Johdon katsaus Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Johdon katsaus 2009 Yleismaailmallinen talouskriisi saavutti vuonna 2009 pohjakosketuksen, mutta toisella vuosipuoliskolla maailmantaloudessa näkyi jo elpymisen merkkejä. Varsinaista huoltovarmuuskriisiä se ei missään vaiheessa aiheuttanut. Suomi näyttää kuitenkin nousevan lamasta tuotantorakenteensa vuoksi muuta maailmaa hitaammin, työttömyyden ennustetaan edelleen kasvavan ja varsinkin julkistaloudella on edessään vaikeat ajat. Meksikosta keväällä liikkeelle lähtenyt sikainfluenssaepidemia hallitsi kesän ja syksyn aikana huoltovarmuustoimintaa. Lokakuun lopulla sikainfluenssaepidemia puhkesi laajana myös koko Suomessa. Terveydenhuoltojärjestelmä oli kuitenkin hyvin varautunut tilanteeseen, sillä vuosien toimenpiteet ja suunnitelmat silloisen lintuinfluenssan varalle muodostivat hyvän pohjan uuden pandemiauhkan vaatimille toimenpiteille. Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Huoltovarmuuskeskuksen ripeällä toiminnalla ja hyvällä yhteistyöllä käynnistettiin jo ennen vappua viruslääkkeiden ja suojamateriaalien mittavat lisähankinnat sekä tehtiin pandemiarokotteen ostositoumus koko väestölle ensimmäisten tilaajien joukossa. Suomi olikin ensimmäisiä Euroopan maita, joissa rokotukset voitiin käynnistää lokakuun aikana. Koska rokotteet saapuivat maahan vähitellen, on rokotuksia jouduttu valtioneuvoston päätöksellä priorisoimaan niin, että kuluvan vuoden keväällä koko väestö saadaan rokotetuksi. Kaiken kaikkiaan pandemiahankintojen toteutus on ollut Huoltovarmuuskeskukselle suuri taloudellinen ponnistus. Tapaus osoitti selkeästi myös sen, kuinka tärkeää on huolehtia huoltovarmuusrahaston kestävästä hoidosta ja maksuvalmiudesta. HVK:n hallitus onkin määritellyt tämän yhdeksi HVK:n strategiseksi tavoitteeksi. Energiapolitiikka pysyi koko vuoden keskeisesti esillä. Huoltovarmuusneuvosto käsitteli marraskuun alussa teemaa ja halusi kannanotollaan korostaa ratkaisujen suurta merkitystä maamme hyvinvoinnille välttämättömän elinkeinoelämän toimintaedellytyksille. Erityisen tärkeä tavoite huoltovarmuuden näkökulmasta on se, että oman sähköntuotantokapasiteetin tulee pystyä kattamaan kysyntähuipun aikainen kulutus ja mahdolliset tuontihäiriöt. Omavaraisuutta on lisättävä päästöjä vähentävällä tavalla ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan tuotannon lisäämiseen meillä onkin hyviä mahdollisuuksia, sillä metsät, pellot ja suot muodostavat merkittävän bioenergiapotentiaalin. Lisäksi energiaa säästävät ratkaisut ovat osa huoltovarmuutta. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä energiahuoltovarmuuden parantamiseksi. Neuvoston direktiivi 2009/ 119/EY jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa edellyttää nykyisen velvoitevarastointilain muuttamista joilta- 2

3 kin osin ja merkitsee myös lisätehtäviä HVK:lle. Lisäksi ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaasun saannin turvaamiseksi on annettu Sen edellyttämäksi kansalliseksi yhteyspisteeksi on esitetty Huoltovarmuuskeskusta, koska sillä on jo valmiina asetuksen edellyttämiin tehtäviin soveltuva organisaatio. Asetuksen toimeenpano lisää kaasualan toimijoiden yhteistyötä ja edellyttää alan toimijoiden varautumistoimenpiteitä koskevaa säännöllistä raportointia. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama toimintavarmojen televerkkojen tarjonnan edistämistä pohtinut työryhmä (TELVE) teki ehdotuksen keinoista yleisen televerkon kriittisimpien osien varmistamiseksi sekä varautumisen ja lainsäädännön kehittämiseksi. Ministeriö asetti sen perusteella pysyvän virkamiestoimikunnan sähköisen viestinnän sääntelyn, tarjonnan ja omistuksen yhteensovittamiseksi. Toimikunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että yhteistyö eri ministeriöiden ja viranomaisten kesken varmistaa riittävät ja kattavat toimet, jotka viestintäsektorilla on huoltovarmuuden turvaamiseksi tehtävä. HVK tarjoaa valtionhallinnolle ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille tietojärjestelmien varmistamispalveluja. Sopimusverkko on kasvanut ripeästi. Vuoden 2009 lopussa sopimuksia oli 26 kappaletta 14 asiakkaan kanssa. Lisääntyvää tarvetta korkean turvatason palveluille on selvästi havaittavissa. Palvelut tuottaa HVK:n kokonaan omistama Suomen Huoltovarmuusdata Oy. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida elintarvikehuoltoa tukevien varmuusvarastojen tasoa ja valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksen tarkistustarvetta, sai työnsä valmiiksi. Työryhmä analysoi monipuolisesti elintarvikehuollon toimintaympäristön kehityssuuntia, riskejä ja riippuvuuksia. Loppuraportissaan kesällä 2009 se esitti joukon toimenpiteitä erityisesti kotimaisen kasvivalkuaistuotannon edistämiseksi, joka todettiin elintarvikehuollon kriittisimmäksi tuotantoalaksi. Muilta osin elintarvikehuoltoa tukevan varmuusvarastoinnin taso arvioitiin riittäväksi. Työryhmän esitysten toteuttaminen on parhaillaan käynnissä. Huoltovarmuuskeskus on toteuttamassa kahta koko huoltovarmuusorganisaatiolle suunnattua keskeistä kärkihanketta: sopimusperusteista varautumista ja sitä tukevaa tietojärjestelmätyökalua, HUOVIportaalia. Huoltovarmuusneuvosto käsitteli ja hyväksyi keväällä ns. SOPIVA-hankkeessa valmistellut mallisopimuslausekkeet ja jatkuvuuden hallintaa koskevat suositukset käyttöönotettavaksi ja ne on julkaistu HVK:n verkkosivuilla. Niiden perustavoitteena on edistää kriittisten liiketoimintaverkostojen toimintavarmuutta ja sitä kautta koko yhteiskunnan huoltovarmuutta. Syksyn 2009 aikana suositukset on yhdenmukaistettu valtionhallinnon ohjeistukseen, jota ollaan ottamassa käyttöön virastoissa sekä näiden hankkimien palveluiden vaatimusmäärittelyissä. Suositukset tullaan linkittämään myös yleisiin tietotekniikka-alaa koskeviin hankintaehtoihin. Huoltovarmuuskeskus on rakentanut HUOVI-portaalin, joka otetaan käyttöön kuluvan vuoden keväällä. Portaalin palveluiden tavoitteena on tukea ja ohjata huoltovarmuuskriittisten yritysten omaehtoista riskienhallintaa, toiminnan jatkuvuussuunittelua ja varautumista liiketoiminnan osana. Portaali on Huoltovarmuuskeskuksen, poolien ja sektoreiden tiedonvälitysja yhteistoimintakanava, jonka kautta tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja julkaistaan tutkimustuloksia sekä erilaisia ohjeita ja suosituksia. Palveluihin kuuluu kypsyysanalyysi-sovellus, jolla yritys voi arvioida organisaationsa varautumisen nykytilaa ja sen kehittämiskohteita oman toimialan tasoon verrattuna. Huoltovarmuusorganisaatiota täydennettiin valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksen mukaisesti. Uusi finanssialan sektori perustettiin koordinoimaan ja ohjaamaan sekä rahoitus- että vakuutusalan varautumista ja huoltovarmuuden kehittämistä. Lisäksi organisaation kattavuutta laajennettiin perustamalla toimikunnat selvittämään kotimaisten polttoaineiden käyttöä ja jätehuollon merkitystä huoltovarmuuden kehittämisessä. Syksyllä järjestettiin kaksi laajaa ja monivaiheista yhteistoimintaharjoitusta: finanssialan valmiusharjoitus FATO 2009 ja tietojärjestelmäalan valtakunnallinen valmiusharjoitus TIETO Poolisopimukset (24 kpl) uusittiin uuden huoltovarmuusorganisaation ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain mukaisiksi. Kansainväliseen toimintaan osallistuttiin edelleen aktiivisesti (IEA, ACOMES, Naton siviilivalmiustoiminta CEP, Nord- BER). Naton rauhankumppanuusohjelman puitteissa HVK osallistui yhdessä ulko- sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa tietoliikennekomitean (CCPC) kaksipäiväinen kevätkokouksen järjestämiseen Helsingissä. HVK toimi Euroopan energiainfrastruktuurien turvallisuusfoorumin (EEISN) kokouksen isäntänä. Vuoden alussa tuli voimaan EU:n kriittisen infrastruktuurin suojaamista (EPCIP) koskeva direktiivi, joka aluksi koskee energiahuoltoa ja kuljetuslogistiikkaa. TEM:in työryhmä esitti direktiivin tarkoittamaksi kansalliseksi yhteispisteeksi Huoltovarmuuskeskusta. Huoltovarmuusorganisaatiossa järjestettiin toimintavuoden aikana huomattava määrä kokouksia, harjoituksia, seminaareja, koulutustilaisuuksia ja workshopeja, joihin osallistui noin henkilöä. Haluamme lausua lämpimät kiitokset kaikille toiminnassa mukana olleille arvokkaasta työpanoksestanne. Ilkka Kananen 3

4 Taidemaalari Anu Kauhaniemi (s.1977) Valmistuin vuonna 2005 Taideteollisesta Korkeakoulusta. Opinnäytetyöni käsitteli tyhjyyden ja hiljaisuuden kuvaamista. Koin itselleni läheiseksi buddhalaiselle maalaustaiteelle tyypilliset teemat; hiljaisuus, tyhjyys, luonnon arvoitus. Myöhemmin myös ihmishahmot ilmaantuivat maalauksiini. Hiljaisuuden ja tyhjyyden kuvaaminen, esimerkiksi arkkitehtonisen tilan hiljaisuutena, on niissä nähtävissä yhä edelleen. Uusimmat teokseni perustuvat neljään elementtiin: valo, tila, ihmiset ja rakennettu ympäristö. Öljymaalaukseni ovat todellisuutta imitoivia, ohi kiitävän hetken nopeita, voimakkaalla maalausjäljellä luotuja tallennuksia ihmisistä erilaisissa tilanteissa. Tärkeiksi tekijöiksi ovat nousseet myös väliin jäävät muodot hahmojen, arkkitehtuuristen muotojen ja muiden elementtien väliin jäävät tilat. Näiden tyhjien alueiden representoimisella maalaukseni kurottelevat kohti abstraktia kuvailmaisua. Lähtökohta ei tällöin ole ihminen, vaan kuvauksen kohteita ympäröivä vapaa, avoin tila. SISÄLLYS Johdon katsaus Toiminta-ajatus ja tavoitteet...4 Energiahuolto...5 Kriittinen infrastruktuuri...8 Perustuotanto...10 Hallitus ja huoltovarmuusneuvosto...12 Hallinto, henkilöstö ja tiedotus...13 Talous...13 Tuloslaskelma ja tase...14 Ledningens översikt Management s review Kannen kuva sarjasta Ihmisiä ja suhteita 2008, hiili ja öljy kankaalle, 30 x 30 cm. Takakannen kuva: Itsen kanssa 2009, öljy kankaalle, 30 x 30 cm. Toiminta-ajatus Huoltovarmuuskeskus on arvostettu osaaja, joka ylläpitää laajaa kumppanuusverkostoa ja ajanmukaista tilannekuvaa huoltovarmuudesta jatkuvalla muutosten havainnoinnilla sekä tuottaa huoltovarmuustuotteita ja -palveluja, jotka vastaavat toimintaympäristön synnyttämiä haasteisiin. Visio: Suomen talous on iskunkestävä. Huoltovarmuuskeskuksen keskeisenä tehtävänä on ohjata käytettävissään olevat varat huoltovarmuuden turvaamisen kannalta tärkeimpiin kohteisiin sekä turvata jo hankittujen varmuusvarastojen arvo ja käytettävyys. Tavoitteisiin pyritään yhtäältä vaikuttamalla hallintoon ja elinkeinoelämään huoltovarmuutta edistävillä toimenpiteillä ja toisaalta omilla toimilla, joista keskeisimmät ovat varmuusvarastointi ja eräät tekniset varajärjestelyt. Toiminnan painopisteenä on nykyisin yhteiskunnan keskeisten perusrakenteiden Huoltovarmuuden tavoitteet Yleistavoitteena on kansainvälisiin markkinoihin sekä kansallisiin toimenpiteisiin ja voimavaroihin perustuva huoltovarmuus. Varautumistoimenpiteillä turvataan yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön infrastruktuuri ja kriittisen tuotannon jatkuminen kaikissa tilanteissa. Kansallisen varautumisen rinnalla Euroopan unionissa toteutetut varautumistoimenpiteet, kansainvälisestä energiaohjelmasta tehty sopimus (Sopimussarja 115/ 1991) sekä eri maiden kanssa tehdyt kahden- ja monenväliset sopimukset taloudellisesta yhteistyöstä kriisitilanteissa täydentävät huoltovarmuutta. Vakavimpiin kriiseihin varaudutaan kansallisin toimenpitein. Varautumisessa vakavimpana uhkana huoltovarmuudelle pidetään kriisitilannetta, jossa kyky tuottaa tai hankkia ulkomailta kriittisiä tavaroita ja palveluja on väliaikaisesti vaikeutunut. Muita keskeisiä yhteiskunnan taloudellista toimintakykyä Kriittisen infrastruktuurin alat Energian siirto- ja jakeluverkot Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät Kuljetuslogistiset järjestelmät Vesihuolto ja muu yhdyskuntatekniikka Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito turvaaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään tietoteknisiin järjestelmiin. Varmuusvarastoilla pyritään turvaamaan erityisesti energiahuolto, elintarviketalous, terveydenhuolto sekä maanpuolustusta palvelevan teollisuustuotannon jatkuvuus. Toiminta perustuu huoltovarmuuden turvaamisesta annettuun lakiin (1390/ 1992), Valtioneuvoston päätökseen huoltovarmuu den tavoitteista (539/2008) sekä asetukseen Huoltovarmuuskeskuksesta (455/2008). vaarantavia uhkia ovat sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien häiriintyminen, energiansaannin keskeytyminen, väestön terveyden ja toimintakyvyn vakava häiriintyminen sekä luonnononnettomuudet ja ympäristökatastrofit. Varautumisen lähtökohtina käytetään Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa määriteltyjä uhkamalleja ja erityistilanteita. Huoltovarmuuden taso mitoitetaan niin, että väestön elinmahdollisuudet ja toimintakyky sekä yhteiskunnan toimivuus voidaan pitää yllä normaaliolojen vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa mukaan luettuna puolustustila. Kriittisen tuotannon alat Elintarvikehuolto Energiantuotanto Terveydenhuolto Maanpuolustusta tukeva tuotanto Lisäksi pyritään edistämään vientiteollisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä 4

5 Energiahuolto Öljymarkkinat huoltovarmuuden kannalta Alkusyksystä 2008 alkanut maailmantalouden taantuma vaikutti selvästi kansainvälisiin öljymarkkinoihin vuoden 2009 aikana. Raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen vaihtelut olivat suuret. Raakaöljyn hinta oli alimmillaan alkuvuodesta noin dollaria tynnyriltä, mutta vuoden lopulla hinnaksi vakiintui dollaria tynnyriltä. Vuoden keskihinta oli 61,5 dollaria tynnyriltä (Brent). Tuotteiden nouseva hintakehitys ei suosinut kierrätyskauppoja valtion varmuusvarastoissa. Varmuusvarastoitujen öljytuotteiden liikevaihto jäikin alhaiselle tasolle, mutta muutamia kauppatoimia tehtiin laitteiden ja logistiikan toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Maakaasun käyttö kääntyi laskuun Talouden taantumasta ja uusien kotimaisiin polttoaineisiin perustuvien laitosten käyttöönotosta johtuen maakaasun käyttö väheni Suomessa edelliseen vuoteen verrattuna 9,8 %. Kulutus oli 4,1 miljardia kaasukuutiota eli energiana 40,6 TWh. Merkittävän lisän maakaasun käyttöön tuo joulukuussa käyttöön otettu Espoon Suomenojan maakaasulaitos, joka kasvattaa pääkaupunkiseudun maakaasun käyttöä neljänneksellä. Suomeen tuodusta maakaasusta käytetään noin 70 % yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Kiinteistökohtaisen maakaasulämmityksen osuus on vain 2-3 %, kun sen osuus monissa EU-maissa on jopa 30 %. Kertomusvuonna ei maakaasuverkostossa ollut merkittäviä häiriöitä tai katkoksia. Keski-Euroopan kaasukiistat eivät vaikuta Suomessa. Energian toimitusvarmuudessa ei ongelmia Kulunut vuosi oli energian toimitusvarmuuden kannalta kohtuullinen. Taloudellisen taantuman vaikutus näkyi selvästi sähkön kulutuksessa ja kun talvi oli leuto, ei sähkön kulutuksen huipputeho kasvanut edellisvuodesta. Suurin osa sähkön loppukäyttäjän kokemista katkoksista aiheutuu avojohdoiksi rakennetuissa maaseudun jakeluverkoissa. Jakeluhäiriöitä aiheuttavat muun muassa myrskyt, ukkoset sekä johdoille ja niiden reunuspuille kertyvä lumikuorma. Sähkönkäyttäjien keskimääräinen vuotuinen sähkötön aika on vuosien saatossa vähitellen pienentynyt nykyiselle tasolleen. Lisäksi verkkoyhtiöiden valmius vikojen nopeaan korjaamiseen on viimeaikoina parantunut. Yhteiskunnassa tulee aina varautua sähköntoimituksen keskeytyksiin. Kaikista inhimillisistä virheistä, teknisiin järjestelmiin liittyvistä vikamahdollisuuksista eikä poikkeuksellisista sääolosuhteista päästä koskaan täysin eroon. Vuoden aikana valmistui varautumisopas Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen mahdollisten sähkökatkosten varalle. Energiajärjestelmämme huoltovarmuutta voidaan pitää tyydyttävänä muutamista alueellisista sähkökatkoksista huolimatta. Järjestelmän itsensä tuottama huoltovarmuus on vakiintunut nykytasolle. Sähköntuotannon ja tarvittavan siirtokapasiteetin turvaamiseksi tarvitaan pohjoismaista markkinaperusteista varakapasiteettijärjestelmää. Tärkeäksi on osoittautunut laki sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta (1082/ 2006), jolla turvataan muutamien poistumisuhan alla olevien tehoreservien säilyminen huippukuormituksen varalta. Tulevaisuudessa automaattisen mittarinluennan vakiintuessa on mahdollista kuormien ohjaaminen tämän järjestelmän avulla. Kotimaisten ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen Eduskunnan kesäkuussa 2009 hyväksymä ilmasto- ja energiastrategia edellyttää energian kokonaiskäytön kääntämistä laskuun sekä uusiutuvien ja kotimaisten energialähteiden osuuden kasvattamista. Nämä tavoitteet tukevat myös kotimaista huoltovarmuutta. Strategian keskeiset tavoitteet ovat energian loppukulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun sekä uusiutuvan energian osuuden nostaminen vuoden ,5 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, komission Suomelle esittämän velvoitteen mukaisesti. Molemmat tavoitteet ovat hyvin haastavia. Jälkimmäisen tavoitteen saavutettavuus näyttää metsäteollisuudessa tapahtuneiden muutosten seurauksena vaikeutuneen. Strategian tavoitteet ovat kuitenkin Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta perusteltuja. Strategiassa esitettyjen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää puuperäisen energian, jätepolttoaineiden, lämpöpumppujen, biokaasun ja tuulienergian käytön voimakasta lisäämistä. Näillä on mittavia vaikutuksia polttoaineiden hankintaan, varastointiin sekä energian tuotantoon ja siirtoon. Yleensä energiantuotannossa pääpolttoaineen vaihtaminen toiseen vaatii investointeja ja on luvituksista johtuen aikaa vievää. Strategiassa on otettu kanta, jonka mukaan sähköntuotantokapasiteettia lisätään niin paljon, että oma tuotantokapasiteetti kattaa myös huipun aikaisen kulutuksen. Huoltovarmuusnäkökulmasta tämä on erittäin merkittävä ja myönteinen linjaus, koska sähkön tuotantokapasiteetin nostaminen vähentää mahdollisista tuontihäiriöistä aiheutuvaa tehovajeriskiä. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää lisäydinvoiman rakentamista, mihin strategiassa on myös varauduttu. Strategian tavoitteiden saavuttamiseksi sähköntuotantokapasiteettia lisätään myös muilla kasvihuonekaasujen suhteen päästöttömillä tai vähäpäästöisillä yhdistetyillä lämmön- ja sähköntuotantolaitoksilla sekä vesi- ja tuulivoimalaitoksilla. Ilmasto- ja energiastrategiassa mainitun sähkötehon riittävyyttä koskevien tavoitteiden aikaansaamiseksi perustettiin työ- ja elinkeinoministeriöön syksyllä 2009 reservi-, huippu- ja säätösähkökapasiteetin riittävyyttä pohtiva työryhmä, jossa Huoltovarmuuskeskus on edustettuna. Työryhmän tarkoitus on luovuttaa ehdotuksensa alkukeväästä Rakennusten energiansäästö palvelee energiankäytön tehostamistavoitetta ja uusiutuvien energialähteiden suhteellisen osuuden lisäämistä. Tuulivoiman voimakas lisääminen vaatii lisää säätövoimaa, mikä tarkoittaa lisää vesivoimaa ja kaasuturbiineja. Huonojen vesivoimavuosien varalta tarvitaan edelleen hiililauhdekapasiteettia. Strategian tavoite uusiutuvan energian lisäämisestä parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta, samoin kuin tavoite monipuolisesta ja hajautetusta tuotantorakenteesta. Strategian mukaisten tavoitteiden toteutuessa tuontipolttoaineiden varastointimäärät pienenevät. Uusiutuviin energialähteisiin perustuvat polttoainekomponentit lisäävät varmuusvarastojen tuotevalikoimia ja vaikeuttavat tuotevaihtoja. Yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa turpeen käyttö jatkuu. Turpeen saatavuuden turvaaminen edellyttää sekä riittäviä tuotantopinta-aloja että soveltuvaa tuotantoteknologiaa. Huoltovarmuuden turvaamisessa kotimaisella polttoaineella on yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa tärkeä merkitys. Maahamme on 1970-luvun ensimmäisen öljykriisin jälkeen luotu merkittävä turveteollisuus turvaamaan kotimaisen ener- 5

6 giaraaka-aineen saatavuutta sekä vähentämään voimalaitospolttoaineiden tuontiriippuvuutta. Huoltovarmuuden kannalta nämä tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja kannatettavia. Monissa Keski- ja Itä- Suomen kaupungeissa polttoturveriippuvuus on huomattava. Vesivoiman asema ja merkitys nykyisessä voimantuotantojärjestelmässä on erittäin tärkeä päästöttömänä sähkön tuotantomuotona sekä hyvien säätöominaisuuksiensa vuoksi. Viime vuonna vesivoiman tuotanto oli 12,6 TWh supistuen neljänneksen edellisenä vuotena saavutetusta ennätyksestään. Lähivuosina energiaratkaisuja tehtäessä on tärkeää varmistaa, että kotimaisia polttoaineita ja sähkön tuotantokapasiteettia on riittävästi käytettävissä myös rakenteilla olevan ydinvoimalaitoksen valmistumista edeltävinä talvikausina. Energian huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että nykyinen myös turvetta ja kivihiiltä käyttävä sähkön tuotantokapasiteetti pidetään käyttökunnossa ja ettei turpeen asema huonone nykyisestä. Näitä tavoitteita tuetaan muun muassa kivihiilen velvoitevarastoinnilla sekä turpeen turvavarastoinnilla. Energian huoltovarmuus vuonna 2009 Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista edellyttää energiasiirtoverkkojen toimimista pitkittyvän häiriötilanteen tai kriisin aikana. Lisääntyneen energian kulutuksen myötä ajoittain vapaana oleva tuotantokapasiteetti, polttoaineiden varastot sekä polttoaineiden vapaa kuljetuskapasiteetti ovat kaikki vähentyneet. Koko energiajärjestelmän sopeutumiskyky poikkeustilanteisiin on heikkenemässä samalla kun muu infrastruktuuri, kuten esimerkiksi erilaiset tiedonsiirtojärjestelmät, edelleen monimutkaistuvat. Toisaalta IEA:n ja EU:n puitteissa tapahtuvat huoltovarmuusjärjestelyt tukevat energiahuoltomme varautumista. Sähköhuollon varautumisen pohjana ovat pohjoismaiset sähkömarkkinat. Viimevuosina pohjoismaista voimahuollon valmiussuunnittelua on hoidettu vapaamuotoisena yhteistyönä NordBER-foorumissa, jossa Suomea edustavat kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ja Huoltovarmuuskeskus. Käytännön varautuminen tapahtuu kansallisesti Suomessa poolijärjestelmän kautta. Sähkömarkkinalaissa suoranaista varautumisvelvoitetta ei ole. Pohjoismaiden valtiontalouden tarkastusvirastojen rinnakkaistarkastuksen johdosta Nord- BER-foorumin toiminnan pohjana oleva aiepöytäkirja uusitaan ja vuosittain laaditaan kolmivuotinen toimintasuunnitelma. Uuden huoltovarmuuspäätöksen lähtökohta on, ettei sähköntuotannon kapasiteettitilanne enää nykyisestä huonone, vaan että sähköntuotannon omavaraisuus nousee. Huoltovarmuuskeskuksen kanta on, että rakenteellista sähkön tuontiriippuvuutta tulee vähentää. Ilmasto- ja energiastrategia sisältää voimakkaamman kannanoton kotimaisen sähköntuotantokapasiteetin riittävyydestä huippukulutustilanteessa. Olkiluodon kolmannen ydinvoimayksikön valmistumisen myöhästyminen lisää haastetta selviytyä huippukulutuskuukausina uhkaavasta tehopulasta. Huoltovarmuusneuvoston marraskuun alussa pidetyn kokouksen teemana oli energiahuoltovarmuus. Käydyssä keskustelussa esille nousi sähköntuotantokapasiteetin riittävyys. Huoltovarmuusneuvosto päätti julkaista asiasta kannanoton. Öljyvarastojen hoito Öljyvarastoilla jatkettiin vuoteen 2014 ulottuvaa investointiohjelmaa. Ohjelmaan sisältyvät sekä varastojen ikääntymisestä johtuvat korjausinvestoinnit että tiukentuneiden ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten vaatimat uudet laiteinvestoinnit. Vuoden 2009 aikana investointeihin käytettiin varoja 2,4 miljoonaa euroa, mikä tulee olemaan tyypillinen korjausinvestointitaso tulevinakin vuosina. Varastojen hoitoon ja vuokriin käytettiin varoja suunnitellusti 5,3 miljoonaa euroa Raakaöljyn hinnankehitys Keskiarvo / tynnyri 10 0 tammi helmi maalis huhti toukokesäheinä elo syysloka marras joulu Vesivoiman tuotanto ja elspot-hinta Pohjoismaissa Lähde: Nordpool Vesivoiman tuotanto (TWh) Spot-hinta (NOK/MWh) Euroopan energiainfrastruktuurin turvallisuusverkosto eli European energy infrastructure security network (EEISN) piti kokouksensa Helsingissä

7 Sarjasta Ihmisiä ja suhteita 2008, hiili ja öljy kankaalle, 30 x 30 cm. Varmuusvarastoissa olevien öljytuotteiden kierrätystä jatkettiin entiseen tapaan. Kevyille polttoöljyille laadittiin vaihtosuunnitelma, jossa rikilliset tuotteet vaihdetaan rikittömiksi tällä vuosikymmenellä. Myös varastoidun bensiinin osalta laadittiin vaihtosuunnitelma, jossa MTBE:tä sisältävät laadut vaihdetaan biokomponentteja sisältäväksi laaduiksi. Laitteistojen toimivuuden varmistamiseksi muutamilla varastoilla järjestettiin junanvaunujen lastausharjoituksia. Öljyvarastojen varastointimäärissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ainoastaan raskaan polttoöljyn määrää nostettiin. Turve Turpeen turvavarastot purettiin pääosin jo vuonna 2008, ja toimintavuoden alkupuolella varastot purkautuivat käytännöllisesti katsoen kokonaan. Käyttöluvan lainmukainen peruste oli epäedullisista sääolosuhteista aiheutunut turvetuotannon määrän jääminen alle tavoitteen. Huoltovarmuusorganisaation puitteissa alkuvuodesta selvitettiin turpeen riittävyyttä, varapolttoaineen (erityisesti raskaan polttoöljyn) saatavuutta ja logistiikan toimintaedellytyksiä tilanteessa, jossa turve saattaisi loppua yhteistuotanto- ja kaukolämpölaitoksissa kesken lämmityskauden. Tilanteesta selvittiin lauhan talven ja talouden taantuman vaikutuksesta. Laitoksilla tehty varautuminen korvaavien polttoaineiden hankintaan tulee helpottamaan tulevaisuudessa mahdollisesti syntyvien vastaavien tilanteiden hallintaa. Turvetuotanto kesällä 2009 oli 25 TWh, mikä jäi alle tavoitellusta 30 TWh tasosta. Turvavarastoja ei näin ollen pystytty kerryttämään. Kansainvälisen yhteistyö EU:ssa energia-asioiden painoarvo on lisääntynyt vuosi vuodelta. Syitä tähän ovat mm. EU:n maakaasun ja raakaöljyn tuontiriippuvuuden kasvaminen sekä ennakoitu ilmastomuutos. EU:ssa päätettiin syyskuussa uudesta öljyvarastointidirektiivistä, joka tulee muuttaman öljytuotteiden varmuusvarastointisäädöstöä ja toimintaperiaatteita. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi voimaan kansallisesti vuoden 2012 loppuun mennessä. Komissio antoi kesällä ehdotuksen Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseksi toimista maakaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67EY kumoamiseksi. Eduskunta hyväksyi loppuvuodesta U-kirjeen Suomen kannaksi. Asian käsittely on kesken EU:n energiatyöryhmässä. Öljyvarastojen hoitoon liittyvien teknisten kysymysten osalta yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen kaltaisten öljytuotteita varastoivien tahojen (ACOMES) kanssa näyttää lisääntyvän ja tiivistyvän. Huoltovarmuuskeskus osallistui kertomusvuoden aikana kahteen EU:n rahoittamaan hankkeeseen, joissa kartoitettiin mm. kantaverkkoyhtiöiden yhteispohjoismaista riskienhallintaa sekä selvitettiin yhtiöiden keskinäistä yhteydenpitoa. Kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden hoitamiseksi öljyn varastointisopimuksia oli kertomusvuonna mahdollista tehdä Ruotsin, Viron ja Tanskan kanssa. Näiden sopimusten pohjalta öljyä voidaan varastoida kyseisessä maassa tietyin edellytyksin. 7

8 Kriittinen infrastruktuuri Ubiikkiyhteiskunnan haasteet kasvavat Suomalaisessa tietoyhteiskunnassa viestintäpalvelut kuuluvat ihmisten ja yritysten arkeen ajasta ja paikasta riippumatta. Kasvava riippuvuus sähköisen viestinnän palveluista on lisännyt mahdollisuuksien ohella myös uhkien kirjoa. Tämä asettaa uusia haasteita viestintäinfrastruktuurin ja palvelujen huoltovarmuudelle ja varmistamiselle. Tietoturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen korostuu kaikilla infrastruktuurin tasoilla. Huoltovarmuuskeskus osallistui näitä asioita käsittelevän valtakunnallisen TIETO-09-harjoituksen suunnitteluun ja toteutukseen yhteistoiminnassa liikenneja viestintäministeriön ja Pääesikunnan kanssa. Ruotsissa tuli joulukuussa voimaan uusi signaalitiedustelua koskeva laki. Sillä annettiin Ruotsin puolustusvoimien radiolaitokselle oikeus suorittaa maanpuolustustarkoituksessa signaalitiedustelua myös kiinteissä verkoissa Ruotsin rajat ylittävän sähköisen viestinnän osalta. Tämä käynnisti selvityksiä siitä, miten Suomen ulkomaille suuntautuvia yhteyksiä voitaisiin varmistaa uusilla reiteillä. Tietotekniikka-alalla infrastruktuuripalvelujen ja tietojärjestelmien ulkoistaminen jatkui edelleen muuttaen siten alan huoltovarmuuden arviointia. Toisaalta tämä lisäsi Suomessa sijaitsevien kriittisten tietopalvelujen kysyntää ja kasvatti Suomen HuoltovarmuusData Oy:n asiakaskuntaa. Tietoturvauhkien havaitsemiseksi ja torjumiseksi kansainväliset tietoturvayhteisöt ja viranomaiset tiivistivät yhteistyötään. Näin voitiin sulkea haitallista sisältöä tarjoavia yrityksiä verkosta ja estää myös haittaohjelmien käyttämien verkkotunnusten käyttöä. Huoltovarmuuskeskus kehitti edelleen tietoturva-alan yhteistoimintaa Viestintäviraston kanssa kolme vuotta jatkuneen yhteistyösopimuksen puitteissa. Toiminnan pääkohderyhmänä olivat huoltovarmuuskriittiset yritykset. Poolit edelleen aktiivisia Sarjasta Tila ja valo 2009, öljy kankaalle, 40 x 120 cm. Tietotekniikkasektorin toteuttaman kolmen poolin yhteisprojektin SOPIVAn (sopimuksiin perustuva varautuminen) raportti valmistui ja se on julkaistu HVK:n verkkosivuilla. Sopimusmallien ja toiminnan jatkuvuudenhallinnan suositusten jalkautus aloitetaan keväällä 2010 yhdessä HUOVIprojektin kanssa. Joukkoviestintäpooli laati ohjeen valmiussuunnitelman laatimisesta ja järjesti valmiusseminaarin sähköisen joukkoviestinnän varautumisesta ja jatkuvuussuunnittelusta vastaaville. Pooli osallistui myös kansainväliseen media-alan valmiusseminaariin Tukholmassa. Elektroniikkapooli teki kansainvälisille toimijoille suunnatun esitteen Suomen varautumistoiminnasta Market-driven Security of Supply in the globally networked society the Finnish model. Aluepooli järjesti valtakunnallisen ja viisi läänikohtaista koulutusseminaaria sekä toteutti yhdessä voimatalouspoolin kanssa toukokuussa Lahdessa tele- ja sähköyhtiöiden yhteistoimintaa käsittelevän harjoituksen. Lisäksi järjestettiin yksi vesihuoltovarmuutta koskeva valmiusseminaari ja kaksi huoltovarmuusalan tilannetta koskevaa suunnittelutilaisuutta Ahvenanmaalla. Kuljetuslogistiikan merkitys kasvussa Syksyllä aloitettiin kaikki kuljetusmuodot käsittävän KULJETUS-2010-harjoituksen valmistelut. Kuljetuslogistiikkasektorissa uusittiin ilmailu- ja rautatietoimialojen varautumisohjeet. Maakuljetuspooli järjesti marraskuussa perinteisen valmiusseminaarin sekä lokakuussa yhteistyössä öljypoolin kanssa yritysten liiketoiminnan jatkuvuussuunnitteluun keskittyneen seminaarin, joka tähtäsi HUOVI-järjestelmän käyttöönottoon. Ilmakuljetuspooli järjesti varautumisseminaarin, jossa annettiin alan toimijoille informaatiota varautumisen perusperiaatteista ja jatkuvuussuunnittelusta Huovi-järjestelmä mukaan lukien. Vuoden 2010 alussa toteutetut liikenneviraston ja liikenteen turvallisuusviraston perustaminen sekä aluehallintouudistus ja niiden vaikutus kuljetuslogistiikkatoimialan varautumiseen oli sektorin ja poolien toiminnassa aktiivisesti esillä. Liikenne- ja viestintäministeriön ja maakuljetuspoolin kanssa laadittiin ns. Pooleristrategia, jossa kartoitettiin tiekuljetusten tietohallinto- ja viestintäjärjestelmä Poolerin nykytila ja arvioitiin sen tulevaisuuden käyttö- ja kehittämistarpeita. Finanssialan yhteistoiminta kehittyy Laaja finanssialan yhteistoimintaharjoitus FATO 2009 toteutettiin syksyllä. Finanssialalle perustettiin oma sektori, johon kuuluvat sekä pankki- että vakuutusala. Yhteistyössä valtakunnallisten maanpuolustuskurssien kanssa järjestettiin Erikoismaanpuolustuskurssi EK 35, johon osallistui 64 henkilöä. Rahoitushuoltopooli uusi valmiusohjeensa. Tutkimukset kehittämisen perusteiksi Yhteistyössä puolustusvoimien ja liikenneja viestintäministeriön kanssa jatkettiin Logistiikan huoltovarmuuden haavoittuvuuden arviointi projekti LOGHU3. LOGHU3 tekee yhteistyötä valtakunnallisen KULJETUS-2010-harjoituksen valmisteluryhmien kanssa. HVK:n tukemassa osittain EU-rahoitteisessa STOCA-tutkimuksessa selvitetään 8

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle.

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle. VUOSIKERTOMUS 2011 TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN Syntynyt 1980 Espoossa Asuu Vantaalla KOULUTUS Visualisti, FBC Prakticum 2011 Taidemaalari, Pekka Halosen akatemia 2002 Ylioppilas, Helsingin Kuvataidelukio

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Sisältö. Kannen kuva: Käyttöpäällikkö Jarmo Aho, kompressoripäällikkö Ari Suomilammi ja vuoroteknikko. uudessa valvontakeskuksessa.

Sisältö. Kannen kuva: Käyttöpäällikkö Jarmo Aho, kompressoripäällikkö Ari Suomilammi ja vuoroteknikko. uudessa valvontakeskuksessa. 1 V u o s i k e r t o m u s 1 9 9 9 Sisältö Kannen kuva: Käyttöpäällikkö Jarmo Aho, kompressoripäällikkö Ari Suomilammi ja vuoroteknikko Juha Raippo uudessa valvontakeskuksessa. Vuosituhat vaihtui ongelmitta.

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009

Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009 M a a k a a s u y h d i s t y s Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009 F i n n i s h N a t u r a l G a s A s s o c i a t i o n Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009 Maakaasuyhdistys r.y. Toimitus:

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2009 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ 1 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 JÄÄNMURTOPALVELUT 6 VÄYLÄPALVELUT 8 LAUTTALIIKENNE 10 OFFSHORE-PALVELUT 12 HENKILÖSTÖ 14 TEKNIIKKA JA HANKINNAT

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys...

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys... Sisällysluettelo KSP lyhyesti....... 2 Toimitusjohtajan katsaus....... 4 Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet....... 6 KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys....... 9 KSP:n kotiasiakaspalvelut.......

Lisätiedot