Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen"

Transkriptio

1 Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen ympäristökeskus Ramboll Ramboll Finland Oy Vesi ja ympäristö Kaavoitusyksikkö Posti: Terveystie 2 Käynti: Virastotie 3C Hollola Liisa Nummelin, Satakunnan Museo Sirkka Lehto, Satakuntaliitto Tampereen toimisto: PL 718 (Pakkahuoneenaukio 2) Tampere Pauli Kekki, Ulvilan kaupunki Susanna Roslöf, Ulvilan kaupunki Puhelin Fax Mikael Albrecht, Ulvilan kaupunki Arttu Tuominen, Ulvilan kaupunki Marjut Ahponen, Ramboll Finland Oy, puh , Poissa Esa Hoffrén, Lounais-Suomen ympäristökeskus Kaasmarkun osayleiskaava Pvm Viite Kaasmarkun osayleiskaava 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Juha Manninen avasi kokouksen ja ilmoitti, että Esa Hoffrén on sairastumisen vuoksi poissa. Puheenjohtajaksi valittiin Pauli Kekki ja muistion laatii Marjut Ahponen. 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli toimitettu osallistujille noin viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa jaettiin myös tarkennettu työohjelma ja aikataulu, joka on muistion liitteenä 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu julkisesti nähtäville alkaen. Marjut Ahponen kertoi, että OASissa esitettyyn suunnittelualueen rajaukseen on tulossa muutoksia Kaasmarkunjoen rantaan rajoittuvien alueiden osalta. Jotta rantavyöhyke voitaisiin huomioida suunnittelussa riittävän leveänä, suunnittelualuetta laajennetaan lännessä kattamaan Suolistontien ja Tampereentien välinen alue. Idässä mukaan otetaan joen ja Honkalantien välinen alue sekä Honkalantien eteläpuolelle sijoittuvat olemassa olevat pihapiirit. Rantavyöhykkeen osalta on myös harkittava rakennusoikeuden määrittämistä emätilatarkastelun kautta. Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus , ALV rek.

2 Lisäksi alueen pohjoislaidalla tutkitaan Huroistensuon ja voimalinjan välisen alueen poistamista ja Kaasmarkunmäen Natura-alueen lisäämistä yleiskaavoitettavaan alueeseen. Sivu 2 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitystä varten on odotettava rakennusinventoinnin valmistumista, ja maisemaa koskevaan karttatarkasteluun tarvittaisiin myös vanhoja karttoja. Luontoselvitysten riittävyyttä ja mahdollista tarkennustarvetta arvioidaan myöhemmin konsultin biologien toimesta. 3 Viranomaisten kannanotot Liisa Nummelin totesi, että lähtötietoaineistoon on tarpeen lisätä Ulvilan muinaisjäännösinventointi 1996 (Titta Heikkinen). Ulvilan maankäyttöosastolla ei ole ko. raporttia, joten Nummelin tai Sirkka Lehto toimittaa sen konsultille ja/tai kuntaan. Kaavoitustyön yhteydessä tulee huomioida myös historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Turun yliopiston maisemantutkimuslaitoksella laadittavaa keskiaikaisten kylätonttien määrittelyä koskevaa Pro gradu-työtä (Anna Riionheimo) voitaneen käyttää kaavan lähtötietona. Koska maakuntamuseolla ei ole arkeologia, muinaisjäännösten osalta on oltava yhteydessä Museovirastoon (Tuula Heikkurinen- Montell). Museovirastoon tulee lähettää myös lausuntopyynnöt sekä kutsu tuleviin viranomaisneuvotteluihin. Rakennusinventointiraportti on valmistumassa ja parhaillaan käynnissä on viimeisten kohteiden tietojen kokoaminen. Arvotus tehdään vielä ennen vuodenvaihdetta. Sovittiin, että osayleiskaavassa käytettävä kohteiden numerointi tehdään inventointiraportin kokoamisen yhteydessä. Mm. kuninkaankartta ja topografikartat löytyvät sekä maakuntamuseon että Satakuntaliiton arkistoista sähköisenä (ainakin jälkimmäisestä nykykoordinaatistoon oikaistuina), ja ne voidaan tarvittaessa luovuttaa konsultin käyttöön. Susanna Roslöf huomautti, että maakuntakaavaluonnoksessa osoitetut Leineperin kulttuurimaisema-alueet on nimetty hieman harhaanjohtavasti. Sirkka Lehto totesi, että Leineperin kh-v- alueen nimi on nk. punaisen kirjan (Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993) mukainen. Nimiongelmasta olisi syytä huomauttaa Museovirastolle, jotta asia voitaisiin ottaa huomioon luettelon parhaillaan käynnissä olevan päivitystyön yhteydessä. Kaavan oikeusvaikutteisuudesta todettiin, että kaavassa osoitetaan erikseen alueet, joilla rakennusluvan myöntäminen edellyttää asemakaavaa (läh. Kaasmarkun kylän keskusta). Muilla alueilla rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella, eikä rakennuspaikkojen enimmäismäärää merkitä kaavaan. Tästä johtuen rakennusoikeuden mitoitusperusteet olisi tutkittava ranta-alueilla emätilatarkastelun kautta. Pauli Kekki totesi, että mitoitustarkastelu voidaan tehdä ja sovittiin, että konsultti toimittaa tarjouksen sen laatimisesta. Sirkka Lehto totesi, että Kaasmarkun kyläsuunnitelma olisi hyvä mainita OASissa aiempien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus , ALV rek.

3 Osayleiskaavaan merkittävät kulttuurimaisema-alueet tulee rajata kaavan mittakaavaan nähden tarkoituksenmukaisesti. Suunnittelun yhteydessä tulee tutkia myös vt 11:n liikennemelun vaikutuksia, ja Turun tiepiirin kanssa on neuvoteltava valtatien liittymien sijainnista. Sivu 3 Pauli Kekki kertoi, että meluvaikutusten osalta voidaan käyttää apuna Suosmeren osayleiskaavan selvityksiä. Ahponen täydensi, että asemakaavoissa vt 11:lle johtavat kadut on jo katkaistu, joten liittymiä on vain 2-3 kpl tien pohjoispuolelle sijoittuvat tilakeskukset mukaan lukien. Osayleiskaavaan merkitään erikseen vt 11:n melualueet. Kaavan mitoitukseen liittyen Kekki totesi, että Ulvilan kaupungin maankäytön suunnittelua ohjaavat mitoitusperusteet on selvitetty keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä. Vuoteen 2020 ulottuvan mitoitustarkastelun mukaan Kaasmarkun väkiluvun muutos on ennakoitu hyvin pieneksi (noin 10 henkilöä), jolloin uudisrakentamistarve on vähäinen. Arttu Tuominen kertoi, että Kaasmarkunjoessa on kiinteät pohjapadot. Harjunpäänjoelle on laadittu kalataloudellinen kunnostussuunnitelma. Leineperistä tuleva paineviemäri kulkee jokea myöden Kaasmarkun uimarannan vieressä olevaan pumppaamoon. Juha Manninen oli perehtynyt vuonna 2007 laadittuun luontoselvitykseen. Hänen näkemyksensä mukaan luontoselvitys on laadittu riittävällä tarkkuudella, eikä sen täydentäminen ole tämänhetkisen tiedon perusteella tarpeen. Kaasmarkunmäen Natura-alueen sisällyttämistä suunnittelualueeseen Manninen ei pitänyt tarpeellisena. Esa Hoffrénin poissaollessa ympäristökeskus ei kommentoinut muita yleiskaavan lähtökohtiin tai tavoitteisiin liittyviä asioita. Sovittiin, että konsultti on vielä suoraan yhteydessä Hoffréniin, jotta mm. rantavyöhykkeeseen liittyvät asiat tulevat riittävällä tavalla selvitetyiksi. 4 Jatkotoimenpiteet Lehto ja Nummelin selvittävät muinaisjäännösinventoinnin raportin ja asemoitujen (historiallisen ajan) karttojen saatavuutta. Konsultti päivittää osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Konsultti pyytää viranomaisten kommentteja aina tarvittaessa työn aikana. Seuraava viranomaisneuvottelu pidetään kaavan luonnosvaiheessa (korvaa luonnosvaiheen viranomaislausunnot). 5 Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 13:50. muistion laati Marjut Ahponen Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus , ALV rek.

4 LIITE 7 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA Viranomaiskeskustelu Aika tiistai 25. toukokuuta 2010 klo Paikka Ulvilan kaupunginvirastolla, kokoushuone K1/2 Osallistujat ylitarkastaja Esa Hoffrén, Varsinais-Suomen ELY-keskus maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto, Satakuntaliitto rakennustutkija Juha Vuorinen, Satakunnan Museo kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, Ulvilan kaupunki kaavoitusarkkitehti Susanna Roslöf, Ulvilan kaupunki kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto, Ulvilan kaupunki Kaasmarkun kyläyhdistys ry, pj Kari Keitaanniemi Kaasmarkun kyläyhdistys ry, rahastonhoitaja Anu Imberg Ulvilan itäinen maamiesseura, Juha Hämäläinen ASIA 1. Keskustelutilaisuuden avaus Ulvilan kaupungin kaavoituspäällikkö toivotti osallistujat tervetulleeksi viranomaiskeskusteluun ja osallistujat esittäytyivät lyhyesti. Aluksi Kekki kertoi, että keskustelun tavoitteena on kuulla eri osallisten näkemyksiä Kaasmarkun osayleiskaavaluonnoksesta ja erityisesti toukokuun alussa järjestetyssä yleisötilaisuudessa esiin tulleista uusien rakennuspaikkojen osoittamisesta. 2. Kaasmarkun osayleiskaavan esittely Pauli Kekki kertoi lyhyesti osayleiskaavan suunnitteluperiaatteen. Kaasmarkun kylän keskusta-alueelle on merkitty alue, jonka maankäyttöä ja rakentamista ohjataan erikseen laadittavilla asemakaavoilla. Fatiporin itäreunalla on varattu erillispientalojen laajenemisalue, jonka yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu niin ikään asemakaavalla. Rajauksen ulkopuolella olemassa olevat rakennuspaikat on merkitty erillispientalovaltaisiksi alueiksi tai maatilojen talouskeskusten alueiksi eikä uusia rakennuspaikkoja ole juuri osoitettu. Kaavoituspäällikkö kertoi, että Kaasmarkun osayleiskaavassa on käytetty keskustaajaman osayleiskaavatyötä varten laadittua arviota väestönkehityksestä koko Ulvilan kaupungin alueella. Vuonna 2010 laaditun väestökehitysarvion Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

5 mukaan Ulvilan kaupungin väestö kasvaa 45 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä. Kaasmarkkuun sijoittuva kasvu olisi arvion mukaan yhdeksän henkilöä. Yleiskaavan mitoitus tulee pohjautua perusteltuun väestönkehitysarvioon. Ulvilan kaupungin väestönkehitysarvio on hyväksytty valtuustossa Keskustaajaman yleiskaavatyön yhteydessä ennen Ulvilan ja Kullaan kuntaliitosta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Esa Hoffrén mainitsi, että yleiskaavatyössä käytettävä mitoitus on kytkettävä kaupungin maapolitiikkaan ja kaavan vaikutuksia pitää tarkastella laajemmin ottaen huomioon koko kaupunki ja muut kylät. 3. Kyläläisten puheenvuoro Kaasmarkun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Keitaanniemi esitteli yhdistyksen mielipiteet osayleiskaavaluonnoksesta. Keitaanniemen mukaan rakentajat kysyvät väljiä tontteja kävelymatkan etäisyydellä kyläkoulusta. Kaasmarkussa tulisi olla erikokoisia ja erilaisia rakennuspaikkoja kylään rakentaville. Rakentaminen tulisi sijoittaa metsäsaarekkeisiin. Kyläyhdistyksen ehdotuksen mukaan näille alueille voitaisiin laatia paikallisia rakennusjärjestyksiä, jolla rakentamista voisi ohjata ja siirtää kustannusvastuuta esim. vesi- ja jätevesihuollosta uudisrakentajille. Kyläyhdistys esitti myös, että yleiskaavassa tulee osoittaa kevyen liikenteen kulun VT 11:n alitse Kylänraitin ja Alamäentien risteysalueella. Lisäksi kyläyhdistys esitti, että maa- ja metsätalousalueiden merkinnät tulee muuttaa maaseutumaisen uudisrakentamisen ja metsähoidollisten toimenpiteiden suorittamisen mahdollistaviksi. Erityisesti pellon ja metsän rajaa tulee voida harventaa siten, että metsä ei kokonaan varjosta peltoa. Hakatuilta alueilta tulee yhdistyksen mielestä poistaa MY-merkintä tai muuttaa M- merkinnöiksi. Kyläyhdistys ehdottaa, että asuntoalueelta tulevan kevyenliikenteen väylän, Karjapolun, jatko kyläkoululle tulisi merkitä kaavaan ja rakentaa lähivuosina. Yhdistys esitti, että Rukoushuoneenmäessä olevalle linkkimastolle tulee osoittaa uusi paikka, sillä linkkimaston paikka ei ole tiheän asutuksen keskellä. Lisäksi yhdistys esitti, että yleisen uimarannan yhteyteen tulee varata mahdollisuus rantasaunan rakentamiseen. Ulvilan kaupungin kylä- ja markkinointikoordinaattori sekä Kaasmarkun kylän asukas Eija Kannisto kertoi tilastotietoa Kaasmarkun asuntokysynnästä. Noin neljän vuoden aikana on kyselyitä tullut kolmisen kymmentä tapahtumien ja Kylä-Ulvilan internetsivujen kautta. Neljän vuoden sisällä on valmistunut yksi talo ja kaksi on rakenteilla. Kaavatontteja on myyty neljä. Juha Hämäläinen Ulvilan itäisestä maamiesseurasta käytti myös puheenvuoron maa- ja metsätalousalueista, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Hänen mielestään nyt kaavassa MY-merkinnällä osoitetut alueet ovat parhaita alueita rakentamiselle. Lisäksi Hämäläinen painotti puheenvuorossaan avohakkuiden mahdollistamisen vedoten taloudellisiin seikkoihin. 4. Uudet rakennuspaikat LIITE 7 Satakuntaliiton maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto puheenvuorossaan korosti, että intressejä on alueella monia. Huomionarvoisia seikkoja on ennen kaikkea kylämiljöö ja sen säilyminen ja maisemarakenne, johon kuuluvat pellot ja pienet metsäalueet sekä olemassa oleva tiestö. Asukkaille maisema on kuitenkin tärkeä elementti. Lehto arveli, että metsää voi hoitaa muutoinkin kuin avohak- Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

6 kuilla. Esa Hoffrén mainitsi, että metsänhoidon lupamenettelystä voisi olla kaavamerkinnöissä mainintaa. 5. Rantarakentaminen Pauli Kekki kertoi, ettei Kaasmarkun osayleiskaavassa ole otettu kantaa rantarakentamiseen. Rakentaminen ranta-alueella ratkaistaan erikseen hankekohtaisesti. 6. Rakentaminen maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla Kekki kertoi, että maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla on mahdollista rakentaa maatalouteen liittyviä rakennuksia. Kaavamääräyksissä rakentamattomana ja avoimena säilytettävällä tarkoitetaan, ettei peltoa saa käyttää asuinrakennusten rakentamiseen eikä sitä saa metsittää. Keskustelussa todettiin, että kaavamääräystä voisi tällä kohdalla tarkentaa ehdotusvaiheessa. 7. Metsien hoito maa- ja metsätalousalueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja Tätä asialistan kohtaa käsiteltiin jo aiemmin. Lisäksi Susanna Roslöf kertoi myös maisemaselvityksessä esitetyistä perusteista, joilla maa- ja metsätalousalueita on merkitty ympäristöarvoiltaan erityisiksi. 8. Metsien hoito liito-oravan esiintymisalueella Kaasmarkun osayleiskaava-alueelle valtatie 11:n pohjoispuolelle on osoitettu liito-oravan elinympäristö. Keskusteltiin liito-orava-alueesta ja todettiin, että liito-oravan elinympäristöä ei saa hävittää eikä heikentää metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Kielto on voimassa kaikkialla myös ilman erikseen tehtäviä viranomaispäätöksiä lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnista. Varsinaisen kaavaan merkityn liito-oravan elinympäristön lisäksi tulee huomioida yhteydet muuhun metsään ja laajempaan elinpiiriin. 9. Osayleiskaavaluonnoksen täydentäminen ehdotukseksi Pauli Kekki kiitti Kaasmarkun kyläyhdistyksen edustajia ja kyläläisiä aktiivisuudesta ja mielipiteistä. Mielipiteet käsitellään maankäyttöosastolla kesän kuluessa. Kaupunginhallitus käsittelee mielipiteet ja niihin annettavat vastineet, jonka jälkeen kaavaluonnos täydennetään ehdotukseksi ja asetetaan ehdotuksena nähtäville. Viranomaisilta pyydetään lausunnot ehdotusvaiheessa. Luonnosvaiheessa pyydetään lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenteestä vastaavalta viranomaiselta. 10.Muut asiat Ulvilan kaupungin kaavoitusarkkitehti Susanna Roslöf esitteli viranomaisille muutaman yksityisen maanomistajan kaavaluonnoksesta tekemän mielipiteen. Keskusteltiin mielipiteistä ja päätettiin palata asioihin kun kaavaa varten laadittava historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi valmistuu. 11.Tilaisuuden päättäminen Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki kiitti osallistujia ja päätti tilaisuuden. LIITE 7 Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

7 LIITE 7 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA Viranomaistyöneuvottelu Aika maanantai 4. huhtikuuta 2011 klo Paikka Osallistujat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pori Esa Hoffrén, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus Tomi Laukka, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus Sirkka Lehto, maakunta-arkkitehti, Satakuntaliitto Liisa Nummelin, rakennustutkija, Satakunnan Museo Leena Koivisto, tutkija, Museovirasto Arto Saarinen, kaupunginjohtaja, Ulvilan kaupunki Pauli Kekki, kaavoituspäällikkö, Ulvilan kaupunki Susanna Roslöf, kaavoitusarkkitehti, Ulvilan kaupunki ASIA 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen ELY-keskuksen ylitarkastaja Esa Hoffrén avasi kokouksen. Osallistujat esittäytyivät lyhyesti ylitarkastaja Juha Mannisen sijaisena toimivalle Tomi Laukalle. Sovittiin, että Esa Hoffrén toimii puheenjohtajana ja Ulvilan kaupungin kaavoitusarkkitehti Susanna Roslöf laatii neuvottelusta muistion. Todettiin, että kokous on luonteeltaan viranomaistyöneuvottelu, joka korvaa osayleiskaavan luonnosvaiheen lausuntokierroksen. 2. Asialista Asialista käytiin läpi ja se hyväksyttiin. 3. Kaasmarkun osayleiskaavan luonnoksen esittely Susanna Roslöf esitteli lyhyesti Kaasmarkun kaavatyön tähänastiset vaiheet, tavoitteet, lähtökohdat sekä nähtävillä olleen Kaasmarkun osayleiskaavan luonnoksen. Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Kaavatyö käynnistyi vuoden 2008 loppupuolella. Ennen kaavatyön aloittamista on tehty luontoselvitys ja rakennusinventointi. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin , jonka jälkeen ryhdyttiin valmistelemaan luonnosta. Vuoden 2009 loppupuolen kaavatyö oli keskeytettynä Ulvilan kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. Osayleiskaavan luonnos asetettiin nähtäville Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

8 väliseksi ajaksi. Yleisötilaisuus järjestettiin Kaasmarkun koululla. Lisäksi järjestettiin viranomaisten ja kyläläisten kesken keskustelutilaisuus Kesällä 2010 laadittiin arkeologinen selvitys. Syksyllä 2010 on valmisteltu vastineita mielipiteisiin ja päätettiin teettää emätilatarkastelu Kaasmarkunjoen rantavyöhykkeelle. Kaasmarkun osayleiskaavatyössä tavoitteena on turvata maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kylärakenne ja luontoarvoiltaan monipuolinen ympäristö ja osoittaa täydennysrakentamisen sijoittaminen vaarantamatta edellä mainittuja arvoja. Täydennysrakentaminen osoitetaan pääasiallisesti Fatiporiin kyläkeskuksen itäreunalle. Susanna Roslöf esitteli lyhyesti osayleiskaavaluonnoksen. Kaavan lähtökohtana on ollut satoja vuosia vanhan maisema- ja kylärakenteen säilyttäminen. Maiseman kannalta merkittävät metsäsaarekkeet on merkitty maa- ja metsätalousalueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Lisäksi avoimet peltomaisemat on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA). Rakentamiselle varatut alueet on osoitettu erillispientalovaltaisiksi alueiksi (AO), maatilojen talouskeskusten alueiksi (AM) sekä kyläalueeksi (AT). Osayleiskaavassa on osoitettu alue täydennysrakentamista varten Fatiporin itäreunalle olemassa olevan yhdyskuntarakenteen jatkeeksi. Valtatien varteen sijoittuvan vanhan huoltoaseman alue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P) ja koulukeskuksen alue julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Valtatien pohjoispuolella on kuljetusliikkeelle varattu teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Valtakunnallisesti merkittävä Harjunpäänjoen kulttuurimaisema-alue on merkitty kaavaan (ma-v) kuten myös maakunnallisesti merkittävät Kaasmarkun kylä- ja kulttuurimaisema-alue sekä kaava-alueelle ulottuva Leineperin ruukinalue. Rakennusinventoinnin perusteella kaavaan on merkitty alueet, joiden ympäristö säilytetään. Rakennuksille, rakennelmille tai rakennetuille ympäristökokonaisuuksille on osoitettu kahdenlaisia suojelukohdemerkintöjä: varsinaisia suojelumerkintöjä sekä merkintöjä, joiden perusteella kohteen säilyminen on suotavaa. Seutukaavan ja luontoselvitysten pohjalta kaavaan on merkitty luonnonsuojelualueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet. Osayleiskaavassa on osoitettu myös alue, jonka yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista ohjataan erikseen laadittavilla asemakaavoilla. 4. Arkeologisen inventoinnin ja emätilatarkastelun huomioiminen Museoviraston tutkija Leena Koivisto kertoi arkeologisesta tutkimuksesta, joka laadittiin kesällä Arkeologisessa selvityksessä tarkistettiin Pikatienvarsi -nimisen muinaisjäännöksen yksittäiskohteet. Alueella on tapahtunut vuosien saatossa paljon vahinkoa. Hakkuiden takia kohteita on tuhoutunut, valtatien pohjoispuolella on tehty maanmuokkausta ja kohteita on kadonnut. Nyt tehdyssä inventoinnissa löydettiin muutamia uusia kohteita ja vanhat kohteet saivat paikkatiedon. Historiallisen ajan inventoinnissa selvitettiin vanhat kylätontit ja elinkeinohistoriallisia Verkatehtaan rakennelmia ja rakennuksien jäänteitä. Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

9 Vanhoja kylätontteja ei selvityksessä löytynyt, asutus on säilynyt vuosisatoja samoilla sijoilla. Verkatehtaan toiminnan jäänteitä Kaasmarkunjoen rantamilta löytyi sen sijaan merkittävästi. Lisäksi inventointityössä löytyi yksi rajamerkki Fatiporista. Selvityksestä oli jäänyt pois Solakoski-Vasaramäen muinaisjäännös, joka tulisi kuitenkin huomioida kaavassa. Kohteet merkitään kaavakartalle samoin kuin Huittisten osayleiskaavassa on tehty. Kohteisiin merkitään kartalle numero ja kaavaselostuksen liitteisiin tehdään selvitys kohteista. Leena Koivisto on yhteydessä Museoviraston historiallisen ajan muinaisjäännösasioita hoitaviin viranomaisiin Tuula Heikkurinen-Montelliin sekä Veli-Pekka Suhoseen, jotta saadaan riittävät ohjeet muinaisjäännösten merkitsemiseen. Emätilatarkastelun periaatteet käytiin läpi taulukosta ja kartalta. Rantavyöhykkeeltä (200 m) on kartoitettu vuoden 1959 emätilat. Vastarannan läheisyyden vuoksi rantaviivan muuntokertoimena on käytetty 0,25. Koska alue on maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, emätilatarkastelussa mitoitusnormina on käytetty maa- ja metsätalousalueella 6 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden. Luonnonsuojelualueella mitoitusnormina on käytetty 4 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden. 5. Luonnosvaiheen mielipiteet ja vastineet Luonnosvaiheen mielipiteet ja alustavasti pohditut vastineet käytiin läpi etukäteen toimitetun aineiston pohjalta. Suurin osa mielipiteistä koski rakennuspaikkojen lisäämistä ja erityisiä ympäristöarvoja omaavien maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden (MY) kaavamääräystä. Rakennuspaikkoja toivottiin lisää erityisesti peltojen keskellä sijaitseville metsäsaarekkeille. Myös avohakkuiden kieltäminen maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja, aiheutti eriäviä mielipiteitä. 6. Viranomaisten kannanotot Esa Hoffrén esitti ELY-keskuksen kannan olevan myönteinen Kaasmarkun osayleiskaavan ratkaisulle ja mielipiteisiin laadituille vastineille. Maapoliittisesti tarkoin pitänee harkita myös ajankohta, jolloin laaditaan asemakaava asuinrakentamisen laajennusalueelle. Esa Hoffrénin mukaan alueen maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot ovat otettu kaavassa hyvin huomioon. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Tomi Laukka huomautti, että yleiskaavaluonnoksesta on jäänyt pois luontoselvityksessä esiintynyt liitoorava alue Alamäentiestä itään. Tässä yhteydessä keskusteltiin, että kaavakartassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi merkityn liito-oravan elinpiiri ja ympäristö tulisi osoittaa maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueen määräystä on tarkoituksena muuttaa siten, että määräys avohakkuukiellosta poistetaan ja lisätään määräys MRL:n 128 :n mukaisesta toimenpiderajoituksesta. Toimenpiderajoituksen myötä lupaharkinnassa otetaan huomioon liito-oravan elinympäristön säilyminen ja kulkureittien turvaaminen. Satakuntaliiton maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto huomautti, että kaavatyössä tulee huomioida uudet valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen aluerajaukset. Vanhat aluerajaukset, jotka maakuntakaavaan on merkitty valtakunnallisina, ovat nyt maakunnallisesti merkittäviä. Sirkka Lehto toivoi selostukseen lisää tietoa mitoituksesta kuten asumisväljyydestä ja sen kasvusta, asuntokuntien koon muutoksista sekä asuntopoistumasta. Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

10 Ulvilan kaupungin kaavoituspäällikkö Pauli Kekki kertoi kaavan mitoituksesta, että kaikki olemassa olevat rakennuspaikat on merkitty kaavaan. Lisäksi uusia rakennuspaikkoja kaavoitetaan Fatiporin itäpuolelle. Uusia tontteja saadaan asemakaavalla osoitettua noin kpl riippuen tonttien koosta. Kaavassa ei ole tarkasteltu asuntopoistumaa. Mitoitus perustuu Ulvilan valtuuston hyväksymään Kaasmarkun kylän väestön kasvun ennusteeseen. Satakunnan Museon tutkija Liisa Nummelinin mukaan kulttuuriympäristöjä koskeviin merkintöihin ja määräyksiin olisi syytä tehdä teknisiä korjauksia. Arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen määräyksiä ei pidä sekoittaa. Koko maakunnassa on vireillä tavoite saada kulttuuriympäristöä ja rakennussuojelua koskevat määräykset yhteismitallisiksi. Tärkeää on kuitenkin, että myös kaupungin omissa osayleiskaavoissa suojelumerkinnät olisivat samankaltaisia. Sovittiin, että suojelukohteista pidetään vielä erikseen palaveri Liisa Nummelinin, rakennustarkastaja Mikael Albrechtin ja Susanna Roslöfin kanssa. Todettiin, että emätilatarkastelu on laadittu asianmukaisesti. Keskustelun lomassa Esa Hoffrén muistutti, että tarkastelun perusteella yleensä osoitetaan pääasiassa loma-asutuksen eikä omakotitalojen sijoittumista. Omakotitaloille mitoitusluku pitäisi olla vähintään 1,5-2 yksikköä. Pohdittavaksi jää, miten teoreettista rakennusoikeutta käytetään. Keskusteltiin mahdollisten uusien lomarakennuspaikkojen sijoittamisesta ranta-alueelle. Ulvilan kaupungin kaavoituspäällikkö Pauli Kekki mainitsi, että uusien rakennuspaikkojen sijoittamisesta keskustellaan maanomistajien kanssa. Liisa Nummelinin mielestä kaavatyön yhteydessä tehdyssä maisemaselvityksessä on osoitettu erittäin selkeästi ne paikat, joihin ei tulisi rakentaa. Suurin osa rantavyöhykkeestä on peltoa ja myös perustamisolosuhteet voivat olla hankalat. Sirkka Lehto totesi, että mahdollisille uusille lomarakennuspaikoille löytyy varmasti paikat kun emätilatarkastelun perusteella rakennusoikeutta omaavat kiinteistöt ja maisemaselvitys laitetaan päällekkäin ja ratkaisu haetaan maiseman ehdoilla. 7. Osayleiskaavan täydentäminen ehdotukseksi Osayleiskaava täydennetään arkeologisen selvityksen ja emätilatarkastelun tulosten perusteella. Muutoksia tehdään selostukseen ja kaavakarttaan vastineiden ja viranomaisneuvottelun pohjalta. 8. Muut asiat Neuvottelussa ei tullut muita asioita esiin. 9. Kokouksen päättäminen Esa Hoffrén päätti tilaisuuden klo Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

11 MUISTIO Viranomaisneuvottelu, Kaasmarkun 2. osayleiskaavaluonnos Aika: Keskiviikko klo 13-15:10. Paikka: Osallistujat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valtakatu 12, Pori Ylitarkastaja Esa Hoffrén, Varsinais-Suomen ELY-keskus Alueidenkäytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpä, Satakuntaliitto Rakennustutkija Liisa Nummelin, Satakunnan Museo Arkeologi Leena Koivisto, Satakunnan Museo Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, Ulvilan kaupunki (paikalla klo 13-14) Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, Ulvilan kaupunki Rakennustarkastaja Mikael Albrecht, Ulvilan kaupunki Projektipäällikkö Marjut Ahponen, Ramboll 1. Kokouksen avaus Esa Hoffrén avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Kokouksen puheenjohtajana toimii Hoffrén ja sihteerinä Pauli Kekki. 2. Kaasmarkun yleiskaavatilanteen esittely Pauli Kekki esitteli lyhyesti Kaasmarkun osayleiskaavaprosessin aiemmat suunnittelu- ja käsittelyvaiheet. Kaava on tullut vireille joulukuussa 2008 ja 1. kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä Kaavaluonnoksesta saadun palautteen sekä pidetyn viranomaisneuvottelun perusteella kaavan perusselvityksiä täydennettiin mm. arkeologisen inventoinnin, maisemaselvityksen ja rantavyöhykettä koskevan rakennusoikeuslaskelman osalta. Syksyllä 2011 kaupunginhallitus päätti palauttaa valmisteluun 1. luonnoksesta saatuun palautteeseen laaditut vastineet. Tämän jälkeen suunnitelmaa on käsitelty vv useissa osallisten, luottamushenkilöiden ja viranomaisten kesken käydyissä neuvotteluissa ja keskustelutilaisuuksissa. Kaavan suunnittelua jatkettiin vuoden 2013 alussa. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti alueelle sijoittuvien rakennuspaikkojen määrää lisättiin tiloilla, joiden pinta-ala mahdollisti vähintään 1 ha:n suuruisten rakennuspaikkojen muodostamisen ja jotka sijoittuivat maisemaselvityksessä maiseman kannalta kohtalaisesti rakentamiseen soveltuvaksi määritellyille metsäalueille. Tehtyjen lisäselvitysten, 1. luonnoksen nähtävilläoloaikana saadun osallis- ja viranomaispalautteen sekä tarkentuneiden tavoitteiden ja lähtötietojen pohjalta laadittu 2. osayleiskaavaluonnos kuulutettiin julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Luonnoksesta jätettiin yksi viranomaislausunto ja 13 osallisten kirjallista mielipidettä, joista laadittu kooste on muistion liitteenä osayleiskaavaluonnoksesta saatu palaute Marjut Ahponen esitteli 2. osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadun palautteen. 1. Jorma Ojalan mielipide: todettiin, että SL-alueen rajauksen muuttaminen on mahdollista, mikäli ko. maastonkohdassa suojelua edellyttäviä luontoarvoja ei 1

12 ole. Tämä kuitenkin edellyttää luontoselvityksissä esitettyjen tietojen tarkastamista ja luontokartoittajan tarkastuskäyntiä kohteessa. 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kalatalouspalvelut- ryhmän lausunto: todettiin, että esitetyn lisäyksen SL-alueen kaavamääräykseen voi tehdä, vaikkakaan sitä ei pidetä välttämättömänä. Alueella on aiemmin valmisteltu noin 2000 m 3 :n laajuista ruoppausta ja läjitystä, mutta hanke pysähtyi tarvittavien lupien puuttumiseen. 3. Jari ja Kristiina Keskimäen mielipide: todettiin, että SL-alueen rajausta voidaan muuttaa, mikäli se on aiempien luontoselvitysten ja mahd. tarkastuskäynnin tulosten perusteella mahdollista. 4. Mervi ja Olli Helkkulan mielipide: todettiin, että AM-1(x)- alueen kaavamääräystä tulee tarkistaa toisen asunnon/asuinrakennuksen toteuttamisedellytysten osalta (kts. tarkemmin kohta 4, Viranomaisten ja kaupungin edustajien kommentit). Maisemaselvityksen yhteydessä hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti AM-alueen rajausta ei tule laajentaa Suolistontiehen asti. Emätilatarkastelua koskevan huomautuksen osalta todettiin, että mielipiteessä on sekoitettu keskenään rantavyöhykkeen käsite (MRL 72 ) ja kaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen toteuttamista koskeva kaavamääräys. 5. Jouni Imbergin mielipide: todettiin, että valtatien pohjoispuoliselle alueelle ei ole toivottavaa sijoittaa runsaasti uudisrakentamista liikenneturvallisuussyistä (valtatien ylitystarve) johtuen. Alueella on tehty aiempia liito-oravahavaintoja, ja mahdollisen elinympäristön nykytila tulisi tarkastaa maastokäynnillä.. Lisäksi osa metsäsaarekkeista tulisi säilyttää rakentamattomana, jotta kylän keskustassa säilyisi riittävä määrä virkistäytymiseen soveltuvaa aluetta. 6. Kaasmarkun kyläyhdistyksen (pj. Kari Keitaanniemen) mielipide: todettiin, että AM-1(x)- alueen kaavamääräystä tulee tarkistaa toisen asunnon/asuinrakennuksen toteuttamisedellytysten osalta (kts. tarkemmin kohta 4, Viranomaisten ja kaupungin edustajien kommentit). AO-alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on asuminen, mutta merkintä sallii sinällään myös pienimuotoisen yritystoiminnan harjoittamisen. SL-alueen merkintää voidaan tarvittaessa täydentää (kts. mielipidettä 2 koskevat kommentit). Fatiporin tulevien asemakaavatonttien määrää tai sijoittumista ei ohjata osayleiskaavalla. Mikolanmäen kellarin ja juuresvaraston suojelun tarpeesta todettiin, että rakennukset ovat kyläkuvan kannalta erittäin merkittäviä. Rakennusten säilymisen kannalta on kuitenkin kaavamääräystä olennaisempaa se, että rakennusten omistajat sitoutuvat niiden kunnostamiseen ja jatkuvaan kunnossapitoon. 7. Eija Kanniston mielipide: todettiin, että AM-1(x)- alueen kaavamääräystä tulee tarkistaa toisen asunnon/asuinrakennuksen toteuttamisedellytysten osalta (kts. tarkemmin kohta 4, Viranomaisten ja kaupungin edustajien kommentit). 8. Juha ja Vesa Hämäläisen mielipide (1): todettiin, että 1. kaavaluonnoksesta annettu vastine perustuu maisemaselvityksen yhteydessä hyväksyttyihin periaatteisiin eikä ko. tilalle tule osoittaa uutta rakennuspaikkaa. 9. Juha ja Vesa Hämäläisen mielipide (2): todettiin, että 1. kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ko. tilalle on jo lisätty yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikkojen määrän kasvattamiselle ei katsota olevan perusteita, ja lisäksi 2. kaavaluonnoksessa esitetyn AO-aluevarauksen kokoa pidettiin tarpeettoman suurena. 2

13 10. Juha ja Vesa Hämäläisen mielipide (3): todettiin, että 1. kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ko. tilalle on jo lisätty yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikkojen määrän kasvattamiselle ei katsota olevan perusteita, ja lisäksi 2. kaavaluonnoksessa esitetyn AO-aluevarauksen kokoa pidettiin tarpeettoman suurena. 11. Juha ja Vesa Hämäläisen mielipide (4): todettiin, että 1. kaavaluonnoksesta annettu vastine perustuu maisemaa ja kulttuuriympäristöä koskeviin selvityksiin, eikä /s- alueiden maisematyölupaa koskevan kaavamääräyksen poistamiselle katsottu olevan perusteita. 12. Juha ja Vesa Hämäläisen mielipide (5): todettiin, että /s- ja MY- alueiden erityiset arvot on kuvattu kaavaselostuksessa ja aluetta koskevissa luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksissä. Yleiskaavatasolla MY-alueen kaavamääräys on yleispiirteinen, ja eikä eri alueiden toisistaan eroavia ja osin päällekkäisiäkin erityisiä ympäristöarvoja ole tarkoituksenmukaista eritellä kaavamääräyksessä. Mahdollisia maisematyöluvan epäämisestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä on mahdollista tarkastella vasta todellisessa tilanteessa (lupakäsittelyiden yhteydessä), jolloin asia tutkitaan ja ratkaistaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 13. Asta Rintamaan yhteydenotto: todettiin, että kaavan suoraan rakentamista ohjaavien määräysten sisältöä on tarpeen tarkistaa (kts. tarkemmin kohta 4, Viranomaisten ja kaupungin edustajien kommentit). Lisäksi kaavan toteuttamiseen liittyviä lupamenettelyjä koskevat tiedot olisi hyvä kirjata kaavaselostukseen. 14. Eliisa Hatanpään mielipide: todettiin, että 1. kaavaluonnoksesta annettu vastine perustuu maisemaselvityksen yhteydessä hyväksyttyihin periaatteisiin eikä ko. tilalle tule osoittaa uutta rakennuspaikkaa. Muut tiedossa olevat muutostarpeet: Yksi osayleiskaava-alueen länsiosaan sijoittuva AM-1(3)-alue on jo jaettu neljäksi tilaksi, joilla kaikilla on olemassa oleva asuinrakennus. Tämän alueen kaavamerkinnäksi korjataan ehdotusvaiheessa AM-1(4). 4. Viranomaisten ja kaupungin edustajien kommentit Ulvilan kaupunki, Jukka Moilanen: AM-1(x)- alueiden ns. sukupolvenvaihdokseen liittyvien uusien asuinrakennusten erottaminen omiksi kiinteistöikseen tulisi sallia. Kaavassa ei ole järkevää antaa määräyksiä, joiden vuoksi kaavan toteuttamista valvovat viranomaiset joutuvat hankaliin tilanteisiin esim. lohkomisten ja lupakäsittelyiden yhteydessä. Lisärakentamisen edellytyksenä tulee kuitenkin olla aito maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä sukupolvenvaihdos, joka tulisi kirjata yksiselitteiseksi lisärakentamisen ehdoksi. Laissa määritellyn sukupolvenvaihdoksen edellytykset tutkitaan lupaprosessin yhteydessä. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Esa Hoffren: AM-1(x)- alueelle ei tulisi sallia uusien rakennuspaikkojen muodostamista. Kiinteistöjen erottamiskielto tukee tavoitteena olevaa tilannetta, jossa uusien rakennuspaikkojen määrä pidetään mahdollisimman pienenä. Kaavamääräyksestä voi kuitenkin aina hakea poikkeamista. Alueella tulee selvittää, mitkä AM-alueille sijoittuvista rakennuspaikoista todella ovat toimivia maa- ja metsätalouden tilakeskuksia. Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa paremmin huomioon se, että AM-1(x)- alueella asuntojen/asuinrakennusten määrä voi olla kaksinkertainen kaavassa osoitettuun rakennuspaikkojen 3

14 enimmäismäärään verrattuna. Tämä tulee ottaa huomioon esimerkiksi silloin, jos jätevesien käsittely ajatellaan hoidettavaksi kiinteistökohtaisesti. Runsas lisärakentaminen voi edellyttää vesihuollon toiminta-alueen laajentamista, mistä aiheutuvat verkoston kehittämistarpeet ja kustannukset tulisi arvioida. Kaavaluonnoksen mukaiset AO- ja AM- aluevaraukset ovat liian suuria, ja rakennusten sijainti tulisi osoittaa vähintään ohjeellisella merkinnällä. Rantaalueen tulvariskeistä voi pyytää tarkempia tietoja Veijo Heikkilältä. Aiemmissa viranomaiskeskusteluissa esitetyt ELY-keskuksen näkemykset ovat edelleen voimassa. Kaavalla ohjataan sekä rantarakentamista, haja-asutusta että kylän keskustan asemakaavoitusta. Kokonaismitoituksen tulee olla maltillinen ja rakentamisen keskittyä kylän keskustaan. Nyt kaavan salliman lisärakentamisen määrä on reippaasti ylimitoitettu. Mitoitusta tulee tarkastella koko kaupungin mittakaavassa. Jos väestön määrä ennusteista huolimatta kasvaa, onko Kaasmarkku keskeistä kasvualuetta? Entä miten kasvu vaikuttaisi muiden kylien ja keskustaajaman asemaan? Olisiko kasvun keskittäminen Kaasmarkkuun hyvää vai huonoa kehitystä? Mitoitusta tulisi tarkastella myös vain kaavan suoraa ohjausvaikutusta koskevalta 10 vuoden määräajalta (muut kuin rantavyöhykkeelle sijoittuvat AO-1- ja AM-1- alueet). Rantarakentamisen osalta tarvitaan viittaus MRL 72 :ään (on kaavan yleismääräyksissä). Alue, jota emätilakohtainen mitoituslaskelma koskee, tulisi osoittaa myös kaavakartalla. Luo-alueeseen tulisi liittää ympäröivän M-alueen käyttöä koskeva rajoitus, esim. ekologinen yhteys/liito-oravan kulkureitti. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavaluonnos ei edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista, eivätkä MRL:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset täyty. Satakuntaliitto, Päivi Liuska-Kankaanpää: Kiinteistönmuodostamislaissa ja/tai kauppakaaressa on määräalojen erottamiseen liittyviä säännöksiä (määräaika 10 vuotta). Kaavaa ei ole lähtökohtaisesti järkevää sitoa muuhun lainsäädäntöön, eikä sukupolvenvaihdosta käsitellä MRL:ssa. Alueella pitäisi varmistaa virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Rakentamista tulisi välttää metsäisten selänteiden lakialueille, jotta maiseman muodot säilyisivät. Muutoin metsäiset selänteet ovat rakentamispaikoiksi yleisesti ottaen sopivia. Kaavassa tulisi olla myös tarkemmat määräykset rakennusten sijoittamisesta. Miten MA-alueille sijoittuvaa rakentamista ohjataan? Entä onko talousrakennusten kokoa syytä rajoittaa? Rantarakentamisessa tulisi ottaa yksityiskohtaisemmin huomioon myös mahdollinen sortumavaara ja tulvasuojelun tarve (alin rakentamiskorkeus). Onko harkittu, että melualueelle sijoittuvan rakentamisen säilymistä ei tuettaisi? M-alueen käyttöä rajoittavien kaavamääräysten tulee löytyä helposti lupia valmisteltaessa. Onko M-alueella voimassa metsälaki, ja jo niin miten sitä tulee tulkita? Satakunnan Museo, Leena Koivisto: Muinaisjäännösinventointi on asiallisesti laadittu. Pikatienvarren SM-alueen päämaankäyttö on kuitenkin maa- ja metsätalous, jolloin muinaisjäännösalue voitaisiin osoittaa myös M-alueen osana. Noormarkun osayleiskaavassa on käytetty tähän kohteeseen sopivaa kaavamääräystä: "Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Kaivaminen, peittäminen, 4

15 muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Kohdetta/aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Vallitseva maankäyttö, kuten maa- ja metsätalous on sallittu. Koneellinen metsän muokkaus ja kannonnosto on kielletty. Kohteena merkityn muinaisjäännösalueen laajuus tulee selvittää ennen toimenpiteitä." Satakunnan Museo, Liisa Nummelin: Alueelle on jo toteutunut maisemaan ja kulttuuriympäristöön huonosti sopivaa uudisrakentamista, eikä kaava ohjaa riittävästi tästä kehityksestä parempaan rakentamisen tapaan. Rakentajilla on yleensä hyvin pitkälle vietyjä suunnitelmia, joista on lupavaiheessa vaikea luopua. Onko sukupolvenvaihdokseen liittyvän rakentamisen edellytyksiä ylipäätään mahdollista tutkia lupaprosessin yhteydessä? Sr- ja /s- alueiden kaavamääräykset ovat sisällöltään ok. Sr- kohteita koskevista toimenpiteistä ei tule automaattisesti ilmoitusta maakuntamuseoon, minkä vuoksi /s- alueen määräykseen voitaisiin lisätä museoviranomaisen lausuntoa edellyttävä kohta. Ulvilan kaupunki, Mikael Albrecht: Sukupolvenvaihdokseen liittyvän rakentamisen edellytysten selvittäminen voi olla hankalaa. Melusuojaustarve ja alin rakentamiskorkeus voidaan tutkia rakennusluvan yhteydessä. Sr-kohteita koskevista hakemuksista ilmoitetaan yleensä suullisesti museoviranomaiselle ja/tai ELYyn. Ulvilan kaupunki, Pauli Kekki: Tavoitteena on, että lisärakentamista pyritään välttämään asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella. Kaupunginhallituksen linjauksen perusteella osoitetuista uusista rakennuspaikoista on pyydetty etukäteen maanomistajien kommentit/suostumus. Lopputuloksen kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, poistetaanko erottamiskielto kaavamääräyksestä nyt vai ratkaistaanko asia myöhemmin poikkeamispäätösten kautta. Kaavassa annettu rakennuspaikan vähimmäispinta-ala voi hillitä uusien rakennuspaikkojen muodostumista. Kaavan aloitusvaiheessa on keskusteltu maaseutusihteeri Hannu Kankaanpään kanssa siitä, mitkä alueen kiinteistöistä ovat toimivia maatiloja, mutta tilanne lienee syytä tarkastaa. Melualueen mallintamista voitaisiin selvittää, mutta melualueelle sijoittuvien rakennuspaikkojen jättämisestä pois kaavasta syntyisi kaupungille korvausvelvollisuus. 5. Muut mahdolliset asiat ja kommentit Muita asioita ei ollut. 6. Yleiskaavan jatkokäsittely Tavoitteena olevan aikataulun mukaan osayleiskaavaehdotus valmistuisi syksyn 2013 aikana. Pauli Kekki totesi, että neuvottelussa esille tulleiden uusien selvitystarpeiden vuoksi kaavaehdotukselle lienee tarpeen varata aiottua pidempi valmisteluaika. 7. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 15:10. LIITE: Kooste 2. osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadusta palautteesta (pdf-tiedosto, yht. 14 sivua). 5

16 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTEKOOSTE, 2. osayleiskaavaluonnos osayleiskaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta saatiin yksi viranomaislausunto ja 13 osallisten kirjallista mielipidettä. 1. Jorma Ojala esittää, että luonnonsuojelualueen (SL) merkintä tulee poistaa tilalta Seppälä RN:o 2:66. Kyseinen etelään osoittava LS-alueen "piikki" on ollut aiemmin painanne, joka on täytetty jo vuonna Mielipiteen mukaan alueella ei ole ollut luonnonsuojeluarvoja ennen täyttöäkään. 2. kaavaluonnos (2013) Ote asemakaavayhdistelmästä Työ nro Maankäyttöyksikkö/Marjut Ahponen

17 2. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kalatalouspalvelut-ryhmä (Kari Ranta-aho ja Leena Rannikko) esittää, että luonnonsuojelualuetta (SL) koskevaan kaavamääräykseen tehdään seuraava täydennys: "Luonnonsuojelualueeksi merkityllä alueella saa tehdä toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan virtakutuisten vaelluskalalajien lisääntymisen ja poikastuotannon mahdollisuuksia sekä parannetaan ja ylläpidetään kalojen kulkumahdollisuuksia jokialueella." Perusteluina todetaan mm., että kaavamääräys ei saa estää tarpeelliseksi katsottuja toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan erityisesti taimenen kudun ja poikastuotannon ja poikasten eloonjäämisen mahdollisuuksia Harjunpäänjoessa. Uoman kunnostaminen meritaimenen lisääntymistuloksen parantamiseksi ei vaaranna tai heikennä jokivarsilehdon suojeluarvoja. Ympäristötoimenhoitaja Arttu Tuomisen kommentit: - kannanotto on hyvä ja perusteltu > lisäyksen voisi tehdä - kaava ei kuitenkaan estä jokiuoman ruoppausta eivätkä viranomaiset ole sitä koskaan kieltäneet - kunnostustoimien edellytyksenä on, että 1) ruoppaukselle haetaan maisematyölupa, ja 2) ruoppausmassoja ei saa läjittää kaavassa SL-merkinnällä osoitettuihin paikkoihin - vesilain mukaisen luvan tarpeen ratkaisee ELY-keskus. Työ nro Maankäyttöyksikkö/Marjut Ahponen

18 3. Jari ja Kristiina Keskimäki (kirjallinen mielipide, palaute ID:12264) esittävät, että luonnonsuojelualueen (SL) merkintä tulee poistaa Kirkkosillan yläpuolisesta joenosasta välillä Kirkkosilta - Alisenmyllyn koski. Perusteluna mainitaan mm., että välille on suunniteltu jokea parantavia toimia, jotka tähtäävät uhanalaisen meritaimenen nousuun ja rantojen tukemiseen siten, että rannalla olevat rakennukset eivät sorru jokeen ja siten tuki joen virtausta. Lisäksi rannalla ei kasva suojeltavia organismeja, joen nykyinen tila tukee hauen toimintaa ja lisäksi jokeen kaatuneet puut tulee poistaa ja huolehtia, ettei joki tukkeudu. Joen maa-aines on peräisin läheisiltä pelloilta, mikä ohjaa veden virheellistä virtausta ja maa syöpyy korkeammilta rannan osilta. 2. kaavaluonnos (2013) Työ nro Maankäyttöyksikkö/Marjut Ahponen

19 Ote asemakaavayhdistelmästä Työ nro Maankäyttöyksikkö/Marjut Ahponen

20 4. Mervi Helkkula ja Olli Helkkula esittävät, että tiloille ja osoitettua AM-1(2)- aluetta tulee laajentaa Suolistontiehen asti, ja alueelle tulee lisätä kaksi uutta rakennuspaikkaa. Lisäksi AM-1- aluetta koskeva ns. sukupolvenvaihdosrakentamista koskeva kiinteistöjen erottamiskielto tulee poistaa kaavamääräyksestä. Kaavaselostuksen ja maisemaselvityksen perusteella on jäänyt epäselväksi, miksi Suolistontien ja Kaasmarkun joen välinen alue on merkitty maisemaselvitykseen maiseman kannalta rakentamiseen erittäin huonosti soveltuvaksi alueeksi. Koska osayleiskaava halutaan vetää näin kauas Kaasmarkun kylän keskustasta, on hyväksyttävä se tosiasia, että rakennettuja alueita on muuallakin ja myös muualle pitää saada uudisrakentaa, eikä keskittää rakentamista vain Kaasmarkun keskustaan. Kiinteistöjen erottamiskieltoa pidetään maanomistajille kohtuuttomana, koska se perustuu vanhentuneisiin arvoihin eikä maanomistajien tasapuolinen/yhdenvertainen kohtelu toteudu. Jos tilojen jatkajat eivät voi erottaa rakennuspaikkaa omaksi kiinteistökseen, se voi vaikeuttaa mm. asuntolainan saamista tai elämäntilanteen muutoksesta (sairaus, kuolema, avioero) johtuvaa rakennusten myyntiä. Lisäksi esitetään, että emätilatarkastelulla ja joen rantavyöhykkeen ulottamisella jopa 200 metrin päähän joesta estetään laskennallisesti uusien asuinrakennusten rakentaminen jo rakennetulle alueelle, vaikka kaavamääräyksissä puhutaan vain 25 metrin suojaetäisyydestä rantaviivasta. Näin suoritettuna emätilatarkastelua ei voi soveltaa tähän kaavaan, sillä maanomistajien tasapuolinen kohtelu ei toteudu. Työ nro Maankäyttöyksikkö/Marjut Ahponen

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013 Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä 20.4.2013 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaluonnoksen selostus, joka koskee 20.4.2013 päivättyä

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA

MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA MUISTIO LIITE 17 VIRANOMAISNEUVOTTELU VELKUANMAAN OSAYLEISKAAVA Aika 12.6.2008 Klo 9:00 Paikka Lounais-Suomen ympäristökeskus Läsnä Tapio Tuhkanen / Varsinais-Suomen liitto Tuomo Knaapi / Lounais-Suomen

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot