VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Aika :00-21:25 Paikka Virolahden kunnanhallituksen kokoushuone, Opintie 4 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan vireilletulo 4 32 Klamilan Veneilijär Ry:n sopimuksen jatkaminen 6 33 Härmänkankaan eteläosan vedenottamon koepumppaus 8 34 Vesihuoltosuunnitelmat leirintäalueelle ja kalasataman alueelle 9 35 As Oy Virolahden Aurinkokankaan anomus paikoitusalueesta Tontin myynti lisäalueeksi Rannankankaalta Energiatehokkuuden tutkimushanke Salpapolun huoltosopimukset Kyvi Ry:n kanssa Tontin osto Miehikkälän uutta paloasemaa varten Miehikkälän torin säännöt ja taksa Työsuunnitelmat Tonttien myynti välittäjän kautta Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet 22

2 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Peltola Tuomo 18:00-21:25 puheenjohtaja Tylli Markus 18:00-21:25 vpj pj 31 Ahlberg Marika 18:00-21:25 jäsen Husu Sirpa 18:00-21:25 jäsen Kirkkopelto-Pakarinen Wilma 18:00-21:25 jäsen Myllymäki Tenho 18:00-21:25 jäsen Peltola Arto 18:00-21:25 jäsen Hellä Marjaana 18:00-21:25 khall.ed Virolahti Kataikko Leena 18:00-21:25 khall.ed Miehikkälä Alastalo Tarja 18:00-21:25 khall.pj Miehikkälä Havuaho Osmo 18:00-21:25 kunnanjohtaja Virolahti Uski Markku 18:00-21:25 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Hartikainen Natalia 18:00-21:25 varajäsen POISSA Liikkanen Satu jäsen Lappi Jukka khall.pj Virolahti Jämsén Antti kunnanjohtaja Miehikkälä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 18 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. 19 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen es tyneenä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskut sussa on ilmoitettava ko kouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltä vät asiat. Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäse nistä on saapuvilla. : Puheenjoh taja totesi kokouksen lail li sesti kool le kut su tuk si ja päätös val tai seksi. Pöytäkirjan tarkastustapa : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Husu ja Wilma Kirkkopelto-Pakarinen. Allekirjoitukset Tuomo Peltola Markus Tylli Markku Uski puheenjohtaja puheenjohtaja 31 pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 31-44

3 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Pöytäkirjan käsittely lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Virolahdella Allekirjoitukset Sirpa Husu Wilma Kirkkopelto-Pakarinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Virolahden teknisessä toimistossa Opintie 2, keskiviikkona 6.5. klo toimistosihteeri Tuija Koskimies

4 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan vireilletulo 16/41.411/2009 Tela Liite 6 Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan ajantasaistus käynnistettiin viime vuonna kaavoittajan valinnalla ja muutoskohteiden selvityksellä. Ajantasaistuksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muutosluettelot kohteista, jotka liitteenä 6. Kaavoitus lähtee liikkeelle vireilletulon ja oasin kuulutuksesta. Kuulutuksen yhteydessä tulisi ilmoittaa, että mahdollisia korjauksia otetaan vielä tutkittavaksi päätettyä korvausta vastaan, esimerkiksi kuukauden ajan vireilletulosta. Sen jälkeen tulevia korjauspyyntöjä ei tähän ajantasaistukseen voi enää ottaa mukaan. Jos uusia kohteita tulee jatkuvasti lisää, aiheuttaa se lisää mm. luontoselvityksiä, eikä hanketta saada vietyä eteenpäin. Valmistelija: vt. tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää, että Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan ajantasaistuksen vireilletulo ja oas kuulutetaan. Muutoskohteita otetaan vastaan vain kuukauden vireilletulon jälkeen. Sen jälkeen tulevat pyynnöt jäävät seuraavan ajantasaistuksen yhteydessä tutkittavaksi. Tela 31 Merenrantaosayleiskaavan ajantasaistusta on valmisteltu sitä mukaan kuin muut hankkeet ovat sallineet. Muutokset ovat eläneet kovasti, ja luonnosvaiheeseen niitä on otettu mukaan 120. Muutostarpeet on esitelty selostuksen kohdassa 5.2 ja muutostarpeiden tutkiminen sekä kaavaratkaisu kohdassa 6.1. Kaavamuutokset on viety karttalehdille, joita on 25 kpl. Pääasiassa muutokset ovat luonteeltaan alkuperäisen kaavan virheitä. Suurin osa virheistä on rakennetun rakennuspaikan merkitsemättä jääminen. Jonkin verran on oas:n ja vireilletulon yhteydessä tulleita pyyntöjä tutkia kiinteistön rakennusoikeus uudelleen. Uusia lomarakennuspaikkoja tarkastelussa on syntynyt yksi ja vakituisen asumisen paikkoja kaksi. Alkuperäisessä kaavassa oli jonkin verran vuokrauskäyttöön tarkoitettuja lomarakennuspaikkoja, jotka ovat sukupolven vaihdoksen myötä poistuneet vuokrakäytöstä. Näitä on muutettu pienimmän luvun mukaiseksi omarantaiseksi rakennuspaikaksi voimassa olevan kaavan määräyksen mukaisesti. Pääosa muutoksista on myönnettyjen poikkeamien ja lupien mukaisia korjauksia. Lisäksi teknisiä korjauksia on melko paljon. Tekninen korjaus tarkoittaa esim. että kaavaan on merkitty 4 rakennuspaikkaa ja tekstissä on lukenut vain kolme rakennuspaikkaa.

5 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta on päättänyt, että maanomistajan tarpeesta johtuvat rakennuspaikan siirroista peritään 400 euron perusmaksu ja 400 euroa/rakennuspaikka. Uusista rakennuspaikoista peritään 40% kaavan tuomasta hyödystä. Tässä kaavatarkastelussa korjataan jo myönnetyt poikkeamat sekä alkuperäisen kaavan virheet. Tämän arvion pohjalta ei laskutettavaa muutosta tässä yhteydessä ole. Liite1 Kaavaselostus, voimassa oleva kaavakartat ja muutoskartat ovat liitteenä 1. Kaavan ajantasaistus esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää asettaa Virolahden merenrantaosayleiskaavan ajantasaistuksen kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. _ Korjatut määräykset jaettiin kokouksessa, liite 1. Markus Tylli toimi puheenjohtajana. Tuomo Peltola esteellisenä ei osallistunut päätöksentekoon.

6 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Klamilan Veneilijär Ry:n sopimuksen jatkaminen 36/44.442/2015 Tela 32 Liite 2 Virolahden kunta teki 1993 kahdenkymmenen vuoden vuokrasopimuksen Klamilan Veneilijät ry:n kanssa Lantviikinpohjan venelaitureista. Kunta siirsi omistamansa laiturin yhdistykselle, joka ryhtyi hoitamaan laitureiden pitoa. Laiturit olivat jo tuolloin melko heikkotasoisia. Sopimus päättyi Myöhemmin lautakunta on päätöksellään vuokrannut veneseuralle öljyjätevarastoa polttoainevarastoksi, toisen ponttoonilaiturin ja alueen seuran ponttoonilaiturille. Nämä sopimukset ovat olleet vuoden kerrallaan ja niissä on ollut kuukauden irtisanomisaika. Tämä perustuu kalasataman rakentamisen rahoittaneen Merenkulkulaitoksen kunnalle antamaan lausuntoon laiturien käytöstä (liite 2). Veneseuran kanssa on neuvoteltu uusi sopimus johon on otettu mukaan Lantviikinpohjan laiturialueen vuokrasopimuksen jatkaminen sekä kalasataman alueen päätösten varassa olleiden rakenteiden vuokraukset. Uutena on mukana rannan puoleisen ponttoonilaiturin merenpuoleisen reunan vuokraus veneseuralle. Veneseuralla on tarkoitus asentaa laituriin aisat ja tehdä siihen vuokrapaikkoja. Liite 3 Uusi sopimus liitteenä 3. Vuokrauksilla pyritään rahoittamaan laitureiden kunnossapito. Vuonna 2013 laiturin ankkurointi petti, ja kunnostuskustannukset olivat n euroa. Viimeistään vuonna 2016 täytyy uusia toisen ponttoonilaiturin kiinnitysketjut, jotta vältytään niiden pettämiseltä. Uusinta maksaa euroa. Kunta ottaa tähän, ja jatkossa myös muihin vastaaviin sopimuksiin tiukemman vaatimuksen jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta. Virolahden alueella on n. 25 % kiinteistöistä edelleen liittymättä järjestettyyn jätehuoltoon. Kunnan tehtävänä on saada nämä kiinteistöt hoitamaan jätehuoltovelvoitteet kuntoon. Sopimuksen mukaisella määräyksellä tehostetaan jätehuoltoon liittymistä. Sopimus on veneseuralla kommentoitavana. Kommentit tulevat kokoukseen mennessä. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy liitteen 3 mukaisen sopimuksen Klamilan Veneilijät Ry:n kanssa. Muutosehdotus Asia jätetään pöydälle ja neuvotteluja jatketaan. Toiminta muilla laitureilla voi jatkua aiemman päätöksen mukaisesti.

7 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta

8 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Härmänkankaan eteläosan vedenottamon koepumppaus 76/51.510/2014, 144/51.510/2014 Tela 33 Liite 4 Härmänkankaan eteläosan vedenottamon lupaa varten on alueella tehty laaja hydrogeologinen selvitys ja luontoselvitys. Selvitysten mukaan ei alueella pitäisi olla mitään estettä vedenottamon perustamiseksi. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus tehdä alueella pohjaveden koepumppaus. Koepumppausta varten joudutaan kaivoalueelle tekemään tie (n. 200 m), hankkimaan sähköliittymä ja rakentamaan siiviläkaivo josta koepumppaus tehdään. Koepumppausohje on liitteenä 4. Koepumppauskaivo tulee pisteestä PF 4 hieman itään kunnan ostamalle maa-alueelle. Kustannusjaosta on Haminan Vesi Oy:n kanssa sovittu, että kustannukset jaetaan puoliksi. Jatkossa kaivon vesikapasiteetti jaettaisiin myöskin puoliksi. Virolahden kunnan investointiohjelmaan on varattu (alv 0%) euroa Härmänkankaan eteläosan vedenottamon kustannuksiin. Kustannusarvio riittää Virolahden kunnan osuudelta. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy Härmänkankaan koepumppausohjelman ja koepumppauksen suorittamisen sekä siihen liittyvät työt. Virolahden kunnan osuus on puolet kustannuksista. Hankkeelle on määräraha kunnan investointiohjelmassa.

9 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Vesihuoltosuunnitelmat leirintäalueelle ja kalasataman alueelle 37/51.510/2015, 38/51.510/2015 Tela 34 Liite 5 Virolahden kunnan talousarviossa on varattu Camping- alueen vesihuoltoon ja jätevesihuoltoon. Tarkoituksena on rakentaa Vaalimaan runkolinjoista vesi- ja viemäriputki leirintäalueelle. Leirintäalueella on ollut ongelmia veden riittävyydessä. Jätevedet on osin käsitelty 80-luvun taitteissa asennetulla pienpuhdistamolla ja osa wc-vesistä on mennyt umpisäiliöön ja harmaat vedet on imeytetty. Suunnitelmalla saadaan leirintäalueen vesihuolto kuntoon. Putket on mitoitettu niin, että niihin mahtuu Hellän-Hämeenkylän alueen vesi- ja viemärimäärä. Kustannusarvio on Suunnitelma ja kustannusarvio liitteenä 5. Vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen on tarkoitus urakoittaa ja pumppaamoasennukset ja liitostyöt tehdä kunnan omana työnä. Määrärahasta käytetään osa leirintäalueen kunnostukseen ja kehittämiseen ja aiemman sopimuksen mukaisesti rakenteiden lunastukseen. Leirintäalueen vuokrasopimus päättyi vuoden 2014 lopussa, ja alueelle on valittu uusi toimija. Määrärahan muutosesitys tehdään osavuotiskatsauksen yhteydessä kunnanvaltuustolle. Virolahden kunnanvaltuusto muutti 2014 Pyölin vesiosuuskunnan toiminta-aluetta kalasataman alueella osuuskunnan ehdotuksesta. Samassa yhteydessä valtuusto päätti, että kunta rakentaa alueelle vesi- ja viemärilaitoksen toimesta vesi- ja viemäriverkoston. Talousarviossa on vesijohdolle myönnetty ja viemäröinnille Liite 6 Suunnitelma ja kustannusarvio on liitteenä 6. Suunnitelmaa muutetaan hieman toteutusvaiheessa vesialueen omistajan ja maanomistajan toiveiden mukaisesti. Muutokset on merkitty suunnitelmakarttaan. Muutoksista ei aiheudu kustannusvaikutuksia. Kustannusarvio on euroa. Vesistön alitus tarvitsee vielä Avin luvan. Vesi- ja viemäriputkien rakentaminen on tarkoitus urakoittaa ja liitostyöt pumppaamohankintoineen tehdä kunnan omana työnä. Samassa yhteydessä liitetään kalasataman wc- vesien umpisäiliö ja septityhjennys viemäriverkostoon. Hallintosäännön 74 kohta 3 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy katuja yleisten alueiden sekä vesihuollon suunnitelmat sekä kustannusarviot. Hallintosäännön 6 :n kohdan 3 mukaan lautakunta päättää mm. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy Leirintäalueen (Camping) ja kalasataman vesi- ja viemärisuunnitelmat korjatussa muodossa ja vahvistaa kustannusarvioksi leirintäalueen osalta ja kalasataman osalta Työt toteutetaan putkien rakentamisen osalta urakkana ja liitos- ja pumppaamotyöt omana työnä.

10 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta

11 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta As Oy Virolahden Aurinkokankaan anomus paikoitusalueesta 39/44.442/2015 Tela 35 Liite 7 As Oy Virolahden Aurinkokangas on kysynyt Virolahden kunnalta mahdollisuutta vuokrata lisäautopaikoiksi Kangastien päässä olevaa katualuetta n. 90 m²:n alalta. Alue merkitty liitteenä 7 olevaan karttaan. Alue on kaavassa katualuetta ja osoitettu kevyelle liikenteelle. Kunnalla ei tällä hetkellä ole näköpiirissä kevyenliikenteen rakentamistarvetta alueelle. Katualueiden käytölle ei ole määritelty hintaa. Kunnan viimeisin kauppahinta rivitalotontille oli 8 /m². Jos vuokrauksessa käytetään 20 vuoden takaisinmaksuaikaa, olisi 90 m²:n vuosivuokra 36. Jos alue vuokrataan, tulisi vuokra-aika olla 1 vuosi ja vuokra-aika jatkuisi vuoden kerrallaan ellei sitä irtisanota ennen seuraavan vuokravuoden alkua. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää, että Virolahden kunta vuokraa As. Oy Virolahden Aurinkokankaalle Kangastien päässä olevaa katualuetta n. 90 m² käytettäväksi autopaikoitukseen. Vuosivuokra on 36 ja vuokra olisi voimassa vuoden 2015 loppuun ja jatkuisi sen jälkeen vuoden kerrallaan ellei puolin tai toisin vuokrasopimusta irtisanota ennen seuraavan vuosivuokrakauden alkua. Vuoden 2015 vuokra on myös 36 vaikka vuokra on vain osan vuotta voimassa. Kunta laskuttaa kunkin vuoden vuokran maaliskuun loppuun mennessä.

12 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tontin myynti lisäalueeksi Rannankankaalta 101/44.441/2007 Tela 36 Liite 8 Virolahden kunnanvaltuusto muutti Klamilan Rannankankaan sekä muidenkin omakotitonttien luovutusehtoja niin, että tekninen lautakunta voi tapauskohtaisesti harkiten myydä uudelle tontinostajalle kaksi tonttia. Hinnoittelu molemmille tonteille on kunnanvaltuuston päättämän hinnoittelun mukainen. SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen Rannankankaan tonttien myyntihinnan alentamiseksi vastaamaan Pajulahden asuntoalueen hinnoittelua (n ). Asia on annettu teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Asiaa ei vielä ole valmisteltu, joten valtuuston alkuperäinen hinta yhteisrantaisille tonteille on edelleen voimassa. Alkuperäiset luovutusehdot ovat liitteenä 8. Kunta on myöhemmin ostanut Pyölin vesiosuuskunnalta rakentamattomille tonteille liittymäsopimukset valmiiksi. Liittymät maksoivat Liittymän voi siirtää käytettäväksi muuallakin. Mustamaat ostivat tontin elokuussa 2014 ja heitä voidaan pitää uusina tontinostajina. He ovat halukkaita ostamaan viereisen, AP/5 alueen tontin 4 (Rannankangas 8 RN:o 10:158). Valtuuston päättämien ehtojen mukaan tontin hinta on Tontti on lohkottu ja tontilla on osuus yhteiseen alueeseen (VV-1). Koska kaksi tonttia muodostaisi yhden rakennuspaikan, on Mustamaalla jo osuus Pyölin vesiosuuskuntaan, ja liittymä voidaan jättää kunnalle myöhempää käyttöä varten. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää, että Lasse ja Taina Mustamaalle myydään Rannankangas 8 RN:o tontti ns. toisena tonttina. Myyntihinta on euroa. Kunta pitää itsellään tämän tontin maksetun vesihuolto-osuuskunnan liittymän myöhempää käyttöä varten. Muutosehdotus Asia jätetään pöydälle lisäselvitystä varten.

13 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Energiatehokkuuden tutkimushanke 40/44.443/2015 Tela 37 Tilapalvelupäällikkö on ollut yhteydessä Kymenlaakson Ammattikorkeakouluun energiatehokkuuden tutkimushankkeen osalta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa suunnitellaan kolmevuotista energiatehokkuuden tutkimushanketta. Hankeen tavoitteena on tutkia ja parantaa mm. suurten yksittäisten rakennusten, vaativien rakennuskokonaisuuksien tai erikoiskohteiden energiatehokkuutta. Tutkimushanke tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä ja tuottaa käytännön parannusehdotuksia valituissa tutkimuskohteissa. Hankkeen aikana kiinteistöjen energiankäyttö tutkitaan perusteellisesti. Jatkuvan raportoinnin lisäksi hankkeen aikana kerääntyvä tieto ja havainnot kerätään kiinteistökohtaiseen energiakirjanpitoon eli rakennuksen energiarekisteriin. Hankkeen hyöty kunnalle on energiakustannusten aleneminen jo hankkeen aikana sekä luonnollisesti myös hankkeen jälkeen jäävä pysyvä kustannusten lasku. Alkuvaiheessa on tarkoitus ottaa mukaan Villinrannan palvelukeskus ja Virolahden koulukeskus. Lisäksi erillisenä energiankulutuksen mahdollisena säästökohteena ovat jäteveden runkoputken pumppausasemat (13 kpl). Suurissa energiankäyttökohteissa energiatehokkuuden parantaminen jo muutamalla prosentilla tarkoittaa huomattavaa taloudellista säästöä. Pumppaamisen energiankäytössä on mahdollista päästä huomattavan suuriin säästöihin, jopa kymmeniin prosentteihin. Tutkimuskohteista tehdään erillinen projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmissa huomioidaan toiminnan erityispiirteet huolellisesti. Kohteesta laaditaan kaikkien toimenpiteiden ja katselmointien jälkeen laaja raportti, johon on kirjattu kolmen vuoden havainnot, tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutusten arviointi. Saavutettu energiansäästö esitetään taloudellisina tunnuslukuina ja mahdollisille investoinneille lasketaan kuoletusaika. Energia-analyysissa saatetaan havaita investointitarpeita joita täytyy käsitellä kunnan päätöksenteossa laajemminkin. Tästä syystä energia-analyysien tekijä on Motivan sertifioima pätevä ammattilainen, jolloin laaditut energiataseet ja kustannusvaikutusten arviointi on luotettavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi, esimerkiksi rahoitusta haettaessa. Energiatehokkuuden investointeihin on saatavissa erityyppisiä julkisia tukia. Hankkeessa avustetaan investointien suunnittelussa sekä teknisen suunnittelun, energialaskennan että tukihakemusten osalta. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä noin euroa. 70 % kustannuksista haetaan EU-tukena. Muu osuus katetaan yhteistyökumppanien omarahoituksena, joka Virolahden kunnan osalta on euroa koko kolmen vuoden hankeajalta. Hanke jakaantuu neljän kalenterivuoden ajalle, jolloin laskutus on 3000 euroa vuosina 2015 ja 2018 ja 6000 vuosina 2016 ja Hankkeen kustannukset odotetaan saatavan säästöinä nopeasti takaisin. Miehikkälää ei tässä vaiheessa oltaisi esittämässä mukaan, koska Miehikkälässä suurimmat kiinteistöt (koulukeskus ja Kunila) on vasta rakennettu tai peruskorjattu. Kaakon kaksikossa voidaan hankkeessa saatua kokemusta hyödyntää kaikissa kiinteistöissä tai jätevesien pumppauksessa.

14 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 54 :n 26. kohdan mukaisen yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä. Useampivuotista tutkimushanketta voidaan pitää yhteistoimintasopimuksena. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle, että Virolahden kunta lähtisi mukaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun suunnittelemaan kolmevuotiseen energiatehokkuuden tutkimushankkeeseen eurolla. Laskutus jakaantuisi vuosille 2015 ja euroa / vuosi, ja euroa / vuosi.

15 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Salpapolun huoltosopimukset Kyvi Ry:n kanssa 128/46.463/2012, 47/46.463/2012, 43/46.463/2012 Tela 38 Liite 9 Liite 10 Liitteenä 9 on Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen esittämä Salpapolun huoltosopimus Virolahdelle ja liitteenä 10 Miehikkälään. Virolahden osalta maksu olisi 2755 alv 0% ja Miehikkälän osalta 2060 alv 0%. Miehikkälän osalta kunta toimittaa polttopuut taukopaikoille, koska kunnalle tulee koko ajan poistettavaa puutavaraa, jota taukopaikoilla voi käyttää. Sopimusluonnoksia tarkennetaan vielä mm. voimassaolon ja markkinoinnin osalta. Teknisen toimen talousarviossa on määrärahat Salpapolun huoltoon ja kunnossapitoon. Tämä sopimus koskee vain KyVi:n kohteita. Muu osa Salpapolkua hoidetaan kunnan omana työnä. Korjatut sopimukset jaetaan kokouksessa. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy Salpapolun huoltosopimukset Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys ry:n kanssa. Muutosehdotus Asia jätetään pöydälle lisäselvitystä varten.

16 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tontin osto Miehikkälän uutta paloasemaa varten 88/09.095/2014 Tela 39 Miehikkälän uudelle paloasemalle katsastettiin useita tonttivaihtoehtoja. Paloaseman tarveselvitystä tehnyt työryhmä piti parhaimpana paikkana vanhaa osuuskaupan/rautakaupan kiinteistöä. Kiinteistön hintapyyntö oli kuitenkin kohtuuttoman korkea. Toiseksi parhaaksi paikaksi arvioitiin entisen Vuorelan kaupan tonttia. Tontin hintapyyntö on euroa. Kolmas varteenotettava vaihtoehto oli kunnan omistama ns. Tenavatuvan kiinteistö. Kiinteistön toimintaa ei kuitenkaan kohtuudella voida järjestää muualla. Näillä perusteilla työryhmä päätyi esittämään ns. Vuorelan kaupan alueen ostoa tulevan paloaseman paikaksi. Vanhojen kauppojen alueella on pilaantuneiden maiden riski, joka johtuu aiemmasta polttoaineen myynnistä. Riskin minimoinniksi alueelle tehtiin tutkimus mahdollisten pilaantuneiden maiden osalta. Tutkimustuloksen mukaan tontilla ei ole pilaantunutta maata. Asemakaavassa tontilla ei ole suoraa liittymää Keskustielle. Alustavan tiedustelun perusteella ELY piti n. kahden auton levyisen ulosmenoliittymän saamista mahdollisena. Tontin sisäänajo ja huoltoliikenne tapahtuisi todennäköisesti Yhdystien kautta. Kiinteistöllä ei tarkistamispäivänä ollut kiinnityksiä tai panttauksia. Kiinteistön pinta-ala on 2440 m². Asemakaavan mukaisesta tontista pienen osan omistaa kunta. Asemakaavan mukaan kaupan kohde on korttelissa 21 AL- aluetta, jonka kerroskorkeus on 2 ja tehokkuus 0,4. Merkintä tarkoittaa asuin- ja liiketiloja. Sa-1 on merkintä mahdollisesta saastuneesta maa-alueesta. Tontilla oleva vanha kaupparakennus on sr-2 merkinnällä oleva historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta arvokas rakennus. Rakennuksessa suoritettavissa julkisivukorjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kuntakuvallinen luonne säilyy. Liite 11 Kauppakirjaluonnos liitteenä 11. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta esittää liitteenä olevan kauppakirjan hyväksyntää Miehikkälän kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

17 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Miehikkälän torin säännöt ja taksa 41/44.445/2015 Tela 40 Liite 12 Miehikkälän torille on laadittu alustava suunnitelma myyntipaikoista ja järjestyssääntö taksoineen (liite 12). Paikat muodostuisivat kolmesta eri kokoisesta myyntialueesta 2x2m, 3x3m ja 4x4m. Pienimmät paikat olisivat ns. oman maan tuotteiden myyntiin. Kunilan puoleiset myyntipaikoilla olisi sähkönkäytön mahdollisuus. Tarkoituksena on käydä keskustelu torin toimintojen järjestämisestä. Eri kuntien www-sivuilla on erilaisia malleja torin säännöistä. Miehikkälään on pyritty ottamaan mahdollisimman selkeät säännöt. Esimerkiksi Mikkelissä on laaja, monisivuinen sääntö. Säännöt ja taksa tulisivat lautakunnan seuraavassa kokouksessa käsittelyyn ja menisivät sitten kesäkuussa kunnanhallitukseen ja valtuustoon. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta käy läpi Miehikkälän torin säännöt ja taksan jatkotyöstöä varten.

18 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Työsuunnitelmat Tela 41 Hallintosäännön 74 kohta 3 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy katuja yleisten alueiden sekä vesihuollon suunnitelmat sekä kustannusarviot. Hallintosäännön 6 :n kohdan 3 mukaan lautakunta päättää mm. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista. Virolahdella on kuluvan kesän aikana tarkoitus tehdä aitausta Klamilan koululle, Virojoen koulun pallokentän ja Välitien kevyenliikenteen reitille sekä Yhdystien rivitalon taakse. Aidat on tarkoitus urakoittaa muutoin, mutta Yhdystien aidan laudoitus tehdä omana työnä. Välitieltä tehdään myös kevyenliikenteen yhteys koulukeskuksen pihalle ja se on tarkoitus urakoittaa. Kevyenliikenteen raitille asennetaan este mopojen läpiajon hillitsemiseksi. Klamilan koululle on investointiosassa varattu josta on ajateltu menevän aitaukseen ja loppuosa huoltorakennukseen. Välitien kevyenliikenteen väylään ja aitauksiin pallokenttä-välitie ja Yhdystien rt on ajateltu menevän ja loput Riihipelto-Ilmanmäentielle. Jokitörmän b-talon pihakorjauksiin ja kummankin talon maalauksiin ja kattokorjauksiin on varattu Pihan kunnostuksessa kunnostetaan rakennuksen salaojat ja rakennetaan sadevesien poistojärjestelmä ja korjataan pihan sadevesikaivot ja routaeristys. Työstä ei tehdä erillistä suunnitelmaa ja työ on tarkoitus toteuttaa omana työnä ja konetyö tuntihinnalla. Rekkatien katusuunnitelmat on hyväksytty aiemmin. Talousarviossa hankkeelle on varattu Työ on urakoitettu. Liite 13 Välitien- koulukeskuksen välinen kevyenliikenteen raitti ja aitaussuunnitelmat ovat liitteenä 13. Miehikkälän rt 4 katon uusimiseksi peltikatoksi on varattu Katon uusiminen on tarkoitus urakoittaa. Teknisen käsityön tilan korjaamiseen on varattu Ennen korjausta rakennukselle täytyy tehdä vielä tarkempi kuntotutkimus, jossa selvitetään rakenteiden kunto ja arvioidaan korjaustarve. Työ voidaan tilata puitesopimuksen piirissä olevailta suunnittelijoilta. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy: - Välitien-koulukeskuksen välisen kevyenliikenteen raitin sekä siihen liittyvän ja Yhdystien rt:n aitaussuunnitelman ja kustannusarvion Työ pääosin urakoitetaan ja osin omana työnä. - Klamilan koulun ja päiväkodin aitaussuunnitelmat ja kustannusarvion , työ urakoitetaan - Jokitörmän b-talon salaoja- ja sadevesikorjaus sekä a ja b talon maalaus ja kattojen uusiminen Pihakorjaukset tehdään omana työnä ja konetyö tuntityönä. Katon uusiminen ja ulkoseinien maalaus urakoitetaan. Seinien maalaus siirretään tarvittaessa seuraavalle vuodelle, jos

19 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta määrärahat ei riitä kaikkeen. - Rekkatien jatko biovoimalalle urakoitetaan, kustannusarvio Rt 4 katon uusiminen peltikatoksi urakoitetaan, kustannusarvio Teknisen työn tilasta tehdään ennen korjausta tarkempi kuntotutkimus.

20 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tonttien myynti välittäjän kautta Tela 42 Liite 14 Re/max Finland kuuluu kansainväliseen Re/max kiinteistönvälitysketjuun. Re/max Finland on kiinnostunut ottamaan myyntiin Virolahden kunnan Vuorilammella olevan tontin ja Rannankankaan 5-korttelin 1-tontin. Re/maxin myyntiehdot on liitteenä 14. Myynti olisi kokonaispalkkiolla 2500 sis alv /kohde ja myyntiaika olisi asti. Pääsääntö on, että välityspalkkio maksetaan vaikka tontin ostaja tulisi suoraan kunnan kautta. Vuorilammen omakotitontti vaatii poikkeaman ELY-keskukselta, koska alueella ei ole yleiskaavaa. Poikkeama on haettu jo kolme kertaa, koska poikkeama ei ole voimassa kuin kaksi vuotta. Nykyinen poikkeuslupa on voimassa vielä n. vuoden. Ennen poikkeusluvan päättymistä tulisi tontille hakea rakennuslupa. Re/max ottaisi samalla myös Rannankankaan yhteisrantaisen tontin nro 1 korttelista 5 myyntiin. Myyntihinta tulisi olemaan valtuuston päättämät hinnat, Rannankankaan tontti ja Vuorilammen tontti Muut myyntiehdot olisivat myös samat kuin kunnan päättämät myyntiehdot. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää tehdä myyntitoimeksiannon Re/max Finlandin kanssa Kattilaisten Vuorilammen ok-tontista ja Rannankankaan korttelin 5 tontista nro 1. Myyntipalkkio on kokonaispalkkio 2500 sis alv/kohde. Toimeksianto olisi 2015 vuoden loppuun.

21 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tela 43 Liite 15 Teknisen johtajan, tilapalvelupäällikön ja kunnallistekniikan päällikön viranhal ti ja pää tökset on listattu liitteessä 15. viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että päätösten sisältämiä kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei ote ta lau ta kun nan käsiteltäväksi, joten kyseiset päätökset saadaan kuntalain 98 :n estä mät tä panna täytäntöön.

22 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Saapuneet kirjeet Tela 44 Miehikkälä - Virolahti Cursor Oy : South-East Leveraging Livelihood -hankkeen ohjausryhmästä : KASSU (Kaupunkiseutusuunnittelu) Työpalaverin muistio 44-2/2015 Haminan kaupunki, Ympäristölautakunta, pöytäkirjan ote : Lausunnon antaminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi - Itämeren tila yhdessä paremmaksi Miehikkälä Kaakkois-Suomen Ely-keskus : avustuksen myöntämisestä vesihuoltohankkeeseen, Siirtoviemäri- ja yhdysvesijohto Suur-Miehikkälä - Suurikylä (Miehikkälän kirkonkylä) sekä Suur-Miehikkälän alueen vesijohto- ja viemäriverkosto Opetus- ja kulttuuriministeriö : valtionavustuksen maksamisesta sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen, Miehikkälän koulukeskuksen uudisrakennus Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän rantayleiskaavan muutos ja laajennus tiloilla , , K-Vizit Oy, Kaavapäätöksen voimaantulo FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy : Muistio, Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe, toinen viranomaisneuvottelu PHK Oy, pöytäkirjat Koulukeskuksen työmaakokous nro 5, Koulukeskuksen työmaakokous nro 6, Koulukeskuksen työmaakokous nro 7, Koulukeskuksen työmaakokous nro 9, Koulukeskuksen työmaakokous nro 10, Virolahden rakennusvalvonta Viranhaltijapäätös : Osoitteenmuutos kiinteistöllä Saarela, rivitalo II uusi osoite Honkakuja 2 a ja rivitalo III uusi osoite Honkakuja 2 b Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Vaalimaanjoen tarkkailun yhteenveto vuosilta 2012, 2013 ja 2014 sekä pitkäaikaistarkastelu vuosilta : Vaalimaanjoen tarkkailu helmikuussa 2015 KCL Kymen Laboratorio Oy, tutkimusraportit : Pellinkankaan vedenottamo, Suurenkylän varavedenottamo :Kunnan varasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Sivistyslautakunta 25.10.2016 AIKA 25.10.2016 kello 18:00-19:20 PAIKKA Virolahden yläkoulu/lukio, Rantatie 5, Virojoki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Sivistystoimen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 18:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Sivistyslautakunta 19.05.2016 AIKA 19.05.2016 kello 18:00-18:25 PAIKKA Virolahden yläkoulu/lukio, Rantatie 5, Virojoki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 Perusopetuksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11 Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 15.03.2016 Aika 15.03.2016 klo 17:30-18:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 13/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 58, 12.08.2015 Kunnanhallitus, 132, 14.09.2015 132 Poikkeamishakemus / Boman Janne KNGDno-2015-512 Tekninen lautakunta, 12.08.2015, 58 Valmistelija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS. Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI. Käsiteltävät asiat:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS. Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI. Käsiteltävät asiat: SIIKAISTEN KUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI Paikka: Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot