MENETELMÄSELOSTE MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100"

Transkriptio

1 MENETELMÄSELOSTE MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

2 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ MAATALOUDEN HINTAINDEKSIN RAKENNE JA HINTASEURANTA NIMIKKEITTÄIN... 6 VILJAT (SISÄLTÄÄ SIEMENET)... 6 TEOLLISUUSKASVIT... 6 REHUKASVIT... 6 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET... 6 PERUNAT (SISÄLTÄÄ SIEMENEN)... 7 HEDELMÄT... 7 ELÄIMET... 7 ELÄINTUOTTEET MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSIEN 2010=100 JA 2005=100 PAINORAKENTEET INDEKSIN LASKENTA JA MAHDOLLISET VIRHELÄHTEET JULKAISEMINEN, VANHOJEN PERUSVUOSIEN INDEKSIT JA INDEKSIEN SAATAVUUS... 11

3 3 1 Tausaa Tlasoesus on uoanu Maaalouden uoajahnandesä vuodesa 1995 alaen, jollon 1990=100- ndes muuen vasaamaan Eurooan unonn lasovrason Eurosan ssälöraennea. Aasemmn ansallsn vaamusn ja määrelmn erusunua ndesä laa Maaalouden aloudellnen umuslaos, nyynen Maa- ja elnarvealouden umusesus. Maaalouden uoajahnandesn laadna erusuu Eurooan unonn jäsenmaden ja Eurosan välseen "herrasmessomuseen". Tlason laadnaa oordnodaan erran vuodessa Eurosan järjesämässä oousessa, jossa äsellään ansanalouden lnoon uuluva maaalouden alouslejä ja maaalousuoeden hnalasoja. Maaalouden uoajahnandesllä maaan maaalousseorn ulouolelle ja lojen välllä myyäven uoeden hnaehysä. Tuoee ova sen ääynee suoraan äyeävs, jaloseavs a venn. Maaalouden hnandes uudseaan vähnään vden vuoden välen uen muun Tlasoesusen laama hnandes. Uusmmassa ndesssä erusvuoena on vuos Indesn lasennassa äyeävä anoarvo saadaan ääosn Tlasoesusen maaalouden lndon edosa. Hnaedo saadaan ääosn Maa- ja mesäalousmnserön eoalveluesus Tesä. Hna-anesoa äydenneään lsäs musa lähesä saaavlla edolla. Maaalousuoee vodaan nden louäyön eruseella jaaa aheen ryhmään: maaalousalan ulouolelle myyävä uoee, joa on aroeu äyeävs sellasnaan, jaloseavs a venn maaalousalan ssällä uoanohyödyes myyävä uoee, uen rehu, semene ja asvaeavs aroeu eläme. Maaalousuoeden uoajahnandes (uoosndes) erusuu maaalousuoeden myynehn ja Maaalouden uoanovälneden osohnandes (anosndes) uoanovälneden osohn. Lähöohana on laaja "esmääräsen maalan" äse el myyn aaa maaalousalan ja muden omalojen välse alousome seä väluoeäyöön menevän maaalousuoosen srro maaalousysöjen, so. lojen, välllä (luuun oamaa maaalousysöjen välsä elänen auaa). Sueam "ansallsen maalan" äse aas van maaalousalan ja muden omalojen välse alousome. Maaalouden uoajahnandes aaa sen vljan myynnn rehun valmsajlle seä elänen rehus äyeävän vljan myynnn mulle vljeljölle. Maaalouden lndossa huomoon oeaan myös ysön ssänen rehun uoano ja uluus osn un hnandesessä. Indesn arem uvaus on Eurosan julasemassa Maaaloushnalasojen äsrjassa (Handboo for EU Agrculural Prce Sascs, March 2008). 1990=100-ndesn anoraennea ja mausmeneelmä orjan vuonna 1995 sen, eä Maaalouden aloudellsen umuslaosen lasema ndessarja vuosla jävä vomaan sellasnaan. Vuoden 1994 ndes lasen aauuvas uudella Eurosan vaamalla luousella ja anoraeneella. Rehuvehnä jä hnaseurannasa os ja ano annen myllyvehnälle. Hedelmn lsän omena. Sarja jaen brolerehn ja muuhun sarjaan. Kasvauseläme osen oonaan hnaseurannasa. Kasvauselänen anoarvo annen san-, naudan ja sarjan lhalle. Muhn uoesn oen muaan hunaja. 1990=100-uoajahnandesä lasen ueomana ja hnauellsena ndesnä, mua ndesessä äyen samaa anoraennea. Hnna ova ollee lman arvonlsäveroa vuoden 1995 alusa lähen. 1990=100-ndesssä ol jossan vljossa ja elänuoessa hnau muana. 1990=100-ndessä lasen äsä johuen aauuen erseen myös ueon maaalouden uoajahnandes. Luous erusu NACE70-luouseen.

4 Perusvuoden 1995=100 maaalouden hnandesen uudsamsessa huomon maaalouden lndossa aahunee muuose. Eurosan määrelmen muaan maaalouden uoajahnandesn 1995=100 arvoeojen ul erusua vuoden 1995 marnahnohn aasemman uoajahnnan sjaan. Marnahna on uoeen arvonlsäveroon hna lalla a lähmmässä/ensmmäsessä auaaassa lman uoeua mahdollsne veroluonesne masuneen. Arvoeohn lasen muaan aemmasa oeen myös lojen välnen aua seä maaalouden lännäsomnna. Tlojen omaa äyöä (esm. rehu omsa vljelmsä) e laseu muaan arvoeohn. Indesn anoraenne lasen vuosen arvoedosa vuoden 1995 hnnon armeesena esarvona. Kolmen vuoden esarvoon äädyn, osa vuos 1995 ol Suomen ensmmänen vuos EU:ssa, se ol odoava ja marna hava hnaasoaan. Lsäs esarvo uvas aremmn esmääräsä marnalannea ja aso erlasen saovuosen aheuamaa vahelua. Hnaseuranaan oen uusna uoena muaan hedelmä-ryhmään vadelma. Muu eläme -ryhmään muaan oen oronlha. Muu elänuoee -ryhmään oen muaan ursnahojen hnna mnsä ja eusa. Madon jälln arvo huomon anoraeneessa. Seuraavassa 2000=100-uudsusessa ndesn luoelu muuu meräväs. Uusna ryhmnä ndesn ulva muaan rehuasv ja eollsuusasv. Semene-ryhmä osu. Ysäse uoee vahuva ryhmäsä oseen. Vhannese-ryhmään oen muaan ruuusalaa. Sene, oronlha ja vadelma osen hnaseurannasa. Indesn anoraenne ol edelleen neä assa vuosneljännesssä. Eurosan suosus on lasea vhannese ja hedelmä vahuvaanoslla ndesorella. Tällön nällä uoella ols erlase anoarvo er uuausna ja/a vuosneljännesnä. 2005=100-uudsusessa ndesn erusraenne sälyen ääosn ennallaan. Tarsuse osva anoraeneen ja hnanmeden ävysä. Rehuasven hnaseuranaa muuen. Aasemmn rehuasven hnaa ol seurau auran ja ohran hnnalla. Pyrmyses ul erää aoja henärehuasven hnoja. Vhannese ja uuarhauoee -ryhmään lsän orvon ame. Indesn anoraenne sälyen neänä assa vuosneljännesssä. Myös 2010=100 uudsusessa ndesn erusraenne on sälyey ennallaan. Panoraenne seä hnanme- ja edonanajaoose on ävey. Panoraenne erusuu vuoden 2010 arvoeohn. Tosn rasn ja rysn anoarvo on musa uoenmesä oeen laseu vuosen esarvosa johuen oeusellsesa saovuodesa vuonna Indesssä äyeään edelleen samaa anoraennea joasella lasenaerrosella: uuaus- ja neljännesvuosohasa anoraenea e ole muodoseu lyhyen saoauden aa. Maaalouden uoajahnandesen uudsuse ova aahunee vssä yhesyössä esesen äyäjäahojen anssa. 2010=100-ndesn uudsusa valvovassa yöryhmässä ova ollee asanunjona Aro Laua MTT Talousumusesa seä Elna Tammnen Maa- ja mesäalousmnserön eoalveluesus Tesä. Tlasoesusesa yösenelyyn ova osallsunee Ila Lehnen, Pen Wanhaalo, Mar Kanaanää, Maranne Ncels, Pro Hemmlä ja Ton Udd. Maaalouden uoajahnandesn lyvä meneelmäselosee 1995=100-, 2000=100-, 2005=100- ja 2010=100-ndesesä löyyvä Tlasoesusen nernesvula. 4

5 5 2 Indesn määrelmä ja äyö Maaalouden uoajahnandes maa uuarha- ja maaalousuoeden hnamuuosa lan orlla a ensmmäsessä marnaaassa. Indes uvaa arvonlsäveroomen hnojen muuosa vljeljän annala. Indes aaa oo Suomen lman alueellsa jaoa. Maaalouden hnandes maava ns. uhdasa hnnanmuuosa. Tuoeden fyyssen a aloudellsen omnasuusen muuossa johuva hnnanmuuos elmnodaan ndessä. Indeslasena erusuu arveraluun, jollon uuaudesa oseen seuraaan laadulaan samanlasa uoea. Maaalouden uoajahnandesn anoraenne erusuu myynehn. Indesn anoraenne uvaa seuraava asoa: uoeen myynnn arvo lman arvonlsäveroa erusjasolla ssälää aualle myydyn uoannon arvon ssälää vljeljöden oslle maaalousysölle suoraan myymen asvvljelysuoeden myynnn arvon ssälää vljeljöden omaan marnolla suoraan myymen uoeden myynnn arvon ssälää vljeljöden suoran vennn arvon ssälää maalalla jaloseujen uoeden arvon ssälää uoesn lyven verojen ja nden luonesen masujen arvon (muu un alv, esm. oloanevero) e ssällä omaan oaloudenäyöön uoeujen uoeden arvoa e ssällä ouuarhasa myyyjen uoeden arvoa (maaalousuuarha) e ssällä varasojen muuosa e ssällä aoorvausa marnahnaäse, uoajan saama hna, josa e ole vähenney veroja eä nden luonesa masuja (luuun oamaa alv) ja joa e ssällä ualoa oeaa maaalouden lndossa äyeäväsä erushnnasa (vähenney a uoevero, nden luonese masu ja joa ssälää a uoeualo) Tlason äyäjä ova mm. ansanalouden lno maaalouden alouslen yheydessä, umuslaose, Eurosa, DG Agr, FAO ja vljeljä. Indesä äyeään umusssa, somusssa (esm. maanvuorasomuse) ja syöeeona mussa lasossa.

6 6 3 Maaalouden hnandesn raenne ja hnaseurana nmeän Maaalouden uoajahnandesn raenne erusuu Eurosan esyseen. Indesn anoraenne on muodoseu Tlasoesusen maaalouden lndon eosa. Indesn lasemsessa äyeävä arvoano ova myynnn arvoja maaalousseorn ulouolelle ja lojen välllä. Indesn uusnumeronen luous noudaaa ääressään maaalouden lndon luousa (Economc Accouns for Agrculure EAA, jolla on yheys ullonn vomassa olevaan omalaluouseen NACE ja sen suomalaseen versoon TOL). Suomessa maaalouden uoajahnandesssä äyeään samaa anoraennea joasella lasenaerrosella: uuaus- ja neljännesvuosohasa anoraenea e ole muodoseu lyhyen saoauden aa. Lasenaaa oeaa Eurosan suosusesa, jona muaan vhannesen, hedelmen ja erunan ohdalla uls äyää ausanoja. Tällön nällä uoella ols erlase anoarvo er uuausna ja/a vuosneljännesnä. Tuoajahnandes laseaan uuausan, mua julasaan vuosneljännesän. Tarvaessa ehdään ylmääräsä julsusa. Indesn arem uvaus on Eurosan julasemassa Maaaloushnalasojen äsrjassa (Handboo for EU Agrculural Prce Sascs, March 2008). VILJAT (ssälää semene) Vljaasven myynnn arvo on laseu Tlasoesusen maaalouden lndon edosa. Vljan myynedo erusuva alenervuoden myyneohn. Panoraeneessa vljan arvohn on lsäy muu vlja (0,3 mlj. ). Hnaseurannassa ova muana vehnä, ohra, mallasohra, rus ja aura. Hnaedo erusuva Ten eräämään uuaushnalasoon. TEOLLISUUSKASVIT Teollsuusasvesa on hnaseurannassa muana rys ja ras seä soerjuuras. Rysn ja rasn hnna erusuva Ten hnalasoon. Soerjuuraan hna on soerehaan masama nöjuuraan hna-arvo vaolaauselle juuraalle (Pol 16%). REHUKASVIT Rehuasven anoarvo erusuu asanunja-arvoon henärehujen myynnn arvosa, joa on non 10 rosena oonasuoannon arvosa. Kosa marnola e ole saaavssa araa eoa henärehujen myynnn jaaumasa, on laselmassa arvou uole anosa sälöhenälle ja onen uol uvahenälle. Rehuasvessa seuraaan sälöhenän ja uvahenän hnoja, joa eräään henärenala. Hnaedo ova esarvohnoja, osa myynmäärsä e ole saaavlla eoa. VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET Ryhmän anoedo on laseu Tlasoesusen maaalouden lndon, Maa- ja elnarvealouden umusesus MTT:n ja Kauauuarhalon edosa. Vhannesen arvo on vyöryey arvolaan enen myydylle uoelle, joa ova omaa, asvhuoneuru, eräaal, ruuusalaa, orana ja sul. Senen arvoano on vyöryey vhanneslle. Hnaedo saadaan Kasvseo Oy / Hedelmän- ja Marjanvljeljän lo ry:n ja Kauauuarhalo ry:n eräämsä uuaushnnosa. Kuen ano on vyöryey seuraavlle asvelle: ruusu, ulaan, begona, elargona, hyasn, jouluähde seä eunan- ja orvoname. Korseasven amen ano on vyöryey norjanangervolle, ururuusulle, omenauulle ja vaaheralle. Hnaseurannassa yrään seuraamaan varasolaausen ja laauluoalaan samanlasen uoeden hnaa. Täsä syysä jolan uuausla e ole saaavssa hnaeoa

7 7 aallle, sullle ja oranalle. Tomaan ja urun hnaa seuraaan anoasaan ääuoanoaudela. Jos uoeesa e ole saaavssa hnaeoa, äyeään edellsen uuauden hnaa. Verraaessa ndesä muden Eurooan unonn maden ndesn on huomoava, eä Suomessa äyeävä lasenaaa oeaa Eurosan suosusesa. Suomessa on äyössä assa vuosneljännesssä sama anoarvo, un usemma muu jäsenmaa äyävä n. vahuvaanosa anoraennea ndesn lasennassa. PERUNAT (ssälää semenen) Perunan arvoano on laseu olmelle uoeelle: ruoaerunalle, joa jaauuu varasoerunas ja varhaserunas, seä muulle erunalle, joa edusaa ärelyseruna. Varaso- ja varhaserunan hnaedo erusuva Ten hnalasohn. Varhaserunan hnaa seuraaan esä-, henä- ja elouussa. Varhaserunas on määrely eruna, joa noseaan ellola suoraan uluuseen. Tärelyserunan hnaa Tlasoesus erää erunaärelysvalmsajla. Tärelyserunan hna on eruslaausen (17 rosena ärelysä ssälävän) erunan hna. HEDELMÄT Hedelmen hnaa seuraaan uoreden hedelmen osala I luoan omenan umulavsella hnnalla. Hnaa seuraaan elouusa jouluuulle. Muu uoree hedelmä -ryhmässä seuraaan mansan, vadelman ja musaheruan saoauden hnaa. Mansan saoauden hna on henäuula, vadelman henä-elouula ja heruan elouula. ELÄIMET Arvoano on vyöryey seuraavlle euraselämlle: naudanlha (naudanlha yheensä), sanlha (sanlha yheensä), lamaanlha (lamaa ja arsa yheensä), brolernlha, muu sarjanlha. Hnaedo erusuva Ten eurasamolasoon. Indesssä seuraaan uuauden eshnaa. Lsäln hnna on huomou vuoeen 2007 saaa, mua e sen jäleen nden vähäsen merysen vuos. Hevosenlhan arvoano (0,1 mlj. ) on jaeu naudan-, san- ja lamaanlholle nden suheellsen osuuden muaan. Poronlhan arvoano (20,7 mlj. ) on jaeu naudan- ja sanlholle nden suheellsen osuuden muaan. Poronlhasa e ole saaavlla rävän ajanasasa eoa hnojen seuranaa varen. ELÄINTUOTTEET Elänuoessa seuraaan madon osala lehmän madon normhnaa, johon on lsäy edellsen vuoden jäll (sn/lra) joaselle uuaudelle samansuurusena. Kosa oeuunu jällyssumma on edossa vasa lasovuoa seuraavana eväänä, laseaan maaalouden uoajahnandes ennaollsena, unnes loullnen lyssumma on edossa. Madon anoarvo on ndesssä vajaa 30 rosena, joen enn hnamuuos jällysessä vauaa loullseen oonasndesn. Elänuoessa seuraaan lsäs ananmunen, hunajan ja ursnahojen (mn ja eu) hnaehysä. Kananmunen hnaedo erusuva Ten ananmunen uoajahnalasoon. Hunajan hna on rohunajan somushna. Tursnahojen hnna erusuva urshuuoauojen hnohn. Vllan ja elämenarvan arvo (0,1 mlj. ) on vyöryey hunajalle ja ursnaholle.

8 8 4 Maaalouden uoajahnandes en 2010=100 ja 2005=100 anoraenee Tauluossa 1 on esey 2010=100- ja 2005=100-ndesn anoraenee mljoonna eurona ja ne rosenes suheueuna. 2010=100-lasossa asven ja asvuoeden, so. asvuoosen, osuus oonasndessä nous 34,5 rosensa 37,1 rosenn: vljan, vhannesen, erunan ja hedelmen ano-osuude asvova. Teollsuusasven ano-osuus enen soerjuuraan osuuden enenemsen myöä. Myös rehuasven osuus enen. Elänen ja elänuoeden, so. elänuoosen, ano-osuus las 65,5 rosensa 62,9 rosenn. Elänen ano-osuus oonasndesssä susu vajaan rosenysön 22,0 rosenn. Elänuoeden osuus enen 2,1 rosenysöä ollen ny 40,9 rosena. Penenemnen johu madon osuuden lasusa; ndesn uuluvsa uoesa madolla on uenn edelleen suurn ano, 27,2 rosena. Tauluo 1. Maaalouden uoajahnandesen 2010=100 ja 2005=100 anoraenee 2010= =100 Kood Nme mlj. Pano, % mlj- Pano, % VILJAT (ssälää semene) 313,4 11,1 243,0 9, Vehnä ja sel 84,5 3,0 67,3 2, Myllyvehnä ja sel 84,5 3,0 67,3 2, Durum vehnä Rus 7,9 0,3 5,9 0, Ohra 152,3 5,4 106,6 4, Rehuohra 126,0 4,5 84,2 3, Mallasohra 26,3 0,9 22,4 0, Kaura ja muu vljaseouse 68,7 2,4 63,2 2, Mass Rs Muu vlja TEOLLISUUSKASVIT 70,6 2,5 81,5 3, Öljysemene ja öljymäse hedelmä (ssälää semene) 51,8 1,8 23,7 1, Ras ja rys 51,8 1,8 23,7 1, Aurngonua Soja Muu öljymäse uoee Proenasv Raaauaa Soerjuuras 18,8 0,7 57,8 2, Muu eollsuusasv REHUKASVIT 17,0 0,6 39,2 1, Rehumass Rehujuurasv (ss. rehujuuraan) Muu rehuasv 17,0 0,6 39,2 1, VIHANNEKSET JA PUUTARHA- TUOTTEET 470,6 16,7 342,4 14, Tuoree vhannese 371,9 13,2 224,6 9, Kuaaal Tomaa 80,2 2,8 53,6 2, Muu uoree vhannese 291,7 10,7 171,0 7, Tame ja ua 98,7 3,5 117,8 4, PERUNAT (ssälää semenen) 116,6 4,1 97,9 4, Ruoaeruna 97,5 3,5 77,2 3, Varhaseruna 7,7 0,3 10,1 0, Varasoeruna 89,8 3,2 67,1 2, Perunan semen

9 Muu eruna 19,1 0,7 20,7 0, HEDELMÄT 58,9 2,1 39,7 1, Tuoree hedelmä (os luen srushedelmä ja gre) 58,9 2,1 39,7 1, Jälruoaomena 6,9 0,2 3,4 0, Jälruoaäärynä Persa Muu uoree hedelmä, ähnä ja uvau hedelmä Srushedelmä Troose hedelmä Gre Olv VIINI (ssälää mehun) Pöyävn Laau vn Muu vn OLIIVIÖLJY MUUT KASVITUOTTEET Vhannese joa äyey ääasassa almonn Semene Muu asvuoee: muu KASVITUOTOS ( ), ssäläen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) KASVITUOTOS ( ), os luen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) 52,0 1,8 36,3 1,5 1047,1 37,1 843,7 34,5 517,6 18,4 461,6 18, ELÄIMET 619,4 22,0 552,8 22, Naua 216,9 7,7 177,3 7, Naua l. vasa 216,9 7,7 177,3 7, Vasa 0,0 0,0 0,0 0, Sa 279,3 9,9 267,1 10, Hevose 0,0 0,0 0,0 0, Lamaa ja vuohe 1,4 0,1 1,2 0, Sarja 121,8 4,3 107,2 4, Broler 103,7 3,7 83,0 3, Muu sarja 18,1 0,6 24,2 1, Muu eläme ELÄINTUOTTEET 1152,7 40, ,9 43, Mao 765,5 27,2 774,6 31, Lehmän mao 765,5 27,2 774,6 31, Muu mao Kananmuna 54,1 1,9 34,9 1, Muu elänuoee 333,1 11,8 242,4 9, ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ ( ) 13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ ( ), l. urse MAATALOUDEN TUOTTAJAHIN- TAINDEKSI YHTEENSÄ ( ), ssäläen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) 14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHIN- TAINDEKSI YHTEENSÄ ( ), ssäläen hedelmä (060000) ja vhannese (040000), l. urse MAATALOUDEN TUOTTAJAHIN- TAINDEKSI YHTEENSÄ ( ), os luen hedelmä (060000) ja vhannese (040000) 1772,1 62, ,7 65,5 1445,5 51, ,7 56,0 2819,2 100, ,4 100,0 2492,6 88, ,4 90,5 2289,7 81, ,3 84,4

10 10 5 Indesn lasena ja mahdollse vrhelähee Maaalouden uoajahnandes laseaan Laseyres n ndesaavalla. Taraseluajanohdan ndesseluvu uvaava hnojen muuosa verrauna erusajanohaan, ässä aausessa vuoeen Laseyres'n ndes vodaan lasea useamman vuoden uselle jasolle lman, eä edusavsa uoesa muodoseua ora a uoeden anoja arvsee muuaa. Lsäs ndesn lasennassa arvava aramer unneaan erusajanohdan osala hyvn. Muuosa arvaan van sllon, un erusajanohdan raenne e enää sovellu äyeäväs hyödyeorn uoessa a nden suheellsessa merysessä aahuneden muuosen aa. Maaalouden uoajahnandesn neä anoraenne edusaa erusvuoden lannea. Seuraavassa on esey seä Laseyres'n hnandesn eä hnasuheden anoeuun esarvoon erusuvan ndesn lasenaaava: I q q q q 1 100, jossa I on ndes (uen uoajahnandes), uoeden hna, q myyyjen uoeden määrä, vaa uoeeseen (=1,, ; on lasoon uuluven uoeden luumäärä), on araseluajanjaso ja 0 erusajanoha. Käyännössä eylle uoeelle on yleensä saaavssa usea hnaeoja. Tällön on erseen laseava äyeävssä oleven hnaeojen eruseella edusava hnasuhde ysesä uoea varen. Laseyres'n aavaa e yleensä voda sovelaa ällä asolla, osa määrä e unnea. Kun aavaan ssälyvä erm 0 orvaaan ermllä R saadaan: I 1 R q q R w o jossa R on ysäsen uoeen erusnmeason hnandes araselujasolla, el unn sellasen uoeen a nden muodosaman almman ason ryhmän ndes, jolle määreään oma ano. Tässä aavassa ndes saadaan erusajanohdan anolla anoeujen erusnmeason ndesen esarvona. Pano w ova (myynen a osojen) arvo-osuusa evää määrä. o Perusnmeason ndes vodaan lasea monella avalla. Soveluvan meneelmän valnnassa raaseva ova äyeävssä oleva edo seä nden uoeden homogeensuus, josa hnaedo eräään. Kneämääräsen ndesn omnasuueen uuluu, eä erusajanohdan anojaauuma ja uoeden valoma sälyvä muuumaomna uuaudesa oseen. Tlasoesusen hnandes uudseaan yleensä vähnään vden vuoden välen. Perusvuos ääyy yleensä nollaan a veen. Jos uenn omnaymärsössä aahuu merävä muuosa, vodaan ndes uudsaa heämmnn. Käyännössä hnaseurannassa oleva uoea e joudua maaalouden uoajahnandesn muuamaan useammn un vden vuoden välen.

11 Vrheläheä vova olla esmers hnaeojen uuumnen osasa vuoa (esm. hedelmä ja varhaseruna), uoessa aahuven laadunmuuosen / uoemuuosen uueellnen äsely, oanavrhe, edonanajla erääven hnaeojen heo laau seä mahdollse äselyvrhee. Tuoeen laadullnen muuumnen a orvauumnen osella oeueaan lasossa sen, eä uus uoe ejueaan ndesn ssään aeamaoman hnasarjan saamses. Tässä yheydessä ehdään yyllses myös laauvaomnen el ndessä oseaan laadunmuuossa johuva hnnanmuuose. 6 Julasemnen, vanhojen erusvuosen ndes ja ndesen saaavuus Maaalouden uoajahnandes julasaan 45 ävää lasoneljännesen ääymsen jäleen. Mäl 15. ävä osuu vonlouun a aryhään, julasaan ndes seuraavana arävänä. Indessä julasaan marrasuun uolvälssä oo vuoden vuosesarvoennuse ja arvaessa ylmääräsä uuausjulsusa. 2010=100-ndes julasn ensmmäsen erran maalsuussa 2013 osen ammuun 2013 eoja. Vrallsena lasona julasava neljännesvuosjulasu ssälää ndesseluuja vuosasolla ja neljännesvuosasolla. Lsäs julasaan oonasndesejä vanhosa 2005=100- ja 2000=100- ndesesä. Vanhojen 2005=100- ja 2000=100-ndesen uoanoa jaeaan ejuamalla. Kejuuserome on laseu jouluuun 2011 seluvusa, osa se ol uoren loullnen ndes ensmmäsen erran 2010=100-lasoa julasaessa. 2010=100 ndesä on myös laseu aauuvas vuoslle Taauuvlle ndeselle on äyey ejuusuuauena ammuua Saaavuus Maaalouden uoajahnandes julasaan Tlasoesusen lason osvulla: h://lasoesus.f/l/mh/ndex.hml Teoja julasaan myös Maa- ja mesäalousmnserön eoalveluesusen, Ten, osvulla, Maalalasollsessa vuosrjassa seä Eurosan julasussa ja eoannossa. Eurosa julasee ndesn Agrculural sascs eoannassa: h://e.eurosa.ec.euroa.eu/oral/age/oral/agrculure/nroducon. 11

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä:

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä: Muuama uus näöulma hna-aggregonnsa ja hedonssa ndesmeneelmsä: Emprnen sovellus omso- ja lelojen vuorn An Suoperä Tlasoesus Hnna ja Pala 2006 1 1 JOHDANTO Laadunmuuosen onrollon ndeslasennassa vodaan jaaa

Lisätiedot

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

Cointegration between Fama-French Factors

Cointegration between Fama-French Factors 1 Conegraon beween Fama-French Facors Absrac Yhesnegrounesuudella on mona sovelluksa rahouksessa ja mulla eeen alolla, jossa ukaan akasarjoja ja nden välsä rppuvuua. Analyys on arkoeu epäsaonaarsen akasarjojen

Lisätiedot

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Tammikuu 2009 Ohjaaja: Hannu Laurila Tero Särkijärvi TIIVISTELMÄ Tampereen yliopiso

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu Lyhyiden ja pikien korkojen ilasollinen vaihelu Tomi Pekka Juhani Marikainen Joensuun Yliopiso Maemaais-luonnonieeellinen iedekuna / Tieojenkäsielyieeen ja ilasoieeen laios / Tilasoiede Pro Gradu -ukielma

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin. Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! 24 3545 249 Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu.

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Hyinään auungin 5. auunginosan osaa ortteia 405 osea asemaaaan muutos 05:09 HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON AMPN YLIOPISO Kauppaieeien laios OSINKOJN JA PÄÄOMAVOIOJN VOUKSN VAIKUUKS OSAKKN AVOON Laskenaoimi Seminaariukielma Helmikuu 2004 Ohjaaja: Ismo Vuorinen apani Höök 3 SISÄLLYS JOHDANO... 4. ukielman ausaa...4.2

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo -1, SOTELA 28.1.2015 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot