KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aika klo 18:00-20:17 Paikka Kesälahti-talo, Aurinko-kabinetti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 18:00-20:17 puheenjohtaja Lipsanen Pentti 18:17-20:17 varapuheenjohtaja Kosonen Matti 18:00-20:17 jäsen Teppana Hissu 18:00-20:17 jäsen Tervonen Terhi 18:00-20:17 jäsen Tolvanen Paula 18:00-20:17 jäsen Valtonen Pekka 18:00-20:17 jäsen Hämäläinen Eija 18:00-20:17 vs. talous- ja hallintojohtaja MUU Lahtela Esa 18:00-20:17 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Asikainen Ari 18:00-20:17 kaupunginhallituksen edustaja Allekirjoitukset Petri Mikonsaari puheenjohtaja Eija Hämäläinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Matti Kosonen Paula Tolvanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Allekirjoitus Virka-asema: Annikki Väkeväinen keskusarkistonhoitaja

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 21 Kesälahden Kulttuuriseura ry:n avustusanomus vuokrakuluihin ja toimintamenoihin 22 Puruveden Laulu ry:n kohdeavustushakemus toimintaan 7 23 Totkunniemen-Marjoniemen kylätoimikunnan kohdeavustushakemus näkötornin korjauskustannuksiin 24 Kesälahti Cruising ry:n kohdeavustushakemus harrasteajoneuvotapahtumaan 25 Villalan kyläyhdistys ry:n kohdeavustushakemus telttakatoksen hankintaan SPR Kesälahden osaston kohdeavustushakemus vuokrakuluihin Karjalan Kalamiehet ry:n kohdeavustushakemus koululaisten kalakerhon tarvikkeisiin 28 Purujärven Maamiesseura ry:n kohdeavustushakemus toimintaan ja hankintoihin 29 Kesälahden Kulttuuriseura ry:n avustushakemus Sovintolan näyttelytilojen valvontakameroiden hankintaan 30 Varmon kylätoimikunnan jatkohakemus uimarannan alueen kunnostukseen MLL Kesälahden kohdeavustushakemus Kiinteistö Oy Juhanantuvan kohdeavustushakemus Muut asiat

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Aluejohtokunta 19 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Aluejohtokunta 20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Kosonen ja Hissu Teppana. Valittiin Matti Kosonen ja Paula Tolvanen.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kesälahden Kulttuuriseura ry:n avustusanomus vuokrakuluihin ja toimintamenoihin 30/ /2015 Aluejohtokunta 21 Kesälahden Kulttuuriseura hakee kohdeavustusta seuraavasti: Sovintolan kulttuuritilan vuokrat euroa vuodelle Kulttuuritilan vuokra on 192 euroa/kk (12 kk x 192 e = euroa). Kulttuuritilassa yhdistys järjestää tänä keväänä Pohjois-Karjalan valokuvaajien näyttelyn, kesänäyttelyinä Kalevala-korun 85-juhlavuoteen liittyvän näyttelyn ja kesälahtelaisen nuoren Emma Tuhkasen vaatesuunnittelun lopputyön näyttelyn. Syksyllä on luvassa kesälahtelaisten taiteenharrastajien oma näyttely. Kulttuuritilassa pidetään myös kirjallisuus- ja musiikkitapahtumia, kokouksia ja muita tilaisuuksia. Judosalin vuokra kesän näyttelyajalta euroa - Judosalissa on ajalla helsinkiläisen Riitta Halttunen-Sommardahlin akvarellinäyttely. Muita toimintaan liittyviä menoja 450 euroa - Muissa toimintamenoissa on mm. Sovintolan siivouskuluja, koristeluja, tilintarkastuskulut ja muistamisia. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, puh Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, puh Aluejohtokunta myöntää Kesälahden kulttuuriseuralle kohdeavustusta kulttuuritilan vuokriin euroa ja Judosalin vuokraa kesän näyttelyn ajalle euroa sekä toimintakuluihin 360 euroa. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää Kesälahden Kulttuuriseuralle euron kohdeavustuksen (80%) vuokrakuluihin. Lisäksi aluejohtokunta ohjeistaa Kesälahden kulttuuriseuraa tekemään kumppanisopimuksen judosalissa järjestettävän kesän näyttelyn osalta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hissu Teppana poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Puruveden Laulu ry:n kohdeavustushakemus toimintaan 30/ /2015 Aluejohtokunta 22 Puruveden Laulu ry. on hakenut kulttuuritoimen koh deavus tus ta Kiteen kaupungin vapaa-aikatoimelta, mutta koska ha kemus on luonteeltaan yleisavustushakemus, eikä koh de avus tus ha kemus, vapaa-aikatoimi on siirtänyt asian aluejohtokunnalle. Yhdistys harjoittelee kuoromuodossa musiikkia ja esiintyy eri kon serteis sa ja muissakin tilaisuuksissa. Toiminta on kaikille avointa. Puruveden Laulu ry. hakee toiminta-avustusta seuraavasti: Kauden avausruokailu 295 euroa Teatteriliput 192 euroa Lehti-ilmoitukset 300 euroa Muistamiset 70 euroa Johtajalle matkakorvauksia 200 euroa Teatterikahvit 48 euroa Yhteensä euroa. Avustushakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Puruveden Laulu ry:lle kohdeavustusta toimintakuluihin 500 euroa. Hyväksyttiin.

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Totkunniemen-Marjoniemen kylätoimikunnan kohdeavustushakemus näkötornin korjauskustannuksiin 210/ /2013, 31/ /2014, 30/ /2015 Aluejohtokunta Totkunniemen-Marjoniemen kylätoimikunta hakee kohdeavustusta ,00 näkötornin korjauskustannuksiin. Avustuksella korjattaisiin näkötornin rakenteita, jotka ovat lahonneet ja käyttöturvallisuus on vaarantunut. Avustuksen toteuttamisaika kohdistuu vuodelle Hakemus on esityslistan liitteenä. Valmistelija: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Esittelijä: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Koska toteuttamisaika kohdistuu vuodelle 2014, asia siirretään käsiteltäväksi vuoden 2014 määrärahojen yhteyteen. Hyväksyttiin. Aluejohtokunta Kohdeavustushakemuksen yhteiskustannus on e, josta materiaalit e ja työt e. Valmistelija ja esittelijä: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Aluejohtokunta hylkää hakemuksen tässä muodossa, koska pyläkässä 3 päätettyjen periaatteiden mukaan avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä täysimääräisinä ja etusijalle asetetaan hankkeet, joissa tehdään itse myös talkootyötä. Tornin kohdeyleisöä ei voida pitää kovin suurena, joten haettu summa on siihen nähden liian suuri. Kylätoimikunta voi tehdä uuden hakemuksen, jossa edellä mainitut seikat on otettu huomioon. Aluejohtokunta tutustuu tarvittaessa kohteeseen mielellään. Hyväksyttiin.

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta 23 Totkunniemi - Marjoniemi ry. on toimittanut päivätyn kohde avus tus ha ke muk sen, jossa haetaan avustusta Hovinmäen nä kötor nin korjaukseen, tieyhteyden kunnostukseen ja parantamiseen se kä näkymän avartamiseen ja lähialueen siistimiseen. Keskeisen Hovinmäen paikan nä kö tor nin korjauksen rakenteisiin käy tet täi siin painekyllästettyä puu ta va raa, jolloin käyttöikä kasvaa ja tur val li suus voidaan varmistaa pi dem mäk si aikaa. Tornin rakenteista jou du taan uusimaan kaikki muu, paitsi neljä lehtikuusista pys ty tolppaa. Kunnostuksen yhteydessä on tarkoitus parantaa myös kulkuyhteyttä tor nil le sekä avartaa näkymää ja siistiä lähialuetta. Hyvä kulkuyhteys nä kö tor nin mäelle on tärkeä, sillä mäkeä käytetään myös erilaiseen vir kis tys toi min taan. Tornista voi havainnoida alla avautuvan ky lä maise man ja kaukomaiseman Pyhäjärvelle. Lintuharrastajat käyttävät tor nia erityisesti kevät- ja syysmuuttojen aikaan. Tulevaisuudessa torni on tavoitteena saada osaksi suurempaa ko ko nai suut ta kokea kylämaisema ja mahdollisuuksia liikkua luonnos sa. Ajatuksena on perustaa ulkoilureitistö kylän alueelle, jonka yh te nä kohteena on torni. Korjaus- ja kunnostustyöt haetaan toteutettavaksi Lea der-hank keena. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin euroa. Suun nitel mas sa rahoitusosuudet olisivat: Keski-Karjalan Jetina 50 %, aluejoh to kun ta 25 % ja kyläyhdistys 25 %. Kyläyhdistyksen osuudesta kor kein taan 75 % on talkootyötä. Tornin kunnostus on pääasiassa tar koi tus toteuttaa ulkopuolisella urakoitsijalla työn vaativuudesta ja tur val li suus nä kö koh dis ta johtuen. Ulkopuolisen työn kustannus on ar vioi tu olevan euroa. Äskettäin perustetun kyläyhdistyksen rajallisista rahavaroista johtuen alue joh to kun nal ta toivotaan täysimääräistä osallistumista. Tot kunnie mi - Marjoniemi ry. on perustettu lokakuussa Aluejohtokunnalta haettu avustuksen määrä on euroa. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen,

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta myöntää Totkunniemi - Marjoniemi ry:lle koh de avustus ta euroa. Esittelijä täydensi ehdotustaa siten, että aluejohtokunta myöntää Totkunniemi - Marjoniemi ry:lle kohdeavustusta näkötornin korjauskustannuksista 25 %, enintään kuitenkin euroa. Aluejohtokunta hyväksyin muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kesälahti Cruising ry:n kohdeavustushakemus harrasteajoneuvotapahtumaan 30/ /2015 Aluejohtokunta 24 Kesälahti Cruising ry:n päiväämän kohdeavustushakemuksen aihe on maksuton, retrohenkinen harrasteajoneuvotapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille ajoneuvoille. Jokainen voi tuoda oman kulkuvälineensä näytille. Paras palkitaan. Tapahtuma järjestetään Kustannuksia aiheutuu bändeistä euroa ja mainoksista euroa, yhteensä euroa. Avustusta haetaan euroa. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, puh , Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, puh , Aluejohtokunta myöntää Kesälahti Cruising ry:lle kohdeavustusta euroa harrasteajoneuvotapahtuman kustannuksiin. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää Kesälahti Cruising ry:lle euron kohdeavustuksen harrasteajoneuvotapahtuman kustannuksiin.

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Villalan kyläyhdistys ry:n kohdeavustushakemus telttakatoksen hankintaan 30/ /2015 Aluejohtokunta 25 Villalan kyläyhdistys ry:n päivätyssä kohdeavustuksessa haetaan avustusta telttakatoksen kustannuksiin. Telttakatoksen hinta on 868 euroa. Telttakatos toimii kyläyhdistyksen tapahtumissa niin sateen- kuin auringonsuojana. Tarvittaessa kyläläiset voivat lainata telttakatosta omiin tarpeisiin. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Villalan kyläyhdistys ry:lle 868 euroa telttakatoksen kustannuksiin. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää Villalan kyläyhdistys ry:lle 700 euron kohdeavustuksen telttakatoksen kustannuksiin.

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta SPR Kesälahden osaston kohdeavustushakemus vuokrakuluihin 30/ /2015 Aluejohtokunta 26 SPR Kesälahden osaston päiväämässä hakemuksessa haetaan aluejohtokunnan avustusta Sovintolan huonetilan vuokraan yhteensä euroa. Hakemuksessa mainitaan, että osasto joutuu lopettamaan toimintansa, mikäli joutuu vuokran maksamaan. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää SPR Kesälahden osastolle kohdeavustusta euroa toimitilavuokriin. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää SPR Kesälahden osastolle 800 euron kohdeavustuksen (80%) vuokrakuluihin.

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Karjalan Kalamiehet ry:n kohdeavustushakemus koululaisten kalakerhon tarvikkeisiin 30/ /2015 Aluejohtokunta 27 Karjalan Kalamiehet ry. hakee kohdeavustusta koululaisten kalakerhon tarvikekuluihin 200 euroa. Kalamiehet pitää ajalla koululaisille kalastuskerhoa, jossa opetetaan kerholaisille kalastusta ja välineiden käyttöä. Kerholaiset ovat tehneet itselleen katiskat, joihin tarvikkeet maksoivat 337,92 euroa. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Karjalan Kalamiehet ry:lle 200 euron kohdeavustuksen hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Hyväksyttiin.

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Purujärven Maamiesseura ry:n kohdeavustushakemus toimintaan ja hankintoihin 30/ /2015 Aluejohtokunta 28 Purujärven Maamiesseura ry hakee kohdeavustusta tarvikekuluihin na rik ka huo neen talkootyönä tehtyyn panelointiin sekä sähkötöihin yh teen sä 648,59 euroa. Maamiesseuran talolle on hankittu käytetty pia no johon haetaan avustusta 485 euroa sekä lisäksi säh kö las kuihin euroa. Kohdeavustusta haetaan yhteensä 2 133,59 euroa. Hakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Purujärven Maamiesseura ry:lle euroa kohdeavustusta hakemuksessa mainittuihin tarkoituksiin. Hyväksyttiin.

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kesälahden Kulttuuriseura ry:n avustushakemus Sovintolan näyttelytilojen valvontakameroiden hankintaan 30/ /2015 Aluejohtokunta 29 Kesälahden Kulttuuriseura ry hakee avustusta Sovintolan näyttelytilojen valvontakameroiden hankintaan. Tulevana kesänä Sovintolan näyttelytiloissa (kulttuurikammari ja judosali) on kaksi näyttelyä: Kalevalakorun näyttely "Korun kolmas ulottuvuus" sekä Riitta Halttunen-Sommardahlin akvarellinäyttely. Lisäksi Kulttuuritilassa on monia muitakin näyttelyjä pitkin vuotta. Kalevalakorun ehto on, että näyttelytiloissa on kameravalvonta Kulttuuriseuran hakee aluejohtokunnalta avustusta kolmen kameran hankkimiseen ja asentamiseen 1420 euroa.tietokoneeksi riittää "tyhmä pääte", mikä saataneen kaupungilta. Kamerat jäävät paikoilleen näyttelyiden jälkeen tulevia tarpeita varten. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta ei myönnä Kesälahden kulttuuriseura ry:lle avustusta euroa Sovintolan näyttelytilojen valvontakameroiden hankintaan, vaan Sovintolan näyttelytilojen turvavalvonta tulee kaupungin oman valvontajärjestelmän piiriin. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hissu Teppana poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Varmon kylätoimikunnan jatkohakemus uimarannan alueen kunnostukseen 31/ /2014, 30/ /2015 Aluejohtokunta Varmon kylätoimikunnan päiväämässä hakemuksessa hae taan kohdeavustusta kylän yhteisen uimarannan kunnostukseen. Ha ke mus sisältää kunnostusta ja hankintoja, mm. laituri, park ki paikka, tulisija, pöytä ja penkit, halkokatos, venevalkama, pukukopit ja WC. Kunnostus tehdään talkootyönä, lukuun ottamatta kai vin ko netyön osuutta. Yhteensä avustusta haetaan euroa. Hakemusasiakirjat ovat esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija ja esittelijä: vt. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Myönnetään euron kohdeavustus vuonna 2014 toteutuneisiin kustannuksiin. Aluejohtokunta pyytää huomioimaan, että avustus maksetaan kuitteja vastaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti, ja korostaa, että avustus koskee vain vuotta Hyväksyttiin. Aluejohtokunta Varmon kylätoimikunta on toimittanut päivätyn jatkohakemuksen kylän uimarannan kunnostukseen. Hakemuksessa todetaan, että lisäavustus on tarpeen kylän yhteisen uimarannan kunnostuksen loppuun saattamiseksi. Kustannuksia on syntynyt hankinnoista: - maa-aines rantaan ja tiehen - puutavara ilmoitustauluihin, roskiskatokseen ja lasten hiekkalaatikkoon - paistoritilä grilliin - pelastusrengas - naulat, ruuvit ym. Yhteensä uutta avustusta haetaan euroa. Avustushakemus kohdistuu vuoteen 2015.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Valmistelija ja esittelijä: vs. hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , Aluejohtokunta käy asiasta lähetekeskustelun, eikä myönnä haettua avustusta tässä vaiheessa, koska hakemus kohdistuu vuodelle Aluejohtokunta käsittelee asian vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa. Aluejohtokunta muistuttaa, että vuoden 2014 avustuksia koskevat kuitit tulee toimittaa aluejohtokunnalle mennessä, jotta vuoden 2014 avustukset voidaan maksaa. Hyväksyttiin. Aluejohtokunta Asiakirjat ovat esityslistan oheismateriaalina. Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Jari Tuononen, puh , annetaan kokouksessa. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Aluejohtokunta 30 Varmon kylätoimikunta on toimittanut lisäselvityksen jatko ha ke muk seen kylän uimarannan kunnostuksen avus tus ha ke mukseen. Hakemuksessa todetaan, että lisäavustus on tarpeen kylän yhteisen ui ma ran nan kunnostuksen loppuun saattamiseksi. Kustannuksia on syntynyt hankinnoista: - maa-aines rantaan ja tiehen - puutavara ilmoitustauluihin, roskiskatokseen ja lasten hiek ka laatik koon - paistoritilä grilliin - pelastusrengas - naulat, ruuvit ym. Yhteensä uutta avustusta haetaan euroa. Avustushakemus koh dis tuu vuoteen Varmon kylätoimikunnan kohdeavustushakemus oheismateriaalina.

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Aluejohtokunta Valmistelija: vs.talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs.talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Varmon kylätoimikunnalle kohdeavustusta euroa kylän yhteisen uimarannan kunnostuksen loppuun saatta mi sek si. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää Varmon kylätoimikunnalle euron kohdeavustuksen kylän yhteisen uimarannan kunnostuksen loppuun saattamiseksi.

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta MLL Kesälahden kohdeavustushakemus 30/ /2015 Aluejohtokunta 31 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kesälahden paikallisyhdistys ry. (MLL Kesälahti) hakee kohdeavustusta Sovintolassa sijaitseviin toimitiloihin ajalle yhteensä 1 639,80 euroa. Yhdistyksen toiminta on palkatonta vapaaehtoistyötä paikkakunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Toimijoiden tulonhankinta ei riitä vuokranmaksuun. MLL Kesälahden kohdeavustushakemus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs.talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs.talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Aluejohtokunta myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kesälahden paikallisyhdistys ry:lle kohdeavustusta 1 639,80 euroa vuokranmaksuun. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kesälahden paikallisyhdistys ry:lle euron kohdeavustuksen (80%) vuokrakuluihin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Terhi Tervonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Kiinteistö Oy Juhanantuvan kohdeavustushakemus 30/ /2015 Aluejohtokunta 32 Kiinteistö Oy Juhanan tupa hakee avustusta kiinteistön korjaustöihin euroa. Kiinteistö oy Juhanan tupa on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka omistaa Hummovaarassa kiinteistön, jota yhtiö on vuokrannut kah vila- ja ravintolatoimintoihin. Kiinteistö on yli 20 vuotta vanha, puurakenteinen ja tarvitsee jat kuvaa kunnostusta. Vuonna 2013 tekemäämme avustushakemukseen si säl ty nei tä korjaustöitä on vielä tekemättä. Päärakennuksen uunin kor jaus ja aittarakennuksen katon uusiminen ja rakennuksen nos tami nen ja kengittäminen. Lisäksi esiintymislavan uusimis- ja kor jaustyöt ovat vielä kesken sekä lavan luona olevan varastorakennuksen kat to pitää uusia koska se vuotaa. Juhanan tuvan pihapiirissä olevat ai ta ra ken nel mat ovat myös lahonneet ja ne pitää uusia. Keit tiö va rusteet vaativat myös korjaamista ja uusimista. Kiinteistöä vuokranneen Hummovaaran kyläyhdistys ry:n vuokrasopimus päättyi v:n 2014 lopussa ja kiinteistön kaikki kulut tulevat kiinteistöyhtiön hoidettavaksi, mm. talven suuret sähkökulut. Kiinteistö Oy Juhanan tupa on saanut kiinteistöön uuden vuok ra laisen tulevan kesän ajaksi. Aluejohtokunta on myöntänyt Kiinteistöosakeyhtiö Ju hanan tu pa Oy:lle euron kohdeavustuksen Juhanantuvan vält tä mät tö miin ja kiireellisimpiin kunnostustoimenpiteisiin (mm. ka ton korjaus). Aluejohtokunta on myös kehottanut Kiinteistö Oy Juhanantuvalle pit kä jän tei sem män käyttö- ja kehittämissuunnitelman laatimisesta, mah dol li ses ti yhteistyössä Juhanantuvan vuokralaisen kanssa. Kiinteistö Oy Juhanantupa on tehnyt selvityksen toiminnan ke hit tämi ses tä sekä kunnossapidosta. Kiinteistö Oy Juhanantuvan avustushakemus sekä selvitys toi minnan kehittämisestä ovat esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen,

21 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aluejohtokunta Aluejohtokunta myöntää Kiinteistö Oy Juhantuvalle avustusta euroa kiinteistön korjaustöihin. Aluejohtokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

22 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Muut asiat Aluejohtokunta 33 Valmistelija ja esittelijä: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, Käsitellään mahdolliset muut asiat. Merkitään pöytäkirjaan, että Savonlinnan ja Kiteen alueiden aluejohtokuntien yhteistapaaminen on Kesälahdella klo 17 alkaen Ruokkeen Lomakylässä.

KITEEN KAUPUNKI Esityslista 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Esityslista 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Esityslista 7/2016 1 Aika 15.12.2016 klo 17:00 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Mikonsaari Petri puheenjohtaja Lipsanen Pentti varapuheenjohtaja Kosonen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Aluejohtokunta Aika 08.11.2016 klo 16:05-17:30 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 16:05-17:30 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 Aluejohtokunta Aika 18.11.2015 klo 19:05-19:15 Paikka Tasapään kylätalo Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 19:05-19:15 puheenjohtaja Lipsanen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1 Aluejohtokunta Aika 26.03.2014 klo 18:00-19:15 Paikka Kesälahti-talo, Aurinkokabinetti, Pyhäjärventie 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (11) Suodenniemen palvelupisteen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (11) Suodenniemen palvelupisteen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (11) Suodenniemitoimikunta Aika 23.03.2010 klo 19:00-21:00 Paikka Suodenniemen palvelupisteen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.03.2016 klo 17:28-19:04 Paikka Kesälahti-talo, Aurinkokabinetti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 17:28-19:04 puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 06.03.2017 klo 16:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pykäläinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2015 1 Aluejohtokunta Aika 24.06.2015 klo 18:00-20:25 Paikka Ravintola Pivanka, Kesälahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 18:00-20:25 puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Aluejohtokunta Aika 15.02.2017 klo 16:16-17:49 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 16:16-17:49 puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta Kitee Aika 26.02.2013 klo 13:30-17:50 Paikka Kiteen kaupungintalo, Hellin kammari Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Karppanen Jouko

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

40 Kohdeavustus, Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry, suomenniemeläinen -julkaisu

40 Kohdeavustus, Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry, suomenniemeläinen -julkaisu Mikkeli Kokouskutsu 1 (13) Aika 11.08.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastus 39 Kohdeavustus, Kauriansalmen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.04.2016 klo 17:00-20:17 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 17:00-20:17

Lisätiedot

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013 AIKA 10.06.2013 klo 15:00-15:30 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 15 Kehittämistoimikunta 30.11.2016 AIKA 30.11.2016 klo 18:00-19:05 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Anttolan aluejohtokunta 27.01.2015 Kokoustiedot Aika 27.01.2015 tiistai klo 18.00-19.09 Paikka Anttola-talo Saapuvilla olleet jäsenet Harmoinen Jorma, esittelijä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kylien kehittämisavustusten myöntäminen vuonna 2014

Kylien kehittämisavustusten myöntäminen vuonna 2014 Kehittämistoimikunta 4 26.02.2014 Kehittämistoimikunta 8 16.04.2014 Kehittämistoimikunta 26 02.12.2014 Kylien kehittämisavustusten myöntäminen vuonna 2014 96/P16.99/2010 Kehtmk 26.02.2014 4 Ta lous ar

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Aluejohtokunta Aika 03.05.2016 klo 16:04-18:25 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 16:04-18:25 puheenjohtaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 07.10.2014 tiistai klo 18.00-19.30 Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Nuorisolautakunta. Aika 14.06.2016 klo 17:00-17:58. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 206.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Nuorisolautakunta. Aika 14.06.2016 klo 17:00-17:58. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 206. Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Nuorisolautakunta Aika 14.06.2016 klo 17:00-17:58 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 206 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Nuorisolautakunnan avustusmäärärahan käyttö 2016 3 14 Nuorisolautakunnan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 20.06.2016 klo 17:30-18:22 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 18.11.2014 tiistai klo 18.00-19.40 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31 Lisätietoja Kokouksen alussa yhtenäiskoulun rehtori Susanna Savander

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Aluejohtokunta Aika 27.11.2014 klo 18:08-20:55 Paikka Kesälahti-talo, Aurinko-kabinetti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 18:08-20:55 puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 13 Tarkastuslautakunta 2013-2016 01.03.2017 AIKA 01.03.2017 klo 09:00-11:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot