VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaupunginhallitus Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä kolmea tai useam paa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoi ta mi seen turvataan. Talousarvio koostuu yleisperusteluista, käyttöta lous-, tuloslaskelma-, investointi- sekä rahoitusosista. Kaupunginhallituksen antaman talousarvioraamin mukaan Oriveden kaupungin talouden tasapainon säilymiseksi on huomioitava, että - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta, - uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti, - toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava hallinnossa, tukipalveluissa ja palvelutuotannossa. Talousarvioraamiin on henkilöstökulujen nousuksi laskettu 2,0 %, mui den me no jen osalta noudatetaan pääsääntöisesti 0-linjaa. Talous suun nitel maa laa dit taes sa tulee huomioida myös Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueen toi min ta kokonaisuudessaan vuoden 2014 alusta ja Kangasalan yh teis toimin ta-alu een purkautuminen. Talousarvioraamissa on huomioitu lisäksi talou den tasapainottamisohjelman väliraportissa hyväksytyt toimenpiteet, mukaan lukien veroprosenttien korottaminen. Talousarvioraamin antamisen jälkeen verotulojen, valtionosuuksien ja rahoituskulujen tasoa on tarkistettu, mutta tarkistettujen laskelmien mukaan tu lo ja ei ole talousarviovaikutteisesti mahdollisuutta lisätä. Tarkistukset perus tu vat kuluvan vuo den tulokehityk seen ja vuo del le 2014 ennakoituihin arvioi hin tuloerien kehit ty mi sestä. Lisäksi alustavan tulopoliittisen so pi muksen mukaisesti talousarvioon huomioitavan palkankorotuksen tasoa on pudo tet tu 2,0 %:sta 1,0 %:n tasoon. Lautakunnat ovat käsitellet vuoden 2014 talousarvioitaan ja niiden esitysten mu kaan toimintakatteet annettuun talousarvioraamiin (palkankorotusten taso alennettu) nähden ovat seuraa vat: Ta-raami 2014 Ltk esitys 2014 Erotus raamiin Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautak

2 Elämänlaatulautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Toimintakatteet yhteensä Vuoden 2014 talousarvion toimintakatteet esitysten mukaan ovat yhteensä -54,48 milj. euroa. Lisäystä vuoden 2013 talousarvioon ver rat tu na on 5,8 %. Verotuloja ennakoi daan vuonna 2014 kertyväksi yhteensä 30,5 milj. euroa, val tion osuuk sia 23,9 milj. euroa, rahoi tuskulut nettona 0,56 milj. euroa ja pois tot 2,45 milj.euroa. Lautakuntien esitysten mukaan vuoden 2014 vuosikate jää 0,64 milj. eu roa ne ga tii vi sek si, kun ta lousarvioraamissa vuosikate oli negatiivinen 0,71 milj. eu roa. Tilikauden ali jäämää lautakuntien esityksillä olisi noin 3,1 milj. euroa. Taloussuunnitelmakauden alijäämät olisivat vastaavilla lauta kuntien esi tyk sil lä 3,0 milj. euroa vuonna 2015 ja 2,57 milj. euroa vuonna Lautakuntien esitysten jälkeen karsintaa on tehty ainoastaan pal kan ko ro tusta son vähentämisen osalta. Edellä olevat luvut perustuvat ao. karsinnan jälkei siin lukuihin. Koska talouden tasapainottamisohjelman väliraportin mukaiset toimenpiteet on jo huomioitu talousarvioraamissa ja lautakuntien ta lous ar vio kä sit te lyis sä, on käyttötaloudesta lisäsäästöjen löytäminen ja karsintojen tekeminen käytän nös sä lyhyellä aikajänteellä melko mahdotonta. Investointisuunnitelmaa on viranhaltijatyönä käyty läpi ja priorisoitu. Vuoden 2014 investoinnit ovat yhteensä 7,46 milj. euroa ja nettona 5,79 milj. eu roa. Suurimmat investointihankkeet ovat Keskuskoulun peruskorjaus se kä kunnallistekniset työt. Vuoden 2015 investointien määrä on nettona 2,28 milj. euroa ja vuoden ,37 milj. euroa. Edellä olevien käyttötalous- ja investointiosien perusteella lasketun ra hoitus las kel man mukaan vuonna 2014 investointien ja lainanlyhennysten rahoit ta mi sek si tulee ottaa lisää lainaa 10,0 milj. euroa, vuonna ,0 milj. eu roa ja vuonna ,0 milj. euroa. Tällöin kaupungin lainakanta li sääntyy nettona 5,9 milj. euroa vuonna 2014, 2,4 milj. euroa vuonna 2015 ja 3,1 milj. euroa vuonna Merkittävästä lainakannan lisäyksestä huolimatta ko ko taloussuunnittelukauden Oriveden kaupungin kassavarat vähenevät yhteen sä noin 1,8 milj. euroa. Liitteenä kokoukseen osallistuville on käyttötalouden tuloslaskelma, ra hoitus las kel ma ja investointiohjelma. (Valmistelu: talousjohtaja ML)

3 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi lautakuntien talousarviokäsittelyn mukaisen vuoden 2014 talousarviotilanteen ja kaupunginhallituksen antaman talous ar vio raamin alituksen yh teen sä 0,39 milj. eurolla, 2. käydä lähetekeskustelun ja ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua kokouk ses sa tehtävän ehdotuksen pohjalta. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi lautakuntien ta lous ar vio kä sit telyn mukaisen vuoden 2014 talousarviotilanteen ja kaupunginhallituksen anta man talousarvioraamin alituksen yhteensä 0,39 milj. eurolla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana Kaupunginhallitus Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman luonnos on toimitettu pos tit se kokoukseen osallistuville. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - käydä lähetekeskustelun ja ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua ja - aloittaa talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman käsittelyn. Käsittely: Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuo sil le sekä talousarvion 2014 investointiosan hankeryhmittäin ja investointisuunnitelman yksityiskohtaisen käsittelyn ja teki talous ar vio kir jaan seuraavat muutokset/lisäykset: Kaupunginhallitus / Elinkeinopalvelut > Lisäys elinkeinopalvelujen talous ar vio ta voit tei siin ja mit ta rei hin > Strateginen tavoite Talousarviotavoite Mittari 1. Asiakasnäkökulma/ - Palvelut järjestetään asia- Yritysneuvoja tekee yritys- Vähintään 50 käyntiä/vuosi

4 kas läh töi ses ti elä män kaa rimal liin perustuen ja pal ve lukes kus ten resursseja yh dis tetään ja yhteistyötä lisätään asiak-kai den ja eri pal ve lutuot ta jien kanssa käyn te jä Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi kello Lasten ja nuorten lautakunta / Lukiokoulutus Strateginen tavoite / Talousarviotavoite / Mittari 1. Asiakasnäkökulma / Talousarviotavoite > Yleissivistävä lukiokoulutus on lä hi pal ve lu Orivedellä > Lause siirretään talousarvotavoitteista lu kio kou lutuk sen Toiminnan kuvaus kohtaan. Vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä esiteltiin myös Tom Lin kopuun tekemä kansalaisaloite (liitteenä) Oriveden Seudun Kansalaisopiston tu le vai suu den tuntimääristä. Linkopuun aloitteen liitteenä toimittamaan laskelmaan val tion osuu des ta ja kansalaisopiston kustannuksista todetaan, että Lin ko puun esittämä opetustunnin hinta 44,27 euroa/tunti on selkeästä alle kan sa lais opis ton toiminnasta aiheutuvien kustannusten, jotka ovat noin 70 eu roa/tun ti. Vuoden 2012 talousarvion hyväksymistä koskevassa kaupunginvaltuuston pää tök sen selosteosassa on todettu seuraavaa: Todetaan, et tä hyvinvointi- ja terveyslautakunnan esityksen jälkeen valmistelussa on otet tu käsittelyyn kansalaisopiston tuntimäärä ja tähän liittyen musiikin opetus kansalaisopistossa ja Merikanto-opistossa siitä syystä, että kun kaupunki päät ti lähteä Merikanto-opistoon (v.2010), valmistelussa linjattiin, että jatkos sa tulee tarkastella musiikkiopetuksen kokonaisuutta. Tällä hetkellä Meri kan to-opis to antaa musiikinopetusta n tuntia / vuosi (syksystä 2010 läh tien) ja kansalaisopisto n tuntia. Musiikin opetuksen määrä on siis suun nil leen kaksinkertaistunut kun kansalaisopiston mu sii kin ope tuk sen mää rä on säilynyt ennallaan. Lisäksi kansalaisopiston ko ko nais tun ti mää rä (n. 9100) ylittää n tunnilla / vuosi valtionosuusperusteen. Edel lä olevas ta johtuen on vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosaan kan sa lais opiston osalta sisällytetty 500 opetustunnin leikkaus, joka on mah dol lis ta to teuttaa syksystä 2012 lähtien. Valmisteltaessa seuraavaa kan sa lais opis ton opetus suun ni tel maa ( ) tulee lähteä siitä, että ko ko nais tun ti mää rä on val tion osuus pe rus teen mukainen, eli noin 1000 tunnin vä hen nys, joka on mah dol lis ta toteuttaa kokonaisuudessaan vuonna 2013, kos ka kevään 2012 oh jel ma on jo sovittu. Työnjako musiikinopetuksessa tu lee kansalaisopiston ja Merikanto-opiston kesken arvioida ja karsia pääl lek käi syyk siä. Opetushallituksen valtionosuuspäätösten mukaiset valtionosuuden pe rusteena olevat rahoitustunnit ovat kyseisenä aikana kehittyneet seu raa vas ti: Vos-tunnit

5 Kansalaisopiston tuntimäärä on vuosina vähentynyt siis noin 470 tuntia, joten kaupunginvaltuuston päätöksen mukaista tunnin vähennystä ei ole siis toteutettu. Kaupunginvaltuusto on Oriveden kaupungin talouden tasapainotusohjelman 2013 väliraportin hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt kansalaisopiston tun ti ke hyk sen karsimisen eurolla vuonna 2014 ja edelleen eu rol la vuonna Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin teki pää töseh do tuk ses ta poikkeavan ehdotuksen, että kansalaisopiston tuntimäärä pidet täi siin 8000 tunnissa. Ehdotusta ei kukaan kannattanut. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion kä sitte lyä edellä olevilla muutoksilla kokouksessaan siten, että tällöin val mis tel laan ta lous ar vio eh do tus kaupunginvaltuustolle. Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka, talousjohtaja Marjatta Lilja, kas va tus- ja opetusjohtaja Pauliina Pikka, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Leila Rutanen, maankäyttöinsinööri Päivi Valkama, hallintojohtaja Timo Toivo nen ja vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Jakara poistui kokouk ses ta asian käsittelyn aikana kello ja kaupunginhallituksen jäsen Ni na Lahtinen kello Vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio oli pois kokouk ses ta kello väliseksi ajaksi ja poistui kokouksesta asian käsit te lyn aikana kello Kaupunginhallitus 349 Yhteistyötoimikunta käsittelee vuoden 2014 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa kokouksessaan Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää valtuus ton hyväksyttäväksi 1. talousarvion vuodelle 2014

6 2. taloussuunnitelman vuosille sekä investointisuunnitelman edellisen kokouksen liitteenä olevan Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma esityksen mukaisesti. Käsittely: Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuo sil le sekä investointisuun nitelman yk si tyis koh taises ti. Täydennyksenä edellä esitettyyn kansalaisopistotoiminnan säästöjä kos kevaan asiaan todettiin seuraavaa: Säästöehdotukset euroa vuodelle 2014 ja euroa vuodelle 2015 ovat euromääräisiä nettosäästöjä, eli tuntimääräkohtaista leikkausta ei ole esitetty vuoden 2013 talouden tasapainotusohjelmassa. Näin ollen net tosääs tö jä voi hakea mm. hallinnosta, tiloista, matkakorvauksista, tu ki pal veluis ta sekä taksojen korottamisesta opetustuntimäärän lisäksi. Todettiin, että Orivedellä on järjestetty vuositasolla noin 1000 kan sa laisopis to tun tia kau pun gin omin varoin. Lisäksi vielä todetaan, että kau pun ginhal li tuk sen ai em min tekemän Merikanto-opistoon liittymispäätöksen yh teydes sä päätetyt 1000 tunnin leik kaus tulee kaikki toteuttaa. Lisäksi todettiin, että talousarvion valmistelun yhteydessä on ilmennyt, että Hir si län koulun vesikaton uusimista on aikaistettava, mutta kus tan nus ar viota ei ole vielä käytettävissä. Katon uusiminen on esitetty talousarvion in vestoin ti osas sa vuodelle 2016 (s. 91). Ennen asian käsittelyä tulee Hirsilän koulu kiin teis tös tä teettää kuntotutkimus. Valtuusto käsittelee asian eril lis asia na tammikuussa 2014, kun kustannukset on tiedossa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen edellisen kokouksen liit tee nä olevan Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma esityksen mu kai ses ti. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot