VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Aika :00-21:25 Paikka Virolahden kunnanhallituksen kokoushuone, Opintie 4 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan vireilletulo 4 32 Klamilan Veneilijär Ry:n sopimuksen jatkaminen 6 33 Härmänkankaan eteläosan vedenottamon koepumppaus 8 34 Vesihuoltosuunnitelmat leirintäalueelle ja kalasataman alueelle 9 35 As Oy Virolahden Aurinkokankaan anomus paikoitusalueesta Tontin myynti lisäalueeksi Rannankankaalta Energiatehokkuuden tutkimushanke Salpapolun huoltosopimukset Kyvi Ry:n kanssa Tontin osto Miehikkälän uutta paloasemaa varten Miehikkälän torin säännöt ja taksa Työsuunnitelmat Tonttien myynti välittäjän kautta Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet 22

2 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Peltola Tuomo 18:00-21:25 puheenjohtaja Tylli Markus 18:00-21:25 vpj pj 31 Ahlberg Marika 18:00-21:25 jäsen Husu Sirpa 18:00-21:25 jäsen Kirkkopelto-Pakarinen Wilma 18:00-21:25 jäsen Myllymäki Tenho 18:00-21:25 jäsen Peltola Arto 18:00-21:25 jäsen Hellä Marjaana 18:00-21:25 khall.ed Virolahti Kataikko Leena 18:00-21:25 khall.ed Miehikkälä Alastalo Tarja 18:00-21:25 khall.pj Miehikkälä Havuaho Osmo 18:00-21:25 kunnanjohtaja Virolahti Uski Markku 18:00-21:25 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Hartikainen Natalia 18:00-21:25 varajäsen POISSA Liikkanen Satu jäsen Lappi Jukka khall.pj Virolahti Jämsén Antti kunnanjohtaja Miehikkälä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 18 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. 19 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen es tyneenä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskut sussa on ilmoitettava ko kouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltä vät asiat. Tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäse nistä on saapuvilla. : Puheenjoh taja totesi kokouksen lail li sesti kool le kut su tuk si ja päätös val tai seksi. Pöytäkirjan tarkastustapa : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Husu ja Wilma Kirkkopelto-Pakarinen. Allekirjoitukset Tuomo Peltola Markus Tylli Markku Uski puheenjohtaja puheenjohtaja 31 pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 31-44

3 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Pöytäkirjan käsittely lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Virolahdella Allekirjoitukset Sirpa Husu Wilma Kirkkopelto-Pakarinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Virolahden teknisessä toimistossa Opintie 2, keskiviikkona 6.5. klo toimistosihteeri Tuija Koskimies

4 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan vireilletulo 16/41.411/2009 Tela Liite 6 Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan ajantasaistus käynnistettiin viime vuonna kaavoittajan valinnalla ja muutoskohteiden selvityksellä. Ajantasaistuksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muutosluettelot kohteista, jotka liitteenä 6. Kaavoitus lähtee liikkeelle vireilletulon ja oasin kuulutuksesta. Kuulutuksen yhteydessä tulisi ilmoittaa, että mahdollisia korjauksia otetaan vielä tutkittavaksi päätettyä korvausta vastaan, esimerkiksi kuukauden ajan vireilletulosta. Sen jälkeen tulevia korjauspyyntöjä ei tähän ajantasaistukseen voi enää ottaa mukaan. Jos uusia kohteita tulee jatkuvasti lisää, aiheuttaa se lisää mm. luontoselvityksiä, eikä hanketta saada vietyä eteenpäin. Valmistelija: vt. tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää, että Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan ajantasaistuksen vireilletulo ja oas kuulutetaan. Muutoskohteita otetaan vastaan vain kuukauden vireilletulon jälkeen. Sen jälkeen tulevat pyynnöt jäävät seuraavan ajantasaistuksen yhteydessä tutkittavaksi. Tela 31 Merenrantaosayleiskaavan ajantasaistusta on valmisteltu sitä mukaan kuin muut hankkeet ovat sallineet. Muutokset ovat eläneet kovasti, ja luonnosvaiheeseen niitä on otettu mukaan 120. Muutostarpeet on esitelty selostuksen kohdassa 5.2 ja muutostarpeiden tutkiminen sekä kaavaratkaisu kohdassa 6.1. Kaavamuutokset on viety karttalehdille, joita on 25 kpl. Pääasiassa muutokset ovat luonteeltaan alkuperäisen kaavan virheitä. Suurin osa virheistä on rakennetun rakennuspaikan merkitsemättä jääminen. Jonkin verran on oas:n ja vireilletulon yhteydessä tulleita pyyntöjä tutkia kiinteistön rakennusoikeus uudelleen. Uusia lomarakennuspaikkoja tarkastelussa on syntynyt yksi ja vakituisen asumisen paikkoja kaksi. Alkuperäisessä kaavassa oli jonkin verran vuokrauskäyttöön tarkoitettuja lomarakennuspaikkoja, jotka ovat sukupolven vaihdoksen myötä poistuneet vuokrakäytöstä. Näitä on muutettu pienimmän luvun mukaiseksi omarantaiseksi rakennuspaikaksi voimassa olevan kaavan määräyksen mukaisesti. Pääosa muutoksista on myönnettyjen poikkeamien ja lupien mukaisia korjauksia. Lisäksi teknisiä korjauksia on melko paljon. Tekninen korjaus tarkoittaa esim. että kaavaan on merkitty 4 rakennuspaikkaa ja tekstissä on lukenut vain kolme rakennuspaikkaa.

5 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta on päättänyt, että maanomistajan tarpeesta johtuvat rakennuspaikan siirroista peritään 400 euron perusmaksu ja 400 euroa/rakennuspaikka. Uusista rakennuspaikoista peritään 40% kaavan tuomasta hyödystä. Tässä kaavatarkastelussa korjataan jo myönnetyt poikkeamat sekä alkuperäisen kaavan virheet. Tämän arvion pohjalta ei laskutettavaa muutosta tässä yhteydessä ole. Liite1 Kaavaselostus, voimassa oleva kaavakartat ja muutoskartat ovat liitteenä 1. Kaavan ajantasaistus esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää asettaa Virolahden merenrantaosayleiskaavan ajantasaistuksen kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. _ Korjatut määräykset jaettiin kokouksessa, liite 1. Markus Tylli toimi puheenjohtajana. Tuomo Peltola esteellisenä ei osallistunut päätöksentekoon.

6 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Klamilan Veneilijär Ry:n sopimuksen jatkaminen 36/44.442/2015 Tela 32 Liite 2 Virolahden kunta teki 1993 kahdenkymmenen vuoden vuokrasopimuksen Klamilan Veneilijät ry:n kanssa Lantviikinpohjan venelaitureista. Kunta siirsi omistamansa laiturin yhdistykselle, joka ryhtyi hoitamaan laitureiden pitoa. Laiturit olivat jo tuolloin melko heikkotasoisia. Sopimus päättyi Myöhemmin lautakunta on päätöksellään vuokrannut veneseuralle öljyjätevarastoa polttoainevarastoksi, toisen ponttoonilaiturin ja alueen seuran ponttoonilaiturille. Nämä sopimukset ovat olleet vuoden kerrallaan ja niissä on ollut kuukauden irtisanomisaika. Tämä perustuu kalasataman rakentamisen rahoittaneen Merenkulkulaitoksen kunnalle antamaan lausuntoon laiturien käytöstä (liite 2). Veneseuran kanssa on neuvoteltu uusi sopimus johon on otettu mukaan Lantviikinpohjan laiturialueen vuokrasopimuksen jatkaminen sekä kalasataman alueen päätösten varassa olleiden rakenteiden vuokraukset. Uutena on mukana rannan puoleisen ponttoonilaiturin merenpuoleisen reunan vuokraus veneseuralle. Veneseuralla on tarkoitus asentaa laituriin aisat ja tehdä siihen vuokrapaikkoja. Liite 3 Uusi sopimus liitteenä 3. Vuokrauksilla pyritään rahoittamaan laitureiden kunnossapito. Vuonna 2013 laiturin ankkurointi petti, ja kunnostuskustannukset olivat n euroa. Viimeistään vuonna 2016 täytyy uusia toisen ponttoonilaiturin kiinnitysketjut, jotta vältytään niiden pettämiseltä. Uusinta maksaa euroa. Kunta ottaa tähän, ja jatkossa myös muihin vastaaviin sopimuksiin tiukemman vaatimuksen jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta. Virolahden alueella on n. 25 % kiinteistöistä edelleen liittymättä järjestettyyn jätehuoltoon. Kunnan tehtävänä on saada nämä kiinteistöt hoitamaan jätehuoltovelvoitteet kuntoon. Sopimuksen mukaisella määräyksellä tehostetaan jätehuoltoon liittymistä. Sopimus on veneseuralla kommentoitavana. Kommentit tulevat kokoukseen mennessä. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy liitteen 3 mukaisen sopimuksen Klamilan Veneilijät Ry:n kanssa. Muutosehdotus Asia jätetään pöydälle ja neuvotteluja jatketaan. Toiminta muilla laitureilla voi jatkua aiemman päätöksen mukaisesti.

7 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta

8 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Härmänkankaan eteläosan vedenottamon koepumppaus 76/51.510/2014, 144/51.510/2014 Tela 33 Liite 4 Härmänkankaan eteläosan vedenottamon lupaa varten on alueella tehty laaja hydrogeologinen selvitys ja luontoselvitys. Selvitysten mukaan ei alueella pitäisi olla mitään estettä vedenottamon perustamiseksi. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus tehdä alueella pohjaveden koepumppaus. Koepumppausta varten joudutaan kaivoalueelle tekemään tie (n. 200 m), hankkimaan sähköliittymä ja rakentamaan siiviläkaivo josta koepumppaus tehdään. Koepumppausohje on liitteenä 4. Koepumppauskaivo tulee pisteestä PF 4 hieman itään kunnan ostamalle maa-alueelle. Kustannusjaosta on Haminan Vesi Oy:n kanssa sovittu, että kustannukset jaetaan puoliksi. Jatkossa kaivon vesikapasiteetti jaettaisiin myöskin puoliksi. Virolahden kunnan investointiohjelmaan on varattu (alv 0%) euroa Härmänkankaan eteläosan vedenottamon kustannuksiin. Kustannusarvio riittää Virolahden kunnan osuudelta. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy Härmänkankaan koepumppausohjelman ja koepumppauksen suorittamisen sekä siihen liittyvät työt. Virolahden kunnan osuus on puolet kustannuksista. Hankkeelle on määräraha kunnan investointiohjelmassa.

9 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Vesihuoltosuunnitelmat leirintäalueelle ja kalasataman alueelle 37/51.510/2015, 38/51.510/2015 Tela 34 Liite 5 Virolahden kunnan talousarviossa on varattu Camping- alueen vesihuoltoon ja jätevesihuoltoon. Tarkoituksena on rakentaa Vaalimaan runkolinjoista vesi- ja viemäriputki leirintäalueelle. Leirintäalueella on ollut ongelmia veden riittävyydessä. Jätevedet on osin käsitelty 80-luvun taitteissa asennetulla pienpuhdistamolla ja osa wc-vesistä on mennyt umpisäiliöön ja harmaat vedet on imeytetty. Suunnitelmalla saadaan leirintäalueen vesihuolto kuntoon. Putket on mitoitettu niin, että niihin mahtuu Hellän-Hämeenkylän alueen vesi- ja viemärimäärä. Kustannusarvio on Suunnitelma ja kustannusarvio liitteenä 5. Vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen on tarkoitus urakoittaa ja pumppaamoasennukset ja liitostyöt tehdä kunnan omana työnä. Määrärahasta käytetään osa leirintäalueen kunnostukseen ja kehittämiseen ja aiemman sopimuksen mukaisesti rakenteiden lunastukseen. Leirintäalueen vuokrasopimus päättyi vuoden 2014 lopussa, ja alueelle on valittu uusi toimija. Määrärahan muutosesitys tehdään osavuotiskatsauksen yhteydessä kunnanvaltuustolle. Virolahden kunnanvaltuusto muutti 2014 Pyölin vesiosuuskunnan toiminta-aluetta kalasataman alueella osuuskunnan ehdotuksesta. Samassa yhteydessä valtuusto päätti, että kunta rakentaa alueelle vesi- ja viemärilaitoksen toimesta vesi- ja viemäriverkoston. Talousarviossa on vesijohdolle myönnetty ja viemäröinnille Liite 6 Suunnitelma ja kustannusarvio on liitteenä 6. Suunnitelmaa muutetaan hieman toteutusvaiheessa vesialueen omistajan ja maanomistajan toiveiden mukaisesti. Muutokset on merkitty suunnitelmakarttaan. Muutoksista ei aiheudu kustannusvaikutuksia. Kustannusarvio on euroa. Vesistön alitus tarvitsee vielä Avin luvan. Vesi- ja viemäriputkien rakentaminen on tarkoitus urakoittaa ja liitostyöt pumppaamohankintoineen tehdä kunnan omana työnä. Samassa yhteydessä liitetään kalasataman wc- vesien umpisäiliö ja septityhjennys viemäriverkostoon. Hallintosäännön 74 kohta 3 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy katuja yleisten alueiden sekä vesihuollon suunnitelmat sekä kustannusarviot. Hallintosäännön 6 :n kohdan 3 mukaan lautakunta päättää mm. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy Leirintäalueen (Camping) ja kalasataman vesi- ja viemärisuunnitelmat korjatussa muodossa ja vahvistaa kustannusarvioksi leirintäalueen osalta ja kalasataman osalta Työt toteutetaan putkien rakentamisen osalta urakkana ja liitos- ja pumppaamotyöt omana työnä.

10 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta

11 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta As Oy Virolahden Aurinkokankaan anomus paikoitusalueesta 39/44.442/2015 Tela 35 Liite 7 As Oy Virolahden Aurinkokangas on kysynyt Virolahden kunnalta mahdollisuutta vuokrata lisäautopaikoiksi Kangastien päässä olevaa katualuetta n. 90 m²:n alalta. Alue merkitty liitteenä 7 olevaan karttaan. Alue on kaavassa katualuetta ja osoitettu kevyelle liikenteelle. Kunnalla ei tällä hetkellä ole näköpiirissä kevyenliikenteen rakentamistarvetta alueelle. Katualueiden käytölle ei ole määritelty hintaa. Kunnan viimeisin kauppahinta rivitalotontille oli 8 /m². Jos vuokrauksessa käytetään 20 vuoden takaisinmaksuaikaa, olisi 90 m²:n vuosivuokra 36. Jos alue vuokrataan, tulisi vuokra-aika olla 1 vuosi ja vuokra-aika jatkuisi vuoden kerrallaan ellei sitä irtisanota ennen seuraavan vuokravuoden alkua. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää, että Virolahden kunta vuokraa As. Oy Virolahden Aurinkokankaalle Kangastien päässä olevaa katualuetta n. 90 m² käytettäväksi autopaikoitukseen. Vuosivuokra on 36 ja vuokra olisi voimassa vuoden 2015 loppuun ja jatkuisi sen jälkeen vuoden kerrallaan ellei puolin tai toisin vuokrasopimusta irtisanota ennen seuraavan vuosivuokrakauden alkua. Vuoden 2015 vuokra on myös 36 vaikka vuokra on vain osan vuotta voimassa. Kunta laskuttaa kunkin vuoden vuokran maaliskuun loppuun mennessä.

12 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tontin myynti lisäalueeksi Rannankankaalta 101/44.441/2007 Tela 36 Liite 8 Virolahden kunnanvaltuusto muutti Klamilan Rannankankaan sekä muidenkin omakotitonttien luovutusehtoja niin, että tekninen lautakunta voi tapauskohtaisesti harkiten myydä uudelle tontinostajalle kaksi tonttia. Hinnoittelu molemmille tonteille on kunnanvaltuuston päättämän hinnoittelun mukainen. SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen Rannankankaan tonttien myyntihinnan alentamiseksi vastaamaan Pajulahden asuntoalueen hinnoittelua (n ). Asia on annettu teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Asiaa ei vielä ole valmisteltu, joten valtuuston alkuperäinen hinta yhteisrantaisille tonteille on edelleen voimassa. Alkuperäiset luovutusehdot ovat liitteenä 8. Kunta on myöhemmin ostanut Pyölin vesiosuuskunnalta rakentamattomille tonteille liittymäsopimukset valmiiksi. Liittymät maksoivat Liittymän voi siirtää käytettäväksi muuallakin. Mustamaat ostivat tontin elokuussa 2014 ja heitä voidaan pitää uusina tontinostajina. He ovat halukkaita ostamaan viereisen, AP/5 alueen tontin 4 (Rannankangas 8 RN:o 10:158). Valtuuston päättämien ehtojen mukaan tontin hinta on Tontti on lohkottu ja tontilla on osuus yhteiseen alueeseen (VV-1). Koska kaksi tonttia muodostaisi yhden rakennuspaikan, on Mustamaalla jo osuus Pyölin vesiosuuskuntaan, ja liittymä voidaan jättää kunnalle myöhempää käyttöä varten. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää, että Lasse ja Taina Mustamaalle myydään Rannankangas 8 RN:o tontti ns. toisena tonttina. Myyntihinta on euroa. Kunta pitää itsellään tämän tontin maksetun vesihuolto-osuuskunnan liittymän myöhempää käyttöä varten. Muutosehdotus Asia jätetään pöydälle lisäselvitystä varten.

13 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Energiatehokkuuden tutkimushanke 40/44.443/2015 Tela 37 Tilapalvelupäällikkö on ollut yhteydessä Kymenlaakson Ammattikorkeakouluun energiatehokkuuden tutkimushankkeen osalta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa suunnitellaan kolmevuotista energiatehokkuuden tutkimushanketta. Hankeen tavoitteena on tutkia ja parantaa mm. suurten yksittäisten rakennusten, vaativien rakennuskokonaisuuksien tai erikoiskohteiden energiatehokkuutta. Tutkimushanke tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä ja tuottaa käytännön parannusehdotuksia valituissa tutkimuskohteissa. Hankkeen aikana kiinteistöjen energiankäyttö tutkitaan perusteellisesti. Jatkuvan raportoinnin lisäksi hankkeen aikana kerääntyvä tieto ja havainnot kerätään kiinteistökohtaiseen energiakirjanpitoon eli rakennuksen energiarekisteriin. Hankkeen hyöty kunnalle on energiakustannusten aleneminen jo hankkeen aikana sekä luonnollisesti myös hankkeen jälkeen jäävä pysyvä kustannusten lasku. Alkuvaiheessa on tarkoitus ottaa mukaan Villinrannan palvelukeskus ja Virolahden koulukeskus. Lisäksi erillisenä energiankulutuksen mahdollisena säästökohteena ovat jäteveden runkoputken pumppausasemat (13 kpl). Suurissa energiankäyttökohteissa energiatehokkuuden parantaminen jo muutamalla prosentilla tarkoittaa huomattavaa taloudellista säästöä. Pumppaamisen energiankäytössä on mahdollista päästä huomattavan suuriin säästöihin, jopa kymmeniin prosentteihin. Tutkimuskohteista tehdään erillinen projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmissa huomioidaan toiminnan erityispiirteet huolellisesti. Kohteesta laaditaan kaikkien toimenpiteiden ja katselmointien jälkeen laaja raportti, johon on kirjattu kolmen vuoden havainnot, tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutusten arviointi. Saavutettu energiansäästö esitetään taloudellisina tunnuslukuina ja mahdollisille investoinneille lasketaan kuoletusaika. Energia-analyysissa saatetaan havaita investointitarpeita joita täytyy käsitellä kunnan päätöksenteossa laajemminkin. Tästä syystä energia-analyysien tekijä on Motivan sertifioima pätevä ammattilainen, jolloin laaditut energiataseet ja kustannusvaikutusten arviointi on luotettavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi, esimerkiksi rahoitusta haettaessa. Energiatehokkuuden investointeihin on saatavissa erityyppisiä julkisia tukia. Hankkeessa avustetaan investointien suunnittelussa sekä teknisen suunnittelun, energialaskennan että tukihakemusten osalta. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä noin euroa. 70 % kustannuksista haetaan EU-tukena. Muu osuus katetaan yhteistyökumppanien omarahoituksena, joka Virolahden kunnan osalta on euroa koko kolmen vuoden hankeajalta. Hanke jakaantuu neljän kalenterivuoden ajalle, jolloin laskutus on 3000 euroa vuosina 2015 ja 2018 ja 6000 vuosina 2016 ja Hankkeen kustannukset odotetaan saatavan säästöinä nopeasti takaisin. Miehikkälää ei tässä vaiheessa oltaisi esittämässä mukaan, koska Miehikkälässä suurimmat kiinteistöt (koulukeskus ja Kunila) on vasta rakennettu tai peruskorjattu. Kaakon kaksikossa voidaan hankkeessa saatua kokemusta hyödyntää kaikissa kiinteistöissä tai jätevesien pumppauksessa.

14 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 54 :n 26. kohdan mukaisen yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä. Useampivuotista tutkimushanketta voidaan pitää yhteistoimintasopimuksena. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle, että Virolahden kunta lähtisi mukaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun suunnittelemaan kolmevuotiseen energiatehokkuuden tutkimushankkeeseen eurolla. Laskutus jakaantuisi vuosille 2015 ja euroa / vuosi, ja euroa / vuosi.

15 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Salpapolun huoltosopimukset Kyvi Ry:n kanssa 128/46.463/2012, 47/46.463/2012, 43/46.463/2012 Tela 38 Liite 9 Liite 10 Liitteenä 9 on Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen esittämä Salpapolun huoltosopimus Virolahdelle ja liitteenä 10 Miehikkälään. Virolahden osalta maksu olisi 2755 alv 0% ja Miehikkälän osalta 2060 alv 0%. Miehikkälän osalta kunta toimittaa polttopuut taukopaikoille, koska kunnalle tulee koko ajan poistettavaa puutavaraa, jota taukopaikoilla voi käyttää. Sopimusluonnoksia tarkennetaan vielä mm. voimassaolon ja markkinoinnin osalta. Teknisen toimen talousarviossa on määrärahat Salpapolun huoltoon ja kunnossapitoon. Tämä sopimus koskee vain KyVi:n kohteita. Muu osa Salpapolkua hoidetaan kunnan omana työnä. Korjatut sopimukset jaetaan kokouksessa. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy Salpapolun huoltosopimukset Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys ry:n kanssa. Muutosehdotus Asia jätetään pöydälle lisäselvitystä varten.

16 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tontin osto Miehikkälän uutta paloasemaa varten 88/09.095/2014 Tela 39 Miehikkälän uudelle paloasemalle katsastettiin useita tonttivaihtoehtoja. Paloaseman tarveselvitystä tehnyt työryhmä piti parhaimpana paikkana vanhaa osuuskaupan/rautakaupan kiinteistöä. Kiinteistön hintapyyntö oli kuitenkin kohtuuttoman korkea. Toiseksi parhaaksi paikaksi arvioitiin entisen Vuorelan kaupan tonttia. Tontin hintapyyntö on euroa. Kolmas varteenotettava vaihtoehto oli kunnan omistama ns. Tenavatuvan kiinteistö. Kiinteistön toimintaa ei kuitenkaan kohtuudella voida järjestää muualla. Näillä perusteilla työryhmä päätyi esittämään ns. Vuorelan kaupan alueen ostoa tulevan paloaseman paikaksi. Vanhojen kauppojen alueella on pilaantuneiden maiden riski, joka johtuu aiemmasta polttoaineen myynnistä. Riskin minimoinniksi alueelle tehtiin tutkimus mahdollisten pilaantuneiden maiden osalta. Tutkimustuloksen mukaan tontilla ei ole pilaantunutta maata. Asemakaavassa tontilla ei ole suoraa liittymää Keskustielle. Alustavan tiedustelun perusteella ELY piti n. kahden auton levyisen ulosmenoliittymän saamista mahdollisena. Tontin sisäänajo ja huoltoliikenne tapahtuisi todennäköisesti Yhdystien kautta. Kiinteistöllä ei tarkistamispäivänä ollut kiinnityksiä tai panttauksia. Kiinteistön pinta-ala on 2440 m². Asemakaavan mukaisesta tontista pienen osan omistaa kunta. Asemakaavan mukaan kaupan kohde on korttelissa 21 AL- aluetta, jonka kerroskorkeus on 2 ja tehokkuus 0,4. Merkintä tarkoittaa asuin- ja liiketiloja. Sa-1 on merkintä mahdollisesta saastuneesta maa-alueesta. Tontilla oleva vanha kaupparakennus on sr-2 merkinnällä oleva historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta arvokas rakennus. Rakennuksessa suoritettavissa julkisivukorjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kuntakuvallinen luonne säilyy. Liite 11 Kauppakirjaluonnos liitteenä 11. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta esittää liitteenä olevan kauppakirjan hyväksyntää Miehikkälän kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

17 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Miehikkälän torin säännöt ja taksa 41/44.445/2015 Tela 40 Liite 12 Miehikkälän torille on laadittu alustava suunnitelma myyntipaikoista ja järjestyssääntö taksoineen (liite 12). Paikat muodostuisivat kolmesta eri kokoisesta myyntialueesta 2x2m, 3x3m ja 4x4m. Pienimmät paikat olisivat ns. oman maan tuotteiden myyntiin. Kunilan puoleiset myyntipaikoilla olisi sähkönkäytön mahdollisuus. Tarkoituksena on käydä keskustelu torin toimintojen järjestämisestä. Eri kuntien www-sivuilla on erilaisia malleja torin säännöistä. Miehikkälään on pyritty ottamaan mahdollisimman selkeät säännöt. Esimerkiksi Mikkelissä on laaja, monisivuinen sääntö. Säännöt ja taksa tulisivat lautakunnan seuraavassa kokouksessa käsittelyyn ja menisivät sitten kesäkuussa kunnanhallitukseen ja valtuustoon. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta käy läpi Miehikkälän torin säännöt ja taksan jatkotyöstöä varten.

18 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Työsuunnitelmat Tela 41 Hallintosäännön 74 kohta 3 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy katuja yleisten alueiden sekä vesihuollon suunnitelmat sekä kustannusarviot. Hallintosäännön 6 :n kohdan 3 mukaan lautakunta päättää mm. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista. Virolahdella on kuluvan kesän aikana tarkoitus tehdä aitausta Klamilan koululle, Virojoen koulun pallokentän ja Välitien kevyenliikenteen reitille sekä Yhdystien rivitalon taakse. Aidat on tarkoitus urakoittaa muutoin, mutta Yhdystien aidan laudoitus tehdä omana työnä. Välitieltä tehdään myös kevyenliikenteen yhteys koulukeskuksen pihalle ja se on tarkoitus urakoittaa. Kevyenliikenteen raitille asennetaan este mopojen läpiajon hillitsemiseksi. Klamilan koululle on investointiosassa varattu josta on ajateltu menevän aitaukseen ja loppuosa huoltorakennukseen. Välitien kevyenliikenteen väylään ja aitauksiin pallokenttä-välitie ja Yhdystien rt on ajateltu menevän ja loput Riihipelto-Ilmanmäentielle. Jokitörmän b-talon pihakorjauksiin ja kummankin talon maalauksiin ja kattokorjauksiin on varattu Pihan kunnostuksessa kunnostetaan rakennuksen salaojat ja rakennetaan sadevesien poistojärjestelmä ja korjataan pihan sadevesikaivot ja routaeristys. Työstä ei tehdä erillistä suunnitelmaa ja työ on tarkoitus toteuttaa omana työnä ja konetyö tuntihinnalla. Rekkatien katusuunnitelmat on hyväksytty aiemmin. Talousarviossa hankkeelle on varattu Työ on urakoitettu. Liite 13 Välitien- koulukeskuksen välinen kevyenliikenteen raitti ja aitaussuunnitelmat ovat liitteenä 13. Miehikkälän rt 4 katon uusimiseksi peltikatoksi on varattu Katon uusiminen on tarkoitus urakoittaa. Teknisen käsityön tilan korjaamiseen on varattu Ennen korjausta rakennukselle täytyy tehdä vielä tarkempi kuntotutkimus, jossa selvitetään rakenteiden kunto ja arvioidaan korjaustarve. Työ voidaan tilata puitesopimuksen piirissä olevailta suunnittelijoilta. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta hyväksyy: - Välitien-koulukeskuksen välisen kevyenliikenteen raitin sekä siihen liittyvän ja Yhdystien rt:n aitaussuunnitelman ja kustannusarvion Työ pääosin urakoitetaan ja osin omana työnä. - Klamilan koulun ja päiväkodin aitaussuunnitelmat ja kustannusarvion , työ urakoitetaan - Jokitörmän b-talon salaoja- ja sadevesikorjaus sekä a ja b talon maalaus ja kattojen uusiminen Pihakorjaukset tehdään omana työnä ja konetyö tuntityönä. Katon uusiminen ja ulkoseinien maalaus urakoitetaan. Seinien maalaus siirretään tarvittaessa seuraavalle vuodelle, jos

19 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta määrärahat ei riitä kaikkeen. - Rekkatien jatko biovoimalalle urakoitetaan, kustannusarvio Rt 4 katon uusiminen peltikatoksi urakoitetaan, kustannusarvio Teknisen työn tilasta tehdään ennen korjausta tarkempi kuntotutkimus.

20 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tonttien myynti välittäjän kautta Tela 42 Liite 14 Re/max Finland kuuluu kansainväliseen Re/max kiinteistönvälitysketjuun. Re/max Finland on kiinnostunut ottamaan myyntiin Virolahden kunnan Vuorilammella olevan tontin ja Rannankankaan 5-korttelin 1-tontin. Re/maxin myyntiehdot on liitteenä 14. Myynti olisi kokonaispalkkiolla 2500 sis alv /kohde ja myyntiaika olisi asti. Pääsääntö on, että välityspalkkio maksetaan vaikka tontin ostaja tulisi suoraan kunnan kautta. Vuorilammen omakotitontti vaatii poikkeaman ELY-keskukselta, koska alueella ei ole yleiskaavaa. Poikkeama on haettu jo kolme kertaa, koska poikkeama ei ole voimassa kuin kaksi vuotta. Nykyinen poikkeuslupa on voimassa vielä n. vuoden. Ennen poikkeusluvan päättymistä tulisi tontille hakea rakennuslupa. Re/max ottaisi samalla myös Rannankankaan yhteisrantaisen tontin nro 1 korttelista 5 myyntiin. Myyntihinta tulisi olemaan valtuuston päättämät hinnat, Rannankankaan tontti ja Vuorilammen tontti Muut myyntiehdot olisivat myös samat kuin kunnan päättämät myyntiehdot. Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta päättää tehdä myyntitoimeksiannon Re/max Finlandin kanssa Kattilaisten Vuorilammen ok-tontista ja Rannankankaan korttelin 5 tontista nro 1. Myyntipalkkio on kokonaispalkkio 2500 sis alv/kohde. Toimeksianto olisi 2015 vuoden loppuun.

21 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tela 43 Liite 15 Teknisen johtajan, tilapalvelupäällikön ja kunnallistekniikan päällikön viranhal ti ja pää tökset on listattu liitteessä 15. viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että päätösten sisältämiä kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei ote ta lau ta kun nan käsiteltäväksi, joten kyseiset päätökset saadaan kuntalain 98 :n estä mät tä panna täytäntöön.

22 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Saapuneet kirjeet Tela 44 Miehikkälä - Virolahti Cursor Oy : South-East Leveraging Livelihood -hankkeen ohjausryhmästä : KASSU (Kaupunkiseutusuunnittelu) Työpalaverin muistio 44-2/2015 Haminan kaupunki, Ympäristölautakunta, pöytäkirjan ote : Lausunnon antaminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi - Itämeren tila yhdessä paremmaksi Miehikkälä Kaakkois-Suomen Ely-keskus : avustuksen myöntämisestä vesihuoltohankkeeseen, Siirtoviemäri- ja yhdysvesijohto Suur-Miehikkälä - Suurikylä (Miehikkälän kirkonkylä) sekä Suur-Miehikkälän alueen vesijohto- ja viemäriverkosto Opetus- ja kulttuuriministeriö : valtionavustuksen maksamisesta sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen, Miehikkälän koulukeskuksen uudisrakennus Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän rantayleiskaavan muutos ja laajennus tiloilla , , K-Vizit Oy, Kaavapäätöksen voimaantulo FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy : Muistio, Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe, toinen viranomaisneuvottelu PHK Oy, pöytäkirjat Koulukeskuksen työmaakokous nro 5, Koulukeskuksen työmaakokous nro 6, Koulukeskuksen työmaakokous nro 7, Koulukeskuksen työmaakokous nro 9, Koulukeskuksen työmaakokous nro 10, Virolahden rakennusvalvonta Viranhaltijapäätös : Osoitteenmuutos kiinteistöllä Saarela, rivitalo II uusi osoite Honkakuja 2 a ja rivitalo III uusi osoite Honkakuja 2 b Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Vaalimaanjoen tarkkailun yhteenveto vuosilta 2012, 2013 ja 2014 sekä pitkäaikaistarkastelu vuosilta : Vaalimaanjoen tarkkailu helmikuussa 2015 KCL Kymen Laboratorio Oy, tutkimusraportit : Pellinkankaan vedenottamo, Suurenkylän varavedenottamo :Kunnan varasto

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot