Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K Hallitus , OHEISMATERIAALI 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 2 HUSTILAKESKUS HANKESUUNNITTELUN VASTUUALUE Porvoon sairaala, vuodosastojn pruskorjaus vaiht 1 ja 2 / B ja Csiipi K Hanksuunnitlma

2 TIIVISTELMÄ Tämä hanksuunnitlma kosk Porvoon sairaalan pääraknnuksn B ja Csiipin 2. ja 3. krrostn vuodosastotilojn pruskorjauksn 1. ja 2. vaihtta skä näitä tiloja palvlvin uusin ivkonhuonidn ja muun tknisn tilan rakntamista skä tarvittavilta osin talotkniikan järjstämisn dllyttämin muutostöidn (kanavoinnit 1. krroksssa) tkmistä koko raknnussiivssä. Porvoon sairaalan pääraknnus on valmistunut vuonna Hankkn kohtna olvin B ja Csiipin raknnusosan 1krros on pruskorjattu vuosina Hankksn kuuluvaa sairaalan raknnusosan 2 ja 3 krrosta i ol pruskorjattu rakntamisn (1968) jälkn. Kuntoarviossa on todttu, ttä kysist vaativat pikaista pruskorjausta. Hanksuunnittlu aloitttiin maaliskuussa Suunnittlu käynnistttiin pruskorjattaviin tiloihin sijoittuvin yksiköidn toiminnansuunnittlulla ja nykyistn toimintaprosssin kriittisllä tarkastlulla. Toiminnansuunnittlun avulla laaditussa tilaohjlmassa on otttu huomioon rityissti potilaan ja hoitotyön näkökulma. Hank on suunnitltu thtävän kahdssa vaihssa. Ensimmäisssä vaihssa pruskorjataan Csiipi ja toisssa vaihssa Bsiipi. Pruskorjattavaan vuodosastosiivn kolmantn krroksn on suunnitltu tilat mdisiinisn vuodosastoll 6. Osastoll on suunnitltu 25 sairaansijaa, suunnittlussa on huomioitu rityissti sairaalainktioidn torjunta ja näin olln kaikki suunnitllut potilashuont ovat yhdnhngn huonita omilla sanitttitiloilla. Huonista nljä on suunnitltu ns. ristyshuonksi. Näissä huonissa on lisäksi kiintä alipain ja sulkutila. Tilat on suunnitltu myös sitn, ttä pruskorjauksn 2. vaihssa vuodosasto toimii Csiivssä. Väistön aikana voidaan kaksi potilasta sijoittaa samaan yhdnhngn huonsn, jolloin potilaspaikkamäärä pystytään pitämään tarpksi korkalla väistön aikana. Pruskorjattavaan vuodosastosiivn toisn krroksn on suunnitltu tilat päiväsairaalall, ndoskopiayksiköll skä LEIKO yksiköll. Päiväsairaala sijoittuu Bsiivn präll. Päiväsairaala on suunnitltu sitn, ttä potilaat ovat hoitajin välittömässä surannassa koko hoidon ajan. Potilaspaikkoja on suunnitltu 8, joista kaksi on ns. tuolipaikkaa. Päiväsairaalan tiloihin on suunnitltu myös yksi yhdn hngn ristyshuon skä yksi kahdn hngn ristyshuon. Päiväsairaalan suunnittlussa on huomioitu myös lastnosaston mahdollisn rmontin väistötilatarv, jolloin lastn osasto voi tarvittassa pinillä muutoksilla väistää näihin tiloihin. Endoskopiayksikkö sijoittuu Bsiivn alkupäähän. Skopiahuonita on suunnitltu kolm. Huont on suunnitltu sitn, ttä lääkäri hoitaja työpari pystyy työskntlmään samassa tilassa. Lisäksi tiloihin on suunnitltu kolm kappaltta rillisiä vastaanottohuonita niin lääkärill kuin hoitajill. Tilaan on suunnitltu myös nykystandardin mukainn huoltotila, jossa huolltaan yksikön laittt / välint. Toisn krroksn Csiipn sijoittuu LEIKO yksikkö ja päiväkirurgisn yksikön potilaan vastaanottotoiminta. LEIKOyksikön tilat koostuvat pääasiassa vastaanottohuonista skä opratiivisn tulosyksikön toimistotiloista. LEIKO yksikön tiloihin sijoittuu myös päiväkirurgian potilaan vastaanottotoiminta. Päiväkirurgisn potilaan likkauksn jälkinn suranta tul tapahtumaan dlln ntisissä tiloissa. Toisn krroksn on myös suunnitltu sijoitttavaksi päivystävän anstsialääkärin lpohuon. Pruskorjauksn hankalu on brm² josta tilaohjlman mukainn hyötypintaala on huonalana hum². Pruskorjattava tilavuus on yhtnsä m³. Hanksuunnittluvaihssa tarkistttu kustannusarvio on noin 7.3 milj. uroa. Suunnitlman mukaan rakntaminn jakautuu kahtn vaihsn, joista 1. vaih aloittaan Csiivssä vuodn 2013 alussa ja hank valmistuu vuodn vaihtssa Hankkn 2. vaih Bsiivssä on mahdollista aloittaa vuonna 2014 dllyttän uudn invstoinnin. Hankkn arvioidaan tällöin valmistuvan vuodn vaihtssa Pruskorjaus on suunnitltu sitn, ttä haittavaikutus 1. krroksn synnytystiloihin on mahdollisimman vähäinn ja vaihistttu osiin. Koko hankkn aikana pyritään säilyttämään kolmn synnytyssalin käyttö.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Porvoon sairaalan yliskuvaus Hanksuunnittlun lähtökohdat ja hankkn prustlut Projktiorganisaatio Yksiköidn nykyinn toiminta Raknnuksn sijoittuva toiminta ja tilatarv Vuodosasto Päiväsairaala Endoskopiayksikkö Liko ja päiväkirurginn yksikkö Hnkilöstösuunnitlmat Tilaratkaisut ja niidn tkninn totutus Kohtnsijainti ja laajuus Suunnitltu tilaratkaisu Raknnustknist työt LVIAtkniikka Nykyist LVI järjstlmät Muutokst nykyisiin LVI järjstlmiin Sähkö ja tltkniikka Titohallinnon järjstlmät Kiintät sairaalalaittt Enrgiathokkuus suunnittluratkaisuissa Tilajärjstlyt työmaanaikana ja väistötyöt Hanktta dltävät tilajärjstlyt Hankkn aikaist tilajärjstlyt Häiriöt työmaan aikana Kustannusarvio Aikataulutavoittt Hankkn toimintakuluvaikutukst Liittt: 1 asmapiirros 24 pohjapiirustukst 5 likkaus 6 julkisivut 79 havainnkuvat 10 tilaohjlma 11 kiintidn sairaalalaittidn luttlo

4 2/34 1 JOHDANTO Tämä hanksuunnitlma käsittää Porvoon sairaalan raknnuksn B ja Csiipin 2. ja 3. krrostn tilojn pruskorjausta skä näitä tiloja palvlvin uusin ivkonhuonidn ja muun tknisn tilan rakntamista skä tarvittavin osin talotkniikan järjstämisn dllyttämin muutostöidn (kanavoinnit 1. krroksssa) tkmistä koko raknnussiivssä. Hankkssa on suunnitltu tilat mdisiinisn vuodosastoll 6, päiväsairaalall, ndoskopiayksiköll skä opratiivisn tulosyksikön LEIKOyksiköll. Hankkn suunnittlu aloitttiin maaliskuussa 2011 toiminnan suunnittlulla. Pruskorjattaviin tiloihin sijoittuvin yksiköidn suunnittluryhmät tarkastlivat nykyisiä toimintaprosssjaan kriittissti ja pyrkivät luomaan uusia toimintamallja. Toiminnan suunnittlun avulla laaditussa tilaohjmassa on otttu huomioon rityissti potilaan ja hoitotyön näkökulma. Toiminnan suunnittlusta dttiin syyskuussa 2011 luonnossuunnittluvaihsn. Luonnokst laadittiin toiminnansuunnittlun pohjalta laadittujn toiminnansuunnittluraporttin ja tilaohjlman avulla. Luonnokst valmistuivat kustannusarviota vartn tammikuussa Pruskorjauksn hankalu on brm², josta tilaohjlman mukainn hyötypintaala on huonalana hum². Pruskorjattava tilavuus on yhtnsä m³. Hank on hyväksytty HUS:n invstointiohjlmaan kahtna rillisnä hankkna (vaiht 1 ja 2). Hankkidn yhtnlaskttu kustannusarvio on 3.7 milj. uroa. Hankkt liittyvät kuitnkin tknissti ja toiminnallissti kiintästi yhtn ja tavanomaissta mnttlystä poiktn näill kahdll hankkll laaditaan yksi yhtinn hanksuunnitlma.

5 3/34 2 PORVOON SAIRAALAN YLEISKUVAUS Porvoon sairaala sijaits noin kaksi kilomtriä kskustasta Kvätkummun kaupunginosassa Porvoonjon suulla. Sairaalaalulla on usita raknnuksia, joista pääraknnus on raknnttu vuonna Hankkn kohtna olvan raknnuksn 1. krros on pruskorjattu vuosina Porvoon sairaanhoitoalu toimii Hlsingin ja Uudnmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän itäisn alun rikoissairaanhoidon kskuksna. Porvoon sairaanhoitoalusn kuuluu kuusi kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainn, Porvoo ja Sipoo. Sairaanhoitoalun västöpohja vuonna 2010 oli hnkilöä, joista yli 15vuotiaita oli asukasta. Eri arvioidn mukaan Porvoon sairaanhoitoalun västömäärän arvioidaan kasvavan vuotn 2020 mnnssä asukkaasn, joista 15vuotiaidn määrä arvioidaan olvan asukasta. Ruotsinkilisn västön osuus on noin 30 %. Porvoon sairaalassa toimii mdisiininn, opratiivinn, naistn ja lastntautin skä psykiatrian tulosyksikkö. Sairaalassa on kaikkiaan 149 sairaansijaa ja nljä thosttun valvonnan hoitopaikkaa. Hnkilökuntaa sairaalassa on yhtnsä 529. Somatiikan puoln hoitojaksoja oli vuonna ja likkaustoimnpititä 907. Synnytyksiä vuonna 2010 oli 831.

6 4/34 3 HANKESUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUS TELUT Hankkn kohtna olvan raknnuksn talotkniikka on skä toiminnallissti ttä tknissti tinsä päässä, Ivlaittisto on aikanaan risttty asbstilla, ikä sn tho vastaa nykyajan normja. Hankkssa pruskorjattavin aluidn talotkniikka uusitaan täysin ja raknntaan raknnusosan katoll uudt Ivkonhuont tarvittavassa laajuudssa. 1. krroksn talotkniikka on uusittu vuosina ja tuolloin raknnuksn katoll raknnttiin uusi 1. krrosta palvlva Ivkonhuon. Nyt käynnistyvään hankksn kuuluu 1. krroksssa ainoastaan osaston läpi kulkvin hormin avaus ja uusin putkin asntaminn hormin sisäll. Porvoon sairaanhoitoalusn kuuluvia toimintayksiköitä koskva toiminta ja tilatarvslitysprojkti käynnistttiin hlmikuussa Slvitystyön pohjana käytttiin vuonna 2003 laadittua tilatarvslvitystä, jossa on slvittty Porvoon sairaalaraknnuksn liittyvät tilatarpt kysisnä ajankohtana. Projktin aikana Porvoon sairaalaraknnuksn vanhimmista osista skä Kvätkummun sairaalasta on thty kuntoarvio. Kuntoarviossa todttiin, ttä Porvoon sairaalan vuodosastosiipin 2. ja 3. krros vaativat pikaista pruskorjausta. Pruskorjauksn tarpssa on myös ns. sairaalan kskiosa, jonka kolmannssa krroksssa pääosa ajanvarauspoliklinikoista sijaits. Tässä hankkssa pruskorjattavan vuodosastosiivn kolmannssa krroksssa sijaits sisätautin vuodosasto 6. Pruskorjaukslla sairaansijojn lukumäärä optimoidaan vastaamaan yhä kasvavaa tarvtta. Vuodosasto tul ulottumaan ntistn kahdn vuodosaston tiloihin (B. ja Csiivissä). Suunnittlussa kiinnittään huomio tilojn mahdollisimman hyvään varustluun. Tämä tarkoittaa mm. sitä, ttä jokaisssa potilashuonssa on omat WC ja suihkutilat. Osastoll varataan myös nykyistä parmpaa kapasitttia kuhkosairauksin rikoisalan potilaidn hoitoa vartn. Vuodosastosiivn toisn krroksn sijoittaan Päiväsairaala ja ndoskopiayksikkö. Päiväsairaala palvl tällä htkllä sisätautin polikliinista hoitoa ja sn palvlut laajnvat myös muill rikoisaloill pruskorjauksn jälkn. Toisn krroksn varataan myös tarkoituksnmukaist tilat LEIKOyksiköll. 3.1 Projktiorganisaatio Hankkn suunnittlua vartn HUSTilakskuksn johtaja nimsi projktiryhmän Projktiryhmää täydnnttiin HUSKiintistöt Oy:n dustajilla ja suunnittlijoilla syyskuussa HUSTilakskuksn dustajat Hankkssa HUSTilakskus toimii toimksiantajan li omistajan ja rahoituksn dustajana ja valvoo kohtn sisältöä, aikataulua ja kustannuksia. Tilakskuksn vastuulla on hanksuunnitlman laatiminn ja sn viminn päätttäväksi. hanksuunnittlun vastuualujohtaja Salla Itäaho kiintistöpäällikkö Ingmar Borgman rikoissuunnittlija Krista Kopola

7 5/34 Porvoon sairaanhoitoalu Tulosyksiköidn thtävänä on hanksuunnittluvaihssa kysisn yksikön toiminnan ja siihn suunnitltujn muutostn arviointi ja sittäminn. Käyttäjät määrittlvät n tarpt ja toivt, jotka kohdistuvat suunnitltavaan tilaan tai laittsn ja sn toimintaympäristöön. Käyttäjät ovat vastuussa oikidn toiminnallistn lähtötitojn antamissta suunnittlun pohjaksi. Mdisiininn tulosyksikkö tulosyksikön johtaja, Karri Hlin osastoryhmäpäällikkö, Nina Ahola osastonhoitaja, Eija Karppinn osastonhoitaja Riitta Husso Opratiivinn tulosyksikkö tulosyksikön johtaja, Hilkka Huotilainn osastoryhmäpäällikkö, AnnCharlott Nyman Kirurgian ylilääkäri Kimmo Halonn HUS Titohallinto Jarkko Pnttilä HUSKiintistöt Oy:n dustajat HUSKiintistöt Oy on konsrnin raknnushankkissa raknnuttaja / hankintayksikkö, jolta HUSTilakskus on tilannut hankkn suunnittlu ja raknnuttamispalvlut mukaan lukin suunnittlijoidn kilpailutuksn ja valinnan. Suunnittlijasopimukst on thty HUSKiintistöt Oy:n ja suunnittlijoidn välillä. projktipäällikkö Matti Kurki rikoissuunnittlija Riikka RitolaPäivärinta raknnusvalvoja Aki Tikkala LVIvalvoja Juha Nurkkala sähkövalvoja Rijo Vuosalmi Turvallisuusasiantuntija Ari Päivärinta Suunnittlijat Arkkithtisuunnittlu, Arkkithtitoimisto Pkka Lukkaroinn Oy Raknnsuunnittlu, Insinööritoimisto Pntinmikko Oy LVIAsuunnittlu, Insinööritoimisto Olo Granlund Oy Sähkösuunnittlu, Insinööritoimisto Olo Granlund Oy KSLsuunnittlu, Insinööritoimisto Olo Granlund Oy Muut hankkn suunnittluun osallistunt Projktiryhmän lisäksi hankkn suunnittluun on prustttu raknnuksn sijoittuvin yksiköidn hnkilökunnasta koostuvia ryhmiä. Ryhmät ovat kokoontunt suunnittlukokoustn välillä usita krtoja. Ryhmin thtävänä oli kuvata ja tarkastlla olmassa olvia toimintaprosssja. Toimintaprosssin kuvaustn jälkn laadittiin uusia toimintamallja vastaamaan tulvaisuudn potilashoidon tarpita. Tilaohjlma laadittiin toimintaprosssin pohjalta.

8 6/ Yksiköidn nykyinn toiminta Hankkssa pruskorjataan tilat kolmantn krroksn mdisiinisn tulosyksikön vuodosasto 6:ll skä toisn krroksn mdisiinisn tulosyksikön päiväsairaalall ja ndoskopiayksiköll skä opratiivisn tulosyksikön LEIKOyksiköll. Vuodosasto 6 Mdisiinisn tulosyksikön vuodosasto 6 sijaits pääraknnuksn kolmannssa krroksssa vuodosastosiivssä. Osastolla oli vuonna 2011 hoitopäiviä ja hoitojaksoja yhtnsä 1 791, kskimääräinn hoitoaika sisätautisilla potilailla oli 4,64 vuorokautta ja kuhkosairauksin potilailla 4,93 vuorokautta. Osaston suurimmat tautiryhmät olivat rilaist sydän ja vrisuonisairaudt skä kuhkopräist inktiot. Vuonna % potilaista tuli osastoll päivystyksnä ja osa sairaalasiirtoina pääasiassa HUS:n muista yksiköistä. Vain yksittäisiä potilaita hoidtaan osastoilla lktiivissti. Osastojn kuormitus vaihtl nnakoimattomasti sim. trvysasmin vastaanottokyvyn ja pidmioidn mukaan. Sisätautin osalta hoidon tarv tul lisääntymään alulla, koska västön määrä lisääntyy ja västö ikääntyy. Nykyinn vuodosastosiipi, jossa vuodosasto 6 sijaits, on thdyn kuntoarvion mukaan kiirllisn pruskorjauksn tarpssa. Tilat ovat myös toiminnan osalta huonot. Potilashuont ovat ahtaita, osa potilaista tarvits apuvälinitä ja niidn käyttö varsinkin kolmn potilaan huonissa on haastllista ja joskus jopa mahdotonta. Potilashuonidn yhtydssä i ol suihku ja WCtiloja, vaan potilailla on yhtist sanitttitilat. Tilojn yhtiskäyttö on monin potilaidn milstä pämiluisaa, mutta suurmpi onglma on inktioidn lviämisn stäminn. Nykyisn osaston varasto ja huoltotilat ovat puuttllist. Lääkknjako ja säilytystilat tul asianmukaistaa. Hnkilökunnalla i ol riittäviä työtiloja ja simrkiksi työolobaromtrikyslyisssä hnkilökunta kok vuosi vuodlta yhä nmmän rgonomia onglmia omassa työssään. Päiväsairaala Päiväsairaalassa on nykyään 10 potilaspaikkaa ja s on avoinna arkipäivisin klo Vuonna 2011 käyntjä oli yhtnsä Hnkilökuntamäärä on 23 sairaanhoitajaa, vastuulääkäri ja ½ osastonsihtriä skä tukipalvlutyön tkijöitä ttä rityistyöntkijöitä tarvittassa. Potilaat tulvat pääsääntöissti sisätautin ja kuhkosairauksin poliklinikoilta ja päivystyspoliklinikalta lyhytaikaista hoitoa ja surantaa vaativia toimnpititä vartn. Päiväsairaalan toiminnan suurimpia osaaluita ovat rilaist lääk ja sytostaatti skä vrituotinuusioidn antaminn. Lisäksi sillä thdään rilaisia toimnpititä, kutn vnsktioita, strnaalipunktioita ja lktiivisiä sydämn rytminsiirtoja skä rilaistn toimnpitidn, kutn maksabiopsian ja bronkoskopian jälkistä surantaa. Nykyinn vuodosastosiipi, jossa päiväsairaala sijaits, on pruskorjauksn tarpssa. Päiväsairaalassa on käytössään 2 potilashuontta, jossa on yhtnsä 8 potilaspaikkaa ja 2 yhdn potilaspaikan huontta. Hoitajin työskntlytila, jossa on työpist 3:ll hnkilöll skä samassa tilassa lääkknjako ja säilytystilat. Lisäksi käytössä on 1 huon, joka toimii hoitajin taukotilana skä potilaskittiönä. Huoltotilana toimii huuhtluhuon ja varastointiin on varattuna hyllytilaa rillisstä pinstä varastotilasta. Tilat ivät vastaa hoitopoliklinikan tarpita ja ovat huonokuntoist. Osa tiloista on käyttökillossa, niissä siintynidn kostus ja sisäilmaonglmin vuoksi. Potilaill tarkoittut wctilat ovat ahtaita ja huonokuntoisia. Huoltotilat ivät vastaa nykyvaatimuksia ja ovat huonokuntoist.

9 7/34 Hoitajin työskntlytilat, lääkknjako ja säilytystilat ovat samassa huontilassa ivätkä vastaa nykysuosituksia. Endoskopiayksikkö Endoskopiayksikössä thdään diagnostisia gastro ja kolonoskopioita skä bronkoskopioita. Potilaat tulvat toimnpitsn pääosin lähttllä, mutta myös päivystyksnä. Tähystyksiä thdään myös thosttun valvonnan yksikössä, likkaussalissa ja kirurgisssa toimnpidhuonssa, jotka sijaitsvat sairaalan muissa tiloissa ja krroksissa. Kirurgisssa toimnpidhuonssa thdään kystoskopiat ja pääsääntöissti n skopiat, joissa potilas tarvits anstsiaa. Näidn potilaidn tarkkailu tapahtuu naistntautinpoliklinikan tarkkailuhuonssa. Skopioita tkvät sisätautilääkärit, kirurgit ja kuhkolääkärit. Vuonna 2011 thtiin sisätautisia skopioita 771, bronkoskopioita 95 ja kirurgisia skopiota Hoitajavastaanottotoiminta aloitttiin ndoskopiayksikössä uudn tiimityömallin myötä vuodn 2011 aikana. Endoskopiayksikössä työskntl 3 sairaanhoitajaa, ½ osastonsihtri ja 1 välinhuoltaja, joka on HUSDsikon työntkijä. Endoskopiayksikkö toimii nykyisin sairaalan 3. krroksssa päkäytännöllisissä ja ahtaissa tiloissa. Toimnpidhuonita on vain kaksi ja muut toimintaa tukvat tilat sijaitsvat myös osittain sisätautinpoliklinikan tiloissa. Nykyisissä ndoskopian tiloissa on vain yksi huoltohuon, joka i vastaa nykysuosituksia. LEIKO yksikkö Porvoon sairaalassa oli vuonna likkaustoimnpidttä, joista LEIKOyksikön kautta likkauksn mnviä potilaita oli Propratiivislla käynnillä potilaita kävi vuonna Päiväkirurgisia potilaita vuonna 2011 hoidttiin Osa potilaista (n. 55%) käy nnn likkauspäivää propratiivislla poliklinikalla, jolloin potilas ylnsä käy skä anstsialääkärin, LEIKOhoitajan ttä mahdollissti ysiotraputin vastaanotolla. Porvoon sairaalan opratiivisn tulosyksikön muodostavat kirurgian vuodosasto skä ajanvaruspoliklinikka, likkausosasto, välinhuolto, päiväkirurgia, LEIKOtoiminta skä ysiotrapia. Nykyään LEIKO ja jonohoitajatoiminta on nyt sijoitttu väliaikaissti kirurgisn vuodosaston ntisiin tiloihin Bsiivn toisn krroksn. Yksikössä toimii propratiivinn poliklinikka, LEIKO yksikössä vastaanottaan likkauspotilaat ja valmisttaan toimnpitsn likkauspäivänä. Nykyisiä tiloja i ol suunnitltu kysisn toimintaan ja n ovat sitn toiminnallissti päkäytännöllist. Varsinkaan potilaill i ol asianmukaisia pukutiloja ja tutkimustiloista puuttuu tarvittava varustus. Nykyisissä tiloissa on myös kirurgin toimistokäytössä viisi huontta. Päiväkirurgian vastaanotto toimii nykyään päiväkirurgiaosaston yhtydssä. Potilaidn vastaanottoon, odotuksn ja kotiutuksn varatut tilat ovat ahtaat.

10 8/34 4 RAKENNUKSEEN SIJOITTUVA TOIMINTA JA TILATARVE 4.1 Vuodosasto 6 Sairaalahoidon thostaminn nykyisstä on mdisiinisillä rikoisaloilla varsin vaikaa. Kunnollinn mdisiinistn rikoisalojn diagnostiikka ja hoitovastn varmistaminn vaatii usimmitn vähintään 34 vrk sairaalahoidon. Kskimääräinn hoitoaika vuonna 2011 oli Porvoon sairaalan mdisiinisn tulosyksikön osastoilla 5 ja 6 45 vrk. On arvioitu, ttä yli 65vuotiaidn määrä lisääntyy voimakkaasti, mikä voi jopa dllyttää vuodosastopaikkojn lisäystä, llivät alun trvyskskukst pysty vastaamaan vanhusvästön tarpisiin. Tämä mahdollisuus tul ottaa huomioon nsisijaissti prustamalla Porvoon sairaalaan päivystysosasto päivystyspoliklinikan yhtytn. Nyt osastojn 5 ja 6 potilaista varsin suuri osa kotiutuu vain yhdn vuorokaudn kstävän surannan tai hoidon jälkn. Porvoon sairaalan ylissuunnitlmaa laaditaan parhaillaan. Boston Consulting Groupin arvion mukaan sairaanhoitoalun västö tul tarvitsmaan mdisiinistn rikoisalojn vuodosastohoitoa n. 10 % nmmän vuonna 2025 kuin vuonna Ylissuunnitlman laatimisssa lähdtään siitä, ttä tämä tarv kattaan 1. lisäämällä osaston 5 sairaansijojn määrä 24:ään nykyisstä 21:stä nurologian rikoisalan käynnistämisn myötä skä 2. prustamalla päivystyspoliklinikan yhtytn 10paikkainn päivystysosasto, jossa hoidtaan myös muidn rikoisalojn potilaita. Osaston 6 sairaansijojn määrä on siis tarkoitus pitää nnallaan 25:ssä. Osaston 6 suunnittlussa on otttu huomioon sairaalahoidon komplikaatioidn, rityissti sairaalainktioidn vaaran minimointi. Pruskorjauksssa lähtökohtaissti kaikki potilashuont muuttaan yhdn hngn huoniksi. Vastikään raknntulla osastolla 5 vain nljä potilasta voidaan sijoittaa yhdn hngn huonisiin. Jos Porvoon sairaalan mdisiinistn vuodpaikkojn tarv tulvaisuudssa vähn, niitä kannattaa alkaa purkaa osastolta 5, jonka tilat ovat luontvammin muutttavissa päiväsairaala tai poliklinikkakäyttöön ja jolla yhdn hngn huonita on vain nljä. Tilatarv Vuodosastolla 6 potilashuonidn on suunnitltu olvan yhdn sairaansijan huonita ja jokaisssa huonssa on oma sanitttitila. Suunnitltujn potilashuonidn kylpytilat ovat pint vuodpotilaan suihkutuksn, jotn kumpaankin siipn suunnitltu myös potilaill rillinn kylpy / suihkuhuon tätä toimintaa vartn. Kokonaisuudssaan tilat on suunnitltu sitn, ttä Csiivn tilat mahdollistavat osaston toiminnan Bsiivn korjauksn aikana, jolloin saadaan väistön ajaksi järjstttyä 23 potilaspaikkaa. 4.2 Päiväsairaala Tulvaisuudssa lyhytaikaist hoitojaksot tulvat lisääntymään uusin hoitomuotojn ja lääkkidn khittyssä. Lyhytaikaisilla hoitojaksoilla (1 pv) saadaan vuodosastojaksoja vähnnttyä, mikä on thokkaampaa ja taloudllismpaa. Päiväsairaalan käyntimäärin nnustaminn vuodll 2020 on hankalaa, mutta käyntimäärin lisääntyminn on ilmislvää jo opratiivisn yksiköstä tulvin potilaidn myötä. Käyntimäärän arvioidaan olvan vuonna 2020 mnnssä 2200 li lisäystä nykyisn noin 30%.

11 9/34 Päiväsairaalassa on suunnitltu yhtnsä 11 potilaspaikkapaikkaa ja sn aukioloaikaa mahdollissti pidnntään, jonka myötä tarvitaan uusia sairaanhoitajavakanssja. Päiväsairaalassa hoidtaan myös muidn rikoisalojn potilaita, yhä lisääntyvissä määrin, kutn kystoskopian jälkistä surantaa vaativat potilaat ja rakkohuuhtlupotilaat. Tarvittassa ndoskopiayksikön potilaat voidaan siirtää päiväsairaalaan tarkkailuun, simrkiksi anstsiassa thdyn skopian jälkn. Tilatarv Tiloihin on suunnitltu 8 potilaspaikkaa, joista kaksi on ns. tuolipaikkaa. Tiloihin on myös suunnitltu kaksi rityshuontta, joista toisn 1 potilaspaikka ja toisn 2 potilaspaikkaa. Tilat on suunnitltu sitn, ttä niitä voidaan käyttää lastnosaston väistötiloina lastnosaston rmontin aikana. Päiväsairaalan toiminnan luontn mukaissti hoidot ovat lyhytkstoisia ja potilaat ovat yysissti mlko hyväkuntoisia. On kuitnkin huomioitava liikuntarajoittistn potilaidn käyttämin apuvälinidn mukanaan tuomat tilavaatimukst, kutn pyörätuolipotilaidn ja hikkonäköistn sttön liikkuminn. Kuulovammaistn kohdalla tul kiinnittää huomiota tilojn akustiikkaan. Hnkilökunnall on oltava rauhallist ja hyvin valaistut työskntlytilat skä asianmukaist tauko ja wctilat. Lääkkidn ja sytostaattin säilytyksn ja käsittlyyn tarvitaan nykyistn suositustn mukaist tilat ja suojakaapit. Lääkhuon on suunnitltu sitn, ttä HUSAptkki voi käyttää tiloja koko sairaalan sytostaattin valmistluun. 4.3 Endoskopiayksikkö Endoskopiassa thtävin toimnpitidn määrän nnusttaan lisääntyvän noin 30 % vuotn 2020 mnnssä, joka on noin 3000 tähystystoimnpidttä vuodssa. Endoskopiayksikössä nykyistn tähystystn lisäksi tulvaisuudssa thdään anstsiaa vaativia tähystystutkimuksia ja urologisia tähystyksiä. Endoskopiayksikössä nykyistn kolmn sairaanhoitajan lisäksi on tulvaisuudssa myös urologinn hoitaja. Hoitohnkilökunnasta urologinn hoitaja on opratiivisn tulosyksikön hnkilökuntaa, muut mdisiinisn tulosyksikön hnkilökuntaa. Välinhuoltopalvlu tul HUSDsikosta. Tilatarv Tiloihin on suunnitltu kolm ndoskopiahuontta, joista yksi varustllaan urologistn toimnpitidn käyttöön. Endoskopiayksikköön on suunnitltu urologisn hoitajan ja gastrontrologisn hoitajan vastaanottohuont skä gastrontrologin vastaanottohuon. Tiloihin on suunnitltu myös nykystandardin mukaist välinhuoltotilat, jossa mahdollistuu myös skooppin huolto ja säilytys. 4.4 LEIKO ja päiväkirurginn yksikkö Vuonna 2020 nnusttaan likkauksia olvan LEIKOyksikön kautta nnusttaan likkauksn tulvin potilaidn määrän kasvavan potilaasn. Potilaita arvioidaan vuonna 2014 olvan propratiivislla käynnillä potilasta ja potilasta. Tilatarv Tiloihin on suunnitltu odotustila LEIKO ja päikipotilaill skä kahdll vuodpotilaall. Propratiivisll käynnill tulvill potilaill on suunnitltu oma odotustila. Odotustilojn koossa on huomioitava potilaidn mahdollist apuvälint. Vastaanottotiloja on suunnitltu 7, jotka jaottuvat LEIKO ja päikitoiminnoill.

12 10/34 Tiloihin on suunnitltu myös tilat kahdll jonohoitajall. Hankkssa kirurgill on suunnitltu 3 työhuontta, joissa kussakin on kolm työpistttä skä nuvottlutila kahdlla työpistllä. Tiloihin on myös suunnitltu kirurgian ylilääkärill toimistotila skä anstsialääkärin lpohuon.

13 11/34 5 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT Vuodosastosiipin pruskorjaus ja toiminnan muutokst vaativat yhtnsä 1 lääkärin, 9 hoitajan ja 1 ½ osastosihtrin lisäyksn nykyisn hnkilömäärään. Hnkilöstön lisäystä voidaan prustlla toiminnan muutoksilla ja potilasmäärän kasvulla. Vuodosasto 6 Lääkäridn määrä vuodosastolla 6 tällä htkllä on 1 rikoistuva lääkäri, 30 % kuhkospsialistin työpanokssta skä 30 % sisätautispsialistin työpanokssta. Lääkäridn määrää i ol tarkoitus lisätä osaston pruskorjauksn myötä. Hoitohnkilökuntamäärää tullaan nostamaan kahdlla hoitajalla. Tällä mahdollisttaan yhdn hoitajan lisäys yövuoroihin. Väkivalta ja uhkatilantt painottuvat usin ilta ja yövuorojn aikaan, jolloin osastolla on vähitn hnkilökuntaa, lisäksi työn kuormittavuus on lisääntynyt osaston potilaskuormituksn skä potilaidn raskashoitoisuudn lisäännyttyä. Päiväsairaala Ks. alla olva tksti. Endoskopiayksikössä ja päiväsairaalassa tul olmaan yhtinn hnkilökunta. Endoskopiayksikkö Hnkilöstöä pitäisi olla skopiassa vähintään (4)5 sairaanhoitajaa (nyt 23) urologisn hoitajan lisäksi ja päiväsairaalassa 3 sairaanhoitajaa (nyt 23). Mikäli päiväsairaalan aukioloaika jatkuisi iltaan, hnkilöstöä pitää olla ainakin 2 sairaanhoitajaa nmmän li 2 aamussa, 1 välivuorossa ja 2 illassa. Osastonsihtri on ndoskopiayksikön ja päiväsairaalan yhtinn. Lisäksi yksikössä työskntl 1 2 välinhuoltajaa, 1 laitoshuoltaja ja 1 osastoarmasutti. Sairaanhoitajista 1 olisi apulaisosastonhoitaja, joka vastaisi työvuoroista ja muista juoksvista yksikön asioista. LEIKO päiväkirurginn yksikkö LEIKOyksikössä työskntl päivittäin vastaanottotyössä noin 12 lääkäriä (i koko ajan), skä kirurgian ylilääkäri. Lääkäridn osalta LEIKOyksikön pruskorjaus i vaadi lisäystä. LEIKO, likkaus ja anstsia ja päiväkirurgisssa yksikössä toimii yhtinn hnkilökunta, mahdollistan joustavat työjärjstlyt ri työpistissä. Pruskorjauksn myötä lisätarv on 2½ hnkilöä, kun uudn LEIKOyksikön myötä mahdollista khittää toimintaa (logistissti, toiminnallissti, asiakaslähtöissti): Osastonsihtri, 50%; Nykyrsurssit toimistotöihin ovat riittämättömät. Pruskorjauksn jälkn tarvitaan asiakaspalvlua ja juoksvia asioita vartn osastonsihtrin työpanosta niin päiväkirurgian vastaanottotilassa kuin LEIKOyksikössä, jossa varsinainn ilmoittautumispist. (Tarkoitus on, ttä s toinn 50% työrsurssi osoittaan ysiotrapiayksikköön.)

14 12/34 Apulaisosastonhoitaja 100%; LEIKOyksikön myötä vakanssin määrä on vuosin varrlla noussut sn vrran, ttä koko likkaus ja anstsia yksikön (mukaan lukin päiväkirurgia) hallinnoimisn i nää riitä 1 osastonhoitaja ja 1 apulaisosastonhoitaja. Yksikön toimiminn jatkossa 4 ri työpistssä ympäri sairaalaa asttaa haastita myös arjn johtamisll, varsinkin kun osastonhoitajan työaika täyttyy täysin hallinnollisista thtävistä. 2 apulaisosastonhoitajaa mahdollistaisi lähijohtamista näissä työpistissä ja samalla likkausprosssin jatkokhittämistä, thostan toimintaa ntisstään. Sairaanhoitaja 100%; Hoitojaksojn jatkuva lyhntyminn dllyttää hyvin sivalmistautunita likkauspotilaita. Nykyrsurssit ivät riitä khittämään propratiivistä (ja postopratiivistä) toimintaa. Vuonna 2012 tulossa yksi uusi ortopdivirka, jonka myötä likkaustoimintaa vilkastuu. Taulukko 1. Hnkilöstön lisäystarv vuonna 2014 Yksikkö lääkärit (2011) Hoitohnkilökunta (2011) VOS 6 (1) 2 (29) (2) Päiväsrl 1 5 (23) 1 Endoskopia ks. d ks. d. ks. d. LEIKO (12) 2 (4) ½ (1) Yhtnsä ½ Muut (siht.lvm ym.) (2011)

15 13/34 6 TILARATKAISUT JA NIIDEN TEKNINEN TOTEUTUS 6.1 Kohtn sijainti ja laajuus Hank sisältää Hlsingin ja Uudnmaan sairaanhoitopiirin Porvoon sairaalan B ja C siipin 2. ja 3. krrostn vuodosastojn pruskorjauksn. Vuodosastosiivt ovat osa Porvoon sairaalaan pääraknnusta. Hankalu rajautuu sairaalan 2006 valmistunsn uudisosaan ja 3. krroksn tasolla uudisosa yhdssä tässä hankkssa pruskorjattavin B ja Csiipin kanssa muodostaa mdisiinisn tulosyksikön vuodosastotoimintojn kokonaisuudn. Porvoon sairaalan B ja Csiivt ovat valmistunt vuonna Raknnuksssa on kolm maanpäällistä krrosta skä kllarikrros. Hankkssa vuodosastosiipin tilat rmontoidaan 3.krs:n osalta sisätautin vuodosaston 6 käyttöön skä 2.krs:n osalta Päiväsairaalan, Endoskopia ja LEIKOyksiköidn käyttöön. Molmpin siipin talotkniikka uusitaan pruskorjattavin tilojn osalta 2. ja 3. krroksssa. Ensimmäisssä krroksssa ja kllarissa raknntaan ainoastaan ylmpin krrostn vaatimat tkniikan asnnukst ja läpivinnit. Vsikatoll tullaan rakntamaan pruskorjausalutta skä jatkossa 1.krs:n vuodosastoa palvlva uusi IVkonhuon. Pruskorjaus totuttaan kahdssa vaihssa sitn, ttä vaih 1 sisältää Csiivn hankalun mukaistn tilojn pruskorjauksn, vaih 2 puolstaan Bsiivn pruskorjauksn. Raknnusvaihidn väistötiloista on thty hanksuunnittlun yhtydssä väistösuunnitlma. Hankksn i liity asmakaavasta johtuvia rajoituksia. Raknnuksn krrosala i kasva pruskorjauksn yhtydssä, ikä tontilla olmassa olvaa krroslukumäärää ylittä. Uusi ilmanvaihtokonhuon vsikatolla i kasvata raknnuksn raknnusoikudllista krrosalaa, vaan lasktaan bruttoalaan. Pihaalut, kulkuritit ja ajoyhtydt jäävät hankkn yhtydssä ntislln. Pruskorjauksn hankalun bruttoala on brm², sisältän: 2. krros 1 567,5 brm² 3. krros 1 527,5 brm² IVkonhuon 472,0 brm² Yhtnsä 3 567,0 brm² skä lisäksi kllarikrros 104,0 brm² (sis. sprinklrikskus, portaat ja hissit) 1. krros 172,0 brm² (sis. poistumisportaan paloosasto, portaat ja hissit, synnytyssalin väistötila) Yhtnsä 276,0 brm² Pruskorjattava tilavuus on yhtnsä m³.

16 14/34 Tilaohjlman mukainn hyötypintaala on huonalana yht hum², josta: 2. krros 943,0 hum² 3. krros 948,5 hum² lisäksi hyötyalaan kuulumattomat käytävät ja tknist tilat 2. ja 3.krs yht ,0 hum². 6.2 Suunnitltu tilaratkaisu Kllari ja nsimmäinn krros Kllarikrroksn B ja Csiivissä sijaits nykyisllään tknisiä tiloja, varasto ja aputiloja skä västönsuojatiloja, jotka ivät sisälly pruskorjausalusn. Kllariin sijoittaan pruskorjauksn yhtydssä sprinklrikskustila, jonka yhtytn raknntaan pakoputki kllarin sinän virustalta vsikatoll. Koska kllari sijaits maanpinnan tason alapuollla, pakoputkn rakntamissta aihutuu paikallisia maanrakntamistöitä. Ensimmäisn krroksn Bsiivssä toimii nykyisin naistntautin ja synnyttänidn vuodosasto, Csiivssä on synnytysosasto. Osastojn toiminta säilyy ntisllään ja pidtään käynnissä pruskorjauksn ajan. Alulla joudutaan kuitnkin vaihittain sulkmaan osa tiloista raknnustöidn ajaksi. Koska yksi synnytyssali krrallaan on tarpn pitää suljttuna, raknntaan yksi synnytyssali väistötilaksi samaan krroksn. Pruskorjauksn vaikutukst 1. krroksn tiloihin rajataan vain välttämättömiin hormin, vimärin ym. tknistn läpivintin rakntamistöihin. Suunnitlmissa on huomioitu olmassa olvin tknistn rittin hyödyntäminn sitn, ttä raknnustöidn aikaist haitat 1. krroksn toiminnall jäävät mahdollisimman piniksi. B ja Csiipin liitoskohdassa, kskiportaan lähttyvillä thdään uusia LVI ja sähkönousukskuksia. Lisäksi kskiportaasta ulos Csiivn suuntaan johtavan poistumisritin paloosastointijärjstlyt thdään paloviranomaistn vaatimustn mukaisksi. Toinn ja kolmas krros Toisn krroksn Bsiipn sijoittaan Päiväsairaalan skä Endoskopiayksikön tilat. Päiväsairaalan tilat sijoittuvat siivn päähän ja Endoskopiayksikön tilat lähmmäksi siivn saapumissuuntaa kskialun hissin ja portaan lähisyytn. Siivn loppupäähän sijoittuvat Päiväsairaalan potilashuont (yht. 3kpl), joista kaksi on suluin varustttuja ristyshuonita (2 hp (hoitopaikkaa) ja 1 hp ) skä yksi isompi 8 hp:n potilashuon. Siivn loppupäässä on osastonkittiö, siivn kskivaihilla on varasto ja välinhuoltotiloja skä vastaanottotiloja. Siivn alkupäässä ovat Endoskopiayksikön toimnpidhuont skä vastaanottotilat. Osaston ilmoittautuminn ja odotus on sijoitttu nsimmäisksi siivn alkupäähän, odotustiloina hyödynntään olmassa olvaa hissiaulaa ja s säilyttään pääosin ntisllään. B ja Csiipin liitoskohtaan sijoittuvat krroksn yhtist jäthuon skä siivoustila, jotka säilyvät nykyisillä paikoillaan ja säilyttään ntisllään. Lisäksi osa Päiväsairaalan ja Endoskopiayksikön varastoista on sijoitttu porrasaulan lähttyvill.

17 15/34 Toisn krroksn Csiivssä sijaitsvat LEIKOyksikön tilat, krroksn yhtinn hnkilökunnan taukotila skä päivystävän lääkärin lpotila. Csiivn alkupäähän tauko ja lpotilojn jälkn on sijoitttu odotus skä ilmoittautumistilat. LEIKOyksikön toimintaan olllisimmin liittyvät vastaanottotilat skä potilaidn pukutilat on sijoitttu odotustilojn lähisyytn, ja siivn loppupäässä on toimisto ja nuvottlutiloja. Kolmannn krroksn B ja Csiipin tilat pruskorjataan sisätautin Vuodosaston 6 käyttöön. Osasto 6:n tiloista mrkittävin osuus koostuu potilashuonista, jotka on jattu molmpiin siipiin. Lääkärin toimistotilat on sijoitttu siipin alkupäihin lähll kansliatiloja, ja siipin yhtist varastotilat on kskittty. Lisäksi molmmissa siivissä on omia välinhuolto ja psutiloja, jotka sijaitsvat siipin kskllä. B siivn loppupäässä sijaits hyginiahoitajan toimisto skä inktiolääkärin vastaanottohuon. Siivn B alkupäässä on myös muita osastoja palvlvat ysiotrapian tilat. Osasto 6:n tiloihin sijoittaan 21 kpl 1 sairaansijan potilashuontta skä 4 kpl sulkutilallisia ristyshuonita. Eritystiloissa on kiintä alipain. Nljäs krros, IVkonhuon Vsikatoll raknntaan uudt ilmanvaihtokonhuont (3kpl), joidn yhtnlaskttu pintaala on n. 472 brm². IVkonhuont palvlvat 2. ja 3. krroksn pruskorjausaluita, ja hankkn yhtydssä varaudutaan myös 1. krroksn majoitustilojn liittämisn uusiin ilmanvaihtokonisiin. Kulku IVkonhuonisiin tapahtuu kskiportaan kautta 4.krs:n tasoll, jossa olvan hissikonhuonn kautta päästään IVkonhuonisiin skä IVkonhuonista dlln vsikatoll. Logistist ratkaisut Potilaidn saapuminn sairaalaan tapahtuu raknnuksn koillispuoln pääsisäänkäynnistä, joka sijaits 3. krroksssa maanpinnan tasolla. Pääsisäänkäynniltä kuljtaan käytävää pitkin suoraan 3. krs:n B ja Csiivn kskiosan hissi ja porrasaulaan ja dlln osastoill. Kulku muihin krroksiin tapahtuu näidn hissin ja kskiportaan kautta. Kskiporras toimii myös palopoistumisrittinä, josta on kulku ulos 1. krroksn maanpinnan tasossa, ja jota pruskorjauksn yhtydssä korjataan täyttämään paloviranomaistn vaatimukst. B ja Csiipin päissä on samoin poistumistiportaat, joista on kulku ulos 1. krroksn tasolla. Kaikki siipin huolto ja tavaraliiknn tapahtuu kskialun hissin kautta, joista on yhtys kllarikrroksn. Krrostn yhtist jät ja siivoustilat sijaitsvat hissi ja porrasaulojn ympäristössä, josta n ovat huollon kannalta hyvin saavutttavissa. Hnkilökunnan pukutilat sijaitsvat pääosin kllarikrroksssa västönsuojatiloissa. Hnkilökunta saapuu ja poistuu kskialulla olvin hissin tai porraskäytävin kautta. Siipin päissä olvin hissin kunto ja korjaustarv tutkitaan ja niidn käyttöä huoltoliikntsn slvittään jatkossa. Tavara ja hnkilölogistiikan liikntstä on thty hanksuunnitlman yhtydssä lasklmat.

18 16/ Raknnustknist työt Maanraknnustyöt ja prustukst Kllarikrroksn sprinklrikskuksn ulkopuolisn pakoputkn rakntaminn aihuttaa vähäisiä kaivutöitä Bsiivn sinustalla. Nykyisiin prustuksiin i kohdistu toimnpititä lukuun ottamatta uutta btonipilaria raknnuksn läpimnvän ivhormin kohdalla. Uusi btonipilari anturoinn prusttaan kallion varaan. Ulkosinät ja julkisivut Julkisivut ovat pääosin puhtaaksimuurattua tiiltä ikä niihin kohdistu raknnustknisiä toimnpititä lukuun ottamatta 2. ja 3. krroksn päätyparvkkill avautuvia kvytrakntisia ulkosiniä, jotka uusitaan. Päätyparvkkidn julkisivumatriaalina on kuitusmnttilvyvrhous. Uudn IVkonhuonn sinät ovat träsrakntisia, julkisivuissa on mtallilvyvrhous. Ulkotasot Nykyist parvkkt siipin päissä säilyvät ja n varusttaan parvklasitukslla. Parvkkidn sisäpuoln pinnat hikkapuhalltaan ja maalataan. Yläpohja ja vsikattorakntt Nykyinn yläpohjaraknn on kantava träsbtonilaatta. Uudn IVkonhuonn kohdalla vanha vsikat poisttaan, IVkonhuonn yläpohjana on kantava träsraknn. Vsikat uusitaan muilta osin kallistustn ja kattokaivojn vaatimalla laajuudlla. Uudt vsikatpinnat ovat kumibitumihuopaa. Sinät, lattiat ja alakatot Osa olmassa olvista välisinistä purtaan. Säilytttävin välisinin pintamatriaalit ja tasoittt poisttaan ja sinät pintakäsitllään uudlln. Sinäpinnat ovat pääosin tasoitttuja ja maalattuja. Uudt kvyt välisinät ovat träsrankaisia kipsilvypintaisia ääniristttyjä lvysiniä ja muurattuja kiviainisia siniä. Märkätilojn sinät thdään kiviainisina. Märkätilojn sinät ovat laatoitttuja. Tauko ja nuvottluhuonissa, odotustiloissa skä käytävillä käyttään osittain viilupintaista ri itttyä puukipsilvytystä. Tilojn lattiamatriaalina on pääosin nomrmatto, käytävillä nomrlaatta. Siivoustiloissa, jäthuonissa, wc ja psutiloissa homogninn liukustmuovimatto tai lasitttu karkapintainn lattialaatoitus. Lähs kaikkiin tiloihin raknntaan alakatot, jotka ovat pääosin moduulimitoitttuja avattavia akustiikkakipsilvyalakattoja. WC ja psutiloissa vinyylipinnoittut alakatot ja toimnpidhuonissa hyginiaalakatot.

19 17/34 Ovt ja ikkunat Päätyparvkkill avautuvat ulkoovt ovat alumiiniproiilirakntisia lasiovia, jotka liittyvät alumiinilasisiniin. Lasitus 3krtaislla ristysumpiolasilmntillä, sisin ja uloin lasi karkaistua tai laminoitua turvalasia. Uudt parvkovt ovat sähkölukoin varustttuja, valvottuja tai kulunvalvottuja ovia. IVkonhuonn ulkoovt ovat lämpöristttyjä träsohutlvystä valmistttuja kulunvalvottuja umpiovia. Kaikki sisäovt uusitaan. Sisäovt ovat pääosin runavahvistttuja laminaattipintaisia laakaovia. Ovissa, joissa tarvitaan kynnys, käyttään mkaanista alaslaskutuvaa kynnystä tai yliajokynnystä. Ovt varusttaan rstkarmisuojilla. Vastaanotto, potilas, toimnpidhuonidn, toimistojn yms. tilojn ovt ovat ääniristysovia. Endoskopian toimnpidhuonidn käytäväovt varusttaan sähköisllä avausautomatiikalla. Käytävillä potilasosastosta toisn johtavat pariovt ovat alumiinirakntisia lasiovia tai lasipaloovia paloosastorajojn mukaan (kirkas palolasi). Ensimmäisn krroksn poistumistiosaston ovt uusitaan määräystn mukaisiksi palooviksi. Osa paloovista varusttaan automatiikalla ja palonsulkujärjstlmällä. Asiipn johtavin paloovin avautumisautomatiikka uusitaan toimimaan kosktusvapailla painikkilla. Kaikkiin oviin tul pääsääntöissti lukot. Osastojn sisäänkäyntiovt ovat sähkölukoilla varustttuja kulunvalvottuja ovia. Uusin ulkosinäll sijoittuvin wc ja suihkutilojn skä ikkunan kanssa ristävin välisinin kohdalla nykyinn ikkuna purtaan ja korvataan pohjapiirustuksn mukaan uudlla rakntltaan samanlaislla pinmmällä ikkunalla tai samanlaisn karmirakntsn thdyllä umpiosalla. Umpiosassa uloin lasi maalattu tai pinnoitttu. Sisäikkunat ovat kiintitä ääniristttyjä puu tai alumiiniikkunoita. 1. krroksn poistumistiosastoa rajaavat, olmassa olvat iosastoivat lasisinät uusitaan paloosastoiviksi määräystn mukaan. Kalustt ja varustt Kiintokalustt ovat ympärilaminoitua kostudnkstävää lastulvyä. Hyllyt ovat laminaattipäällystisiä ABSrunalistalla. Kalustissa on rstputksta thdyt jalat. Laatikot varusttaan laakroiduin mtallikiskoin. Osa kalustista on lukittavia. Hoitotilat ja kulkuritit varusttaan sinäsuojilla ja ulkokulmasuojilla. Oviin tulvat huontunnukst skä tilanumroinnit ja opastt totuttaan toiminnan vaatimustn mukaan. Tiloihin asnntaan varustt toiminnan tarpidn mukaissti. Käyttäjän hankinnassa ovat mm. käytävin, odotus ja aulatilojn skä hnkilökunnan taukotilojn, toimistotilojn ja niihin rinnastttavin tilojn irtokalustt: pöydät, tuolit, sohvat, kirjahyllyt, postilokrikot yms. Lisäksi käyttäjän hankinnassa ovat mm. tkstiilit kutn vrhot ja laittista tlvisiot kiinnikkinn, titokont, puhlimt, skä toimintavarustus kutn potilashuonn vuott pöydät, tuolit yms.

20 18/ LVIAtkniikka Nykyist LVI järjstlmät Ylistä Porvoon sairaala on raknnttu 1960 luvun puolivälissä. Sairaalan vuodosastosiipi on tkniikaltaan pääosin alkupräistä. Mrkittävää tknistä sanrausta on thty vain 1. krroksssa 2000 luvun taittssa. Lämmitys Porvoon sairaalan lämmityksn kaukolämpöön liittyt siirtimt sijaitsvat talousraknnuksn vanhassa kattilahuonssa, josta alulämpöputkt on jattu kiintistön muihin raknnusosiin. Koillisasadilla on pattrivrkoston nousulinjat sijoitttu välisinärakntisiin ja kytkntäjohdot ovat pääosin pintaasntisia. Lounaisasadilla nousulinjat sijaitsvat vanhojn suunnitlmin mukaan käytävälinjan virssä ja pattridn jako ja kytkntäjohdot lattiarakntissa. Lämmitysvrkostot ovat pääosin alkupräisiä. Vsijohdot ja vimärit Kiintistön lämmin käyttövsi thdään kskittysti talousraknnuksn lämmönjakohuonssa sijaitsvin kaukolämpösiirtimin. Käyttövsiputkistot on talousraknnukssta jattu kiintistön muihin raknnusosiin. Potilassiivn käyttövsiputkistoja on 1. krroksn sanrauksn yhtydssä uusittu sitn, ttä kllarista on nostttu uusia käyttövsirunkoja 1. krroksn kattoon. 2. ja 3. krrosta palvlvat käyttövsilinjat ovat alkupräisiä. Potilassiivn jät ja sadvsivimärilinjat ovat alkupräisiä ja 1. krroksnkin sanratut uudt kalustt on aikanaan liittty vanhoihin jätvsirunkoihin ja nousuihin. 1. krroksn synnytyssalit sijaitsvat pääosin VSStilojn päällä ja tällä alulla alkupräist vimärit sijaitsvat 1. krroksn lattiarakntssa. Pohjavimärit, jotka suurlta osin palvlvat myös muuta sairaalaa, sijaitsvat potilassiivn kllarin lattiarakntissa. Potilassiivn käyttövsijohdot ja vimärit ovat pääosin alkupräisiä. Ilmanvaihto Potilassiivn alkupräinn ilmanvaihtojärjstlmä on pääosin konllinn tulopoistoilmajärjstlmä, jossa kskittty tuloilmakon sijaits kllarissa ja rillist poistokont / huippuimurit vsikatolla. Tuloilmakon on varustttu rullasuodattimin, silämmityspattrin, lämmityspattrin, vsikirtoisin kostutuslaittin ja osittain myös jäähdytyspattrin. Ilmanvaihtojärjstlmää i ol varustttu lämmöntaltnottolaittin. Tuloilmakanavistot on jattu rakntamisn aikaisin toiminnallisin osasto ja asadijaoin, runkokanavistot on asnnttu kllarin lattian asnnustilaan ja dlln nousukuiluissa krroksiin. Sama ilmanvaihtojärjstlmä palvl kaikkia potilassiivn osastoja, niin potilasosastoja, toimnpidtiloja kuin kllarin tknisiä ja varastotilojakin.

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3 Jyväskylä, Kortpja htorinti 3 19.09.013 asmapiirros TA -yhtymä Oy / Asunto Oy Jyväskylän htorinti 5 19.09.013 Huonistoluttlo 1. krs A 1 h + kt + s + vh 50,0 m A 3h + kt + s + vh 58,0 m. krs A 3 h + kt

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa Menna Kärnä menna.karna@pkssk.fi Suunnittelukoordinaattori, sh, TtM Tekniset palvelut/tilahallinta L TALO 1 2

Lisätiedot

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä ... /, t,.. OSATIH Rauhankatu 0070 Puhlin SELOSTE 90-8 /97 AURA UKS E N METSÄMAAN T HELSINKI 7 YÖ V A I KE US T ~ K I J ÖI S T Ä TTS-METSÄ-ÄESTÄ KÄYTETTÄESSÄ Mtsätho kräsi syksyllä 97 Thdaspuu Oy:n aikatutkimusainistoa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2013

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2013 Kuntajohtajin työhyvinvointi 2013 Prustuu julkaisuun Kuntajohtajin työhyvinvointi 2013 Kvan tutkimuksia 2/2013. Pauli Forma Toni Pkka Pirjo Saari Tausta Totutttu Kvan ja Kuntajohtajat Ry:n yhtistyönä nyt

Lisätiedot

AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 %

AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 % MÄKLÄNKNS z P 5 YO / III 0.30 p URKK- J MUUTOSLUN RJ LIIKNNLUN RJ SÄILYTTTÄVÄ PUUSTO vk 49.98 49.93 vk 0 % 4 URKKRJ / MUUTOSLU +3 m 38 9 599 Lattia +570 8 705 40 946 580 9. O I 3/4 3 YS I 3/4 4 Paikoitus

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto Ratahallintokskus Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto () ESIPUHE Tämä työ on thty Sito Oy:ssä Ratahallintokskuksn toimksiannosta. Työn tarkoituksna oli tutkia mluslvityksn

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

ISS Proko Oy 3.10.2013

ISS Proko Oy 3.10.2013 ISS Proko Oy 3.10.2013 LAPIN YLIOPISTO SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 14 PÖYTÄKIRJA Aika: 3.10.2013 klo 9.30 Paikka: Lapin yliopisto, Fellin iso kabinetti Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Lähteenraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

YMPJAOSS6 a3. )117E 3 3 0. 08. 1.013. P+snro X38 ' 11,0.3.O. ILMOITUS (päälomake) Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (Jätelaki 100 )

YMPJAOSS6 a3. )117E 3 3 0. 08. 1.013. P+snro X38 ' 11,0.3.O. ILMOITUS (päälomake) Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (Jätelaki 100 ) Ympäristöjaosto 3 0. 08. 1.013 P+snro X38 ' 11,0.3.O Q013 ILMOITUS (päälomake) Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (Jätelaki 100 ) Uusi toiminta Muutos aiempaan toimintaan YMPJAOSS6 a3. )117E 3 (rasti

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Sisältö 1. Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa 2. Herttoniemenrannan kallioväestönsuoja 3. Kallioväestönsuoja poikkeusoloissa

Lisätiedot

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Uittoraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus.

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus. OAMK Kiviharjun kamus 27.5.205 Versio.0 Työohja: Kiviharju_oasteet 0.3.ai Puh. (08) 85 3600 2 Ulkooasteet Puh. (08) 85 3600 3 Kiviharjun kamus Ulkooasteet Ovioasteet Oastemalli: Tarraoaste 400 x 400 Ulkoovien

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 18. Deko-Talo Katuosoite Lounatuulentie 6 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa Laskijan

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

ARK. "Puattipoukama" Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11

ARK. Puattipoukama Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11 Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranoaisten erkintöjä 24 2 UUDISRKENNUS PÄÄPIIRUSTUS Lisätiedot "Puattipoukaa" Huoltohalli ja varasto Teikatu 4, 57 MIKKELI KNSI Mäkipirtinkatu 8, 782

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 1 1 (6) Päiväkotien ja asukaspuistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET SEKÄ

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat Tulevaisuuden sairaala KYS MASTERPLAN Tilasuunnittelun lähtökohdat PSSHP: n hallituksen ja valtuuston Masterplan seminaari 18.8.2014 Juhani Kouri Suunnittelulla LISÄARVOA LISÄARVOA Taloudellisen riskin

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 29. Villa Chili Katuosoite Rubiinikehä 12 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

Työpaikkojen radonkorjauksista

Työpaikkojen radonkorjauksista Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Työpaikkojen radonkorjauksista Olli Holmgren Holmgren 26.3.2015 1 TYÖPAIKAT Samat perusmenetelmät, kuin asunnoille Imureiden tehot pinta-alojen mukaan Tiivistettävät

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET Asiakas Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintatoimisto Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 1 1.1 Selitteet... 1 2 Käyttötapaus: Päiväkirurgia

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl B2C Pro Jorvin kokemuksia Päivi Valta anestesialääkäri, oyl 2.10.2007 Päiväkirurgisen potilaan asiointiprosessi n. 2 6 kk ennen n. 1 kk ennen leikkausta leikkausta 2 B2C Pro tulosten arviointi TOIMINNOT

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Mitä paikallinen tulostaminen on? Ohjelmiston asentaminen CD-levyltä

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Mitä paikallinen tulostaminen on? Ohjelmiston asentaminen CD-levyltä Sivu 1/6 Kytkntäopas Winows-ohjt paikallissti liitttyä tulostinta vartn Huomautus: Kun asnnat paikallissti liitttyä tulostinta ikä Ohjlmisto ja käyttöoppaat -CD-lvy i tu käyttöjärjstlmää, käytä ohjattua

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 11. Tunturikoivu 140 Katuosoite Lounatuulentie 3 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1 Antinkatu 1, 00100 Helsinki MIELENKIINTOINEN FUNKKISKIINTEISTÖ Rakennushistorialtaan mielenkiintoinen funkkiskiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kampissa ja tarjoaa

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Euro & talous. Eripainos. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005

Euro & talous. Eripainos. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005 Euro & talous 3 003 Eripainos Suomn Pankin kokonaistaloudllinn nnust 003 005 Euro & talous Markka & talous -lhdn. vuosikrta / : årgångn av Markka & talous Euro & talous -lhdn 5. vuosikrta / 5: årgångn

Lisätiedot

RAUTAVAARAN PALOASEMA

RAUTAVAARAN PALOASEMA 9.11.2015 15:46:38 ULIIVUMTRILIT PUHTIMUURTTU TIILI; PUNINN NWIHTONILMNTTI; HINOPTY, VLOINN POIMULVY; LUMIININHRM TORNI: TONILMNTTI, HRM RUTVRN PLOM 73900 RUTVR rkkitehtitoimisto ON Oy Itkonniemenkatu

Lisätiedot

Pelastusalan neuvottelupäivät 2015

Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Pekka Ronkainen Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Korkea rakentamisen paloturvallisuusriskejä Haasteita tänä päivänä:

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

*MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa

*MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa *MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa Asumisen edellytyksiä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa G1: - Asuinhuoneen huoneala vähintään 7 m2, asuinhuoneiston huoneistoala vähintään

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 16-Nuuka Katuosoite Tulikivimylly 20 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 08-Passiivikivitalo Skaala Katuosoite Lutterikuja 3 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 19-Honka Markki Katuosoite Tulikivimylly 14 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN VIEROITUSHOITOYKSIKÖN TILAT JA TOIMINTA

YMPÄRIVUOROKAUTISEN VIEROITUSHOITOYKSIKÖN TILAT JA TOIMINTA HELSINGIN KAUPUNKI YMPÄRIVUOROKAUTISEN VIEROITUSHOITOYKSIKÖN TILAT JA TOIMINTA A C B Kuvassa Hangonkatu 4:n kiinteistökartta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistan liitteeksi; muokattu viraston

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot