VUOSIKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2009 1"

Transkriptio

1 1 VUOSIKERTOMUS 2009

2 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsult ti - yrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, kou lu tuksesta, julkisten palveluiden kehittämisestä sekä johdon konsultoinnista. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on jatkumo, joka alkaa asiak kaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä yhdys kunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä näyttäytyy tavallisille kansalaisille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja toimivina palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa FCG:n slogan FCG Hyvän elämän tekijät. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti yksityisen sektorin asiakkaita. Toimimme sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kansainvälisissä hankkeissa vahvuutemme on läsnäolo paikallisilla markkinoilla, erittäin vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus sekä osaava henkilöstö. 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 FCG:n tarina 3 Vuosi Koulutus ja konsultointi 6 Infra ja talo 8 Vesi ja ympäristö 10 ICT-liiketoiminta 11 Henkilöstö 12 Avainlukuja 13 Tuloslaskelma 14 Tase 16 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 17 Toimintakertomus 18 Yhtiön osakepääoma 19 Hallinto ja omistukset konserniyhtiössä 20 Hallituksen voitonjakoesitys 21 Kansainvälinen toiminta Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat: Jarmo Teinilä, Auli Keinänen, Voitto Niemelä, FCG:n kuva-arkisto Painopaikka Topnova Oy 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Arvoisa lukija, Vuosi 2009 oli muutoksen ja uusien toimintalinjausten vuosi FCG:lle. Kesäkuussa 2009 FCG:lle nimitettiin uusi johtoryhmä, joka linjasi yhtiölle uuden organisoitumismallin. Sekä uusi organisoituminen että kotimaan yhtiöiden sulautuminen loppusyksystä emoyhtiöön, FCG Finnish Consulting Group Oy:öön, toteutettiin yhtiön organisaatiorakenteen selkeyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Sulautuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista. Muutoksessa johtaminen ja sen laatu on keskeinen tekijä. Henkilöstön sitoutumisessa ja sitouttamisessa puolestaan laadukas esimiestoiminta on avainasemassa. FCG:llä sulautumisen yhteydessä sekä uusi johtoryhmä että syksyllä 2009 valitut toimialajohtajat laitettiin koulun penkille, FCG Akatemiaan, oppimaan yhtenäistä tapaa johtaa ja toimia. Muutoksen johtaminen on ollut vahva teema myös FCG:n asiakastoiminnassa yhtiön koko historian ajan. Olemme varhaisista vaiheistamme alkaen olleet tiiviisti mukana yhteiskunnan rakennemuutoksissa ja uudenlaisten toimintamallien kehittämisessä. Tuemme koulutus-, konsultointi ja suunnittelupalveluillamme asiakkaitamme muutoksessa ja tulevaisuuden toimintaedellytysten kehittämisessä. Vuoden 2009 aikana olimme tiiviisti mukana kuntien ja niiden palvelurakenteiden muutoksessa. Tämä työ jatkuu myös vuonna Paul Paukku toimitusjohtaja 1

4 FCG:n tarina FCG:n toimintaa kuvastaa vahva suuntautuminen tulevaisuuteen. Olemme varhaisista vaiheistamme alkaen olleet tiiviisti mukana yhteiskunnan rakennemuutoksissa ja uudenlaisten toimintamallien kehittämisessä sekä paikallisesti kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaan toiminnan varhaisimmat juuret juontavat sotien jälkeiseen aikaan ja yhteiskunnan uudelleenrakentamiseen. Tuolloin rakennettiin yli 500 FCG:n edeltäjiin lukeutuvan Maaseudun Keskusrakennustoimiston suunnittelemaa tyyppikoulua eri puolille maata. Yhdyskuntasuunnittelun osaamisemme on sittemmin laajentunut kattamaan vesihuoltoon, ympäristökonsultointiin ja infra- ja arkkitehtuurisuunnitteluun liittyvät toimialat. FCG:n koulutus- ja konsultointitoiminnan juuret juontavat kuntien ja kuntia lähellä olevien organisaatioiden koulutus- ja kehittämistarpeisiin. Kansainvälinen liiketoiminta pohjautuu yhtäältä kotimaassakin tehtyyn yhdyskuntasuunnitteluun liittyvän osaamisen vientiin tai alan hankkeisiin kohdemaissa, toisaalta laaja-alaisiin kehityskonsultointihankkeisiin eri puolilla maailmaa. Sama tiiviisti ajassa mukana oleva ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva osaaminen näkyy edelleen yhtiömme toiminnassa. Suomessa on kunnissa meneillään kiinnostava uudistumisvaihe, jossa pohditaan kuntien elinvoimaisuutta ja kykyä menestyä tulevaisuudessa. Keskeinen tekijä rakennemuutoksessa on tietotekniikkaan liittyvien palveluiden kehittäminen. Rakenteiden uudistaminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii aikaa ja erityisesti osaavaa johtamista. Tätä johtamista FCG tukee omilla koulutus-, konsultointi- ja suunnittelupalveluillaan. FCG:n pitkä ja ansiokas historia, vahvat referenssit sekä paikallisuus ja monialaisuus, joka pohjautuu osaavaan henkilöstöön, ovat tekijöitä, joiden varaan on hyvä rakentaa yhtiön tulevaisuutta. FCG:llä on aluetoimipaikat kotimaassa 15 paikkakunnalla ja kansainvälinen tytäryhtiöverkostomme on laaja. FCG:n toiminnalle tärkeää on tiivis yhteistyö eri toimialojen verkostojen, viranomaisten, kehittämisorganisaatioiden ja esimerkiksi oppilaitosten kanssa. Erityisen merkittävä yhteistyökumppani on Suomen Kuntaliitto, jonka kanssa tehdään laajasti yhteistyötä tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen alueilla. Kansainvälisessä toiminnassa tärkeitä sidosryhmiämme ovat paikallisten yhteistyökumppanien, viranomaisten ja ministeriöiden lisäksi kehitysprojektien rahoittajat, kuten Ulkoministeriö, Maailmanpankki, Aasian Kehityspankki ja EU. 2

5 Vuosi 2009 Vuotta 2009 FCG:llä kuvaa teema Yksi FCG. Yhtiölle nimitettiin kesäkuussa uusi johtoryhmä, joka linjasi yhtiön uuden organisoitumismallin. Syyskuussa nimitettiin johtajat valituille toimialoille. Lokakuussa 2009 FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG Efeko Oy, FCG International Oy, FCG Planeko Oy, FCG Mentor- IT Oy ja FCG Rapro Oy sulautuivat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön. Sulautuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista. Sulautuminen toteutettiin FCG:n organisaatio- ja kustannusrakenteen selkiyttämiseksi ja keventämiseksi. Kotimaassa toimii sulautumisen jälkeen marraskuusta 2009 lähtien vain yksi yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy. Konsernin kansainväliset yhtiöt siirtyivät samalla suoraan emoyhtiön alaisuuteen. FCG:n kotimaan yhtiöiden henkilöstö, liiketoiminta ja asiakassitoumukset siirtyivät sulautumisen yhteydessä emoyhtiölle. Aiemmin vuoden 2009 aikana FCG Itä-Suomen Aikuisinstituutti Oy sulautui silloiseen emoyhtiöönsä FCG Efeko Oy:öön. FCG:n Uuden-Seelannin yhtiö JP Development Ltd:iin sulautuivat tilikauden aikana sen tytäryhtiöt Agrico Ltd, Anzdec Ltd, Groome Poyry Ltd ja Lincoln International Ltd. Virossa Invicta As:ään sulautui sen tytäryhtiö Ariko As. FCG-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli yhteensä 72,9 miljoonaa euroa (79,4 miljoonaa euroa vuonna 2008). Yhtiön rakenteen muuttaminen toi mukanaan kertaluontoisia kuluja, mikä vaikutti yhtiön vuoden 2009 tulokseen. Liikevaihdosta suurin osa, 67,4 % tulee kotimaan ja Euroopan alueen toiminnasta. Aasian ja Oseanian alueen hankkeet muodostavat noin 15,8 % FCG:n liikevaihdosta ja kolmanneksi suurin liikevaihto kertyy Afrikan toiminnoista, noin 12,4 %. Muita toiminta-alueita ovat Latinalainen Amerikka sekä Pohjois- Amerikka ja Karibia. Kansainvälisen konsultoinnin osuus FCG:n liikevaihdosta on pysynyt hieman alle 40 prosentissa. Liiketoiminta-alueittain vesi- ja ympäristökonsultointi muodosti vuonna 2009 noin 46,1 % yhtiön liikevaihdosta, koulutus ja konsultointitoiminta 32,3 % ja infra- ja arkkitehtuuritoimintaan liittyvä konsultointi 21,6 %. FCG:n toimitusjohtajana aloitti helmikuussa 2009 Paul Paukku. Edellinen toimitusjohtaja Seppo Mäki jäi eläkkeelle maaliskuussa

6 Koulutus ja konsultointi FCG on yksi suurimmista julkisen hallinnon kehittämiseen keskittyneistä konsulttiyhtiöistä Pohjoismaissa. Kuntien lisäksi asiakkainamme on laajasti myös valtion ja yksityisen sektorin organisaatioita kotimaassa ja kansainvälisesti. Konsultoinnin lisäksi tarjoamme asiakkaillemme laaja-alaisia koulutuspalveluita. Johdon ja palveluiden konsultointi Johdon konsultoinnin palvelumme kattavat kuntarakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut, eri alojen tutkimukset ja selvitykset sekä alueiden ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvän konsultoinnin. FCG tytäryhtiöineen on vahva toimija julkisen hallinnon ja elinkeinojen uudistamiseen liittyvissä hankkeissa myös kansainvälisesti. Suomessa FCG on johtava toimija matkailukeskusten kehittäjänä ja toimimme esimerkiksi Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelman koordinaattorina vuoteen 2012 asti. Muita esimerkkejä osaamisestamme ovat kuntaliitoksiin ja kuntien yhdistymisiin liittyvät hankkeet ja kuntien strategiaprosessien tukeminen. Tuotamme palveluita myös kuntien perusterveydenhuollon, sivistystoimen, ruoka- ja siivouspalveluiden, teknisen toimen ja elinkeinotoiminnan palvelurakenteiden kehittämiseen. Lisäksi konsultoimme kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittämisessä. Hankkeemme voivat olla esimerkiksi kouluverkkoselvityksiä, opetustoimen laadun arviointia, kuntien elinkeinostrategioita, ympäristöjohtamiseen ja energiatehokkuuteen liittyvää konsultointia tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostamiseen liittyvää konsultointia. Käytämme hankkeissamme myös erilaisia arviointimalleja ja menetelmiä, esimerkkeinä luokitustuotteet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kehittämiseen sekä ennenaikaisten kuolemien seurantaan kehitetty kansainvälinen PYLL-menetelmä (Potential Years of Life Lost). Alueidenkäytön konsultointi FCG tarjoaa asiakkailleen yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä palveluita, suunnittelua, strategioita, selvityksiä, konsultointia ja ideointia. Tämä osaamisemme kattaa niin alueidenkäytön, kaavoituksen kuin maisemasuunnittelun, jossa osaamistamme ovat muun muassa piha- ja puistosuunnittelu sekä viher- ja virkistysalueisiin liittyvät ympäristösuunnitelmat. FCG:n erityistä osaamista alueidenkäytön konsultoinnissa on vuorovaikutteinen suunnitteluosaaminen. Tavoitteenamme on tukea asiakkaitamme siten, että suunnittelun tuloksena saadaan aikaan joustavia, kokonaisvaltaista alueellista kehittämistä koskevia ratkaisuja. Esimerkki vuorovaikutteisesta, kaikille avoimesta suunnitteluhankkeesta on tammikuussa 2009 alkanut Iisal men ydinkeskustan kehittämishanke. Koulutuspalvelut Keskeinen teema FCG:n koulutuksissa vuonna 2009 oli julkishallinnon muuttuva toimintaympäristö ja toimintojen uudelleenjärjestäminen. Järjestimme yhteensä 758 koulutustilaisuutta. Tapahtumien vuosittainen osallistujamäärä on edelleen henkilössä. Osa koulutuksesta toteutetaan verkkokursseina. Kurssipalaute on säilynyt erinomaisella tasolla ja oli viime vuonna 4,2 (asteikolla 1 5). FCG:n koulutustapahtumat jakautuvat avoimeen koulutukseen ja asiakaskohtaisesti räätälöityihin koulutusohjelmiin. Näitä toteutetaan kolmen teeman alla: johtaminen ja hallinto, talous ja henkilöstöhallinto sekä kuntapalvelut. Koulutuksissamme keskeistä on tiivis yhteistyö useiden eri toimijoiden, kuten Suomen Kuntaliiton, ministeriöiden, järjestöjen ja korkeakoulujen kanssa. FCG on vahva toimija myös kuntien luottamushenkilöiden ja johdon kouluttajana. Vuoden 2009 aikana järjestimme näille kohderyhmille yhteensä 53 kuntakohtaista koulutustapahtumaa, valmensimme kuntien johtoryhmiä ja järjestimme avoimia seminaareja. FCG:n perinteisistä suurista foorumeista esimerkiksi kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumi ja samaan aikaan järjestetty ICT-foorumi vetivät jälleen yli 500 osallistujaa. Muita suuria tapahtumiamme olivat KuntaValtio-foorumi, sekä sosiaali- ja tervey denhuollon koulutustilaisuudet, joista suurimpiin vuonna 2009 lukeutui terveydenhuollon sähköiseen uudistamiseen liittyvä koulutustilaisuuksien sarja. Koulutus on kiinteä osa myös kansainvälisiä toimintaamme. FCG:n ruotsalainen tytäryhtiö SIPU International Ab on vuodesta 2005 lähtien kouluttanut kehittyvien maiden johtajia esimerkiksi demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon sekä ympäristöjohtamiseen liittyvissä asioissa. Vuoden 2009 aikana SIPU yhteistyökumppaneineen aloitti EU-rahoitteisen, Länsi- Balkanin ja Turkin alueelle suuntautuneen projektin, jossa pyritään edistämään kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa alueen maissa. Virolainen tytäryhtiömme Invicta AS puolestaan on erikoistunut yrityssektorin koulutukseen. Virossa taloudellinen taantuma on leikannut koulutusmarkkinoita, mutta koulutustoiminnan odotetaan elpyvän vuoden parin sisällä. Koulutuspalvelut ja opetussektorin kehittäminen ovat osa Romanian yhtiömme toimintaa. 4

7 Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumin osanottajia helmikuussa

8 Infra ja talo FCG:n perinteistä osaamista ovat monipuoliset arkkitehtuuriin, talotekniikkaan, rakenne- ja mittaustekniikkaan sekä liikenne- ja väyläsuunnitteluun liittyvät palvelut. Näitä palveluita tukevat hankintakonsultointiin ja rakennuttamiseen keskittyvät palvelumme. Arkkitehtuurissa ja talotekniikassa FCG hallitsee uudis- ja korjausrakentamisen ohella tarveselvitykset, hankkeiden suunnittelun sekä kustannusarviot ja projektien johtamispalvelut. FCG:n suunnitteluosaaminen kattaa uudet matalaenergiaratkaisut. Asiantuntemuksemme kattaa talonrakentamisen ohella myös yhdyskuntarakentamiseen liittyvät palvelut sekä valmiiksi rakennetuilla maa-alueilla että maanalaisissa rakennuskohteissa. Esimerkkejä palveluistamme ovat maaperä- ja kalliotutkimukset, kartoitus ja pohja- ja kalliorakenteiden suunnittelupalvelut. Vuoden 2009 kiinnostavia hankkeita Infra ja talo -liiketoiminnassa olivat esimerkiksi Sipoonranta Oy:n infra- ja geosuunnitteluhanke sekä FCG:n kaikkien aikojen suurimpiin hanketoteutuksiin lukeutuva Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Turussa. Puhdistamo ja siihen liittyvä lämpöpumppu- ja biokaasulaitos saivat vuoden 2009 RIL-palkinnon. Turussa toteutimme myös Turun Seudun Vesi Oy:n siirtolinjojen rakentamisen ja koneisto- ja putkistourakoiden valvontakonsultointihankkeet. Tuotevalikoimaamme kuuluvat myös katu-, tie- ja kunnallistekniikan sekä liikennesuunnittelun palvelut sekä kauppameren kulun satamien, venesatamien sekä laiturirakenteiden suunnittelupalvelut. Satamat ja vesiväylät -toimialalla vuoden 2009 aikana yleistyivät palvelukokonaisuudet, joissa eri väyläyksiköille toteutettiin täydennystutkimusohjelmia, vesiväylien tutkimuksia ja mittauksia ja laadittiin näiden pohjalta väyläpäätöksen asiakirjat. Esimerkkejä hankkeistamme ovat esimerkiksi Tiehallinnon tielaitureiden korjaussuunnitelmat. Tie- ja katusuunnittelussa esimerkkejä hankkeistamme vuonna 2009 olivat Kilpilahden uuden tieyhteyden rakennussuunnitelma, Klaukkalan ohikulkutie, Rovaniemen alueen ja Levin matkailun opastussuunnitelma sekä Ratahallintokeskuksen 180 liikenneaseman esteettömyyskartoitus. Suunnittelupalveluiden lisäksi FCG hallitsee infra- ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät mittaus- ja tutkimushankkeet, erilaiset selvitykset ja suunnitelmat sekä hankintojen konsultoinnin ja rakennuttamispalvelut. Rakennuttamisen tueksi tarjoamme turvallisuuskoordinointiin liittyviä palveluita. 6

9 Sipoonrannan modernin merenranta-asuinalueen rakentaminen pehmeäpohjaiselle ranta- ja vesialueelle on haastava tehtävä. FCG toteuttaa hankkeen geo- ja infrasuunnittelun. Sipoonranta, Sipoo. Kuva: Arkkitehtitoimisto Avarc Oy / 3D Render Oy. 7

10 8

11 Vesi ja ympäristö FCG:n Vesi ja ympäristö -liiketoiminta kattaa laajasti ympäristökonsultointiin ja vesihuoltoon liittyvät palvelut sekä energia- ja ilmastoliiketoiminnan konsultointipalvelut. Vesihuoltoon ja ympäristökonsultointiin liittyvät hankkeet ovat myös FCG:n kansainvälisen toiminnan kivijalkoja. Vesihuolto ja -prosessit Vesihuollon verkosto- ja yleissuunnittelussa FCG on Suomen markkinajohtaja. Osaamistamme ovat laaja-alaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat ja mallinnuspalvelut, verkostojen, siirtolinjojen ja pumppaamoiden suunnitteluun liittyvät palvelut sekä hulevesien hallintaan liittyvät suunnittelupalvelut. Vesihuollon laitossuunnittelussa tyypillisiä suunnittelukohteita ovat vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot sekä lietteen- ja jätteenkäsittelylaitokset, joita olemme suunnitelleet myös kansainvälisille asiakkaillemme. Lisäksi teemme erilaisia automaa tioon liittyviä toimeksiantoja ja selvityksiä. Uutena tuotteena olemme laatineet useita kunnossapitosuunnitelmia eri asiakkaille. Vuoden 2009 aikana julkaisimme vesihuollon tietojärjestelmiin keskittyvän www-sivuston Sivustolle on koottu tietoa vesi- ja ympäristöalan ohjelmistoista ja sieltä löytyy myös ilmainen, vesihuoltolaitoksille suunnattu yleishyödyllinen kaavalaskuri. FCG:n akkreditoidun ympäristölaboratorion toiminta jatkui vilkkaana edellisten vuosien malliin. Kokonaisnäytemäärä oli noin 6500 näytettä noin 200 eri asiakkaalta. Näytteet edustivat talousvesiä, pohjavesiä, erilaisia vesistövesiä, teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesiä, kaatopaikkojen suotovesiä, maanäytteitä ja lietteitä. Lisäksi teimme muun muassa hajukaasumittauksia pumppaamoilta, jätevesien myrkyllisyystestauksia OUR-menetelmällä ja pohjaeläintarkkailua. Ympäristökonsultointi Ympäristökonsultoinnissa FCG:n osaaminen kattaa erilaiset ympäristöselvitykset ja kunnostussuunnittelupalvelut, ympäristögeologian ja riskinarvioinnin, pilaantuneiden maiden kunnostamisen ja jätehuollon suunnittelupalvelut. Ympäristökonsultointiin lukeutuvat myös FCG:n energia- ja ilmastoliiketoiminnan konsultointipalvelut. Ympäristökonsultointia ja ympäristöjohtamisen kehittämistä tehdään kotimaan lisäksi laajasti FCG:n tytäryhtiöissä. Tämä toimialue on keskeinen osa esimerkiksi Bulgarian tytäryhtiömme toimintaa. Jätehuollon osaamistamme ovat esimerkiksi kaatopaikkojen sulkemiseen tai laajentamiseen liittyvät palvelut ja biojätteen mädätyslaitosten hankesuunnittelu. Esimerkkinä tämän alan osaamisestamme on Topinojan jätekeskuksen kehittäminen Turussa. Jätehuoltoon liittyvän suunnittelun lisäksi olemme vastanneet Topinojan liikennejärjestelyiden ja hyötykäyttöalueiden suunnittelusta. Pilaantuneiden alueiden konsultoinnissa FCG tarjoaa maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksia, kunnostussuunnittelua, riskinarviointipalveluita, kunnostusten valvontaa ja raportointia sekä ympäristöteknisiä kiinteistöarviointeja. Vuoden 2009 aikana vastasimme esimerkiksi Helsingin Kalasataman alueen pilaantuneiden maiden kunnostustöiden koordinoinnista, ST1:n Helsingin Laajasalon öljyvarastoalueen maaperän kunnostustöistä ja Joensuun Penttilän saha-alueen pilaantuneisuustutkimuksista ja kunnostussuunnittelusta. FCG:n energia- ja ilmastopalvelut -liiketoiminta käynnistettiin vuoden 2009 alussa. Tämä tuotealue tukee FCG:n muita palveluita, kuten suunnittelua, koulutusta ja konsultointia, joissa tarkastelukohteena on energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiatuotantomuotojen lisääminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kiinnostavia tuotteita ovat tuulivoimainvestointien suunnitteluun, arviointiin ja toteuttamiseen liittyvä palvelukokonaisuus sekä energiatehokkuussopimusten suunnitteluun, arviointiin ja seurantaan sopiva palvelukokonaisuus. FCG on mukana myös CLEEN Oy:ssä kehittämässä paikallisia uusiutuvan energiantuotannon ratkaisuja. 9

12 ICT-liiketoiminta FCG:n ICT-liiketoiminta jakautuu kolmeen toimialaan: järjestelmät, asiantuntijapalvelut ja valmiudet. FCG on johdon konsultoinnissa, johon myös ICT-palvelut lukeutuvat, Hansel Oy:n kilpailuttama valtionhallinnon puitesopimustoimittaja. ICT-järjestelmäpalvelut koostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon tuotteistetuista järjestelmistä, vesija ympäristöalan järjestelmistä sekä tulevaisuudessa myös muiden alojen järjestelmistä. Sosiaali- ja terveys alan ICT-järjestelmät ovat käytössä yli 300 kunnassa, lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä ja sadoilla yksityisillä palveluntuottajilla. ICT-asiantuntijapalvelut tukevat FCG:n asiakkaita ICT-ratkaisujen hyödyntämisessä. Tämä toimiala koostuu strategia-, määrittely- ja hankintakonsultoinnista sekä projektipäällikköpalveluista. Näissä FCG on vakiinnuttanut asemansa julkishallinnon riippumattomana neuvonantajana. Asiakkaina ovat kaikki Suomen suuret kaupungit sekä merkittävä joukko valtion toimijoita. Yksityisellä sektorilla tärkeimmät asiakkuudet ovat informaatioteknologia-alalta sekä tietoliikenteestä. ICT-valmiudet puolestaan koostuvat erilaisista ITIL-, COBIT-, ISO , SOA- ja OS-valmennuksista sekä portfolion- ja projektinhallinnan perehdytyksestä. 10

13 Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Kotimaan henkilöstö keskimäärin * 762 Ulkomaan tytäryhtiöt 81 Yhteensä 843 *) luku sisältää myös ulkomaisissa projekteissa olevat henkilöt Kotimaan henkilöstön rakenne Kotimaan henkilöstö 533 Naiset 246 Miehet 287 Naisten osuus henkilöstöstä 46 % Henkilöstön keski-ikä 42 vuotta Kotimaan henkilöstön koulutusjakauma lkm % Tutkijakoulutus 14 3 % Ylempi korkeakouluaste % Alempi korkeakouluaste % Alin korkeakouluaste % Opiskelija 20 4 % Keskiaste % Perusaste 21 4 % Yhteensä % FCG:n palveluksessa oli yhteensä 843 työntekijää (859 vuonna 2008). Näistä kotimaan yhtiöiden palveluksessa kansainvälisissä tehtävissä olevat projektityöntekijät mukaan lukien oli keskimäärin 762 henkilöä ja ulkomaan tytäryhtiöiden palveluksessa 81 työntekijää. FCG:n kotimaan yhtiöiden sulautumisen yhteydessä uudistettiin myös yhtiön organisaatiorakennetta. Osaamisen kehittämisessä vuoden 2009 teemana oli johtamisen kehittäminen ja yhteiset toimintamallit. Henkilöstöä koulutettiin laatu- ja sopimusasioissa sekä projektitoiminnassa. Vuoden aikana jatkui myös kielikoulutusohjelma, jossa tarjolla oli ruotsin, englannin ja venäjän kielen opetusta useassa FCG:n toimipaikassa. Samoin jokaperjantaiset FCG-vartit jatkuivat ja ne videoitiin myös FCG:n aluetoimipaikkoihin. FCG:n ylin johto ja toimialajohtajat joutuivat vuoden 2009 aikana koulun penkille. He osallistuivat FCG Akatemian Johtamisohjelma II:een, jossa yhteistyökumppanina on ollut Helsingin kauppakorkeakoulun (nykyisin Aalto-yliopisto) Executive Education. Syyskaudella aloitettiin myös kuukausittaiset esimiesaamukahvit, joissa käydään läpi yhtiön talouteen ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä asioita. Aluetoimipaikkojen vetäjät osallistuvat näihin vuorovaikutteisiin tilaisuuksiin videoneuvottelujärjestelmän välityksellä. opiskelija 4 % alin korkeakouluaste 13 % keskiaste 10 % perus-aste 4 % tutkijakoulutus 3 % alempi korkeakouluaste 32 % FCG:n henkilöstön koulutusjakauma ylempi korkeakouluaste 34 % 11

14 Avainlukuja Afrikka 12,40 % Aasia ja Oseania 15,80 % Vesi ja ympäristö 46,1 % Latinalainen Amerikka 4,30 % Pohjois-Amerikka ja Karibia 0,10% Liikevaihto markkina-alueittain 2009 Eurooppa 67,40 % Koulutus ja konsultointi 32,3 % Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (M ): Liikevaihto 72,9 79,4 73,2 Liikevoitto 0,7 2,9 3,0 Liikevoiton osuus % liikevaihdosta 1,0 3,7 4,1 Oman pääoman tuotto % 1,8 9,7 7,4 Omavaraisuusaste % 70,7 67,8 65,1 Liikevaihto markkina-alueittain Eurooppa 67,4 % 74,1 % Aasia ja Oseania 15,8 % 17,3 % Afrikka 12,4 % 5,7 % Latinalainen Amerikka 4,3 % 2,9 % Pohjois-Amerikka ja Karibia 0,1 % 0,0 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 2009 Profita Fund 4 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Tapiolayhtiöt 6 % Suomen valtio 6 % Helsingin yliopisto 18 % Muut 2 % Pääomistajat 2009 Infra ja talo 21,6 % Suomen Kuntaliitto 59 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin Koulutus ja konsultointi 32,3 % 38,3 % Infra ja talo 21,6 % 18,9 % Vesi ja ympäristö 46,1 % 42,8 % Pääomistajat Suomen Kuntaliitto 59 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % 12

15 Tuloslaskelma FCG-konserni FCG-konserni Liikevaihto (1 000 ) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos 15 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0 1 Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 3 Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden voitto Vähemmistön osuus Konsernin voitto

16 Tase FCG-konserni FCG-konserni Vastaavaa (1000 ) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset 8 8 Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 2 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 Lainasaamiset 14 6 Muut saamiset Siirtosaamiset

17 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 1 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat Vastaavaa FCG-konserni FCG-konserni Vastattavaa (1000 ) Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Konsernireservi 83 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa

18 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiön tili kauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ja kurssiero sisältyy tilikauden voittoon. Konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnista syntyvä muuntoero on esitetty edellisten vuosien voittovaroissa. Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella (70 %). Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden laskutusarvio on vähintään ja joiden valmistusaika on ennakoitu vähintään kolmeksi kuukaudeksi tai jotka kestävät yli vuodenvaihteen. Pitkäaikaishankkeiden valmistusaste on määritelty hankkeen toteutuneiden henkilötyömenojen suhteessa arvioituihin kokonaishenkilötyömenoihin. Lyhytaikaiset, edellistä pienemmät hankkeet tuloutetaan juoksevasti laskutuksen mukaisesti ja jaksotus tilikaudelle on tehty varovaisuuden periaatetta noudattaen. FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden muodostama konsernitilinpäätös sisältyy Suomen Kuntaliitto ry -konserniin, jonka emoyhtiö on Suomen Kuntaliitto ry, kotipaikka Helsinki. Suomen Kuntaliitto -konsernin tilinpäätösjäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Toinen linja 14, Helsinki. 16

19 Toimintakertomus Arvio tulevasta kehityksestä Konsernin liikevaihdon oletetaan vuonna 2010 olevan samalla tasolla kuin vuonna Operatiivisessa kannattavuudessa ei odoteta olennaisia muutoksia. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Konsernin liiketoiminta on konsultoinnissa ja suunnittelussa asiakaslähtöistä ja asiakkaan erityistarpeisiin suunniteltua, joten tuotteet ovat palvelutuotteita. Vastaava palvelutuoteperiaate pätee myös avoimen koulutuksen tarjontaan. Kehitysprojekteihin panostettiin konsernissa vuonna 2009 yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Osa kehitystyöstä tehtiin yhteistyöprojekteina konsernin ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Riskit ja epävarmuustekijät Yhtenäisten toimintaperiaatteiden ja luotettavan raportoinnin avulla pyritään eliminoimaan mahdolliset taloudelliset riskit. Toiminnan kannattavuuden riskinä on vaikeus siirtää työvoimavaltaisen organisaation henkilökustannuksien korotukset hintoihin. Toimintaa sopeutetaan markkinatilanteen oleellisesti heikentyessä. Taantuma vaikuttanee toimintaan erityisesti vuonna Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut (M ): Henkilöstön keskimäärin Palkat ja palkkiot 28,6 27,3 24,9 21,7 FCG:n palveluksessa oli vuonna 2009 keskimäärin 843 työntekijää (859 vuonna 2008). Näistä kotimaan yhtiöiden palveluksessa oli 762 ja ulkomaan tytäryritysten palveluksessa 81 henkilöä. Ympäristötekijät Toiminnalla on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia johtuen sen palvelujen luonteesta. Yhtiössä on minimoitu paperikulutusta ja jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Matkustamista on vähennetty videoneuvotteluiden avulla. FCG:ssä otetaan huomioon ympäristönäkökohdat asiakkaille tarjottavissa palveluissa. 17

20 Paul Paukku Heikki Lonka Jari Kaukonen Jukka Meriluoto Matti Ojala toimitusjohtaja B.Sc liiketoimintajohtaja, Koulutus ja konsultointi TkT liiketoimintajohtaja, Infra ja talo Ins. liiketoimintajohtaja, Vesi ja ympäristö TkL liiketoimintajohtaja, Kansainvälinen konsultointi DI Yhtiön osakepääoma Hallinto Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: osakkeet (yksi ääni/osake) kpl kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tieto yhtiön ulkomaisista sivuliikkeistä Konsernilla ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä. Omat osakkeet Emoyhtiön hallussa on 100 kpl (0 % osakepääomasta) omia osakkeita. Omistukset konserniyrityksissä OOO Mannet Partners, Venäjä 100 % OOO Planeko, Venäjä 100 % SIPU International AB, Ruotsi 100 % Anzdec Ltd, Uusi Seelanti 100 % AS Invicta, Viro 94 % Finnish Consulting Group SRL, Romania 100 % POVVIK-OOS OOD, Bulgaria 90 % LLC Finnish Consulting Group, Ukraina 100 % Omistukset osakkuusyrityksissä Oü Projektkeskus 27 % FCG Finnish Consulting Group Oy:n hallituksessa olivat tilikaudella: Risto Parjanne, hallituksen puheenjohtaja Jorma Kielenniva Timo Kietäväinen Marketta Kokkonen Eero Piipponen Ilkka Hyvärinen Pentti Kotiranta Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimi Paul Paukku. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmän muodostivat tilikaudella: Heikki Lonka, Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta Matti Ojala, Kansainvälinen liiketoiminta Jukka Meriluoto, Vesi- ja ympäristö -liiketoiminta Jari Kaukonen, Infra ja talo -liiketoiminta Eeva Kokki, Henkilöstö, viestintä ja myynnin tuki Teppo Talvinko, Talous ja hallinto Johtoryhmän asiantuntijajäsenet: Heli Kotilainen, tutkimus ja kehitystoiminta Rene Rendic, tietohallinto Anette Vaini-Antila, ICT liiketoiminta Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastaja tilikaudella oli PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Pekka Kaasalainen, KHT. 18

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot