Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010)"

Transkriptio

1 Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä ( ) Hankkeen diaarinumero: 3034/505/2007 Loppuraportti Projektipäällikkö Sanna Huovinen p. (09) , (050)

2 2 Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sisällys TIIVISTELMÄ PROJEKTIN TAUSTA, TAVOITTEET JA TEHTÄVÄ PROJEKTIN ORGANISOITUMINEN PROJEKTIN TOTEUTUS PILOTTIALUEIDEN VALIKOITUMINEN Ensimmäisen pilotin kokemukset keväältä Muiden pilottialueiden valikoituminen PROJEKTIN MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ PILOTTIEN ALOITUSTILAISUUDET PILOTTIEN ETENEMINEN KOULUTUS PILOTTIALUEILLA HANKE- JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ PROJEKTIN RAHOITUS JA KUSTANNUKSET PROJEKTIN TULOKSET PILOTTIALUEIDEN HANKINTAYHTEISTYÖN ONGELMIA JA KEHITTÄMISAJATUKSIA HANKETOIMINNAN TULOKSIA PILOTTIALUEITTAIN JJR-allianssi Järvenpää Koillis-Savo Länsi-Saimaa Saarijärven alue Wiitaunioni KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET PILOTTIALUEILTA YHTEENVETO TULOKSISTA JA PALAUTE POHDINTA JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET POHDINTAA PILOTTIALUEILTA Liite 1. Pilottialueiden asukasluku, elinkeinorakenne, yritystoimipaikat ja ikärakenne ennusteineen Liite 2. Hinnoittelulla ja kustannuslaskennalla tehokkuutta palvelutuotantoon -asiantuntijafoorumin loppuraportti (Ekroos 2009) Liite 3. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita, joilla parannetaan kuntapalveluiden laatua ja luodaan yrityksille uutta liiketoimintaa (Lith 2009)... 70

3 3 Tiivistelmä Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina - PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä -projektin (PPP-hanke) tarkoituksena on kehittää pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä osallistua kuntien järjestämisvastuulla olevien tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. PPP -lyhenteellä tarkoitetaan julkisen ja yksityisen toimijan välistä yhteistyötä ja kumppanuusajattelua (public private partnership). Valtakunnallinen hanke toteutetaan yhteistyössä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) yrittäjyyden teemaryhmän kanssa ja käytännön toteuttamisesta vastaavat Suomen Kuntaliitto (Kuntaliitto), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK). Hankkeen tavoitteena on testata käytännössä toimintamallia, jonka avulla kuntasektori ja alueen pienyritykset saavat aikaan toimivan keskusteluyhteyden, sekä välittää tietoa kuntien hankinnoista ja suunnitelmista ja yritysten osaamisesta ja tarjonnasta. Kehittämishankkeessa on mukana kuusi pilottialuetta, jotka ovat Wiitaunioni (Viitasaari ja Pihtipudas sekä Kinnula), Saarijärven alue (Saarikka-kuntayhtymä), Koillis-Savo (Juankoski, Nilsiä, Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi), Länsi-Saimaan alue (Savitaipale, Suomenniemi, Ylämaa ja Luumäki), JJR-allianssi (Juva, Joroinen ja Rantasalmi) ja Järvenpää. Projektissa järjestetään kuntahankkijoiden, yritysten, yrittäjyyttä suunnittelevien, maatilan toimintaa monipuolistavien, yritysneuvojien ja muiden toimijoiden kesken yhteisiä aloitustilaisuuksia, jotka jatkuvat työryhmätoimintana kullakin alueella. Yhteisten keskustelutilaisuuksien tavoitteena on vahvistaa vuoropuhelua ja osapuolten käsitystä markkinatilanteesta, toimintamallien kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Pilottialueilla järjestetään tarvittaessa koulutusta esimerkiksi julkisista hankinnoista ja hankintalain pienyrittäjille tuomista mahdollisuuksista. Lisäksi projekti tukee omaehtoisesti toimivien hankkeiden toteuttamista ja tekee yhteistyötä muiden kehittämishankkeiden kanssa. Pilottialueilta saatuja tuloksia ovat muun muassa hankintojen ennakkotiedottaminen (hankintaseminaari ja -kalenteri), kunnan pienhankintaohje, selvitys kuntapalveluita tuottavista yrityksistä, mahdollisuus ilmoittautua kunnalle palveluntuottajaksi, yrittäjien osallistuminen kuntien työryhmiin, yhteistilaisuudet, osatarjousten mahdollistaminen, yritysten verkottuminen, kyläkohtainen palvelutarve/tuottajakartoitus, pitkäkestoiset sopimukset, jatkuva palvelusetelihaku ja kuljetusten suunnittelu yhteistyössä yli kuntarajojen. Toiminnasta saatujen kokemusten pohjalta on valmistunut Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle ja loppuraportin muodossa tukimateriaalia yritysneuvojille, kunnille ja pienyrityksille. Projektin toimintamallilla ja materiaalilla tuetaan myös kuntien ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyötä. Tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan eri tiedotusvälineiden kautta toimintamallista kiinnostuneiden hyödynnettäviksi. Hankkeen toteutusaikataulu on ja lisätietoja saa projektipäällikkö Sanna Huoviselta sekä projektin kotisivulta:

4 4 1 Projektin tausta, tavoitteet ja tehtävä PPP-hankkeen tausta Kuntien tehtäviä koskeva keskustelu alkoi kiinnittyä 1990-lopulla selvemmin kuntarakenteen muutoksiin. Vuonna 2005 käynnistyneessä Paras-uudistuksessa palvelu- ja kuntarakennetta käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja työn tavoitteena on ollut suurempi kuntakoko, jonka avulla pystytään turvaamaan kattava, tuottava ja tehokas palvelurakenne (Forma 2008). Väestön ikääntyessä ja työikäisten määrän niukentuessa kuntien on edelleen kehitettävä ja tehostettava toimintojaan, mutta myös selvitettävä, mihin tehtäviin tarvitaan omia työntekijöitä ja mitkä tehtävät hoidetaan uudella tavalla, esimerkiksi ostopalveluina. Yksikkökoon kasvattamisen vaihtoehtona työn tuottavuuden nostamiseksi on kuntien palvelutuotannon ulkoistaminen. Uudet toimintatavat tuovat kuitenkin omat haasteensa kuntakentälle: jatkossa tarvitaan uudenlaista osaamista, asiantuntemusta ja asennoitumista uuteen tilanteeseen. Muutokset edellyttävät myös uudenlaista toimintakulttuuria, verkostoitumista ja kumppanuusajattelua alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Kuntien onkin keskityttävä tulevaisuudessa yhä enemmän ydintoimintoihinsa ja toimijakentän monipuolistuessa laajennettava yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään julkisten palveluiden uudelleenorganisoinnista, vaan myös markkinaehtoisen palvelutarjonnan kehittämisestä. Sekä yksityisen että julkisen palvelukysynnän hyödyntäminen voi tuoda alueelle huomattavaa lisäarvoa. Kunta nähdäänkin tärkeänä elinkeinoelämän vauhdittajana: se voi edistää markkinoiden syntyä ja tervettä toimintaa alueella. Elinkeinoelämän näkökulmasta kuntien keskittyminen perustehtäviinsä palveluiden järjestäjänä, elinkeinotoiminnalle suotuisan toimintaympäristön kehittäjänä ja hyvän infrastruktuurin turvaajana on ensiarvoisen tärkeää. Kunnilta toivotaankin lisää uusia palveluiden tuottamistapoja, yrittäjyyden merkityksen korostamista ja toiminnan avoimuutta (Elinkeinoelämän keskusliitto 2008; Tyyrilä 2009). Kunnat tarvitsevat vaihtoehtoisia tapoja palveluiden tuottamiseen ja yritykset puolestaan uusia mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palveluitaan. Palveluyritysten muodostuminen maaseudulla pelkästään yksityisen kysynnän varaan ei ole usein mahdollista. Kuntaasiakkaalle tuotetut palvelut luovat yrityksille kysyntäperustan, jonka pohjalta samoja palveluita voidaan tarjota myös muille asiakkaille. Maaseudun yritystoiminnan kasvupotentiaali on erityisesti aloilla, joilla yleisesti yhdistyvät julkisten palveluiden tuottaminen ja samojen tuotteiden tai palveluiden tarjoaminen yksityisille asiakkaille kuten hoivapalvelut, bioenergiantuotanto, teiden ja muiden julkisten alueiden kunnossapito, kuljetuspalvelut ja lähiruoka. Julkisten palveluiden organisoinnilla on siis vaikutusta koko palvelusektorin yritystoiminnan kehittämiseen. Edellä mainitut asiat olivat PPP-hankkeen taustalla kun Kuntaliiton erityisasiantuntija Jarkko Huovinen käynnisti vuonna 2007 hankeideoinnin yhdessä MTK:n ja EK:n edustajien kanssa. PPP-hankkeessa yhdistyy näin ollen sekä elinkeinopoliittinen (yrittäjyyttä, työllisyyttä ja kilpailukykyä edistävän toimintaympäristön luominen ja alueen elinvoimaisuuden kasvattaminen yritystoiminnan avulla) että kuntapalveluiden uudelleen organisoimista painottava näkökulma (kuntapalveluiden tuottaminen yksityisten palveluntarjoajien avulla).

5 5 PPP-hankkeen tavoitteet PPP-hankkeen tarkoituksena on kehittää pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä osallistua kuntien järjestämisvastuulla olevien tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. Projektin tavoitteena ensisijaisesti on: o testata yhteistoimintamallia, jonka avulla kuntasektori ja alueen pienyritykset saavat aikaan toimivan keskusteluyhteyden, sekä o välittää tietoa kuntien hankinnoista ja suunnitelmista ja yritysten osaamisesta ja tarjonnasta. Pilottialueilla lähdettiin tavoittelemaan kuntien ja yrittäjien yhteistoimintaa, jotta kunnat osaisivat nykyistä paremmin kilpailuttaa kokonaisuuksia, joita markkinat pystyvät tarjoamaan, ja yritykset tuntisivat julkisen sektorin toimintatavat ja osaisivat kehittää toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä palveluiden tuottajina. On sekä julkisen hankintayksikön että yritysten etu, että järjestettäviin kilpailutuksiin tulee mahdollisimman paljon hyviä tarjouksia. Onnistuminen tässä edellyttää, että hankintayksikkö tuntee markkinatilannetta ja osaa kilpailuttaa sellaisia palvelukokonaisuuksia, joihin yritykset voivat vastata. Vastaavasti yritysten tulee tuntea julkisen sektorin toimintatapoja, jotta ne osaisivat kehittää omaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä ja varteenotettavia palveluiden tarjoajia. Hankintalaki ei ole este kuntien ja yritysten väliselle vuoropuhelulle, kunhan se käydään ennen hankintaprosessin aloittamista ja keskustelu avataan kaikille toiminnasta kiinnostuneille yrityksille. PPP-hankkeen tavoitteena on lisäksi vahvistaa kuntien ja yritysten vuorovaikutusta, kehittää osapuolten osaamista hankintakäytännöissä sekä koota pilotoinnin avulla tietoa tekijöistä, jotka vaikeuttavat pienyritysten osallistumista julkisten palveluiden ja tuotteiden tuotantoon, sekä toimintatavoista, joiden avulla vaikeuksia voidaan välttää. Projektin tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan muun muassa kuntien hyvät käytännöt -tietokannassa (www.kunnat.net) ja kuntia aktivoidaan niiden hyödyntämisessä. Tavoitteena on myös tukea yritysneuvojia järjestämällä koulutusta ja tuottamalla tukimateriaalia. Yrityksiä aktivoidaan keskinäisen yhteistyön ja tukimateriaalin avulla kehittämään edellytyksiään kuntapalveluiden tuottamisessa. PPP-hankkeen tehtävä PPP-hankkeen tehtävänä on avata pilottialueilla vuoropuhelu kuntahankkijoiden ja alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden välillä sekä koordinoida ja tukea pilottialueiden aloitustilaisuuksista alkavaa toimialoittaista työryhmätoimintaa ja kerätä siitä raportoitavaa tietoa. Projektin toimintaan kuuluu lisäksi teemaan liittyvien erilaisten seminaarien, koulutusten ja asiantuntija-avun järjestäminen. Yrityksiltä, kuntien viranhaltijoilta ja muilta toimijoilta kerätyt kokemukset, yhteistyömahdollisuudet ja ajatukset hankintaprosessin toteutumisesta (ongelmat, mahdolliset ratkaisut, kehittämisajatukset ja hyvät käytännöt) kootaan opas- ja koulutusmateriaalin pohjaksi. Saadut tulokset ja hyvät käytännöt levitetään kaikkien toimintamallista kiinnostuneiden hyödynnettäviksi eri tiedotuskanavien (esim. hankkeen ja toteuttajaorganisaatioiden kotisivut, Yri-

6 6 tys-suomi-sivusto, Kuntaliiton Hyvät käytännöt -tietopankki, Kuntakanava, toteuttajaorganisaatioiden uutis- ja jäsenkirjeet, tiedotteet, lehtijutut, sähköpostijakelu keskeisille toimijoille kuten ProAgria, ELY-keskukset, Suomen Yrittäjät, Sekes, Kehittämisyhtiöt, yrityspalvelut ja -keskukset, kuntien kirjaamot jne.) kautta. Yritysneuvojille suunnattu koulutus toteutettiin Kuntatalolla. 2 Projektin organisoituminen Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina -projektin toteuttamisesta vastaavat Kuntaliitto, MTK ja EK. Projektin käytännön toteuttajat ovat projektipäällikkö Sanna Huovinen (Kuntaliitto), erityisasiantuntija Jarkko Huovinen (Kuntaliitto) ja järjestökouluttaja Tapani Laukkanen (MTK). Hankkeen ohjausryhmä muodostuu toteuttajaorganisaatioiden edustajista ja YTR:n yrittäjyyden teemaryhmän edustajasta seuraavasti: Kuntaliitto: EK: MTK: YTR, Maaseutuvirasto: Johtaja (Alue- ja elinkeinokehitys) Keijo Sahrman (ohjausryhmän puheenjohtaja) Erityisasiantuntija (elinkeinopolitiikka) Jarkko Huovinen PK-johtaja Pekka Tsupari ( alkaen asiantuntija Pekka Ropponen) Johtaja (maaseutuyrittäjyyslinja) Juha Ruippo Ylitarkastaja (maaseutuelinkeino-osasto) Reijo Martikainen Ohjausryhmän kokoontumistiheys oli noin kolme kertaa vuodessa 1. Projekti alkoi varsinaisesti Sanna Huovisen aloitettua työnsä projektipäällikkönä Tätä ennen oli käynnistetty Viitasaarella ensimmäinen pilotti. Projekti kestää 20 kuukautta ja päättyy Projektin toteutus Projektin toteutus tapahtui vaiheittain siten, että tiedotuksen ja pilottien valikoitumisen jälkeen pidettiin pilottialueilla suunnittelukokous, jossa pohdittiin hankkeen etenemistä, tavoitteita ja keskeisiä toimijoita kunkin pilottialueen osalta. Varsinainen kehittämistoiminta alkoi aloitustilaisuudesta, joka jatkui työryhmätoimintana alueilla. Pilottialueilla järjestettiin tarvittaessa myös teemakohtaisesti asiantuntija-apua ja koulutuksia (esim. hankintalakikoulutusta). Työryhmätoiminnasta saatuja kokemuksia täydennettiin lisäksi muutamien casehaastatteluiden avulla (JJR-allianssin, Länsi-Saimaan, Saarijärven ja Wiitaunioinin alueilla) sekä pilottialueiden yrittäjille lähetetyllä kyselyllä. Projektin tuloksista tiedottaminen tapahtui hankkeen loppuvaiheessa ja sen päättymisen jälkeen. Toteutuksen vaiheet voidaan kuvata prosessina kuvion 1 mukaisesti. 1 Ohjausryhmä on kokoontunut , , ja Projektin päätöskokous on

7 7 Projektista tiedottaminen ja pilottien valinta Suunnittelukokous ja aloitustilaisuuden järjestäminen Työryhmätoiminta, asiantuntija-apu ja koulutukset pilottialueilla Case-haastattelut (JJRallianssin, Länsi- Saimaan, Saarijärven ja Wiitaunionin alueilla) Kysely pilottialueiden yrittäjille Tuloksista tiedottaminen Kuvio 1. Projektin toteutuksen vaiheet. 3.1 Pilottialueiden valikoituminen Kehittämishankkeen toimintamallia päätettiin testata käytännössä muutamalla pilottialueella, joista ensimmäinen oli Wiitaunioni. Alueen maaseutuyrittäjät olivat useamman kerran nostaneet esille vaikeudet osallistua palveluiden tai tuotteiden tuottamiseen julkiselle taholle. Käytännön toiminta kuntien tai seutukuntien hankintapalveluiden kanssa koettiin myös ongelmallisena. Lisäksi alueellisissa ja paikallisissa toimintatavoissa oli huomattavia eroja. Näistä syistä Kuntaliitto, MTK, Maaseudun Sivistysliitto ja Viitasaaren kaupunki käynnistivät huhtikuussa 2008 hankkeen ensimmäisen aloitustilaisuuden Viitasaarella. PPP-hanketoiminnan käynnistyttyä varsinaisesti tavoitteena oli löytää Wiitaunionin lisäksi muutama pilottialue maaseudulta. Projektin markkinointi aloitettiin heti sopivien pilottialueiden löytämiseksi (ks. projektin markkinointi ja viestintä, 3.2) ja valintaperusteena pidettiin kuntahankkijan tai alueen keskeisten toimijoiden kuten kehittämisyhtiön halukkuutta hankkeen toteuttamiseen omalla alueella ja sitoutumista hanketoimintaan. Pilottina toimiminen ei edellyttänyt kuntarahaosuuksia, mutta työaikaa se vaati. Saarijärven alueella kiinnostuttiin pilotoinnista Wiitaunionin esimerkin innoittamana ja myös Koillis-Savossa oltiin tietoisia käynnistyvästä hankkeesta. Lopullinen päätöksenteko pilotiksi ryhtymisestä molemmilla alueilla tapahtui hanke-esittelyiden jälkeen loka-marraskuussa Länsi-Saimaa, Järvenpää ja JJR-allianssi ilmoittautuivat pilotointiin kuultuaan siitä hankkeen käynnistyttyä. Hankkeeseen valittujen pilottialueiden lisäksi myös monet muut alueet ja kunnat olivat kiinnostuneita pilotoinnista. Esimerkiksi Kouvolan seutu, Satakunta (joko koko Satakunnan alue tai yhdessä Porin seudun kehittämiskeskuksen (Posek) toimialueen kanssa, jossa on yhteensä 11 kuntaa), Kerava, Pieksämäki, Varkaus, Sisä-Savo ja Ylä-Savo olivat yhteydessä kuullakseen projektista enemmän. Joillakin alueilla elinkeinotoimijat (esim. yritysasiamiehet, toimialapäälliköt, seutukehittäjät ja yrittäjät) olivat aktiivisia ja kiinnostuneita pilotoinnista, mutta kuntapäättäjät eivät olleet vielä valmiita osallistumaan projektiin (esim. Kouvola, Sisä-Savo, Pieksämäki ja Varkaus). Pilotoinnissa kuitenkin painotettiin kuntatoimijoiden osallistumishalukkuutta, jotta molempien osapuolten (sekä kuntahankkijan että alueen yritysten) vuoropuhelun käynnistäminen olisi ylipäätään mahdollista.

8 Ensimmäisen pilotin kokemukset keväältä 2008 Wiitaunioni 2 (Viitasaari ja Pihtipudas sekä Kinnula) oli ensimmäinen alue, jolla pilotointi toteutettiin. Aloitustilaisuus järjestettiin Viitasaarella ja vetovastuu toiminnasta oli kehittämisyhtiö Witas Oy:llä. Pilotoinnin merkittävin anti perustui hankkeen ydinajatukseen, eli eri sektorin toimijoiden yhteen saattamiseen ja vuoropuhelun avaamiseen. Keskusteleva ote koettiin kaikkien osapuolten kannalta tärkeänä. Huhtikuun pilotoinnin läsnäolijat toivoivat myös koulutusta hankintalaista ja sen tulkinnasta. Ensimmäinen pilotti Viitasaarella Ensimmäinen kunnan hankintoihin liittyvä, Wiitaunionin alueen ja Kinnulan kattava, Julkiset hankinnat yrittäjyyden pohjana -informaatiotilaisuus järjestettiin Viitasaarella. Tilaisuus oli avoin kaikille julkisten palveluiden ja tuotteiden tuottamisesta kiinnostuneille yrityksille. MTK:n tiedottamisen ansiosta tilaisuuteen saatiin useita maaseutuyrittäjiä. Tilaisuudessa oli mukana myös seudullisen yrityspalvelun yritysneuvojia, jotta heillä olisi yritysneuvonnassa mahdollisuudet entistä paremmin tunnistaa pienyritysten ongelmat julkisiin hankintoihin osallistumisessa. Tilaisuuden runko oli pääpiirteissään seuraava: o hankintalain asettamat rajoitteet ja tarjoamat mahdollisuudet o kunnan hankinnat yrityksiltä sektoreittain nyt ja hankintojen kehittyminen tulevaisuudessa o palvelutarjoajan näkökulmasta kriittisten tekijöiden kartoittaminen o toiminnan kehittämisvaihtoehtojen hakeminen yrittäjien, virkamiesten ja yritysneuvojien yhteisissä ryhmätöissä (sektoreittain) o kehittämisprosessin jatkosta sopiminen Ensimmäisen tilaisuuden pohjalta esille nousseisiin ongelmakohtiin haettiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja kahdessa työryhmässä: teknisen ja hoiva-alan työryhmät. Työryhmät jatkoivat työskentelyä kokoontumalla pari kertaa tilaisuuden jälkeen. Hoiva-alan työryhmässä käynnistettiin hoiva-alan yhteistyötä, kuultiin eri osapuolten tarpeita ja luotiin pohjaa Hoivapooli 3 -hankkeelle (Puustinen 2008, 5). Hoivapooli-hankkeesta tehtiin myöhemmin TEkeskukselle hankehakemus, joka odotti vuoden 2009 maaliskuuhun saakka rahoituspäätöstä toiminnan jatkamiseksi omana hankkeenaan. Tällä välin työryhmät eivät enää kokoontuneet. Työryhmänvetäjiltä ja muiltakin tilaisuutta organisoineilta henkilöiltä kerättiin lokamarraskuussa 2008 palautetta kyselyn avulla aikaisempien kokemusten kartoittamiseksi. Työryhmätoiminnan sekä kyselyn tulosten pohjalta työstettiin teemaan liittyvää taustaaineistoa Wiitaunionin jatkotoimien sekä muiden pilottialueiden aloitustilaisuuksien suunnittelun tueksi. 2 Wiitaunionin muodostavat Viitasaari ja Pihtipudas, mutta myös Kinnula on mukana projektin pilotissa perustettuun perusturvan yt-alueeseen kuuluu Wiitaunioni ja Kinnula. Asukkaita tällä alueella on Hoivapooli-hankkeen tavoitteena on kehittää osaava ja innovatiivinen hoiva-alan seutukunta ja edistää julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelua, sekä luoda seutukunnalle hoiva-alan yhteistoimintamalli Hoivapooli. Yhteistyömallin rakentuminen alkaa Saarikan ja Wiitaunionin palvelustrategioiden laatimisesta ja täsmentymisestä. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan kolmannen sektorin rooli hoivapalveluiden tuottajana, yritysverkoston koulutus- ja kehittämistarpeet, osaavan työvoiman ja tukipalvelujen tarve ja saatavuus.

9 9 Palaute tiivistetysti Aihe, julkiset hankinnat yrittäjyyden pohjana, koettiin alueella tärkeänä sekä ajankohtaisena. Vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että kunnat eivät pysty itsenäisesti selviämään niille lankeavista velvoitteista. Kunnissa on aktiivisesti pyrittävä uusiin malleihin tuottaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluita (sote-palveluita), mikä luo yrittäjille mahdollisuuden vahvistaa omaa rooliaan ja nähdä uusi liiketoimintamahdollisuus kuntapalveluiden tuottajana. Tämä kuitenkin edellyttää selkeitä yhteisiä pelisääntöjä sekä aitoa vuoropuhelua yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Pitkäaikaista kumppanuutta ajatellen kuntahankkija toisena osapuolena on valmisteltava etukäteen tulevaan toimintaan ja sitoutettava yhteistyöhön. Asian esiin nostaminen ja vuoropuhelun käynnistäminen koettiin tärkeänä avauksena ja tuloksena jo sinänsä, vaikka hankeväsymystä oli havaittavissa etenkin kuntasektorilla. Kunnilta kaivattiin selkeää strategista linjausta niistä palveluista ja toiminnoista, joita voitaisiin hankkia markkinoilta. Hankintayhteistyö vaatii myös yrittäjien aktivoitumisen ja kokemus ensimmäisestä tilaisuudesta oli se, että yrittäjien aktivoituminen ja osallistuminen oli varsin vähäistä. Jatkossa yritysten mukaan saaminen aloitustilaisuuksiin olisi varmistettava aktiivisemman ja monipuolisemman tiedottamisen avulla. Tuleviin tilaisuuksiin olisi tärkeää saada mukaan myös kolmannen sektorin (esim. erilaisten järjestöjen, kuten 4H) edustajia. Palaute tilaisuudesta ja konkreettisesta työryhmätoiminnasta oli positiivista juuri vuoropuhelun käynnistämisen vuoksi. Osallistujille jäi kuitenkin epäselväksi mikä tilaisuuden todellinen tarkoitus oli, miten toiminta jatkuu myöhemmin ja kuka toimintaa ohjaa. Jatkoa ajatellen työryhmiin toivottiin puheenjohtajia. Ryhmätöihin kaivattiin enemmän aikaa, sillä neljä tuntia aloitustilaisuuden järjestämiseen alkupuheenvuoroineen koettiin riittämättömäksi. Tilaisuuden puheenvuorot koettiin kuitenkin tärkeinä ja informatiivisina, mutta työryhmälle keskusteluaikaa ei alkupuheenvuoroilta jäänyt riittävästi. Erilliskoulutustarpeena palautteissa nostettiin esille hankintalakikoulutus ja kilpailuttamisasiat Muiden pilottialueiden valikoituminen Ensimmäiset paikkakuntakohtaiset neuvottelut pilottialueiden (kuvio 2) toimijoiden kanssa käytiin lokakuussa Pilottialueiksi muodostuivat Koillis-Savo (Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara ja Tuusniemi), Saarijärven seutu (aluksi Saarijärvi ja Karstula, myöhemmin koko seutukunta, eli Saarikka-kuntayhtymän alue), Länsi-Saimaan alue (Savitaipale, Suomenniemi, Luumäki ja Ylämaa), Juvan alue (Juvan, Joroisen ja Rantasalmen muodostama JJR-allianssi) sekä Järvenpää 4. Näiden alueiden toimijat olivat kuulleet eri tavoin projektista (tiedotteiden, tilaisuuksien tai puskaradion kautta) ja halusivat ilmoittautua pilotiksi joko välittömästi projektista kuultuaan tai alueella tehdyn hanke-esittelyn jälkeen. Tarkemmat neuvottelut pilottien toteuttamisaikataulusta käynnistyivät näiden alueiden kuntapäättäjien ja yrittäjien edustajien kanssa loka-marraskuussa Viitasaaren alue (Viitasaaren ja Pihtiputaan sekä Kinnulan muodostama Wiitaunioni) jatkoi edelleen mukana yhtenä pilottina. 4 Nilsiää, Joroista ja Järvenpäätä lukuun ottamatta kaikki pilottialueiden kunnat ovat harvaan asuttua maaseutua. Nilsiä ja Joroinen luokitellaan ydinmaaseuduksi ja Järvenpää edustaa ainoana pilottina kaupunkialuetta (Maaseudun kolmijako 2006). Pilottialueista Länsi-Saimaan alue, Saarikka-kuntayhtymä ja Wiitaunioni olivat hallituksen nimeämiä äkillisen rakennemuutoksen alueita vuoden 2008 loppuun asti ja Koillis-Savo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuosille

10 10 Koillis-Savo: Wiitaunioni: Rautavaara Kinnula Pihtipudas Nilsiä Viitasaari Saarikka-kuntayhtymä: Juankoski Kaavi Tuusniemi JJR-allianssi: Joroinen Rantasalmi Kivijärvi Kyyjärvi Kannonkoski Karstula Saarijärvi Länsi-Saimaa: Suomenniemi Savitaipale Juva Luumäki Järvenpää Ylämaa Kuvio 2. PPP-hankkeen pilottialueet. Pilottialueita on kuvattu erikseen asukasluvun, elinkeinorakenteen, yritystoimipaikkojen määrän ja ikärakenteen sekä sen ennusteen perusteella liitteessä Projektin markkinointi ja viestintä Syyskuun 2008 aikana päivitettiin projektisuunnitelmaa, laadittiin viestintäsuunnitelma sekä työstettiin tiedotteita ja esitemateriaalia kunnille, yrityksille ja etujärjestöille. Hankkeesta tehtiin kotisivu, joka julkaistiin syyskuun lopussa ja jota päivitetään jatkuvasti. Hankkeen kotisivu rakentuu pääsivun lisäksi seuraavista alasivuista: aloitustilaisuudet, hyödyllisiä linkkejä, koulutuksia ja tapahtumia, pilottialueet ja hankeyhteistyö, pilottialueiden omat sivut, project in English, projektin tausta ja tavoite, projektin toteutus, ohjausryhmä ja rahoittajat, projekt på svenska, uutisia, sekä palaute ja kehittämisajatuksia. Projektia markkinoitiin lisäksi toteuttajaorganisaatioiden sekä yhteistyökumppaneiden viestintäkanavien avulla. Kuntaliitossa markkinointi toteutettiin eri seminaarien ja tapahtumien kautta (esim. Maaseutuseminaari , Kuntamarkkinat ja Valtakunnallinen maaseutuyrittäjyysseminaari ). Lisäksi markkinointi kohdistettiin kuntasektorille (esim. suorat kontaktit, Alue- ja elinkeinokehitysyksikön Uutiskirje, Kuntaliiton Kuntakehitys- ja tutkimusyksikön tiedote, uutinen Kuntaliiton kotisivuilla (kuntatiedon keskus), Kuntaliiton valtakunnallinen tiedote , jne.), etujärjestöille (esim. Suomen Yrittäjät, Seudulliset kehittämisyhteisöt ry (Sekes) [jäsenyrityksille lähetetty tiedote ja Sekesin oma tiedote], Perheyritystenliitto, Helsingin Yrittäjät) sekä kuntaliiton henkilöstölle (esittely ja uutinen Intranetissä sekä Kuntaliiton kotisivuilla). Lisäksi projekti ja sen tiedotus Kuntaliiton In-

11 11 tranetissä esiteltiin esimerkkitapauksena Kuntaliiton viestintäkoulutuksessa Kuntalehti seurasi ja uutisoi hankkeen etenemistä. EK:n osalta projektista tiedotettiin organisaation sisällä (mukaan lukien aluetoimistot), EK:n jäsenistölle (jäsenyritykset) ja toimialaliitoille. Projekti esiteltiin EK:n jäsenkirjeessä (11/2008) ja se on linkkinä EK:n kotisivuilla (yrittäjyys ja pk-asiat). MTK on puolestaan tiedottanut omia liittojaan hankkeesta sekä esitellyt sitä eri tilaisuuksissa (esim. MTK:n valiokunta ja Toimihenkilöpäivät ), Intranetissä sekä omilla kotisivuillaan (maaseutu => apua yrittäjälle). Hanke esiteltiin joulukuussa MTK-viestissä maaseutuyrittäjyyden teemanumerossa (8/2008) ja aihetta käsiteltiin uutisena MTK:n kotisivuilla ja Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä. Projektipäällikkö vieraili useissa eri tilaisuuksissa kertomassa hankkeesta (esim. Itä-Suomen tutkijaverkosto, Perheyritysten liitto, Maaseutuyrittäjyysseminaari, Tekesin Palvelut ja hyvinvointi-ohjelman esittelytilaisuus, Maaseutuverkosto, Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä, Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) innovaatio-osasto, Maaseutuseminaari, TEkeskusten verkostotapaaminen, Maaseudun palvelujen ja hyvinvoinnin tutkijoiden tapaaminen ja Projektijohtamisen seminaari) ja informoinut monia muita tahoja joko suoraan (esim. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Valtiovarainministeriö ja TEM) tai tulleiden kyselyiden (esim. eduskunta, kehittämisyhtiöt, yrityskeskukset) johdosta. Hankkeessa käytännön työssä toimineet Jarkko Huovinen ja Tapani Laukkanen esittelivät hanketta eri tilaisuuksissa. Jarkko Huovinen esitteli hanketta esimerkiksi MTK:n yrittäjävaliokunnalle, Lapinjärven kunnan valtuustoseminaarissa, Siikalatvan kunnan elinkeinoseminaarissa ja kahdenkeskisissä tapaamisissa kehitysyhtiöiden edustajien kanssa. Hankkeen kokemuksia on nostettu esille myös kansallisen HYVÄ -hankkeen tapaamisissa, Kuntaliiton sisäisessä strategiaprosessissa sekä innovatiiviset julkiset hankinnat teemaan liittyvässä valmistelutyössä. Tapani Laukkanen on puolestaan esitellyt hanketta valtakunnallisesti MTK:n eri tilaisuuksissa. Ohjausryhmän jäsenet kertoivat hankkeesta omissa yhteyksissään. Lisäksi TEM:n viestintäosasto, Perheyritysten liitto, Sekes, Yrityskummit, Suomen Yrittäjät ja Helsingin Yrittäjät tiedottivat hankkeesta omien verkostojensa ja tilaisuuksiensa kautta (esim. Palveleva Helsinki -hankkeen tilaisuudet, Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman viestintäfoorumi (TYPO-foorumi), seminaarit ja esitykset). Hankkeen nettisivu on linkkinä mm. Yritys-Suomen yrityselämän tietoa -sivustolla. Lisäksi hanke on uutisoitu pilottialueilla paikallislehdissä (esim. Koillis-Savo, Yhteis-Sanomat, Luumäen lehti, Tuusulanjärven Viikkouutiset, Keski-Uusimaa), maakuntaportaaleissa (esim. Etelä-Karjala) ja maakuntalehdissä (Savon Sanomat) sekä yrittäjien tiedotteissa. PPP-hanke oli esillä myös Kuntamarkkinoiden Hyvät Käytännöt -osiossa (klo 13 14:30). Pilottialueista Järvenpää (elinkeinojohtaja Pirjo Latva-aho ja Järvenpään Yrittäjien Jarkko Åström) ja Wiitaunioni (perusturvajohtaja Anneli Latva-Nevala ja projektipäällikkö Sirkka Paananen) kertoivat hanketoiminnastaan ja sen etenemisestä. Pilottialueiden edustajat kertoivat tilaisuudessa toiminnasta ja siitä miksi ovat lähteneet pilotointiin mukaan, mitä on tehty ja saavutettu ja mitä käytäntöjä kuntiin on jäänyt elämään. PPP-hankkeen tulokset esitellään myös Kuntaliiton Hyvät käytännöt -nettisivustolla. PPP-hankkeesta tehty abstrakti hyväksyttiin esitettäväksi Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuspäivillä ja PPP-hanke oli yhtenä aiheena Hannu Lehtilän haastattelussa Kuntakanavalla, joka on verkossa toimiva, erityisesti kuntien päätöksenteossa ja

12 12 hallinnossa toimiville henkilöille suunnattu tv-kanava. Projektipäällikkö Sanna Huovisen ja Järvenpään kaupungin elinkeinojohtaja Pirjo Latva-ahon haastattelut alla olevissa linkeissä: Sanna Huovinen: Pirjo Latva-aho: Lisäksi PPP-hanke-esittelyitä pidettiin useissa kunnissa, kuten esimerkiksi Turussa, Kauhavalla, Teuvalla, Nurmijärvellä, Korialla, Rovaniemellä ja Kaarinassa, ja hankekeskusteluja käytiin muun muassa Keski-Uudenmaan Yrityskeskuksen vierailulla, Pienten kuntien neuvottelukunnan kokouksessa, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen AKO-ohjelman projektipäällikön kanssa, sekä Suomen Lontoon instituutin (www.finnish-institute.org.uk) ohjelmajohtaja Antti Karjalaisen vierailulla (aiheena yhteiskunnallinen yrittäjyys ja julkisten palveluiden tulevaisuus). Monilla alueilla haluttiin benchmarkata hyviä käytäntöjä, joista etenkin hankintaseminaari herätti kiinnostusta kokeiluun. 3.3 Pilottien aloitustilaisuudet PPP-hankkeen aloitustilaisuuksissa kerrottiin alueella pilotoitavasta hankkeesta ja eri toimijoiden roolista hankintayhteistyön kehittämisessä. Projektin aloitustilaisuuksien tavoitteena oli avata vuoropuhelu kuntien ja yritysten kesken. Laajempana tavoitteena oli kuntahankkijoiden, yritysneuvojien ja yrittäjien yhteisen keskustelutilaisuuksien avulla parantaa osapuolten käsitystä markkinatilanteesta, toimintamallien kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista: o o o o o o mitä tuotteita/palveluita kunta hankkii yrityksiltä tällä hetkellä ja millaisia muutoksia ostomahdollisuuksissa on odotettavissa? mitä tuotteita/palveluita yritykset tuottavat tai pystyvät tuottamaan kunnille? ovatko nykykäytännöt ja sopimusmallit toimivia (ongelmat yritysten ja kuntahankkijan näkökulmasta)? mitkä tekijät edistävät tai vaikeuttavat julkisten tuotteiden/palveluiden tuottamista? miten käytäntöjä voidaan kehittää julkisten hankintojen säädökset ja toimijoiden toiveet huomioon ottaen? hankintayksiköiden ja pienyrittäjien osaamisen kehittämistarpeet? Kuntasektorin, yrittäjien, yritysneuvojien ja alueen muiden toimijoiden kesken käynnistettiin keskustelu kuntien suunnitelmista ja hankinnoista sekä yritysten osaamisesta ja tarjonnasta. Toimialoittaisissa työryhmissä etsittiin ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin kuntayhteistyön parantamiseksi. Pilottialueiden työryhmien jokaisesta tapaamisista laadittiin muistio, jonka avulla pilottialueiden kokemuksia voitiin kartoittaa. Muistiot julkaistiin hankkeen kotisivuilla kunkin pilottialueen omilla sivuilla. Työskentelyn kuluessa syntynyttä materiaalia työstettiin käytettäväksi yritysneuvojien koulutuksissa, tukimateriaalina ja hyödynnettäväksi hyvien käytäntöjen levittämisessä. Pilottialueilla järjestettävien aloitustilaisuuksien nimet poikkesivat hieman toisistaan eri alueilla. Esimerkiksi Järvenpäässä aloitustilaisuuden ja hankkeen nimenä oli: Pienyritykset palveluiden tarjoajina kaupungille: yhteistoimintahankkeen aloitus- ja informaatiotilaisuus. Länsi-Saimaan alueella aloitustilaisuutta kutsuttiin puolestaan nimellä: Pienyrittäjä kuntapalveluiden tuottajana -seminaari, mutta itse hankkeesta käytetään sen virallista nimeä.

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

MAASEUDUN PALVELUSOPIMUS

MAASEUDUN PALVELUSOPIMUS 3 Petra Lindqvist Eija Rissanen MAASEUDUN PALVELUSOPIMUS Teoriasta käytäntöön Kyrönmaalla Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 115 Vaasa 2004 4 5 ESIPUHE Maaseudun kehittäminen on paljolti EU:n

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti

Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti Lokakuu 2013 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto:

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot