KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN?"

Transkriptio

1 1 KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN? Selvitys Helsingin yliopiston klassillisen filologian laitoksella vuosina opiskelleista ja laitokselta vuosina valmistuneista henkilöistä. Helsingin yliopisto, Klassillisen filologian laitos. Vesa Vahtikari

2 SISÄLLYS 2 1 ALUKSI 3 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 3 3 TULOKSET Poissaoleviksi ilmoittautuneet sekä kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopintonsa keskeyttäneet opiskelijat Läsnäolevat kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijat Valmistuneet kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijat 13 4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTOJA Vastausprosentit Yhteenveto aloitusvuosittain Keskiarvoja ja tilastoja Valmistuneiden työllistyminen 22 5 LOPUKSI 23

3 1 ALUKSI 1 3 Helsingin yliopiston klassillisen filologian laitoksen johtaja, professori Olli Salomies, antoi lokakuun alussa 2002 minun tehtäväkseni selvittää sekä entisten että nykyisten kreikan kielen ja kirjallisuuden ja latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden opiskelijoiden tilannetta ja lukumäärää. Oli otettava selville, mitä on tapahtunut niille opiskelijoille, jotka ovat joskus tulleet hyväksytyiksi edellä mainittujen aineiden pääaineopiskelijoiksi mutta ovat myöhemmin jättäneet opintonsa kesken tai vaihtaneet pääainettaan tai oppilaitosta. Selvitettävä oli myös, missä työtehtävissä laitokselta valmistuneet työskentelevät, ja kuinka moni heistä on jatkanut opiskeluaan pidemmälle. Professori Salomies antoi minulle selvitettävän joukon rajoiksi keskeyttäneiden tai muualle vaihtaneiden opiskelijoiden osalta vuoden 1990 (eli ko. vuonna ja sen jälkeen aloittaneet) ja laitokseltamme valmistuneiden osalta vuoden 1980 (eli ko. vuonna ja sen jälkeen valmistuneet). 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Kyselylomakkeita ja niiden saatekirjeitä laatiessani jaoin tutkimukseni alueeseen kuuluvat henkilöt kolmeen ryhmään seuraavasti: 1) ryhmän I muodostivat kaikki vuonna 1990 tai sen jälkeen kreikan tai latinan aloittaneet pääaineopiskelijat, jotka eivät enää ole kummankaan aineen läsnäolevia pääaineopiskelijoita (eli he ovat myöhemmin vaihtaneet pääainettaan tai ovat jättäneet ilmoittautumatta yliopistolle tai ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi), 2) ryhmään II kuuluivat kaikki kreikan ja latinan läsnäolevat pääaineopiskelijat ja 3) ryhmä III koostui henkilöistä, jotka ovat valmistuneet humanistisesta tiedekunnasta vuonna 1980 tai sen jälkeen pääaineenaan Kreikan (kieli ja) kirjallisuus tai (Latinan kieli ja) Rooman kirjallisuus. Ryhmien koot olivat: ryhmä I 114 henkilöä, ryhmä II 114 henkilöä ja ryhmä III 62 henkilöä. Laadin ryhmille I ja II samanlaisen kysymyslomakkeen. Ryhmän III lomake oli luonnollisesti hieman erilainen. Laadin myös kolme erilaista saatekirjettä kysymyslomakkeille - yhden kullekin ryhmälle. Kyselylomakkeet postitin ryhmille porrastetusti eri aikaan. 1 Aivan aluksi esitän lämpimät kiitokseni Helsingin yliopiston opiskelijarekisterin sovellussuunnittelija Hilkka Hanhenojalle sekä klassillisen filologian laitoksen amanuenssi Petri Mäkeläiselle, jotka molemmat osaltaan auttoivat minua suuresti tämän selvityksen laatimisessa.

4 Ennen tulosten julkaisemista annan vielä lyhyet ohjeet niiden lukemiseksi. Olen kursivoinut suorat lainaukset kysymyslomakkeiden vastauksista ja sulkeistanut omat kommenttini sekä vastauslomakkeiden numerot - eli esimerkiksi: 4 (Teoreettinen filosofia) kiinnosti enemmän. (18) tarkoittaa, että vastaajan numero 18 vastauslomakkeessa (kohdassa pääaineen vaihtamisen syyt) lukee "kiinnosti enemmän" ja yhteenvedon laatijana olen lisännyt uuden pääaineen sulkeisiin helpottamaan lukijaa. Lisäksi olen koonnut opiskelijoiden ja laitokseltamme valmistuneiden vastaukset laatikoihin, jotta lukijan on helpompi erottaa ne muusta tekstistä. Laadin opiskelijaselvityksestä kaksi eri laajuista yhteenvetoa. Tähän suppeampaan versioon koostin tilastot ja luvut vuosittain aloittaneista, keskeyttäneistä, muualle vaihtaneista ja valmistuneista sekä heidän myöhemmistä vaiheistaan. Mahdollisesti tämä suppeampi versio julkaistaan laitoksen www-sivuilla kunhan asiasta on ensin keskusteltu ja sille on saatu laitoksen johdon siunaus. Laajempaan versioon sisällytin edellisten tietojen lisäksi tarkan työselostuksen selvityksen toteuttamisesta sekä kaikki vastaajien kommentit (nimettöminä). Esittelen laajemman version klassillisen filologian laitoksen henkilökunnalle TULOKSET 3.1 Poissaoleviksi ilmoittautuneet sekä kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopintonsa keskeyttäneet opiskelijat Pääaine 1) Kaikkiaan 52 henkilöä eli 47% (52/110 = 47,3) ensimmäisestä ryhmästä vastasi kyselyyn. 2) Tämän ryhmän vastaajista 17 henkilöä piti kreikkaa tai latinaa edelleen ensisijaisena pääaineenaan, mutta 27 vastaajaa oli vaihtanut pääaineekseen jonkun muun. Pääaineita, joihin kreikka tai latina oli vaihdettu olivat: Kotimainen kirjallisuus 4 henkilöä (9), (19), (21), (29), Teoreettinen filosofia 4 henkilöä (15), (18), (38) (Vaihtanut myöh. psykologiaan.), (115), Yleinen kirjallisuustiede 4 henkilöä (1), (17), (36), (37), Uskontotiede 3 henkilöä (13), (26), (54), Germaaninen filologia 2 henkilöä (10), (24) (Vaihtanut myöh. yleiseen kielitieteeseen.), Kulttuuriantropologia 2 henkilöä (34), (42),

5 Arkeologia 1 henkilö (56), Estetiikka 1 henkilö (6), Kognitiotiede 1 henkilö (4), Suomen ja Pohjoismaiden historia 1 henkilö (11), Suomen kieli 1 henkilö (14), Ranskalainen filologia 1 henkilö (43), Yleinen historia 1 henkilö (27), Yleinen kielitiede 1 henkilö (39) (Vaihtanut myöh. Suomen kieleen.). yht. 27 henkilöä 5 Toiseen tiedekuntaan tai korkeakouluun vaihtaneita opiskelijoita oli kuusi. Tiedekuntia ja korkeakouluja, joihin humanistisen tiedekunnasta oli vaihdettu olivat: Kasvatustieteellinen tiedekunta (varhaiskasvatus) 1 henkilö (30), Teologinen tiedekunta 2 henkilöä (8), (117), Valtiotieteellinen tiedekunta 1 henkilö (5), Romaaninen filologia (Jyväskylä) 1 henkilö (16), Teknillinen korkeakoulu (arkkitehtiosasto) 1 henkilö (127). Vastaajien ilmoittamat pääaineen vaihtamisen syyt jakautuivat karkeasti kolmeen eri ryhmään. a) Jotkut olivat hakeneet klassillisen filologian laitokselle vain päästäkseen sisälle humanistiseen tiedekuntaan: Filologia oli keino päästä sisään lukemaan kirjallisuutta. (1) Hain alun alkaen lukemaan kognitiotiedettä, mutta en päässyt. Kiinnostukseni siihen säilyi kuitenkin ensisijaisena. (4) Ensisijaisesti hainkin historian laitokselle, jonne pääsin tasokokeella (11) b) Toiset taas olivat vaihtaneet alaa parempien työnsaantimahdollisuuksien toivossa: Ei kiinnostanut, ei hyviä uramahdollisuuksia, ei minun ala. (5) Antiikin filosofian opiskelun/tutkimuksen paremmat olosuhteet fil. laitoksella. (15) Tavoite valmistua lastentarhan opettajaksi. (30) (Kulttuuriantropologia) kiinnosti enemmän & näytti antavan toimeentulon paremmin. (34) Suurempi mielenkiinto,(teoreettisessa filosofiassa) paremmat ammatilliset mahdollisuudet. (38) Mahdollisuudet työmarkkinoille sijoittumisessa lienevät uskontotieteessä paremmat, koska aine on poikkitieteellistä tutkimusta. Lisäksi aineen haasteellisuus on laajempi kuin klassillisessa filologiassa. (54) Kiinnostus (teoreettiseen filosofiaan), laaja-alaisemmat työmahdollisuudet Suomessa. (116) Arkkitehtiosasto tuki paremmin aiempaa rak.ark. tutkintoa (suoritin vain taidehist. apropaturin yliopistossa). (127) c) Lopuilta vastaajilta oli kadonnut motivaatio opiskella kreikkaa tai latinaa (se oli tuntunut työläältä) tai uusi pääaine oli tuntunut heistä mielenkiintoisemmalta: Kirjallisuus kiinnostaa minua ensisijaisesti, kreikan kielessä pääpaino oli kielessä ja opiskelu oli erittäin aikaa vievää ja melko raskastakin. (9) Latina ei motivoinut. (10)

6 Virallisesti vaihdoin pääaineeni vasta tänä vuonna, vaikka käytännössä olen opiskellut uskontotiedettä jo pitempään, ehkä vuodesta -98. Halusin jonkin laaja-alaisemman pääaineen. (13) Epävarmuus, en pitänyt laitoksesta, Rooman kirjallisuus kiinnosti, mutta en jaksanut opiskella latinaa (!) (14) Kulttuurihistoria kiinnosti (ja kiinnostaa edelleen) enemmän. (16) Kreikan kirjall. oli 80-luvun HuK-tutkintoni pääaine, sittemmin mielenkiinto on suuntautunut toisaalle. (17) (Teoreettinen filosofia) kiinnosti enemmän. (18) Minua kiinnostaa nimenomaan kirjallisuus, ja kielitaidon saavuttaminen sellaiselle tasolle latinassa, että voisi lukea sujuvasti kirjallisuutta, tuntui todella pitkältä projektilta. (19) Oman alan etsiminen. (24) (Uskontotiede) mielenkiintoisempi. (26) Ajan tutkiminen muutenkin kuin kielen kautta kiinnosti. En myöskään ollut kiinnostunut kreikan opinnoista, joita olisi tarvittu. (27) Latinan opiskelu on pitkälti kielen opiskelua. Minä olen kiinnostunut tarinoista enemmän kuin kielitieteestä. (29) Kirjallisuustiede kiinnosti enemmän ja vastasi paremmin tarpeisiini. (36) Innostus Rooman kulttuuriin/kirjallisuuteen tapettiin tehokkaasti vanhakantaisella/järjettömällä latinan opetuksella. (37) Olin edennyt yl. kielitieteessä niin pitkälle, että tiesin valmistuvani siitä. (39) Havaitsin antropologian hyvin mielenkiintoiseksi. (42) Tunne siitä, ettei latinaa opi "täydellisesti" tai edes hyvin säällisessä ajassa. + Huomasin etten ole tutkijatyyppi! Opiskelu sinällään hauskaa, haastavaa ja opetus laadukasta. (43) Klassillisesta arkeologiasta ei ole tullut pääaineopintoja. (56) Yksi henkilö oli kertonut syyn pääaineen vaihtamiseen kysymyslomakkeen kohdassa 4) Hiem. vaikea sanoa, kiinnostuksen suhteet vaihtuvat. (21) 6 3) Suurin osa vastaajista (eli 47 henkilöä) oli saanut pääaineoikeutensa kreikkaan/latinaan pääsykokeiden kautta. Kaksi opiskelijaa on hakenut pääaineoikeutta suoritettujen opintojen perusteella ja yksi oli vaihtanut germaanisesta filologiasta latinan kieleen ja Rooman kirjallisuuteen. Kaksi henkilöä ilmoitti saaneensa pääaineoikeutensa muuten (ovat molemmat teologeja): Tukiaineiksi muihin opintoihin. (17) Ennestään oli TM tutkinto. (51). 4) 16 vastaajaa ilmoitti, ettei ole aikeissa vaihtaa pääainettaan ja 3 ei tiennyt aikeistaan. Yksi henkilö ilmoitti aikovansa vaihtaa pääaineensa espanjalaiseen tai portugalilaiseen filologiaan. Sivuaineet Tämän ryhmän opiskelemista sivuaineista seuraavat aineet saivat useamman kuin yhden maininnan: latinan kieli ja Rooman kirjallisuus sekä teoreettinen filosofia 6 mainintaa, kreikan kieli ja kirjallisuus sekä sosiologia (valtiot. tdk) 5 mainintaa, psykologia sekä yleinen kirjallisuustiede 4 mainintaa, klassillinen arkeologia, latinalaisen Amerikan tutkimus, naistutkimus sekä sosiaalipsykologia (valtiot. tdk) 3 mainintaa, aineenopettajan opinnot 35 ov (kasvatust. tdk), kulttuuriantropologia, semiotiikka,

7 taidehistoria, teatteritiede, uskontotiede sekä yhteiskuntahistoria (valtiot. tdk) 2 mainintaa. Seuraavat sivuaineet mainittiin kukin yhden kerran: 7 egyptologia, ekologia ja ympäristönhoito (Turun yo), elokuva ja televisiotutkimus, elämänkatsomustieto, espanja (valtiot. tdk), estetiikka, Etelä-Aasian tutkimus, filosofia, filosofian aineenopettajan opinnot, folkloristiikka, fysiologinen kasvitiede (mat.luonnont. tdk), germaaninen filologia, hollannin puoliarvosana, italialainen filologia, Itä-Aasian tutkimus, Japanin tutkimus, johtaminen (valtiot. tdk), kansantaloustiede (valtiot. tdk), kehitysmaatutkimus (valtiot. tdk), keskiajan tutkimus, kl. filologia, kotimainen kirjallisuus, Kuvataideakatemia, kv-politiikka (valtiot. tdk), logopedia, luova kirjoittaminen (Jyväskylän/Turun yo), monikielinen ammattiviestintä, nykykreikan kieli ja kirjallisuus, Pohjois-Amerikan tutkimus, pohjoismaiset kielet, poliittinen historia (valtiot. tdk), portugalilainen filologia, romaaninen filologia, saksankielisten maiden tutkimus, seemiläiset kielet ja kulttuurit, suomen kieli, tanssiterapia (Teak), tieteentutkimus (valtiot. tdk), uskonnonfilosofia (teol. tdk), valtio-oppi (valtiot. tdk), yleinen kielitiede, yleinen historia, ympäristöbiologia (mat.luonnont. tdk). Lisäksi oli vielä seuraavat tässä luokittelemattomat vastaukset: (Olen suorittanut tohtorin tutkinnon teologisessa tiedekunnassa pääaineenani siellä Uuden testamentin eksegetiikka.) (31) Olen muistaakseni/käsittääkseni läpäissyt taidehistorian tasokokeen aikoinaan, mutta taidehistoriaan en ole enkä tod. näk. aio panostanut/panostaa opintojen kautta HY:ssa. (Muuten kyllä.) (32)... Nyt, Oulun yliopistossa pääaineeni on historia, sivuaineet filosofia ja kirjallisuus. (37)... fil/lat am. tutkinto [Tällä hetkellä asun Hollannissa (vsta 97) en opiskele, töissä + saanut lapsen.] (81) Muut opinnot 1) Tästä ryhmästä 14 henkilöä on kirjoilla opiskelijana jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa [2 henkilöä (16, 23) on samanaikaisesi kirjoilla kahdessa eri korkeakoulussa]: Kirjoilla Suoritettava tutkinto, aloitusvuosi Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tdk Lastentarhanopettaja, 2001 (30). Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk Lääketieteen lisensiaatti, 1999 (2). Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tdk Maatalousmetsätieteiden maisteri, 2001 (23). Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tdk Biologi, 2001(kasvitiede) (35). Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tdk Oikeustieteen kandidaatti, 2000 (3). Helsingin yliopiston teologinen tdk Teologian maisteri, 1997 (117), 2002 (8). Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tdk Valtiotieteen tohtori, 2000 (1), valtiotieteen maisteri, 1999 (5), 1998 (23). Jyväskylän yliopisto Filosofian maisteri, 1998 (romaaninen filol.) (16). Oulun yliopisto Filosofian maisteri, 1999 (37). Teknillinen korkeakoulu Diplomi-insinööri, 1995 (keskeyttänyt) (24). Turun yliopisto Filosofian maisteri, 1999 (kulttuurihistoria) (16). Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Tradenomi 2000 (liiketalous) (33). Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Lähihoitaja, 2000 (41).

8 2) 16 henkilöä on suorittanut tutkinnon jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa [kahdella henkilöllä (21, 127) on kaksi eri tutkintoa eri oppilaitoksista]: 8 Oppilaitos Tutkinto, suoritusvuosi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tdk Oikeustieteen tohtori, 2002 (21). Oikeustieteen kandidaatti, 1986 (30). Helsingin yliopiston teologinen tdk Teologian kandidaatti, 1981, teologian tohtori, 1992 (17). Teologian tohtori, 1999 (31). Teologian maisteri, 1978 (51). Teologian maisteri, 1988, auskultointi (Joensuu), 1989 (79). Teologian maisteri, 1992 (49). Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tdk Valtiotieteen maisteri, 2000 (1). Valtiotieteen maisteri, 2001 (21). Taideteollinen korkeakoulu Taiteen kandidaatti, 1998, taiteen maisteri, 2002 (22). Teknillinen korkeakoulu Arkkitehti, 1995 (32). Maisema-arkkitehti, 1995 (127). AMK/Terv. alan yksikkö Sairaanhoitaja, 2000 (12). Lapin opisto Matkailututkinto, 1994 (33). Markkinointi-instituutti Markkinointitutkinto, 2001 (34). Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Kodinhoitajantutkinto, 1993 (41). Teatterikorkean täydennyskoulutuskeskus (29) Tanssiterapeutin ammatillinen tutkinto, 2000 (29). Teknillinen opisto Arkkitehti, 1991 (127). 3) 10 henkilöä on suorittanut tutkinnon Helsingin yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa pääaineenaan jokin muu kuin kreikan kieli ja kirjallisuus tai latinan kieli ja Rooman kirjallisuus [yhdellä henkilöllä (24) on HuK- ja FM-tutkinnoissa eri pääaine]: Tutkinto Pääaine, suoritusvuosi Filosofian maisteri Kotimainen kirjallisuus, 2001 (9). Kulttuuriantropologia, 2002 (34). Uskontotiede, 1999 (26). Yleinen kielitiede, 2002 (24), (39). Yleinen kirjallisuustiede, 2000 (14), 2002 (36). Humanististen tieteiden kandidaatti Germaaninen filologia, 2001 (24). Kulttuuriantropologia, 2002 (42). Ranskalainen filologia, 2002 (43). Yleinen historia, 2001 (11). Vastaajien tilanne Kaikki eivät vastanneet kysymyslomakkeen sivulla 3 esitettyyn kysymykseen. Osa vastaajista taas rastitti montakin eri vaihtoehtoa - esimerkiksi opiskelija ja hoitovapaalla tai palkansaaja ja

9 äitiyslomalla. Kaikkiin eri vaihtoehtoihin myös tuli vastauksia - paitsi varusmiespalveluksessa ei ollut kukaan. Palkansaajina oli 13 henkilöä: 9 Pääsihteeri. (11) Pastori. (17) Lääkintävahtimestari. (25) Creative Planner/mainonnan suunnittelija. (28) Arkkitehti, itsenäisiä osa-aikaisia free-lancer tyyppisiäkin töitä. (32) Työskentelen teatteritaiteen parissa. (40) Olen kodinhoitajana vakituisena perhetyössä kaupungilla ollut työssä v Ensin vanhustyössä + perheet ja myöhemmin organisatorisen muutoksen myötä sijoituin perhetyöhön pelkästään. (41) Tuntiopettaja, ranskan kieli. (43) Seurakuntapastori. (49) Luokanopettaja vt. vielä lukuvuoden (54) Projektipäällikkö. (81) Asiakaspalvelupäällikkö. (116) Arkkitehti. (127) Osa-aikatyössä työskenteli 2 henkilöä ja yrittäjinä sekä freelancereina oli myös kaksi henkilöä: Osa-aikatyössä, titteli/työtehtävä Tutkimushaastattelija. (51) Myyjä. (117) Yrittäjä, toimiala Vaatesuunnittelu, tuotepäällikkö. (22) Julkaisu- ja kustannusala. (26) Freelancer, toimiala Kulttuuri: lehdet sekä kustantamot, avustavat tehtävät. (9) Tanssin opettaja ja joogan ohjaaja, tanssiterapeutti. (29) Opiskelijoina, jatko-opiskelijoina tai maisteriopiskelijoina oli kaikkiaan 16 henkilöä. Virkavapaalla oli yksi henkilö (sama henkilö oli myös palkansaaja ja opiskelija). Kaksi henkilöä oli sairaslomalla tai sairaseläkkeellä ja äitiyslomalla tai hoitovapaalla oli viisi henkilöä (joista yksi oli myös opiskelija ja kaksi henkilöä olivat myös palkansaajia). Yksi henkilö oli sekä työtön työnhakija että pätkätyöläinen. Kolme vastaajaa oli rastittanut kohdan muu: Muu, mikä? Pätkätyöläinen (12) Täydennän tutkintoa Helsingin yliopistossa (ts. kyseessä ovat erilliset opinnot). Tavoitteena valmistua opettajaksi. (14) Nunna (Venäjän ortodoksinen kirkko). (79) Kommentit/lisätiedot 24 vastaajaa oli kirjoittanut kysymyslomakkeen sivulle 4 kommentteja tai lisätietoja, joissa he selvittivät opinnoissaan ja elämässään tekemiään ratkaisuja ja valintoja. Kommentit on esitetty kyselyn loppuraportin laajemmassa versiossa (nimettöminä).

10 Henkilötiedot 10 Tästä ryhmästä 33 henkilöä vastasi kyselyyn omalla nimellään, yhden puolesta lomakkeen oli täyttänyt toinen henkilö ja 18 kysymyslomaketta palautui nimettömänä. 3.2 Läsnäolevat kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijat Pääaine 1) Kaikkiaan 37 henkilöä eli 32% (37/114 = 0,32) ryhmästä II vastasi kyselyyn. 2) Vastaajista 33 henkilöä piti kreikkaa tai latinaa edelleen ensisijaisena pääaineenaan, mutta 3 vastaajaa oli vaihtanut pääaineekseen jonkun muun. Pääaineita, joihin kreikka tai latina oli vaihdettu olivat: taidehistoria (82), yleinen historia (95) ja italialainen filologia (113). Nämä henkilöt ilmoittivat pääaineensa vaihtamisen syiksi: Ajatuksenani oli alunperinkin opiskella taidehistoriaa. (82) Historia alkoi lopulta kiinnostaa enemmän. (95) Kiinnostus siirtyi nyky-italiaan ja kieleen, jonka opiskelu mielekkäämpää. (113) 3) 35 vastaajaa ilmoitti saaneensa pääaineoikeuden kreikan kieleen ja kirjallisuuteen tai latinan kieleen ja Rooman kirjallisuuteen pääsykokeiden kautta. Kaksi vastaajaa oli vaihtanut pääainetta humanistisen tiedekunnan sisällä. Pääaineet, joista latinan kieleen ja kirjallisuuteen oli vaihdettu olivat: saksan kääntäminen ja tulkkaus (114) sekä ranskalainen filologia (126). 4) 26 vastaajaa ei ollut aikeissa vaihtaa pääainettaan, 4 ei vielä tiennyt aikeistaan ja 3 henkilöä aikoi vaihtaa pääaineensa. Pääaineita, joihin kreikka tai latina aiottiin vaihtaa olivat: italialainen filologia (44), latinan kieli ja Rooman kirjallisuus (45) sekä latinalaisen Amerikan tutkimus (98). Lisäksi yksi henkilö oli vaihtanut kreikan kielen ja kirjallisuuden sijaan pääaineekseen latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden. Yhdeltä vastaajalta taas oli jäänyt pääaine vaihtamatta, vaikka hän oli jo suorittanut siitä HuK:n tutkinnon!

11 11 (Olen suorittanut hum. kand. tutkinnon Italia pääaineena, rekisteriin jäänyt pääaineeksi latina. Ilmoitan vaihdoksesta sinne heti.) (44) Nämä henkilöt kertoivat pääaineen vaihtamisen syiksi: Nykykielet alkoivat kiinnostaa enemmän. (44) Koska saan siitä varmemmin suoritettua perusopinnot toivoa valmistumisesta joskus... Enpä vieläkään tiedä, mitä aion sitten isona tehdä! (45) Epävarmuus siitä, olenko oikealla alalla, haluanko jatkaa alalla valmistumisen jälkeenkin ja auttaako tutkinto työllistymään. (94) (Latinalaisen Amerikan tutkimus) kiinnostaa enemmän. (98) Sivuaineet Tämän ryhmän opiskelemista sivuaineista seuraavat aineet saivat useamman kuin yhden maininnan: klassillinen arkeologia kreikan kieli ja kirjallisuus latinan kieli ja Rooman kirjallisuus yleinen kirjallisuustiede uskontotiede taidehistoria aineenopettajan opinnot 35 ov (kasvatust. tdk) sekä keskiajan tutkimus Aasian ja Afrikan kulttuurien opinnot, arkeologia, nykykreikan kieli ja kirjallisuus sekä yleinen kielitiede 16 mainintaa, 12 mainintaa, 8 mainintaa, 7 mainintaa, 5 mainintaa, 4 mainintaa, 3 mainintaa, 2 mainintaa. Seuraavat sivuaineet mainittiin kukin yhden kerran: egyptologia, estetiikka, englantilainen filologia, espanjalainen filologia, folkloristiikka, germaaninen filologia, Itä- Aasian tutkimus, journalistiikan perusopinnot (Jyväskylän yliopisto), kulttuurihistorian perusopinnot (Turun yliopisto), latinalaisen Amerikan tutkimus, sanskrit, sosiologia (valtiot. tdk), valtio-oppi (valtiot. tdk), teoreettinen filosofia. Lisäksi oli vielä seuraavat tässä luokittelemattomat vastaukset:...satunnaisia suorituksia muualta (mm. arkeologia, egyptologia, assyrologia, kielikeskuksen kursseja). (46) Latinan kieli ja kirjallisuus (en ole vielä aloittanut opintoja), klassillinen arkeologia, maantiede (mahdollinen), arkeologia (mahdollinen). (60) (Vastaaja on ensimmäisen vuoden opiskelija.) Olen valmistunut AMK konservaattoriksi. Nämä opintoni on hyväksytty sivuaineopinnoiksi 20 ov:n osalta. (82)...Muuten on italiaa ja arkeologiaa & kirjallisuusräpistelyä kertynyt jonkin verran. Tämän vuoden sivuainetyrkky on assyrologia, mutta ne tuppaavat hyytymään. (97) En vielä mitään. (101) (Vastaaja on ensimmäisen vuoden opiskelija.)... aikomus hakea opiskeluoikeutta myös englantilaiseen filologiaan keväällä (113)

12 Muut opinnot 12 1) Tästä ryhmästä 6 henkilöä on kirjoilla opiskelijana myös jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa: Kirjoilla Suoritettava tutkinto, aloitusvuosi Helsingin kauppakorkeakoulu Kauppatieteen lisensiaatti/tohtori, 2000 (126). Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tdk Filosofian tohtori (fysiikka), 2000 (100). Jyväskylän yliopisto Filosofian maisteri (historia), 2002 (53). Sibelius-Akatemia MuM, täydentäjä (47). Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteen maisteri, 2002 (114). Teknillinen korkeakoulu Diplomi-insinööri, 2000 (93). 2) 11 henkilöä on suorittanut tutkinnon jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa [kolmella henkilöllä (50,78 ja 126) on kaksi eri tutkintoa]: Oppilaitos Tutkinto, suoritusvuosi Helsingin kauppakorkeakoulu Kauppatieteen maisteri, 1999 (126). École Supérieure de Commerce de Toulouse DES Management, 1998 (126). Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tdk Filosofian maisteri (fysiikka), 1998 (100). Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tdk Valtiotieteen kandidaatti, 1972 (55). Eläinlääketieteellinen korkeakoulu Eläinlääketieteen lisensiaatti, 1960, Eläinlääketieteen tohtori, 1964 (50). Teknillinen korkeakoulu Diplomi-insinööri, 1995 (57). Sibelius-Akatemia Musiikinopettaja, 1987 (47). Kuopion konservatorio Pianonsoiton opettaja, 1999 (45). Lohjan kauppaoppilaitos YO-merkonomi (sihteerilinja), 1987 (59). Markkinointi-instituutti Mainosgraafikkotutkinto, 2003 (101) (melkein valmis). HELIA AMK Tradenomi, 1997 (78). Suomen liikemiesten kauppaoppilaitos Merkonomi, 1992 (78). EVTEK Muotoiluinstituutti AMK konservaattori, 2001 (82). 3) 1 henkilö on suorittanut tutkinnon Helsingin yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa pääaineenaan jokin muu kuin kreikan kieli ja kirjallisuus tai latinan kieli ja Rooman kirjallisuus: Tutkinto Pääaine, suoritusvuosi Humanististen tieteiden kandidaatti Italialainen filologia, 1999 (44). Vastaajien tilanne Kysymyslomakkeen sivua 3 ei varsinaisesti oltu tarkoitettu tämän ryhmän vastattavaksi (koska kaikki tähän ryhmään kuuluvat ovat läsnänolevia kreikan kielen ja kirjallisuuden tai latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden pääaineopiskelijoita).

13 Kommentit/lisätiedot 13 Tämän ryhmän vastaajista 8 henkilöä kirjoitti kysymyslomakkeelle kommentteja. Kommentit on esitetty kyselyn loppuraportin laajemmassa versiossa (nimettöminä). Henkilötiedot Tästä ryhmästä 30 henkilöä vastasi kyselyyn omalla nimellään ja 7 kysymyslomaketta palautettiin nimettömänä. 3.3 Valmistuneet kreikan/latinan kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijat Pääaine 1) Tästä ryhmästä kyselyyn vastasi kaikkiaan 46 henkilöä. Näin vastausprosentiksi tuli 74% (46/62 = 0,741). 2) Suurin osa vastaajista (31 kpl) oli saanut pääaineoikeuden kreikkaan tai latinaan pääsykokeiden kautta. Kaksi henkilöä oli hakenut pääaineoikeutta suoritettujen opintojen perusteella ja seitsemän henkilöä oli vaihtanut pääainetta humanistisen tiedekunnan sisällä. Pääaineita, joista kreikkaan tai latinaan oli vaihdettu olivat: suomen kieli ja sen sukulaiskielet; itämerensuomalaiset kielet (67), seemiläiset kielet (71), psykologia ja kasvatustiede (92), teoreettinen filosofia (103), taidehistoria (104), germaaninen filologia (106) ja slaavilainen filologia (124). Kaksi henkilöä ilmoitti saaneensa pääaineoikeuden muuten (toinen heistä oli vaihtanut latinaan taidehistoriasta): YO-todistuksen perusteella (ei ollut pääsykoetta). (75) Pyrin taidehistoriaan, sain oikeuden latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden aloittamiseen. (104) Sivuaineet Tämän ryhmän opiskelemista sivuaineista seuraavat aineet saivat useamman kuin yhden maininnan: kreikan kieli ja kirjallisuus klassillinen arkeologia latinan kieli ja Rooman kirjallisuus yleinen kirjallisuustiede 15 mainintaa, 12 mainintaa, 9 mainintaa, 7 mainintaa,

14 yleinen kielitiede sekä italialainen filologia 4 mainintaa, italialainen filologia (syventävät/laudaturopinnot Turun yliopistossa) 2 mainintaa, kasvatustiede, arkeologia, filosofia, germaaninen filologia, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielentutkimus, teoreettinen filosofia, uskontotiede sekä yleinen historia 2 mainintaa. 14 Seuraavat sivuaineet mainittiin kukin yhden kerran: aikuiskasvatus, egyptologia, englantilainen filologia, espanjalainen filologia, estetiikka, estetiikka ja nykykansain kirjallisuus, kirjastotiede ja informatiikka (Tampereen yliopisto), käytännöllinen filosofia (valtiot. tdk), nykykreikan kieli ja kirjallisuus, matematiikka, portugalilainen filologia, romaaninen filologia, opettajan pedagogiset opinnot, psykologia (Oulun yliopisto), sosiologia (Oulun yliopisto), sosiaalipolitiikka (kesäyliopisto), suomalais-ugrilainen kansantiede, taidehistoria, teatterihistoria (TEAK), teatteritiede, teologia, unkarin kieli ja kultturi. Lisäksi oli vielä seuraavat tässä luokittelemattomat vastaukset: FM-tutkinnossa sivuaineet uskontotiede ja aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot; lisäaineena on ollut nykykreikka. (20) HuK uskonnonopettajaksi aikovan aineita... (92)... informaatiopalvelukurssi (Teknillisen korkeakoulun yhteydessä Suomen kirjall. palv. seuran järjestämä). (104) Minulla ei varsinaisesti ollut sivuainetta. Latinan kielestä ja Rooman kirjallisuudesta tuli toinen pääaineen, josta tein sivulaudaturin. (136) Muut opinnot 1) Tästä ryhmästä 8 henkilöä on kirjoilla opiskelijana jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa [1 henkilö (62) on samanaikaisesi kirjoilla kahdessa eri tiedekunnassa]: Kirjoilla Suoritettava tutkinto, aloitusvuosi Helsingin yliopiston humanistinen tdk Filosofian tohtori, 1997 (85) (italialainen filologia). Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tdk Oikeustieteen kandidaatti, 1999 (124). Helsingin yliopiston teologinen tdk Teologian tohtori, 2000 (61), 2001 (92), teologian lisensiaatti, 1972 (20), teologian maisteri, 1986 (62). Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tdk Kasvatustieteen maisteri, 2000 (62). Helsingin kauppakorkeakoulu Ekonomi, 1981(69). (opintosuoritukset ovat vanhentuneet, en ole varma, olenko kirjoilla enää.) Teknillinen korkeakoulu Diplomi-insinööri, 1988 (73). (tosin en ole enää vuosiin ilmoittaunut edes poissaolevaksi opiskelijaksi.) 2) 10 vastaajaa on suorittanut tutkinnon jossain muualla kuin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa:

15 Oppilaitos Tutkinto, suoritusvuosi Amsterdamin yliopisto Filosofian maisteri, 1981 (venäjän kieli ja kirjallisuus) (67). Helsingin yliopiston teologinen tdk Teologian kandidaatti, 1967, teologian lisensiaatti, 2001 (92). Teologian maisteri, 2000 (61). Teologian maisteri, 1967 (20). Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tdk Farmaseutti, 1995 (66). Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta Filosofian tohtori, 2001 (107). Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tdk Informaatiotutkimuksen aineopinnot, 1998 (106). Teknillinen korkeakoulu Arkkitehti, 1969 (91). Helsingin teknillinen oppilaitos Sähköinsinööri, 1993 (63). Helsingin sihteeriopisto HSO-sihteerin tutkinto, 1993 (74). 15 3) Yhdellä tämän ryhmän vastaajalla oli tutkinto Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta pääaineenaan jokin muu kuin kreikan kieli ja kirjallisuus tai latinan kieli ja Rooman kirjallisuus: Tutkinto Pääaine, suoritusvuosi Humanististen tieteiden kandidaatti Psykologia, 1970 (92). 4) Yhdellätoista vastaajalla oli jatkotutkinto Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta kreikan kieli ja kirjallisuus tai latinan kieli ja Rooman kirjallisuus pääaineenaan. Kuudella vastaajalla on tohtorin tutkinto ja viidellä lisensiaatin tutkinto (yksi klassillisen filologian laitoksella perustutkinnon suorittanut henkilö on väitellyt tohtoriksi Oulun yliopistossa ja kaksi ulkomailla asuvaa tohtoria ei vastannut kyselyyn). Vastaajien tilanne 32 vastaajaa oli palkansaajina seuraavanlaisissa työtehtävissä: Apokryfikomitean kääntäjä. (61) Päätoiminen luokanopettaja Helsingin kaupungilla. (62) Tietopalvelusihteeri. (64) Farmaseutti. (66) Kreikan kielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. (68) Akatemiatutkija. (69) Prof. tutkija. (70) Tutkija/projekti. (71) Tutkimusavustaja. (73) Tällä hetkellä olen osastosihteerinä Teknillisessä korkeakoulussa, työtehtäväni vastaavat jossain määrin amanuenssin tehtäviä yliopistossa. (74) Yliopistolehtori. (75) Kirjastonhoitaja. (76) Tutkija. (84) Säännöstoimittaja. (87) Senior Manager, Competence Development - Nokia UK Ltd. (88) Tutkijakoulutettava, tutkijakoulu Langnet. (89)

16 Klassillisen filologian yliopistonlehtori, HY. (90) Yliarkkitehti, ympäristöminiteriö; asunto- ja rakennusosasto. (91) Päätoiminen tuntiopettaja lukiossa, opetettavina aineina latina, filosofia, uskonto. (103) Kirjastonhoitaja. (104) Myyjä/tiiminvetäjä. (105) (Suunnittelija yleisten kirjastojen verkkopalveluissa). (106) Lehtori, antiikin kielet ja kulttuuri, OY:ssa/opetus, tentit ja ohjaus sekä tutkimus. (107) (Amanuenssi) vide (122) Tutkija/SA:n huippuyksikkö Antiikin ja keskiajan asiakirjat, arkistot ja kirjastot. (123) Tutkija. (124) Liikenteenjärjestelijä-asiakasneuvoja. (125) Amanuenssi (viransijaisuus). (128) Tutkija. (130) Suomen Ateenan-instituutin assistentti. (131) Latinan tuntiopettaja (Helsingin yliopiston humanistinen ja teologinen tiedekunta). (132) Suomen Rooman instituutin assistentti. (135) 16 Kaksi henkilöä työskenteli osa-aikatyössä seuraavissa työtehtävissä: Sivutoiminen tuntipalkkainen kanttori (ort.) (= sijaisuuksia + slaavinkielisiä palveluksia). (67) Kirjastosihteeri. (108) Yrittäjänä ei ollut kukaan, mutta viisi henkilöä työskenteli freelancerina (yksi heistä ei määritellyt alaansa): (65) Suomentaja. (85) Kirjailija. (109) Kirjallisuus, kääntäminen. (133) Kääntäjä. (134) Yksi vastaaja oli opiskelijana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja 19 henkilöä (9 kr. ja 10 lat.) suoritti jatko-opintoja. 2 Jatko-opiskelijoista yksi opiskeli Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan italialaisen filologian laitoksella, yksi filosofian laitoksella ja kaksi teologisessa tiedekunnassa. Loput 15 henkilöä suorittivat jatko-opintojaan klassillisen filologian laitoksella. Vastaajista kaksi henkilöä oli virkavapaalla ja äitiyslomalla tai hoitovapaalla oli kolme henkilöä. Työttömänä työnhakijana oli kaksi henkilöä ja kaksi henkilöä oli rastittanut kohdan muu. Varusmiespalveluksessa tai sairaslomalla/sairaseläkkeellä ei ollut kukaan. 2 Yksi jatko-opiskelija ei vastannut kyselyyn ja yksi jatko-opiskelija ei ollut vastauksessaan rastittanut olevansa jatko-opiskelija - joten valmistuneista 21 henkilöä on alkanut jatko-opiskelijaksi.

17 Kommentit/lisätiedot vastaajaa oli liittänyt vastaukseensa lisätietoja tai kommentteja. Kommentit on esitetty kyselyn loppuraportin laajemmassa versiossa (nimettöminä). Henkilötiedot 43 henkilöä vastasi kyselyyn omalla nimellään ja kolme vastaajaa palautti kyselylomakkeen nimettömänä. 4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTOJA 4.1 Vastausprosentit Tämän kyselyn vastausprosentit olivat ryhmällä I 47%, ryhmällä II 32%, ryhmällä III 73%. Vastausprosentit ovat samaa suuruusluokkaa kuin muissakin vastaavissa tutkimuksissa. Nimettömänä kyselyyn vastasi 35% ryhmän I, 19% ryhmän II ja 7% ryhmän III vastaajista. Nämä prosentit eivät sinänsä yllätä - oli odotettavissa, että valmistuneet vastaisivat helpommin omalla nimellään kuin opintonsa keskeyttäneet. Toisaalta on hyvä saavutus, että kaksi kolmesta ryhmän I vastaajasta palautti kyselyn omalla nimellään. 4.2 Yhteenveto aloitusvuosittain 1990 aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 8 henkilöä: 3 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut kasvatustieteeseen (v. 2000). 4 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Yksi heistä on nunnana Venäjällä, kolmesta muusta henkilöstä ei ole tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 10 henkilöä : 1 henkilö on valmistunut FM:ksi (v. 2001). 1 henkilö on vaihtanut tietojenkäsittelytieteeseen, matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan (v. 1991). 1 henkilö on vaihtanut yleiseen historiaan (v. 1994), josta valmistuu FM:ksi keväällä henkilö on vaihtanut kulttuuriantropologiaan (v. 1995), josta valmistunut FM:ksi (v. 2002). 2 henkilöä on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (molemmat v. 1999). 1 henkilö on vaihtanut viestintään, valtiotieteelliseen tiedekuntaan (v. 2000). 3 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Yksi heistä työskentelee teatterialalla ja toinen hoitoalalla. Kolmannesta henkilöstä ei ole tietoa.

18 1991 aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 18 henkilöä: 2 henkilöä on valmistunut FM:ksi (v ja 2000). 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (v. 1992). 1 henkilö on vaihtanut kulttuuriantropologiaan (v. 1993), josta valmistunut HuK:ksi henkilö on vaihtanut musiikkitieteeseen (v. 1994). 1 henkilö on vaihtanut kotimaiseen kirjallisuuteen (v. 2002). Hän on valmistunut valtiotieteen maisteriksi v ja oikeustieteen tohtoriksi v henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Heistä yksi on äitiyslomalla (teologian tohtori v. 1999), yksi henkilö osa-aikatyössä tutkimushaastattelijana (teologian maisteri 1978), yksi työskentelee seurakuntapastorina ja yksi Hollannissa projektipäällikkönä. Kuudesta henkilöstä ei ole tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 7 henkilöä : 1 henkilö on valmistunut FM:ksi (v. 2001). 5 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Heistä yksi henkilö työskentelee lääkintävahtimestarina ja toinen sairaanhoitajana. Yksi henkilö on yrittäjänä (vaatesuunnittelu, tuotepäällikkö) ja kahdesta henkilöstä ei ole tietoa. 1 henkilöä ei tavoitettu aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 6 henkilöä: 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on edelleen kirjoilla poissaolevana pääaineopiskelijana. 1 henkilö on vaihtanut Suomen historiaan (v. 1992). 2 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Toinen heistä työskentelee arkkitehtinä ja toisesta henkilöstä ei ole tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 11 henkilöä : 2 henkilöä on valmistunut FM:ksi (v ja 2001). 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut yleiseen valtio-oppiin, valtiotieteelliseen tiedekuntaan (v. 1992). 1 henkilö on vaihtanut uskontotieteeseen (v. 1993), ja valmistunut FM:ksi henkilöä on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v ja 1999). 3 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Yksi heistä työskentelee arkkitehtina ja kahdesta muusta henkilöstä ei ole tietoa aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 10 henkilöä: 1 henkilö on valmistunut FM:ksi (v. 2000). 3 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (1995), josta valmistunut FM:ksi 2002 (ja jossa on jatkoopiskelijana). 1 henkilö on vaihtanut eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan (v. 1996). 1 henkilö on vaihtanut yleiseen valtio-oppiin, valtiotieteelliseen tiedekuntaan (v. 1998). 2 henkilöä on vaihtanut uskontotieteeseen (v ja 2002). 1 henkilö ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Hän työskentelee mainostoimistossa creative plannerina. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 12 henkilöä: 3 henkilöä on valmistunut FM:ksi (v. 2001, 2001 ja 2002). 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on edelleen kirjoilla poissaolevana pääaineopiskelijana. 1 henkilö on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v. 1993). Hän on valmistunut valtiotieteen maisteriksi v henkilö on vaihtanut arkeologiaan (v. 1996). 1 henkilö on vaihtanut ranskalaiseen filologiaan (v. 1997), josta valmistunut HuK:ksi v henkilöä on vaihtanut italialaiseen filologiaan (v ja 2002). 1 henkilö on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (v. 1998). 18

19 1994 aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 8 henkilöä: 1 henkilö on edelleen kirjoilla läsnäolevana pääaineopiskelijana. 1 henkilö on vaihtanut italialaiseen filologiaan (v. 1994). 1 henkilö on vaihtanut arkeologiaan (v. 1995), josta valmistunut FM:ksi v henkilö on vaihtanut musiikkitieteeseen (v. 1997). 1 henkilö on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v. 1997). Hän on valmistunut Oulun yliopistosta (historia) FM:ksi v henkilö on vaihtanut yleiseen kielitieteeseen (v. 1998), josta valmistunut FM:ksi v henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Toinen heistä on sairaseläkkeellä ja toisesta ei ole tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 11 henkilöä : 1 henkilö on valmistunut FM:ksi (v. 2000). 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut yleiseen historiaan (v. 1994). 1 henkilö on vaihtanut käytännölliseen filosofiaan (v. 1994). 3 henkilöä on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (v. 1994, 1995 ja 1995). Yksi heistä on valmistunut HuK:ksi v henkilö on vaihtanut italialaiseen filologiaan (v. 1995), josta valmistunut HuK:ksi v henkilö on vaihtanut germaaniseen filologiaan (v. 1998). 1 henkilöllä on opiskelijarekisterissä pääaineena klassillinen arkeologia??? 1995 aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 7 henkilöä: 3 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v. 1995). 1 henkilö on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (v. 1996) ja edelleen psykologiaan (v. 2001). 2 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Toinen heistä asuu Thaimaassa, toisesta ei ole muuta tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 9 henkilöä : 2 henkilöä on valmistunut FM:ksi (molemmat v. 2002). 4 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. Yksi heistä on valmistunut HuK:ksi v ja yhdellä on valtiotieteen maisterin tutkinto vuodelta henkilö on vaihtanut uskontotieteeseen (v. 1995). 1 henkilö on vaihtanut historia-aineisiin (suomenkieliset opinnot) (v. 1997). 1 henkilöä ei tavoitettu aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 6 henkilöä: 2 henkilöä on valmistunut FM:ksi (v ja 2002). 1 henkilö on edelleen kirjoilla poissaolevana pääaineopiskelijana. 1 henkilöllä on opiskelijarekisterissä pääaineenaan matematiikka (aloitusvuosi 1995). 1 henkilö on vaihtanut latinan kieleen ja Rooman kirjallisuuteen (v. 2002). 1 henkilö ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Hänestä ei ole muuta tietoa. Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 9 henkilöä : 1 henkilö on valmistunut FM:ksi (v. 2000). 5 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 2 henkilöä on vaihtanut kotimaiseen kirjallisuuteen (molemmat v. 1998). 1 henkilö on vaihtanut yleiseen historiaan (v. 1999) aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 7 henkilöä: 5 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina.

20 2 henkilöä on vaihtanut kotimaiseen kirjallisuuteen (v ja 1999). Toinen heistä on valmistunut FM:ksi v Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 9 henkilöä : 2 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilöllä on opiskelijarekisterissä pääaineena yleinen kirkkohistoria (aloitusvuosi 1996). 1 henkilö on vaihtanut oikeustieteelliseen tiedekuntaan (v. 1998). 2 henkilöä on vaihtanut yleiseen historiaan (v ja 2002). 1 henkilö on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v. 2001). 1 henkilö on vaihtanut teologiseen tiedekuntaan (v. 2002). 1 henkilöä ei tavoitettu aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 9 henkilöä: 7 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut poliittiseen historiaan, valtiotieteelliseen tiedekuntaan (v. 1999). 1 henkilö on vaihtanut valtiotieteelliseen tiedekuntaan (v. 1998) ja aloittanut opiskelut myös maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa (v. 2001). Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 10 henkilöä : 6 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on edelleen kirjoilla poissaolevana pääaineopiskelijana. Hän on muuttanut ulkomaille. 1 henkilö on vaihtanut germaaniseen filologiaan (v. 2000), josta valmistunut HuK:ksi v ja vaihtanut edelleen yleiseen kielitieteeseen, josta valmistunut FM:ksi v henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Toinen heistä toinen on aloittanut romaanisen filologian opinnot Jyväskylän yliopistossa v ja kulttuurihistorian opinnot Turun yliopistossa v Toinen on aloittanut tradenomiopinnot Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa v aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 9 henkilöä: 7 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut filosofiaan (v. 2000) ja edelleen kasvitieteeseen, matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan (v. 2001). 1 henkilö on vaihtanut eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan (v. 2002). Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 15 henkilöä : 9 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 3 henkilöä on edelleen kirjoilla poissaolevina pääaineopiskelijoina 1 henkilö on vaihtanut oikeustieteelliseen tiedekuntaan v henkilö on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan v henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Hänestä ei ole muuta tietoa aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 10 henkilöä: 4 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut teoreettiseen filosofiaan (v. 2000). 1 henkilö on vaihtanut kognitiotieteeseen (v. 2001). 1 henkilö on vaihtanut estetiikkaan (v. 2002). 2 henkilöä on vaihtanut yleiseen kirjallisuustieteeseen (v ja 2003). 1 henkilöä ei ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- eikä poissaolevaksi. Hän on aloittanut historian opinnot armeijavuoden jälkeen Jyväskylän yliopistossa vuonna Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, 7 henkilöä : 6 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut italialaiseen filologiaan (v. 2002) aloittaneet Kreikan kieli ja kirjallisuus, 10 henkilöä: 9 henkilöä on edelleen kirjoilla läsnäolevina pääaineopiskelijoina. 1 henkilö on vaihtanut oikeustieteelliseen tiedekuntaan (v. 2002). 20

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Maistereiden työllistymisvaikeudet

Maistereiden työllistymisvaikeudet Maistereiden työllistymisvaikeudet Visa Tuominen 1 Juhani Rautopuro 2 Antero Puhakka 3 Johdanto Tota et työelämän vaatimukset on kuitenkin aika kovat, niin jos opintojen aikana opiskelija polttaa itsensä

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) Kiitollisuudella Raija Roslakalle, opintopäällikölle, joka oli hyödyksi eikä haitaksi ISBN 978-952-93-3215-1 (sid.)

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s.

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s. Kompassi ABIKURSSIT VALMENNUSKURSSIT ITSEOPISKELUMATERIAALIT KENRAALIKOKEET VALINTAKOKEET OPISKELU TYÖELÄMÄ valintakokeisiin nyt kursseja myös lahdessa Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista Sakari Ahola & Juha Mikkola

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Uskon, että tämän vuoden 2012 edimensio on vähintään yhtä hyvä tieto- ja ideapankki kuin edeltäjänsä.

Pääkirjoitus. Uskon, että tämän vuoden 2012 edimensio on vähintään yhtä hyvä tieto- ja ideapankki kuin edeltäjänsä. Pääkirjoitus edimensio on MAOLin verkkolehti - Mitä se tarkoittaa? Dimensio on paperinen jäsenlehtemme, joka julkaistaan myös näköisversiona kotisivuillamme paperisen version jo ilmestyttyä. Mutta mitä

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot