INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA FMG KV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11."

Transkriptio

1 INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA FMG KV

2

3 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Innehållsförteckning UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET FOKUSOMRÅDEN FÖR BUDGETARBETET Det allmänna ekonomiska läget 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi 6 Kommunernas skatteinkomster Kommunförbundets konjunkturprognos oktober INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING 9 INKOMSTGRUNDER 9 SKATTER 9 INVESTERINGAR 9 RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL 10 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV 11 DRIFTSEKONOMI 14 CENTRALVALNÄMND 15 VAL 15 REVISIONSNÄMND 16 REVISION 16 KOMMUNFULLMÄKTIGE 17 KOMMUNSTYRELSE 18 ALLMÄN FÖRVALTNING 18 REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING 24 GRUNDTRYGGHETSNÄMND 25 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS FÖRVALTNING 26 HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER 28 ÄLDREOMSORG 31 SPECIALSERVICE 34 SOCIALSERVICE 36 SPECIALSJUKVÅRD 38 BILDNINGSNÄMND 40 BILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING 41 BARNDAGVÅRD 42 KOMMUNENS SKOLVÄSENDE 46 ÖVRIG UTBILDNINGSVERKSAMHET 55 KULTUR- OCH FRITIDSSERVICE 56 Sisällysluettelo TALOUSARVION 2014 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 3 TALOUSARVIOTYÖN PAINOPISTEALUEET Yleinen taloudellinen tilanne 5 Kuntien ja kuntayhtymien talous 6 Kuntien verotulot Kuntaliiton suhdanne-ennuste, lokakuu INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS 9 TULOPERUSTA 9 VEROT 9 INVESTOINNIT 9 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 10 TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET 11 KÄYTTÖTALOUS 14 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 15 VAALIT 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 16 TILINTARKASTUS 16 KUNNANVALTUUSTO 17 KUNNANHALLITUS 18 YLEINEN HALLINTO 18 SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO 24 PERUSTURVALAUTAKUNTA 25 PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO 26 TERVEYSPALVELUT 28 VANHUSPALVELU 31 ERITYISPALVELUT 34 SOSIAALIPALVELUT 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA 40 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 41 LASTEN PÄIVÄHOITO 42 KUNNAN KOULUTOIMI 46 MUU OPETUSTOIMINTA 55 KULTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 56

4 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 64 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMND 65 BYGGNADSTILLSYN 66 MILJÖVÅRD 68 MILJÖHÄLSOVÅRD 71 SAMHÄLLSTEKNISK NÄMND 72 SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDENS FÖRVALTNING 73 SAMHÄLLSTEKNISK SERVICE 74 FASTIGHETER 77 ENSKILDA VÄGAR 80 FYSISK PLANERING 81 RESULTATRÄKNINSDEL 83 VERKSAMHETSINTÄKTER 84 UTGIFTSGRUNDER 84 SKATTER 85 STATSBIDRAG 86 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 89 INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL 90 INVESTERINGAR 90 FINANSIERINGSKALKYL 92 LÅN 93 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ KOMMUNENS EKONOMI 94 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ KOMMUNENS RESULTAT- BILDNING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 94 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ FINANSIERINGEN AV KOMMUNENS VERKSAMHET 95 BILAGA 96 AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN 96 INVESTERINGAR 100 PALO- JA PELASTUSTOIMI 64 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 65 RAKENNUSTARKASTUS 66 YMPÄRISTÖNSUOJELU 68 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 71 YHDYSKUNTATEKNINEN LAUTAKUNTA 72 YHDYSKUNTATEKNISEN LAUTAKUNNAN HALLINTO 73 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 74 KIINTEISTÖT 77 YKSITYISTIET 80 FYYSINEN SUUNNITTELU 81 TULOSLASKELMAOSA 83 TOIMINTATUOTOT 84 MENOPERUSTA 84 VEROT 85 VALTIONAVUT 86 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 89 INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA 90 INVESTOINNIT 90 RAHOITUSLASKELMA 92 LAINAT 93 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN 94 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN 94 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TOIMINNAN RAHOITUKSEEN 95 LIITE 96 INKOON VESI LIIKELAITOS 96 INVESTOINNIT 100

5 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2014 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUDGETARBETET 2014 Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på kommunens strategi för åren Kommunens utveckling utgår från tre fokusområden: näringslivet markanvändningen, boendet och trafiken den kommunala serviceproduktionen TALOUSARVION 2014 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT TALOUSARVIOTYÖN PAINOPISTEALUEET 2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat kunnan strategiaan vuosille Kunnan kehittäminen perustuu kolmeen fokusalueeseen: elinkeinoelämä maankäyttö, asuminen ja liikenne kunnallinen palvelutuotanto Framgångsfaktorer för utvecklandet av näringslivet är: snabb reaktions- och beslutsförmåga verksamhetsförutsättningar för mångsidigt företagande Elinkeinoelämän kehittämisen menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko monipuolisen yrittämisen toimintaedellytykset Framgångsfaktorer för markanvändningen, boendet och trafiken är: snabb reaktions- och beslutsförmåga lyckad mark-, planläggnings- och tomtpolitik lyckad finansiering och kompanjonskap fungerande trafikförbindelser en naturlig och mångsidig kombination av boende och arbetsplatser en trygg, trivsam och naturnära miljö Maankäytön, asumisen ja liikenteen menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka onnistunut rahoitus ja kumppanuus toimivat liikenneyhteydet asumisen ja työpaikkojen luonnollinen ja monipuolinen yhdistäminen turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö

6 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Framgångsfaktorer för serviceproduktionen är: snabb reaktions- och beslutsförmåga förnyande av ledarskapskulturen och en effektiv organisation utnyttjande av teknologi Palvelutuotannon menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko johtamiskulttuurin uudistaminen ja tehokas organisaatio teknologian hyödyntäminen en kunnig, motiverad, service- och förnyelseinriktad, välmående personal förnyande av serviceproduktion och -processer ur klientens synvinkel kunskap att göra anskaffningar osaava, motivoitunut, palvelu- ja uudistushaluinen, hyvinvoiva henkilökunta. palvelutuotannon ja -prosessien uudistaminen asiakkaan näkökulmasta hankintaosaaminen

7 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Det allmänna ekonomiska läget Finlands bruttonationalprodukt minskade med 0,2 procent i fjol, och vår samhällsekonomi var i praktiken redan då på tillbakagång. Exporten minskade under det första kvartalet med fyra procent jämfört med fjolåret. Finansministeriet förutspår i sin färskaste konjunkturöversikt att den totala produktionen minskar med omkring en halv procent i år. De globala ekonomiska utsikterna har varit fortsatt dåliga med tanke på den finländska samhällsekonomin. Finlands ekonomi följer i hög grad det övriga Europa, och i synnerhet Finlands exportutveckling är sårbar. Finansministeriet uppskattar att konsumentprisernas tillväxt i år minskar till i genomsnitt 1,7 procent. Den försnabbade ekonomiska tillväxt som uppskattats för 2014 väntas höja konsumentpriserna. År 2012 hölls det relativa arbetslöshetstalet på samma nivå som året innan, dvs. 7,7 procent. Enligt prognoserna kommer sysselsättningsgraden efter en svacka i år att börja stiga igen till följd av förändringar i befolkningsstrukturen. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuote väheni 0,2 prosenttia vuonna Kansantaloutemme oli jo viime vuonna käytännöllisesti katsoen taantumassa. Vienti väheni ensimmäisellä neljänneksellä neljä prosenttia edellisvuodesta. Valtionvarainministeriö ennustaa tuoreimmassa suhdannekatsauksessaan kokonaistuotannon supistuvan kuluvana vuonna noin puolisen prosenttia. Maailmantalouden näkymät ovat Suomen kansantalouden kannalta edelleen heikot. Suomen talous seuraa pitkälti muuta Eurooppaa ja varsinkin maamme viennin kehitys on haavoittuvvainen. Valtionvarainministeriö arvioi kuluttajahintojen kohoamisen hidastuvan tänä vuonna keskimäärin 1,7 prosenttiin. Talouskasvun arvioitu noputuminen vuonna 2014 merkinnee kuluttajahintojen kohoamista. Vuonna 2012 työttömyysaste säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 7,7 %. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan kuluvan vuoden notkahduksen jälkeen nousta väestörakenteen muutosten johdosta.

8 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Kommunernas och samkommunernas ekonomi Den kommunala ekonomin har varit i ännu sämre skick än vad som befarats. Kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag sjönk år 2012 till 1,8 miljarder euro, vilket var nästan en tredjedel mindre än föregående år. Orsaker till kommunernas svaga ekonomiska utveckling var skatteinkomsternas anspråkslösa tillväxt och den relativt snabba utgiftsökningen. Trots att statsandelarna ökade ungefär lika mycket som förändringarna i verksamhetskostnaderna räckte skattefinansieringen inte till att täcka utgiftsökningen. Bidragande orsaker till ökningen i personalutgifterna (4,0 %) var förutom högre förtjänstnivåindex också förändringarna i semesterbestämmelserna och bokföringen av semesterlöner. Köpen av varor och tjänster fortsatte att öka snabbt (6,8 %). Också kommunernas och samkommunernas investeringar växte i snabb takt (6,5 %). Trycket på investeringar har varit stort, bland annat på grund av behoven att åtgärda hälsovådliga byggfel. Kuntien ja kuntayhtymien talous Kuntatalous on ollut pelättyäkin huonommassa kunnossa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate aleni edellisen vuoden lähes kolmanneksella ja oli 1,8 miljardia euroa vuonna Syistä kuntien heikkoon talouskehitykseen olivat verotulojen vaatimaton kasvu sekä menojen suhteellisen nopeana jatkunut kasvu. Vaikka valtionosuuksien kasvu oli toimintakulujen muutoksen luokkaa, niin verorahoitus ei riittänyt kattamaan menojen kasvua. Henkilöstömenojen lisääntyminen (4,0 %) vaikuttivat ansiotasoindeksin kohoamisen ohella muun muassa vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset. Tavaroiden ja palvelujen ostot lissäntyivät edelleen ripeästi (6,8 %). Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat myös nopeasti (6,5 %). Kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut merkittäviä investointipaineita muun muassa terveyttä haittavien rakennusvirheiden korjaamiseksi.

9 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Kommunernas skatteinkomster År 2012 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i genomsnitt drygt en procent. Redovisningarna av inkomstskatt ökade snabbare än under de föregående åren, dvs. med nästan fyra procent. Samfundsskatteredovisningarna minskade rejält, mer än 27 procent. Redovisningarna av fastighetsskatt ökade med omkring 6 procent. År 2013 ökar redovisningarna av kommunalskatt då förvärvsinkomsterna stiger med uppskattningsvis knappt tre procent. År 2014 väntas förvärvsinkomsterna växa något långsammare än vad som uppskattats för i år. Redovisningarna av kommunalskatt beräknas nästa år bli bara ett par procent större än i år. Kommunalskattens utveckling beror på den totalekonomiska utvecklingen och på de ändringar i skattegrunderna som genomförs nästa år. År 2012 var kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 28,34 procent. År 2013 har andelen varit 29,49 procent. År 2013 beräknas fastighetsskatten uppgå till drygt 1,3 miljarder euro. År 2014 beräknas redovisningarna öka relativt måttfullt. Kuntien verotulot Vuonna 2012 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin runsaan prosentin. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat muutamaa edellistä vuotta nopeammin eli lähes neljä prosenttia. Yhtiöveron tilitykset alenivat erittäin paljon, yli 27 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät kuutisen prosenttia. Vuonna 2013 kunnallisveron tilityksiä lisäävät ansiotulojen vajaan kolmen prosentin arvioitu kasvu. Vuonna 2014 ansiotulojen kasvuvauhti hidastunee jonkin verran kuluvan vuoden arvioidusta tasosta. Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna näillä näkymin kuitenkin vain parisen prosenttia kuluvaa vuotta enemmän. Kunnallisveron kehitys riippuu osaltaan kokonaistaloudellisesta kehityksestä sekä veroperustemuutoksista, jotka toteutetaan ensi vuodelle. Vuonna 2012 jako-osuus yhetisöveron tuotosta oli 28,23 %. Vuonna 2013 jako-osuus on ollut 29,49 prosenttia. Vuonna 2013 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän vähän yli 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2014 tilitysten arvioidaan nykyperustein kasvavan verrattain maltillisesti.

10 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Kommunförbundets konjunkturprognos oktober 2013 Kuntaliiton suhdanne-ennuste, lokakuu 2013 Faktor Tekijä Ändring i % - Muutos-% Produktion (mängd) Tuotanto (määrä) 3,5 1,8-0,5 1,2 Lönesumma Palkkasumma 5,0 3,8 1,4 2,4 Förtjänstnivå Ansiotaso 2,6 3,2 2,1 2,1 Löntagarnas arbetsinsats Palkansaajien työpanos 1,1 0,5-0,7 0,1 Inflation Inflaatio 3,5 3,3 1,6 2,1 Arbetslöshetsgrad - Työttömyysaste 7,9 7,6 8,3 8,2 Skattegrad / BNP Veroaste/BKT 42,8 42,9 44,9 44,9 Offentliga utgifter / BNP Julkiset menot/bkt 54,2 54,1 58,1 58,1 Finansieringsöverskott / BNP Rahoitusylijäämä/BKT -1,1-0,8-2,6-2,3 Offentlig skuld Julkinen velka 48,7 50,3 58,3 60,7 Bytesbalans / BNP Vaihtotase/BKT 0,7 1,2-1,6-1,3 Euribor 3 månader, % - 3 kk Euribor, % 1,4 1,9 0,2 0,3 10 års ränta, % - 10 vuoden korkoprosentti 3,1 3,4 1,8 2,3

11 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING - INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS INKOMSTGRUNDER SKATTER Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med en inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskatten beräknas år 2014 inbringa 20,65 miljoner. Samfundsskatten beräknas inbringa 2,30 miljoner. Fastighetsskatten beräknas inbringa 2,89 miljoner. INVESTERINGAR Den största investeringen för år 2014 är Merituulen koulus renovering, tillbyggnad och skolgård. Projektet har beviljats totalt 3,1 miljoner. För ändring av en del av Kommungården till bibliotek har år 2014 reserverats Kommunen är beviljad statsbidrag för projektet. Övriga investeringar i budgeten är minimerade till sådana som är nödvändiga. TULOPERUSTA VEROT Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat 20,75 prosentin tuloveroon. Kunnallisverokertymäksi arvioidaan 20,65 miljoonaa vuonna Yhteisöverojen kertymäksi arvioidaan 2,30 miljoonaa. Kiinteistöverotuotoksi arvioidaan 2,89 miljoonaa. INVESTOINNIT Suurin investointi vuonna 2014 on Merituulen koulun korjaus, laajennus ja piha. Hankkeelle on myönnetty yhteensä 3,1 miljoonaa. Kunnantalon osittaiselle muuttamiselle kirjastoksi on varttu vuodelle Kunnalle on myönnetty hanketta varten valtionavustus. Muut investoinnit ovat minimiotu talousarviossa vain välttämättömiin.

12 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL Ur finansieringssynpunkt är balanserade budgeter grunden för en sund ekonomi på lång sikt. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader, är Verksamhetsbidraget är sämre än i föregående budget. Årsbidraget uppgår till Avskrivningarna uppskattas till Årsbidraget räcker för att täcka avskrivningarna enligt plan. Räkenskapsperiodens resultat ger ett överskott på Resultaträkningen och finansieringskalkylen visar att budgetens ekonomiska ramar är mycket strama. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tasapainoiset talousarviot muodostavat rahoituksen kannalta terveen talouden perustan pitkällä aikavälillä. Toimintakate, toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, on Toimintakate on huonompi kuin edellisessä talousarviossa. Vuosikate on Poistojen määräksi arvioidaan Vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos ylijäämäinen. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma osoittavat, että talousarviokehys on erittäin tiukka.

13 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande: Driftsekonomidelen Driftsekonomidelens anslag är bindande på nettonivå. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanslag oberoende av ansvarsområde. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag på nettonivå. TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti: Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta. Investointiosa Investointiosan määrärahat nettotasolla. Resultaträkningsdelen Utgiftsanslag: räntekostnader övriga finansiella kostnader Beräknade intäkter: ränteintäkter övriga finansiella intäkter. Finansieringsdelen I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige: ökning av upplåning minskning av upplåning långfristiga lån på nettonivå Tuloslaskelmaosa Menomääräraha: korkokulut muut rahoituskulut Arvioidut tuotot: korkotuotot muut rahoitustuotot Rahoitusosa Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla: ottolainauksen lisäys ottolainauksen vähennys pitkäaikaiset lainat nettotasolla

14 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Verksamhetsmålen Målen är bindande. Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen. Vid verkställigheten av budgeten ska till övriga delar iakttas vad som bestämts i anvisningarna för intern kontroll. Enheternas granskade dispositionsplaner ges kommunfulllmäktige för kännedom. Koncerndirektiv för Ab Ingå Båthamnar Bolagets intäkter ska investeras i utvecklingen av hamnen enligt den kommande detaljplanen. Koncerndirektiv för affärsverket Ingå Vatten Avkastningskravet på kapitalet som kommunen insatt i affärsverket är 2 %. Av affärsverkets omsättning betalas 5 % koncernkostnader. Ersättning för skuld till kommunen betalas 12 månaders euriborränta + 0,70. Räntan fastställs den Affärsverket ska utarbeta ett förslag om principerna gällande vattenoch avloppsavgifter för kommunfullmäktige. Toimintatavoitteet Tavoitteet ovat sitovia. Hallintoelinten tunnusluvut (volyymi-, talous- ja laatutavoitteet) ovat suuntaa-antavia. Talousarvion täytäntöönpanossa on muilta osin otettava huomioon sisäisen valvonnan ohjeiden määräykset. Yksiköiden tarkistetut käyttösuunnitelmat annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Konserniohje Inkoon Venesatamat Oy:lle Yhtiön tuotot on sijoitettava sataman kehittämiseen tulevan asemakaavan mukaisesti. Konserniohje Inkoon Vesi -liikelaitokselle Kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuottovaatimus on 2 %. Liikelaitoksen liikevaihdosta maksetaan 5 % konsernikuluina. Korvaus velasta kunnalle maksetaan 12 kuukauden euriborkorko + 0,70. Korko määritetään korkotason mukaan. Liikelaitoksen tulee laatia kunnanvaltuustolle esitys vesi- ja jätevesimaksujen periaatteista.

15 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Verksamhetsorgan - Toimielin Uppgift/ansvarsområde Tehtävä/Vastuualue 10 Centralvalnämnd - Keskusvaalilautakunta 101 Val Vaalit 12 Revisionsnämnd - Tarkastuslautakunta 120 Revision Tilintarkastus 13 Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto 130 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto 14 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 140 Allmän förvaltning Yleinen hallinto 300 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto 20 Grundtrygghetsnämnd - Perusturvalautakunta 205 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto 210 Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut 230 Äldreomsorg Vanhuspalvelut 250 Specialservice Erityispalvelut 270 Socialservice Sosiaalipalvelut 220 Specialsjukvård Erikoissairaanhoito 40 Bildningsnämnd - Sivistyslautakunta 400 Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto 410 Barndagvård Lasten päivähoito 420 Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi 430 Övrig utbildningsverksamhet Muu opetustoiminta 450 Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 50 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 500 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 55 Byggnads- och miljönämnd Rakennus- ja ympäristölautakunta 550 Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta 800 Miljövård Ympäristönsuojelu 801 Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto 60 Samhällsteknisk nämnd Yhdyskuntatekninen lautakunta 600 Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto 610 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut 620 Fastigheter Kiinteistöt 310 Enskilda vägar Yksityistiet 700 Fysisk planering Fyysinen suunnittelu

16 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) DRIFTSEKONOMI KÄYTTÖTALOUS Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Arvio 2013 Ehdotus 2014 Talousarvio 2014 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO

17 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) CENTRALVALNÄMND KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAL VAALIT Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Förvaltningschef - Hallintojohtaja Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Arvio 2013 Ehdotus 2014 Talousarvio 2014 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Kommunen är indelad i fem valområden; Barösund-Fagervik, Degerby, Ingå centrum, Täkter-Solberg, Västankvarn-Johannesberg. År 2014 Europarlamentsval, riksdagsval 2015 och kommunalval Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Kunta on jaettu viiteen vaalialueeseen; Barösund-Fagervik, Degerby, Inkoon keskusta Tähtelä-Päivölä, Västankvarn-Johannesberg. Vuonna 2014 Europarlamenttivaalit, eduskuntavaalit vuonna 2015 ja kunnallisvaalit vuonna 2016.

18 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) REVISIONSNÄMND TARKASTUSLAUTAKUNTA REVISION - TILINTARKASTUS Resultatenhet - Tulosyksikkö Revision - Tilintarkastus Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Arvio 2013 Ehdotus 2014 Talousarvio 2014 Suunn Suunn UTGIFTER - MENOT NETTO Enligt 71 kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som kommunfullmäktige ska fatta beslut om. Kommunfullmäktige tillsätter revisionsnämnden som organiserar granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi. Dessutom ska revisionsnämnden utvärdera om de mål som fullmäktige har satt för verksamheten och ekonomin har nåtts. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella kunnanvaltuuston päätettäväksi asiat, jotka koskevat hallinnon ja talouden tarkastamista. Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan, joka vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunnan tulee lisäksi arvioida, onko kunnanvaltuuston toiminnalle ja taloudelle asettamat tavoitteet saavutettu.

19 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNNANVALTUUSTO Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Arvio 2013 Ehdotus 2014 Talousarvio 2014 Suunn Suunn UTGIFTER - MENOT NETTO Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta.

20 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) KOMMUNSTYRELSEN KUNNANHALLITUS ALLMÄN FÖRVALTNING YLEINEN HALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Centralförvaltning, personalförvaltning, näringsverksamhet, kollektivtrafik, regional landsbygdsförvaltning, interkommunalt samarbete - Keskushallinto, henkilöstöhallinto, elinkeinotoiminta, joukkoliikenne, seudullinen maaseutuhallinto ja kuntien välinen yhteistyö Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef, landsbygdschef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö, maaseutujohtaja Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Arvio 2013 Ehdotus 2014 Talousarvio 2014 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO Kommunens ledning: Kommunen är medlem i följande allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen): Finlands Kommunförbund Sydkustens landskapsförbund Nylands förbund Kommunala arbetsmarknadsverket Novago Företagsutveckling Ab Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kommunbostäder Ab Ingå Pensionärshem rf Centralförvaltningen sköter kommunens förvaltning, IT-service och ekonomi. Kunnan johtaminen: Kunta on seuraavien yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsen (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto Sydkustens landskapsförbund Uudenmaan liitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Novago Yrityskehitys Oy Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kunta-asunnot Oy Ingå Pensionärshem rf Keskushallinto vastaa kunnan hallinnosta, IT-palveluista ja taloudesta.

21 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) MÅL TAVOITTEET 2014 Kommunens ledning- Kunnan johtaminen Driftskostnadernas och skatteintektärenas utveckling i balans Käyttötalousmenojen ja verotulojen kehitys tasapainossa Kommunens lånebörda ska vara på samma nivå senast år 2016 som år 2013 Kunnan velkataakan tulee olla viimeistään vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuonna Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Kommunstyrelsen övervakar och uppföljer verksamheten för de företag, föreningar och projekt där kommunen är verksam. Kunnanhallitus valvoo ja seuraa niitten yritysten, yhdistysten ja projektien toimintaa, joissa kunta on mukana. Ibruktagning av elektroniska processer 1. Förbättrande av tillgång till service 2. Förbättrande av kundbaserad service 3. Minska förvaltningsbördan 4. Ökad produktivitet VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Årsbidrag /invånare Vuosikate /asukas Kumulativt resultat i balansen Taseen kumulatiivinen tulos Skuldsättning /invånare Velka /asukas Överlåten egendom /år Luovutettu omaisuus /vuosi Uppföljning i kommunstyrelsen och nämnder. Seuranta kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. Elektronisk skötsel av ärenden utvecklas. Förvaltningsbördan minskas och produktiviteten ökas inom kommunens hela förvaltning. Tyngdpunkten flyttas från förvaltningsrutiner till egentlig verksamhet med hjälp av ICT- UPPFÖLJNING - SEURANTA

22 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) teknologi. Sähköisten prosessien käyttöönotto 1. Palvelujen saatavuuden parantaminen 2. Palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen 3. Hallinnollisen taakan vähentäminen 4. Tuottavuuden kasvu Sähköistä asiointia kehitetään. Hallinnollisen taakan vähentäminen ja tuottavuuden kasvu kunnan koko hallinnossa. ICT-teknologian käyttöönoton avulla siirretään painopiste hallinnollisista rutiineista varsinaiseen toimintaan. Kommunens förvaltning är lätt och effektiv. Förvaltningen utvecklas kundbaserat och för att stöda den egentliga verksamheten. Kunnan hallinto on kevyt ja tehokas. Hallintoa kehitetään asukaslähtöisesti tukemaan varsinaista toimintaa. Utreds kommunens förvaltning med affärsverk och en eventuell ändring av affärsverket till balansenhet eller aktiebolag. Selvitetään liikelaitostoimintaa kunnan hallinnossa ja sen mahdollista muuttamista taseyksiköksi tai osakeyhtiöksi. Kommungården och biblioteket bildar en verksamhetsmässig helhet. Kunnantoimisto ja kirjasto muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Förändringar i jämförelse med 2013: - Utgångspunkten är att ekonomi- och personalförvaltningen övergår till Kunnan Taitoa Oy IT-administrationen övergår till att skötas som köptjänst. - Glesbygdens butiksturer läggs ned p.g.a. litet användarantal. Utreds möjligheter att kombinera besöksturerna med socialsektorns transporter. - Samservicepunkten fungerar i samband med biblioteket från och med

23 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Muutokset vuoteen 2013 verrattuna: - Lähtökohtana on että talous- ja henkilöstöhallinto siirtyy KunnanTaitoa Oy:n hoidettavaksi Tietohallinto siirtyy ostopalveluna hoidettavaksi. - Haja-asutusalueiden asiointivuorot lakkautetaan vähäisten käyttäjämäärien vuoksi. Selvitetään mahdollisuus yhdistää asiointivuorot sosiaalisektorin kuljetuksiin. - Yhteispalvelupisteen toiminta siirtyy kirjaston yhteyteen lukien. Personalförvaltning Samarbetskommissionen enligt lagen om arbetsplatsdemokrati deltar i utvecklandet av personalförvaltningen. Företagshälsovården ordnas som köptjänst. Henkilöstöhallinto: Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistuu henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna. MÅL TAVOITTEET 2014 Personalförvaltning Henkilöstöhallinto Trygga välmående i arbetet Työhyvinvoinnin varmistaminen Årliga utvecklingssamtal med personalen Vuosittaiset kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa Att trygga personalens kompetens Henkilöstön osaamisen varmistaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet sjukfrånvarodagar Sairauspoissaolojen määrä % av personalen % työntekijöistä Antalet utbildningsdagar Koulutuspäivien määrä UPPFÖLJNING - SEURANTA

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2017 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2017 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2013 TALOUSARVIO 2013 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA FMG KV

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2013 TALOUSARVIO 2013 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA FMG KV INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2013 TALOUSARVIO 2013 EKONOMIPLAN 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 FMG 12.11.2012 KV 12.11.2012 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015 1(98)

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2016 TALOUSARVIO 2016 EKONOMIPLAN 2016-2018 - TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KST/KH 02.11.2015 FMG/KV 09.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - SISÄLLYSLUETTELO Utgångspunkter för budgetarbetet 2016, ekonomiplan

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2012 TALOUSARVIO 2012 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA FMG KV

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2012 TALOUSARVIO 2012 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA FMG KV INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2012 TALOUSARVIO 2012 EKONOMIPLAN 2012-2014 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 FMG 12.12.2011 KV 12.12.2011 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014 1(86)

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Behovet av hälsotjänster i Sibbo är närmast till följd av invånarnas åldersstruktur och sjukfrekvens lägre än i genomsnitt.

Behovet av hälsotjänster i Sibbo är närmast till följd av invånarnas åldersstruktur och sjukfrekvens lägre än i genomsnitt. SIBBO Befolkningsutveckling Sibbo är en kommun i Östra Nyland med drygt 17 000 invånare (31.12.1999). Kommunens invånare är i genomsnitt en aning yngre, antalet personer under 15 år utgör ca 12 % av befolkningen,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2008 vp Tehostetun palveluasumisen kriteeristön laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Vuodesta 1995 lähtien palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut 63 prosenttia. Vuonna 1994 asukkailta

Lisätiedot

Ennuste Rullaava 12 kk

Ennuste Rullaava 12 kk Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 04/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ FINLANDS FRAMGÅNG SKAPAS LOKALT

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ FINLANDS FRAMGÅNG SKAPAS LOKALT ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ FINLANDS FRAMGÅNG SKAPAS LOKALT Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa kuntakiertue Undervisning och kultur i framtidens kommun - kommunrunda Johtaja / Direktör Terhi

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2017 TALOUSARVIO 2017 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2017 TALOUSARVIO 2017 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2017 TALOUSARVIO 2017 EKONOMIPLAN 2017-2019 - TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 KST/KH 07.11.2016 FMG/KV xx.xx.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - SISÄLLYSLUETTELO Utgångspunkter för

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2010 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2010 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ett temporärt beredningsorgan Väliaikainen valmistelutoimielin LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Ett temporärt beredningsorgan Väliaikainen valmistelutoimielin LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Ett temporärt beredningsorgan Väliaikainen valmistelutoimielin LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Så här framskrider reformen Näin uudistus etenee 1 2 3 4 Förberedelser Temporärt

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare?

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Pia Vähäkangas, Muutosagentti, förändringsagent 17.11.2016 Pia Vähäkangas 1 Pohjanmaan maakunta Landskapet Österbotten 17.11.2016 Pia Vähäkangas 2 Yhteen sovitettu

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot