Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus. Aika klo 16:30-17:57. Punkalaitumen kunnantalo, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/2013 1. Kunnanhallitus. Aika 02.09.2013 klo 16:30-17:57. Punkalaitumen kunnantalo, valtuustosali."

Transkriptio

1 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Aika klo 16:30-17:57 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 162 Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun käyttöönottaminen Pankkitilien käyttöoikeuksien myöntäminen OP-verkkopalvelusopimuksen hyväksyminen Talousarviolainan nostaminen Eron myöntäminen luottamustoimesta / Marjo Iso-Jaakkola Varavaltuutettujen määrääminen Keskusvaalilautakunnan jäsenen valinta Teknisen lautakunnan varajäsenen valinta Vakuutustarjouksen hyväksyminen Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen v Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen v Ilmoitusasiat Ajankohtaiset suunnitteluasiat 19

2 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Aika klo 16:30-17:57 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, valtuustosali Osallistujat Päätöksentekijät Madekivi Sirkka Karunen Timo Korhonen Petri Kouvo Juha Myllyniemi Sari Salioja Sanna Seppä Ville Uusi-Kouvo Outi Mölsä Martti Lumme Harri Inna Lauri Mölsä Oili puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen valtuuston pj valtuuston 1.varapj valtuuston 2. varapj kunnanjohtaja hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Sirkka Madekivi puheenjohtaja Oili Mölsä pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Salioja ja Ville Seppä Aika ja paikka Punkalaitumella Allekirjoitukset Sanna Salioja Ville Seppä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla klo 09:00-15:00

3 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun käyttöönottaminen 102/ /2013 Khall 162 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Oikeusministeriön tuottama ja ylläpitämä Kuntalaisaloite.fi-palvelu avautuu kuntalaisten ja kuntien käyttöön osoitteessa Palvelu on kehitetty osana Osallistumisympäristö-hanketta, joka kuuluu valtiovarainministeriön koordinoimaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan. Kuntalaisaloitteita voi tehdä verkkopalvelun kautta niille kunnille, jot ka ovat liittyneet palveluun. Liittymisestä on il moitettava mennessä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus päättää, että Punkalaitumen kunta liittyy Kuntalaisaloite.fi-verkkopalveluun. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

4 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Pankkitilien käyttöoikeuksien myöntäminen 103/ /2013 Khall 163 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Kunnan maksut suoritetaan tilisiirtoina pankkiyhteysohjelmalla. Otot ja siirrot pankkitileiltä allekirjoittavat kunnanhallituksen siihen valtuut tamat henkilöt. Kunnanhallitus on kokouksessaan myöntänyt maksuoikeudet hyväksyttyjen laskujen osalta vs. palvelusihteeri Heidi Helmiselle. Hän on jäänyt pois kunnan palveluksesta Janette Poutala on aloittanut vs. palvelusihteerinä ja hänen tehtä viinsä kuuluu huolehtia maksuliikenteestä. Sijaisena toimii palvelu neuvoja Tuula Berggren. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus päättää, että Heidi Helmiseltä poistetaan pankkitilien käyttöoikeus ja että vs. pal ve lu sih tee ri Ja net te Poutalalle annetaan pankkitilien käyttöoikeus hyväksyttyjen laskujen osalta. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

5 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus OP-verkkopalvelusopimuksen hyväksyminen 110/ /2013 Khall 164 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Kunnan maksuliikenne hoidetaan pääsääntöisesti maksuliikenneohjelmalla. Joissakin tilanteissa maksuasioita pitäisi pystyä hoitamaan joustavammin. Esimerkiksi verkkokaupoissa maksutapana voi olla ainoastaan käteismaksu. Myös tilanteissa, jolloin ohjelmistojen toiminnassa on häiriöitä, kiireisiä maksuja voitaisiin hoitaa verkkopan kin välityksellä. Verkkopalvelusta saataisiin myös tietoja, jotka pan kista erikseen tilattuna olisivat maksullisia. Tarkoituksena on hankkia yrityspalvelutunnukset, jolloin käyttöoikeu det annetaan yhdelle pääkäyttäjälle, joka antaa käyttöoikeudet muil le käyttäjille. Pääkäyttäjätehtävät on luontevinta liittää maksuliikenneohjelman pääkäyttäjälle, joka tällä hetkellä on hallintotoimiston palvelusihteeri. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä Punkalaitumen kunnalle Yrityksen OP-verkkopalvelusopimuksen Punkalaitumen Osuuspankkiin. Lisäk si kunnan hallitus päättää antaa verkkopankin pääkäyttäjäoikeudet vs. pal ve lu sih tee ri Ja net te Pou ta lal le. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

6 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Talousarviolainan nostaminen 107/ /2013 Khall 165 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu euron suurui sen talousarviolainan nostamiseen. Talousarviovuoden suunnitellut nettoinvestoinnit ovat yhteensä euroa. Vaikka osa lii kuntahallin sa neerauk sesta siirtyy vuodelle 2014, niin mittava inves tointiohjelma aiheuttaa rahoi tustarpeita. Lisäksi verotulot ovat jää neet talousarvi oon arvioi tua pienemmäksi, joten tämäkin lisää kas sa vajetta. Talousarviolainasta on pyydetty tarjoukset seuraavilta kolmelta ra hoituslaitokselta: Kuntarahoitus Oyj, Punkalaitumen Osuuspankki ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Tarjouspyyntö oli seuraava: Lainan määrä Luottoaika Lyhennys Korko Koronmaksukausi euroa 10 v puolivuosittain tasalyhennys viitekorko 6 kk euribor tai pitkä viitekorko 3 v 6 kk. Tarjoukset oli pyydetty klo mennessä. Kaikki rahalaitokset jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä. Yhteenveto annetuista tarjouksista: 6 kk euribor 3 vuoden marginaali viitekorko Kuntarahoitus 0,950 % 1,740 % Punkalaitumen Op 1,570 % ei tarjousta Nordea 1,700 % 2,680 % Pienin marginaali on Kuntarahoitus Oyj:llä, jolloin korko on 1,291 % p.a. (sisältäen marginaalin, korkoindikaatio ). Hallintosäännön 39 :n säännöksen mukaan kunnanhallitus päät tää lainanotosta kunnanvaltuuston talousarvioon hyväksymien mää rärahojen rajoissa. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh

7 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää ottaa euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouksen mukaisesti. Korko sidotaan 6 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 0,950 %-yksikön marginaalilla. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

8 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen luottamustoimesta / Marjo Iso-Jaakkola 95/ /2013 Khall 166 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Marjo Iso-Jaakkola on kirjeellään ilmoittanut muuttaneensa pois paik ka kun nalta ja anoo eroa luottamustoimista. Marjo Iso-Jaakkola on ollut Suomen Keskustan seitsemäs varavaltuutettu. Kuntalain 37 :n säännöksen mukaan luottamushenkilön menet täessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luot tamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa Marjo Iso-Jaakko lan menettäneen vaalikelpoisuutensa paik ka kun nal ta poismuuton vuoksi ja luottamustoimen varavaltuutettuna päättyneeksi. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

9 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Varavaltuutettujen määrääminen 104/ /2013 Khall 167 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Suomen Keskustan varavaltuutettu Marjo Iso-Jaakkola on menettä nyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen varavaltuutettu Mikko Rantanen on kuollut. Vaalilain 93 :n säännöksen mukaan "jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti". Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet varavaltuutetut. Keskusvaalilautakunnan puheenjoh taja Tapani Henttinen on ilmoittanut, että kunnallisvaalien tuloksen perusteella Suomen Keskustan kahdeksas varavaltuutettu on Esa Poutala ja Suomen So sia li de mo krat ti sen Puolueen toinen vara val tuu tet tu on Timo Savikko. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että merkitsee tiedokseen keskusvaalilautakunnan ilmoituksen uusista varavaltuutetuista. Suomen Kes kustan varavaltuutetuksi on määrätty Esa Poutala ja Suomen Sosia lidemokraattisen Puolueen varavaltuutetuksi Timo Savikko. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

10 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunnan jäsenen valinta 106/ /2013 Khall 168 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Keskusvaalilautakunnan jäsen Mikko Rantanen on kuollut. Kuntalain 39 :n säännöksen mukaan "kesken toimikautta avoimeksi tullee seen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Keskusvaalilautakunnan kokoonpano v on ollut seuraa va: jäsen Henttinen Tapani, pj Uusikartano Virva, vpj Pihlajamaa Marju Rantanen Mikko Multanen Mauri varajäsen Koivula Ritva Savikko Reima Hyyti-Suojanen Kaisa Markula Erkki Siltanen Esko Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Mikko Rantasen tilalle keskusvaalilautakunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimi kau deksi v Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

11 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Teknisen lautakunnan varajäsenen valinta 105/ /2013 Khall 169 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Teknisen lautakunnan varajäsen Mikko Rantanen on kuollut. Kunta lain 39 :n säännöksen mukaan "kesken toimikautta avoimeksi tul leeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö". Teknisen lautakunnan kokoonpano vuosille on ollut seuraava: varsinainen jäsen Sami Ojanen, pj Jaana Ekilä, vpj. Hanna-Riitta Pärssinen Maria Salo Heikki Jonkka Antti Reunanen Juha Yli-Parri varajäsen Virpi Hongisto Jouni Mäkelä Sakari Pärssinen Esa Poutala Eeva-Liisa Räsänen Mikko Rantanen Marju Pihlajamaa Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Mikko Rantasen tilalle teknisen lau ta kunnan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikau deksi v Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

12 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Vakuutustarjouksen hyväksyminen 111/02.07/2013 Khall 170 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Punkalaitumen kunta on tehnyt toimeksiantosopimuksen vakuutusturvan hoidosta vakuutusmeklariliike Novum Oy:n kanssa. Sopimukseen si säl tyy mm. va kuutusturvan kilpailuttaminen. Vakuutukset on kilpai lu tet tu edelli sen kerran v. 2010, joten meklarin kanssa on sovit tu vakuutusten kilpailutuksesta uudelleen. Tarjouspyynnöt on jaettu kahteen osaan. Osatarjous 1 pitää sisäl lään lakisääteisen tapaturma- sekä vapaaehtoiset henkilövakuutuk set ja osatarjous 2 sisältää omaisuusvakuutukset, toiminnan vakuu tukset sekä vastuuvakuutukset. Vakuutusmeklari on pyytänyt tarjoukset neljältä vakuutusyhtiöltä. Tarjouksen ovat jättäneet If, Pohjola, LähiTapiola ja Pohjantähti. Lä hi- Tapiola ei ole jättänyt tar jousta osasta 2. Esityslistan liitteenä on Novum Oy:n laatima tarjousvertailu sekä selvitys tarjousten arviointimenettelystä. Tarjouspyynnön valintaperus teiden arviointikriteerien mukaisesti Novum Oy suosittelee Pohjan täh den tarjousten hyväksymistä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisim mat Vakuutusyhtiö Pohjantähden tekemät osatarjoukset 1 ja 2. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen. Liitteet 55 Novum Oy:n selvitys tarjousten arviointimenettelystä / vakuutusmeklaripalvelut 56 Novum Oy:n tarjousvertailu / vakuutusmeklaripalvelut

13 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen v / /2013 Khall 171 Valmistelija: kunnanjohtaja Punkalaitumen kunnan vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa alijää mäi nen ve ro tu lo jen jäädessä noin euroa suunniteltua alemmal le ta sol le. Vuotta 2013 koskevan arvion mukaan sekä vero tuloja koskeva heik kenemi nen entisestään että erikoissairaanhoidon laskennallinen yli tys tulisi aiheuttamaan riskin jopa euron alijäämästä. Kunta hakee vuodelle 2013 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa talouden tasapainottamiseksi. Valtionosuuden korotuksen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Kunnanhallitus on linjannut talousarvion 2014 raameja käsitteleväs sä kokouksessaan tärkeimmistä talouden tasapainottamiskeinoista. Linjausten pohjalta kunnan johtoryhmä on valmistellut toteu tettavaksi vuosina seuraavia toimenpiteitä: - kunnallisveroa korotetaan 0,75 prosenttiyksikköä 20,50 %:iin, jol loin vuosittainen laskennallinen verokertymä kasvaa noin eu roa - kunta kartoittaa kiinteistöveron ulkopuolisia kiinteistöjä kampanjoin kiinteistöverokannan vahvistamiseksi - sivistystoimen osastokohtaisia toimintamenoja vähenne tään eurolla pääosin supistamalla tuntikehystä noin 5 % sekä järjes tele mäl lä virkoja eläkkeelle siirtymisten yhteydessä - kunta sopii Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimin ta-alueen palvelusopimuksessa vanhuspalveluita koskevan laitoshoidon siirtämisestä palveluasumisen piiriin, vaikutus euroa - kunta kartoittaa ja myy ylimääräisiä kiinteistöjään - kunta järjestelee uudelleen konsernirakenteen asun to-osakeyhtiöt vuosina 2014 ja Lisäksi kunnassa on käynnissä SITRA:n johtama henkilöstölähtöi sen kehittämisen hanke, jonka tuloksena kunnan koko henkilöstö tavoittelee kustannustehokkuudessa vuosittaista säästöä 500 euroa / työntekijä. Hankkeen vaikutukseksi kunnassa tavoitellaan noin eu roa vuodelle Talouden tasapainottamisohjelman vaikutusten arviointi on eritelty taloussuunnitelmavuosille liitteenä olevilla taulukoilla. Lisätietoja: kunnanjohtaja Lauri Inna, puh

14 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy ylämainitut keinot talouden tasapainottamisen toimenpiteiksi toteutettavina toimina. Keskustelun kuluessa esittelijä muutti esityksensä siten, että esitet tyihin toimenpiteisiin tehdään seuraava lisäys: Lisäksi kunta saattaa loppuun vuoden 2013 talousarvioon kirjatun kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmän muutoksen kustannustehokkaammaksi siirty mäl lä biopolttoaineeseen, vaikutus euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun esityksen. Liitteet 57 Talouden tasapainottamisohjelma

15 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen v / /2013 Khall 172 Valmistelija: kunnanjohtaja Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 30 mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Punkalaitumen kunnan talousarvion mukainen veropohjan kehitys on ollut sekä kunnallisveron että yhteisöveron osalta ennakoitua huomattavasti heikompi vuosina 2012 ja Samaan aikaan kunnalla on meneillään normaalia voimakkaampi investointien toteuttaminen mm. liikuntahallin perusparannuksen sekä laajan vesihuollon investointiohjelman muodossa. Myös perusterveydenhuollon kiinteistöjä kunnostetaan suunnitelmallisesti. Investointisuunnitelma vuodel le 2013 on 2 M euroa, vuodelle ,23 M euroa ja vuodelle ,4, M euroa. Lisäksi poistot toteutetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uuden suosituksen mukaisesti aiempaa suurempina, mikä vaikuttaa tulokseen heikentävästi. Kunta on joutunut nostamaan lyhytaikaista lainaa kuluneena vuonna 2 M euroa. Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa alijäämäinen verotulojen jäädessä noin euroa suunniteltua alemmalle tasolle. Vuotta 2013 koskevan arvion mukaan sekä verotuloja koskeva heikkenemi nen entisestään että erikoissairaanhoidon laskennallinen ylitys tulisi aiheuttamaan jopa euron alijäämän. Harkinnanvaraisen valtionosuuden saamisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Tämä ns. talouden tasapainottamisohjelma on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa (kts. edellinen pykälä) ja käsitellään kunnanvaltuustossa Hakemus toimitetaan esityslistan liitteenä. Lisätietoja: kunnanjohtaja Lauri Inna, puh Punkalaitumen kunta päättää hakea kuntien harkinnanvaraista valtionosuutta vuodelle 2013 valtiovarainministeriölle mennes sä toimitetun hakemuksen mukaisesti.

16 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen. Liitteet 58 Hakemus harkinnanvaraisen valtionosuuden saamiseksi Punkalaitumen kunnalle vuodelle 2013

17 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 173 Pirkanmaan maakuntajohtaja viranhaltijapäätös Rahoituspäätös / Punkalaitumen kunta / Punkalaitumen kunnan energiaomavaraisuushanke esiselvitysvaihe / Maakunnankehittämisraha. Teknisen toimiston vakuudet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän halli tuksen pöytäkirja Pöytäkirja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän halli tuksen pöytäkirja Pöytäkirja Talousarvion toteumavertailu on oheisma te ri aa li na. Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös Päätös tuesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajat kylille -hankkeelle on myönnetty hanketukea ,00 euroa. Hankkeen toteutusaika on Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje Valtionavustukset yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen. Valtiovarainministeriön päätös Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2013 ja päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäämisestä määrärahasiirron johdosta vuodelle Kun nan peruspalvelujen valtionosuudessa on vähennystä 129 euroa. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote , tilannekatsaus Punkalaitumen työttömyysaste oli heinäkuussa 8,8 %. Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Juha Kouvon yhdistelmäsikalan toiminnan laajentamiseen sekä biokaasulaitoksen rakentamiseen. Päätös on nähtävillä Nuorisotakuun seurantatilasto tammi-heinäkuulta Tau lukko on oheismateriaalina. Merkitään tiedoksi.

18 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Merkittiin tiedoksi.

19 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Ajankohtaiset suunnitteluasiat Khall 174 Valmistelija: kunnanjohtaja Kunnanhallituksen on tarkoituksenmukaista käydä keskusteluja ajankohtaisista suunnitteluasioista, jotka ovat lähiaikoina tulossa valmisteltaviksi ja erikseen päätettäviksi. 1. Ajankohtaiset elinkeinoasiat ja kasvanut tonttien kysyntä. 2. Tietoliikennehankkeen jatkaminen kunnassa. Lisätietoja: kunnanjohtaja Lauri Inna, puh Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa ajankohtaiset suunnitteluasiat ja käydyn keskustelun. Merkittiin tiedoksi.

20 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukielto ja sen peruste Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 170 HVaIL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati mus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Punkalaitumen kunta kunnanhallitus Vesilahdentie Punkalaidun Pykälät: , 170 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo ka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu nut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kun nan jäsen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puhelin /vaihde Telefaksi Sähköposti

21 Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/ Valitusaika Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, pykälät: Valitusaika: Valitusaika: Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatija omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valituksen voi toimittaa myö sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti lukien oikeudenkäyntimaksu on 90 euroa.

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17 Perusturvalautakunta 27.01.2015 Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot