TOIMINTAKERTOMUS 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2005"

Transkriptio

1 VUOLIJOEN KUNTA 1

2 TOIMINTAKERTOMUS

3 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Tilikauden talous ja tuloksen muodostuminen Kokonaistulot ja kokonaismenot Vuolijoki-konsernin toiminta ja talous Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Talousarvion toteutuminen Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Ympäristötekninen lautakunta Vesi- ja viemärilaitos / Liiketoiminta Investointiosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Luettelot ja selvitykset Käytetyt kirjanpitokirjat 83 LIITTEET Vuolijoen kunnanviraston organisaatio Vuolijoen kunnan luottamushenkilöorganisaatio Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä

4 4

5 5 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Vuolijoen tunnusluvut kehittyivät vuonna 2005 myönteiseen suuntaan Vuolijoen kunnan talous oli vuonna ,2 milj. euroa parempi kuin vuoden 2005 talousarviossa ennakoitiin. Talousarviossa arvioitiin, että tilikauden alijäämä viime vuodelta on 1,608 milj. euroa. Todellisuudessa vuoden 2005 alijäämä oli euroa. Vuosikatteeksi muodostui euroa. Asukasta kohti laskettuna vuosikate oli negatiivinen 67 euroa Toimintamenot supistuivat edellisen vuoden tasosta 2,7 % ja toimintatulot kasvoivat 7,2 %. Käyttötalouden menot alittivat kaikkien hallintokuntien kohdalla budjetoidun tason. Pakolaistoiminnasta kertyneiden toimintatulojen kasvu selittää pitkälle toimintatulojen vahvan kasvun. Toimintakate eli kunnan käyttötalousmenojen ja tulojen erotus oli vuonna ,8 milj. euroa eli euroa budjetoitua alhaisempi. Kunnanvaltuusto hyväksyi lokakuussa 2005 lisätalousarvion. Se heikensi vuosikatetta ainoastaan eurolla. Verotuloja kertyi 5,609 milj. euroa eli 2,8 % budjetoitua enemmän. Valtionosuuksia kertyi 5,192 milj. euroa, jossa oli kasvua budjettiin verrattuna 7,4 %. Kunnan talouden ongelma on aikaisempien vuosien alijäämien kattaminen sekä korkea lainakanta. Kunnalla oli lainaa vuoden 2005 lopussa 8,721 milj. euroa eli 3280 euroa asukasta kohti. Kunnan talouden tasapainottaminen tapahtuu erillisen sopeuttamisohjelman avulla. Vuolijoen kunta on harjoittanut toimintakertomusvuoden aikana aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa, jonka seurauksena kunnan väestömäärä kasvoi 0,5 %:lla. Myös kunnan työllisyystilanne kohentui vuoden 2005 aikana. Kunnan keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna ,3 %. Työttöminä oli keskimäärin 180 henkilöä kuukausittain. Vuositasolla työttömyys parani 31 hengellä edellisvuodesta. Koko Kainuuseen verrattuna Vuolijoen työttömyys oli selvästi maakunnan keskiarvon alapuolella. Tammikuussa 2006 Vuolijoen työttömyysaste oli Sotkamon jälkeen Kainuun toiseksi alhaisin. Vuosi 2005 oli Kainuun hallintokokeilun ensimmäinen toimintavuosi. Vuolijoen kunnan toimintakatteesta maakunnan osuus on tukipalvelut mukaan lukien 61 %. Lisäksi maakuntayhtymä kokonaisuudessaan tekee noin 3 milj. euroa alijäämäisen tilinpäätöksen. Maakuntayhtymän toiminnan merkitystä kunnan talouden kannalta on vielä liian varhaista arvioida. Kunnan oman talouden ennustettavuutta maakuntayhtymän käynnistyminen on parantanut. Toisaalta maakunnalle siirrettyjen taloushallinnon seurantajärjestelmien käynnistysvaikeudet ovat hankaloittaneet kunnan talouden seurantaa. Vuoden 2005 marraskuussa Vuolijoen kunnanhallitus ja Kajaanin kaupunginhallitus päättivät käynnistää yhteiset kuntaliitosneuvottelut. Tavoitteena oli kuntaliitoksen toteuttaminen vuoden 2007 alussa. Uutena yhteistyöalueena hyväksyttiin Kajaanin seudun aluekeskusohjelmatyöhön liittyvä kuntien yhteistyösopimus.

6 6 Vuolijoen kunnan asukasmäärä oli vuoden 2005 lopussa henkilöä. Väestö kasvoi toisena peräkkäisenä vuonna nyt 16 henkilöä. Luonnollinen väestömuutos oli tasapainossa. Kunnassa syntyi 28 lasta ja vastaavana aikana kuoli 29 henkilöä. Muuttoliike maan sisällä oli Vuolijoella negatiivinen -18 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike jatkui vilkkaana. Kunnasta muutti pois kertomusvuoden aikana 155 henkilöä ja vastaavasti kuntaan muutti 137 henkilöä. Maahanmuuton ansiosta kunta sai kuitenkin uusia asukkaita Sudanin alueelta. Tilastokeskus ennustaa Vuolijoen väkiluvun kasvavan tulevaisuudessa. Vuolijoen kunnan ikärakenne on suhteellisen terve. Alle 15-vuotiaiden määrä oli 488 eli 18,4 % ja yli 65-vuotiaiden määrä 558 eli 20,9 % kunnan koko väestöstä. Väestörakenteessa on kuitenkin tapahtunut kertomusvuonna muutoksia siten, että alle 15-vuotiaiden osuus on laskenut edellisvuodesta ja yli 65-vuotiaiden osuus kasvanut. Kunnan alueella olevien työpaikkojen määrää vuodelta 2005 ei ole vielä käytettävissä. Ennakkotietojen mukaan Vuolijoella oli vuonna työpaikkaa. Talgo Oy:n tilauskanta oli kohtuullinen. Vuolijoen kunnan työllisen työvoiman määrää oli vuonna työpaikkaa. Yli puolet kuntalaisista (52,8 %) saa toimeentulonsa palveluista. Työssäkäynti kunnan ulkopuolella on lisääntynyt merkittävästi. Vuolijoen tavoitteena on ollut kehittää kuntaa asuinkuntana. Tuloveroprosentin alhaisuus, seutulippu ja pendelöinti ovat lisänneet kunnan vetovoimaa asuinkuntana. Kunnassa olevista teollisuustyöpaikoista 38 % on muiden kuin vuolijokelaisten täyttämiä. Samalla kunnan riippuvuus teollisuuden rakennemuutoksista ja yhdestä työnantajasta on merkittävästi alentunut. Investointien suhteen vuosi 2005 oli kuntataloudesta välivuosi. Kunnan investointien määrä supistui huomattavasti edellisvuodesta. Kuntakonsernin kuuluvien yhtiöiden Vuolijoen Teollisuuskylä Oy:n, Otanmäen Lämpö Oy:n ja Vuolijoen Vuokratalot Oy:n tilinpäätökset olivat viime vuodelta voitolliset. Vuolijoen kunta subventoi Vuolijoen Vuokratalot Oy:n huoneistojen vuokria maksamalla tyhjinä olevien huoneistojen vuokrat. Kunnan palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa 78 vakituista työntekijää. Henkilöstön keski-ikä on tällä hetkellä noin 51 vuotta. Alle 40-vuotiaita vakituisesta henkilöstöstä oli 9 %. Henkilöstön vähentyminen ja ikääntyminen asettaa tulevaisuudessa haasteita henkilöstöpolitiikalle. Vuolijoella kunnanjohtaja Olavi Rintala

7 KUNNAN HALLINTO Kunnanvaltuusto Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla kunnallisvaaleilla. Lokakuussa 2004 toimitettiin kunnallisvaalit, joissa valittiin valtuutetut toimikaudeksi Vaalin tuloksena vuoden 2005 alusta toimintansa aloittaneen valtuuston paikkajakautuma muodostui puolueittain seuraavaksi: Suomen Keskusta r.p Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Vasemmistoliitto r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. 11 valtuutettua 5 valtuutettua 3 valtuutettua 2 valtuutettua Kertomusvuosi 2005 oli valitun valtuuston ensimmäinen toimintavuosi. Kunnanvaltuustoon kuuluu 21 valtuutettua. Kunnanvaltuusto kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa ja käsitteli 56 asiaa. Kunnanvaltuusto vuonna 2005: Pj. Tornberg Raimo lehtori Kesk. I vpj. Järvelin Matti työsuojeluvaltuutettu SDP II vpj. Jääskeläinen Raino hitsaaja Vas. jäsen Alasalmi Aila toiminnanjohtaja Kesk. Haataja Eija merkonomi VAS Hunziker Paula kv.konsultti/opiskelija Kok. Hurskainen Erja terveydenhoitaja Kesk. Jaakkola Esa maaseutuyrittäjä Kesk. Jokelainen Anja johtava hoitaja Kok. Jokelainen Esa yrittäjä Kesk. Karjalainen Ilpo tarkastaja SDP Karppinen Ari metsätalousteknikko Kesk. Komulainen Tuomas opiskelija Kesk. Lappalainen Arto yo. merkonomi Kesk. Oulujärvi Marjatta keittiöapulainen SDP Roivainen Jari laitosasentaja Vas. Ronkainen Arvo eläkeläinen SDP Savolainen Martti tutkimusinsinööri SDP Tervonen Elina opiskelija Kesk. Vammaskoski Osmo kansak.opettaja/rehtori Kesk. Väyrynen Matti maanviljelijä Kesk.

8 8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus johtaa ja kehittää kuntaa hyväksytyn toiminta-ajatuksen, hyväksyttyjen tavoitteiden ja valittujen toiminnallisten painopistealueiden mukaisesti sekä vastaa asioiden yleisestä valmistelusta. Kunnanhallitus toimii kunnan elinkeinotoimikuntana. Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, valmistella kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kunnanhallituksen tehtävänä on lisäksi valvoa kunnan etua sekä edustaa kuntaa ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei johtosäännössä ole toisin määrätty. Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanhallitukseen kuuluu 9 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen vara-jäsen. Puolueiden kesken kunnanhallituspaikat jakautuvat seuraavasti: Kesk 5, SDP 2, Kok 1 ja Vas 1. Kunnanhallituksen kokoonpano v oli seuraava: Pj. Vammaskoski Osmo kansak.opettaja/rehtori Kesk. vpj. Karjalainen Ilpo tarkastaja SDP jäsen Alasalmi Aila toiminnanjohtaja Kesk. Heiskanen Tauno insinööri Kok. Hurskainen Erja terveydenhoitaja Kesk. Juutinen Eero työnjohtaja VAS Lappalainen Arto yo. merkonomi Kesk. Leinonen Paula terveydenhoitaja SDP Valtanen Maija taksiautoilija Kesk. Kunnanhallitus kokoontui kertomusvuonna 14 kertaa ja käsitteli 230 asiaa. Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja. Liitteenä on kaavio kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiosta sekä Vuolijoki-konsernista. Kunnan luottamushenkilöorganisaatioon kuuluu 4 lautakuntaa: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, sivistyslautakunta ja ympäristötekninen lautakunta. Henkilöstö Kunnanvirastoa johtaa viraston päällikkönä kunnanjohtaja. Kunnanvirasto jakaantuu hallinto-osastoon, sivistysosastoon ja ympäristötekniseen osastoon. Osastoa johtaa osastopäällikkö. Osastopäällikköinä olivat: hallinto-osasto, kunnansihteeri Osmo Kurkinen sivistysosasto, kunnansihteeri Osmo Kurkinen ympäristötekninen osasto, rakennustarkastaja Kari Huusko Kunnanjohtajasta ja osastopäälliköistä muodostuva kunnanviraston johtoryhmä avustaa kunnanjohtajaa valmistelu- ja johtamistehtävissä. Johtoryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet myös henkilöstön edustaja sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja.

9 9 Kunnan vakinaisen henkilöstön määrä Toimintayksikkö Vakinaiset Hallinto-osasto 8 Sivistysosasto 62 Tekninen osasto 8 Yhteensä 78 Kunta työllisti keskimäärin kahdeksan henkilöä erilaisin työllistämistoimenpitein. Tukityöllistämisen piirissä oli vuoden aikana 11 henkilöä. Lisäksi kunta työllisti kesällä 24 koululaista kunnan toimipisteissä, ja yritysseteli annettiin kahdeksalle nuorelle. Vuolijoen kunnan palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa 93 henkilöä, joista vakinaisia työntekijöitä oli 78 (84 %) sekä tilapäisiä 15 (16 %). Kunnan vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 55 (71 %) ja miehiä 23 (29 %). Henkilöstön kokonaismäärä väheni 111 työntekijällä edellisvuodesta. Vähennys johtui pääosin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön (lukuun ottamatta lasten päivähoidon henkilöstöä), lukion sekä ns. tukipalvelujen henkilöstön siirtymisestä Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelukseen vuoden 2005 alusta. Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelukseen siirtyi 90 viranhaltijaa ja työntekijää.

10 10 Henkilöstö ryhmittäin Vakinainen virkasuhde 14 Vakinainen virkasuhde, opetushenkilöstö 24 Vakinainen työsuhde 22 Perhepäivähoitajat 18 Päätoimiset tuntiopettajat 4 Määräaikaiset tehtävät 4 Oppilaat, harjoittelijat 3 Työllistetyt 2 Tuntipalkkaiset 2 Yhteensä 93 - edellisistä vakinaisia 78 - edellisistä tilapäisiä 15 Kunta käytti suoraan työllistämiseen euroa. Valtion työllistämistukea saatiin euroa ja kunnan netto-osuudeksi jäi euroa eli 27 prosenttia työllistämismenoista. Kunta tukityöllisti vuoden aikana 11 henkilöä. Henkilöstömenot vuosina Rahapalkat Lomapalkkajaksotus Luontaisedut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstömenot yhteensä

11 11

12 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Suomen talouden perustekijät ovat vahvat. Kokonaistuotanto lisääntyi vuonna 2005 nopeammin kuin edellisenä vuonna. Kansantuotteen määrä kasvoi yli kaksi prosenttia ja tuotannon kasvuvauhdin arvioidaan olevan vuonna 2006 tätä selvästi korkeampi. Työttömiä oli vuonna 2005 keskimäärin henkilöä ja työttömyysaste oli keskimäärin 8,4 prosenttia. Inflaatiovauhti pysyi hitaana, 0,9 prosentissa. Kuluttajahintojen nousun arvioidaan hieman kiihtyvän kuluvana vuonna, mutta pysyvän edelleen alhaisena. Kuntatalous pysyi heikkona ja kuntatalouden ahdinko jatkuu. Toimintakulut kasvoivat edelleen nopeammin kuin verorahoitus eli kuntien verotulot ja valtionosuudet yhteensä. Kustannusten nousu johtui pitkälti kunnista riippumattomista syistä eli lähinnä palvelujen kysynnän lisääntymisestä ja ansiotason neljän prosentin kohoamisesta. Investoinnit pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Kuntien vuosikate laski ja kattoi koko kuntasektorilla poistoista enää 74 prosenttia. Kuntia, joissa on kattamatonta alijäämää, oli 187. Vuosikate riitti poistoihin vain joka viidennessä kunnassa ja investointien omahankintamenoihin vain joka kymmenennessä kunnassa. Tämän seurauksena kuntien velkaantuminen jatkui nopeana ja veronkorotuspaineet pysyvät korkeana. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 139. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate jäi viime vuonna yhteensä 1,05 miljardiin euroon, kun vastaava luku vuoden 2004 tilinpäätöksissä oli 1,1 miljardia euroa. Vuonna 2005 verotuloja kertyi 14,3 miljardia euroa, missä oli kasvu edelliseen vuoteen noin neljä prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta oli vuoden 2005 lopussa 6,9 miljardia euroa, mikä oli noin 0,8 miljardia euroa edellisvuotta enemmän. Vuonna 2005 kunnilla oli lainaa keskimäärin euroa asukasta kohti, kun vielä vuonna 2000 lainaa oli noin puolet siitä eli 746 euroa asukasta kohti. Valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon tarkistuksessa syntynyt velka kunnille on noin 183 miljoonaa euroa. Valtionosuusvelan maksu kunnille on suunniteltu maksettavaksi vuonna 2008 ja vuodelle 2007 on suunnitteilla 25 prosentin indeksileikkaus. Menojen kasvuvauhti jatkuu ennallaan myös vuonna Verotulojen ja valtionosuuksien lisäykset pitävät vuosikatteen nykytasolla, mutta eivät paranna kuntien taloustilannetta kuluvana vuonna. Myönteistä on, että valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus tuo kunnille lisärahaa, sekä verotulojen ennakoitu kasvu. Vakautta taloudelliseen kehitykseen tuovat tulopoliittinen kokonaisratkaisu, maltilliseksi arvioitu hintakehitys sekä alhainen korkotaso. Kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnistyi toukokuussa Hankkeen tavoitteena on, että kuntien vastuulla olevat palvelut saavat vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niin, että kunnat voivat järjestää palvelut myös tulevaisuudessa. Palvelujen järjestämisvastuuseen ja tuottamistapaan liittyvät ehdotukset on määrä valmistella valtioneuvostolle toukokuuhun 2006 mennessä.

13 OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Sijainti ja alue Vuolijoen kunta sijaitsee Oulun läänissä Kainuun maakunnan eteläisessä kolkassa. Kunta rajoittuu Kajaanin kaupunkiin sekä Vaalan, Paltamon, Sonkajärven, Vieremän, Pyhännän ja Kestilän kuntiin. Ouluun on Vuolijoen kirkonkylältä matkaa 145 kilometriä ja Kajaaniin 45 kilometriä. Kunnan kokonaispinta-ala on 895,2 km 2, josta maapinta-alaa on 692,1 km 2 ja vesipinta-alaa 203,1 km 2. Vesistöjen rantaviivaa kunnan alueella on 173 kilometriä. Kunnan halki kulkee Kokkola- Kajaani valtatie 28. Otanmäkeen johtaa lisäksi Savonradalta teollisuusraide. Väestö Vuolijoen kunnan henkikirjoitettu väkiluku oli vuoden 2005 alussa henkeä. Vuoden aikana väestömäärä kasvoi 16 henkilöllä ja oli asukasta. Väkiluku on kasvanut Vuolijoella ainoana Kainuun kunnista jo kahtena peräkkäisenä vuonna. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kunnan väestömäärä säilyy vähintään nykytasolla pitkälle tulevaisuuteen. Vuolijoen ikärakenne on vielä suhteellisen terve. Alle 15-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä oli vuoden vaihteen 2005 ennakkotietojen mukaan 18,4 prosenttia ja yli 65-vuotiaiden osuus 20,9 prosenttia. Yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä on kuitenkin hieman kasvanut myös Vuolijoella. Ikärakenne Ikäryhmä Määrä % , , ,9 Yhteensä ,0 Vuolijoki oli vuonna 2005 muuttovoittokunta. Kuntien välinen muuttoliike oli -18 henkeä negatiivinen, sillä tulomuutto oli 137 henkeä ja lähtömuutto 155 henkeä. Maahanmuuton ansiosta muuttoliikkeen kokonaissaldo oli kuitenkin positiivinen, joka johtui sudanilaispakolaisten kuntaan tulosta. Syntyvyys ja kuolleisuus oli lähes yhtä suuria ja luonnollinen väestönlisäys oli -1 henkeä. Kunnassa syntyi vuonna lasta. Elinkeinot Työllisen työvoiman perusteella mitattuna Vuolijoki on elinkeinorakenteeltaan palveluvaltainen kun ta. Työllisen työvoiman määrä oli vuoden 2004 lopussa 896 henkilöä. Palveluelinkeinoista saa toimeentulonsa 52,8 % kuntalaisista, 37,7 % saa toimeentulonsa jalostuselinkeinoista ja 9,5 % maa- ja metsätaloudesta. Kunnan alueella oli työpaikkoja ennakkotietojen mukaan 927 kpl, joista 58,2 % teollisuuden ja rakennustoiminnan työpaikkoja sekä 37,4 % palvelutyöpaikkoja. Kunnan työpaikkojen määrän riippuvuus Talgo Oy:n tilauskannasta oli edelleen suuri. Loppuvuodesta 2005 toteutunut VR:n päivävaunujen tilauspäätös heijastui myönteisellä tavalla kunnan työllisyyteen. Työssäkäynti kuntarajojen yli selittää työllisen työvoiman ja alueella olevien työpaikkojen toisistaan poikkeavan rakenteen.

14 14 Työttömyysaste oli Vuolijoella vuonna 2005 keskimäärin 16,3 %. Työttöminä oli keskimäärin 180 henkilöä kuukausittain. Vuositasolla työttömyys parani 31 hengellä edellisvuodesta. Koko Kainuuseen verrattuna Vuolijoen työttömyys oli kaksi prosenttiyksikköä alempi kuin maakunnassa keskimäärin, mutta lähes kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin maassa keskimäärin. Alle 25-vuotiaita työttömistä oli keskimäärin 13 kuukausittain. Kunnallisella työllistämis-tuella työllistettiin kuukausittain keski määrin 5 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli keskimäärin 45 kuukausittain. Yli 50-vuotiaita työttömistä oli 83. Vuolijoen työpaikkakehitys toimialoittain Elinkeinot Alkutuotanto Jalostus Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Tuntematon Työpaikat yhteensä

15 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Keskeisimmät toiminnalliset muutokset K unnan toiminnoissa tapahtui vuoden 2005 aikana mm. seuraavia muutoksia: Vuoden 2005 alusta käynnistyi Kainuun hallintokokeilu, johon liittyen sosiaali- ja terveystoimen tehtävät lasten päivähoitoa lukuun ottamatta sekä lukiotoiminta siirtyi Kainuun maakunta kuntayhtymän hoidettavaksi. Käynnistettiin kuntaliitosneuvottelut Kajaanin kaupungin kanssa tavoitteena kuntaliitoksen toteuttaminen vuoden 2007 alusta. Myytiin viisi osakehuoneistoa Lasten päivähoidossa käynnistettiin ryhmäperhepäivähoito ja päiväkotiin palkattiin kaksi määräaikaista lisätyöntekijää lisääntyneen lapsimäärän vuoksi. Uudelleenjärjestelyt liittyivät maahanmuuttajalasten päivähoidon järjestelyihin. Vastaanotettiin 28 uutta sudanilaispakolaista ja järjestettiin heidän kotouttamistoimet Jatkettiin palveluliikennekokeilua Hyväksyttiin Oulujärven rantaosayleiskaavan 26 erillisen alueen osalta Katajakankaan kaatopaikan maisemointityöt aloitettiin lupaehtojen mukaisesti ja ne saatetaan loppuun vuoden 2006 aikana Vesihuollon kehittämissuunnitelma saatiin valmiiksi mutta kuntaliitosneuvottelujen käynnistymisen vuoksi vahvistamisprosessi keskeytettiin Jätevesiverkostoa saneerattiin noin 2,3 kilometriä 1.6. TILIKAUDEN TALOUS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Vuolijoen kunnan kireä taloudellinen tilanne jatkui vuonna Vaikka kunnan talouskehitykseen liittyi monia myönteisiä tekijöitä, tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi euroa. Kunnan toimintakulut olivat viime vuonna 13,5 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen 2,7 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 7,2 prosentilla. Toimintakate parani edellisvuodesta noin 0,5 miljoonalla eurolla ja oli selvästi budjetoitua parempi. Verotulojen kasvu (5,5 %) oli runsaan prosenttiyksikön korkeampi kuin kunnissa keskimäärin. Valtionosuuksien määrä sen sijaan laski edellisvuodesta mutta oli kuitenkin ennakoitua suurempi harkinnanvaraisesta rahoitusavustuksesta johtuen. Verorahoituksen (verotulojen ja valtionosuuksien) yhteismäärä aleni kuitenkin edellisvuodesta 2,2 prosentilla. Vuosikate parani edellisvuodesta eurolla, mutta jäi silti vielä euroa (-67 /asukas) negatiiviseksi

16 16 Talouden säästötoimista huolimatta käyttötalouden kehitys ei ole riittävästi tukenut viime vuosina talouden tasapainon saavuttamista. Samanaikaisesti tuloveroprosentin taso on pysynyt menorakenteeseen nähden liian alhaisena, mikä on lisännyt rahoitusepätasapainoa. Investointien taso pysyi suunnitellun alhaisena. Lainamäärä kasvoi 1,1 miljoonalla eurolla ollen asukasta kohti euroa, mikä on kaksi ja puolikertainen maan kuntien keskitasoon nähden. Verotulot Verotulot olivat 5,6 miljoonaa euroa (5,3 Milj. euroa v. 2004), mikä oli 5,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomaverotulojen määrä kasvoi 4,8 prosentilla ja yhteisöverotulot 31,4 prosentilla. Sen sijaan kiinteistöverot laskivat hieman (0,3 %). Tilinpäätöksessä verotuloja kertyi euroa arvioitua enemmän. Kertomusvuonna kokonaisverotulot olivat euroa/asukas, edellisenä vuonna euroa/asukas Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuudet Valtionosuudet olivat 5,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi euroa (9,4 %) edellisvuotta vähemmän. Valtionosuuksien vähenemiseen vaikutti osaltaan lukiotoiminnan siirtyminen Kainuun maakunta kuntayhtymän hoidettavaksi. Valtionosuuksiin sisältyy euron suuruinen harkinnanvarainen rahoitusavustus. Valtionosuudet jakaantuivat tehtäväalueittain seuraavasti: Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Harkinnanvarainen rahoitusavustus

17 17 Toimintatuotot ja -kulut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on kehittynyt seuraavasti: Toimintatuotot toimintakuluista, % 18,9 17,0 15,6 21,2 Tilikauden vuosikate jäi euroa negatiiviseksi, mutta parani edellisvuodesta eurolla ja oli noin 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Vuosikate asukasta kohti laskettuna oli - 67 euroa. (v /asukas). Vuosikate on viidettä vuotta peräkkäin negatiivinen. Vuosikatteella mitaten kunnan talous täyttää kriisitalouden tunnusmerkit. Negatiivisen vuosikatteen vuoksi tulorahoitusta ei riittänyt lainkaan poistojen ja nettoinvestointien kattamiseen ja käyttötalouttakin jouduttiin rahoittamaan lainoituksella. Vuosikate on kehittynyt neljän viime vuoden aikana seuraavasti: Vuosikate, Vuosikate % poistoista -82,5-158,1-103,1-132,7 Vuosikate, euroa/asukas Poistojen määrä oli euroa, tilikauden tulos euroa negatiivinen ja tilikauden alijäämä rahastomuutosten jälkeen euroa. Alijäämä pieneni edellisvuodesta eurolla. Kokonaisinvestoinnit olivat euroa ja investointien toteutumisaste 83,5 prosenttia. Investointien määrä oli noin 30 prosenttia alempi kuin edellisvuonna. Investointien aleneminen yhdessä tulorahoituksen paranemisen kanssa vaikutti siihen, että kassavirran negatiivisuus pieneni noin eurolla ollen euroa. Investointien tulorahoitus -luku, joka kertoo, paljonko investointien omarahoitusmenoista on katettu tulorahoituksella, on ollut vuosittain seuraava: Investointien tulorahoitus-% -114,8-213,2-56,8-51,8 Kertomusvuonna otettiin uutta lainaa 1,5 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin eurolla, joten lainakanta kasvoi 1,1 miljoonalla eurolla. Lainakanta oli vuoden lopussa 8,7 miljoonaa euroa. Lainat asukasta kohti oli euroa, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli euroa. Asukasta kohti laskettu lainamäärä on kehittynyt seuraavasti: Lainat euroa/asukas

18 18 Kunnan maksuvalmius perustui suurelta osin edellä todettuun lainanottoon. Rahatulot olivat 15,2 miljoonaa euroa ja rahamenot 14,9 miljoonaa euroa. Vuoden aikana ei ollut käytössä tilapäislainaa. Kassan riittävyys on kehittynyt seuraavasti: Kassan riittävyys, pv 37, ,5 19,0 Kunnan taseen loppusumma on 10,5 miljoonaa euroa, mikä on euroa (2,1 %) pienempi kuin vuonna Omavaraisuusaste heikentyi 5,9 prosenttiin, kun se kunnissa on keskimäärin noin 70 prosenttia. Omavaraisuusaste heikkeni edellisvuodesta noin 3,5 prosenttiyksiköllä Omavaraisuusaste, % 6,0 9, Lainakanta, Lainat euroa/asukas Lainanhoitokatetta kuvaava tunnusluku parani edellisvuodesta ollen 0,02. Mitä enemmän luku on yli yhden, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on hoitaa tulorahoituksellaan vieraan pääoman korot ja lyhennykset. Vuolijoki-konsernin taseen loppusumma oli 13,1 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusasteen heikkeneminen jatkui ollen -14,7. Konsernin koko lainakanta oli 12,2 miljoonaa euroa eli euroa asukasta kohti. Konsernitaseesta lasketut tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavasti: Omavaraisuusaste, % -11,7-8,2-1,9 5 Lainakanta Lainat euroa/asukas

19 19 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintakulut, % 18,8 17,0 100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut -valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % -82,5-158,5 100 x Vuosikate/Poistot Vuosikate / asukas Vuosikate/asukasluku vuoden lopussa Asukasmäärä

20 20 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelman sisältö Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutu-neiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kunnan ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kunnan ulkopuolelta. Virallisen tuloslaskelman eriin on sisällytetty myös kunnan liikelaitosten tuotot ja kulut. Tuotot Vuolijoen kunnan tuottojen kokonaismäärä oli vuonna 2005 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa, mikä oli euroa budjetoitua enemmän. Edellisvuodesta tuottojen määrä kasvoi eurolla (7,2 %). Toimintatuottojen kasvu johtui myyntituottojen, tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen kasvusta. Toimintatuottojen suurin erä oli Myyntituotot, joita kertyi 0,9 miljoonaa euroa (37,3 %), tukia ja avustuksia 0,9 miljoonaa euroa (35,4 %), maksutuloja 0,1 miljoonaa euroa (5,2 %) ja muita tuottoja 0,6 miljoonaa euroa (22,0 %). Toimintatuotot kattoivat 18,8 prosenttia toimintakuluista, kun vastaava luku edellisvuonna oli 17,0 %. Kulut Toimintakulut olivat 13,5 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna euroa (2,7 %). Toimintakulut alittivat talousarvion eurolla. Talousarviovuoden aikana hyväksyttiin määrärahojen korotuksia euroa. Menojen ylityksiä syntyi tuloslaskelman kulueristä vain avustuksissa; muut menolajit jäivät selvästi budjetoitua pienemmiksi. Toimintakulujen suurin erä oli palveluiden ostot 8,4 miljoonaa euroa (62,8 %). Palvelujen ostoista 78 prosenttia (6,6 milj. euroa) oli maksuosuuksia Kainuun maakunta -kunta-yhtymälle. Henkilöstökulut olivat 3,6 miljoonaa euroa eli 26,8 prosenttia toimintakuluista. Aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 0,7 miljoonaa euroa (5,5 %) sekä avustuksiin 0,5 miljoonaa euroa (3,6 %). Toimintakuluista kasvoivat edelliseen vuoteen vain palveluiden ostot (53,6 %). Palveluiden ostojen kasvu johtui Kainuun maakuntahallinnon käynnistymisestä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä lukiotoiminnan siirtymisestä kunnan omasta toiminnasta palveluiden ostoiksi maakunnalta. Henkilöstömenot alenivat pääosin samasta syystä 43 prosentilla, aineet ja tarvikkeet 27 prosentilla, avustukset 36 prosentilla ja muut kulut 43 prosentilla. Henkilöstömenojen alenemiseen vaikutti myös koko kunnan henkilöstöä koskenut viiden prosentin palkkamenojen leikkaus, joka toteutettiin mm. kolmen viikon lomautuksilla. Toimintakate Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena esitetään tuloslaskelmassa toimintakate-niminen välitulos, joka ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate toteutui euroa budjetoitua parempana. Toimintakate parani edelliseen vuoteen verrattuna noin eurolla (4,8 %) 10,9 miljoonaan euroon. Korkokulut olivat yhteensä euroa, vähennys 9,2 % ( v. 2004). Muut rahoituskulut olivat euroa. Korkotuottoja kertyi euroa ja muita rahoitustuottoja euroa. Vuosikate

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ISBN 951-755-923-2 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot