Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen"

Transkriptio

1 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:6 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Lausuntotiivistelmä

2 OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:6 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008

3 ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeusministeriö Helsinki

4 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Päivi Saukonoja Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Lausuntotiivistelmä Julkaisun osat Tiivistelmä Työryhmä luovutti mietintönsä (työryhmämietintöjä 2007:12) käräjäoikeusverkoston kehittämiseksi oikeusministeriölle. Uudistuksen tavoitteena on muodostaa nykyistä suurempia käräjäoikeuksia, joissa on paremmat mahdollisuudet kehittää henkilökunnan osaamista ja ammattitaitoa, parantaa käräjäoikeuksien kilpailukykyä mielekkäinä työpaikkoina sekä huolehtia tehtävien ja resurssien tasaisemmasta jakautumisesta. Myös valtion tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset edellyttävät isompien yksikköjen muodostamista. Uudistuksen jälkeen käräjäoikeusverkosto olisi maakuntapohjainen siten, että jokaisessa maakunnassa olisi 1-3 käräjäoikeutta ja väestömäärä noin asukasta. Muutamaan käräjäoikeuteen jäisi pääkanslian lisäksi sivukanslia ja/tai istuntopaikkoja pitkien välimatkojen vuoksi. Lausuntoa pyydettiin yleisten tuomioistuinten ohella, 58 eri viranomaiselta ja yhteisöltä sekä 274 kunnalta. Lausunnon antoivat kaikki yleiset tuomioistuimet, 48 viranomaista/yhteisöä sekä 200 kuntaa. Enemmistö lausunnonantajista piti työryhmän ehdotusta perusteltuna ja hyväksyttävänä. Maakuntapohjaisuuden ohella tärkeinä perusteina uudelle tuomiopiirijaolle pidettiin myös sidosryhmäyhteistyön sujuvuutta siten, että tulevien käräjäoikeuksien tuomipiirit noudattaisivat syyttäjälaitoksen paikallisorganisaation, poliisilaitoksen ja ulosottovirastojen aluejakoa. Tuomiopiirien perusteita arvioitaessa tärkeitä seikkoja olivat myös kuntien yhteistoiminta-alue, ruotsin kielen asema, yhtenäinen talousalue, asukkaiden asioimissuunta ja työssäkäyntialue. Toisaalta sivukanslioita pidettiin ristiriitaisena uudistuksen tuottavuus- ja tehokkuustavoitteiden kanssa sekä hankalana johtamisen ja työtehtävien tasaisen jakautumisen kannalta. Huolta kannettiin myös kansalaisten oikeusturvan kannalta tärkeiden oikeusapupalveluiden säilymisestä, jos uudistuksen myötä myös asianajotoimistoja siirtyy pois nykyisiltä käräjäoikeuspaikkakunnilta. Useat lausunnonantajat kiinnittivät huomiota kansalaisten kielellisten oikeuksien toteutumiseen. Ehdotuksen mukaan kaksikielisissä käräjäoikeuksissa ruotsin kielen asemaa parannetaan asioimiskielenä erillisillä kieliosastoilla ja tuomareille sekä muulle henkilökunnalle asetettavilla kielitaitovaatimuksilla. Tuomioistuinten lausunnoissa tuotiin esille henkilöresurssien riittävyyden ja muutosjohtamisen tukemisen ohella se, että yksikkökoon suurentamisen lisäksi jatkossa tarvitaan myös muita toimenpiteitä erikoistumisen tukemiseksi ja painopisteen siirtämiseksi käräjäoikeuteen. Avainsanat: (asiasanat) oikeuslaitos Muut tiedot tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) OM 8/31/2007, OM040:00/2007 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2008:6 Kokonaissivumäärä Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN (nid.) (PDF) Luottamuksellisuus julkinen

5 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Päivi Saukonoja Typ av publikation Sammandrag av utlåtandena Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) Utveckling av tingsrättsnätet. Sammandrag av utlåtandena (Käräjäoikeusverkoston kehittäminen. Lausuntotiivistelmä) Publikationens delar Referat Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande (arbetsgruppsbetänkande 2007:12) om utveckling av tingsrättsnätet till justitieministeriet den 15 oktober Syftet med reformen är att bilda större tingsrätter med bättre möjligheter att utveckla personalens kompetens och yrkesskicklighet, förbättra tingsrätternas konkurrenskraft som meningsfulla arbetsplatser samt sörja för att uppgifterna och resurserna fördelas jämnare. Också statens produktivitets- och effektivitetskrav förutsätter att det bildas större enheter. Efter reformen skulle det finnas 1-3 tingsrätter i varje landskap och invånarantalet i varje tingsrätts domkrets skulle uppgå till ca På grund av långa avstånd skulle vissa tingsrätter dock fortfarande utöver huvudkansliet ha ett filialkansli och/eller sammanträdesplatser. Utlåtanden begärdes av domstolarna, 58 olika myndigheter och organisationer samt 274 kommuner. Utlåtanden inkom från alla allmänna domstolar, 48 myndigheter/organisationer samt 200 kommuner. Största delen av remissinstanserna ansåg att arbetsgruppens förslag var motiverat och godtagbart. Både det att domkretsindelningen skulle grunda sig på landskapsgränserna och att samarbetet med intressentgrupperna skulle bli smidigare, eftersom tingsrätternas domkretsar skulle följa distriktsindelningen i åklagarväsendets lokalorganisation, polisväsendets och utsökningsverket, ansågs utgöra viktiga grunder för den nya domkretsindelningen. Andra viktiga grunder vid bedömningen av domkretsarna var kommunernas samarbetsområden, svenska språkets ställning, ett gemensamt ekonomiskt område, var invånarna sköter sina ärenden och pendlingsregioner. Å andra sidan ansågs filialkanslier strida mot reformens produktivitets- och effektivitetsmålsättningar och vara problematiska med tanke på ledningen och en jämn fördelning av uppgifterna. Remissinstanserna var också oroliga för möjligheterna att bevara de rättshjälpstjänster som är viktiga för medborgarnas rättssäkerhet, om reformen medför att också advokatbyråer flyttar bort från nuvarande tingsrättsorter. Flera av remissinstanserna fäste uppmärksamhet vid tillgodoseendet av medborgarnas språkliga rättigheter. Enligt förslaget ska svenska språkets ställning som kontaktspråk förbättras i tvåspråkiga tingsrätter genom att inrätta särskilda språkavdelningar och genom att ställa språkkunskapskrav för domarna och den övriga personalen. I domstolarnas utlåtanden framhävdes, utöver behovet av tillräckliga resurser och förändringsstyrning, att det i framtiden behövs även andra åtgärder än bildandet av större enheter för att stöda specialisering och för att flytta över tyngdpunkten till tingsrätterna. Nyckelord Rättsväsendet Övriga uppgifter OM 8/31/2007, OM040:00/2007 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Utlåtanden och utredningar 2008:6 Sidoantal Distribution Justitieministeriet Språk finska ISSN Pris Förlag Justitieministeriet ISBN (häft.) (PDF Sekretessgrad Offentlig

6 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Taustaa Lausunnot työryhmän mietinnöstä YHTEENVETO LAUSUNNOISTA Yleistä Käräjäoikeuksien toimipaikat Sivukansliat Kielellisten oikeuksien toteutuminen Henkilöstön määrä ja rakenne Tuomareiden erikoistuminen Oikeusapu ja oikeudellinen neuvonta Tuottavuus Uudistuksen toimeenpano YLEISET KANNANOTOT Korkein oikeus Suomen Tuomariliitto ry Julkiset oikeusavustajat ry, Suomen Oikeusapulakimiehet ry ja Suomen Asianajajaliitto Syyttäjät ja Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry Suomen Lautamiehet ry ja Suomen Haastemiehet ry Suomen Kuntaliitto Suomen Lakimiesliitto Valtiovarainministeriö YKSITYISKOHTAISET KANNANOTOT KÄRÄJÄOIKEUSPIIREITTÄIN Ahvenanmaan käräjäoikeus Espoon käräjäoikeus Helsingin käräjäoikeus Hämeenlinnan käräjäoikeus Joensuun käräjäoikeus Jyväskylän käräjäoikeus Kajaanin käräjäoikeus Kouvolan käräjäoikeus Kuopion käräjäoikeus Lahden käräjäoikeus Lappeenrannan käräjäoikeus Lapin käräjäoikeus Lohjan käräjäoikeus Mikkelin käräjäoikeus Oulun käräjäoikeus Porin käräjäoikeus Porvoon käräjäoikeus Rovaniemen käräjäoikeus Seinäjoen käräjäoikeus Tampereen käräjäoikeus Turun käräjäoikeus Tuusulan käräjäoikeus Vaasan käräjäoikeus Vantaan käräjäoikeus Ylivieskan käräjäoikeus...75

7 2 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Oikeusministeriö asetti 16 päivänä helmikuuta 2007 työryhmän käräjäoikeusverkoston kehittämiseksi. Työryhmän asettamisen taustalla oli monissa yhteyksissä esille tullut tarve muodostaa nykyistä suurempia käräjäoikeuksia. Isommissa yksiköissä on muun muassa paremmat mahdollisuudet kehittää henkilökunnan osaamista ja ammattitaitoa, parantaa käräjäoikeuden kilpailukykyä ja huolehtia tehtävien ja resurssien tasaisemmasta jakautumisesta. Lisäksi tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset edellyttävät isompien yksiköiden muodostamista. Henkilökohtaisen asioinnin tarve käräjäoikeuksissa on vähentynyt ja vähenee muun muassa sähköisen asioinnin lisääntymisen ja sen vuoksi, että kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät Maanmittauslaitokselle. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston kehittämiseksi maakuntapohjaiseksi siten, että jokaisessa maakunnassa olisi 1-3 käräjäoikeutta. Tällöin käräjäoikeuden väestönmäärä olisi noin asukasta. Tämä merkitsisi käräjäoikeuksien lukumäärän vähenemistä noin puoleen nykyisestä. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus käräjäoikeuksien mahdollisista sivutoimipisteistä ja arvioida istuntopaikkojen tarve, toimitilatarpeet ja henkilöstörakenne. Lisäksi tuli arvioida uudistuksen kustannus- ja tuottavuusvaikutuksia. Vielä työryhmän tuli tehdä ehdotus siitä, kuinka kielelliset oikeudet turvataan. 1.2 Lausunnot työryhmän mietinnöstä Lausuntoa pyydettiin yleisten tuomioistuinten ohella, 58 eri viranomaiselta ja yhteisöltä sekä 274 kunnalta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus antaa lausunto. Lausunnon antoivat kaikki yleiset tuomioistuimet, 48 viranomaista/yhteisöä sekä 200 kuntaa. Työryhmämietinnöstä pyydettynä lausuntona antoivat seuraavat tahot *- merkittyjä lukuun ottamatta: Korkein oikeus Hovioikeudet Käräjäoikeudet Suomen Kuntaliitto Maakuntien liitot lukuun ottamatta Itä-Uudenmaan liitto * Lapin liitto * Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö/Poliisiosasto * Valtion aluejakoneuvottelukunta/sisäasiainministeriö Lääninhallitukset: Etelä-Suomen lääninhallitus * Itä-Suomen lääninhallitus Lapin lääninhallitus * Länsi-Suomen lääninhallitus Länstyrelsen på Åland

8 3 Oulun lääninhallitus Valtakunnansyyttäjän virasto Syyttäjänvirastoista: Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Kaakkois-Suomen syyttäjänvirasto Kanta-Hämeen syyttäjänvirasto Keski-Suomen syyttäjänvirasto Pirkanmaan syyttäjänvirasto Pohjanmaan syyttäjävirasto Varsinais-Suomen syyttäjänvirasto Oikeusaputoimen johtajista, Helsinki, Kouvola, Rovaniemi ja Vaasa Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry, Personalföreningen vid justitieförvaltningen PJF rf * Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry Suomen Asianajajaliitto r.y. Finlands Advokatförbund r.f. Suomen Haastemiehet JHL ry, Finlands stämningsmän JHL rf Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry, Finlands Polisorganisationers Förbund rf Suomen Syyttäjäyhdistys ry Suomen Kihlakunnanvoudit ry, Häradsfogdarna i Finland ry Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry * Julkiset Oikeusavustajat ry Suomen Lautamiehet ry, Finlands Nämndemän rf Suomen lautamiesliitto SLL ry, Finlands Nämndemannaförbund FNF rf * Svenska Finlands folkting Suomenruotsalaiset kansankäräjät Seuraavat kunnat ja kaupungit: Akaa Alahärmä Alajärvi Alastaro * Alavus Anjalankoski Artjärvi * Askola Aura Dragsfjärd Elimäki Enonkoski Eura * Eurajoki Evijärvi Forssa Humppila Hyvinkää Hämeenkyrö * Haapajärvi Haapavesi Hailuoto * Halikko * Halsua Hamina Hankasalmi Hanko Harjavalta * Hartola * Haukipudas * Hausjärvi Heinola Heinävesi Himanka Honkajoki * Houtskari

9 4 Huittinen Hämeenlinna Ii * Iisalmi Iitti Ikaalinen Imatra Iniö Inkoo Isojoki Jaala * Janakkala Jokioinen * Joroinen Joutseno Juankoski Jurva * Juuka * Juupajoki * Juva Jämijärvi * Jämsä Jämsänkoski Kaavi Kalajoki Kangasala Kangasniemi * Kankaanpää Kannonkoski * Kannus Karijoki Karjaa Karstula * Karttula * Karvia Kaskinen Kauhajoki Kauhava Kaustinen Keitele Kemi Kemijärvi Keminmaa Kemiö Kempele Kerimäki Kestilä Kihniö Kiikala * Kiikoinen Kiiminki * Kinnula * Kirkkonummi Kisko * Kiukainen * Kiuruvesi Kivijärvi Kokemäki Kokkola Kolari Konnevesi Korpilahti Korppoo * Korsnäs Kortesjärvi Koski TL * Kotka Kristiinankaupunki Kruunupyy Kuhmalahti Kuhmoinen Kurikka * Kustavi Kuusamo Kuusankoski Kuusjoki * Kylmäkoski * Kyyjärvi * Kälviä Kärsämäki Köyliö * Laitila Lapinjärvi * Lapinlahti Lappajärvi Lappi * Lapua Larsmo Lavia Lehtimäki Lemi* Leppävirta Lestijärvi Lieksa Liljendal Liminka *

10 5 Lohtaja Loimaa Loppi Loviisa * Lumijoki Luumäki * Maalahti Maaninka Marttila * Mellilä Merijärvi Miehikkälä * Mouhijärvi * Muhos * Mustasaari Muurame Muurla * Mynämäki Mäntsälä Mäntyharju Nauvo * Nilsiä Nivala Nurmes Nurmijärvi Närpes Oravainen Orimattila * Oripää Orivesi Oulunsalo Parainen Parikkala * Parkano Pedersören kunta Pelkosenniemi Pello Perho Pernaja Perniö * Pertteli * Pertunmaa * Pieksämäki Pielavesi Pietarsaari Pihtipudas Piippola Pohja Pornainen Pudasjärvi Pukkila * Pulkkila Punkaharju Punkalaidun * Puumala * Pyhtää * Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Pyhäranta * Pylkönmäki * Pälkäne Pöytyä Raahe Rantasalmi Rantsila Rauma Rautalampi Rautavaara Rautjärvi * Reisjärvi Riihimäki * Ruokolahti * Ruotsinpyhtää Ruovesi * Saarijärvi Salla Salo Savitaipale Savonlinna Savonranta Savukoski Siikajoki Siilinjärvi Simo * Siuntio Soini Somero Sonkajärvi Sulkava Suodenniemi * Suomenniemi Suomusjärvi * Suomussalmi Suonenjoki

11 6 Sysmä Säkylä * Särkisalo * Taipalsaari * Taivalkoski Taivassalo Tammela Tammisaari Tarvasjoki Tervo Tervola Teuva Toholampi Tornio Tyrnävä * Töysä Ullava * Urjala * Utajärvi Uusikaarlepyy * Uusikaupunki Vaala Valkeakoski Valkeala Valtimo * Vammala Vampula Varkaus Varpaisjärvi Vehmaa Vesanto Veteli Vieremä Vihanti Viitasaari Vilppula * Vimpeli Virolahti Västanfjärd Vöyri-Maksamaa Ylihärmä Yli-Ii * Ylikiiminki Ylitornio Ylivieska Ylämaa * Yläne Ypäjä * Äetsä * Ähtäri Äänekoski Lisäksi lausunnon antoivat: Alfred Kordelinin säätiö Asianajotoimisto Martti Kainulainen Oy/ Heinolassa toimivat asianajajat Kemi-Tornion käräjäoikeudessa toimivat asianajajat Kokkolassa toimivat asianajajat Oulun Eteläisen aluekeskusohjelma Rovaniemen käräjäoikeuden käräjäsihteerit Saarijärven-Viitasaaren seutukunta Suomen Oikeusapulakimiehet Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

12 7 2 YHTEENVETO LAUSUNNOISTA 2.1 Yleistä Enemmistö lausunnonantajista piti työryhmän mietintöä käräjäoikeuksien kehittämistarpeesta keskeisiltä osiltaan perusteltuna ja hyväksyttävänä Työryhmän ehdotus siitä, että muodostettavien käräjäoikeuksien tuomiopiirit noudattaisivat maakuntajakoa katsottiin pääasiassa perustelluksi. Tämä sen vuoksi, että käräjäoikeuksien kanssa yhteistyötä tekevät organisaatiot, kuten syyttäjälaitoksen paikallisorganisaatiot, poliisilaitokset ja ulosottovirastot noudattavat pääosin samanlaista aluejakoa. Toisaalta katsottiin, että maakunnallinen identiteetti ei paikoin ole kovinkaan vahva vaan kuntien yhteistominta-alue, asukkaiden asioimissuunta tai työssäkäyntialue poikkeaa tästä ja joita suunnitteilla olevat kuntaliitoksetkaan eivät noudattaisi. Lisäksi viitattiin siihen, että muutoksenlupahakujärjestelmän vaikutukset eivät ole vielä selvillä. Parempi olisi odottaa ja selvittää sen vaikutus ja arvioida esimerkiksi juuri hovioikeuspiirirajojen muuttamista vasta myöhemmin. Kun ehdotetut käräjäoikeudet pääosin noudattaisivat maakuntajakoa, ovat muutamat lausunnonantajat ehdottaneet, että uusien käräjäoikeuksien nimi pohjautuisi sen maakunnan nimen mukaan, missä maakunnassa käräjäoikeus sijaitsee. Vastaavalla tavalla on menetelty myös esimerkiksi syyttäjä-organisaation yhteydessä. 2.2 Käräjäoikeuksien toimipaikat Lausunnoissa korostui, että ehdotetulla maakuntarajoja myötäilevillä käräjäoikeuksien tuomiopiireillä tulisi muodostetuksi varsin laaja-alaisia käräjäoikeuksia, jolloin asiointimatkat tulisivat eräissä tapauksissa kohtuuttoman pitkiksi. Maantieteellistä ja kulttuurillistakin yhteneväisyyttä osoittavien seikkojen lisäksi huomioon olisi myös otettava väestön työssäkäyntialue sekä väestön luontainen liikkumissuunta. Se, että sähköinen asiointi tuomioistuimeen on mahdollistunut ja jossain määrin myös lisääntynyt, ei poista sitä, että väestölle olisi turvattava tuomioistuinpalveluiden saatavuus fyysisesti kohtuullisen helposti. Tällöin on otettava huomioon välimatkat asiointipaikkakunnalta tuomioistuimeen ja käytettävissä olevat julkiset liikenneyhteydet. Huoli oikeuspalveluiden saatavuudesta korostui juuri muodostettavien käräjäoikeuksien reunaalueilla ja joista matkaa pääkanliaan tulisi lähemmäs tai yli 100 kilometriä. Etäisyys oli perusteena joko vähintään sivukanslian perustamiselle tai ehdotetun käräjäoikeuden säilyttämiselle itsenäisenä. Tällaisia perusteita esitettiin erityisesti Kauhavan, Kuusamon, Nurmeksen, Savonlinnan ja Varkauden osalta. Lisäksi ehdotettiin Sodankylän sivukanslian perustamista, mikäli Lapin maakuntaan ehdotettujen käräjäoikeuksien tuomiopiiri muuttuu. Käräjäoikeuden tuomiopiiriä muodostettaessa lausunnoissa korostettiin sitä, että maakuntajaotuksen ohella tulisi ottaa huomioon yhtenäiset talousalueet, joille elinkeinoelämä ja väestö on keskittynyt. Tälläisia perusteita esitettiin erityisesti Hyvinkää-Riihimäki alueella, Raahen, Rauman, Salon, Savonlinnan, Varkauden ja Uudenkaupungin seudulla.

13 8 Erityisesti ehdotetun Hämeenlinnan ja Tuusulan käräjäoikeuden kohdalla pidettiin parempana vaihtoehtona nykyisten Hyvinkään ja Riihimäen käräjäoikeuden yhdistämistä. Tätä vaihtoehtoa puoltaisivat vireillä oleva kuntaliitossuunnitelma Hyvinkään, Lopen, Hausjärven ja Riihimäen kuntien välillä ja mainittujen alueiden muodostama yhtenäinen talousalue sekä lisäksi suunnitteilla olevat maakuntarajojen muutokset sekä käräjäoikeuksien asiamäärät. Ratkaisulla ei aiheutettaisi myöskään muutoksia hovioikeuspiireihin, mikä ehdotetussa muodossa aiheutti ristiriitaisia kannanottoja. Vaalan siirtyminen Kajaanin käräjäoikeuteen katsottiin ongelmaksi. Tämä vaikeuttaisi yhteistyötä esitutkinta- ja pakkokeinoasioissa. Myös ulosotto-organisaation ja muun hallinnon osalta yhteistyösuuntana on ollut Utajärvi, Oulu ja sen ympäristökunnat. 2.3 Sivukansliat Enemmistö kyseessä olevaa käräjäoikeutta koskevista lausunnonantajista ei kannattanut työryhmän ehdotusta sivukanslioiden perustamisesta Iisalmeen, Kemiin, Kokkolaan, Kotkaan tai Tammisaareen. Lausunnonantajien enemmistö nojautui pitkälti Suomen tuomariliitto ry:n edustajan eriävässä lausunnossa esitettyyn ja katsoi, että tältä osin perusteet käräjäoikeuksien säilyttämiselle itsenäisenä olisivat olemassa. Sivukanslioita vastustavia perusteita olivat muun muassa se, että käräjäoikeuksien yhdistämisellä tavoiteltavia etuja ei niiden avulla voida saavuttaa ja ne olisivat johtamisen kannalta ongelmallisia. Resurssien optimaalinen käyttö, työtehtävien jakaminen tasaisesti ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen olisi vaikeaa. Erityisen ongelmalliseksi katsottiin Ylivieskan käräjäoikeuden osalta ehdotettu Kokkolan sivukanslia. Lausunnoissa katsottiin, että ehdotus ei vastaa syyttäjä- ja poliisiorganisaation aluejakoa eikä maakuntajakoa. Lisäksi ehdotus Ylivieskan käräjäoikeuden toimialueeksi sijoittuu useamman maakunnan sekä läänin alueelle. Suurin osa lausunnonantajista katsoi, että hallintorajojen epäyhtenäisyys aiheuttaa toiminnallisia ongelmia sekä heikentää tuottavuutta sekä haittoja käräjäoikeuden toiminnalle. Ruotsinkielisten asiakkaiden palveleminen Ylivieskassa ja pätevän ruotsinkielisen henkilöstön rekrytoiminen katsottiin ongelmaksi. Ruotsinkielisten muutoksenhakuasioiden käsitteleminen asettaisi uusia kielellisiä haasteita myös Rovaniemen hovioikeuden toiminnalle. Kemi-Tornion käräjäoikeuden osalta pidettiin parempana vaihtoehtona sitä, että se säilyisi itsenäisenä. Perusteena esitettiin muun muassa, että liikenneyhteydet ja asiointisuunnat Lapin alueella kulkevat pohjois-etelä-suunnassa. Nykyisen Kemi-Tornion käräjäoikeuden pääasiallisen tuomiopiirin muodostava Ruotsin rajan läheinen niin sanottu "väylän varsi" muodostaa oman, nykyiseen Rovaniemen käräjäoikeuteen kuuluvasta alueesta poikkeavan kulttuurialueen. Lisäksi sidosryhmäyhteistyön sujuvuus voitaisiin toteuttaa paremmin toisenlaisella järjestelyllä. Tältä osin lausunnonantajat ehdottivat vaihtoehtoisia malleja sen ja ehdotetun Rovaniemen ja Lapin käräjäoikeuden tuomiopiireistä. Tammisaaren sivukanslian perustaminen koettiin ruotsinkielisten palvelujen turvaamisen osalta ongelmalliseksi. Ehdotetussa mallissa vaikeutuisi yhdistämisen myötä työn suunnittelu ja juttujen jakaminen tuomareiden, syyttäjien, erikoissyyttäjien ja kolmen istuntopaikan kesken kun jouduttaisiin ottamaan huomioon jutun kieli, rikoksen tekopaikka ja osallisten asuinpaikka.

14 9 Iisalmen ja Kotkan osalta esitettiin, että ne muun muassa asiamäärien, toiminnan tehokkuuden ja Kotka, asioiden laadun perusteella edellyttäisi itsenäisen käräjäoikeuden asemaa. 2.4 Kielellisten oikeuksien toteutuminen Kokkolan ja Vaasan alueella katsottiin, että käräjäoikeus- ja hovioikeuspiirijaon pohjana on oltava tosiasialliset, maantieteelliset, kielelliset, liikenteelliset ja taloudelliset kokonaisuudet. Vaasan ja Kokkolan alueella katsottiin, että ruotsin kielen asemaa asioimiskielenä voidaan turvata kieliosastoja perustamalla ja asettamalla tuomareille ja muulla henkilökunnalle kielitaitovaatimukset. Paraisten alueella tätä ei pidetty riittävänä. Toisaalta Tammisaaren sivukanslian perustamista ruotsin kielen aseman turvaamiseksi ei pidetty hyvänä. Useat lausunnonantajat katsoivat, että ehdotuksen toteuttaminen olisi monella tapaa haasteellista edellä mainituilla alueilla, koska se edellyttäisi muun muassa panostamista sellaisten tuomareiden rekrytointiin, joilla on erinomaiset ruotsin kielen taidot, ja joista tuomioistuinsektorilla on muutenkin pulaa. Erityisesti Svenska Finlands folkting katsoi, että työryhmämietinnössä olisi tullut arvioida myös niitä haittavaikutuksia, joita kieliosastojen perustaminen saattaa aiheuttaa. Tältä osin on vaikea arvioida niitä seurauksia miten käräjäoikeusuudistus tulisi vaikuttamaan ruotsin kielen asemaan Henkilöstön määrä ja rakenne Erityisesti tuomioistuinten lausunnoissa korotettiin, ettei yksikkökoon suurentaminen saa johtaa käräjäoikeustuomarin työmäärän lisääntymiseen. Lausunnoissa korostui, ettei uudistuksesta aiheutuva mahdollinen laskennallinen tuomaritarpeen vähennys voi olla mietinnöstä ilmenevän suuruinen, vaan selvästi pienempi. Tuomarintarvetta määriteltäessä on otettava huomioon se, että kolmen tuomarin istunnot tulevat lisääntymään. Lisäksi kasvavat etäisyydet istuntopaikoille vievät enemmän aikaa ja resursseja. Myös koulutuksen vaatima aika olisi tullut olla mukana laskemissa. Esitettiin myös, ettei käräjäoikeuden päällikkötuomaria tulisi lukea mukaan määriteltäessä mekaanisesti asiaja väestömäärien perusteella tuomarintarvetta. Tuomarien lukumäärän lisääntyminen aiheuttaa sen, että yksikön johtamiseen liittyvät tehtävät vievät enemmän laamannin aikaa, joten hänelle ei jää juurikaan aikaa ja resursseja osallistua enää normaaliin tuomitsemistoimintaan. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, ettei henkilöstön määrän vähentäminen ole omiaan parantamaan lainkäyttötoiminnan laatua. Lisäksi yhdistämisen toimeenpano vie henkilöstön voimavaroja muutaman vuoden ajan. Valtio ei voi jättää tuomioistuinlaitoksen henkilökunnan etuja ottamatta huomioon uudistuksen yhteydessä. Tuomaritarvetta mietittäessä on myös väestömäärään perustuvan laskentatavan lisäksi riittävästi otettava huomioon kunkin käräjäoikeuden juttujen laatu ja jutturakenne. Elinkeinoelämän ja väestön keskittymisestä sekä lainsäädännöstä ja oikeuspaikkasopimuksista johtuen vedottiin siihen, että esimerkiksi Helsingin, Espoon ja Vantaan käräjäoikeuksissa käsitellään keskimäärin työläämpiä asioita kuin muissa käräjäoikeuksissa. Lisäksi monissa lausunnoissa katsottiin, ettei notaarien lukumäärää tule tässä yhteydessä määritellä, ja että hallintoon arvioitu 12 %:n henkilöstötarve tulisi laskea kokonaishenkilöstömäärästä.

15 Tuomareiden erikoistuminen Pääasiallisesti katsottiin, että tuomarien erityisosaamisen lisäämiseen sekä heidän ja muun henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen muutoinkin samoin kuin vahvempien tuomarikokoonpanojen käyttö asioita ratkaistaessa edellyttävät, että käräjäoikeuspiirit muodostetaan huomattavasti nykyistä suuremmiksi. Käräjäoikeuksien yksikkökoon suurentamista yksinään ei kuitenkaan pidetty ratkaisuna ongelmiin. Olennaiseksi jäi kysymys siitä, minkälainen organisaatiorakenne antaa parhaat edellytykset toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen nykyisin vallitsevia vaatimuksia vastaavalla tavalla. Lisäksi katsottiin, että kansalaisten oikeusturvavaatimukset ja tasapuolisen kohtelun varmistaminen edellyttävät erityisasiantuntemuksen kehittämisen mahdollistamista yhtäläisellä tavalla koko maassa. Lainkäytön painopisteen siirtäminen käräjäoikeuksiin pidettiin tärkeänä. Lisäksi katsottiin, että käräjäoikeuksien kilpailukyvyn turvaamiseksi työvoiman saamisessa edellyttää myös muita työyhteisön toimintaedellytyksiin ja työmääriin sekä erityisesti palkkaukseen liittyviä parannuksia, mitkä eivät automaattisesti seuraa tuomioistuimen koon kasvamisesta. Ammatillinen osaaminen pääasiassa perustuu pitkään kokemukseen ja jatkuvaan koulutukseen. Käräjäoikeudessa käsiteltävät asiat ovat vaikeutuneet ja monipuolistuneet ja niillä on mietinnössäkin esitetyn mukaisesti yhä useammin kansainvälisiä liittymiä. Tästä syystä korostettiin myös tuomareiden jatkuvaa koulutuksen tarvetta ja koulutukseen osallistumiseen mahdollistavia riittäviä resursseja. 2.7 Oikeusapu ja oikeudellinen neuvonta Lausunnoissa katsottiin, että kansalaisten oikeusturvan kannalta on tärkeää, että oikeusaputoimistoverkko pysyy tiheänä ja jäävät myös niille paikkakunnille, joista käräjäoikeudet tai sivukansliat poistuvat, koska niistä aikaisemmin saadut neuvontapalvelut tulee jatkossa saada paikallisista oikeusaputoimistoista. Lausunnoissa korostui laajasti pelko siitä, että asianajotoimistot tulisivat siirtymään pääkansliapaikkakunnille ja aiheuttaisi vaikeuksia esimerkiksi jutun toiselle osapuolelle saada oikeudellista neuvontaa esimerkiksi oikeusaputoimiston esteellisyyden vuoksi. Lausunnoissa korostettiin myös valtiolle ja yksityisille lisääntyviä oikeudenkäynneistä aiheutuvia oikeusapu- ja todistelukustannuksia. Kun asianosaisen oikeudenkäyntikustannukset muutenkin ovat viime vuosina merkittävästi kasvaneet, pitempien matkojen takia lisääntyvät oikeudenkäyntikustannukset ja ajanhukka olisivat omiaan edelleen vaikeuttamaan kansalaisten pääsemistä oikeuksiinsa. 2.8 Tuottavuus Useissa lausunnoissa asetettiin kyseenalaiseksi uudistuksen tuoman tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen. Useissa lausunnoissa katsottiin, että käräjäoikeusverkon harventuessa kansalaisten asiointi käräjäoikeuksissa väistämättä jossain määrin hankaloituu. Tällä voi myös olla kielteisiä vaikutuksia asianosaisten läsnäoloon varsinkin rikosasioita käsiteltäessä. Käräjäoikeuden istuntokäsittelyssä ovat asianosaisten lisäksi saapuvilla myös todistajat, asianosaisten avustajat, mahdolliset tukihenkilöt sekä rikosasiassa myös syyttäjä sekä mahdollisesti lautamiehet. Kritiikkiä kohdistui siihen, ettei mietinnössä ole selvitetty niitä erilaisia haittoja ja kustannuksia, jotka käräjämatkojen pidentyminen aiheuttaa tuomioistuimen henkilökunnalle, asianosaisille ja heidän avustajilleen. Myös syyttäjät katsoivat, että kohtuuttoman pitkiä käräjämatkoja myös syyttäjän

16 11 kannalta tulee välttää. Matkakäräjien lisääntymisellä on väistämättä kielteisiä vaikutuksia toiminnan tehokkuuteen. Lisäksi arvioitiin, että töiden ja voimavarojen jakautuessa uudella tavalla joillakin seuduilla yksittäisten asioiden käsittelyajat saattavat pidentyä, vaikka keskimääräiset käsittelyajat valtakunnallisesti tarkasteltuina lyhenisivät. Lisäksi eräillä alueilla lähinnä Lapissa katsottiin, että olisi tullut selvittää mahdollisuutta käräjäoikeuksien yhteistoiminta-alueisiin esimerkiksi tuomareiden erikoistumisen yhteydessä. Tällöin vältettäisiin sivukanslioiden toiminnasta aiheutuvat haitat 2.9 Uudistuksen toimeenpano Tuomioistuinten lausunnoissa korostui, että päätökset käräjäoikeuksien määrästä ja tuomiopiireistä tulisi tehdä mahdollisimman pian tai ainakin niin, että tieto kyseisen käräjäoikeuden tai sen sivukanslian lakkauttamisesta olisi täsmällisemmin määritelty. Henkilökunnalle aiheutuvaa epävarmuutta tulisi välttää. Lisäksi monissa lausunnoissa edellytettiin, että kiinteistöasioiden siirto Maanmittauslaitokselle toteutettaisiin samanaikaisesti. Lisäksi uudistuksen toimeenpanon tulisi olla suunnitelmallinen, ammattitaitoinen ja paikalliset olosuhteet ja henkilöstön tarpeet huomioon ottava. 3 YLEISET KANNANOTOT 3.1 Korkein oikeus Korkein oikeus katsoo, että ehdotettu peruslinjaus on kannatettava. Käräjäoikeuksien koon suurentaminen ei itsessään ratkaisisi ongelmia. Kysymys on siitä, minkälainen organisaatiorakenne antaa parhaat edellytykset toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen nykyisin vallitsevia vaatimuksia vastaavalla tavalla. Tilastojen valossa pienten käräjäoikeuksien toiminta voi näyttäytyä tehokkaampana kuin suurempien. Koska tilastot perustuvat asiamääriin eivätkä ota riittävästi huomioon asioiden laatua ja laajuutta, erot erilaisten yksiköiden jutturakenteissa jäävät tulematta esiin. Nykyisenlaisin tilastollisin menetelmin ei siten saada vertailukelpoista ja luotettavaa kuvaa yksiköiden todellisesta tehokkuudesta eikä myöskään voimavarojen ja työmäärien oikeasuhteisuudesta. Näihin kysymyksiin onkin välttämätöntä kiinnittää entistä enemmän huomiota, jotta huolenpito voimavarojen oikeasta kohdentamisesta ja yhtäläisen oikeusturvan edellytyksistä olisi mahdollista. Käräjäoikeusverkon harventuessa kansalaisten asiointi käräjäoikeuksissa väistämättä jossain määrin hankaloituu. Tällä voi myös olla kielteisiä vaikutuksia asianosaisten läsnäoloon varsinkin rikosasioita käsiteltäessä. On syytä varautua siihenkin, että töiden ja voimavarojen jakautuessa uudella tavalla joillakin seuduilla yksittäisten asioiden käsittelyajat saattavat pidentyä, vaikka keskimääräiset käsittelyajat valtakunnallisesti tarkasteltuina lyhenisivät. Käräjäoikeuksien tuomiopiirien muodostuminen alueiltaan laajoiksi tulee myös aiheuttamaan nykyistä enemmän matkustamista niin tuomareille kuin istuntoihin osallistuville asianosaisille ja heidän avustajilleen. Matkakäräjien lisäänty-

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 KUVAILULEHTI Tekijät VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

25/2014. Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

25/2014. Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus 25/2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus 25/2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Oikeusministeriö, Helsinki 2014 21.5.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Valtion

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007:

KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007: Kunnanhallitus 62 21.01.2008 LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ 643/07/075/2007 KHALL 62 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/23.11.2007: "1. Tausta käräjäoikeusverkoston kehittämiselle

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III täydentävät päälinjaukset

Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III täydentävät päälinjaukset Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III täydentävät päälinjaukset Hanketyöryhmän esitys Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 6/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Poliisin

Lisätiedot

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA MUISTIO 4.12.2012 ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA Nykytila Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään 1.1.2008 voimaan tulleella oikeusministeriön päätöksellä

Lisätiedot

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 55/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Lausuntotiivistelmä 55/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus:

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: ISBN 978-951-40-2339-2 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Julkaisun päivämäärä 31.7.2002. Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Julkaisun päivämäärä 31.7.2002. Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio Julkaisun päivämäärä 31.7.2002 Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Seksuaalirikollisten hoito

Seksuaalirikollisten hoito LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:20 Seksuaalirikollisten hoito Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:20 Seksuaalirikollisten hoito Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-917-7

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3. Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin järjestäminen oikeusministeriön hallinnonalalla

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3. Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin järjestäminen oikeusministeriön hallinnonalalla TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3 Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin järjestäminen oikeusministeriön hallinnonalalla OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3 Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun Oikeuslaitospäivä 9.3.2007 Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Oikeusturvatakuu ja taloudelliset realiteetit: millaiseen oikeusturvaan ja oikeuslaitokseen

Lisätiedot

86/2010. Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa

86/2010. Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa 86/2010 Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa 86/2010 Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa Edita Prima Oy, Helsinki 2010 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17. Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17. Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17 Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17 Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-940-5 (nid.) ISBN 978-952-466-941-2

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:24. Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:24. Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO 2007:24 Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:24 Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn kehittäminen

Lisätiedot

Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen

Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:19 Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen Tiivistelmä lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:19 Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Julkiset ruokapalvelut ja ruokakasvatus: arjen käytäntöjen kautta kestävään ruokahuoltoon

Julkiset ruokapalvelut ja ruokakasvatus: arjen käytäntöjen kautta kestävään ruokahuoltoon 10 Julkiset ruokapalvelut ja ruokakasvatus: arjen käytäntöjen kautta kestävään ruokahuoltoon Helmi Risku-Norja, Sirpa Kurppa, Kirsi Silvennoinen, Anneli Nuoranne ja Jonna Skinnari 10 Julkiset ruokapalvelut

Lisätiedot