LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Vesa-Matti Sinkko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Vesa-Matti Sinkko"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Vesa-Matti Sinkko KULJETUSLAJIN YHTEYS KANNATTAVUUTEEN ETELÄ- JA ITÄSUOMALAISISSA KULJETUSYRITYKSISSÄ Työn tarkastajat: Työn ohjaajat: Professori Jaana Sandström, LTY Professori Kaisu Puumalainen, LTY Professori Jaana Sandström, LTY Professori Kaisu Puumalainen, LTY Lappeenranta Vesa-Matti Sinkko Lentäjäntie 4 B Lappeenranta

2 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO PRO GRADUN TIIVISTELMÄ Tekijä: Tutkielman nimi: Tiedekunta: Pääaine: Vesa-Matti Sinkko Kuljetuslajin yhteys kannattavuuteen etelä- ja itäsuomalaisissa kuljetusyrityksissä Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Vuosi: 2008 Pro-Gradu tutkielma: Tarkastajat: Hakusanat: Tiivistelmä: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 84 sivua, 18 kuvaa, 8 taulukkoa, 1 liite Professori Jaana Sandström, LTY Professori Kaisu Puumalainen, LTY Kannattavuus, kuljetuslaji, vakavaraisuus, maksuvalmius, ROCE Tämä Pro-Gradu tutkielma tarkastelee etelä- ja itäsuomalaisia kuljetusyrityksiä kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden näkökulmasta kuljetuslajeittain. Tutkielman pyrkimyksenä on valottaa Etelä- ja Itä-Suomen läänien kilpailuympäristöä numeeristen tunnuslukujen ja tilinpäätöserien perusteella. Päätavoitteena on osoittaa, onko kuljetuslajien välillä kannattavuuseroja. Tutkielma koostuu teoriaosasta sekä empiirisestä osasta, jonka aineisto koostuu etelä- ja itäsuomalaisten kuljetusyritysten tilinpäätöstiedoista ja tunnusluvuista.

3 Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haulla Amadeus tietokannasta ja postikyselynä haun tuottamilta yrityksiltä. Aineistoa on analysoitu kvantitatiivisilla menetelmillä SPSS ohjelmistolla. Tuloksista selviää, että kuljetuslajilla on yhteys kannattavuuteen ROCE tunnusluvulla mitattuna. Kannattavuuden osa-alueita, kuten tuottoja, kustannuksia ja sidottua pääomaa analysoitiin erikseen, mutta kannattavuuseroille ei silti löydetty selitystä.

4 LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSRTACT OF THE MASTER S THESIS Author: Title: Faculty: Major: Vesa Sinkko The linkage between transportation type and profitability of transportation companies in Southern and Eastern Finland. LUT, School of business Management accounting Year: 2008 Master s Thesis: Examiners: Keywords: Abstract: Lappeenranta University of Technology 84 pages, 18 figures, 8 tables, 1 appendix Professor Jaana Sandström, LUT Professor Kaisu Puumalainen, LUT Profitability, transportation type, solvency, liquidity, ROCE This Master s Thesis examines transport companies sorted by the transportation type in Southern and Eastern Finland, from the profitability, solvency and liquidity point of view. The aspiration of the Thesis is to enlighten the competitive environment of Eastern and Southern Finland provinences on the basis of numeric financial ratios and financial statement figures. The main goal is to point out whether there are differences in profitability between dirrerent transportation types. The Thesis consists of a theory section and an

5 empirical section, the data of which consists of financial statement figures and ratios of Southern and Eastern Finland s transportation companies. The empirical data is gathered by searching the Amadeus database and conducting a postal enquiry on the companies resulting from the database search. The data has been analyzed through quantitative methods using the SPSS software. The results suggest that there is a linkage between transportation type and profitability, measured by the ROCE ratio. Profability sectors, such as earnings, costs and employed capital were analyzed individually, but the reason for the differences in profitability was not found.

6 ALKUSANAT Haluan kiittää ohjaajiani professori Jaana Sandströmiä ja professori Kaisu Puumalaista kärsivällisyydestään, hyvistä neuvoistaan sekä ratkaisevista ehdotuksistaan. Ne pitivät tutkielman aiheen ja kulun järkevällä uralla. Kiitän myös äitiäni Anjaa, veljeäni Villeä, siskojani Reettaa ja Hannaa sekä isääni Karia luottavaisesta asenteestaan ja tuestaan sekä myös käytännön avusta. Suuri kiitos kuuluu myös niille yrityksille, jotka vaivautuivat vastaamaan lähettämääni postikyselyyn. Vastauksenne mahdollistivat tämän tutkielman tekemisen. Erityisen kiitoksen haluaisin lausua ystävilleni, jotka jaksoivat kannustaa ja motivoida minua tutkielman teossa. Ilman ystäviä ei mistään tulisi mitään. Kiitos teille kaikille! Lappeenrannassa Vesa-Matti Sinkko

7 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Taustaa Tutkimusongelma ja tavoitteet Rajaukset Tutkimusmetodi ja aineisto Tutkimuksen rakenne 8 2. KATSAUS KULJETUSTOIMIALAAN Kuljetustoimialan merkittävyys Kuljetustoimialan keskeisiä lukuja KILPAILUANALYYSIN TEORIAA Toimintaympäristön jaottelu Porter: viisi kilpailuvoimaa Kilpailuympäristön analysointi ja suoritusmittaus Tunnettuja suoritusmittareita Taloudelliset tunnusluvut Kannattavuuden tunnuslukuja sijoitusnäkökulmasta Kannattavuuden tunnuslukuja luotonantonäkökulmasta Teoreettinen viitekehys EMPIIRISEN AINEISTON VALMISTELU Aineiston luokittelu 43

8 4.2 Luokituksen modifiointi TILASTOLLINEN ANALYYSI Kannattavuuden analyysi: ROCE-% Tutkimusongelma: Kuljetuslajien kannattavuus Alaongelma 1: Kuljetuslajien kannattavuudet eri lääneissä Alaongelma 2: Tavaralajien kannattavuudet Alaongelma 3: Tavaralajien kannattavuudet eri lääneissä Alaongelmat 4 ja 5: Yrityksen koko, sijainti ja kannattavuus ROCE komponenttien analyysi Liikevaihto Muuttuvat ja kiinteät kustannukset Poistot Voitto-% Pysyvät ja vaihtuvat vastaavat Pääoman kiertonopeus Kannattavuuden analyysi: Current ratio ja Gearing Current ratio Gearing TRANSSINKKO OY:N VERTAILUA YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 77 LÄHDELUETTELO 85

9 1 1. JOHDANTO Yritys on olemassa pääosin tehdäkseen voittoa ja näin olleen luodakseen arvoa ja tuottoa sijoitetulle pääomalle. Tämä on kapitalistisen yritystoiminnan perusta. Lindroosin ja Lohiveden (2004, 17) mukaan kaikkien organisaatioiden lähtökohtana voidaan pitää jonkin hyödyn eli lisäarvon tuottamista jollekin tuon organisaation ulkopuoliselle taholle. Voidakseen vastata tähän ulkopuolelta asetettuun hyödyn tuottamisen haasteeseen on organisaation sisällä kyettävä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitä hyötyä tuotamme, kuka on asiakkaamme ja miksi hän asioi juuri meidän kanssamme? Luodakseen arvoa ja tuottoa on yrityksen pitkällä aikajänteellä pärjättävä kilpailussa muiden alan yritysten kanssa. Tietyn toimialan kilpailuympäristön resurssit ja markkinat ovat niukkoja ja yritykset kamppailevat saamastaan markkinaosuudesta luodakseen itselleen edellytyksiä pärjätä kilpailussa, poisluettuna oligopolit ja monopolit, joissa yritys on yksi harvoista tai ainoa toimija kyseisellä alalla. Jotta yritys pärjäisi kilpailussa, sen on luotava itselleen kilpailuetua ja tiedettävä kilpailijansa ja (monen muun asian ohella) tiedostettava kuinka suuren uhkan ne muodostavat omalle olemassaololle ja kilpailuedellytyksille. Kilpailijoiden kyvyt ja valmiudet radikaaleihin toimenpiteisiin vaikuttavat paljon siihen kuinka suuri uhka todellisuudessa on. Yksi kykyihin ja valmiuksiin vaikuttavista ominaisuuksista on yrityksen taloudellinen tila. Omavaraisen pääomarakenteen ja hyvän kannattavuuden omaava kilpailija on kykeneväinen tekemään rajuja ratkaisuja turvatakseen asemansa tai jopa vallatakseen lisää itselleen tilaa. Kääntäen ajatellen se on myös suojautumiskykykyinen sitä vastaan tehdyille strategisille kilpailutoimenpiteille. Tämän tyyppisten kilpailijoiden olemassaolo on hyvä tiedostaa.

10 2 1.1 Taustaa Tutkielman taustalla on eteläkarjalainen kuljetusliike TransSinkko Oy ja sen kilpailuympäristö. Yrityksellä ei ole toistaiseksi ollut perustavanlaatuista liiketoimintastrategiaa. Yritys on pääosin toiminut vuodesta 2000 eteläkarjalaisten valmisbetonituottajien alihankkijana. Aiemmin TransSinkko oli osa suurempaa kuljetusyrityskonsernia nimeltä Sinkko-Yhtiöt Oy, joka oli alallaan suomen suurimpia. Yhtiön kuljetukset muodostuivat suurimmaksi osaksi säiliöautokuljetuksista, erikoistumalla vaarallisten aineiden kuljetukseen. Vuonna 2000 Sinkko Yhtiöt Oy ja ADR-Haanpää Oy fuusioituivat ja Sinkko-Yhtiöiden betoninkuljetus- ja pumppauskalusto jäivät kaupan ulkopuolelle ja niistä perustettiin TransSinkko, joka erikoistui betoninkuljetukseen ja -pumppaukseen. Aloittaessaan toimintansa TransSinkolla oli kolme tähän toimintaan soveltuvaa ajoneuvoa. TransSinkon osakekannan omistaa Karelia Trucking Oy. Viime vuosien aikana kuljetusyritykselle on syntynyt ajatus strategian tarpeesta kasvavan liiketoiminnan myötä. Sen lähihistoriassa on tapahtunut merkittäviä suhteellisia investointeja ja taseen loppusumma on kasvanut huomattavasti. Tämä tilanne vaatii liikkeenjohdolta strategista ajattelukykyä, jotta kasvu saataisiin ohjattua oikeaan suuntaan ja että se pysyisi myös hallinnassa. Toistaiseksi näin on myös tapahtunutkin yrityksen kohdalla, mutta ajattelemisen arvoiseksi asiaksi muodostuu, että kuinka tämä taataan myös tulevaisuudessa. Millä strategisilla päätöksillä turvataan yrityksen kannattava kasvu myös kymmenen vuoden päästä? Mihin suuntaan yrityksen kasvua kannattaa ohjata? Kuinka suuria ja riskisiä investointeja kannattaa tehdä? Mihin investoidaan? Muiden muassa näihin kysymyksiin strategisella ajattelulla voidaan luoda vastauksia.

11 3 Strategisen ajattelun tueksi yritysjohto tarvitsee suuren määrän tietoa. Ilman sitä ei kestäviä ja järkeviä päätöksiä voida tehdä. Tietenkin on mahdollista tehdä päätöksiä pitkälti intuition perusteella, kuten yleisesti on ymmärretty monien yritysten ja yrittäjien tekevänkin, mutta riski on myös sen mukainen. Jokaisen päätöksentekijän on itse mietittävä minkä suuruiset päätökset vaativat suuren tietomäärän ja mitkä päätökset voidaan tehdä suoralta kädeltä sen suurempia tutkimatta. Validiin ja luotettavaan tutkimusaineistoon tukeutuva päätöksentekijä todennäköisesti kuitenkin nukkuu yönsä paremmin. Strategisen laskentatoimen pitäisi auttaa kestävän kilpailuedun saavuttamisessa. Kilpailuetu puolestaan jo määritelmän mukaan ilmenee suhteessa kilpailijoihin, Yritykset kilpailevat asiakkaista muiden yritysten kanssa ja asemoivat itseään suhteessa näihin. Niinpä informaation saaminen myös kilpailijoista on yrityksen strategiselle johtamiselle tärkeää. (Järvenpää et al, 2001, 266) Tutkielman taustalla on siis yrityksen tiedontarve strategisen ajattelun tueksi. Tutkimuksella haetaan tietoa etelä- ja itäsuomalaisista kuljetusyrityksien kuljetuslajeista ja kannattavuuksista. Tämän tiedon toivotaan auttavan yritystä arvioimaan kilpailuympäristöään ja siten myötävaikuttaa strategisessa ajattelussa. Tutkimustieto voi esimerkiksi antaa vihjeitä siitä, mikä kuljetuslaji voisi olla investointien kohteena nyt tai tulevaisuudessa ja myös siitä, mikä kuljetuslaji näyttäisi mahdollisesti olevan hiipumassa ja näin ollen kannattamaton investointikohde.

12 4 1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet Tutkimusongelmana on analysoida TransSinkko Oy:n kilpailuympäristössä toimivien kilpailijoiden kannattavuuksia tilinpäätöslukujen perusteella ja pyrkiä selvittämään mahdollisille kannattavuuseroille selityksiä. Selittäviä tekijöitä haetaan yritysten maantieteellisestä sijainnista ja koosta mutta, ennen kaikkea yrityksen harrastamasta kuljetuslajista sekä myös tavaralajeista, joita yritykset kuljettavat. Näin ollen saadaan selville eri erikoistumisvaihtoehtojen kannattavuuksia ja houkuttelevuudet, joiden toivotaan auttavan TransSinkkoa strategisessa ajattelussa ja mahdollisesti strategian muodostamisessa ja rakentamisessa. Tutkimusongelma voidaan kysymyksenä asettaa muotoon: Onko kuljetuslajin ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Tutkimuksen pääongelmasta voidaan johtaa joukko alaongelmia. Alaongelma 1: Onko eri kuljetuslajeissa läänien välillä eroja kannattavuudessa? Alaongelma 2: Onko tavaralajin ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Alaongelma 3: Onko eri tavaralajeissa läänien välillä eroja kannattavuudessa? Alaongelma 4: Onko yrityksen koon ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Alaongelma 5: Onko yrityksen sijainnin ja kannattavuuden välillä yhteyttä? Alaongelmia voidaan muodostaa niin paljon kuin empiirinen aineisto vaan sallii. Edellä mainittuja tutkimusongelmia tarkastellaan myös rahoituksen näkökulmasta, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden mittareilla.

13 5 Tutkielman tavoitteena on tuottaa sekä numeerista että sanallista, hyödyllistä informaatiota yrityksen johdon strategisen ajattelun tueksi. Pääosin informaatio koskee kannattavuutta, sekä suhteellista että absoluuttista, ja sen yhteyttä harrastettuun kuljetuslajiin. Tavoitteena on selvittää tutkimusaineiston kilpailijayritysten kuljetuslajit ja esittää tilastollisin menetelmin niiden yhteydet kannattavuuteen. Kannattavuuden lisäksi mittareina käytetään myös maksuvalmius- ja vakavaraisuusmittareita sekä joitain muita kilpailijoiden toimintaa heijastavia tunnuslukuja. Näin myös luotonantajien näkökulma otetaan huomioon vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden informaation kautta.

14 6 1.3 Rajaukset TransSinkko toimii Etelä-Karjalan alueella pääosin Lappeenrannassa ja sen haja-asutusalueilla. Toimintaa on myös pääkaupunkiseudulla, mutta liiketoiminnan pääpaino on Lappeenrannassa, jossa yritys harjoittaa betoninkuljetusta ja -pumppausta. Tämä kuljetuslaji muodostaa suurimman osan liikevaihdosta ja on myös kannattavin yrityksen harjoittama kuljetuslaji. TransSinkolla ei ole toistaiseksi ollut suunnitelmissa laajentua Etelä- ja Itä- Suomea suuremmalle toiminta-alueelle, joten tutkimusaineisto rajataan koskemaan Etelä- ja Itä-Suomen kuljetusyrityksiä. Suuryritykset jätetään tarkastelun ulkopuolelle, koska tutkielman yritys työllistää tätä nykyä 15 henkilöä. Näin ollen niitä ei luokitella keskenään kilpailijoiksi ainakaan tämän tutkimuksen valossa. Suuryritykset toimivat koko Suomen alueella myös yli rajojen joten jo niiden toiminta-alue on ratkaisevan paljon suurempi verrattuna tutkielman yritykseen puhumattakaan tuloslaskelman luvuista ja taseesta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia mahdollisimman samankaltaisia ja kokoisia yrityksiä, joita voidaan pitää kriittisempinä kilpailijoina joten tutkimusaineisto rajataan edelleen koskemaan pienyrityksiä ja vielä tarkemmin yrityksiä, jotka työllistävät 1-20 henkilöä 1.4 Tutkimusmetodi ja aineisto Kvantitatiivisessa tutkimuksessa perinteisinä tutkimustyyppeinä pidetään kokeellista tutkimusta eri lajeineen ja survey-tutkimusta. Kolmantena klassisena tyyppinä mainitaan tapaustutkimus, joka voidaan toteuttaa niin kvantitatiivisesti kuin kvalitatiivisestikin. (Hirsjärvi et al., 1997, s.180) Tämä tutkielma on tyypiltään survey-tutkimus. Tietystä yritysjoukosta poimitaan otos

15 7 eri yrityksiä, joista kerätään aineisto strukturoituna kyselynä ja hakuna Amadeus -tietokannasta. Amadeus tietokanta on suuri verkkotietokanta, joka koostuu eurooppalaisten osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä. Tutkielma on kvantitatiivinen tutkimus, jonka aineistona on numeerista dataa, jota analysoidaan tilastollisin menetelmin SPSS-tietokoneohjelmistolla. Useimmiten tutkija kerää oman havaintoaineistonsa. Tällainen empiirinen tietoaines sisältää välitöntä tietoa tutkimuskohteesta, ja siksi sitä nimitetäänkin primaariaineistoksi. On myös mahdollista saada käyttöön muiden keräämää aineistoa, sekundaariaineistoa. (Hirsjärvi et al, 1996, 175) Tämän tutkielman kohdalla kyseeseen tulee molemman tyyppinen aineisto. Primaariaineisto, joka voidaan mieltää tässä tapauksessa sekundaarista aineistoa täydentäväksi aineistoksi, kerättiin kyselylomakkeen (Liite 1) avulla kyselynä yrityksiltä, jotka ovat tutkimusaineiston otoksessa. Otoksen yritykset ja niiden tiedot on haettu Amadeus tietokannasta. Tietokannasta haettujen yritysten tilinpäätöstiedot muodostavat tutkielman sekundaariaineiston, jota täydennetään primaariaineistolla. Aineiston yritykset ovat osakeyhtiöitä. Kyselylomakkeessa oli seitsemän kysymystä, joista kolme oli monivalintakysymyksiä. Kyselyn avulla täydennetään yritysten tietoja, kuten tarkempi kuljetuslaji sekä tavaralaji. Aineiston alkuperäiskoko on 343 yritystä. Kysely lähetettiin 333 yritykselle, joista 174 yritystä vastasi ja vastausprosentiksi muodostui hyväksyttävä 52,3 %. Muutaman yrityksen kuljetuslajitiedot saatiin selville yritysten internet-sivuilta ja muutama yritys jouduttiin tiputtamaan pois aineistosta loppuneen liiketoiminnan takia. Lopulliseksi aineistoksi muodostui 172 yritystä. Amadeuksen tiedoista saadaan selville lähinnä yritysten toimiala, Tieliikenteen tavarankuljetus, NACE-koodi 6024 (www.stat.fi), mutta tämä informaatio ei ole tämän tutkielman valossa tarvittavan tarkka. Otoksen yritysten Amadeus-tiedoissa kuvaillaan joidenkin yritysten toimintaa toki

16 8 tarkemminkin, mutta aivan liian harvan yrityksen osalta ja niidenkin kohdalla melko moniselitteisellä tavalla. Näin ollen aineiston parantamiseksi oli välttämätöntä toteuttaa kysely, jonka tuloksena aineisto täydentyi ja tarkentui tutkielman kannalta oleellisesti. 1.5 Tutkimuksen rakenne Tutkimuksen rakenne jakaantuu pääosin kahteen osaan; teoriaan ja empiiriseen osaan. Teoriaosassa luodaan käytännön tutkimukselle teoreettinen pohja. Tämän tutkielman teoreettinen pohja koostuu tutkielman aineistossa olevien yritysten toimialakatsauksesta, toiminta- ja kilpailuympäristön sekä kannattavuuden ja tunnuslukujen kirjallisuudesta ja niissä esiintyvien mittarien ja tunnuslukujen kuvailusta. Näiden pohjalta tutkielmalle muodostuu teoreettinen viitekehys, jonka läpi tutkimusongelmaa ja siitä johdettuja hypoteeseja tarkastellaan empiirisessä osassa. Empiirisessä osassa valitaan sopivimmat työkalut hypoteesien testaukseen niistä mittareista tai tunnusluvuista, jotka viitekehyksessä esiteltiin. Tämän jälkeen aineiston testaus tapahtuu SPSS -ohjelmistolla. Selitettävät muuttujat (tunnusluvut) koskevat pääosin kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta (esimerkiksi ROCE, Current Ratio ja Gearing). Selittäviä muuttujia ovat pääosin kuljetuslaji, tavaralaji, maantieteellinen sijainti ja yrityksen koko. Hypoteeseja testataan tilastollisilla testeillä (Kruskal-Wallis, ANOVA), jotka osoittavat, onko muuttujien keskiarvojen välillä tilastollisesti merkittäviä eroja.

17 9 Luku I JOHDANTO Luku II KATSAUS KULJETUSTOIMIALAAN Toimialan merkittävyys Toimialan keskeisiä lukuja Luku III KILPAILUANALYYSITEORIA Kirjallisuutta Tunnuslukukatsaus Kilpailuympäristön käsite ja analyysimenetelmät V I I T E K E H Y K S E N L U O M I N E N Luku IV AINEISTOANALYYSI Aineiston analysointi Aineiston luokittelu Aineiston modifiointi Luku V TILASTOLLINEN ANALYYSI Hypoteesien testaus Tunnuslukuanalyysi SPSS -ohjelmisto Luku VI VERTAILUA Tunnuslukujen keskiarvoja TransSinkko Oy Benchmarking Luku VII YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten pohdiskelu Kritiikkiä Kuva 1: Tutkielman rakenne

18 10 2. KATSAUS KULJETUSTOIMIALAAN 2.1 Kuljetustoimialan merkittävyys Kuljetusalan kerryttämät liikevaihdot voidaan lukea osaksi maassamme kertyneitä logistiikkakustannuksia. Logistiikan kustannukset muodostavat yhden merkittävän menoerän yritysten liiketoiminnan kustannuksissa. Logistiikkaselvitys 2006:n (Liikenne- ja Viestintäministeriö, 2007) mukaan logistiikkakustannukset ovat Suomessa keskimäärin 13 % yritysten liikevaihdosta. Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on hieman noussut. Vastaava kehitys näkyy myös Euroopassa viime vuosina esitetyissä arvioissa. Kuljetuskustannukset ovat keskimäärin 5 % liikevaihdosta eli noin 1/3 kaikista logistiikkakustannuksista. Verrattuna aiempiin logistiikkaselvityksiin kuljetuksen osuus logistiikkakustannuksista on hieman laskenut. Suomen kuorma-autoliitto (www.skal.fi) kertoo eri toimialojen logististen kustannusten vaikuttavan maamme kansainväliseen kilpailukykyyn ja kansalliseen kustannustasoon merkittävästi. Logistiikkaselvityksen mukaan kaupan ja teollisuuden logistiikkakustannukset olivat vuosina 1999/2000 noin 17,8 mrd. euroa/vuosi. Logistiikkakustannukset Logistiikkakustannukset v.1999/2000 yhteensä 17,8 mrd.euroa Sitoutuneen vaihto-omaisuuden korkokustannukset 4,4 mrd. euroa 25 % 44 % 25 % Varastointi 4,4 mrd.euroa 6 % Logistiikan hallintokustannukse t 1,2 mrd euroa Kuljetukset yhteensä 7,9 mrd.euroa Kuva 2: Logistiikkakustannukset vuosina 1999 ja 2000 (Liikenne- ja viestintäministeriö. 2001)

19 11 Vuoteen 2005 mennessä logistiikkakustannukset olivat nousseet vuoden ,8 mrd eurosta 26,4 mrd euroon. Kasvua on tapahtunut viidessä vuodessa 8,6 mrd euroa joka prosenteissa vastaa 48,3 % kasvua. Varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset 7,2 mrd.euroa Kuljetukset yhteensä 9,5 mrd.euroa Logistiikkakustannukset Logistiikkakustannukset vuonna 2005 yhteensä 26,4 mrd.euroa 27 % 36 % 24 % Varastointi 6,2 mrd.euroa 13 % Logistiikan hallintokustannukse t 3,5 mrd euroa Kuva 3: Logistiikkakustannukset vuonna 2005 (Liikenne- ja viestintäministeriö. 2006) Kuorma-autoliikenteellä on kansantaloudessamme huomattavasti suurempi merkitys kuin muissa EU-maissa. Kuljetussuorite asukasta kohti on maassamme 1,5 4-kertainen ja kuljetussuorite bruttokansantuotteen euroa kohti noin 2-kertainen verrattuna muihin EU-maihin. (www.skal.fi) Kaikkien maassamme muodostuneiden logistiikkakustannusten suhde bruttokansantuotteeseen on 2000-luvun alussa ollut noin 10 % luokkaa ja on ollut 1980-luvulta lähtien lieveässä laskutrendissä (ks. kuva 4). Sen sijaan ja 1970-luvuilla suhde on pysynyt melko samana, noin 15 %. Kuvan luvut ovat liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2006 logistiikkaselvityksen taulukosta johdettuja pyöristettyjä arvoja.

20 12 Logistiikkakustannusten kehitys , ,8 5, , Varastointikustannukset (% BKT:sta) Logistiikkakustannukset (% BKT:sta) Kuva 4: Logistiikkakustannusten kehitys suhteutettuna bruttokansantuotteeseen (Liikenne- ja viestintäministeriö, Logistiikkaselvitys 2006) Kansainvälisessä vertailussa on ollut havaittavissa samansuuntaista kehitystä. Logistiikkakustannusten suhde bruttokansantuotteeseen on ollut viime vuosikymmeninä laskussa myös ulkomailla. Syyksi tähän todetaan logistinen oppiminen ja logistiikkajärjestelmien kehittyminen. Kehittyneissä maissa logistiikkakustannusten kokonaismäärä suhteutettuna bruttokansantuotteeseen vastaa 10 % - 15 %. Luvut perustuvat erityyppisiin arvioihin, sillä logistiikkakustannuksille ei ole olemassa vakiintunutta laskentatapaa sen paremmin yritysten kuin kansantalouden tilinpidossa. Kansainvälisissä vertailuissa logistiikkakustannusten on nähty laskeneen luvulta lähtien, kun vertailukohtana on ollut bruttokansantuote. Lasku on tapahtunut samanaikaisesti kun tuotannon läpimenoajat ovat laskeneet hyvin voimakkaasti. Logistiikkakustannusten lasku on paljolti tehokkaampien toimitusketjujen hallinnan ansiosta. (Logistiikkaselvitys 2006, 25) Kansainvälisesti verraten Suomen logistiikkakustannusten osuus bruttokansantuotteesta on melko suuri. Maailmanlaajuiset

21 13 logistiikkakustannukset v olivat arviolta mrd. euroa (13,8 % maailman BKT:stä), josta Euroopassa noin mrd. euroa. Suomen vastaava luku oli 26,4 mrd euroa v. 2005, mikä vastaisi 17 % BKT:stä. (Liikenne- ja Viestintäministeriö, 2007, 10) Maailman bruttokansantuotteen ja logistiikkakustannusten suhteeseen verrattaessa Suomen vastaava suhde on näin ollen 3,2 % -yksikköä (23,2 % ) korkeampi. Tilastokeskuksen (2005, 25) mukaan koko kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennetoimialan osuus koko kansantaloudesta oli vuonna ,2 % ja on kasvanut vuoteen 2004 mennessä 10,8 %:iin. Euroissa luvut ovat 7030 milj.euroa (1990) ja milj.euroa (2004). 2.2 Kuljetustoimialan keskeisiä lukuja Edellä olevista kuvioista näkyy kuinka logistiikan kustannukset jakautuvat eri logistiikan lajeihin. Kuten jo edellä todettiin, kuljetusala on yksi näistä lajeista. Jo ensisilmäyksellä näkee, että kuljetuskustannukset muodostavat selkeästi suurimman osan logistiikan kustannuksista vaikkakin suhde on vuosien 2000 ja 2005 välillä laskenut. Vuonna 2000 kuljetuskustannukset olivat 7,9 mrd euroa ja vuonna 2005 ne olivat kasvaneet 9,5 mrd euroon. Kasvua on tapahtunut 13,9 %. Kuljetuskustannusten kasvu ei kuitenkaan ole kulkenut logistiikan kokonaiskustannusten kasvun kanssa samaa uraa (vrt. kokonaiskustannusten kasvu 48,3 %) Kuljetuskustannusten osuus logistiikan kustannuksista on saman ajanjaksona vähentynyt 44 %:sta 36 %:iin samalla kun hallintokustannusten osuus on yli kaksinkertaistunut 6 %:sta 13 %:iin. Eri toimialojen yrityksillä on erilaisia kustannusrakenteita. Samalla toimialalla toimivilla yrityksillä on melko yhtenäiset kustannusrakenteet, olettaen että liiketoiminnat muistuttavat toisiaan. Kuljetusalalla kustannusrakenne on painottunut muuttuvien kustannusten puolelle. Kuorma-autoliikenteen

22 14 keskimääräisen kustannusjakauman (Kuva 5) mukaan kuljettajille maksettavat palkat ja lisät muodostavat 40 % ja muut muuttuvat kustannukset 32 % kokonaiskustannuksista. Yksi hyvin ajankohtainen ja tärkeä tekijä muissa muuttuvissa kustannuksista ovat polttoainekustannukset, jotka vuonna 2004 muodostivat keskimäärin 22 % kokonaiskustannuksista. Maapallon öljyvarojen ehtyessä ja kysynnän kiihtyessä polttoainekustannuksista voidaan järkiperäisin perustein olettaa tulevaisuudessa muodostuvan erittäin kriittinen kustannuserä, joka voi pahimmassa tapauksessa kaataa huonoa katetuottoa tuottavia kuljetusyrityksiä. Muuttuvien kustannusten lisäksi mainittakoon, että vuoden 2004 keskimääräiset poistot kuljetusyrityksissä muodostivat 12 % kustannuserän. KUSTANNUSERÄ % % Kuljettajien palkkakustannukset 23 Välilliset palkat 16 Päivärahat 1 Kuljettajan työkustannukset yhteensä 40 Polttoainekustannukset 22 Korjaus ja huolto 7 Renkaat 3 Muut muuttuvat kustannukset yhteensä 32 Pääoman poisto 12 Korot 3 Vakuutukset 5 Liikennöimismaksut 2 Hallinto 4 Ylläpito 2 Kiinteät kustannukset yhteensä 28 KOKONAISKUSTANNUKSET 100 Kuva 5: Kuorma-autoliikenteen keskimääräinen kustannusjakauma vuonna 2004 (Mukaellen Mäkelä & al, 2005, 63)

23 15 Tiekuljetusalan kilpailu on kiihtynyt intensiivisesti 1990-luvun laman jälkeen. Tieliikenteen tavarankuljetustilaston 2006 (Tilastokeskus, 2007) mukaan vuosien välisenä aikana kuorma-autokanta kasvanut 88,4 %, eli miltei kaksinkertaistunut ajoneuvosta ajoneuvoon. Samanaikaisesti kuitenkin kuljetussuorite on pysynyt melko samoissa luvuissa nousten 22,3 mrd tkm:stä 25,5 mrd tkm:iin. Myös kuljetetun tavaramäärän muutos on pysynyt suhteellisen lievänä väheten 405 milj.t:sta 390 milj.t:iin. Näihin lukuihin tukeutuen voi todeta tiekuljetusten kysynnän (tavaramäärä, kuljetussuorite) pysyneen ennallaan samalla kun tarjonta (kuorma-autokanta) on kasvanut. Vuosi Kuorma-auto kanta (kpl) 100% 104,8% 111,7% 118,3% 125,7% 134,3% 141,2% 149,2% 158,6% 169,9% 179,6% 188,4% Kuljetussuorite (mrd.tkm) 22,3 100% 23,2 104% 24,5 25,6 25,6 27,7 26,7 28,1 109,9% 114,8% 114,8% 124,2% 119,7% 126% 26,9 27,3 27,8 25,5 120,6% 122,4% 124,6% 114,3% Tavaramäärä (milj.t) 100% 92,3% 94,6% 98,8% 101,5% 102,7% 92,1% 102,2% 97% 96,8% 96,8% 96,3% Taulukko 1: Keskeiset suoritteet vuosilta (Mukaellen Tilastokeskus, 2007, 10)

24 16 3. KILPAILUANALYYSIN TEORIAA Luodakseen liikevaihtoa yrityksen tulee harrastaa liiketoimintaa markkinoilla. Markkinoilla yritys kohtaa kilpailua. Pärjätäkseen kilpailussa, yrityksellä tulisi olla strategia. Strategian luonteeseen vaikuttaa vahvasti toimialan luonne, erityisesti toimialan sisäisen kilpailun luonne. Useimmilla toimialoilla kilpailu on sen verran kiivasta, että siinä pärjääminen ja kärjessä pysyminen vaatii jo jonkinlaisen kilpailustrategian. Porterin (1980, 47) mukaan Kilpailustrategian tulisi saada yritys asemoimaan itsensä niin, että se maksimoi kyvykkyytensä erottuakseen kilpailijoista. Siitä seuraa, että yhtenä strategian muodostamisen aspektina on havainnollinen analyysi kilpailijoista. Analyysin tavoitteena on luoda profiili kilpailijoiden mahdollisien strategisten muutosten luonteesta ja menestyksestä, kilpailijoiden reagoimisesta muiden yritysten strategisiin muutoksiin sekä kilpailijoiden reagoimisesta toimialalla ja ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Porterilainen kilpailija-analyysi on melko laaja-alainen ja käsittelee enimmäkseen ei-numeerista tietoa. Porter jakaa kilpailija-analyysin neljään eri komponenttiin, jotka ovat Tulevaisuuden päämäärät (Future goals), Tämänhetkinen strategia (Current strategy), Oletukset (Assumptions) sekä Kyvykkyydet (Capabilities). Kuva 6 havainnollistaa komponentteja.

25 17 Mikä ohjaa kilpailijoita? Mitä kilpailija tekee ja pystyy tehdä? TULEVAISUUDEN TAVOITTEET Kaikilla johdon tasoilla? TÄMÄNHETKINEN STRATEGIA Kuinka yritys tällä hetkellä kilpailee? KILPAILIJAN REAGOINTIPROFIILI Onko kilpailija tyytyväinen nykyiseen tilaansa? Mitä mahdollisia strategisia siirtoja kilpailija voisi tehdä? Missä kilpailija on haavoittuvainen? Mikä provosoi kilpailijan kostamaan? OLETUKSET Kilpailijan oletukset itsestään? Kilpailijan oletukset toimialasta? KYVYKKYYDET Kilpailijan vahvuudet? Kilpailijan heikkoudet? Kuva 6: Kilpailija-analyysin komponentit (Porter, 1980, 49) Porterin mukaan tulevaisuuden tavoitteet (ensimmäinen komponentti) on tärkeä monestakin syystä. Kilpailijoiden päämäärien tietäminen auttaa ymmärtämään sen, kuinka kilpailija suhtautuu nykyiseen tilanteeseen. Jos tilanne vastaa tavoitteita, voidaan kilpailijan varovaisesti olettaa olevan tyytyväinen nykyiseen tilanteeseensa ja näin ollen suurten strategisten muutosten todennäköisyys ei ole kovin suuri. Myös kilpailijan reagoimista muiden yritysten liikkeisiin voidaan arvioida, kun tiedetään sen tyytyväisyys/tyytymättömyys nykyiseen tilanteeseensa.

26 18 Toiseksi kriittiseksi kilpailija-analyysin komponentiksi Porter mainitsee jokaisen kilpailijan oletusten tunnistamisen sekä itsestään että toimialasta ja sen sisäisistä muista yrityksistä. Yrityksillä on yleensä jonkinlainen käsitys itsestään ja asemastaan markkinoilla. Toisilla yrityksillä on realistisempi kuva kuin toisilla. Jotkut yliarvostavat itsensä ja jotku aliarvioivat potentiaalinsa. Jos yritys kykenee näkemään kilpailijansa oletukset itsestään, se pystyy objektiivisesta näkökulmasta tarkkailemalla muodostamaan suhteellisen realistisen kuvan kilpailijan oletusten ja todellisuuden kohtaavuudesta toisiinsa nähden. Jos oletukset ja todellisuus eivät kohtaa toisiaan, eli kilpailija ali- tai yliarvioi itsensä, syntyy kiehtova tilanne strategian näkökulmasta. Tästä esimerkkinä Porter kuvailee tilannetta, jossa kilpaileva yritys uskoo omaavansa erittäin vahvan asiakasuskollisuuden. Oma yrityksemme tietää, että asia ei ole niin. Strategisena siirtona oma yrityksemme laskee hintojaan ja kilpailija ei lähde leikkiin mukaan, koska uskoo asiakkaidensa olevan uskollisia ja näin ollen ei menettäisi asiakkaitaan. Hinnanlaskun seurauksena asiakkaat kuitenkin siirtyvät meidän yrityksen asiakkaiksi ja ennen kuin kilpailija tämän huomaa, se on jo menettänyt ison osan markkinaosuudestaan. Hinnanlasku oli nimenomaan strateginen liike markkinaosuuden kasvattamiseksi, ei niinkään sotahuuto hintataisteluun. Myös myöhempi kirjoittelu viittaa samaan. Wilsonin (1994) mukaan kilpailijaanalyysi on johdon perustyökalu, johon sisältyy informaationa kerääminen kilpailijoista. Se ei kuitenkaan ole pelkästään aineistonkeruuharjoitus, vaan prosessi, jonka tuloksena kilpailijoita pystytään ymmärtämään. Se mahdollistaa kilpailijoiden liikkeiden ennustamisen ja sitä myöten auttaa suunnittelemaan oman reviirin puolustamista sekä rohkaisee valmistautumaan tilaisuuksiin, joita aukeaa kilpailijoiden virheistä ja heikkouksista.

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012. Janne Kaippio

Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012. Janne Kaippio Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012 Janne Kaippio Mikä ihmeen LähiTapiola? Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö: 19 itsenäistä alueyhtiötä + keskusyhtiö (keskusyhtiöllä

Lisätiedot

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä 6.6.2014 Tietojohtamisen teemapäivä, Helsinki Mika Vanhala tutkijatohtori, projektipäällikkö Henri Inkinen nuorempi

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet 1 Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet Savon ilmasto-ohjelman seminaari Erikoistutkija 8.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYKSEN TAUSTAA Suomi ja LvM kansainvälisesti edelläkävijöitä logististen toimintaedellytysten

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Kasvihuonetuotannon kannattavuus

Kasvihuonetuotannon kannattavuus Kasvihuonetuotannon kannattavuus Tutkija Anu Koivisto, LUKE Esitelmän rakenne 1. Toimialakatsaus 2. Kannattavuus 3. Vakavaraisuus 2 Teppo Tutkija 28.10.2015 1. Toimialakatsaus 3 Teppo Tutkija 28.10.2015

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 26.3.2015 1. Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen 2. Taloudellinen kehitys Talousjohtaja Marika Rusko 3.

Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 26.3.2015 1. Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen 2. Taloudellinen kehitys Talousjohtaja Marika Rusko 3. Yleiselektroniikka Oyj Yhtiökokous 26.3.2015 1. Toimitusjohtajan katsaus Janne Silvennoinen 2. Taloudellinen kehitys Talousjohtaja Marika Rusko 3. Yleiselektroniikka lyhyesti 1. Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto..0 Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Tapani Toppi, Espoo www.marsh.fi Mistä mielenkiintoa toimitusketjun riskienhallintaan? Hyvät syyt työn tekemiseen Sopiva

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

6. Viikkoharjoitus Investoinnin kannattavuus TU-A1100 Tuotantotalous 1

6. Viikkoharjoitus Investoinnin kannattavuus TU-A1100 Tuotantotalous 1 6. Viikkoharjoitus Investoinnin kannattavuus TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus Harjoitust yö 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4. Operaatiot II:

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma Lionsklubin strategian teko-ohje Ossi Eloholma 2010 2 Lionsklubin strategian teko-ohje Johdanto Sana strategia on peräisin antiikin Kreikasta 510 eaa, jolloin heimon johdossa oli Strategos, jonka tärkein

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Sosiaalisten verkostojen data

Sosiaalisten verkostojen data Sosiaalisten verkostojen data Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 2. luento - 17.10.2008 Antti Kortemaa, TTY/Hlab Wasserman, S. & Faust, K.: Social Network Analysis. Methods and Applications. 1 Mitä

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

strateginen johdon laskentatoimi

strateginen johdon laskentatoimi strateginen johdon laskentatoimi Esa Puolamäki strateginen johdon laskentatoimi Kasvuyrityksen liiketoiminnan ohjausmenetelmät Tietosanoma Copyright Esa Puolamäki ja Tietosanoma Oy Tietosanoma Oy Bulevardi

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitos Hollola, 28.4.2014 www.helsinki.fi/yliopisto 2.5.2014 1 Sisältö Kasvulla tavoitellaan kannattavuutta (maataloudessa

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Investointien suunnittelu ja rahoitus. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka

Investointien suunnittelu ja rahoitus. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Investointien suunnittelu ja rahoitus Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) KURSSIN LUENNOT 11.09.2015 Johdanto (Kalevi Aaltonen) 18.09.2015

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot