RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006"

Transkriptio

1 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) W W W. R A K E. F I

2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA Rake-Yhtiöitten toimialat ovat kiinteistöliiketoiminta (Rake Real Estate Oy), maahantuontiliiketoiminta (Labnet Oy) ja hotelli-ja ravintolaliiketoiminta (Rake Hotel Development Company Oy). Konsernin emoyhtiö on vuonna 1867 perustettu Rake Oy. Emoyhtiön tehtävänä on luoda edellytykset tytäryhtiöittensä kasvulle ja arvonnousulle pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Emoyhtiö tarjoaa myös keskitetyt hallintopalvelut tytäryhtiöille. Rake-konsernin liikevaihto nousi euroon (5.55.), liikevoitto euroon (68.) ja tilikauden tulos kasvoi euroon (187.7). Tilikausien vertailukelpoisuutta vaikeuttaa kuitenkin edellisen tilikauden lyhyys (1kk) ja Rake-Talon hotelliosan peruskorjauksen johdosta saamatta jäänyt vuokratuotto. Konsernin rahoitustulos oli (531.) euroa voitollinen. Tilikauden päättyessä konsernin ulkoiset korolliset velat olivat edellisen tilinpäätöksen tasolla euroa (2.289.), omavaraisuusaste kasvoi hieman 54,4 %:iin (53,3%), ja konsernitaseen loppusumma oli euroa ( ). KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKATUMINEN TOIMIALOITTAIN Kiinteistöliiketoiminta 46,6 % Kiinteistöliiketoiminta 45,6 % Maahantuontiliiketoiminta 54,4 % Maahantuontiliiketoiminta 54,4 % TASEEN LOPPUSUMMA, MILJ. OMAVARAISUUSASTE, % , 42,2 41,2 47,8 47, ,2 6,2 61,9 53,3 54, /3 2/4 2/5 12/5 12/6 (1 kk) 2/3 2/4 2/5 12/5 12/6 (1 kk) Rake Oy Tilinpäätös

3 KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA - RAKE REAL ESTATE Rake-Yhtiöitten kiinteistöliiketoiminta on keskitetty Rake Real Estate Oy:n muodostamaan alakonserniin. Tavoitteena on kasvattaa kiinteistöjen arvoa laadukkaalla kiinteistönhoidolla ja tehokkaalla vuokraustoiminnalla. Kiinteistöjen jatkuvalla kehittämisellä pyritään varmistamaan Rake-Talon ja sitä ympäröivän alueen pysyvä kilpailukyky ja kiinnostavuus yritysten sijoittautumiskohteena. Tilikauden aikana solmittiin useita uusia vuokrasopimuksia: Rake-Talossa Helsinki Day Spa laajensi vuokratilojaan ja uutena toimistovuokralaisena aloitti Navigor Advisors Oy vuoden lopulla. Bulevardi 6:ssa katutason liiketilasta tehtiin pitkäaikainen vuokrasopimus Wayne s Coffee- ketjuun kuuluvan yrityksen kanssa. Rake Real Estate Oy kasvatti omistusosuuttaan Bulevardi 6 Oy:ssä lunastamalla lisää liikehuoneistoja marraskuussa 26 sekä tilikauden päätyttyä tammikuussa 27. Rake Real Estate Oy:n omistusosuus Bulevardi 6 Oy:ssä nousi 78 %:iin ja kokonaispinta-ala neliöön. Bulevardi 2-4:n ja Bulevardi 6:n liike- ja toimistotiloista oli tilikauden päättyessä vuokraamatta n. 9,5 % (2 %). Rake Real Estate-konsernin liikevaihto nousi euroon (1.829.). Tuloksen tappiollisuus aiheutui hotellin peruskorjausremontin myötä kasvaneista poistoista, yhtiön rahoitustulos oli voitollinen. Rake-konsernin kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo tilikauden lopussa oli euroa (42.57.). MAAHANTUONTILIIKETOIMINTA LABNET OY Labnet Oy palvelee kattavasti asiakaskuntaansa teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioissa sekä tarjoaa elintarviketeollisuudessa toimiville asiakkailleen korkealaatuisia, maailman johtavien valmistajien tuottamia lisä- ja raaka-aineita. Tilikaudella 26 laboratorio-osaston vertailukelpoinen liikevaihto hieman laski, mutta lisäaineosaston myynti jatkoi kasvuaan. Lisäainemyynnin kasvua edisti uuden merkittävän päämiessopimuksen solmiminen sekä entisten päämiesten markkinaosuuksien kasvattaminen. Labnet Oy:n liikevaihto nousi (3.642.) euroon ja tulos oli voitollinen. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Rake Hotel Development Company Oy on ostanut allekirjoitetulla kauppakirjalla kaikki Next Hotels Finland Oy:n omistamat Lifestyle Hotels Finland Oy:n osakkeet. Lifestyle Hotels Finland Oy:n liittyminen Rake konserniin 1%:sesti omistettuna tytäryhtiönä tulee kasvattamaan merkittävästi konsernin liiketoiminnan volyymiä. KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHDON KEHITYS, TUHAT MAAHANTUONTILIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHDON KEHITYS, TUHAT /3 2/4 2/5 12/5 12/6 (1 kk) 2/3 2/4 2/5 12/5 12/6 (1 kk) Rake Oy Tilinpäätös

4 NÄKYMÄT 14. TILIKAUDELLE, VUODELLE 27 Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihdon ja tuloksen odotetaan jatkavan kasvuaan uusien vuokrasopimusten solmimisen myötä. Rake-Talon peruskorjauksen myötä kasvaneet poistot rasittavat kuitenkin yhtiön tulosta. Maahantuontiliiketoiminnassa tavoitteena on edelleen monipuolistaa tuotetarjontaa sekä kasvattaa liikevaihtoa. Tärkeää on samalla huolehtia asiantuntevan osaamisen ja hyvän kannattavuuden ylläpitämisestä. Liikevoiton odotetaan säilyvän samalla tasolla kuin päättyneellä tilikaudella. Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnasta tulee liikevaihdolla mitattuna konsernin suurin liiketoiminta-alue tilikaudella 27; konsernin liikevaihto tulee yli kaksinkertaistumaan ja konsernin henkilöstömäärä noussee lähes 1 henkilöön. Ensimmäisenä toimintavuotenaan Raken konserniyhtiönä Lifestyle Hotels Finland Oy:n vaikutuksen konsernin käyttökatteeseen arviodaan olevan lievästi positiivinen. Lifestyle Hotels Finland Oy:n ja Bulevardi 6 Oy:n osakkeitten oston seurauksena konsernin lainamäärä on kasvanut, mikä yhdessä korkotason oletetun nousun kanssa johtaa kohoaviin rahoituskustannuksiin. Konsernin omavaraisuusaste on kuitenkin korkea ja rahoitusasema vahva. EMOYHTIÖN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Hallitukseen ovat kuuluneet: Varsinaiset jäsenet: ekonomi Anneli Cederberg, puheenjohtaja diplomi-insinööri Kari Inkinen oikeustieteen kandidaatti Antti Mäkinen MBA Maria Cederberg-Skvorc Varajäsenet: rouva Christina Pallin kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut kauppatieteiden maisteri Kenneth Cederberg. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KTM Ulla Nykky, KHT, ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. RAKE OY:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE TILIKAUDEN VOITONJAOSTA Konsernin jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,55 euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli laaditun taseen mukaan ,67 euroa, josta: - käyttörahasto ,79 euroa - käyttämättömät voittovarat edellisiltä vuosilta ,5 euroa - tilikauden voitto ,83 euroa ,67 euroa Hallitus ehdottaa, että tilikauden 26 osinkona maksetaan tilikauden voittovaroista 7 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa ja että loppuosa tilikauden voittovaroista ,83 euroa kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille. Hallituksen arvion mukaan ehdotettu osingonjako ei tule vaarantamaan yhtiön maksuvalmiutta. Osinko maksetaan alkaen osakelippua 7 vastaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa. Rake Oy Tilinpäätös

5 KONSERNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , , ,11 Materiaalit ja palvelut Tavarat Varastojen muutos , , , , , ,62 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut , , , , , , , ,14 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,96 Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta , , , ,95 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,21 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut 6 215, , , , , , , ,94 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,27 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,27 Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta Tuloverot tilikaudelta Laskennallisen verovelan muutos , , , , , , , ,3 TULOS , ,24 Rake Oy Tilinpäätös

6 KONSERNIN TASE V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 351,3 351,3 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut , , , , , , , , ,89 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Saamiset osakkuusyrityksiltä Muut saamiset 1 565, , , , , , , ,94 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Tavarat , , , ,96 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Siirtosaamiset ,27 1 9, , , , ,51 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , , ,26 Rahoitusarvopaperit , ,5 Rahat ja pankkisaamiset , ,7 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,34 Rake Oy Tilinpäätös

7 KONSERNIN TASE V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , ,39 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset , , , , Vieras pääoma pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Laskennallinen verovelka , , , , , ,37 Vieras pääoma lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat , , , , , , , , , , ,58 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,34 Rake Oy Tilinpäätös

8 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT/-KULUT , , , ,42 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,6 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,38 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,57 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista muilta Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muu rahoituskulut saman konsernin yrityksille Korkokulut ja muu rahoituskulut muille 6 215, , , , , , , , , , , ,32 TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,89 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Konserniavustukset tytäryhtiöiltä TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,89 Poistoeron muutos 1 965, ,36 Tuloverot Aiemmilta tilikausilta Tilikaudelta 13 51, , ,1 1 78, , ,93 TILIKAUDEN TULOS , ,32 Rake Oy Tilinpäätös

9 EMOYHTIÖN TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset , , , , , , , , , , , , , , , ,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset, pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Siirtosaamiset , ,27 1 9, , , , , ,61 Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset 2 298, , , , , , , ,16 Rahoitusarvopaperit , , , ,5 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,32 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,84 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Vararahasto , , , , , ,58 Käyttörahasto Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , ,42 Pakolliset varaukset Eläkevaraus , , , , Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , , ,42 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,84 Rake Oy Tilinpäätös

10 RAHOITUSLASKELMA Konserni Emoyhtiö LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon, poistot Oikaisut liikevoittoon, eläkevaraus Rahoitusnetto Satunnaiserät Verot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Sijoitusten tuotot INVESTOINTIEN KASSAVIRTA KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten saamisten muutos Pitkäaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingot Osakeanti Muut rahoituserät LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS Likvidit varat tilikauden alussa Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidien varojen muutos Rake Oy Tilinpäätös

11 TILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET 1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty emoyhtiön Rake Oy:n lisäksi kotimaiset osakeyhtiöt, joissa emoyhtiöllä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. USA:n alakonserni on jätetty yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen sen vähäisen taloudellisen merkityksen takia, joka sillä on konsernista annettavien oikeiden ja riittävien tietojen kannalta. Rake Oy:n vastuut yhtiön veloista on kuitenkin esitetty tilinpäätöksen liitetietojen vastuusitoumuksissa. Rake Oy:n tytäryhtiön Rake Hotel Development Company Oy:n osakkuusyritys Lifestyle Hotels Finland Oy on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Rake Oy:n tytäryhtiön Labnet Oy:n ulkomainen osakkuusyritys Baltic Food Ingredients OÜ, BalFI on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä, kirjaamalla tytäryhtiöosakkeiden hankintameno hankintahetken omia pääomia vastaan. Eliminoitaessa syntynyt konserniaktiiva on kirjattu Bulevardi 6 Oy:n osalta yhtiön kiinteistön rakennuksiin ja tonttiin ja muiden kotimaisten yhtiöiden osalta vapaista omista pääomista. Sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Konsernin sisäisen rakennuskaupan vuoksi purettu arvonkorotus on palautettu ennalleen konsernitilinpäätöksessä. Suunnitelmapoistot on oikaistu vastaamaan konsernin omistusaikaa sisäisissä kaupoissa siirtyneiden rakennusten osalta. 2. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Tilinpäätöksessä käytetään suunnitelman mukaisia poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Ennen tehtyjen aineellisen käyttöomaisuuden hankintojen osalta on suunnitelman mukaiset poistot laskettu menojäännöksestä Poistoajat ovat seuraavat: rakennukset ja rakennelmat 1 4 vuotta kiinteistöjen koneet ja laitteet 1 15 vuotta henkilöautot 5 vuotta konttorikoneet, -kalusteet ja käsityökalut 3 8 vuotta aineeton käyttöomaisuus 5 18 vuotta 3. VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT Tilitapahtumat on kirjattu päivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. 4. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömiin hankintamenoihin tai niitä alhaisempiin todennäköisiin luovutushintoihin. 5. KONSERNISSA KERTYNYT POISTOERO Konsernissa kertynyt poistoero on siirretty omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 6. VASTAISTEN ELÄKEKULUJEN KIRJAUS Vastaisista eläkekuluista on tilinpäätöksessä pakollinen varaus ,54 euroa, josta aiheutuvaa laskennallista verosaatavaa ei ole kirjattu. Eläkevarausta on purettu tilikauden aikana maksettujen eläkkeiden määrällä. Rake Oy Tilinpäätös

12 LIIKEVAIHDON JAKAUMA Konsernin liikevaihto maahantuonti kiinteistöliiketoiminta LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , , , , , ,35 RAHOITUSARVOPAPERIT Rake Oy:n omistamista Elisa Oyj:n osakkeista on kirjattu muihin rahoitustuottoihin arvonmuutosta 9.,67 (osakkeiden alkuperäiseen hankintamenoon saakka) , ,5 SIJOITUKSET SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ Emoyhtiön sijoituksiin saman konsernin yrityksissä sisältyy oman pääoman ehtoinen, OYL 12 luvun mukainen laina. Laina maksetaan takaisin sanotun lain mukaisin edellytyksin. Lainan vuotuinen korko on 6 prosenttia. Lainalle maksetaan korkoa mikäli ja siltä osin kuin lainansaajayhtiöllä on OYL:n 12 luvun mukaisesti käytettävissä varoja koronmaksuun päättyneeltä tilikaudelta korkoa ei makseta ja koronmaksu on tilikaudelta lopullisesti rauennut. MUUT SAAMISET , ,54 Konsernin ja emoyhtiön muihin saamisiin sisältyy OYL:n 12 luvun mukainen oman pääoman ehtoinen laina. Laina erääntyy kokonaan maksettavaksi Lainansaajalla on kuitenkin oikeus lyhentää lainaa ennenaikaisesti OYL:n 12 luvun edellytyksin. Lainan vuotuinen korko on 6 kuukauden euribor + 1 %-yksikkö. Lainalle maksetaan korkoa mikäli ja siltä osin kuin lainansaajayhtiöllä on OYL:n 12 luvun mukaisesti käytettävissä varoja koronmaksuun päättyneeltä tilikaudelta korkoa ei makseta ja koronmaksu on tilikaudelta lopullisesti rauennut. Rake Oy Tilinpäätös

13 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Konserni TILIKAUDEN SUUNNITELMAPOISTOT Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto 351, , 13 65,31 859, , ,34 YHTEENSÄ , ,96 Emoyhtiö TILIKAUDEN SUUNNITELMAPOISTOT Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto 5 811, , ,2 5 97,4 YHTEENSÄ , ,6 POISTOERON MUUTOS Rakennuksista Koneet ja kalusto ,36 YHTEENSÄ ,36 SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,1 Lyhytaikaiset lainasaamiset , ,62 Rake Oy Tilinpäätös

14 KONSERNIN OSAKEOMISTUKSET Konsernin omistusosuus-% Konsernin äänivaltaosuus-% Emoyhtiön omistusosuus-% KONSERNIYRITYKSET Labnet Oy Rake Real Estate Oy Bulevardi 6 Oy Rake Trading Oy Rake Hotel Development Company Oy Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki , , KONSERNIYRITYKSET, JOITA EI OLE YHDISTELTY New England Land Holding Company, Inc tilikauden tulos oma pääoma USA , , OSAKKUUSYRITYKSET Lifestyle Hotels Finland Oy Baltic Food Ingredients OÜ, BalFI Helsinki Viro HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT Konserni Emoyhtiö Palkat 81 97, , , ,73 Eläkekulut Maksetut eläkkeet Eläkevarauksen muutos Eläkekulut netto , , , , ,8-47 8, , , , , , ,8-47 8, ,2 Muut henkilösivukulut , , , ,53 YHTEENSÄ , , , ,46 Luontoisedut , , , ,3 HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT YHTEENSÄ , , , ,76 Henkilöstö keskimäärin Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille on maksettu , , , ,42 Eläkekulut Konsernissa (= emoyhtiössä) on tilivuonna maksettu emoyhtiön eläkesäännön perusteella eläkkeitä ,46 ( ,8). Lisäksi luontoisetuina on maksettu eläkkeitä 8.688, ( 8.688,). Eläkekulut on tilivuonna katettu aiemmin tehtyä eläkevarausta vastaan. Rake Oy Tilinpäätös

15 EMOYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Maa-alueet Rakennukset & rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , , , ,73 + lisäys - vähennys Hankintameno , , , ,73 - kertyneet suunnitelmapoistot 88 35, , ,73 Menojäännös suunnitelmapoistojen jälkeen , , ,84 + Arvonkorotukset ,95 TASEARVO , , ,84 KONSERNIN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Maa-alueet Rakennukset & rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , , , ,73 + Lisäys , ,88 - Vähennys Hankintameno , , , ,73 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,7 Tilikauden suunnitelmapoisto , 13 65,31 351,3 Kertyneet suunnitelmapoistot , , ,73 Kirjanpitoarvo , , ,59 + Arvonkorotukset , ,86 KIRJANPITOARVO , , ,59 Rake Oy Tilinpäätös

16 VIERAS PÄÄOMA Konserni Emoyhtiö VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta , ,82 YHTEENSÄ , ,82 VASTUUSITOUMUKSET Konserni Emoyhtiö VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA Lainat rahoituslaitoksilta Pantatut osakkeet , ,82 Bulevardi 6 Oy Erottajan Pysäköintilaitos Oy , ,24 5 Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin Tontti ja rakennus,bulevardi , ,71 TYTÄRYHTIÖIDEN VELASTA Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin Tontti ja rakennus, Bulevardi ,65 Pantatut osakkeet Erottajan Pysäköintilaitos Oy 5 5 Takaukset Rahalaitoslainojen vakuudeksi , ,95 MUUT OMAT VASTUUT Leasing-vastuut - alkanut tilikausi - seuraavat tilikaudet Leasing-vastuut yhteensä , , , , , , , , 15 45, , , ,25 JOHDANNAISSOPIMUKSET nimellisarvot: Koronvaihtosopimukset (SWAP) Korko-optiosopimukset cap , Korkojohdannaisten tulosvaikutus tilinpäätöshetkellä on huomioitu rahoituskuluissa ja -tuotoissa Rake Oy Tilinpäätös

17 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Konserni Emoyhtiö Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Vararahasto , , , , , ,61 Sidottu oma pääoma , , , ,58 Käyttörahasto tilikauden alussa - tilikauden tulos katettu käyttörahastosta - osingonjako käyttörahastosta , ,79 Käyttörahasto tilikauden lopussa , ,79 Voittovarat tilikauden alussa - osingonjako +/- muuntoero Voittovarat tilikauden lopussa +/- tilikauden tulos , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Voittovarat , , , ,5 OMA PÄÄOMA , , , ,42 JAKOKELPOISET VARAT Käyttörahasto Voittovarat - Poistoerosta omaan pääomaan siirretty , , , , , , , ,5 JAKOKELPOISET VARAT , , , ,84 Rake Oy Tilinpäätös

18 RAKE OY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Helsinki, toukokuun 23. päivänä, 27 Anneli Cederberg Maria Cederberg-Skvorc Kari Inkinen Antti Mäkinen Kenneth Cederberg toimitusjohtaja Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsinki, toukokuun 23. päivänä, 27 Ulla Nykky, KHT Rake Oy Tilinpäätös

19 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rake Oy:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet Rake Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja emoyhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä 23. toukokuuta 27 ERNST & YOUNG OY KHT-yhteisö Ulla Nykky KHT Rake Oy Tilinpäätös

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 INTERAVANTI OY

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 INTERAVANTI OY V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 INTERAVANTI OY 2 Sisältö 3 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Osingonmaksu Taloudelliset katsaukset 4 Tiivistelmä Interavanti Oy lyhyesti Avainluvut 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2002 2003 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus 2003 2002 2001 2000 1999 Liikevaihto 34.579 29.594 29.136 26.003 22.233

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa.

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa. Sisältö Sponda Oyj... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kiinteistöliiketoiminta... 6 Spondan kiinteistöt... 6 Kiinteistöt paikkakunnittain... 12 Hallituksen toimintakertomus... 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot