vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi,"

Transkriptio

1 11 vuoden syysku un 30 pä.ivään. Kun k u iten kin P an k in k ä y ttä m ä tö n setelinan to-oik eus vuoden v aih teessa h u om attavasti lisääntyi, peruut t ivat P an k k ivaltu u sm ieh et kuluvan vuoden tam m ikuun 21 p äivänä täm än V altio neuvostolle tekem änsä esityksen. J Siionini r a n k i n v a p a u tta m iin n toislaineksi velvollisuudesta ilmastaa setriinsä kuilulla. P ankkivalioku nnan m ietin nössä Huomen P ankin tila a ja h allintoa vuonna, 1918 k os kevan tarkastuksen johdosta, jonka m ie tin nön E duskunta oli h y v ä k sy n y t, k eh oitettiin P ankin johtoa, ryhtym ään tarpeellisiin alotteisiin, jo tta sinäkin aikana, jolloin vielä on m ahdotonta luopua pakkokurssista, joka välttäm ät töm änä, vaikkakin lainvastaisen toim en p iteen k au tta sääd etty n ä, on vuodesta 1915 läh tien ollut k äytännössä, o losu h teet tälläk in alalla sa atetaan sopusointuu n voi m assaolevan lainsäädännön kanssa. T äm än joh dosta ja om asta puolestaankin pitäen toim en p id että tärkeänä J o h to k u n ta m a a lis kuun 18 päivänä 1920 tek i P an kk i v a ltu u s m iehille ehdotuksen väliaikaisen "lain sä ä tä m isestä, jonka k a u tta Suom en P an kk i to is taiseksi vap au tetta isiin lun astam asta setelinsä kultarahalla. P an k k ivaltu u sm ieh et p ä ä ttiv ä t k ok ou k ses saan m aaliskuun 20 päivänä lä h että ä eh d o tuk sen, sitä eräissä kohdin m u u tettu aan, V altion eu vostolle esity k sen tek em istä varten E duskunnalle. K uluvan vuoden helm ikuun 18 päivänä P an k k ivaltu u sm ieh et J o h to k u n nan esity k sestä u u d istivat täm än esityksensä. 5 P a n k in rahastot. R ahan arvon suuresti alen n u ttu a ja ta lo u dellisen eläm än k e h ity tty ä ei Suom en P a n kin rahastoja k oskevia m ääräyksiä a se tu k sella heinäkuun 10 päivältä 1901 n ykyiseen muot oon saatetu ssa Suom en P ank in ohjesään nön 3 :ssä enää voitu p itää tarkoitustaan vastaavina. Täm än joh d osta P an k k ivaltu u s miehet. kokouksessa m aaliskuun 30 päivänä Joh tok u n n an ehd otu k sesta p ä ä ttivät tehdä P ankkivaliokunnalle ehdotuksen Suom en Pankin O hjesäännön m u u ttam isesta niin, e ttä Pankin kantarahasto saatettaisiin 100 m iljoonan ja vararahasto k artu tettaisiin 50 m iljoonan m arkan suuruiseksi. K esäkuun 11 päivänä annettu laki Suom en Pankin Ohjesäännön 3 :n m u u ttam isesta toisin kuuluvaksi on täm än esityk sen mukainen. V aihtorahan lyönti. Toukokuun 20 päivänä P ankkivaltuus m ieh et tek iv ä t V altiovarainm inisteriölle e si tyksen, e ttä Suom en P ankin lukuun ly ö tä i siin 200,000 markkaa 5 pennin rahoja, m ikä sittem m in on tapahtunut. Kun P ankin va,skirahavarasto tästä h uoli m atta syk syllä oli loppum aisillaan, ly ö te t tiin P an k k ivaltu u sm iesten lokakuun 1 päi vänä tekem ästä e sity k sestä jälleen 200,000 m arkkaa 10 pennin ja 200,000 m arkkaa 5 pennin rahoja. L ähetepäätöksellä 14 p äivältä heinäkuuta p yysi V altiovarainm inisteriö Pankkivaltuusm iehiä antam aan lausuntonsa R ahapajan johtajan tekem ästä ehdotuksesta, joka tar koitti m etallisten 50 ja 25 pennin vaihtorahojen käytän töön ottam ista setelien sijasta. Saatuaan Joh tok u n n alta asiasta pyytäm änsä lausunnon ja pääasiassa siihen yhtyen P ankkivaltuusm iehet syyskuun 29 päivänä e sittiv ä t, että H allitus ryhtyisi to im en p itei siin rahalain m uuttam iseksi niin, e ttä n y kyään hopeasta ly ö tä v ä t 2 m arkan, 1 m ar kan, 50 pennin ja 25 pennin vaihtorahat tu lisivat lyötävik si m etalliseok sesta, joka sisältää 25 % nikkeliä ja 75 % kuparia; e ttä niin pian kuin lainm uutos on te h ty, v iip ym ättä lyötäisiin uusia 1 m arkan ra hoja S m iljoonan, 50 pennin rahoja 5 m il joonan ja 25 pennin rahoja niinikään 5 m il joonan m arkan nim ellisarvosta; sekä e ttä näm ä rahat, h ankittaisiin sopivasta, ulkom ai sesta teh taasta, joka voi suorittaa tilau k sen ja m ahdolliset m yöhem m ät lisätilauk set, tarpeellisella joutuisuudella. S itten k u in elokuun 9 päivänä 1877 S u o m en rahasta annetun lain 6, 7 ja 10, 0 ja Iti sellaisina, kuin ne ovat 27 päivänä toukokuuta 1918 annetussa laissa, joulu kuun 23 päivänä 1920 annetulla, lailla oli siten muut ettu, e ttä kahden ja, yhden marka sekä viidenkym m enen ja k ahdenkym m enen viiden pennin vaihtorahat ov a t lyötävät joko hopeasta, tah i nikkelipronsista, uudis tiv a t P ankkivaltuusm iehet helm ikuun 1 p äi vänä esityk sen sä vaihtorahojen lyöm i sestä, korottaen, Joh tok u n n an ehdotukseen yh tyen, lyötäväk si esitet yn 1 m arkan raho jen m äärän 10,000,000 m arkkaan. 7 Osakeyhtiö S u o n iin K a u p u n k ie n H ypoteekkikassan v a lu u tta la in a in m aksani in en. Marraskuun 26 p äivänä J o h to k u n ta il m oitti P ankkivaltuusm iehille, e ttä O sake yh tiö Suom en K aupunkien Jlyp oteek k ik assa oli p y y tä n y t Suom en P ankin väliintuloa K assan R u otsista, T anskasta ja S v eitsistä ottam ain lyh y ta ik a isten lainain järjestäm i seksi, sam alla ilm oittaen, koska lainain t a kaajat K ansallis-o sake-pankki ja K esk in äi nen H en k ivak u u tu syh tiö Suom i olivat k ie l tä y ty n e e t uudistam asta takaussitoum ustaan, m uutoin olevansa p ak oitettu luovuttam aan varansa konkurssiin. J o h to k u n ta p u o les taan eh d otti, e ttä P an k k ivaltu u sm ieh et hank k isivat E duskunnan suostum uksen siihen, e ttä Suom en P ankki o tta isi taatak seen m a i n itu t lainat sekä kantaakseen niiden m ak sam isesta koitu van tappion. K okouksessaan marraskuun 27 päivänä P an k k ivaltu u sm ie het, y h ty en Joh tok u n n an ehdotukseen, p ä ä t tiv ä t pyytää, Pankkivaliokuntaa, E duskun nan p äätettäväk si ehdottam aan, että. Suom en P ankki o ttaa vastatakseen O sakeyhtiö Suom en K aupunkien H ypoteekkika.ssan valuuttalainat, yhteensä 520,000 R uot sin kruunua, 1,250,000 T anskan kruunua ja 1,000,000 S veitsin frangia ehdolla, että P a n kille lu ovu tetaan näiden lainojen nykyisille takaajille annetut vakuudet; sekä ett ä tä stä tak au k sesta Suom en P ankille sy n ty v ä n tappion korvaam iseksi P an k in k u luva,n vuoden voitosta varataan tarpeellinen raham äärä. A sian ratkaisu siirtyi kuluvaan vuoteen. * Toim enpiteitä, jotka koskevat y k sity iste n sito u m u k sia P a n kille. Vuonna 1920 ovat P an k k ivaltu u sm ieh et k ä sitelleet kolm e akordia koskevaa h ak e m usta, joista on te h ty selkoa kokouksissa helm ikuun 17 p äivänä, m arraskuun 13 p ä i vänä ja joulukuun 14 p äivänä p id ety issä pöytäkirjoissa. P an k in Joh tok u n n an e sity k se stä ov a t P an k k ivaltu u sm ieh et m ääränneet tileistä p o istetta v a k si erinäisiä vuosina 1879, 1885, 1886, 1892, 1893, 1901, 1902 ja 1909 sy n ty n eitä jo aikaisem m in epävarm oiksi m erk it tyjä saatavia, joista ei enää m itään voida saada p erityk si, y h teen sä 95,881 m arkkaa 1 penniä. 9 P a n k in a ukioloaika. Toukokuun 26 p äivänä P an k k ivaltu u sm ie het, Joh tok u n n an e sity k se stä p ä ä ttiv ä t, e ttä siinä tapauksessa, e ttä pääkaupungin yksityispankkien aukioloaika kesä-, heinä- ja elokuun aikana on klo 10 3, Suom en P a n kin p ääkonttori oli m ain ittu in a aikoina p i d että v ä yleisölle avoinna sam ana aikana, sekä o ik eu ttiv a t Joh tok u n n an m äärääm ään Pankin haarakonttorien aukioloajat k esä k a u

2 ten a yhdenm ukaisesti asianom aisten paikka kuntain yk sityisp ank k ien aukioloaikojen kanssa. kunnan tiedoksi, ovat olleet P ankin kirjain m ukaiset. 10 *. b) haarakonttoreissa. P a n k in tilin tarkastus. M itä Pankin haarakonttoreihin tulee, ovat P ankkivaltuusm iehet antaessaan m ääräyk set valitsem illensa diskonttokom iteain jä se nille m yöskin k einuttaneet h eitä kerran kuu kaudessa m ielensä m ukaan kulloinkin erik seen määrättävinä, aikoina toim ittam aan konttoreissa sääd etyt k atsastu k set. Sitäpaitsi ovat osaksi pankinjohtaja B asilier, osaksi v. t. pankinjohtaja 1?roberg to i m itta n eet t arkastuksia: Turun konttorissa huhtikuun 1(» j;l ]y päivänä; Huomen Pankin O hjesäännössä m äärätyn tarkastuksen vuodelta 1919 o v a t vuoden 1919 valtiop äivillä v a litu t tilintarkastajat, kansakoulu n op ettaja J u h o P ek k a K okko, m aanviljelysn eu vos Erkki P ullinen ja filosofiam naisteri H ugo R obert W äinö W uolijoki sekä tilintarkastajain varam ies sanoma,lehdentoim ittaja, A rtturi A alto P a n k k iv a l tu u sm iesten k ui sum uksesi a. toim itta n eet maa liskuun 15 ja sam an kuun 2(5 päivän v ä li senä aikana. T ilin tark astajain puoltosanan m uk aisesti ja P ankin O hjesäännön tä tä koskevain säännös! en nojalla o vat P a n k k iv a l tu usm iehet E duskunnan p u olesta m y ö n tä neet Joh tok u n n a lle vastuu vap aud en P ankin hallinnosta vuodolta P a n k in la in a u sliikkcen tarkastus. P ankk ivaltuu sm ieh et o vat P an k in kirjo jen ja tililasku jen sekä haarakonttoreista tulleiden ilm oitu sten nojalla toim ittaneet sellaisen P ankin liikkeen ja lainauksen ta r kastuksen, kuin P an k k ivaltuu sm iehille a n n e tu n johtosäännön 4 :ssä säädetään. 12. K atsastukset, a) pääkonttorissa P ankin O hjesäännön 40 :n säännöksen m u kaisesti o vat P an k k ivaltu u sm ieh et to i m itta n eet pääkonttorin kassaholvien ja kaik kien rahastojen sekä laina- ja vakuuskirjain ynnä ta lletu sten k atsastuk sen lokakuun 12, 13, 14, 15, 16, 18 ja 22 sekä joulukuun 29 ja 30 päivänä. Sanotussa k atsastu k sessa saadut tu lok set, jotk a on a n n ettu J o h to Viipurin konttorissa joulukuun 18 päivänät am pereen konttorissa joulukuun 4 p ä i vänä; V aasan konttorissa lokakuun 0 päivänä; Oulun konttorissa lokakuun 4 päivänäk uopion konttorissa joulukuun 13 päivänäporin konttorissa lokakuun 12 päivänäjoen su u n konttorissa joulukuun 20 päi vänä; Mikkelin Viilläj ja konttorissa joulukuun 12 päi- J y v ä sk y lä n konttorissa joulukuun 14 ja 15 päivänä. Sortavalan konttorissa m aaliskuun 3 1 huhtikuun 1 päivänä; ja K otkan konttorissa huhtikuun 24 päivänäh äm eenlinnan konttorissa lokakuun 10 päivänä. 13. K irja n p ito jä rjestelm ä n uudistam inen J ohtokunnan e sity k se stä P an k k ivaltu u s m ieh et m arraskuun 17 päivänä p äättivät o ik eu ttaa Joh tok u n n an ottam aan Suom en Pankin p alvelukseen ylim ääräisen virkam ie hen sekä m ah d ollisesti m yöhem m in tarpeel lisia apulaisia tälle pääasiallisesti to im itta m aan Joh tok u n n an kirjelm ässä esittäm ää Pankin liikkeen tarkastusta ja kirjanpitojär jestelm än uudistusta. Sam alla P an k k iv a l tuusm iehet, p ä ä ttiv ä t, e ttä puheenaolevalle tarkastajalle on m aksett ava palkkiona samat palkkaedut, joita P ankin ylikam reeri k u l loinkin ilm an ikä,korot uksia, n au ttii, sekä apulaisille P an k k ivaltu u sm iesten Jolitok u n nan esity k sestä vastedes v a h v iste!ta v a t p alk -, kiot. P uheenaolevien virkojen aih eu ttam at m enot oli o tetta v a huom ioon teh täessä E duskunnalle esity stä korotettujen m äärä rahojen m yöntäm isest ä. 14. P a n k in k iin te istö jä koskevia toim enpiteitä. K okouksessaan.toukokuun 20 päivänä P an k k ivaltu u sm ieh et o ik eu ttiv a t J o h to k u n nan rakennuttam aan Pankin setelipainon y h teyteen seteliklisheiden valm istam ista var ten ta rv itta v a n lisärakennuksen sekä k ä y t täm ään sen rakentam iseen ja sisustam iseen P ankin varoja 1,200,000 m arkkaa. E lokuun 30 päivänä J o h to k u n ta ilm oitti Pankkivaltuusm iehille, e ttä osa rakenteella olevasta k lish eelaitok sesta oli tä y ty n y t sijoit taa Pankin to n ttiin rajoittu valle osalle H e l singin kreikkalais-katolisen seurakunnan omist am aa to n ttia ja e ttä sanottu seurakunta oli tarjoutunut m yym ään ta rv itta v a n alueen 300 m arkan hinnasta neliöm etriltä. Täm än johdosta P ankkivaltuusm iehet, syysk u u n 6 päivänä p ä ä ttiv ä t v a ltu u tta a Johtok u n n an päättäm ään täm än kaupan. 15. T uosirahasäännön uudistam in en. N iinkuin P an k k ivaltu u sm iesten kertom uk sessa vuodelta 1919 Pankkivalioku nnalle 19 :ssä on m a in ittu, p ä ä ttiv ä t P a n k k iv a l tuusm iehet lyk ätä P ankin vuosirahasäännön u u d istam ista ja virkam iesten asem aa k os kevan k ysym yk sen, kunnes olisi eh d itty hankkia siitä riittävä s e k ä asiallinen että lainopillinen selvitys. K okouksessaan tou k o kuun 5 päivänä P an k k ivaltu u sm ieh et p ä ä t tiv ä t kehoilt a,a J ohtokuntaa m ikäli m ahdol lista, sy k syyn m ennessä laatim aan ja P an k k i valtuusm iehille lähettäm ään ehdotuksen u u deksi vuosirahasäännöksi. J o h to k u n ta il m oitti marrask. 3 päivänä,, e ttä olosuhteet eivät, vieläkään olleet sallineet täm än te h tävän to teu tta m ista, vaan oli Joh tok u n n an m ielestä edelleenkin tu lta v a toim een tila päisillä palkanparannuksilla. T äm än jo h dosta, esittiv ä t P an k k ivaltu u sm ieh et P a n k k i valiokunnalle sen suunnitelm an kalliinajanlisistä Suom en P ankin virka- ja palvelusm iehille sekä eläkkeennauttijoille, josta seuraavassa :ssä kerrotaan. 16. V irka- ja palvelus m iesten palkkaus. P äätök sellään joulukuun 17 p äivältä 1919 E duskunta m yönsi P an k k ivaltu u sm iesten k ä y tettä v ä k si Suom en P an k in varoista seuraavat vu o tu iset m äärärahat: 1) 155,000 m arkkaa sen lisäksi, m itä vuosirahasäännössä on o so itettu ylim ääräisten apulaisten palkkaam iesksi Suom en Pankkiin; 2) 400,000 m arkkaa k alliina j an 1i s i i n Suom en Pankin palveluksessa olevain henkilöiden palkkauk seen aikaisem piin tähän tarkoitukseen m yön n etty jen varain lisäksi ja 3 ) 300,000 m ark kaa m iesk oh taisten palkanlisien m yön täm istä varten Suom en P an k in p alvelu k sessa o le ville henkilöille. Sitä p aitsi E dusku nta oik eu tti P an k k ivaltu u sm ieh et toistaisek si m yöntäm ään Suom en P ankin täysin p alvelleille virka- ja palvelusm iehille an n ettu ih in ja an n ettaviin eläkkeisiin kalliinajanlisää korkeintaan 100 % eläkkeen m äärästä. Täm än E duskunnan päätöksen nojalla P an k k ivaltu u sm ieh et joulukuun 23 päivänä 1919 va h v istiv a t Suom en P an k in täysin p alvelleille eläkkeennauttijoille sekä joulukuun 24 päivänä p alkannau ttijoille vuoden 1920 alusta m a k setta v a t kalliinajanlisät.

3 Il Naidcii korotnstcii kautta eiv ä t m yön n etyt m äärärahat tu lleet kokonaan k ä y te ty ik si. 15 määrärahat yhdistettäisiin yhteissum m iksi, jotk a vuosirahasääntöön sisä lty v ä in m äärärahain lisäksi o lisivat P an kkivaltuusm iesten käytöt tävinä, P an k k ivaltu u sm ieh et m arras kuun 20 päivänä p ä ä ttiv ä t p y y tä ä P a n k k i valiokuntaa E duskunnalle ehdottam aan, K un sittem m in kävi ilm i, e ttä E du sk u n nan m yön täm ällä m äärärahalla valtion virka m iesten palkat oli k o ro tettu h u om a tta v asti enem m än kuin Suom en P a n k issa ja Pan kin palkannautt ijat olivat sen joh d osta ano e ttä vuonna 1920 k ä y tettä v ä n ä oleva n eet palkkainsa korottam ista valtio n virka 'm ääräraha kalliinaj a niisiin Suom en P ankin m iesten palkkain tasalle, v a h v istiv a t P a n k k i palveluksessa oleville henkilöille k o ro tetta i valtuusm iehet, J ohtokunnan ehd otuk sesta siin. 525,000 markalla; toukokuun 5 p äivänä k orotetut kalliinaja,net 1ä P ankkivaltuusm iest en k ä y tettä v ä k si lisä t, jotk a su o ritettiin vuoden alusta lu yli sen, m itä vuosirahasääntöön on o tettu, kien. P erheolojen perusteella m ak settaviin a setettaisiin 1921 vuoden alusta toistaiseksi palkanlisiin ei tä llö in te h ty m uutosta. seuraavat v u o tu iset määrärahat: 1) 1,925,000 m arkkaa kalliinajanlisiin S u o K un h intataso toukokuun 5 päivänä ta pahtuneiden palkkajärjestelyjen jälkeen ed el m en Pankin vuosirahasääntöön otetu ille virka- ja palvelusm iehille; leen kohosi ja p ä ä te tty je n kalliinajanlisien korotusten k a u tta palkat Suom en P an kissa e iv ä t, lu k u u n o tta m a tta eräitä alim pia sekä kaikkein ylim piä palkkaluokkia, k esk im ää rin nousseet y h tä korkeiksi kuin valtion viroissa m a k setu t, n ä y ttä y ty i tarpeelliseksi jo ennen vuoden loppua uudelleen k orottaa P ank issa m a k setta v ia palkkoja. T ähän n äh den ja kun k ä y te ttä v issä o lev ista m äärä rahoista vielä oli osa jälellä, v a h v istivat P an k k iv a ltu u sm ieh et lokakuun -1 päivänä palvelusm iehille syysk u u n 1 p äivästä lukien su o ritetta v a t korotetu t kallii»ajanlisät sekä p ä ä ttiv ä t, e ttä niiden lisäksi palvelusm iehille oli su o ritetta v a palkanlisää perheolojen no: jalla sam ojen p eru steid en m ukaan kuin v a l tio n viroissa. V irkam iesten p alkkaetujen parantam iseen eiv ä t P a n k k ivaltu u sm ieh et silloin voin eet ryh ty ä, koska k ä y te ttä v issä o lev a t m äärä rahat ed elläm ain ittujen palkankorotusten k au tta oliv a t kokonaan k ä y te ty t, lukuun o tta m a tta m iesk oh taisia palkanlisiä varten m y ö n n etty ä m äärärahaa, josta oli jälellä noin 120,000 m k. Täm än johd osta ja m y ö s kin p itäen tarpeellisena, e ttä E dusku nnalta v u o tta 1921 varten m äärärahoja an ottaessa useilla eri E duskunnan päätöksillä m y ö n n etyt 2) 1,300,000 m arkkaa ylim ääräisten ap u laisten palkkaam iseksi Suom en Pankkiin; 3) 300,000 m arkkaa m iesk oh taisten p al k a llisie n m yön täm istä varten Suom en P a n kin palvelu k sessa oleille henkilöille; -.1) 70,000 m arkkaa virkalom an h ankkim i seksi Suom en P ankin virkam iehille; e ttä kaikki yli vuosirahasäännön varem m in m y ö n n ety t m äärärahat vuoden 1921 alusta lakkautettaisiin; sekä e ttä P an k k ivaltu u sm ieh et oik eu tettaisiin viim e syysk u u n 1 p äivästä lukien to ista i seksi korottam aan Suom en Pankin täysinpalvelleiden ta i todellisen sairauden takia eronneiden virkam iesten ohjesäännön m u k ai set eläk k eet 200 prosentilla ja sam anlaisesta sy y stä eronneiden p alvelusm iesten 400 pro sentilla. Sam alla p ä ä ttiv ä t P an k k ivaltu u sm ieh et h yv ä k sy ä Joh tok u n n an ehdotuksen eri virka m iehille syysk u u n 1 p ä iv ä stä m ak setta v ista kalliinajanlisistä, ed ellyttäen, e ttä E d u s kunta m yön täisi ta r v itta v a t m äärärahat. Jou lu k u u n 13 p äivän ä p ä ä tti E duskunta m yön tää P an k k ivaltu u sm iesten eh dottam at ja P an k kivalioku nnan puoltam at m äärärahat ja eläkkeisiin a n n ettavat kalliinajanlisät. 17 S. V a n k k i r a l l il lisin i< st< n ja Ulin t a r k a s ta jn in p a lkkio t. Pankkivalioku nnan esit yksestä E duskunta joulukuun 13 päivänä päätti, e ttä Suom en P ankin varoista on vuoden 1921 alusta to is taiseksi suoritettava, niille pankkivalt.uusm iehille, jotka, ovat velvolliset olem aan osalli sina kaikissa valtu u sm iesten käsiteltävinä olevissa asioissa, P ankki valtuusm iehille anne tun johtosäännön m ukaan heille tu levan palk kion lisäksi, 4,000 m arkkaa ja p u h een joh ta jana toim ivalle 0,000 m arkkaa vuodessa. Pankkivalioku nnan esity k sestä, joka oli te h ty P an k k ivaltu u sm iesten a lo tteesta, päätti E d u sk u n ta huhtikuun 27 päivänä, e ttä Suom en P an k in tilin tark astajille on vuod esta 1920 alkaen toistaisek si m a k set tava seitsem änkym m entä m arkkaa päivältä heille voim assaolevan säännöksen m ukaan tu lev a n päivärahan lisäksi. 18. E r in ä is iä m äärärahoja, a) E lä kkeitä. Lokakuun 30 päivänä P an k k ivaltu u sm ie het P ankin O hjesäännön 63 :n 8 m om :in nojalla p ä ä ttiv ä t Joh tok u n n an esity k sestä korottaa P ankin pääkonttorin en tiselle kassaapulaiselle F a n n y W irz6nille m y ö n n ety n vuotuisen avustuksen 3,000 m arkasta 4,200 m arkkaan. b) A vustuksia, k a p in a n johdosta kä rsin eille. L eskirouva Selm a G um m eruksen kahdelle lapselle m y ö n n ety n avustuksen, josta tieto on an n ettu P an k k ivaltu u sm iesten kertom uk sessa vuodelta 1919 Pankkivalioku nnalle 16 ^:n d)-kohdassa, P an k k ivaltu u sm ieh et k o kouksessaan lokakuun 30 päivänä päättivät -johtokunnan esity k sestä, ottaen huom ioon vaikeat toim eentulom alidollisuudet, korottaa 2,100 m arkkaan vuodessa kum paakin lasta kohti. L eskirouva F a n n y Sundgrenille, joka oli pyytänyt, avu stu sta Suom en P ankin varoista sen johdosta, e ttä hänen m iehensä H ä m een linnan konttorin pankinkom issari B e rte l Em erik Sundgren oli kapinan aikana m urhattu, k oettaessaan suojella pankin om aisuutta jou tu m asta kapinallisten haltuun, P a n k k i valtuusm iehet lokakuun 30 päivänä m yön si vät; kahden alaikäisen lapsen elatuksen ja toim eentulon turvaam iseksi 2,400 m arkkaa vuodessa kum paakin lasta kohti, kunnes he ovat tu lleet täysi-ikäisiksi. c) T a r v e ra h a t. J a tk u v a liintain nousu va ik u tti, e ttä S u o m en P an k in haarakonttoreille vuodeksi 1920 m y ö n n ety t tarverahat m elkein kaikissa k o n t toreissa osoittautuivat, riittäm ättöm ik si. Senv uoksi Pankki valtu u sm ieh et J ohtokunnan e si ty k se stä joulukuun 30 p äivänä p ä ä ttiv ä t, e ttä puheenalaisia m äärärahoja eri k o n tto reissa oli k o ro tetta v a seuraavilla m äärillä: T urun konttorissa 3,000, V iipurin 1,000, T am pereen 4,000, V aasan 1,200, Oulun 800, P orin 2,500, J o en su u n 1,000, M ikkelin 1,000, J y v ä sk y lä n 1,200, Sortavalan 4,500, K otkan 2,000 ja H äm eenlinnan konttorissa 500 m arkalla. V uodeksi 1921 m yön sivät P an k k iv a ltu u s m ieh et sam ana p äivällä eri konttoreille tarverahoina k ä y tettä v ik si seuraavat m äärä rahat: T urun konttorille 8,000, Viipurin 9.000, T am pereen 7,5 0 0, V aasan 6,000, Oulun 4,300, K uopion 5,000, P orin 5,000, Joen su u n 3,500, M ikkelin 3,000, J y v ä sk y lä n 3.000, Sortavalan 6,000, K otkan 4,000 ja H äm eenlinnan konttorille 3,500 m arkkaa. \

4 Hi 17 Hl Jo h to k u n ta. V altion eu voston v. 191!) Joh tok u n n a n jä senelle J a lo Järnefelt ille sairauden vuoksi kuudeksi kuukaudeksi m yön täm ä virk a va paus k esti 1920 vuoden tam m ikuun 10 p äi vään. J a tk u v a n sairauden vuoksi anoi p an kinjohtaja J ä rn efelt pii,ennettyä virkava p au tta edelleen kuuden kuukauden ajaksi, lu ettu n a tam m ikuun 16 p ä iv ä stä, minkä V altion eu vosto hän elle m yönsi. P an kinjohtaja J ä rn efeltin kuolem an jo h dosta kesäkuun 3 päivänä joutui J o h to k u n nan lainopillisen jäsen en virka avoim eksi. P an k k ivaltu u sm ieh et p ä ä ttiv ä t kesäkuun 11 päivänä ju listaa viran h a etta v a k si sekä a s e t tivat, elokuun 19 päivänä virkaa hak eneet henkilöt viran u udelleen tä y ttä m istä varten ehdolle seuraavasti: ensim äiselle ehdokassijalle lakitiedet t enkandid aatti E rnst G rästenin, toiselle eh d o kassijalle varatuom ari M ax Sabellin sekä kolm annelle ehdokassijalle varatuom ari V al ter S ahlsteinin. Syysk uu n 3 päivänä T asavallan P resid en tti n im itti lakit. kand. G rästenin puheenaole vaan virkaan. P ankinjohtaja Järnefelt in sairauden aikana sekä hänen kuolem astansa viran vakinai seen tä y ttä m iseen saakka on virkaa V altio neuvoston m ääräyk sestä hoitanut lakit, kand. E rnst Grästen. 20. D isko n ttokom iteat. V uodeksi 1921 o v a t P a n k k ivaltu u sm ieh et joulukuun 16 p äivän ä valin n eet d iskonttokom iteain jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: T urun konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kunnallisneuvosm ies Ernst P e tte r J ohan T hom e n ja kauppias E vert V ilhelm N ylu n d in sekä varam iehiksi kapteen i vapaaherra Rolf M axinulian (Carpelanin ja johtaja Kustaa, i l. 1i eickellin; Viipurin konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi konsuliagentti Carl E dvin E kström in ja kauppias Paul Sergejeffin sekä varam iehiksi johtaja IOrnst H äm äläisen ja Suom en O suus kauppojen K eskusosuuskunnan r. 1. sikäläi sen sivukonttorin toim itusjohtajan O tto Korhosen. Tam pereen konttoriin: varsinaisiksi jä se niksi kauppaneuvos F abian Klingendahlin ja oikeusneuvosm ies Kaarlo Flal jalan sekä varam iehiksi teh tailija J o h an N iklas S alm i sen ja Osuusliike Voim an toim itusjohtajan P en tti Hirvosen; Vaasan konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi porm estari Ivar V ilhelm Ilasselb lattin ja kauppaneuvos T nom as Laurellin sekä vara m iehiksi varatuom ari H enrik Joh an n es P o nt römin ja Suom en Osuuskauppojen K e s kusosuuskunnan sikäläisen sivukonttorin jo h tajan J. A latalon, sekä Oulun konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kauppaneuvos Frans A dolf Riekin ja varakonsuli T orsten Lundbergin sekä varam ie hiksi Oulun 'O suuskaupan johtajan Otto Karhin ja v a lja steh ta itten johtajan Birger Ossian Haglundin; Kuopion konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kihlakunnantuom ari Frans Oskar M öllerin ja teh tailija J o h an Fredrik D ahlström in sekä varam iehiksi varatuom ari U kko E m il H jalm ar A ndershan ja asianajajan, insinööri P ekka J u h o Rinkisen; P orin konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi vuorineuvos F ritz A rthur J.useliuksen ja johtaja T oivo R intalan sekä varam iehiksi kamreeri J o h an Leinebergin ja kauppias J o h a n Odert Rosengrenin; Joen su u n konttoriin: varsinaisiksi jä se niksi rehtori Aaro M arkkasen ja porm estari Tauno E dvard Bernerin sekä varam iehiksi liik em ieh et N iilo Suihkon ja Karl H enrik E liel Porthanin; M ikkelin konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kauppaneuvos Carl Fredrik P öndisen ja entisen liikennetarkastajan A ugust Fredrik G ranfeltin sekä varam iehiksi varikonesim ies E d vin A lleenin ja M ikkelin Osuuskaupan johtajan kauppias Yrjö Paarman; J y v ä sk y lä n konttoriin: varsinaisiksi jä se niksi porm estari H jalm ar H ugo Ossian H ollm eruksen ja Suom en Osuuskauppojen Keskusosuus kunnan sikäläisen sivukonttorin hoitajan K aarlo W ilhelm L aitilan sekä vara m iehiksi apteekkari E ugen M ansneruksen ja lehtori H erm an H äm äläisen; S ortavalan konttoriin: varsinaisiksi jäse niksi en tisen kihlakunnantuom arin Karl G ustaf B ergin ja kauppias Ossian E vert K ivisen sekä varam iehiksi käsityöläisneuvojan, Sortavalan Osuuskaupan r. l:n h allin to neuvoston varapuheenjohtajan J u h o J a l mari T y y n elä n ja johtaja Tuom as Nissisen; K otkan konttoriin: varsinaisiksi jäseniksi kauppias E m il Saxellin ja liikem ies Arthur Lem ken sekä varam iehiksi porm estari A tte Möngön ja m aanm ittari Gunnar Bäckström in; H äm eenlinnan konttoriin: varsinaisiksi jä seniksi insinööri J o h a n H enrik H olm enin ja kauppaneuvos A nders G ustaf Skogsterin sekä varam iehiksi entisen lääninsihteerin Karl U no Chydeniuksen ja kauppias Joh a n W erner Fredrikssonin; 21. P a n kk iva ltu u sm ieste n vira n to im itu s. P ankkivaltuusm iehistä olivat vuonna 1920 vuorossa erota, n iistä k olm esta Pankkivaltuusm iehestä, joiden tu lee olla osallisina kaikissa P an k k ivaltu u sm iesten k äsiteltävin ä olevissa asioissa, filos ofiantohtori Ernst Fredrik N evanlinna, sekä n iistä k olm esta P ankkivaltuusm ieliestä, joiden tu lee olla osallisina kaikkien P an k k ivaltu u sm iesten y h teisesti ratkaistavissa asioissa, T asavallan P resid en tti Kaarlo J u h o S tih lb erg. S itä paitsi erosi kuolem an k au tta p an k k ivaltu u s m iesten toim esta, pankinjohtaja E m il Schybergson, joka, vuonna 1918 oli v a littu pankkivaltuusm ieheksi olem aan kolm en vuoden aikana osallisena kaikissa P an k k ivaltu u s m iesten käsiteltävin ä olevissa asioissa. H uhtikuun 30 p äivänä 1920 to im itetu ssa P an k k ivaltu u sm iesten ja P ankin tilin ta r kastajain sekä heidän varam iestensä v a a lissa, valittiin: p a n k k iv a ltu u sm ie h ik si: olem aan osallisena kaikissa P ankkivaltuusm iest en k ä siteltävin ä olevissa asioissa filosofiantohtori E rnst F red rik N evanlinna ja toim itusjohtaja W ilhelm A lexander Lavonius, edellinen kolm en ja jälkim äinen yhden vuoden ajaksi; p a n kk iva ltu u sm ie h eksi olem aan osallisena kolm en vuoden aikana kaikkien P an k k i valtuusm iesten y h teisesti ratkaistavissa a si oissa todellinen valtion eu vos A ugust R am say: < p a n k k ira Uuusm iesten varani ieh iksi: ensim äiseksi filosofianm aisteri N iilo Liakka; toiseksi professori J u h o H eik k i Vennola; kolm anneksi esittelijäsih teeri A kseli A u gust Listo; neljänneksi lak itied etten k an d id aatti Lauri af Heurlin; viidenneksi toim itu sjoh taja A x el P alm gren; sekä kuudenneksi johtaja K aarlo T oivo Salm io. tilin ta rk a sta jik si : k ansakoulunopettaja J u h o P ek k a Kokko; filosofiantohtori Oskari W ilho Louhivuori; m aanviljelysneuvos Erkki P u llinen ja filosofianm aisteri H ugo R obert W äinö W uolijoki; tilin ta rka sta ja in va ra m ieh iksi: ensim äiseksi m aanviljelysneuvos Karl Bruncrona; toiseksi sanom alehdentoim ittaja A rtturi Aalto; kolm anneksi pankkikonttorin esim ies Väinö Selander; sekä

5 neljänneksi lakitiedettenkandidaatti Risto H eikki R yti. Vaalin tapahduttua kokoontuivat Pankkivaltuusm iehet toukokuun 3 päivänä ja v a litsivat puheenjohtajakseen toim itusjohtaja Lavoniuksen ja varapuheenjohtajakseen filosofiantohtori Nevanlinnan. Kertom usvuoden kuluessa ovat jäävillisyyden tai m uun syyn aiheuttam an esteen sa t tuessa Pankkivaltuusm iehille, varamiehinä toim ineet herrat Liakka, Lavonius, Palmgren, Listo, Vennola, af H eurlin ja Salmio. W. A. Lavonins. E. Nevanlinna. Väinö Tanner. Pankkivaltuusm iehistä ovat v vuorossa eroamaan, niistä kolmesta pankkivaltuusm iehestä, joiden tidee olla osallisena kaikissa Pankkivaltuusm iesten käsiteltävinä olevissa asioissa, toim itusjohtaja W ilhelm Alexander Lavonius, sekä niistä kolmesta pankkivaltuusm iehestä, joiden tulee olla osallisina kaikkien Pankkivaltuusm iesten y h te i sesti ratkaistavissa asioissa, filosofianiohtori Lauri Kristian Relander. Helsingissä m aaliskuun 21 p:nä K. Heinonen. August Ramsay. J. H. Vennola. Liiti1Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten kertomukseen vuodelta Y le is k a ts a u s Suomen Pankin tilaan ja toimintaan vuosina » K. N. Rauhala. K I. Suomen Pankin tila Joulukuun viimeisenä päivänä H-» III. Taulu osoittava pankin tilaa joka vuosineljänneksen lopussa vuosina (S IV. Taulu osoittava pankin käyttämätöntä setelinanto-oikeutta joka kuukauden lopussa vuosina s V. Pankin kassatila vuosien lop u ssa... 9 VL Pankin rahaliike vuosina VII. Tulos pankin toiminnasta vuosina VIII. Voittovarojen tili vuosina

6 2 3 I. Suonien Pankin t Joulukuun viimeisenä päivänä V A R A T. V ELAT. S e te lin a n to a v a s t a a v a t v a r a t. Metallikassa: V a a d itta e s s a m a k s e tta v a t s ito u m u k se t. Suomen kultarahaa.. 2S,.')f»5,0 i 0 1,123,942,801 _ Ulkomaan kultarahaa ,505, postivekseleitä. G,607, Rahaksi lyömätöntä kultasi 477, osotuksia Pietarin kont Kultaa rahapajasssi ,12 42,628, toriin... 51, ,658, Suomen h o p earah aa ,(i57 50 Valtiovaraston pano- ja ottotilillä 6,077, Suomen vnltioohligatsionoja Suomen ralia 823,405, Muiden ,030, ,108, Obligatsionoja ulkomaan rahassa. 171,014, Perittyjä v ek seleitä , Ulkomaisia kirjeenvaihtajia. 74,553, Valtiolainain vuotuismaksuja , Ulkomaan setelirahaa ja kuponkeja 357, Ulkomaisia kirjeenvaihtajia... 8,308, Ulkomaisia vekscloitä... 81,735, ,195,130,425 Eri t i l e j ä... 12,360, ,380, ,275,000, K a n t a r a h a s t o... 25,000,000 K o tim a in en la in a u s. Vekseleitä Suomen rahassa. Hypoteekkilainoja ,632,464 31,666,710 V a r a r a h a s t o... 68,513, Pankkikiint.eistöjen ja kaluston arvo 3,378, ,801, ,801, K assakreditiivejä... 1, ,087,020 V o itto v a r o ja : Käyttämättä... 25,039, M u u t v a r a t. Rahaksi lyömätöntä hopeata Suomen vaskirahaa.... Obligatsioneja Suomen rahassa Eri tilejä... 25, , ,627, ,014 Setelinantoa vastaavat v a r a t...1,105,130,425:08 Sen lisäksi on pankki oikeutettu antam aan s e t e l e i t ä ,000,000: - 1,395,130,425:08 Poistetaan: vaad ittaessa m aksettavat sitou- ' Kasvaneita korkoja, saldo. P ankkik iin teistöt... 3,378, , M yönnetyistä kassakroditiiveistä n o stam atta oleva määrä. 1,079,154: 23 1, ,221: 48 K a l u s t o ,378, ,712,772 K äyttäm ätön setelinanto-oikeus Smk 118,952,203: G0 Smk. 11,397,030,227 Smk 1,397,930,227 26

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. T A M M E L A N R Ø A ROROIISPÄIVÄMÄÄRÄ Kunnanva ltuusto 8.8. 1994 8 I Ø 8 7 KANSALAISOPISTOTOIMI NTAA KOSKEVAN SOPIM UKSEN UUSIMINEN [ ] Rhall 255 Forssan kaupunginhallitus esittää 23. 6.1994 päivä- 1.8.1994

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

7 iedoitus* ja ohjekirje

7 iedoitus* ja ohjekirje '%? )/ " 3?-'t10 (HSo) S t? IL. 7 iedoitus* ja ohjekirje Joulukuu N:o A/12 1951 S u o m e n K o m m u n i s t i s e n P u o l u e e n j ä r j e s t ö i l l e Työväenluokan taisteluyhtenäisyyden aikaansaaminen

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 30 16.06.2015 Kunnanhallitus 166 31.08.2015

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot