Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Aika klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Vesitornin saneeraus Venepaikkojen hinnat Luvattomat veneet kunnan alueella Vatasenranta ja Sudenautio -nimisten teiden parantaminen Talousarvioehdotus vuodelle 2015/Tekninen toimi Mopon paikka liikenteessä Esitys nopeusrajoituksen asettamisesta Läherannantielle 20 km/h ja Läherannantien muuttamisesta pihakaduksi 47 Valtuustoaloite : Vesa Kokkonen ja SDP:n valtuustoryhmä / INVA-paikkojen merkintä Ruokolahden torin ympäristön parkkiruutuihin 48 Valtuustoaloite : Vesa Kokkonen ja SDP:n valtuustoryhmä / VT6, tieosuus välillä Oritlampi - Särkilahdentien risteys 49 Viranhaltijapäätökset Keskustelu, tiedotus- ja tiedoksi saatettavat asiat Taajamien talvikunnossapito Vaittilan venelaiturin taloudellinen loppuselvitys

2 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Osallistujat Läsnä Usvasuo Tea puheenjohtaja Kokkonen Vesa varapuheenjohtaja Kyyrö Heidi jäsen Paavilainen Seppo jäsen Sikiö Erkki jäsen Tella Juha jäsen Poissa Narinen Anu jäsen Ijäs Esko kh:n edustaja Rasimus Keijo kiinteistö- ja kunnossapitoinsinööri Muu Villanen Arja tekninen johtaja, esittelijä Leppänen Jari vs. kiinteistö- ja kunnossapitoinsinööri Syrjänen Olli maanrakennusmestari Hallikainen Kirsi palvelusihteeri Allekirjoitukset Tea Usvasuo puheenjohtaja Kirsi Hallikainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Ruokolahti Vesa Kokkonen pöytäkirjantarkastaja Juha Tella pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä KuntaL:n 63 :n ja teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa klo Kirsi Hallikainen palvelusihteeri

3 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vs. kiinteistö- ja kunnossapitoinsinööri Jari Leppänen esittäytyi tekniselle lautakunnalle.

4 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta 39 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi lautakunnan jäsentä. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Kokkosen ja Juha Tellan. Hyväksyttiin.

5 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vesitornin saneeraus 123/ / Valmistelija Arja Villanen Puh Tekninen lautakunta on hyväksynyt Ruokolahden vesitornin kuntoarvion ja varannut vesitornin saneerauksen suunnitteluun määrä ra hat vuoden 2014 talousarvioon. Vesitornin keskeisimmät korjauskohteet ovat ylävesisäiliön vesitilan pinnoit ta mi nen ja tihkukohtien paikkaukset, katon uusiminen ja turvallisen kulku yh tey den järjestäminen säiliöön, lämpöeristys sekä ulkoverhous. Tekniselle lautakunnalle esitellään vesitornin rakennesuunnitelmat. 40 Tekninen lautakunta hyväksyy vesitornin rakennesuunnitelmat ja päättää ul ko ver houk sen värityksen sekä peltilaadun. Hyväksyttiin vesitornin rakennesuunnitelmat ja säiliön ulkoverhouksen väriksi päätettiin vihreä. Ruokolahden vesitornin tarkennetut rakennesuunnitelmat ja kus tan nus arvio ovat valmistuneet ja ne esitellään tekniselle lautakunnalle. Tekninen lautakunta hyväksyy vesitornin tarkennetut rakennesuunnitelmat se kä kustannusarvion. Hyväksyttiin.

6 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Venepaikkojen hinnat 162/ / Valmistelija Mika Palovaara Puh Ruokolahden kunnan venepaikkojen hinnat on määritelty edellisen kerran vuon na Tämän jälkeen on rakennettu uusia venepaikkoja ja ve nepaik ko jen kysyntätilanne on muuttunut. Suurin kysyntä on Pappilanlahden ja Kuuselan venepaikoilla sekä leveämpien venepaikkojen kysyntä on kasvus sa. Veneilijöiltä saadun palautteen mukaan osalla vuokratuista pai koista ei todellisuudessa ole veneitä näkynyt lainkaan. Vaittilan satamaan on valmistunut uusi 22 -paikkainen venelaituri ja lisäksi aal lon mur ta jaan on rakennettu neljä poijukiinnityspaikkaa. Vaittilan vanha lai tu ri poistuu käytöstä vuoden 2014 jälkeen ja laiturin ve ne paik ka so pi mukset irtisanotaan. Henkilöille, joilla on voimassa oleva sopimus Vaittilan vanhan laiturin venepaikasta, varataan mahdollisuus tehdä sopimus uuden laitu rin venepaikasta mennessä. Lautakunta päättää, että Ruokolahden kunnan venepaikkojen hintoja tarkis te taan alkaen seuraavasti: Hinta /vuosi, alv 0 Hinta /vuosi, sis alv 24 % Paikkakuntalaiset Muut Paikkakuntalaiset Muut Kuusela Aallonmurtajan poijupaikka 125,00 165,00 155,00 204,60 Laiturin aisapaikka 90,00 125,00 111,60 155,00 Pappilanlahti Laiturin aisapaikka, leveä 115,00 155,00 142,60 192,20 Laiturin aisapaikka, kapea 90,00 125,00 111,60 155,00 Vaittila Aallonmurtajan poijupaikka 125,00 165,00 155,00 204,60 Laiturin aisapaikka, leveä 115,00 155,00 142,60 192,20 Laiturin aisapaikka, kapea 90,00 125,00 111,60 155,00 Telapaikka 25,00 45,00 31,00 55,80 Muut LV -alueet Telapaikka 25,00 45,00 31,00 55,80 Paikkakuntalaisella tarkoitetaan Ruokolahdella kirjoilla olevia. Hyväksyttiin.

7 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Luvattomat veneet kunnan alueella 164/ / Valmistelija Mika Palovaara Puh Ruokolahden kunnalla on vuokrattavia venepaikkoja Keskustaajaman alueel la. Veneitä on kunnan omistamilla mailla myös luvattomasti. Kun ta laisten yhdenvertaisuuden sekä yleisten alueiden käytettävyyden ja siisteyden kan nal ta nämä luvattomat veneet olisi siirrettävä pois. Kunta asettaa luvattomiin veneisiin siirtokehotuslapun ja veneen omis ta jalle määräajan veneen siirtämiseksi pois. Mikäli venettä ei ole määräajan ku lues sa siirretty, kunta voi siirrättää veneen varastointialueelleen. Siir rosta aiheutuneista kuluista vastaa veneen omistaja. Jätelain mukaisesti tulkit ta vat veneet voidaan viedä kaatopaikalle. Hyväksyttiin.

8 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Vatasenranta ja Sudenautio -nimisten teiden parantaminen 165/ / Valmistelija Arja Villanen Puh Kunta on kaavoittanut ja luovuttanut Sudenaution omarantaiset pysyvän asu mi sen tontit asukkaille ja samalla kunta sitoutui kunnostamaan alueen tiet liikennemääriä vastaavaan kuntoon. Insinööritoimisto Geosaimaa Oy on laatinut parannussuunnitelmat Vatasenranta -nimisen tien paaluväleille ja Sudenautio -nimisen tien paaluväleille Kohteen pe rus paran nuk sen kustannusarvio on ja tämä määräraha on varattu vuo den 2014 talousarvioon. Tiekunta on hakenut valtionavustusta kaksi ker taa ja saanut kielteisen avustuspäätöksen. Tien pe rus pa ran nus toi menpi teet toteutetaan vuoden 2014 aikana. Vatasenranta ja Sudenautio teiden perusparannussuunnitelmat esitellään ko kouk ses sa. Tekninen lautakunta hyväksyy Vatasenranta ja Sudenautio teiden pe ruspa ran nus suun ni tel mat. Hyväksyttiin.

9 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Talousarvioehdotus vuodelle 2015/Tekninen toimi 132/ / Valmistelija Arja Villanen Puh Tekninen toimisto on valmistellut talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 käyt tö ta lou den osalta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukai ses ti. Kunnan talouden tavoitteet on kirjattu taloussuunnitelmassa seu raa vas ti: 1. Käyttötalouden menokehys sopeutetaan tuloihin ja palvelutarpeeseen. 2. Ylläpidettävät ja kehitettävät palvelut on selvästi priorisoitu. 3. Käyttötalouden tasapainotus / sopeutus tehdään vuosien ai ka na. 4. Tasapainotuksen / sopeutuksen toimenpiteet käynnistyvät vuoden 2013 alusta. 5. Välttämättömät korvausinvestoinnit toteutetaan. 6. Muilla kuin korvausinvestoinneilla on oltava osoitettavissa oleva po si tiivi nen tulosvaikutus. 7. Kunnan henkilöstökustannukset eivät kasva. Vuoden 2015 palkkamäärärahavaraus lasketaan lisäämällä 1,5 %:n ko rotus ja lomaraha 6 % elokuun 2014 palkoista laskettuna. Teknisen toimen talousarviossa huomioon otettavia muutoksia vuoteen 2014 verrattuna ovat mm.: - Liikuntapaikkojen hoidon ja henkilöstön siirto osaksi teknisen toimen toi min taa. - Asuntotoimen kiinteistöjen tekninen isännöinti siirtynee teknisen toimen vastuulle vuoden 2015 aikana. - Kiinteistöjen osalta kuluja aiheuttavat ennakoimattomina ilmenneet sisä il mas to puut teet ja niiden selvittäminen ja korjaussuunnittelu. Toisaal ta kustannuksia jää syntymättä tilojen myynnin kautta. - EKSOTE:n toimintoja on organisoitu ja toimistotiloja ei ole ta lous ar viovuon na käytössä Ruokolahdella. - Teknisen toimen henkilöstöä eläköityy vuoden 2015 aikana, joka edellyt tää toimintojen organisointia. - Maakaasulaitoksen ja kaukolämpölaitoksen mahdollinen yh tiöit tä minen tulee vaikuttamaan hallintokunnan tuloihin, menoihin sekä hen kilö kun taan. - Maakaasun osalta vuoden 2013 alussa voimaantulleen lain (612/2012) mukaan maakaasun valmistevero nousee vuoden 2014 tasol ta 11,464 eur/mwh vuoden 2015 alussa 2,2 eur/mwh eli tasolle 13,664 eur/mwh. Lisäksi kehysriihipäätöksen mukainen "val mis te veron lisäkorotus" tulee olemaan tasoa 1,8 eur/mwh. Ennustettu maakaa sun valmisteverotaso vuodelle 2015 on siis 15,44 eur/mwh. - Sähkön osalta on arvioitu 5 %:n korotus hintoihin. Investointien osalta ovat merkittävimmät hankkeet vesitornin saneeraus ja Met so la I alueen kunnallistekniikan saneerauksen toinen osa. Vält tä mät tö-

10 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta miä suunnittelukohteita ovat koulukeskuksen saneerauksen suunnittelu, Laut ta po lun pumppaamon saneeraus ja vedenottamon kolmannen kaivon suun nit te lu. Lautakunnalle esitellään talousarvioehdotus vuodelle Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen osaltaan ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

11 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Mopon paikka liikenteessä 163/ / Valmistelija Arja Villanen Puh ELY-keskuksissa on tehty maanteiden moporeittiselvitys viime keväänä Lii ken ne vi ras ton "Mopon paikka liikenneympäristössä (2013)" ohjeen perus teel la. Ohjeen mukaisesti mopot tulisi siirtää ajoradalle myös no peus rajoi tuk sel la 80 km/h, mikäli liikennemäärä KVL on alle 6000 ajon./vrk ja pien nar leveä, yli 0,75 metriä. Kt 62 Ruokolahti - Imatra välille esitetään mopot siirrettäviksi pois kevyen lii ken teen väylältä. ELY perustelee siirtoa sillä, että liikennemäärä jää hieman alle 6000 ajon./vrk, piennar on poikkeuksellisen leveä, eikä raskaan lii ken teen prosenttiosuus ole merkittävän suuri. Yksi vaihtoehto on antaa mo po jen olla jatkossakin nykytilanteen mukaisesti kevyen liikenteen väy lällä, mutta se edellyttää perusteluja, koska mopoliikenteen säilyttäminen kevyen liikenteen väylällä on ristiriidassa ohjeen kanssa. ELY:ssä käynnistyy moporeittien toteutussuunnitelma lokakuun alussa, mis sä yhteydessä reittejä on vielä mahdollista katsoa uudemman kerran, mi kä li siihen on tarvetta. Muutosehdotukset moporeittien to teu tus suun ni telmaan tulee esittää mennessä perusteluineen. Tekniselle lautakunnalle jaetaan Mopon paikka -suunnitelmakartta. Tekninen lautakunta esittää, että mopot voisivat jatkossakin käyttää kevyen liikenteen väylää välillä Ruokolahti - Imatra. Kt 62 kyseisellä tie osuudel la on osalla nopeusrajoitus 80 km/h ja puunkuljetusrekkojen kuljetuksia ta pah tuu runsaasti juuri koululaisten liikkumisaikaan. Kt 62 on nimetty erityis kul je tus ten reitiksi, joten kuljetuskalusto tulee suurenemaan reitillä. Kysei sel lä tieosuudella ei sijaitse vanhusten hoitolaitoksia eikä ala-asteen kou lua, joista aiheutuisi turvallisuuden takia erityistä painetta siirtää mopot ajo ra dal le. Hyväksyttiin.

12 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Esitys nopeusrajoituksen asettamisesta Läherannantielle 20 km/h ja Läherannantien muuttamisesta pihakaduksi 166/ / Valmistelija Arja Villanen Puh Käringin alueelta Timo Väisänen on lähettänyt seuraavan sisältöisen tiedus te lun tekniselle osastolle: "Ruokolahdella Läherannantiellä, Pulterikujalla ja Ranta-ahonkujalla asuu usei ta lapsiperheitä, kuten myös Hannahonniemen alueella. Alueen vierestä kulkee Käringintie, jolla on 40km/h nopeusrajoitus tässä koh taa. Määritelty rajoitus on liian suuri Käringintieltä alkaville ko. asun toalu eel le johtaville teille alueen runsaasta lapsimäärästä johtuen; leik ki-ikäisiä ja alakoululaisia asuu alueella kymmeniä. Pelkästään Läherannantien varrella (Pulterikuja ja Ranta-ahonkuja ml.) toimii yli kymmenen leikki-ikäistä lasta. Esimerkiksi maastonmuodon vuoksi tal vel la pulkkailijoita riittää, jotka laskevat mm. Pulterikujan päähän rin teestä mäkeä. Tiedustelen mahdollisuutta parantaa liikenneturvallisuutta Läherannantiellä ra joit ta mal la nopeus esim. 20 km/h ja asettamalla lapsista varoittavakyltti lii ken ne merk kiin tai muuttamalla Läherannantie ns. pihakaduksi - ke vyen liiken teen väylään päättyvä tie Ranta-ahonkujan päähän kun on." Ruokolahden kunnan ylläpitämää katuverkostoa on noin 50 km ja suuri osa kaduista on pussikatuja. Tekninen lautakunta on poistanut ka tu ver kolta alle 40 km/h olevat nopeusrajoitukset. Lähtökohtana asuinalueilla on, että katu- ja liikennealueet ovat liikkumista var ten. Lapsia tulee ohjata ja opastaa leikkimään katualueiden ul ko puo lella. Tekninen lautakunta käy keskustelua Käringin alueen katujen alue no peusra joi tus ta alhaisemmasta nopeusrajoituksesta. Tekninen lautakunta kävi keskustelua asiasta ja päätti säilyttää ennallaan nopeusrajoituksen 40 km/h.

13 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Valtuustoaloite : Vesa Kokkonen ja SDP:n valtuustoryhmä / INVA-paikkojen merkintä Ruokolahden torin ympäristön parkkiruutuihin 30/ / Valmistelija Arja Villanen Puh Valtuutettu Vesa Kokkonen ja SDP:n valtuustoryhmä ovat jättäneet kunnanvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: "Käyttäjäpalautteen vuoksi Ruokolahden sosialidemokraattien val tuus toryh mä nä esitämme, että kunnan tekninen toimi vaikka van hus pal ve lu neuvos ton kanssa yhdessä, suunnittelee liikuntarajoitteisille ihmisille merkityt, IN VA-tun nuk sil la olevat parkkiruudut torin laitaan merkityille autopaikoille. Lii kun ta ra joit tei sil le merkityillä paikoilla me Ruokolahden sosialidemokraatit ha luam me varmistaa kuntalaisten tasapuolisen kohtelun." Aloitteen mukaiset parkkiruudut merkitään asfalttimaalauksella seuraavalla tie mer kin tö jen maalauskierroksella sekä lisätään inva -paikan opas tusmerkki nro 683. Hyväksyttiin.

14 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Valtuustoaloite : Vesa Kokkonen ja SDP:n valtuustoryhmä / VT6, tieosuus välillä Oritlampi - Särkilahdentien risteys 30/ / Valmistelija Arja Villanen Puh Valtuutettu Vesa Kokkonen ja SDP:n valtuustoryhmä ovat jättäneet kun nan val tuus ton kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: "Kyseisellä tien osuudella on tapahtunut paljon peltikolareita viimevuosien ai ka na, myös ihmishenki on menetetty. Erityisesti Lohelan kohdalla on pelti ry tis syt muutaman kerran kesässä. Ruokolahden kunta on kaavoituksessa suun ni tel lut ko. tieosuuden ympäristön kaupallisten palveluiden alueeksi. Tie osuus on käytännössä osoittautunut erittäin vaaralliseksi. Esimerkiksi Lo he laan kääntyvä liikenne tapahtuu mäenjuuresta, jolloin näkyvyys on heik ko. Vaikka rahoitusta on varmasti erittäin vaikea saada tässä ta lous tilan tees sa, olisi kuitenkin toivottavaa että jossain aikataulussa ko. tie osuudel le voitaisiin tehdä turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Aloitteessani esitän, että kunta tuo asian esille ELY-keskuksen kanssa käy mis sään palavereissa; näin tämä huoli tieosuuden tur val li suu desta tulee kirjattua ylös." Aloite on luovutettu ELY-keskuksen lii ken ne tur val li suus koor dinaat to ril le pidetyssä liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa Jout se nossa. Merkittiin tiedoksi.

15 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset 49 Valmistelija Arja Villanen Puh Teknisen johtajan, kiinteistö- ja kunnossapitoinsinöörin sekä maan mit tausin si nöö rin tekemät viranhaltijapäätökset ajalla esitellään ko kouk ses sa. Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei niiden johdosta ole huomautettavaa. Merkittiin tiedoksi.

16 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Keskustelu, tiedotus- ja tiedoksi saatettavat asiat 50 Valmistelija Arja Villanen Puh Talousarvion 2014 toteutumisvertailu tammi - elokuulta. Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion 2014 toteutumisvertailun tammi - elokuulta tietoonsa saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

17 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Taajamien talvikunnossapito 170/ / Valmistelija Olli Syrjänen Puh Ruokolahden kunta on kilpailuttanut talvikunnossapidon alueet Kir kon seutu, Salosaari, Huhtasenkylä ja Oritlampi sekä eräiden kunnan kiinteistöjen pi ha-alu eet. Urakka on kilpailutettu aikasuoritteisena konetyönä ( /h) si sältäen lumimääräpäivystyksen. Tarjousaika päättyi Em. tal vi hoito alueil le saatiin kullekin vain yksi hoitotarjous. Talvihoidon urakka-aika on kak si vuotta käsittäen lisäksi kahden vuoden option. Talvihoitotyöt ovat olleet vuositasolla noin euroa riippuen talven lumitilanteesta. Kirkonseudun ja Salosaaren talvihoitohinnoittelu on noin 7 % kalliimpi nykyi seen päättyvään talvihoitourakointiin verrattuna. Huhtasenkylän ja Oritlam men tarjottu talvihoitohinnoittelu on noin 4 % nykyistä sopimusta kalliim pi. Hoitoalueet ja tarjoukset esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta hyväksyy tehdyt tarjoukset. Hyväksyttiin.

18 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Vaittilan venelaiturin taloudellinen loppuselvitys 171/ / Valmistelija Olli Syrjänen Puh Tekninen toimisto on kilpailuttanut Vaittilan kotisataman venelaiturin ra kenta mi sen keväällä Toimittajaksi valittiin ATV-Tuote Oy ja tarjouksen mu kai nen urakkasumma oli ,00 euroa, alv 0%. Urakka sisälsi lai turin valmiiksi käyttökuntoon asennettuna sekä toimitukseen kuuluvan panssa ri ai dan ja -portin toimittamisen myös Pappilanlahden venelaituriin tar jotul la yksikköhinnalla. Urakka on otettu vastaan ja lopullinen urakkasumma on ,00 euroa, alv 0 %. Tekninen lautakunta hyväksyy Vaittilan kotisataman venelaiturin urakan talou del li sen loppuselvityksen. Hyväksyttiin.

19 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUOHJEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 38, 39, 42, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 40, 41, 43, 51, 52 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Tekninen lautakunta Virastotie 3, RUOKOLAHTI Sähköposti: Faksi: (05) Pykälät 40, 41, 43, 51, 52 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, Kuopio sähköpostiosoite: Faksi: Kunnallisvalitus, Pykälät Valitusaika 30 päivä Valitusviranomainen ja valitusaika Hallintovalitus, Pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika 30 päivää Valitusaika 14 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava

20 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/ päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelin-numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla vastuulla lähetin välityksellä tai postitse. Oikaisuvaatimuksen voi toi mittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Käsittelymaksuja ei kuitenkaan peritä mm. sosiaaliasioita, julkis-oikeudellista palvelussuhdetta, vaaleja, verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa asioissa. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17 Perusturvalautakunta 27.01.2015 Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot