LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Vesa-Matti Sinkko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Vesa-Matti Sinkko"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Vesa-Matti Sinkko KULJETUSLAJIN YHTEYS KANNATTAVUUTEEN ETELÄ- JA ITÄSUOMALAISISSA KULJETUSYRITYKSISSÄ Työn tarkastajat: Työn ohjaajat: Professori Jaana Sandström, LTY Professori Kaisu Puumalainen, LTY Professori Jaana Sandström, LTY Professori Kaisu Puumalainen, LTY Lappeenranta Vesa-Matti Sinkko Lentäjäntie 4 B Lappeenranta

2 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO PRO GRADUN TIIVISTELMÄ Tekijä: Tutkielman nimi: Tiedekunta: Pääaine: Vesa-Matti Sinkko Kuljetuslajin yhteys kannattavuuteen etelä- ja itäsuomalaisissa kuljetusyrityksissä Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Vuosi: 2008 Pro-Gradu tutkielma: Tarkastajat: Hakusanat: Tiivistelmä: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 84 sivua, 18 kuvaa, 8 taulukkoa, 1 liite Professori Jaana Sandström, LTY Professori Kaisu Puumalainen, LTY Kannattavuus, kuljetuslaji, vakavaraisuus, maksuvalmius, ROCE Tämä Pro-Gradu tutkielma tarkastelee etelä- ja itäsuomalaisia kuljetusyrityksiä kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden näkökulmasta kuljetuslajeittain. Tutkielman pyrkimyksenä on valottaa Etelä- ja Itä-Suomen läänien kilpailuympäristöä numeeristen tunnuslukujen ja tilinpäätöserien perusteella. Päätavoitteena on osoittaa, onko kuljetuslajien välillä kannattavuuseroja. Tutkielma koostuu teoriaosasta sekä empiirisestä osasta, jonka aineisto koostuu etelä- ja itäsuomalaisten kuljetusyritysten tilinpäätöstiedoista ja tunnusluvuista.

3 Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haulla Amadeus tietokannasta ja postikyselynä haun tuottamilta yrityksiltä. Aineistoa on analysoitu kvantitatiivisilla menetelmillä SPSS ohjelmistolla. Tuloksista selviää, että kuljetuslajilla on yhteys kannattavuuteen ROCE tunnusluvulla mitattuna. Kannattavuuden osa-alueita, kuten tuottoja, kustannuksia ja sidottua pääomaa analysoitiin erikseen, mutta kannattavuuseroille ei silti löydetty selitystä.

4 LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSRTACT OF THE MASTER S THESIS Author: Title: Faculty: Major: Vesa Sinkko The linkage between transportation type and profitability of transportation companies in Southern and Eastern Finland. LUT, School of business Management accounting Year: 2008 Master s Thesis: Examiners: Keywords: Abstract: Lappeenranta University of Technology 84 pages, 18 figures, 8 tables, 1 appendix Professor Jaana Sandström, LUT Professor Kaisu Puumalainen, LUT Profitability, transportation type, solvency, liquidity, ROCE This Master s Thesis examines transport companies sorted by the transportation type in Southern and Eastern Finland, from the profitability, solvency and liquidity point of view. The aspiration of the Thesis is to enlighten the competitive environment of Eastern and Southern Finland provinences on the basis of numeric financial ratios and financial statement figures. The main goal is to point out whether there are differences in profitability between dirrerent transportation types. The Thesis consists of a theory section and an

5 empirical section, the data of which consists of financial statement figures and ratios of Southern and Eastern Finland s transportation companies. The empirical data is gathered by searching the Amadeus database and conducting a postal enquiry on the companies resulting from the database search. The data has been analyzed through quantitative methods using the SPSS software. The results suggest that there is a linkage between transportation type and profitability, measured by the ROCE ratio. Profability sectors, such as earnings, costs and employed capital were analyzed individually, but the reason for the differences in profitability was not found.

6 ALKUSANAT Haluan kiittää ohjaajiani professori Jaana Sandströmiä ja professori Kaisu Puumalaista kärsivällisyydestään, hyvistä neuvoistaan sekä ratkaisevista ehdotuksistaan. Ne pitivät tutkielman aiheen ja kulun järkevällä uralla. Kiitän myös äitiäni Anjaa, veljeäni Villeä, siskojani Reettaa ja Hannaa sekä isääni Karia luottavaisesta asenteestaan ja tuestaan sekä myös käytännön avusta. Suuri kiitos kuuluu myös niille yrityksille, jotka vaivautuivat vastaamaan lähettämääni postikyselyyn. Vastauksenne mahdollistivat tämän tutkielman tekemisen. Erityisen kiitoksen haluaisin lausua ystävilleni, jotka jaksoivat kannustaa ja motivoida minua tutkielman teossa. Ilman ystäviä ei mistään tulisi mitään. Kiitos teille kaikille! Lappeenrannassa Vesa-Matti Sinkko

7 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Taustaa Tutkimusongelma ja tavoitteet Rajaukset Tutkimusmetodi ja aineisto Tutkimuksen rakenne 8 2. KATSAUS KULJETUSTOIMIALAAN Kuljetustoimialan merkittävyys Kuljetustoimialan keskeisiä lukuja KILPAILUANALYYSIN TEORIAA Toimintaympäristön jaottelu Porter: viisi kilpailuvoimaa Kilpailuympäristön analysointi ja suoritusmittaus Tunnettuja suoritusmittareita Taloudelliset tunnusluvut Kannattavuuden tunnuslukuja sijoitusnäkökulmasta Kannattavuuden tunnuslukuja luotonantonäkökulmasta Teoreettinen viitekehys EMPIIRISEN AINEISTON VALMISTELU Aineiston luokittelu 43

8 4.2 Luokituksen modifiointi TILASTOLLINEN ANALYYSI Kannattavuuden analyysi: ROCE-% Tutkimusongelma: Kuljetuslajien kannattavuus Alaongelma 1: Kuljetuslajien kannattavuudet eri lääneissä Alaongelma 2: Tavaralajien kannattavuudet Alaongelma 3: Tavaralajien kannattavuudet eri lääneissä Alaongelmat 4 ja 5: Yrityksen koko, sijainti ja kannattavuus ROCE komponenttien analyysi Liikevaihto Muuttuvat ja kiinteät kustannukset Poistot Voitto-% Pysyvät ja vaihtuvat vastaavat Pääoman kiertonopeus Kannattavuuden analyysi: Current ratio ja Gearing Current ratio Gearing TRANSSINKKO OY:N VERTAILUA YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 77 LÄHDELUETTELO 85

9 1 1. JOHDANTO Yritys on olemassa pääosin tehdäkseen voittoa ja näin olleen luodakseen arvoa ja tuottoa sijoitetulle pääomalle. Tämä on kapitalistisen yritystoiminnan perusta. Lindroosin ja Lohiveden (2004, 17) mukaan kaikkien organisaatioiden lähtökohtana voidaan pitää jonkin hyödyn eli lisäarvon tuottamista jollekin tuon organisaation ulkopuoliselle taholle. Voidakseen vastata tähän ulkopuolelta asetettuun hyödyn tuottamisen haasteeseen on organisaation sisällä kyettävä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitä hyötyä tuotamme, kuka on asiakkaamme ja miksi hän asioi juuri meidän kanssamme? Luodakseen arvoa ja tuottoa on yrityksen pitkällä aikajänteellä pärjättävä kilpailussa muiden alan yritysten kanssa. Tietyn toimialan kilpailuympäristön resurssit ja markkinat ovat niukkoja ja yritykset kamppailevat saamastaan markkinaosuudesta luodakseen itselleen edellytyksiä pärjätä kilpailussa, poisluettuna oligopolit ja monopolit, joissa yritys on yksi harvoista tai ainoa toimija kyseisellä alalla. Jotta yritys pärjäisi kilpailussa, sen on luotava itselleen kilpailuetua ja tiedettävä kilpailijansa ja (monen muun asian ohella) tiedostettava kuinka suuren uhkan ne muodostavat omalle olemassaololle ja kilpailuedellytyksille. Kilpailijoiden kyvyt ja valmiudet radikaaleihin toimenpiteisiin vaikuttavat paljon siihen kuinka suuri uhka todellisuudessa on. Yksi kykyihin ja valmiuksiin vaikuttavista ominaisuuksista on yrityksen taloudellinen tila. Omavaraisen pääomarakenteen ja hyvän kannattavuuden omaava kilpailija on kykeneväinen tekemään rajuja ratkaisuja turvatakseen asemansa tai jopa vallatakseen lisää itselleen tilaa. Kääntäen ajatellen se on myös suojautumiskykykyinen sitä vastaan tehdyille strategisille kilpailutoimenpiteille. Tämän tyyppisten kilpailijoiden olemassaolo on hyvä tiedostaa.

10 2 1.1 Taustaa Tutkielman taustalla on eteläkarjalainen kuljetusliike TransSinkko Oy ja sen kilpailuympäristö. Yrityksellä ei ole toistaiseksi ollut perustavanlaatuista liiketoimintastrategiaa. Yritys on pääosin toiminut vuodesta 2000 eteläkarjalaisten valmisbetonituottajien alihankkijana. Aiemmin TransSinkko oli osa suurempaa kuljetusyrityskonsernia nimeltä Sinkko-Yhtiöt Oy, joka oli alallaan suomen suurimpia. Yhtiön kuljetukset muodostuivat suurimmaksi osaksi säiliöautokuljetuksista, erikoistumalla vaarallisten aineiden kuljetukseen. Vuonna 2000 Sinkko Yhtiöt Oy ja ADR-Haanpää Oy fuusioituivat ja Sinkko-Yhtiöiden betoninkuljetus- ja pumppauskalusto jäivät kaupan ulkopuolelle ja niistä perustettiin TransSinkko, joka erikoistui betoninkuljetukseen ja -pumppaukseen. Aloittaessaan toimintansa TransSinkolla oli kolme tähän toimintaan soveltuvaa ajoneuvoa. TransSinkon osakekannan omistaa Karelia Trucking Oy. Viime vuosien aikana kuljetusyritykselle on syntynyt ajatus strategian tarpeesta kasvavan liiketoiminnan myötä. Sen lähihistoriassa on tapahtunut merkittäviä suhteellisia investointeja ja taseen loppusumma on kasvanut huomattavasti. Tämä tilanne vaatii liikkeenjohdolta strategista ajattelukykyä, jotta kasvu saataisiin ohjattua oikeaan suuntaan ja että se pysyisi myös hallinnassa. Toistaiseksi näin on myös tapahtunutkin yrityksen kohdalla, mutta ajattelemisen arvoiseksi asiaksi muodostuu, että kuinka tämä taataan myös tulevaisuudessa. Millä strategisilla päätöksillä turvataan yrityksen kannattava kasvu myös kymmenen vuoden päästä? Mihin suuntaan yrityksen kasvua kannattaa ohjata? Kuinka suuria ja riskisiä investointeja kannattaa tehdä? Mihin investoidaan? Muiden muassa näihin kysymyksiin strategisella ajattelulla voidaan luoda vastauksia.

11 3 Strategisen ajattelun tueksi yritysjohto tarvitsee suuren määrän tietoa. Ilman sitä ei kestäviä ja järkeviä päätöksiä voida tehdä. Tietenkin on mahdollista tehdä päätöksiä pitkälti intuition perusteella, kuten yleisesti on ymmärretty monien yritysten ja yrittäjien tekevänkin, mutta riski on myös sen mukainen. Jokaisen päätöksentekijän on itse mietittävä minkä suuruiset päätökset vaativat suuren tietomäärän ja mitkä päätökset voidaan tehdä suoralta kädeltä sen suurempia tutkimatta. Validiin ja luotettavaan tutkimusaineistoon tukeutuva päätöksentekijä todennäköisesti kuitenkin nukkuu yönsä paremmin. Strategisen laskentatoimen pitäisi auttaa kestävän kilpailuedun saavuttamisessa. Kilpailuetu puolestaan jo määritelmän mukaan ilmenee suhteessa kilpailijoihin, Yritykset kilpailevat asiakkaista muiden yritysten kanssa ja asemoivat itseään suhteessa näihin. Niinpä informaation saaminen myös kilpailijoista on yrityksen strategiselle johtamiselle tärkeää. (Järvenpää et al, 2001, 266) Tutkielman taustalla on siis yrityksen tiedontarve strategisen ajattelun tueksi. Tutkimuksella haetaan tietoa etelä- ja itäsuomalaisista kuljetusyrityksien kuljetuslajeista ja kannattavuuksista. Tämän tiedon toivotaan auttavan yritystä arvioimaan kilpailuympäristöään ja siten myötävaikuttaa strategisessa ajattelussa. Tutkimustieto voi esimerkiksi antaa vihjeitä siitä, mikä kuljetuslaji voisi olla investointien kohteena nyt tai tulevaisuudessa ja myös siitä, mikä kuljetuslaji näyttäisi mahdollisesti olevan hiipumassa ja näin ollen kannattamaton investointikohde.

12 4 1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet Tutkimusongelmana on analysoida TransSinkko Oy:n kilpailuympäristössä toimivien kilpailijoiden kannattavuuksia tilinpäätöslukujen perusteella ja pyrkiä selvittämään mahdollisille kannattavuuseroille selityksiä. Selittäviä tekijöitä haetaan yritysten maantieteellisestä sijainnista ja koosta mutta, ennen kaikkea yrityksen harrastamasta kuljetuslajista sekä myös tavaralajeista, joita yritykset kuljettavat. Näin ollen saadaan selville eri erikoistumisvaihtoehtojen kannattavuuksia ja houkuttelevuudet, joiden toivotaan auttavan TransSinkkoa strategisessa ajattelussa ja mahdollisesti strategian muodostamisessa ja rakentamisessa. Tutkimusongelma voidaan kysymyksenä asettaa muotoon: Onko kuljetuslajin ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Tutkimuksen pääongelmasta voidaan johtaa joukko alaongelmia. Alaongelma 1: Onko eri kuljetuslajeissa läänien välillä eroja kannattavuudessa? Alaongelma 2: Onko tavaralajin ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Alaongelma 3: Onko eri tavaralajeissa läänien välillä eroja kannattavuudessa? Alaongelma 4: Onko yrityksen koon ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Alaongelma 5: Onko yrityksen sijainnin ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Alaongelmia voidaan muodostaa niin paljon kuin empiirinen aineisto vaan sallii. Edellä mainittuja tutkimusongelmia tarkastellaan myös rahoituksen näkökulmasta, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden mittareilla.

13 5 Tutkielman tavoitteena on tuottaa sekä numeerista että sanallista, hyödyllistä informaatiota yrityksen johdon strategisen ajattelun tueksi. Pääosin informaatio koskee kannattavuutta, sekä suhteellista että absoluuttista, ja sen yhteyttä harrastettuun kuljetuslajiin. Tavoitteena on selvittää tutkimusaineiston kilpailijayritysten kuljetuslajit ja esittää tilastollisin menetelmin niiden yhteydet kannattavuuteen. Kannattavuuden lisäksi mittareina käytetään myös maksuvalmius- ja vakavaraisuusmittareita sekä joitain muita kilpailijoiden toimintaa heijastavia tunnuslukuja. Näin myös luotonantajien näkökulma otetaan huomioon vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden informaation kautta.

14 6 1.3 Rajaukset TransSinkko toimii Etelä-Karjalan alueella pääosin Lappeenrannassa ja sen haja-asutusalueilla. Toimintaa on myös pääkaupunkiseudulla, mutta liiketoiminnan pääpaino on Lappeenrannassa, jossa yritys harjoittaa betoninkuljetusta ja -pumppausta. Tämä kuljetuslaji muodostaa suurimman osan liikevaihdosta ja on myös kannattavin yrityksen harjoittama kuljetuslaji. TransSinkolla ei ole toistaiseksi ollut suunnitelmissa laajentua Etelä- ja Itä- Suomea suuremmalle toiminta-alueelle, joten tutkimusaineisto rajataan koskemaan Etelä- ja Itä-Suomen kuljetusyrityksiä. Suuryritykset jätetään tarkastelun ulkopuolelle, koska tutkielman yritys työllistää tätä nykyä 15 henkilöä. Näin ollen niitä ei luokitella keskenään kilpailijoiksi ainakaan tämän tutkimuksen valossa. Suuryritykset toimivat koko Suomen alueella myös yli rajojen joten jo niiden toiminta-alue on ratkaisevan paljon suurempi verrattuna tutkielman yritykseen puhumattakaan tuloslaskelman luvuista ja taseesta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia mahdollisimman samankaltaisia ja kokoisia yrityksiä, joita voidaan pitää kriittisempinä kilpailijoina joten tutkimusaineisto rajataan edelleen koskemaan pienyrityksiä ja vielä tarkemmin yrityksiä, jotka työllistävät 1-20 henkilöä 1.4 Tutkimusmetodi ja aineisto Kvantitatiivisessa tutkimuksessa perinteisinä tutkimustyyppeinä pidetään kokeellista tutkimusta eri lajeineen ja survey-tutkimusta. Kolmantena klassisena tyyppinä mainitaan tapaustutkimus, joka voidaan toteuttaa niin kvantitatiivisesti kuin kvalitatiivisestikin. (Hirsjärvi et al., 1997, s.180) Tämä tutkielma on tyypiltään survey-tutkimus. Tietystä yritysjoukosta poimitaan otos

15 7 eri yrityksiä, joista kerätään aineisto strukturoituna kyselynä ja hakuna Amadeus -tietokannasta. Amadeus tietokanta on suuri verkkotietokanta, joka koostuu eurooppalaisten osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä. Tutkielma on kvantitatiivinen tutkimus, jonka aineistona on numeerista dataa, jota analysoidaan tilastollisin menetelmin SPSS-tietokoneohjelmistolla. Useimmiten tutkija kerää oman havaintoaineistonsa. Tällainen empiirinen tietoaines sisältää välitöntä tietoa tutkimuskohteesta, ja siksi sitä nimitetäänkin primaariaineistoksi. On myös mahdollista saada käyttöön muiden keräämää aineistoa, sekundaariaineistoa. (Hirsjärvi et al, 1996, 175) Tämän tutkielman kohdalla kyseeseen tulee molemman tyyppinen aineisto. Primaariaineisto, joka voidaan mieltää tässä tapauksessa sekundaarista aineistoa täydentäväksi aineistoksi, kerättiin kyselylomakkeen (Liite 1) avulla kyselynä yrityksiltä, jotka ovat tutkimusaineiston otoksessa. Otoksen yritykset ja niiden tiedot on haettu Amadeus tietokannasta. Tietokannasta haettujen yritysten tilinpäätöstiedot muodostavat tutkielman sekundaariaineiston, jota täydennetään primaariaineistolla. Aineiston yritykset ovat osakeyhtiöitä. Kyselylomakkeessa oli seitsemän kysymystä, joista kolme oli monivalintakysymyksiä. Kyselyn avulla täydennetään yritysten tietoja, kuten tarkempi kuljetuslaji sekä tavaralaji. Aineiston alkuperäiskoko on 343 yritystä. Kysely lähetettiin 333 yritykselle, joista 174 yritystä vastasi ja vastausprosentiksi muodostui hyväksyttävä 52,3 %. Muutaman yrityksen kuljetuslajitiedot saatiin selville yritysten internet-sivuilta ja muutama yritys jouduttiin tiputtamaan pois aineistosta loppuneen liiketoiminnan takia. Lopulliseksi aineistoksi muodostui 172 yritystä. Amadeuksen tiedoista saadaan selville lähinnä yritysten toimiala, Tieliikenteen tavarankuljetus, NACE-koodi 6024 (www.stat.fi), mutta tämä informaatio ei ole tämän tutkielman valossa tarvittavan tarkka. Otoksen yritysten Amadeus-tiedoissa kuvaillaan joidenkin yritysten toimintaa toki

16 8 tarkemminkin, mutta aivan liian harvan yrityksen osalta ja niidenkin kohdalla melko moniselitteisellä tavalla. Näin ollen aineiston parantamiseksi oli välttämätöntä toteuttaa kysely, jonka tuloksena aineisto täydentyi ja tarkentui tutkielman kannalta oleellisesti. 1.5 Tutkimuksen rakenne Tutkimuksen rakenne jakaantuu pääosin kahteen osaan; teoriaan ja empiiriseen osaan. Teoriaosassa luodaan käytännön tutkimukselle teoreettinen pohja. Tämän tutkielman teoreettinen pohja koostuu tutkielman aineistossa olevien yritysten toimialakatsauksesta, toiminta- ja kilpailuympäristön sekä kannattavuuden ja tunnuslukujen kirjallisuudesta ja niissä esiintyvien mittarien ja tunnuslukujen kuvailusta. Näiden pohjalta tutkielmalle muodostuu teoreettinen viitekehys, jonka läpi tutkimusongelmaa ja siitä johdettuja hypoteeseja tarkastellaan empiirisessä osassa. Empiirisessä osassa valitaan sopivimmat työkalut hypoteesien testaukseen niistä mittareista tai tunnusluvuista, jotka viitekehyksessä esiteltiin. Tämän jälkeen aineiston testaus tapahtuu SPSS -ohjelmistolla. Selitettävät muuttujat (tunnusluvut) koskevat pääosin kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta (esimerkiksi ROCE, Current Ratio ja Gearing). Selittäviä muuttujia ovat pääosin kuljetuslaji, tavaralaji, maantieteellinen sijainti ja yrityksen koko. Hypoteeseja testataan tilastollisilla testeillä (Kruskal-Wallis, ANOVA), jotka osoittavat, onko muuttujien keskiarvojen välillä tilastollisesti merkittäviä eroja.

17 9 Luku I JOHDANTO Luku II KATSAUS KULJETUSTOIMIALAAN Toimialan merkittävyys Toimialan keskeisiä lukuja Luku III KILPAILUANALYYSITEORIA Kirjallisuutta Tunnuslukukatsaus Kilpailuympäristön käsite ja analyysimenetelmät V I I T E K E H Y K S E N L U O M I N E N Luku IV AINEISTOANALYYSI Aineiston analysointi Aineiston luokittelu Aineiston modifiointi Luku V TILASTOLLINEN ANALYYSI Hypoteesien testaus Tunnuslukuanalyysi SPSS -ohjelmisto Luku VI VERTAILUA Tunnuslukujen keskiarvoja TransSinkko Oy Benchmarking Luku VII YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten pohdiskelu Kritiikkiä Kuva 1: Tutkielman rakenne

18 10 2. KATSAUS KULJETUSTOIMIALAAN 2.1 Kuljetustoimialan merkittävyys Kuljetusalan kerryttämät liikevaihdot voidaan lukea osaksi maassamme kertyneitä logistiikkakustannuksia. Logistiikan kustannukset muodostavat yhden merkittävän menoerän yritysten liiketoiminnan kustannuksissa. Logistiikkaselvitys 2006:n (Liikenne- ja Viestintäministeriö, 2007) mukaan logistiikkakustannukset ovat Suomessa keskimäärin 13 % yritysten liikevaihdosta. Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on hieman noussut. Vastaava kehitys näkyy myös Euroopassa viime vuosina esitetyissä arvioissa. Kuljetuskustannukset ovat keskimäärin 5 % liikevaihdosta eli noin 1/3 kaikista logistiikkakustannuksista. Verrattuna aiempiin logistiikkaselvityksiin kuljetuksen osuus logistiikkakustannuksista on hieman laskenut. Suomen kuorma-autoliitto (www.skal.fi) kertoo eri toimialojen logististen kustannusten vaikuttavan maamme kansainväliseen kilpailukykyyn ja kansalliseen kustannustasoon merkittävästi. Logistiikkaselvityksen mukaan kaupan ja teollisuuden logistiikkakustannukset olivat vuosina 1999/2000 noin 17,8 mrd. euroa/vuosi. Logistiikkakustannukset Logistiikkakustannukset v.1999/2000 yhteensä 17,8 mrd.euroa Sitoutuneen vaihto-omaisuuden korkokustannukset 4,4 mrd. euroa 25 % 44 % 25 % Varastointi 4,4 mrd.euroa 6 % Logistiikan hallintokustannukse t 1,2 mrd euroa Kuljetukset yhteensä 7,9 mrd.euroa Kuva 2: Logistiikkakustannukset vuosina 1999 ja 2000 (Liikenne- ja viestintäministeriö. 2001)

19 11 Vuoteen 2005 mennessä logistiikkakustannukset olivat nousseet vuoden ,8 mrd eurosta 26,4 mrd euroon. Kasvua on tapahtunut viidessä vuodessa 8,6 mrd euroa joka prosenteissa vastaa 48,3 % kasvua. Varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset 7,2 mrd.euroa Kuljetukset yhteensä 9,5 mrd.euroa Logistiikkakustannukset Logistiikkakustannukset vuonna 2005 yhteensä 26,4 mrd.euroa 27 % 36 % 24 % Varastointi 6,2 mrd.euroa 13 % Logistiikan hallintokustannukse t 3,5 mrd euroa Kuva 3: Logistiikkakustannukset vuonna 2005 (Liikenne- ja viestintäministeriö. 2006) Kuorma-autoliikenteellä on kansantaloudessamme huomattavasti suurempi merkitys kuin muissa EU-maissa. Kuljetussuorite asukasta kohti on maassamme 1,5 4-kertainen ja kuljetussuorite bruttokansantuotteen euroa kohti noin 2-kertainen verrattuna muihin EU-maihin. (www.skal.fi) Kaikkien maassamme muodostuneiden logistiikkakustannusten suhde bruttokansantuotteeseen on 2000-luvun alussa ollut noin 10 % luokkaa ja on ollut 1980-luvulta lähtien lieveässä laskutrendissä (ks. kuva 4). Sen sijaan ja 1970-luvuilla suhde on pysynyt melko samana, noin 15 %. Kuvan luvut ovat liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2006 logistiikkaselvityksen taulukosta johdettuja pyöristettyjä arvoja.

20 12 Logistiikkakustannusten kehitys , ,8 5, , Varastointikustannukset (% BKT:sta) Logistiikkakustannukset (% BKT:sta) Kuva 4: Logistiikkakustannusten kehitys suhteutettuna bruttokansantuotteeseen (Liikenne- ja viestintäministeriö, Logistiikkaselvitys 2006) Kansainvälisessä vertailussa on ollut havaittavissa samansuuntaista kehitystä. Logistiikkakustannusten suhde bruttokansantuotteeseen on ollut viime vuosikymmeninä laskussa myös ulkomailla. Syyksi tähän todetaan logistinen oppiminen ja logistiikkajärjestelmien kehittyminen. Kehittyneissä maissa logistiikkakustannusten kokonaismäärä suhteutettuna bruttokansantuotteeseen vastaa 10 % - 15 %. Luvut perustuvat erityyppisiin arvioihin, sillä logistiikkakustannuksille ei ole olemassa vakiintunutta laskentatapaa sen paremmin yritysten kuin kansantalouden tilinpidossa. Kansainvälisissä vertailuissa logistiikkakustannusten on nähty laskeneen luvulta lähtien, kun vertailukohtana on ollut bruttokansantuote. Lasku on tapahtunut samanaikaisesti kun tuotannon läpimenoajat ovat laskeneet hyvin voimakkaasti. Logistiikkakustannusten lasku on paljolti tehokkaampien toimitusketjujen hallinnan ansiosta. (Logistiikkaselvitys 2006, 25) Kansainvälisesti verraten Suomen logistiikkakustannusten osuus bruttokansantuotteesta on melko suuri. Maailmanlaajuiset

21 13 logistiikkakustannukset v olivat arviolta mrd. euroa (13,8 % maailman BKT:stä), josta Euroopassa noin mrd. euroa. Suomen vastaava luku oli 26,4 mrd euroa v. 2005, mikä vastaisi 17 % BKT:stä. (Liikenne- ja Viestintäministeriö, 2007, 10) Maailman bruttokansantuotteen ja logistiikkakustannusten suhteeseen verrattaessa Suomen vastaava suhde on näin ollen 3,2 % -yksikköä (23,2 % ) korkeampi. Tilastokeskuksen (2005, 25) mukaan koko kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennetoimialan osuus koko kansantaloudesta oli vuonna ,2 % ja on kasvanut vuoteen 2004 mennessä 10,8 %:iin. Euroissa luvut ovat 7030 milj.euroa (1990) ja milj.euroa (2004). 2.2 Kuljetustoimialan keskeisiä lukuja Edellä olevista kuvioista näkyy kuinka logistiikan kustannukset jakautuvat eri logistiikan lajeihin. Kuten jo edellä todettiin, kuljetusala on yksi näistä lajeista. Jo ensisilmäyksellä näkee, että kuljetuskustannukset muodostavat selkeästi suurimman osan logistiikan kustannuksista vaikkakin suhde on vuosien 2000 ja 2005 välillä laskenut. Vuonna 2000 kuljetuskustannukset olivat 7,9 mrd euroa ja vuonna 2005 ne olivat kasvaneet 9,5 mrd euroon. Kasvua on tapahtunut 13,9 %. Kuljetuskustannusten kasvu ei kuitenkaan ole kulkenut logistiikan kokonaiskustannusten kasvun kanssa samaa uraa (vrt. kokonaiskustannusten kasvu 48,3 %) Kuljetuskustannusten osuus logistiikan kustannuksista on saman ajanjaksona vähentynyt 44 %:sta 36 %:iin samalla kun hallintokustannusten osuus on yli kaksinkertaistunut 6 %:sta 13 %:iin. Eri toimialojen yrityksillä on erilaisia kustannusrakenteita. Samalla toimialalla toimivilla yrityksillä on melko yhtenäiset kustannusrakenteet, olettaen että liiketoiminnat muistuttavat toisiaan. Kuljetusalalla kustannusrakenne on painottunut muuttuvien kustannusten puolelle. Kuorma-autoliikenteen

22 14 keskimääräisen kustannusjakauman (Kuva 5) mukaan kuljettajille maksettavat palkat ja lisät muodostavat 40 % ja muut muuttuvat kustannukset 32 % kokonaiskustannuksista. Yksi hyvin ajankohtainen ja tärkeä tekijä muissa muuttuvissa kustannuksista ovat polttoainekustannukset, jotka vuonna 2004 muodostivat keskimäärin 22 % kokonaiskustannuksista. Maapallon öljyvarojen ehtyessä ja kysynnän kiihtyessä polttoainekustannuksista voidaan järkiperäisin perustein olettaa tulevaisuudessa muodostuvan erittäin kriittinen kustannuserä, joka voi pahimmassa tapauksessa kaataa huonoa katetuottoa tuottavia kuljetusyrityksiä. Muuttuvien kustannusten lisäksi mainittakoon, että vuoden 2004 keskimääräiset poistot kuljetusyrityksissä muodostivat 12 % kustannuserän. KUSTANNUSERÄ % % Kuljettajien palkkakustannukset 23 Välilliset palkat 16 Päivärahat 1 Kuljettajan työkustannukset yhteensä 40 Polttoainekustannukset 22 Korjaus ja huolto 7 Renkaat 3 Muut muuttuvat kustannukset yhteensä 32 Pääoman poisto 12 Korot 3 Vakuutukset 5 Liikennöimismaksut 2 Hallinto 4 Ylläpito 2 Kiinteät kustannukset yhteensä 28 KOKONAISKUSTANNUKSET 100 Kuva 5: Kuorma-autoliikenteen keskimääräinen kustannusjakauma vuonna 2004 (Mukaellen Mäkelä & al, 2005, 63)

23 15 Tiekuljetusalan kilpailu on kiihtynyt intensiivisesti 1990-luvun laman jälkeen. Tieliikenteen tavarankuljetustilaston 2006 (Tilastokeskus, 2007) mukaan vuosien välisenä aikana kuorma-autokanta kasvanut 88,4 %, eli miltei kaksinkertaistunut ajoneuvosta ajoneuvoon. Samanaikaisesti kuitenkin kuljetussuorite on pysynyt melko samoissa luvuissa nousten 22,3 mrd tkm:stä 25,5 mrd tkm:iin. Myös kuljetetun tavaramäärän muutos on pysynyt suhteellisen lievänä väheten 405 milj.t:sta 390 milj.t:iin. Näihin lukuihin tukeutuen voi todeta tiekuljetusten kysynnän (tavaramäärä, kuljetussuorite) pysyneen ennallaan samalla kun tarjonta (kuorma-autokanta) on kasvanut. Vuosi Kuorma-auto kanta (kpl) 100% 104,8% 111,7% 118,3% 125,7% 134,3% 141,2% 149,2% 158,6% 169,9% 179,6% 188,4% Kuljetussuorite (mrd.tkm) 22,3 100% 23,2 104% 24,5 25,6 25,6 27,7 26,7 28,1 109,9% 114,8% 114,8% 124,2% 119,7% 126% 26,9 27,3 27,8 25,5 120,6% 122,4% 124,6% 114,3% Tavaramäärä (milj.t) 100% 92,3% 94,6% 98,8% 101,5% 102,7% 92,1% 102,2% 97% 96,8% 96,8% 96,3% Taulukko 1: Keskeiset suoritteet vuosilta (Mukaellen Tilastokeskus, 2007, 10)

24 16 3. KILPAILUANALYYSIN TEORIAA Luodakseen liikevaihtoa yrityksen tulee harrastaa liiketoimintaa markkinoilla. Markkinoilla yritys kohtaa kilpailua. Pärjätäkseen kilpailussa, yrityksellä tulisi olla strategia. Strategian luonteeseen vaikuttaa vahvasti toimialan luonne, erityisesti toimialan sisäisen kilpailun luonne. Useimmilla toimialoilla kilpailu on sen verran kiivasta, että siinä pärjääminen ja kärjessä pysyminen vaatii jo jonkinlaisen kilpailustrategian. Porterin (1980, 47) mukaan Kilpailustrategian tulisi saada yritys asemoimaan itsensä niin, että se maksimoi kyvykkyytensä erottuakseen kilpailijoista. Siitä seuraa, että yhtenä strategian muodostamisen aspektina on havainnollinen analyysi kilpailijoista. Analyysin tavoitteena on luoda profiili kilpailijoiden mahdollisien strategisten muutosten luonteesta ja menestyksestä, kilpailijoiden reagoimisesta muiden yritysten strategisiin muutoksiin sekä kilpailijoiden reagoimisesta toimialalla ja ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Porterilainen kilpailija-analyysi on melko laaja-alainen ja käsittelee enimmäkseen ei-numeerista tietoa. Porter jakaa kilpailija-analyysin neljään eri komponenttiin, jotka ovat Tulevaisuuden päämäärät (Future goals), Tämänhetkinen strategia (Current strategy), Oletukset (Assumptions) sekä Kyvykkyydet (Capabilities). Kuva 6 havainnollistaa komponentteja.

25 17 Mikä ohjaa kilpailijoita? Mitä kilpailija tekee ja pystyy tehdä? TULEVAISUUDEN TAVOITTEET Kaikilla johdon tasoilla? TÄMÄNHETKINEN STRATEGIA Kuinka yritys tällä hetkellä kilpailee? KILPAILIJAN REAGOINTIPROFIILI Onko kilpailija tyytyväinen nykyiseen tilaansa? Mitä mahdollisia strategisia siirtoja kilpailija voisi tehdä? Missä kilpailija on haavoittuvainen? Mikä provosoi kilpailijan kostamaan? OLETUKSET Kilpailijan oletukset itsestään? Kilpailijan oletukset toimialasta? KYVYKKYYDET Kilpailijan vahvuudet? Kilpailijan heikkoudet? Kuva 6: Kilpailija-analyysin komponentit (Porter, 1980, 49) Porterin mukaan tulevaisuuden tavoitteet (ensimmäinen komponentti) on tärkeä monestakin syystä. Kilpailijoiden päämäärien tietäminen auttaa ymmärtämään sen, kuinka kilpailija suhtautuu nykyiseen tilanteeseen. Jos tilanne vastaa tavoitteita, voidaan kilpailijan varovaisesti olettaa olevan tyytyväinen nykyiseen tilanteeseensa ja näin ollen suurten strategisten muutosten todennäköisyys ei ole kovin suuri. Myös kilpailijan reagoimista muiden yritysten liikkeisiin voidaan arvioida, kun tiedetään sen tyytyväisyys/tyytymättömyys nykyiseen tilanteeseensa.

26 18 Toiseksi kriittiseksi kilpailija-analyysin komponentiksi Porter mainitsee jokaisen kilpailijan oletusten tunnistamisen sekä itsestään että toimialasta ja sen sisäisistä muista yrityksistä. Yrityksillä on yleensä jonkinlainen käsitys itsestään ja asemastaan markkinoilla. Toisilla yrityksillä on realistisempi kuva kuin toisilla. Jotkut yliarvostavat itsensä ja jotku aliarvioivat potentiaalinsa. Jos yritys kykenee näkemään kilpailijansa oletukset itsestään, se pystyy objektiivisesta näkökulmasta tarkkailemalla muodostamaan suhteellisen realistisen kuvan kilpailijan oletusten ja todellisuuden kohtaavuudesta toisiinsa nähden. Jos oletukset ja todellisuus eivät kohtaa toisiaan, eli kilpailija ali- tai yliarvioi itsensä, syntyy kiehtova tilanne strategian näkökulmasta. Tästä esimerkkinä Porter kuvailee tilannetta, jossa kilpaileva yritys uskoo omaavansa erittäin vahvan asiakasuskollisuuden. Oma yrityksemme tietää, että asia ei ole niin. Strategisena siirtona oma yrityksemme laskee hintojaan ja kilpailija ei lähde leikkiin mukaan, koska uskoo asiakkaidensa olevan uskollisia ja näin ollen ei menettäisi asiakkaitaan. Hinnanlaskun seurauksena asiakkaat kuitenkin siirtyvät meidän yrityksen asiakkaiksi ja ennen kuin kilpailija tämän huomaa, se on jo menettänyt ison osan markkinaosuudestaan. Hinnanlasku oli nimenomaan strateginen liike markkinaosuuden kasvattamiseksi, ei niinkään sotahuuto hintataisteluun. Myös myöhempi kirjoittelu viittaa samaan. Wilsonin (1994) mukaan kilpailijaanalyysi on johdon perustyökalu, johon sisältyy informaationa kerääminen kilpailijoista. Se ei kuitenkaan ole pelkästään aineistonkeruuharjoitus, vaan prosessi, jonka tuloksena kilpailijoita pystytään ymmärtämään. Se mahdollistaa kilpailijoiden liikkeiden ennustamisen ja sitä myöten auttaa suunnittelemaan oman reviirin puolustamista sekä rohkaisee valmistautumaan tilaisuuksiin, joita aukeaa kilpailijoiden virheistä ja heikkouksista.

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19 Yritys 1 Oy FI1 213-8-19 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto...4 Yritysvertailun yhteenveto... 5 Toiminnan laajuus...6 Markkinaosuus...7 Liikevaihto... 8 Jalostusarvo... 9 Liikevoitto... 1 Oma

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE 1 HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE Professori Lauri Ojala LIIKENTEEN KUMPPANUUSFOORUMI HYÖTYLIIKENTEEN JAKELULOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Turku, 5.11.2015 ARVIOITA LOGISTIIKASTA OSANA YRITYSTEN

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa 1 Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa Logistiikka-Kuljetus 2012, Helsinki Erikoistutkija Tomi Solakivi 10.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYS 2012 2 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointi järjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointijärjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö Siu 1

Lisätiedot

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Alma Talent Helsinki 2017 5., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad,

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Kemira Oyj (Konserni) Metsä Board Oyj (Konserni) Neste Oil Oyj (Konserni) Nokia Oyj (Konserni) Nokian Renkaat Oyj (Konserni)

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Kuljetusyritykset 1999-2002

Kuljetusyritykset 1999-2002 Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Kuljetusyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat KULJETUSYRITYKSET Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: ..1 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Ahlsell Oy Best Friend Group Oy Dermoshop Oy Hytar Oy Machinery Oy Makita Oy Motonet Oy Onninen Oy Orbis Oy Penope Oy Würth

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Yritys ja Informaatio Rahoitusmarkkinoilla Vuosikertomuspäivä 19.5.2015 Professori Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland ~ Informaatio Rahoitusmarkkinoilla ~ Informaatio Johtaa Yrityksen

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Eläkkeet ja kansantalous. Keva-päivä 26.5.2011. Seppo Honkapohja Suomen Pankki*

Eläkkeet ja kansantalous. Keva-päivä 26.5.2011. Seppo Honkapohja Suomen Pankki* Eläkkeet ja kansantalous Keva-päivä 26.5.2011 Seppo Honkapohja Suomen Pankki* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. 1 I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia peruskysymyksiä

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Isojoen Konehalli

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

TU-A1100 Tuotantotalous 1

TU-A1100 Tuotantotalous 1 TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Kaikki liikenevä raha heti

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUS- KETJU 1

VAIKUTTAVUUS- KETJU 1 VAIKUTTAVUUS- KETJU 1 Sisältö Vaikuttavuusketju....... 3 Tarve 4 Visio. 4 Tavoite..... 4 Resurssit...5 Toimenpiteet....5 Tulokset.....5 Vaikuttavuus.....5 Hyvän mitat Tietojen keräämisen suunnitelma 6

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

METSÄKONEYRITTÄJYYDEN UUDET MUODOT. Pekka Mäkinen

METSÄKONEYRITTÄJYYDEN UUDET MUODOT. Pekka Mäkinen METSÄKONEYRITTÄJYYDEN UUDET MUODOT Pekka Mäkinen SISÄLTÖ TEORIA lamasta yrittäjyyden mahdollisuuksien lähteistä ja muodoista TODELLISUUS UUDET MUODOT, KASVU Joseph Alois Schumpeter 1883 1950 1911: Theorie

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet 1 Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet Savon ilmasto-ohjelman seminaari Erikoistutkija 8.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYKSEN TAUSTAA Suomi ja LvM kansainvälisesti edelläkävijöitä logististen toimintaedellytysten

Lisätiedot

Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012. Janne Kaippio

Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012. Janne Kaippio Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012 Janne Kaippio Mikä ihmeen LähiTapiola? Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö: 19 itsenäistä alueyhtiötä + keskusyhtiö (keskusyhtiöllä

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori ForeC Advisors Sinisellä merellä Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori 1. Mikä Business Intelligence ja ennakointi 2. Ennakoi ja integroi 3. Luo kilpailusta profiili

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO Hankintatoimen tila ja kompetenssit globaalissa vertailussa Tausta Hankintatoimessa ammattiostajien rooli on muuttunut Hankintatoimi on osa liiketoimintaosaamista

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tulkinnasta

Tilinpäätöksen tulkinnasta Tilinpäätöksen tulkinnasta * Tilinpäätöstietojen rooli * Vinkkejä tilinpäätöksen lukemiseen * Tunnusluvut Tilinpäätöstietojen rooli Taloudellisen tiedon hyödyntäminen yritystutkimuksessa ja luottoluokittamisessa

Lisätiedot

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 [tilintarkastamaton] Edelläkävijä kehittyy jatkuvasti Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.2% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.3m (EUR 4.3m /20)

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

STRATEGIAN ASEMA JOHTAMISESSA

STRATEGIAN ASEMA JOHTAMISESSA STRATEGIA Yrityksen teoria (käsitys) siitä, kuinka se kilpailee toimialallaan menestyksekkäästi Yrityksen teorian siitä, kuinka kilpailla menestyksekkäästi pitäisi keskittyä siihen, miten saavutetaan kilpailuetu

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Testaa tietosi 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Tehtävä 1 En ole. Taseen vastattavaa-puolen tilien ns. normaalisaldot ovat aina tilin kredit-puolella. Esimerkiksi oma pääoma kasvaa kredit-puolella ja oman pääoma

Lisätiedot