LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 17/ Aika: klo 19:00-20:05 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 238 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) 240 Vanhuspalvelujen, erityisasumisen ja sitä tukevien palvelujen järjestäminen Kauniaisissa Tontin (Palokunnankuja 4) luovuttaminen Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n esitys vuoden 2014 tontinvuokran alentamisesta 243 Edustajan nimeäminen Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n yhtiökokoukseen (ASIA POISTETTIIN ESITYSLISTALTA) 244 Edustajan nimeäminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys Talouskatsaus marraskuu

2 PÖYTÄKIRJA 17/ Läsnä: Berg Finn puh.joht. Rintamäki-Ovaska Tiina varapuh.joht. Ant-Wuorinen Lauri j Kivelä Marianne j Limnell Patrik j Stenberg Stefan j Karlsson-Finne Anna Lena vj Ala-Reinikka Tapani KV:n pj Sederholm Camilla KV:n I vpj Pesonen Juha KV:n II vpj Widén Torsten Kj Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Boström Mikael talousjoht. Poissa: Rehn-Kivi Veronica j Allekirjoitukset Finn Berg Gun Söderlund puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Tiina Rintamäki-Ovaska Stefan Stenberg Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 17/ Kokouksen järjestäytyminen KH 238 KH - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan (linkki) - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. KH - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan - valitsi varapj. Tiina Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Stefan Stenbergin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 PÖYTÄKIRJA 17/ Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) KH 239 Kaupunginhallitukselle on lähetetty edellisen kokouksen jäl keen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden päätöspöytäkirjoja pää töksistä, jotka voi daan kuntalain 51 :n mukaan ottaa kaupunginhallituk sen käsiteltävik si. Ot sik ko luet te lo on esi tyslistan oheismateriaalina. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. KJ: KH merkitsee tiedokseen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden pää tök set ja päättää olla käyt tämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 17/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelujen, erityisasumisen ja sitä tukevien palvelujen järjestäminen Kauniaisissa 984/ /2014 SOTE Lisätiedot: vanhuspalvelupäällikkö Anja Kahanpää, puh: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelmat Villa Bredan palvelukeskuksen peruskorjausta ja lisärakentamista sekä samalle alu eel le rakennettavia kerrostaloja koskien. Palvelukeskuksen pe rus korjauk sen ja laajentamisen osalta suunnittelijat on valittu vuoden 2014 ai kana ja suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä. Palvelukeskuksen ollessa suunnitteluvaiheessa on vielä noussut esille tarve kartoittaa vanhuspalvelujen kokonaisuutta ja vaihtoehtoja tu le vai suudes sa. Hankesuunnitelmaa laadittaessa ei kaikkia palvelujen jär jes tä miseen liittyviä linjauksia ole päätetty. Syksyn 2014 aikana on eri toimialojen yhteisenä viranhaltijavalmisteluna to teu tet tu ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi (IVA) otsikolla "Van hus pal ve lu jen, erityisasumisen ja sitä tukevien palvelujen jär jes tä misen vaihtoehdot Kauniaisissa". Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ar vioin time ne tel mäs sä tarkoituksena on kartoittaa nykytilanne ja hahmotella sille yk si tai useampi vaihtoehto sekä arvioida ja ennustaa näiden vaihtoehtojen to teut ta mi sen vaikutuksia mahdollisimman monipuolisesti ja ver tai lu kel poises sa muodossa. Näkökulmina tässä tarkastelussa ovat kun ta lainen/asiakas, palvelujen järjestäminen, henkilöstö, talous ja ympäristö. Mene tel män käytön tuloksena esitetään johtopäätökset ja valmistellaan esimer kik si tämän pykälän liitteen kaltainen taulukko. Liitteenä olevassa arvioinnissa on vertailtu nykytilannetta kahteen eri muutos vaih to eh toon, jotka ovat: - Muutosesitys 1: Villa Bredan palvelukampus - Muutosesitys 2: Tammikummun alue ja Villa Bredan palvelukeskus Arvioinnin keskeinen lähtökohta on, että sekä Tammikummun alueen asumis yk sik kö jen toiminnan jatkaminen että Villa Bredan alueen laa jen ta minen ei ole tarkoituksenmukaista. Arvioinnin perusteella on kaupungin viran hal ti ja or ga ni saa tios sa muodostettu päätösehdotus, jonka mukaisesti kau pun gin val tuus ton hyväksymän hankesuunnitelman toteuttaminen (muu tos esi tys 1) on taloudellisesti ja erityisesti toiminnallisesti tar koi tuksen mu kai sin vaihtoehto vanhuspalvelujen ja erityisasumisen ja sitä tu kevien palvelujen järjestämiseksi Kauniaisissa. Liite: Vanhuspalvelujen ja erityisasumisen ja sitä tukevien palvelujen järjestäminen Kauniaisissa -ennakkoarviointi

6 PÖYTÄKIRJA 17/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan ennakkoarvioinnin ja esit tää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy vanhuspalvelujen ja erityis asu mi sen ja sitä tukevien palvelujen järjestäminen linjaukseksi muu tosesi tys 1:n mukaisesti Villa Bredan palvelukampuksen toteuttamisen jo hyväk sy tyn hankesuunnitelman mukaisesti Asian käsittelyn aikana lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutoksia liitteeseen. Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen esittelijän tekemän päätösehdotuksen sanamuodon muuttamisesta. Lautakunta päätti: - merkitä tiedoksi liitteenä olevan ennakkoarvioinnin - hyväksyä liitteen mukaisesti muutosesityksen 1 ja esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy vanhuspalvelujen ja eri tyis asu misen ja sitä tukevien palvelujen järjestämisen linjaukseksi muu tos esi tys 1:n mukaisesti Villa Bredan palvelukampuksen toteuttamisen jo hy väk sy tyn hankesuunnitelman mukaisesti. KH KJ: KH merkitsee tiedoksi vanhuspalvelujen ja erityisasumisen sekä sitä tu kevien palvelujen järjestämistä koskevan ennakkoarvioinnin ja toteaa, että kau pun gin vanhustenhuollon kehittämishankkeen suunnittelua jatketaan val tuus ton ( 52, 53) hyväksymien hankesuunnitelmien mu kaises ti.... Puheenjohtaja Bergin ehdotus asian jättämisestä pöydälle seuraavaan kokouk seen, hyväksyttiin yksimielisesti. KH 240 KJ: Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Liite on jaettu KH:n kokoukseen KH merkitsee tiedoksi vanhuspalvelujen ja erityisasumisen sekä sitä tu kevien palvelujen järjestämistä koskevan ennakkoarvioinnin ja toteaa, että

7 PÖYTÄKIRJA 17/ Sosiaali- ja terveyslautakunta kau pun gin vanhustenhuollon kehittämishankkeen suunnittelua jatketaan val tuus ton ( 52, 53) hyväksymien hankesuunnitelmien mu kaises ti. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tontin (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/ /2014 YLK Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kaupungin omistaman kerrostalotontin myyn ti osoitteessa Palokunnankuja 4 (kiinteistötunnus ). Ta lous arvios sa tontin myynnistä on tavoitteena euron kiinteän omai suuden myyntitulo. Tontin luovutus liittyy sijaintinsa vuoksi Kauniaisten vanhus pal ve lui hin. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Villa Bredan pal ve lu kes kuksen hankesuunnitelman, jonka perusteella aluetta kehitetään van hus pal velu jen keskuksena. Tavoitteena on keskittää Villa Bredaan palvelut neu vonnas ta ja nykyistä laajemmasta päiväkeskustoiminnasta ym pä ri vuo ro kau tiseen hoitoon ja hoivaan. Hankkeen tavoitekustannus on n. 15 M. Tällä het kel lä hankkeessa on käynnissä luonnossuunnittelu. Samaan aikaan palvelukeskuksen hankesuunnitelman kanssa valtuusto hy väk syi myös ko. kerrostalotonttia koskevan erillisen hankesuunnitelman, jon ka tavoitteena on toteuttaa talot omana ns. ARA-hankkeena joko siten, et tä kaupunki perustaa kerrostaloja varten erillisen asunto-osakeyhtiön tai an taa hankkeen toteuttamisen ulkopuoliselle yleishyödylliselle ra ken nut tajal le. Hankesuunnitelman mukaan alueen kerrostaloihin tulee noin pie neh köä asuntoa (yksiöitä, kaksioita ja kolmioita), joista osa voidaan tarvit taes sa yhdistää toisiinsa. Tällä mahdollistetaan tarvittava yhteisöllinen asu mi nen erityisryhmille. Kerrostalojen asukkaat tullaan valitsemaan niin, et tä heidän tarvitsemansa tukipalvelut voidaan järjestää pääsääntöisesti pal ve lu kes kuk ses ta. Kerrostaloihin tulee myös jonkin verran yhteistiloja, mut ta pääsääntöisesti asukkaat voivat hyödyntää viereisen pal ve lu kes kuksen tiloja. Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Tontin tiedot Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa Ak 202 osoitettu asuin ker ros ta lo jen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös palvelu- ja senio ri asun to ja (AK-10). Tontin kaavaan merkitty rakennusoikeus on 3200 k-m² ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku neljä (IV). Kaavamääräysten mu kaan AK-10 -korttelialueella autopaikkoja tulee varata vähintään 1 ap/100 k-m². Pysäköintinormi on vähemmän kuin kaupungin ker ros ta lo tonteil la yleisesti noudattama 1 ap/80 k-m², kuitenkin vähintään 1 ap/asunto. Ton tin pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 3355 m². (Ote asema kaa vo jen yhdistelmäkartasta oheismateriaalina) Voimassa oleva asemakaava laadittiin hankekaavana, jonka tavoitteena oli luo da Villa Bredan alueesta ikäihmisten palvelujen keskus. Kaa va suun nit-

9 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta te lun pohjana olleessa vaihtoehdossa on tontille suunniteltu pal ve lu- tai senioriasuntoa kahteen pistetaloon täydentämään ja tukemaan Vil la Bredan palveluja. Tontille sijoittuva asuminen liittyy Villa Bredan tonttiin muun muassa huoltoliikenteen ja pysäköinnin kautta. Myös tonttia koskevassa pysäköintinormissa on huomioitu tonttien tu keu tu mi nen toisiinsa. Tonttien piha-alueen on ajateltu myös olevan yhteis käy tös sä ja rakennukset yhdistettävän toisiinsa esteettömällä kul ku yhtey del lä. Lähtökohtana ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa tarkoittaa tonttien toteutukselle reunaehtoja, joiden huomioiminen edellyttää tonttien toteu tuk sen suunnittelua kokonaisuutena ja toteutusta ainakin osittain yhtä ai kaa. Villa Bredan tontin suunnittelu on jo käynnissä. Mikäli tont teja ei suunnitella ja toteuteta kokonaisuutena, on todennäköistä, että voimas sa olevasta asemakaavasta joudutaan poikkeamaan joko poik kea mispää tök sin tai asemakaavaa muuttamalla. Vaihtoehdot tontin luovutukselle Kaupunki voi myydä tai vuokrata tontin joko valtion tukemaan asun to tuo tan toon (ARA) tai vapaarahoitteisten asuntojen rakentamiseen seu raa vas sa esitettyjen luovutusvaihtoehtojen mukaisesti: a) tontti vuokrataan ARA-hintaan kaupungin omistamalle osakeyhtiölle, b) tontti myydään tai vuokrataan ARA-hintaan muulle julkisyhteisölle tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mainittujen yhtei sö jen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle tai c) tontti myydään markkinahintaan. Tontin myynti tai vuokraaminen valtion tukemaan asuntotuotantoon Kauniainen on valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä maankäytön, asu mi sen ja liikenteen aiesopimuksessa sitoutunut 60 asuntoa/vuo si asuntotuotantotavoitteeseen ja asunnoista 20 % eli 12 asuntoa/vuo si tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Helsingin seu dun kuntien ja valtion välisessä sopimuksessa (v ) suurten inf ra struk tuu ri hank kei den ja asuntotuotannon edistämiseksi on asun to tuotan to ta voi te korotettu 25 %:lla nykyisen MAL-aiesopimuksen tasosta. Kauniai siin on sopimuskaudella valmistunut 25 valtion tukemaa vuok ra-asuntoa eli noin kahden vuoden tavoitetta vastaava määrä. Valtion tukeman asuntotuotannon edellytyksenä on kohtuullinen tonttihinta (ARA-hin ta). ARA hyväksyy tonttihinnan tai -vuokran päätöksellään. Hyväk sy mi nen perustuu ARAn päätökseen valtion tukemassa asun to tuo tannos sa sovellettavista enimmäistonttihinnoista pääkaupunkiseudulla vuonna Tontin ARA-hinta olisi arviolta noin euroa ja ARA-vuok ra (perusvuokra) vastaavasti noin euroa/vuosi. ARAn pää tök sen mukaisesti tontin enimmäishintaa voidaan korottaa enintään 15 %, jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla (esim. etäisyys rautatieasemalle max m). Tontin korotettu ARA-hin ta (tontin sijaitessa alle 1000 m etäisyydellä rautatieasemasta) oli-

10 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta si arviolta noin euroa ja ARA-vuokra (perusvuokra) vastaavasti noin euroa/vuosi. Valtion tukemaan asuntotuotantoon tarkoitettu tontti voidaan luovuttaa kun nal le tai muulle julkisyhteisölle, ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhtei söl le tai edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osa keyh tiöl le. ARA-hinta edellyttää, että tontille rakennetaan ARA-asuntoja eli ARAn korkotuella tai investointiavustuksella rahoitettavia asuntoja. Tontin luovuttaminen ARA-hintaisena vapaarahoitteiseen tuotantoon on mah dol lis ta, mutta ei hyväksyttävää EU:n valtiontukia koskevat sään nökset huomioiden. ARA-hintainen tontinluovutus on hyväksyttävää vain ARA-asun to jen rakentamiseen. ARA-hintaiseen tontinluovutukseen si sältyy käypää markkinahintaa alempana tontinhintana tukea, joka on luo vutuk sen saa jal le korvausta sosiaalisin perustein valittujen asukkaiden tar peita vastaavien ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisten asuntojen tuot ta mises ta ja ylläpidosta. ARA-hintaiseen tontinluovutussopimukseen onkin liitet tä vä ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on velvollinen maksamaan kun nal le käyvän hinnan ja ARA-hinnan välisen erotuksen, mikäli tontille raken ne taan muita kuin ARA-asuntoja, taikka ARA-hintainen tontinluovutus on ilmoitettava komissiolle etukäteen hyväksyttäväksi muiden valtiontukien ta voin. Vaihtoehto a): Tontti vuokrataan ARA-hintaan kaupungin omistamalle osake yh tiöl le Tontti on ARA-hintaisena mahdollista luovuttaa vuokraamalla se kau pungin omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle, joka vastaisi tontin toteutuksesta vas taa vas ti kuin kaupungin muut vuokra-asuntokohteet on toteutettu. Tällöin kaupunki voisi itsenäisesti päättää sekä tontin ja sille rakennettavien ra ken nus ten suunnittelusta ja toteutuksesta (mitoitus, esteettömyys) että ton tin käytöstä tulevaisuudessa asumispalvelujen tarpeiden mahdollisesti muut tues sa. Myös kohteen asukasvalinnat tehtäisiin kaupungin toimesta. Tontin luovuttaminen myymällä kaupungin omistamalle kiin teis tö osa ke yhtiöl le on mahdollista, mutta näin ei ole toimittu aiemmin kaupungin vuokra-asun to koh teis sa. Kaupungin kokonaan omistamien kiin teis tö osa ke yhtiöi den fuusioimiseen liittyen on KH hyväksynyt ehdotuksen yhtiö jär jes tyk sek si, jonka mukaan yhtiön toimialana on vuokraoikeuden perus teel la omistaa ja hallita Kauniaisten kaupungin alueella sijaitsevia ja sin ne rakennuttamiaan rakennuksia. Lisäksi fuusioitunutta kiin teis tö osa keyh tiö tä rasittaisivat myös tontin ostamisesta aiheutuvat kustannukset (vero, lai na, korko). Tontti voitaisiin luovuttaa vuokraamalla myös kaupungin omistamalle perus tet ta val le osakeyhtiölle, jolloin hankkeen erityispiirteet ja liittyminen palve lu kes kuk sen kokonaisuuteen on mahdollista huomioida kaupungin kiinteis tö osa ke yh tiö tä vapaammin.

11 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Vaihtoehto b): Tontti myydään tai vuokrataan ARA-hintaan muulle jul kis yhtei söl le tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mai nittu jen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle Tontti on ARA-hintaisena mahdollista luovuttaa myymällä tai vuokraamalla se muulle julkisyhteisölle tai ARAn nimeämälle yleishyödylliselle yhteisölle tai edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistamalle osakeyhtiölle. Luo vu tus perustuisi tällöin ns. laatukilpailuun tai muuhun vastaavaan menet te lyyn, koska kilpailu tontin hinnalla ei ole mahdollista. Käytännössä kau pun ki etsisi tontille toteuttajan, jonka suunnitelmat tontin käytöstä vastai si vat parhaiten kaupungin asuntopoliittisia ja maankäytöllisiä tavoitteita se kä jolla olisi riittävä tekninen osaaminen ja riittävät resurssit hankkeen to teut ta mi seen. Tässä vaihtoehdossa tontin suunnittelua, toteutusta ja käyt töä ohjaisivat kaupungin ja toteuttajatahon väliset neuvottelut ja so pimuk set, jolloin kaupungin vaikutusmahdollisuudet olisivat rajalliset sekä raken ta mis vai hees sa että erityisesti tulevaisuudessa. Huomioitavaa luovutettaessa tontti vuokraamalla Tontin luovutus vuokraamalla vaikuttaa kaupungin vuoden 2014 ta lous ar vioon myynnistä tavoitteena olleen myyntitulon jäädessä toteutumatta. Luovu tet taes sa tontti ARA-vuokralla olisi tontin ARA-hinta kuitattu arviolta reilus sa 20 vuodessa. Tosin luovutettaessa tontti kaupungin omistamalle kiinteis tö osa ke yh tiöl le kestäisi ARA-hinnan kuittaus hieman kauemmin, koska kau pun gin omistamille kiinteistöosakeyhtiöille on aikaisemman käytännön mu kai ses ti myönnetty huojennusta maanvuokraan siltä ajalta, kun yhtiössä ei ole ollut asukkaita rakennushankkeen vuoksi. Tontin myynti vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon Vaihtoehto c): Tontti myydään markkinahintaan Tontti on mahdollista luovuttaa markkinahintaan. Tontin luovutus perustuisi täl löin hintatarjouskilpailuun, jolloin tontti luovutettaisiin korkeimman tarjouk sen tehneelle taholle. Tontin käypä hinta olisi arviolta euroa. Luovutukseen on mahdollista liittää kaupungin asun to poliit ti siin tai maankäytöllisiin tavoitteisiin liittyviä ehtoja, mutta ehtojen voidaan arvioida vaikuttavan negatiivisesti tarjoajien määrään ja tarjottavaan hin taan. Tontin luovutus ilman edellä mainittuja ehtoja heikentää kuitenkin mer kit tä väs ti kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa tontin suunnitteluun, toteut ta mi seen ja käyttöön. Tontti olisi mahdollista luovuttaa myös yhdistetyn hin ta tar jous-/laa tu kil pailun perusteella, jolloin kaupungin ennakkoon päättämien kriteerien ja niiden painotusten mukaisesti tontti luovutettaisiin parhaiten kaupungin asetta mia tavoitteita (mm. asuntopoliittiset, maankäytölliset ja kau pun ki ku val liset tavoitteet) vastaavan tarjouksen tehneelle taholle. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska korkeammalla hinnalla olisi mahdollista kom pensoi da laatua, jolloin kaupungin tavoitteet saattaisivat jäädä toteutumatta tai to teu tua vaillinaisesti.

12 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tontin luovutus olisi mahdollista toteuttaa myös kaksivaiheisena hin ta tarjous kil pai lu na. Tällöin kaupunki määrittäisi tavoiteltavalle toteutukselle reuna eh dot (esim. vuokra-asuntojen vähimmäismäärä, yh teis suun nit te lu velvoi te yms.) ja hintatarjousten perusteella valittaisiin toimija, jolle an net taisiin ko. tonttia koskeva suunnitteluvaraus. Varauksen saajan kanssa neuvo tel tai siin ja suunniteltaisiin yhdessä toteutusratkaisu sekä tehtäisiin tarvit ta vat sopimukset esim. rasitteista ja alueiden yhteiskäytöstä. Lopullinen ton tin luovutus tehtäisiin vasta sen jälkeen kun kaupunki olisi hyväksynyt to teu tus luon nok set. Tontti voitaisiin luovuttaa myös kaupungin omistamalle perustettavalle osake yh tiöl le kiinteään myyntihintaan, jolloin liittyminen palvelukeskukseen, to teu tus rat kai su sekä asukasvalinnat voidaan toteuttaa muita vaihtoehtoja va paam min. Myyntihinnan tulisi asettua ARA-hinnan ja markkinahinnan väli maas toon, n euroa. Huomioitavaa luovutettaessa tontti myymällä Luovutettaessa tontti markkinahintaan, voidaan myyntitulolla rahoittaa Villa Bre dan palvelukeskushanketta. Luovutettaessa tontti ulkopuoliselle ta holle, jolla on parempi asiantuntemus toteuttamisesta, kaupunki voi suunnata re surs sin sa tarkoituksenmukaisemmin kaupungin edun valvomiseen. Yhteenveto Huomioiden tontin sijainti Villa Bredan yhteydessä ja kaavoituksen läh tökoh ta na ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa, kaupungin tavoitteet tontin ja sil le rakennettavien rakennusten toteuttamiseen ja käyttöön sekä mah dol lisuu det vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen, tarkoituksenmukaisinta olisi, että tontti luovutettaisiin joko perustettavalle kau pun gin omistamalle osakeyhtiölle kiinteään myyntihintaan esim euroa tai ulkopuoliselle toteuttajalle kaksivaiheisella hin ta tarjous kil pai lul la. Tällöin kaupunki voi vaikuttaa sekä tontin ja sille ra ken net tavien rakennusten suunnitteluun ja toteutukseen ja asukasvalintoihin että ton tin käyttöön tulevaisuudessa asumispalvelujen tarpeiden mahdollisesti muut tues sa. Luovutettaessa tontti ulkopuoliselle toimijalle jälkimmäisen menettelyn mukai ses ti, voidaan mahdollistaa alueelle palvelukeskukseen tukeutuvaa asumis ta eri asumis- ja omistusmuodoissa. Näin alueella voidaan palvella laajem min eritasoista tukea tarvitsevia asiakkaita huomioiden samalla kauniais lais ten erilaiset lähtökohdat ja asumistarpeet. Valtuuston tehtyä periaatepäätöksen tontin luovutuksesta, luovutuksen valmis te lua jatketaan päätetyn vaihtoehdon pohjalta. Tontin luovutus tar kempi ne ehtoineen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

13 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta YTJ: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esit tää valtuustolle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak si vai hei sel la hintatarjouskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tä män mukaisesti Esittelijä täydensi päätösesitystä siten, että sosiaali- ja ter veys lau ta kunta esittää asian edelleen KH:lle. Jäsen Enkellin ehdotus, että ratkaisussa tulee painottaa kaupungin mahdol li suut ta vaikuttaa asukasvalintaan, sai lautakunnan yksimielisen kan natuk sen. Lautakunta päätti esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle että se esittäisi kau pun gin hal li tuk sel le, että kaupunginhallitus esit tää valtuustolle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kak si vai hei sel la hin ta tar jous kilpai lul la ja luovutuksen valmistelua jatketaan tä män mukaisesti. Rat kai sussa tulee painottaa kaupungin mah dol li suut ta vaikuttaa asukasvalintaan SOTE Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt tontin (Pa lokun nan ku ja 4) luovuttamista. Yhdyskuntalautakunta on tällöin päättänyt esit tää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että se esittää edelleen KH:lle ja KV:lle, että kyseinen tontti luovutetaan kaksivaiheisella hin ta tar jous kil pailul la ulkopuoliselle toimijalle. Tontti sijaitsee Villa Bredan pal ve lukes kuk sen välittömässä läheisyydessä. Kaupunginvaltuusto on hy väk sy nyt Villa Bredan palvelukeskuksen laajentamisen han ke suun ni telman sekä kyseiselle tontille suunniteltuja kerrostaloja koskevan erillisen han ke suun ni tel man. Hankesuunnitelman mukaisesti kerrostalot on tarkoitus toteuttaa ns. ARA-hank kee na joko kaupungin tarkoitusta varten perustaman asunto-osa ke yh tiön tai ulkopuolisen yleishyödyllisen rakennuttajan toimesta. Han ke suun ni tel man mukaisesti kerrostaloihin sijoittuu erityisryhmille suunnat tua asumista. Kerrostalojen hankesuunnitelman mukainen toteutus lähtee myös siitä näkökulmasta, että kerrostalot muodostavat yhdessä Villa Bre dan palvelukeskuksen ja hoivakodin kanssa toiminnallisen ko ko nai suuden, jossa esimerkiksi palvelukeskuksen toimintoja ja palveluja voidaan tar jo ta myös kerrostalojen asukkaiden käyttöön. Nyt ehdotettu ratkaisu poik keaa hyväksytystä hankesuunnitelmasta erityisesti siltä osin, että tonttia ei yhdyskuntalautakunnan ehdotuksen mukaisesti luo vu tet tai si ARA-muotoisesti. ARA-tuella rakennettujen asuntojen asu kasva lin taa rajoittavat ja määrittävät vahvasti ARA:n asettamat kriteerit esimer kik si asukkaiden asunnon tarvetta ja varallisuutta koskien. Eri vaih toeh toi hin liittyvien seikkojen koonti on oheismateriaalina.

14 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta on merkittävintä, että kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa rakennettavien kerrostalojen suunnitteluun ja asu kas va lin to jen kriteereihin. On myös erittäin tärkeää, että kerrostaloista ja laajennetusta Villa Bredasta muodostuu yhtenäinen toiminnallinen ko konai suus. Villa Bredan laajennushankkeen johdosta purettavien rivitalojen asukkaat on sijoitettu toistaiseksi kaupungin muihin vuokra-asuntoihin, ja esimerkiksi heil le on tarkoituksenmukaisinta järjestää tulevaisuudessa asuinpaikka valmis tu vis ta kerrostaloista. Lisäksi jonossa itsenäiseen asumiseen on ai kuistu via kehitysvammaisia, joille tarkoitettua asumista ei ole tällä hetkellä Kau niai sis sa riittävästi tarjolla. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta kaikki vaihtoehdot, joissa kau pungin mahdollisuus vaikuttaa kerrostalojen kokonaissuunnitteluun ja asu kasva lin toi hin turvataan, ovat tarkoituksenmukaisia. Mikäli tontti luovutetaan kau pun gin omistamalle osakeyhtiölle, toteutuu edellä kuvattu vai kut ta mismah dol li suus parhaiten. Oheismateriaalina myös ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta. Lautakunta päättää esittää KH:lle, että tontin luovutusta koskien har kit tai siin yhdyskuntalautakunnan esityksestä poiketen myös mah dol lisuut ta luovuttaa tontti kaupungin omistamalle osakeyhtiölle. Lautakunta korostaa, että kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa ker ros ta lojen suunnitteluun ja asukasvalintoihin tulee joka tapauksessa painottaa ton tin luovutusratkaisussa Asian käsittelyn aikana lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen esittelijän tekemän päätösehdotuksen sanamuodon muuttamisesta. Lautakunta päätti esittää KH:lle ja edelleen KV:lle, että tontti luovutetaan yhdyskuntalautakunnan esityksestä poiketen kaupungin omistamalle osakeyhtiölle. Lautakunta korostaa, että kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa ker ros ta lojen suunnitteluun ja asukasvalintoihin tulee painottaa ton tin luovutusratkaisussa. Lautakunta pitää myös tärkeänä, että kerrostalot toteutetaan samaan aikaan palvelukeskuksen ja hoivakotien rakentamisen kanssa.

15 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta KH Yhdyskuntalautakunta (YLK) käsitteli Palokunnankuja 4 tontin luo vut ta mista ( 105) ja lähetti asian edelleen käsiteltäväksi sosiaali- ja terveys lau ta kun nal le ennen kaupunginhallituksen (KH) käsittelyä. YLK esitti KH:lle Palokunnankuja 4 tontin luovuttamista ulkopuoliselle toteuttajalle kak si vai hei sel la tontinluovutuskilpailulla. Kilpailussa kaupunki määrittää tavoi tel ta val le toteutukselle reunaehdot (esim. vuokra-asuntojen vä him mäismää rä, yhteissuunnitteluvelvoite yms.) ja hintatarjousten perusteella va litaan toimija, jolle annetaan ko. tonttia koskeva suunnitteluvaraus. Va rauksen saajan kanssa neuvotellaan ja suunnitellaan yhdessä toteutusratkaisu se kä tehdään tarvittavat sopimukset esim. rasitteista ja alueiden yh teis käytös tä. Lopullinen tontin luovutus tehdään vasta sen jälkeen kun kaupunki on hyväksynyt toteutusluonnokset. YLK piti myös tärkeänä, että va lit ta vassa ratkaisussa painotetaan kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kas valin taan. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi ( 80) asiaa kä si tel lessään, että sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta on keskeisintä säilyttää kau pun gin mahdollisuus vaikuttaa asukasvalintoihin sekä rakennettavien ker ros ta lo jen ja alueen kokonaissuunnitteluun (yhtenäinen toiminnallinen ko ko nai suus). Alueelta purettujen rivitalojen asukkaat on sijoitettu tois taisek si kaupungin muihin vuokra-asuntoihin. Lisäksi Kauniaisissa on jo nossa itsenäiseen asumiseen aikuistuvia kehitysvammaisia, joille tarkoitettua asu mis ta ei ole tällä hetkellä Kauniaisissa riittävästi tarjolla. Tar koi tuk senmu kai sin ta olisi varmistaa em. ryhmien sekä muiden Villa Bredan pal ve lukes kuk sen palveluita tarvitsevien sijoittaminen ko. alueelle. Molemmat asiaa valmistelleet toimialat ovat tuoneet esille, että ARA-tuella ra ken net tujen asuntojen asukasvalintaa rajoittavat ja määrittävät vahvasti ARAn asetta mat kriteerit esimerkiksi asukkaiden asunnon tarvetta ja varallisuutta kos kien. Edellä mainituin perusteluin sosiaali- ja terveyslautakunta esitti KH:lle, että tont ti luovutetaan YLK:n esityksestä poiketen kaupungin omistamalle osake yh tiöl le, jolloin tavoite kokonaissuunnittelusta ja asu kas va lin ta mah dol lisuu des ta toteutuu parhaiten. Lautakunta piti tärkeänä myös sitä, että kerros ta lot toteutetaan samaan aikaan palvelukeskuksen ja hoivakotien raken ta mi sen kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ( 86) aiheeseen liittyen Kau niais ten vanhuspalvelujen, erityisasumisen ja sitä tukevien palvelujen jär jes tä mis vaih to eh to ja kuntalaisen/asiakkaan, palvelujen järjestämisen, hen ki lös tön, talouden ja ym pä ris tön kannalta. Arvioinnin ja muun val mis telu työn perusteella so si aa li- ja terveyslautakunta piti Villa Bredan pal ve lukam puk sen toteuttamista jo hy väk sy tyn hankesuunnitelman mukaisesti talou del li ses ti ja erityisesti toi min nal li ses ti tarkoituksenmukaisimpana vaih toeh to na.

16 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhteenveto Huomioiden tontin sijainti Villa Bredan yhteydessä ja kaavoituksen läh tökoh ta na ollut tonttien tukeutuminen toisiinsa, kaupungin tavoitteet tontin ja sil le rakennettavien rakennusten toteuttaminen monipuolisen asu kas kunnan käyttöön sekä mahdollisuudet vaikuttaa näiden tavoitteiden to teu tu miseen, tarkoituksenmukaisinta olisi, että tontti luovutettaisiin ulkopuoliselle to teut ta jal le kaksivaiheisella hintatarjouskilpailulla. Luovutusehtojen ja neuvot te lu jen kautta kaupunki voi vaikuttaa sekä tontin ja sille rakennettavien ra ken nus ten suunnitteluun ja toteutukseen että asukasvalintoihin. Luo vutet taes sa tontti ulkopuoliselle toimijalle, voidaan mahdollistaa alueelle palve lu kes kuk seen tukeutuvaa asumista eri asumis- ja omistusmuodoissa. Näin alueella voidaan palvella laajemmin eritasoista tukea tarvitsevia asiak kai ta huomioiden samalla kauniaislaisten erilaiset taloudelliset läh tökoh dat sekä asumis- ja avun tarpeet. Tällä toteutustavalla kaupunki voi suun na ta resurssinsa tarkoituksenmukaisemmin kaupungin edun val vo miseen ja lisäksi saavuttaa tontin myynnillä ARA-vaihtoehtoon verrattuna mer kit tä vää taloudellista hyötyä. Valtuuston tehtyä periaatepäätöksen tontin luovutuksesta, luovutuksen valmis te lua jatketaan päätetyn vaihtoehdon pohjalta. Tontin luovutus tar kempi ne ehtoineen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn. KJ: KH esittää KV:lle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kaksi vai hei sel la tontinluovutuskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan tä män mukaisesti. Valmistelussa tulee painottaa kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kasva lin taan, alueen kokonaissuunnitteluun sekä monipuolisen asun to tar jonnan mahdollistamiseen.... Puheenjohtaja Bergin ehdotus asian jättämisestä pöydälle seuraavaan kokouk seen, hyväksyttiin yksimielisesti. KH 241 Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Oheismateriaalina jaetaan: - ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta - sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä ollut eri vaihtoehtoihin liittyvien seik ko jen koonti - päivitetty taulukko vaihtoehtojen vertailusta. KJ: KH esittää KV:lle, että tontti (Palokunnankuja 4) luovutetaan kaksi vai hei sel la tontinluovutuskilpailulla ja luovutuksen valmistelua jatketaan

17 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta tä män mukaisesti. Valmistelussa tulee painottaa kaupungin mahdollisuutta vaikuttaa asu kasva lin taan, alueen kokonaissuunnitteluun sekä monipuolisen asun to tar jonnan mahdollistamiseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n esitys vuoden 2014 tontinvuokran alentamisesta 986/ /2014 YLK Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab esittää kaupungille päi vä tyssä kirjeessään (oheismateriaalina), että kaupunki alentaisi vuoden 2014 ton tin vuok raa peruskorjauksen aiheuttamaa tyhjäkäyttöä vastaavasti (5783,80 kirjeen liitteenä olevan laskelman mukaan). Kirjeen mukaan kiinteistössä on käynnissä ajalla 10/ /2015 pe ruskor jaus, josta on ilmoitettu kiinteistön asukkaille säännösten mukaisesti kuu si kuukautta ennen korjauksen alkamista. Ilmoituksen jälkeen on asunto ja alkanut jäädä tyhjäksi normaalia enemmän ja tällä hetkellä on asunnois ta tyhjinä noin 36 %. Yhtiön taloustilanne on ollut haasteellinen jo pitkään ja tyhjäkäyttö huonontaa tilannetta entisestään. Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab on Kauniaisten kaupungin ja Helsingin seu dun opiskelija-asuntosäätiön yhteisesti omistama yhtiö. Kauniaisten kau pun ki omistaa yhtiön osakkeista 51 % ja Helsingin seudun opis ke lija-asun to sää tiö 49 %. Kyse on siis erityisryhmien tarpeisiin varatusta kaupun gin tytäryhtiöstä. Yhtiön omistama asuinrakennus sijaitsee Kauniaisten kau pun gin vuokratontilla osoitteessa Juusintie 5. Kaupunki on solmi nut tonttia koskevan vuokrasopimuksen väliseksi ajak si. Yhtiön tontinvuokra vuoden 2014 osalta on ,88 euroa. on hyväksynyt konserniohjeen, jonka mu kaan tytäryhteisöt hoitavat rahoituksensa ja riskienhallintansa it se näises ti, ellei kaupunginvaltuusto muuta ole päättänyt yksittäisten yhtiöiden osal ta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää yhtiölle euron tertiäärilainan sekä lisäksi sitoutua antamaan yhtiölle vuosit tai si na erinä yhteensä enintään euroa lainaa saakka. Kaupunki on (KH ) myöntänyt Kiinteistö Oy Kauniaisten Puu tar ha tiel le vapautuksen tontinvuokrasta ajalta, jolloin kiinteistö ei ole ollut asumiskäytössä uudelleenrakentamisen vuoksi. Vastaavasti on toimittu myös Kiinteistö Oy Kerankujan kohdalla vuosina Kaupungin tu li si kohdella tytäryhtiöitään yhdenmukaisesti, joten olisi kohtuullista myön tää myös Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:lle alennusta ton tin vuokras ta peruskorjauksen aiheuttaman vajaakäytön perusteella. Alennus myön net täi siin vain peruskorjauksen ajalta. Vuoden 2014 tontinvuokran alennus voidaan perustaa Kiinteistö Oy Juus-Fas ti ghets Ab:n kirjeen liitteenä olleeseen laskelmaan. Laskelman mu kaan alennus ajalta 10-12/2014 olisi 4013,30 euroa. Vuoden 2014 tontin vuok ran alennus voidaan huomioida vuoden 2015 tontinvuokran las ku-

19 PÖYTÄKIRJA 17/ Yhdyskuntalautakunta tuk sen yhteydessä. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu osit tainen tai täydellinen vapauttaminen yksittäistapauksissa kaupungille tulevan yk si tyis oi keu del li sen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta. YTJ: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päät tää myöntää Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:lle alennusta vuoden 2014 tontinvuokrasta 4013,30 euroa ja että alennus huomioidaan vuoden 2015 tontinvuokran laskutuksen yhteydessä.... Kh:n edustaja Rehn-Kivi ilmoitti jääviytensä asian käsittelyssä. Päätösehdotus hyväksyttiin. KH 242 KJ: KH päättää myöntää Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:lle alennusta vuoden 2014 tontinvuokrasta 4013,30 euroa ja että alennus huomioidaan vuoden 2015 tontinvuokran laskutuksen yhteydessä.... Valtuuston puheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka ilmoitti olevansa es teel linen, koska hän on ao. yhtiön hallituksen jäsen ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja Bergin ehdotus asian palauttamisesta sen selvittämiseksi voi si ko yhtiön omistajat vastata tontinvuokran alennuksesta omis tus osuuttaan vastaavassa suhteessa, hyväksyttiin yksimielisesti. Asia palautettiin sen selvittämiseksi voisiko yhtiön omistajat vastata ton tinvuok ran alennuksesta omistusosuuttaan vastaavassa suhteessa.

20 PÖYTÄKIRJA 17/ Edustajan nimeäminen Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n yhtiökokoukseen (ASIA POISTETTIIN ESITYSLISTALTA) 402/ /2014 KH 243 Esittelijän sijainen poisti asian esityslistalta, koska ko. yhtiökokous oli peruu tet tu.

21 PÖYTÄKIRJA 17/ Edustajan nimeäminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen / /2014 KH 244 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhty mä ko kous pi de tään klo (Opastinsilta 6 A, Helsinki). Kokouksen asialistalla on hallituksen esitys Blominmäen puhdistamon han ke suun ni tel man tarkistamiseksi, hallituksen valinta toi mi kau dek si ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ni meä minen. HSY:n yhtymäkokouksen päätöksen mukaan laitoksia, raken nuk sia, rakennelmia, laitteita tai maanrakennushankkeita koskevat han ke suun ni tel mat on tuotava yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi, mikäli hank keen arvonlisäveroton alustava kustannusarvio ylittää euroa. Blominmäen jätevedenpuhdiastamon hankesuunnitelman tarkennus 2014 on luettavissa sähköisesti osoitteessa: Hallituksen ehdotus yhtymäkokoukselle on luettavissa sähköisesti osoittees sa: Yhtymäkokouksessa päätettiin valita hallitus toimikaudeksi siten, että hallituksen toimikausi päättyy Hallitukseen esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Pe rus sopi muk sen mukaisen paikkajaon mukaan Kauniaisilla on hal li tuk ses sa yksi jä sen. Kauniaisten kaupungin edustaja hallituksessa kaudella on ollut Tii na Rintamäki-Ovaska ja Lauri Ant-Wuo rinen KJ: KH nimeää kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupun kia Helsingin seudun ym pä ris tö pal ve lut -kuntayhtymän ylimääräisessä yh ty mä ko kouk ses sa ja antaa ohjeen yh ty mä ko kous edus ta jalle, että Kauniaisista valittavana hallituksen jäsenenä jatkaa Lauri Ant-Wuori nen ja varajäsenenä Tiina Rintamäki-Ovaska. Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 PÖYTÄKIRJA 17/ Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys 11/ /2014 KH 245 VM määräsi kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi eri tyi sen kuntajakoselvityksen yhdeksän kunnan välillä. Selvityshenkilöiden työ käynnistyi ja he ovat esittäneet Espoon, Helsingin, Kauniais ten, Sipoon ja Vantaan kuntien valtuustoille kuntien yhdistämistä ja sel vit tä jien laatiman yhdistymissopimuksen hyväksymistä. Liitteenä jaetaan kuntajakoselvittäjien laatima yhdistymissopimus ja kirje, jossa sel vityk sen valmisteluvaiheita ja esitystä kuvataan lyhyesti. Selvitysmateriaali on kokonaisuudessaan luettavissa selvityksen internet-sivuilta ja Kuntajakolain 7 :n mukaan kaupunginhallituksen on varattava kunnan asuk kail le ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä huo mau tus ehdotuksesta kuntien yhdistymiseksi. Huomautukset tulee tehdä 30 päivän kuluessa siitä kun asiaa koskeva kuu lu tus on julkaistu. Tämän jälkeen kaupunginhallitus antaa huo mau tuk sis ta lausunnon ja val miste lee asian valtuustolle päätettäväksi. Kuntajakoselvittäjät ovat suositelleet, että kuulemisaika alkaisi kaikissa ko. kun nis sa , jolloin se päättyy Selvittäjät suosittelevat kun nil le myös yhdistymisesityksen käsittelyaikataulua, joka perustuu kunnil ta saatuihin alustaviin kokousaikataulutietoihin. KJ: KH päättää tässä vaiheessa merkitä tiedokseen metropolialuetta koskevan eri tyi sen kuntajakoselvityksen ja yhdistymissopimuksen ja toteaa, että kunta lais ten kuulemista koskeva kuulutus julkaistaan Päätösehdotus hyväksyttiin.

23 PÖYTÄKIRJA 17/ Talouskatsaus marraskuu / /2014 KH 246 Talouskatsaus laaditaan kirjanpidon toteumaraporttien pohjalta. Kat sauksen tavoitteena on antaa oleellinen tieto kaupungin talouden to teu tu mi sesta sekä raportoida merkittävistä kaupungin talouteen vaikuttavista sei koista. Kesästä lähtien kaupunki on joutunut turvautumaan lyhytaikaiseen lai nanot toon kassavarojen turvaamiseksi. Tämä tarve jatkuu vuodenvaihteen yli. Talouskatsaus on oheismateriaalina. KJ: KH merkitsee marraskuun 2014 talouskatsauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

24 PÖYTÄKIRJA 17/ Kunta KAUNIAISTEN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa Pykälät 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Työsopimussuhteeseen ottamista tai päättämistä koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos valitusperusteina ovat, että 1) pää tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittä nyt toi mival tan sa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Pykälät 244 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kauniaisten kaupunki Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Pykälät 244 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

25 PÖYTÄKIRJA 17/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentajantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää Valitusaika Valitusai ka Valitusai ka päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Kauniaisten kaupunki Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan kä sit te ly maksuja ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palve lus suhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai jul kisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Yhdyskuntalautakunta 105 07.10.2014 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014 YLK 105 Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kaupungin omistaman kerrostalotontin myyn ti osoitteessa

Lisätiedot

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Yhdyskuntalautakunta 105 07.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 80 21.10.2014 Kaupunginhallitus 237 26.11.2014 Kaupunginhallitus 241 10.12.2014 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Aika: 18.11.2014 klo 18:00-19:43 Paikka: Kaupunginhallituksen huone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 84 Kokouksen järjestäytyminen 3 85 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 03.06.2015 klo 16:30-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 10 Kokouksen järjestäytyminen 3 11 Päiväkodin johtajien tehtäväkohtaisen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 17:30-18:15 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 17 Kokouksen järjestäytyminen 3 18 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Aika: 24.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 10 Kokouksen järjestäytyminen 3 11 Osallistuminen tasa-arvoisemman

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Aika: 22.01.2014 klo 16:30-19:30 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 347

Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 347 Lappajärven kunta Pöytäkirja 18/2014 345 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika 17.11.2014 klo 18:45-19:10 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 189-189 Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot