Alkoholin kulutus kasvaa Suomessa (1). Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholin kulutus kasvaa Suomessa (1). Suomessa"

Transkriptio

1 video lääketiede Alkuperäistutkimus Jarmo Kantonen, Kaisa Niittynen, Juho Mattila, Päivi Kuusela-Louhivuori, Eila Manninen-Kauppinen, Sinikka Pohjola-Sintonen Päihtyneet ja päihdeongelmaiset potilaat Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikalla Lähtökohdat Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamat ongelmat näkyvät Suomessa entistä enemmän sairaanhoidon päivystyspisteissä, mutta aiheesta on vähän tutkimustietoa. Yleisesti arvioidaan, että käyntidiagnooseissa näkyy vain osa päihdeongelmista johtuvista päivystyskäynneistä. Menetelmät Tutkimusjaksoina ja tiedusteltiin Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikalla kaikilta potilailta päihteiden käyttöä. Tieto kerättiin lomakkeelle, jonka hoitaja täytti tulohaastattelun yhteydessä. Ensimmäisen tutkimusjakson päihdepotilaista tehtiin lisäksi tarkempi selvitys päivystyskäyntiin käytetyistä resursseista ja päihdeongelman näkymisestä hoitotiedoissa. Tulokset Tutkimusjaksoina yhteispäivystyksessä kävi yli 18-vuotiasta potilasta. Tutkimuslomake täytettiin potilaasta (82 %), ja heistä arvioitiin päihtyneeksi tai päihteistä riippuvaisiksi varmasti 18 %. Mahdollisesti päihtyneet tai päihteistä riippuvaiset mukaan lukien heitä oli kaikkiaan 27 %. Päihtyneiden osuus potilaista oli suurin päivystysaikana. Suurimman osan heistä hoiti terveyskeskuspäivystäjä. Päihdepotilaista puolet tuotiin ambulanssilla ja 23 % heistä viipyi yli 5 tuntia päivystyspoliklinikalla. Neljännes päihdepotilaista siirtyi sairaalahoitoon. Vain 38 %:lla päihdepotilaista oli päihteisiin yhdistävä diagnoosi. Sairauskertomusmerkintöjen mukaan 9 % päihdepotilaista sai ohjausta päihdeongelman hoidosta. Päätelmät Päihteiden käyttö tai päihderiippuvuus liittyi varmasti tai mahdollisesti 27 %:iin päivystyspoliklinikan käynneistä. Päihteiden käytöstä johtuvat ongelmat kuormittavat päivystystä merkittävästi. Käyntidiagnooseja tarkastelemalla ei saa oikeaa käsitystä päihdeongelman laajuudesta päivystyksissä. Selviämishoitoasemia ja päivystyksessä tehtäviä mini-interventioita tarvitaan. Alkoholin kulutus kasvaa Suomessa (1). Suomessa kuolee alkoholin käytön takia vuosittain noin ihmistä, ja heistä alkoholimyrkytykseen lähes 500 henkilöä. Alkoholi on työikäisten miesten ennenaikaisten kuolemien suurin aiheuttaja. Terveydenhuollon eri potilasryhmistä on miehistä lähes 20 % ja naisista noin 10 % alkoholin suurkuluttajia (2). Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamat ongelmat näkyvät entistä enemmän sairaanhoidon päivystyspisteissä, mutta aiheesta on niukasti tutkimustietoa. Yleisesti arvioidaan, että käyntidiagnooseissa näkyy vain osa päihdeongelmista johtuvista päivystyskäynneistä. Päihdepotilaan hoitokäytäntöön ei enää kuulu päihdepotilaan kuljettaminen putkaan, vaan asianmukaisen tutkimuksen ja hoidon antaminen päivystyksessä (3,4). Poliisin kynnys viedä potilaita päivystyksestä putkaan on noussut. Kaikki tämä lisää päihdepotilaiden määrää päivystyksissä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää päihtyneiden ja päihdeongelmaisten käyntien määrää ja kuormitusta Husin Peijaksen sairaalan yhteispäivystyspoliklinikalla. Se on kävijämäärältään yksi Suomen vilkkaimmista päivystyksistä, jossa vuonna 2005 oli terveyskeskus- ja erikoissairaanhoidon käyntiä. Aineisto ja menetelmät Kaikilta Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen päivystyspoliklinikalla käyneiltä potilailta tiedusteltiin päihteiden käyttöä. Tieto kerättiin lomakkeelle, jonka päivystyspoliklinikan hoitaja täytti tulohaastattelun yhteydessä. Hoitaja merkitsi siihen arvionsa potilaan päihtymyksestä, päihderiippuvuudesta tai häiriökäyttäytymisestä vaihtoehdoin ei, kyllä, mahdollisesti. Alkometriä ei käytetty tavanomaista useammin tutkimuksen takia. Tietojen kattavuuden turvaamiseksi koko hoitohenkilökunta perehdytettiin tutkimukseen. Tutkimushoitaja (KN) erotteli ne lomakkeet, joihin oli merkitty kyllä- tai mahdollisesti-vaihtoehdot päihtymyksen, päihderiippuvuuden tai häiriökäyttäytymisen kysymyksiin. 4923

2 Häiriökäyttäytyminen Ensimmäisen otantaviikon aikana selvitettiin myös häiriölääketiede Tämän jälkeen hän täytti sairauskertomustietojen avulla näiden potilaiden seurantalomakkeen. Diagnoosimerkinnät tarkistettiin lääkärin (JK) kanssa. Arviointi päivystyspotilaiden päihtymyksestä ja päihderiippuvuudesta uusittiin mahdollisen vuodenajasta riippuvan vaihtelun selvittämiseksi. Tästä jälkimmäisestä otoksesta ei tehty yllä kuvattua jatkoselvittelyä, koska ensimmäisen otoksen aineisto oli jo iso ja selvittely runsaasti työtä sitovaa. Päihdeprojekti hyväksyttiin Husin TKK-hankkeeksi (tutkimus-, kokeilu- ja kehityshanke) ja Husin koordinoiva eettinen toimikunta myönsi tutkimukselle luvan. Peijaksen sairaalalta anottiin ja saatiin lupa tutkimuksen toteuttamiseksi. Tulokset Taulukko 1. Ensimmäisen tutkimusviikon ( ) aikana kävi yhteispäivystyksessä 805 yli 18-vuotiasta potilasta. Heistä 123 kävi sisätautien ja 93 kirurgian erikoisalan päivystyksessä. Erikoisalakäynneistä noin kolmannesta edelsi käynti terveyskeskuspäivystäjällä. Päihtymistä tai päihderiippuvuuden arviota koskeva lomake täytettiin 705 potilaasta, mikä edusti 88:aa prosenttia viikon potilaskäynneistä. Potilaista varmasti päihtyneeksi arvioitiin 12 % ja mahdollisesti päihtyneeksi 4 %. Päihderiippuvuuden arvioitiin olevan kyseessä vastaavasti 14 %:lla ja mahdollisen päihderiippuvuuden 11 %:lla. Päihtyneiksi tai päihteistä riippuvaisiksi arvioitiin 18 % potilaista, ja mahdollisesti päihtyneiksi tai päihteistä riippuvaisiksi arvioitujen luokat mukaan lukien 27 % (taulukko 1). Päihtyneiden ja päihderiippuvaisten osuus Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikalla käyneistä 18 vuotta täyttäneistä potilaista Yhdistetty aineisto Päihtyneet 16 % 19 % 18 % Riippuvaiset 25 % 22 % 24 % Päihtyneet ja/tai 27 % 27 % 27 % riippuvaiset Kuvio 1. Päihtyneiden ja päihderiippuvaisten potilaiden käyntien osuus 18 vuotta täyttäneistä potilaista eri viikonpäivinä Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikalla. Toisen tutkimusviikon aikana kävi yhteispäivystyksessä 832 yli 18-vuotiasta potilasta. Tutkimuslomake täytettiin 634 potilaasta, mikä edusti 77:ää prosenttia viikon aikana käyneistä potilaista. Heistä päihtyneiksi arvioitiin 14 % ja mahdollisesti päihtyneiksi 5 % ja päihderiippuvaisiksi vastaavasti 13 % ja mahdollisesti päihderiippuvaisiksi 9 %. Päihtyneeksi tai päihderiippuvaiseksi arvioitiin 20 %, ja mahdollisesti päihtyneiksi tai päihteistä riippuvaisiksi arvioitujen luokat mukaan lukien 27 %. Päihdearvion eri luokat on esitetty taulukossa 1. Päihtymyksen ja päihderiippuvuuden arviointi Ensimmäisen tutkimusviikon aineistoon kirjattiin 105 potilaan alkometrilukema (15 %) ja lukemien keskiarvo oli 1,9 promillea. Toisen tutkimusviikon aineistossa tiedossa oli 84 potilaan (13 %) alkometrilukema ja lukemien keskiarvo oli 1,7 promillea. Molempien tutkimusviikkojen aineistoja tarkasteltiin myös yhdistettynä, koska ne olivat varsin yhdenmukaiset. Naisia oli päihtyneeksi tai päihderiippuvaisiksi arvioiduista 46 %. Päihtyneiksi tai päihderiippuvaisiksi arvioitujen osuus oli suurin viikonloppuna (kuvio 1) ja yöllä (kuvio 2). Sairauskertomustiedot vahvistivat poikkeuksetta tulohaastattelun yhteydessä tehdyn varman arvion päihtymyksestä tai päihderiippuvuudesta ja mahdollisesti päihtyneiden luokassakin lähes aina. Myös alkometritiedot osoittivat hoitajien arvion hyvin luotettavaksi: 89 % puhallutuksessa päihtyneeksi mitatuista oli arvioitu päihtyneiksi, ja mahdollisesti päihtyneiden luokka mukaan lukien heitä oli 98 %. Osalla puhallutetuista ei todettu promilleja. Näistä vain 4 % oli arvioitu päihtyneiksi. Heistä osalla saattoi olla kyse lääkeriippuvuudesta tai -vaikutuksesta, mutta tätä ei erikseen selvitetty. Päihdepotilaiden käynnit Ensimmäisen viikon aineistosta selvitettiin päihtyneeksi tai päihderiippuvaisiksi arvioitujen (mahdollisesti-luokka mukaan lukien, n = 194) käynnit tarkemmin. Lähes puolet potilaista, 48 %, tuli ambulanssilla. Tulosyiden kirjo oli laaja. Tapaturmat ja myrkytykset seurauksineen olivat yleisimpiä päivystysdiagnooseja, mutta kaikkiaan 119 erilaista diagnoosia oli käytetty. Osassa terveyskeskuskäynneistä ei ollut diagnoosimerkintää. Eniten käytettyjä diagnoosiryhmiä olivat S eli vammat ja myrkytykset (34 kpl), F eli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (24 kpl), R eli muualla luokittamattomat oireet (23 kpl) ja I eli verenkiertoelinten sairaudet (15 kpl). Päihtymystä tai päihderiippuvuutta kuvaava diagnoosi puuttui 62 %:lta mahdollisesti tai varmasti päihtyneeksi tai päihderiippuvaiseksi arvioidulta potilaalta. Päihdeongelman takia annetusta ohjauksesta oli sairauskertomusmerkintä 9 %:lla potilaista. Erikoislääkärin konsultaatioita tehtiin 24 %:lle. Kirurgia ja sisätaudit olivat tavallisimmat erikoisalat, joilla potilaita hoidettiin. Vain muutamia merkintöjä löytyi psykiatrin tai päihdelääkärin konsultaatioista. Sairaalaan otettiin 25 % potilaista ja kotiin meni 64 %. Loput jakautuivat eri laitoksiin ja putkaan. 4924

3 käyttäytymistä päivystyspoliklinikalla. Aineiston 705 potilaasta 1,6 % (11 potilasta) käyttäytyi uhkaavasti ja 5,1 % (36 potilasta) häiritsevästi. Kymmenen potilaan (1,4 %) saattaja käyttäytyi häiritsevästi. Häiriöt liittyivät lähes kaikissa tapauksissa päihtymykseen tai päihdeongelmaan: uhkailutilanteista 82 %, häiriötilanteista 92 % ja saattajan aiheuttamista häiriötilanteista 80 % liittyi tällaiseen ongelmaan. Päihtyneiden ja päihderiippuvaisten (n = 194) viipymisaika päivystyspoliklinikalla oli kirjattu 92 %:lla potilaista. Keskimääräinen viipymä oli 3 tuntia 34 minuuttia, mutta yli 5 tuntia viipyi 23 % potilaista ja varmasti päihtyneistä tai päihderiippuvista 31 %. Päihtyneen viipyminen päivystyksen tiloissa lisää häiriökäyttäytymisen mahdollisuutta. Pohdinta Tämän tutkimuksen mukaan päivystyspoliklinikan potilaista oli päihtyneitä %. Kun päihderiippuvaisiksikin arvioidut potilaat otettiin mukaan, jopa neljänneksessä käynneistä oli päihde mukana. Tulos on yhtenevä Tampereella tehdyn tutkimuksen kanssa, jossa 27 % päivystyksen potilaista oli suurkuluttajia (5). Päihtyneistä tai päihderiippuvaisista neljännes otettiin hoitoon vuodeosastolle. Suomalaisen aiemman selvityksen mukaan 20 % sisätautien vuodeosastopotilaista saa hoitoa päihteiden käytöstä johtuvaan sairauteen (6), ja hoitoajat ovat pitkiä (7). Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa tehdyn tutkimuksen mukaan alkoholista johtuva hoitoaihe vei 17,8 % tehohoitopäivistä (8). Tutkimuksemme tulokset vahvistavat käsitystä päihtyneiden ja päihderiippuvaisten potilaiden suuresta määrästä ja merkittävästä kuormituksesta Suomen terveydenhuollolle myös päivystyksen osalta. Tutkimusmenetelmästä johtuen suoranaisesti päihteestä tai päihderiippuvuudesta aiheutuneita käyntejä ei eroteltu niistä käynneistä, joissa päihde tai päihderiippuvuus oli mukana vain epäsuorasti. Tällainen tutkimus olisi syytä tehdä, ja se lisäisi tulosten merkittävyyttä. Tutkimusmenetelmäksi valittiin hoitohenkilökunnan suorittama arviointi päihtyneisyydestä tai päihderiippuvuudesta käyttäen tutkimusta varten suunniteltua lomaketta. Hoitaja täytti lomakkeen tulohaastattelun yhteydessä. Hoitajan arvio katsottiin päihdeongelman tai päihtyneisyyden esiintymisessä luotettavammaksi menetelmäksi kuin potilaan oma ilmoitus tai käyntidiagnoosimerkintä. Tutkimuksen kattavuus oli hyvä: ensimmäisellä tutkimusviikolla lomake täytettiin 88 prosentista ja toisella viikolla 77 prosentista käynneistä. Arviossa ei esiintynyt ylidiagnostiikkaa, sillä ensimmäisellä tutkimusviikolla päihtyneeksi tai päihderiippuvaisiksi arvioiduista potilaista tehty jatkoselvitys osoitti arvion pitäneen paikkansa lähes poikkeuksetta. Myös normaalin päivystyskäytännön mukaan tehdyt alkometripuhallutukset tukivat hyvin tehtyjä arvioita. Kaikkien kävijöiden järjestelmällistä alkometripuhallutusta ei tutkimussuunnitelmaa laadittaessa arvioitu mahdolliseksi suorittaa lupa- ja lainsäädäntösyistä, joten on mahdollista että tulos on todellisuutta pienempi. Käyntidiagnooseihin nojautuva selvitys olisi jättänyt huomiotta 62 % päihtyneistä tai päihderiippuvaisista. Suomessa on selvitetty päihdepotilaan vastaanottoa päivystystilanteessa muutamassa artikkelissa (5,9,10). Niistä kaikista käy ilmi päihdepotilaiden kohtaamisen haastavuus akuuttihoidossa. Tampereella on myös käytetty vuokaaviomallia päivystykseen päihdepotilaan hoidon kehittämiseksi (5). Sen tyyppisillä ratkaisuilla saattaisi olla käyttöä päivystyksissä. Laaja yhdysvaltalainen käyntitietorekisteriin nojautuva tutkimus päätyi tulokseen, jonka mukaan 7,9 %:lla potilaista diagnoosi liitti päivystyskäynnin alkoholiin (11). Tiedot kattoivat 866 miljoonaa päivystyspoliklinikkakäyntiä, jotka tehtiin vuosina Alkoholinkäyttöön yhdistetyt käynnit lisääntyivät 18 % ajanjakson aikana. Espanjassa akuuttiin alkoholimyrkytykseen viittasi 0,7 % 14 päivystyspoliklinikan käyntidiagnooseista; alkoholimyrkytyspotilaiden keski-ikä oli matala, 33 vuotta (12). Lähes sama osuus, 0,6 % akuutteja alkoholimyrkytyksiä, oli diagnoosien perusteella päivystyskäyntirekisterissä Yhdysvalloissa (13). Tuon selvityksen tavoitteena oli arvioida selviämisaseman käyttömahdollisuutta päivystyspoliklinikan asemesta alkoholimyrkytysten hoidossa. Alkoholimyrkytyspotilaista kuitenkin 80 % tarvitsi erilaisia tutkimus- tai hoitotoimia ja 13 % otettiin sairaalahoitoon (13), joten selviämisaseman hyöty arvioitiin siinä toimintakulttuurissa suhteellisen pieneksi. Australialaisen selvityksen mukaan päivystyksessä eniten 5 vuoden aikana käyneestä 500 henkilöstä merkittävä osa oli päihdetai huumeriippuvaisia (14). Edellä selostettujen tutkimusten luvut poikkeavat metodi- ja maakohtaisista alkoholi- ja terveyspoliittisista syistä omistamme, mutta kaikissa kuvastui huoli alkoholimyrkytysten ja päihderiippuvuuden aiheuttamasta lisääntyvästä kuormituksesta päivystyksessä. Alkoholiongelmasta kärsivä potilas työllistää päivystyspoliklinikan henkilöstöä keskimäärin enemmän kuin muut potilaat. Päihtyneenä tai päihteen käytön jälkitilan tai komplikaation takia hän on usein levoton, sekava, vaativa, impulsiivinen tai aggressiivinen. Lisäksi perussairaudet ovat hoidotta ja lääkitykset ottamatta. Usein löytyy uusia sairauksia, jos päästään tekemään edes alustavia tutkimuksia (15). Alkoholiongelmainen potilas myös viipyy päivystyksessä usein Kuvio 2. Päihtyneiden ja päihderiippuvaisten 18 vuotta täyttäneiden potilaiden osuus saapuvista potilaista eri kellonaikoina Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikalla (havaintopisteet ja niihin sovitettu trendikäyrä). 4925

4 Tästä asiasta tiedettiin h Päihteiden lisääntyvä käyttö kuormittaa terveydenhuollon päivystyksiä. Aikaisemman selvityksen perusteella jopa 20 % sisätautien vuodeosastolla hoidetuista sai hoitoa päihteiden käytöstä johtuneeseen sairauteen. Tämä tutkimus opetti h Päivystyspotilaista viidennes on päihtyneitä ja neljännekseen päivystyspoliklinikan käynneistä liittyy päihteiden käyttö. h Neljännes päihteisiin liittyvistä käynneistä johtaa erikoissairaanhoitoon. h Päihteisiin yhdistävä käyntidiagnoosi puuttuu useimmista päivystyksen päihdekäynneistä. pitkään oman tutkimuksemme mukaan neljännes heistä yli 5 tuntia. Lisäksi käynnit kasaantuvat viikonlopuille ja yöhön, jolloin päivystyspoliklinikan miehitys on pienin. Silloin yhdenkin potilaan aiheuttama häiriö saattaa sitoa suuren osan hoitokapasiteetista. Päihtyneen tai merkittävästä päihdeongelmasta kärsivän päivystyspotilaan vaikutus päivystystoimintaan onkin käyntimäärää huomattavasti suurempi. Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikan hoitohenkilöstö on kokenut päihtyneet ja päihdeongelmaiset runsaasti häiriötä aiheuttavana potilasryhmänä, jonka hoito vie paljon aikaa ja voimavaroja. Vuonna 2005 oli fyysistä väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokenut kolmannes hoitohenkilökunnasta (16). Suurimman osan päihdepotilaista hoitaa terveyskeskuslääkäri. Merkittävä osa päihdepotilaista tarvitsee paljon hoitoresursseja: puolet tuodaan päivystykseen ambulanssilla, neljännes tarvitsee erikoislääkärin konsultaation ja neljännes otetaan sairaalahoitoon. Sairaalahoito on keskimääräistä pitempi ja siihen liittyy usein mittava jatkohoito (7). Tutkimuksemme mukaan päihdeongelman hoitoon annettiin sairauskertomusmerkintöjen mukaan ohjausta vain 9 %:lle päihdepotilaista. Todennäköisesti neuvoja ja ohjeita hoitopaikoista annettiin kuitenkin tätä useammalle, sillä yli puolessa tapauksista oli sairauskertomuksessa merkintä päihdeongelmasta. Mini-interventiolla eli lyhytneuvonnalla olisi käyttöä päivystystilanteissa, ja tämä edellyttäisi henkilökunnan koulutusta ja päihdeongelmaisten jatkohoitamisen sisäistämistä (10,17). Päihdeongelmaisten potilaiden käsittelyä koskevasta kurssista on hyötyä päivystyspoliklinikan henkilökunnalle, erityisesti se parantaa henkilökunnan itseluottamusta (18). Puuttumisen vaikuttavuutta lisää, jos viive tunnistamisen ja intervention välillä minimoidaan (19). Peijaksen päivystyksen kokemuksen mukaan päihdepsykiatrian ja päihdehuollon yhteistyötä päivystyksen kanssa tulisi kehittää. Esimerkiksi laitoskatkaisuhoitoon tulisi voida lähettää potilaita myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Merkittävä osa päihtyneistä päivystyspotilaista voitaisiin hoitaa selviämishoitoasemalla. Helsingissä sellainen jo on. Espoo ja Vantaa ovat selvittäneet yhdessä selviämishoitoasemien perustamista (20), ja ne todettiin erittäin tarpeellisiksi ja niitä pyritään perustamaan lähivuosina. Näin toimien voitaisiin ruuhkaisten yhteispäivystysten painetta keventää vähentämällä päihdepotilaiden määrää. Lisäksi päihdepotilaiden oikeus hyvään hoitoon taattaisiin nykytilaa paremmin. Peijaksen päivystyspoliklinikan henkilökunnalle kiitokset. Tutkimus sai tukea vuonna 2005 Husin tutkimus- kokeilu- ja kehittämisvaroista. Kirjallisuutta 1 Sotkanet-indikaattoripankki. Stakes, Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Duodecim 2005;121(7): Apulaisoikeuskanslerin päätös ; Dnro 92/1/03. Valtioneuvoston oikeuskanslerinvirasto. 4 Päihtyneen henkilön akuuttihoito Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet. STM 2006, painossa. 5 Seppä K, Aalto M, Pekuri P, Antila S, Lahtinen T, Alaja R. Päihdepotilaat päivystyspoliklinikalla ongelmasta toimintamallin kehittämiseen. Suom Lääkäril 2001;56: Pohjola-Sintonen S. Päihdeongelman aiheuttamien komplikaatioiden hoito täyttää viidenneksen sisätautipaikoista. Suom Lääkäril 2004;59: Pohjola-Sintonen S, Kaurala M, Kantonen J, Mattila J, Manninen-Kauppinen E. Päihderiippuvuuden aiheuttaman sairauden takia erikoissairaanhoidossa hoidetut potilaat: 6 kuukauden seuranta. Suom Lääkäril 2006;61: Uusaro A, Parviainen I, Tenhunen J, Ruokonen E. The proportion of intensive care unit admissions related to alcohol use: a prospective cohort study. Acta Anaesthesiol Scand 2005;49: Laine P. Päihdepotilas terveyskeskuksen päivystyksessä. Duodecim 2002;118: Seppä K. Alkoholiongelmainen vastaanotolla. Duodecim 2003;119: McDonald A, Wang N, Camargo C. US emergency department visits for alcohol-related diseases and injuries between 1992 and Arch Inter Med.2004;164: Burillo-Putze G, Munne P. Duenas A ym. National multicentre study od acute intoxication in emergency departments of Spain. Eur J Emerg Med 2003;10: Pletcher MJ, Maselli J, Gonzales R. Uncomplicated alcohol intoxication in the department: an analysis of he national hospital ambulatory medical care survey. Am J Med 2004;117: Dent AW, Phillips GA, Chenhall AJ ym. The heaviest repeat users of an inner city emergency department are not general practice patients. Emerg Med.2003;15: Crilly J, Chaboyer W, Creedy D. Violence towards emergency department nurses by patients. Accid Emerg Nurs 2004;12: Työolobarometri (väkivaltailmoitukset). Peijaksen sairaala Karlsson A, Johansson K, Nordqvist C, Bendtsen P. Feasibility of a compurized alcohol screening and personalized written advice in the ED: oppurtunities and obstacles. Accid Emerg Nurs. 2005;13: King DL, Kalucy RS, DeCrespigny CF, Stuhlmiller CM ja Thomas LJ. Mental health and alcohol and other drugs training for emergency department workers: one solution to help manage increasing demand. Emerg Med Australas 2004;16: Williams S, Brown A, Patton R, Crawford MJ ja Touquet R. The half-life of the 'teachabale moment' for alcohol misusing patients in the emergency department. Drug Alcohol Depend 2005;77: Uotinen K, Ahlgren A, Schneider T ym. Selvitys pääkaupunkiseudun selviämishoitoaseman perustamisesta. Pääkaupunkiseudun päihdeyhteistyöryhmä. Espoon kaupunki

5 Jarmo Kantonen LL, päihdelääketieteen erityispätevyys, päivystysylilääkäri Vantaan kaupunki Kaisa Niittynen sairaanhoitaja Hus, Peijaksen sairaala, päivystyspoliklinikka Juho Mattila diplomi-insinööri Hus, sisätautien toimiala Päivi Kuusela-Louhivuori osastonhoitaja Hus, Peijaksen sairaala, päivystyspoliklinikka Eila Manninen-Kauppinen ylihoitaja Hus, Peijaksen sairaala Sinikka Pohjola-Sintonen LKT, dosentti, ylilääkäri Hyks, Meilahden sairaala, päivystys ja valvonta English summary Alcohol intoxication and dependence in emergency department patients Background Alcohol intoxication and dependence are prominent causes for visits to and disturbances in Emergency Departments (ED). In Finland heavy alcohol consumption is increasing and so are the problems associated with it. However, there have been few studies of the proportion of these patients in the ED. Methods We studied the frequency of alcohol and drug problems in patients in Peijas Hospital s Emergency Department during and Peijas Hospital serves a population of and is a part of Helsinki University Central Hospital. Its ED covers visits to specialists and visits to general practitioners each year. The ED nurses completed a form designed specially for the study while performing the routine arrival interview of patients. Results During the two study weeks patients aged 18 years or older attended the Peijas ED study forms were completed (82%). According to the nurses' assessments 12.5% of the patients were under the influence of alcohol and 13.5% were alcohol abusers. When the possibly categories were included, altogether 27% of all ED attendees had alcohol use disorders. This figure includes just a few drug-addicts. The patient notes confirmed the nurses' assessments in almost every case. However, only 38% of these patients had a diagnosis related to alcohol use. Conclusions Alcohol and drug related problems are common among ED attendees. 27% of the ED patients were under the influence of alcohol or drugs at the time of presentation, or were alcohol abusers. Almost two thirds of these patients do not have a misuse-related diagnosis. Jarmo Kantonen M.D., Emergency Department City of Vantaa, Peijas Hospital Kaisa Niittynen, Juho Mattila, Päivi Kuusela-Louhivuori, Eila Manninen-Kauppinen, Sinikka Pohjola-Sintonen 4927

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain ALKUPERÄISTUTKIMUS TIETEESSÄ ILONA NURMI-LÜTHJE FT, dosentti, keskuksen päällikkö Kouvolan perusturva, tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen osasto,

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA

LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA Katja Janhunen Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa.

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa. Alkuperäistutkimus Simo Taimela, Kari Mäkelä, Selina Justén, Jan Schugk Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus työterveyshuollossa Lähtökohdat Selvitimme masennusoireiden yleisyyttä,

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI Eeva Reissell Simo Kokko Anneli Milen Markku Pekurinen Niina Pitkänen Sanna Blomgren Marina Erhola Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011 RAPORTTI 30 2012 Eeva Reissell, Simo Kokko, Anneli

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista Noora Ahonen ja Suvi Utoslahti Opinnäytetyö, syksy 2009

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden eli sairaalainfektioiden. Sairaalainfektiot aiheuttavat huomattavan tautitaakan. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Hoitoon liittyvien infektioiden eli sairaalainfektioiden. Sairaalainfektiot aiheuttavat huomattavan tautitaakan. lääketiede. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Mari Kanerva, Jukka Ollgren, Mikko J. Virtanen, Outi Lyytikäinen sekä kansalliseen sairaalainfektioiden prevalenssitutkimukseen osallistuneet sairaalat Sairaalainfektiot aiheuttavat

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Pousi, Jouni 2012 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumistapaturmat

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumistapaturmat Tielaitos Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumistapaturmat Espoo, Helsinki, Jyväskylä ja Oulu Tielaitoksen selvityksiä 48/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen selvityksiä

Lisätiedot

Seksuaaliterveyden edistämisestä on julkaistu viime

Seksuaaliterveyden edistämisestä on julkaistu viime Terveydenhuoltotutkimus Tuire Sannisto, Kari Mattila, Elise Kosunen Raskauden ehkäisyneuvonta terveyskeskuksissa Kyselytutkimus TAYS:n erityisvastuualueella Lähtökohdat Raskauden ehkäisyneuvonnan järjestämistavoista

Lisätiedot

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan?

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan? Julkaistu 20.11.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus verkossa ensin tieteessä Meri Niironen LL meri.niironen@helsinki.fi Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri

Lisätiedot

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa tieteessä Raija Malmström vastaava ylilääkäri, klinikkaryhmän johtaja HYKS päivystys ja valvonta -klinikkaryhmä raija.malmstrom@hus.fi Eva Kiura tieteellinen toimittaja THL, Terveydenhuollon menetelmien

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK SISÄLLYS 1. TAUSTA... 2 2. TARKOITUS JA TAVOITE... 5 2.1 Tarkoitus... 5 2.2 Tavoite... 5 2.3 Kustannusvaikuttavuus ja

Lisätiedot

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa Alkuperäistutkimus tieteessä Pekka Martikainen Ph.D., professori Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, väestöntutkimuksen yksikkö pekka.martikainen@helsinki.fi Jessica Ho M.Sc., tutkija University

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet 06/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet Asiakirja-aineistoon perustuva tutkimus Raija Gould, Mikko Laaksonen, Jukka Kivekäs, Tapio Ropponen, Seppo Kettunen, Timo

Lisätiedot

Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen käyttö vaihtelee tarjonnan mukaan

Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen käyttö vaihtelee tarjonnan mukaan Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Kimmo Räsänen LT, työterveyshuollon professori Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö vanhempi

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Sofia Slotte, Aino Mattila, Jouko K. Salminen, Matti Joukamaa Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia Lähtökohdat Aleksitymian esiintyvyydestä Suomessa on tehty vain muutama väestötutkimus.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa

Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa Lääkelogistisen palvelumallin tuoma muutos hoitohenkilökunnan työajankäytössä Itä Helsingin palvelutaloissa Sosiaali ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Terveyden edistämisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa

Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa Sitran selvityksiä 56 Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa Ylöjärven terveyskioskin loppuarviointi 1.9.2011 Tampereen yliopisto Anna-Aurora Kork Riikka Kivimäki Arja Rimpelä Jarmo Vakkuri 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Erillisselvitys suun terveydenhuollon tuotoksista ja kustannuksista terveyskeskuksissa vuonna 2006

Erillisselvitys suun terveydenhuollon tuotoksista ja kustannuksista terveyskeskuksissa vuonna 2006 S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 7 / 2 0 0 8 eeva widström, antti väisänen, tapani niskanen Erillisselvitys suun terveydenhuollon tuotoksista ja kustannuksista terveyskeskuksissa vuonna 2006 Sosiaali-

Lisätiedot