MENETELMÄSELOSTE MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100"

Transkriptio

1 MENETELMÄSELOSTE MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

2 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ MAATALOUDEN HINTAINDEKSIN RAKENNE JA HINTASEURANTA NIMIKKEITTÄIN... 6 VILJAT (SISÄLTÄÄ SIEMENET)... 6 TEOLLISUUSKASVIT... 6 REHUKASVIT... 6 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET... 6 PERUNAT (SISÄLTÄÄ SIEMENEN)... 7 HEDELMÄT... 7 ELÄIMET... 7 ELÄINTUOTTEET MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSIEN 2010=100 JA 2005=100 PAINORAKENTEET INDEKSIN LASKENTA JA MAHDOLLISET VIRHELÄHTEET JULKAISEMINEN, VANHOJEN PERUSVUOSIEN INDEKSIT JA INDEKSIEN SAATAVUUS... 11

3 3 1 Tausaa Tlasoesus on uoanu Maaalouden uoajahnandesä vuodesa 1995 alaen, jollon 1990=100- ndes muuen vasaamaan Eurooan unonn lasovrason Eurosan ssälöraennea. Aasemmn ansallsn vaamusn ja määrelmn erusunua ndesä laa Maaalouden aloudellnen umuslaos, nyynen Maa- ja elnarvealouden umusesus. Maaalouden uoajahnandesn laadna erusuu Eurooan unonn jäsenmaden ja Eurosan välseen "herrasmessomuseen". Tlason laadnaa oordnodaan erran vuodessa Eurosan järjesämässä oousessa, jossa äsellään ansanalouden lnoon uuluva maaalouden alouslejä ja maaalousuoeden hnalasoja. Maaalouden uoajahnandesllä maaan maaalousseorn ulouolelle ja lojen välllä myyäven uoeden hnaehysä. Tuoee ova sen ääynee suoraan äyeävs, jaloseavs a venn. Maaalouden hnandes uudseaan vähnään vden vuoden välen uen muun Tlasoesusen laama hnandes. Uusmmassa ndesssä erusvuoena on vuos Indesn lasennassa äyeävä anoarvo saadaan ääosn Tlasoesusen maaalouden lndon edosa. Hnaedo saadaan ääosn Maa- ja mesäalousmnserön eoalveluesus Tesä. Hna-anesoa äydenneään lsäs musa lähesä saaavlla edolla. Maaalousuoee vodaan nden louäyön eruseella jaaa aheen ryhmään: maaalousalan ulouolelle myyävä uoee, joa on aroeu äyeävs sellasnaan, jaloseavs a venn maaalousalan ssällä uoanohyödyes myyävä uoee, uen rehu, semene ja asvaeavs aroeu eläme. Maaalousuoeden uoajahnandes (uoosndes) erusuu maaalousuoeden myynehn ja Maaalouden uoanovälneden osohnandes (anosndes) uoanovälneden osohn. Lähöohana on laaja "esmääräsen maalan" äse el myyn aaa maaalousalan ja muden omalojen välse alousome seä väluoeäyöön menevän maaalousuoosen srro maaalousysöjen, so. lojen, välllä (luuun oamaa maaalousysöjen välsä elänen auaa). Sueam "ansallsen maalan" äse aas van maaalousalan ja muden omalojen välse alousome. Maaalouden uoajahnandes aaa sen vljan myynnn rehun valmsajlle seä elänen rehus äyeävän vljan myynnn mulle vljeljölle. Maaalouden lndossa huomoon oeaan myös ysön ssänen rehun uoano ja uluus osn un hnandesessä. Indesn arem uvaus on Eurosan julasemassa Maaaloushnalasojen äsrjassa (Handboo for EU Agrculural Prce Sascs, March 2008). 1990=100-ndesn anoraennea ja mausmeneelmä orjan vuonna 1995 sen, eä Maaalouden aloudellsen umuslaosen lasema ndessarja vuosla jävä vomaan sellasnaan. Vuoden 1994 ndes lasen aauuvas uudella Eurosan vaamalla luousella ja anoraeneella. Rehuvehnä jä hnaseurannasa os ja ano annen myllyvehnälle. Hedelmn lsän omena. Sarja jaen brolerehn ja muuhun sarjaan. Kasvauseläme osen oonaan hnaseurannasa. Kasvauselänen anoarvo annen san-, naudan ja sarjan lhalle. Muhn uoesn oen muaan hunaja. 1990=100-uoajahnandesä lasen ueomana ja hnauellsena ndesnä, mua ndesessä äyen samaa anoraennea. Hnna ova ollee lman arvonlsäveroa vuoden 1995 alusa lähen. 1990=100-ndesssä ol jossan vljossa ja elänuoessa hnau muana. 1990=100-ndessä lasen äsä johuen aauuen erseen myös ueon maaalouden uoajahnandes. Luous erusu NACE70-luouseen.

4 Perusvuoden 1995=100 maaalouden hnandesen uudsamsessa huomon maaalouden lndossa aahunee muuose. Eurosan määrelmen muaan maaalouden uoajahnandesn 1995=100 arvoeojen ul erusua vuoden 1995 marnahnohn aasemman uoajahnnan sjaan. Marnahna on uoeen arvonlsäveroon hna lalla a lähmmässä/ensmmäsessä auaaassa lman uoeua mahdollsne veroluonesne masuneen. Arvoeohn lasen muaan aemmasa oeen myös lojen välnen aua seä maaalouden lännäsomnna. Tlojen omaa äyöä (esm. rehu omsa vljelmsä) e laseu muaan arvoeohn. Indesn anoraenne lasen vuosen arvoedosa vuoden 1995 hnnon armeesena esarvona. Kolmen vuoden esarvoon äädyn, osa vuos 1995 ol Suomen ensmmänen vuos EU:ssa, se ol odoava ja marna hava hnaasoaan. Lsäs esarvo uvas aremmn esmääräsä marnalannea ja aso erlasen saovuosen aheuamaa vahelua. Hnaseuranaan oen uusna uoena muaan hedelmä-ryhmään vadelma. Muu eläme -ryhmään muaan oen oronlha. Muu elänuoee -ryhmään oen muaan ursnahojen hnna mnsä ja eusa. Madon jälln arvo huomon anoraeneessa. Seuraavassa 2000=100-uudsusessa ndesn luoelu muuu meräväs. Uusna ryhmnä ndesn ulva muaan rehuasv ja eollsuusasv. Semene-ryhmä osu. Ysäse uoee vahuva ryhmäsä oseen. Vhannese-ryhmään oen muaan ruuusalaa. Sene, oronlha ja vadelma osen hnaseurannasa. Indesn anoraenne ol edelleen neä assa vuosneljännesssä. Eurosan suosus on lasea vhannese ja hedelmä vahuvaanoslla ndesorella. Tällön nällä uoella ols erlase anoarvo er uuausna ja/a vuosneljännesnä. 2005=100-uudsusessa ndesn erusraenne sälyen ääosn ennallaan. Tarsuse osva anoraeneen ja hnanmeden ävysä. Rehuasven hnaseuranaa muuen. Aasemmn rehuasven hnaa ol seurau auran ja ohran hnnalla. Pyrmyses ul erää aoja henärehuasven hnoja. Vhannese ja uuarhauoee -ryhmään lsän orvon ame. Indesn anoraenne sälyen neänä assa vuosneljännesssä. Myös 2010=100 uudsusessa ndesn erusraenne on sälyey ennallaan. Panoraenne seä hnanme- ja edonanajaoose on ävey. Panoraenne erusuu vuoden 2010 arvoeohn. Tosn rasn ja rysn anoarvo on musa uoenmesä oeen laseu vuosen esarvosa johuen oeusellsesa saovuodesa vuonna Indesssä äyeään edelleen samaa anoraennea joasella lasenaerrosella: uuaus- ja neljännesvuosohasa anoraenea e ole muodoseu lyhyen saoauden aa. Maaalouden uoajahnandesen uudsuse ova aahunee vssä yhesyössä esesen äyäjäahojen anssa. 2010=100-ndesn uudsusa valvovassa yöryhmässä ova ollee asanunjona Aro Laua MTT Talousumusesa seä Elna Tammnen Maa- ja mesäalousmnserön eoalveluesus Tesä. Tlasoesusesa yösenelyyn ova osallsunee Ila Lehnen, Pen Wanhaalo, Mar Kanaanää, Maranne Ncels, Pro Hemmlä ja Ton Udd. Maaalouden uoajahnandesn lyvä meneelmäselosee 1995=100-, 2000=100-, 2005=100- ja 2010=100-ndesesä löyyvä Tlasoesusen nernesvula. 4

5 5 2 Indesn määrelmä ja äyö Maaalouden uoajahnandes maa uuarha- ja maaalousuoeden hnamuuosa lan orlla a ensmmäsessä marnaaassa. Indes uvaa arvonlsäveroomen hnojen muuosa vljeljän annala. Indes aaa oo Suomen lman alueellsa jaoa. Maaalouden hnandes maava ns. uhdasa hnnanmuuosa. Tuoeden fyyssen a aloudellsen omnasuusen muuossa johuva hnnanmuuos elmnodaan ndessä. Indeslasena erusuu arveraluun, jollon uuaudesa oseen seuraaan laadulaan samanlasa uoea. Maaalouden uoajahnandesn anoraenne erusuu myynehn. Indesn anoraenne uvaa seuraava asoa: uoeen myynnn arvo lman arvonlsäveroa erusjasolla ssälää aualle myydyn uoannon arvon ssälää vljeljöden oslle maaalousysölle suoraan myymen asvvljelysuoeden myynnn arvon ssälää vljeljöden omaan marnolla suoraan myymen uoeden myynnn arvon ssälää vljeljöden suoran vennn arvon ssälää maalalla jaloseujen uoeden arvon ssälää uoesn lyven verojen ja nden luonesen masujen arvon (muu un alv, esm. oloanevero) e ssällä omaan oaloudenäyöön uoeujen uoeden arvoa e ssällä ouuarhasa myyyjen uoeden arvoa (maaalousuuarha) e ssällä varasojen muuosa e ssällä aoorvausa marnahnaäse, uoajan saama hna, josa e ole vähenney veroja eä nden luonesa masuja (luuun oamaa alv) ja joa e ssällä ualoa oeaa maaalouden lndossa äyeäväsä erushnnasa (vähenney a uoevero, nden luonese masu ja joa ssälää a uoeualo) Tlason äyäjä ova mm. ansanalouden lno maaalouden alouslen yheydessä, umuslaose, Eurosa, DG Agr, FAO ja vljeljä. Indesä äyeään umusssa, somusssa (esm. maanvuorasomuse) ja syöeeona mussa lasossa.

6 6 3 Maaalouden hnandesn raenne ja hnaseurana nmeän Maaalouden uoajahnandesn raenne erusuu Eurosan esyseen. Indesn anoraenne on muodoseu Tlasoesusen maaalouden lndon eosa. Indesn lasemsessa äyeävä arvoano ova myynnn arvoja maaalousseorn ulouolelle ja lojen välllä. Indesn uusnumeronen luous noudaaa ääressään maaalouden lndon luousa (Economc Accouns for Agrculure EAA, jolla on yheys ullonn vomassa olevaan omalaluouseen NACE ja sen suomalaseen versoon TOL). Suomessa maaalouden uoajahnandesssä äyeään samaa anoraennea joasella lasenaerrosella: uuaus- ja neljännesvuosohasa anoraenea e ole muodoseu lyhyen saoauden aa. Lasenaaa oeaa Eurosan suosusesa, jona muaan vhannesen, hedelmen ja erunan ohdalla uls äyää ausanoja. Tällön nällä uoella ols erlase anoarvo er uuausna ja/a vuosneljännesnä. Tuoajahnandes laseaan uuausan, mua julasaan vuosneljännesän. Tarvaessa ehdään ylmääräsä julsusa. Indesn arem uvaus on Eurosan julasemassa Maaaloushnalasojen äsrjassa (Handboo for EU Agrculural Prce Sascs, March 2008). VILJAT (ssälää semene) Vljaasven myynnn arvo on laseu Tlasoesusen maaalouden lndon edosa. Vljan myynedo erusuva alenervuoden myyneohn. Panoraeneessa vljan arvohn on lsäy muu vlja (0,3 mlj. ). Hnaseurannassa ova muana vehnä, ohra, mallasohra, rus ja aura. Hnaedo erusuva Ten eräämään uuaushnalasoon. TEOLLISUUSKASVIT Teollsuusasvesa on hnaseurannassa muana rys ja ras seä soerjuuras. Rysn ja rasn hnna erusuva Ten hnalasoon. Soerjuuraan hna on soerehaan masama nöjuuraan hna-arvo vaolaauselle juuraalle (Pol 16%). REHUKASVIT Rehuasven anoarvo erusuu asanunja-arvoon henärehujen myynnn arvosa, joa on non 10 rosena oonasuoannon arvosa. Kosa marnola e ole saaavssa araa eoa henärehujen myynnn jaaumasa, on laselmassa arvou uole anosa sälöhenälle ja onen uol uvahenälle. Rehuasvessa seuraaan sälöhenän ja uvahenän hnoja, joa eräään henärenala. Hnaedo ova esarvohnoja, osa myynmäärsä e ole saaavlla eoa. VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET Ryhmän anoedo on laseu Tlasoesusen maaalouden lndon, Maa- ja elnarvealouden umusesus MTT:n ja Kauauuarhalon edosa. Vhannesen arvo on vyöryey arvolaan enen myydylle uoelle, joa ova omaa, asvhuoneuru, eräaal, ruuusalaa, orana ja sul. Senen arvoano on vyöryey vhanneslle. Hnaedo saadaan Kasvseo Oy / Hedelmän- ja Marjanvljeljän lo ry:n ja Kauauuarhalo ry:n eräämsä uuaushnnosa. Kuen ano on vyöryey seuraavlle asvelle: ruusu, ulaan, begona, elargona, hyasn, jouluähde seä eunan- ja orvoname. Korseasven amen ano on vyöryey norjanangervolle, ururuusulle, omenauulle ja vaaheralle. Hnaseurannassa yrään seuraamaan varasolaausen ja laauluoalaan samanlasen uoeden hnaa. Täsä syysä jolan uuausla e ole saaavssa hnaeoa

7 7 aallle, sullle ja oranalle. Tomaan ja urun hnaa seuraaan anoasaan ääuoanoaudela. Jos uoeesa e ole saaavssa hnaeoa, äyeään edellsen uuauden hnaa. Verraaessa ndesä muden Eurooan unonn maden ndesn on huomoava, eä Suomessa äyeävä lasenaaa oeaa Eurosan suosusesa. Suomessa on äyössä assa vuosneljännesssä sama anoarvo, un usemma muu jäsenmaa äyävä n. vahuvaanosa anoraennea ndesn lasennassa. PERUNAT (ssälää semenen) Perunan arvoano on laseu olmelle uoeelle: ruoaerunalle, joa jaauuu varasoerunas ja varhaserunas, seä muulle erunalle, joa edusaa ärelyseruna. Varaso- ja varhaserunan hnaedo erusuva Ten hnalasohn. Varhaserunan hnaa seuraaan esä-, henä- ja elouussa. Varhaserunas on määrely eruna, joa noseaan ellola suoraan uluuseen. Tärelyserunan hnaa Tlasoesus erää erunaärelysvalmsajla. Tärelyserunan hna on eruslaausen (17 rosena ärelysä ssälävän) erunan hna. HEDELMÄT Hedelmen hnaa seuraaan uoreden hedelmen osala I luoan omenan umulavsella hnnalla. Hnaa seuraaan elouusa jouluuulle. Muu uoree hedelmä -ryhmässä seuraaan mansan, vadelman ja musaheruan saoauden hnaa. Mansan saoauden hna on henäuula, vadelman henä-elouula ja heruan elouula. ELÄIMET Arvoano on vyöryey seuraavlle euraselämlle: naudanlha (naudanlha yheensä), sanlha (sanlha yheensä), lamaanlha (lamaa ja arsa yheensä), brolernlha, muu sarjanlha. Hnaedo erusuva Ten eurasamolasoon. Indesssä seuraaan uuauden eshnaa. Lsäln hnna on huomou vuoeen 2007 saaa, mua e sen jäleen nden vähäsen merysen vuos. Hevosenlhan arvoano (0,1 mlj. ) on jaeu naudan-, san- ja lamaanlholle nden suheellsen osuuden muaan. Poronlhan arvoano (20,7 mlj. ) on jaeu naudan- ja sanlholle nden suheellsen osuuden muaan. Poronlhasa e ole saaavlla rävän ajanasasa eoa hnojen seuranaa varen. ELÄINTUOTTEET Elänuoessa seuraaan madon osala lehmän madon normhnaa, johon on lsäy edellsen vuoden jäll (sn/lra) joaselle uuaudelle samansuurusena. Kosa oeuunu jällyssumma on edossa vasa lasovuoa seuraavana eväänä, laseaan maaalouden uoajahnandes ennaollsena, unnes loullnen lyssumma on edossa. Madon anoarvo on ndesssä vajaa 30 rosena, joen enn hnamuuos jällysessä vauaa loullseen oonasndesn. Elänuoessa seuraaan lsäs ananmunen, hunajan ja ursnahojen (mn ja eu) hnaehysä. Kananmunen hnaedo erusuva Ten ananmunen uoajahnalasoon. Hunajan hna on rohunajan somushna. Tursnahojen hnna erusuva urshuuoauojen hnohn. Vllan ja elämenarvan arvo (0,1 mlj. ) on vyöryey hunajalle ja ursnaholle.

8 8 4 Maaalouden uoajahnandes en 2010=100 ja 2005=100 anoraenee Tauluossa 1 on esey 2010=100- ja 2005=100-ndesn anoraenee mljoonna eurona ja ne rosenes suheueuna. 2010=100-lasossa asven ja asvuoeden, so. asvuoosen, osuus oonasndessä nous 34,5 rosensa 37,1 rosenn: vljan, vhannesen, erunan ja hedelmen ano-osuude asvova. Teollsuusasven ano-osuus enen soerjuuraan osuuden enenemsen myöä. Myös rehuasven osuus enen. Elänen ja elänuoeden, so. elänuoosen, ano-osuus las 65,5 rosensa 62,9 rosenn. Elänen ano-osuus oonasndesssä susu vajaan rosenysön 22,0 rosenn. Elänuoeden osuus enen 2,1 rosenysöä ollen ny 40,9 rosena. Penenemnen johu madon osuuden lasusa; ndesn uuluvsa uoesa madolla on uenn edelleen suurn ano, 27,2 rosena. Tauluo 1. Maaalouden uoajahnandesen 2010=100 ja 2005=100 anoraenee 2010= =100 Kood Nme mlj. Pano, % mlj- Pano, % VILJAT (ssälää semene) 313,4 11,1 243,0 9, Vehnä ja sel 84,5 3,0 67,3 2, Myllyvehnä ja sel 84,5 3,0 67,3 2, Durum vehnä Rus 7,9 0,3 5,9 0, Ohra 152,3 5,4 106,6 4, Rehuohra 126,0 4,5 84,2 3, Mallasohra 26,3 0,9 22,4 0, Kaura ja muu vljaseouse 68,7 2,4 63,2 2, Mass Rs Muu vlja TEOLLISUUSKASVIT 70,6 2,5 81,5 3, Öljysemene ja öljymäse hedelmä (ssälää semene) 51,8 1,8 23,7 1, Ras ja rys 51,8 1,8 23,7 1, Aurngonua Soja Muu öljymäse uoee Proenasv Raaauaa Soerjuuras 18,8 0,7 57,8 2, Muu eollsuusasv REHUKASVIT 17,0 0,6 39,2 1, Rehumass Rehujuurasv (ss. rehujuuraan) Muu rehuasv 17,0 0,6 39,2 1, VIHANNEKSET JA PUUTARHA- TUOTTEET 470,6 16,7 342,4 14, Tuoree vhannese 371,9 13,2 224,6 9, Kuaaal Tomaa 80,2 2,8 53,6 2, Muu uoree vhannese 291,7 10,7 171,0 7, Tame ja ua 98,7 3,5 117,8 4, PERUNAT (ssälää semenen) 116,6 4,1 97,9 4, Ruoaeruna 97,5 3,5 77,2 3, Varhaseruna 7,7 0,3 10,1 0, Varasoeruna 89,8 3,2 67,1 2, Perunan semen

9 Muu eruna 19,1 0,7 20,7 0, HEDELMÄT 58,9 2,1 39,7 1, Tuoree hedelmä (os luen srushedelmä ja gre) 58,9 2,1 39,7 1, Jälruoaomena 6,9 0,2 3,4 0, Jälruoaäärynä Persa Muu uoree hedelmä, ähnä ja uvau hedelmä Srushedelmä Troose hedelmä Gre Olv VIINI (ssälää mehun) Pöyävn Laau vn Muu vn OLIIVIÖLJY MUUT KASVITUOTTEET Vhannese joa äyey ääasassa almonn Semene Muu asvuoee: muu KASVITUOTOS ( ), ssäläen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) KASVITUOTOS ( ), os luen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) 52,0 1,8 36,3 1,5 1047,1 37,1 843,7 34,5 517,6 18,4 461,6 18, ELÄIMET 619,4 22,0 552,8 22, Naua 216,9 7,7 177,3 7, Naua l. vasa 216,9 7,7 177,3 7, Vasa 0,0 0,0 0,0 0, Sa 279,3 9,9 267,1 10, Hevose 0,0 0,0 0,0 0, Lamaa ja vuohe 1,4 0,1 1,2 0, Sarja 121,8 4,3 107,2 4, Broler 103,7 3,7 83,0 3, Muu sarja 18,1 0,6 24,2 1, Muu eläme ELÄINTUOTTEET 1152,7 40, ,9 43, Mao 765,5 27,2 774,6 31, Lehmän mao 765,5 27,2 774,6 31, Muu mao Kananmuna 54,1 1,9 34,9 1, Muu elänuoee 333,1 11,8 242,4 9, ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ ( ) 13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ ( ), l. urse MAATALOUDEN TUOTTAJAHIN- TAINDEKSI YHTEENSÄ ( ), ssäläen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) 14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHIN- TAINDEKSI YHTEENSÄ ( ), ssäläen hedelmä (060000) ja vhannese (040000), l. urse MAATALOUDEN TUOTTAJAHIN- TAINDEKSI YHTEENSÄ ( ), os luen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) 1772,1 62, ,7 65,5 1445,5 51, ,7 56,0 2819,2 100, ,4 100,0 2492,6 88, ,4 90,5 2289,7 81, ,3 84,4

10 10 5 Indesn lasena ja mahdollse vrhelähee Maaalouden uoajahnandes laseaan Laseyres n ndesaavalla. Taraseluajanohdan ndesseluvu uvaava hnojen muuosa verrauna erusajanohaan, ässä aausessa vuoeen Laseyres'n ndes vodaan lasea useamman vuoden uselle jasolle lman, eä edusavsa uoesa muodoseua ora a uoeden anoja arvsee muuaa. Lsäs ndesn lasennassa arvava aramer unneaan erusajanohdan osala hyvn. Muuosa arvaan van sllon, un erusajanohdan raenne e enää sovellu äyeäväs hyödyeorn uoessa a nden suheellsessa merysessä aahuneden muuosen aa. Maaalouden uoajahnandesn neä anoraenne edusaa erusvuoden lannea. Seuraavassa on esey seä Laseyres'n hnandesn eä hnasuheden anoeuun esarvoon erusuvan ndesn lasenaaava: I q q q q 1 100, jossa I on ndes (uen uoajahnandes), uoeden hna, q myyyjen uoeden määrä, vaa uoeeseen (=1,, ; on lasoon uuluven uoeden luumäärä), on araseluajanjaso ja 0 erusajanoha. Käyännössä eylle uoeelle on yleensä saaavssa usea hnaeoja. Tällön on erseen laseava äyeävssä oleven hnaeojen eruseella edusava hnasuhde ysesä uoea varen. Laseyres'n aavaa e yleensä voda sovelaa ällä asolla, osa määrä e unnea. Kun aavaan ssälyvä erm 0 orvaaan ermllä R saadaan: I 1 R q q R w o jossa R on ysäsen uoeen erusnmeason hnandes araselujasolla, el unn sellasen uoeen a nden muodosaman almman ason ryhmän ndes, jolle määreään oma ano. Tässä aavassa ndes saadaan erusajanohdan anolla anoeujen erusnmeason ndesen esarvona. Pano w ova (myynen a osojen) arvo-osuusa evää määrä. o Perusnmeason ndes vodaan lasea monella avalla. Soveluvan meneelmän valnnassa raaseva ova äyeävssä oleva edo seä nden uoeden homogeensuus, josa hnaedo eräään. Kneämääräsen ndesn omnasuueen uuluu, eä erusajanohdan anojaauuma ja uoeden valoma sälyvä muuumaomna uuaudesa oseen. Tlasoesusen hnandes uudseaan yleensä vähnään vden vuoden välen. Perusvuos ääyy yleensä nollaan a veen. Jos uenn omnaymärsössä aahuu merävä muuosa, vodaan ndes uudsaa heämmnn. Käyännössä hnaseurannassa oleva uoea e joudua maaalouden uoajahnandesn muuamaan useammn un vden vuoden välen.

11 Vrheläheä vova olla esmers hnaeojen uuumnen osasa vuoa (esm. hedelmä ja varhaseruna), uoessa aahuven laadunmuuosen / uoemuuosen uueellnen äsely, oanavrhe, edonanajla erääven hnaeojen heo laau seä mahdollse äselyvrhee. Tuoeen laadullnen muuumnen a orvauumnen osella oeueaan lasossa sen, eä uus uoe ejueaan ndesn ssään aeamaoman hnasarjan saamses. Tässä yheydessä ehdään yyllses myös laauvaomnen el ndessä oseaan laadunmuuossa johuva hnnanmuuose. 6 Julasemnen, vanhojen erusvuosen ndes ja ndesen saaavuus Maaalouden uoajahnandes julasaan 45 ävää lasoneljännesen ääymsen jäleen. Mäl 15. ävä osuu vonlouun a aryhään, julasaan ndes seuraavana arävänä. Indessä julasaan marrasuun uolvälssä oo vuoden vuosesarvoennuse ja arvaessa ylmääräsä uuausjulsusa. 2010=100-ndes julasn ensmmäsen erran maalsuussa 2013 osen ammuun 2013 eoja. Vrallsena lasona julasava neljännesvuosjulasu ssälää ndesseluuja vuosasolla ja neljännesvuosasolla. Lsäs julasaan oonasndesejä vanhosa 2005=100- ja 2000=100- ndesesä. Vanhojen 2005=100- ja 2000=100-ndesen uoanoa jaeaan ejuamalla. Kejuuserome on laseu jouluuun 2011 seluvusa, osa se ol uoren loullnen ndes ensmmäsen erran 2010=100-lasoa julasaessa. 2010=100 ndesä on myös laseu aauuvas vuoslle Taauuvlle ndeselle on äyey ejuusuuauena ammuua Saaavuus Maaalouden uoajahnandes julasaan Tlasoesusen lason osvulla: h://lasoesus.f/l/mh/ndex.hml Teoja julasaan myös Maa- ja mesäalousmnserön eoalveluesusen, Ten, osvulla, Maalalasollsessa vuosrjassa seä Eurosan julasussa ja eoannossa. Eurosa julasee ndesn Agrculural sascs eoannassa: h://e.eurosa.ec.euroa.eu/oral/age/oral/agrculure/nroducon. 11

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY Värähelymeaa 8. 8 USEAN VAPAUSASEEN SYSEEMIN VAIMENEMAON PAKKOVÄRÄHELY 8. Normaalmuoomeeelmä Usea vapausasee syseem leyhälöde (7.) raaseme vaa aava (7.7) a (7.8) homogeese yhälö ylese raasu { } lsäs paovomaveora

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2011 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2011, 1. neljännes Maatalouden tuottajahinnat nousivat 23,7 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahinnat nousivat

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2009 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2009, heinäkuu Maatalouden tuottajahintaindeksi laski vuodessa 11,8 prosenttia Maatalouden tuottajahintaindeksi laski 11,8 prosenttia vuoden

Lisätiedot

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi:

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi: 77 Aemmn oleen, eä mars A on dagonalsouva. Tällanen on lanne äsmälleen sllon, un joasen omnasarvon geomernen eraluu on sama un algebrallnen. Täydenneään eoraa seuraavlla uloslla apaussa, jossa monnerasen

Lisätiedot

Menetelmäseloste MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2005=100

Menetelmäseloste MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2005=100 Menetelmäseloste 15.5.2009 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2005=100 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 3 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 5 3 MAATALOUDEN HINTAINDEKSIN RAKENNE JA HINTASEURANTA NIMIKKEITTÄIN...

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi Seauoanoversas Job shop Seauoanoversaassa öden reysä e ole rajoeu mllään avalla vaan ne vova ulea oman prosessnsa muases mnä ahansa oneden aua Tyypllsä omnasuusa: Tuoee ova vaheleva Työnvahee ja -vaheaja

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2010 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010, 3. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 5,1 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä Maatalouden

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2012 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2012, 2. neljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat prosenttia toisella vuosineljänneksellä Korjattu 24.8.2012.

Lisätiedot

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015 Ene-59.4130, Kuivaus- ja haihduusprosessi eollisuudessa, asuharjoius 5, sysy 2015 Tehävä 4 on ähiehävä Tehävä 1. eijuerrosilassa poleaan rinnain uora ja urvea. Kuoren oseus on 54% ja uiva-aineen ehollinen

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2016 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2016, 1. vuosineljännes Energian ja lannoitteiden hinnat vetivät maatalouden tuotantovälineiden ostohintoja alaspäin Maatalouden

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2009 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2009, 3. neljännes Maatalouden tuottajahintaindeksi laski 15,6 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahintaindeksi laski

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

Ryhmä 1. Sika tutkimustehtävä Elonkierrossa

Ryhmä 1. Sika tutkimustehtävä Elonkierrossa Ryhmä 1. Sika tutkimustehtävä Elonkierrossa Tehtävänne on tutkia Elonkierron sikoja, niiden käyttäytymistä ja ravintoa. Käyttäkää hyväksi 1 Tutkimus A: Sikojen aitaus (aitaukseen meno kielletty) 1. Tarkkailkaa

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007 Rak-54.116 Rakeneden mekankka, RM (4 ov) Ten.8.7 Krjoa jokaeen koepapern elvä - koko nme, puhuelunm allevvauna - oao, vuokur, enn pävämäärä ekä enävä opnojako koodeneen - opkeljanumero, mukaan luken arkukrjan

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005 Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihelu Suomessa vuosina 1776 2005 Heli Elina Haapalainen (157 095) 26.11.2007 Joensuun Yliopiso Maemaais- luonnonieeiden iedekuna Tieojenkäsielyieeen

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2016 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015, 4. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,3 prosenttia vuodentakaisesta Maatalouden tuotantovälineiden

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2016 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2016, 2. vuosineljännes Energian ja lannoitteiden hinnat laskivat edelleen Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2016 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2016, 3. vuosineljännes Lannoitteiden hinnat laskivat viidenneksen vuodentakaisesta Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat

Lisätiedot

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT imat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet / Tehtävät Aiheet: Avainsanat: Ysisuuntainen varianssianalyysi Bartlettin testi, Bonferronin menetelmä, F-testi, Jäännösneliösumma, χ 2 -testi, Koonaisesiarvo,

Lisätiedot

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA KVANTIOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULIKOODIMODULAATIOA Teolkenneeknkka I 5359A Kar Kärkkänen Osa 6 5 Kvansonkohna PCM-järjeselmässä PCM:ssa on kaks vrhelähdeä:. kvansonkohna,. kanavan kohnan aheuama

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutintolautaunta S tudenteamensnämnden MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 0..0 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutintolautaunnan

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2009 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2009, 1. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi nousi 1,0 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä Maatalouden

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali Todennäöissjaaumat /5 Sisältö ESITIEDOT: lasenta, määrätt Haemisto KATSO MYÖS: tilastomatematiia P (X = )=p. Nämä ovat 0 ja niiden summa on p =. Pistetodennäöisdet voidaan graafisesti esittää pstsuorien

Lisätiedot

Joensuu 18.11.2013. Raisioagro Oy Jari Eeva

Joensuu 18.11.2013. Raisioagro Oy Jari Eeva Joensuu 18.11.2013 Raisioagro Oy Jari Eeva 1 Raisioagro juuret Suomessa 75 vuotta 2014 Rehut, viljakauppa, rehuvalkuainen, kasviöljyt, tuotantopanokset (lannoitteet, polttoöljyt, siemenet, kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

S-market Sykkeen Herkkukeittiöstä voit tilata helposti suolaiset ja makeat herkut arkeen ja juhlaan.

S-market Sykkeen Herkkukeittiöstä voit tilata helposti suolaiset ja makeat herkut arkeen ja juhlaan. Heruettö S-mret Syeen Heruettöstä vot tlt helpost suolset j met herut reen j juhln. Tässä nsoss errotn er vhtoehdost. Teemme uj myös täysn sn toveden mun. Tluset j lsätedot myymälästä t puhelmtse, p. 044-0840

Lisätiedot

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050

Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 VATT-TUTKIMUKSIA 94 VATT-RESEARCH REPORTS Pekka Parkkinen Hoivapalvelu ja eläkemeno vuoeen 25 Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic Research Helsinki 22 ISBN 951-561-425-2 ISSN

Lisätiedot

Ajankohtaista viljakauppa-asiaa

Ajankohtaista viljakauppa-asiaa Ajankohtaista viljakauppa-asiaa Valtakunnallinen siemen- ja viljantuotantoseminaari Varsinais-Suomen kylvösiemenyhdistys Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Minna Oravuo, vilja-asiamies, MTK EU:n viljamarkkinat

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I MS-A00 Disreetin matematiian perusteet Esimerejä ym., osa I G. Gripenberg Jouo-oppi ja logiia Todistuset logiiassa Indutioperiaate Relaatiot ja funtiot Funtiot Aalto-yliopisto. maalisuuta 0 Kombinatoriia

Lisätiedot

4.7 Todennäköisyysjakaumia

4.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todeäöisyyde lähtöohdat.7 Todeäöisyysjaaumia Luvussa 3 Tuusluvut perehdyimme jo jaauma äsitteesee yleesä ja ormaalijaaumaa vähä taremmi. Lähdetää yt tutustumaa biomijaaumaa ja otetaa se jälee ormaalijaauma

Lisätiedot

Perinteisten henkivakuutusten konvertointi joustavamaksuiksi henkivakuutuksiksi. Niittuinperä 8.4.2008

Perinteisten henkivakuutusten konvertointi joustavamaksuiksi henkivakuutuksiksi. Niittuinperä 8.4.2008 Pernesen henvauuusen onveron jousavaasus henvauuuss Nunperä 8.4.2008 Converson fro convenonal lfe nsurance polces no unversal lfe polces Nunperä 8.4.2008 Converson fro convenonal lfe nsurance polces no

Lisätiedot

Miehitysluvuille voidaan kirjoittaa Maxwell Boltzmann jakauman mukaan. saamme miehityslukujen summan muodossa

Miehitysluvuille voidaan kirjoittaa Maxwell Boltzmann jakauman mukaan. saamme miehityslukujen summan muodossa S-4.7 Fysiia III (EST) Tetti..6. Tarastellaa systeemiä, jossa ullai hiuasella o olme mahdollista eergiatasoa, ε ja ε, missä ε o eräs vaio. Oletetaa, että systeemi oudattaa Maxwell-Boltzma jaaumaa ja, että

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen / ÄRÄHELYMEKANIIKKA SESSIO : Usean vapausasteen systeein liieyhtälöien johto Lagrangen yhtälöillä JOHDANO Kirjoitettaessa liieyhtälöitä suoraan Newtonin laeista äytetään systeeistä irrotettujen osien tai

Lisätiedot

Palkkielementti hum 3.10.13

Palkkielementti hum 3.10.13 Palilmntti hum.0. Palilmnttjä Tarastllaan tässä sitysssä vain Eulr-Brnoullin palitoriaan prustuvia palilmnttjä. Tässä palitoriassa olttaan, ttä palin poiiliaus säilyy taivutttunain tasona, joa on ohtisuorassa

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa:

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa: ELEC-C Sääöeniia 7. lauharjoiu Vaaue. r - K u K C y a. Varinainen proei on uua ilaeiymuooa: A Bu y C Kuvaa nähdään, eä ilamallin iäänmenona on u r K. Salaaria ei voi vähenää mariiia, joen un on n -veori,

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa käsitellään Laplace-muunnosta ja sen hyödyntämistä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa.

Tässä harjoituksessa käsitellään Laplace-muunnosta ja sen hyödyntämistä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa. DEE-00 Lneaare järjeelmä Harjou 0, rakauehdouke Tää harjoukea käellään Laplace-muunnoa ja en hyödynämä dfferenaalyhälöden rakaemea Tehävä Laplace-muunno on käevä yökalu dfferenaalyhälöryhmen rakaemea,

Lisätiedot

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006 S-55.0/4 Piirianalyyi. Välioe 0.3.006 ae tehtävät 3 eri paperille in tehtävät 4 5. Mita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanmero, rin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Mita

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

S , Fysiikka III (ES) Tentti Tentti / välikoeuusinta. Laaditaan taulukko monisteen esimerkin 3.1. tapaan ( nj njk Pk

S , Fysiikka III (ES) Tentti Tentti / välikoeuusinta. Laaditaan taulukko monisteen esimerkin 3.1. tapaan ( nj njk Pk S-.35, Fysiia III (ES) entti 8..3 entti / välioeuusinta I älioeen alue. Neljän tunnistettavissa olevan hiuasen miroanonisen jouon mahdolliset energiatasot ovat, ε, ε, 3ε, ε,, jota aii ovat degeneroitumattomia.

Lisätiedot

RATKAISUT: 10. Lämpötila ja paine

RATKAISUT: 10. Lämpötila ja paine Physica 9. painos (6). Lämpötila ja paine :. Lämpötila ja paine. a) Suure, jolla uvataan aineen termoynaamista tilaa. b) Termoynaamisen eli absoluuttisen lämpötila-asteion ysiö. c) Alin mahollinen lämpötila.

Lisätiedot

Valmistuksen hieno-ohjaus

Valmistuksen hieno-ohjaus Valmsuksen heno-ohaus Yksäskonemall Prorson Opmonmall Opmaalse algorm Heurska Aseukse huomoon oava mall Rnnakkase konee Valmsuslna Sekauoano FM-äreselmä Lean-uoanoflosofa CONWIP Kanban Pullonkaula m. Yksäsen

Lisätiedot

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä DEE-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Ennen uin mennään varsinaisesti tämän harjoitusen asioihin, otetaan alusi ysi merintäteninen juttu Tarastellaan differenssiyhtälöä y y y 0 Vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus PAREMPAA SATOA KUMINASTA -seminaari 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Suomen maatalouden perusongelma Maatalouden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma. Hannu Pajula. Stirlingin luvuista

TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma. Hannu Pajula. Stirlingin luvuista TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutielma Hannu Pajula Stirlingin luvuista Informaatiotieteiden ysiö Matematiia Maalisuu 2014 Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden ysiö PAJULA, HANNU: Stirlingin luvuista

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

(c) Määrää/Determine välillä/in the interval [1000, 10000] olevien 7. jaollisten kokonaislukujen lukumäärä/ number of integers divisible by 7.

(c) Määrää/Determine välillä/in the interval [1000, 10000] olevien 7. jaollisten kokonaislukujen lukumäärä/ number of integers divisible by 7. Luuteorian perusteet Exercises/Harjoitusia 2016 1. Show by induction/osoita indutiolla, that/että Osoita, että a n 1 = (a 1)(a n 1 + a n 2 + + a + 1). a n + 1 = (a + 1)(a n 1 a n 2 + a + 1) jos 2 n. (c)

Lisätiedot

15.8.2005 KUORMITUSKÄYRÄSTÖT... 16 5. VALMISTUS JA LAADUNVALVONTA... 17

15.8.2005 KUORMITUSKÄYRÄSTÖT... 16 5. VALMISTUS JA LAADUNVALVONTA... 17 SUUNNITTELUOHJE 1 () SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 1.1 ESIJÄNNITETTY TERÄSBETONI-YHDISTELMÄRAKENNE... 1.1.1 LBL-pa... 1.1. LB-pa... 1. KÄYTTÖKOHTEET... 1. REUNA- JA KESKIPALKKITYYPIT.... LIITOSTAVAT... 7.1 LIITOS

Lisätiedot

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista Elementtimenetelmän peusteet. KEHÄRAKENTEET. leistä ehäaenteista Kehäaenteen osina oleat palit oiat ottaa astaan aiia annattimen asitusia, jota oat nomaali- ja leiausoima seä taiutus- ja ääntömomentti.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPITO TYÖOHJE 2009 Keianteniian osasto Tenillisen eian laboratorio BJ90A0900 Tenillisen eian ja tenillisen polyeerieian laboratoriotyöt Ohje: Irina Turu, Katriina Liiatainen,

Lisätiedot

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0.4.05 Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä perusteta sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Sattuman matematiikkaa III

Sattuman matematiikkaa III Sattuman matematiiaa III Kolmogorovin asioomat ja frevenssitulinta Tommi Sottinen Tutija Matematiian ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université

Lisätiedot

järjestelmät Luento 4

järjestelmät Luento 4 DEE- Lineaarise järjeselmä Lueno 4 Lineaarise järjeselmä Riso Mionen 3.7.4 Lueno 3 - Recap Lineaarisen differenssiyhälöiden raaiseminen Impulssivaseen äsie Impulssivase ja onvoluuiosumma Lineaarise järjeselmä

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, VY, TY / Insinööriosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 30.5.2006. sarja A

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, VY, TY / Insinööriosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 30.5.2006. sarja A TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, VY, TY / Insinööriosastot Valintauulustelujen matematiian oe 30.5.006 sarja A Ohjeita. Sijoita joainen tehtävä omalle sivulleen. Laadi rataisut seleästi v älivaiheineen, tarvittaessa

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 VILJAMARKKINAT Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti (luotto, korot) Kuljetuskustannukset

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille Rahoiusriski ja johannaise Mai Esola lueno 3 Black-choles malli opioien hinnoille . Ion lemma Japanilainen maemaaikko Kiyoshi Iō oisi seuraavana esieävän lemman vuonna 95 arikkelissaan: On sochasic ifferenial

Lisätiedot

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Timo Karhula MTT Taloustutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina ja käytössä oleva maatalousmaa Kumina

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2.

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2. Luu 7: Oiosulusuojaus 7. OIKOLKOJA 7.. Yleistä Vero laitteide mitoittamisessa, oiosulusuojause suuittelussa ja turvallise äytö suuittelussa o tuettava oiosuluvirrat eri tilateissa ja eri osissa veroa.

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0..06 (5) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy

Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy 2 DLA viljakaupassa Kokonaisvolyymi yli 4 miljoonaa tonnia Vienti ylittää miljoona tonnia Oman rehuteollisuuden

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Indeksit: muodostus ja käyttö. Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi

Indeksit: muodostus ja käyttö. Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi Indeksit: muodostus ja käyttö Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi Sisältö 1. Indeksin määritelmä ja esimerkkejä 2. Erilaisia indeksejä, Tilastokeskuksen tuottamat

Lisätiedot

2. Tutki toteuttaako seuraava vapaassa tilassa oleva kenttä Maxwellin yhtälöt:

2. Tutki toteuttaako seuraava vapaassa tilassa oleva kenttä Maxwellin yhtälöt: 84 RDIOTKNIIKN PRUSTT aois. Las a gadini f, n f,, b divgnssi, n c oooi, n on n b- ohdassa.. Ti oaao saava vapaassa ilassa olva nä Mawllin hälö:.. Oloon vapaassa ilassa sähönä oplsivoina sinä. Määiä a aallon

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

KOE 2 Ympäristöekonomia

KOE 2 Ympäristöekonomia Helingin yliopio Valinakoe.5. Maaalou-meäieeellinen iedekuna KOE Ympäriöekonomia Sekä A- eä B-oioa ulee aada vähinään 5 pieä. Mikäli A-oion piemäärä on vähemmän kuin 5 pieä B-oio jäeään arvoelemaa. B-OSIO

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 28.0.206 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV 2. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä käyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin tarkistus: ZN-Face

S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä käyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin tarkistus: ZN-Face S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä äyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin taristus: ZN-Face Kalle Korhonen sorhon@cc.hut.fi 13.4.2000 Tiivistelmä: Raportissa tutustutaan aupalliseen

Lisätiedot

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1]

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1] Lähdmatraala kättt Prtt Lousto kraa Clfford Algbras ad spors [] Krtausta Clfford algbra määrtllää algbraks kvadraattsll vktoravaruudll (sm. skalaartulolla. Clfford algbra oka alko vodaa sttää algbra katavktord

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista Rahoiusriski ja johdannaise Mai Esola lueno Sokasisisa prosesseisa . Markov ominaisuus Markov -prosessi on sokasinen prosessi, missä ainoasaan muuujan viimeinen havaino on relevani muuujan seuraavaa arvoa

Lisätiedot