MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA"

Transkriptio

1 Eteläisen Suomen Liikennefoorumi Matti Saarinen Kansanedustaja, liikennejaoston puheenjohtaja MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA 1. Liikennejaoston rooli ja budjettiprosessi 2. Hallitusohjelman mukaan Tavoitteena on edistää Suomen ja sen eri alueiden kilpailukykyä kehittämällä liikenteen infrastruktuuria ja palveluja. Laadukkaat ja toimintavarmat liikenneväylät ovat perusedellytys koko yhteiskunnan tehokkaalle, alueellisesti ja sosiaalisesti tasavertaiselle ja kansainvälisesti kilpailukykyiselle toiminnalle. Liikenneinfrastruktuurin kokonaisuudesta vastuu on julkisella sektorilla. Hallitus valmistelee erikseen monivuotisen, kaikki liikennemuodot kattavan liikenneinvestointiohjelman. Ohjelman rahoitus ja mahdolliset uudet rahoitusratkaisut selvitetään ja sovitaan erikseen. Olemassa olevien liikenneverkkojen osalta pyritään väylien kuntoa ja pääoma-arvoa ylläpitämään ja turvaamaan tiestön, rataverkon sekä yksityisteiden peruspalvelutaso vähintäänkin nykytasoisena. Hallitus selvittää tieliikelaitoksen organisaation kehittämisen tarpeet ja ohjaa laitoksen tuotot perustienpidon rahoitukseen. 3. Budjetti 2004 Tiehallinto on vastuussa km pituisesta yleisestä tieverkosta, jonka arvo on noin 15 mrd. euroa. Tieliikenteen kustannukset tällä tieverkolla ovat noin 10 mrd. euroa vuodessa.

2 Hoito sekä ylläpito- ja korvausinvestoinnit ovat ensisijaisia rahan käyttökohteita. Perustienpidon laajennus- ja uusinvestointeihin jää käytettäväksi selvästi tarvetta vähäisempi rahoitus. Vähäiset perustienpidon investoinnit suunnataan ensisijaisesti liikenneturvallisuuden kannalta tehokkaisiin toimiin. Liikenneturvallisuuden koko 1990-luvun jatkunut hyvä kehitys on turvallisuustoimien priorisoinnista huolimatta pysähtynyt. Turvallisuutta pyritään parantamaan tulevaisuudessa pienehköjen liikenneympäristöä parantavien toimien lisäksi lisäämällä automaattista nopeusvalvontaa aiempaa enemmän. Talousarvioesitykseen ei vuonna 2004 sisälly uusia tieverkon kehittämisinvestointeja. E 18 -hanke välillä Muurla Lohja siirtyy valituskäsittelyjen vuoksi. Hallitus valmistelee erikseen monivuotisen, kaikki liikennemuodot kattavan investointiohjelman. Valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö 2004: Perustienpitoon on esitetty 558,3 miljoonan euron määrärahaa, joka on noin 50 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Valiokunta pitää perustienpidon alhaista määrärahatasoa erittäin huolestuttavana. Maantieliikenteellä on Suomessa erityisen suuri merkitys mm. teollisuuden kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoimaisuuden kannalta. Suomessa kuljetetaan maanteitse tavaraa asukasta kohden enemmän kuin missään muussa EU:n jäsenmaassa. Huonot päällysteet, soratiet ja kelirikko lisäävät entisestään maantieliikenteen kustannuksia. Myös siltojen huononeva kunto vaikeuttaa etenkin raskaan liikenteen kuljetuksia. Tehtyjen selvitysten mukaan yleisillä teillä on jo lähes 700 huonoa tai erittäin huonokuntoista siltaa. Siltojen korjaustarpeen kasvaessa tulisi vuosittain tehtävien korjausten määrää lisätä oleellisesti. Momentin määräraha. Valiokunta ehdottaa, että momentille lisätään euroa. Ministerityöryhmän työn ollessa vielä kesken valiokunta ei ota tässä vaiheessa kantaa uusiin kehittämishankkeisiin. Valiokunta pitää kuitenkin välttämättömänä, että kehittämishankkeita toteutetaan tasaisesti ja että niitä käynnistetään myös tämän hallituskauden aikana. Päätökset uusien hankkeiden aloittamisesta on myös tehtävä riittävän aikaisessa vaiheessa. Suurien liikennehankkeiden toteuttamistapa, mm. tarjouspyyntöjen valmistelu ja kilpailuttaminen, johtaa siihen, että hanke voidaan käytännössä aloittaa vasta noin vuoden kuluttua siitä, kun sen aloittamisesta on päätetty. Käytännössä kaikki muut käynnissä olevat hankkeet paitsi suuret erillishankkeet (E18 ja Vuosaaren liikenneyhteydet) valmistuvat vuoteen 2006 mennessä. Jotta uusia hankkeita voitaisiin käynnistää välittömästi edellisten päätyttyä, on niiden aloittamisesta päätettävä jo ensi vuoden aikana. 2

3 4. Ministerityöryhmän mietintö 3 Perinteisesti budjetoitavia hankkeita esitetään hallituskaudella aloitettavaksi noin 815 milj. :n arvosta (joista isoja kehittämishankkeita 475 milj. ja teemahankkeita 340 milj. ) Hallituskaudella uusien perinteisesti budjetoitavien hankkeiden kustannukset ovat noin 620 milj. ja sen jälkeen noin 195 milj.. Vuosina aloitettavien hankkeiden järjestys 8 teemahanketta Yli-ikäisen päällysrakenteen uusiminen rataverkolla 100 milj. Satamien ja terminaalien tieyhteyksein kehittäminen 30 milj. Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen 60 milj. Pienehköt vesiväylien ja turvalaitteiden kehittämishankkeet 8 milj. Pääteiden turvallisuuden parantaminen 40 milj. Rautateiden tavaraliikenteen edistäminen itäisessä Suomessa 40 milj. Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä väylillä 32 milj. Koulumatkojen olosuhteiden parantaminen maaseudulla 30 milj. 15 uutta isoa investointihanketta "E18 Lohja-Muurla"-hankkeen lisäksi. Uusista hankkeista jopa kahdeksan voidaan toteuttaa elinkaarimallilla 1. Tornion meriväylä 11 milj. 2. Helsingin Hakamäentien parannustyöt 76 milj. E 3. Raahen meriväylä 30 milj. 4. Rataosan Seinäjoki-Oulu 1. parannusvaihe 195 milj. 5. Valtatie 2 Vihti-Pori 40 milj. 6. Valtatie 6 Lappeenranta-Imatra 119 milj. E 7. Valtatie 4 Kemin kohta ja sillat 49 milj. (E) 8. Rataosan Lahti-Luumäki parannustyöt 150 milj. E 9. Kehä I Turunväylä-Vallikallio 65 milj. E 10. Rataosan Tampere-Seinäjoki parannustyöt 15 milj. 11. Kantatie 51 Kirkkonummi-Kivenlahti 42 milj. (E) 12. Valtatie 5 Lusi-Mikkeli parannustyöt 17 milj..e 13. Valtatie 8 Sepänkylän ohitustie 25 milj. 14. Valtatie 4 Lusi-Vaajakoski 54 milj. 15. Valtatie 14 Savonlinnan keskusta 50 milj. (E) Investointihankkeet yhteensä: 938 milj., joista tieverkkoon 537 milj. E= elinkaarihanke, (E) = mahdollinen elinkaarihanke

4 Hallituskauden jälkeiset vuodet teemahanketta, 235 milj. 23 isoa kehittämishanketta, 1930 milj. 5. Kehys VALTIONTALOUDEN KEHYKSET VUOSILLE Valtiontalouden kehykset hallinnonaloittain vuosina , milj. euroa 31. Liikenne ja viestintäministeriö v v v v Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahakehyksessä on uusille liikennehankkeille osoitettu vaalikaudelle 30 milj. euron (sis. alv) määräraha ja uusista hankkeista seuraaville vaalikausille aiheutuvat määrärahatarpeet ovat yhteensä noin milj. euroa (sis. alv). Perustienpidon ja perusradanpidon määrärahojen vuositasoa on nostettu yhteensä noin 14 milj. euroa (pl. alv). Määrärahojen tasossa on otettu huomioon VR:n osinkotulot ja Tieliikelaitoksen voitontuloutus. Hallinnonalan tuloissa on otettu huomioon 4 milj. euron suuruinen vuosittainen investointimaksuna perittävä ratamaksu, jolla rahoitetaan Kerava Lahti -radan rakentamista 15 vuoden ajan. Hallinnonaloille jakamattomaksi varaukseksi jää 342 milj. euroa vuodelle 2005, 259 milj. euroa vuodelle 2006 ja 255 milj. euroa vuodelle Seuraavaan vaalikauteen kuu-luvan vuoden 2008 jakamattomaksi varaukseksi on jätetty 302 milj. euroa. Tuloarvioihin on merkitty vakiintuneen käytännön mukaan valtion omistamien osakkeiden myyntituloja 420 milj. euroa vuodessa. Jos vuotuiset osakemyyntitulot ylittävät 500 milj. euroa, hallitus on hallitusohjelmaa täydentäen sopinut, että ylitteestä voidaan käyttää harkinnan mukaan enintään 10 kertaluonteisiin lisämenoihin lähinnä infrastruktuuri-investointeihin sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseen menosäännön tai vaalikauden kehyksen estämättä.

5 5 6. Mitä Ruotsi tekee? Vuotuiset tie- ja ratainvestoinnit suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomi (työryhmän esitys) Ruotsi (tehty päätös) Kymmenvuotiskauden uusien investointien keskimääräiset vuosimenot (milj. / vuosi) Panostus tie- ja rataverkon kehittämiseen suhteessa bruttokansantuotteeseen (%) 370 0, ,8 7. Liikenneinfran merkitys Taloudellisuus Työllisyys Turvallisuus Ympäristö 8 Rahoitusvaihtoehtoja Työryhmän arvion mukaan tämän hallituskauden aikana ovat toteutettavissa: Budjettirahoituksen lisääminen Elinkaarimalli, joka on jo todettu toteuttamiskelpoiseksi. Jos malli otetaan käyttöön kannattaa samalla päättää useamman hankkeen ohjelman toteuttamisesta. jo käytössä oleva rahoituskumppanuus, joka perustuu liikenneväylän tuoman kaavoitus- ym. hyödyn osittaiseen käyttöön liikenneinvestoinnin rahoitukseen. Kunnan tai yrityksen laina investointiin, jos tällä mahdollistetaan hankkeen toteutus investointiohjelman mukaisessa aikataulussa. Ruotsissa hankkeita voidaan tällä tavoin aikaistaa, ehtona on lainan korottomuus. Investointimaksut rautatieliikennöitsijältä (esim. rataverkon sähköistäminen, 25 tonnin akselipainon reitit). Maksua on jo päätetty käyttää kattamaan osa Keravan Lahden oikoradan rakentamiskustannuksista (VR Yhtymä Oy:ltä peritään investointimaksua hankkeen valmistuttua 15 vuoden aikana yhteensä 60 milj..

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi Eera Finland Oy Itämerenkatu 5 FIN-00180 Helsinki Tel +358 (0)201 588 588 Fax +358 (0)201 588 500 Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi TURVALLISUUS TURVALLISUUS LIIKENTEEN SUJUVUUS YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

Suomen rautateiden kehitys

Suomen rautateiden kehitys Jose Hämäläinen Jose Lahtinen Eero Lehto Sakari Uimonen Suomen rautateiden kehitys RAPORTTEJA 22 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Raportteja 22 Helsinki 2011 Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2004 Liikenne Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS PTT raportteja 249 PTT Reports 249 LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS Suomi Ruotsi vertailua Pasi Holm Jyri Hietala Valtteri Härmälä Helsinki 2015 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tulosohjaus 2004 Sisäisiä julkaisuja 9/2004 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tulosohjaus 2004 Sisäisiä julkaisuja 9/2004

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2005 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Tietoja rataverkosta 31.12.2008

Tietoja rataverkosta 31.12.2008 2008 VUOSIKERTOMUS Tietoja rataverkosta 31.12.2008 Ensimmäinen rata Raideleveys Ratapituus yhteensä Kaksi- tai useampiraiteista rataa Ratapölkkyjä/km Sähköistettyä rataa Kauko-ohjattua rataa Tunneleita

Lisätiedot

KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN KOHDENTAMINEN VUODELLE 2010 Esitys MV 23.11.2009 Esitys hyväksytty MH II 9.11.2009 Päätös vuosi 2005.

KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN KOHDENTAMINEN VUODELLE 2010 Esitys MV 23.11.2009 Esitys hyväksytty MH II 9.11.2009 Päätös vuosi 2005. KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN KOHDENTAMINEN VUODELLE 2010 Esitys MV 23.11.2009 Esitys hyväksytty MH II 9.11.2009 Päätös vuosi 2005 Päätös vuosi 2006 Päätös vuosi 2007 Päätös vuosi 2008 Päätös vuosi 2009 Kevään

Lisätiedot

VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3)

VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3) VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3) Yleistavoitteiden kohta 2. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 13.1.2010 K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot

58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite

58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite IV ELINKEINO- ALOITTEET JA ENERGIA- 58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ovat tarjonneet suurelle joukolle suomalaisia

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot