VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2009 1"

Transkriptio

1 1 VUOSIKERTOMUS 2009

2 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsult ti - yrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, kou lu tuksesta, julkisten palveluiden kehittämisestä sekä johdon konsultoinnista. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on jatkumo, joka alkaa asiak kaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä yhdys kunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä näyttäytyy tavallisille kansalaisille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja toimivina palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa FCG:n slogan FCG Hyvän elämän tekijät. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti yksityisen sektorin asiakkaita. Toimimme sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kansainvälisissä hankkeissa vahvuutemme on läsnäolo paikallisilla markkinoilla, erittäin vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus sekä osaava henkilöstö. 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 FCG:n tarina 3 Vuosi Koulutus ja konsultointi 6 Infra ja talo 8 Vesi ja ympäristö 10 ICT-liiketoiminta 11 Henkilöstö 12 Avainlukuja 13 Tuloslaskelma 14 Tase 16 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 17 Toimintakertomus 18 Yhtiön osakepääoma 19 Hallinto ja omistukset konserniyhtiössä 20 Hallituksen voitonjakoesitys 21 Kansainvälinen toiminta Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat: Jarmo Teinilä, Auli Keinänen, Voitto Niemelä, FCG:n kuva-arkisto Painopaikka Topnova Oy 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Arvoisa lukija, Vuosi 2009 oli muutoksen ja uusien toimintalinjausten vuosi FCG:lle. Kesäkuussa 2009 FCG:lle nimitettiin uusi johtoryhmä, joka linjasi yhtiölle uuden organisoitumismallin. Sekä uusi organisoituminen että kotimaan yhtiöiden sulautuminen loppusyksystä emoyhtiöön, FCG Finnish Consulting Group Oy:öön, toteutettiin yhtiön organisaatiorakenteen selkeyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Sulautuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista. Muutoksessa johtaminen ja sen laatu on keskeinen tekijä. Henkilöstön sitoutumisessa ja sitouttamisessa puolestaan laadukas esimiestoiminta on avainasemassa. FCG:llä sulautumisen yhteydessä sekä uusi johtoryhmä että syksyllä 2009 valitut toimialajohtajat laitettiin koulun penkille, FCG Akatemiaan, oppimaan yhtenäistä tapaa johtaa ja toimia. Muutoksen johtaminen on ollut vahva teema myös FCG:n asiakastoiminnassa yhtiön koko historian ajan. Olemme varhaisista vaiheistamme alkaen olleet tiiviisti mukana yhteiskunnan rakennemuutoksissa ja uudenlaisten toimintamallien kehittämisessä. Tuemme koulutus-, konsultointi ja suunnittelupalveluillamme asiakkaitamme muutoksessa ja tulevaisuuden toimintaedellytysten kehittämisessä. Vuoden 2009 aikana olimme tiiviisti mukana kuntien ja niiden palvelurakenteiden muutoksessa. Tämä työ jatkuu myös vuonna Paul Paukku toimitusjohtaja 1

4 FCG:n tarina FCG:n toimintaa kuvastaa vahva suuntautuminen tulevaisuuteen. Olemme varhaisista vaiheistamme alkaen olleet tiiviisti mukana yhteiskunnan rakennemuutoksissa ja uudenlaisten toimintamallien kehittämisessä sekä paikallisesti kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaan toiminnan varhaisimmat juuret juontavat sotien jälkeiseen aikaan ja yhteiskunnan uudelleenrakentamiseen. Tuolloin rakennettiin yli 500 FCG:n edeltäjiin lukeutuvan Maaseudun Keskusrakennustoimiston suunnittelemaa tyyppikoulua eri puolille maata. Yhdyskuntasuunnittelun osaamisemme on sittemmin laajentunut kattamaan vesihuoltoon, ympäristökonsultointiin ja infra- ja arkkitehtuurisuunnitteluun liittyvät toimialat. FCG:n koulutus- ja konsultointitoiminnan juuret juontavat kuntien ja kuntia lähellä olevien organisaatioiden koulutus- ja kehittämistarpeisiin. Kansainvälinen liiketoiminta pohjautuu yhtäältä kotimaassakin tehtyyn yhdyskuntasuunnitteluun liittyvän osaamisen vientiin tai alan hankkeisiin kohdemaissa, toisaalta laaja-alaisiin kehityskonsultointihankkeisiin eri puolilla maailmaa. Sama tiiviisti ajassa mukana oleva ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva osaaminen näkyy edelleen yhtiömme toiminnassa. Suomessa on kunnissa meneillään kiinnostava uudistumisvaihe, jossa pohditaan kuntien elinvoimaisuutta ja kykyä menestyä tulevaisuudessa. Keskeinen tekijä rakennemuutoksessa on tietotekniikkaan liittyvien palveluiden kehittäminen. Rakenteiden uudistaminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii aikaa ja erityisesti osaavaa johtamista. Tätä johtamista FCG tukee omilla koulutus-, konsultointi- ja suunnittelupalveluillaan. FCG:n pitkä ja ansiokas historia, vahvat referenssit sekä paikallisuus ja monialaisuus, joka pohjautuu osaavaan henkilöstöön, ovat tekijöitä, joiden varaan on hyvä rakentaa yhtiön tulevaisuutta. FCG:llä on aluetoimipaikat kotimaassa 15 paikkakunnalla ja kansainvälinen tytäryhtiöverkostomme on laaja. FCG:n toiminnalle tärkeää on tiivis yhteistyö eri toimialojen verkostojen, viranomaisten, kehittämisorganisaatioiden ja esimerkiksi oppilaitosten kanssa. Erityisen merkittävä yhteistyökumppani on Suomen Kuntaliitto, jonka kanssa tehdään laajasti yhteistyötä tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen alueilla. Kansainvälisessä toiminnassa tärkeitä sidosryhmiämme ovat paikallisten yhteistyökumppanien, viranomaisten ja ministeriöiden lisäksi kehitysprojektien rahoittajat, kuten Ulkoministeriö, Maailmanpankki, Aasian Kehityspankki ja EU. 2

5 Vuosi 2009 Vuotta 2009 FCG:llä kuvaa teema Yksi FCG. Yhtiölle nimitettiin kesäkuussa uusi johtoryhmä, joka linjasi yhtiön uuden organisoitumismallin. Syyskuussa nimitettiin johtajat valituille toimialoille. Lokakuussa 2009 FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG Efeko Oy, FCG International Oy, FCG Planeko Oy, FCG Mentor- IT Oy ja FCG Rapro Oy sulautuivat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön. Sulautuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista. Sulautuminen toteutettiin FCG:n organisaatio- ja kustannusrakenteen selkiyttämiseksi ja keventämiseksi. Kotimaassa toimii sulautumisen jälkeen marraskuusta 2009 lähtien vain yksi yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy. Konsernin kansainväliset yhtiöt siirtyivät samalla suoraan emoyhtiön alaisuuteen. FCG:n kotimaan yhtiöiden henkilöstö, liiketoiminta ja asiakassitoumukset siirtyivät sulautumisen yhteydessä emoyhtiölle. Aiemmin vuoden 2009 aikana FCG Itä-Suomen Aikuisinstituutti Oy sulautui silloiseen emoyhtiöönsä FCG Efeko Oy:öön. FCG:n Uuden-Seelannin yhtiö JP Development Ltd:iin sulautuivat tilikauden aikana sen tytäryhtiöt Agrico Ltd, Anzdec Ltd, Groome Poyry Ltd ja Lincoln International Ltd. Virossa Invicta As:ään sulautui sen tytäryhtiö Ariko As. FCG-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli yhteensä 72,9 miljoonaa euroa (79,4 miljoonaa euroa vuonna 2008). Yhtiön rakenteen muuttaminen toi mukanaan kertaluontoisia kuluja, mikä vaikutti yhtiön vuoden 2009 tulokseen. Liikevaihdosta suurin osa, 67,4 % tulee kotimaan ja Euroopan alueen toiminnasta. Aasian ja Oseanian alueen hankkeet muodostavat noin 15,8 % FCG:n liikevaihdosta ja kolmanneksi suurin liikevaihto kertyy Afrikan toiminnoista, noin 12,4 %. Muita toiminta-alueita ovat Latinalainen Amerikka sekä Pohjois- Amerikka ja Karibia. Kansainvälisen konsultoinnin osuus FCG:n liikevaihdosta on pysynyt hieman alle 40 prosentissa. Liiketoiminta-alueittain vesi- ja ympäristökonsultointi muodosti vuonna 2009 noin 46,1 % yhtiön liikevaihdosta, koulutus ja konsultointitoiminta 32,3 % ja infra- ja arkkitehtuuritoimintaan liittyvä konsultointi 21,6 %. FCG:n toimitusjohtajana aloitti helmikuussa 2009 Paul Paukku. Edellinen toimitusjohtaja Seppo Mäki jäi eläkkeelle maaliskuussa

6 Koulutus ja konsultointi FCG on yksi suurimmista julkisen hallinnon kehittämiseen keskittyneistä konsulttiyhtiöistä Pohjoismaissa. Kuntien lisäksi asiakkainamme on laajasti myös valtion ja yksityisen sektorin organisaatioita kotimaassa ja kansainvälisesti. Konsultoinnin lisäksi tarjoamme asiakkaillemme laaja-alaisia koulutuspalveluita. Johdon ja palveluiden konsultointi Johdon konsultoinnin palvelumme kattavat kuntarakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin liittyvät asiantuntijapalvelut, eri alojen tutkimukset ja selvitykset sekä alueiden ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvän konsultoinnin. FCG tytäryhtiöineen on vahva toimija julkisen hallinnon ja elinkeinojen uudistamiseen liittyvissä hankkeissa myös kansainvälisesti. Suomessa FCG on johtava toimija matkailukeskusten kehittäjänä ja toimimme esimerkiksi Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelman koordinaattorina vuoteen 2012 asti. Muita esimerkkejä osaamisestamme ovat kuntaliitoksiin ja kuntien yhdistymisiin liittyvät hankkeet ja kuntien strategiaprosessien tukeminen. Tuotamme palveluita myös kuntien perusterveydenhuollon, sivistystoimen, ruoka- ja siivouspalveluiden, teknisen toimen ja elinkeinotoiminnan palvelurakenteiden kehittämiseen. Lisäksi konsultoimme kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittämisessä. Hankkeemme voivat olla esimerkiksi kouluverkkoselvityksiä, opetustoimen laadun arviointia, kuntien elinkeinostrategioita, ympäristöjohtamiseen ja energiatehokkuuteen liittyvää konsultointia tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostamiseen liittyvää konsultointia. Käytämme hankkeissamme myös erilaisia arviointimalleja ja menetelmiä, esimerkkeinä luokitustuotteet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kehittämiseen sekä ennenaikaisten kuolemien seurantaan kehitetty kansainvälinen PYLL-menetelmä (Potential Years of Life Lost). Alueidenkäytön konsultointi FCG tarjoaa asiakkailleen yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä palveluita, suunnittelua, strategioita, selvityksiä, konsultointia ja ideointia. Tämä osaamisemme kattaa niin alueidenkäytön, kaavoituksen kuin maisemasuunnittelun, jossa osaamistamme ovat muun muassa piha- ja puistosuunnittelu sekä viher- ja virkistysalueisiin liittyvät ympäristösuunnitelmat. FCG:n erityistä osaamista alueidenkäytön konsultoinnissa on vuorovaikutteinen suunnitteluosaaminen. Tavoitteenamme on tukea asiakkaitamme siten, että suunnittelun tuloksena saadaan aikaan joustavia, kokonaisvaltaista alueellista kehittämistä koskevia ratkaisuja. Esimerkki vuorovaikutteisesta, kaikille avoimesta suunnitteluhankkeesta on tammikuussa 2009 alkanut Iisal men ydinkeskustan kehittämishanke. Koulutuspalvelut Keskeinen teema FCG:n koulutuksissa vuonna 2009 oli julkishallinnon muuttuva toimintaympäristö ja toimintojen uudelleenjärjestäminen. Järjestimme yhteensä 758 koulutustilaisuutta. Tapahtumien vuosittainen osallistujamäärä on edelleen henkilössä. Osa koulutuksesta toteutetaan verkkokursseina. Kurssipalaute on säilynyt erinomaisella tasolla ja oli viime vuonna 4,2 (asteikolla 1 5). FCG:n koulutustapahtumat jakautuvat avoimeen koulutukseen ja asiakaskohtaisesti räätälöityihin koulutusohjelmiin. Näitä toteutetaan kolmen teeman alla: johtaminen ja hallinto, talous ja henkilöstöhallinto sekä kuntapalvelut. Koulutuksissamme keskeistä on tiivis yhteistyö useiden eri toimijoiden, kuten Suomen Kuntaliiton, ministeriöiden, järjestöjen ja korkeakoulujen kanssa. FCG on vahva toimija myös kuntien luottamushenkilöiden ja johdon kouluttajana. Vuoden 2009 aikana järjestimme näille kohderyhmille yhteensä 53 kuntakohtaista koulutustapahtumaa, valmensimme kuntien johtoryhmiä ja järjestimme avoimia seminaareja. FCG:n perinteisistä suurista foorumeista esimerkiksi kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumi ja samaan aikaan järjestetty ICT-foorumi vetivät jälleen yli 500 osallistujaa. Muita suuria tapahtumiamme olivat KuntaValtio-foorumi, sekä sosiaali- ja tervey denhuollon koulutustilaisuudet, joista suurimpiin vuonna 2009 lukeutui terveydenhuollon sähköiseen uudistamiseen liittyvä koulutustilaisuuksien sarja. Koulutus on kiinteä osa myös kansainvälisiä toimintaamme. FCG:n ruotsalainen tytäryhtiö SIPU International Ab on vuodesta 2005 lähtien kouluttanut kehittyvien maiden johtajia esimerkiksi demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon sekä ympäristöjohtamiseen liittyvissä asioissa. Vuoden 2009 aikana SIPU yhteistyökumppaneineen aloitti EU-rahoitteisen, Länsi- Balkanin ja Turkin alueelle suuntautuneen projektin, jossa pyritään edistämään kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa alueen maissa. Virolainen tytäryhtiömme Invicta AS puolestaan on erikoistunut yrityssektorin koulutukseen. Virossa taloudellinen taantuma on leikannut koulutusmarkkinoita, mutta koulutustoiminnan odotetaan elpyvän vuoden parin sisällä. Koulutuspalvelut ja opetussektorin kehittäminen ovat osa Romanian yhtiömme toimintaa. 4

7 Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumin osanottajia helmikuussa

8 Infra ja talo FCG:n perinteistä osaamista ovat monipuoliset arkkitehtuuriin, talotekniikkaan, rakenne- ja mittaustekniikkaan sekä liikenne- ja väyläsuunnitteluun liittyvät palvelut. Näitä palveluita tukevat hankintakonsultointiin ja rakennuttamiseen keskittyvät palvelumme. Arkkitehtuurissa ja talotekniikassa FCG hallitsee uudis- ja korjausrakentamisen ohella tarveselvitykset, hankkeiden suunnittelun sekä kustannusarviot ja projektien johtamispalvelut. FCG:n suunnitteluosaaminen kattaa uudet matalaenergiaratkaisut. Asiantuntemuksemme kattaa talonrakentamisen ohella myös yhdyskuntarakentamiseen liittyvät palvelut sekä valmiiksi rakennetuilla maa-alueilla että maanalaisissa rakennuskohteissa. Esimerkkejä palveluistamme ovat maaperä- ja kalliotutkimukset, kartoitus ja pohja- ja kalliorakenteiden suunnittelupalvelut. Vuoden 2009 kiinnostavia hankkeita Infra ja talo -liiketoiminnassa olivat esimerkiksi Sipoonranta Oy:n infra- ja geosuunnitteluhanke sekä FCG:n kaikkien aikojen suurimpiin hanketoteutuksiin lukeutuva Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Turussa. Puhdistamo ja siihen liittyvä lämpöpumppu- ja biokaasulaitos saivat vuoden 2009 RIL-palkinnon. Turussa toteutimme myös Turun Seudun Vesi Oy:n siirtolinjojen rakentamisen ja koneisto- ja putkistourakoiden valvontakonsultointihankkeet. Tuotevalikoimaamme kuuluvat myös katu-, tie- ja kunnallistekniikan sekä liikennesuunnittelun palvelut sekä kauppameren kulun satamien, venesatamien sekä laiturirakenteiden suunnittelupalvelut. Satamat ja vesiväylät -toimialalla vuoden 2009 aikana yleistyivät palvelukokonaisuudet, joissa eri väyläyksiköille toteutettiin täydennystutkimusohjelmia, vesiväylien tutkimuksia ja mittauksia ja laadittiin näiden pohjalta väyläpäätöksen asiakirjat. Esimerkkejä hankkeistamme ovat esimerkiksi Tiehallinnon tielaitureiden korjaussuunnitelmat. Tie- ja katusuunnittelussa esimerkkejä hankkeistamme vuonna 2009 olivat Kilpilahden uuden tieyhteyden rakennussuunnitelma, Klaukkalan ohikulkutie, Rovaniemen alueen ja Levin matkailun opastussuunnitelma sekä Ratahallintokeskuksen 180 liikenneaseman esteettömyyskartoitus. Suunnittelupalveluiden lisäksi FCG hallitsee infra- ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät mittaus- ja tutkimushankkeet, erilaiset selvitykset ja suunnitelmat sekä hankintojen konsultoinnin ja rakennuttamispalvelut. Rakennuttamisen tueksi tarjoamme turvallisuuskoordinointiin liittyviä palveluita. 6

9 Sipoonrannan modernin merenranta-asuinalueen rakentaminen pehmeäpohjaiselle ranta- ja vesialueelle on haastava tehtävä. FCG toteuttaa hankkeen geo- ja infrasuunnittelun. Sipoonranta, Sipoo. Kuva: Arkkitehtitoimisto Avarc Oy / 3D Render Oy. 7

10 8

11 Vesi ja ympäristö FCG:n Vesi ja ympäristö -liiketoiminta kattaa laajasti ympäristökonsultointiin ja vesihuoltoon liittyvät palvelut sekä energia- ja ilmastoliiketoiminnan konsultointipalvelut. Vesihuoltoon ja ympäristökonsultointiin liittyvät hankkeet ovat myös FCG:n kansainvälisen toiminnan kivijalkoja. Vesihuolto ja -prosessit Vesihuollon verkosto- ja yleissuunnittelussa FCG on Suomen markkinajohtaja. Osaamistamme ovat laaja-alaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat ja mallinnuspalvelut, verkostojen, siirtolinjojen ja pumppaamoiden suunnitteluun liittyvät palvelut sekä hulevesien hallintaan liittyvät suunnittelupalvelut. Vesihuollon laitossuunnittelussa tyypillisiä suunnittelukohteita ovat vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot sekä lietteen- ja jätteenkäsittelylaitokset, joita olemme suunnitelleet myös kansainvälisille asiakkaillemme. Lisäksi teemme erilaisia automaa tioon liittyviä toimeksiantoja ja selvityksiä. Uutena tuotteena olemme laatineet useita kunnossapitosuunnitelmia eri asiakkaille. Vuoden 2009 aikana julkaisimme vesihuollon tietojärjestelmiin keskittyvän www-sivuston Sivustolle on koottu tietoa vesi- ja ympäristöalan ohjelmistoista ja sieltä löytyy myös ilmainen, vesihuoltolaitoksille suunnattu yleishyödyllinen kaavalaskuri. FCG:n akkreditoidun ympäristölaboratorion toiminta jatkui vilkkaana edellisten vuosien malliin. Kokonaisnäytemäärä oli noin 6500 näytettä noin 200 eri asiakkaalta. Näytteet edustivat talousvesiä, pohjavesiä, erilaisia vesistövesiä, teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesiä, kaatopaikkojen suotovesiä, maanäytteitä ja lietteitä. Lisäksi teimme muun muassa hajukaasumittauksia pumppaamoilta, jätevesien myrkyllisyystestauksia OUR-menetelmällä ja pohjaeläintarkkailua. Ympäristökonsultointi Ympäristökonsultoinnissa FCG:n osaaminen kattaa erilaiset ympäristöselvitykset ja kunnostussuunnittelupalvelut, ympäristögeologian ja riskinarvioinnin, pilaantuneiden maiden kunnostamisen ja jätehuollon suunnittelupalvelut. Ympäristökonsultointiin lukeutuvat myös FCG:n energia- ja ilmastoliiketoiminnan konsultointipalvelut. Ympäristökonsultointia ja ympäristöjohtamisen kehittämistä tehdään kotimaan lisäksi laajasti FCG:n tytäryhtiöissä. Tämä toimialue on keskeinen osa esimerkiksi Bulgarian tytäryhtiömme toimintaa. Jätehuollon osaamistamme ovat esimerkiksi kaatopaikkojen sulkemiseen tai laajentamiseen liittyvät palvelut ja biojätteen mädätyslaitosten hankesuunnittelu. Esimerkkinä tämän alan osaamisestamme on Topinojan jätekeskuksen kehittäminen Turussa. Jätehuoltoon liittyvän suunnittelun lisäksi olemme vastanneet Topinojan liikennejärjestelyiden ja hyötykäyttöalueiden suunnittelusta. Pilaantuneiden alueiden konsultoinnissa FCG tarjoaa maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksia, kunnostussuunnittelua, riskinarviointipalveluita, kunnostusten valvontaa ja raportointia sekä ympäristöteknisiä kiinteistöarviointeja. Vuoden 2009 aikana vastasimme esimerkiksi Helsingin Kalasataman alueen pilaantuneiden maiden kunnostustöiden koordinoinnista, ST1:n Helsingin Laajasalon öljyvarastoalueen maaperän kunnostustöistä ja Joensuun Penttilän saha-alueen pilaantuneisuustutkimuksista ja kunnostussuunnittelusta. FCG:n energia- ja ilmastopalvelut -liiketoiminta käynnistettiin vuoden 2009 alussa. Tämä tuotealue tukee FCG:n muita palveluita, kuten suunnittelua, koulutusta ja konsultointia, joissa tarkastelukohteena on energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiatuotantomuotojen lisääminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kiinnostavia tuotteita ovat tuulivoimainvestointien suunnitteluun, arviointiin ja toteuttamiseen liittyvä palvelukokonaisuus sekä energiatehokkuussopimusten suunnitteluun, arviointiin ja seurantaan sopiva palvelukokonaisuus. FCG on mukana myös CLEEN Oy:ssä kehittämässä paikallisia uusiutuvan energiantuotannon ratkaisuja. 9

12 ICT-liiketoiminta FCG:n ICT-liiketoiminta jakautuu kolmeen toimialaan: järjestelmät, asiantuntijapalvelut ja valmiudet. FCG on johdon konsultoinnissa, johon myös ICT-palvelut lukeutuvat, Hansel Oy:n kilpailuttama valtionhallinnon puitesopimustoimittaja. ICT-järjestelmäpalvelut koostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon tuotteistetuista järjestelmistä, vesija ympäristöalan järjestelmistä sekä tulevaisuudessa myös muiden alojen järjestelmistä. Sosiaali- ja terveys alan ICT-järjestelmät ovat käytössä yli 300 kunnassa, lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä ja sadoilla yksityisillä palveluntuottajilla. ICT-asiantuntijapalvelut tukevat FCG:n asiakkaita ICT-ratkaisujen hyödyntämisessä. Tämä toimiala koostuu strategia-, määrittely- ja hankintakonsultoinnista sekä projektipäällikköpalveluista. Näissä FCG on vakiinnuttanut asemansa julkishallinnon riippumattomana neuvonantajana. Asiakkaina ovat kaikki Suomen suuret kaupungit sekä merkittävä joukko valtion toimijoita. Yksityisellä sektorilla tärkeimmät asiakkuudet ovat informaatioteknologia-alalta sekä tietoliikenteestä. ICT-valmiudet puolestaan koostuvat erilaisista ITIL-, COBIT-, ISO , SOA- ja OS-valmennuksista sekä portfolion- ja projektinhallinnan perehdytyksestä. 10

13 Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Kotimaan henkilöstö keskimäärin * 762 Ulkomaan tytäryhtiöt 81 Yhteensä 843 *) luku sisältää myös ulkomaisissa projekteissa olevat henkilöt Kotimaan henkilöstön rakenne Kotimaan henkilöstö 533 Naiset 246 Miehet 287 Naisten osuus henkilöstöstä 46 % Henkilöstön keski-ikä 42 vuotta Kotimaan henkilöstön koulutusjakauma lkm % Tutkijakoulutus 14 3 % Ylempi korkeakouluaste % Alempi korkeakouluaste % Alin korkeakouluaste % Opiskelija 20 4 % Keskiaste % Perusaste 21 4 % Yhteensä % FCG:n palveluksessa oli yhteensä 843 työntekijää (859 vuonna 2008). Näistä kotimaan yhtiöiden palveluksessa kansainvälisissä tehtävissä olevat projektityöntekijät mukaan lukien oli keskimäärin 762 henkilöä ja ulkomaan tytäryhtiöiden palveluksessa 81 työntekijää. FCG:n kotimaan yhtiöiden sulautumisen yhteydessä uudistettiin myös yhtiön organisaatiorakennetta. Osaamisen kehittämisessä vuoden 2009 teemana oli johtamisen kehittäminen ja yhteiset toimintamallit. Henkilöstöä koulutettiin laatu- ja sopimusasioissa sekä projektitoiminnassa. Vuoden aikana jatkui myös kielikoulutusohjelma, jossa tarjolla oli ruotsin, englannin ja venäjän kielen opetusta useassa FCG:n toimipaikassa. Samoin jokaperjantaiset FCG-vartit jatkuivat ja ne videoitiin myös FCG:n aluetoimipaikkoihin. FCG:n ylin johto ja toimialajohtajat joutuivat vuoden 2009 aikana koulun penkille. He osallistuivat FCG Akatemian Johtamisohjelma II:een, jossa yhteistyökumppanina on ollut Helsingin kauppakorkeakoulun (nykyisin Aalto-yliopisto) Executive Education. Syyskaudella aloitettiin myös kuukausittaiset esimiesaamukahvit, joissa käydään läpi yhtiön talouteen ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä asioita. Aluetoimipaikkojen vetäjät osallistuvat näihin vuorovaikutteisiin tilaisuuksiin videoneuvottelujärjestelmän välityksellä. opiskelija 4 % alin korkeakouluaste 13 % keskiaste 10 % perus-aste 4 % tutkijakoulutus 3 % alempi korkeakouluaste 32 % FCG:n henkilöstön koulutusjakauma ylempi korkeakouluaste 34 % 11

14 Avainlukuja Afrikka 12,40 % Aasia ja Oseania 15,80 % Vesi ja ympäristö 46,1 % Latinalainen Amerikka 4,30 % Pohjois-Amerikka ja Karibia 0,10% Liikevaihto markkina-alueittain 2009 Eurooppa 67,40 % Koulutus ja konsultointi 32,3 % Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (M ): Liikevaihto 72,9 79,4 73,2 Liikevoitto 0,7 2,9 3,0 Liikevoiton osuus % liikevaihdosta 1,0 3,7 4,1 Oman pääoman tuotto % 1,8 9,7 7,4 Omavaraisuusaste % 70,7 67,8 65,1 Liikevaihto markkina-alueittain Eurooppa 67,4 % 74,1 % Aasia ja Oseania 15,8 % 17,3 % Afrikka 12,4 % 5,7 % Latinalainen Amerikka 4,3 % 2,9 % Pohjois-Amerikka ja Karibia 0,1 % 0,0 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 2009 Profita Fund 4 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Tapiolayhtiöt 6 % Suomen valtio 6 % Helsingin yliopisto 18 % Muut 2 % Pääomistajat 2009 Infra ja talo 21,6 % Suomen Kuntaliitto 59 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin Koulutus ja konsultointi 32,3 % 38,3 % Infra ja talo 21,6 % 18,9 % Vesi ja ympäristö 46,1 % 42,8 % Pääomistajat Suomen Kuntaliitto 59 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % 12

15 Tuloslaskelma FCG-konserni FCG-konserni Liikevaihto (1 000 ) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos 15 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0 1 Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 3 Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden voitto Vähemmistön osuus Konsernin voitto

16 Tase FCG-konserni FCG-konserni Vastaavaa (1000 ) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset 8 8 Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 2 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 Lainasaamiset 14 6 Muut saamiset Siirtosaamiset

17 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 1 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat Vastaavaa FCG-konserni FCG-konserni Vastattavaa (1000 ) Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Konsernireservi 83 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa

18 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiön tili kauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ja kurssiero sisältyy tilikauden voittoon. Konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnista syntyvä muuntoero on esitetty edellisten vuosien voittovaroissa. Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella (70 %). Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden laskutusarvio on vähintään ja joiden valmistusaika on ennakoitu vähintään kolmeksi kuukaudeksi tai jotka kestävät yli vuodenvaihteen. Pitkäaikaishankkeiden valmistusaste on määritelty hankkeen toteutuneiden henkilötyömenojen suhteessa arvioituihin kokonaishenkilötyömenoihin. Lyhytaikaiset, edellistä pienemmät hankkeet tuloutetaan juoksevasti laskutuksen mukaisesti ja jaksotus tilikaudelle on tehty varovaisuuden periaatetta noudattaen. FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden muodostama konsernitilinpäätös sisältyy Suomen Kuntaliitto ry -konserniin, jonka emoyhtiö on Suomen Kuntaliitto ry, kotipaikka Helsinki. Suomen Kuntaliitto -konsernin tilinpäätösjäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Toinen linja 14, Helsinki. 16

19 Toimintakertomus Arvio tulevasta kehityksestä Konsernin liikevaihdon oletetaan vuonna 2010 olevan samalla tasolla kuin vuonna Operatiivisessa kannattavuudessa ei odoteta olennaisia muutoksia. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Konsernin liiketoiminta on konsultoinnissa ja suunnittelussa asiakaslähtöistä ja asiakkaan erityistarpeisiin suunniteltua, joten tuotteet ovat palvelutuotteita. Vastaava palvelutuoteperiaate pätee myös avoimen koulutuksen tarjontaan. Kehitysprojekteihin panostettiin konsernissa vuonna 2009 yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Osa kehitystyöstä tehtiin yhteistyöprojekteina konsernin ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Riskit ja epävarmuustekijät Yhtenäisten toimintaperiaatteiden ja luotettavan raportoinnin avulla pyritään eliminoimaan mahdolliset taloudelliset riskit. Toiminnan kannattavuuden riskinä on vaikeus siirtää työvoimavaltaisen organisaation henkilökustannuksien korotukset hintoihin. Toimintaa sopeutetaan markkinatilanteen oleellisesti heikentyessä. Taantuma vaikuttanee toimintaan erityisesti vuonna Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut (M ): Henkilöstön keskimäärin Palkat ja palkkiot 28,6 27,3 24,9 21,7 FCG:n palveluksessa oli vuonna 2009 keskimäärin 843 työntekijää (859 vuonna 2008). Näistä kotimaan yhtiöiden palveluksessa oli 762 ja ulkomaan tytäryritysten palveluksessa 81 henkilöä. Ympäristötekijät Toiminnalla on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia johtuen sen palvelujen luonteesta. Yhtiössä on minimoitu paperikulutusta ja jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Matkustamista on vähennetty videoneuvotteluiden avulla. FCG:ssä otetaan huomioon ympäristönäkökohdat asiakkaille tarjottavissa palveluissa. 17

20 Paul Paukku Heikki Lonka Jari Kaukonen Jukka Meriluoto Matti Ojala toimitusjohtaja B.Sc liiketoimintajohtaja, Koulutus ja konsultointi TkT liiketoimintajohtaja, Infra ja talo Ins. liiketoimintajohtaja, Vesi ja ympäristö TkL liiketoimintajohtaja, Kansainvälinen konsultointi DI Yhtiön osakepääoma Hallinto Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: osakkeet (yksi ääni/osake) kpl kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tieto yhtiön ulkomaisista sivuliikkeistä Konsernilla ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä. Omat osakkeet Emoyhtiön hallussa on 100 kpl (0 % osakepääomasta) omia osakkeita. Omistukset konserniyrityksissä OOO Mannet Partners, Venäjä 100 % OOO Planeko, Venäjä 100 % SIPU International AB, Ruotsi 100 % Anzdec Ltd, Uusi Seelanti 100 % AS Invicta, Viro 94 % Finnish Consulting Group SRL, Romania 100 % POVVIK-OOS OOD, Bulgaria 90 % LLC Finnish Consulting Group, Ukraina 100 % Omistukset osakkuusyrityksissä Oü Projektkeskus 27 % FCG Finnish Consulting Group Oy:n hallituksessa olivat tilikaudella: Risto Parjanne, hallituksen puheenjohtaja Jorma Kielenniva Timo Kietäväinen Marketta Kokkonen Eero Piipponen Ilkka Hyvärinen Pentti Kotiranta Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimi Paul Paukku. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmän muodostivat tilikaudella: Heikki Lonka, Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta Matti Ojala, Kansainvälinen liiketoiminta Jukka Meriluoto, Vesi- ja ympäristö -liiketoiminta Jari Kaukonen, Infra ja talo -liiketoiminta Eeva Kokki, Henkilöstö, viestintä ja myynnin tuki Teppo Talvinko, Talous ja hallinto Johtoryhmän asiantuntijajäsenet: Heli Kotilainen, tutkimus ja kehitystoiminta Rene Rendic, tietohallinto Anette Vaini-Antila, ICT liiketoiminta Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastaja tilikaudella oli PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Pekka Kaasalainen, KHT. 18

FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005

FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 FCG vuosikertomus 2005 1 VUOSIKERTOMUS 2005 2 FCG vuosikertomus 2005 8 Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus).

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Vuosikertomus 1999 Proha lyhyesti Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Projektijohtaminen (Project

Lisätiedot

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039?

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Vuosikertomus Luovuus Ideat Strategia Visio Tulos Rekrytointi Syntilista Teot Nopeus Ympäristövaikutus Etiikka Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Käänsimme katseen menneen vuoden taloustiedoista

Lisätiedot

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin.

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Vuosikertomus 2013 Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Sisältö 5 Paulig-konserni lyhyesti 6 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004.

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004. Vuosikertomus 2003 Sisältö Tärkeimmät tapahtumat 1 Yhteenveto tilinpäätöstiedoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Liiketoiminnan periaatteet 4 Toiminta-ajatus, Päämäärä, Arvot 4 Strategia 4 Organisaatio

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS. Tecnomen 2000

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS. Tecnomen 2000 TECNOMEN VUOSIKERTOMUS 2000 Tecnomen 2000 1 Tecnomen lyhyesti Tecnomen kehittää ja toimittaa tietoliikenteen lisäarvopalvelujärjestelmiä teleoperaattoreille ja palveluntarjoajille. Yhtiö on yksi maailman

Lisätiedot

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin.

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Vuosikertomus 2014 Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Paulig-konserni lyhyesti Perheyritys, jonka Gustav Paulig perusti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa C o n s u lt i n g P e o p l e 1 2013 Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja 4 FCG vahvistaa palvelutarjontaansa FCG Consulting People 1/2013 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistuu ja vahvistaa palvelutarjontaansa

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

VUOSI- 2002 KERTOMUS

VUOSI- 2002 KERTOMUS 2002 VUOSI- KERTOMUS Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset Tämä vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Julkaisuja voi tilata osoitteesta: Raute Oyj PL 69 15551 NASTOLA puh. (03) 829 11 www.raute.com

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus Talentum Oyj Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 2 Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminta-alueet 8 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

V U O S I K E RT O M U S

V U O S I K E RT O M U S VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille.................................... 2 BasWare lyhyesti............................................ 3 Päämäärä ja strategia........................................

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj Vuosikertomus 1998 1 Tulikivi Oyj Liikeidea Tulikivi-konsernin liiketoiminta perustuu ainutlaatuisen lämmönvarauskyvyn ja lämmönkestävyyden omaavan vuolukiven jalostamiseen. lla on liikevaihdolla mitaten

Lisätiedot