vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi,"

Transkriptio

1 11 vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi, peruut t ivat P an k k ivaltu u sm ieh et kuluvan vuoden tam m ikuun 21 p äivänä täm än V altio neuvostolle tekem änsä esityksen. J Siionini r a n k i n v a p a u tta m iin n toislaineksi velvollisuudesta ilmastaa setriinsä kuilulla. P ankkivalioku nnan m ietin nössä Huomen P ankin tila a ja h allintoa vuonna, 1918 k os kevan tarkastuksen johdosta, jonka m ie tin nön E duskunta oli h y v ä k sy n y t, k eh oitettiin P ankin johtoa, ryhtym ään tarpeellisiin alotteisiin, jo tta sinäkin aikana, jolloin vielä on m ahdotonta luopua pakkokurssista, joka välttäm ät töm änä, vaikkakin lainvastaisen toim en p iteen k au tta sääd etty n ä, on vuodesta 1915 läh tien ollut k äytännössä, o losu h teet tälläk in alalla sa atetaan sopusointuu n voi m assaolevan lainsäädännön kanssa. T äm än joh dosta ja om asta puolestaankin pitäen toim en p id että tärkeänä J o h to k u n ta m a a lis kuun 18 päivänä 1920 tek i P an kk i v a ltu u s m iehille ehdotuksen väliaikaisen "lain sä ä tä m isestä, jonka k a u tta Suom en P an kk i to is taiseksi vap au tetta isiin lun astam asta setelinsä kultarahalla. P an k k ivaltu u sm ieh et p ä ä ttiv ä t k ok ou k ses saan m aaliskuun 20 päivänä lä h että ä eh d o tuk sen, sitä eräissä kohdin m u u tettu aan, V altion eu vostolle esity k sen tek em istä varten E duskunnalle. K uluvan vuoden helm ikuun 18 päivänä P an k k ivaltu u sm ieh et J o h to k u n nan esity k sestä u u d istivat täm än esityksensä. 5 P a n k in rahastot. R ahan arvon suuresti alen n u ttu a ja ta lo u dellisen eläm än k e h ity tty ä ei Suom en P a n kin rahastoja k oskevia m ääräyksiä a se tu k sella heinäkuun 10 päivältä 1901 n ykyiseen muot oon saatetu ssa Suom en P ank in ohjesään nön 3 :ssä enää voitu p itää tarkoitustaan vastaavina. Täm än joh d osta P an k k ivaltu u s miehet. kokouksessa m aaliskuun 30 päivänä Joh tok u n n an ehd otu k sesta p ä ä ttivät tehdä P ankkivaliokunnalle ehdotuksen Suom en Pankin O hjesäännön m u u ttam isesta niin, e ttä Pankin kantarahasto saatettaisiin 100 m iljoonan ja vararahasto k artu tettaisiin 50 m iljoonan m arkan suuruiseksi. K esäkuun 11 päivänä annettu laki Suom en Pankin Ohjesäännön 3 :n m u u ttam isesta toisin kuuluvaksi on täm än esityk sen mukainen. V aihtorahan lyönti. Toukokuun 20 päivänä P ankkivaltuus m ieh et tek iv ä t V altiovarainm inisteriölle e si tyksen, e ttä Suom en P ankin lukuun ly ö tä i siin 200,000 markkaa 5 pennin rahoja, m ikä sittem m in on tapahtunut. Kun P ankin va,skirahavarasto tästä h uoli m atta syk syllä oli loppum aisillaan, ly ö te t tiin P an k k ivaltu u sm iesten lokakuun 1 päi vänä tekem ästä e sity k sestä jälleen 200,000 m arkkaa 10 pennin ja 200,000 m arkkaa 5 pennin rahoja. L ähetepäätöksellä 14 p äivältä heinäkuuta p yysi V altiovarainm inisteriö Pankkivaltuusm iehiä antam aan lausuntonsa R ahapajan johtajan tekem ästä ehdotuksesta, joka tar koitti m etallisten 50 ja 25 pennin vaihtorahojen käytän töön ottam ista setelien sijasta. Saatuaan Joh tok u n n alta asiasta pyytäm änsä lausunnon ja pääasiassa siihen yhtyen P ankkivaltuusm iehet syyskuun 29 päivänä e sittiv ä t, että H allitus ryhtyisi to im en p itei siin rahalain m uuttam iseksi niin, e ttä n y kyään hopeasta ly ö tä v ä t 2 m arkan, 1 m ar kan, 50 pennin ja 25 pennin vaihtorahat tu lisivat lyötävik si m etalliseok sesta, joka sisältää 25 % nikkeliä ja 75 % kuparia; e ttä niin pian kuin lainm uutos on te h ty, v iip ym ättä lyötäisiin uusia 1 m arkan ra hoja S m iljoonan, 50 pennin rahoja 5 m il joonan ja 25 pennin rahoja niinikään 5 m il joonan m arkan nim ellisarvosta; sekä e ttä näm ä rahat, h ankittaisiin sopivasta, ulkom ai sesta teh taasta, joka voi suorittaa tilau k sen ja m ahdolliset m yöhem m ät lisätilauk set, tarpeellisella joutuisuudella. S itten k u in elokuun 9 päivänä 1877 S u o m en rahasta annetun lain 6, 7 ja 10, 0 ja Iti sellaisina, kuin ne ovat 27 päivänä toukokuuta 1918 annetussa laissa, joulu kuun 23 päivänä 1920 annetulla, lailla oli siten muut ettu, e ttä kahden ja, yhden marka sekä viidenkym m enen ja k ahdenkym m enen viiden pennin vaihtorahat ov a t lyötävät joko hopeasta, tah i nikkelipronsista, uudis tiv a t P ankkivaltuusm iehet helm ikuun 1 p äi vänä esityk sen sä vaihtorahojen lyöm i sestä, korottaen, Joh tok u n n an ehdotukseen yh tyen, lyötäväk si esitet yn 1 m arkan raho jen m äärän 10,000,000 m arkkaan. 7 Osakeyhtiö S u o n iin K a u p u n k ie n H ypoteekkikassan v a lu u tta la in a in m aksani in en. Marraskuun 26 p äivänä J o h to k u n ta il m oitti P ankkivaltuusm iehille, e ttä O sake yh tiö Suom en K aupunkien Jlyp oteek k ik assa oli p y y tä n y t Suom en P ankin väliintuloa K assan R u otsista, T anskasta ja S v eitsistä ottam ain lyh y ta ik a isten lainain järjestäm i seksi, sam alla ilm oittaen, koska lainain t a kaajat K ansallis-o sake-pankki ja K esk in äi nen H en k ivak u u tu syh tiö Suom i olivat k ie l tä y ty n e e t uudistam asta takaussitoum ustaan, m uutoin olevansa p ak oitettu luovuttam aan varansa konkurssiin. J o h to k u n ta p u o les taan eh d otti, e ttä P an k k ivaltu u sm ieh et hank k isivat E duskunnan suostum uksen siihen, e ttä Suom en P ankki o tta isi taatak seen m a i n itu t lainat sekä kantaakseen niiden m ak sam isesta koitu van tappion. K okouksessaan marraskuun 27 päivänä P an k k ivaltu u sm ie het, y h ty en Joh tok u n n an ehdotukseen, p ä ä t tiv ä t pyytää, Pankkivaliokuntaa, E duskun nan p äätettäväk si ehdottam aan, että. Suom en P ankki o ttaa vastatakseen O sakeyhtiö Suom en K aupunkien H ypoteekkika.ssan valuuttalainat, yhteensä 520,000 R uot sin kruunua, 1,250,000 T anskan kruunua ja 1,000,000 S veitsin frangia ehdolla, että P a n kille lu ovu tetaan näiden lainojen nykyisille takaajille annetut vakuudet; sekä ett ä tä stä tak au k sesta Suom en P ankille sy n ty v ä n tappion korvaam iseksi P an k in k u luva,n vuoden voitosta varataan tarpeellinen raham äärä. A sian ratkaisu siirtyi kuluvaan vuoteen. * Toim enpiteitä, jotka koskevat y k sity iste n sito u m u k sia P a n kille. Vuonna 1920 ovat P an k k ivaltu u sm ieh et k ä sitelleet kolm e akordia koskevaa h ak e m usta, joista on te h ty selkoa kokouksissa helm ikuun 17 p äivänä, m arraskuun 13 p ä i vänä ja joulukuun 14 p äivänä p id ety issä pöytäkirjoissa. P an k in Joh tok u n n an e sity k se stä ov a t P an k k ivaltu u sm ieh et m ääränneet tileistä p o istetta v a k si erinäisiä vuosina 1879, 1885, 1886, 1892, 1893, 1901, 1902 ja 1909 sy n ty n eitä jo aikaisem m in epävarm oiksi m erk it tyjä saatavia, joista ei enää m itään voida saada p erityk si, y h teen sä 95,881 m arkkaa 1 penniä. 9 P a n k in a ukioloaika. Toukokuun 26 p äivänä P an k k ivaltu u sm ie het, Joh tok u n n an e sity k se stä p ä ä ttiv ä t, e ttä siinä tapauksessa, e ttä pääkaupungin yksityispankkien aukioloaika kesä-, heinä- ja elokuun aikana on klo 10 3, Suom en P a n kin p ääkonttori oli m ain ittu in a aikoina p i d että v ä yleisölle avoinna sam ana aikana, sekä o ik eu ttiv a t Joh tok u n n an m äärääm ään Pankin haarakonttorien aukioloajat k esä k a u

2 ten a yhdenm ukaisesti asianom aisten paikka kuntain yk sityisp ank k ien aukioloaikojen kanssa. kunnan tiedoksi, ovat olleet P ankin kirjain m ukaiset. 10 *. b) haarakonttoreissa. P a n k in tilin tarkastus. M itä Pankin haarakonttoreihin tulee, ovat P ankkivaltuusm iehet antaessaan m ääräyk set valitsem illensa diskonttokom iteain jä se nille m yöskin k einuttaneet h eitä kerran kuu kaudessa m ielensä m ukaan kulloinkin erik seen määrättävinä, aikoina toim ittam aan konttoreissa sääd etyt k atsastu k set. Sitäpaitsi ovat osaksi pankinjohtaja B asilier, osaksi v. t. pankinjohtaja 1?roberg to i m itta n eet t arkastuksia: Turun konttorissa huhtikuun 1(» j;l ]y päivänä; Huomen Pankin O hjesäännössä m äärätyn tarkastuksen vuodelta 1919 o v a t vuoden 1919 valtiop äivillä v a litu t tilintarkastajat, kansakoulu n op ettaja J u h o P ek k a K okko, m aanviljelysn eu vos Erkki P ullinen ja filosofiam naisteri H ugo R obert W äinö W uolijoki sekä tilintarkastajain varam ies sanoma,lehdentoim ittaja, A rtturi A alto P a n k k iv a l tu u sm iesten k ui sum uksesi a. toim itta n eet maa liskuun 15 ja sam an kuun 2(5 päivän v ä li senä aikana. T ilin tark astajain puoltosanan m uk aisesti ja P ankin O hjesäännön tä tä koskevain säännös! en nojalla o vat P a n k k iv a l tu usm iehet E duskunnan p u olesta m y ö n tä neet Joh tok u n n a lle vastuu vap aud en P ankin hallinnosta vuodolta P a n k in la in a u sliikkcen tarkastus. P ankk ivaltuu sm ieh et o vat P an k in kirjo jen ja tililasku jen sekä haarakonttoreista tulleiden ilm oitu sten nojalla toim ittaneet sellaisen P ankin liikkeen ja lainauksen ta r kastuksen, kuin P an k k ivaltuu sm iehille a n n e tu n johtosäännön 4 :ssä säädetään. 12. K atsastukset, a) pääkonttorissa P ankin O hjesäännön 40 :n säännöksen m u kaisesti o vat P an k k ivaltu u sm ieh et to i m itta n eet pääkonttorin kassaholvien ja kaik kien rahastojen sekä laina- ja vakuuskirjain ynnä ta lletu sten k atsastuk sen lokakuun 12, 13, 14, 15, 16, 18 ja 22 sekä joulukuun 29 ja 30 päivänä. Sanotussa k atsastu k sessa saadut tu lok set, jotk a on a n n ettu J o h to Viipurin konttorissa joulukuun 18 päivänät am pereen konttorissa joulukuun 4 p ä i vänä; V aasan konttorissa lokakuun 0 päivänä; Oulun konttorissa lokakuun 4 päivänäk uopion konttorissa joulukuun 13 päivänäporin konttorissa lokakuun 12 päivänäjoen su u n konttorissa joulukuun 20 päi vänä; Mikkelin Viilläj ja konttorissa joulukuun 12 päi- J y v ä sk y lä n konttorissa joulukuun 14 ja 15 päivänä. Sortavalan konttorissa m aaliskuun 3 1 huhtikuun 1 päivänä; ja K otkan konttorissa huhtikuun 24 päivänäh äm eenlinnan konttorissa lokakuun 10 päivänä. 13. K irja n p ito jä rjestelm ä n uudistam inen J ohtokunnan e sity k se stä P an k k ivaltu u s m ieh et m arraskuun 17 päivänä p äättivät o ik eu ttaa Joh tok u n n an ottam aan Suom en Pankin p alvelukseen ylim ääräisen virkam ie hen sekä m ah d ollisesti m yöhem m in tarpeel lisia apulaisia tälle pääasiallisesti to im itta m aan Joh tok u n n an kirjelm ässä esittäm ää Pankin liikkeen tarkastusta ja kirjanpitojär jestelm än uudistusta. Sam alla P an k k iv a l tuusm iehet, p ä ä ttiv ä t, e ttä puheenaolevalle tarkastajalle on m aksett ava palkkiona samat palkkaedut, joita P ankin ylikam reeri k u l loinkin ilm an ikä,korot uksia, n au ttii, sekä apulaisille P an k k ivaltu u sm iesten Jolitok u n nan esity k sestä vastedes v a h v iste!ta v a t p alk -, kiot. P uheenaolevien virkojen aih eu ttam at m enot oli o tetta v a huom ioon teh täessä E duskunnalle esity stä korotettujen m äärä rahojen m yöntäm isest ä. 14. P a n k in k iin te istö jä koskevia toim enpiteitä. K okouksessaan.toukokuun 20 päivänä P an k k ivaltu u sm ieh et o ik eu ttiv a t J o h to k u n nan rakennuttam aan Pankin setelipainon y h teyteen seteliklisheiden valm istam ista var ten ta rv itta v a n lisärakennuksen sekä k ä y t täm ään sen rakentam iseen ja sisustam iseen P ankin varoja 1,200,000 m arkkaa. E lokuun 30 päivänä J o h to k u n ta ilm oitti Pankkivaltuusm iehille, e ttä osa rakenteella olevasta k lish eelaitok sesta oli tä y ty n y t sijoit taa Pankin to n ttiin rajoittu valle osalle H e l singin kreikkalais-katolisen seurakunnan omist am aa to n ttia ja e ttä sanottu seurakunta oli tarjoutunut m yym ään ta rv itta v a n alueen 300 m arkan hinnasta neliöm etriltä. Täm än johdosta P ankkivaltuusm iehet, syysk u u n 6 päivänä p ä ä ttiv ä t v a ltu u tta a Johtok u n n an päättäm ään täm än kaupan. 15. T uosirahasäännön uudistam in en. N iinkuin P an k k ivaltu u sm iesten kertom uk sessa vuodelta 1919 Pankkivalioku nnalle 19 :ssä on m a in ittu, p ä ä ttiv ä t P a n k k iv a l tuusm iehet lyk ätä P ankin vuosirahasäännön u u d istam ista ja virkam iesten asem aa k os kevan k ysym yk sen, kunnes olisi eh d itty hankkia siitä riittävä s e k ä asiallinen että lainopillinen selvitys. K okouksessaan tou k o kuun 5 päivänä P an k k ivaltu u sm ieh et p ä ä t tiv ä t kehoilt a,a J ohtokuntaa m ikäli m ahdol lista, sy k syyn m ennessä laatim aan ja P an k k i valtuusm iehille lähettäm ään ehdotuksen u u deksi vuosirahasäännöksi. J o h to k u n ta il m oitti marrask. 3 päivänä,, e ttä olosuhteet eivät, vieläkään olleet sallineet täm än te h tävän to teu tta m ista, vaan oli Joh tok u n n an m ielestä edelleenkin tu lta v a toim een tila päisillä palkanparannuksilla. T äm än jo h dosta, esittiv ä t P an k k ivaltu u sm ieh et P a n k k i valiokunnalle sen suunnitelm an kalliinajanlisistä Suom en P ankin virka- ja palvelusm iehille sekä eläkkeennauttijoille, josta seuraavassa :ssä kerrotaan. 16. V irka- ja palvelus m iesten palkkaus. P äätök sellään joulukuun 17 p äivältä 1919 E duskunta m yönsi P an k k ivaltu u sm iesten k ä y tettä v ä k si Suom en P an k in varoista seuraavat vu o tu iset m äärärahat: 1) 155,000 m arkkaa sen lisäksi, m itä vuosirahasäännössä on o so itettu ylim ääräisten apulaisten palkkaam iesksi Suom en Pankkiin; 2) 400,000 m arkkaa k alliina j an 1i s i i n Suom en Pankin palveluksessa olevain henkilöiden palkkauk seen aikaisem piin tähän tarkoitukseen m yön n etty jen varain lisäksi ja 3 ) 300,000 m ark kaa m iesk oh taisten palkanlisien m yön täm istä varten Suom en P an k in p alvelu k sessa o le ville henkilöille. Sitä p aitsi E dusku nta oik eu tti P an k k ivaltu u sm ieh et toistaisek si m yöntäm ään Suom en P ankin täysin p alvelleille virka- ja palvelusm iehille an n ettu ih in ja an n ettaviin eläkkeisiin kalliinajanlisää korkeintaan 100 % eläkkeen m äärästä. Täm än E duskunnan päätöksen nojalla P an k k ivaltu u sm ieh et joulukuun 23 päivänä 1919 va h v istiv a t Suom en P an k in täysin p alvelleille eläkkeennauttijoille sekä joulukuun 24 päivänä p alkannau ttijoille vuoden 1920 alusta m a k setta v a t kalliinajanlisät.

3 Il Naidcii korotnstcii kautta eiv ä t m yön n etyt m äärärahat tu lleet kokonaan k ä y te ty ik si. 15 määrärahat yhdistettäisiin yhteissum m iksi, jotk a vuosirahasääntöön sisä lty v ä in m äärärahain lisäksi o lisivat P an kkivaltuusm iesten käytöt tävinä, P an k k ivaltu u sm ieh et m arras kuun 20 päivänä p ä ä ttiv ä t p y y tä ä P a n k k i valiokuntaa E duskunnalle ehdottam aan, K un sittem m in kävi ilm i, e ttä E du sk u n nan m yön täm ällä m äärärahalla valtion virka m iesten palkat oli k o ro tettu h u om a tta v asti enem m än kuin Suom en P a n k issa ja Pan kin palkannautt ijat olivat sen joh d osta ano e ttä vuonna 1920 k ä y tettä v ä n ä oleva n eet palkkainsa korottam ista valtio n virka 'm ääräraha kalliinaj a niisiin Suom en P ankin m iesten palkkain tasalle, v a h v istiv a t P a n k k i palveluksessa oleville henkilöille k o ro tetta i valtuusm iehet, J ohtokunnan ehd otuk sesta siin. 525,000 markalla; toukokuun 5 p äivänä k orotetut kalliinaja,net 1ä P ankkivaltuusm iest en k ä y tettä v ä k si lisä t, jotk a su o ritettiin vuoden alusta lu yli sen, m itä vuosirahasääntöön on o tettu, kien. P erheolojen perusteella m ak settaviin a setettaisiin 1921 vuoden alusta toistaiseksi palkanlisiin ei tä llö in te h ty m uutosta. seuraavat v u o tu iset määrärahat: 1) 1,925,000 m arkkaa kalliinajanlisiin S u o K un h intataso toukokuun 5 päivänä ta pahtuneiden palkkajärjestelyjen jälkeen ed el m en Pankin vuosirahasääntöön otetu ille virka- ja palvelusm iehille; leen kohosi ja p ä ä te tty je n kalliinajanlisien korotusten k a u tta palkat Suom en P an kissa e iv ä t, lu k u u n o tta m a tta eräitä alim pia sekä kaikkein ylim piä palkkaluokkia, k esk im ää rin nousseet y h tä korkeiksi kuin valtion viroissa m a k setu t, n ä y ttä y ty i tarpeelliseksi jo ennen vuoden loppua uudelleen k orottaa P ank issa m a k setta v ia palkkoja. T ähän n äh den ja kun k ä y te ttä v issä o lev ista m äärä rahoista vielä oli osa jälellä, v a h v istivat P an k k iv a ltu u sm ieh et lokakuun -1 päivänä palvelusm iehille syysk u u n 1 p äivästä lukien su o ritetta v a t korotetu t kallii»ajanlisät sekä p ä ä ttiv ä t, e ttä niiden lisäksi palvelusm iehille oli su o ritetta v a palkanlisää perheolojen no: jalla sam ojen p eru steid en m ukaan kuin v a l tio n viroissa. V irkam iesten p alkkaetujen parantam iseen eiv ä t P a n k k ivaltu u sm ieh et silloin voin eet ryh ty ä, koska k ä y te ttä v issä o lev a t m äärä rahat ed elläm ain ittujen palkankorotusten k au tta oliv a t kokonaan k ä y te ty t, lukuun o tta m a tta m iesk oh taisia palkanlisiä varten m y ö n n etty ä m äärärahaa, josta oli jälellä noin 120,000 m k. Täm än johd osta ja m y ö s kin p itäen tarpeellisena, e ttä E dusku nnalta v u o tta 1921 varten m äärärahoja an ottaessa useilla eri E duskunnan päätöksillä m y ö n n etyt 2) 1,300,000 m arkkaa ylim ääräisten ap u laisten palkkaam iseksi Suom en Pankkiin; 3) 300,000 m arkkaa m iesk oh taisten p al k a llisie n m yön täm istä varten Suom en P a n kin palvelu k sessa oleille henkilöille; -.1) 70,000 m arkkaa virkalom an h ankkim i seksi Suom en P ankin virkam iehille; e ttä kaikki yli vuosirahasäännön varem m in m y ö n n ety t m äärärahat vuoden 1921 alusta lakkautettaisiin; sekä e ttä P an k k ivaltu u sm ieh et oik eu tettaisiin viim e syysk u u n 1 p äivästä lukien to ista i seksi korottam aan Suom en Pankin täysinpalvelleiden ta i todellisen sairauden takia eronneiden virkam iesten ohjesäännön m u k ai set eläk k eet 200 prosentilla ja sam anlaisesta sy y stä eronneiden p alvelusm iesten 400 pro sentilla. Sam alla p ä ä ttiv ä t P an k k ivaltu u sm ieh et h yv ä k sy ä Joh tok u n n an ehdotuksen eri virka m iehille syysk u u n 1 p ä iv ä stä m ak setta v ista kalliinajanlisistä, ed ellyttäen, e ttä E d u s kunta m yön täisi ta r v itta v a t m äärärahat. Jou lu k u u n 13 p äivän ä p ä ä tti E duskunta m yön tää P an k k ivaltu u sm iesten eh dottam at ja P an k kivalioku nnan puoltam at m äärärahat ja eläkkeisiin a n n ettavat kalliinajanlisät. 17 S. V a n k k i r a l l il lisin i< st< n ja Ulin t a r k a s ta jn in p a lkkio t. Pankkivalioku nnan esit yksestä E duskunta joulukuun 13 päivänä päätti, e ttä Suom en P ankin varoista on vuoden 1921 alusta to is taiseksi suoritettava, niille pankkivalt.uusm iehille, jotka, ovat velvolliset olem aan osalli sina kaikissa valtu u sm iesten käsiteltävinä olevissa asioissa, P ankki valtuusm iehille anne tun johtosäännön m ukaan heille tu levan palk kion lisäksi, 4,000 m arkkaa ja p u h een joh ta jana toim ivalle 0,000 m arkkaa vuodessa. Pankkivalioku nnan esity k sestä, joka oli te h ty P an k k ivaltu u sm iesten a lo tteesta, päätti E d u sk u n ta huhtikuun 27 päivänä, e ttä Suom en P an k in tilin tark astajille on vuod esta 1920 alkaen toistaisek si m a k set tava seitsem änkym m entä m arkkaa päivältä heille voim assaolevan säännöksen m ukaan tu lev a n päivärahan lisäksi. 18. E r in ä is iä m äärärahoja, a) E lä kkeitä. Lokakuun 30 päivänä P an k k ivaltu u sm ie het P ankin O hjesäännön 63 :n 8 m om :in nojalla p ä ä ttiv ä t Joh tok u n n an esity k sestä korottaa P ankin pääkonttorin en tiselle kassaapulaiselle F a n n y W irz6nille m y ö n n ety n vuotuisen avustuksen 3,000 m arkasta 4,200 m arkkaan. b) A vustuksia, k a p in a n johdosta kä rsin eille. L eskirouva Selm a G um m eruksen kahdelle lapselle m y ö n n ety n avustuksen, josta tieto on an n ettu P an k k ivaltu u sm iesten kertom uk sessa vuodelta 1919 Pankkivalioku nnalle 16 ^:n d)-kohdassa, P an k k ivaltu u sm ieh et k o kouksessaan lokakuun 30 päivänä päättivät -johtokunnan esity k sestä, ottaen huom ioon vaikeat toim eentulom alidollisuudet, korottaa 2,100 m arkkaan vuodessa kum paakin lasta kohti. L eskirouva F a n n y Sundgrenille, joka oli pyytänyt, avu stu sta Suom en P ankin varoista sen johdosta, e ttä hänen m iehensä H ä m een linnan konttorin pankinkom issari B e rte l Em erik Sundgren oli kapinan aikana m urhattu, k oettaessaan suojella pankin om aisuutta jou tu m asta kapinallisten haltuun, P a n k k i valtuusm iehet lokakuun 30 päivänä m yön si vät; kahden alaikäisen lapsen elatuksen ja toim eentulon turvaam iseksi 2,400 m arkkaa vuodessa kum paakin lasta kohti, kunnes he ovat tu lleet täysi-ikäisiksi. c) T a r v e ra h a t. J a tk u v a liintain nousu va ik u tti, e ttä S u o m en P an k in haarakonttoreille vuodeksi 1920 m y ö n n ety t tarverahat m elkein kaikissa k o n t toreissa osoittautuivat, riittäm ättöm ik si. Senv uoksi Pankki valtu u sm ieh et J ohtokunnan e si ty k se stä joulukuun 30 p äivänä p ä ä ttiv ä t, e ttä puheenalaisia m äärärahoja eri k o n tto reissa oli k o ro tetta v a seuraavilla m äärillä: T urun konttorissa 3,000, V iipurin 1,000, T am pereen 4,000, V aasan 1,200, Oulun 800, P orin 2,500, J o en su u n 1,000, M ikkelin 1,000, J y v ä sk y lä n 1,200, Sortavalan 4,500, K otkan 2,000 ja H äm eenlinnan konttorissa 500 m arkalla. V uodeksi 1921 m yön sivät P an k k iv a ltu u s m ieh et sam ana p äivällä eri konttoreille tarverahoina k ä y tettä v ik si seuraavat m äärä rahat: T urun konttorille 8,000, Viipurin 9.000, T am pereen 7,5 0 0, V aasan 6,000, Oulun 4,300, K uopion 5,000, P orin 5,000, Joen su u n 3,500, M ikkelin 3,000, J y v ä sk y lä n 3.000, Sortavalan 6,000, K otkan 4,000 ja H äm eenlinnan konttorille 3,500 m arkkaa. \

4 Hi 17 Hl Jo h to k u n ta. V altion eu voston v. 191!) Joh tok u n n a n jä senelle J a lo Järnefelt ille sairauden vuoksi kuudeksi kuukaudeksi m yön täm ä virk a va paus k esti 1920 vuoden tam m ikuun 10 p äi vään. J a tk u v a n sairauden vuoksi anoi p an kinjohtaja J ä rn efelt pii,ennettyä virkava p au tta edelleen kuuden kuukauden ajaksi, lu ettu n a tam m ikuun 16 p ä iv ä stä, minkä V altion eu vosto hän elle m yönsi. P an kinjohtaja J ä rn efeltin kuolem an jo h dosta kesäkuun 3 päivänä joutui J o h to k u n nan lainopillisen jäsen en virka avoim eksi. P an k k ivaltu u sm ieh et p ä ä ttiv ä t kesäkuun 11 päivänä ju listaa viran h a etta v a k si sekä a s e t tivat, elokuun 19 päivänä virkaa hak eneet henkilöt viran u udelleen tä y ttä m istä varten ehdolle seuraavasti: ensim äiselle ehdokassijalle lakitiedet t enkandid aatti E rnst G rästenin, toiselle eh d o kassijalle varatuom ari M ax Sabellin sekä kolm annelle ehdokassijalle varatuom ari V al ter S ahlsteinin. Syysk uu n 3 päivänä T asavallan P resid en tti n im itti lakit. kand. G rästenin puheenaole vaan virkaan. P ankinjohtaja Järnefelt in sairauden aikana sekä hänen kuolem astansa viran vakinai seen tä y ttä m iseen saakka on virkaa V altio neuvoston m ääräyk sestä hoitanut lakit, kand. E rnst Grästen. 20. D isko n ttokom iteat. V uodeksi 1921 o v a t P a n k k ivaltu u sm ieh et joulukuun 16 p äivän ä valin n eet d iskonttokom iteain jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: T urun konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kunnallisneuvosm ies Ernst P e tte r J ohan T hom e n ja kauppias E vert V ilhelm N ylu n d in sekä varam iehiksi kapteen i vapaaherra Rolf M axinulian (Carpelanin ja johtaja Kustaa, i l. 1i eickellin; Viipurin konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi konsuliagentti Carl E dvin E kström in ja kauppias Paul Sergejeffin sekä varam iehiksi johtaja IOrnst H äm äläisen ja Suom en O suus kauppojen K eskusosuuskunnan r. 1. sikäläi sen sivukonttorin toim itusjohtajan O tto Korhosen. Tam pereen konttoriin: varsinaisiksi jä se niksi kauppaneuvos F abian Klingendahlin ja oikeusneuvosm ies Kaarlo Flal jalan sekä varam iehiksi teh tailija J o h an N iklas S alm i sen ja Osuusliike Voim an toim itusjohtajan P en tti Hirvosen; Vaasan konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi porm estari Ivar V ilhelm Ilasselb lattin ja kauppaneuvos T nom as Laurellin sekä vara m iehiksi varatuom ari H enrik Joh an n es P o nt römin ja Suom en Osuuskauppojen K e s kusosuuskunnan sikäläisen sivukonttorin jo h tajan J. A latalon, sekä Oulun konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kauppaneuvos Frans A dolf Riekin ja varakonsuli T orsten Lundbergin sekä varam ie hiksi Oulun 'O suuskaupan johtajan Otto Karhin ja v a lja steh ta itten johtajan Birger Ossian Haglundin; Kuopion konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kihlakunnantuom ari Frans Oskar M öllerin ja teh tailija J o h an Fredrik D ahlström in sekä varam iehiksi varatuom ari U kko E m il H jalm ar A ndershan ja asianajajan, insinööri P ekka J u h o Rinkisen; P orin konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi vuorineuvos F ritz A rthur J.useliuksen ja johtaja T oivo R intalan sekä varam iehiksi kamreeri J o h an Leinebergin ja kauppias J o h a n Odert Rosengrenin; Joen su u n konttoriin: varsinaisiksi jä se niksi rehtori Aaro M arkkasen ja porm estari Tauno E dvard Bernerin sekä varam iehiksi liik em ieh et N iilo Suihkon ja Karl H enrik E liel Porthanin; M ikkelin konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kauppaneuvos Carl Fredrik P öndisen ja entisen liikennetarkastajan A ugust Fredrik G ranfeltin sekä varam iehiksi varikonesim ies E d vin A lleenin ja M ikkelin Osuuskaupan johtajan kauppias Yrjö Paarman; J y v ä sk y lä n konttoriin: varsinaisiksi jä se niksi porm estari H jalm ar H ugo Ossian H ollm eruksen ja Suom en Osuuskauppojen Keskusosuus kunnan sikäläisen sivukonttorin hoitajan K aarlo W ilhelm L aitilan sekä vara m iehiksi apteekkari E ugen M ansneruksen ja lehtori H erm an H äm äläisen; S ortavalan konttoriin: varsinaisiksi jäse niksi en tisen kihlakunnantuom arin Karl G ustaf B ergin ja kauppias Ossian E vert K ivisen sekä varam iehiksi käsityöläisneuvojan, Sortavalan Osuuskaupan r. l:n h allin to neuvoston varapuheenjohtajan J u h o J a l mari T y y n elä n ja johtaja Tuom as Nissisen; K otkan konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kauppias E m il Saxellin ja liikem ies Arthur Lem ken sekä varam iehiksi porm estari A tte Möngön ja m aanm ittari Gunnar Bäckström in; H äm eenlinnan konttoriin: varsinaisiksi jä seniksi insinööri J o h a n H enrik H olm enin ja kauppaneuvos A nders G ustaf Skogsterin sekä varam iehiksi entisen lääninsihteerin Karl U no Chydeniuksen ja kauppias Joh a n W erner Fredrikssonin; 21. P a n kk iva ltu u sm ieste n vira n to im itu s. P ankkivaltuusm iehistä olivat vuonna 1920 vuorossa erota, n iistä k olm esta Pankkivaltuusm iehestä, joiden tu lee olla osallisina kaikissa P an k k ivaltu u sm iesten k äsiteltävin ä olevissa asioissa, filos ofiantohtori Ernst Fredrik N evanlinna, sekä n iistä k olm esta P ankkivaltuusm ieliestä, joiden tu lee olla osallisina kaikkien P an k k ivaltu u sm iesten y h teisesti ratkaistavissa asioissa, T asavallan P resid en tti Kaarlo J u h o S tih lb erg. S itä paitsi erosi kuolem an k au tta p an k k ivaltu u s m iesten toim esta, pankinjohtaja E m il Schybergson, joka, vuonna 1918 oli v a littu pankkivaltuusm ieheksi olem aan kolm en vuoden aikana osallisena kaikissa P an k k ivaltu u s m iesten käsiteltävin ä olevissa asioissa. H uhtikuun 30 p äivänä 1920 to im itetu ssa P an k k ivaltu u sm iesten ja P ankin tilin ta r kastajain sekä heidän varam iestensä v a a lissa, valittiin: p a n k k iv a ltu u sm ie h ik si: olem aan osallisena kaikissa P ankkivaltuusm iest en k ä siteltävin ä olevissa asioissa filosofiantohtori E rnst F red rik N evanlinna ja toim itusjohtaja W ilhelm A lexander Lavonius, edellinen kolm en ja jälkim äinen yhden vuoden ajaksi; p a n kk iva ltu u sm ie h eksi olem aan osallisena kolm en vuoden aikana kaikkien P an k k i valtuusm iesten y h teisesti ratkaistavissa a si oissa todellinen valtion eu vos A ugust R am say: < p a n k k ira Uuusm iesten varani ieh iksi: ensim äiseksi filosofianm aisteri N iilo Liakka; toiseksi professori J u h o H eik k i Vennola; kolm anneksi esittelijäsih teeri A kseli A u gust Listo; neljänneksi lak itied etten k an d id aatti Lauri af Heurlin; viidenneksi toim itu sjoh taja A x el P alm gren; sekä kuudenneksi johtaja K aarlo T oivo Salm io. tilin ta rk a sta jik si : k ansakoulunopettaja J u h o P ek k a Kokko; filosofiantohtori Oskari W ilho Louhivuori; m aanviljelysneuvos Erkki P u llinen ja filosofianm aisteri H ugo R obert W äinö W uolijoki; tilin ta rka sta ja in va ra m ieh iksi: ensim äiseksi m aanviljelysneuvos Karl Bruncrona; toiseksi sanom alehdentoim ittaja A rtturi Aalto; kolm anneksi pankkikonttorin esim ies Väinö Selander; sekä

5 neljänneksi lakitiedettenkandidaatti Risto H eikki R yti. Vaalin tapahduttua kokoontuivat Pankkivaltuusm iehet toukokuun 3 päivänä ja v a litsivat puheenjohtajakseen toim itusjohtaja Lavoniuksen ja varapuheenjohtajakseen filosofiantohtori Nevanlinnan. Kertom usvuoden kuluessa ovat jäävillisyyden tai m uun syyn aiheuttam an esteen sa t tuessa Pankkivaltuusm iehille, varamiehinä toim ineet herrat Liakka, Lavonius, Palmgren, Listo, Vennola, af H eurlin ja Salmio. W. A. Lavonins. E. Nevanlinna. Väinö Tanner. Pankkivaltuusm iehistä ovat v vuorossa eroamaan, niistä kolmesta pankkivaltuusm iehestä, joiden tidee olla osallisena kaikissa Pankkivaltuusm iesten käsiteltävinä olevissa asioissa, toim itusjohtaja W ilhelm Alexander Lavonius, sekä niistä kolmesta pankkivaltuusm iehestä, joiden tulee olla osallisina kaikkien Pankkivaltuusm iesten y h te i sesti ratkaistavissa asioissa, filosofianiohtori Lauri Kristian Relander. Helsingissä m aaliskuun 21 p:nä K. Heinonen. August Ramsay. J. H. Vennola. Liiti1Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten kertomukseen vuodelta Y le is k a ts a u s Suomen Pankin tilaan ja toimintaan vuosina » K. N. Rauhala. K I. Suomen Pankin tila Joulukuun viimeisenä päivänä H-» III. Taulu osoittava pankin tilaa joka vuosineljänneksen lopussa vuosina (S IV. Taulu osoittava pankin käyttämätöntä setelinanto-oikeutta joka kuukauden lopussa vuosina s V. Pankin kassatila vuosien lop u ssa... 9 VL Pankin rahaliike vuosina VII. Tulos pankin toiminnasta vuosina VIII. Voittovarojen tili vuosina

6 2 3 I. Suonien Pankin t Joulukuun viimeisenä päivänä V A R A T. V ELAT. S e te lin a n to a v a s t a a v a t v a r a t. Metallikassa: V a a d itta e s s a m a k s e tta v a t s ito u m u k se t. Suomen kultarahaa.. 2S,.')f»5,0 i 0 1,123,942,801 _ Ulkomaan kultarahaa ,505, postivekseleitä. G,607, Rahaksi lyömätöntä kultasi 477, osotuksia Pietarin kont Kultaa rahapajasssi ,12 42,628, toriin... 51, ,658, Suomen h o p earah aa ,(i57 50 Valtiovaraston pano- ja ottotilillä 6,077, Suomen vnltioohligatsionoja Suomen ralia 823,405, Muiden ,030, ,108, Obligatsionoja ulkomaan rahassa. 171,014, Perittyjä v ek seleitä , Ulkomaisia kirjeenvaihtajia. 74,553, Valtiolainain vuotuismaksuja , Ulkomaan setelirahaa ja kuponkeja 357, Ulkomaisia kirjeenvaihtajia... 8,308, Ulkomaisia vekscloitä... 81,735, ,195,130,425 Eri t i l e j ä... 12,360, ,380, ,275,000, K a n t a r a h a s t o... 25,000,000 K o tim a in en la in a u s. Vekseleitä Suomen rahassa. Hypoteekkilainoja ,632,464 31,666,710 V a r a r a h a s t o... 68,513, Pankkikiint.eistöjen ja kaluston arvo 3,378, ,801, ,801, K assakreditiivejä... 1, ,087,020 V o itto v a r o ja : Käyttämättä... 25,039, M u u t v a r a t. Rahaksi lyömätöntä hopeata Suomen vaskirahaa.... Obligatsioneja Suomen rahassa Eri tilejä... 25, , ,627, ,014 Setelinantoa vastaavat v a r a t...1,105,130,425:08 Sen lisäksi on pankki oikeutettu antam aan s e t e l e i t ä ,000,000: - 1,395,130,425:08 Poistetaan: vaad ittaessa m aksettavat sitou- ' Kasvaneita korkoja, saldo. P ankkik iin teistöt... 3,378, , M yönnetyistä kassakroditiiveistä n o stam atta oleva määrä. 1,079,154: 23 1, ,221: 48 K a l u s t o ,378, ,712,772 K äyttäm ätön setelinanto-oikeus Smk 118,952,203: G0 Smk. 11,397,030,227 Smk 1,397,930,227 26

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

I'(tilitärahan lyönti.

I'(tilitärahan lyönti. 1I tämän virkailijan palkkaamiseen 18,000 markkaa vuosittain. Kuitenkin oli Eduskunta sitä mieltä, että toistaiseksi ja kunnes saadaan kokemusta siitä, miten ehdotettu tilasto virkailijan toimi tulee vastaamaan

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

vestointivarauksista annetun lain (64 8/64) mukaiset investointitalletukset, jotka taseessa on kirjattu "määräaikaisiin kotimaisiin sitoumuksiin".

vestointivarauksista annetun lain (64 8/64) mukaiset investointitalletukset, jotka taseessa on kirjattu määräaikaisiin kotimaisiin sitoumuksiin. 12 Vaihdettavien valuuttojen nettovähennys oli yh- Suhde valtioon teensä 306 m ilj. mk, kun taas sidottujen va- Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraa - luuttojen kohdalla tilanne parani 29. vassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 38 39 5. M uut saamiset R aham arkkinoiden vakauttam islainojen m äärä ei m uuttunut vuoden 1995 aikana. Säästöpankkien K eskus-o sake-pankin haltuunottoon ja riskikeskittym ien siirtoon sitoutui 1991

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. Pankkivaltuusmiesten johtosääntö. Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännöstä. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! Sen muutoksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot