SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003"

Transkriptio

1 SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003

2 SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

3 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto Edita Prima Oy ISSN ISBN X Edita Prima Oy HELSINKI 2003

4 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, marraskuu 2003 Tekijät Vesa Jatkola, työryhmän puheenjohtaja Arja Virtanen, työryhmän sihteeri Julkaisun nimi Senaatti-kiinteistölakityöryhmä Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Asiasanat Julkaisu on saatavissa myös Internetistä osoitteessa kohdassa julkaisut/julkaisusarjat/työryhmämuistiot Liikelaitos, kiinteistövarallisuus, tilapalvelut Julkaisusarjan nimi ja numero Julkaisun tunnistetiedot Julkaisun myynti/jakaja Painopaikka ja -aika Tiivistelmä Työryhmämuistioita 24/2003 ISSN Sivuja 46 ISBN X Kieli Suomi Valtiovarainministeriön budjettiosasto, p. (09) Edita Prima Oy, Helsinki 2003 Hinta 10 euroa + ALV Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää ja valmistella Senaatti-kiinteistöjä koskeva lainsäädäntö. Senaatti-kiinteistöjä koskevan lain uudistaminen johtuu valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) antamisesta. Työryhmän ehdotus on laadittu hallituksen esityksen muotoon. Lain tavoitteena on varmistaa Senaatti-kiinteistöille edellytykset huolehtia kilpailluissa olosuhteissa valtion virastojen ja laitosten tilapalveluista. Ehdotuksen mukaan Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tuottaa ja kehittää tilapalveluja ensisijassa valtion virastoille ja laitoksille ja huolehtii hallinnassaan olevasta kiinteistövarallisuudesta. Senaattikiinteistöille ei aseteta julkisia palvelutehtäviä eikä liiketaloudellisesti kannattamattomia tehtäviä. Senaatti-kiinteistöillä ei voi enää olla omaisuutta, jolle ei aseteta taloudellista tuottotavoitetta. Kaikki Senaattikiinteistöjen hallinnassa oleva kiinteistövarallisuus hinnoitellaan liiketaloudellisin periaattein.

5 Ainoastaan Senaatti-kiinteistöjen toimialasta johtuvat perustellut poikkeukset yleislaista on sisällytetty laitoskohtaiseen lakiin. Liikelaitoslain liikelaitoskonsernia koskevat säännökset eivät sovellu kiinteistötoimialalla toimivaan Senaatti-kiinteistöihin ja tämän vuoksi ehdotetaan, että Senaatti-kiinteistöillä on mahdollisuus omalla päätöksellään hankkia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita ja sillä on oikeus harjoittaa ydinliiketoimintaansa myös yhtiömuotoisesti hallinnoiduissa kiinteistöissä. Lisäksi ehdotetaan, että Senaatti-kiinteistöillä on oikeus eduskunnan suostumuksella myöntää takauksia myös osakkuusyhtiön lainasta sekä antaa lainaa tytär- ja osakkuusyhtiöilleen, myöskin sellaisille yhtiöille, jotka hallitsevat tytäryhtiötä. Edelleen ehdotetaan, että Senaatti-kiinteistöille annetaan oikeus hankkia ja hallita kiinteistövarallisuutta myös ulkomailla. Senaatti-kiinteistöjen oikeutta luovuttaa hallinnassa olevaa kiinteistövarallisuutta ehdotetaan rajoitettavaksi siltä osin kun on kysymys puolustusvoimien käyttöön vuokratuista alueista. Oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain säätämät rajoitukset ovat muilta osin riittäviä. Ehdotuksessa esitetään, että valtioneuvoston sijasta valtiovarainministeriö voi päättää kiinteistövarallisuuden siirtämisestä Senaatti-kiinteistöille tai siltä pois, silloin kun siirrettävän kiinteistövarallisuuden käypä arvo on enintään kolme miljoonaa euroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta. Edelleen työryhmä ehdottaa, että valtioneuvoston asetuksella annettaan tarkempia säännöksiä hallituksen kokoonpanosta, tehtävistä ja päätösvallasta sekä toimitusjohtajasta. Lisäksi työryhmä esittää valtiovarainministeriölle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta osakeyhtiömuotoisten yhtiöiden sulauttaminen liikelaitokseen olisi mahdollista. Työryhmä katsoo, että Senaatti-kiinteistöillä tulee olla mahdollisuus sulauttaa kokonaan hallitsemansa yhtiöt liikelaitokseen ilman erityisiä veroseuraamuksia.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, november 2003 Författare Publikationens titel Vesa Jatkola, arbetsgruppens ordförande Arja Virtanen, arbetsgruppens sekreterare Arbetsgruppen för lagstiftning om Senatfastigheter Publikationens andra versioner Nyckelord Publikationen finns tillgänglig på Internet på webbadressen under linken julkaisut/julkaisusarjat/työryhmämuistiot Affärsverk, fastighetsförmögenhet, lokaltjänster Publikationsserie och nummer Publikationens kännetecknen Beställningar/ distribution Tryckeri/ tryckningsort och -år Sammandrag Arbetsgruppspromemorior 24/2003 ISSN Sidor 46 ISBN X Språk Finska Finansministeriets budgetavdelning, tfn (09) Edita Prima Ab, Helsingfors 2003 Pris 10 euro + moms Arbetsgruppens uppgift har varit att utreda och förbereda lagstiftning om Senatfastigheter. Förnyelsen av lagen om Senatfastigheter beror på att en lag om statliga affärsverk (1185/2002) har utfärdats. Arbetsgruppens förslag har uppgjorts i form av en regeringsproposition. Lagens syfte är att för Senatfastigheter garantera förutsättningar för att under konkurrensutsatta förhållanden sköta lokaltjänster för statens ämbetsverk och inrättningar. Enligt förslaget är Senatfastigheter ett statligt affärsverk som producerar och utvecklar lokalservice i främsta rummet för statens ämbetsverk och inrättningar och som sköter om fastighetsförmögenheten i sin besittning. Senatfastigheter skall inte ges några offentliga serviceuppgifter och heller inga uppgifter som inte är affärsekonomiskt lönande. Senatfastigheter kan inte längre inneha någon egendom för vilken man inte uppställer ekonomiska vinstmål. All i Senatfastigheters besittning varande fastighetsförmögenhet prissätts enligt affärsekonomiska principer.

7 I den för detta affärsverk specifika lagen har inkluderats endast de motiverade undantag från den allmänna lagen som beror på Senatfastigheters verksamhetsområde. De bestämmelser i lagen om statliga affärsverk som gäller affärsverkskoncerner passar inte för Senatfastigheter som verkar inom fastighetsbranschen. Därför föreslås att Senatfastigheter skall ha möjlighet att själv besluta om att skaffa aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag och att detta affärsverk skall ha rätt att utöva sin centrala affärsverksamhet också i fastigheter som förvaltas i bolagsform. Dessutom föreslås att Senatfastigheter skall ha rätt att med riksdagens samtycke gå i borgen också för lån som upptas av intressebolag samt att bevilja lån till sina dotter- och intressebolag, inklusive sådana bolag som kontrollerar ett dotterbolag. Vidare föreslås att Senatfastigheter skall beviljas rätt att anskaffa och inneha fastighetsförmögenhet också utomlands. Det föreslås att Senatfastigheters rätt att överlåta i sin besittning varande fastighetsförmögenhet skall begränsas till den det är fråga om områden som uthyrts till försvarsmaktens användning. Till övriga delar är de inskränkningar som bestäms i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet tillräckliga. Arbetsgruppen föreslår att finansministeriet i stället för statsrådet skall kunna fatta beslut om att överföra fastighetsförmögenhet till eller bort från Senatfastigheter då den överförda fastighetsförmögenhetens gängse värde är högst tre miljoner euro. Lagen avses träda i kraft från början av år Vidare föreslår arbetsgruppen att närmare bestämmelser om styrelsens sammansättning, uppgifter och beslutsrätt samt om verkställande direktören utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom föreslår arbetsgruppen för finansministeriet att detta skall vidta åtgärder för att möjliggöra att bolag i aktiebolagsform fusioneras med affärsverk. Arbetsgruppen anser att Senatfastigheter bör ha möjlighet att fusionera sina helägda bolag med affärsverket utan särskilda skattemässiga påföljer.

8 Documentation page Publisher and date Ministry of Finance, November 2003 Author (s) Title of publication Parts of publication/ other versions released Keywords Mr Vesa Jatkola, Chairman of the Working Party Ms Arja Virtanen, Secretary of the Working Party The Senaatti Real Estate Act Working Group The publication can be found on Internet at the web-site under the link julkaisut/julkaisusarjat/työryhmämuistiot Unincorporated enterprise, real estate capital, services in respect of premises Publications series and number Identifications Sales distribution Printing place and year Abstract Working papers 24/2003 ISSN No. of pages 46 ISBN X Language Finnish Ministry of Finance, Budget Department, Telephone Edita Prima Plc, Helsinki 2003 Price 10 e + VAT The Working Group s task was to consider and to prepare legislation in respect of the Senaatti Real Estate Unincorporated State Enterprise (hereafter the Enterprise ). A reform of the specific Act concerning the Enterprise is required because of the adoption of the Act on Unincorporated State Enterprises (1185/2002). The report of the Working Group has been drawn up in the form of a Government legislative bill. The purpose of the Act is to ensure that the Enterprise will be able to provide services in respect of premises for State agencies and civil service departments also in a situation where competition prevails. According to the proposal the Enterprise shall be a State unincorporated enterprise, which produces and provides services primarily for State agencies and civil service departments and which attends to the real estate capital in its possession. The Enterprise shall not be liable to provide any public services and it shall not be assigned any financially unprofitable tasks. The Enterprise must no longer possess any assets in respect of which no financial profit targets are set. All real estate capital of the Enterprise shall be valued according to sound business principles.

9 Only those justified exceptions from the general Act, which are due to the particular business branch of the Enterprise, have been incorporated in the specific Act concerning this Enterprise. The provisions of the Act on Unincorporated State Enterprises concerning groups of unincorporated State enterprises are not applicable to the Enterprise, which conducts business in the real estate sector. For that reason the Working Group proposes that the Enterprise shall have the right to make its own decisions to acquire shares of housing and real estate companies and that it shall also have the right to conduct its core business in respect of real estate managed in the form of companies. Furthermore, the Working Group proposes that with the approval of Parliament the Enterprise shall have the right to guarantee loans taken by its associated companies and to grant loans to its affiliated and associated companies, including companies in charge of an affiliated company. Furthermore, the Working Group proposes that the Enterprise be authorized to acquire and to possess real estate capital also abroad. The Working Group proposes that the Enterprise s right to cede real property in its possession be limited in respect of premises lent for use by the armed forces. In other respects the limitations provided for in the Act on the Right to Cede the State s Real Property Capital are sufficient. The Working Group proposes that the Ministry of Finance, instead of the Government, be authorized to make decisions on the cession of real estate capital to the Enterprise and on the removal of such capital from its possession when the current value of the real estate capital concerned does not exceed three million euro. The intention is to bring the Act into force from the beginning of The Working Group furthermore proposes that more detailed provisions concerning the composition, the tasks and the decision making powers of the Enterprise s Board of Directors and concerning its Chief Executive Officer be issued by Government decree. The Working Group also suggests that the Ministry of Finance take measures to permit the merger with the Enterprise of companies organized as limited liability companies. The Working Group is of the opinion that the Enterprise shall have the competence to merge wholly owned companies with itself without any particular tax consequences.

10 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtiovarainministeriö asetti Senaatti-kiinteistölakityöryhmän, jonka tehtävänä on ollut mennessä: 1. selvittää Valtion Kiinteistölaitoksesta annetun lain (1052/1998) ja asetuksen (1053/1998) muutostarpeet. Tarve uudistaa lainsäädäntö aiheutuu ensisijaisesti laista valtion liikelaitoksista (1185/2002) sekä laista Valtion kiinteistölaitoksen nimen muuttamisesta nimeksi Senaatti-kiinteistöt (Laki 1209/2000); 2. arvioida, mistä asioista ja seikoista on välttämätön tarve antaa uudesta valtion liikelaitoslaista poikkeavia säännöksiä Senaatti-kiinteistöjen laitoskohtaisessa laissa huomioon ottaen Senaatti-kiinteistöjen toimiala; 3. arvioida ohjauksen kehittämiseen liittyen myös Senaatti-kiinteistöjen lakia alemmanasteisen normiohjauksen tarpeellisuus liikelaitoksille annettavan yleisen normiohjausta lisäksi. Ohjausta uudistettaessa arvioidaan myös Senaatti-kiinteistöjen seurannan ja raportoinnin sisältö; ja 4. selvityksensä ja arviointinsa perusteella valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotuksensa tarvittavaksi lainsäädännöksi ja ohjeistukseksi sekä tehdä muut toimenpide-ehdotukset. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin budjettineuvos Vesa Jatkola valtiovarainministeriöstä. Jäseniksi määrättiin neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo ja hallitusneuvos Miliza Vasiljeff valtiovarainministeriöstä ja kutsuttiin johtaja Kaj Hedvall Senaatti-kiinteistöistä, vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko puolustusministeriöstä sekä yli-insinööri Ilkka Väänänen opetusministeriöstä. Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin lakiasiainpäällikkö Arja Virtanen Senaatti-kiinteistöistä.

11 Työryhmän tuli kuulla työnsä aikana Senaatti-kiinteistöjen asiakaskuntaa. Työryhmä kokoontui kymmenen kertaa. Jäsen Kirsti Vallinheimo ei ole virkavapaansa vuoksi osallistunut työryhmän työskentelyyn jälkeen. Työryhmä kutsui pysyväksi asiantuntijajäsenekseen talousjohtaja Satu Simpanen- Ahlgrenin Senaatti-kiinteistöistä. Työryhmä on työnsä aikana kuullut asiantuntijoina rahoitusjohtaja Heikki Hetemäkeä ja markkinointipäällikkö Toni Ahlrothia Sampo Pankki Oyj:stä sekä maksuliikepäällikkö Keijo Kettusta valtiokonttorista. Asiakaskunnan edustajina työryhmän kokouksessa olivat kuultavina vankeinhoitojohtaja Jari Lohi Rikosseuraamusvirastosta, sektorijohtaja Jyrki Kalavainen Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta ja tuottavuusvirkamies Pekka Taipale sisäasiainministeriöstä. Ehdotuksessa esitetyllä määräaikaisella varainsiirtoverovapautuksella pyritään vähentämään yhtiöiden purkamisesta aiheutuvia kustannuksia jonkin verran, mutta työryhmä katsoo, että Senaatti-kiinteistöillä tulisi olla mahdollisuus sulauttaa kokonaan hallitsemansa yhtiöt liikelaitokseen ilman mitään veroseuraamuksia. Sulautumismahdollisuuden ja sen vaatimien lainsäädännöllisten muutosten selvittäminen ei ollut mahdollista työryhmälle asetetun määräajan puitteissa ja sen vuoksi työryhmä esittää valtiovarainministeriölle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta osakeyhtiömuotoisten yhtiöiden sulautuminen valtion liikelaitoksena toimivaan Senaatti-kiinteistöihin olisi mahdollista ilman veroseuraamuksia. Näin asetettaisiin Senaattikiinteistöt samaan asemaan kuin sen markkinoilla toimivat osakeyhtiömuotoiset kilpailijat. Opetusministeriön taholta on esitetty vaatimus, että lakiin tulisi sisällyttää kohta, jonka mukaan yliopistoalueita ei saisi käyttää muuhun kuin yliopistotoimintaan ilman opetusministeriön suostumusta. Perusteluna ministeriö esittää, että yliopistoalueet ovat pitkän historiallisen ja tavoitteellisen toiminnan synnyttämiä kokonaisuuksia, joilla on myös kulttuurihistoriallista merkitystä. Yliopistojen toiminta- ja kehittämisedellytykset halutaan varmistaa myös tulevaisuudessa. Valtioneuvosto teki samansisältöisen periaatepäätöksen yliopistokiinteistöjen kiinteistölaitokselle siirtämisen yhteydessä hälventääkseen kiinteistöjärjestelyyn liittyneitä epäilyjä. Asian merkittävyyttä korostaa se, että yliopistokiinteistöt muodostavat kolmasosan koko Senaatti-kiinteistöjen kiinteistövarallisuudesta ollen samalla myös merkittävin kehittämiskohde.

12 Työryhmän jäsen Jouko Okko jätti muistioon oheisen liitteen mukaisen puolustusministeriön päivätyn eriävän mielipiteen. Saatuaan työnsä suoritetuksi työryhmä luovuttaa sitä koskevan hallituksen esityksen muotoon laaditun muistionsa valtiovarainministeriölle. Helsingissä 16. päivänä lokakuuta 2003

13

14 SISÄLLYS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Johdanto Nykytila Lainsäädäntö ja käytäntö Nykytilan arvio Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset Esityksen vaikutukset Asian valmistelu YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT Lakiehdotuksen perustelut Tarkemmat säännökset Voimaantulo Laki Senaatti-kiinteistöistä Asetus Senaatti-kiinteistöistä Eriävä mielipide... 43

15

16 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä annettavaksi laiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki. Mainitun lain uudistaminen johtuu valtion liikelaitoksista annetun lain antamisesta ja se on valtion liikelaitoksista annetun lain 2 :n tarkoittama laitoskohtainen laki. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta. 15

17

18 YLEISPERUSTELUT YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Valtion liikelaitoksista annettu laki (1185/2002), jäljempänä uusi yleislaki, tuli voimaan 1. päivänä helmikuuta Uudella yleislailla kumottiin valtion liikelaitoksista vuonna 1987 annettu laki (627/1987), jäljempänä vuoden 1987 yleislaki. Yleislain uudistaminen edellyttää laitoskohtaisten lakien arviointia ja kehittämistä yleislain uudistamisen yhteydessä esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Yleislain 20 :n mukaan Senaatti-kiinteistöjä koskeva laki tulee uudistaa niin, että uusi laki on voimassa Senaatti-kiinteistöjä koskee laki valtion kiinteistölaitoksesta (1052/ 1998). Valtion kiinteistölaitoksen nimi on muutettu muotoon Senaatti-kiinteistöt Valtion kiinteistölaitoksen nimen muuttamisesta nimeksi Senaatti-kiinteistöt annetulla lailla (1209/2000). Uutta yleislakia koskevan hallituksen esityksen (HE 161/2002 vp) yleisperustelujen mukaan tulee poikkeuksista säätää laitoskohtaisessa laissa, mikäli liikelaitoskohtaisesti on erityisiä perusteita poiketa ehdotetusta yleisestä mallista. Vain liikelaitosmallin kannalta perustellut poikkeukset tulisi sisällyttää laitoskohtaisiin lakeihin. Uuden yleislain 2 :n mukaan liikelaitoksen toimialasta ja tehtävistä säädetään laitoskohtaisessa laissa. Liikelaitos hoitaa toimialallaan liiketoimintaa ja suorittaa lisäksi muut sille laitoskohtaisessa laissa säädetyt tehtävät. Edelleen 9 :n ja 10 :n mukaan tarkempia säännöksiä hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen tehtävistä annetaan tarvittaessa laitoskohtaisessa laissa tai asetuksessa. Uuden yleislain 9 :n mukaan liikelaitoksen hallituksen henkilöstöä edustavan jäsenen tulee olla liikelaitoksen palveluksessa, jollei erityisestä syystä laitoskohtaisella asetuksella toisin säädetä. Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa toimitilapalveluja ensisijassa valtion budjettitalouden piirissä oleville valtion virastoille ja laitoksille sekä hoitaa sen hallintaan 17

19 YLEISPERUSTELUT luovutetun valtion kiinteistövarallisuuden omistajuusasiat ja huolehtia kiinteistövarallisuudesta. Senaatti-kiinteistöillä ei ole viranomaistoimintaa eikä varsinaisia viranomaistehtäviä. Kiinteistövarallisuuden omistaminen ja vuokraustoiminta on yksityisoikeudellista toimintaa. Senaatti-kiinteistöt on Suomen suurin kiinteistöomaisuuden haltija. Vuonna 2003 puolustushallinnon kiinteistöjen siirtämisen jälkeen Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on rakennusta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 8 miljoonaa neliömetriä. Kiinteistövarallisuuden tasearvo on noin 5 miljardia euroa. Toimitilavuokrasopimuksia on yhteensä noin kappaletta. Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu 47 kiinteistöosakeyhtiömuotoista tytäryhtiötä. Tytäryhtiöiden lisäksi Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on kaikkiaan 152 muun asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Valtion kiinteistövarallisuutta hallinnoi Senaatti-kiinteistöjen lisäksi kolme muuta valtion liikelaitosta ja 18 virastoa sekä kaksi valtion talousarvion ulkopuolista rahastoa. Yliopistoilla ja Valtion taidemuseolla on hallinnassaan asunto-osakeyhtiöiden osakkeita. Valtion koko kiinteistövarallisuuden kirjanpitoarvo on noin 26 miljardia euroa (Valtion tilinpäätösasiakirja 2002). Kiinteistötoimialalla toimii myös valtion kokonaan omistama kiinteistösijoitusyhtiö Kapiteeli Oy, jolle on keskitetty mm. valtion palvelussuhdeasunnot sekä Sponda Oyj, josta valtio omistaa 47,2 %. Suomen koko kiinteistövarallisuuden arvo on noin 270 miljardia euroa. Toimitilojen osuus on noin puolet koko kannasta eli noin 135 miljardia euroa. Toimitiloista noin 60 % on käyttäjien omistuksessa ja 40 % sijoitustoimintanaan tai ydinliiketoimintanaan (ammattimaisesti) kiinteistöliiketoimintaa harjoittavien omistuksessa. Suuromistajien hallussa on 90 % ammattiomistuksessa olevista tiloista eli noin 35 % kaikista toimitiloista. Suurimmat toimitilojen ammattiomistajat ovat niin kutsutut institutionaaliset sijoittajat kuten vakuutusyhtiöt ja kiinteistöliiketoimintaa ydinliiketoimintanaan harjoittavat yhtiöt. Jos näiden ammattiomistuksessa olevien tilojen arvo on noin 47 miljardia euroa, on Senaatti-kiinteistöjen osuus noin 10 % ja kaikista toimitiloista vajaat neljä prosenttia. Yleisenä muutossuuntauksena kiinteistötoimialalla on omistuksen ja hallinnan keskittyminen siihen erikoistuneille tahoille tehokkuuden aikaansaamiseksi. Valtiolla tähän on pyritty keskittämällä omaisuus (rakennusvarallisuus) Senaatti-kiinteistöille. Liikelaitoksena se on kilpailutilanteessa muiden vaihtoehtoisten tilantarjoajien kanssa, koska valtion virastoilla ja laitoksilla on oikeus valita tilapalvelujen tuottaja. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöjen tulee kuitenkin ensisijaisesti tarjota palvelujaan valtion virastojen ja laitosten käyttöön. 18

20 YLEISPERUSTELUT 2. Nykytila 2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Laki Valtion kiinteistölaitoksesta (1052/1998) tuli voimaan Sillä virastomuotoinen Valtion kiinteistölaitos muutettiin valtion liikelaitokseksi, johon sovelletaan vuoden 1987 yleislakia. Valtion kiinteistölaitoksesta annetun lain 2 :n mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa toimitilapalveluja ensisijassa valtion virastoille ja laitoksille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta kiinteistövarallisuudesta siten, että sen arvo säilyy sekä että se pysyy kunnossa ja on kysynnän sekä yleisten laatuvaatimusten mukainen. Senaatti-kiinteistöt toimii kiinteistötoimialalla, jossa on useita suuria kilpailevia yrityksiä. Valtion virastot ja laitokset saavat itse, sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, ratkaista mistä ne vuokraavat tarvitsemansa toimitilat. Niiden tulee lisäksi noudattaa julkisista hankinnoista annettuja säännöksiä. Senaatti-kiinteistöjen saamista toimitilavuokrista yli 90 % kertyy budjettitalouden piiriin kuuluvilta virastoilta ja laitoksilta. Liikelaitoksen hallinnassa olevat tilat, joille ei ole valtion sisäistä käyttöä myydään tai vuokrataan ulkopuolisille tahoille. Valtion virastojen ja laitosten lisäksi Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisina on jonkin verran kuntia, valtioapuyhteisöjä sekä myös yksityisiä yrityksiä. Senaatti-kiinteistöt tuottaa myös toimialaansa liittyviä asiantuntija- ja toimitilojen käyttöä edistäviä palveluja. Senaatti-kiinteistöt tarjoaa tilapalveluja koko valtakunnan alueella. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on varautunut tehtäviensä hoitamiseen myös poikkeusoloissa ja poikkeusolojen erityistarpeisiin. Senaatti-kiinteistöillä ei ole perustuslain 124 :n tarkoittamia julkisia hallintotehtäviä. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettiin liikelaitoksen perustamisen yhteydessä vuonna 1999 virastomuotoisen Valtion kiinteistölaitoksen hallinnassa ollut käyttöomaisuus, joka muodostui kiinteistöistä ja huoneisto-osakkeista. Omaisuus arvostettiin käypään arvoon. Luovutettu kiinteistövarallisuus oli arvoltaan yhteensä 3 141,7 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan on liikelaitoskautena siirretty lisää valtion toimintojen edellyttämiä toimitiloja ja niihin liittyviä maa-alueita. Vuonna 2000 Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettiin opetusministeriön hallinnonalan kulttuurirakennuksia yhteensä 235,5 miljoonaan euron arvosta. Vuonna 2001 siirrettiin vankeinhoitolaitoksen kiinteistövarallisuus, arvoltaan 218,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2002 siirrettiin Kriminaalihuoltoyhdistykseltä valtion omistukseen siirtynyttä kiinteistövarallisuutta, arvoltaan 19

21 YLEISPERUSTELUT 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 siirrettiin puolustusministeriön hallinnassa ollut kiinteistövarallisuus, arvoltaan miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirretyn kiinteistövarallisuuden määrää kuvaa seuraava taulukko: Tasearvo (1000 e) 12/ / / /2002 6/2003 Liikelaitos Konserni Senaatti-kiinteistöjen muodostamaan konserniin kuuluu 47 tytäryhtiötä ja 38 osakkuusyhtiötä. Tytäryhtiöistä 12 on valtion kokonaan omistamia. Kaikki tytäryhtiöt ovat keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on kaikkiaan 114 muun asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevista toimitiloista 4,2 % eli m 2 on kiinteistöosakeyhtiöissä ja niistä m 2 tytäryhtiöissä. Senaatti-kiinteistöt hoitaa myös tytäryhtiöiden kautta liikelaitoksen ydinliiketoimintaa eli tarjoaa toimitiloja valtion virastoille ja laitoksille. Lähes kaikki Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevista osakkeista on siirretty sen hallintaan perustamisvaiheessa tai sen jälkeen muilta hallinnonaloilta tapahtuneilla hallinnansiirroilla. Osakeyhtiöt ovat muutamaa yhtiötä lukuun ottamatta keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Yhtiöitä on perustettu valtion ja kuntien sekä muiden yhteistyökumppaneiden toimesta niiden yhteisiksi virastotaloiksi. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on osakeyhtiö, jossa osakkailla on huoneistojen hallintaoikeus. Keskinäinen kiinteistöyhtiö on periaatteessa vain kulujen hallinnointimuoto ja yhtiön tiloista saadut tuotot eli vuokrat ohjautuvat yhtiön osakkeenomistajalle. Vuokraustoiminnan tulos näkyy osakkeenomistajan, tässä tapauksessa Senaattikiinteistöjen tuloksessa. Keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeen omistus poikkeaa muiden yhtiöiden osakkeen omistuksesta koska keskinäiset kiinteistöyhtiöt pyrkivät yleensä nollatulokseen eikä keskinäinen kiinteistöyhtiö ole itsenäinen taloudellinen yksikkö tavallisen osakeyhtiön tapaan. 20

22 YLEISPERUSTELUT Senaatti-kiinteistöjen taloudellinen kehitys liikelaitosaikana on ollut seuraavan taulukon mukaista: Tunnuslukutaulukko, konserniluvut suluissa* (milj. euroa) TA liikevaihto 311 (315) 343 (347) 381 (385) 405 (409) 496 (502) voitto 76 (69) 136 (131) 133 (127) 137 (131) 106 (102) sijoitetun pääoman tuotto % 3,6 (3,5) 4,6 (4,56) 4,6 (4,56) 4,65 (4,48) 4,10 (3,90) Investoinnit 163 (163) 217 (217) 280 (285) 299 (303) 320 (320) - perusparannukset 83 (83) 106 (106) 100 (105) 116 (116) 150 (150) - uudisrakentaminen 80 (80) 111 (111) 180 (180) 183 (187) 170 (170) Investoinnit liikevaihdosta % 52,4 (51,7) 63,1 (62,5) 73,5 (74,0) 73,8 (74,1) 64,5 (63,7) omavaraisuusaste % 77,3 (78,5) 77,9 (80,5) 75,2 (77,6) 74,5 (76,8) 59,5 (61,0) henkilöstömäärä 204 (204) 197 (197) 201 (201) 212 (212) 215 (215) * Liikelaitoskonserni muodostuu liikelaitoksesta ja keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä ja näin ollen konsernissa muun muassa liikevaihdon lisäyksenä näkyy vain tytäryhtiöiden muiden osakkaiden maksamat vastikkeet. Senaatti-kiinteistöjen tase (milj. euroa): Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni Peruspääoma Muu oma pääoma Ed. tilikausien voitto Tilikauden voitto Lainat valtiolta Lainat rahoituslaitoksilta Taseen loppusumma Senaatti-kiinteistöjen toiminnot on jaettu asiakaskunnan mukaisesti neljään toimialaan: yliopistokiinteistöihin, toimistokiinteistöihin, erityiskiinteistöihin ja puolustuskiinteistöihin. Yliopistokiinteistöjen toimialan asiakkaina on 18 yliopistoa. Senaatti-kiinteistöjen osuus yliopistojen kaikista tiloista on noin 75 % (2001). Kiinteistökanta on pääasiassa käyttäjäsidonnaisia rakennuksia, jotka on rakennettu käyttäjän erityistarpeiden mukaan. Investoinneista suuri osa on kohdistunut yliopistokiinteistöihin. 21

23 YLEISPERUSTELUT Toimistokiinteistöjen toimialan asiakaskunta koostuu valtion hallintoviranomaisista, joilla on toimintaa ja toimipaikkoja ympäri maan. Suurimmat asiakasaorganisaatiot ovat sisäasiainministeriön ja oikeusministeriön hallinnonalat sekä verohallinto. Merkittävän ryhmän muodostavat ministeriöt, joiden päätoimipaikat ympäristöministeriötä lukuun ottamatta ovat Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevia tiloja. Erityiskiinteistöjen toimialan asiakaskuntaan kuuluu muun muassa tutkimuslaitoksia, vankiloita, kulttuuri- ja taidelaitoksia sekä valtion erityiskouluja. Kiinteistökanta on pääasiassa käyttäjäsidonnaisia rakennuksia, jotka on rakennettu käyttäjän erityistarpeiden mukaan. Rakennuksissa on runsaasti erikoistiloja kuten laboratorioita, näyttely- ja vankitiloja. Toimialan investoinnit painottuvat vankiloihin ja tutkimuslaitoksiin. Puolustuskiinteistöjen toimialan asiakkaana on puolustushallinto. Puolustushallinnon vuokrasopimukset perustuvat pääomavuokraan. Puolustushallinnon käyttämien kiinteistöjen ylläpitopalvelut tuottaa Puolustushallinnon rakennuslaitos. Senaatti-kiinteistöjen investoinnit vuonna 2002 ja kiinteistövarallisuus, liikevaihto ja vuokrattava pinta-ala jakautuivat toimialoittain seuraavasti *: Omaisuus Vuokrattava Liikevaihto Investoinnit pinta-ala toimialoittain vuonna 2002 % % % % Erityiskiinteistöt ,9 Puolustuskiinteistöt Toimistokiinteistöt ,1 Yliopistokiinteistöt ,4 Hallinto 0,6 * Puolustusministeriön hallinnassa ollut kiinteistövarallisuus siirtyi Senaatti-kiinteistöille mutta vuonna 2002 toimialalla tehtiin joitain investointeja tulevaa hallinnansiirtoa ennakoiden. Puolustushallinto, Rikosseuraamusvirasto ja Helsingin yliopisto huolehtivat vuokratilojen ylläpidosta ja maksavat Senaatti-kiinteistöille vain pääomavuokraa. Valtion kiinteistölaitoksesta annetun lain 5 :n mukaan Senaatti-kiinteistöjen hallintaan voidaan siirtää kiinteää ja irtainta omaisuutta myös muun pääoman ehdoin. Tällainen omaisuus ei ole voiton tuloutuksen perusteena. Tätä omaisuutta tai sen arvonkorotusrahastoa ei saa siirtää peruspääomaan. Senaatti-kiinteistöiden hallintaan on siirretty 5 :ssä säädetyin perustein opiskelija-asuntokäyttöön vuokratut tontit. Eduskunnan päätöksen mukaan tonttien vuokra voidaan jättää perimättä silloin, kun kiinteistöä käytetään opintotuen asumislisään tai asumistukeen oikeutettujen opiskelijoi- 22

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN. kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN. kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA RAJAVARTIOLAITOKSEN kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmän. uudistaminen 29/2014. Budjetti

Valtion vuokrajärjestelmän. uudistaminen 29/2014. Budjetti Valtion vuokrajärjestelmän uudistaminen 29/2014 Budjetti Valtion vuokrajärjestelmän uudistaminen Valtion toimitilojen hankinta ja hallinta -työryhmän ehdotus vuokrajärjestelmän muutoksiksi ja tilahallinnan

Lisätiedot

Ilmailun hallinnon ja lainsäädännön uudistaminen

Ilmailun hallinnon ja lainsäädännön uudistaminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 78/2004 Liikenne Ilmailun hallinnon ja lainsäädännön uudistaminen Ilmailulaitostyöryhmän ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09)

Lisätiedot

MUVItyöryhmän. loppuraportti 3/2011

MUVItyöryhmän. loppuraportti 3/2011 MUVItyöryhmän loppuraportti Muiden kuin virastomuodossa hoidettavien valtion toimintojen alueellistamismahdollisuuksia selvittävän työryhmän raportti 3/2011 Hallinnon kehittäminen Muiden kuin virastomuodossa

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

15/2002 TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN. Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

15/2002 TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN. Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi 15/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

KIINTEISTÖRAHASTOTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 14/2004 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO

KIINTEISTÖRAHASTOTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 14/2004 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO KIINTEISTÖRAHASTOTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 14/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) 160

Lisätiedot

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi 28/2011 Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

Talousarviolainsäädännön

Talousarviolainsäädännön Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi 27/2008 Budjetti Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten

Lisätiedot

Museoviraston kiinteistöt ja rakennukset

Museoviraston kiinteistöt ja rakennukset Museoviraston kiinteistöt ja rakennukset Työryhmän esitys kiinteistövarallisuuden hallinnan uudelleen järjestämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:3 Museoviraston

Lisätiedot

VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003

VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ JULKISOIKEUDELLISEN PALKKASAATAVAN VIIVÄSTYSKORKO 10/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ JULKISOIKEUDELLISEN PALKKASAATAVAN VIIVÄSTYSKORKO 10/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ JULKISOIKEUDELLISEN PALKKASAATAVAN VIIVÄSTYSKORKO 10/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA JULKISOIKEUDELLISEN PALKKASAATAVAN VIIVÄSTYSKORKO 10/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HENKILÖSTÖOSASTO TYÖRYHMÄ-

Lisätiedot

Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi

Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 Valtion toimitilastrategian päivittämistyöryhmän muistio 2/2014 Budjetti Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi 2020 Valtion toimitilastrategian päivittämistyöryhmän

Lisätiedot

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 1 VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 Työryhmän toimeksianto... 4 2 Työryhmän työnsä pohjaksi asettamat

Lisätiedot

VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio

VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio Julkaisija

Lisätiedot

Valtion sähkönhankintastrategia

Valtion sähkönhankintastrategia Valtion sähkönhankintastrategia Työryhmän loppuraportti 30/2009 Budjetti Valtion sähkönhankintastrategia Työryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2009 Budjet ti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Elinkeinoverotuksen. asiantuntijatyöryhmän. muistio 16/2013. Verotus

Elinkeinoverotuksen. asiantuntijatyöryhmän. muistio 16/2013. Verotus Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio 16/2013 Verotus Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 16/2013 Verotus 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti 9/2007 Työryhmämuistioita

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti 5/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II)

Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II) Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II) Julkaisuja 18/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Liikenneinvestointien. rahoitus- ja budjetointimalleja. selvittäneen työryhmän raportti 19/2012. Budjetti

Liikenneinvestointien. rahoitus- ja budjetointimalleja. selvittäneen työryhmän raportti 19/2012. Budjetti Liikenneinvestointien rahoitus- ja budjetointimalleja selvittäneen työryhmän raportti 19/2012 Budjetti Liikenneinvestointien rahoitus- ja budjetointimalleja selvittäneen työryhmän raportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15. Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15. Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-936-8

Lisätiedot