Intercreditor-sopimusten ongelmakohtia ja neuvottelukysymyksiä Mika J. Lehtimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Intercreditor-sopimusten ongelmakohtia ja neuvottelukysymyksiä Mika J. Lehtimäki"

Transkriptio

1 Intercreditor-sopimusten ongelmakohtia ja neuvottelukysymyksiä Mika J. Lehtimäki Suomessa on käytetty jo useita vuosia Suomen lain mukaisia IC-sopimuksia, mutta sopimuksista ole kuitenkaan muodostunut markkinastandardia. Kotimaiset sopimukset ovat usein pohjautuneet joko asianajotoimistojen asiakasyritysten ICmallisopimuksiin tai asianajotoimistot ovat laatineet oman Loan Market Associationin (jäljempänä LMA ) Intercreditor mallisopimukseen perustuvan IC-sopimuksensa. Mika J. Lehtimäki LLM Helsinki, M.Jur Oxford, M.St. Oxford tel Asianajotoimisto TRUST. Johdanto Käsittelen tässä kirjoituksessa yrityskaupparahoituksen yhteydessä usein tehtäviin velkojien välisin sopimuksiin liittyviä neuvottelukysymyksiä. Näistä sopimuksista käytetään jäljempänä termiä IC-sopimus (Engl. Intercreditor Agreement). Kirjoitus on checklist-tyyppinen ohjeistus keskeisiin neuvoteltaviin osa-alueisiin. Listat ovat summaarisia eivät tyhjentäviä. Kirjoitus on suunnattu lukijoille, jotka tuntevat IC-sopimusten yleisen rakenteen. Lisäksi kirjoituksessa on oletettu, että lukija tuntee yleisemmät transaktiorakenteet joita käytetään velkavivutetuissa yrityskaupoissa. Useimmat IC-sopimusten yhteydessä esiin nousevat oikeudelliset kysymykset liittyvät yleiseen oikeuteen, joten samoja ratkaisuja voidaan osin soveltaa muutoinkin kuin yrityskaupparahoituksessa - esimerkiksi projektirahoituksessa. LMA mallisopimus ja kotimaiset järjestelyt LMA:n Intercreditor mallisopimus soveltuu lainarahoituksella toteutettavaan yrityskauppaan, ja se edellyttää eri etusijajärjestyksen omaavien rahoittajien mukanaoloa. Mallisopimus mahdollistaa sopimuksen soveltamisen seniorilainanantajiin, mezzaninelainanantajiin, suojaussopimusten tarjoajiin, konsernin sisäisiin velkojiin, emoyhtiöön ja konsernin omistajiin velkojina. Jos jotain velkojatahoa ei ole kyseisessä järjestelyssä, voidaan tätä velkojatahoa koskevat lausekkeet poistaa helposti sopimuksesta. IC-mallisopimus peilaa ajattelutavaltaan ja terminologialtaan LMA:n Senior Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement :ia, eli syndikoitua seniorilainaa koskevaa sopimusta. Tästä sopimuksesta on tehty viime vuosien aikana Suomeen lokalisoituja versioita, joiden markkinakäytäntö seuraa suurelta osin LMA:n mallisopimusta. Miksi IC-sopimuksia solmitaan? IC-sopimuksilla on kolme keskeistä tarkoitusta: 1. eri velkojaryhmien sopimusoikeudellisen etusijajärjestyksen (jäljempänä velkasubordinaatio ) tehokkuuden varmistaminen; 2. waivereiden ja velan jouksuajan aikaisen hallinnoinnin sääntely; ja 3. koordinoidun menettelyn luominen velalliskonsernin rahoituksen ja rakenteen uudelleenjärjestelytilanteita varten. Lisäksi IC-sopimukset sääntelevät: 1. sallittuja maksuja velkojille, ja asettavat maksuille joko rajoituksia tai ehtoja;

2 2. velkojien eräännyttämis- ja muita täytäntöönpanotoimia sekä vakuusrealisointeja; 3. "Agenttien" nimeämista velkojille ja velallisille (Englannissa trustee ); 4. nk. rauhoitusaikaa velallisten joutuessa esim. maksuvaikeuksiin; (tilaa hengittää uudelleenjärjestelyjä koskevien neuvottelujen aikana); 5. ei-sallittujen suoritusten aiheuttamia toimia, kuittausta ja tilitysvelvollisuutta. IC-sopimusten keskeisin soveltamistilanne on velalliskonsenin tai juniorivelkojan maksukyvyttömyystilanne. IC-sopimus varmistaa myös sen, että ketään järjestelyn velkojista ei suosita asiattomasti, vastustavia velkojia (nk. hold-out creditors ) pystytään kontrolloimaan riittävällä varmuudella ja velalliskonserni kyetään tarvittaessa myymään esim. osakevakuuden realisoinnin kautta going concern -hintaan. Keskeisin riski IC-sopimuksille on subordinoinnin ja alistettujen velkojien toimintavapauksien rajoitusten sitovuus konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteessa. Muistisääntöjä neuvotteluihin Ennen kuin IC-sopimusta kannattaa lähteä neuvottelemaan tulisi, omien sijoitusperiaatteiden ja järjestelyn erityispiirteiden lisäksi, pitää mielessä ainakin seuraavat seikat. Seuraavilla yleisillä säännöillä on merkitystä etenkin mahdollisessa IC-sopimuksen nojalla tapahtuvassa uudelleenjärjestelyssä. Ehdoton oikeus maksuun Velkojan oikeutta velkakirjan mukaiseen pääoman- ja koronmaksuun ei voida lakkauttaa tai vähentää muutoin kuin konkurssissa tai yrityssaneerauksessa, jossa velka-akordi hyväksytään asianmukaisella velkojien enemmistöllä. Velkojilla on vain sopimukseen perustuvia oikeuksia Velkojilla ei ole, ilman asianomaisia sopimuslausekkeita, oikeutta konvertoida velkaa omaksi pääomaksi tai vaatia omistajia luopumaan omistuksestaan. Velkojien kontrolli perustuu sopimuskovenanteille ja neuvotteluvoimalle yrityksen jättäessä velkansa suorittamatta. Insolvenssioikeuden varjossa toimiminen Velkojalla, jonka asema vapaaehtoisessa järjestelyssä on heikompi kuin virallismenettelyissä, on intressi estää vapaaehtoinen järjestely. Velkoja, jolla on kontrolliosuus velkojaryhmästä, kontrolloi saneerausohjelman läpimenoa. Eri intressiryhmien etusijajärjestys on pakottavaa oikeutta Velkojien välinen etusijajärjestys yrityksen konkurssissa ja yrityssaneerauksessa on ehdotonta, pakottavaa oikeutta. Taloudellisesti etusijajärjestykseen tulee lukea mukaan myös yrityksen omistajien oman pääoman sijoitukset. Lisäksi muiden vakuusvelkojien kontrollointi edellyttää käytännössä sopimuksellisia rajoituksia

3 Velkasubordinaatio Velan sopimusperusteisen alistamisen toimivuus on tärkeää, jos joku osapuolista on lähellä maksukyvyttömyystilaa tai jo maksukyvytön. Muissa tilanteissa subordinaatio on menettelyllinen kysymys. Velkasubordinaatio ei ole ongelmaton oikeudellinen kysymys edes Englannin oikeudessa, jonka mukaan LMAmallisopimusta tulkitaan. Subordinaatiota on kahta perusmuotoa: sopimussubordinaatio (asetetaan sopimuksella suoraan viimesijaiseksi kaikille muille velvoitteille) ja tilityssubordinaatio (jako-osuus tilitetään seniorivelkojalle, kunnes sen saatava on katettu). IC-sopimukset pohjautuvat jälkimmäiseen subordinaatiomuotoon. IC-sopimuksissa subordinaatiolauseke on usein lyhyt ja koskee sekä lainasopimusten mukaisia maksuja ja tuottoja, jotka saadaan vakuuksien realisoinneista. Etusijajärjestys on usein seuraava: 1. Seniorivelkojat (ja suojaussopimusten velkojat); 2. Mezzaninevelkojat; ja 3. muut velkojat pari passu eli keskenään samalla etusijalla (konsernin sisäiset, myyjien saatavat, sijoittajien saatavat). Velkasubordinaatio voi tulla voimaan kolmella eri tavalla: 1. heti velka annettaessa; 2. jonkun tapahtuman seurauksena; tai 3. siitä voidaan sopia jälkikäteen. Järjestelyn riskit riippuvat velkasubordinaation muodosta ja sen voimaantulotavasta. Tärkeimpiä ovat: 1. järjestelyn katsominen mitättömäksi juniorivelkojan insolvenssitilanteessa; 2. takaisinsaantiriski; 3. lausekkeen epäselvä muotoilu (tehden saatavasta ehdollisen tai kaikille alistetun); ja 4. juniorivelkojan kuittausriski. Tilityssubordinaatio ei saa tulla voimaan juniorivelkojan insolvenssitilanteessa eikä se saa estää alistetun saatavan täyttä valvomista insolvenssimenettelyissä. Muutoin seniorivelkoja menettää tilityssubordinaation mukanaan tuoman tuplajako-osuuden. Asianajotoimisto TRUST. Subordinaatiolauseke 1. luoko lauseke halutun kaltaisen subordinaation? a. sopimussubordinaatio b. tilityssubordinaatio c. ehdollinen velka; 2. alistetaanko myös vakuudet; 3. nk. payment waterfall on oltava erittäin selkeä; 4. onko vakuus alistettu: a. sopimuksellisesti vai/ja b. jälkipanttauksen kautta; 5. onko mahdollisesti uusi annettava luotto subordinaation piirissä; ja 6. milloin subordinaatio tulee voimaan a. liittyykö juniorivelkojan konkurssiin; b. tehdäänkö tilitykset suojatusti (trust) vai voidaanko tilitysten tapahtuminen ongelmatilanteissa varmistaa muuten. Osapuolet 7. ovatko johdannaissopimusten osapuolet mukana (vrt. nettoutusnormeihin); 8. sovelletaanko konsernin sisäisten velkojien, myyjävelkojien ja sijoittajien välillä etusijajärjestystä; ja 9. miten käsitellään osapuolten muita kuin ICsopimuksen kattamia saatavia: a. saatavan siirtäminen kolmannelle; b. sama velkoja eri etusijatasoilla (tuleeko ristiriitaa). Erityiskysymyksiä 10. pääseekö juniorivelkoja kiertämään subordinaation kuittaamisella (riski esim. Englannissa, jollei trustia); 11. kuka määrittää, onko subordinaatio tullut voimaan (jollei tule voimaan laina annettaessa); ja 12. minkä maan lakia eri saataviin sovelletaan (vaikuttaa pätevyyteen ja kuittaamiseen).

4 Muutokset lainasopimuksiin Lainasopimusten muuttaminen vaikuttaa ICsopimuksen kautta muiden velkojien suhteelliseen etuoikeusasemaan. Tämän takia muutosten tekemistä lainasopimuksiin on rajoitettu IC - sopimuksessa. Alla on kuvaus tyypillisistä muutoksia koskevista lausekkeista eli tyypillinen lähtökohtatilanne. Seniorivelkojat 1. seniorivelkojilla yleinen oikeus muuttaa dokumentaation ehtoja ja myöntää "waivereita"; 2. oikeutta usein rajoitettu lainapääoman, korkomarginaalin, kulujen muuttamisen ja maksujen lykkäämisen osalta (sallittu enimmäismäärien ja -aikojen puitteissa); 3. rajoitus on usein sidottu nk. Senior Headroom:iin - tämä voi rajoittaa velallisen tehokasta uudelleenjärjestelyä; ja 4. Anti layering -lauseke estää lisävelan ottamisen, joka sijoittuu etusijajärjestyksessä mezzanine - velkojien edelle ja seniorvelkojien taakse. Mezzaninevelkojat 1. oikeus muuttaa sopimusdokumentaation ehtoja, antaa "waivereita" on rajoitettu; 2. koron pääomittaminen ja maksunlykkäys usein kuitenkin hyväksytty; ja 3. kovenanttimuutokset ja muut muutokset sallittuja usein vain enemmistöseniorivelkojien luvalla ei saa heikentää seniorivelkojien asemaa. Muut velkojat 1. Sijoittajien ja emoyhtiön saatavien ehtojen muutokset vain suostumuksella tai, jos vähäisiä. Keskeinen kysymys muutoslausekkeiden osalta on: voivatko etuoikeutetut velkojat velvoittaa muita velkojia muuttamaan sopimuksia vastaavasti vai edellyttävätkö muutokset näiden velkojien suostumusta. Kysymys tulee eteen etenkin rahoituksen uudelleenjärjestelyssä ja myönnettäessä waivereita. Osa ongelmista voidaan välttää varmistamalla eri lainasopimusten ehtojen yhteensopivuus etukäteen. Jos tarvittavia muutoksia ei saada toteutettua, voi esimerkiksi nk. ristiineräännyttämisehto johtaa vaikeaan neuvottelutilanteeseen. Asianajotoimisto TRUST. Seniorivelkojien muutosoikeus 1. onko vapaa oikeus muuttaa ehtoja; 2. mikä on senior headroomin määrä; 3. voidaanko uudelleenjärjestelyn likviditeettivaade hoitaa tämän puitteissa; 4. voivatko edellyttää, että muut velkojat tekevat vastaavat muutokset sopimuksiinsa; 5. millainen velkojaenemmistä päättää muutoksista; 6. mitä tapahtuu vakuuksille ja takauksille muutoksissa (voimassaolo varmistettava); ja 7. Market flex rajat ja aikaraja sallitulle maksunlykkäykselle. Mezzaninevelkojien oikeudet 8. suostutaanko muutosoikeuden rajoituksiin lainkaan; 9. onko seniorivelkojien päätöksen hyväksyntä ok mezzaninevelkojan omien sijoittajien kannalta; 10. pitäisikö waiverin antamisoikeus olla laaja, koska ei heikennä seniorivelkojien asemaa; 11. maksunlykkäys pitäisi ehkä olla sallittu ilman rajoituksia; ja 12. missä rajoissa PIK-marginaalin nostaminen on sallittua. Muut velkojat 13. muutoksista pitäisi ehkä voida sopia vapaasti, jos varallisuus ei poistu velalliskonsernista; 14. mitä, jos siirtohinnoittelusäännöt vaativat lainasopimuksen muuttamista; ja 15. voisiko muutokseen riittää velkojien agentin suostumus.

5 Sallitut maksut ja täytäntöönpanotoimet Rahoitusrakenteen säilyttämiseksi järjestelyn piirissä olevien lainojen sallittua takaisinmaksua ja eräännyttämistä on säännelty tarkasti. Jos seniorivelkojat eivät kykene kontrolloimaan näistä seikkoja, voi se vaikuttaa käytännössä velkojien etusijajärjestykseen. Alla on säsitelty lyhyesti ICmallisopimusten mukaista lähtökohtatilannetta: Asianajotoimisto TRUST. 1. takaisinmaksu vain seniori- tai mezzaninelainojen takaisinmaksun jälkeen, suostumuksella tai insolvenssissa; 2. ehtojen muutokset vain suostumuksella tai, jos muutokset ovat vähäisiä; 3. täytäntöönpanotoimet vain seniori- tai mezzaninelainojen takaisinmaksun jälkeen tai insolvenssissa. Seniorivelkojat 1. maksuja tai eräännyttämistä ei rajoiteta; 2. muiden velkojien saatavien eräännyttämis-, täytäntöönpano- ja maksurajoituksista voidaan poiketa enemmistöseniorivelkojien (usein 2/3) suostumuksella; 3. päättävät eräännyttämisestä ja vakuusrealisoinneista; ja 4. seniorivelkojina olevien lainanantajien ja johdannaisvelkojien eräännyttämislausekkeet tulisi yhdenmukaistaa, koska niillä on sama etusija. Mezzaninevelkojat 1. takaisinmaksu ainoastaan seniorivelan takaisinmaksun jälkeen (poikkeuksena insolvenssitilanteet, maksuohjelman mukainen korko, kulut jne.); 2. poikkeamat rajoituksista enemmistöseniorivelkojien suostumuksella; 3. mitään maksuja ei sallita, jos seniorivelka default tilanteessa tai, jos Mezzanine Payment Stop Notice voimassa; 4. Mezzanine Payment Stop Notice annetaan, jos seniorilaina on eräännytettävissä (Event of Default); 5. usein kuitenkin mahdollisuus ostaa seniorilainat maksukiellon tai rauhoitusajan aikana; ja 6. täytäntöönpanotoimia rajoitettu merkittävästi, mutta voi eräännyttää ja tehdä vaatimuksia mm. jos seniorivelkojat ovat eräännyttäneet, Mezzanine Standstill Periodin jälkeen ja insolvenssitilanteessa. Konsernivelkojat 1. maksut usein sallittuja, jollei seniori- tai mezzaninelainoja ole eräännytetty; 2. tällöinkin maksu sallittu, jos enemmistövelkojien suostumus tai maksu tehdään seniori- tai mezzaninelainojen maksamista varten; 3. vakuudet vain seniori- tai mezzaninevelkojien suostumuksella; ja 4. täytäntöönpanotoimet vain seniori- tai mezzaninelainojen takaisinmaksun jälkeen tai insolvenssissa. Sijoittajavelkojat Seniorivelkojat 1. sallitaanko neuvonantajakulujen maksaminen täysimääräisenä vai kohtuullisena. Mezzaninevelkojat 2. miten pitkä Mezzanine Stop Period on; 3. kuinka monesti seniorivelkoja voi vedota samaan Mezzanine Stop Notice syyhyn; 4. voidaanko vaatia lyhenysten tai koron maksua ennen seniorivelan maksua; 5. miten mezzaninelaina rinnastuu mahdolliseen exitiin, jos velkojalla on optioita tai osakkeita velallisyrityksessä; 6. pitäisikö kohtuulliset neuvonantajakulut tai pakolliset lyhennykset sallia Mezzanine Stop Periodin aikana - kulukatto; 7. onko Mezzanine Stop Notice sidottu olennaiseen Event of Defaultiin onko se seniorivelkojien harkinnassa; ja 8. mitkä ovat aikarajat (per default-tilanne) jolloin voi ryhtyä itsenäisesti täytäntöönpanotoimiin. Muut velkojat 9. konserninsisäiset maksujen salliminen ennen Event of Defaultia/eräännyttämistä; 10. tilanteet, jossa maksut emoyhtiölle sallitaan; 11. sallitaanko mitään maksuja subordinoiduille velkojille; ja 12. miten suhtaututaan esim. hallinnointipalkkioihin näille velkojille. Vakuuden realisointi ja divestoinnit Pääsäntöisesti vakuuksien realisoinnin aloittamisesta ja realisointitavasta päättävät: 1. enemmistöseniorivelkojat; ja

6 2. enemmistömezzaninevelkojat (seniorivelan maksun jälkeen tai jos, vakuusagentille ei ole annettu ohjeita). 4. ilmoituksen tekeminen; ja lunastusmahdollisuuden antaminen velalliselle. Jälkipantinhaltijat voivat käytännössä estää tehokkaan realisoinnin vetoamalla alihintaan myymiseen (jollei ole IC -sopimusta) tai ICsopimuksen epäselvään sääntelyyn. Jos velkojat realisoivat osakevakuuden, vakuusagentin tulee yleensä voida vapauttaa: 1. myytävän konsernin antamat vakuudet; ja 2. kaikki lainasopimusten mukaiset velat ja velvoitteet tai vaihtoehtoisesti siirtää ne ostajalle. Velalliskonserni voidaan ottaa haltuun niiden velkojien toimesta, jotka eivät saa täytäntöönpanossa täyttä suoritusta saatavilleen, myös nk. velkakonversion kautta. Seniorivelkojille on tärkeää, että ne voivat järjestää myynnin vapaasti. Juniorivelkojille on puolestaan tärkeää sananvalta prosessissa ja hinnoitteluun liittyvät kysymykset. Jos juniorivelkojilla on sopimuksellisia oikeuksia vaikuttaa myyntiin, saavat ne lisää neuvotteluvaltaa realisointiprosessissa. Huomioita myyntimenettelystä Realisointien yhteydessä tulee ottaa huomioon yleisen lainsäädännön mukainen huolellisuus- ja lojaliteettivelvoite. Tästä velvoitteesta johtuen voi olla suositeltavaa edellyttää sopimuksessa markkinahintaista luovutusta tai sopia tarkemmista arvostustavoista. Seuraava esimerkki on seniorivelkojamyönteinen:...the Security Agent shall take reasonble care to obtain a fair market price in the prevailing market conditions (though the Security Agent shall have no obligation to postpone any such disposal in order to achieve a higher price)..., the Security Agent shall exercise its discretion having [primary regard] / [regard only] to the interests of all the Senior Creditors." Vakuuden seniorivelkojille (tai mahdollisesti mezzaninevelkojille) myynti on oikeudellisesti haastava järjestely. Huomionarvoisia seikkoja ovat etenkin: 1. realisoinnin on perustuttava vakuussopimuksen lausekkeisiin; 2. vakuuden menettäminen ei ole sallittua; 3. asianmukainen arvostaminen käypään arvoon ainakin kahdesta lähteestä; ja

7 Realisointimenetelmä 1. onko sopimuksessa sovittu realisoinnin tai myynnin hinnanmääritystavoista ja tarkemmasta myyntimenettelystä; 2. onko varauduttu siihen, että kiinteistövakuuden tai yrityskiinnityksen realisointi vaatii virallismenettelyä; 3. miten jaetaan realisoinnista tai myynnistä varat saatavien eräännyttämisen jälkeen onko nk. waterfall lauseke selkeä; ja 4. onko vakuuden subordinaatio tehty sopimuksellisesta IC-sopimuksessa vai nk. jälkipanttauksena vaikuttaako realisointiin. Vakuuksien vapauttaminen 5. onko IC sopimuksessa säädetty vakuuksien vapauttamisesta riittävän selvästi; 6. voiko ostaja realisoinnissa tai myynnissä luottaa vakuuden vapautumiseen; ja 7. onko Security Agent asianmukaisesti valtuutettu vapauttamaan vakuuden. Non-Distressed myynnit 8. miten käsitellään divestointeja, jos ei olla Event of Default tilanteessa (saatavia ei eräännytetty) ja myynnilla liiketaloudellinen peruste velalliskonsernille; ja 9. riittääkö Senior Agentin ja Mezzanine Agentin suostumus tällaiselle myynnille. Muiden lainojen a sitoumusten järjesteleminen 10. mahdollistaako IC-sopimus konsernin sisäisten lainojen ja sitoumusten uudelleenjärjestelyn realisoinnin yhteydessä; ja 11. jos velkojien saatavat siirretään realisoinnin yhteydessä, miten Security Agent toteuttaa saatavien siirron ostajalle. Rauhoitusaikasopimuksen sitovuus Nk. rauhoitusaikasopimuksen sitovuus velallisen teknisessä maksukyvyttömyystilanteessa ei ole Suomen oikeuden mukaan varmaa. IC-sopimuksen nojalla tehdyn menettelyn raukeaminen sitä seuraavassa maksukyvyttömyysmenettelyssä: 1. raukeamisehto soveltuu legaalisaneerausta seuraavassa konkurssissa suoraan lain nojalla; 2. raukeamisehto ei sovellu kaikkiin legaalisaneerauksessa tehtyihin toimenpiteisiin kuten saatavan pääomittamiseen tai velkakonversioon (velkoja ottaa tietoisen riskin); ja 3. raukeaminen myöhemmässä insolvenssissa on hyväksyttävää, mutta luo hankalia oikeudellisia kysymyksiä. Peräyttämisriski IC -sopimuksen mukaisen täytäntöönpanon peräyttämisriski on suuri: 4. ennenaikaiset, huomattavat maksut/kuittaus; ja 5. velkojia suosivat toimet. Voiko uudelleenjärjestely peräytyä, jos enemmistövelkojien todetaan painostaneen tai syrjineen vähemmistövelkojia? 6. ks. Englannissa Redwood Master Fund v TD Bank Europe; ja 7. riski on olemassa, mutta hallittavissa noudattamalla insolvenssilakien etusijaja- ja vähemmistösuojasääntöjä. Omistajien toimet Velallisyrityksen vähemmistöomistajat (tai yleensä omistajat) voivat estää osakeannin velkojille velkakonversion toteuttamiseksi: 8. riski voidaan välttää osakevakuuden realisoinnilla; ja 9. omistajia ei voida käytännössä pakottaa antiin kuin konkurssiuhalla. Joitain erityiskysymyksiä Mitä tehdä käytännössä?

8 Ongelmatilanteen tunnistaminen 1. Velallinen ottaa yhteyttä päärahoittajaansa. 2. Velallinen esittää Independent Business Review:n. Cross-default -lausekkeiden tarkastaminen 3. Laukeavatko kovenantit, kuka neuvottelupöydässä, johdannaiset? 4. Ketä velkojia yrityksellä on, tunnetaanko velkojat? 5. Onko yrityksellä JVK-velkojia, ovatko velkojat IC sopimuksen osapuolia? 6. Kuinka suuri osuus velasta on IC sopimuksen osapuolina olevilla tahoilla? Tässä markkinapäivityksessä esitetyt kannanotot ovat yleisluonteisia käsityksiä velkojien M.J.L. välisiin sopimuksiin soveltuvista säännöksistä ja markkinatapahtumista. Käytännön tilanteet tulisi aina arvioida tapauskohtaisesti ja erillisen oikeudellisen neuvonannon pohjalta. Rauhoitusaika 7. Sovitaan erikseen rauhoitusajasta; tai 8. Seniorivelkojien agenttipankki ilmoittaa siitä muille velkojille IC sopimuksen nojalla. Velkojien, omistajien ja muiden intressitahojen neuvottelut 9. saatavien eräännyttäminen; 10. vakuuksien realisointi ; ja 11. uudelleenjärjestelyn toteuttamistavasta.

Asianajotoimisto TRUST. Velkojien välisten sopimusten ongelmakohtia ja neuvottelukysymyksiä - 2015 Mika J. Lehtimäki

Asianajotoimisto TRUST. Velkojien välisten sopimusten ongelmakohtia ja neuvottelukysymyksiä - 2015 Mika J. Lehtimäki Velkojien välisten sopimusten ongelmakohtia neuvottelukysymyksiä - 2015 Mika J. Lehtimäki JOHDANTO Käsittelen tässä kirjoituksessa yrityskaupparahoituksen yhteydessä usein tehtäviin velkojien välisin sopimuksiin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa:

1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa: Asianajotoimisto Trust JOUKKOVELKAKIRJAVELKOJIEN KONTROLLOINTI JA NEUVOTTELUASEMA UUDELLEENJÄRJESTELYISSÄ 1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa: velallisyritys

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö Arviomuistio VM056:00/2014 1 (42) Rahoitusmarkkinaosasto Aki Kallio 19.6.2014 Julkinen Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005. Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005 Luottojen arvopaperistaminen Suomessa oikeudelliselta kannalta Jarno Tepora Julkaisija: Helsinki: Roschier Holmberg & Waselius, 1995 Julkaisu: Juhlajulkaisu Roschier

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Rahoitus ja vakuudet seminaarisarja tammikuu 2011 LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA VAKUUSJÄRJESTELYT LAATINUT HENRY HILJANDER TAMMIKUU 2011

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Vuokranantajan opas kimppakämpän vuokraamiseen Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Sisältö Pariskunta vuokralaisena

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Risto Koulu Heidi Lindfors MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsinki 2010 FORUM

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Aaltonen, Anni 2010 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot