VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2009 1"

Transkriptio

1 1 VUOSIKERTOMUS 2009

2 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsult ti - yrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, kou lu tuksesta, julkisten palveluiden kehittämisestä sekä johdon konsultoinnista. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on jatkumo, joka alkaa asiak kaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä yhdys kunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä näyttäytyy tavallisille kansalaisille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja toimivina palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa FCG:n slogan FCG Hyvän elämän tekijät. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti yksityisen sektorin asiakkaita. Toimimme sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kansainvälisissä hankkeissa vahvuutemme on läsnäolo paikallisilla markkinoilla, erittäin vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus sekä osaava henkilöstö. 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 FCG:n tarina 3 Vuosi Koulutus ja konsultointi 6 Infra ja talo 8 Vesi ja ympäristö 10 ICT-liiketoiminta 11 Henkilöstö 12 Avainlukuja 13 Tuloslaskelma 14 Tase 16 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 17 Toimintakertomus 18 Yhtiön osakepääoma 19 Hallinto ja omistukset konserniyhtiössä 20 Hallituksen voitonjakoesitys 21 Kansainvälinen toiminta Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat: Jarmo Teinilä, Auli Keinänen, Voitto Niemelä, FCG:n kuva-arkisto Painopaikka Topnova Oy 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Arvoisa lukija, Vuosi 2009 oli muutoksen ja uusien toimintalinjausten vuosi FCG:lle. Kesäkuussa 2009 FCG:lle nimitettiin uusi johtoryhmä, joka linjasi yhtiölle uuden organisoitumismallin. Sekä uusi organisoituminen että kotimaan yhtiöiden sulautuminen loppusyksystä emoyhtiöön, FCG Finnish Consulting Group Oy:öön, toteutettiin yhtiön organisaatiorakenteen selkeyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Sulautuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista. Muutoksessa johtaminen ja sen laatu on keskeinen tekijä. Henkilöstön sitoutumisessa ja sitouttamisessa puolestaan laadukas esimiestoiminta on avainasemassa. FCG:llä sulautumisen yhteydessä sekä uusi johtoryhmä että syksyllä 2009 valitut toimialajohtajat laitettiin koulun penkille, FCG Akatemiaan, oppimaan yhtenäistä tapaa johtaa ja toimia. Muutoksen johtaminen on ollut vahva teema myös FCG:n asiakastoiminnassa yhtiön koko historian ajan. Olemme varhaisista vaiheistamme alkaen olleet tiiviisti mukana yhteiskunnan rakennemuutoksissa ja uudenlaisten toimintamallien kehittämisessä. Tuemme koulutus-, konsultointi ja suunnittelupalveluillamme asiakkaitamme muutoksessa ja tulevaisuuden toimintaedellytysten kehittämisessä. Vuoden 2009 aikana olimme tiiviisti mukana kuntien ja niiden palvelurakenteiden muutoksessa. Tämä työ jatkuu myös vuonna Paul Paukku toimitusjohtaja 1

4 FCG:n tarina FCG:n toimintaa kuvastaa vahva suuntautuminen tulevaisuuteen. Olemme varhaisista vaiheistamme alkaen olleet tiiviisti mukana yhteiskunnan rakennemuutoksissa ja uudenlaisten toimintamallien kehittämisessä sekä paikallisesti kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaan toiminnan varhaisimmat juuret juontavat sotien jälkeiseen aikaan ja yhteiskunnan uudelleenrakentamiseen. Tuolloin rakennettiin yli 500 FCG:n edeltäjiin lukeutuvan Maaseudun Keskusrakennustoimiston suunnittelemaa tyyppikoulua eri puolille maata. Yhdyskuntasuunnittelun osaamisemme on sittemmin laajentunut kattamaan vesihuoltoon, ympäristökonsultointiin ja infra- ja arkkitehtuurisuunnitteluun liittyvät toimialat. FCG:n koulutus- ja konsultointitoiminnan juuret juontavat kuntien ja kuntia lähellä olevien organisaatioiden koulutus- ja kehittämistarpeisiin. Kansainvälinen liiketoiminta pohjautuu yhtäältä kotimaassakin tehtyyn yhdyskuntasuunnitteluun liittyvän osaamisen vientiin tai alan hankkeisiin kohdemaissa, toisaalta laaja-alaisiin kehityskonsultointihankkeisiin eri puolilla maailmaa. Sama tiiviisti ajassa mukana oleva ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva osaaminen näkyy edelleen yhtiömme toiminnassa. Suomessa on kunnissa meneillään kiinnostava uudistumisvaihe, jossa pohditaan kuntien elinvoimaisuutta ja kykyä menestyä tulevaisuudessa. Keskeinen tekijä rakennemuutoksessa on tietotekniikkaan liittyvien palveluiden kehittäminen. Rakenteiden uudistaminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii aikaa ja erityisesti osaavaa johtamista. Tätä johtamista FCG tukee omilla koulutus-, konsultointi- ja suunnittelupalveluillaan. FCG:n pitkä ja ansiokas historia, vahvat referenssit sekä paikallisuus ja monialaisuus, joka pohjautuu osaavaan henkilöstöön, ovat tekijöitä, joiden varaan on hyvä rakentaa yhtiön tulevaisuutta. FCG:llä on aluetoimipaikat kotimaassa 15 paikkakunnalla ja kansainvälinen tytäryhtiöverkostomme on laaja. FCG:n toiminnalle tärkeää on tiivis yhteistyö eri toimialojen verkostojen, viranomaisten, kehittämisorganisaatioiden ja esimerkiksi oppilaitosten kanssa. Erityisen merkittävä yhteistyökumppani on Suomen Kuntaliitto, jonka kanssa tehdään laajasti yhteistyötä tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen alueilla. Kansainvälisessä toiminnassa tärkeitä sidosryhmiämme ovat paikallisten yhteistyökumppanien, viranomaisten ja ministeriöiden lisäksi kehitysprojektien rahoittajat, kuten Ulkoministeriö, Maailmanpankki, Aasian Kehityspankki ja EU. 2

5 Vuosi 2009 Vuotta 2009 FCG:llä kuvaa teema Yksi FCG. Yhtiölle nimitettiin kesäkuussa uusi johtoryhmä, joka linjasi yhtiön uuden organisoitumismallin. Syyskuussa nimitettiin johtajat valituille toimialoille. Lokakuussa 2009 FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG Efeko Oy, FCG International Oy, FCG Planeko Oy, FCG Mentor- IT Oy ja FCG Rapro Oy sulautuivat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön. Sulautuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista. Sulautuminen toteutettiin FCG:n organisaatio- ja kustannusrakenteen selkiyttämiseksi ja keventämiseksi. Kotimaassa toimii sulautumisen jälkeen marraskuusta 2009 lähtien vain yksi yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy. Konsernin kansainväliset yhtiöt siirtyivät samalla suoraan emoyhtiön alaisuuteen. FCG:n kotimaan yhtiöiden henkilöstö, liiketoiminta ja asiakassitoumukset siirtyivät sulautumisen yhteydessä emoyhtiölle. Aiemmin vuoden 2009 aikana FCG Itä-Suomen Aikuisinstituutti Oy sulautui silloiseen emoyhtiöönsä FCG Efeko Oy:öön. FCG:n Uuden-Seelannin yhtiö JP Development Ltd:iin sulautuivat tilikauden aikana sen tytäryhtiöt Agrico Ltd, Anzdec Ltd, Groome Poyry Ltd ja Lincoln International Ltd. Virossa Invicta As:ään sulautui sen tytäryhtiö Ariko As. FCG-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli yhteensä 72,9 miljoonaa euroa (79,4 miljoonaa euroa vuonna 2008). Yhtiön rakenteen muuttaminen toi mukanaan kertaluontoisia kuluja, mikä vaikutti yhtiön vuoden 2009 tulokseen. Liikevaihdosta suurin osa, 67,4 % tulee kotimaan ja Euroopan alueen toiminnasta. Aasian ja Oseanian alueen hankkeet muodostavat noin 15,8 % FCG:n liikevaihdosta ja kolmanneksi suurin liikevaihto kertyy Afrikan toiminnoista, noin 12,4 %. Muita toiminta-alueita ovat Latinalainen Amerikka sekä Pohjois- Amerikka ja Karibia. Kansainvälisen konsultoinnin osuus FCG:n liikevaihdosta on pysynyt hieman alle 40 prosentissa. Liiketoiminta-alueittain vesi- ja ympäristökonsultointi muodosti vuonna 2009 noin 46,1 % yhtiön liikevaihdosta, koulutus ja konsultointitoiminta 32,3 % ja infra- ja arkkitehtuuritoimintaan liittyvä konsultointi 21,6 %. FCG:n toimitusjohtajana aloitti helmikuussa 2009 Paul Paukku. Edellinen toimitusjohtaja Seppo Mäki jäi eläkkeelle maaliskuussa

6 Koulutus ja konsultointi FCG on yksi suurimmista julkisen hallinnon kehittämiseen keskittyneistä konsulttiyhtiöistä Pohjoismaissa. Kuntien lisäksi asiakkainamme on laajasti myös valtion ja yksityisen sektorin organisaatioita kotimaassa ja kansainvälisesti. Konsultoinnin lisäksi tarjoamme asiakkaillemme laaja-alaisia koulutuspalveluita. Johdon ja palveluiden konsultointi Johdon konsultoinnin palvelumme kattavat kuntarakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut, eri alojen tutkimukset ja selvitykset sekä alueiden ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvän konsultoinnin. FCG tytäryhtiöineen on vahva toimija julkisen hallinnon ja elinkeinojen uudistamiseen liittyvissä hankkeissa myös kansainvälisesti. Suomessa FCG on johtava toimija matkailukeskusten kehittäjänä ja toimimme esimerkiksi Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelman koordinaattorina vuoteen 2012 asti. Muita esimerkkejä osaamisestamme ovat kuntaliitoksiin ja kuntien yhdistymisiin liittyvät hankkeet ja kuntien strategiaprosessien tukeminen. Tuotamme palveluita myös kuntien perusterveydenhuollon, sivistystoimen, ruoka- ja siivouspalveluiden, teknisen toimen ja elinkeinotoiminnan palvelurakenteiden kehittämiseen. Lisäksi konsultoimme kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittämisessä. Hankkeemme voivat olla esimerkiksi kouluverkkoselvityksiä, opetustoimen laadun arviointia, kuntien elinkeinostrategioita, ympäristöjohtamiseen ja energiatehokkuuteen liittyvää konsultointia tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostamiseen liittyvää konsultointia. Käytämme hankkeissamme myös erilaisia arviointimalleja ja menetelmiä, esimerkkeinä luokitustuotteet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kehittämiseen sekä ennenaikaisten kuolemien seurantaan kehitetty kansainvälinen PYLL-menetelmä (Potential Years of Life Lost). Alueidenkäytön konsultointi FCG tarjoaa asiakkailleen yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä palveluita, suunnittelua, strategioita, selvityksiä, konsultointia ja ideointia. Tämä osaamisemme kattaa niin alueidenkäytön, kaavoituksen kuin maisemasuunnittelun, jossa osaamistamme ovat muun muassa piha- ja puistosuunnittelu sekä viher- ja virkistysalueisiin liittyvät ympäristösuunnitelmat. FCG:n erityistä osaamista alueidenkäytön konsultoinnissa on vuorovaikutteinen suunnitteluosaaminen. Tavoitteenamme on tukea asiakkaitamme siten, että suunnittelun tuloksena saadaan aikaan joustavia, kokonaisvaltaista alueellista kehittämistä koskevia ratkaisuja. Esimerkki vuorovaikutteisesta, kaikille avoimesta suunnitteluhankkeesta on tammikuussa 2009 alkanut Iisal men ydinkeskustan kehittämishanke. Koulutuspalvelut Keskeinen teema FCG:n koulutuksissa vuonna 2009 oli julkishallinnon muuttuva toimintaympäristö ja toimintojen uudelleenjärjestäminen. Järjestimme yhteensä 758 koulutustilaisuutta. Tapahtumien vuosittainen osallistujamäärä on edelleen henkilössä. Osa koulutuksesta toteutetaan verkkokursseina. Kurssipalaute on säilynyt erinomaisella tasolla ja oli viime vuonna 4,2 (asteikolla 1 5). FCG:n koulutustapahtumat jakautuvat avoimeen koulutukseen ja asiakaskohtaisesti räätälöityihin koulutusohjelmiin. Näitä toteutetaan kolmen teeman alla: johtaminen ja hallinto, talous ja henkilöstöhallinto sekä kuntapalvelut. Koulutuksissamme keskeistä on tiivis yhteistyö useiden eri toimijoiden, kuten Suomen Kuntaliiton, ministeriöiden, järjestöjen ja korkeakoulujen kanssa. FCG on vahva toimija myös kuntien luottamushenkilöiden ja johdon kouluttajana. Vuoden 2009 aikana järjestimme näille kohderyhmille yhteensä 53 kuntakohtaista koulutustapahtumaa, valmensimme kuntien johtoryhmiä ja järjestimme avoimia seminaareja. FCG:n perinteisistä suurista foorumeista esimerkiksi kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumi ja samaan aikaan järjestetty ICT-foorumi vetivät jälleen yli 500 osallistujaa. Muita suuria tapahtumiamme olivat KuntaValtio-foorumi, sekä sosiaali- ja tervey denhuollon koulutustilaisuudet, joista suurimpiin vuonna 2009 lukeutui terveydenhuollon sähköiseen uudistamiseen liittyvä koulutustilaisuuksien sarja. Koulutus on kiinteä osa myös kansainvälisiä toimintaamme. FCG:n ruotsalainen tytäryhtiö SIPU International Ab on vuodesta 2005 lähtien kouluttanut kehittyvien maiden johtajia esimerkiksi demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon sekä ympäristöjohtamiseen liittyvissä asioissa. Vuoden 2009 aikana SIPU yhteistyökumppaneineen aloitti EU-rahoitteisen, Länsi- Balkanin ja Turkin alueelle suuntautuneen projektin, jossa pyritään edistämään kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa alueen maissa. Virolainen tytäryhtiömme Invicta AS puolestaan on erikoistunut yrityssektorin koulutukseen. Virossa taloudellinen taantuma on leikannut koulutusmarkkinoita, mutta koulutustoiminnan odotetaan elpyvän vuoden parin sisällä. Koulutuspalvelut ja opetussektorin kehittäminen ovat osa Romanian yhtiömme toimintaa. 4

7 Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumin osanottajia helmikuussa

8 Infra ja talo FCG:n perinteistä osaamista ovat monipuoliset arkkitehtuuriin, talotekniikkaan, rakenne- ja mittaustekniikkaan sekä liikenne- ja väyläsuunnitteluun liittyvät palvelut. Näitä palveluita tukevat hankintakonsultointiin ja rakennuttamiseen keskittyvät palvelumme. Arkkitehtuurissa ja talotekniikassa FCG hallitsee uudis- ja korjausrakentamisen ohella tarveselvitykset, hankkeiden suunnittelun sekä kustannusarviot ja projektien johtamispalvelut. FCG:n suunnitteluosaaminen kattaa uudet matalaenergiaratkaisut. Asiantuntemuksemme kattaa talonrakentamisen ohella myös yhdyskuntarakentamiseen liittyvät palvelut sekä valmiiksi rakennetuilla maa-alueilla että maanalaisissa rakennuskohteissa. Esimerkkejä palveluistamme ovat maaperä- ja kalliotutkimukset, kartoitus ja pohja- ja kalliorakenteiden suunnittelupalvelut. Vuoden 2009 kiinnostavia hankkeita Infra ja talo -liiketoiminnassa olivat esimerkiksi Sipoonranta Oy:n infra- ja geosuunnitteluhanke sekä FCG:n kaikkien aikojen suurimpiin hanketoteutuksiin lukeutuva Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Turussa. Puhdistamo ja siihen liittyvä lämpöpumppu- ja biokaasulaitos saivat vuoden 2009 RIL-palkinnon. Turussa toteutimme myös Turun Seudun Vesi Oy:n siirtolinjojen rakentamisen ja koneisto- ja putkistourakoiden valvontakonsultointihankkeet. Tuotevalikoimaamme kuuluvat myös katu-, tie- ja kunnallistekniikan sekä liikennesuunnittelun palvelut sekä kauppameren kulun satamien, venesatamien sekä laiturirakenteiden suunnittelupalvelut. Satamat ja vesiväylät -toimialalla vuoden 2009 aikana yleistyivät palvelukokonaisuudet, joissa eri väyläyksiköille toteutettiin täydennystutkimusohjelmia, vesiväylien tutkimuksia ja mittauksia ja laadittiin näiden pohjalta väyläpäätöksen asiakirjat. Esimerkkejä hankkeistamme ovat esimerkiksi Tiehallinnon tielaitureiden korjaussuunnitelmat. Tie- ja katusuunnittelussa esimerkkejä hankkeistamme vuonna 2009 olivat Kilpilahden uuden tieyhteyden rakennussuunnitelma, Klaukkalan ohikulkutie, Rovaniemen alueen ja Levin matkailun opastussuunnitelma sekä Ratahallintokeskuksen 180 liikenneaseman esteettömyyskartoitus. Suunnittelupalveluiden lisäksi FCG hallitsee infra- ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät mittaus- ja tutkimushankkeet, erilaiset selvitykset ja suunnitelmat sekä hankintojen konsultoinnin ja rakennuttamispalvelut. Rakennuttamisen tueksi tarjoamme turvallisuuskoordinointiin liittyviä palveluita. 6

9 Sipoonrannan modernin merenranta-asuinalueen rakentaminen pehmeäpohjaiselle ranta- ja vesialueelle on haastava tehtävä. FCG toteuttaa hankkeen geo- ja infrasuunnittelun. Sipoonranta, Sipoo. Kuva: Arkkitehtitoimisto Avarc Oy / 3D Render Oy. 7

10 8

11 Vesi ja ympäristö FCG:n Vesi ja ympäristö -liiketoiminta kattaa laajasti ympäristökonsultointiin ja vesihuoltoon liittyvät palvelut sekä energia- ja ilmastoliiketoiminnan konsultointipalvelut. Vesihuoltoon ja ympäristökonsultointiin liittyvät hankkeet ovat myös FCG:n kansainvälisen toiminnan kivijalkoja. Vesihuolto ja -prosessit Vesihuollon verkosto- ja yleissuunnittelussa FCG on Suomen markkinajohtaja. Osaamistamme ovat laaja-alaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat ja mallinnuspalvelut, verkostojen, siirtolinjojen ja pumppaamoiden suunnitteluun liittyvät palvelut sekä hulevesien hallintaan liittyvät suunnittelupalvelut. Vesihuollon laitossuunnittelussa tyypillisiä suunnittelukohteita ovat vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot sekä lietteen- ja jätteenkäsittelylaitokset, joita olemme suunnitelleet myös kansainvälisille asiakkaillemme. Lisäksi teemme erilaisia automaa tioon liittyviä toimeksiantoja ja selvityksiä. Uutena tuotteena olemme laatineet useita kunnossapitosuunnitelmia eri asiakkaille. Vuoden 2009 aikana julkaisimme vesihuollon tietojärjestelmiin keskittyvän www-sivuston Sivustolle on koottu tietoa vesi- ja ympäristöalan ohjelmistoista ja sieltä löytyy myös ilmainen, vesihuoltolaitoksille suunnattu yleishyödyllinen kaavalaskuri. FCG:n akkreditoidun ympäristölaboratorion toiminta jatkui vilkkaana edellisten vuosien malliin. Kokonaisnäytemäärä oli noin 6500 näytettä noin 200 eri asiakkaalta. Näytteet edustivat talousvesiä, pohjavesiä, erilaisia vesistövesiä, teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesiä, kaatopaikkojen suotovesiä, maanäytteitä ja lietteitä. Lisäksi teimme muun muassa hajukaasumittauksia pumppaamoilta, jätevesien myrkyllisyystestauksia OUR-menetelmällä ja pohjaeläintarkkailua. Ympäristökonsultointi Ympäristökonsultoinnissa FCG:n osaaminen kattaa erilaiset ympäristöselvitykset ja kunnostussuunnittelupalvelut, ympäristögeologian ja riskinarvioinnin, pilaantuneiden maiden kunnostamisen ja jätehuollon suunnittelupalvelut. Ympäristökonsultointiin lukeutuvat myös FCG:n energia- ja ilmastoliiketoiminnan konsultointipalvelut. Ympäristökonsultointia ja ympäristöjohtamisen kehittämistä tehdään kotimaan lisäksi laajasti FCG:n tytäryhtiöissä. Tämä toimialue on keskeinen osa esimerkiksi Bulgarian tytäryhtiömme toimintaa. Jätehuollon osaamistamme ovat esimerkiksi kaatopaikkojen sulkemiseen tai laajentamiseen liittyvät palvelut ja biojätteen mädätyslaitosten hankesuunnittelu. Esimerkkinä tämän alan osaamisestamme on Topinojan jätekeskuksen kehittäminen Turussa. Jätehuoltoon liittyvän suunnittelun lisäksi olemme vastanneet Topinojan liikennejärjestelyiden ja hyötykäyttöalueiden suunnittelusta. Pilaantuneiden alueiden konsultoinnissa FCG tarjoaa maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksia, kunnostussuunnittelua, riskinarviointipalveluita, kunnostusten valvontaa ja raportointia sekä ympäristöteknisiä kiinteistöarviointeja. Vuoden 2009 aikana vastasimme esimerkiksi Helsingin Kalasataman alueen pilaantuneiden maiden kunnostustöiden koordinoinnista, ST1:n Helsingin Laajasalon öljyvarastoalueen maaperän kunnostustöistä ja Joensuun Penttilän saha-alueen pilaantuneisuustutkimuksista ja kunnostussuunnittelusta. FCG:n energia- ja ilmastopalvelut -liiketoiminta käynnistettiin vuoden 2009 alussa. Tämä tuotealue tukee FCG:n muita palveluita, kuten suunnittelua, koulutusta ja konsultointia, joissa tarkastelukohteena on energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiatuotantomuotojen lisääminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kiinnostavia tuotteita ovat tuulivoimainvestointien suunnitteluun, arviointiin ja toteuttamiseen liittyvä palvelukokonaisuus sekä energiatehokkuussopimusten suunnitteluun, arviointiin ja seurantaan sopiva palvelukokonaisuus. FCG on mukana myös CLEEN Oy:ssä kehittämässä paikallisia uusiutuvan energiantuotannon ratkaisuja. 9

12 ICT-liiketoiminta FCG:n ICT-liiketoiminta jakautuu kolmeen toimialaan: järjestelmät, asiantuntijapalvelut ja valmiudet. FCG on johdon konsultoinnissa, johon myös ICT-palvelut lukeutuvat, Hansel Oy:n kilpailuttama valtionhallinnon puitesopimustoimittaja. ICT-järjestelmäpalvelut koostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon tuotteistetuista järjestelmistä, vesija ympäristöalan järjestelmistä sekä tulevaisuudessa myös muiden alojen järjestelmistä. Sosiaali- ja terveys alan ICT-järjestelmät ovat käytössä yli 300 kunnassa, lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä ja sadoilla yksityisillä palveluntuottajilla. ICT-asiantuntijapalvelut tukevat FCG:n asiakkaita ICT-ratkaisujen hyödyntämisessä. Tämä toimiala koostuu strategia-, määrittely- ja hankintakonsultoinnista sekä projektipäällikköpalveluista. Näissä FCG on vakiinnuttanut asemansa julkishallinnon riippumattomana neuvonantajana. Asiakkaina ovat kaikki Suomen suuret kaupungit sekä merkittävä joukko valtion toimijoita. Yksityisellä sektorilla tärkeimmät asiakkuudet ovat informaatioteknologia-alalta sekä tietoliikenteestä. ICT-valmiudet puolestaan koostuvat erilaisista ITIL-, COBIT-, ISO , SOA- ja OS-valmennuksista sekä portfolion- ja projektinhallinnan perehdytyksestä. 10

13 Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Kotimaan henkilöstö keskimäärin * 762 Ulkomaan tytäryhtiöt 81 Yhteensä 843 *) luku sisältää myös ulkomaisissa projekteissa olevat henkilöt Kotimaan henkilöstön rakenne Kotimaan henkilöstö 533 Naiset 246 Miehet 287 Naisten osuus henkilöstöstä 46 % Henkilöstön keski-ikä 42 vuotta Kotimaan henkilöstön koulutusjakauma lkm % Tutkijakoulutus 14 3 % Ylempi korkeakouluaste % Alempi korkeakouluaste % Alin korkeakouluaste % Opiskelija 20 4 % Keskiaste % Perusaste 21 4 % Yhteensä % FCG:n palveluksessa oli yhteensä 843 työntekijää (859 vuonna 2008). Näistä kotimaan yhtiöiden palveluksessa kansainvälisissä tehtävissä olevat projektityöntekijät mukaan lukien oli keskimäärin 762 henkilöä ja ulkomaan tytäryhtiöiden palveluksessa 81 työntekijää. FCG:n kotimaan yhtiöiden sulautumisen yhteydessä uudistettiin myös yhtiön organisaatiorakennetta. Osaamisen kehittämisessä vuoden 2009 teemana oli johtamisen kehittäminen ja yhteiset toimintamallit. Henkilöstöä koulutettiin laatu- ja sopimusasioissa sekä projektitoiminnassa. Vuoden aikana jatkui myös kielikoulutusohjelma, jossa tarjolla oli ruotsin, englannin ja venäjän kielen opetusta useassa FCG:n toimipaikassa. Samoin jokaperjantaiset FCG-vartit jatkuivat ja ne videoitiin myös FCG:n aluetoimipaikkoihin. FCG:n ylin johto ja toimialajohtajat joutuivat vuoden 2009 aikana koulun penkille. He osallistuivat FCG Akatemian Johtamisohjelma II:een, jossa yhteistyökumppanina on ollut Helsingin kauppakorkeakoulun (nykyisin Aalto-yliopisto) Executive Education. Syyskaudella aloitettiin myös kuukausittaiset esimiesaamukahvit, joissa käydään läpi yhtiön talouteen ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä asioita. Aluetoimipaikkojen vetäjät osallistuvat näihin vuorovaikutteisiin tilaisuuksiin videoneuvottelujärjestelmän välityksellä. opiskelija 4 % alin korkeakouluaste 13 % keskiaste 10 % perus-aste 4 % tutkijakoulutus 3 % alempi korkeakouluaste 32 % FCG:n henkilöstön koulutusjakauma ylempi korkeakouluaste 34 % 11

14 Avainlukuja Afrikka 12,40 % Aasia ja Oseania 15,80 % Vesi ja ympäristö 46,1 % Latinalainen Amerikka 4,30 % Pohjois-Amerikka ja Karibia 0,10% Liikevaihto markkina-alueittain 2009 Eurooppa 67,40 % Koulutus ja konsultointi 32,3 % Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (M ): Liikevaihto 72,9 79,4 73,2 Liikevoitto 0,7 2,9 3,0 Liikevoiton osuus % liikevaihdosta 1,0 3,7 4,1 Oman pääoman tuotto % 1,8 9,7 7,4 Omavaraisuusaste % 70,7 67,8 65,1 Liikevaihto markkina-alueittain Eurooppa 67,4 % 74,1 % Aasia ja Oseania 15,8 % 17,3 % Afrikka 12,4 % 5,7 % Latinalainen Amerikka 4,3 % 2,9 % Pohjois-Amerikka ja Karibia 0,1 % 0,0 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 2009 Profita Fund 4 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Tapiolayhtiöt 6 % Suomen valtio 6 % Helsingin yliopisto 18 % Muut 2 % Pääomistajat 2009 Infra ja talo 21,6 % Suomen Kuntaliitto 59 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin Koulutus ja konsultointi 32,3 % 38,3 % Infra ja talo 21,6 % 18,9 % Vesi ja ympäristö 46,1 % 42,8 % Pääomistajat Suomen Kuntaliitto 59 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % 12

15 Tuloslaskelma FCG-konserni FCG-konserni Liikevaihto (1 000 ) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos 15 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0 1 Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 3 Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden voitto Vähemmistön osuus Konsernin voitto

16 Tase FCG-konserni FCG-konserni Vastaavaa (1000 ) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset 8 8 Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 2 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 Lainasaamiset 14 6 Muut saamiset Siirtosaamiset

17 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 1 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat Vastaavaa FCG-konserni FCG-konserni Vastattavaa (1000 ) Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Konsernireservi 83 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa

18 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiön tili kauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ja kurssiero sisältyy tilikauden voittoon. Konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnista syntyvä muuntoero on esitetty edellisten vuosien voittovaroissa. Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella (70 %). Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden laskutusarvio on vähintään ja joiden valmistusaika on ennakoitu vähintään kolmeksi kuukaudeksi tai jotka kestävät yli vuodenvaihteen. Pitkäaikaishankkeiden valmistusaste on määritelty hankkeen toteutuneiden henkilötyömenojen suhteessa arvioituihin kokonaishenkilötyömenoihin. Lyhytaikaiset, edellistä pienemmät hankkeet tuloutetaan juoksevasti laskutuksen mukaisesti ja jaksotus tilikaudelle on tehty varovaisuuden periaatetta noudattaen. FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden muodostama konsernitilinpäätös sisältyy Suomen Kuntaliitto ry -konserniin, jonka emoyhtiö on Suomen Kuntaliitto ry, kotipaikka Helsinki. Suomen Kuntaliitto -konsernin tilinpäätösjäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Toinen linja 14, Helsinki. 16

19 Toimintakertomus Arvio tulevasta kehityksestä Konsernin liikevaihdon oletetaan vuonna 2010 olevan samalla tasolla kuin vuonna Operatiivisessa kannattavuudessa ei odoteta olennaisia muutoksia. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Konsernin liiketoiminta on konsultoinnissa ja suunnittelussa asiakaslähtöistä ja asiakkaan erityistarpeisiin suunniteltua, joten tuotteet ovat palvelutuotteita. Vastaava palvelutuoteperiaate pätee myös avoimen koulutuksen tarjontaan. Kehitysprojekteihin panostettiin konsernissa vuonna 2009 yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Osa kehitystyöstä tehtiin yhteistyöprojekteina konsernin ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Riskit ja epävarmuustekijät Yhtenäisten toimintaperiaatteiden ja luotettavan raportoinnin avulla pyritään eliminoimaan mahdolliset taloudelliset riskit. Toiminnan kannattavuuden riskinä on vaikeus siirtää työvoimavaltaisen organisaation henkilökustannuksien korotukset hintoihin. Toimintaa sopeutetaan markkinatilanteen oleellisesti heikentyessä. Taantuma vaikuttanee toimintaan erityisesti vuonna Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut (M ): Henkilöstön keskimäärin Palkat ja palkkiot 28,6 27,3 24,9 21,7 FCG:n palveluksessa oli vuonna 2009 keskimäärin 843 työntekijää (859 vuonna 2008). Näistä kotimaan yhtiöiden palveluksessa oli 762 ja ulkomaan tytäryritysten palveluksessa 81 henkilöä. Ympäristötekijät Toiminnalla on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia johtuen sen palvelujen luonteesta. Yhtiössä on minimoitu paperikulutusta ja jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Matkustamista on vähennetty videoneuvotteluiden avulla. FCG:ssä otetaan huomioon ympäristönäkökohdat asiakkaille tarjottavissa palveluissa. 17

20 Paul Paukku Heikki Lonka Jari Kaukonen Jukka Meriluoto Matti Ojala toimitusjohtaja B.Sc liiketoimintajohtaja, Koulutus ja konsultointi TkT liiketoimintajohtaja, Infra ja talo Ins. liiketoimintajohtaja, Vesi ja ympäristö TkL liiketoimintajohtaja, Kansainvälinen konsultointi DI Yhtiön osakepääoma Hallinto Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: osakkeet (yksi ääni/osake) kpl kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tieto yhtiön ulkomaisista sivuliikkeistä Konsernilla ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä. Omat osakkeet Emoyhtiön hallussa on 100 kpl (0 % osakepääomasta) omia osakkeita. Omistukset konserniyrityksissä OOO Mannet Partners, Venäjä 100 % OOO Planeko, Venäjä 100 % SIPU International AB, Ruotsi 100 % Anzdec Ltd, Uusi Seelanti 100 % AS Invicta, Viro 94 % Finnish Consulting Group SRL, Romania 100 % POVVIK-OOS OOD, Bulgaria 90 % LLC Finnish Consulting Group, Ukraina 100 % Omistukset osakkuusyrityksissä Oü Projektkeskus 27 % FCG Finnish Consulting Group Oy:n hallituksessa olivat tilikaudella: Risto Parjanne, hallituksen puheenjohtaja Jorma Kielenniva Timo Kietäväinen Marketta Kokkonen Eero Piipponen Ilkka Hyvärinen Pentti Kotiranta Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimi Paul Paukku. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmän muodostivat tilikaudella: Heikki Lonka, Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta Matti Ojala, Kansainvälinen liiketoiminta Jukka Meriluoto, Vesi- ja ympäristö -liiketoiminta Jari Kaukonen, Infra ja talo -liiketoiminta Eeva Kokki, Henkilöstö, viestintä ja myynnin tuki Teppo Talvinko, Talous ja hallinto Johtoryhmän asiantuntijajäsenet: Heli Kotilainen, tutkimus ja kehitystoiminta Rene Rendic, tietohallinto Anette Vaini-Antila, ICT liiketoiminta Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastaja tilikaudella oli PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Pekka Kaasalainen, KHT. 18

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot