MENETELMÄSELOSTE MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100"

Transkriptio

1 MENETELMÄSELOSTE MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

2 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ MAATALOUDEN HINTAINDEKSIN RAKENNE JA HINTASEURANTA NIMIKKEITTÄIN... 6 VILJAT (SISÄLTÄÄ SIEMENET)... 6 TEOLLISUUSKASVIT... 6 REHUKASVIT... 6 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET... 6 PERUNAT (SISÄLTÄÄ SIEMENEN)... 7 HEDELMÄT... 7 ELÄIMET... 7 ELÄINTUOTTEET MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSIEN 2010=100 JA 2005=100 PAINORAKENTEET INDEKSIN LASKENTA JA MAHDOLLISET VIRHELÄHTEET JULKAISEMINEN, VANHOJEN PERUSVUOSIEN INDEKSIT JA INDEKSIEN SAATAVUUS... 11

3 3 1 Tausaa Tlasoesus on uoanu Maaalouden uoajahnandesä vuodesa 1995 alaen, jollon 1990=100- ndes muuen vasaamaan Eurooan unonn lasovrason Eurosan ssälöraennea. Aasemmn ansallsn vaamusn ja määrelmn erusunua ndesä laa Maaalouden aloudellnen umuslaos, nyynen Maa- ja elnarvealouden umusesus. Maaalouden uoajahnandesn laadna erusuu Eurooan unonn jäsenmaden ja Eurosan välseen "herrasmessomuseen". Tlason laadnaa oordnodaan erran vuodessa Eurosan järjesämässä oousessa, jossa äsellään ansanalouden lnoon uuluva maaalouden alouslejä ja maaalousuoeden hnalasoja. Maaalouden uoajahnandesllä maaan maaalousseorn ulouolelle ja lojen välllä myyäven uoeden hnaehysä. Tuoee ova sen ääynee suoraan äyeävs, jaloseavs a venn. Maaalouden hnandes uudseaan vähnään vden vuoden välen uen muun Tlasoesusen laama hnandes. Uusmmassa ndesssä erusvuoena on vuos Indesn lasennassa äyeävä anoarvo saadaan ääosn Tlasoesusen maaalouden lndon edosa. Hnaedo saadaan ääosn Maa- ja mesäalousmnserön eoalveluesus Tesä. Hna-anesoa äydenneään lsäs musa lähesä saaavlla edolla. Maaalousuoee vodaan nden louäyön eruseella jaaa aheen ryhmään: maaalousalan ulouolelle myyävä uoee, joa on aroeu äyeävs sellasnaan, jaloseavs a venn maaalousalan ssällä uoanohyödyes myyävä uoee, uen rehu, semene ja asvaeavs aroeu eläme. Maaalousuoeden uoajahnandes (uoosndes) erusuu maaalousuoeden myynehn ja Maaalouden uoanovälneden osohnandes (anosndes) uoanovälneden osohn. Lähöohana on laaja "esmääräsen maalan" äse el myyn aaa maaalousalan ja muden omalojen välse alousome seä väluoeäyöön menevän maaalousuoosen srro maaalousysöjen, so. lojen, välllä (luuun oamaa maaalousysöjen välsä elänen auaa). Sueam "ansallsen maalan" äse aas van maaalousalan ja muden omalojen välse alousome. Maaalouden uoajahnandes aaa sen vljan myynnn rehun valmsajlle seä elänen rehus äyeävän vljan myynnn mulle vljeljölle. Maaalouden lndossa huomoon oeaan myös ysön ssänen rehun uoano ja uluus osn un hnandesessä. Indesn arem uvaus on Eurosan julasemassa Maaaloushnalasojen äsrjassa (Handboo for EU Agrculural Prce Sascs, March 2008). 1990=100-ndesn anoraennea ja mausmeneelmä orjan vuonna 1995 sen, eä Maaalouden aloudellsen umuslaosen lasema ndessarja vuosla jävä vomaan sellasnaan. Vuoden 1994 ndes lasen aauuvas uudella Eurosan vaamalla luousella ja anoraeneella. Rehuvehnä jä hnaseurannasa os ja ano annen myllyvehnälle. Hedelmn lsän omena. Sarja jaen brolerehn ja muuhun sarjaan. Kasvauseläme osen oonaan hnaseurannasa. Kasvauselänen anoarvo annen san-, naudan ja sarjan lhalle. Muhn uoesn oen muaan hunaja. 1990=100-uoajahnandesä lasen ueomana ja hnauellsena ndesnä, mua ndesessä äyen samaa anoraennea. Hnna ova ollee lman arvonlsäveroa vuoden 1995 alusa lähen. 1990=100-ndesssä ol jossan vljossa ja elänuoessa hnau muana. 1990=100-ndessä lasen äsä johuen aauuen erseen myös ueon maaalouden uoajahnandes. Luous erusu NACE70-luouseen.

4 Perusvuoden 1995=100 maaalouden hnandesen uudsamsessa huomon maaalouden lndossa aahunee muuose. Eurosan määrelmen muaan maaalouden uoajahnandesn 1995=100 arvoeojen ul erusua vuoden 1995 marnahnohn aasemman uoajahnnan sjaan. Marnahna on uoeen arvonlsäveroon hna lalla a lähmmässä/ensmmäsessä auaaassa lman uoeua mahdollsne veroluonesne masuneen. Arvoeohn lasen muaan aemmasa oeen myös lojen välnen aua seä maaalouden lännäsomnna. Tlojen omaa äyöä (esm. rehu omsa vljelmsä) e laseu muaan arvoeohn. Indesn anoraenne lasen vuosen arvoedosa vuoden 1995 hnnon armeesena esarvona. Kolmen vuoden esarvoon äädyn, osa vuos 1995 ol Suomen ensmmänen vuos EU:ssa, se ol odoava ja marna hava hnaasoaan. Lsäs esarvo uvas aremmn esmääräsä marnalannea ja aso erlasen saovuosen aheuamaa vahelua. Hnaseuranaan oen uusna uoena muaan hedelmä-ryhmään vadelma. Muu eläme -ryhmään muaan oen oronlha. Muu elänuoee -ryhmään oen muaan ursnahojen hnna mnsä ja eusa. Madon jälln arvo huomon anoraeneessa. Seuraavassa 2000=100-uudsusessa ndesn luoelu muuu meräväs. Uusna ryhmnä ndesn ulva muaan rehuasv ja eollsuusasv. Semene-ryhmä osu. Ysäse uoee vahuva ryhmäsä oseen. Vhannese-ryhmään oen muaan ruuusalaa. Sene, oronlha ja vadelma osen hnaseurannasa. Indesn anoraenne ol edelleen neä assa vuosneljännesssä. Eurosan suosus on lasea vhannese ja hedelmä vahuvaanoslla ndesorella. Tällön nällä uoella ols erlase anoarvo er uuausna ja/a vuosneljännesnä. 2005=100-uudsusessa ndesn erusraenne sälyen ääosn ennallaan. Tarsuse osva anoraeneen ja hnanmeden ävysä. Rehuasven hnaseuranaa muuen. Aasemmn rehuasven hnaa ol seurau auran ja ohran hnnalla. Pyrmyses ul erää aoja henärehuasven hnoja. Vhannese ja uuarhauoee -ryhmään lsän orvon ame. Indesn anoraenne sälyen neänä assa vuosneljännesssä. Myös 2010=100 uudsusessa ndesn erusraenne on sälyey ennallaan. Panoraenne seä hnanme- ja edonanajaoose on ävey. Panoraenne erusuu vuoden 2010 arvoeohn. Tosn rasn ja rysn anoarvo on musa uoenmesä oeen laseu vuosen esarvosa johuen oeusellsesa saovuodesa vuonna Indesssä äyeään edelleen samaa anoraennea joasella lasenaerrosella: uuaus- ja neljännesvuosohasa anoraenea e ole muodoseu lyhyen saoauden aa. Maaalouden uoajahnandesen uudsuse ova aahunee vssä yhesyössä esesen äyäjäahojen anssa. 2010=100-ndesn uudsusa valvovassa yöryhmässä ova ollee asanunjona Aro Laua MTT Talousumusesa seä Elna Tammnen Maa- ja mesäalousmnserön eoalveluesus Tesä. Tlasoesusesa yösenelyyn ova osallsunee Ila Lehnen, Pen Wanhaalo, Mar Kanaanää, Maranne Ncels, Pro Hemmlä ja Ton Udd. Maaalouden uoajahnandesn lyvä meneelmäselosee 1995=100-, 2000=100-, 2005=100- ja 2010=100-ndesesä löyyvä Tlasoesusen nernesvula. 4

5 5 2 Indesn määrelmä ja äyö Maaalouden uoajahnandes maa uuarha- ja maaalousuoeden hnamuuosa lan orlla a ensmmäsessä marnaaassa. Indes uvaa arvonlsäveroomen hnojen muuosa vljeljän annala. Indes aaa oo Suomen lman alueellsa jaoa. Maaalouden hnandes maava ns. uhdasa hnnanmuuosa. Tuoeden fyyssen a aloudellsen omnasuusen muuossa johuva hnnanmuuos elmnodaan ndessä. Indeslasena erusuu arveraluun, jollon uuaudesa oseen seuraaan laadulaan samanlasa uoea. Maaalouden uoajahnandesn anoraenne erusuu myynehn. Indesn anoraenne uvaa seuraava asoa: uoeen myynnn arvo lman arvonlsäveroa erusjasolla ssälää aualle myydyn uoannon arvon ssälää vljeljöden oslle maaalousysölle suoraan myymen asvvljelysuoeden myynnn arvon ssälää vljeljöden omaan marnolla suoraan myymen uoeden myynnn arvon ssälää vljeljöden suoran vennn arvon ssälää maalalla jaloseujen uoeden arvon ssälää uoesn lyven verojen ja nden luonesen masujen arvon (muu un alv, esm. oloanevero) e ssällä omaan oaloudenäyöön uoeujen uoeden arvoa e ssällä ouuarhasa myyyjen uoeden arvoa (maaalousuuarha) e ssällä varasojen muuosa e ssällä aoorvausa marnahnaäse, uoajan saama hna, josa e ole vähenney veroja eä nden luonesa masuja (luuun oamaa alv) ja joa e ssällä ualoa oeaa maaalouden lndossa äyeäväsä erushnnasa (vähenney a uoevero, nden luonese masu ja joa ssälää a uoeualo) Tlason äyäjä ova mm. ansanalouden lno maaalouden alouslen yheydessä, umuslaose, Eurosa, DG Agr, FAO ja vljeljä. Indesä äyeään umusssa, somusssa (esm. maanvuorasomuse) ja syöeeona mussa lasossa.

6 6 3 Maaalouden hnandesn raenne ja hnaseurana nmeän Maaalouden uoajahnandesn raenne erusuu Eurosan esyseen. Indesn anoraenne on muodoseu Tlasoesusen maaalouden lndon eosa. Indesn lasemsessa äyeävä arvoano ova myynnn arvoja maaalousseorn ulouolelle ja lojen välllä. Indesn uusnumeronen luous noudaaa ääressään maaalouden lndon luousa (Economc Accouns for Agrculure EAA, jolla on yheys ullonn vomassa olevaan omalaluouseen NACE ja sen suomalaseen versoon TOL). Suomessa maaalouden uoajahnandesssä äyeään samaa anoraennea joasella lasenaerrosella: uuaus- ja neljännesvuosohasa anoraenea e ole muodoseu lyhyen saoauden aa. Lasenaaa oeaa Eurosan suosusesa, jona muaan vhannesen, hedelmen ja erunan ohdalla uls äyää ausanoja. Tällön nällä uoella ols erlase anoarvo er uuausna ja/a vuosneljännesnä. Tuoajahnandes laseaan uuausan, mua julasaan vuosneljännesän. Tarvaessa ehdään ylmääräsä julsusa. Indesn arem uvaus on Eurosan julasemassa Maaaloushnalasojen äsrjassa (Handboo for EU Agrculural Prce Sascs, March 2008). VILJAT (ssälää semene) Vljaasven myynnn arvo on laseu Tlasoesusen maaalouden lndon edosa. Vljan myynedo erusuva alenervuoden myyneohn. Panoraeneessa vljan arvohn on lsäy muu vlja (0,3 mlj. ). Hnaseurannassa ova muana vehnä, ohra, mallasohra, rus ja aura. Hnaedo erusuva Ten eräämään uuaushnalasoon. TEOLLISUUSKASVIT Teollsuusasvesa on hnaseurannassa muana rys ja ras seä soerjuuras. Rysn ja rasn hnna erusuva Ten hnalasoon. Soerjuuraan hna on soerehaan masama nöjuuraan hna-arvo vaolaauselle juuraalle (Pol 16%). REHUKASVIT Rehuasven anoarvo erusuu asanunja-arvoon henärehujen myynnn arvosa, joa on non 10 rosena oonasuoannon arvosa. Kosa marnola e ole saaavssa araa eoa henärehujen myynnn jaaumasa, on laselmassa arvou uole anosa sälöhenälle ja onen uol uvahenälle. Rehuasvessa seuraaan sälöhenän ja uvahenän hnoja, joa eräään henärenala. Hnaedo ova esarvohnoja, osa myynmäärsä e ole saaavlla eoa. VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET Ryhmän anoedo on laseu Tlasoesusen maaalouden lndon, Maa- ja elnarvealouden umusesus MTT:n ja Kauauuarhalon edosa. Vhannesen arvo on vyöryey arvolaan enen myydylle uoelle, joa ova omaa, asvhuoneuru, eräaal, ruuusalaa, orana ja sul. Senen arvoano on vyöryey vhanneslle. Hnaedo saadaan Kasvseo Oy / Hedelmän- ja Marjanvljeljän lo ry:n ja Kauauuarhalo ry:n eräämsä uuaushnnosa. Kuen ano on vyöryey seuraavlle asvelle: ruusu, ulaan, begona, elargona, hyasn, jouluähde seä eunan- ja orvoname. Korseasven amen ano on vyöryey norjanangervolle, ururuusulle, omenauulle ja vaaheralle. Hnaseurannassa yrään seuraamaan varasolaausen ja laauluoalaan samanlasen uoeden hnaa. Täsä syysä jolan uuausla e ole saaavssa hnaeoa

7 7 aallle, sullle ja oranalle. Tomaan ja urun hnaa seuraaan anoasaan ääuoanoaudela. Jos uoeesa e ole saaavssa hnaeoa, äyeään edellsen uuauden hnaa. Verraaessa ndesä muden Eurooan unonn maden ndesn on huomoava, eä Suomessa äyeävä lasenaaa oeaa Eurosan suosusesa. Suomessa on äyössä assa vuosneljännesssä sama anoarvo, un usemma muu jäsenmaa äyävä n. vahuvaanosa anoraennea ndesn lasennassa. PERUNAT (ssälää semenen) Perunan arvoano on laseu olmelle uoeelle: ruoaerunalle, joa jaauuu varasoerunas ja varhaserunas, seä muulle erunalle, joa edusaa ärelyseruna. Varaso- ja varhaserunan hnaedo erusuva Ten hnalasohn. Varhaserunan hnaa seuraaan esä-, henä- ja elouussa. Varhaserunas on määrely eruna, joa noseaan ellola suoraan uluuseen. Tärelyserunan hnaa Tlasoesus erää erunaärelysvalmsajla. Tärelyserunan hna on eruslaausen (17 rosena ärelysä ssälävän) erunan hna. HEDELMÄT Hedelmen hnaa seuraaan uoreden hedelmen osala I luoan omenan umulavsella hnnalla. Hnaa seuraaan elouusa jouluuulle. Muu uoree hedelmä -ryhmässä seuraaan mansan, vadelman ja musaheruan saoauden hnaa. Mansan saoauden hna on henäuula, vadelman henä-elouula ja heruan elouula. ELÄIMET Arvoano on vyöryey seuraavlle euraselämlle: naudanlha (naudanlha yheensä), sanlha (sanlha yheensä), lamaanlha (lamaa ja arsa yheensä), brolernlha, muu sarjanlha. Hnaedo erusuva Ten eurasamolasoon. Indesssä seuraaan uuauden eshnaa. Lsäln hnna on huomou vuoeen 2007 saaa, mua e sen jäleen nden vähäsen merysen vuos. Hevosenlhan arvoano (0,1 mlj. ) on jaeu naudan-, san- ja lamaanlholle nden suheellsen osuuden muaan. Poronlhan arvoano (20,7 mlj. ) on jaeu naudan- ja sanlholle nden suheellsen osuuden muaan. Poronlhasa e ole saaavlla rävän ajanasasa eoa hnojen seuranaa varen. ELÄINTUOTTEET Elänuoessa seuraaan madon osala lehmän madon normhnaa, johon on lsäy edellsen vuoden jäll (sn/lra) joaselle uuaudelle samansuurusena. Kosa oeuunu jällyssumma on edossa vasa lasovuoa seuraavana eväänä, laseaan maaalouden uoajahnandes ennaollsena, unnes loullnen lyssumma on edossa. Madon anoarvo on ndesssä vajaa 30 rosena, joen enn hnamuuos jällysessä vauaa loullseen oonasndesn. Elänuoessa seuraaan lsäs ananmunen, hunajan ja ursnahojen (mn ja eu) hnaehysä. Kananmunen hnaedo erusuva Ten ananmunen uoajahnalasoon. Hunajan hna on rohunajan somushna. Tursnahojen hnna erusuva urshuuoauojen hnohn. Vllan ja elämenarvan arvo (0,1 mlj. ) on vyöryey hunajalle ja ursnaholle.

8 8 4 Maaalouden uoajahnandes en 2010=100 ja 2005=100 anoraenee Tauluossa 1 on esey 2010=100- ja 2005=100-ndesn anoraenee mljoonna eurona ja ne rosenes suheueuna. 2010=100-lasossa asven ja asvuoeden, so. asvuoosen, osuus oonasndessä nous 34,5 rosensa 37,1 rosenn: vljan, vhannesen, erunan ja hedelmen ano-osuude asvova. Teollsuusasven ano-osuus enen soerjuuraan osuuden enenemsen myöä. Myös rehuasven osuus enen. Elänen ja elänuoeden, so. elänuoosen, ano-osuus las 65,5 rosensa 62,9 rosenn. Elänen ano-osuus oonasndesssä susu vajaan rosenysön 22,0 rosenn. Elänuoeden osuus enen 2,1 rosenysöä ollen ny 40,9 rosena. Penenemnen johu madon osuuden lasusa; ndesn uuluvsa uoesa madolla on uenn edelleen suurn ano, 27,2 rosena. Tauluo 1. Maaalouden uoajahnandesen 2010=100 ja 2005=100 anoraenee 2010= =100 Kood Nme mlj. Pano, % mlj- Pano, % VILJAT (ssälää semene) 313,4 11,1 243,0 9, Vehnä ja sel 84,5 3,0 67,3 2, Myllyvehnä ja sel 84,5 3,0 67,3 2, Durum vehnä Rus 7,9 0,3 5,9 0, Ohra 152,3 5,4 106,6 4, Rehuohra 126,0 4,5 84,2 3, Mallasohra 26,3 0,9 22,4 0, Kaura ja muu vljaseouse 68,7 2,4 63,2 2, Mass Rs Muu vlja TEOLLISUUSKASVIT 70,6 2,5 81,5 3, Öljysemene ja öljymäse hedelmä (ssälää semene) 51,8 1,8 23,7 1, Ras ja rys 51,8 1,8 23,7 1, Aurngonua Soja Muu öljymäse uoee Proenasv Raaauaa Soerjuuras 18,8 0,7 57,8 2, Muu eollsuusasv REHUKASVIT 17,0 0,6 39,2 1, Rehumass Rehujuurasv (ss. rehujuuraan) Muu rehuasv 17,0 0,6 39,2 1, VIHANNEKSET JA PUUTARHA- TUOTTEET 470,6 16,7 342,4 14, Tuoree vhannese 371,9 13,2 224,6 9, Kuaaal Tomaa 80,2 2,8 53,6 2, Muu uoree vhannese 291,7 10,7 171,0 7, Tame ja ua 98,7 3,5 117,8 4, PERUNAT (ssälää semenen) 116,6 4,1 97,9 4, Ruoaeruna 97,5 3,5 77,2 3, Varhaseruna 7,7 0,3 10,1 0, Varasoeruna 89,8 3,2 67,1 2, Perunan semen

9 Muu eruna 19,1 0,7 20,7 0, HEDELMÄT 58,9 2,1 39,7 1, Tuoree hedelmä (os luen srushedelmä ja gre) 58,9 2,1 39,7 1, Jälruoaomena 6,9 0,2 3,4 0, Jälruoaäärynä Persa Muu uoree hedelmä, ähnä ja uvau hedelmä Srushedelmä Troose hedelmä Gre Olv VIINI (ssälää mehun) Pöyävn Laau vn Muu vn OLIIVIÖLJY MUUT KASVITUOTTEET Vhannese joa äyey ääasassa almonn Semene Muu asvuoee: muu KASVITUOTOS ( ), ssäläen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) KASVITUOTOS ( ), os luen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) 52,0 1,8 36,3 1,5 1047,1 37,1 843,7 34,5 517,6 18,4 461,6 18, ELÄIMET 619,4 22,0 552,8 22, Naua 216,9 7,7 177,3 7, Naua l. vasa 216,9 7,7 177,3 7, Vasa 0,0 0,0 0,0 0, Sa 279,3 9,9 267,1 10, Hevose 0,0 0,0 0,0 0, Lamaa ja vuohe 1,4 0,1 1,2 0, Sarja 121,8 4,3 107,2 4, Broler 103,7 3,7 83,0 3, Muu sarja 18,1 0,6 24,2 1, Muu eläme ELÄINTUOTTEET 1152,7 40, ,9 43, Mao 765,5 27,2 774,6 31, Lehmän mao 765,5 27,2 774,6 31, Muu mao Kananmuna 54,1 1,9 34,9 1, Muu elänuoee 333,1 11,8 242,4 9, ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ ( ) 13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ ( ), l. urse MAATALOUDEN TUOTTAJAHIN- TAINDEKSI YHTEENSÄ ( ), ssäläen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) 14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHIN- TAINDEKSI YHTEENSÄ ( ), ssäläen hedelmä (060000) ja vhannese (040000), l. urse MAATALOUDEN TUOTTAJAHIN- TAINDEKSI YHTEENSÄ ( ), os luen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) 1772,1 62, ,7 65,5 1445,5 51, ,7 56,0 2819,2 100, ,4 100,0 2492,6 88, ,4 90,5 2289,7 81, ,3 84,4

10 10 5 Indesn lasena ja mahdollse vrhelähee Maaalouden uoajahnandes laseaan Laseyres n ndesaavalla. Taraseluajanohdan ndesseluvu uvaava hnojen muuosa verrauna erusajanohaan, ässä aausessa vuoeen Laseyres'n ndes vodaan lasea useamman vuoden uselle jasolle lman, eä edusavsa uoesa muodoseua ora a uoeden anoja arvsee muuaa. Lsäs ndesn lasennassa arvava aramer unneaan erusajanohdan osala hyvn. Muuosa arvaan van sllon, un erusajanohdan raenne e enää sovellu äyeäväs hyödyeorn uoessa a nden suheellsessa merysessä aahuneden muuosen aa. Maaalouden uoajahnandesn neä anoraenne edusaa erusvuoden lannea. Seuraavassa on esey seä Laseyres'n hnandesn eä hnasuheden anoeuun esarvoon erusuvan ndesn lasenaaava: I q q q q 1 100, jossa I on ndes (uen uoajahnandes), uoeden hna, q myyyjen uoeden määrä, vaa uoeeseen (=1,, ; on lasoon uuluven uoeden luumäärä), on araseluajanjaso ja 0 erusajanoha. Käyännössä eylle uoeelle on yleensä saaavssa usea hnaeoja. Tällön on erseen laseava äyeävssä oleven hnaeojen eruseella edusava hnasuhde ysesä uoea varen. Laseyres'n aavaa e yleensä voda sovelaa ällä asolla, osa määrä e unnea. Kun aavaan ssälyvä erm 0 orvaaan ermllä R saadaan: I 1 R q q R w o jossa R on ysäsen uoeen erusnmeason hnandes araselujasolla, el unn sellasen uoeen a nden muodosaman almman ason ryhmän ndes, jolle määreään oma ano. Tässä aavassa ndes saadaan erusajanohdan anolla anoeujen erusnmeason ndesen esarvona. Pano w ova (myynen a osojen) arvo-osuusa evää määrä. o Perusnmeason ndes vodaan lasea monella avalla. Soveluvan meneelmän valnnassa raaseva ova äyeävssä oleva edo seä nden uoeden homogeensuus, josa hnaedo eräään. Kneämääräsen ndesn omnasuueen uuluu, eä erusajanohdan anojaauuma ja uoeden valoma sälyvä muuumaomna uuaudesa oseen. Tlasoesusen hnandes uudseaan yleensä vähnään vden vuoden välen. Perusvuos ääyy yleensä nollaan a veen. Jos uenn omnaymärsössä aahuu merävä muuosa, vodaan ndes uudsaa heämmnn. Käyännössä hnaseurannassa oleva uoea e joudua maaalouden uoajahnandesn muuamaan useammn un vden vuoden välen.

11 Vrheläheä vova olla esmers hnaeojen uuumnen osasa vuoa (esm. hedelmä ja varhaseruna), uoessa aahuven laadunmuuosen / uoemuuosen uueellnen äsely, oanavrhe, edonanajla erääven hnaeojen heo laau seä mahdollse äselyvrhee. Tuoeen laadullnen muuumnen a orvauumnen osella oeueaan lasossa sen, eä uus uoe ejueaan ndesn ssään aeamaoman hnasarjan saamses. Tässä yheydessä ehdään yyllses myös laauvaomnen el ndessä oseaan laadunmuuossa johuva hnnanmuuose. 6 Julasemnen, vanhojen erusvuosen ndes ja ndesen saaavuus Maaalouden uoajahnandes julasaan 45 ävää lasoneljännesen ääymsen jäleen. Mäl 15. ävä osuu vonlouun a aryhään, julasaan ndes seuraavana arävänä. Indessä julasaan marrasuun uolvälssä oo vuoden vuosesarvoennuse ja arvaessa ylmääräsä uuausjulsusa. 2010=100-ndes julasn ensmmäsen erran maalsuussa 2013 osen ammuun 2013 eoja. Vrallsena lasona julasava neljännesvuosjulasu ssälää ndesseluuja vuosasolla ja neljännesvuosasolla. Lsäs julasaan oonasndesejä vanhosa 2005=100- ja 2000=100- ndesesä. Vanhojen 2005=100- ja 2000=100-ndesen uoanoa jaeaan ejuamalla. Kejuuserome on laseu jouluuun 2011 seluvusa, osa se ol uoren loullnen ndes ensmmäsen erran 2010=100-lasoa julasaessa. 2010=100 ndesä on myös laseu aauuvas vuoslle Taauuvlle ndeselle on äyey ejuusuuauena ammuua Saaavuus Maaalouden uoajahnandes julasaan Tlasoesusen lason osvulla: h://lasoesus.f/l/mh/ndex.hml Teoja julasaan myös Maa- ja mesäalousmnserön eoalveluesusen, Ten, osvulla, Maalalasollsessa vuosrjassa seä Eurosan julasussa ja eoannossa. Eurosa julasee ndesn Agrculural sascs eoannassa: h://e.eurosa.ec.euroa.eu/oral/age/oral/agrculure/nroducon. 11

Menetelmäseloste 15.11.2013 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 2010=100

Menetelmäseloste 15.11.2013 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 2010=100 Meneelmäselose 15.11.213 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 21=1 2 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA... 3 2 MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 5 3 RAKENNE JA HINTASEURANTA... 6 MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Ympäristöakatemia 7.-8.6.2010 Rymättylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kari Hyytiäinen MTT

Ympäristöakatemia 7.-8.6.2010 Rymättylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kari Hyytiäinen MTT Ympärsöaaema 7.-8.6.2010 Rymäylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kar Hyyänen MTT JOHDANTO Rehevöymnen Iämeren esenen ongelma Ravnneuormus (ypp ja fosfor) Saunnasa levälauoja Iämerellä jo 1800-luvulla

Lisätiedot

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä:

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä: Muuama uus näöulma hna-aggregonnsa ja hedonssa ndesmeneelmsä: Emprnen sovellus omso- ja lelojen vuorn An Suoperä Tlasoesus Hnna ja Pala 2006 1 1 JOHDANTO Laadunmuuosen onrollon ndeslasennassa vodaan jaaa

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia 8/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 8: Yhen vapausaseen paovärähely, ransieniuormiusia JOHDANTO c m x () Kuva. Syseemi. Transieniuormiusella aroieaan uormiusheräeä, joa aiheuaa syseemiin lyhyaiaisen liieilan.

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2011 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2011, 1. neljännes Maatalouden tuottajahinnat nousivat 23,7 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahinnat nousivat

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2011 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2011, 3. neljännes Maatalouden tuottajahinnat nousivat 11,7 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2010 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010, 1. neljännes Maatalouden tuottajahintaindeksi laski 10,3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Korjattu 21.6.2010. Maidon jälkitilitys

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2009 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2009, 2. neljännes Maatalouden tuottajahintaindeksi laski 7,6 prosenttia toisella vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahintaindeksi laski

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2015 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015, 3. vuosineljännes Maatalouden tuottajahinnat laskivat 3 prosenttia vuodentakaisesta Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2015 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015, 1. vuosineljännes Maatalouden tuottajahinnat laskivat 6,7 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahinnat laskivat

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2014, 1. vuosineljännes Maatalouden tuottajahinnat laskivat 9,2 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Korjaus. Julkistuksen lukuja korjattu

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2008 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2008, 1. neljännes Maatalouden tuottajahinnat nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahintaindeksi nousi 11,7 prosenttia

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET KUNTIN LÄKVKUUTU 328 VRHILÄKMNORUTI MKU 29 LÄHTIN NOUDTTTVT LKURUTT Valtuusuta ahstaa arhaseläemeoperustese masu eaode yhtesmäärä uodelle euromääräsest Tämä ahstettu masu o samalla lopullste masue yhtesmäärä

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

Tuottavuustutkimukset 2010 -menetelmäseloste

Tuottavuustutkimukset 2010 -menetelmäseloste Meneelmäselose 1(11) Tuoavuusuimuse 2010 -meneelmäselose ANSANTALOUDEN TILINPIDON TUOTTAVUUSMITTARIT 2 Toimialoen oonaisuooseen perusuva oonaisuoavuuden muuos 2 Toimialoen oonaisuooseen perusuva yön uoavuuden

Lisätiedot

Helpompaa korjausrakentamista HB-Priimalla s. 7 NEWS

Helpompaa korjausrakentamista HB-Priimalla s. 7 NEWS Helpompaa orjausraenamisa HB-Priimalla s. 7 NEWS Tuu ja urvallinen HB-PRIIMA -väliseinälevy Hiljaisuus vaiona HB-PRIIMA Silence -uoeperhe Laaduas ja miaara Turvallinen Edullinen Nopea ja helppo asenaa

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali 7/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 7: Yhn vapausasn paovärähly, impulssiuormius ja Duhamlin ingraali IMPULSSIKUORMITUS Maanisn sysmiin ohisuva jasoon hrä on usin ajasa riippuva lyhyaiainn uormius. Ysinraisin

Lisätiedot

Arvio Suomen ei-päästökauppasektorin pitkän ajan tavoitteesta ja päästöistä vuoteen 2030 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01286-13

Arvio Suomen ei-päästökauppasektorin pitkän ajan tavoitteesta ja päästöistä vuoteen 2030 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01286-13 Arvio Suomen ei-pääsöauppaseorin piän ajan avoieesa ja pääsöisä vuoeen 2030 Kirjoiaja: Luoamusellisuus: Tomi J. Lindroos, Tommi Eholm, Ila Savolainen julinen 2 (29) Alusana Tämä rapori on osa ympärisöminiseriön

Lisätiedot

Maatalouden hintaindeksien 2000=100 menetelmäkuvaus

Maatalouden hintaindeksien 2000=100 menetelmäkuvaus Maatalouden hintaindeksien 2000=100 menetelmäkuvaus 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2000=100 3 010000 VILJAT (sisältää siemenet) 3 020000 TEOLLISUUSKASVIT 3 030000 REHUKASVIT 4

Lisätiedot

Terveytemme Termisanasto ja tilastolliset menetelmät

Terveytemme Termisanasto ja tilastolliset menetelmät Terveytemme Termsaasto a tlastollset meetelmät Termsaasto Tlastollset meetelmät Lädevtteet Termsaasto Elaaodote Estyvyys Ilmaatuvuus Iävaot Koortt Luottamusväl Mallvaot PYLL el potetaalsest meetetyt elvuodet

Lisätiedot

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015 Ene-59.4130, Kuivaus- ja haihduusprosessi eollisuudessa, asuharjoius 5, sysy 2015 Tehävä 4 on ähiehävä Tehävä 1. eijuerrosilassa poleaan rinnain uora ja urvea. Kuoren oseus on 54% ja uiva-aineen ehollinen

Lisätiedot

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan 3.3 Laiat MAB7 Talousmatematiia Otava Opisto / Kati Jorda Laia ottamie Suuri osa ihmisistä ottaa laiaa jossai elämävaiheessa. Pailaiaa tarvitaa yleesä vauusia ja/tai taausia. Laiatulle pääomalle masetaa

Lisätiedot

6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASOKINETIIKKA

6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASOKINETIIKKA Dyamiia 6. 6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASKINETIIKKA 6. Yleisä Jäyä appalee ieiiassa arasellaa appaleesee aiuaie uloise oimie ja seurausea olea liiee (raslaaio ja roaaio) älisiä yheysiä. Voimie äsielyssä ariaa

Lisätiedot

01/2013. Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995 2008. Eläketurvakeskus. Ilpo Suoniemi

01/2013. Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995 2008. Eläketurvakeskus. Ilpo Suoniemi 0/203 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 4 Köhden dnamkka Suomessa 995 2008 Ilpo Suonem Eläkeurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 0/203 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA

MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA Pellervon aloudellsen ukmuslaoksen yöpaperea Pellervo Economc Research Insue Workng Papers N:o 19 (oukokuu 1999) MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA An Moso* Helsnk, oukokuu 1999 ISBN 951-8950-97-0 ISSN-1455-4623

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2010 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010, 3. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 5,1 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä Maatalouden

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2012 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2012, 2. neljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat prosenttia toisella vuosineljänneksellä Korjattu 24.8.2012.

Lisätiedot

Jakaumien tunnusluvut. Jakaumien tunnusluvut. Jakaumien tunnusluvut: Mitä opimme? 2/2. Jakaumien tunnusluvut: Mitä opimme? 1/2

Jakaumien tunnusluvut. Jakaumien tunnusluvut. Jakaumien tunnusluvut: Mitä opimme? 2/2. Jakaumien tunnusluvut: Mitä opimme? 1/2 TKK (c) Ila Mell (4) Jaaume tuusluvut Johdatus todeäösyyslasetaa Jaaume tuusluvut Marov ja Tshebyshev epäyhtälöt Momett Vous ja hupuuus Suurte luuje la TKK (c) Ila Mell (4) Jaaume tuusluvut: Mtä opmme?

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi JLP:n äyämäömä mahdollisuude Juha Lappi LP ehävä p z = a x + b z 0 Max or Min (.) 0 0 = = subjec o he following consrains: c a x + b z C, =,, q p q K r (.2) = = m n i ij K (.3) i= j= ij x xw= 0, =,, p

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA

SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA SUOMEN PANKIN KANSANTALOUSOSASTON TYÖPAPEREITA 10.10.2004 1/2004 Hannes Kaadu Kuluajahinainflaaion miaaminen Yhdysvalloissa 2 Kuluajahinainflaaion miaaminen Yhdysvalloissa Kansanalousosason yöpapereia

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011 Kouluu- ja khämpalvlu Aduca 1 (6) Pykooaal ohjauk ja uvoa rkoumopo (35 op), - kogv ja rakaukk yöklyapa - pykorapu valmuk opo TOTEUTUSPAIKKA Jouu TAVOITE JA KOHDERYHMÄ Kouluu aaa oallujll valmud ouaa ohjau-

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2016 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2016, 1. vuosineljännes Energian ja lannoitteiden hinnat vetivät maatalouden tuotantovälineiden ostohintoja alaspäin Maatalouden

Lisätiedot

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite S-66. Elekronkan perskrss Leno III: vass Päöeho en perskykennä kondensaaor Vahovrran lyhenney merknäapa Vakea vahovra-analyys? analyys? Kompleksarmekka odellnen vahovra-analyys analyys alkaa asavrralla

Lisätiedot

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005 Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihelu Suomessa vuosina 1776 2005 Heli Elina Haapalainen (157 095) 26.11.2007 Joensuun Yliopiso Maemaais- luonnonieeiden iedekuna Tieojenkäsielyieeen

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2009 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2009, 3. neljännes Maatalouden tuottajahintaindeksi laski 15,6 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahintaindeksi laski

Lisätiedot

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3:

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3: Hanoin tornit Oloot n ieoa asetettu olmeen tanoon uvan osoittamalla tavalla (uvassa n = 7). Siirtämällä yhtä ieoa errallaan, ieot on asetettava toiseen tanoon samaan järjestyseen. Isompaa ieoa ei missään

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

b 4i j k ovat yhdensuuntaiset.

b 4i j k ovat yhdensuuntaiset. MAA5. 1 Koe 29.9.2012 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää! Muista tehdä pisteytysruuduo ensimmäisen onseptin yläreunaan! Perustele vastausesi välivaiheilla! 1. Oloon vetorit a 2i 6 j 3 ja b i 4 j 3 a) Määritä

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutintolautaunta S tudenteamensnämnden MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 0..0 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutintolautaunnan

Lisätiedot

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA Investoinnin annattavuuden mittareita Opetusmonisteessa on asi sivua, joilla on hyvin lyhyesti uvattu jouo mittareita. Seuraavassa on muutama lisäommentti ja aavan-johto. Tarastelemme projetia, jona perusinvestointi

Lisätiedot

Ilmari Juva. Jalkapallo-ottelun lopputuloksen stokastinen mallintaminen

Ilmari Juva. Jalkapallo-ottelun lopputuloksen stokastinen mallintaminen Ilmar Juva 45727R Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Jalkaallo-ottelun loutuloksen stokastnen mallntamnen 1 Johdanto Jalkaallo-ottelun loutuloksen mallntamsesta tlastollsn ja todennäkösyyslaskun

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007 Rak-54.116 Rakeneden mekankka, RM (4 ov) Ten.8.7 Krjoa jokaeen koepapern elvä - koko nme, puhuelunm allevvauna - oao, vuokur, enn pävämäärä ekä enävä opnojako koodeneen - opkeljanumero, mukaan luken arkukrjan

Lisätiedot

Ryhmä 1. Sika tutkimustehtävä Elonkierrossa

Ryhmä 1. Sika tutkimustehtävä Elonkierrossa Ryhmä 1. Sika tutkimustehtävä Elonkierrossa Tehtävänne on tutkia Elonkierron sikoja, niiden käyttäytymistä ja ravintoa. Käyttäkää hyväksi 1 Tutkimus A: Sikojen aitaus (aitaukseen meno kielletty) 1. Tarkkailkaa

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2015 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015, 2. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,8 prosenttia toisella vuosineljänneksellä Maatalouden

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BLA7 ähöveroteniian perusurssi Viavirrat BLA7 ähöveroteniian perusurssi Viojen aiheuttajat lastollinen ylijännite Laitteiden toiintahäiriö tai virhetoiinta nhiillinen erehdys Yliuoritus BLA7 ähöveroteniian

Lisätiedot

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali Todennäöissjaaumat /5 Sisältö ESITIEDOT: lasenta, määrätt Haemisto KATSO MYÖS: tilastomatematiia P (X = )=p. Nämä ovat 0 ja niiden summa on p =. Pistetodennäöisdet voidaan graafisesti esittää pstsuorien

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2015 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015, 3. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 2,2 prosenttia vuodentakaisesta Maatalouden tuotantovälineiden

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2012 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2012, 1. neljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 4,4 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Korjattu

Lisätiedot

Cointegration between Fama-French Factors

Cointegration between Fama-French Factors 1 Conegraon beween Fama-French Facors Absrac Yhesnegrounesuudella on mona sovelluksa rahouksessa ja mulla eeen alolla, jossa ukaan akasarjoja ja nden välsä rppuvuua. Analyys on arkoeu epäsaonaarsen akasarjojen

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2016 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015, 4. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,3 prosenttia vuodentakaisesta Maatalouden tuotantovälineiden

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2016 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2016, 2. vuosineljännes Energian ja lannoitteiden hinnat laskivat edelleen Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat

Lisätiedot

Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa

Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa Jukka Hollo, Tilasiemen Oy Tilasiemenpakkaajat Tilasiemen Oy Tilasiemenen osuus luomusiementuotannossa runsas kolmannes Yhdellä numerolla pärjää: 010 217 6777 Netissä

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2016 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2016, 3. vuosineljännes Lannoitteiden hinnat laskivat viidenneksen vuodentakaisesta Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y 36 5.3 Tuipaalutusen lasenta siitmämenetelmällä 5.3.1 Yleistä Jos paaluvoimia ei voida määittää suoaan tasapainohtälöistä (uten ohdassa 5.), on smsessä staattisesti määäämätön paalutus, jona paaluvoimien

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET 6 2 VARHAISKASVATUS 7 2.1 Mä varhaskasvaus on?

Lisätiedot

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 VATT-TUTKIMUKSIA 94 VATT-RESEARCH REPORTS Pekka Parkkinen Hoivapalvelu ja eläkemeno vuoeen 25 Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic Research Helsinki 22 ISBN 951-561-425-2 ISSN

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas Fsu upun 2013-2017 8/2013 Rejo Kngs Tulevsuuden mhdollsuude eyyvä sregsss ohjelmss Tees suun lähes puole rhousesn sregsen pnopseden mun. Näyvä Teesn ohjelmss, sregsss umusvusss seä SHOK-ohjelmn Leomn globless

Lisätiedot

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2.

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2. 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No No No0 No0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0::0:M0 0:::M0 0:::M0 0:::M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Bernoullijakauma. Binomijakauma

Bernoullijakauma. Binomijakauma Beroulljaauma Beroull oe o ahde mahdollse ulostulo oe, jossa taahtumsta äytetää mtysä ostume ja eäostume. Esmerejä: rahahetto (ruua ta laava), lase sytymä (tyttö ta oa), helö verryhmä ( ta c ), oselja

Lisätiedot

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto DEE-53000 Sähkömageese järjeselme lämmösro Lueo 8 1 Sähkömageese järjeselme lämmösro Rso Mkkoe Dfferessmeeelmä Numeersa rakasua haeaa aluee dskreeesä psesä. Muodoseaa verkko ja eseää dervaaa erousosamäärä.

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

4.7 Todennäköisyysjakaumia

4.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todeäöisyyde lähtöohdat.7 Todeäöisyysjaaumia Luvussa 3 Tuusluvut perehdyimme jo jaauma äsitteesee yleesä ja ormaalijaaumaa vähä taremmi. Lähdetää yt tutustumaa biomijaaumaa ja otetaa se jälee ormaalijaauma

Lisätiedot

Luento 4. Fourier-muunnos

Luento 4. Fourier-muunnos Lueno 4 Erikoissignaalien Fourier-muunnokse Näyeenoo 4..6 Fourier-muunnos Fourier-muunnos Kääneismuunnos Diricle n edo Fourier muunuvalle energiasignaalille I: Signaali on iseisesi inegroiuva v ( d< II:

Lisätiedot

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet Vestntäjärjestelmät PRS-xPxxx- ja -tehovahvstmet PRS-xPxxx- ja - tehovahvstmet www.boschsecrty.f 1, 2, 4, ta 8 äänlähtöä (valnta 100 / 70 / 50 V:n lähdöstä) Äänenkästtely ja jokasen vahvstnkanavan vve

Lisätiedot

Palkkielementti hum 3.10.13

Palkkielementti hum 3.10.13 Palilmntti hum.0. Palilmnttjä Tarastllaan tässä sitysssä vain Eulr-Brnoullin palitoriaan prustuvia palilmnttjä. Tässä palitoriassa olttaan, ttä palin poiiliaus säilyy taivutttunain tasona, joa on ohtisuorassa

Lisätiedot