2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh"

Transkriptio

1 TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Maininta hankintamenettelystä, jos esim. TEkeskus on valtuutettu hoitamaan kilpailutusprosessin, hankintapäätöksen ja puitesopimuksen tekemisen x:n työvoimatoimiston puolesta. 1. Sopimuksen tarkoitus ja kohde Ostettavan palvelun määritelmä eli palvelukuvaus Sopimus koskee x palveluiden tuottamista eli kuvaus, josta käy ilmi palvelun sisältö ja ketkä toteuttavat palvelun Palvelun kesto ja määrä; Yksilöasiakkaalle vai ryhmälle? Palvelun mahdollista päivittäistä kesto ja kestoa koskevat ajat/ yksilö tai ryhmä Asiakaskohtaiset palvelun kestot; vähintään/enintään kestot Määritellään palvelun tuottamisen ajankohta ja mahdolliset pidemmät tauot. Palveluiden kohderyhmä: Palvelun kohteena olevien asiakkaiden kuvaus Lisäksi esim: X palvelun aloittaminen Kuka ohjaa asiakkaan palveluun? Kuka päättää kenelle Xpalvelu voidaan hankkia? Kuvataan miten sopimus palvelun hankinnasta /asiakaskohtainen päätös tehdään ja millaisia dokumentteja tehdään. Esim: lähete Urassa. X palvelun kulku Palvelun kuvaus toteutusvaiheittain. Kuvataan, missä palvelu toteutetaan; esim: Xpalvelu toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan työssäkäyntialueella. Poikkeustapauksissa, jos asiakkaan yksilöllinen tavoite niin edellyttää, Xpalvelu voidaan toteuttaa työssäkäyntialueen ulkopuolella. Xpalvelun päättäminen Päättämiseen liittyvät toimenpiteet/sovitut työkäytännöt. Edellytetäänkö esim: kirjallisesta loppuraporttia tms.

2 2 Xpalvelun keskeyttäminen Päättämiseen liittyvät toimenpiteen/sovitut työkäytännöt. (asiakas keskeyttää tai virkailija keskeyttää). Mitä tietoja/dokumentteja edellytetään palveluntuottajalta 2. Palveluprosessin suorittamis ja kustannusvastuut Palveluprosessin suorittamis ja kustannusvastuut; sopimukseen kuuluvat tehtävät, mitkä palvelun tuottamisen vastuut ja kustannukset kuuluvat myyjälle sekä mitkä mahdollisesti ostajalle. Mistä kuluista ostaja ei vastaa? Esim: Ostaja ei vastaa Xpalvelun tuottajan koulutus tai tykytoiminnan kustannuksista. Ostajan toimesta ei makseta myyjän palveluntoteuttajan esim: työhönvalmentajan loma tai sairauspäiviltä korvausta. Palvelun esittely etukäteen asiakkaille; maksullista vai maksutonta? Kuka laatii tiedotteet/esitteet; maksullista vai maksutonta? Jos toteuttaa ostajan tiloissa; maksullista vai maksutonta? 3. Ostettavan palvelun määrä Ostettavan palvelun määrä: puitesopimuksessa esitetään arvio ostettavan palvelun määrästä. Ostettavan palvelun määrä arvioidaan olevan noin X henkilöä kerrallaan riippuen tilanteesta/palvelusta, joten esitetty arvio voi ylittyä tai alittua. Xpalveluun tulevien asiakkaiden määrät vaihtelevat asiakasrakenteen ja tilanteen mukaan. Myös myyjän itse tulee seurata ja ilmoittaa tarvittaessa ostajalle, mikä on ostettavan palvelun määrä suhteessa em. arvioon. Palvelun ostaja ohjaa asiakkaat Xpalveluun siinä aikataulussa, joka on mahdollinen palvelunostajalle. Tämän sopimuksen perusteella myyjä voi saada tarjouspyynnössä mainitun palvelun tarpeessa olevia asiakkaita, mutta se ei anna myyjälle oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää asiakkaita. Palveluja hankitaan kunakin vuonna valtion talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa 4. Sopimuskausi Alkamispäivämäärä päättymispäivämäärä Optiot: Sopimuksen jatkaminen (esim. 2+1 v,3 +1v, 2+1+1v) Sopimusta voidaan jatkaa optiona xx.xx.200x xx.xx.200x. Ostaja ilmoittaa option käytöstä xx kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. (HUOM. optio tulee esittää jo tarjouspyynnössä ja optioaika lasketaan mukaan hankinnan kokonaisarvoon) Ostaja ilmoittaa ennen tämän sopimuskauden päättymistä option käytöstä ja sopimuksen jatkamisesta. Optiohankintaan perustuvasta palvelun hankinnasta tehdään oma hankintapäätös sekä puitesopimus. Palvelun sisältöä ei voida tällöin oleellisesti muuttaa.

3 3 5. Hinta ja maksuehdot Palvelun myyntihinta xxxx /ilman alvia/esim. pvä/hlö/tutkimus tms. Palvelun alvi prosentti: joka sisältää kaikkia palvelun tuottamisen kustannukset joita ostajalta laskutetaan. Palvelun kokonaishinta/ asiakas ilman ruokailu ja majoituskuluja. Jos myyjä järjestää asiakkaalle ruokailun ja majoituksen, josta myyjä voi laskuttaa erikseen palvelun ostajaa, on tämä erikseen merkittävä puitesopimukseen. Laskutusjaksot, laskun toimittaminen; maksetaanko esim. tietyin laskutusjaksoin vai jokaisesta esim. tutkimuspyynnöstä erikseen. Mainittava, mitä liitteitä (esim. seuranta tai toteumatiedot) laskun liitteenä on oltava Esim. Maksuajan pituus on 14/30 vuorokautta. Viivästyskorkojen osalta noudatetaan korkolakia. Laskuun on merkittävä puitesopimuksen nro tai muu tunnus sekä palvelun ostajan nimi. Muita sovittavia asioita esim. Sijaisen käyttäminen, miten ilmoitettava? Palvelun toimittamiseen liittyvät tauot esim: lomat tai muut erikseen sovittavat poissaolot, miten ilmoitetaan? Laskutettavan palvelun sisältö Jos eri palvelukokonaisuuksista koostuva niin eritellään ne. Esim: Henkilökohtainen asiakastyö Yhteistyö palveluntuottajan kanssa Miten laskutetaan jos asiakkaasta johtuvista syistä palvelu keskeytyy? Miten laskutetaan jos palvelu peruutetaan tai sovitusti keskeytetään?miten laskutetaan ennalta arvaamattomista palvelun keskeytymisistä? Vakuutukset Laskutusjaksot, laskun toimittaminen; maksetaanko esim. tietyin laskutusjaksoin vai jokaisesta 6. Palvelun järjestämispaikka, tilat ja välineet Kuvaus käytettävistä tiloista, välineistä, koneista ja palveluvarustuksesta riippuen ostettavan palvelun luonteesta. Esimerkiksi ostaja antaa palvelun tuottajan käyttöön seuraavat tilat, välineet ja laitteet: xxxx tai maininta siitä, että myyjä vastaa palvelun tuottamiseen tarvittavista tiloista, laitteista ja välineistä. 7. Vastuuhenkilöt ja alihankinnat Myyjän kohteeseen nimeämä vastuuhenkilö: (esim. työhönvalmennuksessa työhönvalmentaja).

4 4 Myyjä sitoutuu asettamaan riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön palvelun tuottamiseen. Jos vastuuhenkilö vaihtuu, myyjä sitoutuu asettamaan tehtävään uuden vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön. Myyjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman palvelun ostajan suostumusta. Jos alihankintaan suostutaan, myyjä vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. 8. Laadun seuranta ja sopimuksen valvonta Palvelun myyjä huolehtii siitä, että palvelun sisältö ja laatu ovat ostajan laatiman tarjouspyynnön ja myyjän laatiman tarjouksen mukaisia. Myyjä sitoutuu sopimuskauden aikana kehittämään palveluaan. Ostajalla on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä, jolloin myyjällä on velvollisuus näyttää ostajan vaatimat palvelun tuottamiseen liittyvät dokumentit. Ostajalle on varattava mahdollisuus myös haastatella asiakkaita tarpeen mukaan. Riippuen palvelun sisällöstä määritellään määräajat: esim. käynneistä on ilmoitettava vähintään 3 viikkoa ennen käyntiä. Myyjällä on oikeus siirtää käyntiä enintään 2 viikkoa. Jos kyseessä lyhyt ryhmäpalvelu määräaika tarkastuksesta ilmoittamiselle voi olla 12 päivää eikä myyjällä ole ajankohdan siirtooikeutta. Ostajalle tulleet myyjää koskevat reklamaatiot tulee toimittaa myyjän tietoon kahden viikon kuluessa reklamaatiosta. Jos tapahtumasta aiheutuu vaaraa tai vahinkoa, reklamaatio on ilmoitettava myyjälle välittömästi. Puitesopimuksessa on myös erikseen sovittava, miten ostaja ja myyjä yhteistyössä kehittävät ko. palvelua ja seuraavat laatua: Palvelun jatkuva kehittäminen suoritetaan sopijaosapuolten yhteistyössä muun muassa seuraavin toimenpitein: Seuraavassa muutamia esimerkkejä tavoista, jotka voidaan liittää sopimuksen erityisehdoiksi. nimetyt henkilöt ja yhteistyöelimet, palautepalaverit jotka vastaavat arvioinnista ja kehittämisestä yhteiset arviointi ja kehittämiskeskustelut asiakaspalautteen kerääminen ja asiakastyytyväisyysmittaukset (ostajan ja myyjän mittaukset ja näiden yhteensovittaminen) seurantatulosten vertailu asetettuihin laatutavoitteisiin arviointitulosten ja seurantapalautteen raportointi ja hyödyntäminen. Esimerkiksi toteumaraportin vaatiminen jokaisen laskun yhteyteen tai loppuraportin vaatiminen 9. Asiakirjat ja luottamuksellisuus Kumpikin osapuoli vastaa toimittamiensa asiakirjojen sekä näiden perusteena olevien tietojen oikeellisuudesta. Myyjää sitovat lainsäädännössä säädetyt salassapito ja vaitiolovelvollisuusäännökset. Myyjän on pidettävä salassa muun muassa palvelun ostajalta tai asiakkaalta saadut asiakkaan terveydentilaa, sosiaalisia tai taloudellisia oloja koskevat tiedot.

5 5 Suostumukset tietojen vaihtoon Esim. työhönvalmentajalla ei ole oikeutta työvoimatoimiston tai sosiaalitoimiston asiakasrekistereihin, vaan hän saa tietonsa työvoimaohjaajalta ja asiakkaalta. Työhönvalmentaja toimii asiakkaan suostumuksen pohjalta ja työhönvalmentaja on vaitiolovelvollinen. 10. Purkamisperusteet Sopijaosapuolet voivat purkaa sopimuksen, jos toinen sopijaosapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, eikä kohtuullisessa ajassa (3 viikkoa) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle. Ostajalla on myös purkuoikeus, jos myyjä ei pysty aloittamaan toimintaansa sopimuksen mukaisesti. Myyjän laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen ostaja voi antaa myyjälle kirjallisen huomautuksen. Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on huomautettu ovat sopimuksen purkuperuste. Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sen täyttäminen estyy tai viivästyy oleellisesti ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure). Tällaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopijapuolista riippumaton sopimuksen solmimisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota ei ole voitu ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka vaikutusta ei voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai ajanhukkaa. Jos sopijapuoli haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, sen on viipymättä ilmoitettava siitä vastapuolelle. Sopijaosapuolet voivat sopia esteen vaikutuksista sopimuksen täytäntöönpanoon ja korvauksista. Jos myyjä joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttymisen vaarantuvan, ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti myyjälle. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, jos ostaja olennaisesti rikkoo sopimuksen mukaista maksu tai muuta velvollisuuttaan. 11. Korvaukset sopimusrikkomuksesta Jos sopimuksen toimeenpano viivästyy myyjästä johtuvasta syystä, ostajalla on oikeus, ellei toisin sovita, periä myyjältä viivästyssakkoa, joka on 0,5 % hankintahinnasta jokaiselta täydeltä viikolta, jonka sopimuksen täyttäminen viivästyy, kuitenkin enintään 4 viikolta. Ostajalla ei ole viivästyksen johdosta oikeutta muuhun korvaukseen, ellei viivästys ole niin oleellinen, että se oikeuttaa purkamaan sopimuksen tai ellei myyjä ole menetellyt tahallisesti. Ostajalla on oikeus vähentää viivästyssakko myyjälle maksettavista suorituksista. Jos palvelun aloittaminen viivästyy ostajan syystä tai ostajan viivästys aiheuttaa sen, ettei palvelua voida kokonaisuutena toteuttaa sovittuna aikana, ostaja on velvollinen korvaamaan viivästymisestä aiheutuvat todisteelliset kustannukset, ellei toisin sovita.

6 6 Jos sopimus puretaan myyjästä aiheutuvasta syystä, myyjä on velvollinen korvaamaan ostajalle kaikki todisteelliset ylimääräiset kustannukset, jotka ovat syntyneet tai syntyvät palvelun loppuunsaattamisesta tai vastaavan palvelun hankkimisesta. Jos sopimus puretaan ostajasta aiheutuvasta syystä, ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle syntyneet tai syntyvät todisteelliset kustannukset. Jos palvelu keskeytetään väliaikaisesti syystä, josta jompikumpi sopijaosapuoli vastaa, keskeytyksen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen kustannukset, ellei toisin ole tässä sopimuksessa sovittu. Korvausvaatimukset on ilmoitettava kirjallisesti. Kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan sopimuksen perusteella toiselle osapuolelle mitään epäsuoraa tai välillistä vahinkoa, kuten esimerkiksi menetettyä tuloa. 12.Riitaisuuksien ratkaiseminen Sopijaosapuolten välisissä erimielisyyksissä ratkaisuun on pyrittävä ensisijassa neuvotteluteitse sopimusasiakirjoihin nojautuen. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriitaisia, niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava ellei puitesopimuksessa ole toisin sovittu: puitesopimus, yleiset hankintaehdot, tarjousten jälkeiset neuvottelupöytäkirjat, tarjouspyyntö liitteineen ja ennen tarjousta ostajan antamat kirjalliset lisäselvitykset sekä tarjous liitteineen. Huomaamastaan sopimusasiakirjojen ristiriitaisuudesta sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle. 13. Takaisinperintä Jos myyjä rikkoo sopimusta, ostaja voi ryhtyä toimenpiteisiin perusteettomasti maksetun hankintahinnan takaisin perimiseksi valtiolle. Ennen takaisin perintään ryhtymistä on ostajan kuultava myyjää. Vastine tulee pyytää kirjallisesti ja asettaa vastineen antamiselle kohtuullinen määräaika. Ostajan on maksukehotuksella pyydettävä myyjää maksamaan perusteettomasti maksettu hankintahinta takaisin valtiolle. Jos myyjä ei vapaaehtoisesti maksa sille perusteettomasti maksettua hankintahintaa, ostaja voi saattaa asian hakemuksella toimivaltaisen hallintooikeuden ratkaistavaksi hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisena hallintoriitaasiana. Myyjän on maksettava perusteettomasti maksetulle hankintahinnalle vuotuista korkoa korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jollei palautettavaa määrää suoriteta viimeistään maksukehotuksessa määrättynä maksupäivänä, viivästyneelle määrälle on maksettava korkolain 4 :n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista viivästyskorkoa takaisinmaksupäivästä. 14. Muut ehdot Sopijaosapuolten on omaaloitteisesti ilmoitettava toiselle osapuolelle kaikesta, mikä olennaisesti vaikuttaa sopimuksen täyttämiseen. Kaikki sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti, ellei toisin ole tässä sopimuksessa sovittu. Allekirjoitettu sopimus siihen kuuluvine liitteineen on molempia osapuolia sitova. Jos sopimukseen tehdään muutoksia, syrjäyttää muutos aiemmin sovitun. Sopimusmuutokset vaativat molempien osapuolten suostumuksen ja ne on tehtävä kirjallisesti.

7 7 Muut erityisehdot voidaan merkitä tähän esim. Myyjä ei saa saada sen henkilön palkkauskustannuksiin, joka tuottaa tässä sopimuksessa yksilöidyn palvelun palkkatukea. (huom. ehdon käytöstä ilmoitettava hankintailmoituksessa/ tarjouspyynnössä) tai sitten erityisehdot voidaan merkitä jo aiemmin aina siihen asiakohtaan, mitä erityisehto koskee. Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle Sopimus tulee voimaan sen tultua allekirjoitetuksi Paikka ja Aika Palvelun ostaja xxxxxxxxxxxx Palvelun myyjä xxxxxxxxxxxxx HUOM: allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeus Sopimuksen liitteet:

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse. Hälytyspalvelu, tilaamisohje Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään 10 y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot