HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali v Talousarviomuutokset v Pitkäaikaisen lainan ottaminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 242 Vaikutusten arviointimenettelyn käyttöönottaminen Hyrynsalmen kunnan hyvinvointikertomus Vuoden 2015 Eduskuntavaalit, yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa 245 Vuoden 2015 Eduskuntavaalit, vaalipäivän äänestyspaikat 246 Vuoden 2015 Eduskuntavaalien ulkomainonta Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan jatkaminen vuodelle Kaavoitusmaksut ja niiden perimistapa Hyrynsalmen kunnan sitoutuminen liikenneturvallisuustoimijatyön jatkamiseen 250 Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen Vaara-Kainuussa 251 Asiointiliikenteen järjestäminen Kunnanvaltuuston :n täytäntöönpano Hallan saunan vuokratarjousten käsittely Vonkan leirintäalueen myynti Eropyyntö kunnallisista luottamustehtävistä,

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Keränen-Hepolehto Helka 256 Kunnanjohtajan katsaus 443

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ AIKA klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Matti 9:00-15:00 puheenjohtaja Toivanen Osmo 9:00-15:00 varapuheenjohtaja Heikkinen Aira 9:00-15:00 jäsen Heikkinen Pertti 9:00-15:00 jäsen Heinonen Juhani 9:00-15:00 jäsen Keränen Taisto 9:00-15:00 jäsen Nykänen Kati 9:00-15:00 jäsen Tolonen Helka 9:00-15:00 jäsen Tolonen Jussi 9:00-15:00 jäsen Kemppainen Tapani 9:00-15:00 kv:n pj Bäckman Markku 9:00-15:00 kv:n I vpj. Romppainen Mirja 9:00-15:00 kv:n II vpj. Nurkkala Ari 9:00-15:00 esittelijä, kunnanjohtaja Moilanen Vuokko 09:00-15:00 pöytäkirjanpitäjä Mäkeläinen Veli-Pekka 10:20-11:00 siv.palv.päällikkö Junkkari Tony 10:20-11:45 tekn.palv.päällikkö Oikarinen Pekka 12:30-12:52 kehityspäällikkö POISSA Keränen Liisa jäsen ALLEKIRJOITUKSET Matti Kemppainen Puheenjohtaja Vuokko Moilanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Osmo Toivanen Taisto Keränen Kati Nykänen :t 252 ja 253 tarkastanut etänä tarkastanut etänä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Pöytäkirja on nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Vuokko Moilanen, vs. hallintosihteeri

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 234 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saa pu vil la. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taiseksi.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 235 Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Liisa Ke rä nen ja Taisto Keränen ja varalla Kati Nykänen ja Osmo Toi vanen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taisto Keränen ja Kati Nykänen, varalle Osmo Toivanen ja Aira Heikkinen.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 236 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mukaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 237 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tet ta va otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Sivistyslautakunta Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , vuosilomapäätökset :t , Hankintapäätökset: Jääkäritommi 2 kpl hankintapäätös Asiakirjat ovat nähtävänä hallinto-osastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoi hin mer kit ty jä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväk si. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali v KH 238 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Hyryn sal men kunnanhallituksen johtosäännön 1 :n mukaan: "Valtuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kun nan hal li tukseen 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta näiden toi mi kau dek si kunnanhallituksen puheenjohtajan ja va ra pu heen johta jan." Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaa li kel poinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva henkilö; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis te lus ta; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtava ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos ky sy myk ses sä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa ta vanomai ses ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen nais ta hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh tivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen joh ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve lukses sa olevia henkilöitä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sään nökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jon ka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas taa vis sa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteis toi min nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joll ei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lu kuun ot ta mat ta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja va ra jä seniä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että vara jä sen ten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jä senen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa su kupuol ta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Lisätietoja asiasta antaa vs. hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toi mi kaudek si kunnanhallitukseen 10 jäsentä ja yhtä monta henki lö koh tais ta varajäsentä sekä määrää yhden varsinaisista jäsenistä kun nan hal li tuk sen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Talousarviomuutokset v KH 239 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on nouda tet ta va talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuus to. Talousarvion toteutumisraportin perusteella on laa dit tu esityslistan oheismateriaalina oleva yhteenveto vuoden 2014 talousarvion toimintakulujen ja -tuottojen muutoksista. Käyttötalouden nettolisäys toimintakulujen osalta on euroa ja investointien nettolisäys euroa. Määrärahojen lisäys ka tetaan talousarviossa tehtävin sisäisin siirroin ja lainanotolla. Lisätietoja asiasta antavat vs. hallintosihteeri, puh , sivis tys pal ve lu jen päällikkö, puh ja teknisten palvelujen pääl lik kö, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2014 talousarviomuutokset: Käyttötalouden nettolisäys toi min ta ku lujen osalta on euroa ja investointien nettolisäys euroa. Määrärahojen lisäys ka te taan talousarviossa tehtävin sisäisin siir roin ja lainanotolla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Pitkäaikaisen lainan ottaminen KH 240 Kuluvan vuoden talousarvion nettoinvestointien toteumaksi ar vioidaan euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksymässään ta lousar vios sa päättänyt lainoittaa investoinnit lainanotolla. Lainatarjous on pyydetty neljältä rahoituslaitokselta euron suu rui ses ta lainasta. Tarjouspyynnön mukaan laina nostetaan yhdes sä erässä vuoden 2014 aikana ja laina-aika on kymmenen vuotta. Korkovaihtoehdot ovat 6 kk euribor, pitkä viitekorko (5 v) ja kiinteä korko koko laina-ajalle. Tarjouspyynnön mukaan kunnalla on oikeus valita itselleen ko konais ta lou del li sin vaihtoehto. Tarjousten jättöaika päättyi klo Yhdistelmä jä tetyis tä tarjouksista on liitteenä 2. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokonaistaloudellisesti edul li simman Kainuun Osuuspankin tarjouksen euron pit kä ai kai sesta 10 vuoden lainasta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Jussi Tolonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian kä sit telyn ja päätöksenteon ajaksi.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma KH 241 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun men nes sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talous ar vio ja taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talous ar vio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä in ves tointi- ja rahoitusosan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ja sen edellyttämät määrärahat osoitetaan. Lisäksi talousarviossa ja -suun ni tel mas sa on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisten vuo sien alijäämät katetaan suunnittelukaudella. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu tasapainoiseksi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoi ta mi seen turvataan kestävästi myös tulevaisuudessa. Kuntalain mu kai ses ti kunnan talous on voitava tasapainottaa ja mahdolliset alijää mät kattaa suunnittelukautena tai muussa tapauksessa vaaditaan eri tyi nen toimenpideohjelma asian korjaamiseksi pidemmällä ai ka välil lä. Kunnan taloudellinen liikkumavara on pieni ja toimenpiteiden pai no pis te tulevaisuudessa on rakenteellisissa muutoksissa sekä tulo poh jan lisäämisessä esimerkiksi tuulivoimarakentamisen kiin teis töve ro tu lo ja Saunamaailman myynti. Pie niä rakenteellisia muutoksia on toteutettu ja päätöksiä suurista muu tok sis ta on tehty. Tulevaisuuden keskeiset toimenpiteet ovatkin ve ro tu lo ker ty män kasvattaminen esim. tuulivoimarakentamisen myötä ja kiinteistömassan myynti sekä käyttökustannusten merkittävä vä hen tä mi nen. Syntyneiden alijäämien kattamiseen ja pitkän ai ka välin talouden ennusteiden mukaisten nk. "tulevien alijäämien", eli valtion osuu den vähennysten, kattamiseen laaditaan erillinen ta sa pai notus oh jel ma kevättalvella 2015, jossa käsitellään mm. yllä mainitut tar vit ta vat rakenteelliset muutokset. Talousarvion investointiosan investoinnit esitetään katettavaksi lainan otol la. Esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan oheis ma te riaa li na. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus tekee tarvittavat muutokset talousarvio ja - suun ni tel-

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ma -asiakirjoihin sekä hyväksyy esityksen Hyrynsalmen kunnan talous ar viok si vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Esitys lähetetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen seuraavin ja tekstiosan pie nin muutoksin: Liikuntatoimeen varattua määrärahaa avustuksiin urheiluseuroille ko ro tet tiin 4500 eurosta 7000 euroon. Investointeihin esitetty euron määräraha kiinteistötraktoria var ten ja euron määräraha moottorikelkkaa varten poistettiin. Näiden hankintojen osalta asia palautettiin uudelleen val mis tel ta vaksi ja kilpailutettavaksi ennen lopullista päätöksentekoa. Veli-Pekka Mäkeläinen, Tony Junkkari ja Pekka Oikarinen esittelivät ta lous ar vio esi tys tä kunnanhallitukselle omien vastuualueidensa osalta.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vaikutusten arviointimenettelyn käyttöönottaminen KH 242 Hyrynsalmen kunnanvaltuustolle on valtuuston iltakoulussa esitelty inhimillisten vaikutusten arviointimenettelyä. Inhimillisten, eli henkilöihin kohdistuvien vaikutusten ar vioin ti me nette ly ja systemaattinen arvioinnin sisällyttäminen keskeisten pää tösten valmisteluun ja vuositason yhteenvedon laatiminen tehtyjen päätös ten vaikutuksesta otetaan tulevien vuosien toimintakertomuksen kes kei sek si osaksi. Inhimillisten vaikutusten, joita ovat: Vaikutus asiakkaisiin ja asukkaisiin, Vaikutus henkilöstöön ja uudistumiseen, Vaikutus johtamiseen ja palvelujen järjestämiseen, (johtamisjärjestelmät ja tuotantotavat), Vaikutus talouteen lyhyellä aikavälillä, Vaikutus talouteen pitkällä aikavälillä, Vaikutus terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen, Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutuminen ja Työllisyysvaikutukset kuntalaisille lisäksi on syytä tarkastella elinkeino- ja yritysvaikutukset, joita ovat: Yri tys ten yleisten toimintaedellytysten kehittäminen, Työllisyysvaikutukset yrityksille, Taloudelliset vaikutukset, Palvelutason kehittyminen, Ympäristövaikutukset, Kunnan kilpailukyky ja vetovoima, Kuntastrategian toteuttaminen ja Muu olennainen vaikutus. Edellä mainitut valitut vaikutusindikaattorit pisteytetään otsikoittain seu raa vas ti: -3 = erittäin kielteinen -1 = kielteinen 0 = ei vaikutusta +1 = myönteinen +3 = erittäin myönteinen Vaikutusten arviointilomake sekä esimerkki vaikutusten arvioinnista on liitteenä 3. Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön vai ku tus ten ar vioin ti me net telyn ja ohjeistaa hallintokuntia käyttämään vai ku tus ten ar vioin ti me nette lyä sekä keräämään ja ylläpitämään kirjaa vaikutuksista ja si säl lyttä mään se toimintakertomukseen vuodesta 2015 lähtien. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kunnan hyvinvointikertomus KH 243 Monet kunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat kuntalaisten hy vinvoin tiin ja hyvinvoinnin edellytyksiin. Päätösten valmistelun ja päätök sen teon taustalle tarvitaan tietoa myös kuntalaisten hy vin voin nista. Hyvinvointikertomus on luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita palve le va katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin te ki jöihin. Kertomuksen tavoitteena on kuvata viimeaikaista hyvinvoinnin ke hi tys tä sekä hyvinvoinnin vahvuuksia ja heikkouksia. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnassa hyvinvointipolitiikan suun nit te lun, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi. Kertomus on tii vis kuvaus johtopäätöksineen - kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta - väestön terveydestä ja hyvinvoinnista - terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista - palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hy vin voin ti tarpei siin sekä - ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista. Hyrynsalmen kunnan ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus on valmis tu nut ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä seurataan vuosittaisissa ker to muk sis sa. Kertomusta on valmistellut kunnan hyte-työryhmä, jo hon ovat kuuluneet johtoryhmän jäsenet, työyksiköiden esimiehet ja vapaa-aikasihteeri. Hyvinvointikertomuksen valmistelutyön suoritti San ka ma Oy. Kertomusta esiteltiin luottamushenkilöille Hyvinvointikertomus lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan oheis ma te ri aa li na. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus hyväksyy Hyrynsalmen kunnan hy vin voin ti ker to muksen ja tekee tarvittavat muutokset asiakirjaan ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 Eduskuntavaalit, yleiset ennakkoäänestyspaikat Hyrynsalmen kunnassa KH 244 Eduskuntavaalit toimite taan sun nun tai na , en nak ko äänes tys ko ti maassa ja ul ko mailla Vaalilain (714/1998) 9 :n mukaan yleisistä ennakkoää nes tys paikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päät tää it senäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja si jainnista kunnassa. Vaalijärjestelyjen kunnassa tulee osaltaan tähdätä äänioikeuden käy tön lisäämiseen ja helpottamiseen. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan (esim. kunnantalossa, kirjastossa, oppilaitoksessa, yhteispalvelupisteessä jne.) tai muissa itse järjestämissään tiloissa taikka hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta, kuten Suomen Posti Oyj:n postikonttoreilta. Yleisen ennakkoäänestyspaikan määräämisessä tulisi huomioida seu raa via seikkoja: 1. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ja myös vaalipäivän äänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 2. Ennakkoäänestyspaikan on syytä olla sellaisessa tilassa, johon ää nes tä jät löytävät helposti ja johon he tulevat mielellään. Myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. 3. Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseensa myös järjestyksenpidon kannalta. Järjestyksenpitoon kuuluu ns. vaalimainontakielto. Vähimmäisvaatimus on, että vaa li kam pan join ti ja vaalimainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoäänestyspaikkaan eikä sen ulko-ovelle. 4. Ennakkoäänestyspaikan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestys voi daan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti. 5. Ennakkoäänestystilan tulee olla aatteellisten ja taloudellisten kytkentöjen kannalta mahdollisimman puolueeton. 6. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. 7. Ennakkoäänestystilan kalustukseen kuuluvat ainakin äänestyskopit ja vaalitoimitsijoiden pöydät ja/tai palvelutiskit sekä tarvittaessa

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus myös vaaliuurnat. 8. Ennakkoäänestys voidaan myös järjestää esimerkiksi kirjastoautossa tai vastaavassa, joka liikkuu ennakkoäänestysaikana kunnan osas ta toiseen. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että auton pysähdyspaikat ovat yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joista on ilmoitettava osoite, aukiolopäivät ja päivittäiset kellonajat väestörekisterikeskukselle äänestyspaikkarekisteriin kuten muistakin ennakkoäänestyspaikoista. 9. Vaalilain 47 :n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, joll ei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Jo kai ses sa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen en nak ko ää nes tys paik ka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson ( ) päivänä. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat. Ennakkoäänestyspaikka saa ol la avoinna arkipäivisin klo välisenä aikana ja lauantaina ja sunnuntaina klo välisenä aikana (vaalilain muutos 496/2013). Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunnassa kiinteä ennakkoäänestyspaikka vuoden 2015 eduskuntavaaleissa on kun nan talo liit tee nä 4 olevan aika tau lun mu kai sesti. Liik ku vana ää nes tys paik kana käytetään äänes tysau toa liitteenä 4 ole van pysäh dys paik ka- ja ai ka tau lu suun ni tel man mu kai sesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 Eduskuntavaalit, vaalipäivän äänestyspaikat KH 245 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Kun nan hal litus määrää vaalipäivän äänestyspaikat. Lisätietoja asiasta antaa vs. hallintosihteeri, p Kunnanhallitus määrää vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi: Äänestysalue Äänestyspaikka Kirkonkylä (1) Kunnanvirasto, Laskutie 1 Luvankylä (2) Ilveksen lakkautettu koulu, Kuhmontie 239 Moisiovaara (3) Moisiovaaran koulu, Moisiovaarantie 89 Väisälä (4) Väisälän lakkautettu koulu, Hallanmaantie 5 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 Eduskuntavaalien ulkomainonta KH 246 Eduskuntavaalit toimitetaan vuoden 2015 huhtikuussa. Var si nai nen vaalipäivä on sunnuntai Vaaleissa noudatetaan vaa lilain (714/1998, muutokset 271/2013 ja 496/2013) säännöksiä. Suomen kuntaliitto on suositellut yleiskirjeessään 14/80/2014, , että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen vaalien en nak ko ää nes tyk sen alkua eli Kunnan järjestämä vaali-ilmoitustaulu on ollut kunnan keskustassa to ril la. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus päättää, että vaali-ilmoitustaulu sijoitetaan torille ja vaa lien ulkomainonta aloitetaan Samalla kunnanhallitus päät tää, että vaali-ilmoitustauluihin saavat laittaa ilmoituksia vain puo lu eet ja valitsijayhdistykset kullekin osoitettuun paikkaan. Vaalien ul ko mai non nan yhteyshenkilöksi nimetään kunnanrakennusmestari Rai mo Heikkinen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan jatkaminen vuodelle /04.042/2014 KH 247 Valtioneuvosto on antanut jätevesiasetuksen jossa mää ritel lään vähimmäisvaatimukset haja-asutusalueen talousjätevesien puhdistustasosta. Jätevesiasetuksen siirtymäaika päättyy Haja-asutuksen talousjätevesien puhdistukseen liittyvä ym pä ris tönsuo je lu lain muutos tuli voimaan Ympäristöministeriön mukaan sopivan jä te ve sien kä sit te ly jär jes telmän valinta edellyttää aina kiinteistökohtaista arviointia. Kainuussa jä te ve si ase tuk sen mukaisesta jätevesienkäsittelystä sekä kä sit te lyjär jes tel mis tä neuvontaa on antanut Kainuun jätevesihanke, jota hallin noi Kainuun Nuotta ry. Hankkeen tavoitteena on antaa puo lu eeton ta tietoa jätevesien käsittelystä. Hankkeen toiminta-alue on koko Kai nuu. Ely-keskus on myöntänyt avustusta neuvontatyöhön vuosittain. Hank keen kolmannen toimintavuoden rahoitus päättyy Tu le van neljännen toimintavuoden avustuksen hakuaika on vuoden 2014 loppuun mennessä. Ely-keskus antaa päätöksen avustuksesta hel mi-maa lis kuus sa Kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen kuntaosuudella, mikä Hy ryn sal men osalta on 600 euroa. Mikäli kunta ei osallistu ra hoi tukseen kuntaosuudella annetaan neuvontaa vain puhelimitse. Hyrynsalmella kunnallisen viemäröintialueen ulkopuolella on noin 1150 kiinteistöä. Kiinteistöistä vakituisesti asuttuja on noin 550 ja loput 600 vapaa-ajan asuinkäytössä. Hajajätevesiasetuksen to teu tumi nen on edistynyt hitaasti. Rakennusrekisterin sekä rakennus- ja toi men pi de lu pa ti las toon perustuvan arvion mukaan vakituisesti asuttu jen kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä noin prosenttia ja vapaa-ajan kiinteistöissä noin prosenttia on uusittava osittain tai kokonaan, jotta ne täyttävät asetuksen edellyttämän puh dis tus tason. Kainuun Nuotta ry pyytää kunnilta kirjallista ilmoitusta osal lis tu mi sesta hankkeeseen kuntaosuuden mukaisella summalla. Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunta osallistuu hankkeen rahoitukseen vuodelle euron maksuosuudella. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kaavoitusmaksut ja niiden perimistapa MAANKTK 16 Kunnalla on oikeus periä kaavoituskuluja maanomistajilta. MRL 59 : Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. MRL 76 : Jos rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämiseksi, voidaan enintään puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista periä maanomistajilta heidän kaavasta saamansa hyödyn suhteessa. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan ja -ajan. Kunta on laatinut yleis- ja asemakaavoja yksityisten maanomistajien maille. Ukkohallassa Syväjärven koillisosan asemakaavassa kaavoitusmaksu oli 1000 e/tontti. Emäjoen rantayleiskaavan muutos ja laajennus on ehdotuksena nähtävillä. Maanomistajille on ilmoitettu, että kaavoituskuluja peritään. Uusi rantarakennuspaikka on enimmillään 800 e/tontti ja käyttötarkoituksen muutos 300 e/tontti. Maksut voidaan periä heti kaavan vahvistuessa tai esimerkiksi silloin, kun kaavan mukaiselle rakennuspaikalle haetaan rakennuslupaa. Kunta tarjoaa kaavoituspalveluja yksityisille maanomistajille käytössä olevien resurssien mukaan. Aluearkkitehdin työaika Hyrynsalmella on 2 pv/vko. Lähinnä kyseeseen tulevat pienialaiset kaavamuutokset. Kaavoituskulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Suuremmissa kaavahankkeissa tehdään maankäyttösopimuksia, joissa kaavoituskulujen maksamisen lisäksi voidaan sopia myös yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin osallistumisesta. Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh Esitys: Maankäyttötoimikunta keskustelee kaavoituspalveluiden ja -maksujen periaatteista. Päätös: Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle Emäjoen rantayleiskaavan muutos ja laajennus kustannusten perimisestä seuraavasti: - uusi rakennuspaikka enimmillään 800 /tontti ja käyttötarkoituksen muutos 300 /tontti. Maksut peritään heti, kun kaava on valmistunut.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Suurimmista kaavahankkeista tehdään erilliset maankäyttösopimukset. YMP 29 OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. KH 248 Emäjoen rantayleiskaavan muutos ja laajennus on hyväksytty kunnan val tuus tos sa Kaavasta ei ole valitettu. Kunnanhallitus hyväksyy Emäjoen rantayleiskaavan muutoksen ja laa jen nuk sen kustannusten perimisestä seuraavasti: - uusi rakennuspaikka enintään 800 /rakennuspaikka - käyttötarkoituksen muutos 300 /rakennuspaikka. Maksut peritään heti, kun kaava on valmistunut. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kunnan sitoutuminen liikenneturvallisuustoimijatyön jatkamiseen KH 249 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelman vuo sil le merkittävin tavoite oli liikenneturvallisuuden toimi ja työn käyttöönoton tarjoaminen alueen kaikkiin kuntiin. Tällä hetkel lä liikenneturvallisuuden toimijatyössä on mukana neljää kuntaa lu kuun ot ta mat ta kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat, joten tavoite on toteutunut hyvin. Uudessa suunnitelmassa vuosille tavoitteeksi on asetettu liikenneturvallisuustoimijatyön ja -toi min nan edelleen kehittäminen. Kainuun maakunnan kunnissa on vuodesta 2004 lähtien tehty lii kenne tur val li suus työ tä It-toimijan tuella. Nykyinen sopimus on ne li vuo tinen ja päättyy Kainuun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä on It-toimijatyön jat ka mi ses ta keskusteltu syksyn 2014 aikana. Käydyissä kes kus teluis sa kunnat ovat ilmoittaneet halunsa toimijatyön jatkamiseen ja han kin nan kilpailuttamiseen. Kainuun It-toimijatyön vuosibudjetti on Päättyvän sopimuskauden aikana Kainuun maa kun ta hallin to ko kei lu mahdollisti Elylle normaalia suuremman kus tan nus osuuden (Ely ja kunnat ). Uudessa sopimuksessa kustan nus osuu det esitetään jaettavaksi 50/50% periaatteella kuten muil la kin Pohjois-Pohjanmaan seudullisen liikenneturvallisuustyön toi mi ja-alueil la. Kainuun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmän kokouksessa (asiakohta 4) keskusteltiin entistä oi keu den mu kai semmas ta kustannusjaosta uudelle sopimuskaudelle. Kustannusjaoksi pää tet tiin esittää mallia, jossa kullakin kunnalla on 1000 euron perus mak su ja kuntaosuuden loppu ( ) jaetaan asukasluvun mu kaan. Perusmaksulla voidaan hoitaa mm. kuntakokoukset ja kohtuul lis taa suurimpien kuntien osuuksia, jolloin ne eivät joudu mak samaan muiden kuntien perustyötä. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on budjetissaan varautunut Kainuun toimijatyön jatkumiseen vuosina sekä mahdolliseen op tio vuo teen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus pyytää Kainuun kunnilta si tou tu mista toimijatyön jatkamiseen ja työstä aiheutuviin kustannuksiin. Esityk se nä on neljän vuoden sopimus ja yhden vuoden optio. Kus tannuk set ovat euroa vuodessa ja jakautuvat 50/50% kuntien ja Ely-kes kuk sen kesken. Kuntien osuudet määräytyvät perusmaksun ja asukasluvun perusteella seuraavasti: Hyrynsalmi 1350 /v, Ka jaani 6200 /v, Kuhmo 2250 /v, Paltamo 1500 /v, Puolanka 1400 /v, Ris ti jär vi 1200 /v, Sotkamo 2470 /v, Suomussalmi 2190 /v ja Vaa la 1440 /v. Elyn osuus on /v. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus tarjoutuu kilpailuttamaan hankkeen