INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA FMG KV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11."

Transkriptio

1 INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA FMG KV

2

3 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Innehållsförteckning UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET FOKUSOMRÅDEN FÖR BUDGETARBETET Det allmänna ekonomiska läget 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi 6 Kommunernas skatteinkomster Kommunförbundets konjunkturprognos oktober INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING 9 INKOMSTGRUNDER 9 SKATTER 9 INVESTERINGAR 9 RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL 10 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV 11 DRIFTSEKONOMI 14 CENTRALVALNÄMND 15 VAL 15 REVISIONSNÄMND 16 REVISION 16 KOMMUNFULLMÄKTIGE 17 KOMMUNSTYRELSE 18 ALLMÄN FÖRVALTNING 18 REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING 24 GRUNDTRYGGHETSNÄMND 25 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS FÖRVALTNING 26 HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER 28 ÄLDREOMSORG 31 SPECIALSERVICE 34 SOCIALSERVICE 36 SPECIALSJUKVÅRD 38 BILDNINGSNÄMND 40 BILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING 41 BARNDAGVÅRD 42 KOMMUNENS SKOLVÄSENDE 46 ÖVRIG UTBILDNINGSVERKSAMHET 55 KULTUR- OCH FRITIDSSERVICE 56 Sisällysluettelo TALOUSARVION 2014 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 3 TALOUSARVIOTYÖN PAINOPISTEALUEET Yleinen taloudellinen tilanne 5 Kuntien ja kuntayhtymien talous 6 Kuntien verotulot Kuntaliiton suhdanne-ennuste, lokakuu INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS 9 TULOPERUSTA 9 VEROT 9 INVESTOINNIT 9 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 10 TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET 11 KÄYTTÖTALOUS 14 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 15 VAALIT 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 16 TILINTARKASTUS 16 KUNNANVALTUUSTO 17 KUNNANHALLITUS 18 YLEINEN HALLINTO 18 SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO 24 PERUSTURVALAUTAKUNTA 25 PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO 26 TERVEYSPALVELUT 28 VANHUSPALVELU 31 ERITYISPALVELUT 34 SOSIAALIPALVELUT 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA 40 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 41 LASTEN PÄIVÄHOITO 42 KUNNAN KOULUTOIMI 46 MUU OPETUSTOIMINTA 55 KULTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 56

4 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 64 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMND 65 BYGGNADSTILLSYN 66 MILJÖVÅRD 68 MILJÖHÄLSOVÅRD 71 SAMHÄLLSTEKNISK NÄMND 72 SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDENS FÖRVALTNING 73 SAMHÄLLSTEKNISK SERVICE 74 FASTIGHETER 77 ENSKILDA VÄGAR 80 FYSISK PLANERING 81 RESULTATRÄKNINSDEL 83 VERKSAMHETSINTÄKTER 84 UTGIFTSGRUNDER 84 SKATTER 85 STATSBIDRAG 86 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 89 INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL 90 INVESTERINGAR 90 FINANSIERINGSKALKYL 92 LÅN 93 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ KOMMUNENS EKONOMI 94 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ KOMMUNENS RESULTAT- BILDNING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 94 AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ FINANSIERINGEN AV KOMMUNENS VERKSAMHET 95 BILAGA 96 AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN 96 INVESTERINGAR 100 PALO- JA PELASTUSTOIMI 64 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 65 RAKENNUSTARKASTUS 66 YMPÄRISTÖNSUOJELU 68 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 71 YHDYSKUNTATEKNINEN LAUTAKUNTA 72 YHDYSKUNTATEKNISEN LAUTAKUNNAN HALLINTO 73 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 74 KIINTEISTÖT 77 YKSITYISTIET 80 FYYSINEN SUUNNITTELU 81 TULOSLASKELMAOSA 83 TOIMINTATUOTOT 84 MENOPERUSTA 84 VEROT 85 VALTIONAVUT 86 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 89 INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA 90 INVESTOINNIT 90 RAHOITUSLASKELMA 92 LAINAT 93 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN 94 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN 94 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TOIMINNAN RAHOITUKSEEN 95 LIITE 96 INKOON VESI LIIKELAITOS 96 INVESTOINNIT 100

5 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2014 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUDGETARBETET 2014 Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på kommunens strategi för åren Kommunens utveckling utgår från tre fokusområden: näringslivet markanvändningen, boendet och trafiken den kommunala serviceproduktionen TALOUSARVION 2014 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT TALOUSARVIOTYÖN PAINOPISTEALUEET 2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat kunnan strategiaan vuosille Kunnan kehittäminen perustuu kolmeen fokusalueeseen: elinkeinoelämä maankäyttö, asuminen ja liikenne kunnallinen palvelutuotanto Framgångsfaktorer för utvecklandet av näringslivet är: snabb reaktions- och beslutsförmåga verksamhetsförutsättningar för mångsidigt företagande Elinkeinoelämän kehittämisen menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko monipuolisen yrittämisen toimintaedellytykset Framgångsfaktorer för markanvändningen, boendet och trafiken är: snabb reaktions- och beslutsförmåga lyckad mark-, planläggnings- och tomtpolitik lyckad finansiering och kompanjonskap fungerande trafikförbindelser en naturlig och mångsidig kombination av boende och arbetsplatser en trygg, trivsam och naturnära miljö Maankäytön, asumisen ja liikenteen menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka onnistunut rahoitus ja kumppanuus toimivat liikenneyhteydet asumisen ja työpaikkojen luonnollinen ja monipuolinen yhdistäminen turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö

6 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Framgångsfaktorer för serviceproduktionen är: snabb reaktions- och beslutsförmåga förnyande av ledarskapskulturen och en effektiv organisation utnyttjande av teknologi Palvelutuotannon menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko johtamiskulttuurin uudistaminen ja tehokas organisaatio teknologian hyödyntäminen en kunnig, motiverad, service- och förnyelseinriktad, välmående personal förnyande av serviceproduktion och -processer ur klientens synvinkel kunskap att göra anskaffningar osaava, motivoitunut, palvelu- ja uudistushaluinen, hyvinvoiva henkilökunta. palvelutuotannon ja -prosessien uudistaminen asiakkaan näkökulmasta hankintaosaaminen

7 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Det allmänna ekonomiska läget Finlands bruttonationalprodukt minskade med 0,2 procent i fjol, och vår samhällsekonomi var i praktiken redan då på tillbakagång. Exporten minskade under det första kvartalet med fyra procent jämfört med fjolåret. Finansministeriet förutspår i sin färskaste konjunkturöversikt att den totala produktionen minskar med omkring en halv procent i år. De globala ekonomiska utsikterna har varit fortsatt dåliga med tanke på den finländska samhällsekonomin. Finlands ekonomi följer i hög grad det övriga Europa, och i synnerhet Finlands exportutveckling är sårbar. Finansministeriet uppskattar att konsumentprisernas tillväxt i år minskar till i genomsnitt 1,7 procent. Den försnabbade ekonomiska tillväxt som uppskattats för 2014 väntas höja konsumentpriserna. År 2012 hölls det relativa arbetslöshetstalet på samma nivå som året innan, dvs. 7,7 procent. Enligt prognoserna kommer sysselsättningsgraden efter en svacka i år att börja stiga igen till följd av förändringar i befolkningsstrukturen. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuote väheni 0,2 prosenttia vuonna Kansantaloutemme oli jo viime vuonna käytännöllisesti katsoen taantumassa. Vienti väheni ensimmäisellä neljänneksellä neljä prosenttia edellisvuodesta. Valtionvarainministeriö ennustaa tuoreimmassa suhdannekatsauksessaan kokonaistuotannon supistuvan kuluvana vuonna noin puolisen prosenttia. Maailmantalouden näkymät ovat Suomen kansantalouden kannalta edelleen heikot. Suomen talous seuraa pitkälti muuta Eurooppaa ja varsinkin maamme viennin kehitys on haavoittuvvainen. Valtionvarainministeriö arvioi kuluttajahintojen kohoamisen hidastuvan tänä vuonna keskimäärin 1,7 prosenttiin. Talouskasvun arvioitu noputuminen vuonna 2014 merkinnee kuluttajahintojen kohoamista. Vuonna 2012 työttömyysaste säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 7,7 %. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan kuluvan vuoden notkahduksen jälkeen nousta väestörakenteen muutosten johdosta.

8 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Kommunernas och samkommunernas ekonomi Den kommunala ekonomin har varit i ännu sämre skick än vad som befarats. Kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag sjönk år 2012 till 1,8 miljarder euro, vilket var nästan en tredjedel mindre än föregående år. Orsaker till kommunernas svaga ekonomiska utveckling var skatteinkomsternas anspråkslösa tillväxt och den relativt snabba utgiftsökningen. Trots att statsandelarna ökade ungefär lika mycket som förändringarna i verksamhetskostnaderna räckte skattefinansieringen inte till att täcka utgiftsökningen. Bidragande orsaker till ökningen i personalutgifterna (4,0 %) var förutom högre förtjänstnivåindex också förändringarna i semesterbestämmelserna och bokföringen av semesterlöner. Köpen av varor och tjänster fortsatte att öka snabbt (6,8 %). Också kommunernas och samkommunernas investeringar växte i snabb takt (6,5 %). Trycket på investeringar har varit stort, bland annat på grund av behoven att åtgärda hälsovådliga byggfel. Kuntien ja kuntayhtymien talous Kuntatalous on ollut pelättyäkin huonommassa kunnossa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate aleni edellisen vuoden lähes kolmanneksella ja oli 1,8 miljardia euroa vuonna Syistä kuntien heikkoon talouskehitykseen olivat verotulojen vaatimaton kasvu sekä menojen suhteellisen nopeana jatkunut kasvu. Vaikka valtionosuuksien kasvu oli toimintakulujen muutoksen luokkaa, niin verorahoitus ei riittänyt kattamaan menojen kasvua. Henkilöstömenojen lisääntyminen (4,0 %) vaikuttivat ansiotasoindeksin kohoamisen ohella muun muassa vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset. Tavaroiden ja palvelujen ostot lissäntyivät edelleen ripeästi (6,8 %). Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat myös nopeasti (6,5 %). Kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut merkittäviä investointipaineita muun muassa terveyttä haittavien rakennusvirheiden korjaamiseksi.

9 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Kommunernas skatteinkomster År 2012 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i genomsnitt drygt en procent. Redovisningarna av inkomstskatt ökade snabbare än under de föregående åren, dvs. med nästan fyra procent. Samfundsskatteredovisningarna minskade rejält, mer än 27 procent. Redovisningarna av fastighetsskatt ökade med omkring 6 procent. År 2013 ökar redovisningarna av kommunalskatt då förvärvsinkomsterna stiger med uppskattningsvis knappt tre procent. År 2014 väntas förvärvsinkomsterna växa något långsammare än vad som uppskattats för i år. Redovisningarna av kommunalskatt beräknas nästa år bli bara ett par procent större än i år. Kommunalskattens utveckling beror på den totalekonomiska utvecklingen och på de ändringar i skattegrunderna som genomförs nästa år. År 2012 var kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 28,34 procent. År 2013 har andelen varit 29,49 procent. År 2013 beräknas fastighetsskatten uppgå till drygt 1,3 miljarder euro. År 2014 beräknas redovisningarna öka relativt måttfullt. Kuntien verotulot Vuonna 2012 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin runsaan prosentin. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat muutamaa edellistä vuotta nopeammin eli lähes neljä prosenttia. Yhtiöveron tilitykset alenivat erittäin paljon, yli 27 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät kuutisen prosenttia. Vuonna 2013 kunnallisveron tilityksiä lisäävät ansiotulojen vajaan kolmen prosentin arvioitu kasvu. Vuonna 2014 ansiotulojen kasvuvauhti hidastunee jonkin verran kuluvan vuoden arvioidusta tasosta. Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna näillä näkymin kuitenkin vain parisen prosenttia kuluvaa vuotta enemmän. Kunnallisveron kehitys riippuu osaltaan kokonaistaloudellisesta kehityksestä sekä veroperustemuutoksista, jotka toteutetaan ensi vuodelle. Vuonna 2012 jako-osuus yhetisöveron tuotosta oli 28,23 %. Vuonna 2013 jako-osuus on ollut 29,49 prosenttia. Vuonna 2013 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän vähän yli 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2014 tilitysten arvioidaan nykyperustein kasvavan verrattain maltillisesti.

10 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Kommunförbundets konjunkturprognos oktober 2013 Kuntaliiton suhdanne-ennuste, lokakuu 2013 Faktor Tekijä Ändring i % - Muutos-% Produktion (mängd) Tuotanto (määrä) 3,5 1,8-0,5 1,2 Lönesumma Palkkasumma 5,0 3,8 1,4 2,4 Förtjänstnivå Ansiotaso 2,6 3,2 2,1 2,1 Löntagarnas arbetsinsats Palkansaajien työpanos 1,1 0,5-0,7 0,1 Inflation Inflaatio 3,5 3,3 1,6 2,1 Arbetslöshetsgrad - Työttömyysaste 7,9 7,6 8,3 8,2 Skattegrad / BNP Veroaste/BKT 42,8 42,9 44,9 44,9 Offentliga utgifter / BNP Julkiset menot/bkt 54,2 54,1 58,1 58,1 Finansieringsöverskott / BNP Rahoitusylijäämä/BKT -1,1-0,8-2,6-2,3 Offentlig skuld Julkinen velka 48,7 50,3 58,3 60,7 Bytesbalans / BNP Vaihtotase/BKT 0,7 1,2-1,6-1,3 Euribor 3 månader, % - 3 kk Euribor, % 1,4 1,9 0,2 0,3 10 års ränta, % - 10 vuoden korkoprosentti 3,1 3,4 1,8 2,3

11 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING - INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS INKOMSTGRUNDER SKATTER Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med en inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskatten beräknas år 2014 inbringa 20,65 miljoner. Samfundsskatten beräknas inbringa 2,30 miljoner. Fastighetsskatten beräknas inbringa 2,89 miljoner. INVESTERINGAR Den största investeringen för år 2014 är Merituulen koulus renovering, tillbyggnad och skolgård. Projektet har beviljats totalt 3,1 miljoner. För ändring av en del av Kommungården till bibliotek har år 2014 reserverats Kommunen är beviljad statsbidrag för projektet. Övriga investeringar i budgeten är minimerade till sådana som är nödvändiga. TULOPERUSTA VEROT Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat 20,75 prosentin tuloveroon. Kunnallisverokertymäksi arvioidaan 20,65 miljoonaa vuonna Yhteisöverojen kertymäksi arvioidaan 2,30 miljoonaa. Kiinteistöverotuotoksi arvioidaan 2,89 miljoonaa. INVESTOINNIT Suurin investointi vuonna 2014 on Merituulen koulun korjaus, laajennus ja piha. Hankkeelle on myönnetty yhteensä 3,1 miljoonaa. Kunnantalon osittaiselle muuttamiselle kirjastoksi on varttu vuodelle Kunnalle on myönnetty hanketta varten valtionavustus. Muut investoinnit ovat minimiotu talousarviossa vain välttämättömiin.

12 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL Ur finansieringssynpunkt är balanserade budgeter grunden för en sund ekonomi på lång sikt. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader, är Verksamhetsbidraget är sämre än i föregående budget. Årsbidraget uppgår till Avskrivningarna uppskattas till Årsbidraget räcker för att täcka avskrivningarna enligt plan. Räkenskapsperiodens resultat ger ett överskott på Resultaträkningen och finansieringskalkylen visar att budgetens ekonomiska ramar är mycket strama. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tasapainoiset talousarviot muodostavat rahoituksen kannalta terveen talouden perustan pitkällä aikavälillä. Toimintakate, toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, on Toimintakate on huonompi kuin edellisessä talousarviossa. Vuosikate on Poistojen määräksi arvioidaan Vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos ylijäämäinen. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma osoittavat, että talousarviokehys on erittäin tiukka.

13 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande: Driftsekonomidelen Driftsekonomidelens anslag är bindande på nettonivå. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanslag oberoende av ansvarsområde. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag på nettonivå. TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti: Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta. Investointiosa Investointiosan määrärahat nettotasolla. Resultaträkningsdelen Utgiftsanslag: räntekostnader övriga finansiella kostnader Beräknade intäkter: ränteintäkter övriga finansiella intäkter. Finansieringsdelen I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige: ökning av upplåning minskning av upplåning långfristiga lån på nettonivå Tuloslaskelmaosa Menomääräraha: korkokulut muut rahoituskulut Arvioidut tuotot: korkotuotot muut rahoitustuotot Rahoitusosa Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla: ottolainauksen lisäys ottolainauksen vähennys pitkäaikaiset lainat nettotasolla

14 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Verksamhetsmålen Målen är bindande. Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen. Vid verkställigheten av budgeten ska till övriga delar iakttas vad som bestämts i anvisningarna för intern kontroll. Enheternas granskade dispositionsplaner ges kommunfulllmäktige för kännedom. Koncerndirektiv för Ab Ingå Båthamnar Bolagets intäkter ska investeras i utvecklingen av hamnen enligt den kommande detaljplanen. Koncerndirektiv för affärsverket Ingå Vatten Avkastningskravet på kapitalet som kommunen insatt i affärsverket är 2 %. Av affärsverkets omsättning betalas 5 % koncernkostnader. Ersättning för skuld till kommunen betalas 12 månaders euriborränta + 0,70. Räntan fastställs den Affärsverket ska utarbeta ett förslag om principerna gällande vattenoch avloppsavgifter för kommunfullmäktige. Toimintatavoitteet Tavoitteet ovat sitovia. Hallintoelinten tunnusluvut (volyymi-, talous- ja laatutavoitteet) ovat suuntaa-antavia. Talousarvion täytäntöönpanossa on muilta osin otettava huomioon sisäisen valvonnan ohjeiden määräykset. Yksiköiden tarkistetut käyttösuunnitelmat annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Konserniohje Inkoon Venesatamat Oy:lle Yhtiön tuotot on sijoitettava sataman kehittämiseen tulevan asemakaavan mukaisesti. Konserniohje Inkoon Vesi -liikelaitokselle Kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuottovaatimus on 2 %. Liikelaitoksen liikevaihdosta maksetaan 5 % konsernikuluina. Korvaus velasta kunnalle maksetaan 12 kuukauden euriborkorko + 0,70. Korko määritetään korkotason mukaan. Liikelaitoksen tulee laatia kunnanvaltuustolle esitys vesi- ja jätevesimaksujen periaatteista.

15 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Verksamhetsorgan - Toimielin Uppgift/ansvarsområde Tehtävä/Vastuualue 10 Centralvalnämnd - Keskusvaalilautakunta 101 Val Vaalit 12 Revisionsnämnd - Tarkastuslautakunta 120 Revision Tilintarkastus 13 Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto 130 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto 14 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 140 Allmän förvaltning Yleinen hallinto 300 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto 20 Grundtrygghetsnämnd - Perusturvalautakunta 205 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto 210 Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut 230 Äldreomsorg Vanhuspalvelut 250 Specialservice Erityispalvelut 270 Socialservice Sosiaalipalvelut 220 Specialsjukvård Erikoissairaanhoito 40 Bildningsnämnd - Sivistyslautakunta 400 Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto 410 Barndagvård Lasten päivähoito 420 Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi 430 Övrig utbildningsverksamhet Muu opetustoiminta 450 Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 50 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 500 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 55 Byggnads- och miljönämnd Rakennus- ja ympäristölautakunta 550 Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta 800 Miljövård Ympäristönsuojelu 801 Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto 60 Samhällsteknisk nämnd Yhdyskuntatekninen lautakunta 600 Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto 610 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut 620 Fastigheter Kiinteistöt 310 Enskilda vägar Yksityistiet 700 Fysisk planering Fyysinen suunnittelu

16 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) DRIFTSEKONOMI KÄYTTÖTALOUS Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Arvio 2013 Ehdotus 2014 Talousarvio 2014 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO

17 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) CENTRALVALNÄMND KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAL VAALIT Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Förvaltningschef - Hallintojohtaja Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Arvio 2013 Ehdotus 2014 Talousarvio 2014 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Kommunen är indelad i fem valområden; Barösund-Fagervik, Degerby, Ingå centrum, Täkter-Solberg, Västankvarn-Johannesberg. År 2014 Europarlamentsval, riksdagsval 2015 och kommunalval Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Kunta on jaettu viiteen vaalialueeseen; Barösund-Fagervik, Degerby, Inkoon keskusta Tähtelä-Päivölä, Västankvarn-Johannesberg. Vuonna 2014 Europarlamenttivaalit, eduskuntavaalit vuonna 2015 ja kunnallisvaalit vuonna 2016.

18 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) REVISIONSNÄMND TARKASTUSLAUTAKUNTA REVISION - TILINTARKASTUS Resultatenhet - Tulosyksikkö Revision - Tilintarkastus Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Arvio 2013 Ehdotus 2014 Talousarvio 2014 Suunn Suunn UTGIFTER - MENOT NETTO Enligt 71 kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som kommunfullmäktige ska fatta beslut om. Kommunfullmäktige tillsätter revisionsnämnden som organiserar granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi. Dessutom ska revisionsnämnden utvärdera om de mål som fullmäktige har satt för verksamheten och ekonomin har nåtts. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella kunnanvaltuuston päätettäväksi asiat, jotka koskevat hallinnon ja talouden tarkastamista. Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan, joka vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunnan tulee lisäksi arvioida, onko kunnanvaltuuston toiminnalle ja taloudelle asettamat tavoitteet saavutettu.

19 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNNANVALTUUSTO Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Arvio 2013 Ehdotus 2014 Talousarvio 2014 Suunn Suunn UTGIFTER - MENOT NETTO Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta.

20 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) KOMMUNSTYRELSEN KUNNANHALLITUS ALLMÄN FÖRVALTNING YLEINEN HALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Centralförvaltning, personalförvaltning, näringsverksamhet, kollektivtrafik, regional landsbygdsförvaltning, interkommunalt samarbete - Keskushallinto, henkilöstöhallinto, elinkeinotoiminta, joukkoliikenne, seudullinen maaseutuhallinto ja kuntien välinen yhteistyö Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef, landsbygdschef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö, maaseutujohtaja Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag 2014 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Arvio 2013 Ehdotus 2014 Talousarvio 2014 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO Kommunens ledning: Kommunen är medlem i följande allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen): Finlands Kommunförbund Sydkustens landskapsförbund Nylands förbund Kommunala arbetsmarknadsverket Novago Företagsutveckling Ab Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kommunbostäder Ab Ingå Pensionärshem rf Centralförvaltningen sköter kommunens förvaltning, IT-service och ekonomi. Kunnan johtaminen: Kunta on seuraavien yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsen (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto Sydkustens landskapsförbund Uudenmaan liitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Novago Yrityskehitys Oy Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kunta-asunnot Oy Ingå Pensionärshem rf Keskushallinto vastaa kunnan hallinnosta, IT-palveluista ja taloudesta.

21 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) MÅL TAVOITTEET 2014 Kommunens ledning- Kunnan johtaminen Driftskostnadernas och skatteintektärenas utveckling i balans Käyttötalousmenojen ja verotulojen kehitys tasapainossa Kommunens lånebörda ska vara på samma nivå senast år 2016 som år 2013 Kunnan velkataakan tulee olla viimeistään vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuonna Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Kommunstyrelsen övervakar och uppföljer verksamheten för de företag, föreningar och projekt där kommunen är verksam. Kunnanhallitus valvoo ja seuraa niitten yritysten, yhdistysten ja projektien toimintaa, joissa kunta on mukana. Ibruktagning av elektroniska processer 1. Förbättrande av tillgång till service 2. Förbättrande av kundbaserad service 3. Minska förvaltningsbördan 4. Ökad produktivitet VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Årsbidrag /invånare Vuosikate /asukas Kumulativt resultat i balansen Taseen kumulatiivinen tulos Skuldsättning /invånare Velka /asukas Överlåten egendom /år Luovutettu omaisuus /vuosi Uppföljning i kommunstyrelsen och nämnder. Seuranta kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. Elektronisk skötsel av ärenden utvecklas. Förvaltningsbördan minskas och produktiviteten ökas inom kommunens hela förvaltning. Tyngdpunkten flyttas från förvaltningsrutiner till egentlig verksamhet med hjälp av ICT- UPPFÖLJNING - SEURANTA

22 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) teknologi. Sähköisten prosessien käyttöönotto 1. Palvelujen saatavuuden parantaminen 2. Palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen 3. Hallinnollisen taakan vähentäminen 4. Tuottavuuden kasvu Sähköistä asiointia kehitetään. Hallinnollisen taakan vähentäminen ja tuottavuuden kasvu kunnan koko hallinnossa. ICT-teknologian käyttöönoton avulla siirretään painopiste hallinnollisista rutiineista varsinaiseen toimintaan. Kommunens förvaltning är lätt och effektiv. Förvaltningen utvecklas kundbaserat och för att stöda den egentliga verksamheten. Kunnan hallinto on kevyt ja tehokas. Hallintoa kehitetään asukaslähtöisesti tukemaan varsinaista toimintaa. Utreds kommunens förvaltning med affärsverk och en eventuell ändring av affärsverket till balansenhet eller aktiebolag. Selvitetään liikelaitostoimintaa kunnan hallinnossa ja sen mahdollista muuttamista taseyksiköksi tai osakeyhtiöksi. Kommungården och biblioteket bildar en verksamhetsmässig helhet. Kunnantoimisto ja kirjasto muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Förändringar i jämförelse med 2013: - Utgångspunkten är att ekonomi- och personalförvaltningen övergår till Kunnan Taitoa Oy IT-administrationen övergår till att skötas som köptjänst. - Glesbygdens butiksturer läggs ned p.g.a. litet användarantal. Utreds möjligheter att kombinera besöksturerna med socialsektorns transporter. - Samservicepunkten fungerar i samband med biblioteket från och med

23 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan (101) Muutokset vuoteen 2013 verrattuna: - Lähtökohtana on että talous- ja henkilöstöhallinto siirtyy KunnanTaitoa Oy:n hoidettavaksi Tietohallinto siirtyy ostopalveluna hoidettavaksi. - Haja-asutusalueiden asiointivuorot lakkautetaan vähäisten käyttäjämäärien vuoksi. Selvitetään mahdollisuus yhdistää asiointivuorot sosiaalisektorin kuljetuksiin. - Yhteispalvelupisteen toiminta siirtyy kirjaston yhteyteen lukien. Personalförvaltning Samarbetskommissionen enligt lagen om arbetsplatsdemokrati deltar i utvecklandet av personalförvaltningen. Företagshälsovården ordnas som köptjänst. Henkilöstöhallinto: Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistuu henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna. MÅL TAVOITTEET 2014 Personalförvaltning Henkilöstöhallinto Trygga välmående i arbetet Työhyvinvoinnin varmistaminen Årliga utvecklingssamtal med personalen Vuosittaiset kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa Att trygga personalens kompetens Henkilöstön osaamisen varmistaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet sjukfrånvarodagar Sairauspoissaolojen määrä % av personalen % työntekijöistä Antalet utbildningsdagar Koulutuspäivien määrä UPPFÖLJNING - SEURANTA

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot