Hankkeen tarkoitus. Vesistötiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen tarkoitus. Vesistötiedot"

Transkriptio

1 Päätös Nro 114/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/119/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Saarijärven padon ja säännöstelyn muuttaminen, järven vedenpinnan väliaikainen laskeminen ja rantojen ruoppaus, Alavus Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Vesilain (264/1961) 2 luvun 2 ja 8 luvun 10b HAKEMUS LUVAT Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue (ELY-keskus) on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa Saarijärven padon ja säännöstelyn muuttamiseen, järven vedenpinnan väliaikaiseen laskemiseen ja rantojen ruoppaukseen. ELY-keskus on lisäksi esittänyt, että Länsi-Suomen vesioikeuden antama päätös nro 20/1994/2 kumotaan ja että Länsi- Suomen vesioikeuden antamaa päätöstä nro 122/1964 muutetaan osittain. Hakija on lisäksi pyytänyt pysyvää käyttöoikeutta padon rakenteiden ja veden alle jääviin uusiin alueisiin. Saarijärvi on Nurmonjoen latvajärvi, jota säännöstellään Lapua- ja Nurmonjoen järjestelyhankkeen I vaiheen lupapäätöksen perusteella. Länsi- Suomen vesioikeus antoi järjestelyhankkeelle luvan päätöksellään nro 122/1964. Tätä päätöstä on muutettu Länsi-Suomen vesioikeuden antamalla päätöksellä nro 20/1994/2 siten, että Saarijärven säännöstelyn ylärajaa on kasvukauden aikana korotettu 15 cm. Lupien haltija on valtion edustajana Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. SUUNNITELMA Hankkeen sijainti LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa Saarijärvi sijaitsee Alavuden kaupungin Sydänmaan kylässä noin 16 km Alavuden keskustasta länsiluoteeseen Nurmonjoen latvaosalla Jääskänjärven Allasjoen valuma-alueella (44.098).

2 2 Hankkeen tarkoitus Vesistötiedot Saarijärvi on säännöstelty järvi, joka kuuluu Lapuan- ja Nurmonjoen järjestelyhankkeen I-vaiheeseen. Järjestelyllä pienennetään tulvia Nurmon- Lapuanjoella. Lupapäätösen lupamääräyksen 42) mukaisesti luvan haltija on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin mahdollisten muutosten saamiseksi lupapäätökseen, mikäli vedenjuoksun säännöstelystä saatujen kokemusten ja havaintojen nojalla osoittautuisi tarpeelliseksi saada yksityiskohtaisempia määräyksiä padotus- ja juoksutussääntöön tai saada siihen muutoksia. Järvitoimikunta on tehnyt aloitteen säännöstelyn muuttamiseksi. Hakija esittää Saarijärven padon korvaamista uudella, luonnonmukaista patoa muistuttavalla kivistä rakennetulla pohjapadolla. Pato rakennettaisiin nykyisen padon paikalle. Hankkeen tavoitteena on lopettaa Saarijärven aktiivinen säännöstely. Vaikeasti säädettävä settipato korvataan kiinteällä ylivirtauspadolla ja poikkeustilanteissa käytettävällä ohijuoksutusputkella. Ne mahdollistavat Saarijärven vedenkorkeuksien säilymisen entisellä tasolla. Tavoitteena on myös lisätä järven tulovirtaamaa johtamalla vettä säännöllisesti Kuotesluoman padon kautta Saarijärveen ja lisätä järven vesitilavuutta padon muutoksen yhteyteen ajoitettavalla veden pinnan tilapäisellä 1,5 m laskulla ja ruoppauksilla. Hankkeen hyötynä padon säännöstelyvelvoite ja epätietoisuus veden juoksutuksesta poistuu. Järven virkistyskäyttökelpoisuus paranee vesisyvyyden ja avoimen vesialueen kasvaessa. Virkistyskalastuksen edellytykset paranevat, kun kaloilla on mahdollisuus vaeltaa Saarijärven padon ohi. Vedenpinnan väliaikaisella laskemisella voidaan aktiivisesti vaikuttaa kalaston rakenteeseen, jota voidaan tehostaa istutuksilla. Hakija on katsonut, että Saarijärven kunnostus ei vaikeuta yleiskaavan tai asemakaavan laatimista tai maakuntakaavan toteuttamista. Kunnostus ei myöskään vaaranna yleistä terveydentilaa, ei aiheuta vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa eikä huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Saarijärven kunnostus ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Saarijärven pinta-ala on 0,84 km 2. Sen keskisyvyys on 0,54 m ja suurin syvyys noin 2 m. Järven valuma-alue on 12,7 km 2 ja viipymä 1,3 kk. Järven rannalla on noin 35 vapaa-ajan kiinteistöä ja 3 maatilaa. Saarijärveen tulevaa virtaamaa säännöstellään yläpuolisen Kuotesluoman padolla. Kuotesluoma laskee säännöstellystä Kuotesjärvestä. Kuotesjärvestä johdetaan vettä pääosin Saukkojärveen.

3 Saarijärveen on teknisesti mahdollista johtaa vettä noin 140 km 2 :n valumaalueelta Kuotesluoman ja Vähä-Allasjärven patojen kautta. Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen 122/1964 mukaisesti juoksutus Kuotesluoman padon kautta Saarijärveen voi vaihdella välillä 0 3 m 3 /s. Viime vuosien säännöstelykäytännön mukaan Saarijärveen on johdettu vain sen oman valuma-alueen vedet. Saarijärven luusuaan on rakennettu valtion omistama säännöstelypato, jonka säännöstelyä hoitaa voimayhtiö. Saarijärven vedenkorkeudet ovat seuraavat: N 43 + m Ylivesi 105,90 Keskiylivesi 105,70 Keskivesi 105,52 Keskialivesi 105,40 Alivesi 105,23 Saarijärven virtaamat ovat seuraavat: m 3 /s Ylivirtaama 1,62 Keskiylivirtaama 0,81 Keskivirtaama 0,12 Keskialivirtaama 0 Alivirtaama 0 3 Saarijärvi on rehevöitynyt humusjärvi. Keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on vuosina ollut 84 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus µg/l. Klorofyllipitoisuus on viime vuosina ollut keskimäärin 50 µg/l, mikä ilmentää levien massaesiintymiä ja voimakasta rehevöitymistä. Happitilanne on talvisin huono, usein happi kuluu kokonaan loppuun aiheuttaen ravinteiden vapautumista pohjalietteestä. Järvi on vain lievästi hapan ja sen puskurikyky on hyvä. Vesistömallitarkastelun perusteella ravinnekuormitus ylittää järven sietokyvyn, jolloin järvi rehevöityy. Yläpuolisen Kuotesluoman veden laatu ei oleellisesti poikkea Saarijärven veden laadusta, joten juoksutus Kuotesjärvestä ja Kuotesluomasta ei todennäköisesti vaikuta Saarijärven veden laatuun. Saarijärven kalasto on särkikalavaltainen, mikä kuvastaa järven rehevyyttä. Särjen lisäksi muut saalislajit ovat ahven, hauki, lahna ja kiiski. Saarijärven ekologista tilaa ei vesienhoitosuunnitelmassa ole luokiteltu. Aikaisemmin käytössä olleen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järven veden laatu on välttävä. Saarijärven pohjois- ja luoteisosissa on voimassa rantakaava ja muussa osassa järveä rantaosayleiskaava. Kummassakaan kaavassa ei ole järven

4 Säännöstely patoa, vesirajaa tai vedenkorkeuksia koskevia määräyksiä. Saarijärven valuma-alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita eikä luonnonsuojelualueita. Saarijärven vedenkorkeudet ja juoksutukset perustuvat Länsi- Suomen vesioikeuden päätökseen , nro 122/1964 jota on Saarijärven osalta muutettu vesioikeuden päätöksellä nro 20/1994/2. Tällä päätöksellä on vuoden 1964 lupapäätöksen lupamääräykset 14), 25) A. ja 26) muutettu Saarijärven osalta kuulumaan seuraavasti: Lupamääräys 14) koskien patojen rakentamista Saarijärven säännöstelyä varten Saarijärvenojaan paalulle kaksiaukkoinen betonipato, jossa kummankin aukon suuruus on 0,45 m x 2,90 m ja lisäksi vasemmassa aukossa on 0,4 m x 1,0 m suuruinen syvennys, jonka kynnyskorkeus on 104,90 m. Muualla kynnyksen korkeus on 105,30 m. Padon jatkeena ovat maapadot, joiden harjankorkeus on vähintään 106,50 m. Lisäksi padolle saadaan rakentaa huoltotie sovitulle alueelle. Tieyhteyden turvaamiseksi saadaan säännöstelypadon eteen Saarijärvenojaan paalulle rakentaa kaksoisrumpu, jonka renkaiden halkaisija on 1,2 m ja alareunan korkeus 104,61 m. Lupamääräys 25) A. koskien säännöstelyä Saarijärven allas Pvm Yläraja Pvm Alaraja m m , , , , ,35 Kevätylivesikauden alkaminen 105,85 7 vrk Saarijärven jäiden lähdön jälkeen 105,85 14 vrk Saarijärven jäiden lähdön jälkeen 105,60 28 vrk Saarijärven jäiden lähdön jälkeen 105, , , ,60 Kesätulvan aikana vedenkorkeus saa kuitenkin nousta korkeudelle 105,60 m. Kevättulvan aikana on vedenkorkeutta pyrittävä alentamaan niin nopeasti kuin se alapuolisen vesistönosan maataloudellisen tulvasuojelun kannalta on mahdollista. Jos vedenkorkeus Saarijärvessä uhkaa ylittää säännöstelyn ylärajan, on Kuotesluoman pato pidettävä kokonaan suljettuna ja Saarijärven pato avoinna. Vedenjuoksutus on muutoin hoidettava niin, että alapuolisessa vesistönosassa voidaan noudattaa annettuja säännöstelymääräyksiä. 4

5 5 Saarijärven säännöstelyä on pyrittävä hoitamaan siten, että järven vedenpinta on säännöstelyn ylärajan tuntumassa, ja että järven vedenpinta laskee säännöstelyn alarajalle vain poikkeuksellisesti ja tällöinkin lähinnä ennen maaliskuun loppua. Lupamääräys 26) koskien asteikkoja Saarijärven asteikko, johon ainakin korkeudet 105,85 m, 105,60 m, 105,50 m, 105,35 m ja 105,00 m on erikseen merkitty. Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus Rakenteet Saarijärven settipato korvataan kiinteällä pohjapadolla ja juoksutusputkella hakemukseen liitetyn piirustuksen Saarijärven pohjapadon muutos (nro 1 1, päiväys , mittakaava 1:100) mukaisesti. Padon harjan leveys on 10 m ja korkeus tasolla +105,5 m. Padon keskelle rakennetaan loiva v:n muotoinen alivirtaama-aukko, jonka leveys harjan tasolla +105,50 on 2,00 m ja alimman kohdan korkeus tasolla +105,45 m. Padon harjan leveys virtauksen suunnassa on 4,00 m. Padon yläpuolinen luiska tehdään kaltevuuteen noin 1:3 ja alapuolinen luiska kaltevuuteen noin 1:15. Alapuoliseen luiskaan muotoillaan alivirtaamalle hieman muuta luiskaa matalalampi väylä. Padon reunat tehdään pystysuoriksi ja reunojen betonirakenne vaakasuoraksi tasoon +106,00 m. Luiskat verhoillaan kiviheitokkeella, jonka kokojakauma on mm. Padon rakennetta on kuvattu myös leikkauspiirustuksissa (nro 01 02, leikkaus A A, päiväys , mittakaava 1:50 ja nro täydennetty, leikkaus B B, mittakaava 1:75). Patorakenteeseen padon viereen sijoitetaan kaksi sisähalkaisijaltaan 0,8 m:n juoksutusputkea tasoon +103,3 m, jotka yhdistävät padon ylä- ja alapuolisen uoman. Putket johdetaan juoksutuskaivoon, jossa on suljettava luukku ja välineet käsin tapahtuvaan luukun käyttöön. Tarvittaessa kaivoon rakennetaan virtausohjain. Juoksutusputkia käytetään myös suunniteltuun veden pinnan tilapäiseen laskemiseen järvessä. Padon yläpuolella olevat rummut korvataan kahdella rumpuputkella, joiden sisähalkaisija on 1,6 m. Ne asennetaan tasolle +104,0 m. Rumpujen pituus on 6 m. Uomien reunat muotoillaan kaltevuuteen noin 1:1. Rumpuputkien ja järven välinen alue ruopataan siten, että liete ei estä virtausta. Padon ylä- ja alapuolella levennetään uomaa nykyisestä. Tällöin veden alle jää 31 m 2 kiinteistöjen ja omistamaa aluetta. Lisäksi padon rakenteiden alle jää 45 m 2 maata nykyisten patorakenteiden lisäksi. Uuden rakenteiden alle jäävän alueen omistavat kiinteistöt ja Kiinteistöjen omistajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen hankkeelle.

6 6 Juoksutus Kuotesluomasta Saarijärveen juoksutettava vesimäärä voidaan sitoa Kuotesluoman virtaamaan siten, että tavanomaisten virtaamatilanteiden aikana juoksutus Saarijärveen on noin 20 % Kuotesluoman virtaamasta Kuotesluoman säännöstelypadon kohdalla. Juoksutus Saarijärveen lopetetaan kun Kuotesjärven säännöstelypadon virtaama alittaa 10 l/s. Poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa ja kun tulvaennusteiden mukaan saattaa syntyä harvinaisempi kuin kerran 10 vuodessa toistuva tulva, vettä voidaan juoksuttaa tulvantorjunnan tarpeiden mukaisesti ja Saarijärven sekä muiden Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyrajojen puitteissa. Juoksutusta varten Kuotesluoman säätölaitteet automatisoidaan, patoon asennetaan kaukokäyttömahdollisuus ja pienten virtaamien juoksutusta varten padon rakenteisiin tehdään tarvittavat muutokset. Kuotesjärven padon automatiikkaan tehdään tarpeelliset muutokset. Kuotesjärven ja Kuotesluoman patojen virtaamat määritetään riittävällä tarkkuudella erilaisilla luukkujen avauksilla sekä ylä- ja alavesien korkeuksilla. Saarijärven vedenpinnan väliaikainen lasku ja järven ruoppaus Padon uusimistyön yhteydessä järven vedenpinta lasketaan väliaikaisesti 1,5 m noin tasolle +103,80 104,10 m. Vedenpinta lasketaan syksyllä ja Kuotesluoman pato pidetään suljettuna laskun aikana. Myllyojan suulle, järven luusuaan kaivetaan laskeutusallas. Altaan pituus on 30 m, leveys 10 m ja pohjan korkeus tasolla +103,00 m tai alempana. Laskeutusaltaaseen kertyvä liete poistetaan ennen kuin se siirtyy Myllyojaan. Saarijärven pato suljetaan vedenpinnan laskua seuraavana vuonna jäiden sulamisen jälkeen. Mahdollisuuksien mukaan nostoon käytetään kevään sulamisvesiä ja tarvittaessa pinnan nostamiseksi voidaan Kuotesluoman padosta juoksuttaa vettä tavanomaista enemmän ottaen kuitenkin huomioon Kuotesjärven ja Saukkojärven säännöstelyrajat. Väliaikaisen vedenpinnan laskun aikana ruopataan rantoja pääosin kuivatyönä. Alue, jossa ruoppauksia voidaan suorittaa, on esitetty hakemuksen liitteessä 9. Rantoja ruopataan lähes koko Saarijärven rantaviivan pituudelta yhteensä noin m 3. Rantoja voidaan ruopata kivennäismaahan tai enintään tasoon +103,50 m saakka ja ulottaa kaivu enintään 40 m etäisyydelle rantaviivasta. Kuotesluoman padon ja Saarijärven välinen uoma raivataan ja tarvittaessa kunnostusperataan, jolloin uoman vedenjohtokyky palautetaan alkuperäiselle tasolle. Ruoppausmassat läjitetään kiinteistönomistajien maalle tai omistajan luvalla toisen maalle. Ruoppauksista ja massojen sijoittamisesta sovitaan maanomistajien kanssa kiinteistökohtaisesti. Jos massat sijoitetaan rannan läheisyyteen, huolehditaan siitä, ettei massa valu takaisin vesistöön. Läjitysalueen eteen rakennetaan tarvittaessa penger. Ruoppausmassalla ei

7 Kiinteistötiedot muuteta luonnollista rantaviivaa. Työn lopuksi massat tasoitetaan ja ranta maisemoidaan. Hankealue sijaitsee yhteisellä vesialueella ja kiinteistöllä Hanketta koskevat sopimukset ja suostumukset Hakijalla on nykyisen vesiluvan mukainen oikeus kehittää järven säännöstelyä. Hakijalla on hallinnassaan nykyinen pato. Veden ja rakenteiden alle jäävistä alueista on tehty omistajien kanssa kirjalliset sopimukset. Kaikki Saarijärven rantakiinteistöjen omistajat ja osakaskunta ovat antaneet hankkeelle kirjalliset suostumuksensa. Hankkeen vaikutukset Vedenkorkeudet ja virtaamat Hanke vaikuttaa Saarijärven vedenkorkeuksiin seuraavasti: Vedenkorkeus N 43 +m Nykyinen Tuleva Ylivesi 105,90 105,89 Keskiylivesi 105,70 105,71 Keskivesi 105,52 105,52 Keskialivesi 105,40 105,41 Alivesi 105,23 105,23 7

8 8 Virtaamat muuttuvat Saarijärvessä ja lähijärvissä seuraavasti: Nykyinen m 3 /s Tuleva m 3 /s Muutos m 3 /s Muutos % Saarijärvi, lähtövirtaama Ylivirtaama 1,62 2,30 0,68 42 Keskiylivirtaama 0,81 1,34 0,53 65 Keskivirtaama 0,12 0,19 0,07 59 Keskialivirtaama Alivirtaama Saukkojärvi, nettotulovirtaama Keskiylivirtaama 3,15 2,62-0,53-17 Keskivirtaama 0,40 0,33-0,07-18 Keskialivirtaama -0,85-0, Kuorasjärvi, nettotulovirtaama Keskiylivirtaama 8,54 8,01-0,53-6 Keskivirtaama 1,09 1,02-0,07-7 Keskialivirtaama -2,3-2,3 0 0 Jääskänjärvi, nettotulovirtaama Keskiylivirtaama 11,26 11,79 0,53 5 Keskivirtaama 1,44 1,51 0,07 5 Keskialivirtaama -3,03-3, Kuotesjärvi, lähtövirtaama Keskiylivirtaama 2,20 2, Keskivirtaama 0,28 0, Keskialivirtaama Saarijärven viipymä pienenee noin 1,3 kuukaudesta noin 0,9 kuukauteen. Hankkeella ei hakijan arvion mukaan ole vaikutuksia tulvasuojeluun, koska juoksutusputken avulla järven säännöstelytilavuus säilyy entisellään. Virtaamamuutokset eivät aiheuta havaittavia vedenkorkeuden muutoksia Saarijärvessä tai alapuolisessa Myllyjoessa, jonka perkaus on mitoitettu suuremmille virtaamille. Saarijärven kunnostuksella on suurimmat vaikutukset Saukkojärven virtaamiin. Hakija on kuitenkin arvioinut, että keski- ja ylivirtaaman pieneneminen ei aiheuta muutoksia lähijärvien vedenkorkeuksiin. Veden laatu ja eliöstö Hakija on arvioinut hankkeen parantavan Saarijärven virkistyskäyttökelpoisuutta. Merkittäviä vaikutuksia veden laatuun ei kuitenkaan arvioida syntyvän.

9 Hanke vaikuttaa kalastoon väliaikaisen kuivattamisen kautta, joka tuhoaa nykyisen kalaston. Hakija on arvioinut kalaston palautuvan luontaisesti nopeasti järven täyttämisen jälkeen. Palauttamisen yhteydessä kalaston rakennetta voidaan muokata istutuksilla ja muilla hoitotoimilla. Kasvillisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä lukuun ottamatta ruopattavia alueita. Kasvillisuuden osittainen poisto muuttaa lintujen elinoloja ja avovettä hyödyntävien lajien osuus saattaa kasvaa. 9 Tarkkailu Hakija on esittänyt ennakkotarkkailuna veden laadun seurantaa Saarijärvessä, Kuotesluomassa ja Myllyjoessa kerran avovesiaikana ja kerran talvella. Näytteistä määritetään sameus, väri, happipitoisuus, hapen kyllästysaste, alkaliniteetti, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraatti- ja nitriittityppi, ph, kiintoaine, sähkönjohtavuus, rauta ja a-klorofylli. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET Veden laadun lisäksi seurataan hankkeen vaikutuksia kalastoon. Hakija on esittänyt hankkeen vaikutusten tarkkailua viranomaisten hyväksymällä tavalla. Saarijärven vedenpinnan korkeuksia seurataan jatkuvasti osana Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn seurantaa. Aluehallintovirasto on vesilain (264/1961) 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Alavuden kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. 1) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on katsonut, että hanke voidaan toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla. Hankkeen aiheuttaman kuormituksen minimoimiseksi järven vedenpinnan lasku on tehtävä alivirtaamakaudella. Kaikki ruoppaukset on pyrittävä toteuttamaan kuivatyönä samentumishaitan vähentämiseksi. Pato on muotoiltava niin, että kalojen vaellus alapuolisesta vesistöstä on mahdollista. Saarijärven tehohoitokalastuksen seurauksena kalasto on muuttunut särkikalavaltaisesta ahvenvaltaiseksi. Hankkeen valmistuttua kalasto palautuu järven ylä- ja alapuolisista uomista. Jotta kalasto ei särkikalavaltaistuisi uudelleen, jolloin hoitokalastuksella saatu hyöty menetettäisiin, on luvan saajan istutettava Saarijärveen hankkeen valmistumista seuraavana syksynä kpl vähintään 7 cm mittaista kuhan poikasta Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ehdotus istutus- ja

10 tarkkailusuunnitelmaksi on toimitettava ELY-keskukselle viimeistään kuusi kuukautta ennen Saarijärven täyttämisen aloittamista. 2) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomainen on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa. 3) Alavuden isojakokunta (kiinteistötunnus ) on ilmoittanut, että ruoppausmassoja ei saa läjittää osakaskunnan vesijättömaalle, ellei vesijätön lunastustoimitusta ole pantu vireille ja vesijätön ylä- ja alarajaa määritetty. 10 HAKIJAN SELITYS 1) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen muistutuksesta hakija on todennut, että kuhanpoikasten istutus ja kalaston tarkkailu voidaan tehdä ELY-keskuksen esittämällä tavalla. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu 3) Alavuden isojakokunnan muistutuksesta hakija on todennut, että ruoppausmassojen läjityksen perustuvat vapaaehtoisuuteen ja niistä tehdään maanomistajien kanssa sopimukset. Aluehallintovirasto myöntää Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle luvan Saarijärven padon poistamiseen, uuden pohjapadon rakentamiseen, säännöstelyn muuttamiseen, järven vedenpinnan väliaikaiseen laskemiseen ja rantojen ruoppaukseen hakemuksen ja hakemukseen liitetyn päivätyn suunnitelman ja sen päivätyn täydennyksen mukaisesti lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla sekä oikeuden tilapäisesti poiketa Länsi-Suomen vesioikeuden antaman säännöstelypäätöksen nro 122/1964 lupaehdosta 25) A. Saarijärven alarajan osalta. Aluehallintovirasto kumoaa Länsi-Suomen vesioikeuden antaman säännöstelypäätöksen nro 20/1994/2. Aluehallintovirasto myöntää Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osaan hakemukseen liitetyn piirustuksen (liite 11, päiväys , mittakaava 1:100) mukaisesti seuraavien kiinteistöjen alueella: 55 m 2 kiinteistöllä Vesijättömaat (kiinteistötunnus ) ja 21 m 2 kiinteistöllä Saarijärvi (kiinteistötunnus ). Säännöstelyä koskevat lupamääräykset Aluehallintovirasto muuttaa Länsi-Suomen vesioikeuden antaman säännöstelypäätöksen nro 122/1964 lupaehdon 14) Saarijärven säännöstelypatoa koskevan kappaleen, lupaehdon 25) A. mukaisen Saarijärven padotus- ja juoksutussäännön sekä lupaehdon 26) Saarijärven asteikkoa koskevan kappaleen seuraavasti:

11 14) Saarijärven säännöstelyä varten Saarijärvenojan paalun kohdalle pohjapato, jonka harjan leveys on 10,0 m ja harjan korkeus tasolla +105,50 m. Patoon on rakennettava keskelle loiva v:n muotoinen alivirtaama-aukko, jonka leveys harjan tasolla +105,50 m on 2,00 m ja alimman kohdan korkeus tasolla +105,45 m. Padon harjan leveyden virtauksen suunnassa tulee olla vähintään 4,00 m. Padon yläpuolinen luiska on tehtävä kaltevuuteen 1:3 ja alapuolinen luiska on tehtävä kaltevuuteen 1:15. Luiskat on verhoiltava kiviheitokkeella, jonka kokojakauma on mm. Alapuoliseen luiskaan on muotoiltava alivirtaamalle hieman muuta luiskaa matalalampi väylä. Pohjapadon pohjoispuolelle on rakennettava kaksi juoksutusputkea, ylävirran ja alavirran puoleinen ja niiden väliin säätökaivo. Juoksutusputkien sisäalapinta on asennettava tasoon +103,30 ja niiden sisähalkaisijan on oltava vähintään 0,80 m. Ylävirran puoleinen juoksutusputki on asennettava niin, että sen yläpää on padon yläpuolella olevan tieyhteyden järven puolella. Alavirran puoleisen putken on päätyttävä padon alavirran puoleiseen luiskaan. Ylävirran ja alavirran puoleinen juoksutusputki on yhdistettävä säätökaivoon. Säätökaivoon on asennettava luukku, jolla putkien virtaama voidaan sulkea ja jolla voidaan säätää virtaamaa juoksutusputkien kautta. Aiemmin tieyhteyden turvaamiseksi rakennettu kaksoisrumpu on korvattava uudella kaksoisrummulla, jossa kummankin rummun sisähalkaisija on vähintään 1,6 m. Rumpujen sisäalapinta on asennettava tasolle +104,00. Rakenteet on toteutettava seuraavien hakemuksen ja sen täydennyksen liitteenä olevien piirustusten mukaisesti: Saarijärven pohjapadon muutos (nro 1 1, päiväys , mittakaava 1:100) sekä leikkauspiirustukset (nro 01 02, leikkaus A A, päiväys , mittakaava 1:50 ja nro täydennetty, leikkaus B B, päiväys , mittakaava 1:75). 25) A. Saarijärven allas Jos vedenkorkeus Saarijärvessä uhkaa ylittää korkeuden +105,60 m, on Kuotesluoman pato pidettävä kokonaan suljettuna. Juoksutusputkea on tarvittaessa käytettävä, kun virtaamatilanne on poikkeuksellinen ja kun tulvaennusteet osoittavat suurempaa kuin kerran 10:ssä vuodessa toistuvaa tulvaa. Tällöin vettä on juoksutettava juoksutusputken kautta tulvantorjunnan tarpeiden mukaisesti. Säännöstelyn alaraja Saarijärvessä on +105,00 m. 26) Saarijärven asteikko, johon ainakin korkeudet 105,85 m, 105,60 m ja 105,00 m on erikseen merkitty. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevia lupamääräyksiä. 11

12 12 Rakentamista koskevat lupamääräykset Töiden suorittaminen 1) Hakijalla on oikeus laskea Saarijärven vedenpinta tilapäisesti tasolle + 103,80 104,10 m. Tilapäinen vedenpinnan alentaminen on aloitettava syksyllä ennen järven pysyvää jäätymistä. Kuotesluoman pato on pidettävä suljettuna vedenpinnan laskun aikana. Tyhjentäminen on tehtävä hitaasti siten, että pohjasedimenttiä sekoittuu veteen mahdollisimman vähän ja niin, ettei alapuoliselle vesistölle aiheuteta haittaa tai vahinkoa. Tyhjentämistä varten saadaan rakentaa tilapäinen laskeutusallas järven luusuaan hakemuksen liitteenä olevan työselostuksen (päiväys ) ja piirustuksen (nro 1 4, päiväys , mittakaava 1:500) mukaisesti. Tilapäisen laskeutusaltaan tyhjentämisestä ja poistettavan lietteen sijoittamisesta on huolehdittava asianmukaisesti. Tilapäinen veden alentaminen saa kestää enintään kaksi peräkkäistä talvea ja niiden välisen ajanjakson. 2) Kuivattamisen yhteydessä järveen jääneet kuolleet kalat on mahdollisuuksien mukaan poistettava sekä käsiteltävä ja sijoitettava Alavuden kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi toimijalle, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Arvio kalajätteen määrästä ja suunnitelma jätteen käsittelemiseksi on toimitettava tiedoksi Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen töiden aloittamista. 3) Saarijärven rantakiinteistöjen edustalla on oikeus kaivaa järven pohjaa järven ollessa tyhjillään hakemussuunnitelma liitteeseen 9 merkityllä alueella enintään m 3. Kaivaminen on tehtävä kuivatyönä ja se saa ulottua korkeintaan 40 m päähän rantaviivasta. Kaivua saa tehdä kivennäismaahan tai enintään tasoon +103,50 m saakka. Rantaviivaa ei saa muuttaa. Kaivumassat on läjitettävä Saarijärven keskiylivedenkorkeutta +105,71 m korkeammalle ja siten, että ne eivät pääse valumaan takaisin järveen. Ruoppauksesta ja läjityksestä on sovittava kirjallisesti kiinteistökohtaisesti omistajan kanssa. 4) Työt on toteutettava siten ja sellaisen aikana, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tai häiriötä. 5) Töiden päätyttyä rakennustöiden jäljet on siistittävä ja rakennuspaikat saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. Padon purkamisesta syntyvät jätteet on käsiteltävä Alavuden kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti.

13 13 Toimenpiteet edunmenetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi 6) Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta hankkeesta aiheutuu sellainen vahinko, haitta tai muu edunmenetys, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole edellytetty ja josta luvan saaja on vesilain mukaan vastuussa, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen saattaa asian lupapäätöksen estämättä ympäristölupaviraston käsiteltäväksi. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva vahinko on viivytyksettä korvattava asianomaiselle oikeudenomistajalle, ellei toisin sovita. Kalatalousvelvoite 7) Luvan saajan on istutettava Saarijärveen hankkeen valmistumista seuraavana syksynä kpl vähintään 7 cm pituista kuhan poikasta tai muuta erikseen sovittavaa petokalaa Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailu 8) Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia veden laatuun ja vedenkorkeuksiin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailun tulee sisältää veden laadun ennakkotarkkailu. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 9) Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia Saarijärven kalastoon Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava Pohjanmaan ELYkeskukselle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 10) Vesistövaikutus- ja kalataloustarkkailujen tulokset on toimitettava hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomaiselle, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle ja Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot on pyydettäessä esitettävä myös asianosaisille.

14 14 Töiden aloittaminen ja toteuttaminen 11) Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja hanke on toteutettava olennaisilta osin seitsemän vuoden kuluessa siitä lukien, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa. Ilmoitukset 12) Töiden aloittamisesta on hyvissä ajoin tarkoitusta vastaavalla tavalla ilmoitettava asianomaisille maanomistajille ja kirjallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomaiselle ja Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 13) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvontaviranomaiselle ja Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Merkintä Suunnitelmassa ja lupapäätöksessä on käytetty valtakunnallista N43 korkeusjärjestelmää. Perustelut Saarijärven säännöstelypatoa on käytetty säännöstelyyn vain harvoin, koska pato on vaikeasti käytettävä. Järvi on rehevä ja matala. Sen virkistyskäyttöarvo on kuitenkin suuri. Purkamalla säännöstelypato ja muuttamalla se kiinteäksi pohjapadoksi ja tiivistämällä järven pohjalietettä pystytään järven vesitilavuutta kasvattamaan ja parantamaan virkistyskäyttökelpoisuutta. Järven vedenkorkeuden eivät muutu hankkeen johdosta. Järven väliaikainen tyhjentäminen helpottaa virkistyskäyttökelpoisuuden parantamiseen liittyvien ruoppausten toteuttamista. Hanke on näin ollen hyödyllinen ja tarpeen vesialueen ja rantakiinteistöjen järkiperäistä hyväksikäyttöä varten. Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä eikä yksityistä etua. Hanke ei vaikeuta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Rantakiinteistöjen ja vesialueen omistajat ovat antaneet suostumuksensa hankkeen toteuttamiselle. Lainkohdat Vesilaki (264/1961) 2 luvun 3, 4, 6 :n 1 momentti, 7 2 momentti, 14 a ja 31 Jätelaki (1072/1993) 4, 6 ja 15 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 28 Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen 1) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen muistutus on otettu huomioon lupamääräyksissä 4, 7 ja 9.

15 3) Alavuden isojakokunnan muistutus on otettu huomioon lupamääräyksessä Korvattavat päätökset Länsi-Suomen vesioikeuden antama päätös nro 20/1994/2 ja Länsi-Suomen vesioikeuden antaman päätöksen nro 122/1964 lupamääräykset 14, 25 A. ja 26 Saarijärveä koskevilta osilta. Myönnetystä käyttöoikeudesta ilmoittaminen Aluehallintovirasto ilmoittaa myönnetystä käyttöoikeudesta Pohjanmaan maanmittaustoimistolle, kun päätös on saanut lainvoiman (vesilain (264/1961) 21 luvun 8 ). KÄSITTELYMAKSU Tämän päätöksen käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 2 luvun mukaisen pohjapadon rakentamista, jolla padotetaan vesialuetta 0,1 4 km 2 koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa ja m 3 :n ruoppausta koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Asetuksen mukaan, jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian käsittelymaksun suuruinen maksu kuitenkin siten, että maksua voidaan korottaa 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Päätöksestä peritään ruoppausta koskeva maksu euroa 50 prosenttia korotettuna, jolloin käsittelymaksu on euroa.

16 16 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristöja luonnonvarat -vastuualue Jäljennös päätöksestä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, vesilain valvontaviranomainen (sähköinen) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen (sähköinen) Alavuden kaupunki Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus (sähköinen) Ilmoitus päätöksestä Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksen tiedoksiantovaiheessa muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Päätöksestä kuulutetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Alavuden kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

17 17 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Lasse Känsälä Ville Salonen Kirsti Poikonen Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Lasse Känsälä ja ympäristöylitarkastaja Ville Salonen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Kirsti Poikonen. KP/TKa

18 18 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa postiosoite: PL 200, Vaasa puhelin: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki. Vesilain 3 luvun 3 :n 4 kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti.

Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki. Vesilain 3 luvun 3 :n 4 kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti. PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro LSSAVI/59/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2012 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ESAVI/56/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2013 ASIA Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Äijälänsalmen alitse sekä valmistelulupa, Jyväskylä. Vesilain 3 luvun 3 :n 4) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Sähkökaapelin rakentaminen Äijälänsalmen alitse sekä valmistelulupa, Jyväskylä. Vesilain 3 luvun 3 :n 4) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Länsi- ja Sisä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2012/2 Dnro LSSAVI/6/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2012 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Äijälänsalmen alitse sekä valmistelulupa, Jyväskylä JE-Siirto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 59/2014/2 Dnro ISAVI/21/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2014 ASIA Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy HAKEMUS

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen, Keminmaa Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa 2

Lisätiedot

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/2 Dnro ESAVI/596/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula HAKIJA Tavolan vesiosuuskunta

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/4 Dnro ESAVI/83/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 39/2011/4 Dnro ESAVI/417/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen

Lisätiedot

(Konela RN:o 1:39, Lallinen, Vehmaa) ja Asunto Oy Vehmaan Rautilan

(Konela RN:o 1:39, Lallinen, Vehmaa) ja Asunto Oy Vehmaan Rautilan Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 3/2013/2 Dnro ESAVI/111/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.1.2013 ASIA Rautilakeskuksen rannan kunnostaminen ja vesialueen ruoppaaminen, Vehmaa HAKIJAT Asunto Oy Vehmaan Rautilan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Venesataman rakentaminen Rymättylän Ajolan kylään tilan Ajola RN:o

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 253/2013/2 Dnro ESAVI/125/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2013 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa, Raasepori HAKIJA

Lisätiedot

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 85/2012/2 Dnro ISAVI/20/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki

Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2010/4 Dnro ESAVI/423/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2010 ASIA HAKIJA Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki

Lisätiedot

Päätös Nro 19/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.09/2011

Päätös Nro 19/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.09/2011 Päätös Nro 19/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2012 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Äijälänsalmen ali ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 38/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/60/04.09/2010

Päätös Nro 38/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/60/04.09/2010 Päätös Nro 38/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/60/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2010 ASIA HAKIJA Siirtoviemärin rakentaminen Taipaleenjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 HAKIJAT Erkki ja Eija Siponen ASIA Aallonmurtaja-laiturin rakentaminen Pielisen Hökänselän

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2010 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kyrönjoen ali sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus, PÄÄTÖS Nro 98/07/1 Dnro ISY-2007-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 HAKIJA Vaajakosken Veneilijät ry ASIA Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Jaaninveden Varmavirtaan sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro Psy-2005-y-80 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2005 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro Psy-2005-y-80 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2005 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 43/05/2 Dnro Psy-2005-y-80 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2005 1 ASIA LUVAN HAKIJA Merikosken voimalaitoksen Lasaretinhaaran patoluukun korvaaminen kiinteällä patorakenteella, Oulu Oulun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Vesi, viemäri ja sähköjohtojen asentaminen mereen Harvan

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus Papinsaaressa kiinteistöllä 853-58-5-2, Turku

Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus Papinsaaressa kiinteistöllä 853-58-5-2, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 79/2010/4 Dnro ESAVI/124/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Asikkalanselän Siltasalmen alitse ja töiden aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Asikkala

Sähkökaapelin asentaminen Asikkalanselän Siltasalmen alitse ja töiden aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 182/2012/2 Dnro ESAVI/221/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Asikkalanselän Siltasalmen alitse ja töiden aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Päätös Nro 29/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/105/04.09/2012

Päätös Nro 29/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/105/04.09/2012 Päätös Nro 29/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/105/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.4.2013 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen vesialueen alitse mantereen ja Nordanhällornan välille sekä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 115/2014/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014. Sillan rakentaminen Sirppujoen ylitse, Uusikaupunki

PÄÄTÖS. Nro 115/2014/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014. Sillan rakentaminen Sirppujoen ylitse, Uusikaupunki PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 115/2014/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014. ASIA Sillan rakentaminen Sirppujoen ylitse, Uusikaupunki HAKIJA Veli-Matti Rantanen HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot