VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA; KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA; KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiontilintarkastajien kanslia Eduskunta Lausuntopyyntönne nro 22/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA; KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU Valtiontilintarkastajat ovat päättäneet selvittää valtiovarainministeriön hallinnonalalla kansainvälistä verokilpailua. Pyydettynä lausuntona selvityspyynnössä käsiteltävistä asioista Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavaa. Valtiontilintarkastajat ovat valinneet selvityksen kohteeksi laajan ja ajankohtaisessa talouspoliittisessa keskustelussa usein toistuvan teeman. Verokilpailukeskustelun taustalla on usein yleisempiä ja laajempia pyrkimyksiä verojärjestelmän muuttamiseen, joita saatetaan perustella kiihtyvällä kansainvälisellä verokilpailulla. Epämääräisten puheiden ja uhkakuvien sijaan suomalaisessa talouskeskustelussa kaivattaisiin objektiivista ja neutraalia tietoa kansainvälisen toimintaympäristön muutoksista, ja sen asettamista haasteista verojärjestelmällemme 1. Verokilpailua esiintyy, kun maat pyrkivät verojaan alentamalla houkuttelemaan liikkuvia tuotannontekijöitä alueelleen. Talouden globalisaation nähdään usein voimistavan verokilpailua, kun pääoma ja ihmiset siirtyvät yhä helpommin ja nopeammin maasta toiseen. Kilpailun seurauksena verorasitus pyrkii siirtymään liikkumattomille verokohteille, kuten kouluttamattomalle työvoimalle, ja tulojen uudelleenjako vaikeutuu. Varsinkin Euroopassa on kasvanut huoli hyvinvointiyhteiskuntien rahoituspohjan kestävyydestä, mikä näkyy myös valtiontilintarkastajien selvityspyynnössä. Kansainvälinen verokilpailu luo kansallisiin verojärjestelmiin muutospaineita, mutta verokilpailun merkitystä ei pidä liioitella. Monissa liittovaltioissa, kuten USA:ssa ja Sveitsissä, osavaltioilla on suuri vapaus päättää verotuksestaan, siis niiden välillä vallitsee verokilpailu. Tämä ei ole johtanut verojärjestelmien yhdenmukaistumiseen, vaan tuotannontekijöiden suuresta liikkuvuudesta huolimatta osavaltioiden järjestelmät poikkeavat suuresti toisistaan. Euroopassakaan verojärjestelmät eivät ole sisämarkkinoiden luomisesta huolimatta yhdenmukaistuneet, vaan järjestelmien erot ovat säilyneet, ja eräiden tutkimusten mukaan kasvaneetkin. Erot johtuvat siitä, että kansalliset verojärjestelmät ovat pitkän 1 Verokilpailua käsiteltiin vuonna 2002 kahdessa työryhmässä: tuloverotusta pohtineessa nk. Arvelan työryhmässä ja Talousneuvostossa. Talousneuvoston työryhmäraportti tarjoaa kiitettävän tasapainoisen katsauksen verokilpailuun (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5).

2 LAUSUNTO 2 (5) Selvityspyynnön osat historiallisen kehityksen tuotteita, ja ne sisältävät erityispiirteitä, joita ei tarvitse kansainvälisessäkään toimintaympäristössä muuttaa. A) Verokilpailun vaikutus kokonaisverokertymään ja verotuksen rakenteeseen Verokilpailun vaikutusta verokertymään on mahdotonta tarkasti ennustaa. Taloustutkimuksessa jonkinlaisen paradoksin muodostaa se tosiasia, että yhteisöverojen tuotto OECD-maissa ei ole laskenut vapaiden pääomaliikkeiden aikana, vaikka verokilpailun perusteoria näin ennustaakin. Tämä ei tarkoita, etteikö verokilpailusta pitäisi huolestua, mutta kaikkein suoraviivaisimmat näkemykset verokilpailun luonteesta se kyseenalaistaa. Verokilpailu voi johtaa verotuksen rakenteen uudelleenarviointiin. Verokilpailun seurauksena verotuksen painopiste pyrkii siirtymään liikkumattomille verokohteille. Omaisuusverojen merkitys on Suomessa huomattavasti vähäisempi kuin EU- ja OECD-maissa keskimäärin. Suomessa on näin ollen paljon liikkumatilaa siirtää verotuksen painopistettä omaisuuteen. OECD:n määritelmän mukaan omaisuusveroja ovat muun muassa kiinteistö-, perintö-, lahja- ja varallisuusverot. Varallisuusvero on Suomessa säilytettävä. Se edistää pääomien tehokasta käyttöä ja tukee näin talouskasvua. Varallisuustietojen ilmoittamisvelvollisuudella on myös merkitystä verovalvonnalle. Varallisuusveron veropohjan on oltava laaja, jotta keinottelua voidaan ehkäistä. SAK:n mielestä veropohjaa voitaisiin laajentaa ottamalla nykyisin verovapaat säästötuotteet veron piiriin. Kiinteistöveron merkitys on Suomessa poikkeuksellisen vähäinen. Koska sen veropohja on liikkumaton, on verokilpailun oloissa luontevaa, että sen merkitys kasvaa. Kiinteistövero olisi ulotettava koskemaan myös maa- ja metsätalousmaata. Tällaisella uudistuksella olisi myös metsätalousvaltaisten kuntien rahoitusasemaa parantava vaikutus. B) Ansiotuloverotus Korkeimpiin marginaaliveroihin on esitetty kevennyksiä kansainväliseen verokilpailuun, lähinnä nk. avainhenkilöiden sijoittumiseen, vedoten. Verotus ei kuitenkaan yksin selitä muuttoliikkeitä, ja toisaalta kouluttautumisen tuotto yksilölle on Suomessa maailman huipputasoa. Todennäköisimpiä poismuuttajia ovat korkeasti koulutetut nuoret, joiden tärkeimpiä motiiveja lähtöön ovat uran edistäminen ja kokemuksen kartuttaminen. Kansantalouden kannalta tällainen muutto on kannatettavaa, sikäli kun nuoret palaavat Suomeen myöhemmin. Tämän ryhmän muuttoliikkeisiin on järkevintä vaikuttaa kohdennetuilla toimenpiteillä, eikä kalliilla yleisillä veronalennuksilla. Nuorten työmarkkina-asemaa parantamalla ja kilpailukykyisiä palkkoja tarjoamalla paluumuuttoa voidaan edistää. Kansainvälisesti vertailtuna Suomen työtuloverotus on kaikilla tulotasoilla melko kireää. Työllisyysasteen näkökulmasta mahdollisten kevennysten on kohdistuttava pienija keskituloisille. Verolinjauksissa on otettava huomioon kansainvälisen talouden ja muuttuvan tuotantoteknologian vaatimukset. Talouskasvu perustuu aiempaa enemmän inhimilliseen osaamiseen, ja osaamisen kasvattaminen ja ylläpitäminen edellyt-

3 LAUSUNTO 3 (5) tävät hyvää muutosturvaa. Turvattu toimeentulo ja oikeudenmukainen tulonjako edistävät laaja-alaisesti sosiaalisen pääoman kartuttamista, sekä ehkäisevät yhteiskunnallisia konflikteja ja pikavoittojen tavoittelua. C) Yritys- ja pääomatulojen verotus Kansainvälisten vertailuiden perusteella Suomen yritysverotus on kilpailukykyistä. Kilpailukykymme paranee entisestään vuonna 2005, jos yhteisövero alennetaan hallituksen esityksen mukaisesti 26 prosenttiin. Tällöin pääomatulojen ja yhteisöjen verokannat myös eriytettäisiin, ja pääomatulojen verokannaksi tulisi 28 prosenttia. Ratkaisua voidaan perustella verokilpailun näkökulmasta sillä, että yritysverotus on kilpailulle alttiimpaa. Suomen verojärjestelmää ei ole tarkoituksenmukaista verrata Itä- Euroopan maihin, jotka ovat aivan erilaisella kehitystasolla, vaan vertailuja on järkevää suorittaa esimerkiksi Pohjoismaiden välillä. Pääomaverotusta on tarkasteltava kokonaisuutena, jossa pienemmillä yksittäistekijöilläkin saattaa olla merkitystä esimerkiksi yritysten pääkonttorien sijoittumisen kannalta. Suomessa olisi pyrittävä siihen, ettei verojärjestelmässä jokin fiskaalisesti merkityksetön tekijä liiallisesti heikennä asemaamme yritysten sijaintipaikkana, ja siten aiheuta epäsuorasti tuntuvia verotulojen menetyksiä. Suomessa ollaan luopumassa osinkojen täydestä verovapaudesta, ja asettamassa ne osittain verolle. Osinkoja verotetaankin lähes kaikissa EU-maissa, joten uudistus on kansainvälisten kehityssuuntien mukainen. Uudistus ei nosta omistajien verorasitusta kansainvälisesti vertaillen kohtuuttomalle tasolle. Sen voi nähdä edistävän julkisen sektorin tulonjakotehtävää, koska nyt osinkotulosta ja suurista palkoista maksettavien verojen ero kaventuu. Yhdistettynä alempaan yhteisöverokantaan verouudistus voi myös kannustaa käyttämään voittovaroja uusiin investointeihin. D) EU:n laajeneminen, nk. Viro-ilmiö EU:n uusien jäsenmaiden ja etenkin Viron keveä verotus on lisännyt huolta hallitsemattomasta ja vanhoille jäsenmaille epäedullisesta verokilpailusta. Tuotannon siirtymistä Suomesta Viroon on alettu kutsua Viro-ilmiöksi. Viron osuus Suomesta tehdyistä suorista sijoituksista on kuitenkin erittäin pieni, noin 1 prosenttia, ja arvioiden mukaan suurin osa tuotannon siirtymästä on jo nyt tapahtunut. Investointien kasvua hillitsevät Viron osaamisvaje tietyillä aloilla (esim. yritysjohtajat, kirjanpitäjät ja tuomarit) sekä pienen maan rajalliset sijoituskohteet. Viron veroparatiisin kestävyydestä on esitetty vahvoja epäilyksiä. Maan haasteita tällä hetkellä ovat massiivinen vaihtotasevaje (n. 16 prosenttia BKT:stä), korkea työttömyys (n.10 prosenttia) ja suuret tuloerot. Viro voi olla esimerkki siitä, kuinka pieni avotalous helposti joutuu suurten tasapainottomuuksien tilaan ilman riittäviä kansantalouden vakauttajia. Itä-Euroopan maiden on havaittu menestyvän sitä paremmin investointien houkuttelussa, mitä vakaampina ja toimivampina niiden markkinatalouksia pidetään. Ne käyvät ehkä keskenään aggressiivista verokilpailua, mutta Suomen verotusta kannattaa kuitenkin ensisijaisesti vertailla muihin Pohjoismaihin, jotka ovat luonnollisimpia kilpakumppaneitamme.

4 LAUSUNTO 4 (5) E) Talouskasvu ja työllisyys SAK on esittänyt näkemyksiään työllisyysasteen nostamisesta SAK:n Puheenvuoro julkaisusarjassa (Näkemyksiä keskusteluun työllisyysasteen nostamisesta, SAK:n Puheenvuoro 7/2003, Aihepiiri on niin laaja, ettei sitä nyt tarkemmin käsitellä. F) Verotuksen koordinointi EU:ssa Suomen on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa aktiivisesti edistettävä minimiverokantojen asettamista EU:ssa yritys- ja pääomatuloille. Pelkkä veropohjien yhtenäistäminen ei riitä, vaan myös veroasteita on koordinoitava. Verotietojen vaihtojärjestelmää on EU:ssa kehitettävä edelleen, jotta asuinvaltioperiaatetta voidaan aukottomasti soveltaa pääomatulojen verotuksessa. EU:ssa on keskusteltu verotuksen koordinoinnista vuosikymmeniä, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Koska jäsenmaiden keskinäinen riippuvuus kasvaa taloudellisen integraation myötä jatkuvasti myös verojärjestelmien osalta, olisi EU:lle annettava lisää toimivaltaa tehdä veroratkaisuja määräenemmistöpäätöksillä. Määräenemmistöpäätösten olisi etenkin koskettava yritys- ja pääomatuloverotusta. Vaatimattomilla toimenpiteillä maiden välistä epäreilua kilpailua ei saada pois. Jos jokin veroinstrumentti yhtenäistetään, kilpailu jatkuu entistä ankarampana muilla keinoilla. Esimerkiksi pelkkä yritysveropohjien harmonisointi EU:ssa saattaa johtaa kovempaan kilpailuun itse verokannoilla, mikä olisi Suomen kannalta ongelmallista. Näin ollen työtä yritysveropohjien yhdenmukaistamiseksi on täydennettävä pyrkimyksillä asettaa minimiverokantoja EU:ssa. Pohjoismaiden ministerineuvostolle tekemässään raportissa taloustieteilijät Sørensen ja Lassen 2 esittävät laskennallisella OECDTAX-mallilla saatuja tuloksia verokoordinoinnin vaikutuksista, ja niiden perusteella etenkin Pohjoismailla olisi eniten voitettavaa verokoordinaatiosta. Suomen olisi siten luonnollista ajaa verokoordinaatiota EU:ssa yhdessä muiden pohjoisten jäsenmaiden kanssa. Sisämarkkinoiden toimivuuden takaamiseksi välillistä verotusta on EU:ssa yhtenäistetty. EU:ssa on sovittu 15 prosenttia minimiverokannasta arvonlisäverotuksessa. Lisäksi on sallittu kahden alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen tietyille välttämättömyyshyödykkeille, joiden minimitaso on 5 prosenttia. Joillekin jäsenmaille on sallittu erityisalennettuja verokantoja liittymissopimusten nojalla. Suomessa alvkannat ovat kohtuullisen korkeita, eikä Suomi päättänyt osallistua EU:ssa meneillään olevaan työvaltaisten palvelujen alennettujen alv-kantojen kokeiluun. Kokeilun oli tarkoitus jo päättyä, mutta sitä on jatkettu koska jäsenmaat eivät ole päässeet yksimielisyyteen arvonlisäverotusta koskevasta kokonaisratkaisusta. 2 Sørensen, P. B. ja Lassen, D. D. (2002): Financing the Nordic Welfare States: The Challenge of Globalisation to the Nordic Tax Systems. Pohjoismaiden ministerineuvosto.

5 LAUSUNTO 5 (5) Alennetuilla alv-kannoilla on kannatettavia työllisyys- ja muita vaikutuksia. SAK:n mielestä EU:ssa on mitä pikimmin päästävä arvonlisäverotusta koskevaan kokonaisratkaisuun, joka mahdollistaa alennettujen alv-kantojen soveltamisen työvaltaisiin palveluihin. Erityisen tärkeää on saada ravintoloiden ja henkilöstöruokaloiden ruokatarjoilu alennetun arvonlisäverokannan piiriin. Komission viime vuonna tekemä direktiiviehdotus oli tältä osin hyvä. Ehdotus olisi kuitenkin poistanut mahdollisuuden soveltaa nollaverokantaa yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painotöihin. SAK:n mielestä Suomen nykykäytäntöä ei tässä asiassa pidä muuttaa, koska demokratialle tärkeän kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset on turvattava. G) Kotitalousvähennys Verotuksen kotitalousvähennyksellä kavennetaan työn verokiilaa. Kotitalousvähennys on vakiinnuttanut asemansa, ja kotityöpalvelujen kysyntä on lisääntynyt. Vähennys on luultavasti pienentänyt harmaata taloutta. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN?

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Pro Gradu -tutkielma TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Tutkimus tasaveron kannattajien ja vastustajien argumentoinnista julkisessa keskustelussa Ilkka Honkasalo Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 1 Sisällys Verotulot ovat nykyaikaisen hyvinvointivaltion toiminnan perusta. Koulutus, terveydenhoito, sosiaalipalvelut ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua 2010 YRITYSVEROTUS Kilpailukykyä ja kasvua YRITYSVEROTUS - Kilpailukykyä ja kasvua SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Suomi kansainvälisessä verokilpailussa

Suomi kansainvälisessä verokilpailussa EK:n toimittajaseminaari 26. 27.4.2006 Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Suomi kansainvälisessä verokilpailussa EU:hun liityttäessä Suomen yhteisöverokanta oli vuonna 1995 jäsenmaiden matalin ja

Lisätiedot

Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle

Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle 1 9.2.2009 Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle 1. Vastuullinen omistajanäkökulma Suomella on oltava kilpailukykyinen yrittäjyyteen ja työn antamiseen kannustava verotus. Sen

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2003-2007

Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Suomen Yrittäjät Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Hyvä Suomen Yrittäjien Yrittäjyysohjelman lukija, Yrittäjyyden arvostus on Suomessa korkealla. Silti yrittäjyysaste, yrittäjien

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 13/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA?

300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA? Outi Kröger Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2003

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Jaakko Kiander 1 Suomen kansantalous on käynyt historiansa aikana läpi monia vaikeuksia, mutta niistä on aina selvitty.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Miten yrityksiä pitäisi verottaa? Kuvat maarit kytöharju - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Koetamme selvittää selvällä suomen kielellä, mitä

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 200 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS 200 ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET Pasi Holm Jaakko Kiander Timo Rauhanen

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu & 4/2007 Talous Y hteiskunta Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet Jouko Kajanojan haastattelu Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 4 / 2007 & Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 148 Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Seppo Kari Outi Kröger VATT Tutkimukset 148 toukokuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 148 Osakkeiden

Lisätiedot

KESTÄVÄ HYVINVOINTIVALTIO JA KANNUSTAVUUS

KESTÄVÄ HYVINVOINTIVALTIO JA KANNUSTAVUUS Vihreät De Gröna KESTÄVÄ HYVINVOINTIVALTIO JA KANNUSTAVUUS Vihreiden veropoliittinen ohjelma 2015 2019 hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 15.2.2015 TARKISTAMATON VERSIO Ohjelman nostot: 1. Muutetaan

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot