Vlöiörven hqupungin liihuntqpqlveluien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vlöiörven hqupungin liihuntqpqlveluien"

Transkriptio

1 Vlöiörven hqupungin liihuntqpqlveluien a ll a sisöinen quditointi G Ari Koskinen äneen Liikunta ja Urheilu

2 0

3 Slsälllsluettelo o I fohdanto l. I Tausta 1.2 Tavoitteet 2 Elinvoimainen kunta murroksessa 2.1 Toimintaympäristön muutokset jaylöiärvi Kaupungin voimakas kasvu osanatampereen kaupunkiseutua ja väestörakenteen muutos Taloudellisen tilanteen kiristyminen 2.2 Ylöjärven kaupungin erityispiirteiden aiheuttamat haasteet liikuntapalveluiden näkökulmasta Kaupungin laaja pinta-ala ja asutuken haianaisuus Huomio liikuntaan 3 Liikuntapalvelujen nyþtilaylöjärvellä 3.1 Kunnallista liikuntatoimintaa säätelevä lainsäädäntö 3.l.l Liikuntalaki Liikunta on kunnan peruspalvelu 3.2 Kaupungin toimialakohtaiset vastuualueet ja keskeiset toimintasisällöt 3.2. I Kaupunginvaltuusto ia -hallitus Perustu rvalautakunta ja sosiaali- ia terveyspalvelut Vapaa-aikalautakunta Liikuntapalvelut Tampereen seudun työväenopisto Tekninen lauøkunta ia kunnallistekniset palvelut Horisontaalinen yhteistoiminta 3.3 Kolmannen sektorin toimijat liikuntapalveluiden tuottaiina Urheiluseurat Muut 3.4 Yritysten tuottamat liikuntapalvelut 3.5 Seudullinen yhteistyö liikuntapalveluissa 4 Liikuntapalveluiden rahoituksen kehitys ja nykytila 4.1 Ylöjärven kaupungin liikuntapalveluiden rahoitus 4. l. I Liikuntatoimi ja Urheilutalo Urheilu- ja ulkoilualueet I 9 9 il t2 t2 t4 t5 t5 t5 t5 l6 t6 t6 t7 t8 t9 20 2t 2t 2t

4 4.1.3 Työväenopisto 4.2 Mittarit 4.2. I Liikuntatoimen ja urheilutalon tunnusluvut Kunnallisteknisten palvelujen tunnusluvut Työväenopiston tunnusluvut 20 I Tuloksellisuus 5 Kehittämisehdotukset ó Lopuksi 7 Lähteet I Liitteet 5.1 Kohti parempaa liikuntahallintoa - isojen kokonaisuukien hallinta 5. I. I Uudistunut käsitys kaupunkistrategiasta Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen 5. I.3 Hallintorakenteen toimivuus Liikuntapoliittisen ohjelman luominen 5. I.5 Budjettitekniset muutokset 5.2 Pienillä muutoksilla säästöjä 5.2. I Harjoitusvuorojen jakaminen Arviointityö 5.3 Yhteistyö arvoa tuottavana toimintana 5.3. I Urheiluseurayhteistyö Kaupungin sisäinen "horisontaalinen" yhteistyö Yritysyhteistyö Seutukunnallinen toiminta t t o 4

5 I lohdanto l.l Tausta Ylöjärven kaupunginhallitus päätti tilata kaupungin liikuntapalveluiden auditointityön Hämeen Liikunta ia Urheilu ry:ltá (Ylöjärven kaupunginhallituksen pö äkirja, , 4l$). Hämeen Liikunta ia Urheilu ry (HLU ry) on Pirkanmaan la Kanta-Hämeen maakuntien alueella toimiva puolueeton liikunnan palvelu- ja kehitysyksikkö. Ylöjärven kaupungin liikuntapalveluiden sisäinen auditointi olivapaa-aikalautakunnan toiminnallinen tavoite vuodelle 2012ia lisäksi yksi kaupunginhallituksen päättämistä saman vuoden auditointikohteista. Auditoinnin toteuttaminen vuonna 20 I 3 oli lautakunnan mukaan tarkoituksenmukaista, sillä toimenpidesuosituksia voidaan sen arvion mukaisesti käyttâä apuna paitsi Urheilutalon saneerauksen jälkeistá toimintaa suunniteltaessa, myös laaiemmin liikuntapalveluien ko ko nais u utta keh itetgáessä. Tässä auditoinnissa tarkastellaan kokonaisvaltaisestiylöjärven kaupungin liikuntapalveluiden nyk ilaa, tariotâan vaihtoehtoisia kehitrimislinjoja ia esitetcän konkreettisia toimenpide-esityksiä liikuntapalveluiden kehitcámiseksi. Sisäinen auditointi sisältää työnjaon ja tehtáväkuvauksien tarkastelua erityisesti hallinnollisesta näkökulmasta ia kokonaisuudessaan se rajattiin koskemaan pääasiallisesti hallintokä änteiti. 1.2 Tavoitteet o Tämän auditoinnin tarkoituksen on tuottaa päätökentekijöille liikuntapalvelujen toteuttamiseen toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kaupunki voi tulevaisuudessa vastata rajallisin resurssein jatkuvasti kasvavaan þsyntään. Keskeiseen rooliin nousevat tállöin optimaalisesti toimiva hallinto ja operationaalisen toiminnan tehokas toteutütminen. Liikuntapalveluiden tulee jatkossakin toteuttaa niird liikuntapoliittisia linjaukia, joita kaupungin luottamus- ia operatiivinen johto ovat gálle toimialueelle osoittaneet. Kaupungin omaa toimintakulttuuria ia historiaa tulee kunnioittaa' mutta sen ei tule est'áä kaupunkia kehittymästä uusien haasteiden mukana. Täl lainen tavoitetietoinen ia ratkaisukeskeinen toi mintatapa vaati i. toiminnalle määritellyt selkeät tâvoitteet. vahvistetut arviointimittarit. tavoitteiden ja resurssien balanssin. avoimen ja luottamukseen perustuvan ilmapiirin ja. asenneilmaston, ioka mahdollistaa tarvittaessa myös muutokset toiminnassa Huomioiden edellä esitetp seikat määritellään tämän sisäisen auditoinnin keskeisimmäksi kysymykseksi se, miten Ylöjärven kaupungin liikuntapalveluja tulisi, erityisesti hallinnollisesta näkökulmasta, kehitráä kustânnustehokkaan ia optimaalisen palvelutuotannon tarioamiseksi. 5

6 Kysymykseen vastataan tarjoamallaylöjärven kaupungille toimenpide-esityksiä, jotka esitellään tämän työn viidennessä (5) luvussa.aineistona työssä on käytetty muun muassa Kuntaliiton ja valtionhallinnon materiaaleia, kaupungin omia toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä toimintakertomuksia tilinpäätöstietoineen. Lisäksi hyödynnettiin kaupungin hyväksymiä ohjelma-asiakirjoja,laadittuja strategioita ja toimialojen johtavien viranhaltijoiden haastatteluja ja useita internet-lähteici. Haastâttelut toteutettiin toukokuussa Kaikkien haastateltavien toimenkuvat liitt)rvät suoraan tai välillisesti kaupungin liikuntapalveluihin. Koupunginjohtajo Pe tti Sivunen Ka ivìr+ø Motti Hu sti Tekninen johtojo Seppo Heljo lghitys- jø loskentopäiìllìkjrö Riku Siren Yapoa-oikojohtojo SomìYlì-Pihlojo Lìíkuntokoo dinoottori Sini Ktl<konen Tyìþäöllil<l<ö Hannu Myllynen _ a=. Liì ku nto p o ì l<ko m esto rì lyrkitonhuonpöö Toimitusjohtojo Romi Honkolo, Jööholli Oy Kuvo I Hoostotellut vironholtijot 6

7 Pääluvussa kaksi (2) käsitellään lyhyesti kuntakentän murrosta ja erityisestiylöjärven kaupungin toimintaympärístön nykyrilaa, ja tarkastellaan niihin kohdistuvia lähitulevaisuuden muutospaineita.tämän iälkeen tarkastellaan kaupungin erityispiirteiden merkitystä liikunøpalvelujen järiesrámisen tulevaisuudessa. Kolmannessa (3) pääluvussa esitetään liikuntapalvelujen nykytila-analyysi,tarkastellaan lainsäädännön asettamia ehtoia kunnalliselle liikuntatoiminnalle ia käsitellään liikuntaa peruspalveluna' Tämän jälkeen kuvataan tiiviisti tehtâvänjakoaylöjärven kaupungin hallinnossa liikunnan osalta. Määritellään toimiioi' den nykyiset vastuualueet ja toimenkuvat aina keskushallinnosta operatiivisista toimista vastaaviin liikuntapalveluihin ja kunnallisteknisiin palveluihin asti. Pääluvun päättää kuvaus seurojen,yritysten ja muiden yhteistyökumppanien nykyrooleista. Lopuksi avataan io olemassa olevaa kaupungin sisäisrá horisontaalista yhteistoimintaa ja alueellistatampereen seudun kuntien välistá yhteistoimintaa. Neljännessä (4) pääluvussa keskit) siän liikuntapalveluiden rahoituken tarkasteluun. Esitesáän liikuntaan käytetyn rahoituksen kehittymistâ ja jakautumista, arvioidaan tuloksellisuuden mittaamiseen käytettyiä mittareita ia lopuksi pohditaan toiminnan kokonaisvaltaista tuloksellisuutta. Näiden edellä esitettyjen rieto en pohjalta esitetiän pääluvussa viisi (5) toimenpide-esityksiä Ylöiärven kaupungin liikuntapalvelujen kehittämiseksi. Kehitrámistoimenpiteitä tarkastellaan laaia-alaisesti käsitt'áen hallinnolliset,taloudelli' set ja operatiivisen näkökulmat Myös toteutustapoihin,vaikuttamiseen, johtamiseen, kolmannen sektorin toimintaan, yritystoimintaan ja ylikunnalliseen työhön liittyvät mahdollisuudet otetaan huomioon. Ç 7

8 I Elinvoimalnen kunta murrolsessa Kuntaperustaisen järjestelmän säilytráminen ja vahvistaminen vaatii sekä vahvoja kuntia etcd käyttäjälähtöisestitoimivia kuntien yhteistoimintaorganisaatioita. Kunnat säil)rttävät tulevaisuudessakin asemansa suomalaisen demokratian ia hyvinvointiyhteiskunnan perustana ja paikallisen elinvoiman vahvistajana. Kuntahallinnon tulee kuitenkin itse olla aktiivinen ja kehittyä toimintaympäristön muutosten mukana ia olla myös osaltaan vaikuttamassa muutoksiin. Sen tehtävät, vastuut ja rooli yhteiskunnassamme muodostuu historian lisäksi vallitsevien arvojemme mukaiseksi. Kuntauudistus on kokonaisuus, joka sisält,dä kuntarakennelain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen, valtionosuusjärjestelmän uudistamisen, kuntalain kokonaisuudistuksen sekä kunnan tehtävien kartoituksen Keskeistã on tarkastella kuntarakennetta ja kuntaperusteista palvelujärjestelmää kokonaisuutena, asukkaiden ja palveluiden toimivuuden näkökulmasta - ei sektorikohtaisen osaoptimoinnin kautta.tärkeää on yhdistää valtakunnallinen, alueellinen sekä paikallinen näkökulma ja vuorovaikutus, jotta uudistuminen onnistuu. Kunta- ja palvelurakenteiden uudistamisen ohella arvioitavakija kehittämistoimien kohteiksi tulevat myös palveluprosessit ja tuottavu uskeh itys. Ku nta 20 I 7-vis io kuu I uukin: "Elinvoimaisillo jo toimintal<ykyisillö kunnillo on elävö itsehollinto, joko þerustuu kuntoloisten vohvoon osolísuuteen. Nrïlkj on vostuun edellyuömö toimivolto jo resurssit turvato kuntoyhteisön lakonoisetu, hyvinvointi jo kestövö kehitys. Kuntien þolvelut jo loodukos elinymþöristö on turvortu kestövöllö tovollo koko moosso köyæöen kuntien eriloistuviin toimintoymþöristöihin soveltuvio rokenteito,toimintotaþojo jo innovootioito." (Uusi kunø visio, Suomen Kuntaliiao.) Liikuntapalvelujen osalta työó ako julkisen vallan ja järjestöjen osalta on ollut selkeä.julkisen vallan tehtávänä on luoda liikunnalle olosuhteet ja tukea kansalaistoimintaa, jolloin järjestöt toteuttâvat itse liikuntatoiminnan. Liikuntalaki (L 20. I I ) 2 $: " Edellytysten luominen topohtuu Þoikollisto jo olueellisto yhteistyötö sekä,,--,t terveyttö edistövöö tükuntoo kehinömöltö,konsoloistoimintoo tukemollo,lükuntopoikkojo torjoomotlo sekö jörjes- b/ tämöllö läkuntoo myös erityisryhmöt huomioiden." Kuntien liikuntapalvelut ioutuvat tai ovat jo joutuneet osaltaan arvioimaan perinteisiä toimintatapojaan. Rajalliset resurssit, kuntien välinen voimakas polarisaatio, huoltosuhteen nopea heikkeneminen ja merkittávä keski-iän nousu vaatívat sekä rakenteellisia etrá toiminnallisia ratkaisuja kohølaisen nopealla aikajänteellä. Valmisteilla oleva liikuntalain muutos tuskin tuo muutoksia liikuntapalvelujen perusvastuisiin, joten olosuhteiden luominen ja järjestötoiminnan tukeminen sekä erityisryhmien liikuntapalveluvastuut tulevat säilymään kuntien vastuulla edelleen. Keskeisimpiä lähiajan kysymyksiä liikuntapalvelujen alueella kunnille ovat ainakin:. Mitkä ovat ne liikunnan peruspalvelut, joita kunta tuottaa?. Millaisia uusia yhteistyömalleja on kolmannen sektorin ja kunnan väliseen kanssakäymiseenl. Mitkä ovat kolmannen sektorin saamien suorien ja välillisten tukien painopisteet sekä tulevaisuus?. M kä on liikunnan rooli kasvatuksessa, syrjäytymisen ehkäisemisessä, yhteisöllisyyden ja identiteetin rakentaiana, suvaitsevaisuuden lisääjänä, kansantaloudessa ja kansanterveystyössä, harrastusmahdollisuuksien luojana, mielikuva ja imagetekijänä sekä urheilun toteutustyössäl I

9 . Millaisia ovat kuntien, kolmannen sektorin ja yritystoiminnan toteuttamien liikuntapalvelutoimintoien ia omatoim isen liikkumisen muutostrendit? 2.1 Toimintaympäristön muutokset iaylöiärvi 2. l. I Kaupungin voimakas kasvu osanatampereen kaupunkiseutua ja väestörakenteen muutos Ylöjärven väkiluku on trállä hetkellä 3 I 590 (Kuntien asukasluvut suuruusjäriestykessä, ,Väestörekisterikeskus). Se on kasvanut tasaisesti viimeisten kuudenkymmenen vuoden ajan ja sen on arvioitu kasvavan noin 33 prosentilla vuoreen 2030 mennessä (Ylöjärven kaupungin talousarvio 2013, l3).viimeaikaiseen väestönkasvuun ovat osaltaan vaikuttaneer kuntaliitoksetviljakkalan (2007)ja Kurun (2009) kanssa (Perustietoa,Ylöjärven kaupunki). Kuntaliitokset ovat kasvattan eet kau pu ngi n pi nta-alaa m erkitt'ivästi. o Kuvo 2 Räikììn kenttäolue:kappole kouneìnta Suorneo. Ylöjärven kaupunki on tiivisti mukana Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyössä, johon osallistuvat Ylöiärven lisäksitampere, Nokia, Lempäälä, Kangasala, Pirkkala,Vesilahd ja Orivesi. Kuntien muodostama kaupunkiseudun kuntayhtymä toimiitampereen seudulla seutuyhteistyötä toteutøvana organisaationa,ionka tehtdvänä on sovittaa yhteen asumisen ja liikkumisen tarpeita seudulla,luoda kuntarajat ylittäviä palvelula sekä houkutella entisestään yrityksiä ia osaajia seudulle. (Seutuyhteistyö,Ylöjärven kaupunki.)väkilukutampereen kaupunkiseudulla oli ioulukuun loppuun mennessä noin (Väestö ja väestön muutokset 2012, ,Tampereen kaupunki). Lisäksi alueellista yhteistyötä tehdään Pirkanmaan liiton kanssa. Pirkanmaan liitto vastaa alueensa aluekehittämisestä, maakuntakaavoituksesta ja edunvalvonnasta. (Seutuyhteistyö,Ylöiärven kaupunki.) Asukasluvun kasvun lisäksi kaupungin ikärakenne muuttuu nopeast.asukkaista kaikkein nuorimpien ia vanhimpien osuus kaupungin väestöstä kasvaa huomattavasti työikäisten väestöä nopeammin, mikä iohtaa nopeaan huoltosuhteen heikkenemiseen (Ylöjärvi Hyvässä kunnossa,ylöjärven kaupun kistrategia, 4). 9

10 Tilanne on kansallisesti vertailtuna kuitenkin hyvä, sillä huolimatta siitä, että suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, rakentuu väestöpohja vankasti myös 0- l9-vuotiaista (kuva 3). Silti nopeimmin kasvava ikäluokka ovat yli 65-vuotiaat, sillä heidän määränsä kasvaa lähes kaksinkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä (taulukko l). SamanaikaisestiYlöjärven kaupungin työssäkäyvän väestön määrä suhteessa edellísiin pienenee, iolloin huoltosuhde väkisinkin heikkenee seuraavien vuosikymmenten aikana.vaikka 0- l4-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa, on olemassa riski siirá, ettá he eivät lää lopullisesti Ylöjärvelle,vaan muuttavat opiskelun tai työn perássä muualle.tämä vaikuttaa siihen,ettei heidän osuutensa kaupungin väestösgi ole arvioitu kasvavan yhrá nopeasti kuin l5-24-vuotiaiden (taulukko l). Väestön ikä- ja sukupuol rakenne Ylöjäwellä o-4 lkäryhrnä I 400 I 200 I I I 000 I Miehel rneis6t Seutulrlet Vuoden 2013 alu rajat Lähde: Tllastokêskus^/äestö Kuvo 3Ylöjönen koupungín ikä- ja sukupuolirokenne 2012 (Tompercen koupunkiseutu -Vöestö Vöestön ikä- jo sukupuolirokenne 2012). I Taulukko: Väestön ikärakenteen kehitys 20ll-2030 (Lähde: Tilastokeskus) Muutos 2030./ yhteensä Muutos 2030.t vuodessa Tot.201l t þl % þl % Asukasluku t 070 t , ,7 Ikärakenne kpl vuotiaat ó ll2 ill 1, vttotiaat I tol ( s, _ 58 1, vuotiaat t ,0 Yli 65-wotiaat ( tz,o 194 4,4 Toulul<ko I Ylöjärven kouþungin ikä økenteen kehitys 20r l-2030 (Yiöjiìrven køupungìn tolouso vìo 2013, l2). t0

11 Taloudellisen tilanteen kiristyminen Talous Suomen kunnissa on ennakoitua huonommassa kunnossa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate laski peräti750 miljoonaa euroa vuodesta 201 l.tämä summa kattaa vain 75 prosenttia poistoisø.toimintakuluien ja - tuottojen kasvusta ei víelä ole lopullisia tietoja, mutta rállä hetkellä näyttää silsá, etsá kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat noin 5,5 prosenttia ja toimintatuotot noin 3,8 prosenttia. Samalla lainakanta on kasvanut runsaat I 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja ollen nyt lähes l4 millardia euroa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat kuitenkin lisänneet kaikesta huolimatta investointeja (+ 6,5 prosenttia). (Kuntien tilinpäätökset ennakko-odotusten mukaíset, Kunølehti, 8/20 I 3.) MyösYlöjärven kaupungin talous on kiristymässä, mihin vaikuttaa osittain valtion kuntiin kohdistama valtionosuusleikkaus, joka tarkoittaaylöjärven kohdalla 4,4 miljoonan euron menetystä. Lisäksi kaupunki on velkaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin etri tällä hetkellä velkaa on noin 2000 euroa asukasta kohti. (Ylöiärven kaupungin talousarvio 2013,2ç21.) Ylöjärvi tekikin vuonna 2012 historiansa heikoimman taloudellisen tuloksen (Ylöiärven kaupungin tilinpäätös 20 12, l9). Taulukossa yksi (l) esitetdän kahden viime vuoden kehitys tiettyjen taloudellisten tunnuslukujen osalta.ylöiärven kaupungin tuloveroprosentti on säilyn samana, mutta samalla väestön kasvaessa verotulot ovat hieman lisääntyneet. Suurimmat muutokset ovat havaittavissa ylijäämän ja vuosikatteen kohdalla.vuosikatteella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon rahaa on käytetrãvissä investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin toimintatuottoien, to mintakuluien, verotulojen, valtionosuuksien, rahoitustuottoien ja kulujen jälkeen. Perusoletuksena on, että vuosikatteen tulisi olla käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.ylöjärven vuosikate vuonna 2012 ei kata käyttöomaisuuden poistoia, iotka olivat noin 10,6 miljoonaa euroa (Ylöjärven kaupungin tilinpäätös 2012,27-28). Ylöiärvi 20 I Ylöiärvi 2012 Muutos (+/-) Tuloveroprosentti % 19,75 19,75 0 Verotulot e/asukas Valtionosuus e/asukas I t99 I t75-24 Ylijäämä e/asukas I Vuosikate e/asukas 454 t o Toulultko ZYlöjäwen koupungin tunnusluvut 201, & 2012 (Kuntien tolouden tunnuslukujo vuodelto 2012,2013 &, Kuntìen tolouden tunnuslukujo vuodelto 2011,2012). Vuosikate on vaihdellut paljon vuosien I 993 ja 201 I välillä (kuva 4), joten ei voida ennustaa, että laskeva kehityskulku tulisi vältsámätrá jatkumaan myös vuonna Kansallinen talouden kehityssuuntâ vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei taloudellinen taantuma ole vielä ohi. Ylölärven kaupunki on kaiken kaikkiaan iäänyt talouden osalt vuonna 2012 pahasti aikaisemmin asettamista tavoitteistaan.vuosikatteen tavoitearvo oli 400 euroa asukasta kohti, mutta kuten taulukosta kaksi (2) näkyy, iäätiin kauas tisgd tavoitteesta.arviointikertomuksen mukaan vuosikate kattoi vain 16,4 prosenttia kaupungin nettoinvestoinneista, kun tavoitteena oli 70 prosenttia. Koko tilikauden tulos oli 9 miljoonaa euroa asetetlua tavoitettâ heikompi. (Arviointikertomus vuodelta 20 12, 8.) On selvää, että kaupungin taloudellinen liikkumavara on hyvin rajallinen. Menestyvä kunta tarvitsee vahvan talouden ja hyvän palvelukyvyn. Priorisointi, arvovalinnat, johtaminen ja optimaalinen resurssien käyttö yhdessä uusien toimintatapojen ja - käytänteiden kanssa mahdollistavat, ettäylöiärvi on hyvässä kunnossa - kuten sen visiokin kuuluu.

12 Vuosikate t Ylöjärvi t00 50 I (X ô Vuoslkato euma,/asukas lllaslokerku!, Kuntlen la kuntsyhgmí.n l lous Ja lolmlnt Kuvo 4 Ylöjärven køupungìn vuosíkote l. 2.2 Ylöjärven kaupungin er ty spiirteiden aiheuttamat haasteet Iiikuntapalyeluiden näkökulmasta Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelujen vahvuuksina pidetáän erity sesti osaavaa Çövoimaa, korkeaa palvelutasoa, hyviä olosuhteita ja aktiivista seuratoimintaa. Haasteita liikuntapalveluille taas tuottavat laaja maantieteellinen alue, asutuken hajanaisuus, toimialoien välisen yhteistyön vähäisyys, vähäinen keskinäinen viestintä, talouden tiukentuminen ja liikunnan arvostuken puute. Organisaatioiden ja siellä toimivien ihmisten välisen luottamuksen ja keskinäisen arvostuken puuttuminen sekä vähäinen yhteistoiminta organisaatioiden ja niiden asiakkaiden välillä muodostavat suunnitelmallisen kehittämisen näkökulmasta ongelman. Liikuntapalvelujen kokonaisvaltainen kehitystyö ja tavoitteelliset tulokset voidaan saavuttâa vain etsimällä muutoksia, joilla nykyisen toiminnan vahvuudet säilytetáän ja olemassa olevat haasteet voitetaan. Näihin sisältöihin palaamme auditoinnin viidennessä (5) pääluvussa Kaupungin laaja pinta-ala ja asutuksen hajanaisuus Ylöjärven kaupungin pinta-ala on todella laaja, johtuen osittain kuntaliitoksista Viljakkalan ja Kurun kanssa. Kuten taulukosta kolme (3) näkyy,ylöjärven kaupungin maant eteellinen hajanaisuus on muihin samankokoisiin pirkanmaalaisiin kuntiin verrattuna huomattavaa. Kunta/kaupunki Väkiluku (3r.r2.20r2) Kokonaispinta-ala (km') Kangasala 30 t26 870,85 45,8 Nokia ,75 I t2,3 Ylöiärvi 3tsrs I ,3 Asukkaita/ maakm2 Toulul<ko 3 Kangasølon,NokÌon jøylöjiírven vökiluvun,kokonaìspinto-olon jo osukkoitolmookm2 vertoilu (Pintd-ølot ja osukostiheydet 201 3, I. I.20 13, Suomen Kuntot tto). t2

13 o T'löjãmn M tk] Y Kuva 5 Ylöjärven kauþung n ølueet vöestömiíärittiìin 20 I 2. Ylöjärven kartta (kuva 5) havainnollistâa kaupungin hajanaisuutta hyvin.asutus on selkeästi keskittynyt kaupungin eteläiseen osaanylöjärven keskustaan ja sen ympärysalueille,mutta keskittymiä on myös Kurun iaviljakkalan keskustataajamissa. Näiden asutuskeskittymien väliset alueet ovat kuitenkin harvaanasuttuia ia välimatkat niiden välillä ovat melko pitkät. Ylöjärven kaupungin hajanaisuus tulee ottaa huomioon myös liikuntapalveluja järjestetrdessä. Kaupungin haianaisuus pakottaaylöjärven kaupungin arvioimaan resurssiensa jakoa silti kannalta, mird liikuntapalveluia se tarioaa kaikille asukkaille ja miltä osin se keskittää palvelujaan. Kaupungin kasvaessa valmistuu jatkuvasti uusia asuinalueita, ioihin kohdistuu luonnollisesti paine luoda ainakin lähiliikuntapaikkaverkosto.toisaalta perinteisten asuinalueiden asukkaat haluavat pitää kiinnijo olemassa olevista palveluistaan. Lähiliikuntapaikkojen ja kevyenliikenteenväylien merkitys korostui haastatteluissa, ja Íárkeänä pideaiin myös sird, että ihmiset kokevat liikuntapalveluiden saavutettavuuden helpoksi. t3

14 Hajanainen kaupunkirakenne tarkoittaa välimatkojen pidentymistä.tällöin keskeiseksi kysymykseksi nousee myös kauempana sijaitsevien liikuntapaikkojen saavutettavuus. Julkisen liikenteen toimivuus ja kevyenliikenteen väylästö mahdollistavat cdllaisten liikuntapaikkojen paremman saavutettavuuden Huomio liikuntaan Lasten ja nuorten suuri osuus lisää painetta liikunnallisen elämäntavan juurruttamiseen ja modernin liikuntapalvelusisällön tuottamiseen. Kaupungin tulee tarjota esimerkiksi lapsiperheille laadukkaat ja turvalliset lähiliikuntapaikat, jotta kaupungin vetovoimaisuus säil eráän. Liikuntaan panostaminen on erityisesti nyt a ankohtaista a huomionarvoista, kun terveys- ja sosiaalitoimen menot ovat kuntâsektorilla kasvaneet viimeisten vuosikymmenten aikana huomattavasti. Menot eivät varmasti tule vähenemään suurten ikäluokkien iäädessä eläkkeelle.tämä tarkoitønee lisääntyviä kustannuksia kuntien sosiaali- ja terveysmenoihin. Liikunta on yksi parhaista sairauksia ennaltaehkäisevistä keinoista, sillä sen vaikutukset ihmisen terveyteen ovat lähes poikkeuksetta positiivisia. Erityisesti helppo ja matalasykkeinen terveysliikunta vähentáä sairastumisen riskiä ja edistää terve)'ttä muun muassa painoa laskemalla. Myös koululiikuntaan panostaminen on kunnille ajankohtaista, sillä ylipainoisten lasten osuus on viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut myös Suomessa.Ylipainoinen lapsi on usein myös ylipainoinen aikuinen. Haastatelluista valtaosa oli sisá mieltä, että liikunnan edistäminen on tirkeä asíaylöjärvellä. Useiden mielesti liikunta on kuitenkin jäänp sivurooliin etenkin nyt kun kaupungin talous on tiukoilla. Liikuntaan panostaminen nähtiin keskeisenä ennakoivana toimenpiteenä, johon tulee panostaa ihmisten hyvinvoinnin sekä ølousvaikutusten vuoksi. Yhteistyö liikuntapalveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä on haastateltavien mukaan ollut vähäistá sekä kaupungin sisällä etsá seudullisesti.yhteistyö eri toimielinten ja ykiköiden sekä kuntien välillä voisi kuitenkin tuoda arvokkaita säästöjä. Haastateltavilla oli iaelläänkin konkreettisia muutosehdotuksia siitä, miten yhteistoimintaa olisi mahdollista kehittdä. O t4

15 I LllkuntapalveluJcn ntlrytlla Ylöiärvcllä 3. I Kunnallista liikuntatoimintaa säätelevä Iainsäädäntö 3.l. I Liikuntalaki Liikuntalaki tuli voimaan I. I. I 980, jonka jälkeen sitä on tdydennetty useaan kertaan.tällä hetkellä voimassa olevan liikuntalain (L ,2 $) mukaan, kunnan tulee yhdessä valtion kanssa luoda yleiset edellytykset liikunnalle. ltse liikunnan järjestämisestä vastuussa ovat liikuntalain mukaan pääasiallisesti liikuntaiärjestöt. Edellytysten luominen tapahtuu paikallista ja alueellista yhteistyöti sekä terve) ttä edissávää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla,liikuntapaikkoja tarjoamalla seki järjestámällä liikuntaa myös erityisryhmät huomioiden (L 2009/902,2 $). Liikuntalain sisältöä muutetâan jälleen alkaneen hallituskauden aikana. Kulttuuri- ja urheiluministeri on asettanut työryhmän, joka valmistelee liikuntalain uudistamista. Uudistuksessa huomioidaan erityisesti liikuntaläriestöien val' tionavustusjärjestelmän kehitriminen ja liikunnan peruspalveluaseman vahvistuminen Liikunta on kunnan peruspalvelu C Liikunta on peruspalvelu, joka kuuluu jokaisen kunnan perustehtáviin. Perustuslain (L I , l6 $) mukaan liikunta on yksi sivistyksellisistä perusoikeuksista ja julkinen valta on velvoitettu luomaan edellytyksiä liikunnalle. Kunnar ovat lähimpänä kansalaisia, joten niiden tehtáväksi jää rimän tehtivän toteuttaminen. Lisäksi kuntalaki (L ) velvoittaa kuntia huolehtimaan liikunnan edellytysten järjestdmisestri kuntalaisille. Myös kansanterveyslain (L ) mukaan kunnilla on vastuu kansanterveystyöstá kuten yksilöihin, väestöön ia elinympäris' töön kohdistuvasta terveyden edistámisescá. Alueellisesti liikunnan toteutumista peruspalveluna valvovat alueelliset El i nkeino-, I ii ken ne- ja ym päristökesku kset (ELY-keskukset). Koska liikunta on peruspalvelu,tulee eriq/isest sen tasa-arvoiseen toteuttamiseen kiinnittää huomiota. Peruspalveluhan on jotain, joka tulee tarjota kaikille kansalaisille. Siksi lähiliikuntapaikat ja kevyenliikenteenväylät ovat keskeisessä asemassa kunnan liikuntapalveluja suunniteltaessaylölärven kaupungin tapaukessa näiden rooli korostuu alueen ollessa keskimäärdisrá hajanaisempi. Liikuntaolosuhteiden tarjoaminen jokaiselle kaupunkilaiselle on kuntien velvollisuus,ioten Ylöiärvi ei voi vedota alueensa hajanaisuuden aiheuttamiin haasteisiin ja ylläpitää ainoastaan taaiamien liikuntapaikkola. t5

16 Kår Sjöhôlm 2010 Kuvo 6 L kuntoon voikuttovo lainsäädöntö (Korì Sjöholm, 20 I 0, Lìikunnon osema loìnsöädönnössä). 3.2 Kaupungin toimialakohtaiset yastuualueet ja keskeiset toimintasisällöt Tällä hetkelläylöjärven kaupungin liikuntapalvelut on organisoitu hajauttamalla toiminnallisia sisältöjä ja vastuita useille eri hallinnonaloille.täsgá on seurannut osin tuotettavan palvelun kokonaiskuvan la - kustannusten hämärtyminen sekä toisaalta korostetun yhteistoim nnan tarve, jonka toteutumisessa on monia heikkouksia tai suoranaisia Puutte ta I Kaupunginvaltuusto ia -hallitus Ylöjärven kaupunginvaltuusto päättää viime kädessä liikuntaan osoitettavista resursseista hyväksymällä talousarvion, jonka perusteella määräytyvät taloudelliset raamit myös liikuntapalveluiden toteuttamiselle ja urheilu- ja ulkoilupaikkojen rakentamiselle sekä niiden kunnossapidolle. Lisäksi keskushallinto vahvistaa kaupungin merkittävimmät suunnirelmat kuten kaupungin strategian ja toimialastrategiat (esimerkiksi Hyvinvointisuunnitelma 2013 ja Vapaaaikapalvelujen kokonaissuunnitelma 20 I 3). Lisäksi kaupunginvaltuustossa pääteráän kaavoitusratkaisut, joilla on olennainen vaikutus liikuntapaikkarakentamisen kannalta. Liikuntapaikkarakentaminen taas luo edellytykiä itse liikunnalle. Kaupunginvaltuusto tekee lopulliset päätökset niistá kokonaisresursseista ja painotuksista, joilla valittua liikuntapolitiikkaa toteutetaan operatiivisessa toiminnassa Perusturvalautakunta ja sosiaali- ja terveyspalvelut L.) Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimiiylölärven perusturvaosasto, joka käsittáä sosiaali- ja terveyspalvelut.tavoitteena perusturvaosastolla on edistiä kuntalaistensa hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta, terveyttä la itsenäistá toimintakykyä moniammatillisen yhteistyön avulla (Perusturvaosaston johtosääntö, l$). Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen hyvinvointiohjelman vuonna 2003, minkä jälkeen Perusturvaosaston johdolla perustettiin hyvinvointiryhmä vuonna Hyvinvointiryhmä toimii poikkihallinnollisesti tavoitteenaan Ylöjärveläisten hyvinvoinnin ediscáminen. (Hyvinvointisuunnitelma 2013, 8.) Perusturvaosaston alaisuudessa työskentelee tällä hetkellä yksi erityisliikunnanohjaaja, jonka työ jakautuu 70 prosentrisesri perusturvaosastolle ja 30 prosenttisesti liikuntapalveluille. Kesän jälkeen työskentely siirtyy 70 prosenttisesti liikuntapalveluiden puolelle ja vuonna 2014 erityisliikunnanohjaaja työskentelee táysipäiväisesti liikuntapalveluiden alaisuudessa.tällä hetkellä hänen toimenkuvansa painottuu yksilölliseen kuntoutusohjaukseen, mutta vuonna20l4 erityisliikunnanohjaajan toimenkuva tulee koostumaan enemmän erityisryhmien liikunnanohiauksesta. t6

17 Kuvo 7 Koko konsøn lììku ntopoikl<o Ylöjiìrvellö. Sosiaali- ja terveyspalvelut osallistuvat li kunnan kehitrámiseen myös lääkäri- ja hoitaiatasolla. Lääkärikunnalla on käpössä liikuntaresepti, jonka avulla asiakasta voidaan kehottaa lisäämään liikuntaa ariessa. Lääkärit ja hoitajat voivat ohjata asiakkaan henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan, iossa annetaan henkilökohtaista ohjausta liikunnallisen elämäntavan löyrámiseen ja esitelläänylöjärvellä tarjolla olevia terveysliikuntapalveluia.asiakas voi hakeutua l ikuntaneuvojan vastaanotolle myös itse. Liikuntaneuvontapalvelu on tarkoitettu kuitenkin ainoastaan terveyden kannalta riitcámättömästi liikkuville kaupunkilaisille. Liikuntaneuvonta toteutetaan yhteistyössätampereen seudun työväenopiston kanssa. þrjosalo Päivi,Tampereen seudun työväenopisto.) a \=- Lisäksi perusturvaosasto ylläpiíáä Kauppakeskus Elossa toimivaa terveyskioskia.terveyskioski on matalan kynnyksen terveydenhuollon toimipiste, josta on mahdollista saada terveysneuvontaa, pien muotoista vastaanottotoimintaa (esimerkiksi verenpaine- ja verensokerimittausta sekä oman sairastavuuden arviointia), rokotukia ia palveluohiausta. Osa palveluista on tarjolla vain ylöjärveläisille. Lisäksi terveyskioskissa järjestetáän teemapäiviä myös liikuntaan liittyen. (Têrveyskioski,Ylöjärven kaupunki.) Vapaa-ai kalautakunta Sivistysosaston hallinto ja toiminta jaetaan kahteen toimialaan, koulutuslautakuntâan ia vapaa-aikalautakuntaanyapaaaikalautakunnan toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä Länsi-Pirkanmaan musiikkiopisto ia Tampereen seudun työväenopisto. Vapaa-aikalautaku nta tehsâviä toimialal laan I iiku ntaan I i ittyen ovat: l. Päätr,áä toiminnan järjestámisessä noudatettavista yleisisrâ ohjeista (esimerkiksiylöjärven kaupungin hallinnassa olevien sisäliikuntatilojen käyttövuorojen iakoperusteet ja säännöt). 2. PääLlráà liikuntapalveluista ja - tiloista peritrávisrá maksuista ja maksujen perusteista (vain sisäliikuntâtilat). 3. Päätr,áä sopimusten tekemisestä lukuun ottamatca seudullisia sopimuksia, iotka hyväksyy kaupunginhallitus. l7

18 4. Vastaa hanki nnoista kaupungin hal I ituksen han kintaohjeiden m ukaan. 5. Päättää irtaimen omaisuuden myymisestä tai vuokraamisesta. 6. Pä&rÁä määrärahojen siirrosta yksiköiden välillä kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovuusperiaatteiden mukaisesti. 7. Päättàä liikuntaan myönnettäviscá toiminta- ja kohdeavustuksista yhdistyksille sekä ykityisille henkilöille. 8. Hyväksyy tehriväalueiden toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset. (esimerkiksivapaa-aikapalveluien kokonaissuunnitelma 20 I 3). (Sivistysosaston johtosääntö mukaillusti, 20 I 3, 4$.) Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikajohtaja, jonka tehtrávänkuva on määritelty Sivistysosaston johtosäännössä (7$). Hän muun muassa päättdä koulukiinteistöjen liikuntasalien koko kaudelle haetuista, koulutyön ulkopuolelle sijoittuvista käyttövuoroista ja Urheilutalojen kdyttövuoroista Liikuntapalvelut Ylöjärven kaupungin liikunøpalvelut toimivat vapaa-aikalauøkunnan alaisuudessaylöjärven kaupungin liikuntapalvelujen toimintasuunnitelman (2013) mukaan "Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelujen tehrcvänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys alueen liikuntapalveluist ". Liikuntapalvelut koordinoivat erityisesti julkishallinnon ja kolmannen sektorin prosesseja sekä pyrkivät ohjaamaan kokonaisuutta tarkoituksenmukaisesti. (ïbimintasuunnitelma,ylöjärven kaupungin liikuntapalveluq 20 I 3.) Liikuntapalvelujen toimintaan kuuluvat kä ännön tasolla muun muassa erilaiset liikunnanohjauspalvelut, sisäliikuntatilolen vuokraaminen ja yhteistyö alueen liikuntajärjestöjen kanssa sekd kaupungin muiden toim ioiden kanssa. Liikunnanohjaustâ iärjestet'áän keskusta-alueella ja erikseen Kurun javiljakkalan alueillavuonna 2013 keskusta-alueella järjestettávä ohjaustoiminta perustuu hyväksitodettuun liikuntapassi-käytäntöön. Liikuntapassilla voi osallistua liikuntapalvelujen tarjoamaan ryhmäliikuntaohjaukseen pois lukien kuntosali- ja vesijumppaohjaukset. o Kuva 8 Ku un kuntosolillø kelpoa ho ostoo. r8

19 Ylöjärvellä on käytössä kolme kaupungin liíkuntapalveluiden ylläpitämää kuntosalia: Urheilutalon kuntosali, Kurun urheilutalon kuntosali javiljakkalan kuntosali. Kuntosalien lisäksi liikuntapalvelut vuokraavat koulujen liikuntasalien, Urheilutalo- Uimahallin ja Kurun urheilutalon käyttövuoroja seurojen, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden käyttöön. Vuoroja on saatavilla yhteensä l3:sta eri liikuntasalista ympäri kaupunkia. Muita Urheilutalon tiloja ovat palloiluhalli, monitoi m isal i, yksityinen kei lahal I i ja sq uash-kentrá Tampereen seudun työväenopisto Ylöjärven työväenopisto jatampereen työväenopisto yhdistyivät l , ja nyt alueellisia liikuntapalvelujaylöjärvellä tarjoaa uudelta nimelt'däntampereen seudun työnväenopisto, joltaylöjärven kaupunki ostaa palvelun.ylöjärven kaupunki on antânut yhte stoimintasopimuksen mukaisesti työväenopiston tehcávättampereen kaupungin järjestettâväksi. Yhdistymisen lähtökohtana oli, etsá tuntimäärät ja kurssien laatu pysyvätylöjärvellä vähinráän entisellä tasollaan ja niin tulee olemaan myös jatkossa. þrjosalo Päivi,Tampereen seudun työväenopisto). Ylöjärvellä järjestett'ávä terveyden edistämisen kurssitarjonta sisältää muun muassa tanssia, joogaa,lasten jumppia sekä venyttelyä.ylöjärven toimisto sijaitsee KoulutuskeskusValossa, mutta ohjaukset toteutetaan eri puolilla kaupunkia. (Kurssitarjonta,Tampereen seudun työväenopisto). Työväenopisto on kehittänyt terveysliikuntapalvelujaan jo useamman vuoden ajan erilaisten hankeavustusmäärárahojen avullavuosina200ç2010 toteutettiin Opetushallituksen rahoittamaterveysliikunnan opintojen kehitgimisen -hanke. Toimintaa on kehitetty edelleen Opetushallituksen laatu- ja kehituámisavustuksen turvin vuosina sekä Yuodesta 2008 lähtien työväenopiston tarjoamat kurssit on ryhmitelty kuormittavuuden ja taitotason mukaan. Ryhmittely tehtiin yhteistyössäylöjärven kaupungin kanssa. þ{osalo Päivi,Tampereen seudun työväenopisto). Vuodesta 2008 lähtien työväenopisto on tarjonnut maksutonta liikuntaneuvontaaylöjärvellä yhteistyössä kaupungin perusturvaosaston kanssa. Käyránnössä palvelu on t)röväenopiston tarjoama, mutta tilat tulevat perusturvaosastolta, joka vastaa myös ajanvarauksista. Liikuntâneuvonnasta on vastannut kokonaisuudessaan työväenopiston terveysliikunnanohjaaja, jonka vastaanotto on aukiylöjärven keskustassa joka perlantaija Kurussa sekäviljakkalassa kerran kuussa. (Varjosalo Päivi, Tampereen seudun työväenopisto). C Osuus kokonaiskurssi Vuosi Kunseja määrëstä Opetustunnit Osuus kokonaistunti määrästä Opiskeliiat Osuus kokonaisopiskelija määrästä Miehiä 2008 tì1 3to/ n38,92 200Á /, t4yn 2324,66 22tñ 2il2 4p L /a ts22,57 2L % 4s % 2461, ' 336'1 52% ûo/i 26t8, s% 520 Toulul<ko 4Työväenopiston terveyden edicörnisen opetustorionto yuos no r2 (Votjosolo Piììvì,Tompereen seudun työvöe nopisto). Kuten taulukosta neljä näkyy, on terveyden edistämisen osuus niin kokonaiskurssimäärästä, kokonaistuntimääräscá kuin kokonaisopiskelijamäärässikin kasvanut vuosina 200È Tilintarkastuslautakunnan tekemän arviointikertomuksen mukaan työväenopisto saavutti vuonna 20 l2 hyvin toiminnalliset tavoitteensa, lotka liittyivät muun muassa seudulliseen yhteistyöhön la terveysliikuntaan. (Arviointikertomus vuodelta 2012,12). t9

20 3.2.ó Tekninen lautakunta ja kunnallistekniset palvelut Teknisen lautakunnan tehcáviä toimialallaan liikuntapaikkoihin liittyen ovat: l. Vastaa kaupungin omistaman tai kolmannen taholta vuokraaman rakennuskannan vuokrauksesta ja ylläpidosta. 2. Valmistelee kaupungin merkittävimpien rakennusinvestointien hankesuunniffelua yhteistyössä käyttäjähallintokunnan kanssa (esimerkiksi Urheilutalo- Uimahalli yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa). 3. Päättää toimialaansa kuuluvien hankkeiden suunnittelustâ ja toteuttamisesta. 4. Pääæää hallinnassaan olevien alueiden vuokrauksesta, irtaimen omaisuuden käytöstä poistamisesta, myymisestä ja vuokrauksesta seki rakennusten ja rakennelmien purkamisesta. 5. Hyväksyy katusuunnitelmat ja niiden muutokset. 6. Päättáä toimialaansa koskevista yksityiskohtaisista taksojen perusteista, taksoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista. (Teknisen osaston fohtosääntö mukaillusti, 2013, 55 & 65.) Tekninen osasto toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa.teknisen osaston perustehrávä noudattaaylöjärven kaupungin strategiassa määriteltyä kaupungin perustehtävää.teknisen osaston perustehtävänä on " edistää ylöjärveläisten hyvinvointia ja kestávää kehitystd alueellaan" (Têknisen osaston johtosääntö, 2013, l$). Teknisten palvelujen alaisuudessa toimii urheilu- ja ulkoilualueista vastaava yksikkö kunnallistekniset palvelut. Se vastaa seuraavista ulkoliikuntapaikoista: hiihtoladut ja kuntoradat,iääkiekkokaukalot,luistinradat,tenniskentät, uimarannat sekä urheilu- ja palloilukentät. Lisäksi sen vastuualueeseen kuuluvat mattojenpesupaikat sekä laituri- ja soutuvenepaikat. Suurimmat urheilukent'át Ylöjärvellä ovat Räikän urheilukentt'i ja Ansomäen urheilukeskuksessa sijaitseva kenttâ. Räikän urheilukentán lisäksi lalkapalloon tarkoitettuja nurmikenttiä on yksi,aron nurmikenttä. Nurmikenttien lisäksi Ylöjärvellä on l4 hiekkakenttää.ylöjärven kaupunkiin valmistuivuonna 2009 myös Soppeenharjun tekonurmikentsá. Kaupungin hoidossa on edellisten lisäksi kaki tenniskenttää, iotka sijaitsevatvuorentaustassa ja Kurussa sekä Beach Volley - kenttä muiden Aron kenttien yhteydessä. (Ulkokentät Ylôjärven kaupunki.) Lisäksi kunnallístekniset palvelut vastaavat kuntoreittien kunnossapidosta.valaistuja kuntoreittejä kaupungilla on yhteensä 32 kilometriä. (Ladut ja kuntoradat,ylöjärven kaupunki.) o Kuvo 9 Kunto otoverkostosto voimme ollo ylpeitä. 20

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 390/2015 Liikuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Liikkuva Muurame - strategia ja käytännön toteutus

Liikkuva Muurame - strategia ja käytännön toteutus Liikkuva Muurame - strategia ja käytännön toteutus Hallintojohtaja Sami Niemi, Vapaa-aikajohtaja Hannele Alanärä Liikunnan ajankohtaisseminaari Turku 22.9.2016 1 Liikkuva koulu -> Liikkuva Muurame 2014-

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Uusi sairaala -hanke ; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Uusi sairaala -hanke ; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Uusi sairaala -hanke 1.4.2011; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteet ja keskeiset lähivuosien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Kansallinen koulutuspolitiikka luo vision ja suunnan tasaarvolle.

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Tytti Määttä

Kommenttipuheenvuoro. Tytti Määttä Kommenttipuheenvuoro Tytti Määttä 11.11.2015 Tulevaisuuden kunta? Kunnallinen itsehallinto on kansalaisten itsehallintoa omassa kotikunnassaan. Kunta on yhtä vahva kuin sen jäsenet. Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarvioesitys Liikuntatoimi

Talousarvioesitys Liikuntatoimi 90. Liikuntatoimi S e l v i t y s o s a : Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot