Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013"

Transkriptio

1 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A

2 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Tilinpäätös tilikaudelta SISÄLLYSLUETTELO Sivu No TOIMINTAKERTOMUS 1-2 Rahoituslaskelma 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5-6 Liitetiedot 7-12 Kirjanpitokirjaluettelo 12 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus 13 Tilinpäätösmerkintä 13 Säilytettävä saakka

3 Verkkokauppa.com Oyj sivu 1 Hallituksen toimintakertomus Tilikausi Olennaiset tapahtumat tilikaudella Verkkokauppa.com Oyj aloitti liiketoiminnan ja on nykyään Suomen toiseksi suurin kodinelektroniikan jälleenmyyjä. Yhtiö myy tietotekniikkaa, viihde-elektroniikkaa, erilaisia kodinkoneita sekä lelu- ja pelituotteita verkossa ja kivijalkamyymälöissään. Yhtiön pääasialliset jakelukanavat ovat Helsingin, Pirkkalan ja Oulun myymälät sekä yli Postin, Matkahuollon tai ÄrräExpressin noutopistettä. Yhtiöllä on noin 400 työntekijää kolmessa eri toimipaikassa. Yhtiön pääkonttori, -varasto ja lippulaivamyymälä sijaitsevat Helsingin Jätkäsaaressa. Vuonna 2013 yhtiö pääsi kehittämään toimintaansa suunnitellusti. Tämä näkyi selkeänä tulosparannuksena. Vuoden 2012 lopulla Verkkokauppa.com lanseerasi tuotesuosittelut ja keväällä 2013 asiakkaiden tekemät tuotearvostelut verkkosivuilleen. Nämä näkyivät kasvaneina kävijämäärinä sekä yhtiön kivijalkamyymälöissä että verkkokaupassa. Verkkokauppa.com Oyj pääsi keskittymään uusiin kasvuhankkeisiin. Näitä olivat erilaiset uudet tuotealueet, kuten isot kodinkoneet. Liikevaihdon kasvu vaihteli vuosineljänneksittäin, erityisesti joulumyynti onnistui erinomaisesti. Yhtiö vahvisti johtoryhmäänsä nimittämällä uuden yritysmyyntijohtajan tilikauden aikana. Toimintaympäristön kehitys Kodintekniikan kauppa jatkoi kasvuaan. Toistaiseksi taantuma ei ole vaikuttanut kuluttajakäyttäymiseen. Markkina kasvoi hieman +3,2% (1-12/2013 Kotek). Kasvua oli erityisesti tietotekniikassa, kun taas viihde-elektroniikassa, kuvauksessa ja kodinkoneissa myynti laski samana aikana. Myynnin ja tuloksen kehitys Verkkokauppa.comin myynti kehittyi suotuisasti onnistuneiden uusien tuotealueiden lanseerausten, kuten isojen kodinkoneiden ja musiikki-instrumenttien sekä vahvan asiakaslupauksen ansiosta. Verkkokauppa.comin kasvu oli +6,0% vuonna Yhtiö kasvoi selvästi nopeammin kuin markkina. Yhtiön tulos parani selkeästi edellisvuodesta. Tilikauden 2012 tulosta rasittivat muuttoa Jätkäsaareen seurannut toiminnan vakiinnuttaminen. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt Verkkokauppa.com Oyj:llä on edelleen 100% omistettu tytäryhtiö Virossa ilman tasearvoa. Viron toiminta on ollut pysähdyksissä jo yli neljä vuotta eikä yhtiöiden välillä ole velka- tai saamiseriä. Tästä johtuen konsernitlilinpäätös ei enää ole tarpeellinen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi yhtiön toiminnasta. Vuoden 2012 tilinpäätöksen sisältäneet 4,3 meur pääomalainat pysyivät samana. Lisäksi tilinpäätöksen lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa näkyy 15 teur, joka on maksettu takaisin tammikuussa Yhtiö käynnisti joulukuussa 2012 osakeannin henkilökunnalleen, joka päättyi tammikuussa Annissa merkittiin 88 osaketta. Yhtiö järjesti helmikuussa suunnatun annin, jossa merkittiin 54 osaketta. Suunnattu anti järjestettiin osakkeenomistajalle ja henkilökunnalle. Molemmissa anneissa osakkeen merkintähinta oli eur per osake. Osakkeiden merkintähinnat yhteensä euroa kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Yhtiö toteutti maksuttoman osakeannin toukokuussa, jossa yhdellä vanhalla osakkeella sai 500 uutta osaketta lisää. Edellä mainittujen järjestelyjen jälkeen osakkeiden määrä on osaketta. Hallituksella on voimassa valtuutus enintään osakkeen liikkeelle laskemiseen merkintähintaan 3,91 euroa per osake yhtiön tietyille omistajille poiketen osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. Merkintämäärää ja -hintaa muutettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa vastaamaan maksuttoman osakeannin ehtojen vaikutusta. Merkintäaika on voimassa asti. Hallitus ei ollut käyttänyt tätä valtuutusta mennessä. Taloudelliset tunnusluvut Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto meur 238,0 224,5 191,8 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 2,8 0,0 0,4 Sijoitetun pääoman tuotto % 47,6 0,4 2,7 Omavaraisuusaste % 14,6 8,3 10,6 Omavaraisuusaste %* 22,5 17,9 13,7 *= mukaan lukien pääomalainat

4 Yhtiön investoinnit olivat tilikaudella yhteensä noin 334 teur, jotka olivat lähinnä varaston koneisiin ja kalustoon sekä korvausinvestointeja. sivu 2 Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma teur Yhtiökokous ja hallinto Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Christoffer Häggblom (pj), Peter Lindell, Henrik Weckström ja Samuli Seppälä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa edellä mainittujen lisäksi hallitukseen valittiin Kai Seikku. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Samuli Seppälä. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT yhteisö KPMG Oy. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Yhtiön toimintamarkkinoiden kasvu on hidastunut talouden epävarmuuden vuoksi vuoden 2014 alussa, mikä jossain määrin heikentää Yhtiön liiketoiminnan kasvunäkymiä lyhyellä aikavälillä. Yhtiön johto uskoo kuitenkin Yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan ja pidemmän aikavälin toimintamarkkinoiden kasvunäkymien olevan positiivisia. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden epävarmuustekijöihin. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Mikäli toimialan hintakilpailu jatkaa kiristymistään, niin se saattaa hankaloittaa kannattavuuden parantamista. Yhtiön toimintaan liittyy normaaleja rahoituksellisia, operatiivisia, markkina- ja toimialariskejä, jotka ovat tälle toimialalle tyypillisiä. Riskit ovat tunnistettu ja niitä hallitaan tarpeellisilla toimenpiteillä ja vakuutuksilla. Yhtiö vastaanotti hovioikeuden päätöksen Teoston kanssa olleessa tekijän oikeutta koskevassa hyvitys -asiassa, jossa yhtiöt velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan korvauksia. Viivästyskorkoineen mahdollinen korvausvelvoite on 4,1 meur Yhtiö voi joutua maksamaan korvauksen viivästyskorkoineen kuluvan tilikauden aikana. Tällä olisi heikentävä vaikutus yhtiön tulokseen ja omavaraisuuteen. Yhtiö haki hovioikeuden päätökseen täytäntöönpanokieltoa, joka myönnettin Vahingonkorvausasiasta on esitetty tarkempia tietoja tasekirjan sivuilla 9. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Korkein oikeus myönsi Verkkokauppa.comille hovioikeuden päätökseen valitusluvan Teoston kanssa olleesta tekijänoikeutta koskevasta hyvitys -asiasta. Yhtiön lainoihin liittyvät kovenanttiehdot ovat neuvoteltu uusiksi tilikauden päättymisen jälkeen. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä Yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma on ,67 euroa. Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto ,16 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio-tilille ja että osinkoa jaetaan 0,04 euroa per osake.

5 Verkkokauppa.com Oyj 3 Y-tunnus: Rahoituslaskelma (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Pakollisen varauksen muutos 395 Rahoitustuotot ja -kulut Maksetut välittömät verot -878 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -3 0 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat Investoinnit tytäryrityksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut Osakeanti Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muutos rahoituslaskelman mukaan Rahavarat tilikauden lopussa

6 Verkkokauppa.com Oyj Y-tunnus: TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,64 Liiketoiminnan muut tuotot , ,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,80 Varastojen muutos , ,00 Ulkopuoliset palvelut , ,23 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,03 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,46 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,12 Muut henkilöstösivukulut , ,42 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,46 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,46 Liiketoiminnan muut kulut , ,94 LIIKETOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko ja -rahoitustuotot Muilta , ,07 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,48 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,41 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA KULUJA , ,85 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,85 Tilinpäätössiirrot Poistoerojen muutos ,47 0,00 Tilinpäätössiirrot yhteensä ,47 0,00 Tuloverot Tilikauden verot ,73 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,85

7 Verkkokauppa.com Oyj Y-tunnus: TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot ,61 0,00 Aineettomat oikeudet , ,37 Ennakkomaksut 0, ,52 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,89 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1 977, ,97 Koneet ja kalusto , ,07 Muut aineelliset hyödykkeet , ,33 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,85 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,22 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 168,18 168,18 Sijoitukset yhteensä 168,18 168,18 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus yhteensä , ,78 Pitkäaikaiset saamiset , ,92 Muut saamiset , ,92 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhtyaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,08 Muut saamiset , ,94 Osakemerkintäsaamiset 0, ,00 Siirtosaamiset , ,75 Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä , ,77 Rahat ja pankkisaamiset , ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,70 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,99

8 Verkkokauppa.com Oyj Y-tunnus: TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Uusmerkintä 0, ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,43 Ed. tilikausien voitto (tappio) , ,13 Tilikauden voitto (tappio) , ,85 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,71 TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ Poistoero , ,54 TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,54 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalainat , ,86 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Yhteensä , ,86 Lyhytaikainen vieras pääoma Pääomalainat ,00 0,00 Lainat rahoituslaitoksilta , ,49 Saadut ennakot , ,14 Ostovelat , ,53 Muut velat , ,59 Siirtovelat , ,13 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,88 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,99

9 Verkkokauppa.com Oyj 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ULKOMAINEN TYTÄRYRITYS - ARCTECHO OÜ, VIRO Verkkokauppa.com Oy:n omistusosuus ulkomaisessa tytäryrityksessä on 100%. Emon omistamien osakkeiden hankintameno oli vuonna ,38 EUR. Vuonna 2010 kirjattu hankintamenosta 50% EUR ,69 arvonalennukseksi rahoituskuluihin. Vuonna 2011 kirjattu hankintamenosta 50% EUR ,69 arvonalennukseksi rahoituskuluihin. Tilinpäätöksessä osakkeiden arvo oli EUR 0,00. Koska Archtecho Oü:n toiminta on jo yli neljä vuotta ollut pysähdyksissä eikä emon ja tyttären välillä ole saamis- tai velkaeriä, ei konsernitilinpäätöstä laadita. Arctecho Oü:n tilintarkastamattomassa tilinpäätöksessä tilikauden tappio on EUR (EUR 2 898) ja oma pääoma on EUR (EUR ). Verkkokauppa.com Oyj Liikevaihto Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään myynnin välilliset verot ja muut myynnin oikaisuerät. Epävarmat saamiset arvioidaan ja kirjataan luottotappioksi hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Luottotappiot esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. Yhtiö myy erilaista näkyvyyttä myymälässä, verkossa ja erilaisissa mainosmedioissa tavarantoimittajille ja osa tavarantoimittajista maksaa markkinointitukea perustuen yhdessä sovittuihin yhtiön omiin markkinointipalveluihin. Yhtiö kirjaa näistä saadut tuotot liikevaihdoksi ja vastaavat ostot esitetään tuloslaskelman erässä ostot. Liikevaihtoon kirjattavien markkinointitukien kirjausperiaatetta on tarkennettu tilikauden 2013 aikana, ja tämän johdosta tilikauden 2012 liikevaihdosta on siirretty ,88 euroa ostojen oikaisuksi. Myynnin tuloutusperiaatteet Suoritteiden myynti tuloutetaan niiden luovutusten yhteydessä. Muut kuin Euro-määräiset erät Muut kuin Euro-määräiset liiketapahtumat kirjataan tilikauden aikana tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat valuuttamääräiset saamiset, velat ja vastuut muutetaan Euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän keskikursseja. Myyntisaamisten arvostamisessa syntyneet kurssierot kirjataan myynnin oikaisueriin ja ostovelkojen kurssierot ostojen oikaisueriin. Muiden saamisten ja velkojen arvostamisessa syntyneet kurssierot kirjataan rahoituksen kurssieroihin. Liiketoiminnan muut tuotot Muutamat tuote- ja palvelualat ovat kasvaneet toimintojen vakiintuessa yhtiön tavanomaiseksi toiminnaksi. Muun muassa puhelinliittymien myyntimäärät ja provisiotulot erilaisista palveluista kuten asiamiespostitoiminnasta ja osamaksulaskutuksesta ovat kasvaneet. Näiden tuotteiden ja palveluiden nykyään ollessa vakinainen osa yhtiön tarjontaa tilikauden 2013 aikana niitä koskevat tuotot on esitetty osana liikevaihtoa liiketoiminnan muiden tuottojen sijaan. Vastaava oikaisu (EUR ,36) on tehty vuoden 2012 vertailutietoihin. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan muun muassa myyntivoitot pysyvistä vastaavista sekä alivuokraustuotot. Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjanpitoarvona esitetään taseessa alkuperäinen hankintameno vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla, jotka lasketaan hyödykkeen hankintahetkestä lähtien. Omaan käyttöön valmistettujen IT-järjestelmien hankintamenona on aktivoitu valmistuksesta aiheutuvat välittömät kustannukset, eli palkat henkilösivukuluineen. Aktivoiduilla kustannuksilla on oikaistu tuloslaskelman henkilöstökuluja. Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan tilikauden kuluksi, lukuun ottamatta suuria vuokrahuoneistojen perusparannusmenoja, jotka sisältyvät aineellisiin hyödykkeisiin. Suunnitelman mukaiset poistoajat koneet ja kalusto kehittämismenot aineettomat oikeudet perusparannusmenot 25 % menojäännöspoisto 3-5 vuoden tasapoisto 5 vuoden tasapoisto 5-10 vuoden tasapoistot Maksupäätesaamiset Kortti- yms. tilityssaamiset on esitetty taseen ryhmässä rahat ja pankkisaamiset. Laskennalliset verot Yhtiö ei kirjaa tilinpäätökseen laskennallisia veroja.

10 Verkkokauppa.com Oyj 8 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään taseessa alkuperäisen hankintamenon määräisenä tai sitä alhaisemman myyntihinnan mukaan. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot: Verkkokauppa.com Oyj Verkkokauppa.com Oy Koneet ja kalusto , ,97 Aineettomat oikeudet , ,83 Vuokratilojen perusparannus , , , ,46 Verkkokauppa.com Oyj Verkkokauppa.com Oy Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut yht , ,72 Toimitilakulut yht , ,52 Ajoneuvokulut , ,06 Muut kone- ja kalustokulut , ,58 Matkakulut yht , ,53 Myynnin kulut yht , ,40 Markkinointikulut yht , ,17 Hallintopalvelut , ,40 Muut liikekulut yht , ,56 ***Liiketoiminnan muut kulut yht , ,94 Rahoituserät Verkkokauppa.com Oyj Verkkokauppa.com Oy Korkotuotot , ,07 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,21 Muut liitetiedot Verkkokauppa.com Oyj Verkkokauppa.com Oy Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Johdon työsuhde-etuudet Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 20 tuhatta euroa ja muiden jäsenten, lukuunottamatta yrityksen operatiivinen johto, vuosipalkkioksi 10 tuhatta euroa. Summat ovat samat kuin vuoden 2012 yhtiökokouksessa vahvistetut. Johdon palkat ja palkkiot ( ) Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat 104 tuhatta euroa (88 tuhatta euroa). Lisäksi toimitusjohtajalla on autoetu. Henkilöstökulut Verkkokauppa.com Oyj Verkkokauppa.com Oy Palkat ja palkkiot , ,46 Eläkekulut , ,12 Muut henkilösivukulut , ,42 Yhteensä ennen aktivointeja , ,00 Verkkokauppa.com Oyj Verkkokauppa.com Oy Tilikaudella aktivoidut henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,33 0,00 Eläkekulut 7 643,58 0,00 Muut henkilösivukulut 2 227,23 0, ,14 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00

11 Verkkokauppa.com Oyj 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Pääomalainat Pääomalainojen korko on 4,0% p.a. Lainoille ei ole asetettu vakuutta. Pääomalainoihin perustuvilla saatavilla on huonompi etuoikeus kuin Verkkokauppa.com Oyj:n muilla velkasitoumuksilla. Pääomalainojen nimellismäärä on 4,3 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa). Pääomalainojen korko on jaksotettu tilinpäätökseen. Lainan pääoma ja korko voidaan maksaa vain siltä osin kuin Verkkokauppa.com Oyj:n voimassa olevan osakeyhtiölain mukainen vapaa omapääoma ja kaikkien pääomalainojen määrä riittää. Mikäli lainojen tai koron takaisinmaksuedellytykset eivät täyty eräpäivänä, niin nämä siirtyvät maksettavaksi, kun jakokelpoiset varat mahdollistavat ko erän takaisinmaksun. Pääomalainat erääntyvät mennessä tai sopimuksessa mainittujen lähinnä yhtiön omistajuuteen liittyvien seikkojen täyttyessä tätä aikaisemmin. Lähipiiri on antanut pääomalainat. Riita-asiat Korvaus Teostolle Käräjäoikeus Teosto ry haastoi Arctecho OÜ:n ja Verkkokauppa.com Oy:n käräjäoikeuteen seuraavista asioista 1) Arctecho OÜ on velvollinen maksamaan hyvitysmaksua Teostolle maahantuomista laitteistaan 2) Velvoittaa Arctecho OÜ vuosina maahantuotujen laitteiden hyvitysmaksut viivästyskorkoineen 3) Vahvistaa, että Verkkokauppa.com Oy on yhteisvastuullinen Arctecho OÜ:n kanssa maksamaan ko hyvitysmaksut 4) Teoston oikeudenkäyntikulut Arctecho OÜ on Virossa rekisteröity osakeyhtiö. Sen osakekannasta 51 % on saakka omistanut Samuli Seppälä, 29 % Verkkokauppa.com Oy ja 20 % kaksi yhtiöiden ulkopuolista tahoa, jotka saakka olivat Verkkokauppa.com Oy:n hallituksen jäseniä. Verkkokauppa.com Oy on lukien omistanut koko Arctecho Oü:n osakekannan. Helsingin käräjäoikeuden päätökset (tuomio 41436) olivat seuraavat: Arctecho OÜ velvoitettiin suorittamaan Teostolle 40% laiminlyömistään hyvitysmaksuista vahingonkorvauksena viivästyskorkoineen. Kanteen kohta 1) jätetään tutkittavaksi ottamatta. Kanteen kohta 3) hylätään. Teosto velvoitettiin korvaamaan Verkkokauppa.com Oy.n oikeudenkäyntikuluja ,06 euroa. Ratkaisu on yksimielinen. Hovioikeus Arctehco OÜ ja Teosto ry valittivat käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus päätti (tuomio 716) muuttaa käräjäoikeuden päätöstä seuraavasti Arctecho OÜ ja Verkkokauppa.com Oyj velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan euroa viivästyskorkoineen. Yhteensä korvattava summa olisi 31/12/2013 noin 4,1 meur. Päätös oli äänestyspäätös. Yhtiö on saanut valitusluvan hovioikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen siltä osin, onko Verkkokauppa.com Oyj velvollinen suorittamaan yhteisvastuullisesti Arctecho OÜ:n kanssa Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y:lle sen korvauksen, jonka hovioikeus on velvoittanut Verkkokauppa.com Oyj:n ja Arctecho OÜ:n suorittamaan. Kysymys valitusluvan myöntämisestä Verkkokauppa.com Oyj:lle muulta osalta, kuten maksettavan määrän ja suoritusvelvollisuudesta vapauttamista tai sen alentamista koskevan vaatimuksen osalta, on siirretty ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä. Kysymys valitusluvan myöntämisestä Arctecho OÜ:lle on siirretty myös ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä. Yhtiön johdon harkinnan perusteella tilinpäätös on laadittu käräjäoikeuden päätöksen mukaisena. Asiantuntijalausuntoihin perustuen yhtiön näkemys on, että on todennäköisempää, että asia tullaan ratkaisemaan Korkeimmassa oikeudessa yhtiön eduksi kuin, että se jäisi hovioikeuden päätöksen mukaiseksi. Siten kyseessä on ehdollinen velka, jota ei kirjata raportointipäivänä varaukseksi. Yhtiön johdon näkemykseen asian käsittelystä tilinpäätöksessä vaikuttavat lisäksi asian keskeneräisyys, alempien asteiden ratkaisujen epäyhtenäisyys sekä se, että yhtiö on saanut valitusluvan Korkeimpaan oikeuteen. Yhtiö on varautunut tuleviin oikeudenkäyntikuluihin kirjaamalla tilinpäätökseen pakollisen varauksen. Asiasta on keskusteltu rahoittajien kanssa.

12 Verkkokauppa.com Oyj 10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Taseen liitetiedot Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Verkkokauppa.com Oyj Kehittämismenot ,00 lisäykset ,14 sumu tasapoistot , ,61 Aineettomat hyödykkeet ,37 lisäykset ,88 sumu tasapoistot , ,61 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,52 lisäykset ,00 siirto aineettomiin ,52 sumu tasapoistot 0, , Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,22 Maa- ja vesialueet ,97 lisäykset 0,00 vähennykset -409, ,87 Koneet ja kalusto ,07 lisäykset ,94 vähennykset ,10 sumu menojäännöspoistot , ,28 Muut aineelliset hyödykkeet ,33 lisäykset 0,00 vähennykset 0,00 sumu tasapoistot , ,79 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,85 lisäykset ,60 siirto aineellisiin ,00 sumu tasapoistot 0, , Aineelliset hyödykkeet yhteensä ,39 Siirtosaamiset Vuonna 2013 suurempia eriä olivat markkinointiyhteistyölaskutukset TEUR. Vuonna 2012 suurempia eriä olivat ennakkoverosaamiset 235 TEUR, markkinointiyhteistyölaskutukset TEUR. Laskennalliset verot Yhtiö ei ole kirjannut tilinpäätökseen laskennallista verosaamista pakollisesta varauksesta (79 TEUR) tai laskennallista verovelkaa poistoerosta (37 TEUR).

13 Verkkokauppa.com Oyj 11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely: Verkkokauppa.com Oyj Verkkokauppa.com Oy Osakepääoma , ,00 Uusmerkintä 0, ,00 Sijoitetun vapaan oma pääoman rahasto , ,77 Sijoitetun vapaan oma pääoman rahasto lisäys , ,66 Sijoitetun vapaan oma pääoman rahasto , ,43 Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta , ,13 Osingonjako, varsinainen yhtiökokous , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,85 Oma pääoma yhteensä , ,71 Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa , ,00 Vapaa oma pääoma tilikauden lopussa , ,71 Vapaa ja sidottu oma pääoma , ,71 Verkkokauppa.com Oyj Verkkokauppa.com Oy Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,43 Edellisten tilikausien voitto , ,13 - Osingonjako , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,85 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , ,71 Pakolliset varaukset Yhtiö myöntää osalle tuotteistaan kolmannelta vuodelta takuun, josta on tehty arvionvarainen pakollinen varaus 275 TEUR. Lisäksi yhtiö on varautunut jatkamaan sivulla 9 mainittua oikeudenkäyntiprosessia 120 TEUR arvosta. Kovenanttiehdot Yhtiön ja tiettyjen rahoittajien kanssa tehty kovenanttisitoumus määrittelee minimiomavaraisuusasteen, korollisten nettovelkojen suhteen käyttökatteeseen sekä tiettyjä rajoituksia osingonjaolle Verkkokauppa.com Oyj:lle. Kovenanttisitoumuksen kaikki ehdot täyttyvät Sisäiset velat ja saamiset Emoyhtiöllä ei ole saamista eikä velkaa Arctecho Oü:lle. Tytäryhtiö Arctecho Oü:llä ei ole saamista eikä velkaa emoyhtiölle. Siirtovelat Vuonna 2013 suurempia eriä ovat lomapalkkavelka sekä sosiaalikulut lomapalkkavelasta yhteensä TEUR, palkkajaksotus TEUR ja verovelkajaksotus 523 TEUR. Vuonna 2012 suurempia eriä ovat lomapalkkavelka sekä sosiaalikulut lomapalkkavelasta yhteensä TEUR ja palkkajaksotus TEUR.

14 Verkkokauppa.com Oyj 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Vastasitoumuksen takaukset Vastuut (remburssi-,vuokra-,tullitakaus) , ,86 Leasingvastuut Maksettavat vastuut seuraava tilikausi , ,53 Maksettavat vastuut > , ,18 Velat ja niistä annetut vakuudet Pitkäaikaiset velat Keskinäinen vakuutusyhtiö FENNIA , ,00 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö FENNIA , ,00 Seuraavan vuoden lyhennykset Fennia , ,00 Shekkitilien limiitit Nordea FI , ,00 OP FI , ,00 OP FI , ,00 Vakuudet , ,74 Vuokrasopimukset ovat voimassa Pirkkalassa asti ja Oulussa asti. Vuotuiset vuokravastuut näiden mainittujen osalta ovat noin 0,9 meur. Helsingin Jätkäsaaressa on voimassa oleva vuokrasopimus, joka päättyy Jätkäsaaren erillisten varastotilojen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Verkkokauppa.com Oyj on tehnyt alivuokrasopimuksia osasta tiloista. Vuotuinen vuokravastuu Helsingissä on noin 3,3 MEUR jälkeen erääntyvät vuokravastuut ovat n. 35,8 MEUR. Kirjanpitokirjat: Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tase-erittelyt Käyttöomaisuusrekisteri sähköinen sähköinen erikseen sidottuna sähköinen sähköinen Käytetyt tositelajit ja säilyttämistapa: Tiliotteet sähköinen Kassa, myymälämyynti B sähköinen Myynti muut kuin kassa C sähköinen Muistio MUIST sähköinen/paperilla Viro myyntiyhteenveto viro sähköinen Palkanlaskenta PL sähköinen

15 Verkkokauppa.com Oyj 13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä, helmikuun päivänä 2014 Häggblom, Carl-Johan Christoffer Puheenjohtaja Lindell, Carl Peter Theodor Eilif Hallituksen jäsen Seppälä, Sipi Samuli Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen Weckström, Henrik Torsten Hallituksen jäsen Seikku, Kai Hallituksen jäsen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, helmikuun päivänä 2014 KPMG Oy Ab Mauri Eskelinen KHT

16

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI Vuosikertomus 2014 Kaupan siirtyminen verkkoon jatkuu First North Finland -listautuminen Verkkokauppa.comin kuluneeseen vuoteen on mahtunut suuri joukko mielenkiintoisia tapahtumia,

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20%

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.4.2015 klo 8.00 1.1. 31.3.2015 lyhyesti Liikevaihto 72,9

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2012 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 4 Tase konserni 5

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2011 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällys Sivu

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot