasvatustieteen maisteri, 2000 (62). Helsingin kauppakorkeakoulu Ekonomi, 1981(69). (opintosuoritukset ovat vanhentuneet, en ole varma, olenko kirjoilla enää.) Teknillinen korkeakoulu Diplomi-insinööri, 1988 (73). (tosin en ole enää vuosiin ilmoittaunut edes poissaolevaksi opiskelijaksi.) 2) 10 vastaajaa on suorittanut tutkinnon jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa:

15 Oppilaitos Tutkinto, suoritusvuosi Amsterdamin yliopisto Filosofian maisteri, 1981 (venäjän kieli ja kirjallisuus) (67). Helsingin yliopiston teologinen tdk Teologian kandidaatti, 1967, teologian lisensiaatti, 2001 (92). Teologian maisteri, 2000 (61). Teologian maisteri, 1967 (20). Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tdk Farmaseutti, 1995 (66). Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta Filosofian tohtori, 2001 (107). Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tdk Informaatiotutkimuksen aineopinnot, 1998 (106). Teknillinen korkeakoulu Arkkitehti, 1969 (91). Helsingin teknillinen oppilaitos Sähköinsinööri, 1993 (63). Helsingin sihteeriopisto HSO-sihteerin tutkinto, 1993 (74). 15 3) Yhdellä tämän ryhmän vastaajalla oli tutkinto Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta pääaineenaan jokin muu kuin kreikan kieli ja kirjallisuus tai latinan kieli ja Rooman kirjallisuus: Tutkinto Pääaine, suoritusvuosi Humanististen tieteiden kandidaatti Psykologia, 1970 (92). 4) Yhdellätoista vastaajalla oli jatkotutkinto Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta kreikan kieli ja kirjallisuus tai latinan kieli ja Rooman kirjallisuus pääaineenaan. Kuudella vastaajalla on tohtorin tutkinto ja viidellä lisensiaatin tutkinto (yksi klassillisen filologian laitoksella perustutkinnon suorittanut henkilö on väitellyt tohtoriksi Oulun yliopistossa ja kaksi ulkomailla asuvaa tohtoria ei vastannut kyselyyn). Vastaajien tilanne 32 vastaajaa oli palkansaajina seuraavanlaisissa työtehtävissä: Apokryfikomitean kääntäjä. (61) Päätoiminen luokanopettaja Helsingin kaupungilla. (62) Tietopalvelusihteeri. (64) Farmaseutti. (66) Kreikan kielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. (68) Akatemiatutkija. (69) Prof. tutkija. (70) Tutkija/projekti. (71) Tutkimusavustaja. (73) Tällä hetkellä olen osastosihteerinä Teknillisessä korkeakoulussa, työtehtäväni vastaavat jossain määrin amanuenssin tehtäviä yliopistossa. (74) Yliopistolehtori. (75) Kirjastonhoitaja. (76) Tutkija. (84) Säännöstoimittaja. (87) Senior Manager, Competence Development - Nokia UK Ltd. (88) Tutkijakoulutettava, tutkijakoulu Langnet. (89)

16 Klassillisen filologian yliopistonlehtori, HY. (90) Yliarkkitehti, ympäristöminiteriö; asunto- ja rakennusosasto. (91) Päätoiminen tuntiopettaja lukiossa, opetettavina aineina latina, filosofia, uskonto. (103) Kirjastonhoitaja. (104) Myyjä/tiiminvetäjä. (105) (Suunnittelija yleisten kirjastojen verkkopalveluissa). (106) Lehtori, antiikin kielet ja kulttuuri, OY:ssa/opetus, tentit ja ohjaus sekä tutkimus. (107) (Amanuenssi) vide (122) Tutkija/SA:n huippuyksikkö Antiikin ja keskiajan asiakirjat, arkistot ja kirjastot. (123) Tutkija. (124) Liikenteenjärjestelijä-asiakasneuvoja. (125) Amanuenssi (viransijaisuus). (128) Tutkija. (130) Suomen Ateenan-instituutin assistentti. (131) Latinan tuntiopettaja (Helsingin yliopiston humanistinen ja teologinen tiedekunta). (132) Suomen Rooman instituutin assistentti. (135) 16 Kaksi henkilöä työskenteli osa-aikatyössä seuraavissa työtehtävissä: Sivutoiminen tuntipalkkainen kanttori (ort.) (= sijaisuuksia + slaavinkielisiä palveluksia). (67) Kirjastosihteeri. (108) Yrittäjänä ei ollut kukaan, mutta viisi henkilöä työskenteli freelancerina (yksi heistä ei määritellyt alaansa): (65) Suomentaja. (85) Kirjailija. (109) Kirjallisuus, kääntäminen. (133) Kääntäjä. (134) Yksi vastaaja oli opiskelijana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja 19 henkilöä (9 kr. ja 10 lat.) suoritti jatko-opintoja. 2 Jatko-opiskelijoista yksi opiskeli Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan italialaisen filologian laitoksella, yksi filosofian laitoksella ja kaksi teologisessa tiedekunnassa. Loput 15 henkilöä suorittivat jatko-opintojaan klassillisen filologian laitoksella. Vastaajista kaksi henkilöä oli virkavapaalla ja äitiyslomalla tai hoitovapaalla oli kolme henkilöä. Työttömänä työnhakijana oli kaksi henkilöä ja kaksi henkilöä oli rastittanut kohdan muu. Varusmiespalveluksessa tai sairaslomalla/sairaseläkkeellä ei ollut kukaan. 2 Yksi jatko-opiskelija ei vastannut kyselyyn ja yksi jatko-opiskelija ei ollut vastauksessaan rastittanut olevansa jatko-opiskelija - joten valmistuneista 21 henkilöä on alkanut jatko-opiskelijaksi.

17 Kommentit/lisätiedot vastaajaa oli liittänyt vastaukseensa lisätietoja tai kommentteja. Kommentit on esitetty kyselyn loppuraportin laajemmassa versiossa (nimettöminä). Henkilötiedot 43 henkilöä vastasi kyselyyn omalla nimellään ja kolme vastaajaa palautti kyselylomakkeen nimettömänä. 4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTOJA 4.1 Vastausprosentit Tämän kyselyn vastausprosentit olivat ryhmällä I 47%, ryhmällä II 32%, ryhmällä III 73%. Vastausprosentit ovat samaa suuruusluokkaa kuin muissakin vastaavissa tutkimuksissa. Nimettömänä kyselyyn vastasi 35% ryhmän I, 19% ryhmän II ja 7% ryhmän III vastaajista. Nämä prosentit eivät sinänsä yllätä - oli odotettavissa, että valmistuneet vastaisivat helpommin omalla nimellään kuin opintonsa keskeyttäneet. Toisaalta on hyvä saavutus, että kaksi kolmesta ryhmän I vastaajasta palautti kyselyn omalla nimellään. 4.2 Yhteenveto aloitusvuosittain 1990 aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 8 henkilöä: 3 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut kasvatustieteeseen (v. 2000). 4 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Yksi heistä on nunnana Venäjällä, kolmesta muusta henkilöstä ei ole tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 10 henkilöä : 1 henkilö on valmistunut FM:ksi (v. 2001). 1 henkilö on vaihtanut tietojenkäsittelytieteeseen, matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan (v. 1991). 1 henkilö on vaihtanut yleiseen historiaan (v. 1994), josta valmistuu FM:ksi keväällä henkilö on vaihtanut kulttuuriantropologiaan (v. 1995), josta valmistunut FM:ksi (v. 2002). 2 henkilöä on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (molemmat v. 1999). 1 henkilö on vaihtanut viestintään, valtiotieteelliseen tiedekuntaan (v. 2000). 3 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Yksi heistä työskentelee teatterialalla ja toinen hoitoalalla. Kolmannesta henkilöstä ei ole tietoa.

18 1991 aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 18 henkilöä: 2 henkilöä on valmistunut FM:ksi (v ja 2000). 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (v. 1992). 1 henkilö on vaihtanut kulttuuriantropologiaan (v. 1993), josta valmistunut HuK:ksi henkilö on vaihtanut musiikkitieteeseen (v. 1994). 1 henkilö on vaihtanut kotimaiseen kirjallisuuteen (v. 2002). Hän on valmistunut valtiotieteen maisteriksi v ja oikeustieteen tohtoriksi v henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Heistä yksi on äitiyslomalla (teologian tohtori v. 1999), yksi henkilö osa-aikatyössä tutkimushaastattelijana (teologian maisteri 1978), yksi työskentelee seurakuntapastorina ja yksi Hollannissa projektipäällikkönä. Kuudesta henkilöstä ei ole tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 7 henkilöä : 1 henkilö on valmistunut FM:ksi (v. 2001). 5 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Heistä yksi henkilö työskentelee lääkintävahtimestarina ja toinen sairaanhoitajana. Yksi henkilö on yrittäjänä (vaatesuunnittelu, tuotepäällikkö) ja kahdesta henkilöstä ei ole tietoa. 1 henkilöä ei tavoitettu aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 6 henkilöä: 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on edelleen kirjoilla poissaolevana pääaineopiskelijana. 1 henkilö on vaihtanut Suomen historiaan (v. 1992). 2 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Toinen heistä työskentelee arkkitehtinä ja toisesta henkilöstä ei ole tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 11 henkilöä : 2 henkilöä on valmistunut FM:ksi (v ja 2001). 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut yleiseen valtio-oppiin, valtiotieteelliseen tiedekuntaan (v. 1992). 1 henkilö on vaihtanut uskontotieteeseen (v. 1993), ja valmistunut FM:ksi henkilöä on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v ja 1999). 3 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Yksi heistä työskentelee arkkitehtina ja kahdesta muusta henkilöstä ei ole tietoa aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 10 henkilöä: 1 henkilö on valmistunut FM:ksi (v. 2000). 3 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (1995), josta valmistunut FM:ksi 2002 (ja jossa on jatkoopiskelijana). 1 henkilö on vaihtanut eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan (v. 1996). 1 henkilö on vaihtanut yleiseen valtio-oppiin, valtiotieteelliseen tiedekuntaan (v. 1998). 2 henkilöä on vaihtanut uskontotieteeseen (v ja 2002). 1 henkilö ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Hän työskentelee mainostoimistossa creative plannerina. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 12 henkilöä: 3 henkilöä on valmistunut FM:ksi (v. 2001, 2001 ja 2002). 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on edelleen kirjoilla poissaolevana pääaineopiskelijana. 1 henkilö on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v. 1993). Hän on valmistunut valtiotieteen maisteriksi v henkilö on vaihtanut arkeologiaan (v. 1996). 1 henkilö on vaihtanut ranskalaiseen filologiaan (v. 1997), josta valmistunut HuK:ksi v henkilöä on vaihtanut italialaiseen filologiaan (v ja 2002). 1 henkilö on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (v. 1998). 18

19 1994 aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 8 henkilöä: 1 henkilö on edelleen kirjoilla läsnäolevana pääaineopiskelijana. 1 henkilö on vaihtanut italialaiseen filologiaan (v. 1994). 1 henkilö on vaihtanut arkeologiaan (v. 1995), josta valmistunut FM:ksi v henkilö on vaihtanut musiikkitieteeseen (v. 1997). 1 henkilö on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v. 1997). Hän on valmistunut Oulun yliopistosta (historia) FM:ksi v henkilö on vaihtanut yleiseen kielitieteeseen (v. 1998), josta valmistunut FM:ksi v henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Toinen heistä on sairaseläkkeellä ja toisesta ei ole tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 11 henkilöä : 1 henkilö on valmistunut FM:ksi (v. 2000). 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut yleiseen historiaan (v. 1994). 1 henkilö on vaihtanut käytännölliseen filosofiaan (v. 1994). 3 henkilöä on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (v. 1994, 1995 ja 1995). Yksi heistä on valmistunut HuK:ksi v henkilö on vaihtanut italialaiseen filologiaan (v. 1995), josta valmistunut HuK:ksi v henkilö on vaihtanut germaaniseen filologiaan (v. 1998). 1 henkilöllä on opiskelijarekisterissä pääaineena klassillinen arkeologia??? 1995 aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 7 henkilöä: 3 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v. 1995). 1 henkilö on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (v. 1996) ja edelleen psykologiaan (v. 2001). 2 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Toinen heistä asuu Thaimaassa, toisesta ei ole muuta tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 9 henkilöä : 2 henkilöä on valmistunut FM:ksi (molemmat v. 2002). 4 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. Yksi heistä on valmistunut HuK:ksi v ja yhdellä on valtiotieteen maisterin tutkinto vuodelta henkilö on vaihtanut uskontotieteeseen (v. 1995). 1 henkilö on vaihtanut historia-aineisiin (suomenkieliset opinnot) (v. 1997). 1 henkilöä ei tavoitettu aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 6 henkilöä: 2 henkilöä on valmistunut FM:ksi (v ja 2002). 1 henkilö on edelleen kirjoilla poissaolevana pääaineopiskelijana. 1 henkilöllä on opiskelijarekisterissä pääaineenaan matematiikka (aloitusvuosi 1995). 1 henkilö on vaihtanut latinan kieleen ja Rooman kirjallisuuteen (v. 2002). 1 henkilö ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Hänestä ei ole muuta tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 9 henkilöä : 1 henkilö on valmistunut FM:ksi (v. 2000). 5 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 2 henkilöä on vaihtanut kotimaiseen kirjallisuuteen (molemmat v. 1998). 1 henkilö on vaihtanut yleiseen historiaan (v. 1999) aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 7 henkilöä: 5 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina.

20 2 henkilöä on vaihtanut kotimaiseen kirjallisuuteen (v ja 1999). Toinen heistä on valmistunut FM:ksi v Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 9 henkilöä : 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilöllä on opiskelijarekisterissä pääaineena yleinen kirkkohistoria (aloitusvuosi 1996). 1 henkilö on vaihtanut oikeustieteelliseen tiedekuntaan (v. 1998). 2 henkilöä on vaihtanut yleiseen historiaan (v ja 2002). 1 henkilö on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v. 2001). 1 henkilö on vaihtanut teologiseen tiedekuntaan (v. 2002). 1 henkilöä ei tavoitettu aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 9 henkilöä: 7 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut poliittiseen historiaan, valtiotieteelliseen tiedekuntaan (v. 1999). 1 henkilö on vaihtanut valtiotieteelliseen tiedekuntaan (v. 1998) ja aloittanut opiskelut myös maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa (v. 2001). Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 10 henkilöä : 6 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on edelleen kirjoilla poissaolevana pääaineopiskelijana. Hän on muuttanut ulkomaille. 1 henkilö on vaihtanut germaaniseen filologiaan (v. 2000), josta valmistunut HuK:ksi v ja vaihtanut edelleen yleiseen kielitieteeseen, josta valmistunut FM:ksi v henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Toinen heistä toinen on aloittanut romaanisen filologian opinnot Jyväskylän yliopistossa v ja kulttuurihistorian opinnot Turun yliopistossa v Toinen on aloittanut tradenomiopinnot Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa v aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 9 henkilöä: 7 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut filosofiaan (v. 2000) ja edelleen kasvitieteeseen, matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan (v. 2001). 1 henkilö on vaihtanut eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan (v. 2002). Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 15 henkilöä : 9 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 3 henkilöä on edelleen kirjoilla poissaolevina pääaineopiskelijoina 1 henkilö on vaihtanut oikeustieteelliseen tiedekuntaan v henkilö on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan v henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Hänestä ei ole muuta tietoa aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 10 henkilöä: 4 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (v. 2000). 1 henkilö on vaihtanut kognitiotieteeseen (v. 2001). 1 henkilö on vaihtanut estetiikkaan (v. 2002). 2 henkilöä on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v ja 2003). 1 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Hän on aloittanut historian opinnot armeijavuoden jälkeen Jyväskylän yliopistossa vuonna Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 7 henkilöä : 6 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut italialaiseen filologiaan (v. 2002) aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 10 henkilöä: 9 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut oikeustieteelliseen tiedekuntaan (v. 2002). 20

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus 1 (61) H Arkeologia Pääaine Arkeologia ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 12 Pääaine Total 32 12 44 Sivuaine Hum.tdk:n antamat merkinnät KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA ABI-päivä 12.1.2017 Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Oppiaine ja vastuuhenkilö Esittelyaika Paikka Biokemia ja biotekniikka Jarmo Käpylä Biologia Timo

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Tätä kaikkea voit opiskella Nykykielten laitos tarjoaa opetusta kaikkiaan 23 kielessä sekä kieliteknologian

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ LUKIOLAISTEN PÄIVÄ 21.4.2017 Ohjelmaa luentosaleissa IX ja X (Natura, Yliopistonmäki) klo 10 12 Tietoa Turun yliopiston koulutustarjonnasta ja valmistuneiden urapoluista. Opintoneuvoja Maria Henninen Millaista

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

10. Neuvoja opintojen harjoittajille filosofisen tiedekunnan historialliskielitieteellisessä

10. Neuvoja opintojen harjoittajille filosofisen tiedekunnan historialliskielitieteellisessä 1 Historiallis-kielitieteellisen osaston tutkintovaatimukset: 1. Uppgifter på fordringarne till filosofiekandidat-examen inom filosofiska fakultetens historisk-filologiska sektion, inlemnade af vederbörande

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Humanististen alojen opiskelijoiden ainevalinnat

Humanististen alojen opiskelijoiden ainevalinnat Humanististen alojen opiskelijoiden ainevalinnat AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä Oulun yliopistossa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus)

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa 13.12.2006 Liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HuK- ja FM- tutkintoon johtavat pääaineet: Englannin kieli 25 Englannin opettajankoulutus 40

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2017 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen tiedekunta kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 274 193 31 (1) 30 82,93 31,6

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Matematiikkavaihtoehdot ja reaaliaineet

Matematiikkavaihtoehdot ja reaaliaineet Matematiikkavaihtoehdot ja reaaliaineet AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus) Jarmo Rusanen (maantiede)

Lisätiedot

Tampereen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Tampereen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitte tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, lokakuu

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, lokakuu Työttömät* työnhakijat 1994 215, lokakuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 35 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 3 3148 2776 25 2392 FM (hum) 2

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Aarresaari-verkoston maisteriuraseuranta 2016 Juha Sainio Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit yliopistojen työelämäja urapalvelujen sivuille.

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia?

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia? Lisätietoja germaanisen filologian opiskelusta: Lehtori Satu Selkälä puh. (08) 553 3430 satu.selkala(at)oulu.fi Lisätietoja opiskelijavalinnasta: Humanistisen tiedekunnan kanslia Puh. (08) 553 1011 (vaihde)

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot