VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009

2 Tasekirja 3 Sisällysluettelo 3 Toimintakertomus 5 Kaupunginjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 9 Kunnan hallinto 9 Organisaatiokaavio 9 Tilivelvolliset 10 Kunnan henkilöstö 11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 11 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 14 Riskienhallinta 20 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 21 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 24 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 24 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 25 Tase ja sen tunnusluvut 26 Kokonaistulot ja menot 28 Kuntakonsernin toiminta ja talous 29 Konsernikaavio 29 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 30 Konsernin toiminnan ohjaus 30 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 31 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 33 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 35 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 35 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 36 Konsernitase ja sen tunnusluvut 37 Konsernin henkilöstömäärä 38 Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 39 Tilikauden tuloksen käsittely 44 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 44 Tavoitteiden toteutuminen 45 Käyttötalouden toteutuminen 45 Strategisten tavoitteiden toteutuminen 48 Tavoitteiden toteutuminen tehtävittäin 55 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 74 Verotulojen erittely 75 Valtionosuuksien erittely 75 Investointi- ja rahoitusosan toteutuminen 76 Investointiosan toteutuminen 76 Rahoitusosan toteutuminen 79 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 80 Tilinpäätöslaskelmat 82 Tuloslaskelma 82 Rahoituslaskelma 83 Tase 84

3 4 Konsernilaskelmat 86 Konsernituloslaskelma 86 Konsernin rahoituslaskelma 87 Konsernitase 88 Tilinpäätöksen liitetiedot 90 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 90 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 91 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 92 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma 93 Tasetta koskevat liitetiedot 95 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 101 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 102 Omistukset muissa yhteisöissä 103 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 104 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 104 Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus 104 Konsernituloslaskelmaa koskevat liitetiedot 105 Konsernitasetta koskevat liitetiedot 105 Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 107 Muun taseyksikön tilinpäätöslaskelmat 109 Vesihuoltolaitos: 109 Rahoitusosan toteutuminen 109 Investointiosan toteutuminen 110 Tuloslaskelma 111 Rahoituslaskelma 112 Tase 113 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot 114 Allekirjoitukset ja merkinnät 118 Tilinpäätöksen allekirjoitus 118 Tilintarkastusmerkintä 118 Luettelot ja selvitykset 119 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 119 Luettelo käytetyistä tositelajeista 119 Tositteiden säilytys 119 LIITE Projektiselvitykset 121 Luottamushenkilöt v

4 5 TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Toimintaympäristö Vuonna 2009 realisoituivat edellisen vuoden suurteollisuuden työpaikkojen menetykset ( UPM:n sellutehtaan lakkauttaminen vuoden 2008 lopulla ja Kuitu Finlandin konkurssi joulukuussa 2008). Lisäksi Metso Paper Oy vähensi työvoimaansa Valkeakoskella hengellä. Kun muutama pienempi työvoiman vähennys otetaan mukaan, voidaan puhua noin 600 työpaikan menetyksestä reilun vuoden aikana. Työttömyys nousi 15 %:n luokkaan loppuvuonna Maailmanlaajuinen taantuma on osaltaan heikentänyt mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja. Hankkeiden viivästymisiä ja jopa hankkeista luopumisia voidaan kirjata taantuman seurauksiksi. Kuntataloudessa on jouduttu reagoimaan taantumaan, koska verotulot supistuvat ja muukin tulokehitys on heikkoa. Korkein hallinto-oikeus kumosi uusitunkin seutusopimuksen. Tämä on jonkin verran vaikeuttanut seutuyhteistyötä ja pienetkin asiat joudutaan hyväksyttämään kussakin kunnassa erikseen. Nyt pohditaan, millä muotoa jatkossa seututyötä tehdään. Toisen asteen koulutuksen vauhdittamishankkeen johdosta annettiin opetusministeriölle kannanotto, jonka mukaan Valkeakosken ammattioppilaitoksen on parasta jatkaa toimintaansa nykyisellä hallinnolla itsenäisenä oppilaitoksena. Perusteluina esitettiin riittävä väestöpohja ja koulutuksen ja työelämän vastaavuus ja työn tulokset sekä oppilaitoscampuksen vahvistumisen tuomat uudet mahdollisuudet. Valtionhallinnossa tapahtui suuria muutoksia, kun läänit lakkautettiin kokonaan ja niiden tehtäviä jaettiin perustetuille aluehallintovirastoille, Ely-keskuksille ja maakuntien liitoille. Kuntien puolelta toivotaan, että uudet yksiköt saavat toiminnan sujumaan mahdollisimman pian. Loppuvuodesta alkoi vilkas mielipiteenvaihto Kaivannon sairaalan tulevaisuudesta. Sairaanhoitopiiri on suunnitellut rakentavansa Valkeakoskelle akuuttipsykiatrialle tilat ja pitkäaikaissairaita siirrettäisiin suunnitelman mukaan Pitkäänniemeen Nokialle. Elinkeinoelämä Vuoteen 2009 ajoittuva suurin yksittäinen työpaikkojen menetys tuli Metso Paper Oy:llä: n hengen vähennys. Edellisen vuoden lopulla konkurssin tehneelle Kuitu Finlandille yritettiin saada toiminnan jatkoa. Ponnisteluja tehtiin toiminnan uudelleen käynnistämiseksi pitkin vuotta. Valitettavasti tehdasta ei saatu käyntiin uudelleen ennen vuoden vaihdetta. Työ tehtaan käynnistämiseksi jatkuu ja mukana selvitystyössä on myös valtionhallinto. Kaupunkikeskustan liike- ja asuinrakennushankkeen kaavasta tehty valitus hylättiin ja kaava on nyt lainvoimainen. Toivotaan, että hanke etenee Hartelan kanssa tehdyn esisopimuksen mukaisesti toteutukseen tänä vuonna. Liikealueen kaava valmisteltiin Vanhankylän alueelle melko valmiiksi, mutta alueelle lupautuneet yritykset ilmoittivat luopuvansa hankkeistaan. Kaava vahvistettaneen silti tänä vuonna ja alueelle etsitään uusia toimijoita.

5 6 Venevalmistajan Fenix-Marinin hallin lunastussopimukseen tehtiin muutoksia, joiden uskotaan vaikuttavan yhtiön selviytymiseen talouden taantumasta. Neapo Oy:n tekemä aiesopimus UPM:n kanssa Paperikone 6 hallin ottamisesta tuotantokäyttöön raukesi ja suuri hallitila on edelleen ilman uutta toimijaa. Uusia yrityksiä perustettiin edelleen runsaasti. Valkeakosken Yrittäjät viettivät 70-vuotis juhliaan syksyllä. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kaupunki pyrkii tehostamaan uusien yritysten hankintaa projektilla, joka rahoitetaan rakennemuutosrahoilla ja kaupungin panostuksella. Hankkeen vetäjän tehtävänä on erityisesti keskittyä yritysten hankintaan uusille yritysalueille ja vapaana oleviin toimitiloihin. Hanke on useampivuotinen ja sen avulla yritetään nopeuttaa sopeutumista suuryritysten rakennemuutoksen seurauksiin. Asuntomessut Kaupunki teki monta vuotta työtä vuoden 2009 asuntomessujen onnistumiseksi. Yhteistyö Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa toimi kitkattomasti ja asuntomessut onnistuivat erinomaisesti. Peräti 97 % asuntomessujen kirjoittelusta oli myönteistä. Kielteistä palautetta ei ole edelleenkään saatu. Taantuma vähensi selvästi yritysten ja kuntien kustantamia messuvierailuja, mutta silti kävijämäärä ylitti edellisen vuoden Vaasan Messujen kävijämäärän. Kaupunki sai erityisen paljon näkyvyyttä ja tunnettuuta, mitä hyödynnetään tulevien vuosien markkinoinnissa. Kaavoitus Edellä on mainittu Torinrannan (keskustan liike- ja asuinrakennushanke) kaavan saamasta lainvoimaisuudesta sekä Vanhankylän alueen liikealueen kaavan vaiheesta. Merkittävin uusi kaava saatiin Yli-Nissin alueelle asuntorakentamistarkoitukseen. Savilahti-Mahlianmaan yritysalueen kaava sai lainvoiman, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen. Saarioisten laajennuksen mahdollistavaa kaavatyötä on jatkettu. Holminrannan (Lotilan länsirannan) asemakaavatyö on käynnissä. Yleiskaavatyö lounaissuunnan ja Metsäkansa-Konhon alueen osalta eteni vaihtoehtotarkasteluihin. Jutikkalan alueen yleiskaavatyö yritysaluetta varten on edennyt suunnitellusti. Kaupunki käynnisti hankkeen, jolla tavoitellaan kansallisen kaupunkipuiston statusta. Toimintarakenteet Sosiaali- ja terveystoimen toimintojen kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Uudet tulosalueet on johtosääntömuutoksineen hyväksytty. Tehostettu palveluasuminen kilpailutettiin ja uudisrakentaminen käynnistynee tänä vuonna. Laitospainotteisesta vanhustenhuollosta voidaan siirtyä asumispainotteiseen ja toimintakykyä ylläpitävään malliin. Ruokahuollon ja siivoustoimen tehostamisesta tehtiin selvitys, jonka pohjalta voidaan palvelut tuottaa nykyistäkin tehokkaammin ja avautuvia toimia voidaan jättää täyttämättä. Sivistystoimi yhdisti opiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston hallinnollisesti saman johdon alle tavoitellen lisää synergia-hyötyjä.

6 7 Sininauha ry sai remontoitua tilat raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen avulla päihdeongelmaisille, jolloin tämän alan toiminta saatiin uudelle tasolle. Talous Vuoden 2009 tulos (3,18 milj. ) on olosuhteet huomioiden todella hyvä. Tulosta arvioitaessa on huomattava, että vuodelle osuivat asuntomessujen yli 1,5 milj. :n kertaluonteiset menot. Alkuperäistä talousarviota supistettiin kesken vuoden noin kahden prosentin verran tulojen alenemisen vuoksi. Tästä syystä valtuuston hyväksymien ylitysten vaikutus oli yhteensä 1,2 milj menoja supistava ja 0,3 milj. tuloja supistava. Kaiken kaikkiaan talousarvion pitävyys oli huomattavasti parempi kuin aiempina vuosina. Tulos muodostui lisäksi selvästi budjetoitua paremmaksi. Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä kasvoi edelleen ja se on noin 10,1 milj.. Suurten investointien vuoksi kaupungin lainamäärä on kasvussa. Henkilöstö Henkilöstöstä on tehty erikseen henkilöstökertomus, josta ilmenee lähemmin asiaan liittyviä tietoja. Kaupungingeodeetti Juha Mäkinen irtisanoutui tultuaan valituksi töihin Kangasalalle. Paikkaa ei täytetty, vaan syntynyt vajaus paikataan tehtäväjärjestelyillä. Kaiken kaikkiaan kaupunki onnistui hyvin säilyttämään osaavat avainhenkilönsä, eikä vaihtuvuutta eläketapahtumia lukuun ottamatta ollut merkittävästi. Näkymät Maailma on toipumassa USA:n finanssikriisistä alkaneesta taantumasta. Vientivetoinen Suomi kärsi erityisesti ja niin ollen myös teollisuuspaikkakunnat. Kaikesta huolimatta Valkeakosken näkymät eivät ole toivottomat, vaan monesta näkökulmasta oikeastaan lupaavat. Kaupungin kunnallisveroprosentti on tänä vuonna Pirkanmaan alhaisin, vaikka olosuhteet huomioiden tavoitellaan kelvollista tulosta vuodelta Kaupungin väkiluku kasvoi toisena vuonna peräkkäin merkittävästi, lisäys 89 henkeä. Tämä alkaa ennakoida pääsyä pysyvästi kasvavien paikkakuntien joukkoon. Vastaavasti monien muiden teollisuuspaikkakuntien (erityisesti paperiteollisuuspaikkakuntien) väkiluvut ovat alentuneet, joidenkin osalta erityisen selvästi. Sairaanhoitajakoulutuksen alkaminen Valkeakoskella on merkittävä asia. Koulutukseen hakeneiden määrä ilahdutti. Koulutuksen pysyvyyden suhteenkin on syytä olla optimistinen. Uusi viime syksynä käyttöön vihitty Suomen uudenaikaisin lukio parantaa koulutusmahdollisuuksia ja vahvistaa oppilaitosten muodostamaa campusaluetta entisestään. Jutikkalan risteykseen pystytetty maamerkki jalkapalloineen muistuttaa että Valkeakoskelle kannattaa kääntyä. Kääntyjä tuskin katuu nähdessään upeat järvimaisemat ja Valkeakosken kaupunkikeskustan kanavamaisemineen. Hyvään verotulokehitykseen emme voi lähivuosina luottaa työpaikkamenetystemme vuoksi. Väkiluvun kasvu ei riittäne paikkaamaan menetyksiä kokonaan. Hyvällä taloudenhoidolla ja osaavalla henkilöstöllämme tulemme selviämään todella haasteellisista lähivuosista. Asuntomessut osoittivat, mihin hyvällä yhteistyöllä ja osaamisella päästään.

7 8 Hyödynnetään näitä hyviä kokemuksia ja pidetään paikkakunta houkuttelevana asuin-ja yrityspaikkakuntana. Torinrannan hanke ja eräät muut mielenkiintoiset hankkeet vauhdittavat toteutuessaan paikkakunnan kehitystä ja parantavat palvelualan työpaikkatilannetta. Kiitokset Kiitän luottamushenkilöitä, viran- ja toimenhaltijoita ja työntekijöitä viime vuoden hyvin menestyksellisestä työstä. Saavutimme talouden tavoitteet ja pääosan muistakin tavoitteistamme. Onnistunut asuntomessujen läpivienti oli vuoden kohokohta. Hyvän yhteistyön voimin menestymme tulevinakin vuosina, jotka ovat kylläkin haasteellisia vuosia. Markku Auvinen Kaupunginjohtaja

8 9 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus SDP 13 3 KOK 11 3 VAS 6 1 KESK 6 1 PS 4 1 KD 2 - VIHR 1 - Yhteensä 43 9 Luottamushenkilöluettelo on tilinpäätöksen liitteenä. Organisaatiokaavio VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskuvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Hallintokeskus Rakennuslautakunta Etelä-Pirkanmaan seutuhallinto Sosiaali- ja Kasvatus- ja Sivistystoimen Liikunta- ja nuoriso- Tekninen lautakunta terveyslautakunta opetuslautakunta lautakunta lautakunta = vesihuoltolaitoksen johtokunta Sosiaali- ja Kasvatus- ja Sivistystoimen Liikunta- ja Tekninen Vesihuoltoterveyskeskus opetuskeskus keskus nuorisokeskus keskus laitos

9 10 Tilivelvolliset: Keskushallinto Kaupunginhallituksen jäsenet Kaupunginjohtaja Markku Auvinen Hallintokeskuksen johtaja, talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen Rakennuslautakunnan jäsenet Rakennustarkastaja Sirpa Jokela / Anne Seppälä Seutujohtaja Irene Suhonen Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Niittymäki Yksilöhuoltojaoston jäsenet Sosiaalityön johtaja Minna-Maria Solanterä Ympäristöjaoston jäsenet Ympäristön tulosalueen päällikkö Liisa Savilahti Kasvatus- ja opetuskeskus Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Jorma Riikonen Varhaiskasvatuspäällikkö Seija Mäkinen Sivistystoimenkeskus Sivistystoimen lautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, sivistystoimenjohtaja Juha Sihvonen Tulosyksikön johtaja, kirjastotoimenjohtaja Arja Pulla Tulosyksikön johtaja, kulttuuritoimenjohtaja Reijo Tepsa Tulosyksikön johtaja, musiikkiopiston rehtori Kirsimarja Kiviruusu Tulosyksikön johtaja, kuvataidekoulun rehtori Heikki Kivioja Liikunta- ja nuorisokeskus Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, liikuntatoimenjohtaja Timo Kukkonen Nuorisotoimen tulosalueen päällikkö, nuorisotoimenjohtaja Anne Kurikka Tekninen keskus Teknisen lautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, kaupungininsinööri Pentti Bergmann

10 11 Kunnan henkilöstö Vakanssien määrä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 32 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1506, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli -25. Vakinaista henkilöstöä oli 1138 ja määräaikaisia 368 (johon lukuun sisältyy 44 työllistämistuella palkattua). Henkilötyövuosia kertyi 1331, joka oli 8 htv enemmän kuin vuonna Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 47,4. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 40,79 milj. euroa (henkilösivukuluineen 54,28 milj. euroa). Vakanssit toimielimittäin : Palvelukeskus Virat Virat Toimet Toimet Tuntip.ts. tuntiopet. Tuntip.ts. tuntiopet. Yhteensä Yhteensä Keha Soteke Kopeke Sike Linuke Teke Yhteensä Kunnan henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Maailmantalouden taantuman syvin vaihe on ohitettu ja toipuminen on käynnistynyt hitaasti. Kasvuvauhti jää tulevaisuudessa maltilliseksi. Kiinassa kasvuvauhti on palautunut tavanomaiselle tasolleen ja sen ohella elpyminen on lähtenyt käyntiin muuallakin Aasiassa. Euroalueen tuotanto supistui vuonna 2009 noin 4 prosenttia. Tuotannon ennustetaan nousevan noin yhden prosentin kasvuun parina seuraavana vuonna. Suomessa teollisuustuotannon alamäki on todennäköisesti syvempi ja pitkäkestoisempi kuin muualla. Nykyisen suhdannekierron pohja on saavutettu ja Suomen talous lähtee elpymään hitaasti. BKT:n arvioitiin supistuvan 7,6 % vuonna Vienti väheni noin neljänneksen ja teollisuustuotanto supistui noin viidenneksen viime vuoteen verrattuna. Pudotus oli ennätyksellisen suuri. Vuoden 2009 lopulla vienti kääntyi jo kasvuun. Työpaikat vähenivät v lähes kaikilla toimialoilla ja työllisten määrä jää yli pienemmäksi kuin vuonna Työttömyysaste nousee 13 %:iin vuoden 2010 keväällä. Nuorten työttömyysaste on kolminkertainen vuotiaiden työttömyysasteeseen verrattuna. Työvoiman kysyntä heikkenee yhä sekä teollisuudessa että yksityisissä palveluissa. Vasta vuoden 2011 keväällä työvoiman kysynnän arvioidaan lisääntyvän.

11 12 Yleinen taloudellinen tilanne vv (%-muutos) Tuotanto Teollisuus, määrän muutos Kuluttajahinnat (ind.) Ansiotaso (ind.) ,1 3,9 0,9 3, ,9 10,5 1,6 3, ,2 8,6 2,5 3, ,0 0,1 4,1 5, ,6-19,5 0,0 4,0 (%-yksikköä) Työllisyysaste Työttömyysaste Vaihtotase, % BKT:sta Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta Valtionvelka, % BKT:sta Valtion rahoitusjäämä, % BKT:sta Lyhyet korot (Euribor 3 kk) Pitkät korot (valtion oblig. 10 v) 68,0 8,4 4,9 50,1 38,2 0,4 2,2 3,4 68,9 7,7 4,9 48,7 35,3 0,9 3,1 3,8 69,9 6,9 4,0 47,3 31,2 2,1 4,3 4,3 70,6 6,4 2,6 49,0 29,4 0,9 4,8 4,3 68,3 8,5 0,8 55,3 37,2-4,5 1,3 3,7 (Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsaus 3/2009) Kuntien talouden tilanne Taantuma aiheutti julkisen talouden rahoitustasapainon heikentymisen ja velkaantumisen. Aiemmin vahva julkinen talous on taantuman seurauksena kääntynyt lyhyessä ajassa alijäämäiseksi. Koko julkisen talouden alijäämä syvenee v kolmeen ja puoleen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämä rikkoo vakaus- ja kasvusopimuksessa EU-maiden julkisen talouden alijäämäsuhteelle asetetun 3 prosentin rajan. Taantuma on myös hankaloittanut väestön ikääntymisen julkiselle taloudelle aiheuttamia haasteita. Ikääntymisen aiheuttamiin menopaineisiin on nyt valmistauduttava aiempaa paljon heikomman julkisen talouden turvin. Kuntaliiton julkaisemien vuoden 2009 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan suurten kaupunkien taloudellinen tilanne heikentyi voimakkaasti. Pienten kuntien asemaa paransivat kuntaliitokset. Arvioiden mukaan kaikkien kuntien taloudellinen tilanne huononee selvästi vielä vuonna Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu lainakanta nousi 9,98 miljardiin euroon, kasvu edellisvuodesta 1,35 mrd euroa. Asukasta kohti laskettuna kuntien lainakanta oli euroa (kasvu 246 euroa/as). Etenkin suuret kaupungit ovat pitäneet investointinsa lähes entisellä tasollaan. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa keskimäärin 275 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 362 euroa. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 25, edellisvuonna oli 57 kuntaa (vuoden 2009 kuntajaolla 31 kuntaa). Vuonna 2009 kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi poistoista 90 %, edellisvuonna 122 %.

12 13 Oman alueen taloudellinen tilanne Työllisyystilanne: Valkeakoskella työttömyysaste oli joulukuun lopussa 16,1 % ja se oli Pirkanmaan korkein ja Työvoimasta (9.903 henkilöä) työttömiä oli yhteensä 1.598, joista 301 oli ollut työttömänä yli vuoden. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko Suomen työttömyysaste oli joulukuun lopussa 11,3 % (v ,8 %), Pirkanmaan työttömyysaste oli 13,5 % (v ,7 %) ja Etelä-Pirkanmaan seutukunnan työttömyysaste 15,4 % (v ,5 %). Työttömyysaste Valkeakoskella : Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 13,6 13,2 12,7 12,1 12,2 13,5 14,2 13,2 12,4 12,7 12,9 14,1 13,5 13,0 11,9 11,6 11,2 12,8 13,3 12,6 12,6 12,2 11,9 12,6 12,6 12,4 11,3 10,7 10,0 11,1 11,6 10,7 10,4 10,1 10,4 11,2 11,2 10,9 10,4 9,8 9,3 10,1 10,5 10,0 9,5 9,7 10,0 12,6 13,7 14,2 13,9 13,6 13,2 14,2 15,3 14,8 15,1 15,1 14,9 16,1 KAA/KK 13,0 12,4 11,1 10,3 14,5 (Lähde: Pirkanmaan työvoima ja elinkeinokeskus) Väestö: Etelä-Pirkanmaa väestön määrä oli vuoden 2009 lopussa henkilöä, joka on 58 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Eniten asukasluku kasvoi Valkeakoskella + 89, Akaassa kasvua oli 21 asukasta. Kylmäkosken asukasluku pysyi edellisen vuoden tasolla ja Urjalassa vähennys oli 52. Väestön muutos Etelä-Pirkanmaalla : Muutos Muutos- % Valkeakoski Akaa Urjala Kylmäkoski ,43 + 0,15-0,97-0,00 Yhteensä ,14 (Lähde: Väestörekisterikeskus)

13 14 Rakentaminen: Myönnetyt rakennusluvat ja valmistuneet rakennukset Valkeakoskella : Uudisrakennukset ja laajennukset Myönnetyt rakennusluvat: Tilavuus, m3 Kerrosala, m2 Asuntojen lukumäärä, kpl Asuntojen huoneistoala, m2 Uudisrakennukset, kpl Laajennukset, kpl Muu muutostyö, kpl Valmistuneet rakennukset: Tilavuus, m3 Kerrosala, m2 Asuntojen lukumäärä, kpl Asuntojen huoneistoala, m2 Uudisrakennukset, kpl Laajennukset, kpl Muu muutostyö, kpl (Lähde: Valkeakosken kaupunki, rakennusvalvonta) Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallintokeskus Asuntomessujen yhteydessä järjestettiin ystävyyskuntatapaaminen, johon osallistui kolmisenkymmentä henkilöä Valkeakosken ystävyyskunnista. Kaukaisimmat vieraat saapuivat Kiinasta. Hallintokeskus osallistui Sitran käynnistämään valtakunnalliseen kuntien ITC- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen neuvotteluihin. Kaupungin tiedonhallintasuunnitelman päivitystyötä jatkettiin. Osaamiskartoitusten laadinta eteni suunnitellusti. Kartoituslomakkeet määrittelyineen valmistuivat kertomusvuonna. Hallintokeskuksen työhyvinvointisuunnitelma valmistui. Kertomusvuonna kilpailutettiin toimistotarvikehankintojen ja työasemien toimitusprosessit. Kärjenniemen Metsäkansan Konhon alueen sekä Vallon Säkkisaaren (Lounaissuunta) alueiden osayleiskaavoitusta jatkettiin täydentämällä perusselvityksiä ja laatimalla alueilla vaihtoehtoisia kehityskuvia varsinaisen kaavasuunnittelun pohjaksi. Jutikkalan alueelle käynnistettiin osayleiskaavoitus kaupungin omana työnä.

14 15 Asemakaavoituksen osalta valmistui Yli-Nissin laajennuksen asemakaava, josta kuitenkin alueellinen ympäristökeskus teki oikaisukehotuksen ja vain eteläosa asemakaavasta valmistui vuonna Lisäksi valmistui Romaanipolun asemakaavan muutos sekä Mahlianmaan asemakaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä kaavasta tehdyn valituksen. Kaupunki hankki kaavoitusta varten aluetta noin 10 hehtaaria. Kaupungilla oli vuoden aikana rakentajille tarjolla lähes 100 asuntotonttia, joista 82 omakotitonttia. Omakotitontteja luovutettiin 29, kolmasosa myymällä, kaksi kolmannesta vuokraamalla. Apiankadun ja Tallikadun kerrostaloalueista on vuokrattu tontit. Tallikadun tontti on vuokrattu Valkeakosken Asunnot Oy:lle ja Apiankadun tontti on vuokrattu Pohjola Oy:lle. Kaupungingeodeetti Juha Mäkinen irtisanoutui kaupungin palveluksesta. Syksyllä käynnistettiin koko maankäyttöä koskeva organisaatiouudistus. Organisaatiouudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2010 aikana. Sosiaali- ja terveyskeskus Hallinto ja ympäristöpalvelut Tehostetussa palveluasumisessa kaupunginhallitus teki tarjouspyyntöjen perusteella valintapäätöksen, ja valitsi toteuttajaksi Mediverkko Oy:n. Sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomuutoksen ensimmäisen vaiheen valmistelutyöt käynnistyivät, johon liittyi työllistämispalvelujen yksikön perustaminen osaksi uutta sosiaali- ja perhepalveluiden tulosaluetta. Työllisyydenhoidossa otettiin käyttöön verkostopajamalli, joka tarkoittaa, että työllisyyspalveluissa hoidetaan keskitetysti kaikkien kaupungin yksiköiden osalta aktiivitoimiin tulevien työttömien työnhakijoiden rekrytointi, ohjaus/neuvonta, sopimusten teko ja seuranta. Em. aktiivitoimia ovat työmarkkinatukiharjoittelut, työelämävalmennus ja työkokeilu. Välikeprojektiin osallistuminen käynnistyi, mikä tarkoittaa, että työ- ja koulutusvalmentaja kaivaa esille piilotyöpaikkoja, joihin projektin asiakkaita voidaan ohjata. Yleinen työmarkkinatilanne heikentyi, jonka vaikutukset heijastuivat työllisyyspalveluihin asiakaspaineena. Yleinen edunvalvonta ja kuluttajaneuvonta siirtyivät valtiolle alkaen. Ympäristöpalveluiden tulosyksikössä uusi ympäristöpäällikkö astui virkaansa Avopalvelut Neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto siirtyivät vuoden 2009 päättyessä uudelle sosiaali- ja perhepalvelut -tulosalueelle aloitettiin seulonta-asetuksen mukaiset raskaana olevien ultraääniseulontatutkimukset ostopalveluna Tampereen kaupungilta. Lääkäripula vaikeutti edelleen palveluiden tuottamista, keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle ei-kiireelliseen hoitoon oli 15 työpäivää. Pandemiaan varautumiseen liittyen elokuussa 2009 avattiin influenssahoitajan neuvontapuhelin. Loka-joulukuun aikana toteutettiin avosairaanhoidossa ja terveysneuvonnassa riskiryhmien ja alle 25-vuotiaan terveen väestön pandemiarokotukset terveyskeskuksessa aloitettiin depressiohoitajatoiminta.

15 16 Hammashuollossa ei-kiireelliseen hoitoon pääsi keskimäärin 1,5 kuukauden sisällä yhteydenotosta. Pirkanmaan kuntien suun terveydenhuollon yhteiseen viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys alkoi Tampereella Acutassa. Oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan ei ollut hakijoita ja oikomishoito toteutettiin ostopalveluna alkaen astui voimaan vammaispalvelulain muutos, joka nostaa erityisesti vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämisen kustannuksia. Kotihoito Kotihoidossa otettiin Pegasos terveystietojärjestelmän mobiilisovellus ja pientietokoneet käyttöön helmikuussa Laitteiden ja yhteyksien toiminnassa on ollut häiriöitä ja yhteistyökumppaneiden kanssa etsitään ratkaisuja, millä odotettu hyöty järjestelmästä saataisiin täysimääräisenä. Kotihoitoon hankittiin kesällä 2009 kolme uutta autoa. Kylvetyspalvelut sekä muistioireisten päiväkeskuspalvelut siirrettiin tuotettavaksi omana työnä. Tohkatalon ja Apianpirtin saunassa kylvetetään vain näiden talojen asukkaita. Terveysaseman päiväkeskuksessa kylvetetään muut asiakkaat, jotka invataksi tai palvelulinja kuljettaa kotoa palvelun piiriin. Muistioireisten päiväkeskukselle järjestyi tilapäinen sijoituspaikka Palmurinteen vanhainkodin Palmusalista (Palmun päiväkeskus). Päiväkeskus aloittaa toimintansa viitenä päivänä viikossa (ma - pe klo 8-18) neljän hoitajan voimin. Asiakkaita on keskimäärin 15 /pv. Sosiaalityö ja kehitysvammahuolto Lastensuojelulaki on laajentanut eri tahojen lastensuojeluilmoituksen tekovelvoitetta. Ilmoitusten määrä oli yhteensä noin 250. Lastensuojelulaki on lisännyt vaatimuksia dokumentoinnin ja asiakirjamerkintöjen osalta eikä lain asettamiin vaatimuksiin ole kyetty vastaamaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ei valmistunut vuoden 2009 aikana. Elatustukiasiat siirtyivät KELAan lukien. Kuitenkin elatustukiasiat, erityisesti perintään liittyvät kyselyt Kelasta, ovat työllistäneet lastenvalvojaa arvioitua enemmän. Ajateltu lisäpanos lastensuojeluun jäi vielä v siirtymävaiheen vuoksi arvioitua pienemmäksi. Tulosalueella valmisteltiin toteutettavaa organisaatiouudistusta. Uudelle sosiaali- ja perhepalvelujen tulosalueelle päätettiin perustaa seuraavat tulosyksiköt: Sosiaalityö, terveysneuvonta, perheneuvola, kehitysvammapalvelut ja työllisyyspalvelut. Laitospalvelut Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75 vuotiaiden määrä oli edelleen korkea, vuoden lopussa 134. Uusien valtakunnallisten tavoitteiden mukaan pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja tulisi olla vain 3 % yli 75-vuotiaiden määrästä (Valkeakoskella 1943 yli 75- vuotiasta) eli n. 60 paikkaa Terveyskeskussairaalan osastoilla kuormitus laski 90 prosenttiin, mutta hoitojaksojen määrä kasvoi noin 200 (8%). Suoraan päivystyksestä tulleiden osuus on kasvanut isoilla vuodeosastoilla 12 % ja erikoissairaanhoidosta siirtyneiden määrä vähentynyt 40 potilaalla. Jonoaika erikoissairaanhoidosta on ollut vain 0,05 vrk. Sakkomaksut edellisenä vuonna olivat euroa, euroa v.2009.

16 Muistikeskuksen palveluita käytti vuoden aikana 345 asiakasta. Vuoden lopussa asiakkaita oli 267. Uusia asiakkaita tuli n. 66, joista muistisairaus todettiin 51:llä. Kuntoutusosastolla oli n. 500 hoitojaksoa. Suurin potilasryhmä on ollut tekonivelleikkausten jatkokuntoutuspotilaat, joiden määrä on kuitenkin pudonnut edellisvuosiin verrattuna. Vanhainkotipaikat olivat täynnä. Vanhainkotihoito kesti keskimäärin 3,4 vuotta, jota edelsi n. 8 kuukauden odotus terveyskeskussairaalan vuodeosastolla. Vanhainkotipaikan sai 33 vanhusta. 17 Terveyskeskussairaalassa paikkaa odotti vuoden lopussa 27 potilasta. Paikan odottajista 24 ehti kuolla ennen paikan vapautumista. Vanhainkotien käyttöaste on ollut koko vuoden 100 %. Syksyllä 2009 vanhainkodin osasto ykköselle perustettiin 16 paikan mrsa-yksikkö. Erikoissairaanhoito Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettiin talouden sopeuttamisohjelma, joka merkitsi tarkentuvia lähetekriteereitä erikoissairaanhoitoon ja aiempaa laajempia osastosulkuja vuoden aikana. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmassa laadittiin toimenpideohjelma suurten volyymien potilasryhmien ja kalliin hoidon potilaiden hoidon kehittämiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten yhteistoiminta hoitoketjujen kehittämisessä jatkui. Vuoden lopulla käynnistyi monisairaan potilaan hoitoketjun suunnittelu. Erikoislääkärin konsultaatiotoiminta jatkui Valkeakosken aluesairaalan ortopedin työ- ja koulutuspäivinä terveyskeskuksen tiloissa. Erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutuminen eteni. Vuoden päättyessä ei-kiireelliseen erikoissairaanhoitoon oli Valkeakoskelta jonossa 316, joista vain 8 oli jonottanut yli 6 kuukautta. Keskimääräinen jonotusaika oli 49 päivää. Kasvatus- ja opetuskeskus Opetuspalvelut Lukio oli kevään vuokralaisena ammattikorkeakoulun, Lotilan teollisuusoppilaitoksen ja ammattiopiston tiloissa ja siirtyi elokuussa uusiin tiloihinsa, joiden avajaisia vietettiin Lukion nimi muutettiin Valkeakosken Tietotien lukioksi ja aikuislukiosta käytetään nimeä Valkeakosken Tietotien aikuislukio. Tyryn koulun peruskorjaukseen ei saatu valtionavustusta, mutta uusi hakemus laitettiin vireille. Naakan kouluun lisättiin määräaikainen joustavan perusopetuksen vakanssi, joka on tarkoitus jatkossa vakinaistaa. Roukon koulun laajennuksesta päätettiin sekä Tietolan koulun siirtymisestä Eskolan tiloihin. Eerolan koulu lakkautettiin ja sen kaksi luokkaa yhdistettiin pysyvästi Roukon kouluun. Leppälän koulu siirtyi elokuussa väliaikaisesti Sorrilan ja Sointulan koulujen tiloihin. Kärjenniemen koulua alettiin laajentaa teknisen työn tilalla, luokkatilalla sekä oppilashuollon tiloilla. Samassa yhteydessä koulu- ja päiväkotikiinteistöön rakennettiin väestönsuoja. Huhtikuussa opetuspalveluissa toteutettiin euron säästöohjelma, jossa vähennettiin koulujen ostoja väliaikaisesti ja oppitunteja toistaiseksi.

17 18 Vuoden aikana saatiin päätökseen Lukion opiskelijahuollon kehittämishanke, Sorrilan oppimisympäristöhanke Kohtaamisia, Tyryn koulun joustavan perusopetuksen hanke, Tyryn koulun Comenius-hanke Vechelden kanssa, Naakan koulun oppimisympäristöhanke I, Etelä-Pirkanmaan erityisopetuksen kehittämishanke KELPO, Kerhotoiminnan kehittämishanke I ja Aikuislukion Nostehanke. Varhaiskasvatuspalvelut Päivähoitopaikkoja lisättiin ottamalla tammikuussa käyttöön yksi lisäryhmä Eerolan koululta vapautuneisiin tiloihin (21 rakenteellista paikkaa), palkkaamalla määräaikaisia perhepäivähoitajia keväällä viisi (20 paikkaa) ja syksyllä seitsemän (28 paikkaa). Tohkan palvelukeskuksessa toiminut ryhmä lakkautettiin toukokuun lopussa (paikkojen vähennys 28 paikkaa). Eerolan, Roukon, Sassin ja Sointulan alueilla laajennettiin ryhmiä syyskaudella ja palkattiin lisähenkilökuntaa (28 rakenteellista paikkaa). Erityisen tuen piirissä olevien lasten tarpeisiin vastattiin perustamalla Sassiin integroitu erityisryhmä ja Sointulaan pienryhmä. Lisäksi palkattiin kolme määräaikaista avustajaa päiväkotiryhmiin. Tietolaan lisättiin elokuussa toinen esiopetusryhmä. Siivet ja juuret -kehittämishanke jatkui Sointulan ja Sassin päiväkodeissa. Syyskaudella aloitettiin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämishanke. Sivistystoimen keskus Valkeakoski-opisto, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu osallistuivat oppilaitosten yhdistämishankkeeseen. Myllysaaren tilahankkeesta saatiin kaupunginhallituksen periaatepäätös joulukuussa Päätös merkitsi sitä, että Ison puolen II-kerrokseen tulee Valkeakoski-opistolle mm. tanssin harjoitustiloja. Paikkakunnan työttömyyden kasvusta johtuen työvoimahallinnon tilaukset ohjaavaan koulutukseen aiheuttivat tilauskoulutuksen kurssilaisten määrän kasvun reilusti yli tavoitteen. Samalla sekä kulut että tulot kasvoivat yli tavoitteen. Musiikkiopiston oppilasmäärän väheneminen on kohdistunut Valkeakoskeen, jossa on jouduttu säästösyistä karsimaan oppitunteja ja jättämään täyttämättä eläköitymisen myötä avoimiksi tulleita vakansseja. Muilla paikkakunnilla oppilasmäärä on pysynyt ennallaan. Musiikkiopiston menot kasvoivat tästä huolimatta noin euroa yli tavoitteen. Kuvataidekoulu osallistui Valkeakosken asuntomessuille järjestämällä asuntomessualueelle Taikatilus näyttelyn yhdessä käsityökoulun kanssa. Kuvataidekoulun keramiikkapaja muutti kesällä 2009 Valkeakoski-opiston taideluokkaan. Kirjasto on laatinut viestintäsuunnitelman ja osaamiskartoituksia. Toiminnallisesti kirjasto jäi hieman tavoitteistaan. Työttömyyden kasvu ei lisännyt kirjaston käyttöä, sen sijaan verkkopalvelujen käyttö lisääntyy jatkuvasti.

18 19 Kulttuuritoimen yksiköt Voipaala ja kaupunginteatteri ovat kehittäneet yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa sekä markkinointiyhteistyötä Visavuoren museosäätiön ja Työväen Musiikkitapahtuman kanssa. Liikunta- ja nuorisokeskus Liikuntatoimen strateginen painopiste on entistä voimakkaammin lasten ja nuorten liikuntatoiminnan sekä harraste- ja terveysliikunnan kehittämisessä vaikka olosuhteet kilpa- ja huippu-urheilulle ovatkin erinomaiset. Miesten SM-liigatasolla jatkoivat joukkuelajeissa Isku-Veikot (lentopallo), FC Haka (jalkapallo), Mad Max (futsal). Joukkueet eivät kuitenkaan yltäneet mitaleille. Yksilölajien urheilijat nuorten ja aikuisten sarjoissa sen sijaan menestyivät totuttuun tapaan laajalla rintamalla useissa eri lajeissa tuoden paikkakunnalle kymmeniä SM-mitaleja. Vuoden aikana kunnostettiin Roukon 7 km kuntorata, hankittiin Kerhomajan kentälle uusi jääkiekkokaukalo ja asfaltoitiin sen pohja, uusittiin liikuntahallin äänentoistojärjestelmä ja hankittiin Korkeakankaalle uusi kulkuportti- ja kassalaitejärjestelmä sekä toteutettiin useita pienempiä kehittämishankkeita. Nuorisotoimi hallinnoi ja toteutti useita projekteja lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Nuorisotyöttömyys lisäsi yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Toiminnan painopiste oli kuitenkin edelleen perusnuoriso- ja nuorisotilatyössä. Nuorten vuotiaiden Klubikortti otettiin käyttöön. Nuorisokeskus Aknessa avattiin keväällä Nuorten tietopiste, joka on osa EU:n laajuista nuorisotiedotusverkostoa. 7 lk:n ryhmäytysviikot käynnistettiin yhdessä koulun ja seurakunnan kanssa. Suurin yhteistyötempaus oli Apian lavalla elokuussa järjestetty Onnirokki. Tekninen keskus Tietotien lukio, kaupungin historian ehkä merkittävin rakennushanke, valmistui ja luovutettiin koulutoimelle aikataulun mukaisesti elokuun alussa. Vanhankylän 130 paikkaisen päiväkodin rakentaminen aloitettiin huhtikuun puolessavälissä ja työt etenivät suunnitellun aikataulun mukaisesti. Rakennusten kunnossapidossa otettiin käyttöön netti-pohjainen huoltokirja. Lintulan asuntomessualueen viimeistelytyöt valmistuivat hyvissä ajoin ennen messujen alkua, samoin kuin messujen vaatimat Holmin pysäköintialueet. Vallon alueen kunnallistekniikan rakentamista jatkettiin ja Lintulan alueen jatkorakentaminen aloitettiin. Niin ikään aloitettiin Yli-Nissin uuden asuntoalueen suunnittelu. Merkittävimpiä saneerauskohteita olivat Juhannusvuoren- ja Kasurisentiet sekä Irjalan alue. Katujen kunnossapidossa kokeiltiin GPS-pohjaista kunnossapidon hallintajärjestelmää. Ruokapalveluissa otettiin käyttöön aterioiden valmistusta palveleva tuotannonohjausjärjestelmä. Toimintoja tehostamalla voitiin luopua kahdesta valmistuskeittiöstä. Ruokapalveluiden ja siivoustöiden yhteinen operatiivinen kehitysohjelma valmistui. Olennaiset muutokset tilikauden jälkeen Terveyskeskussairaalan vuodeosastojen ja vanhainkotien henkilökunnan määrää lisättiin vuoden 2010 keväällä lääninhallituksen edellyttämänä. Laitoshoidon kustannuksiin on vuodelle 2010 myönnetty valtuuston päätöksellä lisää määrärahaa euroa.

19 Riskienhallinta 20 Valkeakosken kaupungin riskienhallinnan tavoitteena on merkittävimpien riskien tunnistaminen sekä niiden hallinta siten, että konsernin strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niihin varaudutaan osana toiminnan suunnittelua. Valkeakosken kaupunki laati kattavan vahinkoriskien riskikartoituksen vuonna Vuonna 2007 laadittiin kaupungissa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta vahinkoriskien laatuarvio. Vuonna 2007 käynnistettiin uudelleen yksityiskohtainen kiinteistöriskejä, hoitolaitoksia, kouluja ja oppilaitoksia, ympäristö-, sopimus- ja atk-riskejä koskeva kartoitustyö. Vuonna 2008 on suoritettu kokonaisvaltainen kaupungin riskienhallintaa koskeva arviointi, myös riskikartoitukset on tarkistettu. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuonna 2009 määriteltiin kaupungin riskitasot keskeisten toimintojen osalta ja luotiin riskiportfoliot palvelukeskuksittain. Alkuvaiheessa määriteltiin yhteinen käsitteistö ja toimintatavat sekä portfolioon kirjattavien riskien taso. Konsernitason riskiarvioinnissa keskitytään jatkossa riskeihin, joilla on merkitystä koko kunnan toiminnalle ja taloudelle. Strategiset riskit Kaupungin toimintaympäristöä koskevat merkittävimmät riskit liittyvät kaupungin alueella toimivan suurteollisuuden toimintaedellytyksiin, henkilöstön saatavuuteen, asunto- ja yritysrakentamista hidastaviin kaavavalituksiin sekä julkisen talouden kehitykseen liittyviin haasteisiin. Elinkeinorakenteen riski on tiedostettu ja sen perusteella on ryhdytty toimenpiteisiin. Rahoitusriskit Korkoriski: Kaupungilla oli lainaa vuoden lopussa rahoituslaitoksilta euroa. Korkoriskille avointen vaihtuvakorkoisten lainojen osuus kaupungin korollisista lainoista oli tilikauden lopussa 60,66 %. Valuuttariski: Konsernin kassavirrat, lainat ja sijoitukset ovat euromääräisiä. Likviditeettiriski: Likviditeetin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Konsernin rahavarat on yhdistetty konsernitilille, johon on määritelty 1 milj. euron luottolimiitti Valkeakosken kaupungille. Kaupungin maksuliikennetiliin on yhdistetty 5 milj. euron luottolimiitti konsernitilin varoista. Valkeakosken kaupungilla on 3 milj. euron kuntatodistusohjelmat erikseen kolmen suuren pankkiryhmittymän kanssa, yhteensä 9 milj. euroa, sekä 1,68 milj. euron kuntatodistusohjelma Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Vastapuoliriskit Kaupunkikonserni: Kaupunki on taannut konserniin kuuluvien yhtiöiden lainoja yhteensä euroa ja myöntänyt antolainoja yhteensä euroa. Vastavakuutena kaupungilla on kiinteistöjen panttaussitoumuksia ja osakehuoneistojen osakekirjat. Osalle luotoista ei ole vaadittu vastavakuutta. Takaukset muiden puolesta: Kaupunki on taannut yhden asunto-osakeyhtiön lainoja, joita tilikauden lopussa oli jäljellä euroa. Takaukselle ei toistaiseksi ole vastavakuutta, mutta vuonna 2008 tehdyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kaupunki saa vastavakuudeksi kiinteistöön kiinnitetyt panttikirjat. Panttikirjat puuttuivat vielä vuoden 2009 lopussa.

20 Kaupunki on taannut vesiosuuskunnille luottoa yhteensä euroa. Takauksen ( euroa) vastavakuutena kaupungilla on panttivelkakirja, jonka maksamisen vakuudeksi on vahvistettu yrityskiinnitys. Toisen euron luotolle on annettu takausvastuu eurosta (+ korot ja kulut). Yrityksille rakennettujen teollisuushallien lunastusvelkaa oli tilikauden lopussa jäljellä lunastusvelvollisuudella euroa ja lunastusoikeudella euroa. 21 Vahinkoriskit Keskeiset vahinkoriskit ovat tulipalot ja vesivahingot. Vahinkoriskien hallinta perustuu toisaalta turvallisuustyöhön ja toisaalta kiinteistöjen vakuuttamiseen vahinkojen osalta. Kaupungissa tarkastetaan säännöllisesti omaisuusvakuutukset ja riskikartoitukset osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla katetaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Tärkeimmät vakuuttamisalueet ovat omaisuus-, vastuu-, tapaturma- ja ajoneuvovakuutukset. Ympäristötekijät Tiukentunut lainsäädäntö ja sen noudattaminen on vähentänyt merkittävästi ympäristöön kohdistuvia uhkia. Maaperäriskit on päätetty kartoittaa. Kuitu Oy:n tehdasalueen maaperän puhdistaminen saattaa muodostua riskiksi kaupungille. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan ohjeet on kaupunginhallitus hyväksynyt käyttöönotettavaksi alkaen. Ohjeiden tavoitteena on ollut auttaa esimiehiä ja luottamushenkilöitä ymmärtämään johtamista, hyvää hallintotapaa ja sisäistä valvontaa, ja miten ne liittyvät heidän tehtäviinsä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousohjeet otettavaksi käyttöön alkaen ja palvelukeskusten johtosäännöissä on oheistettu viran- ja toimenhaltijoiden päätösvallan käyttämisestä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tarkistetun maksupoliittisen ohjelma otettavaksi käyttöön ja vahvistanut maksuluokat hinnoittelun perusteiksi. Palvelujen hinnoittelulaskelmat ja yksikkökustannuslaskelmat perustuvat talousarvioon ja omakustannushinnoista annettuihin yleisohjeisiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan kolmannesvuosittain valtuustolle annettavassa raportissa. Vuoden 2009 aikana siirryttiin kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa kuukausitasoiseen talouden ja toiminnan seurantaan. Tarvittavat määrärahamuutokset on pyritty tekemään etukäteen, mutta arvioinnissa ei aina ole onnistuttu. Määrärahojen muutosten perusteluihin kiinnitetään huomiota ottaen huomioon tuloslaskelmaa varten tarvittavat tiedot. Lautakuntien vahvistamiin käyttösuunnitelmiin tehtävät muutokset valmistellaan samaan kokoukseen kuin määrärahan muutosanomuksetkin.

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot