VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT"

Transkriptio

1

2 Joroisten kunta TALOUSARVIO VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 3 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4 TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA 7 KONSERNI 11 KÄYTTÖTALOUSOSA 12 VAALITOIMINTA 12 TARKASTUSTOIMINTA 12 KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS 12 KESKUSHALLINTO 13 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA 19 PERUSTURVAN TOIMIALA 21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA 35 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 52 TEKNINEN TOIMIALA 54 INVESTOINNIT TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSAT 67 Joroisten Energialaitos 81

3 Joroisten kunta TALOUSARVIO Kunnanjohtajan katsaus Euroalueen talousnäkymiä on edelleen vaikea ennakoida ja ongelmat jatkuvat. Suomen talouden kehitystä koskevat ennusteet eivät nekään ole kovin rohkaisevia ja arviot vaihtelevat suuresti. Valtioneuvosto vähentää kuntien valtionosuuksia tuntuvasti vuoteen 2015 mennessä. Samaan aikaan suunnitellaan kuntakentän ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin mittavia uudistuksia sekä valtionosuusjärjestelmän saneerausta. Rakenteellisten uudistusten käynnistäminen on jatkuvasti siirtynyt ja näkemyserot ratkaisumalleista ovat varsin etäällä toisistaan. Ns. suurten kuntien määritelmää ei ole saatu aikaiseksi ja SOTE uudistuksen linjaukset ovat melko yleismalkaisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet pyritään kuitenkin määrittelemään samassa yhteydessä kuin tuleva kuntarakenne. Kunnat joutuvat siis suunnittelemaan tulevaisuuttaan varsin epävarmassa kokonaistilanteessa. Verotulojen kehitystä on vaikea arvioida monestakin syystä, selvää on kuitenkin se, että verotulopohja heikkenee. Tähän vaikuttavat sekä valtakunnallinen heikko talouskehitys että myös oman alueemme varjot elinkeinoelämän yllä. Valtuusto on hyväksynyt yhteistyösopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi Varkauden kaupungin kanssa. Muita kuntia ei yhteistoimintaan lopulta tullut mukaan. Sopimus sisältää ns. järjestämisvastuun siirtämisen Varkauden kaupungille sosiaali- ja terveydenhuollossa. Järjestämisvastuun antaminen toiselle kunnalle tilanteessa, jossa päätöksenteko voi tapahtua yksinkertaisella enemmistöllä vaatii varsin hyvää luottamusta. Jo syksyn 2012 aikana tapahtuneessa valmistelutyössä on noussut esiin halu yhtenäistää ja harmonisoida palveluja ja toimintoja melko laajasti. Organisaatiomallit eivät myöskään ole tätä kirjoitettaessa valmiit ja merkittävää on myös se, kuinka paljon lopulta esimiestyötä ja organisaatioiden ohjausta jää Joroisissa toimiville esimiehille. Joroisten kunnan päättäjät haluavat kunnan säilyvän toistaiseksi itsenäisenä. Yhteistoimintasopimus sinänsä lähtee siitä periaatteesta, että Joroisten valtuuston hyväksymän oman talousarviomme mukaiset palvelut tuotetaan joroislaisille. Aikojen kuluessa paineet yhtenäistämiseen voimistuvat arkisessa työssä ja esimiestyö painottunee kaupunkiin. Joroisten kunnan päättäjien ja henkilöstön haaste on itsenäisen kunnan itsehallintoperiaatteen mukaisesti sisäistää tarve pitää kiinni omasta palvelutasostamme joroislaisesta näkökulmasta. Kaikkea ei pidä tasapäistää eikä yhtenäistää. Kykymme ylläpitää nykyistä palvelutasoa on veitsenterällä. Vuonna 2011 alijäämää kertyi n (kunta, VH ja JE). Ilman tuloksenjärjestelyeriä sitä olisi kertynyt n. 1,0 M. Tämän vuoden alijäämä tulee olemaan n (kunta, VH ja JE). Vuonna 2013 alijäämää kertyy n (kunta, VH ja JE). Kumulatiivinen ylijäämä on tällä menolla syöty tulevalla valtuustokaudella. Vaikka päättäjät ymmärtävät taloudellisen toimintakyvyn heikkenevän, veroasteen korjauksia tehdään silti aina liian myöhään ja tämä syö osaltaan kertynyttä ylijäämää. Menoleikkaukset tulevat olemaan välttämättömiä ja niihin on varauduttava. Palvelutason määrittely on päättäjien tärkeimpiä tehtäviä. Tulevan vuoden keskeinen ja kaikkia koskettava tavoite on v tapaan se, että asiakaspalvelu toimii kaikissa suhteissa eikä meneillään oleva yhteistoiminta-alueiden muutos näy mitenkään palvelutuotannossa. Hallinnollisesti muutos on haastava ja suuritöinen. Myönteistä tässä muutoksessa on, että suuri osa palvelutuotantoa voidaan toteuttaa kunnan omana työnä v alkaen ja seurata kuinka valtakunnalliset rakennemuutokset edistyvät. Olisi hyvä huomata, että tulevaisuuttamme koskevia merkittäviä päätöksiä voidaan tehdä myös maltilla ja sen jälkeen, kun tiedetään kuinka rakenteet tulevat muuttumaan. Toivotan sekä päättäjille että henkilöstölle hyvää ja menestyksellistä tulevaisuutta Joroisten kunnassa kiittäen kaikesta yhteistyöstä! Tenho Hotarinen kunnanjohtaja

4 Joroisten kunta TALOUSARVIO Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet JJR - kuntayhteistyö päättyy ja kunta aloittaa yhteistyön sosiaali- ja terveyspalveluissa Varkauden kaupungin kanssa Tässä yhteydessä varhaiskasvatus siirtyy sivistys- ja vapaaaikatoimen toimialalle. JJR - yhteistyöorganisaatio valmistelee vielä vuoden 2013 talousarviot JJR - kunnille toimialoittain ottaen huomioon kuntien omat talousarvion valmisteluohjeet. Joroisten ja Varkauden yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Joroisten kunnanvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystoimen talousarvio sisällytetään Varkauden talousarvion sisään. Varkauden perusturvalautakunta tuottaa/järjestää ko. palvelut Joroisten kunnalle. Joroisten sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstö siirtyy Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstöksi. Valtuustokausittain vahvistetaan toimintaa ja palvelua ohjaamaan valtuustojen hyväksymä järjestämissuunnitelma. Hallitustasolla hyväksytään vuosittain palvelutuotantoa koskeva vuosisopimus. Perusturvan toimialan talousarvio on laadittu määrärahoineen ja tuloarvioineen vuoden 2012 kustannuspaikkajaon pohjalta huomioiden mahdolliset Varkauden kaupungin kanssa sovitut muutokset. Tuotteistettujen palvelujen tuotteet on tarkistettu. Tuotekustannukset on arvioitu kuten aiemminkin huomioiden Varkauden kaupungilta saatavat toimialan hallinnon, muut jaettavat ja tukipalvelujen kustannukset. Tuotteen/palvelun hintaan vaikuttavat tulot arvioidaan kustannuspaikkakohtaisesti (mm. työllistämistuki, matalapalkkatuki, oppisopimuskoulutuskorvaukset, sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset, Kela-korvaus työterveyshuoltoon sekä muut suoraan tuotteen hintaan vaikuttavat tuet ja avustukset) ja ne Varkauden kaupunki huomioi palveluista perittäviä hintoja laskettaessa vähentävänä eränä. Joroisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon otetaan määrärahoina nettomenot, sillä Varkauden kaupunki palvelujen järjestäjänä perii asiakasmaksu- yms. tulot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja huomioi em. palvelun/tuotteen hintaan suoraan vaikuttavat tulot. Talousarviossa 2013 seurannan perusteena on valtuuston vahvistama sitovuustaso, joka sitoo tuotantoa määrärahojen käytössä. Sitovan tason määrärahataulukkoa seuraa tuotetaulukko, joka on tavoitteellinen ja informatiivinen. Nettobudjettien ja tuotteiden tarkoitus on tehdä toiminta läpinäkyväksi ja kustannustietoiseksi. Yhteistoiminnassa mukana olevat kunnat maksavat omien rakenteidensa mukaisesti palveluiden käytöstä. Jos kunnan asukas käyttää toisen kunnan palveluita, peritään tästä palvelusta asukkaan kotikunnalta tuotelistan mukainen hinta. KUNNAN VISIO Joroinen on Savon Pariisi. Joroisissa Sinulle ja perheellesi tarjotaan laadukkaat peruspalvelut, viihtyisä ja turvallinen asuin- ja harrastusympäristö sekä huoliteltu kulttuurimaisema. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT A) Tasapainoinen kuntatalous B) Hyvin toimivat, kustannustehokkaat palvelut kuntalaisille toimivin sopimuksin, yhteistyössä toiminnallisista lähtökohdista eri kumppaneiden kanssa C) Kunnan kehittäminen houkuttelevaksi ja viihtyisäksi asuin- sekä yrityskunnaksi ja hyvinvointia sekä vapaa-aikaa tukevaksi KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Kohta A - menojen jatkuva tarkkailu ja talouden seurantajärjestelmän kehittäminen - talousarvion tarkka noudattaminen - palvelujen priorisointi - tulopohjan kasvattamiseen etsittävä keinoja - tuottamattoman pääoman realisointi

5 Joroisten kunta TALOUSARVIO Kohta B - valittujen yhteistoimintamuotojen syventäminen ja tehokkuuden/tuottavuuden parantaminen - hyvien ja toimivien käytäntöjen soveltaminen omassa kunnassa - henkilöstöpolitiikalla tuetaan ko. kohdassa asetettua palvelutavoitteen saavuttamista - palvelutuotannon monipuolistaminen Kohta C - kunnan imagon ja markkina-arvon kasvattaminen johdonmukaisen markkinointiviestinnän avulla - vapaa-ajan palveluiden kehittäminen ja kunnossapito - golfalueen kaikinpuolinen kehittäminen Edellä oleva valtuuston strategiasuunnitelma on otettava kaikessa toiminnassa ja talouden suunnittelussa huomioon. TALOUS- JA PALVELUSTRATEGIAT Tasapainoista taloutta pidetään toiminnan ja palvelun lähtökohtana. Tasapainoisen talouden ylläpitämiseksi painotetaan valtuuston vahvistamia kriittisiä menestystekijöitä (strategiasuunnitelma kohta A). Pitkäaikaisen velan määrää vähennetään valtuustokauden vv aikana. Vuosikate ylittää poistojen määrän kolmen vuoden ajan keskiarvona laskettuna. Vuosikate riittää nettoinvestointien toteuttamiseen. Palvelutuotannossa noudatetaan myös valtuuston asettamaa päämäärää (B) sekä valtuuston valitsemia menestystekijöitä ko. päämäärän saavuttamiseksi. ELINKEINOSTRATEGIA Kunnan päätoimialat ovat: 1. Maaseutuyrittäjyys 2. Metalliosaaminen 3. Matkailu, jossa kehittämiskohteena on erityisesti Kartano Golf Oy:n alueet ja Kotkatharjun alueet 4. Yksityissektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen vahvistaminen julkisessa palvelutuotannossa Kunnan kehittämisessä houkuttelevaksi asuin- ja yrityskunnaksi painotetaan markkinointiviestintää sekä vapaa-ajanpalveluiden ja golfalueen kehittämistä strategiasuunnitelman mukaan myös kulttuuripalveluiden tarjonta huomioiden. Kaiken kehittämisen perustana on maankäytön tehostaminen sekä kunnan markkinoinnin avulla väestöpohjan säilyttäminen ja uudet sekä säilyvät työpaikat. Uusien asukkaiden sekä yritysten saamiseksi tarjotaan kilpailukykyisiä asuin- ja yritystontteja. Yritystoiminnan keskeisiä sijoituspaikkoja ovat kirkonkylän taajaman läheisyydessä alue Hotelli Joronjäljestä lentoasemalle (Yrityspuisto) ja Kuvansissa Teollisuustien yritystoiminnan alue sekä aseman seutu. Toimialapanosten lisäksi kunta harrastaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja pyrkii edistämään yrittäjämyönteisyyttä. Kunta keskittyy yritysilmaston ja yritysten toimintaympäristön parantamiseen, mutta on mukana myös yritysten arkielämässä erityisesti yhteistyössä yritysten tilakysymysten ratkaisemiseksi. KUNNAN PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2016 Joroinen on itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa. Joroisten kunta on järjestänyt koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteet sekä yhteistyömuotonsa Pieksämäen ja Varkauden seutujen kanssa. Kirjastotoimen yhteistyötä tehdään Juvan ja Rantasalmen ja maaseututoimen yhteistyötä Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kanssa. Maaseutuelinkeinoja ja pienimuotoista yritystoimintaa on tuettu ja kehitetty Rajupusu Leader ry:n kautta.

6 Joroisten kunta TALOUSARVIO Joroisten työpaikkaomavaraisuus kasvaa. Joroisten kunta on järjestänyt kuntalaisilleen kustannustehokkaat ja toimivat palvelut valittuja yhteistyörakenteita ja muotoja syventämällä ja kehittämällä. Aktiivisella maankäytöllä on pystytty luomaan kysyntää asumis- ja teollisuustonttien osalta. Maankäytölliset valmiudet, kuten yleiskaavat, asemakaavat ja kunnan maanomistus strategisesti tärkeillä alueilla ovat ajan tasalla. Yrityspuisto on saatu alulle ja Kuvansin teollisuusalueelle on onnistuttu saamaan uusia investointeja. Kunnan imagoa ja markkina-arvoa on kasvatettu johdonmukaisen markkinaviestinnän keinoin siten, että Joroinen on kysytty ja viihtyisä asuin- ja yrityskunta. VALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET VUODELLE 2013: 1. Vuosi 2013 toteutuu tasapainoisena. 2. Budjettikuri - palvelualueet ja palveluyksiköt sitoutuvat ja ovat vastuussa enintään 2,0 %:n suuruisesta palkkamenojen (lähtökohtana kesäkuu 2012 maksettavat palkat) ja yhteensä enintään 1,0 % suuruisesta muiden menojen kasvusta verrattuna vuoden 2012 talousarvioon- palvelualueet seuraavat toimintaansa siten, että menojen ja tulojen kehitys on tiedossa järjestelmällisesti vuoden kuluessa ja palveluyksiköt seuraavat säännöllisesti kuukausittain tuotemääriä jäljempänä annettavien ohjeiden mukaisesti. Palveluyksiköt raportoivat oleellisen suurista menojen nousuista heti niiden ilmaannuttua. 3. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa. 4. Kunnan sosiaali- ja perusterveydenhuollon yhteistyörakenteet Varkauden kaupungin kanssa saadaan toimimaan ja vakinaistumaan. ORGANISAATIOMUUTOKSET TALOUSARVIOVUODELLE 2013 JJR-kuntayhteistyö päättyy ja Joroisten kunta aloittaa Keski-Savon sote-yhteistyön sosiaali- ja terveyspalveluissa Varkauden kaupungin kanssa Tässä yhteydessä varhaiskasvatus siirtyy sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialalle ja sen talousarvion valmistelusta vastaa em. toimiala. JJR-yhteistyöorganisaatio valmistelee vielä vuoden 2013 talousarviot JJR-kunnille toimialoittain ottaen huomioon kuntien omat talousarvion valmisteluohjeet. Talousarviovalmistelussa on huomioitu Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan välinen yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta (mm. vuokranmääräytymisperusteet, kiinteiden koneiden ja laitteiden vuokrat, irtaimen omaisuuden luovuttaminen). Jatkossa valmistelua ohjaa myös järjestämissuunnitelma vv , joka tulee valtuustojen hyväksyttäväksi keväällä JJR-perusturvaorganisaatio valmistelee perusturvan toimialan talousarvion määrärahoineen ja tuloarvoineen vuoden 2012 kustannuspaikkajaon pohjalta huomioiden mahdolliset Keski-Savon soten/varkauden kaupungin kanssa sovitut muutokset siihen. Tuotteistettujen palvelujen tuotteet tulee tarkistaa ja arvioida huomioiden uusi sote-yhteistyö. Tuotekustannukset arvioidaan kuten aiemminkin huomioiden Varkauden kaupungilta saatavat toimialan hallinnon, muut jaettavat ja tukipalvelujen kustannukset. Tuotteen/palvelun hintaan vaikuttavat tulot arvioidaan kustannuspaikkakohtaisesti (mm. työllistämistuki, matalapalkkatuki, oppisopimuskoulutuskorvaukset, sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset, Kela-korvaus työterveyshuoltoon sekä muut suoraan tuotteen hintaan vaikuttavat tuet ja avustukset) ja ne Varkauden kaupungin tulee huomioida palveluista perittäviä hintoja laskettaessa vähentävänä eränä. Em. valmistelun tuloksena syntyvät laskelmat ovat pohjana sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Joroisten yksiköiden talousarviolle että Joroisten kunnan perusturvan toimialan talous-

7 Joroisten kunta TALOUSARVIO arviolle. Joroisten kunnan talousarvioon em. laskelmista otetaan määrärahoina nettomenot, sillä Varkauden kaupunki palvelujen järjestäjänä perii asiakasmaksu- yms. tulot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja huomioi em. palvelun/tuotteen hintaa suoraan vaikuttavat tulot. Palvelut, joita voivat käyttää molempien Keski-Savon sote-yhteistyökuntien asukkaat tulisi hinnoitella tuoteperusteisesti. Tuotehinnat tulisi vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä molemmissa kunnissa. Kuukausittainen palvelujen käyttö tulisi laskuttaa seuraavan kuukauden loppuun mennessä ja viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA Menot Palkkamenojen osalta varaudutaan enintään elokuun 2012 palkkasumma 2 %:n mukaiseen nousuun. Muiden menojen osalta nousu saa olla enintään 1,0 %. Palkkaperusteiseen KUEL - eläkemaksuun varataan 16,55 % KuEL-palkoista. Työnantajan VaELeläkemaksuun varataan määrärahat VaEL-palkkojen suhteessa kuntakohtaisesti määritellyn prosentin mukaan: Joroisissa se on 19,64 %. Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin varataan 7,0 % palkkasummasta. Toimintayksiköttömien ja siirtyneiden palvelussuhteiden osalta (mm. purkautuneet kuntayhtymät) KuEL:n eläkemenoperusteiseen ja VARHE - maksuun varataan määräraha yleishallintoon omalle kustannuspaikkalle 1324 Jakamattomat eläkemenot. Keski-Savon sote-yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että sopijapuolet laskuttavat oman ko. toimintonsa varhaiseläkemenoperusteisen sekä eläkemenoperusteisen maksun isäntäkunnalta. Yleiskustannukset Vuoden 2013 talousarvioon tuotteiden kustannuksiin lasketaan toimialoittain vain toimialan yleiskustannukset. Toimialan yleiskustannukset Toimialan yleiskustannukseen sisältyvät lautakunnan menot, toimialajohtajan palkkauskustannukset ja sovitun kansliahenkilöstön palkkausmenot. Prosentin määrittelee toimiala itse ja sitä laskettaessa toimialan hallinnon kustannuksia suhteutetaan toimialan tuottamien tuotteistettujen ja tuotteistamattomien yksiköiden yhteenlaskettuihin kustannuksiin. Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialan yleiskustannuksesta jaetaan ensin Juvan ja Rantasalmen tuotteistetuille kirjastoyksiköille 0,5 %/ao. yksiköiden nettokustannukset ja loppu jaetaan yleiskustannuksena Joroisten kunnan sivistys- ja vapaa-aikatoimen yksiköille. Tuotantohenkilöstön palkat ovat kaikki tuotteille jaettuja mukaan lukien kaikki päällikkövirkojen palkat. Tulot Asiakasmaksutulojen tulee perustua voimassa oleviin taksoihin. Varkauden kaupunki budjetoi soteyhteistoiminnan alaiset asiakasmaksutulot sekä muut em. toimintaan liittyvät tulot myös Joroisten kunnan osalta ja laskuttaa ne asiakkailta. Joroisten kunnalle järjestämistä palveluista Varkauden kaupunki laskuttaa Joroisten kuntaa nettomenojen osalta.

8 Joroisten kunta TALOUSARVIO Investoinnit Investointien alaraja on euroa eli investointiosaan ei budjetoida hankkeita, joiden kustannukset alittavat euroa. Mikäli tilivuoden aikana hanke jää alle em. rajan, tulee huolehtia talousarviomuutoksesta määrärahojen siirtämiseksi käyttötalousosaan samoin kuin toteutuneen käytön oikaisusta. Tulee myös huomioida, että tätäkin suuremmat yksittäiset kunnossapitotyöt kuuluvat käyttötalouteen. Vain peruskorjaukset ja uuden rakentaminen ovat investointiosaan kuuluvia. (Kunnossapito = korjaaminen alkuperäiseen kuntoon; Peruskorjaus = korjaaminen olennaisesti alkuperäistä parempaan kuntoon). Joroisten kunta arvioi rakentamisinvestointimenot myös sote-palvelualueelle. Irtaimiston hankinnoista vastaa Varkauden kaupunki. Talousarvion rakenne ja sisältö Johdanto ja yleisperustelut Käyttötalousosa Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määritelty hallintosäännöissä. Toimiala jakaantuu palvelualueisiin (osastotaso 03) ja ne voivat jakaantua edelleen palveluyksiköihin (osastotasot 04-06). Palveluyksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen toimipisteisiin (kustannuspaikka). Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla ja vesihuollossa osastotasolla 02. Talousarviokirjassa esitetään käyttötalousosassa sitovalla tasolla palvelusuunnitelma, vastuuhenkilö, sitovat tavoitteet ja sitovat menomäärärahat ja tuloarviot (kirjanpidosta) sekä perustelut ja tunnusluvut. Talousarviossa on tuotteistettuja ja tuotteistamattomia toimintoja. Informatiivisena osiona ilmoitetaan tuotteistetuissa toiminnoissa tuotantomäärä ja hintaluettelo sekä lyhyet tuotekuvaukset. On huomattava, että tuotantomäärien ja tuotehintojen perusteella lasketut määrärahatarpeet voivat poiketa sitovista määrärahoista tuotehintojen laskentaan liittyvistä syistä. Vastuuhenkilö: Palveluyksiköittäin/toimipisteittäin ilmoitetaan henkilö, joka vastaa yksikön toiminnasta (sis. mm. raportoinnin kunnanhallitukselle ja -valtuustolle). Tavoitteiden asettaminen: Tavoitteita asetetaan 2 3 kappaletta ja niiden tulee olla realistisia, konkreettisia ja mitattavia. Tavoite on päämäärä, sillä kuvataan tulos, joka saavutetaan toimintaa varten annetuilla määrärahoilla talousarviovuoden aikana. Resurssit ovat keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita. Tavoitteiden on katettava tehtäväalueen perustehtävät ja oltava toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla sekä oltava sellaisia, että organisaatio voi niihin omilla toimenpiteillä vaikuttaa. Toiminnallisilla tavoitteilla ohjataan toimintaprosessia ja niitä käytetään käyttötalous- ja investointiosissa. Taloudellisilla tavoitteilla ohjataan kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Tavoitteiden on oltava laadullisesti tai määrällisesti mitattavia. Selvitykset ym. perustelut: Perusteluita sisällytetään talousarvioon erityisen olennaisesta päättäjille kerrottavasta informaatiosta. Perusteluissa selvitetään palvelutarpeisiin, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen liittyviä

9 Joroisten kunta TALOUSARVIO haasteita ja epävarmuustekijöitä sekä tehdään selkoa toiminnan painopisteistä ja kehittämistarpeista sekä arvioidaan voimavarojen riittävyyttä. Tunnusluvut: Palveluyksiköittäin tai toimipisteittäin ilmoitetaan korkeintaan kolme olennaisesti toimintaa kuvaavaa tunnuslukua. Tuotteistamaton toiminta: Tuotteistamaton toiminta on toimintaa, jota ei ole voitu tuotteistaa tai jota ei ole tuotteistettu erityisestä syystä. Toimintaa varten esitetään menomäärärahat ja tuloarviot, toiminnan kuvaus ja tavoitteet talousarviovuodelle. Tuotteistettu toiminta: Talousarviossa esitetään kustannustietoisuutta lisäävänä informaationa tuotteistetun toiminnan osalta tuotemäärät ja tuotehinnat sekä niiden kustannusvaikutus. On huomattava, että koska tuotehintojen laskemiseen vaikuttaa esim. tiettyjen tulojen käsittely (sv-korvaukset, tietyt tuet ym.), saattavat kirjanpidosta saadut sitovat määrärahatarpeet poiketa tuotteiden avulla lasketuista kustannuksista. Tuotteiden toteutumaa seurataan talousarviovuoden aikana kuukausittain entiseen tapaan. Toteutuneet tuotemäärät raportoidaan kolmannesvuosittain. Talousarviovuoden aikana ei lasketa tuotehintoja. Tilinpäätökseen lasketaan toteutuneiden tuotemäärien perusteella toteutuneet tuotehinnat. Tuotekuvaukset: Talousarviokirjassa tuotekuvauksen tulee olla lyhyt ja kuvata nimenomaan tuotteen sisältöä. Vuosisopimukset Eri yhteistyösopimuksissa on määräykset vuosisopimuksista (esim. JJR-kirjastotoimi, Keski-Savon sote). Laskutus: Joroisten kunta laskuttaa JJR-kirjastotoimen osalta Juvan ja Rantasalmen kuntia tilivuoden aikana 1/12-osalla budjetoidusta ja raportointikausittain 1-4 kk ja 1-8 kk tehdään tasauslaskutukset kirjanpidon toteutuneiden menojen mukaisesti. Loppulaskutus tehdään tilinpäätöksen perusteella. Sisäiset tukipalvelut laskutetaan toteutuneiden tuotantomäärien mukaan talousarviossa arvioidulla kappalehinnalla. Sisäiset vuokrat laskutetaan kuukausittain 1/12 talousarvioon varatusta määrärahasta. Keski-Savon sote-palveluille vuokrattavien kiinteistöjen osalta otetaan huomioon sovitut vuokranmäärittelyt ja muut ehdot. Talousarviomuutos on myös laskutusperusteen muutos. Investointiosa Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Investoinneille asetetaan myös tavoitteet, jotka voivat olla rahamääräisessä mitassa tai investointitavoitteen suunniteltu toteutumisajankohta määrätään. Hankekohtaisissa tavoitemäärityksissä selvitetään onko kyse uus-, laajennus- vai korvausinvestoinnista. Lisäksi selvitetään tavoitellaanko investoinnilla palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista vai tuotannon tehostamista. Investointiosasta tulee käydä ilmi, mitkä hanketavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosa jakaantuu toimialoittain hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Hanketason määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosassa esitetään myös taloussuunnitelmavuosien hankkeet.

10 Joroisten kunta TALOUSARVIO Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Kokonaistalouslaskelma, joissa on huomioitu kunta, vesihuoltolaitos ja liikelaitos, laaditaan suosituksen mukaisesti. Sisäisten erien tulee täsmätä ja ne eliminoidaan em. laskelmia laadittaessa. Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö ja se laaditaan vähennyslaskukaavan muodossa. Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Liikelaitoksen taloussuunnitelma Kunnallisen liikelaitoksen erillinen talousarvio ja suunnitelma. Taloussuunnitelmavuodet Taloussuunnitelma käsittää vuodet Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on laissa erikseen mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman Taloussuunnitelmavuosien määrärahat esitetään talousarviossa tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosissa huomioiden merkittävät toiminnalliset muutokset perusteluineen sekä kustannustason muutokset. Taloussuunnitelma on kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja.

11 Joroisten kunta TALOUSARVIO KONSERNI Nimi Kotipaikka Kunnan omistusosuus TP 2011 Konsernin omistusosuus TP 2011 Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Kaitaisten lomarengas Joroinen 60,61 % 60,61 % As Oy Pikalle Joroinen 87,20 % 87,20 % As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % 76,19 % As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 80,78 % 80,78 % As Oy Paavalinkivi Joroinen 61,85 % Kuntayhtymät Etelä-Savon Shp ky Mikkeli 4,94 % 4,94 % Etelä-Savon Koulutuksen ky Mikkeli 0,83 % 0,83 % Etelä-Savon Maakuntaliitto ky Mikkeli 3,39 % 3,39 % Itä-Suomen Päihdehuollon ky Mäntyharju 0,74 % 0,74 % Keski-Savon Oppimiskeskus ky Pieksämäki 9,31 % 9,31 % Keski-Savon jätehuollon liikelaitosky Varkaus 11,40 % 11,40 % Vaalijalan ky Pieksämäki 1,24 % 1,24 % Osakkuusyhteisöt As Oy Joronrinne Joroinen 28,90 % 28,90 % Toiminnalliset tavoitteet: 1. Asuntojen vuokrausaste 95 %. 2. Vähintään puolessa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. 3. Erääntyneiden saatavien määrä alenee.

12 Joroisten kunta TALOUSARVIO KÄYTTÖTALOUSOSA VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan menot. Vuonna 2013 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastus kilpailutetaan vuonna 2013 ja valtuusto valitsee toisessa kokouksessaan tilintarkastusyhteisön. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Sitovat tavoitteet: 1. uusi tarkastuslautakunta laatii suunnitelman painopistealueista valtuustokaudelle 2. vähintään kaksi tarkastuslautakunnan jäsenistä käy tarkastuslautakunnan koulutuksen Tilien ja hallinnon tarkastus TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos % Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä ,1 KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Talousarvioon on laadittu merkittävä osa palvelualueista ja niiden tulosyksiköistä tuotteistuksen periaatteella. Palveluiden tilaajina toimivat kunnanvaltuusto ja hallitus. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Valtuusto antoi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun Varkauden kaupungin organisaatiossa toimivalle sosiaali- ja terveyskeskukselle. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja

13 Joroisten kunta TALOUSARVIO käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja energialaitoksen johtokunta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Sitovat tavoitteet: 1. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valmistuu maaliskuussa sosiaali- ja terveydenhuollon vuosisopimuksella varmistetaan talousarvion mukaisten palveluiden taso ja saatavuus Joroisten kunnassa 3. taloudessa saavutetaan tasapaino 4. golfalueen asemakaava saadaan rakenteille ja kytkettyä Kotkatharjun ulkoilualueeseen. 5. työpaikkaomavaraisuus kasvaa Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintatuotot 41 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- % Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,3 KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Sitovat tavoitteet 1. työhyvinvointikyselyn toteuttaminen noin kahden vuoden välein ja tarvittavien kehittämiskohteiden sopiminen tai korjaustoimenpiteiden tekeminen 2. uuden hallintosäännön edellyttämät muutokset viety läpi päätöksentekoon. 3. yhteispalveluosaaminen saadaan sille tasolle, että 90 % asiakkaista saa hakemansa palvelun. 4. aktiivinen tiedottaminen, jotta uudet organisaatiorakenteet tulevat kuntalaisille joustavasti tutuiksi.

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 TULOSLASKELMA 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Keskusvaalilautakunta 9 Vaalit 9 Kunnanvaltuusto 10 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot