LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Vesa-Matti Sinkko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Vesa-Matti Sinkko"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Vesa-Matti Sinkko KULJETUSLAJIN YHTEYS KANNATTAVUUTEEN ETELÄ- JA ITÄSUOMALAISISSA KULJETUSYRITYKSISSÄ Työn tarkastajat: Työn ohjaajat: Professori Jaana Sandström, LTY Professori Kaisu Puumalainen, LTY Professori Jaana Sandström, LTY Professori Kaisu Puumalainen, LTY Lappeenranta Vesa-Matti Sinkko Lentäjäntie 4 B Lappeenranta

2 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO PRO GRADUN TIIVISTELMÄ Tekijä: Tutkielman nimi: Tiedekunta: Pääaine: Vesa-Matti Sinkko Kuljetuslajin yhteys kannattavuuteen etelä- ja itäsuomalaisissa kuljetusyrityksissä Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Vuosi: 2008 Pro-Gradu tutkielma: Tarkastajat: Hakusanat: Tiivistelmä: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 84 sivua, 18 kuvaa, 8 taulukkoa, 1 liite Professori Jaana Sandström, LTY Professori Kaisu Puumalainen, LTY Kannattavuus, kuljetuslaji, vakavaraisuus, maksuvalmius, ROCE Tämä Pro-Gradu tutkielma tarkastelee etelä- ja itäsuomalaisia kuljetusyrityksiä kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden näkökulmasta kuljetuslajeittain. Tutkielman pyrkimyksenä on valottaa Etelä- ja Itä-Suomen läänien kilpailuympäristöä numeeristen tunnuslukujen ja tilinpäätöserien perusteella. Päätavoitteena on osoittaa, onko kuljetuslajien välillä kannattavuuseroja. Tutkielma koostuu teoriaosasta sekä empiirisestä osasta, jonka aineisto koostuu etelä- ja itäsuomalaisten kuljetusyritysten tilinpäätöstiedoista ja tunnusluvuista.

3 Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haulla Amadeus tietokannasta ja postikyselynä haun tuottamilta yrityksiltä. Aineistoa on analysoitu kvantitatiivisilla menetelmillä SPSS ohjelmistolla. Tuloksista selviää, että kuljetuslajilla on yhteys kannattavuuteen ROCE tunnusluvulla mitattuna. Kannattavuuden osa-alueita, kuten tuottoja, kustannuksia ja sidottua pääomaa analysoitiin erikseen, mutta kannattavuuseroille ei silti löydetty selitystä.

4 LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSRTACT OF THE MASTER S THESIS Author: Title: Faculty: Major: Vesa Sinkko The linkage between transportation type and profitability of transportation companies in Southern and Eastern Finland. LUT, School of business Management accounting Year: 2008 Master s Thesis: Examiners: Keywords: Abstract: Lappeenranta University of Technology 84 pages, 18 figures, 8 tables, 1 appendix Professor Jaana Sandström, LUT Professor Kaisu Puumalainen, LUT Profitability, transportation type, solvency, liquidity, ROCE This Master s Thesis examines transport companies sorted by the transportation type in Southern and Eastern Finland, from the profitability, solvency and liquidity point of view. The aspiration of the Thesis is to enlighten the competitive environment of Eastern and Southern Finland provinences on the basis of numeric financial ratios and financial statement figures. The main goal is to point out whether there are differences in profitability between dirrerent transportation types. The Thesis consists of a theory section and an

5 empirical section, the data of which consists of financial statement figures and ratios of Southern and Eastern Finland s transportation companies. The empirical data is gathered by searching the Amadeus database and conducting a postal enquiry on the companies resulting from the database search. The data has been analyzed through quantitative methods using the SPSS software. The results suggest that there is a linkage between transportation type and profitability, measured by the ROCE ratio. Profability sectors, such as earnings, costs and employed capital were analyzed individually, but the reason for the differences in profitability was not found.

6 ALKUSANAT Haluan kiittää ohjaajiani professori Jaana Sandströmiä ja professori Kaisu Puumalaista kärsivällisyydestään, hyvistä neuvoistaan sekä ratkaisevista ehdotuksistaan. Ne pitivät tutkielman aiheen ja kulun järkevällä uralla. Kiitän myös äitiäni Anjaa, veljeäni Villeä, siskojani Reettaa ja Hannaa sekä isääni Karia luottavaisesta asenteestaan ja tuestaan sekä myös käytännön avusta. Suuri kiitos kuuluu myös niille yrityksille, jotka vaivautuivat vastaamaan lähettämääni postikyselyyn. Vastauksenne mahdollistivat tämän tutkielman tekemisen. Erityisen kiitoksen haluaisin lausua ystävilleni, jotka jaksoivat kannustaa ja motivoida minua tutkielman teossa. Ilman ystäviä ei mistään tulisi mitään. Kiitos teille kaikille! Lappeenrannassa Vesa-Matti Sinkko

7 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Taustaa Tutkimusongelma ja tavoitteet Rajaukset Tutkimusmetodi ja aineisto Tutkimuksen rakenne 8 2. KATSAUS KULJETUSTOIMIALAAN Kuljetustoimialan merkittävyys Kuljetustoimialan keskeisiä lukuja KILPAILUANALYYSIN TEORIAA Toimintaympäristön jaottelu Porter: viisi kilpailuvoimaa Kilpailuympäristön analysointi ja suoritusmittaus Tunnettuja suoritusmittareita Taloudelliset tunnusluvut Kannattavuuden tunnuslukuja sijoitusnäkökulmasta Kannattavuuden tunnuslukuja luotonantonäkökulmasta Teoreettinen viitekehys EMPIIRISEN AINEISTON VALMISTELU Aineiston luokittelu 43

8 4.2 Luokituksen modifiointi TILASTOLLINEN ANALYYSI Kannattavuuden analyysi: ROCE-% Tutkimusongelma: Kuljetuslajien kannattavuus Alaongelma 1: Kuljetuslajien kannattavuudet eri lääneissä Alaongelma 2: Tavaralajien kannattavuudet Alaongelma 3: Tavaralajien kannattavuudet eri lääneissä Alaongelmat 4 ja 5: Yrityksen koko, sijainti ja kannattavuus ROCE komponenttien analyysi Liikevaihto Muuttuvat ja kiinteät kustannukset Poistot Voitto-% Pysyvät ja vaihtuvat vastaavat Pääoman kiertonopeus Kannattavuuden analyysi: Current ratio ja Gearing Current ratio Gearing TRANSSINKKO OY:N VERTAILUA YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 77 LÄHDELUETTELO 85

9 1 1. JOHDANTO Yritys on olemassa pääosin tehdäkseen voittoa ja näin olleen luodakseen arvoa ja tuottoa sijoitetulle pääomalle. Tämä on kapitalistisen yritystoiminnan perusta. Lindroosin ja Lohiveden (2004, 17) mukaan kaikkien organisaatioiden lähtökohtana voidaan pitää jonkin hyödyn eli lisäarvon tuottamista jollekin tuon organisaation ulkopuoliselle taholle. Voidakseen vastata tähän ulkopuolelta asetettuun hyödyn tuottamisen haasteeseen on organisaation sisällä kyettävä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitä hyötyä tuotamme, kuka on asiakkaamme ja miksi hän asioi juuri meidän kanssamme? Luodakseen arvoa ja tuottoa on yrityksen pitkällä aikajänteellä pärjättävä kilpailussa muiden alan yritysten kanssa. Tietyn toimialan kilpailuympäristön resurssit ja markkinat ovat niukkoja ja yritykset kamppailevat saamastaan markkinaosuudesta luodakseen itselleen edellytyksiä pärjätä kilpailussa, poisluettuna oligopolit ja monopolit, joissa yritys on yksi harvoista tai ainoa toimija kyseisellä alalla. Jotta yritys pärjäisi kilpailussa, sen on luotava itselleen kilpailuetua ja tiedettävä kilpailijansa ja (monen muun asian ohella) tiedostettava kuinka suuren uhkan ne muodostavat omalle olemassaololle ja kilpailuedellytyksille. Kilpailijoiden kyvyt ja valmiudet radikaaleihin toimenpiteisiin vaikuttavat paljon siihen kuinka suuri uhka todellisuudessa on. Yksi kykyihin ja valmiuksiin vaikuttavista ominaisuuksista on yrityksen taloudellinen tila. Omavaraisen pääomarakenteen ja hyvän kannattavuuden omaava kilpailija on kykeneväinen tekemään rajuja ratkaisuja turvatakseen asemansa tai jopa vallatakseen lisää itselleen tilaa. Kääntäen ajatellen se on myös suojautumiskykykyinen sitä vastaan tehdyille strategisille kilpailutoimenpiteille. Tämän tyyppisten kilpailijoiden olemassaolo on hyvä tiedostaa.

10 2 1.1 Taustaa Tutkielman taustalla on eteläkarjalainen kuljetusliike TransSinkko Oy ja sen kilpailuympäristö. Yrityksellä ei ole toistaiseksi ollut perustavanlaatuista liiketoimintastrategiaa. Yritys on pääosin toiminut vuodesta 2000 eteläkarjalaisten valmisbetonituottajien alihankkijana. Aiemmin TransSinkko oli osa suurempaa kuljetusyrityskonsernia nimeltä Sinkko-Yhtiöt Oy, joka oli alallaan suomen suurimpia. Yhtiön kuljetukset muodostuivat suurimmaksi osaksi säiliöautokuljetuksista, erikoistumalla vaarallisten aineiden kuljetukseen. Vuonna 2000 Sinkko Yhtiöt Oy ja ADR-Haanpää Oy fuusioituivat ja Sinkko-Yhtiöiden betoninkuljetus- ja pumppauskalusto jäivät kaupan ulkopuolelle ja niistä perustettiin TransSinkko, joka erikoistui betoninkuljetukseen ja -pumppaukseen. Aloittaessaan toimintansa TransSinkolla oli kolme tähän toimintaan soveltuvaa ajoneuvoa. TransSinkon osakekannan omistaa Karelia Trucking Oy. Viime vuosien aikana kuljetusyritykselle on syntynyt ajatus strategian tarpeesta kasvavan liiketoiminnan myötä. Sen lähihistoriassa on tapahtunut merkittäviä suhteellisia investointeja ja taseen loppusumma on kasvanut huomattavasti. Tämä tilanne vaatii liikkeenjohdolta strategista ajattelukykyä, jotta kasvu saataisiin ohjattua oikeaan suuntaan ja että se pysyisi myös hallinnassa. Toistaiseksi näin on myös tapahtunutkin yrityksen kohdalla, mutta ajattelemisen arvoiseksi asiaksi muodostuu, että kuinka tämä taataan myös tulevaisuudessa. Millä strategisilla päätöksillä turvataan yrityksen kannattava kasvu myös kymmenen vuoden päästä? Mihin suuntaan yrityksen kasvua kannattaa ohjata? Kuinka suuria ja riskisiä investointeja kannattaa tehdä? Mihin investoidaan? Muiden muassa näihin kysymyksiin strategisella ajattelulla voidaan luoda vastauksia.

11 3 Strategisen ajattelun tueksi yritysjohto tarvitsee suuren määrän tietoa. Ilman sitä ei kestäviä ja järkeviä päätöksiä voida tehdä. Tietenkin on mahdollista tehdä päätöksiä pitkälti intuition perusteella, kuten yleisesti on ymmärretty monien yritysten ja yrittäjien tekevänkin, mutta riski on myös sen mukainen. Jokaisen päätöksentekijän on itse mietittävä minkä suuruiset päätökset vaativat suuren tietomäärän ja mitkä päätökset voidaan tehdä suoralta kädeltä sen suurempia tutkimatta. Validiin ja luotettavaan tutkimusaineistoon tukeutuva päätöksentekijä todennäköisesti kuitenkin nukkuu yönsä paremmin. Strategisen laskentatoimen pitäisi auttaa kestävän kilpailuedun saavuttamisessa. Kilpailuetu puolestaan jo määritelmän mukaan ilmenee suhteessa kilpailijoihin, Yritykset kilpailevat asiakkaista muiden yritysten kanssa ja asemoivat itseään suhteessa näihin. Niinpä informaation saaminen myös kilpailijoista on yrityksen strategiselle johtamiselle tärkeää. (Järvenpää et al, 2001, 266) Tutkielman taustalla on siis yrityksen tiedontarve strategisen ajattelun tueksi. Tutkimuksella haetaan tietoa etelä- ja itäsuomalaisista kuljetusyrityksien kuljetuslajeista ja kannattavuuksista. Tämän tiedon toivotaan auttavan yritystä arvioimaan kilpailuympäristöään ja siten myötävaikuttaa strategisessa ajattelussa. Tutkimustieto voi esimerkiksi antaa vihjeitä siitä, mikä kuljetuslaji voisi olla investointien kohteena nyt tai tulevaisuudessa ja myös siitä, mikä kuljetuslaji näyttäisi mahdollisesti olevan hiipumassa ja näin ollen kannattamaton investointikohde.

12 4 1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet Tutkimusongelmana on analysoida TransSinkko Oy:n kilpailuympäristössä toimivien kilpailijoiden kannattavuuksia tilinpäätöslukujen perusteella ja pyrkiä selvittämään mahdollisille kannattavuuseroille selityksiä. Selittäviä tekijöitä haetaan yritysten maantieteellisestä sijainnista ja koosta mutta, ennen kaikkea yrityksen harrastamasta kuljetuslajista sekä myös tavaralajeista, joita yritykset kuljettavat. Näin ollen saadaan selville eri erikoistumisvaihtoehtojen kannattavuuksia ja houkuttelevuudet, joiden toivotaan auttavan TransSinkkoa strategisessa ajattelussa ja mahdollisesti strategian muodostamisessa ja rakentamisessa. Tutkimusongelma voidaan kysymyksenä asettaa muotoon: Onko kuljetuslajin ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Tutkimuksen pääongelmasta voidaan johtaa joukko alaongelmia. Alaongelma 1: Onko eri kuljetuslajeissa läänien välillä eroja kannattavuudessa? Alaongelma 2: Onko tavaralajin ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Alaongelma 3: Onko eri tavaralajeissa läänien välillä eroja kannattavuudessa? Alaongelma 4: Onko yrityksen koon ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Alaongelma 5: Onko yrityksen sijainnin ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Alaongelmia voidaan muodostaa niin paljon kuin empiirinen aineisto vaan sallii. Edellä mainittuja tutkimusongelmia tarkastellaan myös rahoituksen näkökulmasta, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden mittareilla.

13 5 Tutkielman tavoitteena on tuottaa sekä numeerista että sanallista, hyödyllistä informaatiota yrityksen johdon strategisen ajattelun tueksi. Pääosin informaatio koskee kannattavuutta, sekä suhteellista että absoluuttista, ja sen yhteyttä harrastettuun kuljetuslajiin. Tavoitteena on selvittää tutkimusaineiston kilpailijayritysten kuljetuslajit ja esittää tilastollisin menetelmin niiden yhteydet kannattavuuteen. Kannattavuuden lisäksi mittareina käytetään myös maksuvalmius- ja vakavaraisuusmittareita sekä joitain muita kilpailijoiden toimintaa heijastavia tunnuslukuja. Näin myös luotonantajien näkökulma otetaan huomioon vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden informaation kautta.

14 6 1.3 Rajaukset TransSinkko toimii Etelä-Karjalan alueella pääosin Lappeenrannassa ja sen haja-asutusalueilla. Toimintaa on myös pääkaupunkiseudulla, mutta liiketoiminnan pääpaino on Lappeenrannassa, jossa yritys harjoittaa betoninkuljetusta ja -pumppausta. Tämä kuljetuslaji muodostaa suurimman osan liikevaihdosta ja on myös kannattavin yrityksen harjoittama kuljetuslaji. TransSinkolla ei ole toistaiseksi ollut suunnitelmissa laajentua Etelä- ja Itä- Suomea suuremmalle toiminta-alueelle, joten tutkimusaineisto rajataan koskemaan Etelä- ja Itä-Suomen kuljetusyrityksiä. Suuryritykset jätetään tarkastelun ulkopuolelle, koska tutkielman yritys työllistää tätä nykyä 15 henkilöä. Näin ollen niitä ei luokitella keskenään kilpailijoiksi ainakaan tämän tutkimuksen valossa. Suuryritykset toimivat koko Suomen alueella myös yli rajojen joten jo niiden toiminta-alue on ratkaisevan paljon suurempi verrattuna tutkielman yritykseen puhumattakaan tuloslaskelman luvuista ja taseesta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia mahdollisimman samankaltaisia ja kokoisia yrityksiä, joita voidaan pitää kriittisempinä kilpailijoina joten tutkimusaineisto rajataan edelleen koskemaan pienyrityksiä ja vielä tarkemmin yrityksiä, jotka työllistävät 1-20 henkilöä 1.4 Tutkimusmetodi ja aineisto Kvantitatiivisessa tutkimuksessa perinteisinä tutkimustyyppeinä pidetään kokeellista tutkimusta eri lajeineen ja survey-tutkimusta. Kolmantena klassisena tyyppinä mainitaan tapaustutkimus, joka voidaan toteuttaa niin kvantitatiivisesti kuin kvalitatiivisestikin. (Hirsjärvi et al., 1997, s.180) Tämä tutkielma on tyypiltään survey-tutkimus. Tietystä yritysjoukosta poimitaan otos

15 7 eri yrityksiä, joista kerätään aineisto strukturoituna kyselynä ja hakuna Amadeus -tietokannasta. Amadeus tietokanta on suuri verkkotietokanta, joka koostuu eurooppalaisten osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä. Tutkielma on kvantitatiivinen tutkimus, jonka aineistona on numeerista dataa, jota analysoidaan tilastollisin menetelmin SPSS-tietokoneohjelmistolla. Useimmiten tutkija kerää oman havaintoaineistonsa. Tällainen empiirinen tietoaines sisältää välitöntä tietoa tutkimuskohteesta, ja siksi sitä nimitetäänkin primaariaineistoksi. On myös mahdollista saada käyttöön muiden keräämää aineistoa, sekundaariaineistoa. (Hirsjärvi et al, 1996, 175) Tämän tutkielman kohdalla kyseeseen tulee molemman tyyppinen aineisto. Primaariaineisto, joka voidaan mieltää tässä tapauksessa sekundaarista aineistoa täydentäväksi aineistoksi, kerättiin kyselylomakkeen (Liite 1) avulla kyselynä yrityksiltä, jotka ovat tutkimusaineiston otoksessa. Otoksen yritykset ja niiden tiedot on haettu Amadeus tietokannasta. Tietokannasta haettujen yritysten tilinpäätöstiedot muodostavat tutkielman sekundaariaineiston, jota täydennetään primaariaineistolla. Aineiston yritykset ovat osakeyhtiöitä. Kyselylomakkeessa oli seitsemän kysymystä, joista kolme oli monivalintakysymyksiä. Kyselyn avulla täydennetään yritysten tietoja, kuten tarkempi kuljetuslaji sekä tavaralaji. Aineiston alkuperäiskoko on 343 yritystä. Kysely lähetettiin 333 yritykselle, joista 174 yritystä vastasi ja vastausprosentiksi muodostui hyväksyttävä 52,3 %. Muutaman yrityksen kuljetuslajitiedot saatiin selville yritysten internet-sivuilta ja muutama yritys jouduttiin tiputtamaan pois aineistosta loppuneen liiketoiminnan takia. Lopulliseksi aineistoksi muodostui 172 yritystä. Amadeuksen tiedoista saadaan selville lähinnä yritysten toimiala, Tieliikenteen tavarankuljetus, NACE-koodi 6024 (www.stat.fi), mutta tämä informaatio ei ole tämän tutkielman valossa tarvittavan tarkka. Otoksen yritysten Amadeus-tiedoissa kuvaillaan joidenkin yritysten toimintaa toki

16 8 tarkemminkin, mutta aivan liian harvan yrityksen osalta ja niidenkin kohdalla melko moniselitteisellä tavalla. Näin ollen aineiston parantamiseksi oli välttämätöntä toteuttaa kysely, jonka tuloksena aineisto täydentyi ja tarkentui tutkielman kannalta oleellisesti. 1.5 Tutkimuksen rakenne Tutkimuksen rakenne jakaantuu pääosin kahteen osaan; teoriaan ja empiiriseen osaan. Teoriaosassa luodaan käytännön tutkimukselle teoreettinen pohja. Tämän tutkielman teoreettinen pohja koostuu tutkielman aineistossa olevien yritysten toimialakatsauksesta, toiminta- ja kilpailuympäristön sekä kannattavuuden ja tunnuslukujen kirjallisuudesta ja niissä esiintyvien mittarien ja tunnuslukujen kuvailusta. Näiden pohjalta tutkielmalle muodostuu teoreettinen viitekehys, jonka läpi tutkimusongelmaa ja siitä johdettuja hypoteeseja tarkastellaan empiirisessä osassa. Empiirisessä osassa valitaan sopivimmat työkalut hypoteesien testaukseen niistä mittareista tai tunnusluvuista, jotka viitekehyksessä esiteltiin. Tämän jälkeen aineiston testaus tapahtuu SPSS -ohjelmistolla. Selitettävät muuttujat (tunnusluvut) koskevat pääosin kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta (esimerkiksi ROCE, Current Ratio ja Gearing). Selittäviä muuttujia ovat pääosin kuljetuslaji, tavaralaji, maantieteellinen sijainti ja yrityksen koko. Hypoteeseja testataan tilastollisilla testeillä (Kruskal-Wallis, ANOVA), jotka osoittavat, onko muuttujien keskiarvojen välillä tilastollisesti merkittäviä eroja.

17 9 Luku I JOHDANTO Luku II KATSAUS KULJETUSTOIMIALAAN Toimialan merkittävyys Toimialan keskeisiä lukuja Luku III KILPAILUANALYYSITEORIA Kirjallisuutta Tunnuslukukatsaus Kilpailuympäristön käsite ja analyysimenetelmät V I I T E K E H Y K S E N L U O M I N E N Luku IV AINEISTOANALYYSI Aineiston analysointi Aineiston luokittelu Aineiston modifiointi Luku V TILASTOLLINEN ANALYYSI Hypoteesien testaus Tunnuslukuanalyysi SPSS -ohjelmisto Luku VI VERTAILUA Tunnuslukujen keskiarvoja TransSinkko Oy Benchmarking Luku VII YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten pohdiskelu Kritiikkiä Kuva 1: Tutkielman rakenne

18 10 2. KATSAUS KULJETUSTOIMIALAAN 2.1 Kuljetustoimialan merkittävyys Kuljetusalan kerryttämät liikevaihdot voidaan lukea osaksi maassamme kertyneitä logistiikkakustannuksia. Logistiikan kustannukset muodostavat yhden merkittävän menoerän yritysten liiketoiminnan kustannuksissa. Logistiikkaselvitys 2006:n (Liikenne- ja Viestintäministeriö, 2007) mukaan logistiikkakustannukset ovat Suomessa keskimäärin 13 % yritysten liikevaihdosta. Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on hieman noussut. Vastaava kehitys näkyy myös Euroopassa viime vuosina esitetyissä arvioissa. Kuljetuskustannukset ovat keskimäärin 5 % liikevaihdosta eli noin 1/3 kaikista logistiikkakustannuksista. Verrattuna aiempiin logistiikkaselvityksiin kuljetuksen osuus logistiikkakustannuksista on hieman laskenut. Suomen kuorma-autoliitto (www.skal.fi) kertoo eri toimialojen logististen kustannusten vaikuttavan maamme kansainväliseen kilpailukykyyn ja kansalliseen kustannustasoon merkittävästi. Logistiikkaselvityksen mukaan kaupan ja teollisuuden logistiikkakustannukset olivat vuosina 1999/2000 noin 17,8 mrd. euroa/vuosi. Logistiikkakustannukset Logistiikkakustannukset v.1999/2000 yhteensä 17,8 mrd.euroa Sitoutuneen vaihto-omaisuuden korkokustannukset 4,4 mrd. euroa 25 % 44 % 25 % Varastointi 4,4 mrd.euroa 6 % Logistiikan hallintokustannukse t 1,2 mrd euroa Kuljetukset yhteensä 7,9 mrd.euroa Kuva 2: Logistiikkakustannukset vuosina 1999 ja 2000 (Liikenne- ja viestintäministeriö. 2001)

19 11 Vuoteen 2005 mennessä logistiikkakustannukset olivat nousseet vuoden ,8 mrd eurosta 26,4 mrd euroon. Kasvua on tapahtunut viidessä vuodessa 8,6 mrd euroa joka prosenteissa vastaa 48,3 % kasvua. Varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset 7,2 mrd.euroa Kuljetukset yhteensä 9,5 mrd.euroa Logistiikkakustannukset Logistiikkakustannukset vuonna 2005 yhteensä 26,4 mrd.euroa 27 % 36 % 24 % Varastointi 6,2 mrd.euroa 13 % Logistiikan hallintokustannukse t 3,5 mrd euroa Kuva 3: Logistiikkakustannukset vuonna 2005 (Liikenne- ja viestintäministeriö. 2006) Kuorma-autoliikenteellä on kansantaloudessamme huomattavasti suurempi merkitys kuin muissa EU-maissa. Kuljetussuorite asukasta kohti on maassamme 1,5 4-kertainen ja kuljetussuorite bruttokansantuotteen euroa kohti noin 2-kertainen verrattuna muihin EU-maihin. (www.skal.fi) Kaikkien maassamme muodostuneiden logistiikkakustannusten suhde bruttokansantuotteeseen on 2000-luvun alussa ollut noin 10 % luokkaa ja on ollut 1980-luvulta lähtien lieveässä laskutrendissä (ks. kuva 4). Sen sijaan ja 1970-luvuilla suhde on pysynyt melko samana, noin 15 %. Kuvan luvut ovat liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2006 logistiikkaselvityksen taulukosta johdettuja pyöristettyjä arvoja.

20 12 Logistiikkakustannusten kehitys , ,8 5, , Varastointikustannukset (% BKT:sta) Logistiikkakustannukset (% BKT:sta) Kuva 4: Logistiikkakustannusten kehitys suhteutettuna bruttokansantuotteeseen (Liikenne- ja viestintäministeriö, Logistiikkaselvitys 2006) Kansainvälisessä vertailussa on ollut havaittavissa samansuuntaista kehitystä. Logistiikkakustannusten suhde bruttokansantuotteeseen on ollut viime vuosikymmeninä laskussa myös ulkomailla. Syyksi tähän todetaan logistinen oppiminen ja logistiikkajärjestelmien kehittyminen. Kehittyneissä maissa logistiikkakustannusten kokonaismäärä suhteutettuna bruttokansantuotteeseen vastaa 10 % - 15 %. Luvut perustuvat erityyppisiin arvioihin, sillä logistiikkakustannuksille ei ole olemassa vakiintunutta laskentatapaa sen paremmin yritysten kuin kansantalouden tilinpidossa. Kansainvälisissä vertailuissa logistiikkakustannusten on nähty laskeneen luvulta lähtien, kun vertailukohtana on ollut bruttokansantuote. Lasku on tapahtunut samanaikaisesti kun tuotannon läpimenoajat ovat laskeneet hyvin voimakkaasti. Logistiikkakustannusten lasku on paljolti tehokkaampien toimitusketjujen hallinnan ansiosta. (Logistiikkaselvitys 2006, 25) Kansainvälisesti verraten Suomen logistiikkakustannusten osuus bruttokansantuotteesta on melko suuri. Maailmanlaajuiset

21 13 logistiikkakustannukset v olivat arviolta mrd. euroa (13,8 % maailman BKT:stä), josta Euroopassa noin mrd. euroa. Suomen vastaava luku oli 26,4 mrd euroa v. 2005, mikä vastaisi 17 % BKT:stä. (Liikenne- ja Viestintäministeriö, 2007, 10) Maailman bruttokansantuotteen ja logistiikkakustannusten suhteeseen verrattaessa Suomen vastaava suhde on näin ollen 3,2 % -yksikköä (23,2 % ) korkeampi. Tilastokeskuksen (2005, 25) mukaan koko kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennetoimialan osuus koko kansantaloudesta oli vuonna ,2 % ja on kasvanut vuoteen 2004 mennessä 10,8 %:iin. Euroissa luvut ovat 7030 milj.euroa (1990) ja milj.euroa (2004). 2.2 Kuljetustoimialan keskeisiä lukuja Edellä olevista kuvioista näkyy kuinka logistiikan kustannukset jakautuvat eri logistiikan lajeihin. Kuten jo edellä todettiin, kuljetusala on yksi näistä lajeista. Jo ensisilmäyksellä näkee, että kuljetuskustannukset muodostavat selkeästi suurimman osan logistiikan kustannuksista vaikkakin suhde on vuosien 2000 ja 2005 välillä laskenut. Vuonna 2000 kuljetuskustannukset olivat 7,9 mrd euroa ja vuonna 2005 ne olivat kasvaneet 9,5 mrd euroon. Kasvua on tapahtunut 13,9 %. Kuljetuskustannusten kasvu ei kuitenkaan ole kulkenut logistiikan kokonaiskustannusten kasvun kanssa samaa uraa (vrt. kokonaiskustannusten kasvu 48,3 %) Kuljetuskustannusten osuus logistiikan kustannuksista on saman ajanjaksona vähentynyt 44 %:sta 36 %:iin samalla kun hallintokustannusten osuus on yli kaksinkertaistunut 6 %:sta 13 %:iin. Eri toimialojen yrityksillä on erilaisia kustannusrakenteita. Samalla toimialalla toimivilla yrityksillä on melko yhtenäiset kustannusrakenteet, olettaen että liiketoiminnat muistuttavat toisiaan. Kuljetusalalla kustannusrakenne on painottunut muuttuvien kustannusten puolelle. Kuorma-autoliikenteen

22 14 keskimääräisen kustannusjakauman (Kuva 5) mukaan kuljettajille maksettavat palkat ja lisät muodostavat 40 % ja muut muuttuvat kustannukset 32 % kokonaiskustannuksista. Yksi hyvin ajankohtainen ja tärkeä tekijä muissa muuttuvissa kustannuksista ovat polttoainekustannukset, jotka vuonna 2004 muodostivat keskimäärin 22 % kokonaiskustannuksista. Maapallon öljyvarojen ehtyessä ja kysynnän kiihtyessä polttoainekustannuksista voidaan järkiperäisin perustein olettaa tulevaisuudessa muodostuvan erittäin kriittinen kustannuserä, joka voi pahimmassa tapauksessa kaataa huonoa katetuottoa tuottavia kuljetusyrityksiä. Muuttuvien kustannusten lisäksi mainittakoon, että vuoden 2004 keskimääräiset poistot kuljetusyrityksissä muodostivat 12 % kustannuserän. KUSTANNUSERÄ % % Kuljettajien palkkakustannukset 23 Välilliset palkat 16 Päivärahat 1 Kuljettajan työkustannukset yhteensä 40 Polttoainekustannukset 22 Korjaus ja huolto 7 Renkaat 3 Muut muuttuvat kustannukset yhteensä 32 Pääoman poisto 12 Korot 3 Vakuutukset 5 Liikennöimismaksut 2 Hallinto 4 Ylläpito 2 Kiinteät kustannukset yhteensä 28 KOKONAISKUSTANNUKSET 100 Kuva 5: Kuorma-autoliikenteen keskimääräinen kustannusjakauma vuonna 2004 (Mukaellen Mäkelä & al, 2005, 63)

23 15 Tiekuljetusalan kilpailu on kiihtynyt intensiivisesti 1990-luvun laman jälkeen. Tieliikenteen tavarankuljetustilaston 2006 (Tilastokeskus, 2007) mukaan vuosien välisenä aikana kuorma-autokanta kasvanut 88,4 %, eli miltei kaksinkertaistunut ajoneuvosta ajoneuvoon. Samanaikaisesti kuitenkin kuljetussuorite on pysynyt melko samoissa luvuissa nousten 22,3 mrd tkm:stä 25,5 mrd tkm:iin. Myös kuljetetun tavaramäärän muutos on pysynyt suhteellisen lievänä väheten 405 milj.t:sta 390 milj.t:iin. Näihin lukuihin tukeutuen voi todeta tiekuljetusten kysynnän (tavaramäärä, kuljetussuorite) pysyneen ennallaan samalla kun tarjonta (kuorma-autokanta) on kasvanut. Vuosi Kuorma-auto kanta (kpl) 100% 104,8% 111,7% 118,3% 125,7% 134,3% 141,2% 149,2% 158,6% 169,9% 179,6% 188,4% Kuljetussuorite (mrd.tkm) 22,3 100% 23,2 104% 24,5 25,6 25,6 27,7 26,7 28,1 109,9% 114,8% 114,8% 124,2% 119,7% 126% 26,9 27,3 27,8 25,5 120,6% 122,4% 124,6% 114,3% Tavaramäärä (milj.t) 100% 92,3% 94,6% 98,8% 101,5% 102,7% 92,1% 102,2% 97% 96,8% 96,8% 96,3% Taulukko 1: Keskeiset suoritteet vuosilta (Mukaellen Tilastokeskus, 2007, 10)

24 16 3. KILPAILUANALYYSIN TEORIAA Luodakseen liikevaihtoa yrityksen tulee harrastaa liiketoimintaa markkinoilla. Markkinoilla yritys kohtaa kilpailua. Pärjätäkseen kilpailussa, yrityksellä tulisi olla strategia. Strategian luonteeseen vaikuttaa vahvasti toimialan luonne, erityisesti toimialan sisäisen kilpailun luonne. Useimmilla toimialoilla kilpailu on sen verran kiivasta, että siinä pärjääminen ja kärjessä pysyminen vaatii jo jonkinlaisen kilpailustrategian. Porterin (1980, 47) mukaan Kilpailustrategian tulisi saada yritys asemoimaan itsensä niin, että se maksimoi kyvykkyytensä erottuakseen kilpailijoista. Siitä seuraa, että yhtenä strategian muodostamisen aspektina on havainnollinen analyysi kilpailijoista. Analyysin tavoitteena on luoda profiili kilpailijoiden mahdollisien strategisten muutosten luonteesta ja menestyksestä, kilpailijoiden reagoimisesta muiden yritysten strategisiin muutoksiin sekä kilpailijoiden reagoimisesta toimialalla ja ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Porterilainen kilpailija-analyysi on melko laaja-alainen ja käsittelee enimmäkseen ei-numeerista tietoa. Porter jakaa kilpailija-analyysin neljään eri komponenttiin, jotka ovat Tulevaisuuden päämäärät (Future goals), Tämänhetkinen strategia (Current strategy), Oletukset (Assumptions) sekä Kyvykkyydet (Capabilities). Kuva 6 havainnollistaa komponentteja.

25 17 Mikä ohjaa kilpailijoita? Mitä kilpailija tekee ja pystyy tehdä? TULEVAISUUDEN TAVOITTEET Kaikilla johdon tasoilla? TÄMÄNHETKINEN STRATEGIA Kuinka yritys tällä hetkellä kilpailee? KILPAILIJAN REAGOINTIPROFIILI Onko kilpailija tyytyväinen nykyiseen tilaansa? Mitä mahdollisia strategisia siirtoja kilpailija voisi tehdä? Missä kilpailija on haavoittuvainen? Mikä provosoi kilpailijan kostamaan? OLETUKSET Kilpailijan oletukset itsestään? Kilpailijan oletukset toimialasta? KYVYKKYYDET Kilpailijan vahvuudet? Kilpailijan heikkoudet? Kuva 6: Kilpailija-analyysin komponentit (Porter, 1980, 49) Porterin mukaan tulevaisuuden tavoitteet (ensimmäinen komponentti) on tärkeä monestakin syystä. Kilpailijoiden päämäärien tietäminen auttaa ymmärtämään sen, kuinka kilpailija suhtautuu nykyiseen tilanteeseen. Jos tilanne vastaa tavoitteita, voidaan kilpailijan varovaisesti olettaa olevan tyytyväinen nykyiseen tilanteeseensa ja näin ollen suurten strategisten muutosten todennäköisyys ei ole kovin suuri. Myös kilpailijan reagoimista muiden yritysten liikkeisiin voidaan arvioida, kun tiedetään sen tyytyväisyys/tyytymättömyys nykyiseen tilanteeseensa.

26 18 Toiseksi kriittiseksi kilpailija-analyysin komponentiksi Porter mainitsee jokaisen kilpailijan oletusten tunnistamisen sekä itsestään että toimialasta ja sen sisäisistä muista yrityksistä. Yrityksillä on yleensä jonkinlainen käsitys itsestään ja asemastaan markkinoilla. Toisilla yrityksillä on realistisempi kuva kuin toisilla. Jotkut yliarvostavat itsensä ja jotku aliarvioivat potentiaalinsa. Jos yritys kykenee näkemään kilpailijansa oletukset itsestään, se pystyy objektiivisesta näkökulmasta tarkkailemalla muodostamaan suhteellisen realistisen kuvan kilpailijan oletusten ja todellisuuden kohtaavuudesta toisiinsa nähden. Jos oletukset ja todellisuus eivät kohtaa toisiaan, eli kilpailija ali- tai yliarvioi itsensä, syntyy kiehtova tilanne strategian näkökulmasta. Tästä esimerkkinä Porter kuvailee tilannetta, jossa kilpaileva yritys uskoo omaavansa erittäin vahvan asiakasuskollisuuden. Oma yrityksemme tietää, että asia ei ole niin. Strategisena siirtona oma yrityksemme laskee hintojaan ja kilpailija ei lähde leikkiin mukaan, koska uskoo asiakkaidensa olevan uskollisia ja näin ollen ei menettäisi asiakkaitaan. Hinnanlaskun seurauksena asiakkaat kuitenkin siirtyvät meidän yrityksen asiakkaiksi ja ennen kuin kilpailija tämän huomaa, se on jo menettänyt ison osan markkinaosuudestaan. Hinnanlasku oli nimenomaan strateginen liike markkinaosuuden kasvattamiseksi, ei niinkään sotahuuto hintataisteluun. Myös myöhempi kirjoittelu viittaa samaan. Wilsonin (1994) mukaan kilpailijaanalyysi on johdon perustyökalu, johon sisältyy informaationa kerääminen kilpailijoista. Se ei kuitenkaan ole pelkästään aineistonkeruuharjoitus, vaan prosessi, jonka tuloksena kilpailijoita pystytään ymmärtämään. Se mahdollistaa kilpailijoiden liikkeiden ennustamisen ja sitä myöten auttaa suunnittelemaan oman reviirin puolustamista sekä rohkaisee valmistautumaan tilaisuuksiin, joita aukeaa kilpailijoiden virheistä ja heikkouksista.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä laskentatoimi

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana

Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana Tapaustutkimus Pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumat CINEMAJA ry:stä Terhi Väänänen Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA KAUPPATIETEIDEN OSASTO Johtaminen ja organisaatiot LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA Pro Gradu -tutkielman aihe on hyväksytty kauppatieteiden osaston osastoneuvostossa 13.6.2006. Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Eeva Virtanen Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 355 Helsinki 2012

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Sami Vornamo OSUUSTOIMINNASTA KILPAILUETUA HUOLTOASEMA- LIIKETOIMINNASSA CASE: S-RYHMÄN ABC-KETJU JA SUOMALAINEN

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 Laskentatoimi

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 VILLE VALKEALAHTI VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja yliopistotutkija Teemu Laine Tarkastaja ja aihe hyväksytty rakentamisen ja talouden

Lisätiedot

JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE

JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Lotta Raunila JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Heli Aronpää Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen Työn 1. tarkastaja: Professori Mikael Collan Työn 2. tarkastaja:

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Työn ohjaaja / tarkastaja: Professori Pia Heilmann 2. tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Työn ohjaaja / tarkastaja: Professori Pia Heilmann 2. tarkastaja: Professori Timo Pihkala Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Marja-Helena Tonteri PÄIJÄTHÄMÄLÄISTEN NUORTEN YRITTÄJIEN MENESTYSTEKIJÄT Työn ohjaaja / tarkastaja: Professori

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Hanna Manelius TYÖHYVINVOINTIRAPORTOINTI OSANA HENKILÖSTÖRAPORTOINTIA - HENKILÖSTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ Työn 1.

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability Lappeenranta University Of Technology Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability 06.12.2012

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Mira Ihalainen KANNATTAA YRITTÄÄ! Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot