VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009

2 Tasekirja 3 Sisällysluettelo 3 Toimintakertomus 5 Kaupunginjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 9 Kunnan hallinto 9 Organisaatiokaavio 9 Tilivelvolliset 10 Kunnan henkilöstö 11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 11 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 14 Riskienhallinta 20 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 21 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 24 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 24 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 25 Tase ja sen tunnusluvut 26 Kokonaistulot ja menot 28 Kuntakonsernin toiminta ja talous 29 Konsernikaavio 29 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 30 Konsernin toiminnan ohjaus 30 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 31 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 33 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 35 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 35 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 36 Konsernitase ja sen tunnusluvut 37 Konsernin henkilöstömäärä 38 Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 39 Tilikauden tuloksen käsittely 44 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 44 Tavoitteiden toteutuminen 45 Käyttötalouden toteutuminen 45 Strategisten tavoitteiden toteutuminen 48 Tavoitteiden toteutuminen tehtävittäin 55 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 74 Verotulojen erittely 75 Valtionosuuksien erittely 75 Investointi- ja rahoitusosan toteutuminen 76 Investointiosan toteutuminen 76 Rahoitusosan toteutuminen 79 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 80 Tilinpäätöslaskelmat 82 Tuloslaskelma 82 Rahoituslaskelma 83 Tase 84

3 4 Konsernilaskelmat 86 Konsernituloslaskelma 86 Konsernin rahoituslaskelma 87 Konsernitase 88 Tilinpäätöksen liitetiedot 90 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 90 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 91 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 92 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma 93 Tasetta koskevat liitetiedot 95 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 101 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 102 Omistukset muissa yhteisöissä 103 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 104 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 104 Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus 104 Konsernituloslaskelmaa koskevat liitetiedot 105 Konsernitasetta koskevat liitetiedot 105 Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 107 Muun taseyksikön tilinpäätöslaskelmat 109 Vesihuoltolaitos: 109 Rahoitusosan toteutuminen 109 Investointiosan toteutuminen 110 Tuloslaskelma 111 Rahoituslaskelma 112 Tase 113 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot 114 Allekirjoitukset ja merkinnät 118 Tilinpäätöksen allekirjoitus 118 Tilintarkastusmerkintä 118 Luettelot ja selvitykset 119 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 119 Luettelo käytetyistä tositelajeista 119 Tositteiden säilytys 119 LIITE Projektiselvitykset 121 Luottamushenkilöt v

4 5 TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Toimintaympäristö Vuonna 2009 realisoituivat edellisen vuoden suurteollisuuden työpaikkojen menetykset ( UPM:n sellutehtaan lakkauttaminen vuoden 2008 lopulla ja Kuitu Finlandin konkurssi joulukuussa 2008). Lisäksi Metso Paper Oy vähensi työvoimaansa Valkeakoskella hengellä. Kun muutama pienempi työvoiman vähennys otetaan mukaan, voidaan puhua noin 600 työpaikan menetyksestä reilun vuoden aikana. Työttömyys nousi 15 %:n luokkaan loppuvuonna Maailmanlaajuinen taantuma on osaltaan heikentänyt mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja. Hankkeiden viivästymisiä ja jopa hankkeista luopumisia voidaan kirjata taantuman seurauksiksi. Kuntataloudessa on jouduttu reagoimaan taantumaan, koska verotulot supistuvat ja muukin tulokehitys on heikkoa. Korkein hallinto-oikeus kumosi uusitunkin seutusopimuksen. Tämä on jonkin verran vaikeuttanut seutuyhteistyötä ja pienetkin asiat joudutaan hyväksyttämään kussakin kunnassa erikseen. Nyt pohditaan, millä muotoa jatkossa seututyötä tehdään. Toisen asteen koulutuksen vauhdittamishankkeen johdosta annettiin opetusministeriölle kannanotto, jonka mukaan Valkeakosken ammattioppilaitoksen on parasta jatkaa toimintaansa nykyisellä hallinnolla itsenäisenä oppilaitoksena. Perusteluina esitettiin riittävä väestöpohja ja koulutuksen ja työelämän vastaavuus ja työn tulokset sekä oppilaitoscampuksen vahvistumisen tuomat uudet mahdollisuudet. Valtionhallinnossa tapahtui suuria muutoksia, kun läänit lakkautettiin kokonaan ja niiden tehtäviä jaettiin perustetuille aluehallintovirastoille, Ely-keskuksille ja maakuntien liitoille. Kuntien puolelta toivotaan, että uudet yksiköt saavat toiminnan sujumaan mahdollisimman pian. Loppuvuodesta alkoi vilkas mielipiteenvaihto Kaivannon sairaalan tulevaisuudesta. Sairaanhoitopiiri on suunnitellut rakentavansa Valkeakoskelle akuuttipsykiatrialle tilat ja pitkäaikaissairaita siirrettäisiin suunnitelman mukaan Pitkäänniemeen Nokialle. Elinkeinoelämä Vuoteen 2009 ajoittuva suurin yksittäinen työpaikkojen menetys tuli Metso Paper Oy:llä: n hengen vähennys. Edellisen vuoden lopulla konkurssin tehneelle Kuitu Finlandille yritettiin saada toiminnan jatkoa. Ponnisteluja tehtiin toiminnan uudelleen käynnistämiseksi pitkin vuotta. Valitettavasti tehdasta ei saatu käyntiin uudelleen ennen vuoden vaihdetta. Työ tehtaan käynnistämiseksi jatkuu ja mukana selvitystyössä on myös valtionhallinto. Kaupunkikeskustan liike- ja asuinrakennushankkeen kaavasta tehty valitus hylättiin ja kaava on nyt lainvoimainen. Toivotaan, että hanke etenee Hartelan kanssa tehdyn esisopimuksen mukaisesti toteutukseen tänä vuonna. Liikealueen kaava valmisteltiin Vanhankylän alueelle melko valmiiksi, mutta alueelle lupautuneet yritykset ilmoittivat luopuvansa hankkeistaan. Kaava vahvistettaneen silti tänä vuonna ja alueelle etsitään uusia toimijoita.

5 6 Venevalmistajan Fenix-Marinin hallin lunastussopimukseen tehtiin muutoksia, joiden uskotaan vaikuttavan yhtiön selviytymiseen talouden taantumasta. Neapo Oy:n tekemä aiesopimus UPM:n kanssa Paperikone 6 hallin ottamisesta tuotantokäyttöön raukesi ja suuri hallitila on edelleen ilman uutta toimijaa. Uusia yrityksiä perustettiin edelleen runsaasti. Valkeakosken Yrittäjät viettivät 70-vuotis juhliaan syksyllä. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kaupunki pyrkii tehostamaan uusien yritysten hankintaa projektilla, joka rahoitetaan rakennemuutosrahoilla ja kaupungin panostuksella. Hankkeen vetäjän tehtävänä on erityisesti keskittyä yritysten hankintaan uusille yritysalueille ja vapaana oleviin toimitiloihin. Hanke on useampivuotinen ja sen avulla yritetään nopeuttaa sopeutumista suuryritysten rakennemuutoksen seurauksiin. Asuntomessut Kaupunki teki monta vuotta työtä vuoden 2009 asuntomessujen onnistumiseksi. Yhteistyö Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa toimi kitkattomasti ja asuntomessut onnistuivat erinomaisesti. Peräti 97 % asuntomessujen kirjoittelusta oli myönteistä. Kielteistä palautetta ei ole edelleenkään saatu. Taantuma vähensi selvästi yritysten ja kuntien kustantamia messuvierailuja, mutta silti kävijämäärä ylitti edellisen vuoden Vaasan Messujen kävijämäärän. Kaupunki sai erityisen paljon näkyvyyttä ja tunnettuuta, mitä hyödynnetään tulevien vuosien markkinoinnissa. Kaavoitus Edellä on mainittu Torinrannan (keskustan liike- ja asuinrakennushanke) kaavan saamasta lainvoimaisuudesta sekä Vanhankylän alueen liikealueen kaavan vaiheesta. Merkittävin uusi kaava saatiin Yli-Nissin alueelle asuntorakentamistarkoitukseen. Savilahti-Mahlianmaan yritysalueen kaava sai lainvoiman, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen. Saarioisten laajennuksen mahdollistavaa kaavatyötä on jatkettu. Holminrannan (Lotilan länsirannan) asemakaavatyö on käynnissä. Yleiskaavatyö lounaissuunnan ja Metsäkansa-Konhon alueen osalta eteni vaihtoehtotarkasteluihin. Jutikkalan alueen yleiskaavatyö yritysaluetta varten on edennyt suunnitellusti. Kaupunki käynnisti hankkeen, jolla tavoitellaan kansallisen kaupunkipuiston statusta. Toimintarakenteet Sosiaali- ja terveystoimen toimintojen kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Uudet tulosalueet on johtosääntömuutoksineen hyväksytty. Tehostettu palveluasuminen kilpailutettiin ja uudisrakentaminen käynnistynee tänä vuonna. Laitospainotteisesta vanhustenhuollosta voidaan siirtyä asumispainotteiseen ja toimintakykyä ylläpitävään malliin. Ruokahuollon ja siivoustoimen tehostamisesta tehtiin selvitys, jonka pohjalta voidaan palvelut tuottaa nykyistäkin tehokkaammin ja avautuvia toimia voidaan jättää täyttämättä. Sivistystoimi yhdisti opiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston hallinnollisesti saman johdon alle tavoitellen lisää synergia-hyötyjä.

6 7 Sininauha ry sai remontoitua tilat raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen avulla päihdeongelmaisille, jolloin tämän alan toiminta saatiin uudelle tasolle. Talous Vuoden 2009 tulos (3,18 milj. ) on olosuhteet huomioiden todella hyvä. Tulosta arvioitaessa on huomattava, että vuodelle osuivat asuntomessujen yli 1,5 milj. :n kertaluonteiset menot. Alkuperäistä talousarviota supistettiin kesken vuoden noin kahden prosentin verran tulojen alenemisen vuoksi. Tästä syystä valtuuston hyväksymien ylitysten vaikutus oli yhteensä 1,2 milj menoja supistava ja 0,3 milj. tuloja supistava. Kaiken kaikkiaan talousarvion pitävyys oli huomattavasti parempi kuin aiempina vuosina. Tulos muodostui lisäksi selvästi budjetoitua paremmaksi. Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä kasvoi edelleen ja se on noin 10,1 milj.. Suurten investointien vuoksi kaupungin lainamäärä on kasvussa. Henkilöstö Henkilöstöstä on tehty erikseen henkilöstökertomus, josta ilmenee lähemmin asiaan liittyviä tietoja. Kaupungingeodeetti Juha Mäkinen irtisanoutui tultuaan valituksi töihin Kangasalalle. Paikkaa ei täytetty, vaan syntynyt vajaus paikataan tehtäväjärjestelyillä. Kaiken kaikkiaan kaupunki onnistui hyvin säilyttämään osaavat avainhenkilönsä, eikä vaihtuvuutta eläketapahtumia lukuun ottamatta ollut merkittävästi. Näkymät Maailma on toipumassa USA:n finanssikriisistä alkaneesta taantumasta. Vientivetoinen Suomi kärsi erityisesti ja niin ollen myös teollisuuspaikkakunnat. Kaikesta huolimatta Valkeakosken näkymät eivät ole toivottomat, vaan monesta näkökulmasta oikeastaan lupaavat. Kaupungin kunnallisveroprosentti on tänä vuonna Pirkanmaan alhaisin, vaikka olosuhteet huomioiden tavoitellaan kelvollista tulosta vuodelta Kaupungin väkiluku kasvoi toisena vuonna peräkkäin merkittävästi, lisäys 89 henkeä. Tämä alkaa ennakoida pääsyä pysyvästi kasvavien paikkakuntien joukkoon. Vastaavasti monien muiden teollisuuspaikkakuntien (erityisesti paperiteollisuuspaikkakuntien) väkiluvut ovat alentuneet, joidenkin osalta erityisen selvästi. Sairaanhoitajakoulutuksen alkaminen Valkeakoskella on merkittävä asia. Koulutukseen hakeneiden määrä ilahdutti. Koulutuksen pysyvyyden suhteenkin on syytä olla optimistinen. Uusi viime syksynä käyttöön vihitty Suomen uudenaikaisin lukio parantaa koulutusmahdollisuuksia ja vahvistaa oppilaitosten muodostamaa campusaluetta entisestään. Jutikkalan risteykseen pystytetty maamerkki jalkapalloineen muistuttaa että Valkeakoskelle kannattaa kääntyä. Kääntyjä tuskin katuu nähdessään upeat järvimaisemat ja Valkeakosken kaupunkikeskustan kanavamaisemineen. Hyvään verotulokehitykseen emme voi lähivuosina luottaa työpaikkamenetystemme vuoksi. Väkiluvun kasvu ei riittäne paikkaamaan menetyksiä kokonaan. Hyvällä taloudenhoidolla ja osaavalla henkilöstöllämme tulemme selviämään todella haasteellisista lähivuosista. Asuntomessut osoittivat, mihin hyvällä yhteistyöllä ja osaamisella päästään.

7 8 Hyödynnetään näitä hyviä kokemuksia ja pidetään paikkakunta houkuttelevana asuin-ja yrityspaikkakuntana. Torinrannan hanke ja eräät muut mielenkiintoiset hankkeet vauhdittavat toteutuessaan paikkakunnan kehitystä ja parantavat palvelualan työpaikkatilannetta. Kiitokset Kiitän luottamushenkilöitä, viran- ja toimenhaltijoita ja työntekijöitä viime vuoden hyvin menestyksellisestä työstä. Saavutimme talouden tavoitteet ja pääosan muistakin tavoitteistamme. Onnistunut asuntomessujen läpivienti oli vuoden kohokohta. Hyvän yhteistyön voimin menestymme tulevinakin vuosina, jotka ovat kylläkin haasteellisia vuosia. Markku Auvinen Kaupunginjohtaja

8 9 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus SDP 13 3 KOK 11 3 VAS 6 1 KESK 6 1 PS 4 1 KD 2 - VIHR 1 - Yhteensä 43 9 Luottamushenkilöluettelo on tilinpäätöksen liitteenä. Organisaatiokaavio VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskuvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Hallintokeskus Rakennuslautakunta Etelä-Pirkanmaan seutuhallinto Sosiaali- ja Kasvatus- ja Sivistystoimen Liikunta- ja nuoriso- Tekninen lautakunta terveyslautakunta opetuslautakunta lautakunta lautakunta = vesihuoltolaitoksen johtokunta Sosiaali- ja Kasvatus- ja Sivistystoimen Liikunta- ja Tekninen Vesihuoltoterveyskeskus opetuskeskus keskus nuorisokeskus keskus laitos

9 10 Tilivelvolliset: Keskushallinto Kaupunginhallituksen jäsenet Kaupunginjohtaja Markku Auvinen Hallintokeskuksen johtaja, talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen Rakennuslautakunnan jäsenet Rakennustarkastaja Sirpa Jokela / Anne Seppälä Seutujohtaja Irene Suhonen Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Niittymäki Yksilöhuoltojaoston jäsenet Sosiaalityön johtaja Minna-Maria Solanterä Ympäristöjaoston jäsenet Ympäristön tulosalueen päällikkö Liisa Savilahti Kasvatus- ja opetuskeskus Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Jorma Riikonen Varhaiskasvatuspäällikkö Seija Mäkinen Sivistystoimenkeskus Sivistystoimen lautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, sivistystoimenjohtaja Juha Sihvonen Tulosyksikön johtaja, kirjastotoimenjohtaja Arja Pulla Tulosyksikön johtaja, kulttuuritoimenjohtaja Reijo Tepsa Tulosyksikön johtaja, musiikkiopiston rehtori Kirsimarja Kiviruusu Tulosyksikön johtaja, kuvataidekoulun rehtori Heikki Kivioja Liikunta- ja nuorisokeskus Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, liikuntatoimenjohtaja Timo Kukkonen Nuorisotoimen tulosalueen päällikkö, nuorisotoimenjohtaja Anne Kurikka Tekninen keskus Teknisen lautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, kaupungininsinööri Pentti Bergmann

10 11 Kunnan henkilöstö Vakanssien määrä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 32 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1506, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli -25. Vakinaista henkilöstöä oli 1138 ja määräaikaisia 368 (johon lukuun sisältyy 44 työllistämistuella palkattua). Henkilötyövuosia kertyi 1331, joka oli 8 htv enemmän kuin vuonna Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 47,4. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 40,79 milj. euroa (henkilösivukuluineen 54,28 milj. euroa). Vakanssit toimielimittäin : Palvelukeskus Virat Virat Toimet Toimet Tuntip.ts. tuntiopet. Tuntip.ts. tuntiopet. Yhteensä Yhteensä Keha Soteke Kopeke Sike Linuke Teke Yhteensä Kunnan henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Maailmantalouden taantuman syvin vaihe on ohitettu ja toipuminen on käynnistynyt hitaasti. Kasvuvauhti jää tulevaisuudessa maltilliseksi. Kiinassa kasvuvauhti on palautunut tavanomaiselle tasolleen ja sen ohella elpyminen on lähtenyt käyntiin muuallakin Aasiassa. Euroalueen tuotanto supistui vuonna 2009 noin 4 prosenttia. Tuotannon ennustetaan nousevan noin yhden prosentin kasvuun parina seuraavana vuonna. Suomessa teollisuustuotannon alamäki on todennäköisesti syvempi ja pitkäkestoisempi kuin muualla. Nykyisen suhdannekierron pohja on saavutettu ja Suomen talous lähtee elpymään hitaasti. BKT:n arvioitiin supistuvan 7,6 % vuonna Vienti väheni noin neljänneksen ja teollisuustuotanto supistui noin viidenneksen viime vuoteen verrattuna. Pudotus oli ennätyksellisen suuri. Vuoden 2009 lopulla vienti kääntyi jo kasvuun. Työpaikat vähenivät v lähes kaikilla toimialoilla ja työllisten määrä jää yli pienemmäksi kuin vuonna Työttömyysaste nousee 13 %:iin vuoden 2010 keväällä. Nuorten työttömyysaste on kolminkertainen vuotiaiden työttömyysasteeseen verrattuna. Työvoiman kysyntä heikkenee yhä sekä teollisuudessa että yksityisissä palveluissa. Vasta vuoden 2011 keväällä työvoiman kysynnän arvioidaan lisääntyvän.

11 12 Yleinen taloudellinen tilanne vv (%-muutos) Tuotanto Teollisuus, määrän muutos Kuluttajahinnat (ind.) Ansiotaso (ind.) ,1 3,9 0,9 3, ,9 10,5 1,6 3, ,2 8,6 2,5 3, ,0 0,1 4,1 5, ,6-19,5 0,0 4,0 (%-yksikköä) Työllisyysaste Työttömyysaste Vaihtotase, % BKT:sta Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta Valtionvelka, % BKT:sta Valtion rahoitusjäämä, % BKT:sta Lyhyet korot (Euribor 3 kk) Pitkät korot (valtion oblig. 10 v) 68,0 8,4 4,9 50,1 38,2 0,4 2,2 3,4 68,9 7,7 4,9 48,7 35,3 0,9 3,1 3,8 69,9 6,9 4,0 47,3 31,2 2,1 4,3 4,3 70,6 6,4 2,6 49,0 29,4 0,9 4,8 4,3 68,3 8,5 0,8 55,3 37,2-4,5 1,3 3,7 (Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsaus 3/2009) Kuntien talouden tilanne Taantuma aiheutti julkisen talouden rahoitustasapainon heikentymisen ja velkaantumisen. Aiemmin vahva julkinen talous on taantuman seurauksena kääntynyt lyhyessä ajassa alijäämäiseksi. Koko julkisen talouden alijäämä syvenee v kolmeen ja puoleen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämä rikkoo vakaus- ja kasvusopimuksessa EU-maiden julkisen talouden alijäämäsuhteelle asetetun 3 prosentin rajan. Taantuma on myös hankaloittanut väestön ikääntymisen julkiselle taloudelle aiheuttamia haasteita. Ikääntymisen aiheuttamiin menopaineisiin on nyt valmistauduttava aiempaa paljon heikomman julkisen talouden turvin. Kuntaliiton julkaisemien vuoden 2009 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan suurten kaupunkien taloudellinen tilanne heikentyi voimakkaasti. Pienten kuntien asemaa paransivat kuntaliitokset. Arvioiden mukaan kaikkien kuntien taloudellinen tilanne huononee selvästi vielä vuonna Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu lainakanta nousi 9,98 miljardiin euroon, kasvu edellisvuodesta 1,35 mrd euroa. Asukasta kohti laskettuna kuntien lainakanta oli euroa (kasvu 246 euroa/as). Etenkin suuret kaupungit ovat pitäneet investointinsa lähes entisellä tasollaan. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa keskimäärin 275 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 362 euroa. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 25, edellisvuonna oli 57 kuntaa (vuoden 2009 kuntajaolla 31 kuntaa). Vuonna 2009 kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi poistoista 90 %, edellisvuonna 122 %.

12 13 Oman alueen taloudellinen tilanne Työllisyystilanne: Valkeakoskella työttömyysaste oli joulukuun lopussa 16,1 % ja se oli Pirkanmaan korkein ja Työvoimasta (9.903 henkilöä) työttömiä oli yhteensä 1.598, joista 301 oli ollut työttömänä yli vuoden. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko Suomen työttömyysaste oli joulukuun lopussa 11,3 % (v ,8 %), Pirkanmaan työttömyysaste oli 13,5 % (v ,7 %) ja Etelä-Pirkanmaan seutukunnan työttömyysaste 15,4 % (v ,5 %). Työttömyysaste Valkeakoskella : Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 13,6 13,2 12,7 12,1 12,2 13,5 14,2 13,2 12,4 12,7 12,9 14,1 13,5 13,0 11,9 11,6 11,2 12,8 13,3 12,6 12,6 12,2 11,9 12,6 12,6 12,4 11,3 10,7 10,0 11,1 11,6 10,7 10,4 10,1 10,4 11,2 11,2 10,9 10,4 9,8 9,3 10,1 10,5 10,0 9,5 9,7 10,0 12,6 13,7 14,2 13,9 13,6 13,2 14,2 15,3 14,8 15,1 15,1 14,9 16,1 KAA/KK 13,0 12,4 11,1 10,3 14,5 (Lähde: Pirkanmaan työvoima ja elinkeinokeskus) Väestö: Etelä-Pirkanmaa väestön määrä oli vuoden 2009 lopussa henkilöä, joka on 58 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Eniten asukasluku kasvoi Valkeakoskella + 89, Akaassa kasvua oli 21 asukasta. Kylmäkosken asukasluku pysyi edellisen vuoden tasolla ja Urjalassa vähennys oli 52. Väestön muutos Etelä-Pirkanmaalla : Muutos Muutos- % Valkeakoski Akaa Urjala Kylmäkoski ,43 + 0,15-0,97-0,00 Yhteensä ,14 (Lähde: Väestörekisterikeskus)

13 14 Rakentaminen: Myönnetyt rakennusluvat ja valmistuneet rakennukset Valkeakoskella : Uudisrakennukset ja laajennukset Myönnetyt rakennusluvat: Tilavuus, m3 Kerrosala, m2 Asuntojen lukumäärä, kpl Asuntojen huoneistoala, m2 Uudisrakennukset, kpl Laajennukset, kpl Muu muutostyö, kpl Valmistuneet rakennukset: Tilavuus, m3 Kerrosala, m2 Asuntojen lukumäärä, kpl Asuntojen huoneistoala, m2 Uudisrakennukset, kpl Laajennukset, kpl Muu muutostyö, kpl (Lähde: Valkeakosken kaupunki, rakennusvalvonta) Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallintokeskus Asuntomessujen yhteydessä järjestettiin ystävyyskuntatapaaminen, johon osallistui kolmisenkymmentä henkilöä Valkeakosken ystävyyskunnista. Kaukaisimmat vieraat saapuivat Kiinasta. Hallintokeskus osallistui Sitran käynnistämään valtakunnalliseen kuntien ITC- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen neuvotteluihin. Kaupungin tiedonhallintasuunnitelman päivitystyötä jatkettiin. Osaamiskartoitusten laadinta eteni suunnitellusti. Kartoituslomakkeet määrittelyineen valmistuivat kertomusvuonna. Hallintokeskuksen työhyvinvointisuunnitelma valmistui. Kertomusvuonna kilpailutettiin toimistotarvikehankintojen ja työasemien toimitusprosessit. Kärjenniemen Metsäkansan Konhon alueen sekä Vallon Säkkisaaren (Lounaissuunta) alueiden osayleiskaavoitusta jatkettiin täydentämällä perusselvityksiä ja laatimalla alueilla vaihtoehtoisia kehityskuvia varsinaisen kaavasuunnittelun pohjaksi. Jutikkalan alueelle käynnistettiin osayleiskaavoitus kaupungin omana työnä.

14 15 Asemakaavoituksen osalta valmistui Yli-Nissin laajennuksen asemakaava, josta kuitenkin alueellinen ympäristökeskus teki oikaisukehotuksen ja vain eteläosa asemakaavasta valmistui vuonna Lisäksi valmistui Romaanipolun asemakaavan muutos sekä Mahlianmaan asemakaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä kaavasta tehdyn valituksen. Kaupunki hankki kaavoitusta varten aluetta noin 10 hehtaaria. Kaupungilla oli vuoden aikana rakentajille tarjolla lähes 100 asuntotonttia, joista 82 omakotitonttia. Omakotitontteja luovutettiin 29, kolmasosa myymällä, kaksi kolmannesta vuokraamalla. Apiankadun ja Tallikadun kerrostaloalueista on vuokrattu tontit. Tallikadun tontti on vuokrattu Valkeakosken Asunnot Oy:lle ja Apiankadun tontti on vuokrattu Pohjola Oy:lle. Kaupungingeodeetti Juha Mäkinen irtisanoutui kaupungin palveluksesta. Syksyllä käynnistettiin koko maankäyttöä koskeva organisaatiouudistus. Organisaatiouudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2010 aikana. Sosiaali- ja terveyskeskus Hallinto ja ympäristöpalvelut Tehostetussa palveluasumisessa kaupunginhallitus teki tarjouspyyntöjen perusteella valintapäätöksen, ja valitsi toteuttajaksi Mediverkko Oy:n. Sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomuutoksen ensimmäisen vaiheen valmistelutyöt käynnistyivät, johon liittyi työllistämispalvelujen yksikön perustaminen osaksi uutta sosiaali- ja perhepalveluiden tulosaluetta. Työllisyydenhoidossa otettiin käyttöön verkostopajamalli, joka tarkoittaa, että työllisyyspalveluissa hoidetaan keskitetysti kaikkien kaupungin yksiköiden osalta aktiivitoimiin tulevien työttömien työnhakijoiden rekrytointi, ohjaus/neuvonta, sopimusten teko ja seuranta. Em. aktiivitoimia ovat työmarkkinatukiharjoittelut, työelämävalmennus ja työkokeilu. Välikeprojektiin osallistuminen käynnistyi, mikä tarkoittaa, että työ- ja koulutusvalmentaja kaivaa esille piilotyöpaikkoja, joihin projektin asiakkaita voidaan ohjata. Yleinen työmarkkinatilanne heikentyi, jonka vaikutukset heijastuivat työllisyyspalveluihin asiakaspaineena. Yleinen edunvalvonta ja kuluttajaneuvonta siirtyivät valtiolle alkaen. Ympäristöpalveluiden tulosyksikössä uusi ympäristöpäällikkö astui virkaansa Avopalvelut Neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto siirtyivät vuoden 2009 päättyessä uudelle sosiaali- ja perhepalvelut -tulosalueelle aloitettiin seulonta-asetuksen mukaiset raskaana olevien ultraääniseulontatutkimukset ostopalveluna Tampereen kaupungilta. Lääkäripula vaikeutti edelleen palveluiden tuottamista, keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle ei-kiireelliseen hoitoon oli 15 työpäivää. Pandemiaan varautumiseen liittyen elokuussa 2009 avattiin influenssahoitajan neuvontapuhelin. Loka-joulukuun aikana toteutettiin avosairaanhoidossa ja terveysneuvonnassa riskiryhmien ja alle 25-vuotiaan terveen väestön pandemiarokotukset terveyskeskuksessa aloitettiin depressiohoitajatoiminta.

15 16 Hammashuollossa ei-kiireelliseen hoitoon pääsi keskimäärin 1,5 kuukauden sisällä yhteydenotosta. Pirkanmaan kuntien suun terveydenhuollon yhteiseen viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys alkoi Tampereella Acutassa. Oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan ei ollut hakijoita ja oikomishoito toteutettiin ostopalveluna alkaen astui voimaan vammaispalvelulain muutos, joka nostaa erityisesti vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämisen kustannuksia. Kotihoito Kotihoidossa otettiin Pegasos terveystietojärjestelmän mobiilisovellus ja pientietokoneet käyttöön helmikuussa Laitteiden ja yhteyksien toiminnassa on ollut häiriöitä ja yhteistyökumppaneiden kanssa etsitään ratkaisuja, millä odotettu hyöty järjestelmästä saataisiin täysimääräisenä. Kotihoitoon hankittiin kesällä 2009 kolme uutta autoa. Kylvetyspalvelut sekä muistioireisten päiväkeskuspalvelut siirrettiin tuotettavaksi omana työnä. Tohkatalon ja Apianpirtin saunassa kylvetetään vain näiden talojen asukkaita. Terveysaseman päiväkeskuksessa kylvetetään muut asiakkaat, jotka invataksi tai palvelulinja kuljettaa kotoa palvelun piiriin. Muistioireisten päiväkeskukselle järjestyi tilapäinen sijoituspaikka Palmurinteen vanhainkodin Palmusalista (Palmun päiväkeskus). Päiväkeskus aloittaa toimintansa viitenä päivänä viikossa (ma - pe klo 8-18) neljän hoitajan voimin. Asiakkaita on keskimäärin 15 /pv. Sosiaalityö ja kehitysvammahuolto Lastensuojelulaki on laajentanut eri tahojen lastensuojeluilmoituksen tekovelvoitetta. Ilmoitusten määrä oli yhteensä noin 250. Lastensuojelulaki on lisännyt vaatimuksia dokumentoinnin ja asiakirjamerkintöjen osalta eikä lain asettamiin vaatimuksiin ole kyetty vastaamaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ei valmistunut vuoden 2009 aikana. Elatustukiasiat siirtyivät KELAan lukien. Kuitenkin elatustukiasiat, erityisesti perintään liittyvät kyselyt Kelasta, ovat työllistäneet lastenvalvojaa arvioitua enemmän. Ajateltu lisäpanos lastensuojeluun jäi vielä v siirtymävaiheen vuoksi arvioitua pienemmäksi. Tulosalueella valmisteltiin toteutettavaa organisaatiouudistusta. Uudelle sosiaali- ja perhepalvelujen tulosalueelle päätettiin perustaa seuraavat tulosyksiköt: Sosiaalityö, terveysneuvonta, perheneuvola, kehitysvammapalvelut ja työllisyyspalvelut. Laitospalvelut Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75 vuotiaiden määrä oli edelleen korkea, vuoden lopussa 134. Uusien valtakunnallisten tavoitteiden mukaan pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja tulisi olla vain 3 % yli 75-vuotiaiden määrästä (Valkeakoskella 1943 yli 75- vuotiasta) eli n. 60 paikkaa Terveyskeskussairaalan osastoilla kuormitus laski 90 prosenttiin, mutta hoitojaksojen määrä kasvoi noin 200 (8%). Suoraan päivystyksestä tulleiden osuus on kasvanut isoilla vuodeosastoilla 12 % ja erikoissairaanhoidosta siirtyneiden määrä vähentynyt 40 potilaalla. Jonoaika erikoissairaanhoidosta on ollut vain 0,05 vrk. Sakkomaksut edellisenä vuonna olivat euroa, euroa v.2009.

16 Muistikeskuksen palveluita käytti vuoden aikana 345 asiakasta. Vuoden lopussa asiakkaita oli 267. Uusia asiakkaita tuli n. 66, joista muistisairaus todettiin 51:llä. Kuntoutusosastolla oli n. 500 hoitojaksoa. Suurin potilasryhmä on ollut tekonivelleikkausten jatkokuntoutuspotilaat, joiden määrä on kuitenkin pudonnut edellisvuosiin verrattuna. Vanhainkotipaikat olivat täynnä. Vanhainkotihoito kesti keskimäärin 3,4 vuotta, jota edelsi n. 8 kuukauden odotus terveyskeskussairaalan vuodeosastolla. Vanhainkotipaikan sai 33 vanhusta. 17 Terveyskeskussairaalassa paikkaa odotti vuoden lopussa 27 potilasta. Paikan odottajista 24 ehti kuolla ennen paikan vapautumista. Vanhainkotien käyttöaste on ollut koko vuoden 100 %. Syksyllä 2009 vanhainkodin osasto ykköselle perustettiin 16 paikan mrsa-yksikkö. Erikoissairaanhoito Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettiin talouden sopeuttamisohjelma, joka merkitsi tarkentuvia lähetekriteereitä erikoissairaanhoitoon ja aiempaa laajempia osastosulkuja vuoden aikana. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmassa laadittiin toimenpideohjelma suurten volyymien potilasryhmien ja kalliin hoidon potilaiden hoidon kehittämiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten yhteistoiminta hoitoketjujen kehittämisessä jatkui. Vuoden lopulla käynnistyi monisairaan potilaan hoitoketjun suunnittelu. Erikoislääkärin konsultaatiotoiminta jatkui Valkeakosken aluesairaalan ortopedin työ- ja koulutuspäivinä terveyskeskuksen tiloissa. Erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutuminen eteni. Vuoden päättyessä ei-kiireelliseen erikoissairaanhoitoon oli Valkeakoskelta jonossa 316, joista vain 8 oli jonottanut yli 6 kuukautta. Keskimääräinen jonotusaika oli 49 päivää. Kasvatus- ja opetuskeskus Opetuspalvelut Lukio oli kevään vuokralaisena ammattikorkeakoulun, Lotilan teollisuusoppilaitoksen ja ammattiopiston tiloissa ja siirtyi elokuussa uusiin tiloihinsa, joiden avajaisia vietettiin Lukion nimi muutettiin Valkeakosken Tietotien lukioksi ja aikuislukiosta käytetään nimeä Valkeakosken Tietotien aikuislukio. Tyryn koulun peruskorjaukseen ei saatu valtionavustusta, mutta uusi hakemus laitettiin vireille. Naakan kouluun lisättiin määräaikainen joustavan perusopetuksen vakanssi, joka on tarkoitus jatkossa vakinaistaa. Roukon koulun laajennuksesta päätettiin sekä Tietolan koulun siirtymisestä Eskolan tiloihin. Eerolan koulu lakkautettiin ja sen kaksi luokkaa yhdistettiin pysyvästi Roukon kouluun. Leppälän koulu siirtyi elokuussa väliaikaisesti Sorrilan ja Sointulan koulujen tiloihin. Kärjenniemen koulua alettiin laajentaa teknisen työn tilalla, luokkatilalla sekä oppilashuollon tiloilla. Samassa yhteydessä koulu- ja päiväkotikiinteistöön rakennettiin väestönsuoja. Huhtikuussa opetuspalveluissa toteutettiin euron säästöohjelma, jossa vähennettiin koulujen ostoja väliaikaisesti ja oppitunteja toistaiseksi.

17 18 Vuoden aikana saatiin päätökseen Lukion opiskelijahuollon kehittämishanke, Sorrilan oppimisympäristöhanke Kohtaamisia, Tyryn koulun joustavan perusopetuksen hanke, Tyryn koulun Comenius-hanke Vechelden kanssa, Naakan koulun oppimisympäristöhanke I, Etelä-Pirkanmaan erityisopetuksen kehittämishanke KELPO, Kerhotoiminnan kehittämishanke I ja Aikuislukion Nostehanke. Varhaiskasvatuspalvelut Päivähoitopaikkoja lisättiin ottamalla tammikuussa käyttöön yksi lisäryhmä Eerolan koululta vapautuneisiin tiloihin (21 rakenteellista paikkaa), palkkaamalla määräaikaisia perhepäivähoitajia keväällä viisi (20 paikkaa) ja syksyllä seitsemän (28 paikkaa). Tohkan palvelukeskuksessa toiminut ryhmä lakkautettiin toukokuun lopussa (paikkojen vähennys 28 paikkaa). Eerolan, Roukon, Sassin ja Sointulan alueilla laajennettiin ryhmiä syyskaudella ja palkattiin lisähenkilökuntaa (28 rakenteellista paikkaa). Erityisen tuen piirissä olevien lasten tarpeisiin vastattiin perustamalla Sassiin integroitu erityisryhmä ja Sointulaan pienryhmä. Lisäksi palkattiin kolme määräaikaista avustajaa päiväkotiryhmiin. Tietolaan lisättiin elokuussa toinen esiopetusryhmä. Siivet ja juuret -kehittämishanke jatkui Sointulan ja Sassin päiväkodeissa. Syyskaudella aloitettiin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämishanke. Sivistystoimen keskus Valkeakoski-opisto, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu osallistuivat oppilaitosten yhdistämishankkeeseen. Myllysaaren tilahankkeesta saatiin kaupunginhallituksen periaatepäätös joulukuussa Päätös merkitsi sitä, että Ison puolen II-kerrokseen tulee Valkeakoski-opistolle mm. tanssin harjoitustiloja. Paikkakunnan työttömyyden kasvusta johtuen työvoimahallinnon tilaukset ohjaavaan koulutukseen aiheuttivat tilauskoulutuksen kurssilaisten määrän kasvun reilusti yli tavoitteen. Samalla sekä kulut että tulot kasvoivat yli tavoitteen. Musiikkiopiston oppilasmäärän väheneminen on kohdistunut Valkeakoskeen, jossa on jouduttu säästösyistä karsimaan oppitunteja ja jättämään täyttämättä eläköitymisen myötä avoimiksi tulleita vakansseja. Muilla paikkakunnilla oppilasmäärä on pysynyt ennallaan. Musiikkiopiston menot kasvoivat tästä huolimatta noin euroa yli tavoitteen. Kuvataidekoulu osallistui Valkeakosken asuntomessuille järjestämällä asuntomessualueelle Taikatilus näyttelyn yhdessä käsityökoulun kanssa. Kuvataidekoulun keramiikkapaja muutti kesällä 2009 Valkeakoski-opiston taideluokkaan. Kirjasto on laatinut viestintäsuunnitelman ja osaamiskartoituksia. Toiminnallisesti kirjasto jäi hieman tavoitteistaan. Työttömyyden kasvu ei lisännyt kirjaston käyttöä, sen sijaan verkkopalvelujen käyttö lisääntyy jatkuvasti.

18 19 Kulttuuritoimen yksiköt Voipaala ja kaupunginteatteri ovat kehittäneet yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa sekä markkinointiyhteistyötä Visavuoren museosäätiön ja Työväen Musiikkitapahtuman kanssa. Liikunta- ja nuorisokeskus Liikuntatoimen strateginen painopiste on entistä voimakkaammin lasten ja nuorten liikuntatoiminnan sekä harraste- ja terveysliikunnan kehittämisessä vaikka olosuhteet kilpa- ja huippu-urheilulle ovatkin erinomaiset. Miesten SM-liigatasolla jatkoivat joukkuelajeissa Isku-Veikot (lentopallo), FC Haka (jalkapallo), Mad Max (futsal). Joukkueet eivät kuitenkaan yltäneet mitaleille. Yksilölajien urheilijat nuorten ja aikuisten sarjoissa sen sijaan menestyivät totuttuun tapaan laajalla rintamalla useissa eri lajeissa tuoden paikkakunnalle kymmeniä SM-mitaleja. Vuoden aikana kunnostettiin Roukon 7 km kuntorata, hankittiin Kerhomajan kentälle uusi jääkiekkokaukalo ja asfaltoitiin sen pohja, uusittiin liikuntahallin äänentoistojärjestelmä ja hankittiin Korkeakankaalle uusi kulkuportti- ja kassalaitejärjestelmä sekä toteutettiin useita pienempiä kehittämishankkeita. Nuorisotoimi hallinnoi ja toteutti useita projekteja lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Nuorisotyöttömyys lisäsi yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Toiminnan painopiste oli kuitenkin edelleen perusnuoriso- ja nuorisotilatyössä. Nuorten vuotiaiden Klubikortti otettiin käyttöön. Nuorisokeskus Aknessa avattiin keväällä Nuorten tietopiste, joka on osa EU:n laajuista nuorisotiedotusverkostoa. 7 lk:n ryhmäytysviikot käynnistettiin yhdessä koulun ja seurakunnan kanssa. Suurin yhteistyötempaus oli Apian lavalla elokuussa järjestetty Onnirokki. Tekninen keskus Tietotien lukio, kaupungin historian ehkä merkittävin rakennushanke, valmistui ja luovutettiin koulutoimelle aikataulun mukaisesti elokuun alussa. Vanhankylän 130 paikkaisen päiväkodin rakentaminen aloitettiin huhtikuun puolessavälissä ja työt etenivät suunnitellun aikataulun mukaisesti. Rakennusten kunnossapidossa otettiin käyttöön netti-pohjainen huoltokirja. Lintulan asuntomessualueen viimeistelytyöt valmistuivat hyvissä ajoin ennen messujen alkua, samoin kuin messujen vaatimat Holmin pysäköintialueet. Vallon alueen kunnallistekniikan rakentamista jatkettiin ja Lintulan alueen jatkorakentaminen aloitettiin. Niin ikään aloitettiin Yli-Nissin uuden asuntoalueen suunnittelu. Merkittävimpiä saneerauskohteita olivat Juhannusvuoren- ja Kasurisentiet sekä Irjalan alue. Katujen kunnossapidossa kokeiltiin GPS-pohjaista kunnossapidon hallintajärjestelmää. Ruokapalveluissa otettiin käyttöön aterioiden valmistusta palveleva tuotannonohjausjärjestelmä. Toimintoja tehostamalla voitiin luopua kahdesta valmistuskeittiöstä. Ruokapalveluiden ja siivoustöiden yhteinen operatiivinen kehitysohjelma valmistui. Olennaiset muutokset tilikauden jälkeen Terveyskeskussairaalan vuodeosastojen ja vanhainkotien henkilökunnan määrää lisättiin vuoden 2010 keväällä lääninhallituksen edellyttämänä. Laitoshoidon kustannuksiin on vuodelle 2010 myönnetty valtuuston päätöksellä lisää määrärahaa euroa.

19 Riskienhallinta 20 Valkeakosken kaupungin riskienhallinnan tavoitteena on merkittävimpien riskien tunnistaminen sekä niiden hallinta siten, että konsernin strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niihin varaudutaan osana toiminnan suunnittelua. Valkeakosken kaupunki laati kattavan vahinkoriskien riskikartoituksen vuonna Vuonna 2007 laadittiin kaupungissa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta vahinkoriskien laatuarvio. Vuonna 2007 käynnistettiin uudelleen yksityiskohtainen kiinteistöriskejä, hoitolaitoksia, kouluja ja oppilaitoksia, ympäristö-, sopimus- ja atk-riskejä koskeva kartoitustyö. Vuonna 2008 on suoritettu kokonaisvaltainen kaupungin riskienhallintaa koskeva arviointi, myös riskikartoitukset on tarkistettu. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuonna 2009 määriteltiin kaupungin riskitasot keskeisten toimintojen osalta ja luotiin riskiportfoliot palvelukeskuksittain. Alkuvaiheessa määriteltiin yhteinen käsitteistö ja toimintatavat sekä portfolioon kirjattavien riskien taso. Konsernitason riskiarvioinnissa keskitytään jatkossa riskeihin, joilla on merkitystä koko kunnan toiminnalle ja taloudelle. Strategiset riskit Kaupungin toimintaympäristöä koskevat merkittävimmät riskit liittyvät kaupungin alueella toimivan suurteollisuuden toimintaedellytyksiin, henkilöstön saatavuuteen, asunto- ja yritysrakentamista hidastaviin kaavavalituksiin sekä julkisen talouden kehitykseen liittyviin haasteisiin. Elinkeinorakenteen riski on tiedostettu ja sen perusteella on ryhdytty toimenpiteisiin. Rahoitusriskit Korkoriski: Kaupungilla oli lainaa vuoden lopussa rahoituslaitoksilta euroa. Korkoriskille avointen vaihtuvakorkoisten lainojen osuus kaupungin korollisista lainoista oli tilikauden lopussa 60,66 %. Valuuttariski: Konsernin kassavirrat, lainat ja sijoitukset ovat euromääräisiä. Likviditeettiriski: Likviditeetin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Konsernin rahavarat on yhdistetty konsernitilille, johon on määritelty 1 milj. euron luottolimiitti Valkeakosken kaupungille. Kaupungin maksuliikennetiliin on yhdistetty 5 milj. euron luottolimiitti konsernitilin varoista. Valkeakosken kaupungilla on 3 milj. euron kuntatodistusohjelmat erikseen kolmen suuren pankkiryhmittymän kanssa, yhteensä 9 milj. euroa, sekä 1,68 milj. euron kuntatodistusohjelma Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Vastapuoliriskit Kaupunkikonserni: Kaupunki on taannut konserniin kuuluvien yhtiöiden lainoja yhteensä euroa ja myöntänyt antolainoja yhteensä euroa. Vastavakuutena kaupungilla on kiinteistöjen panttaussitoumuksia ja osakehuoneistojen osakekirjat. Osalle luotoista ei ole vaadittu vastavakuutta. Takaukset muiden puolesta: Kaupunki on taannut yhden asunto-osakeyhtiön lainoja, joita tilikauden lopussa oli jäljellä euroa. Takaukselle ei toistaiseksi ole vastavakuutta, mutta vuonna 2008 tehdyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kaupunki saa vastavakuudeksi kiinteistöön kiinnitetyt panttikirjat. Panttikirjat puuttuivat vielä vuoden 2009 lopussa.

20 Kaupunki on taannut vesiosuuskunnille luottoa yhteensä euroa. Takauksen ( euroa) vastavakuutena kaupungilla on panttivelkakirja, jonka maksamisen vakuudeksi on vahvistettu yrityskiinnitys. Toisen euron luotolle on annettu takausvastuu eurosta (+ korot ja kulut). Yrityksille rakennettujen teollisuushallien lunastusvelkaa oli tilikauden lopussa jäljellä lunastusvelvollisuudella euroa ja lunastusoikeudella euroa. 21 Vahinkoriskit Keskeiset vahinkoriskit ovat tulipalot ja vesivahingot. Vahinkoriskien hallinta perustuu toisaalta turvallisuustyöhön ja toisaalta kiinteistöjen vakuuttamiseen vahinkojen osalta. Kaupungissa tarkastetaan säännöllisesti omaisuusvakuutukset ja riskikartoitukset osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla katetaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Tärkeimmät vakuuttamisalueet ovat omaisuus-, vastuu-, tapaturma- ja ajoneuvovakuutukset. Ympäristötekijät Tiukentunut lainsäädäntö ja sen noudattaminen on vähentänyt merkittävästi ympäristöön kohdistuvia uhkia. Maaperäriskit on päätetty kartoittaa. Kuitu Oy:n tehdasalueen maaperän puhdistaminen saattaa muodostua riskiksi kaupungille. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan ohjeet on kaupunginhallitus hyväksynyt käyttöönotettavaksi alkaen. Ohjeiden tavoitteena on ollut auttaa esimiehiä ja luottamushenkilöitä ymmärtämään johtamista, hyvää hallintotapaa ja sisäistä valvontaa, ja miten ne liittyvät heidän tehtäviinsä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousohjeet otettavaksi käyttöön alkaen ja palvelukeskusten johtosäännöissä on oheistettu viran- ja toimenhaltijoiden päätösvallan käyttämisestä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tarkistetun maksupoliittisen ohjelma otettavaksi käyttöön ja vahvistanut maksuluokat hinnoittelun perusteiksi. Palvelujen hinnoittelulaskelmat ja yksikkökustannuslaskelmat perustuvat talousarvioon ja omakustannushinnoista annettuihin yleisohjeisiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan kolmannesvuosittain valtuustolle annettavassa raportissa. Vuoden 2009 aikana siirryttiin kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa kuukausitasoiseen talouden ja toiminnan seurantaan. Tarvittavat määrärahamuutokset on pyritty tekemään etukäteen, mutta arvioinnissa ei aina ole onnistuttu. Määrärahojen muutosten perusteluihin kiinnitetään huomiota ottaen huomioon tuloslaskelmaa varten tarvittavat tiedot. Lautakuntien vahvistamiin käyttösuunnitelmiin tehtävät muutokset valmistellaan samaan kokoukseen kuin määrärahan muutosanomuksetkin.

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI (03) 5691 100

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI (03) 5691 100 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI (03) 5691 100 JULKAISTAVISSA 31.3.2008 klo 13.00 Päiväys: 31.3.2008 Lisätietoja: - kaupunginjohtaja Markku Auvinen puh. 040 335 6000, sähköposti

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot