Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 Vuosikertomus

2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

3 Sisällysluettelo 2010 Vuosikertomus I Toimintakertomus Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 4 Henkilöstö... 4 Vuosien toiminta... 5 Kehitykseen vaikuttavat seikat ja tavoitteet... 5 Arvio riskeistä... 5 Sisäisen valvonnan järjestäminen... 5 Kuntayhtymän hallinto... 6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen käsittely Tilintarkastuskertomus II Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toiminta-alueittain vuonna Kuntayhtymähallinnon toiminta-alue ja hankkeet Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue Tukipalvelujen toiminta-alue Operatiivinen toiminta-alue Konservatiivinen toiminta-alue Psykiatrinen toiminta-alue Päivystyskeskuksen toiminta-alue Hallintopalvelujen toiminta-alue Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuonna III Tilasto-osio...45 Palvelut väestölle IV Julkaisut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

4 I Toimintakertomus Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Vuosi 2010 oli toinen peräkkäinen vuosi, jona sairaanhoitopiirin taloudellinen tulos oli tavoitteisiin verrattuna erittäin hyvä: jäsenkuntien maksuosuudet kokonaisuutena alenivat 0,6 miljoonaa euroa ja alittivat budjetoidun 1,3 miljoonalla eurolla, toimintakulujen määräraha alitettiin 0,8 miljoonalla eurolla ja tulos nousi lähes 3 miljoonaa euroa tavoiteltua paremmaksi. Talousarvioon verrattuna säästöjä syntyi erityisesti henkilöstökuluissa, 2,6 miljoonaa euroa. Materiaali- ja palvelujenostokulujen osalta määrärahavaraukset ylittyivät. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat myös toiminta-alueittain varsin tyydyttävästi. Psykiatrisen toiminta-alueen, jossa vuoden aikana tehtiin yksi osastofuusio, ja operatiivisen toiminta-alueen tulokset jäivät tavoitteesta. Sairaanhoitopiirin tuottamia palveluita käyttäneiden henkilöiden määrä jatkoi kasvua. Kuitenkin sairaaloiden hoitojaksojen ja hoitopäivien määrä aleni. Yhä suurempi osuus palveluista toteutuu avohoitona ja päiväkirurgiana. Voimakkaasti lisääntyi leiko (leikkaukseen kotoa) -toiminta, jossa leikkausprosessista on jätetty pois leikkausta edeltävä vuodeosastohoito. Tällainen rakennemuutos on sairaanhoitopiirin tavoitteiden mukaista. Palvelujen kysyntä lisääntyi edelleen. Vuoden aikana saapuneiden lähetteiden ja ilman lähetettä tapahtuneiden hoitoon tulemisten määrä kasvoi 3 %:lla. Voimakkaasti lisääntyivät oman alueen terveyskeskusten antamat lähetteet. Erikoisaloista ortopedian palvelujen kysynnän kasvu oli erityisen merkittävä. Hoitojonojen kehitys ei ollut tyydyttävä. Hoitotakuun ylittävien jonotusaikojen määrä kasvoi erityisesti ortopedian osalta. Sairaanhoitopiiri ei pystynyt riittävästi reagoimaan lisääntyneeseen kysyntään. Toimintavuoden aikana valmisteltiin ja tehtiin useita Y-taloon liittyviä merkittäviä päätöksiä. Sairaanhoitopiirin tavoitteena oli tehdä Y-talon päivystyskeskus yhteispäivystykseksi, mutta tässä epäonnistuttiin. Seinäjoen kaupunki päätti, että muu kuin yöaikainen perusterveydenhuollon päivystys toimii erikoissairaanhoidon rinnakkaispäivystyksenä. Y-talon toiminnallisesta kytkeytymistä kantasairaalaan ja erityisesti siitä aiheutuvia sairaansijajärjestelyjä selviteltiin työryhmässä. Ratkaisumalli perustuu yhden kantasairaalan osaston vähentämiseen. Keskustelu asiasta on ollut osittain jännitteistä. Tieteellinen tutkimus on jatkunut aktiivisena ja erityisvaltionosuuspisteiden määrä on edelleen lisääntynyt. Uutena suurena kehittämishankkeena käynnistyi yhteistyössä oman maakunnan terveyskeskusten ja useiden muiden alueiden kanssa toteutettava POTKU-hanke, jonka tarkoituksena on sovittaa pitkäaikaissairaiden terveyshyötymalli (Chronic Care Model) Suomeen. Sairaanhoitopiiri on hankkeessa valtakunnallisena hakijana ja Henkilöstö Muutos lkm % Keskimääräinen henkilöstön määrä ,6 Henkilöstökulut,sis.luontaisedut (1000e) ,0 Työpanos kalenteripäivinä ,1 Työpanos laskennallisina virkoina 2 175, ,9-1,9-0,1 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ,5 Sairauspoissaolot päivinä/vakituinen työntekijä 16,7 17,2-0,5-2,9 Panostus täydennyskoulutukseen (1000e) 1 285, ,33-29,6-2,2 Panostus täydennyskoulutukseen (e/vak.hlö) 559,89 569,81-9,9-1,7 Sairaanhoitopiiri julkaisee erillisen henkilöstökertomuksen, jossa on tarkemmin kuvattu henkilöstöön liittyviä asioita. Kehitykseen vaikuttavat seikat ja tavoitteet

5 5 hallinnoijana. Sairaanhoitopiiri oli hallinnoijana mielenterveys- ja päihdetyötä kehittävässä Välittäjä-hankkeessa. Investointisuunnitelmaa pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti. Naistentautien osaston suuri peruskorjaushanke saatiin päätökseen. Tähän kohteeseen liittyy myös EU-rahoitteinen pilotointihanke energian säästöstä tietotekniikkaa hyväksikäyttäen. Lastentautien yksikköjen peruskorjausta jatkettiin. Laiteinvestoinneista merkittävin oli tietokonetomografialaitteen hankinta. Logistiikkakeskus otettiin käyttöön. Keskuksen rakennuttaminen ja rahoitus on toteutettu ulkopuolisten toimesta ja sairaanhoitopiiri on tiloissa vuokralaisena. Vuokrasopimukseen liittyy sairaanhoitopiirin lunastusmahdollisuus myöhempinä vuosina. Vuosien toiminta Y-talon käyttöönotto vuonna 2012 muuttaa monin tavoin Seinäjoen keskussairaalan toimintaa. Uusi päivystysosasto ja vaativan kuntoutuksen osasto muuttavat monien vanhojen vuodeosastojen toimintaa. Sairaansijoja kantasairaalassa vähennetään Y-taloon tulevia sairaansijoja vastaavalla määrällä. Tämä mahdollistaa sen, että Y-talon vuoksi ei jouduta tekemään kovin suuria henkilökuntalisäyksiä. Y-talon valmistuminen käynnistää myös kantasairaalassa mittavat muutos- ja peruskorjaustyöt. Tehostetun hoidon yksikkö, poliklinikat, obduktio ja apteekki tulevat olemaan suurimmat kohteet. Terveydenhuoltolain voimaanpano tulee tiivistämään sairaanhoitopiirin yhteistyötä niin oman alueen terveyskeskusten kuin erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy terveyskeskuksilta sairaanhoitopiirille. Tällä on sairaanhoitopiirin kannalta myös merkittävä kustannusvaikutus. Talouden näkökulmasta uudet tehtävät ja hoitotakuuvaatimusten tiukentuminen lisäävät sairaanhoitopiirin kustannuksia yleistä kustannuskehitystä nopeammin. Osittain kasvupaineeseen voidaan vastata prosesseja tehostamalla ja kehittämällä työnjakoa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kehitykseen vaikuttavat seikat ja tavoitteet Tulevaan kehitykseen vaikuttavat - väestön ikääntyminen ja sen myötä kroonisten sairauksien lisääntyminen - informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden laajeneva hyödyntäminen - uudet teknologiset innovaatiot niin diagnostiikan kuin hoidonkin osalta - toiminnan järjestämisen ja rahoitusjärjestelmien muutos - lisääntyvä kilpailu työvoimasta Tavoitteena sairaanhoitopiirillä on - vähentää kroonisten sairauksien kuormitusta hoitojärjestelmälle terveyden edistämisen, informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen avulla - mitoittaa palvelujen tarjonta sellaiseksi, että erityisesti suurien potilasryhmien erikoissairaanhoidon hoitotarpeeseen pystytään vastaamaan - kehittää hoitoprosessit tarkoituksenmukaisiksi, saumattomiksi ja kustannustehokkaiksi. - pysyä diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa varustuksen ja osaamisen suhteen hyvin kehityksessä ajan tasalla ja ottaa käyttöön uudet hoitomuodot, kun niiden vaikuttavuudesta on saatu näyttö - säilyttää sellainen itsenäisyys, että eteläpohjalaisten omassa päätösvallassa pysyy keskeiset ratkaisut palvelujärjestelmän kehittämisessä - olla niin hyvä työpaikka, että osaava henkilökunta viihtyy ja pysyy sairaanhoitopiirin palveluksessa ja uutta henkilökuntaa saadaan rekrytoiduksi tarpeen ja voimavarojen mukaisesti Arvio riskeistä Sairaanhoitopiirissä todennäköisimmin toteutuva riski on ydintoimintaan kuuluvien asiantuntijoiden vähyydestä johtuva toimintojen supistaminen. Riskin aiheuttamaa haittaa voidaan pienentää yhteistyöllä muiden sairaaloiden ja yksityissektorin kanssa. Avainhenkilöiden puutteen vuoksi tapahtuva toiminnan supistaminen voi johtaa myös taloudellisen tuloksen huonontumiseen ja maksuvalmiuden heikentymiseen. Kokonaisuutena arvioiden sairaanhoitopiirin talouteen liittyvät riskit ovat kuitenkin vähäiset, sillä kuntayhtymän tase on varsin terve. Vähäisen lainamäärän vuoksi mm. korkotason vaihteluilla ei ole olennaista merkitystä kuntayhtymän taloudelle. Vakuutukset, joita sairaanhoitopiirillä on, ovat riskeihin nähden tarkoituksenmukaiset. Kun toiminta on hyvin tietointensiivistä, riippuvuus tietojärjestelmistä on suuri. Sähköisiin järjestelmiin liittyy häiriömahdollisuuksia. Varautuminen tietojärjestelmä- ja yhteyshäiriöihin on hyvällä tasolla. Tietojärjestelmät kokonaisuutena vaativat edelleen kehittämistä. Sisäinen ohjeistus on osittain ajan tasalla ja päivitystyö jatkuu keskitetysti. Ajantasainen ohjeistus on sähköisessä muodossa. Poikkeusolo- ja suuronnettomuusohjeistuksen päivittäminen on aloitettu. Sähkönjakelun varmistaminen häiriötilanteiden varalta testattiin kantasairaalassa ja Riskitekijöinä tulee myös huomioida esim. mahdollinen pandemia ja investointien mataluus, joista jälkimmäinen näkyy tällä hetkellä erityisesti laitekannan vanhenemisena. Sisäisen valvonnan järjestäminen Yhtymähallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat sisäisestä valvonnasta. Käytännön toimista ja prosessien

6 toteutumisen seurannasta vastaa sairaanhoitopiirin lakimies. Hyvän johtamis- ja hallintotavan osana sisäistä valvontaa kehitetään edelleen. Varsinaisen sairaanhoitotoiminnan osalta valvonnasta huolehtii johtajaylilääkäri. Sairaanhoitopiirissä on ohjeisto potilasvahinkojen, kanteluiden, muistutusten ja erilaisten haittatapahtumien rekisteröinnistä ja käsittelystä. Taloudenhoidon osalta sisäinen valvonta rakentuu laskujen hyväksymiskäytäntöihin. Kirjanpito suorittaa osaltaan valvontaa. Kuntayhtymän hallinto Valtuusto 6 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio, Teuva Harry Wallin, Seinäjoki Antti Niemi-Aro, Kauhajoki Äänimäärä Jäsenkunta Valtuuston jäsen Varajäsen 11 Alajärvi Pentti Hietala Kauko Ukonmäki Helinä Mesiäislehto-Soukka Annamaija Uusitalo Raimo Vistbacka Marita Kivelä 10 Alavus Raija Isoaho Kirsti Mäntylä Helmer Kuismin Lasse Anttila Heli Rajalahti Aino Reinikka 3 Evijärvi Juha Alkio Juha Konttila Jonna Vertanen Irmeli Vartiainen 12 Ilmajoki Raimo Alhoke Antti Alho Kirsti Yli-Ojanperä Marjo Pienimäki Matti Ylisaukko-Oja Tapani Lahti 3 Isojoki Vesa Ristiharju Jarmo Huhtala Anna-Maija Siltaoja Leena Lehtimäki 5 Isokyrö Juhani Leskelä Johanna Luoma Siddig Sandhu Paula Rinta-Korkeamäki 9 Jalasjärvi Kari Lehtimaa Petri Huttunen Harri Salonen Tarja Mäntykoski Anneli Taivalmäki Sisko Salovaara 2 Karijoki Pentti Pihlajaviita Arja Harjunpää 15 Kauhajoki Antti Niemi-Aro Timo Koivula Asko Ojala Jorma Ketola Tarja Tapanainen Marketta Nummijärvi

7 7 Äänimäärä Jäsenkunta Valtuuston jäsen Varajäsen 18 Kauhava Markku Kankaanpää Marja-Leena Korpimäki Heikki Korkealaakso Timo Tuhkasaari Seppo Takamaa Tuija Paasovaara 5 Kuortane Rauno Laitila Suvi Peltokangas Ilmari Niemelä Satu Mäkelä 15 Kurikka Kirsi Lehtinen Pirkko Yli-Krekola Aki Salli Margit Parkkamäki Pirjo Sariola Eija Marttila 4 Lappajärvi Eino Korri Ahti Mäkitarkka Elina Löytömäki Eemeli Porthén 15 Lapua Paavo Lakaniemi Ari Tuurinmäki Leena Kuivila Carita Liljamo Lasse Rajala Matti Kangas 41 Seinäjoki Aila Kivimäki Kaija Toppari Jarmo Korhonen Raija Palo Raimo Ristilä Ilmari Ylä-Autio Harry Wallin Markku Vähä-Koivisto 3 Soini Hilkka Raitanen Marjastiina Sorvali Mikko Rasinmäki Veijo Jousmäki 6 Teuva Antti Koivu Irma Harjula Aulis Ranta-Muotio Uuno Korpi 4 Töysä Tapio Kallioniemi Tiina Julku Terttu Liesmäki Tapani Ala-Mutka 4 Vimpeli Esa Kaunisto Sari Niemi Pia Toivola Kari Lakaniemi 7 Ähtäri Helena Hautakangas Eira Vanhatupa Mikko Savola Heimo Pirttimäki 192 ääntä 20 kuntaa, 49 jäsentä Valtuusto on kokoontunut kertomusvuoden aikana kolme kertaa ja käsitellyt 42 asiaa. Sihteerinä on toiminut Jaakko Pihlajamäki.

8 Hallitus Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Jukka Vihriälä, Seinäjoki Petri Salo, Kauhava Leena Riikilä, Seinäjoki 8 Varsinainen jäsen Riitta Ampiala, Lapua Heikki Kuoppamäki, Ähtäri Liisa Lähdesmäki, Seinäjoki Anne Niemi, Vimpeli Anne Ojajärvi, Jalasjärvi Leena Riikilä, Seinäjoki Petri Salo, Kauhava Harri Salonen, Jalasjärvi Jukka Vihriälä, Seinäjoki Varajäsen Heimo Ruotsala, Kauhava Satu Mäkelä, Kuortane Raija Viitamäki, Ilmajoki Juha Alkio, Evijärvi Paula Vannesluoma, Ilmajoki Helena Hautakangas, Ähtäri Juhani Leskelä, Isokyrö Rauno Laitila, Kuortane Jaakko Rinta, Isokyrö Esittelijöinä ovat toimineet sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki ja hallintoylihoitaja Christina Rouvala. Lakimies Johanna Sorvettulalla on ollut läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa ja käsitellyt 203 asiaa. Sihteerinä on toiminut sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki. Tilintarkastaja Valtuusto on valinnut vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-tilintarkastusyhteisöksi KPMG Kunta Oy:n (nyk. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy). Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Paula Hellén-Toivanen, avustavina tilintarkastajina JHTT Esko Säilä ja JHTT Elina Pesonen. Tytäryhteisöjen KHTtarkastajana toimii KHT Jouko Metsä-Ketelä. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Raimo Ristilä, Seinäjoki Mikko Rasinmäki, Soini Varsinainen jäsen Varajäsen Tuula Hyrsky, Kauhava Paavo Lakaniemi, Lapua Riitta Ojaniemi, Seinäjoki Mikko Rasinmäki, Soini Raimo Ristilä, Seinäjoki Erkki Loukola, Kauhava Voitto Parkkonen, Kurikka Sirkku Hietanen, Seinäjoki Anita Ammesmäki, Vimpeli Raimo Alhoke, Ilmajoki Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut taloussihteeri Eliisa Autio. Lautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsitellyt 51 asiaa.

9 9 Palkkajaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jukka Vihriälä, Seinäjoki Petri Salo, Kauhava Varsinainen jäsen Varajäsen Leena Riikilä, Seinäjoki Petri Salo, Kauhava Jukka Vihriälä, Seinäjoki Helena Hautakangas, Ähtäri Harri Salonen, Jalasjärvi Riitta Ampiala, Lapua Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut henkilöstöjohtaja Tero Järvinen. Läsnäolo- ja puheoikeus on ollut myös sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäellä, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoella ja hallintoylihoitaja Christina Rouvalalla. Palkkajaosto on kokoontunut kertomusvuoden aikana 8 kertaa ja käsitellyt 47 asiaa. Johtavat viranhaltijat, sairaanhoitopiirin johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Lakimies Henkilöstöjohtaja Va. talousjohtaja Jaakko Pihlajamäki Hannu Puolijoki Christina Rouvala Johanna Sorvettula Tero Järvinen Kari Suoverinaho, jonka seuraajana alkaen talousjohtaja Miia Kiviluoto Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on kokoontunut kertomusvuoden aikana 17 kertaa ja käsitellyt 136 asiaa. Sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Taina Näykki. Sairaanhoitopiirissä toimi laaja johtoryhmä, johon kuuluivat toiminta-aluejohtajat, lääketieteellisten toiminta-alueiden ylihoitajat, hallinnon johtajat ja päälliköt sekä henkilöstön edustajat. Laaja johtoryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa ja käsitteli 69 asiaa. Sihteerinä toimi hallintosihteeri Taina Näykki.

10 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,4 107,5 Vuosikate/Poistot, % 137,4 179,4

11 11 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rarhoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 135,0 216,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 111,8 157,7 Lainanhoitokate 8,0 5,3 Kassan riittävyys/ pv 9,5 9,3 Asukasmäärä

12 Tase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä Toimeksiantojen varat Lahjoitusrah.erityiskatteet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 4 9 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 4 4 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 47 3 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä

13 13 Vastattavaa Oma pääoma Peruspääoma Muut omat rahastot Ed.tilikausien yli/alijäämä Tilikauden ali-/ylijäämä Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rah.ja vak.lait Lyhytaikainen Lainat rah.ja vak.lait Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 51,4 51,2 Suhteellinen velkaantuneisuus 22,4 22,4 Kertynyt yli-/alijäämä Lainakanta Lainasaamiset Asukasmäärä

14 Jäsenkuntien peruspääomaosuudet Jäsenkunta Peruspääoma % osuus Alajärvi ,76 6,39 Alavus ,39 5,23 Evijärvi ,51 1,54 Ilmajoki ,11 5,55 14 Isojoki ,77 1,01 Isokyrö ,42 2,35 Jalasjärvi ,17 4,48 Karijoki ,15 0,52 Kauhajoki ,80 7,5 Kauhava ,81 10,62 Kuortane ,51 2,59 Kurikka ,62 4,48 Lappajärvi ,22 2,06 Lapua ,83 7,67 Seinäjoki ,67 23,68 Soini ,08 1,84 Teuva ,72 2,96 Töysä ,16 1,76 Vimpeli ,87 2,16 Ähtäri ,86 5,61 Yhteensä ,43 100

15 15 Kuntakonsernin toiminta ja talous Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus (100 %:n omistus), Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus (100 %), Mediwest Research Center Oy (86,95 %), Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot (70 %), Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne (51 %) ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo (51 %). Valtuusto on toimintasuunnitelman yhteydessä määrittänyt tytäryhtiöille seuraavat tavoitteet: osingonjakovaatimusta ei ole, Härmän Palvelukeskukselle maksetaan tukivuokraa euroa, Sairaalanrinteen neljäs talo otetaan käyttöön ja Härmän Palvelukeskuksen vuokrattujen tilojen määrä kasvaa. Tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti: Kiinteistö Oy Härmän palvelukeskuksen tulos oli euroa tappiollinen. Yhtiön budjetoitu tappio oli kuitenkin euroa. Tukivuokra oli tavoitteen mukainen. Kaksi osastotilaa saatiin vuokratuksi ja niiden peruskorjaus aloitettiin. Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus teki euron voiton. Yhtiön tulos on hyvin korkoriippuvainen. Myös vuoden 2011 tulee olemaan vahvasti positiivinen. Mediwest Research Center Oy teki euron voiton. Yhtiön tasetta rasittavat edelleen ensimmäisinä tilikausina syntyneet tappiot, joita taseessa on edelleen euroa. Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot teki euron tappion. Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalarinne teki 0-tuloksen. Yhtiön neljäs talo otettiin käyttöön. Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo jatkoi Y-talon rakennuttamista. Kaikki yhtiön menot tilikauden aikana aktivoitiin taseeseen. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 49,3 miljoonaa euroa. Tytäryhtiöiden raportointivelvollisuus on toteutunut konserniohjeiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin edustajat yhtiöiden hallituksessa ovat tarvittaessa myös antaneet informaatiota yhtiöiden asioista. Sairaanhoitopiirin myöntämiä takauksia tytäryhtiöiden lainoille oli tilikauden päättyessä 33 miljoonaa euroa ja osakkuusyhteisöille euroa. Sairaanhoitopiirin myöntämää lainaa tytäryhteisöille oli euroa ja osakkuusyhteisöille euroa. Takausten määrä kasvoi 20,7 miljoonalla eurolla ja lainojen 0,5 miljoonalla eurolla. Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt Kuntakonsernin osuus (1000 ) Nimi, Kotipaikka Kuntayht. omistusosuus % omasta pääomasta vieraasta pääomasta tilikauden voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne, Seinäjoki Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot, Seinäjoki Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus, Seinäjoki Mediwest Research Center Oy, Seinäjoki 86, Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus, Kauhava Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo, Seinäjoki Osakkuusyhteisöt Seinäjoen Keskuspesula Oy, Seinäjoki 45, Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti, Seinäjoki 49, LifeIT Oyj (ent.lifeit Oyj), Seinäjoki 23, Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki, Ähtäri 49,

16 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä / alijäämä Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,7 107,9 Vuosikate/Poistot, % 134,2 178,7

17 17 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 0 0 Antolainauksen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 36,1 79,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 34,7 71,2 Lainanhoitokate 6,9 5,1 Kassan riittävyys (pv) Investointien tulorahoitus, % 135,0 216,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 111,8 157,7 Lainanhoitokate 8,0 5,3 Kassan riittävyys/ pv 9,5 9,3 Asukasmäärä

18 Konsernitase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyht. osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä Toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 4 9 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 5 5 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit 47 3 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä

19 19 Vastattavaa Oma pääoma Peruspääoma Muut omat rahastot Ed.tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä Vähemmistöosuudet Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen pääomat Muiden toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak. laitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 33,6 43,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 47,5 30,7 Kertynyt alijäämä Konsernin lainakanta Konsernin lainasaamiset Asukasmäärä

20 Tilikauden tuloksen käsittely 20 Tilinpäätöksen mukaisen tuloksen käsittely Tilikauden tulos ennen rahastosiirtoja on ,40 euroa. Tuloksesta on jo vähennetty erityisvelvoitemaksun palautusta ,00 euroa (15 euroa / asukas) perussopimuksen 21 mukaisesti. Hallitus esittää, että Kehittämisrahastoa puretaan ,00 euroa, Tutkimus- ja koulutusrahastoa ,66 euroa ja Virkistysrahastoa ,50 euroa. Lisäksi hallitus esittää, että tilikauden tuloksesta siirretään Kehittämisrahastoon ,00 euroa ja Virkistysrahastoon ,50 euroa, jonka jälkeen molemmissa rahastoissa on euroa. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,06 euroa.

21 21 Tilintarkastuskertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Olemme tarkastaneet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta Tilinpäätös sisältää kuntayhtymän taseen, tulos-laskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot. Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhtymäkonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintaker-tomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. Tarkastuksen tulokset Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimis-ta koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Seinäjoella 13. huhtikuuta 2011 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy JHTT-yhteisö Paula Hellén-Toivanen JHTT

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot