Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen"

Transkriptio

1 Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen ympäristökeskus Ramboll Ramboll Finland Oy Vesi ja ympäristö Kaavoitusyksikkö Posti: Terveystie 2 Käynti: Virastotie 3C Hollola Liisa Nummelin, Satakunnan Museo Sirkka Lehto, Satakuntaliitto Tampereen toimisto: PL 718 (Pakkahuoneenaukio 2) Tampere Pauli Kekki, Ulvilan kaupunki Susanna Roslöf, Ulvilan kaupunki Puhelin Fax Mikael Albrecht, Ulvilan kaupunki Arttu Tuominen, Ulvilan kaupunki Marjut Ahponen, Ramboll Finland Oy, puh , Poissa Esa Hoffrén, Lounais-Suomen ympäristökeskus Kaasmarkun osayleiskaava Pvm Viite Kaasmarkun osayleiskaava 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Juha Manninen avasi kokouksen ja ilmoitti, että Esa Hoffrén on sairastumisen vuoksi poissa. Puheenjohtajaksi valittiin Pauli Kekki ja muistion laatii Marjut Ahponen. 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli toimitettu osallistujille noin viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa jaettiin myös tarkennettu työohjelma ja aikataulu, joka on muistion liitteenä 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu julkisesti nähtäville alkaen. Marjut Ahponen kertoi, että OASissa esitettyyn suunnittelualueen rajaukseen on tulossa muutoksia Kaasmarkunjoen rantaan rajoittuvien alueiden osalta. Jotta rantavyöhyke voitaisiin huomioida suunnittelussa riittävän leveänä, suunnittelualuetta laajennetaan lännessä kattamaan Suolistontien ja Tampereentien välinen alue. Idässä mukaan otetaan joen ja Honkalantien välinen alue sekä Honkalantien eteläpuolelle sijoittuvat olemassa olevat pihapiirit. Rantavyöhykkeen osalta on myös harkittava rakennusoikeuden määrittämistä emätilatarkastelun kautta. Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus , ALV rek.

2 Lisäksi alueen pohjoislaidalla tutkitaan Huroistensuon ja voimalinjan välisen alueen poistamista ja Kaasmarkunmäen Natura-alueen lisäämistä yleiskaavoitettavaan alueeseen. Sivu 2 Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitystä varten on odotettava rakennusinventoinnin valmistumista, ja maisemaa koskevaan karttatarkasteluun tarvittaisiin myös vanhoja karttoja. Luontoselvitysten riittävyyttä ja mahdollista tarkennustarvetta arvioidaan myöhemmin konsultin biologien toimesta. 3 Viranomaisten kannanotot Liisa Nummelin totesi, että lähtötietoaineistoon on tarpeen lisätä Ulvilan muinaisjäännösinventointi 1996 (Titta Heikkinen). Ulvilan maankäyttöosastolla ei ole ko. raporttia, joten Nummelin tai Sirkka Lehto toimittaa sen konsultille ja/tai kuntaan. Kaavoitustyön yhteydessä tulee huomioida myös historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Turun yliopiston maisemantutkimuslaitoksella laadittavaa keskiaikaisten kylätonttien määrittelyä koskevaa Pro gradu-työtä (Anna Riionheimo) voitaneen käyttää kaavan lähtötietona. Koska maakuntamuseolla ei ole arkeologia, muinaisjäännösten osalta on oltava yhteydessä Museovirastoon (Tuula Heikkurinen- Montell). Museovirastoon tulee lähettää myös lausuntopyynnöt sekä kutsu tuleviin viranomaisneuvotteluihin. Rakennusinventointiraportti on valmistumassa ja parhaillaan käynnissä on viimeisten kohteiden tietojen kokoaminen. Arvotus tehdään vielä ennen vuodenvaihdetta. Sovittiin, että osayleiskaavassa käytettävä kohteiden numerointi tehdään inventointiraportin kokoamisen yhteydessä. Mm. kuninkaankartta ja topografikartat löytyvät sekä maakuntamuseon että Satakuntaliiton arkistoista sähköisenä (ainakin jälkimmäisestä nykykoordinaatistoon oikaistuina), ja ne voidaan tarvittaessa luovuttaa konsultin käyttöön. Susanna Roslöf huomautti, että maakuntakaavaluonnoksessa osoitetut Leineperin kulttuurimaisema-alueet on nimetty hieman harhaanjohtavasti. Sirkka Lehto totesi, että Leineperin kh-v- alueen nimi on nk. punaisen kirjan (Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993) mukainen. Nimiongelmasta olisi syytä huomauttaa Museovirastolle, jotta asia voitaisiin ottaa huomioon luettelon parhaillaan käynnissä olevan päivitystyön yhteydessä. Kaavan oikeusvaikutteisuudesta todettiin, että kaavassa osoitetaan erikseen alueet, joilla rakennusluvan myöntäminen edellyttää asemakaavaa (läh. Kaasmarkun kylän keskusta). Muilla alueilla rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella, eikä rakennuspaikkojen enimmäismäärää merkitä kaavaan. Tästä johtuen rakennusoikeuden mitoitusperusteet olisi tutkittava ranta-alueilla emätilatarkastelun kautta. Pauli Kekki totesi, että mitoitustarkastelu voidaan tehdä ja sovittiin, että konsultti toimittaa tarjouksen sen laatimisesta. Sirkka Lehto totesi, että Kaasmarkun kyläsuunnitelma olisi hyvä mainita OASissa aiempien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus , ALV rek.

3 Osayleiskaavaan merkittävät kulttuurimaisema-alueet tulee rajata kaavan mittakaavaan nähden tarkoituksenmukaisesti. Suunnittelun yhteydessä tulee tutkia myös vt 11:n liikennemelun vaikutuksia, ja Turun tiepiirin kanssa on neuvoteltava valtatien liittymien sijainnista. Sivu 3 Pauli Kekki kertoi, että meluvaikutusten osalta voidaan käyttää apuna Suosmeren osayleiskaavan selvityksiä. Ahponen täydensi, että asemakaavoissa vt 11:lle johtavat kadut on jo katkaistu, joten liittymiä on vain 2-3 kpl tien pohjoispuolelle sijoittuvat tilakeskukset mukaan lukien. Osayleiskaavaan merkitään erikseen vt 11:n melualueet. Kaavan mitoitukseen liittyen Kekki totesi, että Ulvilan kaupungin maankäytön suunnittelua ohjaavat mitoitusperusteet on selvitetty keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä. Vuoteen 2020 ulottuvan mitoitustarkastelun mukaan Kaasmarkun väkiluvun muutos on ennakoitu hyvin pieneksi (noin 10 henkilöä), jolloin uudisrakentamistarve on vähäinen. Arttu Tuominen kertoi, että Kaasmarkunjoessa on kiinteät pohjapadot. Harjunpäänjoelle on laadittu kalataloudellinen kunnostussuunnitelma. Leineperistä tuleva paineviemäri kulkee jokea myöden Kaasmarkun uimarannan vieressä olevaan pumppaamoon. Juha Manninen oli perehtynyt vuonna 2007 laadittuun luontoselvitykseen. Hänen näkemyksensä mukaan luontoselvitys on laadittu riittävällä tarkkuudella, eikä sen täydentäminen ole tämänhetkisen tiedon perusteella tarpeen. Kaasmarkunmäen Natura-alueen sisällyttämistä suunnittelualueeseen Manninen ei pitänyt tarpeellisena. Esa Hoffrénin poissaollessa ympäristökeskus ei kommentoinut muita yleiskaavan lähtökohtiin tai tavoitteisiin liittyviä asioita. Sovittiin, että konsultti on vielä suoraan yhteydessä Hoffréniin, jotta mm. rantavyöhykkeeseen liittyvät asiat tulevat riittävällä tavalla selvitetyiksi. 4 Jatkotoimenpiteet Lehto ja Nummelin selvittävät muinaisjäännösinventoinnin raportin ja asemoitujen (historiallisen ajan) karttojen saatavuutta. Konsultti päivittää osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Konsultti pyytää viranomaisten kommentteja aina tarvittaessa työn aikana. Seuraava viranomaisneuvottelu pidetään kaavan luonnosvaiheessa (korvaa luonnosvaiheen viranomaislausunnot). 5 Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 13:50. muistion laati Marjut Ahponen Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus , ALV rek.

4 LIITE 7 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA Viranomaiskeskustelu Aika tiistai 25. toukokuuta 2010 klo Paikka Ulvilan kaupunginvirastolla, kokoushuone K1/2 Osallistujat ylitarkastaja Esa Hoffrén, Varsinais-Suomen ELY-keskus maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto, Satakuntaliitto rakennustutkija Juha Vuorinen, Satakunnan Museo kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, Ulvilan kaupunki kaavoitusarkkitehti Susanna Roslöf, Ulvilan kaupunki kylä- ja markkinointikoordinaattori Eija Kannisto, Ulvilan kaupunki Kaasmarkun kyläyhdistys ry, pj Kari Keitaanniemi Kaasmarkun kyläyhdistys ry, rahastonhoitaja Anu Imberg Ulvilan itäinen maamiesseura, Juha Hämäläinen ASIA 1. Keskustelutilaisuuden avaus Ulvilan kaupungin kaavoituspäällikkö toivotti osallistujat tervetulleeksi viranomaiskeskusteluun ja osallistujat esittäytyivät lyhyesti. Aluksi Kekki kertoi, että keskustelun tavoitteena on kuulla eri osallisten näkemyksiä Kaasmarkun osayleiskaavaluonnoksesta ja erityisesti toukokuun alussa järjestetyssä yleisötilaisuudessa esiin tulleista uusien rakennuspaikkojen osoittamisesta. 2. Kaasmarkun osayleiskaavan esittely Pauli Kekki kertoi lyhyesti osayleiskaavan suunnitteluperiaatteen. Kaasmarkun kylän keskusta-alueelle on merkitty alue, jonka maankäyttöä ja rakentamista ohjataan erikseen laadittavilla asemakaavoilla. Fatiporin itäreunalla on varattu erillispientalojen laajenemisalue, jonka yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu niin ikään asemakaavalla. Rajauksen ulkopuolella olemassa olevat rakennuspaikat on merkitty erillispientalovaltaisiksi alueiksi tai maatilojen talouskeskusten alueiksi eikä uusia rakennuspaikkoja ole juuri osoitettu. Kaavoituspäällikkö kertoi, että Kaasmarkun osayleiskaavassa on käytetty keskustaajaman osayleiskaavatyötä varten laadittua arviota väestönkehityksestä koko Ulvilan kaupungin alueella. Vuonna 2010 laaditun väestökehitysarvion Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

5 mukaan Ulvilan kaupungin väestö kasvaa 45 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä. Kaasmarkkuun sijoittuva kasvu olisi arvion mukaan yhdeksän henkilöä. Yleiskaavan mitoitus tulee pohjautua perusteltuun väestönkehitysarvioon. Ulvilan kaupungin väestönkehitysarvio on hyväksytty valtuustossa Keskustaajaman yleiskaavatyön yhteydessä ennen Ulvilan ja Kullaan kuntaliitosta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Esa Hoffrén mainitsi, että yleiskaavatyössä käytettävä mitoitus on kytkettävä kaupungin maapolitiikkaan ja kaavan vaikutuksia pitää tarkastella laajemmin ottaen huomioon koko kaupunki ja muut kylät. 3. Kyläläisten puheenvuoro Kaasmarkun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Keitaanniemi esitteli yhdistyksen mielipiteet osayleiskaavaluonnoksesta. Keitaanniemen mukaan rakentajat kysyvät väljiä tontteja kävelymatkan etäisyydellä kyläkoulusta. Kaasmarkussa tulisi olla erikokoisia ja erilaisia rakennuspaikkoja kylään rakentaville. Rakentaminen tulisi sijoittaa metsäsaarekkeisiin. Kyläyhdistyksen ehdotuksen mukaan näille alueille voitaisiin laatia paikallisia rakennusjärjestyksiä, jolla rakentamista voisi ohjata ja siirtää kustannusvastuuta esim. vesi- ja jätevesihuollosta uudisrakentajille. Kyläyhdistys esitti myös, että yleiskaavassa tulee osoittaa kevyen liikenteen kulun VT 11:n alitse Kylänraitin ja Alamäentien risteysalueella. Lisäksi kyläyhdistys esitti, että maa- ja metsätalousalueiden merkinnät tulee muuttaa maaseutumaisen uudisrakentamisen ja metsähoidollisten toimenpiteiden suorittamisen mahdollistaviksi. Erityisesti pellon ja metsän rajaa tulee voida harventaa siten, että metsä ei kokonaan varjosta peltoa. Hakatuilta alueilta tulee yhdistyksen mielestä poistaa MY-merkintä tai muuttaa M- merkinnöiksi. Kyläyhdistys ehdottaa, että asuntoalueelta tulevan kevyenliikenteen väylän, Karjapolun, jatko kyläkoululle tulisi merkitä kaavaan ja rakentaa lähivuosina. Yhdistys esitti, että Rukoushuoneenmäessä olevalle linkkimastolle tulee osoittaa uusi paikka, sillä linkkimaston paikka ei ole tiheän asutuksen keskellä. Lisäksi yhdistys esitti, että yleisen uimarannan yhteyteen tulee varata mahdollisuus rantasaunan rakentamiseen. Ulvilan kaupungin kylä- ja markkinointikoordinaattori sekä Kaasmarkun kylän asukas Eija Kannisto kertoi tilastotietoa Kaasmarkun asuntokysynnästä. Noin neljän vuoden aikana on kyselyitä tullut kolmisen kymmentä tapahtumien ja Kylä-Ulvilan internetsivujen kautta. Neljän vuoden sisällä on valmistunut yksi talo ja kaksi on rakenteilla. Kaavatontteja on myyty neljä. Juha Hämäläinen Ulvilan itäisestä maamiesseurasta käytti myös puheenvuoron maa- ja metsätalousalueista, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Hänen mielestään nyt kaavassa MY-merkinnällä osoitetut alueet ovat parhaita alueita rakentamiselle. Lisäksi Hämäläinen painotti puheenvuorossaan avohakkuiden mahdollistamisen vedoten taloudellisiin seikkoihin. 4. Uudet rakennuspaikat LIITE 7 Satakuntaliiton maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto puheenvuorossaan korosti, että intressejä on alueella monia. Huomionarvoisia seikkoja on ennen kaikkea kylämiljöö ja sen säilyminen ja maisemarakenne, johon kuuluvat pellot ja pienet metsäalueet sekä olemassa oleva tiestö. Asukkaille maisema on kuitenkin tärkeä elementti. Lehto arveli, että metsää voi hoitaa muutoinkin kuin avohak- Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

6 kuilla. Esa Hoffrén mainitsi, että metsänhoidon lupamenettelystä voisi olla kaavamerkinnöissä mainintaa. 5. Rantarakentaminen Pauli Kekki kertoi, ettei Kaasmarkun osayleiskaavassa ole otettu kantaa rantarakentamiseen. Rakentaminen ranta-alueella ratkaistaan erikseen hankekohtaisesti. 6. Rakentaminen maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla Kekki kertoi, että maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla on mahdollista rakentaa maatalouteen liittyviä rakennuksia. Kaavamääräyksissä rakentamattomana ja avoimena säilytettävällä tarkoitetaan, ettei peltoa saa käyttää asuinrakennusten rakentamiseen eikä sitä saa metsittää. Keskustelussa todettiin, että kaavamääräystä voisi tällä kohdalla tarkentaa ehdotusvaiheessa. 7. Metsien hoito maa- ja metsätalousalueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja Tätä asialistan kohtaa käsiteltiin jo aiemmin. Lisäksi Susanna Roslöf kertoi myös maisemaselvityksessä esitetyistä perusteista, joilla maa- ja metsätalousalueita on merkitty ympäristöarvoiltaan erityisiksi. 8. Metsien hoito liito-oravan esiintymisalueella Kaasmarkun osayleiskaava-alueelle valtatie 11:n pohjoispuolelle on osoitettu liito-oravan elinympäristö. Keskusteltiin liito-orava-alueesta ja todettiin, että liito-oravan elinympäristöä ei saa hävittää eikä heikentää metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Kielto on voimassa kaikkialla myös ilman erikseen tehtäviä viranomaispäätöksiä lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnista. Varsinaisen kaavaan merkityn liito-oravan elinympäristön lisäksi tulee huomioida yhteydet muuhun metsään ja laajempaan elinpiiriin. 9. Osayleiskaavaluonnoksen täydentäminen ehdotukseksi Pauli Kekki kiitti Kaasmarkun kyläyhdistyksen edustajia ja kyläläisiä aktiivisuudesta ja mielipiteistä. Mielipiteet käsitellään maankäyttöosastolla kesän kuluessa. Kaupunginhallitus käsittelee mielipiteet ja niihin annettavat vastineet, jonka jälkeen kaavaluonnos täydennetään ehdotukseksi ja asetetaan ehdotuksena nähtäville. Viranomaisilta pyydetään lausunnot ehdotusvaiheessa. Luonnosvaiheessa pyydetään lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenteestä vastaavalta viranomaiselta. 10.Muut asiat Ulvilan kaupungin kaavoitusarkkitehti Susanna Roslöf esitteli viranomaisille muutaman yksityisen maanomistajan kaavaluonnoksesta tekemän mielipiteen. Keskusteltiin mielipiteistä ja päätettiin palata asioihin kun kaavaa varten laadittava historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi valmistuu. 11.Tilaisuuden päättäminen Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki kiitti osallistujia ja päätti tilaisuuden. LIITE 7 Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

7 LIITE 7 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA Viranomaistyöneuvottelu Aika maanantai 4. huhtikuuta 2011 klo Paikka Osallistujat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pori Esa Hoffrén, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus Tomi Laukka, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus Sirkka Lehto, maakunta-arkkitehti, Satakuntaliitto Liisa Nummelin, rakennustutkija, Satakunnan Museo Leena Koivisto, tutkija, Museovirasto Arto Saarinen, kaupunginjohtaja, Ulvilan kaupunki Pauli Kekki, kaavoituspäällikkö, Ulvilan kaupunki Susanna Roslöf, kaavoitusarkkitehti, Ulvilan kaupunki ASIA 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen ELY-keskuksen ylitarkastaja Esa Hoffrén avasi kokouksen. Osallistujat esittäytyivät lyhyesti ylitarkastaja Juha Mannisen sijaisena toimivalle Tomi Laukalle. Sovittiin, että Esa Hoffrén toimii puheenjohtajana ja Ulvilan kaupungin kaavoitusarkkitehti Susanna Roslöf laatii neuvottelusta muistion. Todettiin, että kokous on luonteeltaan viranomaistyöneuvottelu, joka korvaa osayleiskaavan luonnosvaiheen lausuntokierroksen. 2. Asialista Asialista käytiin läpi ja se hyväksyttiin. 3. Kaasmarkun osayleiskaavan luonnoksen esittely Susanna Roslöf esitteli lyhyesti Kaasmarkun kaavatyön tähänastiset vaiheet, tavoitteet, lähtökohdat sekä nähtävillä olleen Kaasmarkun osayleiskaavan luonnoksen. Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Kaavatyö käynnistyi vuoden 2008 loppupuolella. Ennen kaavatyön aloittamista on tehty luontoselvitys ja rakennusinventointi. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin , jonka jälkeen ryhdyttiin valmistelemaan luonnosta. Vuoden 2009 loppupuolen kaavatyö oli keskeytettynä Ulvilan kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. Osayleiskaavan luonnos asetettiin nähtäville Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

8 väliseksi ajaksi. Yleisötilaisuus järjestettiin Kaasmarkun koululla. Lisäksi järjestettiin viranomaisten ja kyläläisten kesken keskustelutilaisuus Kesällä 2010 laadittiin arkeologinen selvitys. Syksyllä 2010 on valmisteltu vastineita mielipiteisiin ja päätettiin teettää emätilatarkastelu Kaasmarkunjoen rantavyöhykkeelle. Kaasmarkun osayleiskaavatyössä tavoitteena on turvata maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kylärakenne ja luontoarvoiltaan monipuolinen ympäristö ja osoittaa täydennysrakentamisen sijoittaminen vaarantamatta edellä mainittuja arvoja. Täydennysrakentaminen osoitetaan pääasiallisesti Fatiporiin kyläkeskuksen itäreunalle. Susanna Roslöf esitteli lyhyesti osayleiskaavaluonnoksen. Kaavan lähtökohtana on ollut satoja vuosia vanhan maisema- ja kylärakenteen säilyttäminen. Maiseman kannalta merkittävät metsäsaarekkeet on merkitty maa- ja metsätalousalueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Lisäksi avoimet peltomaisemat on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA). Rakentamiselle varatut alueet on osoitettu erillispientalovaltaisiksi alueiksi (AO), maatilojen talouskeskusten alueiksi (AM) sekä kyläalueeksi (AT). Osayleiskaavassa on osoitettu alue täydennysrakentamista varten Fatiporin itäreunalle olemassa olevan yhdyskuntarakenteen jatkeeksi. Valtatien varteen sijoittuvan vanhan huoltoaseman alue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P) ja koulukeskuksen alue julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Valtatien pohjoispuolella on kuljetusliikkeelle varattu teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Valtakunnallisesti merkittävä Harjunpäänjoen kulttuurimaisema-alue on merkitty kaavaan (ma-v) kuten myös maakunnallisesti merkittävät Kaasmarkun kylä- ja kulttuurimaisema-alue sekä kaava-alueelle ulottuva Leineperin ruukinalue. Rakennusinventoinnin perusteella kaavaan on merkitty alueet, joiden ympäristö säilytetään. Rakennuksille, rakennelmille tai rakennetuille ympäristökokonaisuuksille on osoitettu kahdenlaisia suojelukohdemerkintöjä: varsinaisia suojelumerkintöjä sekä merkintöjä, joiden perusteella kohteen säilyminen on suotavaa. Seutukaavan ja luontoselvitysten pohjalta kaavaan on merkitty luonnonsuojelualueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet. Osayleiskaavassa on osoitettu myös alue, jonka yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista ohjataan erikseen laadittavilla asemakaavoilla. 4. Arkeologisen inventoinnin ja emätilatarkastelun huomioiminen Museoviraston tutkija Leena Koivisto kertoi arkeologisesta tutkimuksesta, joka laadittiin kesällä Arkeologisessa selvityksessä tarkistettiin Pikatienvarsi -nimisen muinaisjäännöksen yksittäiskohteet. Alueella on tapahtunut vuosien saatossa paljon vahinkoa. Hakkuiden takia kohteita on tuhoutunut, valtatien pohjoispuolella on tehty maanmuokkausta ja kohteita on kadonnut. Nyt tehdyssä inventoinnissa löydettiin muutamia uusia kohteita ja vanhat kohteet saivat paikkatiedon. Historiallisen ajan inventoinnissa selvitettiin vanhat kylätontit ja elinkeinohistoriallisia Verkatehtaan rakennelmia ja rakennuksien jäänteitä. Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

9 Vanhoja kylätontteja ei selvityksessä löytynyt, asutus on säilynyt vuosisatoja samoilla sijoilla. Verkatehtaan toiminnan jäänteitä Kaasmarkunjoen rantamilta löytyi sen sijaan merkittävästi. Lisäksi inventointityössä löytyi yksi rajamerkki Fatiporista. Selvityksestä oli jäänyt pois Solakoski-Vasaramäen muinaisjäännös, joka tulisi kuitenkin huomioida kaavassa. Kohteet merkitään kaavakartalle samoin kuin Huittisten osayleiskaavassa on tehty. Kohteisiin merkitään kartalle numero ja kaavaselostuksen liitteisiin tehdään selvitys kohteista. Leena Koivisto on yhteydessä Museoviraston historiallisen ajan muinaisjäännösasioita hoitaviin viranomaisiin Tuula Heikkurinen-Montelliin sekä Veli-Pekka Suhoseen, jotta saadaan riittävät ohjeet muinaisjäännösten merkitsemiseen. Emätilatarkastelun periaatteet käytiin läpi taulukosta ja kartalta. Rantavyöhykkeeltä (200 m) on kartoitettu vuoden 1959 emätilat. Vastarannan läheisyyden vuoksi rantaviivan muuntokertoimena on käytetty 0,25. Koska alue on maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, emätilatarkastelussa mitoitusnormina on käytetty maa- ja metsätalousalueella 6 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden. Luonnonsuojelualueella mitoitusnormina on käytetty 4 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden. 5. Luonnosvaiheen mielipiteet ja vastineet Luonnosvaiheen mielipiteet ja alustavasti pohditut vastineet käytiin läpi etukäteen toimitetun aineiston pohjalta. Suurin osa mielipiteistä koski rakennuspaikkojen lisäämistä ja erityisiä ympäristöarvoja omaavien maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden (MY) kaavamääräystä. Rakennuspaikkoja toivottiin lisää erityisesti peltojen keskellä sijaitseville metsäsaarekkeille. Myös avohakkuiden kieltäminen maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja, aiheutti eriäviä mielipiteitä. 6. Viranomaisten kannanotot Esa Hoffrén esitti ELY-keskuksen kannan olevan myönteinen Kaasmarkun osayleiskaavan ratkaisulle ja mielipiteisiin laadituille vastineille. Maapoliittisesti tarkoin pitänee harkita myös ajankohta, jolloin laaditaan asemakaava asuinrakentamisen laajennusalueelle. Esa Hoffrénin mukaan alueen maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot ovat otettu kaavassa hyvin huomioon. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Tomi Laukka huomautti, että yleiskaavaluonnoksesta on jäänyt pois luontoselvityksessä esiintynyt liitoorava alue Alamäentiestä itään. Tässä yhteydessä keskusteltiin, että kaavakartassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi merkityn liito-oravan elinpiiri ja ympäristö tulisi osoittaa maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueen määräystä on tarkoituksena muuttaa siten, että määräys avohakkuukiellosta poistetaan ja lisätään määräys MRL:n 128 :n mukaisesta toimenpiderajoituksesta. Toimenpiderajoituksen myötä lupaharkinnassa otetaan huomioon liito-oravan elinympäristön säilyminen ja kulkureittien turvaaminen. Satakuntaliiton maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto huomautti, että kaavatyössä tulee huomioida uudet valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen aluerajaukset. Vanhat aluerajaukset, jotka maakuntakaavaan on merkitty valtakunnallisina, ovat nyt maakunnallisesti merkittäviä. Sirkka Lehto toivoi selostukseen lisää tietoa mitoituksesta kuten asumisväljyydestä ja sen kasvusta, asuntokuntien koon muutoksista sekä asuntopoistumasta. Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

10 Ulvilan kaupungin kaavoituspäällikkö Pauli Kekki kertoi kaavan mitoituksesta, että kaikki olemassa olevat rakennuspaikat on merkitty kaavaan. Lisäksi uusia rakennuspaikkoja kaavoitetaan Fatiporin itäpuolelle. Uusia tontteja saadaan asemakaavalla osoitettua noin kpl riippuen tonttien koosta. Kaavassa ei ole tarkasteltu asuntopoistumaa. Mitoitus perustuu Ulvilan valtuuston hyväksymään Kaasmarkun kylän väestön kasvun ennusteeseen. Satakunnan Museon tutkija Liisa Nummelinin mukaan kulttuuriympäristöjä koskeviin merkintöihin ja määräyksiin olisi syytä tehdä teknisiä korjauksia. Arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen määräyksiä ei pidä sekoittaa. Koko maakunnassa on vireillä tavoite saada kulttuuriympäristöä ja rakennussuojelua koskevat määräykset yhteismitallisiksi. Tärkeää on kuitenkin, että myös kaupungin omissa osayleiskaavoissa suojelumerkinnät olisivat samankaltaisia. Sovittiin, että suojelukohteista pidetään vielä erikseen palaveri Liisa Nummelinin, rakennustarkastaja Mikael Albrechtin ja Susanna Roslöfin kanssa. Todettiin, että emätilatarkastelu on laadittu asianmukaisesti. Keskustelun lomassa Esa Hoffrén muistutti, että tarkastelun perusteella yleensä osoitetaan pääasiassa loma-asutuksen eikä omakotitalojen sijoittumista. Omakotitaloille mitoitusluku pitäisi olla vähintään 1,5-2 yksikköä. Pohdittavaksi jää, miten teoreettista rakennusoikeutta käytetään. Keskusteltiin mahdollisten uusien lomarakennuspaikkojen sijoittamisesta ranta-alueelle. Ulvilan kaupungin kaavoituspäällikkö Pauli Kekki mainitsi, että uusien rakennuspaikkojen sijoittamisesta keskustellaan maanomistajien kanssa. Liisa Nummelinin mielestä kaavatyön yhteydessä tehdyssä maisemaselvityksessä on osoitettu erittäin selkeästi ne paikat, joihin ei tulisi rakentaa. Suurin osa rantavyöhykkeestä on peltoa ja myös perustamisolosuhteet voivat olla hankalat. Sirkka Lehto totesi, että mahdollisille uusille lomarakennuspaikoille löytyy varmasti paikat kun emätilatarkastelun perusteella rakennusoikeutta omaavat kiinteistöt ja maisemaselvitys laitetaan päällekkäin ja ratkaisu haetaan maiseman ehdoilla. 7. Osayleiskaavan täydentäminen ehdotukseksi Osayleiskaava täydennetään arkeologisen selvityksen ja emätilatarkastelun tulosten perusteella. Muutoksia tehdään selostukseen ja kaavakarttaan vastineiden ja viranomaisneuvottelun pohjalta. 8. Muut asiat Neuvottelussa ei tullut muita asioita esiin. 9. Kokouksen päättäminen Esa Hoffrén päätti tilaisuuden klo Käyntiosoite: Loukkurantie VANHA-ULVILA Postiosoite: PL ULVILA Puhelin: Faksi: Sähköposti:

11 MUISTIO Viranomaisneuvottelu, Kaasmarkun 2. osayleiskaavaluonnos Aika: Keskiviikko klo 13-15:10. Paikka: Osallistujat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valtakatu 12, Pori Ylitarkastaja Esa Hoffrén, Varsinais-Suomen ELY-keskus Alueidenkäytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpä, Satakuntaliitto Rakennustutkija Liisa Nummelin, Satakunnan Museo Arkeologi Leena Koivisto, Satakunnan Museo Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, Ulvilan kaupunki (paikalla klo 13-14) Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, Ulvilan kaupunki Rakennustarkastaja Mikael Albrecht, Ulvilan kaupunki Projektipäällikkö Marjut Ahponen, Ramboll 1. Kokouksen avaus Esa Hoffrén avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Kokouksen puheenjohtajana toimii Hoffrén ja sihteerinä Pauli Kekki. 2. Kaasmarkun yleiskaavatilanteen esittely Pauli Kekki esitteli lyhyesti Kaasmarkun osayleiskaavaprosessin aiemmat suunnittelu- ja käsittelyvaiheet. Kaava on tullut vireille joulukuussa 2008 ja 1. kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä Kaavaluonnoksesta saadun palautteen sekä pidetyn viranomaisneuvottelun perusteella kaavan perusselvityksiä täydennettiin mm. arkeologisen inventoinnin, maisemaselvityksen ja rantavyöhykettä koskevan rakennusoikeuslaskelman osalta. Syksyllä 2011 kaupunginhallitus päätti palauttaa valmisteluun 1. luonnoksesta saatuun palautteeseen laaditut vastineet. Tämän jälkeen suunnitelmaa on käsitelty vv useissa osallisten, luottamushenkilöiden ja viranomaisten kesken käydyissä neuvotteluissa ja keskustelutilaisuuksissa. Kaavan suunnittelua jatkettiin vuoden 2013 alussa. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti alueelle sijoittuvien rakennuspaikkojen määrää lisättiin tiloilla, joiden pinta-ala mahdollisti vähintään 1 ha:n suuruisten rakennuspaikkojen muodostamisen ja jotka sijoittuivat maisemaselvityksessä maiseman kannalta kohtalaisesti rakentamiseen soveltuvaksi määritellyille metsäalueille. Tehtyjen lisäselvitysten, 1. luonnoksen nähtävilläoloaikana saadun osallis- ja viranomaispalautteen sekä tarkentuneiden tavoitteiden ja lähtötietojen pohjalta laadittu 2. osayleiskaavaluonnos kuulutettiin julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Luonnoksesta jätettiin yksi viranomaislausunto ja 13 osallisten kirjallista mielipidettä, joista laadittu kooste on muistion liitteenä osayleiskaavaluonnoksesta saatu palaute Marjut Ahponen esitteli 2. osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadun palautteen. 1. Jorma Ojalan mielipide: todettiin, että SL-alueen rajauksen muuttaminen on mahdollista, mikäli ko. maastonkohdassa suojelua edellyttäviä luontoarvoja ei 1

12 ole. Tämä kuitenkin edellyttää luontoselvityksissä esitettyjen tietojen tarkastamista ja luontokartoittajan tarkastuskäyntiä kohteessa. 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kalatalouspalvelut- ryhmän lausunto: todettiin, että esitetyn lisäyksen SL-alueen kaavamääräykseen voi tehdä, vaikkakaan sitä ei pidetä välttämättömänä. Alueella on aiemmin valmisteltu noin 2000 m 3 :n laajuista ruoppausta ja läjitystä, mutta hanke pysähtyi tarvittavien lupien puuttumiseen. 3. Jari ja Kristiina Keskimäen mielipide: todettiin, että SL-alueen rajausta voidaan muuttaa, mikäli se on aiempien luontoselvitysten ja mahd. tarkastuskäynnin tulosten perusteella mahdollista. 4. Mervi ja Olli Helkkulan mielipide: todettiin, että AM-1(x)- alueen kaavamääräystä tulee tarkistaa toisen asunnon/asuinrakennuksen toteuttamisedellytysten osalta (kts. tarkemmin kohta 4, Viranomaisten ja kaupungin edustajien kommentit). Maisemaselvityksen yhteydessä hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti AM-alueen rajausta ei tule laajentaa Suolistontiehen asti. Emätilatarkastelua koskevan huomautuksen osalta todettiin, että mielipiteessä on sekoitettu keskenään rantavyöhykkeen käsite (MRL 72 ) ja kaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen toteuttamista koskeva kaavamääräys. 5. Jouni Imbergin mielipide: todettiin, että valtatien pohjoispuoliselle alueelle ei ole toivottavaa sijoittaa runsaasti uudisrakentamista liikenneturvallisuussyistä (valtatien ylitystarve) johtuen. Alueella on tehty aiempia liito-oravahavaintoja, ja mahdollisen elinympäristön nykytila tulisi tarkastaa maastokäynnillä.. Lisäksi osa metsäsaarekkeista tulisi säilyttää rakentamattomana, jotta kylän keskustassa säilyisi riittävä määrä virkistäytymiseen soveltuvaa aluetta. 6. Kaasmarkun kyläyhdistyksen (pj. Kari Keitaanniemen) mielipide: todettiin, että AM-1(x)- alueen kaavamääräystä tulee tarkistaa toisen asunnon/asuinrakennuksen toteuttamisedellytysten osalta (kts. tarkemmin kohta 4, Viranomaisten ja kaupungin edustajien kommentit). AO-alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on asuminen, mutta merkintä sallii sinällään myös pienimuotoisen yritystoiminnan harjoittamisen. SL-alueen merkintää voidaan tarvittaessa täydentää (kts. mielipidettä 2 koskevat kommentit). Fatiporin tulevien asemakaavatonttien määrää tai sijoittumista ei ohjata osayleiskaavalla. Mikolanmäen kellarin ja juuresvaraston suojelun tarpeesta todettiin, että rakennukset ovat kyläkuvan kannalta erittäin merkittäviä. Rakennusten säilymisen kannalta on kuitenkin kaavamääräystä olennaisempaa se, että rakennusten omistajat sitoutuvat niiden kunnostamiseen ja jatkuvaan kunnossapitoon. 7. Eija Kanniston mielipide: todettiin, että AM-1(x)- alueen kaavamääräystä tulee tarkistaa toisen asunnon/asuinrakennuksen toteuttamisedellytysten osalta (kts. tarkemmin kohta 4, Viranomaisten ja kaupungin edustajien kommentit). 8. Juha ja Vesa Hämäläisen mielipide (1): todettiin, että 1. kaavaluonnoksesta annettu vastine perustuu maisemaselvityksen yhteydessä hyväksyttyihin periaatteisiin eikä ko. tilalle tule osoittaa uutta rakennuspaikkaa. 9. Juha ja Vesa Hämäläisen mielipide (2): todettiin, että 1. kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ko. tilalle on jo lisätty yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikkojen määrän kasvattamiselle ei katsota olevan perusteita, ja lisäksi 2. kaavaluonnoksessa esitetyn AO-aluevarauksen kokoa pidettiin tarpeettoman suurena. 2

13 10. Juha ja Vesa Hämäläisen mielipide (3): todettiin, että 1. kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ko. tilalle on jo lisätty yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikkojen määrän kasvattamiselle ei katsota olevan perusteita, ja lisäksi 2. kaavaluonnoksessa esitetyn AO-aluevarauksen kokoa pidettiin tarpeettoman suurena. 11. Juha ja Vesa Hämäläisen mielipide (4): todettiin, että 1. kaavaluonnoksesta annettu vastine perustuu maisemaa ja kulttuuriympäristöä koskeviin selvityksiin, eikä /s- alueiden maisematyölupaa koskevan kaavamääräyksen poistamiselle katsottu olevan perusteita. 12. Juha ja Vesa Hämäläisen mielipide (5): todettiin, että /s- ja MY- alueiden erityiset arvot on kuvattu kaavaselostuksessa ja aluetta koskevissa luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksissä. Yleiskaavatasolla MY-alueen kaavamääräys on yleispiirteinen, ja eikä eri alueiden toisistaan eroavia ja osin päällekkäisiäkin erityisiä ympäristöarvoja ole tarkoituksenmukaista eritellä kaavamääräyksessä. Mahdollisia maisematyöluvan epäämisestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä on mahdollista tarkastella vasta todellisessa tilanteessa (lupakäsittelyiden yhteydessä), jolloin asia tutkitaan ja ratkaistaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 13. Asta Rintamaan yhteydenotto: todettiin, että kaavan suoraan rakentamista ohjaavien määräysten sisältöä on tarpeen tarkistaa (kts. tarkemmin kohta 4, Viranomaisten ja kaupungin edustajien kommentit). Lisäksi kaavan toteuttamiseen liittyviä lupamenettelyjä koskevat tiedot olisi hyvä kirjata kaavaselostukseen. 14. Eliisa Hatanpään mielipide: todettiin, että 1. kaavaluonnoksesta annettu vastine perustuu maisemaselvityksen yhteydessä hyväksyttyihin periaatteisiin eikä ko. tilalle tule osoittaa uutta rakennuspaikkaa. Muut tiedossa olevat muutostarpeet: Yksi osayleiskaava-alueen länsiosaan sijoittuva AM-1(3)-alue on jo jaettu neljäksi tilaksi, joilla kaikilla on olemassa oleva asuinrakennus. Tämän alueen kaavamerkinnäksi korjataan ehdotusvaiheessa AM-1(4). 4. Viranomaisten ja kaupungin edustajien kommentit Ulvilan kaupunki, Jukka Moilanen: AM-1(x)- alueiden ns. sukupolvenvaihdokseen liittyvien uusien asuinrakennusten erottaminen omiksi kiinteistöikseen tulisi sallia. Kaavassa ei ole järkevää antaa määräyksiä, joiden vuoksi kaavan toteuttamista valvovat viranomaiset joutuvat hankaliin tilanteisiin esim. lohkomisten ja lupakäsittelyiden yhteydessä. Lisärakentamisen edellytyksenä tulee kuitenkin olla aito maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä sukupolvenvaihdos, joka tulisi kirjata yksiselitteiseksi lisärakentamisen ehdoksi. Laissa määritellyn sukupolvenvaihdoksen edellytykset tutkitaan lupaprosessin yhteydessä. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Esa Hoffren: AM-1(x)- alueelle ei tulisi sallia uusien rakennuspaikkojen muodostamista. Kiinteistöjen erottamiskielto tukee tavoitteena olevaa tilannetta, jossa uusien rakennuspaikkojen määrä pidetään mahdollisimman pienenä. Kaavamääräyksestä voi kuitenkin aina hakea poikkeamista. Alueella tulee selvittää, mitkä AM-alueille sijoittuvista rakennuspaikoista todella ovat toimivia maa- ja metsätalouden tilakeskuksia. Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa paremmin huomioon se, että AM-1(x)- alueella asuntojen/asuinrakennusten määrä voi olla kaksinkertainen kaavassa osoitettuun rakennuspaikkojen 3

14 enimmäismäärään verrattuna. Tämä tulee ottaa huomioon esimerkiksi silloin, jos jätevesien käsittely ajatellaan hoidettavaksi kiinteistökohtaisesti. Runsas lisärakentaminen voi edellyttää vesihuollon toiminta-alueen laajentamista, mistä aiheutuvat verkoston kehittämistarpeet ja kustannukset tulisi arvioida. Kaavaluonnoksen mukaiset AO- ja AM- aluevaraukset ovat liian suuria, ja rakennusten sijainti tulisi osoittaa vähintään ohjeellisella merkinnällä. Rantaalueen tulvariskeistä voi pyytää tarkempia tietoja Veijo Heikkilältä. Aiemmissa viranomaiskeskusteluissa esitetyt ELY-keskuksen näkemykset ovat edelleen voimassa. Kaavalla ohjataan sekä rantarakentamista, haja-asutusta että kylän keskustan asemakaavoitusta. Kokonaismitoituksen tulee olla maltillinen ja rakentamisen keskittyä kylän keskustaan. Nyt kaavan salliman lisärakentamisen määrä on reippaasti ylimitoitettu. Mitoitusta tulee tarkastella koko kaupungin mittakaavassa. Jos väestön määrä ennusteista huolimatta kasvaa, onko Kaasmarkku keskeistä kasvualuetta? Entä miten kasvu vaikuttaisi muiden kylien ja keskustaajaman asemaan? Olisiko kasvun keskittäminen Kaasmarkkuun hyvää vai huonoa kehitystä? Mitoitusta tulisi tarkastella myös vain kaavan suoraa ohjausvaikutusta koskevalta 10 vuoden määräajalta (muut kuin rantavyöhykkeelle sijoittuvat AO-1- ja AM-1- alueet). Rantarakentamisen osalta tarvitaan viittaus MRL 72 :ään (on kaavan yleismääräyksissä). Alue, jota emätilakohtainen mitoituslaskelma koskee, tulisi osoittaa myös kaavakartalla. Luo-alueeseen tulisi liittää ympäröivän M-alueen käyttöä koskeva rajoitus, esim. ekologinen yhteys/liito-oravan kulkureitti. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavaluonnos ei edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista, eivätkä MRL:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset täyty. Satakuntaliitto, Päivi Liuska-Kankaanpää: Kiinteistönmuodostamislaissa ja/tai kauppakaaressa on määräalojen erottamiseen liittyviä säännöksiä (määräaika 10 vuotta). Kaavaa ei ole lähtökohtaisesti järkevää sitoa muuhun lainsäädäntöön, eikä sukupolvenvaihdosta käsitellä MRL:ssa. Alueella pitäisi varmistaa virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Rakentamista tulisi välttää metsäisten selänteiden lakialueille, jotta maiseman muodot säilyisivät. Muutoin metsäiset selänteet ovat rakentamispaikoiksi yleisesti ottaen sopivia. Kaavassa tulisi olla myös tarkemmat määräykset rakennusten sijoittamisesta. Miten MA-alueille sijoittuvaa rakentamista ohjataan? Entä onko talousrakennusten kokoa syytä rajoittaa? Rantarakentamisessa tulisi ottaa yksityiskohtaisemmin huomioon myös mahdollinen sortumavaara ja tulvasuojelun tarve (alin rakentamiskorkeus). Onko harkittu, että melualueelle sijoittuvan rakentamisen säilymistä ei tuettaisi? M-alueen käyttöä rajoittavien kaavamääräysten tulee löytyä helposti lupia valmisteltaessa. Onko M-alueella voimassa metsälaki, ja jo niin miten sitä tulee tulkita? Satakunnan Museo, Leena Koivisto: Muinaisjäännösinventointi on asiallisesti laadittu. Pikatienvarren SM-alueen päämaankäyttö on kuitenkin maa- ja metsätalous, jolloin muinaisjäännösalue voitaisiin osoittaa myös M-alueen osana. Noormarkun osayleiskaavassa on käytetty tähän kohteeseen sopivaa kaavamääräystä: "Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Kaivaminen, peittäminen, 4

15 muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Kohdetta/aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Vallitseva maankäyttö, kuten maa- ja metsätalous on sallittu. Koneellinen metsän muokkaus ja kannonnosto on kielletty. Kohteena merkityn muinaisjäännösalueen laajuus tulee selvittää ennen toimenpiteitä." Satakunnan Museo, Liisa Nummelin: Alueelle on jo toteutunut maisemaan ja kulttuuriympäristöön huonosti sopivaa uudisrakentamista, eikä kaava ohjaa riittävästi tästä kehityksestä parempaan rakentamisen tapaan. Rakentajilla on yleensä hyvin pitkälle vietyjä suunnitelmia, joista on lupavaiheessa vaikea luopua. Onko sukupolvenvaihdokseen liittyvän rakentamisen edellytyksiä ylipäätään mahdollista tutkia lupaprosessin yhteydessä? Sr- ja /s- alueiden kaavamääräykset ovat sisällöltään ok. Sr- kohteita koskevista toimenpiteistä ei tule automaattisesti ilmoitusta maakuntamuseoon, minkä vuoksi /s- alueen määräykseen voitaisiin lisätä museoviranomaisen lausuntoa edellyttävä kohta. Ulvilan kaupunki, Mikael Albrecht: Sukupolvenvaihdokseen liittyvän rakentamisen edellytysten selvittäminen voi olla hankalaa. Melusuojaustarve ja alin rakentamiskorkeus voidaan tutkia rakennusluvan yhteydessä. Sr-kohteita koskevista hakemuksista ilmoitetaan yleensä suullisesti museoviranomaiselle ja/tai ELYyn. Ulvilan kaupunki, Pauli Kekki: Tavoitteena on, että lisärakentamista pyritään välttämään asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella. Kaupunginhallituksen linjauksen perusteella osoitetuista uusista rakennuspaikoista on pyydetty etukäteen maanomistajien kommentit/suostumus. Lopputuloksen kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, poistetaanko erottamiskielto kaavamääräyksestä nyt vai ratkaistaanko asia myöhemmin poikkeamispäätösten kautta. Kaavassa annettu rakennuspaikan vähimmäispinta-ala voi hillitä uusien rakennuspaikkojen muodostumista. Kaavan aloitusvaiheessa on keskusteltu maaseutusihteeri Hannu Kankaanpään kanssa siitä, mitkä alueen kiinteistöistä ovat toimivia maatiloja, mutta tilanne lienee syytä tarkastaa. Melualueen mallintamista voitaisiin selvittää, mutta melualueelle sijoittuvien rakennuspaikkojen jättämisestä pois kaavasta syntyisi kaupungille korvausvelvollisuus. 5. Muut mahdolliset asiat ja kommentit Muita asioita ei ollut. 6. Yleiskaavan jatkokäsittely Tavoitteena olevan aikataulun mukaan osayleiskaavaehdotus valmistuisi syksyn 2013 aikana. Pauli Kekki totesi, että neuvottelussa esille tulleiden uusien selvitystarpeiden vuoksi kaavaehdotukselle lienee tarpeen varata aiottua pidempi valmisteluaika. 7. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 15:10. LIITE: Kooste 2. osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadusta palautteesta (pdf-tiedosto, yht. 14 sivua). 5

16 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTEKOOSTE, 2. osayleiskaavaluonnos osayleiskaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta saatiin yksi viranomaislausunto ja 13 osallisten kirjallista mielipidettä. 1. Jorma Ojala esittää, että luonnonsuojelualueen (SL) merkintä tulee poistaa tilalta Seppälä RN:o 2:66. Kyseinen etelään osoittava LS-alueen "piikki" on ollut aiemmin painanne, joka on täytetty jo vuonna Mielipiteen mukaan alueella ei ole ollut luonnonsuojeluarvoja ennen täyttöäkään. 2. kaavaluonnos (2013) Ote asemakaavayhdistelmästä Työ nro Maankäyttöyksikkö/Marjut Ahponen

17 2. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kalatalouspalvelut-ryhmä (Kari Ranta-aho ja Leena Rannikko) esittää, että luonnonsuojelualuetta (SL) koskevaan kaavamääräykseen tehdään seuraava täydennys: "Luonnonsuojelualueeksi merkityllä alueella saa tehdä toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan virtakutuisten vaelluskalalajien lisääntymisen ja poikastuotannon mahdollisuuksia sekä parannetaan ja ylläpidetään kalojen kulkumahdollisuuksia jokialueella." Perusteluina todetaan mm., että kaavamääräys ei saa estää tarpeelliseksi katsottuja toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan erityisesti taimenen kudun ja poikastuotannon ja poikasten eloonjäämisen mahdollisuuksia Harjunpäänjoessa. Uoman kunnostaminen meritaimenen lisääntymistuloksen parantamiseksi ei vaaranna tai heikennä jokivarsilehdon suojeluarvoja. Ympäristötoimenhoitaja Arttu Tuomisen kommentit: - kannanotto on hyvä ja perusteltu > lisäyksen voisi tehdä - kaava ei kuitenkaan estä jokiuoman ruoppausta eivätkä viranomaiset ole sitä koskaan kieltäneet - kunnostustoimien edellytyksenä on, että 1) ruoppaukselle haetaan maisematyölupa, ja 2) ruoppausmassoja ei saa läjittää kaavassa SL-merkinnällä osoitettuihin paikkoihin - vesilain mukaisen luvan tarpeen ratkaisee ELY-keskus. Työ nro Maankäyttöyksikkö/Marjut Ahponen

18 3. Jari ja Kristiina Keskimäki (kirjallinen mielipide, palaute ID:12264) esittävät, että luonnonsuojelualueen (SL) merkintä tulee poistaa Kirkkosillan yläpuolisesta joenosasta välillä Kirkkosilta - Alisenmyllyn koski. Perusteluna mainitaan mm., että välille on suunniteltu jokea parantavia toimia, jotka tähtäävät uhanalaisen meritaimenen nousuun ja rantojen tukemiseen siten, että rannalla olevat rakennukset eivät sorru jokeen ja siten tuki joen virtausta. Lisäksi rannalla ei kasva suojeltavia organismeja, joen nykyinen tila tukee hauen toimintaa ja lisäksi jokeen kaatuneet puut tulee poistaa ja huolehtia, ettei joki tukkeudu. Joen maa-aines on peräisin läheisiltä pelloilta, mikä ohjaa veden virheellistä virtausta ja maa syöpyy korkeammilta rannan osilta. 2. kaavaluonnos (2013) Työ nro Maankäyttöyksikkö/Marjut Ahponen

19 Ote asemakaavayhdistelmästä Työ nro Maankäyttöyksikkö/Marjut Ahponen

20 4. Mervi Helkkula ja Olli Helkkula esittävät, että tiloille ja osoitettua AM-1(2)- aluetta tulee laajentaa Suolistontiehen asti, ja alueelle tulee lisätä kaksi uutta rakennuspaikkaa. Lisäksi AM-1- aluetta koskeva ns. sukupolvenvaihdosrakentamista koskeva kiinteistöjen erottamiskielto tulee poistaa kaavamääräyksestä. Kaavaselostuksen ja maisemaselvityksen perusteella on jäänyt epäselväksi, miksi Suolistontien ja Kaasmarkun joen välinen alue on merkitty maisemaselvitykseen maiseman kannalta rakentamiseen erittäin huonosti soveltuvaksi alueeksi. Koska osayleiskaava halutaan vetää näin kauas Kaasmarkun kylän keskustasta, on hyväksyttävä se tosiasia, että rakennettuja alueita on muuallakin ja myös muualle pitää saada uudisrakentaa, eikä keskittää rakentamista vain Kaasmarkun keskustaan. Kiinteistöjen erottamiskieltoa pidetään maanomistajille kohtuuttomana, koska se perustuu vanhentuneisiin arvoihin eikä maanomistajien tasapuolinen/yhdenvertainen kohtelu toteudu. Jos tilojen jatkajat eivät voi erottaa rakennuspaikkaa omaksi kiinteistökseen, se voi vaikeuttaa mm. asuntolainan saamista tai elämäntilanteen muutoksesta (sairaus, kuolema, avioero) johtuvaa rakennusten myyntiä. Lisäksi esitetään, että emätilatarkastelulla ja joen rantavyöhykkeen ulottamisella jopa 200 metrin päähän joesta estetään laskennallisesti uusien asuinrakennusten rakentaminen jo rakennetulle alueelle, vaikka kaavamääräyksissä puhutaan vain 25 metrin suojaetäisyydestä rantaviivasta. Näin suoritettuna emätilatarkastelua ei voi soveltaa tähän kaavaan, sillä maanomistajien tasapuolinen kohtelu ei toteudu. Työ nro Maankäyttöyksikkö/Marjut Ahponen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava LIITE 7. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava LIITE 7. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio LIITE 7 Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen,

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava LIITE 7. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava LIITE 7. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio LIITE 7 Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen,

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. 2. osayleiskaavaluonnos 13.5.-7.6.2013 6,11 14 6 9 2,3,6. LIITE 8b

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. 2. osayleiskaavaluonnos 13.5.-7.6.2013 6,11 14 6 9 2,3,6. LIITE 8b KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaluonnos 13.5.-7.6.2013 2. osayleiskaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville 13.5.-7.6.2013 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Läsnä Leena Lusa Pirkanmaan ELY-keskus (pj.) Marja-Leena Laurikainen maanomistaja

Läsnä Leena Lusa Pirkanmaan ELY-keskus (pj.) Marja-Leena Laurikainen maanomistaja 1 / 5 171-RAK1609 MUISTIO LAHDENPERÄN RANTA-ASEMAKAAVA Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Aika 7.9.2016, klo 10.10 11.35 Paikka Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere Läsnä Leena Lusa Pirkanmaan ELY-keskus (pj.)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa 581-893-1-1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.10.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2013 Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan osittainen muutos Porin kaupunki Rankun kylä Sopukka RN:o 6:68 Svälsö RN:o 6:70 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kauppatien korttelin 66 asemakaavamuutos MERIKARVIAN KUNTA 27.03.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos 4.4. 6.5.2013 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia, joiden johdosta niitä maanomistajia, joita muutos koski kuultiin erikseen. Kuulemisen

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä. Pöyry Finland Oy

Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä. Pöyry Finland Oy Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä Pöyry Finland Oy Matti Veijovuori 1 Kulennoinen http://.maps.google.fi Matti Veijovuori 2 Lähtötilanne Vanha kyläalue, tiivis Jukolan alue Itäosassa

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Piehingin osayleiskaava 1794/10.1002.100202/2014 MST 22 Piehingin osayleiskaavan ajantasaistamistyö sisältyy Raahen kaupunginhallituksen 10.3.2014 kokouksessaan hyväksymään

Lisätiedot

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan.

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan. Liite 8 1 (5) Ehdotusvaiheen palauteraportti Juupajoen kunta Kopsamon kyläosayleiskaava Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaavanlaatijan vastine näihin Sisällysluettelo Kopsamoon laadittavana

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 13.6.2011 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 2/227, 6/129, 8/252, 11/89,

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE

RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE KOSKI TL KUNTA RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE Näkymä 10-tieltä itään ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2017 Kosken Tl Ritarin alueen asemakaava / Ritarin alue Osallistumis- ja

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot