Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Todistelu yleisissä tuomioistuimissa"

Transkriptio

1 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste

2

3 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste

4 Oikeusministeriö, Helsinki 2013

5 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Lauri Rautio 30/2013 Mietintöjä ja lausuntoja OSKARI numero OM 18/41/2010 HARE numero OM031:00/2010 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä URN:ISBN: Oikeudenkäynti, todistelu Oikeusministeriön asettama toimikunta luovutti mietintönsä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (Todistelu yleisissä tuomioistuimissa. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 69/2012). Mietinnöstä pyydettiin lausunnot 65 taholta, minkä lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus lausua. Lausuntoja saatiin yhteensä 56. Lausunnonantajat pitivät hanketta tarpeellisena ja suhtautuivat myönteisesti siinä esitettyihin tavoitteisiin ja ehdotusten pääperiaatteisiin. Lausunnoissa pääasiassa kannatettiin ehdotusta siitä, että lähiomaisen oikeus kieltäytyä todistamasta laajennettaisiin koskemaan avopuolisoa. Seksuaalirikoksen asianomistajan esitutkinnassa videoidun kertomuksen käyttämistä todisteena ilman kuulemista oikeudenkäynnissä kannatti noin yksi kolmasosa ja vastusti noin yksi kolmasosa kysymyksestä lausuneista. Todisteen hyödyntämiskieltoa koskevan säännöksen ottamista lakiin kannatettiin lausunnoissa laajalti. Useissa lausunnoissa toivottiin kuitenkin tarkempia pykälämuotoiluja ja perusteluja. Anonyymin todistamisen mahdollistamista kannatti hiukan yli puolet kaikista lausunnonantajista. Näistä osa kannatti anonyymin todistamisen edellytyksenä olevan enimmäisrangaistuksen rajan laskemista ja osa edellytyksen sitomista enimmäisrangaistuksen asemesta rikostyyppiin. Anonyymin todistamisen mahdollistamista vastusti noin yksi viidesosa kaikista lausunnonantajista. Useat lausunnonantajat katsoivat, että anonyymin todistajan henkilöllisyyden tulisi olla syytettä käsittelevän tuomioistuimen tiedossa. Asianomistajan väärää ilmiantoa koskevasta ensisijaisesta syyteoikeudesta luopumista kannattivat kaikki kysymyksestä lausuneet tahot.

6 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Bevisning i allmänna domstolar Remissammanställning Lauri Rautio 30/2013 Betänkanden och utlåtanden OSKARI nummer JM 18/41/2010 HARE nummer JM031:00/2010 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord Referat URN:ISBN: Rättegång, bevisning En kommission tillsatt av justitieministeriet överlämnade sitt betänkande om revidering av 17 kap. i rättegångsbalken och lagstiftningen om bevisning i allmänna domstolar som är förknippad med kapitlet (Bevisning i allmänna domstolar, Justitieministeriets betänkanden och utlåtanden 69/2012). Man begärde ett utlåtande om betänkandet av 65 instanser, vartill även högsta domstolen gavs tillfälle att yttra sig. Sammanlagt 56 utlåtanden gavs. Remissinstanserna ansåg i regel att projektet var behövligt och förhöll sig positivt till de mål som ställts upp och huvudprinciperna för förslagen. I utlåtandena understöddes i huvudsak förslaget att en närståendes rätt att vägra vittna utsträcks att gälla sambor. Ca en tredjedel understödde användningen av en berättelse av målsäganden vid ett sexualbrott som bevis som videoupptagits vid förundersökningen utan hörande vid rättegången och ca en tredjedel motsatte sig den. Att ta in en bestämmelse i lagen om förbudet mot att utnyttja bevis understöddes omfattande i utlåtandena. I flera utlåtanden önskade man dock noggrannare paragrafutformningar och motiveringar. Något över hälften av samtliga remissinstanser understödde möjliggörandet av att vittna anonymt. Av dem understödde en del sänkningen av gränsen för maximistraffet som är en förutsättning för att vittna anonymt och en del att förutsättningarna i stället för till maximistraffet knyts till brottstypen. Ca en femtedel av alla remissinstanser motsatte sig möjliggörandet av att vittna anonymt. Flera remissinstanser ansåg att det anonyma vittnets identitet ska kännas till av den domstol som behandlar åtalet. Alla som yttrade sig i frågan understödde att man avstår från målsägandens primära åtalsrätt för falsk angivelse.

7 SISÄLLYS 1 Johdanto Toimikunnan mietintö Lausuntojen keskeinen sisältö Lausuntokoosteen rakenne 12 2 Yleiset arviot 13 3 Pykäläkohtaiset kannanotot Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta luku Riita-asian pääkäsittely luku Asian käsittelystä oikeudessa luku Oikeudenkäyntiasiamiehestä luku Todistelusta a luku Valitusasian valmistelun aloittaminen hovioikeudessa ja jatkokäsittelylupa luku Valitusasian käsittelyn jatkaminen hovioikeudessa luku Ylimääräisestä muutoksenhausta Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta luku Syytteen vireillepanosta luku Pääkäsittelystä luku Asianomistajan yksin ajaman rikosasian käsittelystä Laki oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä Laki rikoslain muuttamisesta c luku Vankeudesta luku Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan Laki esitutkintalain muuttamisesta luku Kuulustelut luku Esitutkinta-aineisto Laki pakkokeinolain muuttamisesta luku Takavarikoiminen ja asiakirjan jäljentäminen luku Etsintä 357 7

8 luku Salaiset pakkokeinot Laki syyttäjälaitoksesta annetun 25 a :n muuttamisesta Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 21 :n muuttamisesta Laki vankeuslain 19 luvun 10 :n muuttamisesta luku Ilmoitukset ja tiedon antaminen Laki turvallisuustutkintalain 40 :n muuttamisesta Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 10 :n muuttamisesta Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 22 :n muuttamisesta Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riitaasioissa 5 :n muuttamisesta Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 :n muuttamisesta Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta annetun lain 8 :n muuttamisesta Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 :n muuttamisesta Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 13 f ja 33 :n muuttamisesta Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 3 a :n muuttamisesta Laki mielenterveyslain 15 :n muuttamisesta 377 8

9 3.23 Laki kaupanvahvistajista annetun lain 4 :n muuttamisesta Laki välimiesmenettelystä annetun lain 27 ja 29 :n muuttamisesta Laki hallintolain 40 :n muuttamisesta Laki ympäristönsuojelulain 106 :n muuttamisesta Laki vesilain 11 luvun 15 :n muuttamisesta luku Hakemusmenettely Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 7 :n muuttamisesta Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 :n muuttamisesta Laki isyyslain 30 :n 2 momentin kumoamisesta Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta Laki valtion virkamieslain 51 :n muuttamisesta Pyydetyt ja saadut lausunnot 391 9

10 1 Johdanto 1.1 Toimikunnan mietintö Oikeusministeriö asetti toimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Toimikunnan päättyväksi asetettua määräaikaa jatkettiin saakka. Toimikunnan mietintö Todistelu yleisissä tuomioistuimissa julkaistiin (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 69/2012). Lisäksi toimikunnan mietinnön oheismateriaaliksi ilmestyi selvitys Vertailua eräistä todistusoikeudellisista kysymyksistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 65/2012). Mietinnössä ehdotetaan, että todistelua koskeva oikeudenkäymiskaaren 17 luku ja siihen liittyvät todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistettaisiin. Säännökset tulisivat sovellettaviksi käräjä- ja hovioikeuksissa sekä korkeimmassa oikeudessa niiden käsitellessä riita- tai rikosasiaa. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa olisi säännös todistusharkinnasta ja siihen liittyen tunnustuksen ja asianosaisen käyttäytymisen merkityksestä todisteena. Todistustaakasta ja näyttökynnyksestä riita- ja rikosasioissa otettaisiin yleissäännökset. Luvussa säädettäisiin myös selvityksen esittämisestä lainsoveltamiskysymyksestä. Luvussa säädettäisiin, kenen tehtävä on hankkia todisteet ja millä edellytyksillä tuomioistuin voi evätä tarjotun näytön. Oikeudenkäymiskaaren 17 lukuun keskitettäisiin säännökset velvollisuudesta tai oikeudesta kieltäytyä todistamasta. Luvussa säädettäisiin valtion turvallisuuteen, tuomioistuimiin ja sovittelijoihin ja virkaan liittyvistä salassapitovelvollisuuksista tuomioistuimessa. Oikeudellinen avustaja, terveydenhuollon ammattihenkilö ja rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan pappi olisivat yleensä salassapitovelvollisia tässä asemassaan saamistaan tiedoista. Muita kuin asianosaisia voidaan kuulla todistajina. Asianosaisiin kuitenkin rinnastuvat muun muassa kanssaepäillyt ja asianomistaja, jolla ei ole vaatimuksia. Tästä ns. kuultavien ryhmästä luovuttaisiin. Näihin henkilöihin sovellettaisiin eräin poikkeuksin todistajia koskevia säännöksiä. Asianosaisen lähimmillä sukulaisilla sekä puolisolla tai avopuolisolla taikka muutoin erityisen läheisellä henkilöllä olisi oikeus kieltäytyä todistamasta. Jos läheinen olisi kuitenkin todistajana kuultava rikoksen asianomistaja, hänellä ei olisi kieltäytymisoikeutta käsiteltäessä syyttäjän ajamaa syytettä virallisen syytteen alaisesta rikoksesta. Tämä 10

11 olisi myös poikkeus siitä, että jokaisella on oikeus olla myötävaikuttamatta läheisensä syyllisyyden selvittämiseen. Jokaisella on kuitenkin oikeus olla todistamatta itseään vastaan. Vaitiolo-oikeus koskisi myös liike- ja ammattisalaisuuksia sekä lähdesuojan alaisia tietoja. Raiskaus-, pakottamis- tai hyväksikäyttörikoksen asianomistajan esitutkinnassa videoitua kertomusta voitaisiin käyttää todisteena, jos syytetyn vastakuulusteluoikeudesta esitutkinnassa on huolehdittu. Kiduttamalla saadun todisteen hyödyntäminen kiellettäisiin nimenomaisesti. Muuten lainvastaisesti hankittu todiste olisi jätettävä hyödyntämättä, jos siihen olisi painavat syyt ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapa, todisteen merkitys asian ratkaisemiseksi ja muut olosuhteet. Muussa viranomaismenettelyssä kuin rikosasiassa rangaistuksen tai pakkokeinon käyttämisen uhalla annettu lausuma tai luovutettu esinetodiste olisi jätettävä hyödyntämättä rikosasiassa, jos menettelyillä olisi asiallinen ja ajallinen yhteys. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa säädettäisiin eri todistuskeinoista, joita ovat asianosaisen kuulustelu, todistaja, asiantuntija, asiakirja ja katselmus. Mahdollisuudesta kuulla asianosaista totuusvakuutuksen nojalla luovuttaisiin. Anonyymi todistaminen säädettäisiin mahdolliseksi. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa säädettäisiin, että tuomioistuin voi erillisessä menettelyssä myöntää todistajalle anonymiteetin, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja jos menettely on välttämätön todistajan tai hänen läheisensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta. Anonymiteetti voitaisiin tuomioistuimen päätöksellä poistaa, jos todistaja on syyllistynyt kertomusta antaessaan rikokseen. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa säädettäisiin myös kutsuista, todistelumenettelystä pääkäsittelyssä ja sen ulkopuolella, todistelusta vastaisuuden varalta, todisteluun liittyvistä pakkokeinoista, korvauksista ja palkkioista sekä muutoksenhausta todistelua koskevaan ratkaisuun. Esityksessä ehdotetaan myös, että asianomistajan ensisijaisesta syyteoikeudesta väärästä ilmiannosta luovuttaisiin, jolloin asianomistajalla olisi kaikkien rikosten osalta toissijainen syyteoikeus. Lisäksi esitykseen sisältyvät ehdotukset 30 muun lain muuttamisesta. 1.2 Lausuntojen keskeinen sisältö Lausunnonantajat pitivät hanketta tarpeellisena ja suhtautuivat myönteisesti siinä esitettyihin tavoitteisiin ja ehdotusten pääperiaatteisiin. 11

12 Lausunnoissa pääasiassa kannatettiin ehdotusta siitä, että lähiomaisen oikeus kieltäytyä todistamasta laajennettaisiin koskemaan avopuolisoa. Seksuaalirikoksen asianomistajan esitutkinnassa videoidun kertomuksen käyttämistä todisteena ilman kuulemista oikeudenkäynnissä kannatti noin yksi kolmasosa ja vastusti noin yksi kolmasosa kysymyksestä lausuneista. Todisteen hyödyntämiskieltoa koskevan säännöksen ottamista lakiin kannatettiin lausunnoissa laajalti. Useissa lausunnoissa toivottiin kuitenkin tarkempia pykälämuotoiluja ja perusteluja. Anonyymin todistamisen mahdollistamista kannatti hiukan yli puolet kaikista lausunnonantajista. Näistä osa kannatti anonyymin todistamisen edellytyksenä olevan enimmäisrangaistuksen rajan laskemista ja osa edellytyksen sitomista enimmäisrangaistuksen asemesta rikostyyppiin. Anonyymin todistamisen mahdollistamista vastusti noin yksi viidesosa kaikista lausunnonantajista. Useat lausunnonantajat katsoivat, että anonyymin todistajan henkilöllisyyden tulisi olla syytettä käsittelevän tuomioistuimen tiedossa. Asianomistajan väärää ilmiantoa koskevasta ensisijaisesta syyteoikeudesta luopumista kannattivat kaikki kysymyksestä lausuneet tahot. 1.3 Lausuntokoosteen rakenne Lausuntokoosteen jaksossa 2 on käsitelty lausunnonantajien yleiset arviot mietinnöstä. Lisäksi jaksoon sisältyvät kuultavien ryhmästä luopumista käsittelevät lausunnot sekä yleisemmät kannanotot, joiden ei ole katsottu luontevasti kuuluvan minkään yksittäisen pykäläehdotuksen alle. Lausuntokoosteen jakso 3 sisältää pykäläkohtaiset kannanotot pykälittäin jaoteltuina. Asiantuntijatodistelua koskevat ja siten useampaan pykälään liittyvät lausunnot on kuitenkin pääosin sijoitettu ehdotetun oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 :n käsittelyn yhteyteen. Anonyymiä todistelua koskevat lausunnot on pääosin sijoitettu ehdotetun lain oikeudenkäynnistä rikosasioissa 5 luvun 11 a :n käsittelyn yhteyteen. Asianomistajan ensisijaisen syyteoikeuden poistamista koskevat kannanotot ovat jakson 3.2 alussa. Lukemisen helpottamiseksi koosteessa on toistettu mietinnön mukaisessa järjestyksessä kaikki mietinnössä ehdotetut pykälät. Sellaiset pykälät otsikoineen, joista ei ole lausuttu, ovat koosteessa kuitenkin pienemmällä fontilla. Lausuntokoosteen jaksosta 4 käyvät ilmi tahot, joilta lausuntoa on pyydetty ja jotka ovat mietinnöstä lausuneet. 12

13 2 Yleiset arviot Valtioneuvoston kanslialla ei ole lausuttavaa. Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto pitää uudistusta tarpeellisena ja kannatettavana. Todistelua koskevien säännösten sisällöllinen ja lakitekninenkin uudistaminen vastaamaan nykyisiä vaatimuksia on perusteltua. Erityisen tärkeänä kriminaalipoliittinen osasto pitää sitä, että säännöksiä uudistettaessa otetaan huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen linjaukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksista. Kriminaalipoliittinen osasto pitää hyvänä myös oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ehdotettua rakennetta, joka selkeyttää todistelua koskevaa sääntelyä nykyisestä. Lakiteknisesti säännösten otsikointi voisi lisätä ehdotetun säännöstön ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. Sisäasiainministeriö katsoo, että toimikunta on suoriutunut sille asetetusta tehtävästä hyvin ottaen huomioon toimikunnan toimikauden pituus, joka näin laajaan hankkeeseen nähden on ollut aivan liian lyhyt. Mietinnön perusteluista on havaittavissa, että joidenkin asiakokonaisuuksien käsittely on toimikunnan työssä jäänyt vähemmälle huomiolle. Toivottavaa on, että lakien jatkovalmistelulle varattaisiin riittävästi aikaa, jotta hallitusohjelmaan merkitty lainsäädäntökokonaisuus pystyttäisiin saattamaan huolellisesti valmiiksi. Puolustusministeriö, saatuaan asiassa lausunnon myös puolustusvoimilta, pitää todistelua koskevan lainsäädännön uudistamista tarpeellisena sitäkin taustaa vasten, että asiaa koskeva keskeinen säännöstö, oikeudenkäymiskaaren 17 luku on nykyisessä muodossa 1940-luvun lopusta eikä luvun systemaattista kokonaisuudistusta ole tähän mennessä tehty. Ehdotettu sääntely on kielellisesti ymmärrettävää ja täsmällistä. Todistelua koskevien säännösten keskittäminen entistä kattavammin 17 lukuun sekä luvun rakenteen uudistaminen selkiyttävät sääntelyä. Todistelua koskevia säännöksiä sovelletaan myös puolustusvoimia koskeviin asioihin rikos- ja siviiliasioita käsittelevissä yleisissä tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa. Puolustusministeriön hallinnonalan osalta ei nähdä tarvetta todistelua koskevaan erityissääntelyyn. Valtiovarainministeriöllä ei ole huomauttamista mietinnössä esitetyistä ehdotuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole asiassa lausuttavaa. 13

14 Liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole huomautettavaa mietinnön johdosta. Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että mietinnössä mainitut tavoitteet ovat kannatettavia, eikä työ- ja elinkeinoministeriöllä ole huomautettavaa toimikunnan ehdotuksiin siltä osin kuin todistelua koskevia säännöksiä ehdotetaan ajanmukaistettaviksi. Uuden todistelukeinon anonyymin todistelun osalta ministeriö toteaa, että sen käyttöönottoa puoltavina seikkoina voidaan perustellusti pitää oikeudenkäynnin kohteena olevan asian selvittämisen parantamista ja sen varmistamista, että tuomion lopputulos on aineellisesti oikea. Anonyymi todistelu on kuitenkin myös ongelmallinen perusoikeuksien näkökulmasta, kuten mietinnössä on esitetty. Lisäksi ministeriö vielä kiinnittää huomiota markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaan uudistukseen (HE 124/2012, eduskunnan vastaus EV 158/2012), joka sisältää erityissäännöksiä kilpailu- ja hankinta-asioiden, teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden sekä markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa. Mietinnössä liitelakina oleva laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä kumotaan edellä mainitun uudistuksen yhteydessä. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole lausuttavaa yleisen osan osalta. Ympäristöministeriö pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina. Eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä toimikunnan esitykset selventävät vallitsevaa oikeustilaa ja luovat myös paljon uutta sääntelyä. Useita oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa esitettyjä ratkaisuja tai tulkintamalleja nostettaisiin lakitasolle. Todistelua koskeva lainsäädäntömme on vanhaa perua ja sääntelyn rakenne on ajan saatossa tehtyjen osittaisuudistusten myötä muodostunut jossain määrin sekavaksi tai epätarkoituksenmukaiseksi. Uudistushankkeelle on painavia asiallisia syitä. Kokonaisuudistuksena ehdotus muuttaisi OK 17 lukua myös rakenteellisesti. Sisäisten viittausten määrää on vähennetty ja säännöksiä on koottu entistä havainnollisemmin alaotsikoihin ja osittain oikeudenkäynnin kronologista kulkua vastaavaan esittämisjärjestykseen. Useassa kohdin toimikunnan ehdotukset merkitsisivät tuomioistuimen tapauskohtaisen harkintavallan lisäämistä. Oikeusasiamies pitää tätä lähtökohtaisesti hyvänä asiana prosessuaalisten ja perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen kannalta. Mietintö on erittäin asiantuntevasti ja perusteellisesti laadittu. Mietinnön teksti toimii hyvänä oikeuslähteenä lainsoveltamisessa. Oikeusasiamies voi yhtyä suurimpaan osaan toimikunnan ehdotuksista. Toimikunta ehdottaa merkittävää käsitteellistä uudistusta oikeudenkäynnissä kuultavien henkilöiden kategorioihin. Jatkossa todistelutarkoituksessa kuultavat henkilöt olisivat asemaltaan joko asianosaisia, todistajia tai asiantuntijoita. Niin sanotusta kuultavan käsitteestä luovuttaisiin. Oikeusasiamies kannattaa ehdotusta. Eduskunnan oikeusasiamies lausuu kuitenkin, että kuultavien ryhmästä luopumisen vastapainoksi toimikunta ehdottaa uudentyyppistä sääntelyä eli uutta kategoriaa rikoskumppaneille ja asianomistajille, joilla ei ole vaatimuksia. Mainitut tahot olisivat 14

15 käsitteellisesti todistajia, mutta heihin sovellettaisiin osin muista todistajista poikkeavia säännöksiä: heihin ei sovellettaisi perätöntä lausumaa koskevaa sääntelyä, he eivät antaisi todistajan vakuutusta eikä heihin voisi soveltaa pakkokeinoja eli uhkasakkoa tai painostusvankeutta (s. 53). Oikeusasiamies pitää esitettyjä perusteita normaalista todistajasta erilaiselle asemalle perusteltuina erityisesti rikoskumppanien tai kanssaepäiltyjen kohdalla. Ehdotettu OK 17 luvun 44 :n 2 momentin 3 d -alakohta on siten muotoiltu ( taikka muun vastaavan toimenpiteistä luopumista tarkoittavan lainkohdan nojalla syytteen nostamatta ), että sanamuoto ilmeisesti kattaisi myös sellaisen henkilön, jota vastaan toimenpiteistä on luovuttu (OMML 26/2012 ehdotetun) syyteneuvottelun lopputuloksena. Huolimatta syyteneuvottelua koskevan ehdotuksen vastustuksesta (oikeusasiamiehen lausunto dnro 1797/5/12) oikeusasiamies kannattaa ehdotetulla tavalla avoimesti muotoiltua rikoskumppanin määrittelytapaa. Perustuslakivaliokunta on pitänyt puutteena sitä, ettei esitutkintalaissa ole säädetty siitä, minkä asteista epäilyä vaaditaan esitutkinnan kohdistamiseksi tiettyyn henkilöön (PeVL 36/2002 vp). Eduskunnan oikeusasiamies on esittänyt kuultavan asemasta, oikeuksista ja velvollisuuksista säätämistä antamassaan ratkaisussa (dnro 277/2/05). Apulaisoikeusasiamies on (dnro 3119/4/05) pitänyt kuultavan asemaa sääntelemättömänä epäselvänä. Ehdotettu sääntely olisi omiaan selkeyttämään oikeustilaa. Todistelumenettelyä koskeviin säännöksiin ei ehdoteta juurikaan sisällöllisiä muutoksia. Oikeusasiamies pitää hyvänä sitä, että todistelumenettelysäännökset keskitettäisiin mahdollisimman pitkälti OK 17 lukuun. OK 17 luvun 48 :ään ehdotettu säännös asianosaisen kuulustelun suorittamisesta ja 49 :ään todistajan ja asiantuntijan kuulustelemisesta ovat informatiivisia, tarkoituksenmukaisia ja oikeustilaa selkeyttäviä. Valtioneuvoston oikeuskansleri lausuu, että toimikunnan tehtävänä ollut todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistaminen on verraten laaja kokonaisuus. Esitykseen sisältyy suuri määrä yksittäisiä säännösmuutoksia, joilla sääntelyä pyritään muun ohella selkeyttämään ja ajantasaistamaan. Siihen sisältyy myös periaatteellisesti merkittäviä todistelulainsäädännön muutoksia kuten rikosasioiden tuomitsemiskynnystä koskevan sääntelyn uudistaminen, todisteiden hyödyntämiskielto ja anonyymin todistelun mahdollistaminen. Ottaen huomioon mietinnön laajuus ja muut virkatehtävät oikeuskansleri toteaa, ettei hänellä ole ollut mahdollisuutta arvioida mietintöä yksityiskohtaisesti. Kokonaisvaikutelma toimikunnan mietinnöstä on myönteinen eikä oikeuskansleri ole havainnut siinä mitään sellaisia periaatteellisia ongelmia, joihin laillisuusvalvonnan näkökulmasta olisi aihetta puuttua. Keskusrikospoliisi lausuu, että mietinnössä keskitytään korostuneesti syytetyn oikeuksien edistämiseen. Esimerkiksi OK 17 luvun 7 :n osalta mietinnössä todetaan (s. 81), että tuomioistuin voisi määrätä todistajan kuultavaksi, jos on todennäköisempää, että kertomus koituu syytetyn eduksi kuin hänen vahingokseen. Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan tässä suhteessa tietyt säännökset voidaan nähdä ongelmallisiksi asianosaisten puolueettoman ja tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. 15

16 Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa, ettei sillä ole lausuttavaa. Poliisihallitus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 17 lukuun koottaisiin säännökset, jotka koskevat oikeutta tai velvollisuutta kieltäytyä todistamasta. Poliisihallituksen mukaan todistajia koskeva sääntely pysytettäisiin pääosin ennallaan. Asianomistajan kertomuksen näyttöarvo arvioidaan tapauskohtaisesti vapaan todistusharkinnan mukaisesti. Tullihallitus kannattaa toimikunnan mietinnöstä ilmenevien ehdotusten tavoitteita ja pääperiaatteita. Tulli katsoo, että yleisvaikutelma mietinnön sisältämästä esityksestä on kannatettava, koska nykytilaan verrattuna tilanne monilta osin selkiintyisi sen vuoksi, että todistelua koskevat säännökset muodostuisivat selkeimmiksi samalla kuin pitkät viittausketjut vähenisivät. Mietintöön sisältyy myös ehdotus hallintolainkäyttölain muuttamiseksi. Tässä suhteessa asian tarkastelussa on Tullin mielestä erityisen tärkeää ottaa huomioon hallintolainkäytön erityispiirteet erityisesti silmällä pitäen prosessilajien välisiä eroavaisuuksia. Valtakunnansyyttäjänvirasto toteaa, että toimeksiantonsa mukaisesti toimikunnan tuli arvioida, missä määrin voimassa olevat todistelua koskevat säännökset vastaavat nykyisiä oikeudellisia ja yhteiskunnallisia käsityksiä. Oikeudellisten käsitysten osuus on mietinnössä arvioitu kattavasti erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien kannalta. Sitä vastoin yhteiskunnallisten käsitysten arviointi on toimikunnan työssä paljolti sivuutettu. Valtakunnansyyttäjänviraston käsityksen mukaan todistelua koskevien säännösten uudistamisessa ei tulisi pelkästään olla kysymys ihmisoikeustuomioistuimen tai korkeimman oikeuden uusimman ratkaisukäytännön teknisestä implementoinnista lainsäädäntöön. Myös toimeksiannossa tarkoitettuihin yhteiskunnallisiin näkemyksiin tulisi kiinnittää huomiota. Anglosaksiseen oikeusperinteeseen tukeutuvan hyödyntämiskiellon taustalla vaikuttavat esimerkiksi täysin toisenlaiset yhteiskunnalliset näkemykset kuin ne, jotka Suomessa ovat vallalla. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa hyödyntämiskielto ei ole niinkään prosessuaalinen oikeus vaan valtiosääntöoikeudellinen oikeusturvakeino poliisin väärinkäytöksiä vastaan. Taustalla on lähtökohtainen epäluottamus poliisin ja valtion toimintaa kohtaan. Manner-Euroopassa, varsinkaan Suomessa, tällainen ajattelu ei kohtaa yleistä oikeustajua. Tutkimusten mukaan yleinen luottamus poliisin toimintaan on Suomessa erittäin korkealla tasolla - korkeammalla kuin luottamus syyttäjälaitoksen, tuomioistuinten tai oikeusministeriön toimintaan. Yhteiskunnallisten käsitysten huomioon ottamisessa on kysymys ennen muuta siitä, missä määrin oikeudellisen koneiston asianmukaisen toiminnan ja kansalaisten sitä kohtaan tunteman luottamuksen voidaan katsoa vaativan kasuistisia säännöksiä ja amerikkalaistyyppisen prosessikikkailun mahdollistamista. Pikemminkin saattaisi olla perustel- 16

17 lumpaa entisestään korostaa vapaan todisteiden harkinnan ja siis terveen lautamiesjärjen merkitystä todisteiden arvioinnissa. Nyt kehitys on kuitenkin menossa toiseen suuntaan. Yleisenä toiveenaan Valtakunnansyyttäjänvirasto esittää, että oikeusministeriössä seurattaisiin todistajansuojeluun liittyvää kansainvälistä kehitystä erityisesti whistle blowing -tyyppisten tilanteiden kannalta. Whistle blowing on monissa maissa käytännössä merkittävin ase korruption vastaisessa taistelussa. Järjestelmä ei kuitenkaan toimi ilman riittävää anonymiteettiä. Näiden kysymysten arvioinnissa ei tulisi liiaksi lähteä siitä, ettei asia koske meitä, koska meillä ei ole korruptiotakaan. Esimerkiksi vaalirahoitukseen ja kansainvälisiin tarjouskilpailuihin liittyvien juttujen yhteydessä on havaittu, että sen sukuisia ilmiöitä saattaa löytyä meiltäkin. Valtakunnanvoudinvirasto toteaa, että mietinnössä on ehdotettu kuultavien ryhmästä luopumista. Valtakunnanvoudinvirasto pitää tätä ehdotusta ongelmallisena, mikäli se on tarkoitettu koskemaan myös asioita, jotka käsitellään hakemusasioiden käsittelyjärjestyksessä. Ulosottovalitusasiat käsitellään hakemusasioiden käsittelyjärjestyksessä. Laajasti ottaen hakemusasiat kuuluvat siviililainkäytön piiriin, vaikka hakemuslainkäyttö on perinteisesti luokiteltu sijoittuvaksi siviiliprosessin ulkopuolelle. Ulosottovalitusasia ei kuitenkaan ole varsinainen hakemusasia vaan muutoksenhakuasia. Ulosottovalituksen käsittelyssä käräjäoikeudessa noudatetaan ulosottokaaren 11 luvun 15 :n 1 momentin mukaan soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 8 luvun säännöksiä eli ne käsitellään hakemusasioiden käsittelyjärjestyksessä. Mietinnöstä ei suoraan selviä, onko kuultavien ryhmästä luopuminen tarkoitettu koskemaan myös hakemusasioiden käsittelyjärjestyksessä käsiteltäviä ulosottovalitusasioita ja sitä kautta ulosottokaaren 11 luvun 15 :n 2 momenttiin perustuvaa ulosottomiesten kuulemista kuultavan asemassa. Ulosottomiehiä on tuomioistuimissa käsitelty näissä tapauksissa nimenomaan kuultavina, ei todistajina. Tämä ei kuitenkaan ole poikkeuksetonta, vaan toisinaan ulosottomiehiä on kuultu myös todistajina. Todettakoon, että korkein oikeus on päätöksessään 2008:21 katsonut, että riitaisessa ulosottoasiassa asianosaisella on oikeus halutessaan saada asia suulliseen käsittelyyn. Tällöin asian käsittelyyn tulee tai voidaan tuomioistuimen niin harkitessa soveltaa oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 4 :n 2 momentin mukaisesti riita-asian käsittelystä säädettyä järjestystä. Näin edellä mainittu ehdotus kuultavien ryhmästä luopumisesta voi Valtakunnanvoudinviraston käsityksen voi tulla koskemaan myös ulosottovalitusasioita, vaikka lähtökohtaisesti ulosottovalitusasiat ovat hakemusasioita, eivät varsinaisia riitatai rikosasioita. Joka tapauksessa muutos tulisi koskemaan ulosottomiehen asemaa ulosottokaaren 10 luvussa tarkoitetuissa täytäntöönpanoriita-asioissa, jotka käsitellään luvun 6 :n mukaisesti riita-asioina. Valtakunnanvoudinvirasto tuo käsityksenään esiin sen, että niin ulosottovalitus- kuin täytäntöönpanoriita-asioita tuomioistuimissa käsiteltäessä ulosottomiesten tulisi olla kuultavan asemassa, ei todistajana. Tätä perustellaan seuraavilla seikoilla. Ulosottovalituksen voi ulosottokaaren 11 luvun 1 :n mukaan tehdä se, joka katsoo ulosottomiehen päätöksen tai toimen loukanneen hänen oikeuttaan. Ulosottovalitusasiassa asianosaisia ovat siten niin velallinen, velkoja kuin se sivullinen, joka katsoo 17

18 toimen tai päätöksen loukanneen oikeuttaan. Ulosottomies ei sen sijaan ole asianosainen. Todettakoon, että valtaosa valituksista on joko velallisen tai sivullisen tekemiä. Velkojat valittavat vain harvoin. Suuri osa valituksista ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, johon ulosottomiehen tulee ulosottokaaren 11 luvun 10 :n perusteella antaa kirjallinen lausunto. Lausunnon tulee ulosottokaaren 11 luvun 11 :n mukaan sisältää selvitys täytäntöönpanotoimista sekä perusteltu kannanotto valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja seikoista, johon vaatimus perustuu. Kun valitus on velallisen tai sivullisen tekemä, eivät velkojat välttämättä lausu mitään valittajan esittämistä vaatimuksista tai lausunnon antaessaankin viittaavat pelkästään ulosottomiehen lausuntoon. Merkittävä määrä ulosottovalituksia ratkaistaan kuitenkin myös niin, että asiassa järjestetään suullinen käsittely. Vaikka velkojat ovat asianosaisia, he eivät useinkaan tule istuntokäsittelyyn. Mahdollisessa lausumassaankin he edellä kerrotuin tavoin viittaavat vain ulosottomiehen lausuntoon, mutta eivät heitä mitenkään erikseen nimeä todistajiksi. Myöskään valittajina olevat velalliset tai sivulliset eivät juuri nimeä ulosottomiehiä todistajiksi. Kun tuomioistuimen on kuitenkin velkojien poissaolosta huolimatta ratkaistava valitus ja kun tuomioistuimen tulee ulosottokaaren 11 luvun 15 :n 2 momentin mukaan nimenomaan kuulla ulosottomiestä lausunnon lisäksi myös muutoin, jollei sitä voida pitää tarpeettomana, kutsuvat tuomioistuimet tämän vuoksi ulosottomiehen kuultavaksi. Ulosottomiehiä kuullaan siis virkansa puolesta. Ulosottomiehen kuuleminen on tarpeen erityisesti myös sen vuoksi, että tuomioistuin voi ulosottokaaren 11 luvun 16 :n perusteella tutkia ulosottomiehen toimen tai päätöksen oikeellisuuden myös valituksessa ja vastauksessa esitettyjä seikkoja laajemmin ja tällöin on tarpeen, että ulosottomies on läsnä, kun tällaiset seikat mahdollisesti tulevat esiin. Kutsuessaan ulosottomiehiä kuultavaksi tuomioistuimeen on heitä tuomioistuinkäytännössä edellä kerrotuin tavoin tuomioistuimesta riippuen käsitelty joko kuultavina tai todistajina. Kun ulosottomiehet ovat olleet kuultavina, he ovat voineet olla läsnä koko käsittelyn ajan. Käsittelyn aikana voi tulla esiin asioita, jotka liittyvät ulosottoasian tapahtumankulun eri vaiheisiin. Näin he ovat voineet käsittelyn aikana lausua muustakin kuin vain siitä, mitä heiltä nimenomaan on kysytty. Siten kaikki päätöksen tekoon vaikuttaneet seikat tulisivat esiin. Näin erityisesti silloin kun kyse on ulosottokaaren 3 luvun 70 :n mukaisista tiedoista, jotka ulosottoviranomainen kyseisen lainkohdan nojalla saa ilmaista tuomioistuimelle ulosottovalitusasian, täytäntöönpanoriidan tai takaisinsaantikanteen käsittelyä varten. Kun he ovat todistajina, he ovat läsnä vain sen ajan kuin heitä kuullaan todistajina. Kun velkojat eivät useinkaan ole paikalla, saattavat todistajana kuulluille ulosottomiehille esitetyt kysymykset olla yksipuolisia, vain valittajan näkökulmasta esitettyjä ja koskea vain valittajan edun mukaisia seikkoja, ellei sitten tuomari käytä kyselyoikeuttaan. Valtakunnanvoudinviraston käsityksen mukaan ulosottovalitusasioita tuomioistuimissa käsiteltäessä tulisi ulosottomiesten nimenomaan ja ainoastaan olla kuultavan asemassa eikä lainkaan todistajana. Kuten edellä on todettu, ei käytäntö ole kaikkialla ollut nyt- 18

19 kään yhdenmukainen. Kun ulosottoasiassa usein on kysymys siitä, mitä toimenpiteitä ulosottomies on tehnyt, ei ole asianmukaista, että ulosottomies itse todistaa, mitä toimia hän on tehnyt. Risto Koulu onkin teoksessaan Muutoksenhaku ulosotossa todennut sivuilla , että ulosottomiesten käyttämistä todistajina on syytä välttää, koska se hämärtää hänen rooliaan täytäntöönpanoviranomaisena ja herättää epäilyjä ulosottomiehen puolueettomuudesta. Mikäli ulosottomies olisi puhtaasti todistajan asemassa, voisi eteen tulla ongelmallisia tilanteita. Esimerkiksi, jos valituksen tehnyt velallinen nimeää ulosottomiehen todistajaksi, mutta luopuu juuri ennen käsittelyä todistajan kuulemisesta. Voiko tuomioistuin sen jälkeen kutsua ulosottomiehen todistajaksi ja jos sitten kutsuu, onko hän silloin tuomioistuimen nimeämä todistaja? Ulosottomiehen asema ei ole verrattavissa esimerkiksi sellaisen poliisimieheen, joka voi todistaa esimerkiksi siitä, että hän on todennut autoilijan ajaneen ylinopeutta tai nähnyt hänen ajavan päin punaista. Tällöin hän ei todista omasta tekemisestään, vaan syytetyn teoista. Eri asia sitten on, jos ulosottomies on ollut ulosottokaaren 3 luvun 26 :n tarkoittama toimitustodistaja, joka voi todistaa siitä, mitä toinen ulosottomies on hänen läsnä ollessaan tehnyt. Täytäntöönpanoriita-asioiden osalta Valtakunnanvoudinvirasto toteaa, että niissä asianosaisia ovat UK 10:8 :n mukaan ulosottoasian hakija tai velkoja ja vastaaja sekä sivullinen, jonka oikeutta täytäntöönpano koskee. UK 10:15 :n mukaan tuomioistuimen tulee kuulla ulosottomiestä, ellei sitä voida pitää tarpeettomana. Täytäntöönpanoriitaasioissa ulosottomiehen kuulemisessa ja asemassa eteen tulevat samanlaiset ongelmat kuin ulosottovalitusasioidenkin yhteydessä. Tuomioistuinkäytännössä heitä on kuultu vastaavalla tavalla kuin ulosottovalitusasioissa eli heitä on vaihtelevasti kuultu kuultavan asemassa tai todistajana. Toisaalta mikäli kuultavien ryhmästä luopumisessa on kysymys vain siitä, että kaikkia muita kuin asianosaisia on voitava kuulla todistajana, niin voisiko ajatella sellaista vaihtoehtoa, että kuultaessa ulosottomiehiä todistajina ulosottovalitus- ja täytäntöönpanoriita-asioissa, he voisivat edellä kerrotuista syistä olla läsnä koko oikeuskäsittelyn ajan. Tälle ei liene sellaisia esteitä, jotka perinteisesti estäisivät todistajaa olemasta läsnä koko käsittelyn ajan. Valtakunnanvoudinvirasto katsoo, että joka tapauksessa ulosottomiesten asema ulosottovalitus- ja täytäntöönpanoriita-asioissa olisi hyvä ratkaista tässä yhteydessä puoleen tai toiseen, sillä nykyistä oikeuskäytäntöä, jossa ulosottomiestä tuomioistuimesta tai tuomaristakin riippuen toisinaan pidetään kuultavana ja toisinaan todistajana, ei voida pitää tyydyttävänä. Korkein oikeus toteaa, että kysymyksessä on laaja ja tärkeä säädöskokonaisuus. Toimikunnan tehtävä on ollut haasteellinen muun ohella siltä osin, että lainsäädäntömme tulisi täyttää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetetut edellytykset. Mietinnössä ehdotetaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvien todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevien säännösten uudistamista. Ehdotukset merkitsevät pitkälti voimassa olevan sääntelyn ajantasaistamista sitä koskevan vakiintuneen sovel- 19

20 tamiskäytännön pohjalta. Mietintö sisältää kuitenkin eräitä periaatteellisesti merkittäviä uudistamisehdotuksia, jotka näyttävät ongelmallisilta ja joita tulisi perusteellisemmin arvioida jatkovalmistelussa. Myös lainsäädäntöteknisesti ehdotus on monin paikoin epäselvä ja puutteellinen, ja eräät keskeiset kysymykset näyttäisivät jätetyn pelkästään säännösten perusteluissa esitettyjen epäselvien kannanottojen ja tulkintojen varaan. Ehdotettu sääntely ja sen perustelut tulisikin jatkovalmistelussa käydä perusteellisesti uudelleen läpi. Tässä yhteydessä korkein oikeus voi jatkovalmistelua silmällä pitäen kiinnittää huomiota vain eräisiin keskeisiin periaatteellisiin muutosehdotuksiin, joihin näyttäisi liittyvän sekä asiallisia että lainsäädäntöteknisiä ongelmia. Korkeimman oikeuden lausunnossa nyt esiin nostettujen kysymysten lisäksi esimerkiksi editiosääntelyä koskevia kysymyksiä tulisi jatkovalmistelussa pohtia perusteellisemmin. Helsingin hovioikeus lausuu, että toimikunnan tehtävänä on ollut arvioida todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevien säännösten uudistamista. Hanke on tarpeellinen. Edellinen laajempi todistelumenettelyä koskeva kokonaisuudistus on vuodelta 1948 ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytännöstä on aiheutunut selviä muutospaineita kansalliseen menettelyyn. Hovioikeus suhtautuukin sääntelyn kokonaisuudistukseen myönteisesti. Hovioikeus kiinnittää lausunnossaan yksityiskohtaisemmin huomiota periaatteellisesti merkityksellisimpiin ehdotuksiin. Yleisvaikutelma mietinnöstä ja muutosehdotuksista on periaatelinjausten puuttuminen ja muutosehdotusten viimeistelemättömyys. Usein ehdotetusta säännöksestä ei ilmene, mikä on pääsäännön mukainen menettely, vaan säännellään ainoastaan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöön nojautuvista poikkeuksista. Myöskään todistelun välittömyyden ja parhaan todistusaineiston hyödyntämisen periaatteita ei ole kaikissa esitetyissä muutoksissa otettu riittävästi huomioon. Todistelulainsäädännön uudistamista on mietinnössä tarkasteltu käräjäoikeuden näkökulmasta. Muutoksenhakutuomioistuimissa esiintyvät todistelua koskevat kysymykset on mietinnössä pääosin sivuutettu. Helsingin hovioikeuden mukaan olisi erikseen arvioitava, olisiko syytä muuttaa todistajien palkkioiden ja valtion varoista maksettujen todistelukustannusten takaisin korvaamisen osalta vallitsevaa järjestelmää. Mietinnössä lausutun mukaan ehdotetuilla muutoksilla ei ole mainittavaa taloudellista vaikutusta viranomaistoimintaan. Kustannusvaikutuksia on kuitenkin esimerkiksi anonyymin todistelun edellyttämillä äänenmuunnoslaitteistojen hankinnalla. Helsingin hovioikeus toteaa, että kuultavan asemalla ei ole vaikutusta hänen kertomuksensa luotettavuuden arviointiin. Toimikunnan esittämä muutos jää siten lähinnä terminologiseksi ja oikeudenkäynnissä todistelutarkoituksessa kuultavia on edelleenkin kolme ryhmää: todistajat ja asianosaiset sekä näiden välimuotona oleva kuultavien ryhmä. Tällaisesta terminologisesta muutoksesta aiheutuu uusia oikeudellisia tulkintaongelmia esimerkiksi silloin, kun todistajan rooli muuttuu kesken oikeudenkäynnin asianosaiseksi. Nykyinen sääntelytapa saattaa olla jopa selkeämpi, kun jo lähtökohtaisesti, 20

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91 Lyhenteitä X JOHDANTO 1 1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistaminen ja sen tausta 1 2. Todistelun kohde ja keskeiset käsitteet 5 3. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun soveltamisala 12 4. Todistelu osana oikeudenkäyntiä

Lisätiedot

HE 46/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaarta.

HE 46/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaarta. Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Näytön arviointi. Ympäristörikostutkinnan seminaari Laamanni Anders Cederberg

Näytön arviointi. Ympäristörikostutkinnan seminaari Laamanni Anders Cederberg Näytön arviointi Ympäristörikostutkinnan seminaari 29.11.2017 Laamanni Anders Cederberg Esityksen rakenne Yleistä todistelusta Henkilötodistelusta Teknisestä todistelusta Tulevaisuuden näkymiä Yleistä

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

TODISTELU OIKEUDENKÄYNNISSÄ

TODISTELU OIKEUDENKÄYNNISSÄ TODISTELU OIKEUDENKÄYNNISSÄ PASI PÖLÖNEN ANTTI TAPANILA TODISTELU OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ tietosanoma helsinki Kirjoittajat ja Tietosanoma Oy ISBN 978-951-885-393-3 KL 33.6 Tietosanoma Bulevardi 19 C 00120

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

ASETTAMISPÄÄTÖS OM 18/41/ OM031:00/2010. Jakelussa mainituille TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

ASETTAMISPÄÄTÖS OM 18/41/ OM031:00/2010. Jakelussa mainituille TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS OM 18/41/2010 15.11.2010 OM031:00/2010 Jakelussa mainituille TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Oikeusministeriö on tänään asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on laatia ehdotus oikeudenkäymiskaaren

Lisätiedot

Palkan ulosmittauksen kehittäminen

Palkan ulosmittauksen kehittäminen 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2011 1.8.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin:

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin: Suomen syyttäjäyhdistys Lausunto 03.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Suomen syyttäjäyhdistys ry. pääosin kannattaa

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

HE 245/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 245/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolainkäyttölain todistelusäännöksiä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirasto Lausunto ISAVI/2705/05.01.01.02/2017 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Maistraattien

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä muutoksenhakua käräjäoikeudesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona 26.5.1993 1 ) 2 kello 10.00 Nimenhuuto Päätösvaltaisuus HE 63 laiksi rangaistusmääräysmenettelystä 1a eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Ilmoitetaan

Lisätiedot

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Edita Prima Oy, Helsinki 2012 9.11.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 2 ja 8, 14 luvun 1, 15 luvun 17, 17 luku, 24

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2011 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Palkan ulosmittauksen

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö OM18/41/2010, OM031:00/2010

Viite: Lausuntopyyntö OM18/41/2010, OM031:00/2010 VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 28.2.2013 PL 194 01301 Vantaa Oikeusministeriö PL 25 00230 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 12.11.2012 OM18/41/2010, OM031:00/2010 Asia: Lausunto oikeusministeriön toimikuntamietinnöstä

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 1. EIS 6 artiklan soveltamisala 1 1.1 Henkilöllinen 1 1.2 Ajallinen 1 1.3 Asiallinen 3 2. EIS 6 artiklan rakenne ja tulkintaperiaatteet

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Talentum Helsinki 2009 Juridica-kirjasarjassa ilmestyneet teokset: 1. Hallintomenettelyn

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto puh (09) 191 22 766 faksi (09) 191 22 762 s-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Toimitettu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2002 vp. hallituksen esityksen oikeudenkäymiskaaren. säännösten muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2002 vp. hallituksen esityksen oikeudenkäymiskaaren. säännösten muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2002 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren eräiden todistelua, kiireelliseksi julistamista ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta JOHDANTO

Lisätiedot

Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta. Lausunnonantajan lausunto. Korkein oikeus. Lausunto OH2017/85. Asia: OM 15/41/2016

Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta. Lausunnonantajan lausunto. Korkein oikeus. Lausunto OH2017/85. Asia: OM 15/41/2016 Korkein oikeus Lausunto 31.08.2017 OH2017/85 Asia: OM 15/41/2016 Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta Lausunnonantajan lausunto Lausuntonne mietinnöstä Tiedustelutoiminnan valvonta Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Oikeusministeriö on pyytänyt hovioikeudelta lausuntoa edellä mainitusta mietinnöstä. Hovioikeus esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Oikeusministeriö on pyytänyt hovioikeudelta lausuntoa edellä mainitusta mietinnöstä. Hovioikeus esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa. VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 1.2.2013 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto oikeusministerio@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 12.11.2012, OM 18/41/2010, Todistelutoimikunnan mietinnöstä Todistelu yleisissä

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91 Lyhenteitä X JOHDANTO 1 1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistaminen ja sen tausta 1 2. Todistelun kohde ja keskeiset käsitteet 5 3. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun soveltamisala 12 4. Todistelu osana oikeudenkäyntiä

Lisätiedot

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsinki 4.2.2016 Dnro 287/5/2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Lakivaliokunta on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä lähettämään edustajansa kuultavaksi asiantuntijana HE 137/2015 vp hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Oikeusministeriölle. Presidentti. Mikko Könkkölä HELSINGIN HOVIOIKEUS

Oikeusministeriölle. Presidentti. Mikko Könkkölä HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 91/7074/2016 Salmisaarenranta 71 PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite heisinki.ho@oikeus.il 14.4.2016 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. 1 luku. Julkisuusperiaate. Soveltamisala ja lain suhde muihin säännöksiin. 2 luku. Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus

Laki. 1 luku. Julkisuusperiaate. Soveltamisala ja lain suhde muihin säännöksiin. 2 luku. Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus 47 ehdotukset 1. oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Julkisuusperiaate Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan.

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 16.10.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 41/2017 vp eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi Valtakunnansyyttäjänvirasto Lausunto 30.03.2017 Dnro 18/61/17 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa

Lisätiedot