TOIMINTAKERTOMUS 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2005"

Transkriptio

1 VUOLIJOEN KUNTA 1

2 TOIMINTAKERTOMUS

3 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Tilikauden talous ja tuloksen muodostuminen Kokonaistulot ja kokonaismenot Vuolijoki-konsernin toiminta ja talous Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Talousarvion toteutuminen Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Ympäristötekninen lautakunta Vesi- ja viemärilaitos / Liiketoiminta Investointiosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Luettelot ja selvitykset Käytetyt kirjanpitokirjat 83 LIITTEET Vuolijoen kunnanviraston organisaatio Vuolijoen kunnan luottamushenkilöorganisaatio Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä

4 4

5 5 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Vuolijoen tunnusluvut kehittyivät vuonna 2005 myönteiseen suuntaan Vuolijoen kunnan talous oli vuonna ,2 milj. euroa parempi kuin vuoden 2005 talousarviossa ennakoitiin. Talousarviossa arvioitiin, että tilikauden alijäämä viime vuodelta on 1,608 milj. euroa. Todellisuudessa vuoden 2005 alijäämä oli euroa. Vuosikatteeksi muodostui euroa. Asukasta kohti laskettuna vuosikate oli negatiivinen 67 euroa Toimintamenot supistuivat edellisen vuoden tasosta 2,7 % ja toimintatulot kasvoivat 7,2 %. Käyttötalouden menot alittivat kaikkien hallintokuntien kohdalla budjetoidun tason. Pakolaistoiminnasta kertyneiden toimintatulojen kasvu selittää pitkälle toimintatulojen vahvan kasvun. Toimintakate eli kunnan käyttötalousmenojen ja tulojen erotus oli vuonna ,8 milj. euroa eli euroa budjetoitua alhaisempi. Kunnanvaltuusto hyväksyi lokakuussa 2005 lisätalousarvion. Se heikensi vuosikatetta ainoastaan eurolla. Verotuloja kertyi 5,609 milj. euroa eli 2,8 % budjetoitua enemmän. Valtionosuuksia kertyi 5,192 milj. euroa, jossa oli kasvua budjettiin verrattuna 7,4 %. Kunnan talouden ongelma on aikaisempien vuosien alijäämien kattaminen sekä korkea lainakanta. Kunnalla oli lainaa vuoden 2005 lopussa 8,721 milj. euroa eli 3280 euroa asukasta kohti. Kunnan talouden tasapainottaminen tapahtuu erillisen sopeuttamisohjelman avulla. Vuolijoen kunta on harjoittanut toimintakertomusvuoden aikana aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa, jonka seurauksena kunnan väestömäärä kasvoi 0,5 %:lla. Myös kunnan työllisyystilanne kohentui vuoden 2005 aikana. Kunnan keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna ,3 %. Työttöminä oli keskimäärin 180 henkilöä kuukausittain. Vuositasolla työttömyys parani 31 hengellä edellisvuodesta. Koko Kainuuseen verrattuna Vuolijoen työttömyys oli selvästi maakunnan keskiarvon alapuolella. Tammikuussa 2006 Vuolijoen työttömyysaste oli Sotkamon jälkeen Kainuun toiseksi alhaisin. Vuosi 2005 oli Kainuun hallintokokeilun ensimmäinen toimintavuosi. Vuolijoen kunnan toimintakatteesta maakunnan osuus on tukipalvelut mukaan lukien 61 %. Lisäksi maakuntayhtymä kokonaisuudessaan tekee noin 3 milj. euroa alijäämäisen tilinpäätöksen. Maakuntayhtymän toiminnan merkitystä kunnan talouden kannalta on vielä liian varhaista arvioida. Kunnan oman talouden ennustettavuutta maakuntayhtymän käynnistyminen on parantanut. Toisaalta maakunnalle siirrettyjen taloushallinnon seurantajärjestelmien käynnistysvaikeudet ovat hankaloittaneet kunnan talouden seurantaa. Vuoden 2005 marraskuussa Vuolijoen kunnanhallitus ja Kajaanin kaupunginhallitus päättivät käynnistää yhteiset kuntaliitosneuvottelut. Tavoitteena oli kuntaliitoksen toteuttaminen vuoden 2007 alussa. Uutena yhteistyöalueena hyväksyttiin Kajaanin seudun aluekeskusohjelmatyöhön liittyvä kuntien yhteistyösopimus.

6 6 Vuolijoen kunnan asukasmäärä oli vuoden 2005 lopussa henkilöä. Väestö kasvoi toisena peräkkäisenä vuonna nyt 16 henkilöä. Luonnollinen väestömuutos oli tasapainossa. Kunnassa syntyi 28 lasta ja vastaavana aikana kuoli 29 henkilöä. Muuttoliike maan sisällä oli Vuolijoella negatiivinen -18 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike jatkui vilkkaana. Kunnasta muutti pois kertomusvuoden aikana 155 henkilöä ja vastaavasti kuntaan muutti 137 henkilöä. Maahanmuuton ansiosta kunta sai kuitenkin uusia asukkaita Sudanin alueelta. Tilastokeskus ennustaa Vuolijoen väkiluvun kasvavan tulevaisuudessa. Vuolijoen kunnan ikärakenne on suhteellisen terve. Alle 15-vuotiaiden määrä oli 488 eli 18,4 % ja yli 65-vuotiaiden määrä 558 eli 20,9 % kunnan koko väestöstä. Väestörakenteessa on kuitenkin tapahtunut kertomusvuonna muutoksia siten, että alle 15-vuotiaiden osuus on laskenut edellisvuodesta ja yli 65-vuotiaiden osuus kasvanut. Kunnan alueella olevien työpaikkojen määrää vuodelta 2005 ei ole vielä käytettävissä. Ennakkotietojen mukaan Vuolijoella oli vuonna työpaikkaa. Talgo Oy:n tilauskanta oli kohtuullinen. Vuolijoen kunnan työllisen työvoiman määrää oli vuonna työpaikkaa. Yli puolet kuntalaisista (52,8 %) saa toimeentulonsa palveluista. Työssäkäynti kunnan ulkopuolella on lisääntynyt merkittävästi. Vuolijoen tavoitteena on ollut kehittää kuntaa asuinkuntana. Tuloveroprosentin alhaisuus, seutulippu ja pendelöinti ovat lisänneet kunnan vetovoimaa asuinkuntana. Kunnassa olevista teollisuustyöpaikoista 38 % on muiden kuin vuolijokelaisten täyttämiä. Samalla kunnan riippuvuus teollisuuden rakennemuutoksista ja yhdestä työnantajasta on merkittävästi alentunut. Investointien suhteen vuosi 2005 oli kuntataloudesta välivuosi. Kunnan investointien määrä supistui huomattavasti edellisvuodesta. Kuntakonsernin kuuluvien yhtiöiden Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n, Otanmäen Lämpö Oy:n ja Vuolijoen Vuokratalot Oy:n tilinpäätökset olivat viime vuodelta voitolliset. Vuolijoen kunta subventoi Vuolijoen Vuokratalot Oy:n huoneistojen vuokria maksamalla tyhjinä olevien huoneistojen vuokrat. Kunnan palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa 78 vakituista työntekijää. Henkilöstön keski-ikä on tällä hetkellä noin 51 vuotta. Alle 40-vuotiaita vakituisesta henkilöstöstä oli 9 %. Henkilöstön vähentyminen ja ikääntyminen asettaa tulevaisuudessa haasteita henkilöstöpolitiikalle. Vuolijoella kunnanjohtaja Olavi Rintala

7 KUNNAN HALLINTO Kunnanvaltuusto Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla kunnallisvaaleilla. Lokakuussa 2004 toimitettiin kunnallisvaalit, joissa valittiin valtuutetut toimikaudeksi Vaalin tuloksena vuoden 2005 alusta toimintansa aloittaneen valtuuston paikkajakautuma muodostui puolueittain seuraavaksi: Suomen Keskusta r.p Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Vasemmistoliitto r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. 11 valtuutettua 5 valtuutettua 3 valtuutettua 2 valtuutettua Kertomusvuosi 2005 oli valitun valtuuston ensimmäinen toimintavuosi. Kunnanvaltuustoon kuuluu 21 valtuutettua. Kunnanvaltuusto kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa ja käsitteli 56 asiaa. Kunnanvaltuusto vuonna 2005: Pj. Tornberg Raimo lehtori Kesk. I vpj. Järvelin Matti työsuojeluvaltuutettu SDP II vpj. Jääskeläinen Raino hitsaaja Vas. jäsen Alasalmi Aila toiminnanjohtaja Kesk. Haataja Eija merkonomi VAS Hunziker Paula kv.konsultti/opiskelija Kok. Hurskainen Erja terveydenhoitaja Kesk. Jaakkola Esa maaseutuyrittäjä Kesk. Jokelainen Anja johtava hoitaja Kok. Jokelainen Esa yrittäjä Kesk. Karjalainen Ilpo tarkastaja SDP Karppinen Ari metsätalousteknikko Kesk. Komulainen Tuomas opiskelija Kesk. Lappalainen Arto yo. merkonomi Kesk. Oulujärvi Marjatta keittiöapulainen SDP Roivainen Jari laitosasentaja Vas. Ronkainen Arvo eläkeläinen SDP Savolainen Martti tutkimusinsinööri SDP Tervonen Elina opiskelija Kesk. Vammaskoski Osmo kansak.opettaja/rehtori Kesk. Väyrynen Matti maanviljelijä Kesk.

8 8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus johtaa ja kehittää kuntaa hyväksytyn toiminta-ajatuksen, hyväksyttyjen tavoitteiden ja valittujen toiminnallisten painopistealueiden mukaisesti sekä vastaa asioiden yleisestä valmistelusta. Kunnanhallitus toimii kunnan elinkeinotoimikuntana. Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, valmistella kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kunnanhallituksen tehtävänä on lisäksi valvoa kunnan etua sekä edustaa kuntaa ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei johtosäännössä ole toisin määrätty. Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanhallitukseen kuuluu 9 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen vara-jäsen. Puolueiden kesken kunnanhallituspaikat jakautuvat seuraavasti: Kesk 5, SDP 2, Kok 1 ja Vas 1. Kunnanhallituksen kokoonpano v oli seuraava: Pj. Vammaskoski Osmo kansak.opettaja/rehtori Kesk. vpj. Karjalainen Ilpo tarkastaja SDP jäsen Alasalmi Aila toiminnanjohtaja Kesk. Heiskanen Tauno insinööri Kok. Hurskainen Erja terveydenhoitaja Kesk. Juutinen Eero työnjohtaja VAS Lappalainen Arto yo. merkonomi Kesk. Leinonen Paula terveydenhoitaja SDP Valtanen Maija taksiautoilija Kesk. Kunnanhallitus kokoontui kertomusvuonna 14 kertaa ja käsitteli 230 asiaa. Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja. Liitteenä on kaavio kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiosta sekä Vuolijoki-konsernista. Kunnan luottamushenkilöorganisaatioon kuuluu 4 lautakuntaa: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, sivistyslautakunta ja ympäristötekninen lautakunta. Henkilöstö Kunnanvirastoa johtaa viraston päällikkönä kunnanjohtaja. Kunnanvirasto jakaantuu hallinto-osastoon, sivistysosastoon ja ympäristötekniseen osastoon. Osastoa johtaa osastopäällikkö. Osastopäällikköinä olivat: hallinto-osasto, kunnansihteeri Osmo Kurkinen sivistysosasto, kunnansihteeri Osmo Kurkinen ympäristötekninen osasto, rakennustarkastaja Kari Huusko Kunnanjohtajasta ja osastopäälliköistä muodostuva kunnanviraston johtoryhmä avustaa kunnanjohtajaa valmistelu- ja johtamistehtävissä. Johtoryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet myös henkilöstön edustaja sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja.

9 9 Kunnan vakinaisen henkilöstön määrä Toimintayksikkö Vakinaiset Hallinto-osasto 8 Sivistysosasto 62 Tekninen osasto 8 Yhteensä 78 Kunta työllisti keskimäärin kahdeksan henkilöä erilaisin työllistämistoimenpitein. Tukityöllistämisen piirissä oli vuoden aikana 11 henkilöä. Lisäksi kunta työllisti kesällä 24 koululaista kunnan toimipisteissä, ja yritysseteli annettiin kahdeksalle nuorelle. Vuolijoen kunnan palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa 93 henkilöä, joista vakinaisia työntekijöitä oli 78 (84 %) sekä tilapäisiä 15 (16 %). Kunnan vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 55 (71 %) ja miehiä 23 (29 %). Henkilöstön kokonaismäärä väheni 111 työntekijällä edellisvuodesta. Vähennys johtui pääosin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön (lukuun ottamatta lasten päivähoidon henkilöstöä), lukion sekä ns. tukipalvelujen henkilöstön siirtymisestä Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelukseen vuoden 2005 alusta. Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelukseen siirtyi 90 viranhaltijaa ja työntekijää.

10 10 Henkilöstö ryhmittäin Vakinainen virkasuhde 14 Vakinainen virkasuhde, opetushenkilöstö 24 Vakinainen työsuhde 22 Perhepäivähoitajat 18 Päätoimiset tuntiopettajat 4 Määräaikaiset tehtävät 4 Oppilaat, harjoittelijat 3 Työllistetyt 2 Tuntipalkkaiset 2 Yhteensä 93 - edellisistä vakinaisia 78 - edellisistä tilapäisiä 15 Kunta käytti suoraan työllistämiseen euroa. Valtion työllistämistukea saatiin euroa ja kunnan netto-osuudeksi jäi euroa eli 27 prosenttia työllistämismenoista. Kunta tukityöllisti vuoden aikana 11 henkilöä. Henkilöstömenot vuosina Rahapalkat Lomapalkkajaksotus Luontaisedut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstömenot yhteensä

11 11

12 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Suomen talouden perustekijät ovat vahvat. Kokonaistuotanto lisääntyi vuonna 2005 nopeammin kuin edellisenä vuonna. Kansantuotteen määrä kasvoi yli kaksi prosenttia ja tuotannon kasvuvauhdin arvioidaan olevan vuonna 2006 tätä selvästi korkeampi. Työttömiä oli vuonna 2005 keskimäärin henkilöä ja työttömyysaste oli keskimäärin 8,4 prosenttia. Inflaatiovauhti pysyi hitaana, 0,9 prosentissa. Kuluttajahintojen nousun arvioidaan hieman kiihtyvän kuluvana vuonna, mutta pysyvän edelleen alhaisena. Kuntatalous pysyi heikkona ja kuntatalouden ahdinko jatkuu. Toimintakulut kasvoivat edelleen nopeammin kuin verorahoitus eli kuntien verotulot ja valtionosuudet yhteensä. Kustannusten nousu johtui pitkälti kunnista riippumattomista syistä eli lähinnä palvelujen kysynnän lisääntymisestä ja ansiotason neljän prosentin kohoamisesta. Investoinnit pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Kuntien vuosikate laski ja kattoi koko kuntasektorilla poistoista enää 74 prosenttia. Kuntia, joissa on kattamatonta alijäämää, oli 187. Vuosikate riitti poistoihin vain joka viidennessä kunnassa ja investointien omahankintamenoihin vain joka kymmenennessä kunnassa. Tämän seurauksena kuntien velkaantuminen jatkui nopeana ja veronkorotuspaineet pysyvät korkeana. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 139. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate jäi viime vuonna yhteensä 1,05 miljardiin euroon, kun vastaava luku vuoden 2004 tilinpäätöksissä oli 1,1 miljardia euroa. Vuonna 2005 verotuloja kertyi 14,3 miljardia euroa, missä oli kasvu edelliseen vuoteen noin neljä prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta oli vuoden 2005 lopussa 6,9 miljardia euroa, mikä oli noin 0,8 miljardia euroa edellisvuotta enemmän. Vuonna 2005 kunnilla oli lainaa keskimäärin euroa asukasta kohti, kun vielä vuonna 2000 lainaa oli noin puolet siitä eli 746 euroa asukasta kohti. Valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon tarkistuksessa syntynyt velka kunnille on noin 183 miljoonaa euroa. Valtionosuusvelan maksu kunnille on suunniteltu maksettavaksi vuonna 2008 ja vuodelle 2007 on suunnitteilla 25 prosentin indeksileikkaus. Menojen kasvuvauhti jatkuu ennallaan myös vuonna Verotulojen ja valtionosuuksien lisäykset pitävät vuosikatteen nykytasolla, mutta eivät paranna kuntien taloustilannetta kuluvana vuonna. Myönteistä on, että valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus tuo kunnille lisärahaa, sekä verotulojen ennakoitu kasvu. Vakautta taloudelliseen kehitykseen tuovat tulopoliittinen kokonaisratkaisu, maltilliseksi arvioitu hintakehitys sekä alhainen korkotaso. Kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnistyi toukokuussa Hankkeen tavoitteena on, että kuntien vastuulla olevat palvelut saavat vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niin, että kunnat voivat järjestää palvelut myös tulevaisuudessa. Palvelujen järjestämisvastuuseen ja tuottamistapaan liittyvät ehdotukset on määrä valmistella valtioneuvostolle toukokuuhun 2006 mennessä.

13 OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Sijainti ja alue Vuolijoen kunta sijaitsee Oulun läänissä Kainuun maakunnan eteläisessä kolkassa. Kunta rajoittuu Kajaanin kaupunkiin sekä Vaalan, Paltamon, Sonkajärven, Vieremän, Pyhännän ja Kestilän kuntiin. Ouluun on Vuolijoen kirkonkylältä matkaa 145 kilometriä ja Kajaaniin 45 kilometriä. Kunnan kokonaispinta-ala on 895,2 km 2, josta maapinta-alaa on 692,1 km 2 ja vesipinta-alaa 203,1 km 2. Vesistöjen rantaviivaa kunnan alueella on 173 kilometriä. Kunnan halki kulkee Kokkola- Kajaani valtatie 28. Otanmäkeen johtaa lisäksi Savonradalta teollisuusraide. Väestö Vuolijoen kunnan henkikirjoitettu väkiluku oli vuoden 2005 alussa henkeä. Vuoden aikana väestömäärä kasvoi 16 henkilöllä ja oli asukasta. Väkiluku on kasvanut Vuolijoella ainoana Kainuun kunnista jo kahtena peräkkäisenä vuonna. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kunnan väestömäärä säilyy vähintään nykytasolla pitkälle tulevaisuuteen. Vuolijoen ikärakenne on vielä suhteellisen terve. Alle 15-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä oli vuoden vaihteen 2005 ennakkotietojen mukaan 18,4 prosenttia ja yli 65-vuotiaiden osuus 20,9 prosenttia. Yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä on kuitenkin hieman kasvanut myös Vuolijoella. Ikärakenne Ikäryhmä Määrä % , , ,9 Yhteensä ,0 Vuolijoki oli vuonna 2005 muuttovoittokunta. Kuntien välinen muuttoliike oli -18 henkeä negatiivinen, sillä tulomuutto oli 137 henkeä ja lähtömuutto 155 henkeä. Maahanmuuton ansiosta muuttoliikkeen kokonaissaldo oli kuitenkin positiivinen, joka johtui sudanilaispakolaisten kuntaan tulosta. Syntyvyys ja kuolleisuus oli lähes yhtä suuria ja luonnollinen väestönlisäys oli -1 henkeä. Kunnassa syntyi vuonna lasta. Elinkeinot Työllisen työvoiman perusteella mitattuna Vuolijoki on elinkeinorakenteeltaan palveluvaltainen kun ta. Työllisen työvoiman määrä oli vuoden 2004 lopussa 896 henkilöä. Palveluelinkeinoista saa toimeentulonsa 52,8 % kuntalaisista, 37,7 % saa toimeentulonsa jalostuselinkeinoista ja 9,5 % maa- ja metsätaloudesta. Kunnan alueella oli työpaikkoja ennakkotietojen mukaan 927 kpl, joista 58,2 % teollisuuden ja rakennustoiminnan työpaikkoja sekä 37,4 % palvelutyöpaikkoja. Kunnan työpaikkojen määrän riippuvuus Talgo Oy:n tilauskannasta oli edelleen suuri. Loppuvuodesta 2005 toteutunut VR:n päivävaunujen tilauspäätös heijastui myönteisellä tavalla kunnan työllisyyteen. Työssäkäynti kuntarajojen yli selittää työllisen työvoiman ja alueella olevien työpaikkojen toisistaan poikkeavan rakenteen.

14 14 Työttömyysaste oli Vuolijoella vuonna 2005 keskimäärin 16,3 %. Työttöminä oli keskimäärin 180 henkilöä kuukausittain. Vuositasolla työttömyys parani 31 hengellä edellisvuodesta. Koko Kainuuseen verrattuna Vuolijoen työttömyys oli kaksi prosenttiyksikköä alempi kuin maakunnassa keskimäärin, mutta lähes kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin maassa keskimäärin. Alle 25-vuotiaita työttömistä oli keskimäärin 13 kuukausittain. Kunnallisella työllistämis-tuella työllistettiin kuukausittain keski määrin 5 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli keskimäärin 45 kuukausittain. Yli 50-vuotiaita työttömistä oli 83. Vuolijoen työpaikkakehitys toimialoittain Elinkeinot Alkutuotanto Jalostus Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Tuntematon Työpaikat yhteensä

15 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Keskeisimmät toiminnalliset muutokset K unnan toiminnoissa tapahtui vuoden 2005 aikana mm. seuraavia muutoksia: Vuoden 2005 alusta käynnistyi Kainuun hallintokokeilu, johon liittyen sosiaali- ja terveystoimen tehtävät lasten päivähoitoa lukuun ottamatta sekä lukiotoiminta siirtyi Kainuun maakunta kuntayhtymän hoidettavaksi. Käynnistettiin kuntaliitosneuvottelut Kajaanin kaupungin kanssa tavoitteena kuntaliitoksen toteuttaminen vuoden 2007 alusta. Myytiin viisi osakehuoneistoa Lasten päivähoidossa käynnistettiin ryhmäperhepäivähoito ja päiväkotiin palkattiin kaksi määräaikaista lisätyöntekijää lisääntyneen lapsimäärän vuoksi. Uudelleenjärjestelyt liittyivät maahanmuuttajalasten päivähoidon järjestelyihin. Vastaanotettiin 28 uutta sudanilaispakolaista ja järjestettiin heidän kotouttamistoimet Jatkettiin palveluliikennekokeilua Hyväksyttiin Oulujärven rantaosayleiskaavan 26 erillisen alueen osalta Katajakankaan kaatopaikan maisemointityöt aloitettiin lupaehtojen mukaisesti ja ne saatetaan loppuun vuoden 2006 aikana Vesihuollon kehittämissuunnitelma saatiin valmiiksi mutta kuntaliitosneuvottelujen käynnistymisen vuoksi vahvistamisprosessi keskeytettiin Jätevesiverkostoa saneerattiin noin 2,3 kilometriä 1.6. TILIKAUDEN TALOUS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Vuolijoen kunnan kireä taloudellinen tilanne jatkui vuonna Vaikka kunnan talouskehitykseen liittyi monia myönteisiä tekijöitä, tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi euroa. Kunnan toimintakulut olivat viime vuonna 13,5 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen 2,7 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 7,2 prosentilla. Toimintakate parani edellisvuodesta noin 0,5 miljoonalla eurolla ja oli selvästi budjetoitua parempi. Verotulojen kasvu (5,5 %) oli runsaan prosenttiyksikön korkeampi kuin kunnissa keskimäärin. Valtionosuuksien määrä sen sijaan laski edellisvuodesta mutta oli kuitenkin ennakoitua suurempi harkinnanvaraisesta rahoitusavustuksesta johtuen. Verorahoituksen (verotulojen ja valtionosuuksien) yhteismäärä aleni kuitenkin edellisvuodesta 2,2 prosentilla. Vuosikate parani edellisvuodesta eurolla, mutta jäi silti vielä euroa (-67 /asukas) negatiiviseksi

16 16 Talouden säästötoimista huolimatta käyttötalouden kehitys ei ole riittävästi tukenut viime vuosina talouden tasapainon saavuttamista. Samanaikaisesti tuloveroprosentin taso on pysynyt menorakenteeseen nähden liian alhaisena, mikä on lisännyt rahoitusepätasapainoa. Investointien taso pysyi suunnitellun alhaisena. Lainamäärä kasvoi 1,1 miljoonalla eurolla ollen asukasta kohti euroa, mikä on kaksi ja puolikertainen maan kuntien keskitasoon nähden. Verotulot Verotulot olivat 5,6 miljoonaa euroa (5,3 Milj. euroa v. 2004), mikä oli 5,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomaverotulojen määrä kasvoi 4,8 prosentilla ja yhteisöverotulot 31,4 prosentilla. Sen sijaan kiinteistöverot laskivat hieman (0,3 %). Tilinpäätöksessä verotuloja kertyi euroa arvioitua enemmän. Kertomusvuonna kokonaisverotulot olivat euroa/asukas, edellisenä vuonna euroa/asukas Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuudet Valtionosuudet olivat 5,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi euroa (9,4 %) edellisvuotta vähemmän. Valtionosuuksien vähenemiseen vaikutti osaltaan lukiotoiminnan siirtyminen Kainuun maakunta kuntayhtymän hoidettavaksi. Valtionosuuksiin sisältyy euron suuruinen harkinnanvarainen rahoitusavustus. Valtionosuudet jakaantuivat tehtäväalueittain seuraavasti: Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Harkinnanvarainen rahoitusavustus

17 17 Toimintatuotot ja -kulut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on kehittynyt seuraavasti: Toimintatuotot toimintakuluista, % 18,9 17,0 15,6 21,2 Tilikauden vuosikate jäi euroa negatiiviseksi, mutta parani edellisvuodesta eurolla ja oli noin 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Vuosikate asukasta kohti laskettuna oli - 67 euroa. (v /asukas). Vuosikate on viidettä vuotta peräkkäin negatiivinen. Vuosikatteella mitaten kunnan talous täyttää kriisitalouden tunnusmerkit. Negatiivisen vuosikatteen vuoksi tulorahoitusta ei riittänyt lainkaan poistojen ja nettoinvestointien kattamiseen ja käyttötalouttakin jouduttiin rahoittamaan lainoituksella. Vuosikate on kehittynyt neljän viime vuoden aikana seuraavasti: Vuosikate, Vuosikate % poistoista -82,5-158,1-103,1-132,7 Vuosikate, euroa/asukas Poistojen määrä oli euroa, tilikauden tulos euroa negatiivinen ja tilikauden alijäämä rahastomuutosten jälkeen euroa. Alijäämä pieneni edellisvuodesta eurolla. Kokonaisinvestoinnit olivat euroa ja investointien toteutumisaste 83,5 prosenttia. Investointien määrä oli noin 30 prosenttia alempi kuin edellisvuonna. Investointien aleneminen yhdessä tulorahoituksen paranemisen kanssa vaikutti siihen, että kassavirran negatiivisuus pieneni noin eurolla ollen euroa. Investointien tulorahoitus -luku, joka kertoo, paljonko investointien omarahoitusmenoista on katettu tulorahoituksella, on ollut vuosittain seuraava: Investointien tulorahoitus-% -114,8-213,2-56,8-51,8 Kertomusvuonna otettiin uutta lainaa 1,5 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin eurolla, joten lainakanta kasvoi 1,1 miljoonalla eurolla. Lainakanta oli vuoden lopussa 8,7 miljoonaa euroa. Lainat asukasta kohti oli euroa, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli euroa. Asukasta kohti laskettu lainamäärä on kehittynyt seuraavasti: Lainat euroa/asukas

18 18 Kunnan maksuvalmius perustui suurelta osin edellä todettuun lainanottoon. Rahatulot olivat 15,2 miljoonaa euroa ja rahamenot 14,9 miljoonaa euroa. Vuoden aikana ei ollut käytössä tilapäislainaa. Kassan riittävyys on kehittynyt seuraavasti: Kassan riittävyys, pv 37, ,5 19,0 Kunnan taseen loppusumma on 10,5 miljoonaa euroa, mikä on euroa (2,1 %) pienempi kuin vuonna Omavaraisuusaste heikentyi 5,9 prosenttiin, kun se kunnissa on keskimäärin noin 70 prosenttia. Omavaraisuusaste heikkeni edellisvuodesta noin 3,5 prosenttiyksiköllä Omavaraisuusaste, % 6,0 9, Lainakanta, Lainat euroa/asukas Lainanhoitokatetta kuvaava tunnusluku parani edellisvuodesta ollen 0,02. Mitä enemmän luku on yli yhden, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on hoitaa tulorahoituksellaan vieraan pääoman korot ja lyhennykset. Vuolijoki-konsernin taseen loppusumma oli 13,1 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusasteen heikkeneminen jatkui ollen -14,7. Konsernin koko lainakanta oli 12,2 miljoonaa euroa eli euroa asukasta kohti. Konsernitaseesta lasketut tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavasti: Omavaraisuusaste, % -11,7-8,2-1,9 5 Lainakanta Lainat euroa/asukas

19 19 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintakulut, % 18,8 17,0 100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut -valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % -82,5-158,5 100 x Vuosikate/Poistot Vuosikate / asukas Vuosikate/asukasluku vuoden lopussa Asukasmäärä

20 20 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelman sisältö Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutu-neiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kunnan ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kunnan ulkopuolelta. Virallisen tuloslaskelman eriin on sisällytetty myös kunnan liikelaitosten tuotot ja kulut. Tuotot Vuolijoen kunnan tuottojen kokonaismäärä oli vuonna 2005 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa, mikä oli euroa budjetoitua enemmän. Edellisvuodesta tuottojen määrä kasvoi eurolla (7,2 %). Toimintatuottojen kasvu johtui myyntituottojen, tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen kasvusta. Toimintatuottojen suurin erä oli Myyntituotot, joita kertyi 0,9 miljoonaa euroa (37,3 %), tukia ja avustuksia 0,9 miljoonaa euroa (35,4 %), maksutuloja 0,1 miljoonaa euroa (5,2 %) ja muita tuottoja 0,6 miljoonaa euroa (22,0 %). Toimintatuotot kattoivat 18,8 prosenttia toimintakuluista, kun vastaava luku edellisvuonna oli 17,0 %. Kulut Toimintakulut olivat 13,5 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna euroa (2,7 %). Toimintakulut alittivat talousarvion eurolla. Talousarviovuoden aikana hyväksyttiin määrärahojen korotuksia euroa. Menojen ylityksiä syntyi tuloslaskelman kulueristä vain avustuksissa; muut menolajit jäivät selvästi budjetoitua pienemmiksi. Toimintakulujen suurin erä oli palveluiden ostot 8,4 miljoonaa euroa (62,8 %). Palvelujen ostoista 78 prosenttia (6,6 milj. euroa) oli maksuosuuksia Kainuun maakunta -kunta-yhtymälle. Henkilöstökulut olivat 3,6 miljoonaa euroa eli 26,8 prosenttia toimintakuluista. Aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 0,7 miljoonaa euroa (5,5 %) sekä avustuksiin 0,5 miljoonaa euroa (3,6 %). Toimintakuluista kasvoivat edelliseen vuoteen vain palveluiden ostot (53,6 %). Palveluiden ostojen kasvu johtui Kainuun maakuntahallinnon käynnistymisestä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä lukiotoiminnan siirtymisestä kunnan omasta toiminnasta palveluiden ostoiksi maakunnalta. Henkilöstömenot alenivat pääosin samasta syystä 43 prosentilla, aineet ja tarvikkeet 27 prosentilla, avustukset 36 prosentilla ja muut kulut 43 prosentilla. Henkilöstömenojen alenemiseen vaikutti myös koko kunnan henkilöstöä koskenut viiden prosentin palkkamenojen leikkaus, joka toteutettiin mm. kolmen viikon lomautuksilla. Toimintakate Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena esitetään tuloslaskelmassa toimintakate-niminen välitulos, joka ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate toteutui euroa budjetoitua parempana. Toimintakate parani edelliseen vuoteen verrattuna noin eurolla (4,8 %) 10,9 miljoonaan euroon. Korkokulut olivat yhteensä euroa, vähennys 9,2 % ( v. 2004). Muut rahoituskulut olivat euroa. Korkotuottoja kertyi euroa ja muita rahoitustuottoja euroa. Vuosikate

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot