KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aika klo 18:00-20:17 Paikka Kesälahti-talo, Aurinko-kabinetti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 18:00-20:17 puheenjohtaja Lipsanen Pentti 18:17-20:17 varapuheenjohtaja Kosonen Matti 18:00-20:17 jäsen Teppana Hissu 18:00-20:17 jäsen Tervonen Terhi 18:00-20:17 jäsen Tolvanen Paula 18:00-20:17 jäsen Valtonen Pekka 18:00-20:17 jäsen Hämäläinen Eija 18:00-20:17 vs. talous- ja hallintojohtaja MUU Lahtela Esa 18:00-20:17 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Asikainen Ari 18:00-20:17 kaupunginhallituksen edustaja Allekirjoitukset Petri Mikonsaari puheenjohtaja Eija Hämäläinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Matti Kosonen Paula Tolvanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Allekirjoitus Virka-asema: Annikki Väkeväinen keskusarkistonhoitaja

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 21 Kesälahden Kulttuuriseura ry:n avustusanomus vuokrakuluihin ja toimintamenoihin 22 Puruveden Laulu ry:n kohdeavustushakemus toimintaan 7 23 Totkunniemen-Marjoniemen kylätoimikunnan kohdeavustushakemus näkötornin korjauskustannuksiin 24 Kesälahti Cruising ry:n kohdeavustushakemus harrasteajoneuvotapahtumaan 25 Villalan kyläyhdistys ry:n kohdeavustushakemus telttakatoksen hankintaan SPR Kesälahden osaston kohdeavustushakemus vuokrakuluihin Karjalan Kalamiehet ry:n kohdeavustushakemus koululaisten kalakerhon tarvikkeisiin 28 Purujärven Maamiesseura ry:n kohdeavustushakemus toimintaan ja hankintoihin 29 Kesälahden Kulttuuriseura ry:n avustushakemus Sovintolan näyttelytilojen valvontakameroiden hankintaan 30 Varmon kylätoimikunnan jatkohakemus uimarannan alueen kunnostukseen MLL Kesälahden kohdeavustushakemus Kiinteistö Oy Juhanantuvan kohdeavustushakemus Muut asiat

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Aluejohtokunta 19 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Aluejohtokunta 20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Kosonen ja Hissu Teppana. Valittiin Matti Kosonen ja Paula Tolvanen.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kesälahden Kulttuuriseura ry:n avustusanomus vuokrakuluihin ja toimintamenoihin 30/ /2015 Aluejohtokunta 21 Kesälahden Kulttuuriseura hakee kohdeavustusta seuraavasti: Sovintolan kulttuuritilan vuokrat euroa vuodelle Kulttuuritilan vuokra on 192 euroa/kk (12 kk x 192 e = euroa). Kulttuuritilassa yhdistys järjestää tänä keväänä Pohjois-Karjalan valokuvaajien näyttelyn, kesänäyttelyinä Kalevala-korun 85-juhlavuoteen liittyvän näyttelyn ja kesälahtelaisen nuoren Emma Tuhkasen vaatesuunnittelun lopputyön näyttelyn. Syksyllä on luvassa kesälahtelaisten taiteenharrastajien oma näyttely. Kulttuuritilassa pidetään myös kirjallisuus- ja musiikkitapahtumia, kokouksia ja muita tilaisuuksia. Judosalin vuokra kesän näyttelyajalta euroa - Judosalissa on ajalla helsinkiläisen Riitta Halttunen-Sommardahlin akvarellinäyttely. Muita toimintaan liittyviä menoja 450 euroa - Muissa toimintamenoissa on mm. Sovintolan siivouskuluja, koristeluja, tilintarkastuskulut ja muistamisia. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, puh Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, puh Aluejohtokunta myöntää Kesälahden kulttuuriseuralle kohdeavustusta kulttuuritilan vuokriin euroa ja Judosalin vuokraa kesän näyttelyn ajalle euroa sekä toimintakuluihin 360 euroa. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää Kesälahden Kulttuuriseuralle euron kohdeavustuksen (80%) vuokrakuluihin. Lisäksi aluejohtokunta ohjeistaa Kesälahden kulttuuriseuraa tekemään kumppanisopimuksen judosalissa järjestettävän kesän näyttelyn osalta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hissu Teppana poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Puruveden Laulu ry:n kohdeavustushakemus toimintaan 30/ /2015 Aluejohtokunta 22 Puruveden Laulu ry. on hakenut kulttuuritoimen koh deavus tus ta Kiteen kaupungin vapaa-aikatoimelta, mutta koska ha kemus on luonteeltaan yleisavustushakemus, eikä koh de avus tus ha kemus, vapaa-aikatoimi on siirtänyt asian aluejohtokunnalle. Yhdistys harjoittelee kuoromuodossa musiikkia ja esiintyy eri kon serteis sa ja muissakin tilaisuuksissa. Toiminta on kaikille avointa. Puruveden Laulu ry. hakee toiminta-avustusta seuraavasti: Kauden avausruokailu 295 euroa Teatteriliput 192 euroa Lehti-ilmoitukset 300 euroa Muistamiset 70 euroa Johtajalle matkakorvauksia 200 euroa Teatterikahvit 48 euroa Yhteensä euroa. Avustushakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Puruveden Laulu ry:lle kohdeavustusta toimintakuluihin 500 euroa. Hyväksyttiin.

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Totkunniemen-Marjoniemen kylätoimikunnan kohdeavustushakemus näkötornin korjauskustannuksiin 210/ /2013, 31/ /2014, 30/ /2015 Aluejohtokunta Totkunniemen-Marjoniemen kylätoimikunta hakee kohdeavustusta ,00 näkötornin korjauskustannuksiin. Avustuksella korjattaisiin näkötornin rakenteita, jotka ovat lahonneet ja käyttöturvallisuus on vaarantunut. Avustuksen toteuttamisaika kohdistuu vuodelle Hakemus on esityslistan liitteenä. Valmistelija: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Esittelijä: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Koska toteuttamisaika kohdistuu vuodelle 2014, asia siirretään käsiteltäväksi vuoden 2014 määrärahojen yhteyteen. Hyväksyttiin. Aluejohtokunta Kohdeavustushakemuksen yhteiskustannus on e, josta materiaalit e ja työt e. Valmistelija ja esittelijä: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Aluejohtokunta hylkää hakemuksen tässä muodossa, koska pyläkässä 3 päätettyjen periaatteiden mukaan avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä täysimääräisinä ja etusijalle asetetaan hankkeet, joissa tehdään itse myös talkootyötä. Tornin kohdeyleisöä ei voida pitää kovin suurena, joten haettu summa on siihen nähden liian suuri. Kylätoimikunta voi tehdä uuden hakemuksen, jossa edellä mainitut seikat on otettu huomioon. Aluejohtokunta tutustuu tarvittaessa kohteeseen mielellään. Hyväksyttiin.

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta 23 Totkunniemi - Marjoniemi ry. on toimittanut päivätyn kohde avus tus ha ke muk sen, jossa haetaan avustusta Hovinmäen nä kötor nin korjaukseen, tieyhteyden kunnostukseen ja parantamiseen se kä näkymän avartamiseen ja lähialueen siistimiseen. Keskeisen Hovinmäen paikan nä kö tor nin korjauksen rakenteisiin käy tet täi siin painekyllästettyä puu ta va raa, jolloin käyttöikä kasvaa ja tur val li suus voidaan varmistaa pi dem mäk si aikaa. Tornin rakenteista jou du taan uusimaan kaikki muu, paitsi neljä lehtikuusista pys ty tolppaa. Kunnostuksen yhteydessä on tarkoitus parantaa myös kulkuyhteyttä tor nil le sekä avartaa näkymää ja siistiä lähialuetta. Hyvä kulkuyhteys nä kö tor nin mäelle on tärkeä, sillä mäkeä käytetään myös erilaiseen vir kis tys toi min taan. Tornista voi havainnoida alla avautuvan ky lä maise man ja kaukomaiseman Pyhäjärvelle. Lintuharrastajat käyttävät tor nia erityisesti kevät- ja syysmuuttojen aikaan. Tulevaisuudessa torni on tavoitteena saada osaksi suurempaa ko ko nai suut ta kokea kylämaisema ja mahdollisuuksia liikkua luonnos sa. Ajatuksena on perustaa ulkoilureitistö kylän alueelle, jonka yh te nä kohteena on torni. Korjaus- ja kunnostustyöt haetaan toteutettavaksi Lea der-hank keena. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin euroa. Suun nitel mas sa rahoitusosuudet olisivat: Keski-Karjalan Jetina 50 %, aluejoh to kun ta 25 % ja kyläyhdistys 25 %. Kyläyhdistyksen osuudesta kor kein taan 75 % on talkootyötä. Tornin kunnostus on pääasiassa tar koi tus toteuttaa ulkopuolisella urakoitsijalla työn vaativuudesta ja tur val li suus nä kö koh dis ta johtuen. Ulkopuolisen työn kustannus on ar vioi tu olevan euroa. Äskettäin perustetun kyläyhdistyksen rajallisista rahavaroista johtuen alue joh to kun nal ta toivotaan täysimääräistä osallistumista. Tot kunnie mi - Marjoniemi ry. on perustettu lokakuussa Aluejohtokunnalta haettu avustuksen määrä on euroa. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen,

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta myöntää Totkunniemi - Marjoniemi ry:lle koh de avustus ta euroa. Esittelijä täydensi ehdotustaa siten, että aluejohtokunta myöntää Totkunniemi - Marjoniemi ry:lle kohdeavustusta näkötornin korjauskustannuksista 25 %, enintään kuitenkin euroa. Aluejohtokunta hyväksyin muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kesälahti Cruising ry:n kohdeavustushakemus harrasteajoneuvotapahtumaan 30/ /2015 Aluejohtokunta 24 Kesälahti Cruising ry:n päiväämän kohdeavustushakemuksen aihe on maksuton, retrohenkinen harrasteajoneuvotapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille ajoneuvoille. Jokainen voi tuoda oman kulkuvälineensä näytille. Paras palkitaan. Tapahtuma järjestetään Kustannuksia aiheutuu bändeistä euroa ja mainoksista euroa, yhteensä euroa. Avustusta haetaan euroa. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, puh , Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, puh , Aluejohtokunta myöntää Kesälahti Cruising ry:lle kohdeavustusta euroa harrasteajoneuvotapahtuman kustannuksiin. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää Kesälahti Cruising ry:lle euron kohdeavustuksen harrasteajoneuvotapahtuman kustannuksiin.

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Villalan kyläyhdistys ry:n kohdeavustushakemus telttakatoksen hankintaan 30/ /2015 Aluejohtokunta 25 Villalan kyläyhdistys ry:n päivätyssä kohdeavustuksessa haetaan avustusta telttakatoksen kustannuksiin. Telttakatoksen hinta on 868 euroa. Telttakatos toimii kyläyhdistyksen tapahtumissa niin sateen- kuin auringonsuojana. Tarvittaessa kyläläiset voivat lainata telttakatosta omiin tarpeisiin. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Villalan kyläyhdistys ry:lle 868 euroa telttakatoksen kustannuksiin. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää Villalan kyläyhdistys ry:lle 700 euron kohdeavustuksen telttakatoksen kustannuksiin.

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta SPR Kesälahden osaston kohdeavustushakemus vuokrakuluihin 30/ /2015 Aluejohtokunta 26 SPR Kesälahden osaston päiväämässä hakemuksessa haetaan aluejohtokunnan avustusta Sovintolan huonetilan vuokraan yhteensä euroa. Hakemuksessa mainitaan, että osasto joutuu lopettamaan toimintansa, mikäli joutuu vuokran maksamaan. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää SPR Kesälahden osastolle kohdeavustusta euroa toimitilavuokriin. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää SPR Kesälahden osastolle 800 euron kohdeavustuksen (80%) vuokrakuluihin.

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Karjalan Kalamiehet ry:n kohdeavustushakemus koululaisten kalakerhon tarvikkeisiin 30/ /2015 Aluejohtokunta 27 Karjalan Kalamiehet ry. hakee kohdeavustusta koululaisten kalakerhon tarvikekuluihin 200 euroa. Kalamiehet pitää ajalla koululaisille kalastuskerhoa, jossa opetetaan kerholaisille kalastusta ja välineiden käyttöä. Kerholaiset ovat tehneet itselleen katiskat, joihin tarvikkeet maksoivat 337,92 euroa. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Karjalan Kalamiehet ry:lle 200 euron kohdeavustuksen hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Hyväksyttiin.

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Purujärven Maamiesseura ry:n kohdeavustushakemus toimintaan ja hankintoihin 30/ /2015 Aluejohtokunta 28 Purujärven Maamiesseura ry hakee kohdeavustusta tarvikekuluihin na rik ka huo neen talkootyönä tehtyyn panelointiin sekä sähkötöihin yh teen sä 648,59 euroa. Maamiesseuran talolle on hankittu käytetty pia no johon haetaan avustusta 485 euroa sekä lisäksi säh kö las kuihin euroa. Kohdeavustusta haetaan yhteensä 2 133,59 euroa. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Purujärven Maamiesseura ry:lle euroa kohdeavustusta hakemuksessa mainittuihin tarkoituksiin. Hyväksyttiin.

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kesälahden Kulttuuriseura ry:n avustushakemus Sovintolan näyttelytilojen valvontakameroiden hankintaan 30/ /2015 Aluejohtokunta 29 Kesälahden Kulttuuriseura ry hakee avustusta Sovintolan näyttelytilojen valvontakameroiden hankintaan. Tulevana kesänä Sovintolan näyttelytiloissa (kulttuurikammari ja judosali) on kaksi näyttelyä: Kalevalakorun näyttely "Korun kolmas ulottuvuus" sekä Riitta Halttunen-Sommardahlin akvarellinäyttely. Lisäksi Kulttuuritilassa on monia muitakin näyttelyjä pitkin vuotta. Kalevalakorun ehto on, että näyttelytiloissa on kameravalvonta Kulttuuriseuran hakee aluejohtokunnalta avustusta kolmen kameran hankkimiseen ja asentamiseen 1420 euroa.tietokoneeksi riittää "tyhmä pääte", mikä saataneen kaupungilta. Kamerat jäävät paikoilleen näyttelyiden jälkeen tulevia tarpeita varten. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta ei myönnä Kesälahden kulttuuriseura ry:lle avustusta euroa Sovintolan näyttelytilojen valvontakameroiden hankintaan, vaan Sovintolan näyttelytilojen turvavalvonta tulee kaupungin oman valvontajärjestelmän piiriin. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hissu Teppana poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Varmon kylätoimikunnan jatkohakemus uimarannan alueen kunnostukseen 31/ /2014, 30/ /2015 Aluejohtokunta Varmon kylätoimikunnan päiväämässä hakemuksessa hae taan kohdeavustusta kylän yhteisen uimarannan kunnostukseen. Ha ke mus sisältää kunnostusta ja hankintoja, mm. laituri, park ki paikka, tulisija, pöytä ja penkit, halkokatos, venevalkama, pukukopit ja WC. Kunnostus tehdään talkootyönä, lukuun ottamatta kai vin ko netyön osuutta. Yhteensä avustusta haetaan euroa. Hakemusasiakirjat ovat esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija ja esittelijä: vt. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Myönnetään euron kohdeavustus vuonna 2014 toteutuneisiin kustannuksiin. Aluejohtokunta pyytää huomioimaan, että avustus maksetaan kuitteja vastaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti, ja korostaa, että avustus koskee vain vuotta Hyväksyttiin. Aluejohtokunta Varmon kylätoimikunta on toimittanut päivätyn jatkohakemuksen kylän uimarannan kunnostukseen. Hakemuksessa todetaan, että lisäavustus on tarpeen kylän yhteisen uimarannan kunnostuksen loppuun saattamiseksi. Kustannuksia on syntynyt hankinnoista: - maa-aines rantaan ja tiehen - puutavara ilmoitustauluihin, roskiskatokseen ja lasten hiekkalaatikkoon - paistoritilä grilliin - pelastusrengas - naulat, ruuvit ym. Yhteensä uutta avustusta haetaan euroa. Avustushakemus kohdistuu vuoteen 2015.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Valmistelija ja esittelijä: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Aluejohtokunta käy asiasta lähetekeskustelun, eikä myönnä haettua avustusta tässä vaiheessa, koska hakemus kohdistuu vuodelle Aluejohtokunta käsittelee asian vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa. Aluejohtokunta muistuttaa, että vuoden 2014 avustuksia koskevat kuitit tulee toimittaa aluejohtokunnalle mennessä, jotta vuoden 2014 avustukset voidaan maksaa. Hyväksyttiin. Aluejohtokunta Asiakirjat ovat esityslistan oheismateriaalina. Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , annetaan kokouksessa. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Aluejohtokunta 30 Varmon kylätoimikunta on toimittanut lisäselvityksen jatko ha ke muk seen kylän uimarannan kunnostuksen avus tus ha ke mukseen. Hakemuksessa todetaan, että lisäavustus on tarpeen kylän yhteisen ui ma ran nan kunnostuksen loppuun saattamiseksi. Kustannuksia on syntynyt hankinnoista: - maa-aines rantaan ja tiehen - puutavara ilmoitustauluihin, roskiskatokseen ja lasten hiek ka laatik koon - paistoritilä grilliin - pelastusrengas - naulat, ruuvit ym. Yhteensä uutta avustusta haetaan euroa. Avustushakemus koh dis tuu vuoteen Varmon kylätoimikunnan kohdeavustushakemus oheismateriaalina.

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Valmistelija: vs.talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs.talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Varmon kylätoimikunnalle kohdeavustusta euroa kylän yhteisen uimarannan kunnostuksen loppuun saatta mi sek si. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää Varmon kylätoimikunnalle euron kohdeavustuksen kylän yhteisen uimarannan kunnostuksen loppuun saattamiseksi.

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta MLL Kesälahden kohdeavustushakemus 30/ /2015 Aluejohtokunta 31 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kesälahden paikallisyhdistys ry. (MLL Kesälahti) hakee kohdeavustusta Sovintolassa sijaitseviin toimitiloihin ajalle yhteensä 1 639,80 euroa. Yhdistyksen toiminta on palkatonta vapaaehtoistyötä paikkakunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Toimijoiden tulonhankinta ei riitä vuokranmaksuun. MLL Kesälahden kohdeavustushakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs.talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs.talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kesälahden paikallisyhdistys ry:lle kohdeavustusta 1 639,80 euroa vuokranmaksuun. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kesälahden paikallisyhdistys ry:lle euron kohdeavustuksen (80%) vuokrakuluihin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Terhi Tervonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kiinteistö Oy Juhanantuvan kohdeavustushakemus 30/ /2015 Aluejohtokunta 32 Kiinteistö Oy Juhanan tupa hakee avustusta kiinteistön korjaustöihin euroa. Kiinteistö oy Juhanan tupa on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka omistaa Hummovaarassa kiinteistön, jota yhtiö on vuokrannut kah vila- ja ravintolatoimintoihin. Kiinteistö on yli 20 vuotta vanha, puurakenteinen ja tarvitsee jat kuvaa kunnostusta. Vuonna 2013 tekemäämme avustushakemukseen si säl ty nei tä korjaustöitä on vielä tekemättä. Päärakennuksen uunin kor jaus ja aittarakennuksen katon uusiminen ja rakennuksen nos tami nen ja kengittäminen. Lisäksi esiintymislavan uusimis- ja kor jaustyöt ovat vielä kesken sekä lavan luona olevan varastorakennuksen kat to pitää uusia koska se vuotaa. Juhanan tuvan pihapiirissä olevat ai ta ra ken nel mat ovat myös lahonneet ja ne pitää uusia. Keit tiö va rusteet vaativat myös korjaamista ja uusimista. Kiinteistöä vuokranneen Hummovaaran kyläyhdistys ry:n vuokrasopimus päättyi v:n 2014 lopussa ja kiinteistön kaikki kulut tulevat kiinteistöyhtiön hoidettavaksi, mm. talven suuret sähkökulut. Kiinteistö Oy Juhanan tupa on saanut kiinteistöön uuden vuok ra laisen tulevan kesän ajaksi. Aluejohtokunta on myöntänyt Kiinteistöosakeyhtiö Ju hanan tu pa Oy:lle euron kohdeavustuksen Juhanantuvan vält tä mät tö miin ja kiireellisimpiin kunnostustoimenpiteisiin (mm. ka ton korjaus). Aluejohtokunta on myös kehottanut Kiinteistö Oy Juhanantuvalle pit kä jän tei sem män käyttö- ja kehittämissuunnitelman laatimisesta, mah dol li ses ti yhteistyössä Juhanantuvan vuokralaisen kanssa. Kiinteistö Oy Juhanantupa on tehnyt selvityksen toiminnan ke hit tämi ses tä sekä kunnossapidosta. Kiinteistö Oy Juhanantuvan avustushakemus sekä selvitys toi minnan kehittämisestä ovat esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen,

21 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta myöntää Kiinteistö Oy Juhantuvalle avustusta euroa kiinteistön korjaustöihin. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

22 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Muut asiat Aluejohtokunta 33 Valmistelija ja esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Käsitellään mahdolliset muut asiat. Merkitään pöytäkirjaan, että Savonlinnan ja Kiteen alueiden aluejohtokuntien yhteistapaaminen on Kesälahdella klo 17 alkaen Ruokkeen Lomakylässä.

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 23.10.2013 klo 16:25-19:05 Paikka Kiteentie 25, Valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti 16:25-19:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot