Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja Alanen Tuomo jäsen Hirvelä Sirkka jäsen Koskinen Pentti jäsen Laaksonen Erja jäsen Putkonen Aira jäsen Sahala Eila jäsen Hakonen Eero varajäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Merja valtuuston pj. Rajala Sanna valtuuston I vpj. Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Juven Marja-Liisa henkilöstön edustaja Poissa Loberg Hannu II varapuheenjohtaja Paavuori Heikki valtuuston II vpj. Käsitellyt asiat :t 1-19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Piritta Rantanen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Pentti Koskinen Erja Laaksonen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 1 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 2 Henkilöstösuunnitelma 2014 ja Työohjelma I/ Lausunto Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavaluonnoksesta 11 5 Lukion investointi 13 6 Jämsän alueen jäähallien käyttösopimusten hyväksyminen 19 7 Ostotarjous tilasta Korpivehmas sekä rauhoituskorvausesitys osasta tiloja Uusi-Mella ja Jokela Jämsän kaupungin Patalan kylässä / tarkennettu rauhoituskorvausesitys 22 8 Lausunto kuntien valtionosuusuudistuksesta 25 9 Selvitys hammashoidosta Kiinteistö Oy Jämsänmäen talouden tervehdyttäminen / Heikinkuja ja Latvatie 11 Talousarvion kuukausiraportti IV / lokakuu 2013 ja alustava tilinpäätösennuste 12 Talousarvion 2014 toimeenpano-ohjeet ja hallinnon käyttösuunnitelma 13 Jämsänkosken laboratorionäytteenottopisteen siirtäminen/otto-oikeuden käyttäminen 14 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / Apulaiskaupunginjohtajan irtisanoutuminen alkaen Veteraanien kokoustila ja arkistoasia Riskienhallinnan ohjeistus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 53 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 1 Päätös Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehu, henkilöstöjohtaja Auli Korhonen, sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, kaupunginarkkitehti Kari Vaara, tekninen johtaja Tarja Kuisma ja talousjohtaja Ari Luostarinen.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Henkilöstösuunnitelma 2014 ja / /2014 Khall 2 Valmistelija: henkilöstöjohtaja, puh Kaupunginhallitus talousarvioraamia antaessaan asetti hen ki lös töme no jen säästötavoitteeksi vuodelle 2014 noin 4 miljoonaa euroa (noin 100 henkilötyövuoden verran). Säästötavoite jaettiin hen ki löstö mää rän mukaisessa suhteessa eri toimialoille toteutettavaksi seuraa valla tavalla: Sosiaali- ja terveystoimi 40 htv 1,6 milj. euroa Sivistystoimi 30 htv 1,2 milj. euroa Ateria 15 htv 0,6 milj. euroa Yhdyskuntatoimi 8 htv 0,32 milj. euroa Yleishallinto 5 htv 0,2 milj. euroa Lautakunnat käsittelivät talousarvionsa ja ehdottivat henkilöstönsä vä hen tä mis toi men pi teet niille annetun raamin mukaisesti. Myös kaupun gin hal li tuk sen talousarvioehdotus valtuustolle oli raamissa an netun tavoitteen mukainen. Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös ei si säl tä nyt merkittäviä muutoksia lautakuntien ja kau pun gin hal li tuksen esittämiin henkilöstömenosäästöihin. Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa varten on toi mialoil la valmisteltu henkilöstösuunnitelmat, jotka on kuvattu tu los alueta sol la henkilötyövuosina ja euroina. Liitteissä olevissa hen ki lös tösuun ni tel mis sa henkilötyövuosivähenemää verrataan vuoden 2013 ta lous ar vi oon ja saman vuoden lisätalousarvioon nähden. Mukana hen ki lös tö suun ni tel mas sa ovat henkilötyövuosien lisäksi eurot, suun ni tel ma vuo det sekä sanallista kuvausta henkilöstövoimavarojen käy tös tä ja kehityksestä. Lisätalousarvioon 2013 nähden vakituisen henkilöstön arvioidaan vä he ne vän vuonna 2014 yhteensä noin 80 henkilötyövuotta ja loput asetetusta säästötavoittesta toteutunee seuraavan vuoden 2015 ai ka na. Verrattuna lisätalousarvioon vuosina hen ki löstön arvioidaan vähenevän yhteensä noin 114 henkilötyövuotta, joka eu ro mää räi ses ti tarkasteltuna tarkoittaa juuri tuota kau pun gin hal lituk sen raamiksi asettamaa 4 miljoonaa euroa. Suunnitelma kuvaa pait si henkilöstömäärän kehitystä erityisesti myös palvelujen tuo tanto ra ken tei den muutosta. Kunta voi perustuslaissa säännellyn it sehal lin to pe ri aat teen nojalla päättää, miten se järjestää tehtävänsä ja pal ve lu tuo tan ton sa. Suurin osa henkilöstövähenemästä toteutetaan jättämällä täyt tä mättä avoimena olevia tehtäviä, hyödyntämällä eläkepoistumaa ja muuta lähtövaihtuvuutta, lopettamalla määräaikaisia palvelussuhteita se-

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus kä palkkaamalla vähemmän työllistämistukiperusteisia työntekijöitä. La ki sää tei sil le ja harkinnanvaraisille virkavapaille jäämiset ovat tuotta mas sa ainakin väliaikaisia säästöjä. Loppuvuodesta 2013 toteutettujen sisäisten siirtojen, teh tä vä jär jeste ly jen ja erilaisten olosuhteiden muutosten jälkeen ta lou del lis-tuotan nol li sia toimenpiteitä (irtisanomisia, osa-aikaistamisia, yli 90 päivän lomautuksia) toteutetaan 17 tehtävässä, joista suurin osa kohdis tuu sivistystoimeen. Tämän lisäksi viiden tehtävän osalta tulee tapah tu maan oleellisia tehtävämuutoksia esimerkiksi siirtoja toiseen vir kaan. Toimintamahdollisuudet tehtävien uudelleenjärjestelyissä ovat sitä pa rem mat, mitä moniammatillisempaa ja laajempaa henkilöstön osaa mi nen on. Hallintoa madalletaan koko ajan, samoin toimialoja ylit tä viä ja toimialojen sisäisiä tehtävien uudelleenjärjestelyjä tehdään aina kun on mahdollista. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstösuunnitelmassa hen ki lö työ vuosien vähenemä ja euromääräinen säästö näyttää voimakkaalta. Koko nais ta lou del li ses ti tarkasteltuna sosiaali- ja terveydenhuollon henki lös tö vä henemä ei kuitenkaan suoraan tuota hen ki lös tö suun ni telmas sa mainittuja säästöjä, sillä henkilöstömenoja siirtyy merkittäviltä osin ostopalveluihin. Toimintojen ulkoistaminen (esimerkiksi la bo rato rion siirto Fimlabille, vuodeosasto 2:n siirto Jokilaakson ter vey delle, lääkekeskuksen ulkoistus) kyllä vähentävät henkilötyövuosia ja hen ki lös tö me no ja, mutta vastaavasti ostopalvelumenot lisääntyvät. Vanhustenhuollossa henkilöstöä vähentää mm. laitoshoitopaikkojen vä hen tä mi nen ja kotihoidon tehostamishanke. Sosiaali- ja ter veyden huol los sa vuoden 2013 talousarvioon on budjetoitu hen ki lö työvuo sia enemmän kuin mitä tehtäviä on todellisuudessa täytetty. Lomau tuk set ja talouden alamäki pakottivat miettimään hen ki lös tö voima va ro jen käytön ja kohdentamisen uudelleen. Avoimeksi tulleita teh tä viä ei ole täytetty ellei siihen ole ollut välttämätöntä pakkoa. Kaik kia vuodelle 2013 budjetoituja henkilöstöresursseja ei ole otettu käyt töön esimerkiksi varahenkilöyksikössä, osastonsihteeriyksikössä ja vanhusten avohoidossa. Talousarviovuonna sosiaali- ja terveystoimessa toteutettavat ti la järjes te lyt ts. toimitilojen keskittäminen ( mielenterveys- ja päihdetyö, neu vo la- ja perheneuvolatyö, nuorisopsykiatrian poliklinikka, hammas hoi to la) mahdollistavat henkilöstön nykyistä tehokkaamman käytön ja synergiaedut, erilaiset uudelleenjärjestelyt ja sen myötä hen kilö työ vuo sien vähentämisen. Sivistystoimessa tehostetaan ja uudistetaan sekä organisaatiota että pal ve lu ra ken tei ta. Siellä tehdään runsaasti sisäisiä teh tä vä jär jes te lyjä ja sivistystoimen toimistotyön resursseja siirretään muille toi mialoil le mm. sosiaali- ja terveystoimeen. Uusinvestointien vii väs ty mi-

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus nen (esimerkiksi vuoropäiväkoti) sementoi henkilöstörakennetta ja hi das taa tehostamisen mahdollisuuksia esimerkiksi johtamisen ja tuki toi min to jen kohdalla. Perusopetuksessa suurin osa hen ki lös tö vähen nyk sis tä voidaan toteuttaa päättämällä määräaikaisia pal ve lussuh tei ta. Elämänlaatupalveluissa toteutetaan laajoja uudelleen järjes te ly jä johtamis-, kehittämis- ja suunnittelutehtävien osalta. Lä hi kirjas to jen lakkauttaminen ja niiden toimintakonseptien muutos vä hentä vät henkilötyövuosia. Yhdyskuntatoimessa ikärakenne on korkea ja sen myötä lähivuosina elä köi ty mis tah ti on kova. Tämä mahdollistaa paitsi hen ki lös tö vä hennyk set luonnollisen poistuman kautta myös palvelujen rakenteelliset uu del leen jär jes te lyt. Aterialiikelaitoksen henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa luonnol li sen poistuman kautta. Talousarviovuonna palvelujen vaih to ehtoi set tuotantotavat tulevat selvitettäväksi. Tulevan kevään aikana on välttämätöntä tehdä uusrekrytointeja esimer kik si hoitohenkilöstön ja kaavoituksen tehtäviin. Vaihtoehtoisia tuo tan to ta po ja kuten ostopalveluja ja ulkoistamisratkaisuja sel vi tetään niissä tulosyksiköissä, joihin ei suoraan kohdisteta ta lou del listuotannollisia toimenpiteitä. Liitteessä kuvatut henkilöstösuunnitelmat konkretisoituvat maa liskuus sa siten, että tuolloin kaupunginhallituksen on päätettävä vakans si poh jan muutokset lautakuntien ehdotusten perusteella, esimer kik si vakanssien kaikki lakkauttamiset, tarvittavat ni mi ke muu tokset ja muut mahdolliset vakanssimuutokset. Suunnitteluvuosina henkilöstömäärän arvioidaan edelleen hieman vähenevän. Kuluvan kevään aikana kau pun gin hal li tuksen on talousarvioraamia päättäessään asetettava suun nit te lu vuo sille henkilöstön osalta uudet talous- ja henkilötyövuositavoitteet. Pitkäl lä aikavälillä, viimeistään seuraavana valtuustokautena hen ki löstö mää rän kehitykseen vaikuttavat kuntalaisten palvelutarpeiden lisäk si valtiohallinnon ratkaisut kuntien tehtävistä ja rakenteista (esimer kik si työllisyyden hoito, aspa-hanke, kunta- ja sote-rakenne). Yt neuvottelut on käyty ja Henkilöstösuunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnassa

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteiden mukaiset hen ki lös tö suun ni telmat täytäntöönpantavaksi. Toimialajohtaja laatii tarkemman tason suun ni tel man taloudellis-tuotannollisten toimenpiteiden koh den ta mises ta. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan palvelussuhteen päät ty mi ses tä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee vi ran halti jan tai ottaa työntekijän työsuhteeseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Henkilöstösuunnitelma

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Työohjelma I/ / /2013 Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri, puh Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on vuodelle 2014 "Kiinteät rakenteet ja laitteet" määrärahat, joiden käytöstä päättää kaupunginhallitus kolme kertaa vuodessa hyväksyttävässä työohjelmassa. Talousarvioissa erikseen nimettyjen hankkeiden määrärahat ovat sitovia sekä meno-, että tulorahoituksen osalta siten, että niiden osalta muutoksia suunnitelmaan tekee vain kaupunginvaltuusto. Vuoden 2014 ensimmäiseen työohjelmaan esitetään määrärahaa Myllymäen teollisuusalueen laajennuksen katutekniikan rakentamiselle, Keski-Suomen liitto on myöntänyt "Myllymäen teollisuusalueen kehittäminen"-hankkeelle EAKR-rahoitusta 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Lisäksi määrärahaa esitetään Lukkoilantien (välillä Saksalankatu- Valionkatu), Pasantien ja Kinulan alueen katujen (Kinulantie ja Pääskyntie) saneeraussuunnitteluun. Lukkoilantien ja Pasantien suunnitteluhankkeet ovat käynnistyneet jo syksyn 2013 aikana. "Muut pitkävaikutteiset menot"-määrärahalla rahoitettavista hankkeista jatkuvat jo käynnissä olevat Sammallahdentien linjauksen muutoksen ja Himoscenterin kiertoliittymän suunnitteluhankkeet. Ehdotus Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää työohjelman I/2014 kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja esittää samalla, että kaupunginhallitus antaa aloitusluvan työohjelmassa esitetyille hankkeille Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Khall 3 Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy työohjelman I /2014 ja antaa aloitusluvan työohjelmassa esitetyille hankkeille. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 2 Työohjelma I/2014

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Lausunto Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavaluonnoksesta 1204/ /2013 Khall 4 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti, puh Kaavaselostuksen johdanto: Suunnittelutyön tarkoituksena on ollut laatia Oriveden kaupungin kaa voit ta mat to mil le ranta-alueille ja niihin liittyville eräille kyläalueille (Län gel mä en kk, Naappila-Suomasema, Päilahti-Pitkäjärvi, Siitama, Tal vi ai nen ja Västilä) oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Erä järven kyläalueelle laaditaan oikeusvaikutteinen kyläosayleiskaava. Suunnittelualue on jaettu hallinnollista käsittelyä varten osa-alueisiin; poh joi nen osa-alue, eteläinen osa-alue, Eräjärven osa-alue ja Längel mä en osa-alue. Kaavoitettavalla alueella on rantaviivaa yhteensä noin 1000 km. Lisäk si aiemmin ranta-asemakaavoitettuja ranta-alueita on noin 150 km. Ranta-asemakaavojen alueet esitetään yleiskaavassa ai noastaan informatiivisesti. Järviä ja lampia on yhteensä n. 430, joista yli 2 heh taa rin suuruisia on n. 200 kpl. Suurimmat vesistöt ovat Län gelmä ve si, Iso-Löytäne ja Eräjärvi. Kyläalueiden yhteispinta-ala ilman ran ta-aluei ta on n ha. Rantaosayleiskaavan suunnittelumittakaava on 1:10000 ja Eräjärven ky lä alu een osayleiskaavan 1:5000. Ranta-alueiden suunnittelu on koh dis tu nut lähtökohtaisesti noin 200 metrin levyiseen ran ta-alu eeseen. Kyläalueiden osalta kaava-alueen rajauksen lähtökohtana on ol lut kaupungin määrittelemien suunnittelutarvealueiden rajaus. Rantaosayleiskaavalla on määritelty ranta-alueiden rakentamisen mää rä ja laatu sekä sijoittuminen tilakohtaisesti. Kaava on laadittu oi keus vai kut tei se na siten, että rantaosayleiskaavaa voidaan käyttää lo ma- ja asuinrakentamisen sekä pienimuotoisen matkailupalvelujen ra ken ta mi sen rakennuslupien myöntämisperusteena. Muun ranta-alu eel la tapahtuvan rakentamisen osalta osayleiskaava ohjaa poik kea mis lu pa me net te lyä ja yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Ran ta osa yleis kaa vaan kuuluvien kyläalueiden osalta kaavalla oh jataan yleispiirteisesti alueiden maankäyttöä ja rakentamisen suun nitte lu tar ve lu pa har kin taa. Eräjärven kyläalueen osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena (MRL 44 ) siten, että kaavaa voidaan käyttää kylän ydinalueella asuinrakentamisen ra ken nus lu pien myöntämisperusteena. Muun Eräjärven kyläalueen osal ta kaava ohjaa yleispiirteisesti alueiden maankäyttöä ja ra ken ta mi sen suunnittelutarvelupaharkintaa.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Yleiskaavatyössä on huomioitu alueiden rakentamismahdollisuudet nou dat taen yhtenäisiä suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä huomioitu luonnonympäristön ja rakennetun kulttuuriympäristön erityisarvot perustuen kaavoitusta var ten laadittuihin selvityksiin. Yhdenmukaisten suun nit te lu pe ri aat tei den noudattamisella turvataan maanomistajien tasapuolinen koh te lu. Yleiskaavassa on huomioitu myös mm. maaseutuelinkeinojen, mat kai lu pal ve lu jen tarpeet sekä riittävien vir kis tys käyt tö mah dol li suuk sien ja vapaiden rantojen säilyminen alueella. Rantaosayleiskaavalla on osoitettu 2190 vanhaa lo ma ra ken nus paikkaa, 461 vanhaa asuinrakennuspaikkaa ja 74 maatilan talouskeskuksen aluetta. Lisäksi kaavassa on todettu in for ma tii vises ti 554 ranta-asemakaavojen mukaista ra ken nus paik kaa. Rantaosayleiskaavalla on osoitettu yhteensä 991 uutta lo ma ra kennus paik kaa ja viisi uutta asuinrakennuspaikkaa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Jämsän kaupungilla ei ole huomautettavaa Oriveden kaupungin ranta osa yleis kaa va luon nok ses ta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lukion investointi 989/ /2013 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Kaupunkien yhdistymissopimukseen liittyvän hallinnon ja palvelujen jär jes tä mis so pi muk sen mukaan lukiokoulutus keskittyy yhdeksi yhtei sek si toimipisteeksi. Lukiot on tarkoitus yhdistää syyslukukauden 2015 alussa. Yhdistyneessä lukiossa tulee olemaan noin 300 opiske li jaa ja henkilökuntaa noin 25. Haahtela Kehitys Oy:n selvitys lukion sijoittumisesta valmistui syyskuussa Yhdistyneen lukion in ves toin ti vaih to eh toi na tutkittiin Jämsän lukion ja liikuntahallin perus kor jaus ta ja uuden lukion rakentamista kaupungin keskustaan tai lu kion sijoittamista Auvilaan. Selvityksen perusteella päätettiin, että Jäm sän kaupungin yhdistynyt lukio sijoitetaan kaupungin ydin keskus taan. Tällöin nykyinen Jämsän lukio peruskorjataan tai ra ken netaan uusi m 2 :n suuruinen lukio, joka ei sisällä liikuntatiloja. Tar kem man hankesuunnittelun myötä tehdään päätös, kumpi vaihto eh to valitaan. Hankesuunnittelussa otetaan huomioon perusopetuksen op pi lasmää rän ja nuorisoikäluokan väheneminen sekä kaupungin ta lou del linen kantokyky. Hankkeelle haetaan valtionavustusta, sen saaminen ei kuitenkaan ole rakentamisen edellytys. Lukio mitoitetaan enintään 300 opiskelijalle. Uudisrakentamisessa tutkitaan enintään kahta eri si joit tu mis vaih to eh toa; Paunu/Vitikkala aluetta ja Jämsän lukion ja en ti sen Seppolan koulun kortteleita. Nykyisen lukion liikuntatilojen pe rus kor jaus ratkaistaan lukion yhteydessä. Liikuntatilojen pe rus korjauk seen on mahdollista saada avustusta. Kaupunginhallitusta on ke sä kuun kokouksessa 2013 informoitu YIT:n suunnitelmista Jämsän lukion ja entisen Seppolan koulun kortteleiden osalta. Tuon infor maa tion mukaan uudisrakentaminen purkukustannuksineen maksai si 6 Meur (ilman liikuntahallia). Tämän lisäksi tulevat liikuntahallin pe rus kor jaus kus tan nuk set, jos se päätetään peruskorjata. Jämsän sivistyslautakunta on kokouksessaan käsi tel lyt asiaa. Jo tuolloin on tuotu esiin, että lukion sijoittuminen Paunun koulun läheisyyteen tuo mahdolliseksi hyödyntää Paunun koulun tiloja merkittävässä määrin. Tuolloin on myös todettu, että lii kunta hal lin peruskorjaus ei ole välttämätöntä, koska kaupunkiin on raken net tu merkittävässä määrin liikuntasaleja 2000-luvulla. Lii kun tahal lil le on toki käyttöä ja sitä voidaan niin haluttaessa pitää käytössä elin kaa ren sa loppuun saakka ilman merkittävän peruskorjauksen teke mis tä. Valtionrahoitus liikuntahallin peruskorjaukseen ei kata korjaus kus tan nuk sia kuin osittain. Valtionrahoitus on merkitty vuodelle 2015 suuruudeltaan euroa (ELY-keskuksen päätös). Lii kun-

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ta hal lin peruskorjauskustannus on Haahtelan selvityksen mukaan 1,5 Meur. Kaupungin investointiohjelmassa lukioinvestointiin on vuosil le varattu yhteensä 7 Meur ja kalustamiseen eu roa. Haahtelan selvityksen mukaan peruskorjaus maksaisi noin 7 Meur. Ra ken nuk sen purkaminen selvityksen mukaan maksaisi noin e ja uudisrakentamisen hintalappu vaihtelee laajuudesta riip puen (ilman liikuntasalia vai sen kera). 6,5-5 Meur. Paunun koulun oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä laskee kulu vas ta lukuvuodesta lukuvuoteen op pi laal la (449 oppilasta-> 309 oppilasta). Tämän jälkeen op pi lasmää rä näyttää kääntyvän hienoiseen nousuun ollen ennusteiden mu kaan 346 (lv ). Tässäkin tapauksessa vähennystä olisi ku lu vaan lukuvuoteen yli 100 oppilasta. Väestörekisterikeskuksen tie toi hin perustuvat ennusteet pääpiireittäin osuvat hyvin kohdalleen, mut ta eivät millään tavalla ota huomioon mahdollista poismuuttoa. Yleen sä ennusteet ovat olleet liian positiivisia, 2020-luvulla ta pah tuva oppilasmäärän kasvu ei kuitenkaan vaikuta koulun sarjaisuuteen, jo ka pysyisi 5-sarjaisena. Tällä hetkellä koulu toimii osin 6- ja 7-sarjai se na muuttuen kokonaan 6-sarjaiseksi lukuvuoden alus ta. Koulun muuttuminen 5-sarjaiseksi alkaa kuitenkin samana luku vuon na taloustilanteesta johtuen; muutoin lu ku vuonna alkaen. Sarjaisuudella on merkitystä, koska se mää rittää opetuksessa tarvittavien luokkien määrää. Jämsän lukiossa on lukuvuonna oppilasta ja Jämsän kos kel la 67, yhteensä 291. Yhdistyneessä lukiossa ennustetaan ole van 270 opiskelijaa lukuvuonna Yhdistymisen ai koihin opiskelijoita on 270. Tavoite nelisarjaisesta lukiosta on kova ja rea lis mia on todeta lukion muuttuvan kolmisarjaiseksi yh dis tyessään. Paunun koulun rakentamisen yhteydessä rakennuksessa va rau duttiin laajennukseen kooltaan noin 6-8 perusopetusluokkaa riippuen ne liö mää ris tä. Lukion tilatarve kolmisarjaisena on 9 luokkaa, jos mui ta olemassa olevia Paunun koulun tiloja voidaan hyödyntää esimer kik si valmiita liikuntatiloja, ruokasalia, erikoisluokkia (mu siik ki-kuva tai de), pikkuauditorio. Fysiikka-kemian luokkien (2 kpl) riittävyys tu li si tarkentaa. Koulussa on myös tiloja, joiden käyttöön voisi lu kiolla olla kiinnostusta, jos kurssitarjottimeen rahavarojen salliessa saatai siin soveltavia kursseja, esim. kädentaidot. Ylioppilaskirjoitukset muut tu vat asteittain vuodesta 2016 alkaen sähköisiksi. Tämä edellyt tää jonkun liikuntatilan varustamista tietoverkkojen käyttöön py syväis luon tei se na ratkaisuna.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kun kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen, jonka mukaisesti tut kitaan sijoittumisvaihtoehtona Paunun koulun/ Vitikkalan koulun lä heisyy teen sijoittuminen, oppilasennusteiden valossa lukion si joit tu minen Paunun koulun yhteyteen on tarkoituksenmukaista selvittää tarkem min, olisiko varauduttava joksikin aikaa tilapäiseen vii pa le kouluun Paunun yhteydessä, jos opetustilat eivät riittäisi laajennuksen jäl keen aivan heti. Lisäselvittäminen tarkoittaa oppilasmäärien, tun timää rien ja kustannusten selvittämistä. Se vaatii erillisen suun nit te luta van ja -ohjelman. Tästä on erinomainen kokemus Haatelan ti lastra te gian yhteydessä. Tällä hetkellä Vitikkalan oppilasennuste ei tue lukion sijoittumista lisä ra ken ta mi sel la koulun yhteyteen. Vitikkalan koulun oppilasmäärä näyt tää vain kasvavan, nyt 265 oppilasta ja lukuvuonna oppilasta ilman muilta oppilaaksiottoalueilta tulevia erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, jolloin oppilasmäärä on kokonaisuudessaan yli 300. Lisärakentaminen lukiota varten Vitikkalan yhteyteen voisi olla mahdollista, jos Vitikkalasta siirrettäisiin oppilaita Paunun kouluun. Mi tään toiminnallista perustetta asialle ei kuitenkaan löydy, koska jos olemassa olevan koulun laajentamiseen päädytään, niin tuolloin op pi lai den ja opiskelijoiden ikä huomioonottaen yläkoulu ja lukio käy vät paremmin yksiin. Mikäli Vitikkala -vaihtoehto halutaan kui tenkin tutkia, on se mahdollista em. suunnittelumenetelmällä. Lukioinvestoinnissa tulisi pysyä kaupunginvaltuuston päättämässä al ku pe räi ses sä aikataulussa. Rakennuksen sisäilma on tunkkainen hei kon ilmanvaihdon vuoksi eikä tiloille ole tehty laajempia kun nostuk sia. Ylioppilaskirjoitusten sähköistämisen vaatimukset kaupunki jou tuu joka tapauksessa täyttämään.kesäkuussa esitelty vaihtoehto; lu kion rakentaminen yksityisen rakentamisen yhteyteen, näyttää tällä hetkellä hyvin epätodennäköiseltä. Lukiotilanne vaikuttaa rehtorin mu kaan lukiokoulutuksen haluttavuuteen ja vaarana on edelleen supis tu vat lukiolaismäärät, mikäli lukion toimitila-asiaa ei ratkaista. Lukion investointikeskusteluissa on lähdetty siitä, että aikaisemman pää tök sen mukaisesti lukion sijoittelussa on olemassa neljä vaih toeh toa: 1) Lukio peruskorjataan nykyisille sijoilleen. 2) Lukio tehdään Seppolan koulun tontille uudisrakennuksena. 3) Lukio tehdään Paunun koulun laajentamisena, käytännössä yhte nä lisäkerroksena, johon on varaus olemassa. 4) Lukio peruskorjataan Vitikkalan yhteyteen. Näistä vaihtoehdoista peruskorjaus tarvitsee väistötilat ja niiden järjes te lyt on varattava esittelytekstin kustannusten lisäksi. Muissa vaih to eh dos sa lisäkustannuksia aiheuttavat tilojen purku tai muut tami nen toiseen käyttöön. Jos lukion tilat muutetaan johonkin muuhun kau pun gin käyttöön, sille on joka tapauksessa tehtävä peruskorjaus hinta vaihtelee käyttötarkoituksesta ja rakennukseen sijoitettavasta

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toi min nas ta riippuen jonkin verran. Yksi vaihtoehto tietysti on myydä ko ko rakennus yksityiselle peruskorjattavaksi johonkin toimintaan tai kaa voit taa tontti asunto/liiketoimintaan. Rajoitteena on toi mi mat tomat kiinteistömarkkinat tällä hetkellä. Mikäli näitä vaihtoehtoja selvitetään tarkemmin, pitää lukiosta tehdä eril li nen hankesuunnitelma, jossa kartoitetaan eri vaihtoehtojen kustan nuk sia tarkemmin. Hankesuunnitelma voidaan tehdä yhdestäkin vaih to eh dos ta. Lyhyesti hankesuunnitelma kartoittaa vaihtoehdot ja on pohja konkreettiselle suunnittelulle, jolloin kustannukset ovat parem min arvioitavissa. Joka tapauksessa hankkeella alkaa olla kiire, jot ta rakennus valmistuisi suunnitellussa aikataulussa ja että lu kiokou lu tus pysyisi houkuttelevana vaihtoehtona nuorten keskuudessa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää: 1) aloittaa hankesuunnittelun, jossa selvitetään kaksi vaih to eh toeh toa: Lukio peruskorjataan nykyisille sijoilleen tai Lukio tehdään Paunun koulun laajentamisena lisäkerroksena. 2) aloittaa hankesuunnittelun välittömästi. 3) että, tämän vuoden syksyn aikana syntyvät kustannukset kir jataan kaupunginhallituksen projektiksi (arvio noin euroa), mää rä ra ha va rauk set seuraaville vuosille tarkennetaan in vestoin ti suun ni tel maan. 4) että, asiaa valmistelemaan nimetään työryhmä, jonka pu heenjoh ta ja na on tekninen johtaja ja jäseninä kiinteistöpäällikkö, sivis tys toi men johtaja, lukion rehtori ja talousjohtaja. Työryhmä kuu lee muita asiantuntijoita. Päätös Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavansisältöisen muu te tun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää: 1) aloittaa hankesuunnittelun, jossa selvitetään kaksi vaih to eh toeh toa: Lukio korjataan nykyisille sijoilleen tai lukio teh dään Paunun koulun laajentamisena lisäkerroksena. Kaupunginhallitus päät tää varata työryhmälle mahdollisuuden ottaa han ke suun nitte luun muukin vaihtoehto aikataulun puitteissa. 2) aloittaa hankesuunnittelun välittömästi. 3) että, tämän vuoden syksyn aikana syntyvät kustannukset kir jataan kaupunginhallituksen projektiksi (arvio noin euroa), mää rä ra ha va rauk set seuraaville vuosille tarkennetaan in vestoin ti suun ni tel maan. 4) että, asiaa valmistelemaan nimetään työryhmä, jonka pu heenjoh ta ja na on tekninen johtaja ja jäseninä kiinteistöpäällikkö, sivis tys toi men johtaja, lukion rehtori, opetusjohtaja, pe rus ope tuksen rehtori, kaupunginarkkitehti, talousjohtaja sekä kolme luotta mus hen ki löä. Työryhmä kuu lee muita asiantuntijoita.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan kokouksessa te kemän muutetun päätösehdotuksen. Edelleen kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöedustajiksi työryh mään Tuomo Alasen, Mika Kyrön ja Aira Putkosen. Khall 5 Valmistelija: talousjohtaja, puh Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on kokoontunut virallisesti nel jä kertaa, sen lisäksi on ollut työkokouksia eri kokoonpanoilla. Ase te tus ta määräajasta työryhmän työ myöhästyi noin kuukaudella, han ke suun ni tel man myöhästyminen ei kuitenkaan oleellisesti ole vai kut ta mas sa investointiaikatauluun, koska vuodenvaihteen kokous ai ka tau lui hin vaikuttavat mm. arkipyhät. Työryhmän valmistunut selvitys on liitteenä. Liitteenä on myös valmis tu nut nykyisen lukio- ja liikuntahallirakennusten päivitetty pe ruskor jaus- ja kustannusarvio, päivitetty kustannusarvio on 7,9 Meur ilman arvonlisäveroa. Työryhmän työn toisena vaihtoehtona on tarkasteltu lukion si joit tamis ta olemassa oleviin rakennuksiin. Tarkastelu lähti siltä pohjalta, et tä todettiin olevan hankalaa rakentaa Paunun kouluun yhtä ker rosta lisää. Lisäkustannuksia olisi tullut mm. väistötilojen jär jes tä mi sestä koulutyön aikana. Niinpä työryhmän työn yhteenvetona on, että Jäm sän uusi lukio on mahdollista sijoittaa Paunun kouluun vuoden 2017 syksystä alkaen, kun osa yläkoulun luokista osoitetaan Vi tik kalan koulusta (6 kpl). Sijoittaminen on mahdollista, sillä nykyisissä kouluissa on väljyyttä ja li säk si yläkoulun koko pienenee 18 perusopetusryhmästä 15 pe rusope tus ryh mään lyhyehköllä aikajaksolla. Tällöin ei myöskään ny kyisten koulujen laajennusta tarvita. Tilamuutostarpeet ovat erittäin pieniä. Esitetty ratkaisu tosin jakaa yläkoulun toiminnan kahteen ra kennuk seen, jolloin koulujen toimintakulttuurien yhdistäminen vaatii mää rä tie tois ta johtamista, suunnittelua ja sopeuttamistoimia, joten muu tok sen suunnitteluun ja toteutukseen on varattava aikaa ja resurs se ja. Opetustilojen varustamiseen ja kalustamiseen on va raudut ta va noin euron määrärahalla. Työryhmä ei ole tutkinut uudisrakentamisen vaihtoehtoa, koska se ei var si nai ses ti kuulunut tehtäväksi antoon. Sijoittuminen nykyisten kou lu jen tiloihin tehtäisiin muuttamalla olomassa olevia luokka yms. ti lo ja melko kevyesti, joten vaihtoehto on ilman muuta halvin uusien lu kion tiloiksi järjestämiseksi, vaikkakin se tarkoittaisi jonkin verran käyt tö ta lou den menojen nousua itse koulutuksen järjestämisessä.

Valmistelija: talousjohtaja, puh. 020 638 2025.

Valmistelija: talousjohtaja, puh. 020 638 2025. Kaupunginhallitus 233 16.09.2013 Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Lukion investointi 989/02.05.01/2013 Khall 16.09.2013 233 Valmistelija: talousjohtaja, puh. 020 638 2025. Kaupunkien yhdistymissopimukseen

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 21.1.2014 Hallitusohjelma Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot