TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Dnro 1195Y ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan jatkamista siihen liittyvine muine toimintoineen. Oulun Jätehuolto PL Oulun kaupunki LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ruskon Jätekeskuksen kaatopaikkatoiminta siihen liittyvine muine toimintoineen Ruskon kaupunginosassa kiinteistöllä Rn:o 83 E osoitteessa Ruskonniityntie 10, Oulu. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 - kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 :n 3 momentin perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 6 :n kohdan 12 a perusteella lupahakemus käsitellään ympäristökeskuksessa. ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle Hakemusta on täydennetty TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE Ruskon nykyinen toiminta perustuu myönnettyyn ympäristölupaan

2 2 ( Dnro 1195Y ). Muita jätekeskuksen alueella olevia toimintoja, joille on myönnetty ympäristölupa, koskee biojätteen kompostointia, ongelmajätteiden-, energiajätteen- ja öljyisten maiden käsittelyä ja Ruskon kaatopaikan vanhan osan maisemointia. Kaatopaikan tarkkailua koskeva päätös on annettu Ruskon jätekeskuksen alueelle on vahvistettu asemakaavassa 93 ha:n alue, josta suojaviheraluetta on noin 21 ha ja kaatopaikkatoiminnalle varattua aluetta 72 ha. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ruskon jätekeskus sijaitsee Ruskon kaupunginosassa noin kuuden kilometrin päässä Oulun keskustasta koilliseen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin viidensadan metrin etäisyydellä ja lähin yhtenäinen asuinalue noin puolentoista kilometrin etäisyydellä. Ruskon jätekeskuksen ympäröivillä kiinteistöillä on pääasiassa teollista toimintaa, joka liittyy jätteiden hyötykäyttöön ( Paperinkeräys Oy ja Kuusakoski Oy ) sekä muuhun teolliseen toimintaan ( Paroc Oy ). Ruskon jätekeskus sijaitsee luode-kaakko suuntaisten moreeniharjannejaksojen välisessä painanteessa, johon on jäätikön sulamisvaiheessa kerrostunut lajittuneita maalajeja, kuten hiekkaa, savea ja silttiä. Moreenimuodostumien topografiasta johtuen pohjavesi on alueella lähellä maanpintaa. Jätekeskusalueen eteläpuolella moreeniharjanteiden yläpinta putoaa maanpinnan alapuolelle ja pintakerrokset muuttuvat lajittuneiksi. Pohjoispuolinen moreeniselänne kaartuu jätekeskusalueen länsipuolella Lopakkaojan takana lounaaseen ja muodostaa paikallisen pohjaveden jakajan. Pohjavesien pääpurkautumissuunta on jätekeskusalueen pohjois- ja itäpuolella luoteeseen moreeniharjanteiden suuntaan ja kääntyy alueen länsipuolella lounaaseen kohti Pyykösjärven ja Kuivasjärven välistä Laholaisojaa. Vähäistä pohjavesien suotautumista suoraan Pyykösjärven suuntaan voi tapahtua nykyisen kaatopaikka-alueen kaakkoiskulmalta. Nykyiseltä jätetäyttöalueelta sekä tulevalta laajennusalueelta on pohjavesien virtausuunta ensin luoteeseen ja sen jälkeen nykyisen täyttöalueen pohjoispuolitse lounaaseen. Pohjavesivirtausta hiekkakerroksia myöten nykyiseltä jätetäyttöalueelta sekä tulevalta laajennusalueelta Pyykösjärven suuntaan ei tule tapahtumaan. Pintavedet laskevat Lopakkaojan kautta Laholaisojaan ja edelleen Kuivasjärven kautta mereen.

3 3 Liikenne ja liikennejärjestelyt Ruskon jätekeskuksessa käy päivittäin vuoden ajasta riippumatta kuorma-autoja ja henkilöautoja kpl vuorokaudessa. Liikennettä on alueella aukioloaikoina ( arkipäivisin klo ja lauantaisin klo ). Ruskon jätekeskuksesta jatkokäsittelyyn lähteviä ongelmajätteitä haetaan talvella noin kerran kuukaudessa ja kesällä noin 2 kertaa kuukaudessa. Kuljetuksen hoitaa Iisalmen Keräysöljy Oy:n kuljetuskalusto. Kertakuljetusmäärä ilman jäteöljyjä on keskimäärin noin 4 t. Lastaus tapahtuu Oulun Jätehuollon trukilla ongelmajätevaraston edustalla. Lisäksi Ekokem Oy Ab:n kalusto hakee jäteöljyjä noin joka kolmas kuukausi. Kertakuljetusmäärä on noin 35 t. Jäteöljyn pumppaus ajoneuvoon tapahtuu öljyaseman vieressä. Oulun Jätehuollon vaarallisten aineiden kuljetuksesta vastaa turvallisuusneuvonantaja. Palvelu on hankittu Iisalmen Keräysöljy Oy:ltä. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Ruskon jätekeskus on toiminut vuodesta 1981 Oulun kaupungin ainoana yleisenä kaatopaikkana. Ruskon jätekeskukseen otetaan vastaan yhdyskunta- ja rakennusjätteen lisäksi erilliskerättyä biojätettä ja energiajätettä, kotitalouksien ja yritysten ongelmajätteitä sekä jonkin verran teollisuuden ongelmajätteitä, öljyisiä jätteitä, öljyllä pilaantunutta maata, raskasmetallisakkoja, erityisjätettä sekä syntypaikkalajiteltua hyötyjätettä kuten muovia, paperia, pahvia, metallia, neste- ja kotelopakkauksia, lasia, käsittelemätöntä puutavaraa ja risuja. Ruskon jätekeskukseen toimitettiin vuonna 2002 jätettä Oulun lisäksi myös Kempeleen, Oulunsalon, Haukiputaan, Limingan, Tyrnävän, Lumijoen, Yli-Kiimingin ja Hailuodon kunnista. Lisäksi Kiimingin ja Muhoksen kunnat ovat liittymässä Oulun Jätehuollon toimialueeseen. Toimialueen asukasluku on tällöin Ruskon jätekeskuksen kaatopaikoille on läjitetty jätteitä runsaan kolmenkymmenen vuoden aikana noin 2,5 milj. m 3, josta suurin osa on sijoitettu vanhalle kaatopaikalle. Vuosittain jätettä toimitetaan jätekeskukseen noin tonnia, josta yhdyskuntajätettä on noin tonnia. Ruskon jätekeskuksen omat kiinteistöllä sijaitsevat laitokset ja toiminnot Toimistorakennus Vaakarakennus / pyöräverstas Työntekijöiden sosiaalitilat / jätehuoltomestarin toimisto Öljyasema Öljyaltaat

4 4 Ongelmajätevarastot Konesuoja / korjaamorakennus / lämpökeskus Energiajätehalli Kompostointilaitos Biokaasupumppaamo Ongelmajäte- ja erityisjätekaatopaikka ( loppusijoituspaikka ) Pumppaamot Suotovesialtaat ( pohjoinen ja eteläinen ) Öljyisten maiden kompostointikenttä Rakennusjätekaatopaikka Yhdyskuntajätekaatopaikka Erityisjätemonttu Riskijätteen vastaanottopaikka Hyötyjätteiden vastaanottoalue Puhtaan puutavaran vastaanottoalue Vanha kaatopaikka ( suljettu ) Nykyinen yhdyskuntajätteen täyttöalue on noin 4,5 ha ja rakennusjätteen täyttöalue on noin 1,5 ha. Vanhan maisemointityön alla olevan kaatopaikan pinta-ala on noin 12 ha. Toiminta-alueiden ( käsittelypaikat, tiestö, rakennukset, vesistöjärjestelyt sekä täyttöalueen ulkopuoliset urheilu- ja virkistysalueet ) tilantarve on noin 40 ha, jolloin jätteiden loppusijoitukseen on käytettävissä 20 ha:n alue. Kaatopaikkatoimintaa voidaan jätekeskuksessa jatkaa noin 20 vuotta. Jätekeskuksen muita jätteiden käsittelytoimintoja voidaan jatkaa vielä senkin jälkeen. Energian käyttö Ruskon jätekeskuksen rakennukset lämmitetään biokaasulla. Kiinteistökattilan käyttämän biokaasun normikulutus vuonna 2002 on ollut Nm 3 ja energiamäärä noin 800 MWh Veden hankinta Ruskon jätekeskuksen raakavesi otetaan kunnallisesta vesijohdosta. Yhdyskuntajätteenkaatopaikka Ruskon jätekeskuksen uusi yhdyskuntajätteen kaatopaikka otettiin käyttöön syksyllä Kaatopaikan pohjarakenteet on tehty Vnp:n 861/1997 tavanmukaisen jätteen kaatopaikalle asetettujen vedenläpäisevyysvaatimusten mukaisesti. Tiivistysrakenne tehtiin 250 mm paksusta mineraalitiivisteestä sekä kahdesta tiiviistä Lemdense-asfalttikerroksesta, joiden yhteisvahvuus on 110 mm. Asfalttikerrosten K- arvot ovat 1x10-11 m/s ja 1x10-12 m/s. Rakennetun pohjakerroksen paksuus yhdyskuntajätteen kaatopaikalla on kokonaisuudessaan 1,16 m.

5 5 Jätteen vastaanotto ja käsittely Uudelle yhdyskuntajätteen kaatopaikalle on sijoitettu vuoden 2002 loppuun mennessä yli tonnia yhdyskuntajätettä. Täyttö tapahtuu ns. kerrospengerryksenä. Vastaanotetut kuormat tiivistetään ajamalla niiden yli 3-4 kertaa 32 tonnia painavalla kaatopaikkajyrällä. Kerralla tiivistettävä kerrosvahvuus on noin 0,5 m. Jätepenkka on jaettu ns. sektoreihin. Yhdyskuntajätteen kaatopaikalle otetaan erityisjätettä, joka peitetään päivittäin. Erityisjätteitä varten kaivetaan jätepenkkaan kaivanto. Erityisjätteeksi luokitellaan mm. kiinteässä muodossa oleva asbesti, eläinten ruhot sekä hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet. Uudelle yhdyskuntajätepenkalle on sijoitettu vuoden 2002 loppuun mennessä yli 9000 tonnia erityisjätettä. Jätehuoltomestari vastaa siitä, ettei kaatopaikalle tuoda sinne soveltumattomia jätteitä ja että aluetta täytetään ja hoidetaan asianmukaisesti. Kaatopaikalle tuotaville kuormille tehdään satunnaisia pistotarkastuksia. Laajennusalueen II-vaihe Nykyiselle yhdyskuntajätteen kaatopaikalle otetaan jätettä syksyyn 2003 asti, jonka jälkeen otetaan laajennusalueen II- vaihe käyttöön. Laajennusalueen pinta-ala on 5,5 ha. Alueelle on tehty täydentävät pohjatutkimukset helmikuun 2003 alussa. Tutkimusten pohjalta päätetään kaatopaikan tiivistysrakenne. Laajennusalueen pohjarakenteita koskevat työt aloitetaan kesällä Oulun Jätehuolto on esittänyt laajennusalueen täyttövaiheen II ja ongelmajätealtaan 9 pohjarakenteita koskevat suunnitelmat ja ympäristökeskus on todennut lausunnossaan, että esitetyt rakenteet täyttävät valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksessä kaatopaikan pohjarakenteelle asetetut vaatimukset. Rakennusjätteen kaatopaikka Rakennusjätettä on otettu joulukuun 2002 loppuun asti vanhalle rakennusjätteen kaatopaikalle. Uuden rakennusjätteen kaatopaikan pohjarakenteet valmistuivat samaan aikaan kuin uuden yhdyskuntajätteen kaatopaikan eli kesällä Kaatopaikan pohjarakenteet on tehty Vnp:n 861/1997 tavanomaisen jätteen kaatopaikalle asetettujen vedenläpäisevyysvaatimusten mukaisesti. Tiivistysrakennekerros on muutoin samanlainen kuin yhdyskuntajätteen kaatopaikalla, ainoastaan asfalttikerroksen kokonaisvahvuus on 100 mm.

6 6 Biojätteen laitosmainen kompostointi ja jälkikypsytys aumoissa Yleistä Ruskon jätekeskuksessa kompostoidaan erilliskerättyä biojätettä laitosmaisesti. Biojätteen rumpukompostointilaitos valmistui kesällä Rakennuksessa on tiloja kahdessa kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa on vastaanottotila, prosessitila ja tukiainevarasto. Toisessa kerroksessa on valvomotila. Kompostointiprosessi on jatkuvatoiminen eli 24 h/d, josta jätteiden vastaanottoa on 8 h/d. Toimintaa hoitaa laitosmies. Keskimääräinen käyntiaika vuodessa on 8400 h. Laitoksen kapasiteetti on 6000 t/a, kun vuotuinen biojätekertymä Oulun alueella on tällä hetkellä noin 5000 t. Biojätteen kompostointi tapahtuu kolmessa polyuretaanilla eristetyssä 125 m 3 :n teräsrummussa. Jätteen viipymä rummussa on seitsemän vuorokautta. Kompostointirummuissa syntyvän poistoilman mukana vapautuva lämpö otetaan talteen lämpöpumpun avulla. Laitosta lämmitetään tällä lämmöllä. Tarvittaessa lisälämpöä saadaan biokaasusta. Laitos on täysin automatisoitu, mutta voidaan käyttää myös käsiohjauksella valvomohuoneesta. Prosessin kulku Biojäte tuodaan pakkaavissa jäteautoissa laitoksen sisälle, jossa jäte kipataan joko lattiavastaanottoon tai lavavastaanottoon. Lattiavastaanotossa on lattialämmitys, jonka avulla jäinen biojäte saadaan talvisaikaan paremmin sulamaan. Molemmista vastaanottopisteistä biojäte johdetaan kuljettimilla murskaimelle, joka murskaa jätteen 2-3 cm:n palakokoon. Murskaimen jälkeen biojäte nostetaan kaksoisruuvikuljettimilla rumpuihin. Samanaikaisesti annostellaan ruuvikuljettimelle tukiainevarastosta turvetta. Tukiaineen ja biojätteen seossuhde on 1:1. Rumpuihin johdetaan ilmaa vapaaseen ilmatilaan rumpujen päistä sekä lisäilmaa rumpujen kylkiin poratuista reiìstä massan sisään puhaltavalla ilmastusjärjestelmällä. Lisäilma tuotetaan erillisellä kompressorilla. Kompostointiprosessin lämpötilat ovat o C:n välillä. Kompostointirumpuja pyöräytetään keskimäärin 2 kertaa tunnissa. Kompostoituminen alkaa nopeasti ja sen aktiivivaihe kestää noin 5-7 vuorokautta. Seitsemän vuorokauden kuluttua jäte poistetaan rummusta ruuvikuljettimella katettuun ulkotilaan, josta se siirretään pyöräkuormaajalla kompostointilaitoksen vieressä sijaitsevalle jälkikypsytyskentälle. Jälkikypsytys tapahtuu aumoissa ja se kestää vähintään kolme kuukautta.

7 7 Laitoksen käytön seuranta ja laadun valvonta Kompostointilaitoksen toiminnasta, hoidosta, häiriö- ja poikkeustilanteista sekä laadunvalvonnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Rummussa olevan biojätteen lämpötilaa seurataan vähintään kerran viikossa. Biojätteen kosteusprosentti ja ph määritetään noin kerran kuukaudessa. Kompostin kypsyys määritetään Rottegrad-kokeella noin kerran kuukaudessa. Ravinnesuhteita ei ole määritelty muissa tapauksissa kuin silloin, kun kompostimultaa on käytetty Ruskon jätekeskuksessa viherrakentamistöissä. Ravinnesuhteet on määritelty Viljavuuspalvelussa. Rumpukompostoitumisen aktiivivaiheen jälkeen kompostoidun materiaalin enterokokkien lukumäärän on oltava alle 5000 kpl /g näytettä ja salmonellattomien näytteiden määrä on 9 kpl 10 näytteestä. Enterokokkien ja salmonellan määrä on tutkittu noin kahden kuukauden välein. Määritysrajat on muutoin alitettu paitsi yhden kerran näytteestä on todettu salmonellaa. Poistoilman ammoniakkipitoisuus on määritetty Jyväskylän yliopiston tekemillä mittauksilla useita kertoja. Koska ammoniakkia ei ole kertaakaan mittauksissa esiintynyt, hakemuksessa esitetään, että mittauksia ei tulla jatkossa tekemään säännöllisesti, vaan määritellään tarvittaessa. Biojätteen jälkikypsytys Rumpukompostoitu biojäte tarvitsee vähintään kolmen kuukauden jälkikypsytyksen aumoissa. Jälkikypsytystä varten on kunnostettu Ruskon jätekeskuksen vanha biojätteen aumakompostointikenttä kesällä Kentällä on sadevesikaivot, joista vesi johdetaan eteläisen suotovesialtaan kautta jätevedenpuhdistamolle. Laitoksen seisokkien aikana biojätettä kompostoidaan kompostointikentällä, aumaus tehdään pyöräkuormaajalla. Aumoja käännetään noin kahden kuukauden välein. Kompostimulta käytetään toistaiseksi vanhan kaatopaikan maisemoinnissa kasvukerrokseen sekä jonkin verran muissa alueen vihertöissä. Vanhan kaatopaikan maisemoinnin valmistuttua kompostimullasta on tarkoitus tehdä kaupallinen tuote käytettäväksi viherrakentamisessa ja maanviljelyssä. Eläinten sivutuoteasetuksen vaikutukset eläinperäisten jätteiden kompostointiin Eläinten sivutuoteasetus astui voimaan Asetus vaikuttaa siten, että Ruskon jätekeskuksen alueella ei voida kompostoida mm. teurasjätettä eikä kauppojen ja teollisuuden eläinperäisiä elintarvikejätteitä. Asetuksen mukaan em. jätteiden kompostointikäsittely edellyttää vähintään yhden tunnin käsittelyn 70 o C:n lämpötilassa palakoon ollessa 12 mm. Tällä hetkellä tähän vaatimustasoon ei päästä.

8 8 Kotitalouksien, suurkeittiöiden, pitopalveluiden ja ravintoloiden elintarvikejätteet luetaan asetuksen mukaisesti ruokajätteeksi, joten keräys ja käsittely jatkuu kuten nykyisin. Energiajätteen vastaanotto ja paalaus Ruskon jätekeskuksen energiahallissa on paalattu tammikuuhun 2003 asti syntypaikoilla lajiteltua energiajätettä, joka on sisältänyt pääasiassa muovia ( ei PVC ), paperinkeräykseen kelpaamatonta paperia ja pahvia. Energiajäte ei saa sisältää puuta, metallia tai lasia. Paalattu energiajäte on kuljetettu Pietarsaareen Ewapower Oy:lle pelletoitavaksi. Energiajätettä on käsitelty vuosittain noin 300 t. Koska Ewapower Oy:n energiajätteen käsittelylaitos tuhoutui täysin tulipalossa , Oulun jätehuolto toimittaa jatkossa energiajätettä Ekoref Oy:lle Kempeleeseen. Ekoref Oy:lle menevän energiajätteen joukossa voi olla myös puutavaraa, eikä sitä enää tarvitse paalata Ruskon jätekeskuksessa. Puhdas puutavara tullaan jatkossa toimittamaan myös Ekoref Oy:lle. Energiajätekuormien laatua tarkkaillaan satunnaisesti kuormantarkastuksilla, jotka kirjataan kuormantarkastuspöytäkirjaan. Hyötyjätteiden vastaanotto Hyötyjätteiden ekopiste sijaitsee tällä hetkellä uuden yhdyskuntajätteen kaatopaikan vieressä. Ekopisteellä otetaan vastaan pahvia, neste- ja kotelopakkauksia, paperia, muovia ja metallia, joita varten on metalliset avolavat. Hyötyjätelavat sijaitsevat ekopistetasanteen alapuolella, mikä helpottaa hyötyjätteiden tyhjennystä. Jätehuolto on rakentanut kesällä 2002 uuden ekopisteen ongelmajätteiden vastaanottoalueen yhteyteen öljyallas II vastapäätä. Uusi ekopiste, joka otetaan käyttöön 2003 kesällä, on asfaltoitu. Puhtaan puutavaran ja risujen vastaanottopaikka on eteläisen suotovesialtaan läheisyydessä. Puhdas puutavara ja risut haketetaan, minkä jälkeen ne menevät joko energiahyötykäyttöön tai öljyisten maiden kompostiaumojen tukiaineeksi. Riskijätteiden vastaanotto Ruskon jätekeskuksessa otetaan vastaan mm. sairaaloiden ja veripalvelun riskijätettä, millä tarkoitetaan tunnistamatonta biologista jätettä kuten verisiä rättejä, leikkaussalijätettä, neuloja tai muuta sairaaloiden ja terveydenhoidon jätettä, joka vaatii välittömän peittämisen.

9 9 Riskijätteen vastaanottoalue sijaitsee öljyisten maiden kompostointikentän takana, vanhan lietealtaan vieressä. Riskijätteet peitetään välittömästi. Riskijätettä otetaan vastaan kolmena päivänä viikossa. Öljyjäteasema Yleistä Ruskon jätekeskuksen öljyasemalle otetaan vastaan teollisuuden, palvelutoiminnan ja kotitalouksien nestemäisiä ja kiinteitä öljyjätteitä. Vastaanotetuista nestemäisistä öljyjätteistä muodostuu 90 % öljyvesiseoksista, öljynerottimien jätteistä ja käytetyistä voiteluöljyistä. Kotitaloudet voivat toimittaa öljyjätteensä asemalle veloituksetta, jos sitä on alle 30 litraa. Öljyasema koostuu kahdesta tilavuudeltaan noin 250 m 3 :n katetusta betonisesta laskeutusaltaasta sekä 220 m 2 hallitilasta. Hallitilan alakerroksessa on nestemäisille öljyjätteille vastaanotto-, selkeytys- ja varastosäiliöt, pumppuhuone ja yläkerroksessa toimii pienerien vastaanotto ja käsittely. Prosessin kulku Pienerien vastaanottotilassa valutetaan kanistereissa toimitetut öljyjätteet tyhjiksi ns. valutusrännissä. Ennen kuin öljykanisterit laitetaan valumaan, tarkistetaan, ettei öljyn joukossa ole liuottimia. Pieneriä varten oleva varastosäiliö on 16 m 3, johon tulee vain puhtaita jäteöljyjä, joita ei tarvitse valuttaa. Kiinteät öljyjätteet, kuten öljynsuodattimet, voidaan jättää katetun ongelmajätepisteen yhteydessä oleviin astioihin. Öljynerotuskaivojen jätteet tyhjennetään katettuihin laskeutusaltaisiin, missä veden annetaan laskeutua altaan pohjalle. Altaassa olevan öljyvesiseoksen vedenpinnan korkeutta seurataan vesipitoisuusmittarin avulla. Määräajoin altaan pinnalle jäänyt öljykerros pumpataan öljyasemalle yhteen kolmesta 30 m 3 :n varastosäiliöstä ja pohjalla oleva vesi päästetään öljynerotuskaivoon avaamalla sulkuventtiili. Öljyasemalla olevia 30 m 3 säiliöitä täytetään vuorotellen, joten ne kaikki toimivat yhdessä sekä vastaanotto-, selkeytys että varastosäiliöinä. Säiliöiden pinnalle kertyvä öljy toimitetaan Ekokem Oy Ab:lle noin joka kolmas kuukausi. Kaikkien kolmen säiliön pohjalle jäävät vedet pumpataan yhteen säiliöön öljyjen tyhjennyksen jälkeen. Vettä sisältävän säiliön annetaan laskeutua tietyn ajan ja sen pinnalle kertyvä öljykerros pumpataan pois. Lopuksi vedet pumpataan öljynerottimen ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin. Öljyasemalta viemäriverkostoon laskettavan jäteveden sisältämän öljypitoisuuden ohjeelliseksi maksimiarvoksi on asetettu 50 mg/l. Selkeytyksessä syntyvän öljyn vesipitoisuuden tavoitearvoksi on asetettu alle 10 p-%.

10 10 Vuoden 2002 kesällä on uusittu öljyaseman ja laskeutusaltaiden välinen imuputki. Laskeutusaltaiden ulkopuolelle on asennettu kaivo, jossa on imuputkelle sulkuventtiili ja pikaliitin. Imuputki on lämpöeristettyä paineputkea, joka pysyy sulana itsesäätyvän lämpökaapelin avulla. Öljyisistä vesistä laskeutuva liete kompostoidaan öljyisten maiden kompostointikentällä. Lieteputki on uusittu kesällä Kiintoaineiden pääsy imuputkeen on estetty teräsverkoista rakennetuilla imusiivilälaatikoilla. Kun Ekokem Oy Ab hakee jäteöljyjä noin joka kolmas kuukausi, otetaan öljyerästä kaksi ½ litran näyte-erää muovisiin sinettipulloihin, joista toinen jää Oulun jätehuoltoon ja toinen menee Ekokem Oy Ab:lle, joka tarkistaa öljyn vesi- ja liuotinpitoisuuden. Ongelmajätevarastot Lääkejätteille ja muille vaarallisimmille ongelmajätteille, kuten hapoille ja emäksille on oma lukittu ongelmajätevarastonsa. Varastossa sijaitsee vaaka, jolla punnitaan yrityksiltä tulevat maksulliset ongelmajätteet. Varastossa suoritetaan lääkkeiden lajittelu ja pakkaaminen. Entinen kaatopaikkakoneen säilytystila toimii myös ongelmajätteiden varastona. Asiakkaita varten katettujen laskeutusaltaiden viereen on rakennettu keväällä 2002 ongelmajätekatos, johon otetaan vastaan mm. akut, loisteputket, sähkö- ja elektroniikka, kiinteät öljyiset jätteet, maalit ja liimat. Sähkö- ja elektroniikkaromut menevät jatkokäsittelyyn Tervatulliin, akut toimitetaan Raumalle ja muut ongelmajätteet hakee Iisalmen keräysöljy Oy, joka toimittaa ne Ekokem Oy Ab:lle hävitettäväksi. Iisalmen keräysöljy Oy hakee ongelmajätteitä kesäaikaan kaksi kertaa kuukaudessa ja talviaikaan noin kerran kuukaudessa. Oulun Jätehuolto pakkaa ja merkitsee lähtevät ongelmajätteet. Iisalmen keräysöljy Oy hakee ongelmajätteitä myös Oulun Jätehuollon toimialueen kunnista. Iisalmen keräysöljy Oy punnitsee ja lajittelee kaikki vastaanottamansa ongelmajätteet sekä Oulusta että lähikunnista ja toimittaa niistä punnitustodistuksen, jonka avulla Oulun Jätehuolto pitää kunnittain kirjaa vastaanottamistaan ongelmajätteistä. Ongelma- ja erityisjätteiden kaatopaikka Yleistä Ongelma- ja erityisjätteiden kaatopaikka-alue rakennettiin kesällä Alueelle rakennettiin kolme allasta, joista yksi tehtiin ongelmajätteitä varten ja kaksi erityisjätteille. Ongelmajätealtaan pinta-ala on noin 310 m 2. Pohjan tiiveys on varmistettu kahdella yhteensä 90 mm:n vahvuisella asfalttikerroksella. Niiden alapuolella on 1 m:n paksuinen mineraalieristekerros, joka on rakennettu maabentoniitista, jonka K

11 11 arvo on # 4x10-10 m/s. Asfalttikerroksen päällä on 0,5 m:n paksu vettä johtava kerros, joka on rakennettu murskeesta. Asfalttikerroksen päälle mahdollisesti suotautuva vesi voidaan johtaa käsittelypaikan ulkopuolelle rakennettuun umpikaivoon. Kaivoon kertynyt neste voidaan joko poistaa taikka johtaa jätevedenpuhdistamolle pumppaamo yhden kautta. Umpikaivosta otetaan kerran vuodessa näyte tyhjennystä varten. Käytössä olevan ongelmajätteiden käsittelyalueen päälle on asennettu kevyt halli. Halliin ei kerry kondenssivettä, sillä hallissa on koneellinen ilmastointi. Käsittelyalueen ympärillä on myös salaojitus, joka varmistaa, ettei sadevesiä pääse käsittelyalueelle. Ensimmäisen käyttöönotetun ongelmajätekaatopaikan täytyttyä, se kapseloitiin muovikalvolla sekä tiiviillä maamassoilla kesällä 2001 ja samalla kapseloidun altaan viereen rakennettiin uusi allas muuten vastaavilla pohjarakenteilla kuin ensimmäinen allas, mutta vettä johtavan murskekerroksen vahvuus oli 0,3 m. Toinenkin allas on jo täynnä, joten se tullaan kapseloimaan kesällä Täyttyneiden altaiden väliin rakennetaan ns. välitäyttö kesällä Ongelmajätekaatopaikalle otetaan vastaan pääasiassa teollisen toiminnan raskasmetallisakkoja. Ensimmäiseen jo kapseloituun altaaseen otettiin raskasmetallisakkoja vuoden välisenä aikana 717 tonnia. Toiseen vielä kapseloimattomaan altaaseen on otettu raskasmetallisakkoja vuoden välisenä aikana yhteensä noin 920 tonnia. Käsittely Raskasmetallisakkakuormien mukana on aina jätteensiirtoasiakirja sekä tutkimustulokset. Raskasmetallisakat kipataan kuljetusautosta suoraan ongelmajätekaatopaikalle. Raskasmetallisakat siirretään pyöräkoneen avulla eteenpäin. Ongelmajätekasaa tiivistetään tietyin väliajoin. Sakkoja otetaan vastaan sekä irtotavarana että säkeissä. Raskasmetallisakkojen määrästä, laadusta, toimituspäivämäärästä ja tuottajista pidetään kirjaa, josta raportoidaan vuosittain Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Oulun kaupungin ympäristövirastolle. Öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointialue Yleistä Öljyisten maiden kompostointikenttä on otettu käyttöön syksyllä Kompostointikenttä on toteutettu hiekan- ja öljynerottimeen viemäröitynä ja se on päällystetty vesitiiviillä asfaltilla. Salaoja- ja routaeristeenä toimivan masuunikuonan alla on lisäeristeenä muovikalvo. Kentän pinta-ala on 3500 m 2. Kentälle voidaan ottaa öljyllä pilaantuneita maita, joiden pitoisuus on mg/kg. Kentälle ei oteta haihtuvia hiilivetyjä sisältäviä pilaantuneita maita.

12 12 Öljyllä pilaantuneiden maiden mukana on aina siirtoasiakirja, jossa näkyy jätteen tuottaja ja haltija yhteystietoineen, kuorman koko ja määrä, tuontipaikka ja öljypitoisuus ( mg/kg ). Käsittely Öljyllä pilaantuneet maat aumataan pyöräkoneen avulla. Tukiaineena on käytetty aikaisemmin turvetta, mutta nyt on siirrytty risuhakkeen käyttöön. Käytettävän tukiaineen osuus on 1/3. Jokaisen uuden kohteen pilaantuneet maat laitetaan omaan aumaansa. Vanhat aumat, joiden pitoisuudet ovat lähellä toisiaan yhdistetään tarvittaessa samaan aumaan tilan säästämiseksi. Uusien ja vanhojen aumojen sijainnit merkitään aina karttapohjalle. Aumojen korkeus on noin 3 m, leveys noin 8 m ja pituus noin 40 m. Koska kompostointialueelle tulevien öljyllä pilaantuneiden maiden mukana on aina jokaista kuormaa vastaava tutkimustulos öljypitoisuuden osalta, ei kompostoinnin aloituksessa ole enää otettu öljypitoisuusmäärityksiä. Kompostoitumista seurataan mittaamalla aumojen lämpötilaa sekä ottamalla tietyin väliajoin kokoomanäytteet aumoista. Aumoja käännetään sulan kauden aikana noin kahden kuukauden välein. Kokoomanäytteet viedään PSV Maa ja Vesi Oy:n laboratorioon tutkittavaksi ja niistä analysoidaan öljypitoisuus, haihtuvat hiilivedyt, ph sekä kosteus. Lievästi öljyllä pilaantuneet maat, joiden öljypitoisuus on alle 2000 mg/kg, käytetään yhdyskunta- tai rakennusjätekaatopaikan reunavallien peitemaina. Sijaintipaikka merkitään ns. erityisjätelomakkeelle, johon kirjataan mm. maiden läjityspaikan GPS- mittarilla mitatut koordinaatit. Öljyisten maiden kompostointikentälle voidaan ottaa öljyllä pilaantuneita maita 1000 t/a ja muita saastuneita maita 500 t /a. Kompostointialueella olisi kapasiteettia kompostoida öljyllä pilaantuneita maita 5000 t/a. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan tarkkailumittauksissa tulee tarvittaessa aumoista määrittää ravinnepitoisuus. Jätehuolto on kuitenkin todennut, että kompostoitumisessa tärkein tekijä on hyvä tukiaine, joka mahdollistaa mikrobien hapensaannin. Tällä perusteella tukiaineena tullaan käyttämään risuhaketta, joka on riittävän karkeaa. Turve on todettu liian hienojakoiseksi ja näin ollen huonoksi tukiaineeksi. Hakemuksen mukaan useissa kompostointiin liittyvissä tutkimuksissa todetaan, että lisäravinteilla ei ole suurta merkitystä kompostoinnin edistäjänä. Kompostointikentälle tulevista maista annetaan vuosittain raportti Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Oulun kaupungin ympäristövirastolle. Muutosesitykset voimassa oleviin lupaehtoihin Oulun Jätehuolto hakee lupaa kompostoida öljyisiä maita 5000 t /a. Lisäksi Jätehuolto hakee lupaa tarkkailumittausten osalta niin, että öljypitoisuutta, haihtuvia

13 13 hiilivetyjä, ph:ta sekä kosteutta ei tarvitse määrittää kompostoinnin alkaessa, koska öljyn ja haihtuvien hiilivetyjen pitoisuudet saadaan asiakkailta maiden tullessa käsittelyyn. Aumasta otetaan kuitenkin tarkkailunäyte noin 1-2 kertaa sulan kauden aikana, jonka perusteella nähdään, miten kompostoituminen on edennyt. Lisäksi ravinnemäärityksiä ei oteta, sillä niistä saatavalla tiedolla ei ole merkitystä kompostoitumisen kannalta. Kompostoinnissa on kiinnitettävä huomiota tukiaineen määrään ja laatuun sekä aumojen säännölliseen kääntämiseen. Biokaasupumppaamo Yleistä Vanhalta kaatopaikalta on pumpattu biokaasua vuodesta Alueella on 25 pystykeräyskaivoa, joista pumpataan biokaasua noin 6 milj. m 3 /a eli noin 2200 t/a. Tällä hetkellä talteenottoaste on noin 62,5 %. Tavoitteena pidetään 75 %:n talteenottoastetta. Vuonna 1999 käyttöön otetulla uudella kaatopaikalla syntyy biokaasua noin 1 milj. m 3 /a, jota ei vielä oteta talteen. Jätetäyttöön on asennettu vaakakeräysputket kesällä 2002 ja kesän 2003 aikana toimitetaan toinen biokaasupumppaamo. Nykyiseltä kaatopaikalta tullaan pumppaamaan metaania noin 300 t/a. Biokaasupumppaamo on miehittämätön laitos, joka on kaukovalvonnassa 24 h/d. Pumppaamorakennukseen kuuluu kone- sekä valvomohuone. Biokaasua hyödyntää Paroc Oy:n vuorivillatehdas, OYKS:n lämpökeskus sekä Oulun Jätehuolto itse. Vuonna 2002 biokaasua pumpattiin MWh, josta Paroc Oy käytti MWh ja OYS 9431 MWh. Loput biokaasusta poltettiin Ruskon lämpökattilassa. Käytön seuranta ja laadun valvonta Biokaasun valvontaa hoitaa vuoroviikoin kolme henkilöä, jotka häiriön sattuessa ovat nopeasti paikalla. Päivystäjä hoitaa samalla tarvittaessa koko Ruskon jätekeskuksen päivystyksen. Biokaasupäivystysnumero on ilmoitettu mm. palokunnalle ja poliisille. Biokaasulaitoksella pidetään käyttöpäiväkirjaa laitoksen toiminnasta, häiriöistä, korjaus- ja muutostöistä. Laitoksen toiminnasta ajetaan käyntiraportit kerran kuukaudessa. Raportissa näkyy mm. kaasun koostumus ( CH 4, O 2 ja CO 2 - pitoisuudet ), talteen otetun kaasun määrä ja energiamäärä. Lisäksi kaasun laatua tarkkaillaan vähintään kerran kuukaudessa kaivokohtaisesti mittaamalla kaasun virtaama. Mittauksen perusteella tehdään kaivokohtaiset säädöt.

14 14 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Ruskon jätekeskuksesta kaatopaikka- ja sadevedet johdetaan kaupungin viemäriin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2002 vesiä johdettiin noin m 3 ja samana vuonna uudelta yhdyskuntajätteenkaatopaikalta pumpattiin suotovettä 8400 m 3. Vanhan yhdyskuntajätteenkaatopaikan sekä ongelma- ja erityisjätteiden kaatopaikan suotovedet johdetaan pumppaamo 1:n kautta eteläiseen suotovesialtaaseen ja sieltä mittakaivon kautta viemäriin. Uuden yhdyskuntajätteen- ja rakennusjätteenkaatopaikan suotovedet johdetaan pumppaamo 3:n kautta pohjoisen suotovesialtaaseen, mistä ne pumpataan pumppaamo 2:n kautta eteläiseen suotovesialtaaseen ja sieltä mittakaivon kautta viemäriin. Oulun Vesi on myöntänyt Ruskon jätekeskuksen jätevesille johtamisluvan Liikelaitosten lautakunnan päätöksellä ( ). Vuonna 1993 vanhan kaatopaikan länsi- ja pohjoispuoli eristettiin vettä läpäisemättömällä pystyeristysseinällä ( Geolock-seinä ), joka ulottuu vettä läpäisemättömään tiiviiseen maakerrokseen. Eristysseinää on asennettu yhteensä 1100 m. Eristysseinän tarkoituksena on estää kaatopaikan valuma- ja suotovesien pääsy ympäristöön. Oulun Jätehuolto on mukana Oulun kaupungin Suomen ympäristökeskukselta tilaaman Pyykös- ja Kuivasjärven kuormitusselvityksessä, jonka tuloksia on tarkoitus hyödyntää arvioitaessa järvien kunnostusmahdollisuuksia. Kuormitusselvityksessä määritetään järvien ravinnetase sekä ulkoiset että sisäiset kuormitukset. Selvitystyössä seurataan myös Lopakkaojan ja Laholaisojan vedenlaatua. Päästöt ilmaan Kompostointilaitoksen rummuissa syntyvät kaasut käsitellään otsonaattorilla ennen kuin ne johdetaan kymmenen metriä korkean savupiipun kautta ulos. Kaikissa kolmessa rummussa on oma otsonaattorinsa. Hakemuksen mukaan prosessista tuleva kaasu ei ole erityisen pahan hajuista, koska tukiaineena käytettävä turve toimii tehokkaana hajunpoistajana. Uuteen yhdyskuntajätepenkkaan on läjitetty jätettä yli tonnia vuoden 2002 loppuun mennessä. Yksi tonni jätettä tuottaa hiilidioksidia noin 70 m 3. Uusi yhdyskuntajätteenkaatopaikka sisältää hiilidioksidia noin 11 milj. m 3, josta pääsee osa ilmaan. Päästöt vähenevät kesän 2003 jälkeen, kun biokaasun talteenotto aloitetaan.

15 15 Lämpökeskus käyttää polttoaineena biokaasua, jolloin käytön yhteydessä vapautuu ilmaan jonkin verran hiilidioksidia. Ruskon jätekeskuksen kasvihuonepäästöt ilmaan ovat pienentyneet kolmannekseen vuoden 1990 tasosta metaanin ( CH 4 ) osalta. Vuonna 1990 CH 4 päästöt olivat 3121 t/a ja vuonna 2001 CH 4 päästöt olivat 995 t/a. Tällä hetkellä metaanin talteenottoaste on noin 62,5 %. Melu ja tärinä Hakemuksen mukaan jätekeskuksen alueella ei ole melua tai tärinää aiheuttavaa toimintaa. Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Jäte Määrä EWC-numero Yhdyskuntajäte t/a Rakennusjäte t/a Biojäte 4658 t/a Erityisjäte 3017 t/a Puutarhajäte 3674 t/a Satunnaisjäte 4210 t/a Saastunut maa ( > 2000 mg/kg ) 1996 t/a Saastunut maa ( < 2000 mg/kg ) t/a Teollisen toiminnan jäte 1861 t/a Maa- ja kiviaines 6947 t/a Riskijäte 76 t/a Hiekanerotuskaivojätteet 2711 t/a Muut lietteet 1095 t/a Betonimurske ja tiili ( < 15 cm ) 2085 t/a Betonijäte/cyproc ( > 15 cm ) 1590 t/a / Kantojäte 853 t/a Energiajäte 242 t/a Raskasmetallijäte ( säkeissä ) 18 t/a Raskasmetallijäte ( irto ) 300 t/a Öljynerotuskaivojätteet 227 t/a Öljyvesiseos ( vesipit.< 10 % ) 54 t/a Öljyvesiseos ( vesipit % ) 35 t/a Öljyvesiseos ( vesipit. > 30 % ) 95 t/a Akut 22 t/a Maalit, lakat, liimat yms. 183 t/a Kaiken kaikkiaan Ruskon jätekeskukseen on otettu vuonna 2002 maksullisia jätteitä vastaan noin t.

16 16 Päästöt maaperään Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole päästöjä maaperään. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakemuksen mukaan jätekeskustoiminnasta ei ole terveydellisiä vaikutuksia lähiasutukselle. Henkilökuntaan kohdistuvia terveysriskejä on pyritty vähentämään henkilökohtaisten suojaimien ja säännöllisen työsuojelutarkastuksen avulla. Ruskon jätekeskuksen toiminnoista on tekeillä riskikartoitus. Yleiseen viihtyvyyteen, luontoon ja rakennettuun ympäristöön vaikuttavia haittoja, kuten pölyäminen, roskaantuminen, hajut ja haittaeläimet, on saatu viime vuosina vähenemään toimintojen kehittyessä. Pölyämistä on saatu vähenemään mm. teiden päällystyksellä ja harjauksella sekä päällystämättömien tieosien kastelulla ja suolauksella. Roskaantumista pyritään vähentämään jätteen tehokkaalla tiivistyksellä ja peittämisellä, aitaamisella sekä kevät- ja syyssiivouksilla. Hajuhaitat ovat vähentyneet biokaasun hallitun talteenoton ja biojätteen laitosmaisen kompostoinnin ansiosta. Lisäksi hajujen vähenemiseen on vaikuttanut lietteen vastaanottopaikan muuttaminen erityisjätemonttuun, joka peitetään päivittäin. Haittaeläimistä rottien määrä on vähentynyt selvästi aikaisemmista vuosista. Vähenemiseen on vaikuttanut jätteen tehokas tiivistäminen sekä biojätteen väheneminen sekajätteestä erilliskeräyksen myötä. Rottia myös myrkytetään säännöllisesti. Lokkien ym. lintujen määrä on oletettavasti pysynyt samana. Vaikutus pintavesiin Jätekeskuksen ympäristövaikutukset ovat näkyneet kohonneina typpi- ja kloridipitoisuuksina sekä sähkönjohtavuusarvoina Lopakkaojassa. Lisäksi ravinnekuormitusta on esiintynyt myös käytössä olevan laajennusalueen yläpuolella kulkevassa niskaojassa. Niskaojan kuormituksen aiheuttajiksi epäillään uuden laajennusalueen ja pohjoisen suotovesialtaan pohjarakenteiden alle rakennustöiden ajaksi kesällä 1998 rakennettuja salaojaputkia. Salaojaputkiin on kulkeutunut vanhan eteläisen suotovesialtaan saastuttamia jätevesiä. Kesällä 2002 pohjoisen suotovesialtaan alta tuleva salaojaputki johdettiin viettoviemärillä pumppaamolle yksi ja edelleen pumpataan eteläisen suotovesialtaan kautta jätevedenpuhdistamolle. Nykyisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan alta tulevat salaojaputket P8, P9, P3 ja P4 johdettiin viemäriputkella pumppaamolle kaksi ja lopulta vedet menevät jätevedenpuhdistamolle. Tarkkailuraportin mukaan vuonna 2001 Lopakkaojan ravinnevirtaamat olivat selvästi vuotta 2000 alhaisempia sekä jätekeskuksen ala- että yläpuolella. Ravinnevirtaamien lasku johtui pitkälti edellisvuotta alhaisemmista vesimääristä ojassa, sillä ravinnepitoisuudet olivat ylä- ja alapuolella korkeampia tai samaa tasoa kuin vuonna Lopakkaojassa virtasi ravinteiden lisäksi vähemmän happea kuluttavaa

17 17 ainesta, kloridia, rautaa sekä kiintoainetta. Ainepitoisuudet olivat pääosin edellisvuotta korkeammat. Lopakkaojan veden laadun oletetaan paranevan suljetun jätetäytön maisemoinnin myötä. Maisemointityö valmistuu lähivuosina, jolloin jätetäytön läpi pääsevän veden määrä vähenee oleellisesti. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Päästötarkkailu Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia ympäröiviin pinta- ja pohjavesiin tarkkaillaan ympäristökeskuksen hyväksymän vuosille esitetyn valvonta- ja tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Laadunvarmistus Oulun Jätehuollolle ollaan laatimassa ISO standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Ympäristöjärjestelmä pyritään saamaan sertifioimiskuntoon vuoden 2003 aikana. Oulun Jätehuollolle on laadittu ympäristöpolitiikka sekä ympäristöohjelma vuodelle Oulun Jätehuollon ympäristöpäämääriä ovat loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen, vastuullinen jätteenkäsittelytoiminta, toimivan ja turvallisen työympäristön kehittäminen sekä ympäristöystävälliset ja kustannustietoiset hankinnat. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskinarviointi Oulun Jätehuollolle ollaan laatimassa turvallisuussuunnitelmaa, johon kootaan mahdolliset turvallisuus-, työsuojelu- ja ympäristöriskit sekä niihin liittyvät toiminta- ja menettelyohjeet. Turvallisuussuunnitelma ei ole vielä valmis. Poikkeusoloja varten on laadittu syksyllä 2000 valmiussuunnitelma. Toimet onnettomuuksien estämiseksi Mahdollisia riskejä ovat mm. Ruskon jätekeskuksen alueella toimivan L&T:n rengasterminaalin tulipalo, jätepenkkapalot, tulipalot jätteenkäsittelylaitoksissa tai muissa rakennuksissa, biokaasulaitoksen toimintahäiriöt, öljyn karkaaminen viemäriin öljyasemalta tai öljyisten maiden kompostointikentältä, suotovesipumppaamojen toimintahäiriöt sekä suotovesialtaiden seinämien ja pohjan läpäisevyys. Jätepenkkapaloja pyritään ehkäisemään seka- ja rakennusjätepenkan tehokkaalla tiivistämisellä sekä reunavallien rakentamisella ylijäämämailla.

18 18 Ruskon jätekeskuksen alueella erityisen syttymisherkkiä rakennuksia ovat ongelmajätevarastot, öljyasema, biojätteen kompostointilaitos ja energiahalli. Kaikissa rakennuksissa on käsisammuttimia sekä osassa on myös palopostit. Lisäksi biojätteen kompostointilaitokselle on asennettu paloilmoitinjärjestelmä, jonka keskus sijaitsee uudessa toimistorakennuksessa. Ilmoitukset mahdollisesta tulipalosta menevät suoraan hälytyskeskukseen. Oulun palolaitoksella on avaimet Ruskon jätekeskuksen porttiin sekä alueen rakennuksiin. Ruskon jätekeskus on vartioitu. Vartiointia hoitaa Oulun piirivartiointi. Biokaasulaitoksen toimintaa tarkkaillaan 24 h/vrk biokaasupäivystäjän toimesta. Biokaasupäivystäjällä on kaukovalvontayhteys biokaasupumppaamoon. Biokaasulaitoksella on sulkuventtiilit, jotka estävät biokaasun virtauksen eteenpäin toimintahäiriöiden aikana ja laitos pysähtyy automaattisesti, joten esim. räjähdysvaaraa ei ole. Vuosihuolto suoritetaan neljä kertaa vuodessa. Ruskon jätekeskuksen suotovesipumppaamot 2 ja 3 ovat kaukovalvontaohjelman piirissä. Pumppaamoissa on hälytyslaitteet veden nousun varalle. Hälytyksestä tulee ilmoitus valvontaohjelmaan, jota tarkkaillaan. Suotovesipumppaamo 1 on automaattisesti pintarajojen mukaan toimiva pumppaamo. Se ei ole kaukovalvontaohjelman piirissä, mutta pumppaamolla käydään kerran viikossa lukemassa käyntimittarit. Käyntimittareita on kaksi. Toinen mittari näyttää eteläiselle suotovesialtaalle menevän suotoveden määrän. Toinen mittari näyttää suljettuun jätetäyttöön kierrätykseen menevän suotoveden määrän. Pumppaamot, mittarit ja analysaattorit huolletaan vuosittain. Molemmille suotovesialtaille tehdään kuntotarkastukset kerran vuodessa. Tarkastuksen yhteydessä altaat tyhjennetään ja niiden pohjan ja seinämien kunto tarkastetaan. Öljyisten maiden kompostointikentältä sadevesiä varten on hiekan- ja öljynerotuskaivot. Öljynerotuskaivon PEK-hälytinlaite sijaitsee ongelma-jätevarastossa. Hiekan- ja öljynerottimen kuntoa seurataan säännöllisesti ja kaivot on tyhjennetty noin kaksi kertaa vuodessa. Öljyisten maiden kompostointikentän yhteydessä on myös ns. näytteenottokaivo, josta voidaan tarvittaessa ottaa näyte viemäriin lähtevästä vedestä. Öljyaseman öljynerotuskaivon hälytinlaite sijaitsee öljyasemalla. Öljynerottimen kuntoa seurataan säännöllisesti ja kaivo tyhjennetään noin kaksi kertaa vuodessa.

19 19 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Oulun kaupungin ilmoitustaululla ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ilmoitustaululla Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Oulun kaupungin ympäristövirastossa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti ilmoitettu sanomalehti Kalevassa ja erikseen tiedotettu asianosaisille/rajanaapureille. Tarkastukset ja neuvottelut Tarkastus on suoritettu Lausunnot Oulun kaupungin ympäristölautakunta Lausunnossa todetaan, että Ruskon jätekeskuksen kaatopaikka- ja jätteenkäsittelytoimintojen jatkamiselle ei ole estettä. Jätteenkäsittelytoiminnot ovat vakiintuneet alueelle, eikä välittömässä läheisyydessä ole merkittävästi häiriintyviä kohteita. Edelleen lautakunta toteaa, että lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat : Erityistä huomiota tulee kiinnittää tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla voidaan vähentää jätekeskuksesta pinta- ja pohjavesiin joutuvaa haitta-ainekuormitusta ja joilla vesien laatua voidaan parantaa nykyisestä jo lyhyellä aikavälillä. Velvoitteissa tulee ottaa huomioon kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteessä 1 vesien hallinnalle ja käsittelylle esitetyt vaatimukset. Lupapäätökseen tulee sisällyttää kaikki jätekeskuksen toiminnot mukaan lukien suljettujen yhdyskunta- ja rakennusjätekaatopaikkojen sekä käytöstä poistetun lieteallasalueen aiheuttamien ympäristöhaittojen torjunta. Jätekeskuksen koko toimintaa tulee tarkastella suhteessa jätelain ensisijaiseen tavoitteeseen ehkäistä jätteen syntyä sekä toissijaiseen tavoitteeseen hyödyntää jätettä materiaalina ja energiana. Jätekeskuksen toimintojen tulee edistää valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteutumista.

20 20 Jätteiden ja ongelmajätteiden vastaanoton, varastoinnin, käsittelyn ja eteenpäin toimittamisen tulee täyttää lainsäädännössä ja Oulun kaupungin yleisissä jätehuoltomääräyksissä annetut määräykset. Lupapäätökseen tulee sisällyttää tarvittavat velvoitteet koskien kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 :ssä annettuja jätteiden sijoittamista koskevia yleisiä rajoitteita. Erityistä huomiota tulee kiinnittää biohajoavan jätteen erotteluun, loppusijoitettavan jätteen esikäsittelyyn sekä mahdollisesti vastaanotettavien nestemäisten jätteiden esikäsittelyyn ja sijoittamiseen. Jätteiden vastaanottoa koskevissa velvoitteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei jätekeskukseen oteta vastaan loppusijoitettavaksi hyödyntämiskelpoisia jätejakeita. Lupapäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset erityyppisten jätteiden sijoittamispaikoille jätekeskuksen alueella. Lupaviranomaisen tulee arvioida mm. nykyisin ongelmajätteeksi luokitellun asbestin erityisjätemonttuun tapahtuvan sijoituksen sopivuus. Muutoinkin erityisjätteiden, lietteiden ja riskijätteen hakemuksessa esitetyn sijoitustavan ja -paikan soveltuvuus tulee arvioida suhteessa ko. jätteiden ominaisuuksiin ja luokitteluun. Lupaharkinnassa on huomioitava, että tulevaisuudessakin osa erilliskerätystä biojätteestä tultaneen kompostoimaan aumoissa. Laitosmaista kompostointia koskevien lupamääräysten lisäksi lupapäätökseen tulee sisällyttää tarvittavat määräykset aumakompostoinnille. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti mahdollisesti aiheutuvien haju- ja haittaeläinongelmien ennalta ehkäisyyn. Mahdollisten vahinkotilanteiden kuten tulipalon ennalta ehkäisyyn ja ympäristöhaittojen jälkitorjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jätekeskuksen alueen siisteyteen, toimintojen järjestelyihin ja alueella varastoitavien jätteiden varastointitapaan tulee kiinnittää huomiota maisema-, roskaantumis- yms. haittojen ehkäisemiseksi. Lupapäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset toimintojen lopettamisesta ja tarvittavista jälkihoitotoimista. Kaatopaikka-alueen sulkemisen kaupunkikuvalliset ja alueen tulevaan käyttöön liittyvät vaatimukset on huomioitava myös toiminnan aikaisissa määräyksissä koskien mm. jätetäyttöjen rakennetta tai alueen maaperän pilaantumista. Lupapäätökseen tulee sisällyttää riittävät jätteenkäsittelytoimintojen ja niiden ympäristövaikutusten seuranta- ja tarkkailuvelvoitteet. Seurannan on katettava kaikki jätekeskuksen toiminnot ja niiden vaikutukset erityisesti vesiin ja maaperään.

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2008 Dnro PPO 2007 Y 351 113 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen peruuttamisesta. LUVAN HAKIJA Timo Autio Sydänmaantie 47 86710

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Oulun Jätehuollon tarveprofiili. Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen

Oulun Jätehuollon tarveprofiili. Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen Oulun Jätehuollon tarveprofiili Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen Ruskon jätekeskuksen opasteet Haasteena kukkahattutädit, lippaja karvalakkisedät, mummot ja papat. Tänne minä olen aina tuonut... ja niinpä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Laadittu: 22.12.2014 Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet... 2 3 Vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastaminen...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 11.10.2016 Dnro D/1208/11.01.00.02/2016 Lupanro 2016-4 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot