SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Tilikauden 2013 tilinpäätös, allekirjoitus... 2 Pykälän liite: Tilikauden 2013 tilinpäätös, tasekirja Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen Henkilöstösihteerin viran lakkauttaminen Turvallisuussuunnitelman hyväksyminen Pykälän liite: Turvallisuussuunnitelma Teuvan Vuokratalot Oy:n talouden sopeutustoimet Lehtiharjun alueen kehittäminen, Kirkonseudun asemakaavamuutoksen laadinta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadinta Koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen suunnittelun lähtökohdat ja toteutustavan valinta Koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen II vaiheen valtionosuus Oikaisuvaatimusohjeet

2 -1, KHALL :00 Sivu 1 Paikka %%%006 Aika %%%003 klo %%% Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Tuisku Minna-Liisa Tamsi Sakari puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 91 I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Rinta-Uppa Simo Mäntysaari Matti Salonen Markku Mäki Toivo Nummela Veli Lähde Marko valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri, asiantuntija rakennuttajainsinööri, asiantuntija, 90 kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Ennen kokousta klo Aatu Samppala esitteli Suupohjan Seutuverkko Oy:n tilinpäätöksen tärkeimpiä tunnuslukuja ja ajankohtaisia asioita. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Tamsi ja Paula Kaleva. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 91 Marko Lähde pöytäkirjanpitäjä :t Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Sakari Tamsi Paula Kaleva Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa %%%023 Marko Lähde, hallintojohtaja

3 83, KHALL :00 D: 78/2014 Sivu 2 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Tilikauden 2013 tilinpäätös, allekirjoitus Dnro D/78/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p sähköposti; Khall 83 Kuntalain 67 :n mukaan Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (1336/97) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja tämän lain :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan ( /519) Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 68 a käsittelee konsernitilinpäätöstä ja sen mukaan ( /519) Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 69 :ssä käsittelee toimintakertomusta ja sen mukaan ( /519) Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun-

4 83, KHALL :00 D: 78/2014 Sivu 3 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus nan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden 2013 vuosikate oli euroa. Tulos oli euroa alijäämäinen. Toimintakulut olivat 39,9 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 39,9 milj. euroa. Taseen vapaassa omassa pääomassa on aikaisempien vuosien alijäämää euroa tuloksen myötä alijäämä nousee euroon. Alijäämän vuoksi kunnan seuraavassa talousarviossa tai sen käsittelyn yhteydessä on kuntalain 65 :n mukaan päätettävä toimenpiteistä, joilla alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus allekirjoittaa tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja antaa liitteen mukaisen tasekirjan ja muun tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

5 Sivu 4 TILINPÄÄTÖS 2013 TASEKIRJA Khall

6 Sivu 5 TEUVAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kunnanjohtajan katsaus 2 Katsaus vuoden 2012 toimintaan ja talouteen 3 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 10 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toteutumisvertailu 11 Tuloslaskelmaosa 11 Toiminnan rahoitus ja rahoitusosan toteutumisvertailu 12 Rahoitusosa 13 Rahoitusasema ja sen muutokset 14 Tase 15 Kuntakonsernin toiminta- ja talous 16 Toimenpiteet toimintavuoden tuloksen johdosta 16 Talousarvion toteutumisvertailu Käyttötalouden toteutumisvertailu 18 Ylin päätöksenteko ja valvonta 20 Hallinto- ja elinkeinotoimi 21 Päävastuualueen päällikön katsaus 21 Kunnanhallitus 22 Tulevaisuuslautakunta 30 Sivistystoimi 32 Päävastuualueen päällikön katsaus 32 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 34 Vapaa-ajanlautakunta 46 Tekninen toimi 50 Päävastuualueen päällikön katsaus 50 Tekninen lautakunta 53 Jätelautakunta 63 Rakennuslautakunta 64 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 66 Rahoituslaskelma 67 Tase 68 Talousarvion investointiosan toteutumisvertailu Liitetiedot Konsernitilinpäätös Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Teuvan kunnan henkilöstöraportti Teuvan kunnan tilikauden 2012 tilinpäätöksen allekirjoitus 112

7 Sivu 6 TEUVAN KUNTA 2 TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Vuonna 2013 koko maassa keskusteltiin tavattoman paljon kuntarakenneuudistuksesta sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenneuudistuksesta. Työryhmät työskentelivät, valtioneuvosto määritteli kriteerejä ja kunnat antoivat lausuntoja. Kyseiset uudistukset ovat välttämättömiä ja oikeastaan jo pahasti myöhässä. Siksi näiden hankkeiden juuttuminen poliittiseen kiistelyyn saattaa osoittautua kohtalokkaaksi. Marraskuun loppuun mennessä kuntien tuli ilmoittaa valtiovarainministeriölle, minkä kuntien kanssa ne aikovat laatia kuntarakenneselvityksen kuntarakennelain mukaisen velvoitteen täyttämiseksi. Teuvan valtuusto päätyi äänestyksen jälkeen ilmoittamaan, että se on valmis päivittämään Kurikan kaupungin kanssa vuonna 2012 laaditun kuntaliitosselvityksen. Päätöksentekoa edelsivät neuvottelut naapurikuntien kanssa. Näissä neuvotteluissa Kurikka-vaihtoehto jäi ainoaksi ratkaisuksi, josta neuvotteluosapuolten kesken löytyi yhtäläinen näkemys. Vuonna 2013 laadittiin uusi säästöpaketti talouden sopeuttamiseksi. Kunta päätyi osana pakettia lomauttamaan koko henkilöstönsä kahdeksi viikoksi. Lomautukset ajoittuvat käytännössä vuosille 2013 ja Lomautusten toteutus on aiheuttanut paljon neuvotteluja ja paperitöitä. Vuoden investointihanke oli kiistatta koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus. Hanke tuli maksamaan 10,6 miljoonaa euroa. Tästä lisätöiden osuus oli 1,3 miljoonaa euroa. Hankkeen valmistuminen viivästyi käytännössä parilla kuukaudella. Alkuvuodesta 2014 uudet tilat on kuitenkin otettu käyttöön. Vuonna 2013 kunnanvaltuusto päätti ostaa Antti Kohtalalta 19,7 ha:n suuruisen määräalan kantatie pohjoispuolelta. Alueelle ryhdyttiin välittömästi kaavoittamaan uutta teollisuusaluetta. Teuvan kuntaa ja kunnanvaltuustoa kohtasi myös kaksi suruviestiä, kun kaksi merkittävää, pitkäaikaista vaikuttajaa poistui keskuudestamme. Vappuna saimme viestin JP Kankaan kuolemasta, ja syksyllä Teijo Toivonen menehtyi saatuaan sairauskohtauksen valtuustoseminaarin yhteydessä. Vuonna 2013 Teuvan kunnan taloudellinen tilanne koheni hieman. Silti alijäämää taseeseen muodostui lisää 1,3 miljoonaa euroa. Tätä kirjoitettaessa kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmä valmistelee esitystään uudesta säästöpaketista.

8 Sivu 7 TEUVAN KUNTA 3 Katsaus vuoden 2013 toimintaan ja talouteen Luottamushenkilöelimet 2013 Kunnanvaltuusto Lehtimäki Esko, puheenjohtaja Kallio Juhani, 1. varapuheenjohtaja saakka Rinta-Uppa Simo, 1 varapuheenjohtaja alkaen Mäntysaari Matti, 2. varapuheenjohtaja Erlands Kaj Palonen Juha Harjula Irma Panttila Eliisa Heikkilä Ville Ranta-Muotio Aulis Heinola Arto Riippi Johanna Kaleva Paula Ristiluoma Osmo Ketomäki Jaakko Sippola Eija Kiviluoma Jarmo Tamsi Sakari Kiviluoma Juha-Matti Toivonen Teijo Koivu Anneli, alkaen Tuisku Minna-Liisa Koski Sauli Uusitalo Kari Leppäniemi Jukka Viljanmaa Veikko Mäntylä Anu Åkerblad Irma Kunnanhallitus varsinainen jäsen Leppäniemi Jukka, puheenjohtaja Kaleva Paula, 1. varapuheenjohtaja Kiviluoma Jarmo, 2. varapuheenjohtaja Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Toivonen Teijo Tuisku Minna-Liisa henkilökohtainen varajäsen Koivu Anneli Sippola Eija Aho Hannu Ollikkala Ari Filppula Mauri Palonen Juha Åkerblad Irma Tamsi Sakari Paakkunainen Marja-Leena Keskusvaalilautakunta varsinainen jäsen Sievi-Korte Tero, puheenjohtaja Tuovila Ulla, varapuheenjohtaja Haapamäki Katri Honkilahti Katri Rantala Jouko varajäsenet varsinaisten jäsenten sijaan tulevassa järjestyksessä 1. Laitamäki Tapani 2. Lehto Raija 3. Niemi Kaisa 4. Birling Päivi 5. Luhtala Jorma 6. Törmä Risto

9 Sivu 8 TEUVAN KUNTA 4 Tarkastuslautakunta varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Koski Sauli, puheenjohtaja Erlands Kaj Harjula Irma, varapuheenjohtaja Saarela-Mäkynen Eija Panttila Eliisa Koivisto Arja Rinta-Uppa Simo Nevanperä Toni Rakennuslautakunta varsinainen jäsen Rinta-Uppa Simo, puheenjohtaja Ketomäki Jaakko, varapuheenjohtaja Nevanperä Toni Niemi Kaisa Paakkunainen Marja-Leena Saarela-Mäkynen Eija Snellman Helena Tanner Jyri Üidik Aimar henkilökohtainen varajäsen Uusitalo Ilmo Nevala Aulis Tamsi Harri Yli-Mannila Terttu Leppäniemi Tiina saakka Kokkinen Jaana alkaen Humalamäki Tapio Varamäki Anne-Marie Penttilä Pekka Üidik Heidi Tekninen lautakunta varsinainen jäsen Heikkilä Juhani, puheenjohtaja Erlands Kaj, varapuheenjohtaja Aho Hannu Filppula Mauri Hopiavuori Eija Kokkinen Jaana Ojanperä Marja-Leena Palonen Juha Salo Seija henkilökohtainen varajäsen Paakkunainen Marja-Leena Uusitalo Kari Metsäranta Esa Tapanainen Erkki Laurila Minna Nevanperä Toni Rehn Mirva Ketomäki Jaakko Wideroos Raija Tulevaisuuslautakunta varsinainen jäsen Mäntylä Anu, puheenjohtaja Harjunpää Markku, varapuheenjohtaja Alanko Tarja Annala Antti Filppula Martti Harjula Riikka Kaleva Heidi Korkeamäki Jaana Luopa Kalevi henkilökohtainen varajäsen Tapanainen Erkki Lehtola Kalevi Hietikko Annina Nisula Harri Viljanmaa Kaisu Viitala Pirkko Tamsi Noora Pukkila Ulriikka Lähteenmäki Risto

10 Sivu 9 TEUVAN KUNTA 5 Vapaa-ajanlautakunta varsinainen jäsen Kiviluoma Juha-Matti, puheenjohtaja Siltanen Mikko, varapuheenjohtaja Heikkilä Marika Kaleva Juho Koivu Anneli Laurila Minna Nisula Harri Saksa Sini Viljanmaa Veikko henkilökohtainen varajäsen Niemi Sari Pollari Tommi Halkola Jari Peltoniemi Timo Ravi-Pietilä Carmila Anttila Paula Ketomäki Jaakko Kytölä Päivi Kaleva Heidi Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta varsinainen jäsen Sippola Eija, puheenjohtaja Simpura Kari, varapuheenjohtaja Erlands Kaj Kujala Laura Panttila Eliisa Rehn Mirva Sievi-Korte Tero Syväluoma Saija Tamsi Sakari henkilökohtainen varajäsen Åkerblad Irma Filppula Martti Palonen Juha Leppäniemi Tiina saakka Viljanmaa Kaisu alkaen Talvitie Mikko Hautamäki Katja Harjunpää Markku Niemi Sari Paakkunainen Marja-Leena

11 Sivu 10 TEUVAN KUNTA 6 Väkiluku vuoden alussa Väestö osa-alueittain miehet naiset yhteensä Kirkonkylä Kk, taajama-alue Kk, haja-asutusalueet Kk, haja-asutus (ilman Luovankylää) Kk, Luovankylä Talouskylät (ilman Kirkonkylää) Horo Kauppila Norinkylä Perälä Riippi Äystö Muut Yhteensä NETTOMUUTTO Tammi-joulukuu 2012 ja 2013 Tammikuu Tammikuu Helmikuu + 17 Helmikuu 0 Maaliskuu - 1 Maaliskuu - 6 Huhtikuu - 11 Huhtikuu - 5 Toukokuu + 3 Toukokuu + 7 Kesäkuu - 15 Kesäkuu - 4 Heinäkuu + 7 Heinäkuu - 18 Elokuu - 10 Elokuu - 26 Syyskuu - 5 Syyskuu - 13 Lokakuu - 7 Lokakuu - 10 Marraskuu + 2 Marraskuu + 3 Joulukuu - 5 Joulukuu - 12 Yhteensä Yhteensä

12 Sivu 11 TEUVAN KUNTA 7 Väestön ikärakenne v v v. 75- v Työttömyysprosentit Teuva Etelä- Pohjanmaa Koko maa ,7 6,6 7, ,4 9,4 9, ,3 8,7 10, ,0 7,4 9, ,6 7,6 9, ,4 9,2 11,2 TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu joulukuu 2012 ja 2013 (Lähde: ELY-keskus) Kuukausi Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Miehiä Naisia Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Yli vuoden työttömänä Avoimia työpaikkoja Työttömyysaste Tammikuu ,1 Helmikuu ,8 Maaliskuu ,1 Huhtikuu ,7 Toukokuu ,6 Kesäkuu ,0 Heinäkuu ,1 Elokuu ,8 Syyskuu ,0 Lokakuu ,1 Marraskuu ,7 Joulukuu ,1 Tammikuu ,7 Helmikuu ,7 Maaliskuu ,0 Huhtikuu ,7 Toukokuu ,3 Kesäkuu ,9 Heinäkuu ,7 Elokuu ,4 Syyskuu ,8 Lokakuu ,7 Marraskuu ,9

13 Sivu 12 TEUVAN KUNTA 8 Kunnan toimintaympäristön kehitys Odotuksille euroalueen talouskasvun vahvistumisesta on nyt aiempaa parempia perusteita, sillä maltillinen kasvu on taloudellisten indikaattoreiden mukaan käynnistynyt ja laajemminkin kansainvälisessä taloudessa on positiivista virettä. Suomen tilanne ei kuitenkaan näytä yhtä hyvältä, sillä valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen bruttokansantuote supistui 1,2 prosenttia vuonna Vuoden 2014 kasvun odotetaan olevan maltilliset 0,8 prosenttia. Kasvun oletetaan tulevan pitkälti ulkomaankaupasta, sillä yksityisen kulutuksen ennustetaan polkevan paikallaan ja yksityisten investointien supistuvan edelleen. Ulkomaankaupan kehityksen uhkaksi on kuitenkin vuoden 2014 alkupuolella noussut kansainvälisessä politiikassa ilmenneet ristiriidat, jotka voivat pahimmillaan viedä pohjan vähäiseltäkin talouden kasvulta. Työmarkkinoiden tilanne pysyi yleiseen talouskehitykseen nähden hyvänä vielä vuonna 2012, mutta vuonna 2013 työllisyys heikentyi nopeasti ja työttömyysaste kohosi 8,2 prosenttiin. Vuonna 2014 työllisyystilanteen ennakoidaan edelleen heikentyvän. Nimelliset ansiot kohosivat vuonna 2013 arviolta 2,0 prosenttia, josta 1,4 prosenttia selittyy sopimuskorotuksilla. Kuntasektorilla ansiotaso nousi 1,5 prosenttia. Palkansaajien yhteenlaskettu käytettävissä olevan reaalitulo supistui viime vuonna 1,1 prosenttia, mihin vaikutti ennen kaikkea työllisyyden heikkeneminen. Kuluttajahinnat kohosivat keskimäärin 1,5 prosenttia. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena peräkkäisenä vuotena on heikentänyt entisestään julkisen talouden rahoitusasemaa hallituksen mittavista sopeutustoimista huolimatta. Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi 57 prosenttiin vuonna BKT:n kasvu on myös lähivuosina niin vaimeaa, ettei se yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Tulevaa kasvua hidastaa työikäisen väestön supistuminen ja talouden tuotantopotentiaalin hidas kasvu. Samanaikaisesti julkisen talouden ikäsidonnaiset menot jatkavat kasvuaan ikääntyneiden määrän kasvaessa. Tästä syystä Suomen julkisen talouden rahoitus on kestämättömällä uralla pitkällä aikavälillä. Talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi hallitus sopi elokuussa 2013 rakennepoliittisesta ohjelmasta, jossa päätettiin kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä. Tavoitteena on saavuttaa yhden miljardin euron vähennys kuntien toimintamenoissa vuoden 2017 tasossa. Kuntatalous vahvistui vuonna 2013 ennakoitua enemmän kuntien säästötoimien, pääasiassa henkilöstömenojen säästöjen sekä erityisesti eräiden verotuksen kertaerien seurauksena. Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Kuntatalous on kuitenkin kääntymässä selvästi heikkenevälle uralle vuonna 2014 heikon verotulojen kehityksen, palvelujen kysynnän kasvun ja uusien valtionosuusleikkausten takia. Teuvan kunnan talous ja toiminta Kunnan toiminnassa painottui toimintojen tehostamispyrkimykset taloudellisen epätasapainon korjaamiseksi. Tulos oli ollut kahtena edellisenä vuotena voimakkaasti negatiivinen ja talousarviossa vuodelle 2013 ennakoitiin noin - 1,5 milj. euron tulosta. Menojen kasvun hidastamiseksi kunnassa toteutettiin talouden tasapainottamisohjelma. Sopeuttamistoimien tuloksena toimintamenojen kasvu saatiin pysäytettyä lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyspalvelujen menoja, jotka nousivat vuonna 2013 noin 0,9 milj. euroa.

14 Sivu 13 TEUVAN KUNTA 9 Menojen onnistuneen hidastamisen ohella verotuloja kertyi 0,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Vuoden 2012 tilinpäätöksestä verotulot kasvoivat 9,8 prosenttia. Osasyynä verotulojen kasvulle oli kuitenkin verotulojen tilitysjärjestelmän kertaluonteiset muutokset, joita ei jatkossa ole luvassa. Muutoksen johdosta kunnalla tilitettiin joulukuussa vuoden 2012 jäännösveroja noin euroa, jotka aiemmassa rytmissä olisi tilitetty vasta tammikuussa Kunta haki valtiovarainministeriön harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja sitä myönnettiin Teuvalle 0,7 milj. euroa. Yhteensä valtionosuudet lisääntyivät vuoden 2012 tilinpäätöksestä 3,4 prosenttia. Talousarvioon nähden valtionosuuksia saatiin noin 0,8 milj. euroa arvioitua enemmän. Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi noin 13,3 milj. euroon, jolloin asukaskohtainen lainamäärä nousi euroon. Teuvan asukaskohtaisen lainamäärän ennakoidaan saavuttavan euron rajan jo vuonna Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vuosikate on noin 0,1 milj. euroa. Tilikauden tulos on milj. euroa, kun se edellisenä vuotena oli euroa. Tulos parani näin ollen noin 1,1 milj. euroa ja ylitti myös talousarviossa esitetyn arvion, joka oli euroa. Ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta ja verotilitysjärjestelmän kertaluonteista muutosta merkittävää tulosparannusta ei olisi tapahtunut. Tilinpäätös antaa pelkkien numeroiden valossa liian positiivisen kuvan kunnan taloudesta. Talouden tasapainottamista onkin välttämätöntä jatkaa myös tulevina vuosina. Henkilöstökulut Toteutuneet henkilöstökulut olivat noin 10,6 milj. euroa vuonna Maksettujen palkkojen ja palkkioiden osuus oli noin 7,6 milj. ja eläkkeiden noin 2,4 milj. euroa. Henkilöstöön kohdistuneista sopeuttamistoimenpiteistä johtuen henkilöstökulut vähenivät vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,4 milj. euroa eli 3,84 prosenttia. Investoinnit Vuoden 2013 talousarvion keskeisiä investointeja olivat talonrakennuksen, yleisten alueiden ja viemärilaitoksen toteutuneet hankkeet. Talonrakennuksen investoinnit ( ,06 euroa) olivat hammaslääkäritilojen suunnittelu sekä koulukeskuksen peruskorjaus, Henriikkakodin apuvälinekeskus ja hammaslääkärien väistötila. Pienempiä investointeja tehtiin mm. Lehtiharjussa. Vuoden aikana ostettiin Teak Oy:ltä Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin osakkeet ,55 eurolla. Oston jälkeen Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari on kunnan kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö. Liikennealueiden investoinneista ( euroa) mittavimpia olivat kaavateiden parantamis-, päällystys- sekä rakennushankkeet. Liiketoiminnan investoinneista ( euroa) merkittävimpiä olivat kaivojen saneeraustyöt ja muut viemäröintihankkeet sekä kaukolämmön liittymäjohtojen rakentaminen ja verkoston uusiminen.

15 Sivu 14 TEUVAN KUNTA 10 Merkittävin viemärilaitoksen pitkän tähtäimen kehittämishankkeista oli yhteispuhdistushankkeen suunnittelun jatkaminen yhdessä Närpiön kaupungin ja Metsä-Board Oyj:n kanssa. Vuoden aikana päivitettiin yhteistyösopimus teollisuuden ja kuntien välillä, jätettiin hakemus valtion vesihuoltoavustuksen saamiseksi sekä laadittiin selvitys yhteistyön taloudellisista vaikutuksista ja kuntien maksuosuuksista. Talonrakennuksen investointiohjelman euron mukaisista investoinneista toteutui vuoden aikana 68,21 %. Yleisten alueiden investointien toteutuma oli 177,5 % (sis. maaalueoston runsaat euroa kustannuspaikalla 9020, johon v budjetoitu euroa). Liiketoiminnan investointien toteutuma oli 30,2 %. Kokonaisuudessaan kunnan investointiohjelman toteutuma oli 68,2 %. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2009) mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten kunnan sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty sekä miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko niissä havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten valvontaa on mainituilla kohdealueilla tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Teuvan kunnan hallintosäännön 73 :n mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kuntakonsernin tarkastuksesta ja valvonnasta säädetään Teuvan kunnan konserniohjeessa (Kvalt ). Teuvan kunnan sisäinen valvonta on sisällöllisesti ohjeistettu kunnanvaltuuston hyväksymällä sisäisen valvonnan yleisohjeella. Pyrkimyksenä on sisällyttää ohjeen tavoitteet osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tämä edellyttää kaikessa toiminnassa laaja-alaista riskitietoisuutta, tavoitteiden tuntemista ja niihin sitoutumista. Päätöksellään kunnanvaltuusto on sitoutunut kaikkiin kunnan sisäisen valvonnan ohjeisiin. Samoin toimialojen johto ja kunnan johto seuraavat lainsäädännön ja asetusten muutoksia, hankkeiden toteutumista ja määrärahojen riittävyyttä. Lisäksi toimialojen toimintaa ohjeistetaan kunnan sisäisillä ohjeilla. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnalla on oikeus tutustua tytäryhteisöjen toimintaan ja saada tarvittaessa selvityksiä toiminnasta. Asioiden käsittelyvastuu kuuluu johtavien viranhaltijoiden toimivaltaan. Vireillä olevista ja päättyneistä prosesseista raportoidaan säännöllisesti. Sopimukset on viety diaariin ja niiden eräpäiviä ja voimassaoloaikoja seurataan. Valvontavastuu on esimiehillä. Diarisointia kehitetään ja tehostetaan, arkistonmuodostussuunnitelmaa on päivitetty uuden asianhallintaohjelmiston käyttöönoton yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan pääsääntöisesti toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun avulla. Lisäksi raportoidaan muutoksista tarvittaessa viranhaltijatasolle. Toiminnan tuloksellisuutta seurataan toimintakertomuksen, talouden toteutumaraporttien, välitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen avulla. Lisäksi käytetään maakunnallisia ja valtakunnallisia vertailuja arvioinnin pohjana.

16 Sivu 15 TEUVAN KUNTA 11 Kunnan vakuutukset kattavat henkilöriskit tapaturmien osalta, omaisuusriskit kiinteän ja irtaimen omaisuuden osalta, toiminnan riskit on vakuutettu keskeytysvakuutuksella sekä vastuuvakuutuksella. Ajoneuvoille on omat vakuutukset. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toteutumisvertailu Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee kunnan oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulonsiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat muodostamaan käsityksen kunnan taloudesta. Käyt- Tilinpäät. Budjetti+ Tilinpäät. TEUVAN KUNTA tö- TULOSLASKELMA muutosbud 2013 % 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , , ,00 106, Maksutuotot , , ,91 101, Tuet ja avustukset , , ,81 79, Muut toimintatuotot , , , TOIMINTATUOTOT , , ,04 100, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , , ,16 99, Palvelujen ostot , , ,78 105, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,62 96, Avustukset , , , Muut toimintakulut , , ,90 111, TOIMINTAKULUT , , ,48 103, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , Verotulot , , ,17 104, Valtionosuudet , , ,00 104, Rahoitustuotot ja -kulut , , , VUOSIKATE , , ,79-88, Poistot ja arvonalentumiset , , ,85 96, TILIKAUDEN TULOS , , ,06 83,3 Tuloslaskelman toimintakate ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuodelta 2013 toimintakate on -34,6 milj. euroa, mikä tarkoittaa katteen heikkenemistä 2,46 prosentilla. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 13,17 prosenttia. Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myyntija maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta (86,83 %) osoittaa taas, paljonko toimintakuluista jää rahoitettavaksi verotuloina ja valtionosuuksina. Käyttökate osoittaa varsinaisen toiminnan tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja. Verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet ovat kunnan toimintamenojen kattamiseen tarkoitettua säännöllistä tulorahoitusta, jonka jälkeen käyttökatteen tulisi olla ylijäämäinen. Vuoden 2013 käyttökate osoittaa ,73 euroa ylijäämää.

17 Sivu 16 TEUVAN KUNTA 12 Vuosikatetta eli kunnan rahoitustulosta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulisi kattaa vähintään poistot eli pitkävaikutteisten tuotantotekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Vuoden 2013 vuosikate osoittaa 0,1 milj. euron ylijämää ja poistojen määrä on 1,35 milj. euroa. Vuosikate asukasta (5767) kohti on 16,36 euroa. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksen käsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Tilikauden tulos vuonna 2013 on ,06 euroa alijäämäinen. Toiminnan rahoitus ja rahoitusosan toteutumisvertailu Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan tilinpäätöstä. Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelma samoin kuin tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Rahoituslaskelma esitetään tilinpäätöksessä pakollisena informaationa, joka täydentää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista, pääomarahoituksesta sekä rahoitusaseman muutoksista. Kunnan rahoituslaskelma esitetään ns. kassavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät. Rahoituslaskelmasta käy erikseen ilmi rahoitustoiminnan nettokassavirta. Sitä varten rahoitustoiminnan kassavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainojen ja lainakannan muutokset. Niiden jälkeen esitetään maksuvalmiuteen vaikuttavat omien pääomien muutokset. Kunnan rahoituslaskelma laaditaan suoriteperusteisesti.

18 Sivu 17 TEUVAN KUNTA 13 RAHOITUSLASKELMA Toteutuma Toteutuma TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA 9320 VUOSIKATE , , TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 1 452, , TOIMINNAN RAHAVIRTA , , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9355 INVESTOINTIMENOT , , RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT , , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS , , ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET , , LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS , , PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , , LAINAKANNAN MUUTOKSET , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , , VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , , SAAMISTEN MUUTOS , , KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , , MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , , RAHAVAROJEN MUUTOS , , RAHAVARAT , , RAHAVARAT , , RAHAVAROJEN MUUTOS , ,74 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti oli 1,28 %. Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden (98,72 %), mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

19 Sivu 18 TEUVAN KUNTA 14 Pääomamenojen tulorahoitus oli 1,20 % Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Antolainojen nettolisäys voi kaavassa olla negatiivinen, mikäli lyhennykset ovat lainanantoa suuremmat. Lainan lyhennyksillä tarkoitetaan kaavassa rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä. Lainanhoitokate oli 0,38, kun vuonna 2012 se oli -5,18 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta kahdeksalla. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Jos tunnusluvun arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Maksuvalmius Kassavarat olivat 0,8 milj. euroa (2,3 milj. euroa v. 2012). Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut olivat 57,0 milj. euroa. Kassan riittävyys oli 5 päivää. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivinä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Rahoitusasema ja sen muutokset Tasetarkastelu Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Toimintakertomuksessa tasetiedot tulee esittää siten eriteltynä, että niistä voidaan laskea taseen tunnusluvut. Kuntajaoston tasetarkastelusta antaman yleisohjeen mukaisesti tarkemmin eritelty, sentin tarkkuudella laadittu tase esitetään tasekirjan tilinpäätöslaskelmat osassa.

20 Sivu 19 TEUVAN KUNTA 15 TEUVAN KUNTA TASE VASTAAVAA 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 1002 Aineettomat hyödykkeet 690, , Aineelliset hyödykkeet , , Sijoitukset , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , VAIHTUVAT VASTAAVAT 1501 Vaihto-omaisuus , , Saamiset , , Rahat ja pankkisaamiset , , VASTAAVAA , , VASTATTAVAA 2001 OMA PÄÄOMA 2002 Peruspääoma , , Edellisten tilikausien yli/alijäämä , , Tilikauden yli-/alijäämä , , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2301 Valtion toimeksiannot 824, Lahjoitusrahastojen pääomat , , Muut toimeksiantojen pääomat , , VIERAS PÄÄOMA 2401 Pitkäaikainen , , Lyhytaikainen , , VASTATTAVAA , ,08 Taseen tunnusluvut: Omavaraisuus-% 51,5 =100x (oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma-saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee suurta velkaantuneisuutta. Rahoitusvarallisuus euro/asukas = (saamiset+rahoitusarvopaperit+rahat ja pankkisaamiset)-(vieras pääoma-saadut ennakot)/ asukasmäärä Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus-% 47,3 =100x (vieras pääoma-saadut ennakot)/käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku