Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari. Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari."

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl ratiopharm 12 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. - Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä Fentanyl ratiopharm on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fentanyl ratiopharmia 3. Miten Fentanyl ratiopharmia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Fentanyl ratiopharmin säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä Fentanyl ratiopharm on ja mihin sitä käytetään Fentanyyli kuuluu opioideiksi kutsuttujen vahvojen kipulääkkeiden ryhmään. Kipulääke fentanyyli vapautuu hitaasti laastarista ja imeytyy ihon läpi elimistöön. Aikuisille: Fentanyl ratiopharm -depotlaastareita käytetään pitkäaikaisen, vaikean kivun hoitoon, jota ei saada hallintaan muutoin kuin voimakkaiden kipulääkkeiden avulla. Lapsille: Fentanyl ratiopharm -depotlaastareita käytetään vaikean pitkäaikaisen kivun hoitoon yli 2-vuotiaille lapsille, joita on aikaisemmin hoidettu muilla voimakkailla kipulääkkeillä. 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fentanyl ratiopharmia Älä käytä Fentanyl ratiopharmia - jos olet allerginen fentanyylille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). - jos tarvitset hoitoa lyhytaikaiseen kipuun esim. leikkauksen jälkeen - jos keskushermostosi toiminta (aivot ja selkäydin) on vaikeasti heikentynyt, esim. aivovamman takia. - jos kärsit vaikeasta hengitysvajeesta. Varoitukset ja varotoimet 1

2 Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Fentanyl ratiopharmia. VAROITUS: Fentanyl ratiopharm -depotlaastari on lääkevalmiste, joka voi olla hengenvaarallinen lapsille. Myös käytetyt depotlaastarit voivat olla hengenvaarallisia. Ota huomioon, että tämän lääkevalmisteen ulkonäkö voi olla lapselle houkutteleva, mikä joissain tapauksissa saattaa aiheuttaa hengenvaaran. Fentanyl ratiopharm -depotlaastareilla voi vaikuttaa hengenvaarallisesti henkilöihin, jotka eivät säännöllisesti käytä lääkärin määräämiä opioidilääkkeitä. Lääkärisi käyttää Fentanyl ratiopharm -lääkitystä osana kivunhoito-ohjelmaasi, ja seuraa säännöllisesti yksilöllistä hoitovastettasi tälle lääkitykselle. Kerro lääkärillesi ennen Fentanyl ratiopharmin käytön aloittamista, jos sinulla on jokin alla mainituista sairauksista, koska haittavaikutusten riski on tällöin suurempi ja lääkärin voi olla tarpeen määrätä sinulle pienempi fentanyyliannos: - astma, heikentynyt hengitys tai jokin keuhkosairaus - matala verenpaine - heikentynyt maksan toiminta - heikentynyt munuaisten toiminta - jos sinulla on tai on aiemmin ollut jokin päävamma, aivokasvain, kohonneen aivopaineen oireita (esim. päänsärkyä, näköhäiriöitä), tajunnantason muutoksia, tajunnanmenetys tai syvä tajuttomuus (kooma) - hidas ja epäsäännöllinen sydämen syke (bradyarytmia) - myasthenia gravis (eräs väsymystä ja lihasheikkoutta aiheuttava sairaus). Jos sinulle nousee hoidon aikana kuume, kerro asiasta lääkärillesi. Ruumiinlämmön nousun seurauksena lääkettä voi imeytyä ihon läpi liikaa. Tästä syystä on myös vältettävä altistamasta laastaria suoralle lämmölle, kuten lämpötyynylle, lämmitettävälle peitolle, lämmitettäville vesisängyille, lämpö- ja/tai ruskettavalle lampulle, intensiiviselle auringonotolle, kuumavesipullolle, pitkille kuumille kylvyille, saunalle tai kuumalle porekylvylle. Auringossa voi oleilla, mutta kuumina kesäpäivinä laastarin kiinnityskohta on suojattava vaatteella. Ilmoita välittömästi lääkärille, jos saat allergisen reaktion (mukaan lukien anafylaksia ja anafylaktinen shokki). Jos käytät Fentanyl ratiopharmia pitkäaikaisesti, sinulle voi kehittyä suurempi sietokyky lääkkeelle (toleranssi) ja fyysinen tai psyykkinen riippuvuus. Tämä on kuitenkin harvinaista syöpään liittyvän kivun hoidossa. Jos olet iäkäs tai yleiskuntosi on erittäin huono (ns. kakektinen), lääkäri seuraa vointiasi tavallista tarkemmin, sillä pienemmän annoksen määrääminen voi olla tarpeen. Laastareita ei pidä leikata pienempiin osiin, sillä jaettujen laastareiden laatua, tehokkuutta ja turvallisuutta ei ole osoitettu. Laastarin kiinnittyminen toiseen henkilöön Laastaria saa käyttää ainoastaan sellaisen henkilön iholla, jolle lääkäri on laastarin määrännyt. On raportoitu tapauksia, joissa laastari on vahingossa kiinnittynyt perheenjäseneen, joka on ollut läheisessä fyysisessä kontaktissa laastarin käyttäjän kanssa tai nukkunut samassa sängyssä kuin laastarin käyttäjä. Laastarin kiinnittyminen toiseen henkilöön (erityisesti lapseen) saattaa johtaa yliannokseen. Jos laastari tarttuu toisen henkilön iholle, laastari on poistettava välittömästi ja henkilön on hakeuduttava lääkärin hoitoon. 2

3 Lapset ja nuoret Fentanyl ratiopharmia saa käyttää vain sellaisille yli 2-vuotiaille lapsille ja nuorille, joita on jo aiemmin hoidettu muilla opioideilla (esim. morfiinilla). Fentanyl ratiopharmia ei pidä käyttää alle 2-vuotiaille lapsille. Laastarin kiinnityskohdan valitsemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota (ks. kohta 3. Miten Fentanyl ratiopharmia käytetään) ja laastarin pysyvyyttä on seurattava tarkoin, jotta lapsi ei vahingossa pääsisi laastariin käsiksi ja nielemään sitä. Fentanyl ratiopharm voi antaa positiivisen tuloksen dopingtestissä. Fentanyl ratiopharm -laastareiden käyttö dopingtarkoituksessa voi olla terveydelle vaarallista. Muut lääkevalmisteet ja Fentanyl ratiopharm Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Kerro lääkärille, jos käytät barbituraatteja (unihäiriöiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä), buprenorfiinia, nalbufiinia tai pentatsosiinia (muita vahvoja kipulääkkeitä). Näiden käyttöä samanaikaisesti Fentanyl ratiopharmin kanssa ei suositella. Kerro lääkärille, jos käytät MAO:n estäjiä (esim. moklobemidiä masennuksen hoitoon tai selegiliiniä Parkinsonin taudin hoitoon) tai olet käyttänyt niitä viimeksi kuluneiden 14 päivän aikana. Jos MAO:n estäjiä ja Fentanyl ratiopharmia käytetään yhtä aikaa, näiden lääkkeiden toksisuus saattaa lisääntyä. Kerro lääkärille, jos käytät masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä, kuten selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä (SNRI) tai monoamiinioksidaasin estäjiä (MAO:n estäjät). Kun näitä lääkkeitä käytetään samanaikaisesti fentanyylin kanssa, voi ilmaantua mahdollisesti hengenvaarallinen serotoniinioireyhtymä. Serotoniininoireyhtymään voi liittyä psyykkisen tilan muutoksia (esim. kiihtyneisyys, hallusinaatiot, kooma), autonomisen hermoston epävakautta (esim. epätavallisen nopea sydämen syke, epävakaa verenpaine, huomattavasti kohonnut ruumiinlämpö) ja/tai ruoansulatuskanavan oireita (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli). Fentanyylin käyttö on keskeytettävä välittömästi, jos serotoniinioireyhtymää epäillään. Jos käytät samanaikaisesti lääkkeitä tai aineita, jotka vaikuttavat aivotoimintaan, on todennäköisempää, että sinulla ilmenee haittavaikutuksia, erityisesti hengitysvaikeuksia. Tällaisia lääkkeitä tai aineita ovat esimerkiksi: - ahdistuneisuuden hoitoon käytettävät lääkkeet (rauhoittavat lääkkeet) - masennuslääkkeet - psyykkisten häiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (ns. neuroleptit) - nukutus- ja puudutusaineet (ns. anesteetit); jos sinulle ollaan antamassa nukutus- tai puudutusainetta, kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Fentanyl ratiopharmia - unihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet) - allergialääkkeet ja matkapahoinvointilääkkeet (antihistamiinit, pahoinvointilääkkeet) - muut vahvat kipulääkkeet (opioidit) - jotkin selkäkivun ja muiden luustolihasten kiputilojen hoitoon käytettävät lääkkeet (lihasrelaksantit) - alkoholi Älä käytä mitään seuraavassa mainittua lääkettä samanaikaisesti Fentanyl ratiopharmin kanssa, ellei lääkäri seuraa tarkkaan vointiasi. Nämä lääkkeet voivat voimistaa Fentanyl ratiopharmin vaikutusta ja haittavaikutuksia. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi: 3

4 - ritonaviiri (AIDS-lääkkeitä) - ketokonatsoli, itrakonatsoli, flukonatsoli ja vorikonatsoli (sienilääkkeitä) - verapamiili, diltiatseemi ja amiodaroni (sydänlääkkeitä) - makrolidiantibiootit (infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä), esim. klaritromysiini, erytromysiini, telitromysiini. Fentanyl ratiopharm ruuan, juoman ja alkoholin kanssa Alkoholin nauttiminen Fentanyl ratiopharmin käytön aikana suurentaa vaikeiden haittavaikutusten riskiä ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia, verenpaineen laskua, voimakasta väsymystä ja tokkuraisuutta sekä kooman. Älä sen vuoksi nauti alkoholia Fentanyl ratiopharm -hoidon aikana. Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä Fentanyl ratiopharmia synnytyksen (myöskään keisarinleikkauksen) aikana, sillä fentanyyli voi aiheuttaa vastasyntyneelle lapselle hengitysvaikeuksia. Jos tulet raskaaksi Fentanyl ratiopharm - hoidon aikana, ota yhteys lääkäriin. Fentanyl ratiopharmia ei pidä käyttää raskauden ja imetyksen aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä. Käytön turvallisuutta raskauden aikana ei ole vahvistettu. Fentanyyli kulkeutuu äidinmaitoon ja voi aiheuttaa imeväiselle haittavaikutuksia kuten unisuutta ja hengityslamaa. Hoidon aikana ja 72 tunnin kuluessa viimeisen laastarin poistamisesta muodostunut rintamaito on hävitettävä. Ajaminen ja koneiden käyttö Fentanyl ratiopharmilla on tuntuva vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Tätä on odotettavissa erityisesti hoidon alussa, annoksen muuttamisen yhteydessä sekä alkoholin tai rauhoittavien lääkkeiden samanaikaisen käytön yhteydessä. Jos olet käyttänyt samaa Fentanyl ratiopharm -annosta jo pidemmän aikaa, lääkäri saattaa antaa sinulle luvan ajaa autoa ja käyttää vaarallisia koneita. Älä aja autoa äläkä käytä vaarallisia koneita Fentanyl ratiopharm -hoidon aikana, ellei lääkäri ole antanut sinulle erikseen lupaa siihen. 3. Miten Fentanyl ratiopharmia käytetään Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää sinulle sopivan Fentanyl ratiopharm -annostuksen kipusi voimakkuuden, yleisvointisi ja aiemmin käyttämäsi kipulääkityksen perusteella. Laastarin vahvuutta tai laastarien määrää voi olla tarpeen muuttaa sen mukaan, miten elimistösi vastaa hoitoon. Vaikutus saadaan yleensä 24 tunnin kuluessa ensimmäisen laastarin kiinnittämisestä ja vaikutus lakkaa vähitellen laastarin poistamisen jälkeen. Älä lopeta hoitoa keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Ensimmäinen laastari alkaa vaikuttaa hitaasti, ja vaikutus voi alkaa vasta vuorokauden kuluttua. Lääkäri voi määrätä sinulle ylimääräisiä kipulääkkeitä, kunnes Fentanyl ratiopharm on saavuttanut täyden tehonsa. Tämän jälkeen Fentanyl ratiopharmin pitäisi lievittää kipua jatkuvasti eikä sinun pitäisi joutua käyttämään ylimääräisiä kipulääkkeitä. Joissakin tapauksissa ylimääräisiä kipulääkkeitä saatetaan kuitenkin joutua käyttämään. Käyttö lapsille ja nuorille Fentanyl ratiopharmia saa käyttää vain sellaisille yli 2-vuotiaille lapsille ja nuorille, joita on jo aiemmin hoidettu muilla opioideilla (esim. morfiinilla). Fentanyl ratiopharmia ei pidä käyttää alle 2-vuotiaille lapsille. 4

5 Fentanyl ratiopharm -depotlaastarin kiinnittäminen - Laastari kiinnitetään ylävartaloon tai olkavarteen tasaiselle alueelle kohtaan, jossa ei ole ihokarvoja, haavoja, näppylöitä eikä muita ihovaurioita. Laastaria ei saa kiinnittää sellaiselle ihoalueelle, johon on kohdistettu sädehoitoa. - Mahdolliset ihokarvat leikataan pois saksilla. Karvoja ei pidä ajella pois terällä, sillä se aiheuttaa ihoärsytystä. Tarvittaessa iho voidaan puhdistaa vedellä. Älä käytä saippuaa, öljyä, puhdistusemulsioita, alkoholia tai muita puhdistusaineita, sillä ne voivat ärsyttää ihoa. Ihon on oltava täysin kuiva ennen laastarin kiinnittämistä. - Laastari on kiinnitettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen. Kiinnitä laastari taustakalvon poistamisen jälkeen ihoon painamalla sitä voimakkaasti kämmenellä ihoa vasten noin 30 sekunnin ajan. Varmista, että laastari kiinnittyy ihoon kunnolla ja että se on myös reunoista kunnolla kiinni ihossa. Sen jälkeen pese kädet puhtaalla vedellä. - Yhtä Fentanyl ratiopharm -depotlaastaria käytetään yleensä 72 tunnin (3 vuorokauden) ajan. Voit merkitä laastarin kiinnityspäivämäärän ja kellonajan ulkopakkaukseen. Tämä voi auttaa sinua muistamaan, milloin laastari pitää vaihtaa. - Ihoaluetta, jolle laastari on kiinnitetty, ei saa altistaa ulkoisille lämmönlähteille (ks. kohta Varoitukset ja varotoimet ). - Depotlaastarissa on vedenpitävä suojakalvo, joten laastarin voi jättää paikoilleen myös suihkun ajaksi. - Lapsille laastari on mieluiten kiinnitettävä yläselkään. Näin voidaan pienentää riskiä, että lapsi pääsisi itse irrottamaan laastarin. Fentanyl ratiopharm -depotlaastarin vaihtaminen - Poista laastari, kun olet käyttänyt sitä lääkärin määräämän ajan. Yleensä tämä aika on 72 tuntia (3 vuorokautta). Laastari ei yleensä irtoa itsestään. Jos laastarista jää poistamisen jälkeen jälkiä iholle, ne voidaan pestä pois runsaalla saippualla ja vedellä. - Taita käytetty laastari kahtia liimapinnat vastakkain. Pane käytetyt laastarit takaisin ulkopakkaukseen ja toimita pakkaus apteekkiin hävitettäväksi. - Kiinnitä uusi laastari edellä annettujen ohjeiden mukaisesti mutta eri kiinnityspaikkaan kuin edellisellä kerralla. Samaa kiinnityspaikkaa saa käyttää uudelleen vasta useiden päivien kuluttua. Jos käytät enemmän Fentanyl ratiopharmia kuin sinun pitäisi Jos olet kiinnittänyt ihoosi enemmän laastareita kuin lääkärisi on sinulle määrännyt, poista laastarit ja ota yhteys lääkäriin, Myrkytystietokeskukseen (puh ) tai sairaalaan riskien arvioimiseksi. Yliannostuksen yleisin merkki on hengityksen vaikeutuminen, mikä ilmenee epänormaalin hitaana tai heikkona hengityksenä. Jos tällaisia oireita ilmenee, irrota laastarit ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Lääkäriin pääsyä odottaessa potilas täytyy pitää hereillä puhumalla hänelle tai ravistelemalla häntä säännöllisesti. Muita yliannostuksen merkkejä ja oireita ovat väsymys, alhainen ruumiinlämpö, hidas sydämensyke, vähentynyt lihasjänteys, syvä sedaatio, lihaskoordinaation menetys, pupillien supistuminen ja kouristukset. Jos unohdat käyttää Fentanyl ratiopharmia Älä missään tapauksessa käytä kaksinkertaista annosta. Vaihda laastari samaan aikaan päivästä 3 vuorokauden (72 tunnin) välein, ellei lääkäri ole toisin määrännyt. Jos unohdat vaihtaa laastarin, vaihda se heti muistaessasi. Jos laastarin vaihto myöhästyy hyvin paljon, ota yhteys lääkäriisi, sillä voit tarvita lisäkipulääkitystä. Jos lopetat Fentanyl ratiopharmin käytön Jos haluat keskeyttää tai lopettaa hoidon, keskustele aina lääkärisi kanssa lopettamisen syistä ja jatkohoidosta. 5

6 Fentanyl ratiopharm -depotlaastarien pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Laastarien käytön lopettaminen voi aiheuttaa huonovointisuutta. Koska vieroitusoireiden (pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus ja lihasvapina) riski on suurempi, jos hoito lopetetaan äkillisesti, Fentanyl ratiopharm -depotlaastarien käyttöä ei koskaan pidä lopettaa omatoimisesti keskustelematta ensin asiasta lääkärin kanssa. Jos sinulla on lisäkysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset on esitetty seuraavien esiintymistiheyksien mukaan: Hyvin yleinen Yleinen Melko harvinainen Harvinainen Hyvin harvinainen Tuntematon saattaa esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla :sta koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista vakavista, hyvin harvinaisista haittavaikutuksista, poista laastarit ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu sairaalan ensiapuun: vaikea hengityslama (vaikea hengenahdistus, koriseva hengitys) tai täydellinen suolikanavan tukos (kouristava vatsakipu, oksentelu, ilmavaivat). Muut haittavaikutukset Hyvin yleiset: Yleiset: Melko harvinaiset: Uneliaisuus, huimaus, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, ummetus Yliherkkyys, ruokahaluttomuus, unettomuus, masentuneisuus, ahdistuneisuus, sekavuus ja aistiharhat (epätodellisten asioiden näkeminen, tunteminen ja kuuleminen), tietoisuuden aleneminen, hermostuneisuus, vapina, pistely ja kihelmöinti, heitehuimaus, epäsäännöllisestä ja/tai voimakkaasta sydämen sykkeestä johtuvat epämiellyttävät tuntemukset, nopea sydämen syke, kohonnut verenpaine, hengitysvaikeudet, ripuli, suun kuivuminen, vatsakipu, ruoansulatushäiriöt, liikahikoilu, kutina, ihottuma, ihon punoitus, laastarin kiinnityskohdan ihoreaktiot, lihaskouristukset, vähentynyt virtsan määrä (vähentynyt virtsan eritys), epätavallisen väsynyt olo, nesteen kertyminen kudoksiin, fyysinen voimattomuus, yleinen sairaudentunne, vilunväristykset. Ihottuma, punoitus ja kutina katoavat yleensä vuorokauden kuluessa laastarin irrottamisesta. Levottomuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, euforinen mielentila, kosketusaistin heikkeneminen, kouristuskohtaukset (mukaan lukien klooniset ja grand mal -kohtaukset), muistamattomuus, puhehäiriöt, verenpaineen lasku ja sykkeen hidastuminen, sinertävä ihonväri, hengityslama, hengitysvaikeudet, suolitukos, ihon häiriöt (ihottuma, allerginen dermatiitti, dermatiitti, kosketusihottuma, eksanteema), lihasnykäykset, erektiohäiriö, seksuaalinen toimintahäiriö, kiinnityskohdan reaktio tai yliherkkyys, influenssan kaltainen sairaus, tunne ruumiinlämmön muuttumisesta, Jos olet käyttänyt Fentanyl ratiopharm -depotlaastareita jo pitemmän aikaa, valmisteen vaikutus voi heiketä (toleranssin kehittymisen takia), jolloin 6

7 annoksen muuttaminen on tarpeen. Sinulle voi kehittyä myös fyysinen ja psyykkinen riippuvuus lääkkeeseen ja voit saada vieroitusoireita, jos lopetat laastareiden käytön äkillisesti. Vieroitusoireina voi esiintyä pahoinvointia, oksentelua, ripulia, ahdistuneisuutta ja lihasvapinaa. Harvinaiset: Hyvin harvinaiset: Tuntematon: Silmän mustuaisten supistuminen, epäsäännöllinen sydämensyke, verisuonten laajeneminen, hengityskatkos, liian heikko tai hidas hengitys, joka ei täytä elimistön tarpeita (hypoventilaatio), suolitukoksen esiaste, hikka, laastarin kiinnityskohdan ihoreaktiot (dermatiitti, ekseema). Harhaiset ajatukset, kiihtymystila, koordinaatiohäiriöt, näön tarkkuuden heikentyminen, kivulias turvotus, virtsarakon kipu, vähentynyt virtsan määrä. Vastasyntyneillä vauvoilla on hyvin harvoin raportoitu vieroitusoireita, jos äidit ovat käyttäneet fentanyylilaaastareita pitemmän ajan raskauden aikana. Yleistyneet äkilliset allergiset reaktiot, joihin liittyy verenpaineen lasku ja/tai hengitysvaikeuksia (anafylaktinen sokki, anafylaktiset reaktiot, anafylaktoidiset reaktiot), epänormaalin hidas hengitys. Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla Lapsilla ja nuorilla havaitut fentanyylidepotlaastarihoidon haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin aikuisilla. Ohjeen mukaan käytettynä lapsilla ja nuorilla ei ole erityistä riskiä. Kliinisissä tutkimuksissa lapsilla hyvin yleisiä haittavaikutuksia olivat kuume, oksentelu ja pahoinvointi. Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan lisätietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI Fimea 5. Fentanyl ratiopharmin säilyttäminen Pidä sekä käytetyt että käyttämättömät Fentanyl ratiopharm -depotlaastarit poissa lasten ulottuvilta. Depotlaastarit sisältävät paljon lääkeainetta vielä käytön jälkeenkin. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Laastarien käsittely: Käytetyt depotlaastarit taitetaan liimapinnat vastakkain siten, että liimapinnat tarttuvat toisiinsa, minkä jälkeen laastarit hävitetään turvallisesti. Tahaton altistuminen sekä käytetyille että käyttämättömille laastareille (erityisesti lapsilla) saattaa johtaa kuolemaan. Käyttämättömät laastarit on palautettava (sairaala-)apteekkiin. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 7

8 Mitä Fentanyl ratiopharm sisältää - Vaikuttava aine on fentanyyli. Yhdestä depotlaastarista vapautuu fentanyyliä 12,5 mikrog tunnissa. Yhden laastarin pinta-ala on 3,75 cm 2, ja se sisältää 2,063 mg fentanyyliä. Yhdestä depotlaastarista vapautuu fentanyyliä 25 mikrog tunnissa. Yhden laastarin pinta-ala on 7,5 cm 2, ja se sisältää 4,125 mg fentanyyliä. Yhdestä depotlaastarista vapautuu fentanyyliä 50 mikrog tunnissa. Yhden laastarin pinta-ala on 15 cm 2, ja se sisältää 8,25 mg fentanyyliä. Yhdestä depotlaastarista vapautuu fentanyyliä 75 mikrog tunnissa. Yhden laastarin pinta-ala on 22,5 cm 2, ja se sisältää 12,375 mg fentanyyliä. Yhdestä depotlaastarista vapautuu fentanyyliä 100 mikrog tunnissa. Yhden laastarin pinta-ala on 30 cm 2, ja se sisältää 16,5 mg fentanyyliä. - Muut aineet ovat: Liimapinta: polyakrylaattia sisältävä liimakerros Taustakalvo: polypropeenikalvo, sininen painomuste Suojakalvo: polyeteenitereftalaattikalvo (silikonoitu) Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Fentanyl ratiopharm -depotlaastari on läpinäkyvä depotlaastari, jonka taustalla on liimapinta, jotta laastari voidaan kiinnittää ihoon. Depotlaastareihin on painettu sinisellä painomusteella lääkkeen vahvuus. Pakkauskoot: Fentanyl ratiopharm 12 mikrog/tunti depotlaastari Pakkaus, jossa on 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 tai 20 depotlaastaria. Fentanyl ratiopharm 25 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 50 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari Pakkaus, jossa on 3, 4, 5, 10, 16 tai 20 depotlaastaria. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa Valmistaja Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy PL Espoo Puh: Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

9 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Fentanyl ratiopharm 12 mikrogram/timme depotplåster Fentanyl ratiopharm 25 mikrogram/timme depotplåster Fentanyl ratiopharm 50 mikrogram/timme depotplåster Fentanyl ratiopharm 75 mikrogram/timme depotplåster Fentanyl ratiopharm 100 mikrogram/timme depotplåster Fentanyl Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finns information om följande: 1. Vad Fentanyl ratiopharm är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl ratiopharm 3. Hur du använder Fentanyl ratiopharm 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Fentanyl ratiopharm ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Fentanyl ratiopharm är och vad det används för Fentanyl hör till en grupp starka smärtstillande medel som heter opioider. Det smärtstillande medlet, fentanyl, avges långsamt från plåstret via huden till blodomloppet. För vuxna: Fentanyl ratiopharm används för behandling av kronisk svårbehandlad smärta, som inte kan fås under kontroll annat än med hjälp av starka smärtstillande läkemedel. För barn: Fentanyl ratiopharm depotplåster används för behandling av svår kronisk smärta hos barn från 2 år och äldre som tidigare behandlat med andra starka smärtstillande läkemedel. 2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl ratiopharm Använd inte Fentanyl ratiopharm - om du är allergisk mot fentanyl eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). - om du lider av smärta som varar endast en kort period, t.ex. efter ett kirurgiskt ingrepp. - om du har allvarlig påverkan på centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg), t.ex. på grund av en hjärnskada. - om du lider av svår andningssvikt. Varningar och försiktighet Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fentanyl ratiopharm. 9

10 VARNING: Fentanyl ratiopharm depotplåster är ett läkemedel som kan vara livshotande för barn. Detta gäller även använda depotplåster. Tänk på att läkemedlets utformning kan vara lockande för barn, vilket i några fall kan leda till livsfarliga situationer. Fentanyl ratiopharm depotplåster kan ge livshotande biverkningar hos personer som inte regelbundet medicinerar med receptbelagda opioidläkemedel. Din läkare använder Fentanyl ratiopharm som en del av din smärtbehandling och följer noggrant med hur du svarar på behandlingen. Innan du börjar använda Fentanyl ratiopharm bör din läkare känna till om du har något av följande besvär, eftersom risken för biverkningar är större och din läkare kan behöva ordinera en lägre dos av fentanyl: - astma, andningsbesvär eller någon lungsjukdom - lågt blodtryck - nedsatt leverfunktion - nedsatt njurfunktion - om du har eller har haft en huvudskada, en hjärntumör, tecken på ökat tryck i skallen (t.ex. huvudvärk, synstörningar), förändringar i ditt medvetandetillstånd, medvetslöshet eller koma - långsamma oregelbundna hjärtslag (bradyarytmi) - myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar trötthet och svaghet i musklerna). Informera läkaren om du får feber under behandlingen. Ökad kroppstemperatur kan göra att för mycket läkemedel tas upp i kroppen genom huden. Av samma orsak ska du undvika att utsätta det plåster du bär på huden för direkt värme, såsom värmedynor eller -täcke, uppvärmda vattensängar, värme- eller sollampor, intensivt solande, varmvattenflaskor, långa varma bad, bastubad, eller varma bubbelbad. Det är tillåtet att vara ute i solen, men du ska skydda plåstret med något klädesplagg under heta sommardagar. Informera genast läkare om du får allergiska reaktioner (inkluderande anafylaksi och anafylaktisk chock). Tolerans och fysiskt eller psykiskt beroende kan utvecklas om du använder Fentanyl ratiopharm under en längre period. Detta är dock sällsynt vid behandling av cancersmärtor. Om du är en äldre patient eller om du är i mycket dålig fysisk kondition (kakektisk) kommer läkaren att kontrollera dig mer omsorgsfullt eftersom det kan vara nödvändigt att ordinera en lägre dos. Plåstren bör inte klippas i mindre bitar eftersom kvaliteten, effekten och säkerheten avseende delade plåster inte har visats. Om plåstret häftat fast på någon annan än patienten Dessa plåster får enbart fästas på huden hos personer som blivit ordinerade detta läkemedel av sin läkare. Vissa fall där plåster av misstag fastnat på huden hos någon familjemedlem, som varit i nära fysisk kontakt med patienten eller som sovit i samma säng som patienten, har rapporterats. Om plåstret häftar fast på huden hos någon annan än patienten (och speciellt om det fastnar på huden hos ett barn) kan detta orsaka symtom på en överdos. Om ett plåster skulle råka fastna på huden hos någon annan än patienten, ska det omedelbart tas bort och läkare kontaktas. Barn och ungdomar Fentanyl ratiopharm ska endast användas till barn och ungdomar över 2 år som tidigare har behandlats med andra opioider (t.ex. morfin). Fentanyl ratiopharm ska inte användas till barn under 2 år. 10

11 För att barn inte av misstag ska kunna komma åt plåstret och svälja det, ska denna möjlighet tas i beaktande vid val av appliceringsställe (se avsnitt 3. Hur du använder Fentanyl ratiopharm). Man bör dessutom noggrant övervaka att plåstret sitter kvar. Fentanyl ratiopharm kan ge ett positivt resultat i dopingtest. Ett bruk av Fentanyl ratiopharm i dopingsyfte kan vara skadligt för hälsan. Andra läkemedel och Fentanyl ratiopharm Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel. Tala om för läkare om du tar barbiturater (mediciner för behandling av sömnstörningar), buprenorfin, nalbufin eller pentazocin (andra starka smärtstillande medel). Användning av dessa tillsammans med Fentanyl ratiopharm rekommenderas inte. Tala om för läkare om du tar MAO-hämmare (t.ex. moklobemid mot depression eller selegilin mot Parkinsons sjukdom) eller har tagit sådana under de 14 senaste dagarna. Ta inte MAO-hämmare tillsammans med Fentanyl ratiopharm. Om dessa läkemedel tas samtidigt ökar de toxiska (giftiga) effekterna av läkemedlen. Tala om för läkare om du tar läkemedel för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Då dessa läkemedel används samtidigt med fentanyl kan detta leda till ett eventuellt livshotande tillstånd som kallas serotonergt syndrom. Symtom på serotonergt syndrom kan vara t.ex. förändringar i det psykiska tillståndet (t.ex. upphetsning, hallucinationer, koma), instabilitet i det autonomiska nervsystemet (t.ex. onormalt snabb hjärtrytm, instabilt blodtryck, betydligt förhöjd kroppstemperatur) och/eller symtom i matsmältningskanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Vid misstanke om serotonergt syndrom måste behandlingen med fentanyl avslutas. Om du samtidigt tar mediciner som påverkar hjärnfunktionen är sannolikheten för att du får biverkningar större. Detta gäller särskilt andningssvårigheter. Sådana mediciner är t.ex.: - mediciner för behandling av ångest (lugnande medel) - mediciner för behandling av depression (antidepressiva medel) - mediciner för behandling av psykiska sjukdomar (neuroleptika) - narkos- och bedövningsmedel; om du tror att du kommer att få ett bedövningsmedel ska du tala om för läkaren eller tandläkaren att du använder Fentanyl ratiopharm - mediciner för behandling av sömnstörningar (sömnmedel, lugnande medel) - mediciner för behandling av allergi eller åksjuka (antihistaminer/antiemetika) - andra starka smärtstillande medel (opioider) - mediciner för behandling av ryggsmärtor eller andra muskeloskeletala smärtor (muskelavslappnande mediciner) - alkohol Du ska inte ta medicinerna som nämns nedan samtidigt som du använder Fentanyl ratiopharm om inte ditt tillstånd noggrant följs upp av läkare. Dessa läkemedel kan nämligen öka såväl effekt som biverkningar av Fentanyl ratiopharm. Exempel på sådana substanser är: - ritonavir (används för att behandla AIDS) - ketokonazol, itrakonazol, flukonazol och vorikonazol (används för att behandla svampsjukdomar) - verapamil, diltiazem och amiodaron (används för att behandla hjärtsjukdomar) - makrolidantibiotika (används för att behandla infektioner), t.ex. klaritromycin, erytromycin, telitromycin. 11