Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 Vuosikertomus

2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

3 Sisällysluettelo 2010 Vuosikertomus I Toimintakertomus Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 4 Henkilöstö... 4 Vuosien toiminta... 5 Kehitykseen vaikuttavat seikat ja tavoitteet... 5 Arvio riskeistä... 5 Sisäisen valvonnan järjestäminen... 5 Kuntayhtymän hallinto... 6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen käsittely Tilintarkastuskertomus II Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toiminta-alueittain vuonna Kuntayhtymähallinnon toiminta-alue ja hankkeet Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue Tukipalvelujen toiminta-alue Operatiivinen toiminta-alue Konservatiivinen toiminta-alue Psykiatrinen toiminta-alue Päivystyskeskuksen toiminta-alue Hallintopalvelujen toiminta-alue Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuonna III Tilasto-osio...45 Palvelut väestölle IV Julkaisut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

4 I Toimintakertomus Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Vuosi 2010 oli toinen peräkkäinen vuosi, jona sairaanhoitopiirin taloudellinen tulos oli tavoitteisiin verrattuna erittäin hyvä: jäsenkuntien maksuosuudet kokonaisuutena alenivat 0,6 miljoonaa euroa ja alittivat budjetoidun 1,3 miljoonalla eurolla, toimintakulujen määräraha alitettiin 0,8 miljoonalla eurolla ja tulos nousi lähes 3 miljoonaa euroa tavoiteltua paremmaksi. Talousarvioon verrattuna säästöjä syntyi erityisesti henkilöstökuluissa, 2,6 miljoonaa euroa. Materiaali- ja palvelujenostokulujen osalta määrärahavaraukset ylittyivät. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat myös toiminta-alueittain varsin tyydyttävästi. Psykiatrisen toiminta-alueen, jossa vuoden aikana tehtiin yksi osastofuusio, ja operatiivisen toiminta-alueen tulokset jäivät tavoitteesta. Sairaanhoitopiirin tuottamia palveluita käyttäneiden henkilöiden määrä jatkoi kasvua. Kuitenkin sairaaloiden hoitojaksojen ja hoitopäivien määrä aleni. Yhä suurempi osuus palveluista toteutuu avohoitona ja päiväkirurgiana. Voimakkaasti lisääntyi leiko (leikkaukseen kotoa) -toiminta, jossa leikkausprosessista on jätetty pois leikkausta edeltävä vuodeosastohoito. Tällainen rakennemuutos on sairaanhoitopiirin tavoitteiden mukaista. Palvelujen kysyntä lisääntyi edelleen. Vuoden aikana saapuneiden lähetteiden ja ilman lähetettä tapahtuneiden hoitoon tulemisten määrä kasvoi 3 %:lla. Voimakkaasti lisääntyivät oman alueen terveyskeskusten antamat lähetteet. Erikoisaloista ortopedian palvelujen kysynnän kasvu oli erityisen merkittävä. Hoitojonojen kehitys ei ollut tyydyttävä. Hoitotakuun ylittävien jonotusaikojen määrä kasvoi erityisesti ortopedian osalta. Sairaanhoitopiiri ei pystynyt riittävästi reagoimaan lisääntyneeseen kysyntään. Toimintavuoden aikana valmisteltiin ja tehtiin useita Y-taloon liittyviä merkittäviä päätöksiä. Sairaanhoitopiirin tavoitteena oli tehdä Y-talon päivystyskeskus yhteispäivystykseksi, mutta tässä epäonnistuttiin. Seinäjoen kaupunki päätti, että muu kuin yöaikainen perusterveydenhuollon päivystys toimii erikoissairaanhoidon rinnakkaispäivystyksenä. Y-talon toiminnallisesta kytkeytymistä kantasairaalaan ja erityisesti siitä aiheutuvia sairaansijajärjestelyjä selviteltiin työryhmässä. Ratkaisumalli perustuu yhden kantasairaalan osaston vähentämiseen. Keskustelu asiasta on ollut osittain jännitteistä. Tieteellinen tutkimus on jatkunut aktiivisena ja erityisvaltionosuuspisteiden määrä on edelleen lisääntynyt. Uutena suurena kehittämishankkeena käynnistyi yhteistyössä oman maakunnan terveyskeskusten ja useiden muiden alueiden kanssa toteutettava POTKU-hanke, jonka tarkoituksena on sovittaa pitkäaikaissairaiden terveyshyötymalli (Chronic Care Model) Suomeen. Sairaanhoitopiiri on hankkeessa valtakunnallisena hakijana ja Henkilöstö Muutos lkm % Keskimääräinen henkilöstön määrä ,6 Henkilöstökulut,sis.luontaisedut (1000e) ,0 Työpanos kalenteripäivinä ,1 Työpanos laskennallisina virkoina 2 175, ,9-1,9-0,1 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ,5 Sairauspoissaolot päivinä/vakituinen työntekijä 16,7 17,2-0,5-2,9 Panostus täydennyskoulutukseen (1000e) 1 285, ,33-29,6-2,2 Panostus täydennyskoulutukseen (e/vak.hlö) 559,89 569,81-9,9-1,7 Sairaanhoitopiiri julkaisee erillisen henkilöstökertomuksen, jossa on tarkemmin kuvattu henkilöstöön liittyviä asioita. Kehitykseen vaikuttavat seikat ja tavoitteet

5 5 hallinnoijana. Sairaanhoitopiiri oli hallinnoijana mielenterveys- ja päihdetyötä kehittävässä Välittäjä-hankkeessa. Investointisuunnitelmaa pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti. Naistentautien osaston suuri peruskorjaushanke saatiin päätökseen. Tähän kohteeseen liittyy myös EU-rahoitteinen pilotointihanke energian säästöstä tietotekniikkaa hyväksikäyttäen. Lastentautien yksikköjen peruskorjausta jatkettiin. Laiteinvestoinneista merkittävin oli tietokonetomografialaitteen hankinta. Logistiikkakeskus otettiin käyttöön. Keskuksen rakennuttaminen ja rahoitus on toteutettu ulkopuolisten toimesta ja sairaanhoitopiiri on tiloissa vuokralaisena. Vuokrasopimukseen liittyy sairaanhoitopiirin lunastusmahdollisuus myöhempinä vuosina. Vuosien toiminta Y-talon käyttöönotto vuonna 2012 muuttaa monin tavoin Seinäjoen keskussairaalan toimintaa. Uusi päivystysosasto ja vaativan kuntoutuksen osasto muuttavat monien vanhojen vuodeosastojen toimintaa. Sairaansijoja kantasairaalassa vähennetään Y-taloon tulevia sairaansijoja vastaavalla määrällä. Tämä mahdollistaa sen, että Y-talon vuoksi ei jouduta tekemään kovin suuria henkilökuntalisäyksiä. Y-talon valmistuminen käynnistää myös kantasairaalassa mittavat muutos- ja peruskorjaustyöt. Tehostetun hoidon yksikkö, poliklinikat, obduktio ja apteekki tulevat olemaan suurimmat kohteet. Terveydenhuoltolain voimaanpano tulee tiivistämään sairaanhoitopiirin yhteistyötä niin oman alueen terveyskeskusten kuin erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy terveyskeskuksilta sairaanhoitopiirille. Tällä on sairaanhoitopiirin kannalta myös merkittävä kustannusvaikutus. Talouden näkökulmasta uudet tehtävät ja hoitotakuuvaatimusten tiukentuminen lisäävät sairaanhoitopiirin kustannuksia yleistä kustannuskehitystä nopeammin. Osittain kasvupaineeseen voidaan vastata prosesseja tehostamalla ja kehittämällä työnjakoa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kehitykseen vaikuttavat seikat ja tavoitteet Tulevaan kehitykseen vaikuttavat - väestön ikääntyminen ja sen myötä kroonisten sairauksien lisääntyminen - informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden laajeneva hyödyntäminen - uudet teknologiset innovaatiot niin diagnostiikan kuin hoidonkin osalta - toiminnan järjestämisen ja rahoitusjärjestelmien muutos - lisääntyvä kilpailu työvoimasta Tavoitteena sairaanhoitopiirillä on - vähentää kroonisten sairauksien kuormitusta hoitojärjestelmälle terveyden edistämisen, informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen avulla - mitoittaa palvelujen tarjonta sellaiseksi, että erityisesti suurien potilasryhmien erikoissairaanhoidon hoitotarpeeseen pystytään vastaamaan - kehittää hoitoprosessit tarkoituksenmukaisiksi, saumattomiksi ja kustannustehokkaiksi. - pysyä diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa varustuksen ja osaamisen suhteen hyvin kehityksessä ajan tasalla ja ottaa käyttöön uudet hoitomuodot, kun niiden vaikuttavuudesta on saatu näyttö - säilyttää sellainen itsenäisyys, että eteläpohjalaisten omassa päätösvallassa pysyy keskeiset ratkaisut palvelujärjestelmän kehittämisessä - olla niin hyvä työpaikka, että osaava henkilökunta viihtyy ja pysyy sairaanhoitopiirin palveluksessa ja uutta henkilökuntaa saadaan rekrytoiduksi tarpeen ja voimavarojen mukaisesti Arvio riskeistä Sairaanhoitopiirissä todennäköisimmin toteutuva riski on ydintoimintaan kuuluvien asiantuntijoiden vähyydestä johtuva toimintojen supistaminen. Riskin aiheuttamaa haittaa voidaan pienentää yhteistyöllä muiden sairaaloiden ja yksityissektorin kanssa. Avainhenkilöiden puutteen vuoksi tapahtuva toiminnan supistaminen voi johtaa myös taloudellisen tuloksen huonontumiseen ja maksuvalmiuden heikentymiseen. Kokonaisuutena arvioiden sairaanhoitopiirin talouteen liittyvät riskit ovat kuitenkin vähäiset, sillä kuntayhtymän tase on varsin terve. Vähäisen lainamäärän vuoksi mm. korkotason vaihteluilla ei ole olennaista merkitystä kuntayhtymän taloudelle. Vakuutukset, joita sairaanhoitopiirillä on, ovat riskeihin nähden tarkoituksenmukaiset. Kun toiminta on hyvin tietointensiivistä, riippuvuus tietojärjestelmistä on suuri. Sähköisiin järjestelmiin liittyy häiriömahdollisuuksia. Varautuminen tietojärjestelmä- ja yhteyshäiriöihin on hyvällä tasolla. Tietojärjestelmät kokonaisuutena vaativat edelleen kehittämistä. Sisäinen ohjeistus on osittain ajan tasalla ja päivitystyö jatkuu keskitetysti. Ajantasainen ohjeistus on sähköisessä muodossa. Poikkeusolo- ja suuronnettomuusohjeistuksen päivittäminen on aloitettu. Sähkönjakelun varmistaminen häiriötilanteiden varalta testattiin kantasairaalassa ja Riskitekijöinä tulee myös huomioida esim. mahdollinen pandemia ja investointien mataluus, joista jälkimmäinen näkyy tällä hetkellä erityisesti laitekannan vanhenemisena. Sisäisen valvonnan järjestäminen Yhtymähallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat sisäisestä valvonnasta. Käytännön toimista ja prosessien

6 toteutumisen seurannasta vastaa sairaanhoitopiirin lakimies. Hyvän johtamis- ja hallintotavan osana sisäistä valvontaa kehitetään edelleen. Varsinaisen sairaanhoitotoiminnan osalta valvonnasta huolehtii johtajaylilääkäri. Sairaanhoitopiirissä on ohjeisto potilasvahinkojen, kanteluiden, muistutusten ja erilaisten haittatapahtumien rekisteröinnistä ja käsittelystä. Taloudenhoidon osalta sisäinen valvonta rakentuu laskujen hyväksymiskäytäntöihin. Kirjanpito suorittaa osaltaan valvontaa. Kuntayhtymän hallinto Valtuusto 6 Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio, Teuva Harry Wallin, Seinäjoki Antti Niemi-Aro, Kauhajoki Äänimäärä Jäsenkunta Valtuuston jäsen Varajäsen 11 Alajärvi Pentti Hietala Kauko Ukonmäki Helinä Mesiäislehto-Soukka Annamaija Uusitalo Raimo Vistbacka Marita Kivelä 10 Alavus Raija Isoaho Kirsti Mäntylä Helmer Kuismin Lasse Anttila Heli Rajalahti Aino Reinikka 3 Evijärvi Juha Alkio Juha Konttila Jonna Vertanen Irmeli Vartiainen 12 Ilmajoki Raimo Alhoke Antti Alho Kirsti Yli-Ojanperä Marjo Pienimäki Matti Ylisaukko-Oja Tapani Lahti 3 Isojoki Vesa Ristiharju Jarmo Huhtala Anna-Maija Siltaoja Leena Lehtimäki 5 Isokyrö Juhani Leskelä Johanna Luoma Siddig Sandhu Paula Rinta-Korkeamäki 9 Jalasjärvi Kari Lehtimaa Petri Huttunen Harri Salonen Tarja Mäntykoski Anneli Taivalmäki Sisko Salovaara 2 Karijoki Pentti Pihlajaviita Arja Harjunpää 15 Kauhajoki Antti Niemi-Aro Timo Koivula Asko Ojala Jorma Ketola Tarja Tapanainen Marketta Nummijärvi

7 7 Äänimäärä Jäsenkunta Valtuuston jäsen Varajäsen 18 Kauhava Markku Kankaanpää Marja-Leena Korpimäki Heikki Korkealaakso Timo Tuhkasaari Seppo Takamaa Tuija Paasovaara 5 Kuortane Rauno Laitila Suvi Peltokangas Ilmari Niemelä Satu Mäkelä 15 Kurikka Kirsi Lehtinen Pirkko Yli-Krekola Aki Salli Margit Parkkamäki Pirjo Sariola Eija Marttila 4 Lappajärvi Eino Korri Ahti Mäkitarkka Elina Löytömäki Eemeli Porthén 15 Lapua Paavo Lakaniemi Ari Tuurinmäki Leena Kuivila Carita Liljamo Lasse Rajala Matti Kangas 41 Seinäjoki Aila Kivimäki Kaija Toppari Jarmo Korhonen Raija Palo Raimo Ristilä Ilmari Ylä-Autio Harry Wallin Markku Vähä-Koivisto 3 Soini Hilkka Raitanen Marjastiina Sorvali Mikko Rasinmäki Veijo Jousmäki 6 Teuva Antti Koivu Irma Harjula Aulis Ranta-Muotio Uuno Korpi 4 Töysä Tapio Kallioniemi Tiina Julku Terttu Liesmäki Tapani Ala-Mutka 4 Vimpeli Esa Kaunisto Sari Niemi Pia Toivola Kari Lakaniemi 7 Ähtäri Helena Hautakangas Eira Vanhatupa Mikko Savola Heimo Pirttimäki 192 ääntä 20 kuntaa, 49 jäsentä Valtuusto on kokoontunut kertomusvuoden aikana kolme kertaa ja käsitellyt 42 asiaa. Sihteerinä on toiminut Jaakko Pihlajamäki.

8 Hallitus Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Jukka Vihriälä, Seinäjoki Petri Salo, Kauhava Leena Riikilä, Seinäjoki 8 Varsinainen jäsen Riitta Ampiala, Lapua Heikki Kuoppamäki, Ähtäri Liisa Lähdesmäki, Seinäjoki Anne Niemi, Vimpeli Anne Ojajärvi, Jalasjärvi Leena Riikilä, Seinäjoki Petri Salo, Kauhava Harri Salonen, Jalasjärvi Jukka Vihriälä, Seinäjoki Varajäsen Heimo Ruotsala, Kauhava Satu Mäkelä, Kuortane Raija Viitamäki, Ilmajoki Juha Alkio, Evijärvi Paula Vannesluoma, Ilmajoki Helena Hautakangas, Ähtäri Juhani Leskelä, Isokyrö Rauno Laitila, Kuortane Jaakko Rinta, Isokyrö Esittelijöinä ovat toimineet sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki ja hallintoylihoitaja Christina Rouvala. Lakimies Johanna Sorvettulalla on ollut läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa ja käsitellyt 203 asiaa. Sihteerinä on toiminut sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki. Tilintarkastaja Valtuusto on valinnut vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-tilintarkastusyhteisöksi KPMG Kunta Oy:n (nyk. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy). Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Paula Hellén-Toivanen, avustavina tilintarkastajina JHTT Esko Säilä ja JHTT Elina Pesonen. Tytäryhteisöjen KHTtarkastajana toimii KHT Jouko Metsä-Ketelä. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Raimo Ristilä, Seinäjoki Mikko Rasinmäki, Soini Varsinainen jäsen Varajäsen Tuula Hyrsky, Kauhava Paavo Lakaniemi, Lapua Riitta Ojaniemi, Seinäjoki Mikko Rasinmäki, Soini Raimo Ristilä, Seinäjoki Erkki Loukola, Kauhava Voitto Parkkonen, Kurikka Sirkku Hietanen, Seinäjoki Anita Ammesmäki, Vimpeli Raimo Alhoke, Ilmajoki Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut taloussihteeri Eliisa Autio. Lautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsitellyt 51 asiaa.

9 9 Palkkajaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jukka Vihriälä, Seinäjoki Petri Salo, Kauhava Varsinainen jäsen Varajäsen Leena Riikilä, Seinäjoki Petri Salo, Kauhava Jukka Vihriälä, Seinäjoki Helena Hautakangas, Ähtäri Harri Salonen, Jalasjärvi Riitta Ampiala, Lapua Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut henkilöstöjohtaja Tero Järvinen. Läsnäolo- ja puheoikeus on ollut myös sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäellä, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoella ja hallintoylihoitaja Christina Rouvalalla. Palkkajaosto on kokoontunut kertomusvuoden aikana 8 kertaa ja käsitellyt 47 asiaa. Johtavat viranhaltijat, sairaanhoitopiirin johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Lakimies Henkilöstöjohtaja Va. talousjohtaja Jaakko Pihlajamäki Hannu Puolijoki Christina Rouvala Johanna Sorvettula Tero Järvinen Kari Suoverinaho, jonka seuraajana alkaen talousjohtaja Miia Kiviluoto Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on kokoontunut kertomusvuoden aikana 17 kertaa ja käsitellyt 136 asiaa. Sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Taina Näykki. Sairaanhoitopiirissä toimi laaja johtoryhmä, johon kuuluivat toiminta-aluejohtajat, lääketieteellisten toiminta-alueiden ylihoitajat, hallinnon johtajat ja päälliköt sekä henkilöstön edustajat. Laaja johtoryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa ja käsitteli 69 asiaa. Sihteerinä toimi hallintosihteeri Taina Näykki.

10 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,4 107,5 Vuosikate/Poistot, % 137,4 179,4

11 11 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rarhoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 135,0 216,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 111,8 157,7 Lainanhoitokate 8,0 5,3 Kassan riittävyys/ pv 9,5 9,3 Asukasmäärä

12 Tase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä Toimeksiantojen varat Lahjoitusrah.erityiskatteet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 4 9 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 4 4 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 47 3 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä

13 13 Vastattavaa Oma pääoma Peruspääoma Muut omat rahastot Ed.tilikausien yli/alijäämä Tilikauden ali-/ylijäämä Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rah.ja vak.lait Lyhytaikainen Lainat rah.ja vak.lait Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 51,4 51,2 Suhteellinen velkaantuneisuus 22,4 22,4 Kertynyt yli-/alijäämä Lainakanta Lainasaamiset Asukasmäärä

14 Jäsenkuntien peruspääomaosuudet Jäsenkunta Peruspääoma % osuus Alajärvi ,76 6,39 Alavus ,39 5,23 Evijärvi ,51 1,54 Ilmajoki ,11 5,55 14 Isojoki ,77 1,01 Isokyrö ,42 2,35 Jalasjärvi ,17 4,48 Karijoki ,15 0,52 Kauhajoki ,80 7,5 Kauhava ,81 10,62 Kuortane ,51 2,59 Kurikka ,62 4,48 Lappajärvi ,22 2,06 Lapua ,83 7,67 Seinäjoki ,67 23,68 Soini ,08 1,84 Teuva ,72 2,96 Töysä ,16 1,76 Vimpeli ,87 2,16 Ähtäri ,86 5,61 Yhteensä ,43 100

15 15 Kuntakonsernin toiminta ja talous Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus (100 %:n omistus), Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus (100 %), Mediwest Research Center Oy (86,95 %), Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot (70 %), Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne (51 %) ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo (51 %). Valtuusto on toimintasuunnitelman yhteydessä määrittänyt tytäryhtiöille seuraavat tavoitteet: osingonjakovaatimusta ei ole, Härmän Palvelukeskukselle maksetaan tukivuokraa euroa, Sairaalanrinteen neljäs talo otetaan käyttöön ja Härmän Palvelukeskuksen vuokrattujen tilojen määrä kasvaa. Tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti: Kiinteistö Oy Härmän palvelukeskuksen tulos oli euroa tappiollinen. Yhtiön budjetoitu tappio oli kuitenkin euroa. Tukivuokra oli tavoitteen mukainen. Kaksi osastotilaa saatiin vuokratuksi ja niiden peruskorjaus aloitettiin. Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus teki euron voiton. Yhtiön tulos on hyvin korkoriippuvainen. Myös vuoden 2011 tulee olemaan vahvasti positiivinen. Mediwest Research Center Oy teki euron voiton. Yhtiön tasetta rasittavat edelleen ensimmäisinä tilikausina syntyneet tappiot, joita taseessa on edelleen euroa. Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot teki euron tappion. Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalarinne teki 0-tuloksen. Yhtiön neljäs talo otettiin käyttöön. Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo jatkoi Y-talon rakennuttamista. Kaikki yhtiön menot tilikauden aikana aktivoitiin taseeseen. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 49,3 miljoonaa euroa. Tytäryhtiöiden raportointivelvollisuus on toteutunut konserniohjeiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin edustajat yhtiöiden hallituksessa ovat tarvittaessa myös antaneet informaatiota yhtiöiden asioista. Sairaanhoitopiirin myöntämiä takauksia tytäryhtiöiden lainoille oli tilikauden päättyessä 33 miljoonaa euroa ja osakkuusyhteisöille euroa. Sairaanhoitopiirin myöntämää lainaa tytäryhteisöille oli euroa ja osakkuusyhteisöille euroa. Takausten määrä kasvoi 20,7 miljoonalla eurolla ja lainojen 0,5 miljoonalla eurolla. Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt Kuntakonsernin osuus (1000 ) Nimi, Kotipaikka Kuntayht. omistusosuus % omasta pääomasta vieraasta pääomasta tilikauden voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne, Seinäjoki Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot, Seinäjoki Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus, Seinäjoki Mediwest Research Center Oy, Seinäjoki 86, Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus, Kauhava Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo, Seinäjoki Osakkuusyhteisöt Seinäjoen Keskuspesula Oy, Seinäjoki 45, Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti, Seinäjoki 49, LifeIT Oyj (ent.lifeit Oyj), Seinäjoki 23, Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki, Ähtäri 49,

16 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä / alijäämä Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,7 107,9 Vuosikate/Poistot, % 134,2 178,7

17 17 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 0 0 Antolainauksen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 36,1 79,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 34,7 71,2 Lainanhoitokate 6,9 5,1 Kassan riittävyys (pv) Investointien tulorahoitus, % 135,0 216,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 111,8 157,7 Lainanhoitokate 8,0 5,3 Kassan riittävyys/ pv 9,5 9,3 Asukasmäärä

18 Konsernitase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyht. osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä Toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 4 9 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 5 5 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit 47 3 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä

19 19 Vastattavaa Oma pääoma Peruspääoma Muut omat rahastot Ed.tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä Vähemmistöosuudet Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen pääomat Muiden toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak. laitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 33,6 43,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 47,5 30,7 Kertynyt alijäämä Konsernin lainakanta Konsernin lainasaamiset Asukasmäärä

20 Tilikauden tuloksen käsittely 20 Tilinpäätöksen mukaisen tuloksen käsittely Tilikauden tulos ennen rahastosiirtoja on ,40 euroa. Tuloksesta on jo vähennetty erityisvelvoitemaksun palautusta ,00 euroa (15 euroa / asukas) perussopimuksen 21 mukaisesti. Hallitus esittää, että Kehittämisrahastoa puretaan ,00 euroa, Tutkimus- ja koulutusrahastoa ,66 euroa ja Virkistysrahastoa ,50 euroa. Lisäksi hallitus esittää, että tilikauden tuloksesta siirretään Kehittämisrahastoon ,00 euroa ja Virkistysrahastoon ,50 euroa, jonka jälkeen molemmissa rahastoissa on euroa. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,06 euroa.

21 21 Tilintarkastuskertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Olemme tarkastaneet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta Tilinpäätös sisältää kuntayhtymän taseen, tulos-laskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot. Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhtymäkonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintaker-tomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. Tarkastuksen tulokset Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimis-ta koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Seinäjoella 13. huhtikuuta 2011 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy JHTT-yhteisö Paula Hellén-Toivanen JHTT