ASIAKKAAN KOKEMUKSIA VELKANEUVONNASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKKAAN KOKEMUKSIA VELKANEUVONNASTA"

Transkriptio

1 ASIAKKAAN KOKEMUKSIA VELKANEUVONNASTA Laura Honkanen Pirkko Ilanne Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) HONKANEN, Laura ILANNE, Pirkko Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 38 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka ASIAKKAAN KOKEMUKSIA VELKANEUVONNASTA Koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja NIVES, Marja Toimeksiantaja(t) Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa velkaantuneiden asiakkaiden tietämystä heidän omista asioistaan ja prosessinsa vaiheista. Tavoitteena oli tutkia myös asiakkaiden motivaatiota omaan järjestelyyn sekä kartoittaa velkaneuvojien työtapoja. Koska talous- ja velkaneuvonta on hyvin ruuhkaantunut, pitäisi neuvojan työn olla mahdollisimman hyvää ja tehokasta. Toteutimme opinnäytetyömme haastatteluosuuden laadullisen tutkimusmenetelmän mukaan. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Henkilökohtaisen haastattelun avulla saimme tarkemmat vastaukset, jotka antavat paremmat lähtökohdat tutkimusongelman selvittämiseksi. Haastateltavat asiakkaat jaettiin eri ryhmiin, jotta tuloksia pystyttiin vertailemaan niiden välillä. Ryhmiä muodostui kolme, ja ne olivat kulutusluottovelalliset, lama-ajan velalliset ja vanhat velalliset. Tuloksista ilmeni, että suurin osa asiakkaista kertoi ymmärtäneensä, mitä neuvoja oli heille kertonut. Kuitenkin monet asiakkaat kertoivat, että olemalla itse aktiivinen saa enemmän tietoa ja selkeyttä asioihin. Asiakkaat olivat tyytyväisiä neuvoihin, joita neuvoja antoi maksujärjestelmää valittaessa ja suurin osa asiakkaista tiesi, mitä heidän pitää seuraavaksi tehdä prosessissaan. Vastauksista selvisi, että motivaatio oli huonontunut varsinkin osalla vanhoista asiakkaista, mutta uusilla asiakkailla se oli hyvä. Suurin osa asiakkaista ymmärsi, mitä maksuvara tarkoitti. Opinnäytetyömme on hyödyllinen, sillä neuvojan työtä, asiakkaan motivaatiota ja ymmärrystä ei ole aikaisemmin tutkittu haastattelemalla. Saatujen tulosten pohjalta Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta voi parantaa neuvojan työtä. Haastattelututkimus voidaan toteuttaa uudelleen. Avainsanat (asiasanat) Velkaneuvonnan asiakas, velkaneuvoja, motivaatio, neuvontaprosessi, maksuvara Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HONKANEN, Laura ILANNE, Pirkko Type of Publication Bachelor s thesis Pages 38 Language Finnish Confidential Title Until CUSTOMERS EXPIRIENCE OF DEBT COUNSELLING Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor Ms. Marja Nives Assigned by City of Jyväskylä, Debt Counselling Unit Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to find out how well the indebted customers know their things during the process. The purpose was also to find out customers motivations for they processes. Because Debt Counselling Unit is very back up they should offer as good and effective service as possible. We did our bachelor s thesis interviews with qualitative research method. With personal interviews we got detailed answers and those gave us better basis of solve research problem. We divided customers on different groups so we could compare results between those. There were three groups which were consumer credit, decline and old customers. The result shows that most of the customers have understood what counsellor has told to them. Many customers still told that if they are more active by themself they could have more information. Customers were satisfied for advises what counsellor has told them. Most of the customers knew what they have to do next in their process. The result shows that the new customers have more motivation than the old customers. Most of the customers knew what facility finance met. Our bachelor s thesis was useful because none has ever research counsellor s work, customer s motivation and understanding by interviewing. With these results Debt Counselling Unit can make counsellors work better. This research can be achieved again. Keywords Debt Counsellings customer, counsellor, motivation, counselling process, facility finance Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN TALOUS- JA VELKANEUVONTA TALOUS- JA VELKANEUVONTA SUOMESSA Talous- ja velkaneuvonnan lainsäädäntö Velkaneuvonnan prosessi VELKANEUVOJAN VAATIVA TYÖ Neuvontaprosessi Neuvojan tehtävät MONIONGELMAINEN VELKANEUVONNAN ASIAKAS Velkaantuneiden riskiryhmät Velkaantuneen ongelmia Motivaatio velkaprosessiin TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusongelmat ja tutkimustapa Aineiston kerääminen...25

5 6.3 Tutkimuksen luotettavuus HAASTATTELUN TULOKSET Asiakkaan ymmärrys neuvojan kertomasta Asiakkaan motivaatio KEHITYSEHDOTUKSIA HAASTATTELUIDEN POHJALTA POHDINTA...31 LÄHTEET...34 LIITTEET...36 Liite 1. Tiedote asiakkaalle...36 Liite 2. Haastattelulomake...37 Liite 3. Tiivistelmä kehitysehdotuksista...38 KUVIOT KUVIO 1. Velkaneuvonta prosessi.11 KUVIO 2. Viestinnän viisi tasoa..17 KUVIO 3. Velallisen ongelmat...22

6 1 JOHDANTO 3 Suomi oli vielä muutama vuosi sitten yksi maailman vauraimpia maita, jossa kaiken piti olla kunnossa. Työllisyys oli eurooppalaisittain hyvä, talous vahva, julkinen talous esimerkillisessä kunnossa ja tulevaisuus näytti hyvältä. Syksyllä 1990 kaikki muuttui nopeasti. Talous romahti, työttömyys kääntyi nousuun, ja valtio alkoi hukkua ve l- koihinsa. Suomen rahamarkkinat vapautettiin pitkästä säännöstelyn kaudesta luvun puolivälissä. Lainanoton säännöstely lopetettiin ja rahan lainaaminen ulkomailta ja sen sijoittaminen ulkomaille vapautui. Suomalaiset suhtautuivat vapautuneeseen lainansaantiin samaan tapaan kuin halpaan alkoholiin etelänmatkoilla. Kun sitä sai, oli sitä otettava. Lainarahaa virtasi kansantalouteen ylettömästi. Rahaa oli kuin roskaa. Talous pyöri täysillä, mutta kansakunta velkaantui koko ajan. Valtio ei velkaantunut, vaan maksoi pois velkojaan. (Vihreäliitto 2005.) Paras selitys lamaan on korkeissa koroissa ja velkaantumisessa sekä erityisesti niiden yhteisvaikutuksessa, sillä velka muuttuu tietysti paljon raskaammaksi, kun korot no u- sevat moninkertaisiksi. Kun kaikki alkavat maksaa yhtäaikaa velkojaan, ryhtyvät kaikki yhtäaikaa säästäväisiksi. Kun yksi säästää, hän ei osta muilta, jolloin muiden tulot pienenevät. Kun kaikki vähentävät ostojaan, kaikkien tulot pienenevät, eikä juuri keneltäkään jää rahaa säästöön. Eivätkä jatkuvat huonot uutiset olleet omiaan parantamaan tulevaisuudenuskoa. (Vihreäliitto 2005.) Kuluttajien selvittyä lama-ajan ongelmista ja uuden kulutussukupolven synnyttyä on alettu ihannoida hedonismia. Nykyisen länsimaisen kulutuskäytännön keskeisenä piirteenä pidetään kyltymätöntä uutuuden kaipuuta ja halujen rajattomuutta. Ihmiset haluavat vain kuluttaa, vaikka heillä on jo kaikki tarpeellinen. Kuluttaminen lisääntyy ja lainojen saaminen on helppoa. Aikakausilehtien mainokset tyrkyttävät kulutusluottoja ja asuntolainan saa tunnissa. Nykyisin yhteiskunta kehottaa ihmisiä kuluttamaan, mutta se ei huolehdi tarpeeksi kuluttamisesta syntyvistä ongelmista. (Vihreäliitto 2005.) Turo-Kimmo Lehtonen kuvaa nykypäivän kuluttajaa: Ihmiset myyvät työvoimaansa, tekevät kauppamatkoja, hankkivat ruokaa ja vaatteita, vaihtavat autoja ja asuntoja, laskevat rahojaan. He tarttuvat jonotuslappuihin, sortuvat houkutuksiin, tuskaantuvat ruuhkissa. He kuuntelevat uusia levyjä, suunnittelevat lomamatkoja, muuttavat luotto-

7 4 rajojaan ja säästävät pennejään. He täyttävät ostoskärrynsä välttämättömyyksillä, tutkivat kauppalistaa, hakevat ideoita, haaveilevat uudistumisesta ja katsovat itseään peilistä. He vaeltavat loistelamppujen alla ja pukeutuvat mainoksiin. He rientävät hikisinä hyllyjen välissä, he norkoilevat tuntikausia kauppatiloissa, he tiuskivat toisilleen ja viettävät onnellisina iltapäivän yhdessä. (Lehtonen 1999, 9.) Pitäisikö nyky-yhteiskunnassa mainostaa aikakausilehdissä talous- ja velkaneuvonnan palveluja? Pitäisi, sillä monikaan ei tiedä kyseisistä palveluista. Mutta silloin talous- ja velkaneuvonta ruuhkautuisi, eikä pystyisi tarjoamaan palveluja kaikille halukkaille. Valtion tulisi tukea enemmän kuntia palvelujen lisäämisessä ja ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämisessä. Näin ollen kaikki palveluja tarvitsevat ihmiset saisivat ne u- voja tilanteensa ratkaisemiseksi, ja nykyiset talous- ja velkaneuvonnan jonot saataisiin lyhenemään. Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen tulisi edullisemmaksi yhteiskunnalle kuin se, että tulevaisuudessa talous- ja velkaneuvonnan resursseja täytyisi kasvattaa entisestään velkajärjestelyjen takia. Koska nykyisin talous- ja velkaneuvonnan resurssit ovat todella tiukat ja jonot pitkät, on tärkeää että neuvojien työtä tutkitaan. Näin toimintaa saadaan kehitettyä joustavammaksi ja asiakkaita pystytään palvelemaan entistä tehokkaammin. Neuvojien on ehdittävä lyhyemmässä ajassa palvella asiakasta ja toimia tehokkaammin. Tämän vuoksi pyrimme opinnäytetyöllämme selvittämään asiakkaiden ymmärrystä omasta tilanteestaan ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä parantamaan neuvojien työtä. On tärkeää, että asiakkaat saavat tilanteeseensa helpottavia neuvoja ja tunteen siitä, että elämä jatkuu ja veloista voi selvitä. Opinnäytetyöhön keräsimme tietoa pääasiassa kirjallisuudesta ja sähköisistä lähteistä. Tietoa talous- ja velkaneuvonnasta ja siihen liittyvästä laista löysimme paljon, mutta asiakkaan motivoitumisesta ja sitoutumisesta tiedon hankinta oli vaikeampaa. Opinnäytetyö kostuu kolmesta asiakokonaisuudesta. Ensimmäinen asiakokonaisuus sisältää tietoa talous- ja velkaneuvonnasta sekä neuvojan työstä. Siinä kerrotaan tarkemmin asiakkaan prosessista ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista sekä neuvojan työn vaativuudesta ja siihen liittyvistä erilaisista tehtävistä. Osiossa perehdytään myös lakiin ja sen muutoksiin. Toisessa asiakokonaisuudessa tutkitaan talous- ja velkaneuvonnan

8 asiakasta, hänen ongelmiaan ja motivaatiotaan. Kolmannessa asiakokonaisuudessa käsitellään haastattelujen tuloksia ja niiden pohjalta syntyneitä kehitysideoita. 5 2 JYVÄSKYLÄN SEUDUN TALOUS- JA VELKANEUVONTA Jyväskylässä velkaneuvonnan antaminen aloitettiin vuonna 1993, kun laki yksityishenkilön velkajärjestelystä tuli voimaan. Velkaneuvonnan alkuaikoina neuvonta oli Jyväskylässä pääasiassa velkajärjestelyhakemusten laadintaa käräjäoikeuksiin. Vuosien myötä velkaneuvonnan tehtäväalue on monipuolistunut ja käynyt entistä vaativammaksi. Nykyisin velkaneuvontaa työllistävät eniten vanhat asiakkaat, joilla on jo velkajärjestely, mutta myös kulutusluottovelallisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt erityisesti viime vuosina. Velkajärjestelyhakemusten määrä on vähentynyt ja samalla sopimusten tekeminen velkojien kanssa ilman käräjäoikeuskäsittelyä on koko ajan lisääntynyt. Ongelmana ovat kuitenkin olleet velkaneuvonnan ruuhkaisuus ja resurssien riittämättömyys, jolloin ennaltaehkäisevään talousneuvontaan ei ole ollut paljoa voimavaroja. (Isokangas 2005.) Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta antaa sekä talous- että velkaneuvontaa kaikille sen toiminta-alueen piiriin kuuluville kuntalaisille. Talousneuvonta on maksuton palvelu, josta voi pyytää apua mihin tahansa taloudenhoitoon tai raha- asioihin liittyviin ongelmiin. Velkaneuvonta on myös maksuton palvelu, josta voi pyytää apua erilaisissa ylivelkaantumistilanteissa. Ylivelkaantuminen tarkoittaa tilannetta, jossa asiakkaalla ei ole mahdollisuutta selviytyä velastaan kohtuullisessa ajassa, eikä velan suuruudella ole merkitystä. Yksikkö järjesti vuoden 2004 aikana talous- ja velkane u- vontapalvelut kaikkiaan 18 kuntaan. Näitä olivat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Keuruu, Konnevesi, Korpilahti, Laukaa, Leivonmäki, Luha n- ka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski. Velkaneuvojat käyvät kerran kuussa Keuruulla, Äänekoskella, Joutsassa sekä Viitasaarella ja muualta tulevat asiakkaat käyvät joko Jyväskylässä tai niillä paikkakunnilla, minne heillä on lyhin matka. (Isokangas 2005.)

9 6 Vuoden 2004 lopussa Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonnassa työskenteli 5,5 talous- ja velkaneuvojaa, kaksi sihteeriä, lakimies ja johtava velkaneuvoja. Työsuhteista 50 % oli määräaikaisia. Asiakaskäyntejä oli yhteensä kappaletta ja suoritteita yhteensä kappaletta. Suoritteisiin on laskettu sekä talousneuvonta eli henk i- lökohtainen talousneuvonta, yleisötilaisuudet, että velkaneuvonta eli käräjäoikeuskäsittelyt, velkasovinnot, lisäsuoritukset ynnä muut. Jonotusaika talous- ja velkaneuvojalle oli vuoden 2004 lopussa 129 päivää. Jonossa asiakkaita oli vuoden lopussa 195 henkilöä. (Isokangas 2005.) Moniammatillinen yhteistyöverkosto Jyväskylässä aloitettiin syksyllä 2000 talousneuvontaprojektin käynnistyessä. Jyväskylässä on havaittu talousneuvonnan verkostoitumisen ja moniammatillisen yhteistyön tuomat monet mahdollisuudet sekä uudet ulottuvuudet. Tämän vuoksi Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta on alkanut kehittää moniammatillista yhteistyöverkostoa talousneuvonnan tueksi. Verkostoon kuuluvat Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta, Työvoimapalvelukeskus, Sosiaalityö, Jyvässeudun työttömät, Asumisneuvoja, Suomen Punainen Risti, Sosiaaliasiamies, Haukkalan sairaalan sosiaalityöntekijät, Kangasvuoren sairaalan sosiaalityöntekijät, Keski-Suomen yrittäjien Kipinä Ry, Perhetalo-hanke/Mannerheimin lastensuojeluliiton Keski-Suomen piiri, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu/kuluttajapalvelut, Diakoniatyö/Jyväskylän kaupunkiseurakunta. (Kantola 2003, 18.) Ennen kuin yhteistyöverkosto pystyi aloittamaan toimintansa yhdessä, sen täytyi laatia talousneuvonta käsitteelle yhteinen rajaus, joka on seuraavanlainen: Talousneuvonnan tulee olla ennen kaikkea arjen hallintaan ja arkipäivän rahankäyttöön suunnattua neuvontaa. Sen on liikuttava mahdollisimman konkreettisella tasolla, jossa otetaan huomioon kotitalouden arkitalous ja välttämättömät menot sekä todelliset tulot. Talousneuvojan tulisi auttaa asiakastaan suunnittelemaan omaa talouttaan, sekä pidemmällä että lyhyemmällä aikavälillä. Talousneuvonta ennalta ehkäisee velkaantumista, joten se ei ole velkaneuvontaa. Talousneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään oman käyttäytymisensä syyt ja seuraukset sekä sen, että rahan käyttö kuuluu osaksi elämänhallintaa. Talousneuvonta on ennen kaikkea osaltaan auttamassa asiakasta oman oivalluksen tielle. (Kantola 2003, 19.)

10 7 Moniammatillisen verkoston tarkoituksena on, että jokainen siihen kuuluva taho pyrkii antamaan talousneuvontaa omissa toimipisteissään. Toiminnan tavoitteena on, että neuvontaa tarvitsevat asiakkaat tavoitettaisiin helpommin. Verkosto on huomannut, että erityisesti neuvontaa tarvitsevat itsenäistyvät, kotoa pois muuttavat nuoret, mielenterveysongelmalliset, työttömät ja eläkeläiset. On tärkeää, että apua pystytään antamaan heti sitä tarvitsevalle, sillä näin voidaan ehkäistä pahenevia ongelmia. (Kantola 2003, 26 ja 29.) Ryhmäneuvonta on tärkeä tekijä ennaltaehkäisevässä talousneuvonnassa. Neuvonta maksaa yhteiskunnalle, mutta se on kuitenkin edullisempaa kuin jo syntyneiden ongelmien ratkaisu. Moniammatillinen yhteistyöverkosto pyrkii järjestämään neuvontaa erilaisissa yhteisöissä, kuten esimerkiksi kouluissa. Tilaisuuksissa kerrotaan talouden hallinnan tärkeydestä, kuten tulojen ja menojen yhteen sovittamisesta, säästämisestä ja järkevästä velanotosta. Lisäksi jaetaan neuvonnan tueksi materiaalia ja kerrotaan, että ajan henkilökohtaiselle tapaamiselle voi varata puhelimitse. (Kantola 2003, 35 ja 36.) Moniammatillisen yhteistyöverkoston jäsenistä kuka tahansa voi antaa myös henkilökohtaista talousneuvontaa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että jäsenet tietävät talousja velkaneuvonnan perusteet. Asiakas voi saada talouteensa liittyvää apua muualtakin kuin talous- ja velkaneuvonnasta. Esimerkiksi sosiaalitoimiston työntekijä voi antaa neuvoja asiakkaan talouden hallintaan, koska hän tuntee tämän taustan. Henkilökohtaiseen neuvontaan voi kuulua esimerkiksi keskustelua talouden hallinnasta ja oman budjetin tekemistä tulojen ja menojen selkeyttämiseksi. Tarkoituksena on tukea ja opastaa asiakasta, eikä kertoa hänelle valmiita ratkaisuja. (Kantola 2003, 34 ja 35.) 3 TALOUS- JA VELKANEUVONTA SUOMESSA Kodin talousasioita koskevan tiedon ja neuvonnan kysyntä ja tarve on lisääntynyt. Elämme kulutusyhteiskunnassa, jossa on yhä vaikeampaa selviytyä, jos ei hallitse omaa rahankäyttöään. Elämään kuuluvat nykyisin entistä enemmän muun muassa pätkätyöt, asumisen kalleus ja siihen liittyvät asuntorahoitukset, kulutusluotot ja uusi teknologia. Myös elämän yllättävät tilanteet, esimerkiksi työttömyys, avioero ja sairaus saattavat johtaa taloudellisiin ongelmiin. Puutteellisesta talouden hallinnasta kertovat etenkin nuorten maksuhäiriömerkinnät, jotka aiheutuvat usein maksamattomista

11 8 matkapuhelinlaskuista, kulutusluottoveloista ja opintolainoista. Nuoret saavat maksuhäiriömerkinnän varsin pienistä summista. Taustalla ovat usein kyvyttömyys hoitaa omaa taloutta, tietämättömyys ja taitamattomuus. Kaikilla nuorilla ei ole aina käsitystä siitä, mitä itsenäinen eläminen todellisuudessa maksaa, eikä moni ajattele luottokorttimaksuja velkana. (Marttaliiton muistio 2003.) Talousneuvontaa tarvitaan kaikissa tulo- ja ikäluokissa. Korkea koulutus ja hyvä tulot eivät tarkoita sitä, että kuluttaja osaa hallita menojaan. Jos hän ei ole kotonaan tai muuten elämänsä aikana sisäistänyt raha-asioiden hoitoa, voi olla suuri riski joutua velkakierteeseen. Talousneuvonta ohjaa taloudenpidon suunnitelmallisuutta, mikä on yksi keino ehkäistä ylivelkaantumista. Oman talouden hallinta lisää elämän turvallisuutta, hyvinvointia ja ehkäisee monia ongelmia. Onkin tärkeää, että puolueetonta talousneuvontaa annetaan mahdollisimman laajalti eri yhteyksissä ja erilaisin keinoin siellä, missä ihmiset muuten ovat ja toimivat. 3.1 Talous- ja velkaneuvonnan lainsäädäntö Suomessa reagoitiin 1980-luvulla kohtalaisen nopeasti kasvaviin velka- ja ylivelkaisuusongelmiin. Silloin kirkon diakoniatyö aloitti velka- ja talousneuvonnan tarpeiden kartoittamisen ja se jatkui kunnallisen sosiaalitoimen yhteydessä 1990-luvulla, jolloin kysymys talousneuvonnasta nousi esiin. Samoihin aikoihin käynnistyivät ensimmäiset organisoivat toimenpiteet talous- ja velkaneuvonnan kehittämiseksi. Kirkon diakoniatyön aktiivisuudella saatiin maahan perustettua niin sanottu Takuu-säätiö. Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa taloudellisessa kriisissä olevia kotitalouksia velka- ja maksuvaikeuksien ratkaisemisessa. (Heinonen & Iivari 1997, ) Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevaan lain syntyyn vaikuttivat voimakkaasti kasvaneet kotitalouksien ylivelkaantumiset, jotka johtuivat suurelta osin lamasta. Laman myötä yksityishenkilön velkajärjestelystä syntynyt laki tuli voimaan Lain mukaan maksukyvyttömälle velalliselle voidaan käräjäoikeudessa vahvistaa hänen maksukykyään vastaava maksuohjelma, jonka keskimääräinen kesto on viisi vuotta. Velkajärjestely koskee kaikkia velallisen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn alkamista. Maksuohjelman päätyttyä velallinen vapautuu velkojensa siitä

12 9 osasta, joka ei tullut ohjelman mukaan suoritetuksi. Velkajärjestelyn yleinen edellytys on velallisen maksukyvyttömyys, jolloin hän on kykenemätön suoriutumaan veloista. Maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä täytyy olla velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen velallisesta itsestään riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi sairaudesta. (Heinonen & Iivari 1997, ) Velkajärjestelyyn ei hyväksytä henkilöä, jonka velkaantumiseen liittyy yhteiskunta- ja maksumoraalin kannalta kielteisiä piirteitä. Tällaisia syitä voi olla esimerkiksi ve l- kaantuminen taloudellisen rikollisuuden tai keinottelun seurauksena tai velkaantuneen törkeä käyttäytyminen velkojia kohtaan. Velkajärjestely myönnetään yleensä vain kerran, mutta jos siitä suoriutuminen tulee ylivoimaiseksi, voi siihen hakea muutosta tuomioistuimesta. (Heinonen & Iivari 1997, ) Velkajärjestelylain muutos tuli voimaan 1. päivänä helmikuuta Lain muutoksella tiukennettiin muun muassa velallisen mahdollisuutta saada velkajärjestelyä. Velallinen ei pääse järjestelyyn, jos hän ei väliaikaisen syyn vuoksi maksa velkojaan lainkaan tai maksaisi niitä vähän. Tämä uudistus liittyy maksuvaraan ja niin sanottuun 0-ohjelmaan. Maksuvaralla tarkoitetaan hakijan nettokuukausitulojen ja välttämättömien menojen välistä erotusta ja jos velallisen maksuvara on miinuksella, eli hänellä ei ole velkojen maksukykyä ollenkaan, hänelle vahvistetaan niin sanottu 0-ohjelma viideksi vuodeksi. Tällöin velan maksuvelvollisuus poistetaan toistaiseksi. Taloudellisen rikollisuuden tai keinottelun seurauksena velkaantuneen henkilön pääsy järjestelyyn on tiukentunut. Lain myötä myös muutoksen hakua maksuohjelmiin rajoitettiin, joten väliaikaisella tai pienellä maksukyvyn heikkenemisellä ei voi muutosta hakea. Uudistuksen myötä velallisen itsensä oli osallistuttava selvittäjän käytöstä aiheutuviin menoihin. (Iivari & Mälkiä 1999, ) Laki talous- ja velkaneuvonnasta astui voimaan Lain mukaan yksityishenkilölle tulee antaa tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta sekä avustaa heitä talouden pidon suunnittelussa. Velallista tulee auttaa talouteen liittyvien onge l- mien ratkaisumahdollisuuksien löytämisessä sekä avustaa tekemään sovinto velkojien kanssa. Asiakasta autetaan erityisesti velkajärjestelyhakemuksen ja muiden asiakirjojen laatimisessa ja tarvittaessa hänet ohjataan hakemaan oikeudellista apua. Talous- ja velkaneuvontapalvelun tulee lain mukaan olla asiakkaalle maksutonta. (Talous- ja velkaneuvontalaki 713, 1.)

13 10 Lain mukaan talous- ja velkaneuvonnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat Kuluttajavirastolle. Lääninhallitus vastaa siitä, että talous- ja velkaneuvontaa on riittävästi saatavilla. Palvelujen järjestämisestä huolehtivat läänit sekä kunnat ja ne voivat yhdessä sopia, että kunta huolehtii tehtävästä yhden tai useamman kunnan puolesta. Jos kunta ei pysty järjestämään palvelua, on lääninhallituksen hankittava ne sopivalta palvelun tuottajalta. (Talous- ja velkaneuvontalaki 713, 2 ja 3.) Laki sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista, sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalisella luototuksella kunnat voivat ehkäistä ja korjata taloudellisia onge l- mia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja näin vaikuttaa hyvinvoinnin toteutumiseen alueellaan. (Laki sosiaalisesta luototuksesta 2003, 1-5.) Sosiaalinen luotto voidaan lain mukaan myöntää perustellusta syystä henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä selvitetään hakijan oikeus saada toimeentulotukea. Henkilön oikeutta saada toimeentulotukea ei voi rajoittaa eikä toimeentulotuen määrää alentaa sen vuoksi, että hänellä olisi mahdollisuus saada sosiaalinen luotto. Lisäksi kunnan tulee tarvittaessa järjestää taloudellista neuvontaa ja ohjausta sosiaalisen luoton hakijalle ja saajalle myöntämisen yhteydessä ja takaisinmaksuajan kuluessa. (Laki sosiaalisesta luototuksesta 2003, 1-5.) 3.2 Velkaneuvonnan prosessi Yleensä asiakas ottaa itse yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan huomatessaan, ettei omin avuin selviä taloudellisesta ongelmastaan. On hyvä, että prosessi (kuvio 1) lähtee heti käyntiin, sillä tilanteen pitkittäminen yleensä vain pahentaa tilannetta ja kasvattaa korko- ja perintäkuluja. (Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta 2004.) Asiakas ottaa ensimmäisen kerran yhteyden kuntansa talous- ja velkaneuvontaan, jossa neuvoja varaa ajan ensikeskusteluun. Tämän jälkeen neuvoja lähettää asiakkaalle kirjeen, jossa on luettelo papereista jotka tulee ottaa mukaan ensitapaamiselle. Kun

14 11 asiakas saapuu neuvojan luo, keskustellaan hänen tilanteestaan ja tehdään toimintasuunnitelma, jossa valitaan asiakkaan veloille sopivin järjestely. Samalla kerralla ne u- voja tilaa asiakkaalta saadulla valtakirjalla ulosottolistan, verotodistukset sekä velkatiedot velkojilta. Tällä aikaa asiakas voi vielä toimittaa puuttuvia asiapapereita ja kirjoittaa omin sanoin velkahistoriansa siitä, mitä on tapahtunut ja siitä miten ja millä aikavälillä hän on ylivelkaantunut. Velkahistoria on tärkeä, kun asia siirtyy neuvojalta eteenpäin ja asiaa käsitellään ainoastaan papereiden perusteella. (Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta 2004.) Yhteydenotto talous- ja velkaneuvontaan Asiakkuus päättyy Alkuarviointi Talous- ja velkaneuvojan vastaanotto Asiakkuus päättyy Sovintoesitys suoraan velkojille Velkojen järjestely järjestelylainalla Yksityishenkilön velkajärjestely käräjäoikeudessa Maksuohjelma (vapaaehtoinen) Lausumat ja lisäselvitykset Lisäsuoritukset ja maksuohjelman muutokset Maksuohjelma, käräjäoikeuden vahvistama (istunnot) Lausumat Sopimus Asiakkuus päättyy Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta (2004) Käräjäoikeuden vahvistaman maksuohjelman muutos (istunnot) KUVIO 1. Velkaneuvontaprosessi

15 12 Yksityishenkilön velkajärjestely käräjäoikeudessa on yksi tapa selviytyä veloista. Neuvojan ja asiakkaan päätyessä hakemaan käräjäoikeudelta velkajärjestelyä lähettää käräjäoikeus velkajärjestelyhakemuksen velkojille, takaajille ja kanssavelallisille. Mikäli jokin osapuoli vastustaa velkajärjestelyä tai haluaa tuoda käräjäoikeuden tietoon hakemuksesta puuttuvia seikkoja, voivat he kertoa sen tässä vaiheessa. Jos käräjäoikeus päättää aloittaa velkajärjestelyn, se määrää usein selvittäjän, joka voi olla esimerkiksi asianajotoimisto. Tämän tehtävänä on laatia velalliselle maksuohjelma. Jos velallinen asuu omistusasunnossa, voidaan asunto säilyttää, mikäli asiakas kykenee maksamaan kymmenen vuoden aikana asunnon nykyarvon verran velkaa. Jos velallinen asuu vuokra-asunnossa, hänelle tehdään useimmiten viiden vuoden maksuo h- jelma. Pitkään ylivelkaantuneina olleille voidaan myöntää viittä vuotta lyhempi maksuohjelma. Lyhempää maksuohjelmaa myönnettäessä otetaan huomioon: velkaantumisesta kulunut aika velallisen maksama velka omaisuuden realisointi asiakkaan ikä ja terveydentila aika ulosoton asiakkaana asiakkaan työllisyystilanne. Mitä useampi tällainen peruste löytyy, sitä paremmat mahdollisuudet on saada lyhempi ohjelma. Velallinen käyttää velkajärjestelyssä kaiken perusturvaan kuulumattoman omaisuutensa ja asumiskustannusten sekä välttämättömien elinkustannuksien ylittävät varat velkoihinsa. Velallisen tulee seurata vuosittain velkajärjestelyn aikana tulojen ja menojen muutoksia. (Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta 2004.) Velkojen järjestely järjestelylainalla on Takuu-säätiön keino auttaa velallista maksamaan velkojaan. Takaushakemus ja liitteeksi tuleva velkajärjestelyhakemus laaditaan velkaneuvonnassa. Hakemuksen mukaan Takuu-säätiön viisijäseninen hallitus myöntää takauksia velkojen järjestelyluotoille. Lainan käyttötarkoituksena on yleensä usean velan yhdistäminen yhdeksi lainaksi. Takaus voidaan myöntää velallisen maksuvaran mukaiselle lainalle silloin, kun velkoja on niin paljon, ettei niitä kyetä maksamaan kokonaan. Tällöin velkojien kanssa sovitaan siitä, että loppuosa veloista tai velkojen koroista leikataan pois. Tieto päätöksestä annetaan yleensä puhelimitse joko yhdyshenkilölle tai asiakkaalle itselleen. Joillekin asiakkaille lähetetään pöytäkir-

16 janote, josta käyvät ilmi päätökseen osallistuneen hallituksen jäsenet, takauksen ja saneerauslainan suuruus sekä laina-aika. Jos hakemus on hylätty, selviää pöytäkirjanotteesta hylkäyksen syy. (Iivari & Rastas 1996, 48 ja 49.) 13 Takaus voidaan myöntää enintään euron järjestelylainaan ja takausaika on enintään 8 vuotta. Velkaneuvoja lähettää sovintoehdotuksen velkojille, mikäli velat eivät tule kokonaisuudessaan järjestelyluotolla maksetuksi. Jollei velkojat suostu tehtyyn ehdotukseen, asiakas voi hakea velkajärjestelyä käräjäoikeudesta. (Iivari & Rastas 1996, 48 ja 49.) Sovintoesitys suoraan velkojille tehdään velallisen maksukyvyn mukaan. Maksuvaran selvittyä neuvoja esittää asiakkaalle ehdotuksen, josta selviää maksettava kuukausierä ja maksuohjelman kesto. Tämän jälkeen neuvoja ehdottaa ohjelmaa velkojille, jotka voivat joko hyväksyä sen tai ehdottaa toisenlaista ratkaisua. Velkojat vertaavat usein tehtyä esitystä siihen, mitä he saisivat velalliselta velkajärjestelyssä. Ohjelmaa jatketaan niin pitkään, että kaikki asiakkaan velat saadaan maksetuksi. Jollei suora esitys velkojille, tai järjestelyluoton kautta tehty sovintoesitys tuo ratkaisua velkaongelmaan, lähetetään velkajärjestelyhakemus käräjäoikeuteen. (Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta 2004.) 4 VELKANEUVOJAN VAATIVA TYÖ Asiakastyön tavoitteena on saavuttaa asiakkaan taloudellisten asioiden hallinta ja tasapainoinen talous. Päämääränä on, että asiakas saadaan ymmärtämään omat kulutusja rahankäyttötottumukset, jotta niitä voidaan muuttaa. Suuri merkitys on myös neuvojan kyvyillä ja taidoilla ratkoa ongelmia ja neuvotella asianosaisten kanssa. Neuvonta voi olla kertaluonteista tai enemmän tai vähemmän jatkuvaa ja se voi olla esimerkiksi tiedotusta, koulutusta, avustamista tai ohjaavaa. Neuvojalla täytyy olla valmiudet kohdata asiakkaan ahdistusta, jotta tilannetta päästään purkamaan. Neuvojan tulee nähdä asiakkaan kokonaistilanne, jotta velkatilanteesta tulee realistinen käsitys suhteessa asiakkaan elämänhallintaan. Neuvojan ei pidä ottaa liian suurta vastuuta asiakkaasta, jottei hän itse kuormitu liikaa ja että asiakkaan elämänhallintakyky kehittyisi. (Jarva 1993, 49.)

17 14 Tahtoa tulisi löytyä yhteistyöhön, vaikka tilanteessa ei ole hyvää fiilistä eikä yhteisiä ajatuksia. Jos on kuuntelemisen kautta saavuttanut yhteyden toisen ihmisen yksilöllisyyteen, kestää läpi tilanteita joissa yhteys toiseen ihmiseen on hetkellisesti poikki. Jos asiakassuhteessa ei ole ollut paljoakaan kuuntelemista, kunnioitusta tai voimavarojen tukemista, on erimielisyyden sattuessa vaikea löytää yhteistyötahtoa. Kun yhteistyötahto taas löytyy, on mahdollista ratkaista vaikeitakin konflikteja. (Dunderfelt 1998, 90.) 4.1 Neuvontaprosessi Neuvontaprosessissa määritellään ensin asiakkaan ongelma, joka yleensä on velkaongelma. Neuvonnan kuluessa jokin muu ongelma, kuten uhkapelaaminen voi tulla yhtä tärkeäksi kuin itse velkaongelma. Seuraavaksi täytyy asettaa neuvontatyölle tavoitteet, eli määritellä yhdessä asiakkaan kanssa toivottu tulos prosessille. Kolmannessa va i- heessa aloitetaan erilaisten vaihtoehtojen etsiminen. Silloin käydään läpi vaihtoehtoja, joista olisi apua ylivelkaantumistilanteen korjaamiseksi tai helpottamiseksi. Kun sopiva ratkaisu on löydetty, aletaan prosessia käydä läpi sen mukaisesti. Samalla tarkastellaan ja arvioidaan tilanteen kehittymistä. Prosessin seuranta voi jatkua vuosia ennen kuin se loppuu. Neuvontaprosessin päätyttyä asiakas voi tarpeen vaatiessa ottaa yhteyttä neuvontaan. (Sunnila & Järvelä 1994, 43.) Ylivelkaantuminen on ongelmana niin monitahoinen, että sen korjaamisyritykset talous- ja velkaneuvonnassa eivät välttämättä mene aina yllä mainitun kaavan mukaan. Prosessin muuttuvuutta lisää myös se, että itse ongelma voi muuttua matkan varrella, ennen kuin ehditään edetä neuvontaprosessissa edes kovin pitkälle. (Sunnila & Järvelä 1994, 43.) Neuvontaprosessin kulkuun ja sisältöön vaikuttavat monet tekijät. Usein sen kulkua on vaikea ennustaa etukäteen. Kesken käsittelyn voi esimerkiksi toinen puoliso jäädä työttömäksi tai puolisot saattavat yllättäen erota juuri, kun ollaan laatimassa maksuo h- jelmaehdotusta tuomioistuimeen. Tällaiset muutokset prosessin aikana ovat hyvin tavallisia. (Sunnila & Järvelä 1994, 43.)

18 4.2 Neuvojan tehtävät 15 Tärkeimpiä neuvojan tehtäviä ovat kuuntelu, ymmärtäminen, tietojen antaminen, opastus, asiakkaan kannustaminen, tukeminen omatoimisuuteen, kokonaistoiminnan selvitys, laskelmien ja sovittelujen avustaminen tai hoitaminen ja velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelmaehdotuksen tekeminen. Sunnila ja Järvelä (1994) käyvät kirjassaan läpi neljä erilaista neuvojan roolia: ymmärtäjä, kannustaja, avustaja ja auttaja. Ymmärtäjä kuuntelee asiakasta aktiivisesti sekä tukee ja lohduttaa häntä. Ymmärtäjän tarkoituksena on saada asiakas tuntemaan olonsa turvalliseksi, jotta luottamuksellinen ja avoin keskustelu on mahdollista asiakkaan ja neuvojan välillä. Ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta asiakas voi ottaa apua vastaan. Kannustaja motivoi asiakasta toimimaan omin päin ja rohkaisee asiakasta luottamaan omiin kykyihin. Kannustaja ei tee asioita asiakkaan puolesta, vaan valmentaa asiakasta omatoimisuuteen. Hänen tehtävänään on ohjata asiakasta etsimään itse tietoa. Kannustaja yrittää herättää asiakkaan uteliaisuutta ja innostusta selvittämään itse asioitaan. Kannustajan tavoitteena on, että asiakkaalle muodostuu hyviä kokemuksia itsenäisestä työskentelystä ja hän toimisi näin myös tulevaisuudessa. Avustaja antaa asiakkaalle apua vaikeiden kysymysten selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Avustaja tekee asiakkaalle laskelmia tai ottaa yhteyden velkojiin. Hän ohjaa asiakasta itse hankkimaan tietoa, mutta tarvittaessa voi selvittää asiakkaan avuksi joitain kysymyksiä ja käydä yhdessä läpi niitä. Hän avustaa asiakasta sovintoehdotuksen, velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelmaehdotuksen laatimisessa. Avustajan tavoitteena on, että asiakas voisi toimia lopulta itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Auttaja ottaa suuren vastuun itselleen asiakkaan asian hoitamisesta. Hän tekee pitkälti asiakkaan puolesta tämän sovintoehdotuksen, velkajärjestelyhakemuksen ja maksuo h- jelmaehdotuksen. Auttaja saattaa soittaa useita puheluja asiakkaan puolesta. Auttajan tavoitteena on saada jokin tietty ratkaisu aikaiseksi ja hänen mielestään se on tärkeämpää kuin se, että asiakkaasta tulisi omatoimisempi asioiden hoitamisessa. (Sunnila & Järvelä 1994, 43.)

19 16 Henkilökohtaista neuvontaa voidaan antaa puhelimitse, kirjeitse, toimistossa tai kotikäynneillä. Tällainen neuvonta on asiakkaan kannalta tehokasta, mutta se vie neuvojalta paljon aikaa. Henkilökohtaista neuvontaa käytetään erityisesti silloin, kun asiakkaalla on yksilöllisiä ja arkaluontoisia ongelmia. Neuvojan on osoitettava alusta alkaen luotettavuutta ja asiaan perehtyneisyyttä. Asiakkaalle on tärkeää, että he kokevat olevansa hyväksyttyjä ja että heitä arvostetaan. Heille tulee antaa mahdollisuus kertoa mielipiteensä, tulla kuulluksi ja päättää omista asioistaan. Neuvojan tulee antaa asiakkaalle hyväksytyksi tulemisen, arvostuksen ja osallistumisen tunteet. (Hellstedt & Kangas 1995, 48 ja 49.) Henkilökemiat ja niiden sekoitukset syntyvät, kun erilaiset henkilöt ja tyylit kohtaavat. Kohtaamisessa muodostuu yhteinen sosiaalinen kenttä, jonka sanattoman viestinnän tasolla tapahtuu henkilökemiallisia reaktioita. Puhumme toisillemme tietyllä äänensävyllä, viestitämme positiivista tai negatiivista suhtautumistamme toista kohtaan ja intuitiivisesti vaistoamme, onko toinen todella samaa mieltä kanssamme vai ei. Kohtaaminen on aina todellista vuorovaikutusta, jossa me ihmiset muokkaamme toistemme todellisuutta. Sanattoman ja sanallisen viestinnän kautta muodostuu ihmisten välille intuitiivisesti aistittavissa ja koettavissa oleva näkymätön sosiaalinen kenttä (kuvio 3). Henkilökemialliset reaktiot synnyttävät kovia jännitteitä ihmisten väliin. Useimmat niistä ovat hoidettavissa keskustelemalla, ymmärtämällä toisen elämyksiä ja näkökulmia. (Dunderfelt 1998, 33 ja 34.)

20 17 1. Sanallinen viestintä * puhe, kielenkäyttö Tunneviestintä * tunnelmat, ilmapiiri Fyysinen viestintä * ilmeet, eleet, liikkuminen, pukeutuminen, kosketus Voimien viestintä * poistyöntäminen, mukaan ottaminen * viha, ra kkaus 4. Intuitiivinen viestintä *samalla/eri aaltopituudella Dunderfelt 1998, 34. KUVIO 2. Viestinnän viisi tasoa Kuulluksi tuleminen on tärkeää ja usein oletetaan, että asiakkaat kuuntelevat ja ottavat viestin avoimesti vastaan. Näin ei suinkaan aina tapahdu. Näkemyksemme eivät kiinnosta muita yhtä paljon kuin itseämme ja puheemme voi synnyttää toisessa vo i- makkaita vastalauseita. Ihminen ei usein sulje korviaan pahuuttaan tai tyhmyyttään, vaan arjen kiireessä hänen mielessään liikkuu niin paljon, ettei kunnon kuuntelemisesta tule mitään. Kuuntelemattomuus on vaikea ongelma silloin, kun vuorovaikutuksessa on ristiriitoja aiheuttavia tunteita. Sanomme mitä vain, meidät tulkitaan väärin tai jopa hiljennetään. Läsnä oleva kuunteleminen on toisaalta suurimpia lahjoja, joita toiselta ihmiseltä voi saada. Ihmisten välille rakentuu yhteys, jossa eivät vain sanat tule kuuluksi vaan he saavat ihmisinä astua esiin. (Dunderfelt 1998, 88.) Kunnioitus ja luottamus toista kohtaan ovat hyvän yhteistyön ja vuorovaikutuksen avainsanoja. Kun aito kanssaihmisen yksilöllisyyden kunnioittaminen on läsnä, yhteistyössä voidaan ylittää kaikki esiin tulevat esteet. Kunnioitus ei ihmissuhteessa herätä ainoastaan lämpöä, vaan jopa voimaa jaksaa yhdessä eteenpäin yhteisen päämärän saavuttamiseksi. Hyvässä vuorovaikutuksessa tulisi aktiivisesti tukea toisen taitoja ja osaamista. Yleensä tuemme niitä voimavaroja joita ihmisessä on esillä, mutta tuemme myös sellaisia voimavaroja, jotka ovat vielä piilossa, joista ehkä asiakkaalla itsellä-

SOSIAALISEN JA TALOUDELLISEN TUEN TARVE VELKAJÄRJESTELYN AIKANA

SOSIAALISEN JA TALOUDELLISEN TUEN TARVE VELKAJÄRJESTELYN AIKANA SOSIAALISEN JA TALOUDELLISEN TUEN TARVE VELKAJÄRJESTELYN AIKANA Sini Ahola Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN

TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN Katja Heinua Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN Virpi Peurasaari Opinnäytetyö Kesäkuu 2002 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos Velkaantuminen ja kulutusluotot Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Taloushallinto

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa

Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa Satu Ylikärppä Kaupan ja kulttuurin toimiala Liiketalouden opinnäytetyö Tradenomi TORNIO 2013 ALKUSANAT Aluksi haluan kiittää kaikkia työni tekemiseen vaikuttaneita

Lisätiedot

VELKAHALLINTAOHJELMA. Osa II: Nykytila ja sen arviointi. - Velkahallintatyöryhmän muistioita -

VELKAHALLINTAOHJELMA. Osa II: Nykytila ja sen arviointi. - Velkahallintatyöryhmän muistioita - VELKAHALLINTAOHJELMA Osa II: Nykytila ja sen arviointi - Velkahallintatyöryhmän muistioita - 2 SISÄLLYSLUETTELO I Toiminnan koordinointi...4 II Taloustietämyksen antaminen...5 2.1 Talouskasvatus...5 2.2

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa II

Velkahallintaohjelma Osa II LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa II Nykytila ja sen arviointi, muistioita LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa II Nykytila ja sen arviointi, muistioita

Lisätiedot

Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA

Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja hallinnon ala Oikeustradenomi Kevät 2009 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Selvitys taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asuntovelallisten tilannetta helpottavista toimenpiteistä

Selvitys taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asuntovelallisten tilannetta helpottavista toimenpiteistä Ympäristöministeriön raportteja 16 2014 Selvitys taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asuntovelallisten tilannetta helpottavista toimenpiteistä Mikko Wennberg ja Olli Oosi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 JOHDANTO

Tiivistelmä 1 JOHDANTO OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama VELATON UUSI ALKU? Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen Verkkokatsauksia 22/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella.

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Elina Piskonen. Helpoilla luotoilla umpikujaan tutkimus kulutusluotoilla ylivelkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista

Elina Piskonen. Helpoilla luotoilla umpikujaan tutkimus kulutusluotoilla ylivelkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista Elina Piskonen Helpoilla luotoilla umpikujaan tutkimus kulutusluotoilla ylivelkaantuneista Takuu-Säätiön asiakkaista Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 45 Kuluttajaekonomia Helsinki

Lisätiedot

10/04 Pätkätyöt ja tukipäätösten viipyminen johtavat velkakierteeseen

10/04 Pätkätyöt ja tukipäätösten viipyminen johtavat velkakierteeseen SOSIAALITURVA 10/04 Pätkätyöt ja tukipäätösten viipyminen johtavat velkakierteeseen Pääkirjoitus 11. kesäkuuta 2004 Velkojen selvittelystä velkaantumisen ehkäisyyn Lamanaikaisten velkaongelmien selvittely

Lisätiedot

YLIVELKAANTUMINEN JA PIKAVIPIT

YLIVELKAANTUMINEN JA PIKAVIPIT YLIVELKAANTUMINEN JA PIKAVIPIT Sininauhaliiton jäsen- ja yhteistyöjärjestöissä työskentelevien käsityksiä ylivelkaantuneiden asiakkaidensa elämänhallinnasta ja selviytymismahdollisuuksista Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy VUOSIKERTOMUS 2010 2 Sisällys Hallituksen puheenjohtajalta 3 Toiminnanjohtajan katsaus 4 Juhlavuoden tapahtumat 7 20-vuotisjuhla 8 Velkatori-tapahtuma 18 Takaus ja perintä 20 Neuvontaa velkalinjassa 23

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Marja Tuokila 24.10.2003 VELKAHALLINTAOHJELMA KESKUSTELUTILAISUUS

OIKEUSMINISTERIÖ Marja Tuokila 24.10.2003 VELKAHALLINTAOHJELMA KESKUSTELUTILAISUUS 1 OIKEUSMINISTERIÖ Marja Tuokila 24.10.2003 MUISTIO VELKAHALLINTAOHJELMA KESKUSTELUTILAISUUS Aika: maanantai 17.11.2003 klo 13 16.15 Paikka: oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, kerros 2a, sali 1 I Velkahallintaohjelman

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2009 DESCRIPTION Date

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa III

Velkahallintaohjelma Osa III LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa III Liitteet LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa III Liitteet OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2004 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-214-0

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne 101 Palautumista saattaa käytännössä tuntuvasti rajoittaa maksuhäiriömerkintätiedot, joita luottotietotoiminnan harjoittaja rekisteröi. Toisaalta luottotiedoilla on luotonantajan kannalta huomattava merkitys

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 18/2011. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu?

OPTL. Verkkokatsauksia 18/2011. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? Verkkokatsauksia 18/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

2. Velkaongelmien syvenemisen estäminen

2. Velkaongelmien syvenemisen estäminen 58 2. Velkaongelmien syvenemisen estäminen Yritystoimintaan liittyvät velkavastuut ovat yleensä olennaisesti suurempia verrattuna tavanomaisiin yksityishenkilöiden taloudellisiin vastuisiin. Monien yritysten

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot