LAUSUNTOYHTEENVETO: AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVAN DIREKTIIVIN UUDISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTOYHTEENVETO: AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVAN DIREKTIIVIN UUDISTAMINEN"

Transkriptio

1 LAUSUNTOYHTEENVETO: AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVAN DIREKTIIVIN UUDISTAMINEN Lausunnonantajat Ammattipätevyyden tunnustamispäätöksiä tekevät tahot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kirkkohallitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ Työsuojelun vastuualue Opetushallitus (OPH) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Suomen Asianajajaliitto Ministeriöt ja muu valtiosektori Korkeakoulut ym. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Oikeusministeriö (OM) Sisäasiainministeriö (SM) Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Tietosuojavaltuutetun toimisto Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) Valtiovarainministeriö (VM) Ympäristöministeriö (YM) Aalto-yliopisto Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene Arcada ammattikorkeakoulu Arkkitehtiopiskelijat Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yliopisto (HY) Itä-Suomen yliopisto (ISY) Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu (KPAMK) Laurea-ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) Oulun yliopisto (OY) Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry Suomen yliopistot Unifi Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen yliopisto (TAY) Turun yliopisto (TY) Valtakunnallinen yliopistoverkosto Psykonet Järjestöt Akava Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

2 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Keskuskauppakamari Kuntaliitto KT Kuntatyönantajat Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki (Pro Medico) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Opetusalan ammattijärjestö OAJ STTK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Suomen Eläinlääkäriliitto Suomen Farmasialiitto Suomen Lääkäriliitto Suomen Proviisoriyhdistys Suomen Psykologiliitto Suomen Yrittäjät (SY) Tehy Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry (Taja) Muut Ålands landskapsregering (Ilmoitus, ettei lausuntoa anneta: JHTT-lautakunta, Lapin yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Teatterikorkeakoulu, Åbo Akademi) 2

3 Sisällys Lausunnonantajat... 1 Sisällys Eurooppalainen ammattikortti Yleistä Käyttöala Hakeminen internetin välityksellä Kortin myöntäminen ja tietojen vaihto Määräajat Kurinpidollisista toimista/ rikosoikeudellisista seuraamuksista ilmoittaminen Ammattikortin tarkistaminen Kustannukset IMI Väliaikainen palvelun tarjoaminen Yleinen järjestelmä Direktiivin soveltamisalan laajentaminen Osittaisen pätevyyden periaate Palkallinen harjoittelu Automaattiseen tunnustamiseen liittyvät muutokset Yleistä Velvollisuus toimittaa komissiolle kertomukset Lääkärit Erikoislääkärit Sairaanhoitajat Eläinlääkärit Kätilöt Proviisorit Arkkitehdit Kansallinen "akkreditointielin" Yhteiset koulutuspuitteet ja -testit Kielitaitosäännösten täsmentäminen Hälytysmekanismi Keskusyhteyspisteet ja tukikeskukset Jäsenvaltioiden vastavuoroinen arviointi Muuta

4 HUOM! Lausuntokierroksella ilmenneitä epäselvyyksiä tai väärinymmärryksiä: * Palvelujen väliaikaisen tarjoamisen osalta epätietoisuutta ilmeni siitä, mitä ammattikokemusvaatimuksen poistaminen tarkoittaa käytännössä. Voimassa olevan direktiivin 5 artiklan mukaan tilanteissa, joissa ammatti ei ole säännelty sijoittautumisjäsenvaltiossa, palveluja väliaikaisesti toisessa jäsenvaltiossa tarjoavalta edellytetään, että hän on harjoittanut asianomaista ammattia sijoittautumisjäsenvaltiossa vähintään kahden vuoden ajan viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ammattikokemusta ei kuitenkaan voida vaatia, jos ammattiin johtava koulutus ovat säänneltyjä. Nyt direktiiviin ehdotetaan toisena poikkeuksena kahden vuoden ammattikokemusvaatimuksesta tilannetta, että palveluntarjoaja seuraa palvelun vastaanottajaa ja palvelun vastaanottajan asuinpaikka on palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltiossa. Käytännössä ehdotus tarkoittaa esim. turistioppaita, jotka lähtevät oppaan kotimaasta lähtevän ryhmän mukana toiseen jäsenvaltioon. Eli esim. kun suomalainen turistiopas lähtee suomalaisen ryhmän kanssa Kreikkaan viikon matkalle, Kreikan toimivaltaiset viranomaiset eivät voi ammattipätevyyteen liittyvästä syystä rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta Kreikassa, vaikka opas ei olisikaan toiminut Suomessa turistioppaana kahden vuoden ajan. * Osittainen pätevyys: Joissain lausunnoissa direktiivin tarkoittama osittainen pätevyys sekoitettiin tutkinnon osien suorittamiseen tai muuhun kotijäsenvaltiossa tapahtuvaan "osittaiseen pätevöitymiseen". Direktiivin lähtökohtana on kuitenkin tilanne, jossa vastaanottavan jäsenvaltion tiettyyn säänneltyyn ammattiin sisältyy enemmän tehtäväkokonaisuuksia kuin mitä henkilön kotijäsenvaltiossa. Tällöin tulisi harkittavaksi, voidaanko ammateissa olevat erot huomioida henkilölle asetettavilla korvaavilla toimenpiteillä tai voidaanko henkilön pätevyys tunnustaa tietyn tehtäväkokonaisuuden osalta. Esim. OPH on lausunnossaan todennut seuraavaa: "Nykyisen lainsäädännön voimassa ollessa on tehty ammattipätevyyden tunnustamispäätöksiä, joissa on annettu kelpoisuus lähihoitajan tehtäviin lasten päivähoidossa. Päätöksen on voinut saada henkilö, jolla on kotijäsenvaltiossa kelpoisuus lastenhoitajan ammattiin." Tällaisessa tilanteessa on siis sovellettu osittaisen pätevyyden periaatetta, kun lähihoitajan tehtävää on rajattu lasten päivähoidon tehtäväkenttään. * Palkallisen harjoittelun tunnustaminen (art. 55 a): Joissain lausunnoissa tämän säännöksen merkitys oli ymmärretty väärin ja sekoitettu asia tilanteeseen, joka liittyy opintojen aikaiseen harjoitteluun. Direktiivin säännös liittyy kuitenkin tilanteeseen, jossa tietyn ammatin harjoittaminen edellyttää tutkinnon suorittamisen jälkeen suoritettua harjoittelua. Esim. Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan todennut seuraavaa: "Asianajajan ammatin harjoittamisen edellytyksenä on oikeustieteellisen tutkinnon suorittaminen, harjoittelu ja asianajajatutkinto. Asianajajan ammatin harjoittamiseen Suomessa vaadittavan harjoittelun voi suorittaa jo nyt myös toisessa jäsenvaltiossa." 4

5 1 Eurooppalainen ammattikortti Eurooppalaisen ammattikortti jakoi lausunnonantajien mielipiteitä, osa suhtautui myönteisesti ja osa esitti epäilyjä ammattikortin hyödyllisyydestä. Myös pätevyyden tunnustamiseen liittyvää sähköistä hakumahdollisuutta sekä kannatettiin että vastustettiin. Saaduissa lausunnoissa kannatettiin kuitenkin yleisesti sitä, että mahdollinen ammattikortin myöntäminen perustuu IMItiedonvaihtojärjestelmään. Toimivaltaisista viranomaisista erityisesti Valvira ja OPH suhtautuivat ammattikortin käyttöönottoon kriittisesti. Ammattikortin myöntämiseen liittyvien määräaikojen todettiin olevan liian lyhyitä. Lausunnoissa pidettiin tärkeänä sitä, että kortin hakeminen on vapaaehtoista ja että kortin myöntää viranomainen. 1.1 Yleistä - Kannatetaan ammattikortin käyttöönottoa. (ATL, Diak, Eläinlääkäriliitto, Ålands landskapsregering) - Eurooppalaisen ammattikortin käyttöönotto, huolimatta viranomaisten hallinnollisen työn lisääntymisestä, olisi edistysaskel ammattipätevyyden tunnustamisprosessissa. (TAMK) - Ammattihenkilön tulee halutessaan saada ammattipätevyyttään todentava ammattikortti siitä maasta, jossa ammattipätevyys on suoritettu. EU-kansalaisilla tulee olla saatavilla helposti ja joustavasti tunnustamiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta. (SY) - Hyvin toteutettuna ammattikortti hyödyttäisi niin ammattihenkilöitä kuin myös viranomaisia ja yrityksiä. (Keskuskauppakamari) - Kannatetaan IMI-järjestelmään perustuvan ammattikortin käyttöönottoa. Ammattikortin toimivuus riippuu järjestelmän toteuttamistavasta. Komission esitys ei ota tarpeeksi kantaa esim. tapauksiin, jossa Euroopassa yleisesti säännelty ammatti ei Suomessa ole säännelty. (SAFA) - Kaivataan täsmennystä menettelyihin liittyen ammattikorttien myöntämiseen henkilöille, joilla on kulutus ammattiin, joka ei ole kotijäsenvaltiossa säännelty mutta on säännelty vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Suomen näkökulmasta kysymys on merkittävä, koska Suomessa on eurooppalaisittain vähän säänneltyjä ammatteja. (OPH) - Suhtaudutaan myönteisesti ammattikorttia koskeviin yleisperiaatteisiin. Potilasturvallisuuden parantamiseksi keskeisintä on parantaa tiedonvaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä. Ammattikorttia koskevan tietokannan tietojen oikeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus tulee kaikissa olosuhteissa varmistaa. (Lääkäriliitto) - Ammattikortin käyttöönotto voisi hieman helpottaa toiseen jäsenvaltioon siirtyvien eläinlääkäreiden asemaa, tosin automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvan eläinlääkärinammatin osalta menettely ei ole työläs nykyisinkään. Kahden päällekkäisen tunnustamisjärjestelmän ylläpito on omiaan jonkin verran lisäämään toimivaltaisen viranomaisen työtä. (MMM) - Ammattikortti lisäisi toteutuessaan merkittävästi viranomaisten hallinnollisia tehtäviä siihen liittyvien velvoitteiden vuoksi. Rekisterin ylläpidosta, tietojen päivityksestä ja ammattikortista aiheutuisi myös jonkin verran lisäkustannuksia. Toisaalta järjestelmä helpottaisi ja nopeuttaisi ammattipätevyyden tunnustamista ja lisäisi myös siihen liittyvää oikeusvarmuutta, joten näistä syistä sen luomista voidaan pitää siitä saatavien etujen vuoksi kannatettavana. (Evira) 5

6 - Ammattikortti helpottanee ja nopeuttanee ammattipätevyyden tunnustamisprosessia. EU:n asianajajaliittojen neuvosto on jo luonut eurooppalaisen asianajajakortin. Toimivaltainen viranomainen (Suomessa Suomen Asianajajaliitto) varmistaa, että asianajajan ammattikortin saa vain ko. maassa asianajajan ammattipätevyyden saanut lakimies. Ei nähdä tarpeelliseksi muuttaa nykyistä järjestelmää niin, että IMI hallinnoisi myös asianajajien ammattikorttia. (Asianajajaliitto) - Kannatetaan ajatusta eurooppalaisesta ammattikortista mutta arvioidaan, että sähköisistä järjestelmistä huolimatta ammattikortin käyttöönotto on haastavaa. Tärkeää, että ammattikortin käyttö on vapaaehtoista. (Kuntaliitto, KT) - Pidetään tärkeänä sitä, että ammattipätevyyksien nykyinen tunnustamismenettely säilyy ennallaan niiden henkilöiden osalta, jotka eivät syystä tai toisesta halua käyttää ehdotettua eurooppalaista ammattikorttia. (EK/ Sosiaalialan Työnantajat ry) - Idea eurooppalaisesta ammattikortista vaikuttaa onnistuneelta, kun ammattikortti laaditaan tarpeen mukaan ja nykyinen menettely edelleen säilyy vaihtoehtoisena toimintamallina. Ongelma on hallinnollisen työn lisääntyminen. (ISY) - Ammattikortin kehittämisellä on mahdollista nopeuttaa tunnustamismenettelyä ja se voisi ainakin selkeissä tilanteissa korvat asiakirjat. Järjestelmästä ei kuitenkaan tule tehdä liian raskasta ja byrokraattista. Siksi kortista ei tulisi tehdä pakollista. (Arene, KPAMK) - Suomen kannassa tulisi mainita ammattikortin vapaaehtoisuus sekä käytön rajaaminen aloille, joissa ammatinharjoittajat sitä esittävät. Kannassa tulisi korostaa, ettei ammattikortti luo oikeutta päästä mihinkään työhön tai koulutukseen. Ammattikortista huolimatta kullakin maalla tulee selkeästi säilyä oikeus varmistaa niin arvioidessaan henkilön riittävä osaaminen ennen kuin hän voi aloittaa ammatinharjoittamisen siinä maassa, jonne hän on siirtynyt. (OAJ) - Ajatus ammattikortista on sinänsä hyvä, mutta sen käyttökelpoisuus tulee huolellisesti arvioida. (EK) - Ammattikortin kehittäminen on kannatettava idea, mutta se ei vastaa läheskään kaikkiin ongelmiin. (STTK) - Ammattikortin käyttöönotto periaatteessa kannatettava asia, mutta vaatii vielä kehittämistä. (Akava, Farmasialiitto, Taja) - Nähdään myönteisinä ammattikortin tuomat hyödyt, mutta ei olla vakuuttuneita siitä, että nykykäytännön mukaisesti esiintyvät väärinkäytökset vähenisivät sillä, että ammattikortti myönnettäisiin siinä maassa, jossa pätevyys on hankittu. (SAK) - Ammattikortin käyttöönotto on haastavaa mm. kortin luotettavuuden ja lisääntyvien kustannusten kannalta. (Arcada) - IMI-järjestelmän tehostettu ja laajennettu käyttö pätevyyksien selvittämisessä vastaisi niihin tarpeisiin, jota varten ammattikorttia ollaan luomassa. Ensisijaisesti tulisi kehittää olemassa olevia järjestelmiä. Jos ammattikortti otetaan käyttöön, Opetushallituksen työt lisääntyvät selvästi ja näiden uusien velvoitteiden hoitamiseen tulee huolehtia riittävät resurssit.(oph) 6

7 1.2 Käyttöala - Suhtaudutaan varauksellisesti eurooppalaisen ammattikortin nopeaan käyttöönottoon ja asemaan ammattipätevyyden tunnustamismenettelyssä. Ammattikortin ei missään tilanteessa tulisi korvata vastaanottavassa jäsenvaltiossa tapahtuvaa tunnustamismenettelyä. Vastaanottavan valtion viranomaisilla on säilytettävä mahdollisuus mm. hakijan henkilöllisyyden ja tutkintoasiakirjojen varmentamiseen sekä väliaikaisen palvelujen tarjoamisen että pysyvän sijoittautumisen tilanteissa. Myös oikeudenmukaisuusnäkökohdat puoltaisivat sitä, että ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvän selvitysvastuun kantaisivat ensisijassa ne valtiot, jotka hyötyvät ammattihenkilön siirtymisestä työskentelemään valtion alueelle. (Valvira) - Eurooppalainen ammattikortti merkitsisi toimivaltaisen viranomaisen hallinnollisen työn ja velvoitteiden huomattavaa lisääntymistä siihen sisältyviin hyötyihin nähden. (Kirkkohallitus) - Ammattikortti nähdään liian jäykkänä ja staattisena. Kortin käyttöönotto tulee olla vapaaehtoista. (Tehy) - Komission esitys on epäselvä ammattikorttia koskevien muutoksenhakuun liittyvien kysymysten osalta. (OPH) - Ehdotetaan direktiivin ammattikortin määrittelyyn seuraavia lisäyksiä: "... ammattihenkilölle myönnettyä sähköistä todistusta, joka osoittaa, että hänen pätevyytensä on tunnustettu kotivaltiossa vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautumista varten tai että hän on täyttänyt kaikki vaadittavat edellytykset palvelujen tarjoamiseksi ammattikorttiin merkityssä vastaanottavassa jäsenvaltiossa väliaikaisesti ja satunnaisesti." (OAJ) - Esityksen perusteella on epäselvää, millainen prosessi johtaa ammattikortin käyttöönottoon tietyissä ammateissa. Asiaa tulee komission esityksessä tarkentaa ja jäsenvaltioilla tulee olla mahdollisuus ottaa asiaan kantaa. (OPH) - Direktiiviehdotuksesta ei yksiselitteisesti ilmene, millä edellytyksillä tiettyyn ammattiin tai tietylle alalle otettaisiin käyttöön ammattikortti. (HY) - Komissio määrittää ammatit, joille ammattikortti voidaan myöntää, joten Ahvenanmaan maakunnalla ei olisi mahdollisuutta päättää millä aloilla ammattikortti otettaisiin käyttöön. (Ålands landskapsregering) - Kannatetaan ammattikorttia varsinkin aloille, joissa on jo valmiiksi kehitetty eurooppalainen standardi ammattiin pätevöittävälle koulutukselle, kuten esim. psykologiassa EuroPsy. Psykologian eurooppalaisten sertifiointijärjestelmän perusteella henkilö merkitään nykyisin eurooppalaiseen psykologien keskusrekisteriin. Ammattikortin käyttöönotossa tulee erityisesti huomioida edustavien eurooppalaisten ammattijärjestöjen kehittämät pätevyys- ja sertifiointijärjestelmät. (Psykologiliitto, Psykonet) - Kannatetaan ammattikortin käyttöönottoa lääkäreiden ja erikoislääkäreiden osalta. (TAY) - Käyttöönottoa voisi kokeilla helposti ammateissa, joissa kelpoisuudet ovat kaikissa maissa tiukkaan säädeltyjä. (Kuntaliitto, KT) 7

8 - Kortti voitaisiin ottaa käyttöön automaattisen tunnustamisjärjestelmän piiriin kuuluville ammateille. (Arcada) - Eläinlääkäreiden ammattipätevyyden tunnustamista koskeva lainsäädäntö ja viranomaisjärjestelmä ovat erillään muista ammattipätevyyden tunnustamista koskevista säännöksistä ja järjestelmistä. Tämä asettaa erityisiä haasteita ammattikortin mahdolliselle käyttöönotolle eläinlääketieteen alalla, kun otetaan huomioon se, että ammattikortin käyttöönotto alalla jäisi riippumaan komission mahdollisesti antamista täytäntöönpanosäädöksistä, sekä näiden säädösten yleensä hyvin lyhyt täytäntöönpanoaika. (MMM) - Suhtaudutaan varauksellisesti siihen, että eurooppalaisen ammattikortin käyttöönotto ulotetaan komission antamilla erillisillä täytäntöönpanosäädöksillä yleisen tunnustamisjärjestelmän piirissä oleviin kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen hengellisen työn ammatteihin. (Kirkkohallitus) - Ei pidetä ammattikortin käyttöönottoa tarpeellisena opetusalalla. Esitetään Suomen kantaan kirjattavaksi, että opetusalan ammattijärjestö on todennut, ettei ammattikortin käytölle ole ko. alalla tarvetta, vaan nykyinen tunnustamismenettely tulee säilyttää. (OAJ) - Painotetaan tarkkaa harkintaa millä toimialoilla ammattikortti toisi lisäarvoa liikkuvuuden lisäämiseksi, koska EU:ssa on jo muita liikkuvuuden helpottamiseen liittyviä mekanismeja kuten Europassi, eurooppalainen ja kansallinen tutkintojen viitekehys. (EK) - Europassin ja ammattikortin välinen suhde on määriteltävä selkeästi, eikä niiden välille saa jäädä päällekkäisyyttä. (Akava, OAJ, SAK, STTK, Taja) 1.3 Hakeminen internetin välityksellä - Pätevyyden tunnustamiseen liittyvät toimet/ ammattikortin hakeminen tulee voida hoitaa internetin välityksellä. (Farmasialiitto, SAFA, SY) - Ei kannateta velvoitetta, jonka perusteella ammattikortin hakeminen tulisi olla mahdollista myös internetin välityksellä. (OPH, TY, Ålands landskapsregering) - Jäsenvaltioita tulisi kannustaa sähköisten asiointijärjestelmien kehittämiseen, mutta ei kannateta sähköiseen asiointiin liittyvien velvoitteiden asettamista. (Valvira) - Vaatimus, jonka mukaan ammattikortin hakemiseen olisi lainsäädännön mukaan oltava mahdollista myös Internetin välityksellä, vaikuttaa hallinnollista työtä lisäävältä ehdotukselta. Liikkuvuutta edistävien toimenpiteiden tulisi kuitenkin olla luonteeltaan sellaisia, että ne kasvattavat mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa ja perustuvat ensisijaisesti jo olemassa olevan viranomaisyhteistyön kehittämiseen. (VM) - Sähköisiin asiointijärjestelmiin olisi syytä pyrkiä, mutta ehdottomia pakkoja olisi vältettävä. (Laurea) - Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että ammattipätevyyden haltija voi hakea ammattikorttia toimivaltaiselta viranomaiselta myös internetsovelluksen avulla. Henkilötietolain kannalta arvioituna rekisterinpitäjä on velvollinen tunnistamaan asiakkaan huolellisesti erityisesti niissä sähköisissä palveluissa, joissa 8

9 palvelua käyttävällä on järjestelmään kirjautuessaan mahdollisuus saada henkilötietoja. Tunnistautumista voidaan edellyttää myös sen vuoksi, että sähköisen palvelun käyttäjän antamia tietoja siirretään taustarekisteriin, jolloin tulee varmistaa, ettei henkilörekisteriin merkitä virheellisiä henkilötietoja. (Tietosuojavaltuutettu) 1.4 Kortin myöntäminen ja tietojen vaihto 1.5 Määräajat - Ammattikortin myöntäjän ja siihen liittyvän rekisterin ylläpitäjän tulee toimia viranomaisvastuulla. (SY) - Ammattikortin myöntäjänä täytyy olla viranomainen. (OAJ, SAK, STTK, Taja) - Tulee selvittää kortin myöntämiseen ja vahvistamiseen liittyvät toimivaltaiset viranomaiset valtakunnan ja maakunnan toimivaltajaon mukaisesti. (Ålands landskapsregering) - Tärkeää, että kortin myöntäjänä on viranomainen tai jokin muu alalla laajasti tunnustettu ja vakiintunut toimija, kuten edustava eurooppalainen ammatillinen järjestö, jolle viranomainen on myöntänyt toimivaltuuden asiassa. (Akava) - Lääkäreille myönnettävän ammattikortin myöntävän toimielimen jäsenistössä tulee olla edustus lääkärijärjestöistä lääkärien oikeusturvan takaamiseksi. (Pro Medico) - Ehdotuksen mukaan kotijäsenvaltion on ilmoitettava ammattikortin hakijalle menettelyn tilasta. Hakijalle annettavan ilmoituksen ajankohta ja sisältö ovat epäselviä. (OPH) - Suomessa toimivaltaisilla viranomaisilla tulee olla laillinen peruste IMIjärjestelmässä tapahtuvaan tietojen vaihtoon. Direktiiviehdotuksessa ehdotettua rangaistustietojen käsittelyä tulisi arvioida kattavasti Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. (Tietosuojavaltuutettu) - Tietosuojaan liittyvien ongelmien ehkäisy ja tunnistaminen tulee selvittää ja vastaanottavan jäsenvaltion oikeus varmistaa toisesta jäsenvaltiosta tulevan henkilön alkuperäisten dokumenttien aitous. (Tehy) - Suomessa myönnettyjen asiakirjojen aitouden varmistaminen edellyttää yhteistyötä suomalaitosten korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä IMI-vastuuviranomaisten välillä. Uudet menettelyt eivät saisi johtaa huomattaviin resurssien ja kustannusten lisäyksiin ammattikorkeakouluissa. (Laurea) - Suomessa myönnettyjen asiakirjojen aitouden varmistamisen edellyttämä yhteistyön lisääntyminen suomalaisten yliopistojen ja IMI-vastuuviranomaisten välillä tulee ratkaista. (TTY) - Tutkintotodistusten aitouden varmistaminen vaatii yhteistyötä korkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen ja IMI-viranomaisen välillä. (Ålands landskapsregering) - Väliaikaista palveluntarjoamista varten tarvittavan kortin myöntämiselle ja vahvistamiselle ehdotettu kahden viikon määräaika on liian lyhyt. (MMM) 9

10 - Vaatimus kahden viikon käsittelyajasta on liian kategorinen, koska ammattikortin myöntäminen väliaikaisen palvelun tarjoajalle voi viranomaisista riippumattomista syistä kestää kauemminkin. (Evira) - Hyväksytään komission tarkoitus nopeuttaa tunnustamisprosesseja, mutta pidetään kaikkia direktiiviesityksen ammattikorttiin liittyviä määräaikoja toimivaltaisille viranomaisille aivan liian tiukkoina. Tunnustamisprosessin laatua ei voi määrittää ainoastaan prosessin keston kautta. (OPH) - Ei pidetä ehdotettuja enimmäiskäsittelyaikoja realistisina. (Valvira, Ålands landskapsregering) - Tiukat aikatauluvaatimukset vaikuttavat hallinnollista työtä lisääviltä ehdotuksilta. Liikkuvuutta edistävien toimenpiteiden tulisi kuitenkin olla luonteeltaan sellaisia, että ne kasvattavat mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa ja perustuvat ensisijaisesti jo olemassa olevan viranomaisyhteistyön kehittämiseen. (VM) - Varauksellinen suhtautuminen ehdotettuihin käsittelyaikoihin. Koulutustietojen tarkistaminen vaatii tiedekunnassa oman käsittelyaikansa. Ehdotettu kahden viikon käsittelyaika palvelujen tarjoamisessa on koulutusyksikön kannalta liian rajallinen. (TY) - Kannatetaan varauksellista kantaa käsittelyaikojen osalta. Viranomaiselle tulee turvata kohtuullinen aika hakemusten käsittelyyn myös niissä tilanteissa, joissa hakemuskäsittely on hetkellisesti ruuhkautunut. Mikäli käsittelyaikoja muutetaan, tulisi lyhyet käsittelyajat rajata tilanteisiin, joissa on kyse kokonaisten tutkintojen tuottaman pätevyyden todentamisesta virheettömistä asiakirjoista tai ammattikortin myöntämisestä automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluville ammattiryhmille. Lisäksi tulisi säätää yleisoikeus perustellusta syystä ylittää säädetyt käsittelyajat. Ammattikorttia ei voisi saada kuin myöntävän viranomaisen tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä. (OAJ) - Riittävän pitkät käsittelyajat ja asiakirjoihin tutustuminen ovat myös osa hallinnon laadunvarmistusta ja takaavat esimerkiksi potilasturvallisuutta. (Akava) - Päätöksen tulee perustua riittäviin dokumentteihin, ei aikarajoihin. (Pro Medico) - Esitys ns. hiljaisesta tunnustamisesta käsittelyn viivästyessä (art. 4 d.5) ei ole millään tasolla yhteen sovitettavissa terveydenhuollon ammattien harjoittamiseen kiinteästi liittyvien potilasturvallisuusnäkökohtien kanssa. Henkilöiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ei voida edistää niin voimallisin keinoin, että ammattipätevyyden tunnustamiskäsittelyn mahdollinen viivästyminen viranomaisessa aiheuttaa terveydenhuollon palveluja käyttäville asiakkaille henkeen ja terveyteen kohdistuvan riskin. (Valvira) - Pidetään potilasturvallisuussyistä ehdotettua 4 d artiklan 5 kohdan mukaista ammattipätevyyden hiljaista tunnustamista terveydenhuollon ammattihenkilöiden kohdalla soveltumattomana menettelynä. (STM) - Vastaanottavan jäsenvaltion katsottaisiin tunnustaneen ammattihenkilön pätevyys harjoittaa kyseistä säänneltyä ammattia, jollei se tekisi päätöstä kahden kuukauden määräajassa tai jollei se pyytäisi lisätietoja kotijäsenvaltiolta kuukauden kuluessa siitä, kun kotijäsenvaltio on vastaanottanut ammattikortin. Toisaalta ehdotuksen mukaan lisätietojen pyytäminen ei katkaise kahden kuukauden määräaikaa. Asia on epäselvä ja 10

11 ongelmallinen mm. artiklaan 14 ehdotettujen perusteluvelvoitteiden kannalta. Perusteltuun päätökseen tarvitaan riittävästi tietoa. Kahden kuukauden määräaika on liian lyhyt. (OPH) - Ehdotuksen mukaan lisätietojen pyytäminen ei katkaise kahden kuukauden määräaikaa, mikä on ongelmallista 14 artiklaan ehdotettujen perusteluvelvoitteiden kannalta, elleivät ammattikortissa esitetyn tiedot riitä perustellun päätöksen tekemiseen. (HY) 1.6 Kurinpidollisista toimista/ rikosoikeudellisista seuraamuksista ilmoittaminen - Pidetään hyvinä ehdotettuja säännöksiä, joiden mukaan kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava IMI-järjestelmän kautta sellaisista seikoista kuten kurinpidollisista toimista ja rikosoikeudellisista seuraamuksista, joilla voi olla vaikutusta ammattikortin haltijan asemaan. (MMM) - Kuvaus ja mahdollisesti jäsenvaltioilta edellytettävät toimet ovat tältä osin epäselviä. Kortin käyttöönottoon liittyy laajemminkin tietoturvaan ja toimivaltaan liittyviä menettelyjä, jotka vaativat lisäselvitystä. Esim. Opetushallituksella ei ole tietoa kurinpidollisista toimista eikä tällaisen tiedon kerääminen kuulu sen toimialaan. (OPH) 1.7 Ammattikortin tarkistaminen 1.8 Kustannukset - Työnantajille tulee varmistaa vaivaton pääsy järjestelmään, josta henkilön ammattikortin aitouden ja voimassaolon voi tarkistaa. (EK) - Ammattikortin lisäksi tulee olla sähköinen tietojärjestelmä, jonka avulla esim. työnantaja pystyy tarkentamaan työnhakijan ammattipätevyyden yksityiskohtia. Tämän tietojärjestelmän tulee olla julkinen. (SY) - Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä, että työnantajat, asiakkaat ja muut asianomaiset voivat tarkistaa kortinhaltijan niille esittämän ammattikortin aitouden ja voimassaolon. Eläinlääkäreiden osalta ammattipätevyyden tarkistusoikeus on jo toteutettu Suomessa eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetulla lailla. (MMM) - Kyseenalaistetaan säännös, jonka mukaan komissiolle annettaisiin valtaa ammattikorttien myöntämiseen liittyviin maksujen laskentaan liittyvissä kysymyksissä. (OPH) - Järjestelmän luomisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kansalliset kustannukset tulee selvittää ennen direktiivin käyttöön ottoa ja laskelmat on saatettava kaikkien jäsenvaltioiden tietoon. (SAK) - Järjestelmän luomisen ja ylläpitämisen aiheuttamien kustannusten tulee jäädä jäsenvaltioiden kannettaviksi, eikä niitä pidä sälyttää työnantajille. (EK/ Sosiaalialan Työnantajat ry) 11

12 2 IMI - Kannatetaan jäsenvaltioiden yleistä velvoittamista käyttämään IMI-järjestelmää, joka on helpottanut pätevyyksien selvittämistä niissä ammateissa, joissa järjestelmä on toistaiseksi ollut käytössä. Kun IMI-järjestelmä vuoden 2012 kuluessa laajenee kattamaan kaikki ammatit, sen käyttömahdollisuudet lisääntyvät olennaisesti. (OPH) - Kannatetaan esitystä, että kaikki jäsenvaltiot velvoitetaan käyttämään IMIjärjestelmää niin ammattikortin luomiseen kuin ammattipätevyyden tunnustamista koskevien tietojen vaihtoon. (TEM, Laurea, SAFA) - IMI-järjestelmän käytön pakollisuus vaikuttaa perustellulta. On kuitenkin varmistettava, että joustavuusehdotukset eivät vaaranna laadun ja oikeusturvan toteutumista. Lisäksi on huolehdittava muutoksenhakumahdollisuudesta ja toimivaltaisten viranomaisten resursseista. (SAK) - Tunnustamismekanismeihin liittyy sisämarkkinoiden tietojen vaihtoa IMIjärjestelmän avulla. IMI-tietojenvaihtojärjestelmän käytöstä tehtäisiin jäsenvaltioissa pakollista mm. ammattikortin luomiseen ja toimivaltaisten viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon. Suomessa toimivaltaisilla viranomaisilla tulee olla laillinen peruste tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn. (Tietosuojavaltuutettu) 3 Väliaikainen palvelun tarjoaminen - Palvelujen tarjoamisen ehtojen selkiyttäminen on perusteltua niin palvelujen tuottajan, viranomaistahojen kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Terveydenhuollon osalta on keskeistä säilyttää ammattipätevyyden ennakkotarkastus ja turvata näin halutut ammatilliset osaamis- ja laatutasovaatimukset myös väliaikaisen palvelujen tarjoamisen ollessa kyseessä. Vaade toimittaa luettelot ammateista, jossa ennakkotarkastusta vaaditaan on perusteltua. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä tarkistaa, miltä osin kuntoutusalan ammattinimikkeitä on tarpeen saattaa osaamisen ja pätevyyden toteamisen piiriin. (EK/ Terveyspalvelualan Liitto ry) - Kannatetaan väliaikaisen palveluntarjoamisen säännösten ja edellytysten muuttamista siten, että kyseinen toiminta on käytännössäkin mahdollista ja kannattavaa palveluntarjoajalle. Pidetään perusteltuna, että väliaikaisesti palvelujaan tarjoavalle voidaan asettaa kohtuullinen rekisteröintimaksu. (SAFA) - Pidetään tärkeänä, että palvelujen tarjoaja ei voi tarjota lääkärin ja erikoislääkärin palveluita ilman ammattipätevyyden ennakkotarkastusta. (TAY) - Katsotaan opetusalan ammattien kuuluvan ammatteihin, jotka liittyvät terveyteen ja turvallisuuteen. (OAJ) - Väliaikaisten palvelujen tarjoaminen ja niitä koskevien säännösten muuttaminen on kannatettavaa. Luettelot ammateista, jossa ennakkotarkastusta vaaditaan, lisää avoimuutta ja mahdollistaa suhteettomien ja tarpeettomien velvoitteiden asettamisen vähentymisen. (Laurea) - Palvelun tarjoajan ammatillisen pätevyyden tarkistaminen tulee rajata tapauksiin, joilla on vaikutusta kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen. Kannatetaan ajatusta jäsenvaltioiden komissiolle tiedoksi annettavasta luettelosta. (Kuntaliitto, KT) 12

13 - Kannatetaan esitystä, jonka mukaan ammattihenkilöiden tulee tietää alusta alkaen, onko pätevyyden ennakkotarkastus tarpeen ja milloin päätös on odotettavissa. (Arene, KPAMK) - Ammattikokemusvaatimuksen poistaminen voi tuottaa ongelmia ja siksi sen merkityksestä tulee saada lisää tietoa. (Akava, SAK, STTK) - Esitys on osittain epäselvä eikä siitä käy mm. ilmi miten on arvioitu niitä vaikutuksia, joita ammattikokemuksen poistamisesta voi seurata. (OAJ) - Ongelmana yli rajojen tapahtuvassa palvelujen tarjoamisessa näyttäytyy kotimaisen kilpailun vääristäminen alihinnoittelulla. (SAK) - Ei kannateta sosiaali- ja terveysalalla väliaikaista palveluiden tarjoamisen mahdollisuutta. (Tehy) - Terveydenhuollossa syntyy riski potilasturvallisuudelle, mikäli terveydenhuoltoalan ammatteihin sovellettaisiin palvelujen väliaikaista vapaata tarjoamista. Rekisteröidyt ja nimikesuojatut ammatit tulee sulkea tämän mahdollisuuden ulkopuolelle. (Taja) 4 Yleinen järjestelmä - Kannatetaan ehdotettuja muutoksia. (Laurea, Tehy) - Ehdotettujen yleistä järjestelmää koskevien pätevyystasojen muutosten merkitys eläinlääkäreiden ammattipätevyyden tunnustamisen näkökulmasta voidaan arvioida vähäiseksi. (MMM) - Kannatetaan ehdotettua muutosta pätevyystasoluokitteluun. Muutos kuitenkin lisää harkinnanvaraisuutta ja voi siten vaikeuttaa ja hidastaa päätöksentekoa ja päätösten perustelua. (OPH) - Ei kannateta pätevyystasoluokittelun merkityksen muuttamista komission esityksen mukaisesti. (Valvira) - Ehdotuksen mukainen 14 artiklan 5 kohta yhdessä pätevyystasoluokituksen merkityksen muuttumista koskevan 13 artiklan kanssa on omiaan johtamaan ammattipätevyysdirektiivin soveltamiskäytäntöjen pirstoutumiseen ja epäyhdenmukaisuuteen jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi ehdotus johtaa käsittelyaikojen huomattavaan pidentymiseen, mikä tulisi ottaa huomioon erityisesti 51 artiklan mukaisissa määräajoissa. (STM) - Pätevyystasojen luokittelussa tulisi siirtyä eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaiseen luokitukseen. (SY) - Pidetään tärkeänä, ettei päällekkäisiä tasomäärittelyitä synny. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys ja siihen pohjautuvat kansalliset tutkintojen viitekehykset ovat osaamistasoihin perustuvia ja siten suositeltavia luokitusjärjestelmiä. (Kuntaliitto, KT) - Muutosehdotukset korvaavia toimenpiteitä koskeviin säännöksiin eivät toteutuessaan aiheuttaisi juurikaan muutoksia viranomaisten nykyiseen toimintaan, koska korvaavi- 13

14 en toimenpiteiden asettaminen perustellaan päätöksissä jo nyt ja kelpoisuuskokeita järjestetään ehdotuksen mukaisesti. (MMM, OPH) - Ehdotukseen sisältyvä velvoite kelpoisuuskokeen järjestämiseen on merkittävä ja sen merkitystä jäsenvaltioille on täsmennettävä. (Akava) - Tulee selvittää kenelle vastuu säännöllisten kelpoisuuskokeiden järjestämisestä kuuluu. (TTY) - Kelpoisuuskokeen perustelemisessa on otettava huomioon, ettei perusteluita esim. koulutusten sisällöllisten erojen osalta voi laatia laajemmiksi kuin hakijan koulutuksen sisällöstä ilmoittamat tiedot mahdollistavat. (HY) - Kehittämistoimet eivät saa johtaa paineisiin alentaa kansallisia kelpoisuusvaatimuksia. Tämä vaara koskee erityisesti yleistä tutkintojen tunnustamisjärjestelmää. (Akava) 5 Direktiivin soveltamisalan laajentaminen Osittaisen pätevyyden periaatteen osalta useissa lausunnoissa mainittiin ammatteja, joihin periaatetta ei ainakaan voi soveltaa (opetusala, sosiaali- ja terveysala, poliisihallinto, arkkitehdit). Monet lausunnonantajat pitivätkin hyvänä, että direktiiviehdotuksen mukaan osittaisen pätevyyden periaatetta voisi olla noudattamatta pakottavista syistä. 5.1 Osittaisen pätevyyden periaate - Ammattihenkilön tulee voida saada tunnustettua myös osittainen pätevyytensä, jottei hänen tarvitse esim. suorittaa ammattipätevyyteen liittyvää koulutusta uudelleen. (SY) - Osittaisen pätevyyden tunnustaminen on perusteltua ja lisää liikkuvuuden edellytyksiä. Olennaista on että jäsenvaltiot voisivat olla noudattamatta osittaisen pätevyyden periaatetta pakottavista syistä. (Laurea, ISY) - Kannatettavaa farmasian osalta. (Farmasialiitto) - Eläinlääkärinammatin harjoittamiseen liittyen osittaisen pätevyyden tunnustamista pidetään Suomen kannalta perusteltuna. (Evira) - Ei pidetä osittaisen pätevyyden periaatetta miltään osin tarpeellisena eikä mahdollisena opetusalalla tai muilla aloilla, jossa pääosin kaikki ammatit ovat säänneltyjä. Jos osittaisesta pätevyydestä säädetään, pidetään tärkeänä mahdollisuutta poiketa osittaisen pätevyyden periaatteesta. Osittaisen pätevyyden periaatteen käyttö on myös tärkeää rajata niin, ettei jäsenvaltiolle synny velvoitetta poiketa kansallisista kelpoisuusvaatimuksista. Parhaana vaihtoehtona pidetään sitä, että säännöstä muutetaan määrittelemällä alat, joissa osittaista pätevyyttä ei voida noudattaa. (OAJ) - Osittainen pääsy alalle ei psykologian alalla ole mahdollista. Liikkuvuuden pyrkimys ei saa ohittaa potilasturvallisuuden ja laadun vaatimuksia. Liikkuvuuden edistäminen tulee yhdistää laatustandardiin. (Psykologiliitto, Psykonet) - Periaate ei tule kyseeseen lääkärin ammatin kohdalla. Lääkärin toimiluvan saaneen tulee voida edellyttää hallitsevan koko ammattialan. EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville huippuasiantuntijoille on voitava jatkossakin myöntää rajoitettuja oikeuksia vä- 14

15 liaikaisesti, mutta tällöin toiminnan tulee tapahtua valvotusti ja liitettynä tiettyyn toimipaikkaan. (Lääkäriliitto) - Pidetään tärkeänä, että periaatetta ei sovelleta lääkäreiden ja erikoislääkäreiden pätevyyden arvioinnissa. (TAY) - Osittainen pätevyys ei sovellu terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tunnustamiseen, koska se saattaisi vaarantaa potilasturvallisuutta ja aiheuttaisi ongelmia ammattihenkilöiden valvonnan kannalta. (STM, Taja, Valvira) - Ehdotetaan 4 f artiklan muuttamista niin, että terveydenhuollon ammattihenkilöt nimenomaisesti suljetaan osittaisen pätevyyden periaatteen ulkopuolelle. (STM) - Ei sovellu sosiaali- ja terveysalalle. (Arcada, SAK, STTK) - Direktiiviin tulee kirjata sosiaali- ja terveysalalle poikkeus osittaisen pätevyyden osalta, jos tämä direktiivin kohta muuten yleisesti hyväksytään. (Tehy) - On tärkeää, että jäsenvaltioille annetaan terveydenhuollon osalta mahdollisuus olla noudattamatta osittaiseen pätevyyteen liittyvää sääntelyä. (EK/ Terveyspalvelualan Liitto ry) - Osittaisen pätevyyden tunnustaminen arkkitehtien osalta ei mahdollista. (Aalto, ATL, SAFA, TTY) - Osittaisen pätevyyden periaatteen soveltuvuus poliisihallinnossa on haasteellista, sillä poliisissa toimiminen edellyttää mm. kokonaisvaltaista kansallisen lainsäädännön tuntemusta. (SM) - Suhtaudutaan kriittisesti. Tietyillä yksittäisillä aloilla ja ammateissa osittainen pätevyys voi olla hyödyllinen ja käyttökelpoinen. (Akava) - Siltä osin kun lakisääteisiä kelpoisuusvaatimuksia ei ole asetettu, mahdollinen osittainen pätevyys on jo nykyisissä puitteissa työnantajan huomioitavissa, joten tätä koskevia erityisehtoja ei ole aiheellista sisällyttää direktiiviin. (Kuntaliitto, KT) - Nykyisen lainsäädännön voimassa ollessa on tehty ammattipätevyyden tunnustamispäätöksiä, joissa on annettu kelpoisuus lähihoitajan tehtäviin lasten päivähoidossa. Päätöksen on voinut saada henkilö, jolla on kotijäsenvaltiossa kelpoisuus lastenhoitajan ammattiin. Voidaan katsoa, että näissä päätöksissä on jo sovellettu osittaisen pätevyyden periaatetta. On kuitenkin hyvä, että direktiiviehdotuksen mukaan periaatetta voi olla noudattamatta pakottavista syistä. (OPH) - Toivotaan selvennystä siihen, voiko osittaisen ammattipätevyyden hyväksymisen kautta tiettyyn ammattiin lähes valmistunut opiskelija harjoittaa kyseistä ammattia jonkinasteisin rajoituksin, sekä tarkoitetaanko osittaisella ammattipätevyyden hyväksymisellä sitä, että eri ammattipätevyyteen johtavat opinnot johtaisivat mahdollisesti portaittain pätevyyteen alempaa pätevyyttä edeltävissä ammateissa. Voiko esimerkiksi sairaanhoitaja toimia lähihoitajana, jos hän on osaamisen tunnistamisen kautta osoittanut hallitsevansa lähihoitajan työn. (EK/ Sosiaalialan Työnantajat ry) 15

16 5.2 Palkallinen harjoittelu - Asianajajan ammatin harjoittamisen edellytyksenä on oikeustieteellisen tutkinnon suorittaminen, harjoittelu ja asianajajatutkinto. Harjoittelun ja tutkinnon sisällöt ja laajuudet vaihtelevat jonkin verran eri EU:n jäsenmaissa. Asianajajan ammatin harjoittamiseen Suomessa vaadittavan harjoittelun voi suorittaa jo nyt myös toisessa jäsenvaltiossa. (Asianajajaliitto) - Kannatetaan ehdotettua Suomen kantaa siitä, että palkallisen harjoittelun tunnustamissäännökseen tulee sisällyttää mahdollisuus erityisistä syistä olla hyväksymättä toisessa jäsenvaltiossa suoritettua palkallista harjoittelua. Tällainen erityinen syy olisi esimerkiksi se, että ammattipätevyyden saavuttamiseksi harjoitteluun kuuluu olennaisena osana kotijäsenvaltion kansallisen lainsäädännön soveltaminen. (EK/ Sosiaalialan Työnantajat ry, Laurea, OAJ, SM) - Harjoittelun tunnustamisesta on voitava tehdä poikkeus silloin, kun harjoittelun tarkoituksena on kansalliseen oikeusjärjestykseen perehtyminen tai kansallisen lainsäädännön soveltaminen. (HY) 6 Automaattiseen tunnustamiseen liittyvät muutokset Yhdenmukaistamisjärjestelmään kuuluvien koulutusten vähimmäisvaatimusten harmonisoinnissa pidettiin tärkeänä näkökulmana sitä, ettei direktiivi johda koulutustason tai kelpoisuusvaatimusten laskuun. Erityisesti korkeakoulujen lausunnoissa korostettiin sitä, että vähimmäisvaatimusten tulisi ensisijaisesti perustua koulutuksen osaamistavoitteisiin ja osaamisperusteiseen määrittelyyn eikä niinkään ajallisiin määreisiin. Lisäksi lausunnoissa korostettiin korkeakoulujen autonomiaa esim. opintoihin sisältyvän harjoittelun ajankohdasta päättämisen osalta. 6.1 Yleistä - Direktiiviin esitetyt muutokset tarpeellisia, mutta on kuitenkin huolehdittava, että terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä ammateissa ei tehdä sellaisia muutoksia, jotka heikentäisivät joiltakin osin nykytilannetta. (OAMK) - Koulutuksen vähimmäisvaatimusten harmonisoinnissa on otettava huomioon se, ettei direktiivi aseta paineita laskea koulutustasoa tai kelpoisuusvaatimuksia jäsenvaltioissa. (Akava, Farmasialiitto, SAK, Taja) - Myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen kautta tulee olla mahdollista edetä korkeakoulututkintoihin ja niitä vastaaviin ammatteihin./ Tulee varmistaa lähihoitajan koulutuksen suorittaneen henkilön mahdollisuudet hakeutua sairaanhoitaja- ja kätilöopintoihin. (EK/ Terveyspalvelualan Liitto ry, JAMK, Kuntaliitto, KT, Laurea, Metropolia, OAMK, OPH, STTK, Tehy, Ålands landskapsregering) - Esitykset selventää tiettyjä ehdotuksessa mainittuja terveydenhuoltoalan koulutusten kestoja ovat kannatettavia. (EK/ Terveyspalvelualan Liitto ry) - Pidetään hyväksyttävänä ehdotusta, jonka mukaan komissiolle siirrettäisiin valta antaa delegoituja säädöksiä direktiivin liitteen V taulukoiden mukauttamiseksi. (MMM) 16

17 - Harjoittelun sijoittamisesta yliopisto-opintojen yhteyteen tulee voida päättää jäsenvaltioissa itsenäisesti. (Unifi) - Pedagogisen vapauden ja koulutuksen kehittäminen ei saa vaarantua. Harjoittelun sijoittamista ei tule säädellä direktiivillä, sillä niiden sijoittaminen tutkintoon ja toteuttaminen osana teoreettisia opintoja ovat keskeinen osa korkeakoulujen ja ammatillisten koulutuksen järjestäjien pedagogista vapautta. (Akava, OAJ, SAK, STTK) - Korkeakoulujen autonomia pitää säilyttää sen osalta, millaisia uusia tutkintoja korkeakoulut tulevaisuudessa tuottavat ja mitä ammatillista tietoa, taitoa ja pätevyyttä ne vaativat. Uudet tutkinnot tulee huomioida koulutusta koskevien vähimmäisvaatimusten ilmoittamisvelvoitteissa. (Metropolia) - Koulutuksen vähimmäisvaatimusten tulisi perustua koulutuksen tavoitteiden ja sisältöjen vertailtavuuteen. (Arene, KPAMK) - Keskeistä on, että koulutuksen sisällöstä ja erityisesti sen ns. ydinaineksesta ja sen tuottamasta ammatillisesta pätevyydestä ei tingitä millään koulutusalalla. Riittävän osaamisen turvaaminen on ensisijainen asia. Se, laskentaanko lääkärin koulutukseen käytetty aika vuosissa, kuukausissa vai tunneissa, tai kuinka monessa maassa erikoistumisala on käytössä, ovat siihen nähden toissijaisia kysymyksiä. (Unifi) - Koulutusvaatimusten ajantasaistaminen on aiheellista. Koulutuksen vähimmäisvaatimuksia uudistettaessa tulisi huomioida, ettei koulutusjaksojen vähimmäiskesto sellaisenaan muodosta riittävää perustaa arvioida esim. työtehtävien edellyttämän osaamisen tasoa. Sekä oppiaineiden että taitojen sisältöä ja uudistamisen tarvetta tulisi arvioida monitieteellisesti ja objektiivisesti. (Kuntaliitto, KT) 6.2 Velvollisuus toimittaa komissiolle kertomukset 6.3 Lääkärit - Säännös on mahdollinen, mutta viittaus koulutusmenettelyihin on varsin epämääräinen. (MMM) - Suomenkielisessä käännöksessä käännösvirheitä: komission ehdotus viittaa täydennyskoulutukseen eikä jatkokoulutukseen, mikä lääkärien kohdalla tarkoittaa erikoislääkärikoulutusta. Olisi toivottavaa, että direktiivitasollakin alettaisiin täydennyskoulutuksen (Continuous Medical Education) sijaan käyttää laajempaa ammatillisen kehittymisen käsitteistöä (Continuous Professional Development). (Lääkäriliitto, Pro Medico, TY) - Työnantajien tulee mahdollistaa ammatillinen kehittyminen. Pätevyyden ja ammattitaidon ylläpitämisen osoittaminen ei saa jäädä pelkästään lääkärin itsensä vastuulle. (Lääkäriliitto) - Perinteisesti ammatillista kehittämistä tai suppeammin täydennyskoulutusta on seurattu kirjaamalla täydennyskoulutuspisteitä eli luentotunteja. Suomessa Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry eli Pro Medico on kehittämässä Suomeen monipuolista mallia lääkärin ammatillisen kehittymisen seuraamiseksi. (Lääkäriliitto) - Koulutuksen pituus tulisi jatkossakin olla vähintään kuusi vuotta ja 5500 tuntia tai ECTS-pisteisiin perustuva laajuus. (Lääkäriliitto) 17

18 6.4 Erikoislääkärit 6.5 Sairaanhoitajat 6.6 Eläinlääkärit - Komission delegoitujen säädösten valmistelun on tapahduttava kiinteässä yhteistyössä jäsenvaltioiden lääketieteellistä koulutusta antavien yliopistojen kanssa. (TAY) - Kannatetaan ehdotusta siitä, että erikoislääkärin pätevyyden jo saaneiden ja toisen erikoisalan koulutuksessa olevien lääkärien liikkuvuuden parantamisen vuoksi jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus myöntää vapautuksia tietyistä koulutuksen osista. (Lääkäriliitto) - Esitykset parantaa toisen erikoisalan koulutukseen hakeutuvien lääkärien liikkuvuutta ovat kannatettavia. (EK/ Terveyspalvelualan Liitto ry) - Kannatetaan ehdotusta siitä, että erikoisalan tulee olla edustettuna kolmasosassa jäsenvaltioista nykyisen 2/5 sijaan. Vähennys voisi olla reippaampikin eli 1/5. Kannatetaan myös ehdotusta, jonka mukaan komissiolle siirrettäisiin valta hyväksyä uusien lääketieteen erikoisalojen sisällyttäminen liitteeseen V. (Lääkäriliitto) - Nykyisin direktiivissä on määritelty erikoislääkärikoulutuksen minimikestoksi erikoisalasta riippuen joko 3, 4 tai 5 vuotta. Kolmen vuoden kategoria tulisi poistaa ja samalla luoda uusi 6 vuoden kategoria pitkää koulutusta vaativille erikoisaloille. (Lääkäriliitto) - Koulutuksen vaatimuksia tulisi jatkossa päästä määrittelemään enemmän tavoitteista ja saavutettavasta osaamisesta lähtien. Uudistamisen yhteydessä tulisi myös selvittää mahdollisuudet mekanismille, jossa tutkintojen ja erikoistumisoikeuksien lisäksi voitaisiin tunnustaa erilaisia pätevyyksiä. (Lääkäriliitto) - Kannatetaan koulutuksen ajanmukaistamista vastaamaan niitä osaamisvaatimuksia, joita ala ja sen tulevaisuuden kouluttajat tarvitsevat. Huomioitavaa on kuitenkin se, miten perustellaan suomalaisen sairaanhoitajan 210 op koulutustarve, joka on enemmän kuin direktiivin vähimmäisvaatimus. (Diak) - Ryhdyttäessä laatimaan ajantasaisia pätevyysvaatimuksia toivotaan terveysalan verkoston vahvaa osallistumista, osaamisperustaisen Bolognan prosessin kuvausta sekä moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden ja ammattijärjestöjen kanssa. (Diak) - Osaamisperusteinen määrittely tärkeämpää kuin tuntimääräiset vähimmäisvaatimukset/ opintovuosien määrä. (Arene, KPAMK, TAMK, Tehy) - Kannatetaan koulutuksen vähimmäisvaatimusten päivittämistä vastaamaan ammatin ja alan koulutuksen kehitystä. Nykyiset direktiivin vaatimukset painottuvat tiedolliseen osaamiseen ja on tärkeää, että ne muotoiltaisiin osaamistavoitteiden näkökulmasta niin, että myös taidollinen osaaminen ja geneeriset kompetenssit tulevat esiin. (HY) - Direktiivin liitteessä V olevassa kohdassa säädetään oppiaineista, joita koulutukseen on sisällyttävä. Oppiaineluetteloa voidaan nykyisin muuttaa komitologiamenettelyssä. Ehdotuksen mukaan komissio voisi tarkentaa koulutuksen sisältövaatimuk- 18

19 sia antamalla delegoituja säädöksiä. Direktiivissä ei enää käytetä käsitettä oppiaineluettelo, vaan delegoidut säädökset voisivat koskea 38 artiklassa lueteltuja osaalueita koskevien "tietojen riittävyyttä ja tiedoista aiheutuvia tarpeellisia pätevyyksiä suhteessa tieteen ja tekniikan edistymiseen." Pidetään kannatettavana sitä, että koulutuksen vähimmäisvaatimukset kytkettäisiin osaamistavoitteisiin oppiaineluettelojen sijaan. Myöskään delegoitujen säännösten antamista koskevan toimivallan siirtämistä komissiolle ei vastusteta. (MMM) - Kannatetaan eläinlääkärin tutkinnon koulutusvaatimusten päivittämistä. Muissa EU/ETA-maissa eläinlääkärin tutkinnon suorittaneiden virkatehtäviä tekevien eläinlääkärien on osoitettava Eviran hyväksymällä tavalla perehtyneensä Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä vaatimus tulisi huomioida myös direktiivin valmistelussa. (Eläinlääkäriliitto) - Komission esityksessä ei ole riittävällä asiantuntemuksella perehdytty eläinlääkintään, sen merkitykseen ruokaturvaan, eläinten hyvinvointiin ja elinkeinojen tarpeisiin. Ehdotettu art c-alakohdan tekstiä tulisi muuttaa esim. seuraavaksi "...eläinten käyttäytymistä, hyvinvointia, terveydenhuoltoa ja kliinistä eläinlääketiedettä koskevien tietojen riittävyys..." - Direktiivissä on toistaiseksi käsitelty vain eläinlääkäreiden peruskoulutusta, vaikka eläinlääkäreiden ammatillinen erikoistumiskoulutus on eurooppalaisella tasolla jo vakiintunutta. (HY) 6.7 Kätilöt 6.8 Proviisorit - Osaamisperusteinen määrittely tärkeämpää kuin tuntimääräiset vähimmäisvaatimukset/ opintovuosien määrä. (Arene, KPAMK, TAMK, Tehy) - Vastustetaan ehdotusta, jonka mukaan proviisorin koulutukseen kuuluva harjoittelu suoritettaisiin vasta neljän vuoden yliopisto-opintojen jälkeen. Säännös tulee jättää nykyiselleen tai se tulee muotoilla seuraavasti: "teoreettisen ja käytännöllisen opiskelun aikana tai sen jälkeen kuusi kuukautta harjoittelua..." Opetuksen käytännön järjestäminen tulee jättää yliopistojen itsensä päätettäväksi. (EK/ Sosiaalialan Työnantajat ry, Farmasialiitto, HY, ISY, Proviisoriyhdistys, Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt) - Proviisorin koulutusta koskevan 44 artiklan 3 kohta ja proviisorin ammattitoiminnan harjoittamista koskeva 45 artikla tulisi kokonaisuutena päivittää nykyisiä työelämän muutoksia vastaavaksi. Vanhoihin listauksiin lisäysten tekeminen ei ole riittävä toimenpide kuvaamaan farmaseuttisten työtehtävien merkittäviä muutoksia terveydenhuollossa ja lääketutkimuksessa ja niistä aiheutuvia uusia osaamistarpeita, jotka tulisi ottaa huomioon farmasian opetuksessa. (EK/ Sosiaalialan Työnantajat ry, Farmasialiitto) Kannatetaan artiklan 21 kohdan 4 poistamista, joka koskee uusien apteekkien perustamista. Jäsenvaltiossa ei saa olla syrjiviä käytänteitä, mutta jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus lääkehuollon toiminnan organisointiin ja ohjaamiseen osana lääke- ja terveyspolitiikkaa. (Farmasialiitto) 19

20 6.9 Arkkitehdit - Koulutuksen keston vähimmäisvaatimusten tarkastamista pidetään erittäin perusteltuna ja kannatettavana. Erityisesti vaatimus vähintään vuoden palkallisesta, ohjatusta ammattiharjoittelujaksosta tutkinnon suorittamisen jälkeen on tervetullut uudistus. (SAFA) - Arkkitehdin tutkinnon uudistaminen on oikean suuntainen ja harmonisoi pätevyyden kriteerejä Euroopassa. Pidämme vaihtoehtoa v. parempana, mutta vaihtoehto v. ei ole mahdoton. (Aalto) - Kuuden vuoden mittainen tutkinto yhden vuoden harjoittelujaksoineen on mahdollinen ja pätevyyden varmistamiseksi perusteltu esitys. Malli v. ei voi tulla kysymykseen muuten kuin erikseen määritellyissä poikkeustapauksissa. (TTY) - Arkkitehdin tutkinto edellyttää viiden vuoden yliopistotasoisia opintoja, eikä yhtä teoreettista koulutusvuotta pitäisi voida kompensoida samanmittaisella käytännön harjoittelulla. Näin ollen malli vastaa paremmin arkkitehdin ammattipätevyyden vaatimuksia Suomessa. Direktiivissä ehdotettu vähintään yhden vuoden palkallisen ja ohjatun ammattiharjoittelun suorittaminen arkkitehdin ammattipätevyyden tunnustamisen edellytyksenä ei ole ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain, - asetuksen tai Suomen rakentamismääräyskokoelman kanssa. (YM) - Kannatetaan nykyisen vähintään neljän vuoden akateemisia opintoja koskevan vaatimuksen säilyttämistä ennallaan. (STTK) - Harjoittelun liittäminen osaksi arkkitehdin koulutusta katsotaan tarpeelliseksi uudistukseksi. Kansallisella tasolla tulee ratkaistavaksi mm. harjoittelun sisältökysymykset ja harjoittelupaikkojen saatavuuden turvaaminen kaikissa suhdanteissa. (OY) - Harjoittelun suorittaminen kokonaisuudessaan tutkinnon suorittamisen jälkeen on kokonaistutkinnon rakennetta jäykistävä. Harjoittelun mahdollistaminen myös alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen tulisi selvittää. Palkallisen työharjoittelun järjestäminen ei voi olla pelkästään yliopiston vastuulla. (Aalto, TTY) - Ehdotetaan, että harjoittelu on mahdollista suorittaa joustavasti maisterivaiheen aikana tai valmistumisen jälkeen. Harjoitteluajan tulee olla tuntiperusteinen, jolloin se voidaan suorittaa osa-aikaisena opintojen lomassa tai täyspäiväisesti joko välivuoden aikana tai valmistumisen jälkeen. Harjoittelun ja opiskelun tulee muodostaa yhtenäinen looginen kokonaisuus, jota koordinoi yksi taho. Palkkaehtojen tulee olla yhtenäisiä ja niissä tulee huomioida harjoittelijoiden osaamistaso. (Arkkitehtiopiskelijat) - Ohjattua ammattiharjoittelujaksoa tarjoavien yritysten tai yhteisöjen soveltuvuus antaa jatkokoulutusta tulee säännöllisesti varmentaa jollain kansallisella menettelyllä. (ATL) - Arkkitehdin koulutuksen tutkintonimikkeet tulee jatkossa liittää yleiseurooppalaiseen ammattipätevyyden käsitteistöön. (OY) 20

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Roosa Lehmonen Sari Koivisto Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 31. päivänä tammikuuta 2011 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

HE 323/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 323/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 323/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä asbestipurkutyötä

Lisätiedot

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet:

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet: Lausuntoyhteenveto 1 (26) Viestintäpolitiikan osasto 8.8.2013 YLEISTÄ Suurin osa lausunnonantajista pitää sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisenlainsäädännön kokoamista ja säännösten

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa

Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa 53/2011 Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa Lausuntotiivistelmä 53/2011 Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 14/2009 Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työryhmämuistio Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Velkajärjestelylain tarkistaminen

Velkajärjestelylain tarkistaminen 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 24.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006

OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006 OIKEUSMINISTERIÖN KYSELY YHDISTYSLAIN TARKISTAMISESTA OM18/41/2006 Hyvä lausunnonantaja Oikeusministeriön työryhmä antoi kesäkuussa mietinnön yhdistyslain tarkistamisesta (OMT 2008:3, http://www.om.fi/etusivu/vireilla/saadoshankkeet/yhtiooikeus/1172045285650).

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot