Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen arviointi 7 Lappeenrannan kaupungin talouden kehitys 7 Tasetarkastelu 8 Lappeenrannan kaupungin henkilöstö 8 Kuluvan vuoden 2014 näkymät 8 Ympäristötekijät 8 Tuloksen muodostumisen ja toiminnan rahoitus 9 Kuntalain mukainen tuloksen käsittely 12 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta 13 Selonteko konserniohjauksen järjestämisestä 16 Laskelmat ja tunnusluvut Tuloslaskelma ja tunnusluvut 19 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 20 Tase ja tunnusluvut 21 Kaupungin kokonaistulot ja menot 23 Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut 24 Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 25 Konsernitase ja tunnusluvut 26 TOTEUTUMISVERTAILUT Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu 28 Käyttötalousosan yhteenveto toimialoittain 29 Käyttötalousosa Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja toteutuminen 31 Tuloslaskelmaosa 77 Investointiosa 78 Rahoituslaskelmaosa 81 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma 82 Rahoituslaskelma 83 Tase 84 Konsernituloslaskelma 86 Konsernirahoituslaskelma 87 Konsernitase 88 3

4 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 90 Tuloslaskelman liitetiedot 91 Taseen liitetiedot 93 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 98 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 100 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 101 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 104 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Organisaatiokaaviot 107 Konsernitilinpäätökseen otetut yhteisöt Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 110 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 110 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 114 Lappeenrannan kaupungin konserniyhteisöt 115 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy konserni 117 Lappeenrannan Energia Oy konserni 121 Lappeenrannan liiketoiminnat Oy konserni 125 Lappeenrannan Yritystila Oy konserni 132 Wirma Lappeenranta Oy 146 Williparkki Oy 150 Etelä-Karjalan jätehuolto Oy 154 Kiinteistö Oy Seniori Saimaa 158 Lappeenrannan teatterikiinteistö Oy 161 Saimaan Tukipalvelut Oy 164 Etelä-Karjalan Työkunto Oy 169 Saimaan Talous ja Tieto Oy 172 Etelä-Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä 176 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 180 Etelä-Karjalan liitto 183 LUETTELOT JA SELVITYKSET 187 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 190 4

5 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Lappeenrannan kaupungin tulos vuodelta 2013 on huomattavasti odotettua parempi. Tilikauden ylijäämäksi kirjattiin 2,3 miljoonaa euroa. Vuosikate nousi 24,8 miljoonaan euroon ja on parempi kuin minään vuonna vuoden 1997 jälkeen, jolloin kunnat siirtyivät liikekirjanpitoon. Kaupungin toimialat kantoivat tiukassa taloustilanteessa vastuunsa erinomaisen hyvin ja pysyivät alkuperäisissä talousarvioissaan. Kaupunginvaltuusto on päättänyt valtuustokauden mittaisesta talousohjelmasta, ja sen mukaisesti toimialat voivat suunnitella ja toteuttaa myös seuraavien vuosien toimintaansa varsin itsenäisesti. Yhdessä on myös sovittu, että mahdollista vuosittaista budjettialitusta voi käyttää seuraavana vuonna, kun taas vastaavasti ylitys on korvattava tulevassa toiminnassa. Kaupungin vuosikatteessa ei näy Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alijäämäinen tulos. Kaupungilla on nyt kuitenkin paremmat edellytykset kattaa sovitusti Eksoten kertyneet alijäämät tulevien vuosien aikana. Eksote on tehnyt talouden tasapainotusohjelman, johon Lappeenrannan kaupunki on omalta osaltaan sitoutunut. Tiukan talouskurin lisäksi hyvään kokonaistulokseen pääsemiseksi on tarvittu myös onnea: valtion maksamat vanhojen verovuosien tilityserät osuivat juuri viime vuoteen. Satunnaiset erät verotuksessa eivät ole toistuvia eivätkä veropohja ja valtionosuudet kasva samaa vauhtia menojen kanssa. Vaikka tasapainoinen tilinpäätös antaakin hyvän pohjan tulevaisuudelle, pysyviä muutoksia kaupungin talouteen saadaan vasta pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää jatkuvaa menojen tarkkailua jo tehdyn veronkorotuksen lisäksi. Investointeja on kohdistettu peruspalveluihin, kunnossapitoon sekä elinkeinoelämää edistäviin hankkeisiin. Investointitarpeet ovat kehittyvässä ja kasvavassa kaupungissa korkeat, joten lainaa jouduttiin hyvästä vuosikatteesta huolimatta ottamaan 16,4 miljoonaa euroa. Se on kuitenkin kolme miljoonaa vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Suurimmat investointikohteet olivat Kimpisen kampusalue, Lappeen koulu, Lauritsalan päiväkoti, Lyseon peruskorjaus, Kesämäen koulun peruskorjaus, Armilan sairaalan peruskorjaus, Joutsenon palvelukeskus, Joutsenon koulun teknisen työn tilat, Lauritsalan uimahallin peruskorjaus sekä erilaiset infrahankkeet kuten tonttitakuu, liikenneväylät ja VT 6:n perusparannus. Lappeenrannan elinkeinopoliittisena tavoitteena on uusien työpaikkojen luominen ja siihen perustuva asukasluvun kasvu. Asukasluvun kasvaessa ja palvelujen kysynnän lisääntyessä keskuskaupungin talouden tasapainottaminen on haasteellista, mutta pitkän aikavälin ennusteissa Lappeenrannan seudun kehitys näyttää positiiviselta. Aikavälillä Lappeenrannan kaupungin väkiluku kasvoi noin 660 henkilöllä, kun taas samaan aikaan koko Etelä-Karjalan maakunnan asukasluku väheni noin 650 henkilöllä. Vuonna 2013 toteutettu Lappeenrannan kaupungin talouden tasapainotusohjelman avoin ja läpinäkyvä laadinta oli valtakunnallisestikin uraauurtavaa työtä, josta otetaan nyt mallia muissa Suomen kunnissa. Vaikka talouden tasapainottamiseksi jouduttiin tekemään vaikeita päätöksiä, kuten sopeuttamaan lukiokoulutusta, avoin ja perusteltu valmistelu auttoi toimialoja ja asukkaita oivaltamaan tehtyjen toimenpiteiden tärkeyden kokonaistalouden näkökulmasta. Pitkän aikavälin taloussuunnittelulla pystymme luomaan kantavan pohjan Lappeenrannan tulevaisuudelle. Kiitän kaikkia suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuneita luottamushenkilöitä ja kaupungin henkilöstöä vuodesta Kimmo Jarva Kaupunginjohtaja 5

6 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Yleinen taloustilanne Yleinen taloustilanne jatkuu erittäin haasteellisena. Suomen BKT supistuu tänä vuonna ennusteiden mukaan 0,5 %. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kuluvan vuoden keskimääräinen inflaatio on 1,6 % ja ensi vuonna 2,1 %. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,3 prosenttiin. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa. Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä tasapainottamaan valtiontaloutta. Myös kuntatalous on alijäämäinen. Julkinen velka suhteessa BKT:hen uhkaa ylittää 60 prosentin viitearvon jo ensi vuonna. Kuntatalous Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Kuntien valtionosuuksia leikattiin viime vuonna yli 800 miljoonaa euroa. Verotuksen kertaluonteisten tuloerien lisäksi tulokseen on vaikuttanut kuntien oma-aloitteinen, tiukka taloudenpito. Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Osaltaan kuntien positiivista tulosta selittää kuntien toimintojen yhtiöittäminen, mikä ei toimenpiteenä sellaisenaan tuo lisää rahaa kunnille. Vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden 1997, mikä täytyy ottaa huomioon vertailtaessa 2013 lukuja niihin. Tilanteen parantuminen suhteessa edellisvuoteen ei siis merkitse talouspaineiden katoamista, vaan tuo kuntatalouden väliaikaisesti suunnilleen keskimääräiselle tiukalle tasolle. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Vuosikatteen riittävyys poistoihin nähden parani kaikissa kuntakokoluokissa. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate suhteessa poistoihin oli korkein asukkaan kunnissa, 115 prosenttia, ja alhaisin asukkaan kunnissa, 84 prosenttia. Poistot ovat siis edelleen yleisesti kunnissa nettoinvestointeja alhaisemmat. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Vaikka tilanne parantui edellisvuodesta, kuntien talouden sopeuttamispaineet eivät ole poistuneet. Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin tänä vuonna. KT Kuntatyönantajien joulukuussa 2013 tekemän kyselyn mukaan kunnat tulevat sopeuttamaan henkilöstömenoja noin 600 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Kuntaliiton hallituksen maaliskuun alussa linjaama kuntatalouden sopeutusohjelma sisältää ehdotuksia vero- ja maksupohjan laajentamiseksi, kunta-valtiosuhteen kehittämiseksi, 6

7 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi sekä investointien tukemiseksi. Maan hallituksen linjauksen mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä siten, että vuoden 2017 toimintamenot vähenevät miljardilla. Sanoista on päästävä tekoihin. Kaupunkikehityksen arviointi Vuonna 2013 Lappeenrannan kaupungin väkiluku kasvoi 219 henkilöllä asukasluvun ollessa vuoden lopulla asukasta. Yleinen talouskehitys on koko maassa ollut hidasta. Lappeenranta on suhteellisesti ottaen hieman keskimääräistä paremmassa tilanteessa. Työttömyysasteen kehityksessä on talouden taantuman johdosta jääty asetetuista tavoitteista. Lappeenrannan vuoden 2013 keskimääräinen työttömyysaste oli 12,9 %, kun se vuonna 2012 oli 11,9 %. Suurten kaupunkien vertailuryhmässä Lappeenrannan työttömyystilanne on kuitenkin keskimääräistä parempi lukuun ottamatta pääkaupunkiseutua. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut liki 1200 työttömään. Nuorisotyöttömiä oli joulukuussa 720. Kaupan ja matkailun aloilla on meneillään tai käynnistymässä useita suurinvestointeja, kuten Iso-Kristiinan laajennus, Citykorttelin, keskustan pysäköintitilojen sekä Ikea-Ikano - liikekeskuksen rakentaminen. Lappeenrannan matkailullinen vetovoima on ollut erinomainen. Venäläismatkailijat käyttivät vuonna 2013 Lappeenrannassa liki 280 milj. tuotteiden tai palvelujen ostoihin. Ruplan kurssin heikkeneminen voi kuitenkin johtaa tilapäiseen matkailijamäärien supistumiseen. Rauhan alue on yksi maamme voimakkaimmin kasvavista matkailualueista kokonaisinvestointien alueella noustessa jo n. 150 milj. euroon. Rauhaan on valmistunut mm. kauppakeskus Capri Angry Birds puistoineen, Atrenalin-seikkailupuisto, rantaravintola sekä golfkenttä. UPM rakentaa Kaukaan tehdasalueella uutta biodiesellaitosta. Investoinnin kokonaisarvo on 150 M ja se tulee valmistuessaan vuonna 2014 luomaan noin 50 uutta työpaikkaa tehdas-alueelle. Sisämaan suurin, 21 MW:n tuulivoimapuisto valmistui Muukonkankaalle kesällä Energia-alan osaamisesta yliopisto sai merkittävän kansainvälisen tunnustuksen, kun Skinnarilan Green Campus valittiin maailman vihreimmäksi kampusalueeksi Sekä yliopiston että Saimaan ammattikorkeakoulun vetovoima ja hakijamäärät kasvoivat. Molemmat korkeakoulut toimivat kansainvälisen koulutuksen tarjonnassa maamme edelläkävijöinä. Paroc Oy teki päätöksen lakkauttaa Lappeenrannan tehdasyksikkö. Noin 250 työntekijän vähenemä toteutuu asteittain vuosien aikana. Kaupungin ja Wirma Lappeenranta Oy:n elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tuloksena luotiin edellytykset yli 50 uuden yrityksen ja runsaan 100 uuden työpaikan syntymiselle. Kasvava osa yrityksistä on ulkomaalaisomisteisia. Merkittävimpänä esimerkkinä Joutsenossa on Cytomed Oy investoinut 17 milj. lääkealan tuotannollisiin tiloihin ja laitteisiin. EU- ja elinkeinohankkeiden tuloksista 2013 on valmisteltu erillinen julkaisunsa. Joulukuussa 2013 käynnistettiin koko maakunnan kattavan kuntarakenneselvityksen valmistelu. Lappeenrannan kaupungin talouden kehitys Vuosi 2013 oli talouden näkökulmasta odotettua parempi. Helpotus on kuitenkin vain tilapäinen, koska huomattavasti talousarviota parempi verotulokertymä johtuu useastakin kertaluonteisesta erästä, suurimpina niistä jako-osuuksien oikaisut ja tilitysuudistus, joka aikaisti ensimmäisen lisäveroerän tammikuulta joulukuulle. Toimintamenojen nettokasvu oli 2,4 prosenttia ja bruttomenojen kasvu ainoastaan 0,4 prosenttia. Lukua pienentää vuodelle 2012 osuneet kertaerät, mm. lomapalkkavarauksen muutoksen laskenta, joten vertailukelpoinen muutos ei ole noin pieni. Muutosta on selvitetty laajemmin tuloksen muodostumisteksteissä. Vuosikatetta kertyi 24,8 miljoonaa euroa, mikä oli 9,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Kaupungin investoinnit olivat vuonna 2013 edelleen tätä korkeammalla tasolla 39 miljoonaa euroa. Vuosikate kattoi nettoinvestoinneista 64 prosenttia. Vuosikate/poistot oli 113 prosenttia. Tulopohjan ja menotason välillä oli epäsuhta, mikä johti 16,4 miljoonan euron lisävelkaantumiseen. Kaupungin talouden kehitykseen vaikuttaa Eksoten maksuosuuden kehittyminen hyvin suurelta osin. Eksoten toiminnassa on edelleen suuria haasteita. Eksote-analyysi on tilinpäätöksessä omana kokonaisuutenaan. Kaupungin taloussuunnitelma tälle valtuustokaudelle perustuu siihen, että velkaantuminen katkaistaan vuonna Jo vuonna 2014 velkaantumisen tulee olla hyvin pientä. 7

8 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Tasetarkastelu Kaupungin taseen loppusumma on 569,2 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste 47,3 prosenttia (48,9 % ilman konsernitiliä), suhteellinen velkaantuneisuus 71,4 prosenttia (67,2 % ilman konsernitiliä) ja oma pääoma 267,1 miljoonaa euroa. Vapaata omaa pääomaa on alijäämiin käytettävissä enää 49,8 miljoonaa euroa. Lappeenrannan kaupungin henkilöstö Henkilöstöön liittyviä asioita tarkastellaan erillisessä henkilöstökertomuksessa vuodelta Kuluvan vuoden 2014 näkymät Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta kunnissa noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin tänä vuonna. Lappeenranta korotti kunnallisveroprosentin 21:een vuoden 2014 alusta. Olisi erittäin toivottavaa, että veropohjan laajeneminen ja menokehitys mahdollistaisivat veroprosentin laskemisen tulevina vuosina. Kaupunkilaisten palveluiden turvaaminen pitemmällä aikavälillä on kuitenkin mahdollista ainoastaan tasapainossa olevan talouden avulla. Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Sopimus muodostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen on (22 kk) ja toinen jakso (13 kk). Sopimuskorotus on keskimäärin 0,4 prosenttia. Vuoden 2013 tuloksista huolimatta kunnat ovat edelleen vakavien tosiasioiden edessä. Työvoimasta poistuu enemmän kuin saadaan tilalle, epävarmuus talouskehityksestä kasvaa ja velkaantuminen lisääntyy. Kuntasektorin tulee vastata haasteisiin ja keinoina on tuotu esille kestävyysvajeeseen vaikuttaminen, tuottavuuden parantaminen, palvelurakenteisiin vaikuttaminen, työurien pidentäminen ja Suomen historian mittavin kuntarakenneuudistus. Eri rakenneuudistusselvitykset ovat olleet meneillään jo melko pitkään. Päättäjiltä näyttää puuttuvan rohkeutta ja riittävää yksimielisyyttä toteuttaa uudistuksia, jotka eivät ole kaikkien mieleen. Velkaantumiskehitys on Suomen julkissektorilla niin kuin Lappeenrannallakin sitä luokkaa, että taloussuunnitelman puitteissa on pysyttävä. Tulevasta lainsäädännöstä riippumatta kaupungin on jatkettava ja entisestäänkin tehostettava menojen hillintää kaikilla mahdollisilla keinoilla. Myös verotulopohjaan vaikuttamisessa siinä määrin kuin se on kaupungin omissa käsissä, täytyy olla aktiivinen. Kaupungin talouden hallinnassa on erityisen suuri merkitys Eksoten menokehityksellä. Sosiaali- ja terveyspiirin on pystyttävä järjestämään palvelut kilpailukykyisellä tavalla siten, että kustannustason nousu jää maan vastaavan toiminnan keskiarvon alapuolelle. Valtakunnalliset rakennemuutokset toivottavasti tukevat myös Eksoten kokonaisvaltaista toimintaa. Korot ovat olleet jo pitkään ennätyksellisen matalalla ja lievää nousua on ennustettu jo pitkään. Lappeenranta 2028 strategian talous- ja palvelurakenneohjelmalla on nivottu yhteen hyvinvointi-, kaupunkirakenne-, elinkeino ja venäjä-ohjelmat ja luotu pohja toiminnallisesti ja taloudellisesti tasapainoiselle Lappeenrannan kuntapalveluiden järjestämiselle. Ympäristötekijät Ilmasto-ohjelman toteuttaminen Kasvihuonekaasupäästöjen alentamiseen tähtäävän ilmastoohjelman toimenpiteiden valmistelu on jatkunut edelleen. Kaukaan Voima Oy:n biopolttoaineiden osuus on kasvanut edelleen laskien Lappeenrannan Energia Oy:n kaukolämmön ominaispäästöjä. Lappeenrannan kaupungin tilakeskus on jatkanut Kuntien Energiasäästösopimuksen toimenpiteitä ja toiminta on edellä aikataulustaan. Etelä-Karjalan Energianeuvontahanke on jatkunut Lappeenrannan kaupunki on valmistelut joukkoliikenteen muutosta joka tapahtuu v Lappeenrannan kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuutta ovat alhaisemmat verrattuna useisiin saman kokoisiin kaupunkeihin. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat kuitenkin korkeita. Näiden kasvun taittumiseen tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Lappeenrannassa tapahtui paljon positiivisia asioita ilmasto- ja energiarintamalla, minkä vuoksi Lappeenrannan kaupunki osallistui vuoden lopulla WWF:n EARTH HOUR City Challenge kilpailuun ja ylsi 14 parhaan kaupungin joukkoon. Pilaantuneet maa-alueet Uusia pilaantuneen maaperän kohteita on edelleen ilmaantunut. Pilaantuneita maa-alueita on myös kunnostettu v mm. tulevan IKEA-IKANO:n tontin alueella. Lampikankaan taimitarhan alueelle on tehty maaperän riskiarvio. Lampikan- 8

9 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA kaan alueella ei ole todettu olevan terveysriskiä. Kuitenkin on mahdollista, että pilaantuminen aiheuttaa ylimääräistä kunnostustarvetta, joka realisoituu v Vastuukysymykset ovat vielä avoimia. Vesistöjen kunnostus Pien-Saimaan kunnostustoimenpiteet olivat merkittävässä vauhdissa. V toteutettiin haja-asutuksen jätevesineuvontaa, PISA 2013 hanketta ja hoitokalastusta. Kivisalmen pumppaamon rakentamistyöt käynnistyivät. Kosteikkoja rakennettiin yli 15 kpl. Haapajärven kunnostamisen haasteet ovat aiheuttaneet lisätöitä mm. järven vesikasviston niiton osalta. Luonnonsuojelu Uusia kaupungin omistamia kohteita ei ole perustettu v aikana, mutta METSO-suojelu-ohjelman valmistelu on ollut käynnissä. Muuten luonnonsuojelua on toteutettu varauksina maankäytön suunnittelun yhteydessä. Tulevia haasteita Lappeenrannan kaupungin (Lappeenrannan Energia Oy:n) jätevesiratkaisu on edelleen YVA menettelyssä. YVAmenettelyn arvioidaan valmistuvan alkusyksystä TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 9

10 TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 7,3 prosenttia. Lappeenrannan kaupungin verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 7,3 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet nousivat 3,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja olivat talousarviossa ennakoidun suuruiset. Milj Kunnallisvero 211,1 217,6 230,4 Kiinteistövero 13,7 16,6 17,9 Yhteisövero 16,1 13,2 17,2 Yhteensä 240,9 247,4 265,5 Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on menojen katteena 6,3 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden myyntituottoja. Tulot sisältyvät konsernijohdon ja teknisen toimen tuottoihin. Suurimmat erät ovat Technopolis-tontin myynti sekä konsernin sisäiset kaupat Asuntopalvelu Oy:lle, Energia Oy:lle ja Yritystila Oy:lle. Kauppojen toteutuminen vuoden 2013 puolella oli epävarmaa, joten valtuusto alensi tulotavoitetta 3,7 miljoonaa euroa, mutta tätä tulotavoitteen muutosta ei loppujen lopuksi olisi tarvittukaan. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä luovutti Lappeenrannan kaupungin osuuden Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista kaupungille ja omaisuusjärjestelystä tuli tuottoa tuloslaskelmaan 1,2 miljoonaa euroa. Toimialat viestivät vuoden mittaan pienehköistä määrärahaylitysuhista, mutta lisämäärärahoja toimialojen käyttötalousmenoihin ei loppujen lopuksi tarvittu. Valtuusto myönsi lisämäärärahat Energiasta aiheutuviin eläkemaksuihin, 0,9 miljoonaa euroa, sekä NREP:n hinnanalennukseen, 0,5 miljoonaa euroa, joiden kate on rahoitustuotoissa. Poistosuunnitelma päivitettiin lähtien ja uudet suunnitelmanmukaiset poistot ovat 17 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän lisäksi kiinteistömassan arvoa päivitettiin tekemällä 4,9 miljoonan euron lisäpoistot rakennusten arvon saamiseksi oikealle tasolle. Poistojen yhteissumma, 21,9 miljoonaa euroa, on edelleen huomattavasti alle nettoinvestointien, 39 miljoonaa euroa. Kaupungin investointitason on kuitenkin määrä laskea huomattavasti taloussuunnittelukaudella. Kaupungin menorakenne painottuu organisaatiomuutoksista johtuen henkilöstömenojen sijasta ostopalveluihin. Toimintatuotot kasvoivat yhteensä 2,1 prosenttia. Toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna vain 0,4 prosenttia. Toimintakate eli nettomenot kasvoivat 2,4 prosenttia. Palkkamenot pienenivät 0,5 prosenttia, mutta suurin tekijä tässä on lomapalkkavarauksen suuri muutos 2012 palkkame- 10

11 TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS noissa (kuntajaoston laskentaohjeen muutos) ja verrokkipohjan muutkin poikkeukselliset kertaerät. Palkkamenot kasvoivat vuonna 2013 edellisestä vuodesta lomapalkkavaraus eliminoiden 1,2 prosenttia ja sen lisäksi 2012 alkuvuoden 150 euron kerta-erä eliminoiden 1,6 prosenttia. Työehtosopimukset nostivat palkkoja noin 2 prosenttia, joten kaupungin henkilöstömenokasvu jäi jonkin verran sen alle. Eläkekulut kasvoivat peräti 7,2 prosenttia eläkemenoperusteisten maksujen poikkeuksellisen kasvun vuoksi. Erillinen henkilöstökertomus analysoi henkilöstömenojen kokonaisuutta tarkemmin. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut eli maksuosuus Eksoten palveluista kasvoi 3,3 prosenttia. Kaupungin muut palvelujen ostot pienenivät 6,1 prosenttia. Avustuksissa ja tarvikeostoissa kulut olivat 2,3 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Palkkamenojen sopimuskorotuksia pienempi kasvu sekä muiden kuin Eksotelle menevien palveluostojen sekä aine- ja tarvikekulujen pieneneminen osoittaa käännettä tosiasioiden tunnustamiseen ja tarkempaan taloudenpitoon. Tällä tiellä tulee jatkaa vieläkin prosesseja suoraviivaistaen. Korkotaso oli poikkeuksellisen matala edelleen koko vuoden 2013 ja korkokulut olivat vain hieman suuremmat kuin edellisenä vuonna. Korkokulut ja korkosuojaukset yhteensä alittivat talousarvion 0,3 miljoonaa euroa. Muissa rahoitustuotoissa on Lappeenrannan Energian kaupungille maksamaa osinkoa 2,5 milj. euroa. Kaupungin vuosikate oli 24,8 miljoonaa euroa. Kaupungin vuosikatteella rahoitettavat investoinnit olivat nettomääräisenä 39 miljoonaa euroa. Suurimmat kohteet olivat kasvatus- ja opetustoimen peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointeja (Lyseo, Kimpinen ja päiväkodit Pallossa ja Joutsenossa), yhteensä 12,5 milj. euroa, Lauritsalan uimahalli ja Armilan keskusterveysasema). Suuria investointeja olivat lisäksi Ikean tontin investoinnit 6,3 miljoonaa euroa sekä Kivisalmen pumppaamo. Talonrakennusinvestoinnit olivat yhteensä 17,2 milj. euroa ja yhdyskuntatekniikan investoinnit 4,8 milj. euroa. Tulorahoituksella pystyttiin kattamaan 64 prosenttia kaupungin investoinneista. Kaupungin lainamäärä oli vuoden vaihteessa 218,8 milj. euroa eli euroa/asukas. Kaupungin lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 16,4 miljoonaa euroa eli 8,1 prosenttia. Suomen kuntasektorin keskimääräinen lainakanta/asukas on ennakkotietojen mukaan noin euroa/asukas ja kokonaislainakanta kasvoi 13 prosenttia, samaa tahtia kuin edellisenäkin vuonna. Investointisuunnitelma tälle valtuustokaudelle laskee kaupungin investointitasoa, koska vuosien investointitasoon kaupungilla ei ole jatkossa missään nimessä varaa. Talouden tasapainottamisen on määrätietoisesti jatkuttava koko taloussuunnitelmakaudella ja strategiakaudella. Kaupungilla ei ole mitään muuta keinoa pysyä taloudellisesti kestävän kehityksen uralla kuin elää tulojensa mukaan. Tarvitaan kuntarakenteiden ja palvelurakenteiden uudistamista, omaa toimintojen priorisointia ja tehostamista, mutta toisaalta uusia rahoitusrakenteita koko valtakunnan tasolla. Kaupunki on entistä enemmän palvelujen tilaaja, mitä osaamista täytyy kaupungin organisaatiossa olla riittävästi. 11

12 KUNTALAIN MUKAINEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain 69 :n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Hyväksyttäväksi esitetyssä tilinpäätöksessä tilikauden tulos on ,49 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelyksi seuraavaa: kirjataan investointeihin liittyvää poistoeron vähennystä ,75 euroa kirjataan varausten muutos ,97 euroa Lappeenrannan kaupungin tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2013 jää edellä mainittujen kirjausten jälkeen ,77 euroa, joka siirretään edellisten vuosien ylijäämään. 12

13 SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNAS- TA Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on tuottaa johdolle kohtuullinen varmuus kaupungin toiminnan lainmukaisuudesta, varojen turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta. Lappeenrannan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ohjaavat hallintosääntö, taloussääntö, tarkastussääntö, riskienhallintaohjelma, kaupunginhallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan yleisohje sekä muut johdon antamat toimintaohjeet. Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginjohtaja ja kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta omilla vastuualueillaan. Tilivelvollisilla on asiasta erityinen vastuu. Kaupunginhallituksen selonteko perustuu toimialojen laatimiin selontekoihin sekä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen arviointi- ja tarkastustietoihin. Sisäisen valvonnan selonteon sisältö ohjeistettiin tilinpäätösohjeessa ja arvioinnin tukena toimialat ovat käyttäneet mm. tilinpäätösohjeen liitteenä olevaa itsearviointilomaketta. Toimialoja pyydettiin arvioimaan omaa sisäisen valvonnan tasoaan asteikolla hyvä/tyydyttävä / ei hyväksyttävä. Lisäksi toimialoja pyydettiin ilmoittamaan onko merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita todettu sekä parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset asiat. Toimialojen selonteoissa esitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeiset kehittämiskohteet koskivat johtamisjärjestelmän ja työntekijöiden vastuiden selkeyttämistä, riskien raportoinnin kehittämistä, tulostavoitteiden saavuttamisen palkitsemista, kaupunkikonsernin sisäisten palvelusopimusten laadun ja muun toteutumisen arviointia, määräaikaisen henkilöstön oikeaa mitoitusta sekä itsearviointimenetelmien kehittämistä. Selonteoissa sisäisen valvonnan todettiin olevan pääosin hyvällä tasolla ja merkittäviä sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan puutteita ei ole todettu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut sekä tehtävät on määritelty konsernitasolla vastaamaan kuntalain muutoksia. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupunginhallituksen tiedossa ei ole lakisääteisten tehtävien laiminlyöntejä tai muutoin lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus. Lappeenrannan kaupunkia vastaan on ollut vireillä kanne, jossa yksittäinen määräaikainen työntekijä on vaatinut työsuhteensa katsomista toistaiseksi voimassa olevaksi. Kouvolan hovioikeus on antamassaan tuomiossa todennut, että työsuhdetta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana lukien. Asialla on ollut kaupungin kannalta suuri periaatteellinen merkitys. Tuomion antamisen jälkeen asiasta on neuvoteltu ja siinä on saavutettu sovinto. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muualla toimintakertomuksessa. Keskeiset poikkeamat talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä niiden johdosta mahdollisesti suoritetut toimenpiteet on esitetty kunkin toimialan ja toimintayksikön kohdalla. Kuntalain 71 :n mukaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa arvioi myös tarkastuslautakunta antamassaan arviointikertomuksessa. Kaupungin johtoryhmässä on hyväksytty talousarvion yksityiskohtaisten perusteluiden ja sitovien tavoitteiden vastuutus. Tavoitteiden ja Lappeenranta 2028 strategian toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle/valtuustolle puolivuotiskatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian raportoinnissa koko kaupungin tasolla on otettu käyttöön IMStyökalu. Valtuusto on tehnyt periaatepäätöksen käyttötalouden tasapainotusohjelmasta vuosille Johtamista ja raportointia tukevien tietojärjestelmien kehittämistä tulee jatkaa edelleen. Kuluvan vuoden aikana konserniohjausta on edelleen vahvistettu ja Eksote kuntayhtymän kanssa on kehitetty yhteistyötä, raportointia ja samoin Lappeenrannan kaupungin omistajaohjausta. Näihin eli talousseurannan kehittämiseen ja Eksoten omistajaohjauksen parantamiseen, Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on antanut viranhaltijoita ohjaavat toimintaohjeet. Kaupunginhallituksen johtosääntö ja kaupungin konserniohje on päivitetty valtuustossa Kaupunkikonsernin luotto- ja maksukorttiohje sekä edustus-, neuvottelu- ja kokouskulujen hyväksymisohje on päivitetty. Matkustamista koskevan ohjeen sekä kaupunkikonsernin hyvän hallinnon ohjeistuksen päivitys ovat työn alla. Konsernijaosto on hyväksynyt yksityiskohtaisen kuvauksen omistajaohjauksen 13

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Konsernijohtaminen. Tulevaisuusfoorumi Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1

Konsernijohtaminen. Tulevaisuusfoorumi Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1 Konsernijohtaminen Tulevaisuusfoorumi 6.5.2014 Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1 Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa Lappeenrannan kaupungin konserniohje (kohta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Yhtymähallituksen 26. päivänä elokuuta 2013/ 175 hyväksymä 1.10 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN KONSERNIOHJEET 1.10.2013 LUKIEN 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05 KONSERNIOHJAUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. KONSERNIOHJAUSSÄÄNNÖN TARKOITUS Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa.

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot