SIRUKORTIN KÄYTTÖTAVAN KOKEILUPROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIRUKORTIN KÄYTTÖTAVAN KOKEILUPROJEKTI"

Transkriptio

1 SIRUKORTIN KÄYTTÖTAVAN KOKEILUPROJEKTI LOPPURAPORTTI

2 2 1 ALKUSANAT Sirukortit ja sirumaksupäätteet tulevat laajasti käyttöön Euroopassa lähivuosien aikana. Uusi korttityyppi muuttaa teknisten ratkaisujen lisäksi itse maksutapahtumaa kaikkialla, missä kortteja käytetään. Maksutapahtuman joustavuus ja nopeus on erityisen haasteellista kassalinjastoissa toimivissa päivittäistavarakaupoissa. Tämän kokeiluprojektin tehtävänä oli hankkia kokemuksia ja tuottaa tietoa nopean, luotettavan ja helpon maksamisen toteutumiseksi. Lyhyt tiivistelmä löytyy raportin lopusta. Sirukortin käyttötapakokeiluprojektin asetti Kaupan Keskusliiton (Suomen Kaupan Liitto) maksuvälinetoimikunta. Projektin kustannuksista vastasivat henkilötyön osalta projektin taustayhteisöt kukin itsenäisesti. Tarvitun laitteiston sertifiointi, asennus ja ylläpitokustannuksista vastasi Luottokunta. Projektin kenttätyö käynnistyi kesäkuussa 2004, ja se saatettiin päätökseen pääosin kesällä Projektiryhmän työhön osallistuivat Pasi Hyyryläinen (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta), Ismo Päivölä (Luottokunta), Jukka-Pekka Rautiainen (Kesko Oyj), Tuula Taponen (Kesko Oyj), Sami Tuomainen (Tradeka Oy), Ilkka Wentus (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) ja Matti Räisänen (Suomen Kaupan Liitto). Projektin aikana keskusteltiin lukuisten alan asiantuntijoiden kanssa sirukorttimaksamisen kysymyksistä. Projektiryhmä kiittää kaikkia heidän panoksestaan projektin toteutuksessa. Helsingissä toukokuussa 2006 Suomen Kaupan Liitto

3 3 SISÄLLYSLUETTELO: ALKUSANAT Johdanto Projektin taustaa Projektin tavoitteet Rajaukset Projektin lähtökohdat Muutos maksamisprosessissa Muutokset maksupäätejärjestelmiin Muutokset kaupan kassaympäristöön Sirukortit Suomessa Kokeiluprojektin esittely Vaiheistus ja toteutetut toimenpiteet Projektiorganisaatio Projektikohteen esittely Kauppa Kaupan myynti- ja maksupäätesovellus Sirumaksupääte Maksukorttiaineistot Sirukortin toteutusprojektin kustannukset Sirukortin käyttötavan kokeiluprojektin tulokset Yleistä Sirukortti-infrastruktuurin tekninen toimintavarmuus kokeiluprojektissa Kaupan järjestelmässä havaitut virheet Ohjelmistojen ja päätelaitteiden sertifiointi Sanomaliikenteessä havaitut virheet Pankkien ja Luottokunnan järjestelmissä havaitut virheet Varmennuspalvelussa havaitut virheet Havainnot Trintech Smart sirumaksupäätteestä Havainnot liikkeelle lasketuissa sirukorteissa Maksutapojen kestoajat kokeiluprojektissa Kokeiluprojektissa mitatut maksuajat Havaintoja sirukorttimaksamisprosessista Sirukortin syöttö maksupäätteeseen Tunnusluvun (PIN) käyttö Maksutapahtuman päättyminen Poikkeustilanteet Asiakkailta saatu palaute Kassahenkilöiltä saatu palaute Sirukortti-infrastruktuurin kustannuselementit kaupalle Projektin aikainen viestintä Viestintämateriaali Johtopäätöksiä Sirukortin käyttöön liittyvät maksamista hidastavat tekijät Ensimmäiset sirukortin käyttökerrat kaupassa Useamman käyttökerran jälkeiset kokemukset Muita aikaa vieviä virhetilanteita kassalla Kassaympäristön vaikutus joustavaan rahastustyöskentelyyn Sirumaksupäätteen sijainti kassapöydässä... 25

4 7.3 Erillismaksupäätteitä käyttävät kaupat Vastuunjako väärinkäyttötapauksissa Kehitysehdotuksia ja suosituksia jatkotoimenpiteistä Pankit ja muut korttien liikkeellelaskijat Maksupäätejärjestelmäkuvaus ja päätelaitteiden sertifiointi Järjestelmäinfrastruktuurin kehitys Kaupan järjestelmät Pankkien sanomakäsittelyt YHTEENVETO

5 5 2 JOHDANTO 2.1 Projektin taustaa Kansainväliset korttiyhtiöt Europay, MasterCard ja Visa loivat kansainvälisen sirukorttimaksamiseen soveltuvan EMV-standardin, jolla pyritään kasvavien luottotappioiden ehkäisemiseen. Nykyisissä pankki- ja luottokorteissa kortin tieto on talletettu kortin magneettijuovalle, jonka talletuskapasiteetti on hyvin rajallinen. Magneettijuovalta on helppo kopioida tietoja, jolloin väärinkäyttö mahdollistuu. Sirukortteihin ja sirumaksupäätteisiin siirtymiselle asetettiin määräajat. Pankit sopivat Euroopan osalta siirtymiselle takarajaksi , jota on myöhemmin maakohtaisesti tarkennettu. EMV-infrastruktuurin rakentamisesta Suomessa vastasi Luottokunta. Hankkeeseen kuului useita kaupan, pankkien ja Luottokunnan yhteisiä työryhmiä. Käyttöpistetyöryhmä ryhtyi tähän kokeiluprojektiin, koska haluttiin yhdessä varmistaa eri osatekijöiden toimivuus läpi koko prosessin. Kokeiluprojektin käynnistyminen viivästyi sirukorttiin liittyvien infrastruktuurimuutosten odotettua suuremmasta työmäärästä pankkien ja Luottokunnan järjestelmissä sekä sertifioinnin organisoinnissa. Kokeiluprojekti pääsi etenemään, kun Suomen Pankkiyhdistys (SPY) julkaisi uuden pankkien maksupäätejärjestelmäkuvauksen (MPJ2001) versio 2.1. Tämän jälkeen joulukuussa 2003 otettiin pankkien sanomavälityksessä tuotantoon tarvittavat maksupäätetapahtumaja varmennussanomamuutokset (mm. uudet BIN- ja AID-taulut). Luottokunta vastasi järjestelmän EMV-sertifioinnin toteuttamisesta Suomessa ja kokeiluprojektissa käytettävä kaupan järjestelmä saatiin sertifioitua Sirukortin käyttötavan kokeiluprojekti käynnistettiin ja se koski EMV-sirukortin käyttöä päivittäistavarakaupassa. 2.2 Projektin tavoitteet Sirukorttien käsittely ja vastaanottaminen kassalla tulee olla kaupasta ja maksupäätteistä riippumatta yhtenäistä, läpimenoajaltaan nopeaa sekä luotettavaa että helppoa. Edellytetään myös, että korttimaksaminen on kaupalle käteismaksamista kustannustehokkaampaa. Tavoitteiksi kirjattiin seuraavat asiat: Selvittää EMV:n aiheuttamat tekniset ja toiminnalliset muutosvaatimukset Selvittää EMV-infrastruktuurin toimintavarmuus ja eri osapuolten yhteistoiminta EMV-infran toimintavarmuuden toteaminen maksutapahtuman nopeuden mittaaminen tarkemman tiedon tuottaminen EMV-määritysten toiminnasta suositusten aikaansaaminen kaupalle kortinlukulaitteen sijoitukselle erityyppisissä kassapöydissä

6 6 2.3 Rajaukset tiedon tuottaminen erityyppisistä lukulaitteista ja niiden käytettävyydestä Tuottaa tarvittavaa tietoa ja suosituksia yleisen koulutusmateriaalin laatimista varten Tiedottaa sidosryhmille tuloksista projektin aikana. Yhtenä kokeiluprojektin tärkeänä tavoitteena oli yhteisen toimintatavan luominen kaikille kassalinjastoin toimiville myymälöille, joissa rahastustekninen vaatimustaso on kaikkein korkein. Maksutapahtuman tulee olla aina samanlainen, nopea, helppo ja turvallinen. Kokeiluprojektin kohteena oli EMV-sirukortin käytön kokeilu päivittäistavarakaupassa integroidulla kassajärjestelmällä. Kokeiluprojektin aikana käytössä oli vain online debit-kortit (Electron). Pankkien ja Luottokunnan uusia monisovelluskorttituotteita ei testattu pilotoinnin yhteydessä.

7 7 3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Muutos maksamisprosessissa Projektin lähtökohtana oli maksukortti-infrastruktuurissa tapahtuva muutos. Nykykäytännöllä kassahenkilö lukee asiakkaan kortin magneettijuovan maksupäätteellä ja ojentaa kaksoiskuitin asiakkaan hyväksyttäväksi. Asiakas hyväksyy ostokset allekirjoittamalla kaksoiskuitin. Sirukortilla maksettaessa toimintatapa kaupan kassalla muuttuu ja kortinhaltija käsittelee maksukorttia itse. Kassahenkilö/maksupääte pyytää asiakasta syöttämään sirukortin kortinlukijaan. Asiakas syöttää sirukortin kortinlukijaan. Pääte näyttää kortin syöttämisen jälkeen maksun loppusumman, jonka asiakas hyväksyy näppäilemällä tunnuslukunsa (PIN) ja painamalla Enter-näppäintä sirumaksupäätteessä. Maksamisprosessi etenee pääpiirteittäin seuraavasti: Ostosten rekisteröinnin jälkeen sirumaksupäätteen näyttöön tulee teksti: Syötä kortti Asiakas syöttää sirukortin sirumaksupäätteeseen Maksupääte tunnistaa kortin: Odota Visa Electron Päätelaitteeseen tulee kassahenkilön kortin hyväksymisen jälkeen viesti: Syötä PIN Visa Electron Eur. XX.YY Kun PIN on syötetty oikein, niin näytölle tulee teksti: PIN OK Kassahenkilö antaa kuitin asiakkaalle Asiakas ottaa kortin pois sirumaksupäätteestä Jos sirukortti ei toimi, niin kassalla toimitaan normaalisti mg-juovan ja allekirjoituksen kanssa. Asiakkaalla ja kassahenkilöllä on mahdollisuus keskeyttää maksutapahtuma kortin syöttämisen ja maksutapahtuman lopettamisen välillä. Tapahtuma keskeytyy, jos asiakas painaa Peruutus-näppäintä (punainen näppäin) tai ottaa kortin liian aikaisin pois kortinlukijalaitteesta. 3.2 Muutokset maksupäätejärjestelmiin EMV-infrastruktuuri vaatii muutoksia myös kaupan maksupäätejärjestelmiin. Vuodesta 2006 alkaen käyttöön otettavien uusien järjestelmien on oltava EMVmääritysten mukaisesti sertifioituja. Voimassa olevat ohjeet voi tarkastaa Luottokunnan verkkosivuilta. Sertifiointi koskee sirukortinlukijaa, tunnuslukunäppäimistöä (PIN-pad) ja

8 8 maksupääteohjelmistoa. Sertifioinnilla varmistetaan, että maksupääte pystyy toteuttamaan sirumaksutapahtuman eri vaiheet oikein ja oikeassa järjestyksessä. Maksupäätejärjestelmille tarkoitetut sertifiointitestit tehdään kahdessa vaiheessa. Sirumaksupäätteiden kansainvälisen sertifioinnin hoitaa EMVCo:n valtuuttama laboratorio. EMVCo vastaa EMV-määrityksen hallinnoinnista ja kehityksestä korttiyhteisöjen puolesta. Maksupäätesovellusten kansallisen toimintaosuuden sertifioijana toimii Luottokunta, joka vastaa MasterCardin, Visan sekä SPY:n määritysten mukaisen toiminnallisuuden sertifioinnista. Maksupäätteiden ja sirukortinlukijoiden hyväksynnät ja sertifioinnit ovat laitevalmistajan ja -toimittajan vastuulla. Laitevalmistajat ja -toimittajat saavat lisätietoja sertifioinnista Luottokunnan verkkosivuilta ja Luottokunnan sertifiointiyksiköstä. 3.3 Muutokset kaupan kassaympäristöön Sirumaksupäätteiden sijoittelu ja sähkön syöttö vaikuttavat kassaympäristöön. Kaupan kassaympäristöön tulee asennettaviksi asiakkaan käyttöön EMV-sertifioidut maksupäätteet, jotka koostuvat tunnuslukunäppäimistöstä (PIN-pad) kortinlukijasta näytöstä Kassapöytään voidaan myös joutua asentamaan erillinen jalusta, jonka avulla asiakas pystyy kääntämään päätelaitetta itselleen sopivaan asentoon. 3.4 Sirukortit Suomessa Korttien liikkeellelaskijat vastaavat maksukorttimuutoksista. Käyttötavan kokeiluprojektin alkaessa kotimaassa liikkeelle laskettuja sirukortteja olivat Nordean, OKO:n ja Sampo Pankin liikkeelle laskemat Visa Electron kortit. Kesäkuussa 2004 oli Visa Electron kortteja kokonaisuudessaan 1,3 miljoonaa, joista sirullisia noin kpl. Koska kokeiluprojektissa käytettiin Suomessa liikkeelle laskettuja Visa Electron - yksisovelluskortteja, ei asiakkaan tarvinnut tehdä sovellusvalintaa pankki- ja luottokorttimaksamisen välillä.

9 9 4 KOKEILUPROJEKTIN ESITTELY 4.1 Vaiheistus ja toteutetut toimenpiteet Käyttötavan kokeiluprojekti käynnistyi kesäkuussa Projektin toteutus jaettiin kolmeen eri vaiheeseen (Kuva 1.). Ensimmäisessä vaiheessa kauppa toimi sirumaksupäätekäsittelyn osalta teknisenä testausympäristönä, jossa ohjatusti järjestelmävastaavan paikalla ollessa tehtiin ostotapahtumia eri pankkien korteilla. Teknisessä pilotissa testattiin kaikki Suomessa kesäkuussa 2004 Suomessa liikkeelle lasketut Visa Electron-korttityypit (Nordea, OKO, Sampo) sekä suoritettiin Visan end-to-end testi. Toiseen vaiheeseen siirtyminen edellytti, että teknisessä pilotissa havaitut virhehavainnot pankin ja kaupan järjestelmässä korjattiin. Toinen vaihe laajensi sirukorttimaksamisen 80 henkilön pilot-ryhmän käyttöön. Tähän osallistujamäärältään rajattuun käyttövaiheeseen valittiin korttimaksamisen ja konseptikehityksen asiantuntijoita kaupan ryhmien, pankkien ja korttien liikkeellelaskijoiden piiristä.. Toisen vaiheen toteutuksessa oli tauko , koska pilottikaupan pankkiyhteys vaihtui. Toinen vaihe jatkui vielä kahden viikon ajan tällä rajatulla käyttäjäryhmällä, minkä jälkeen kaupan kaikilla asiakkailla oli mahdollisuus käyttää sirumaksupäätettä, jos he maksoivat ostoksensa sirullisella Visa electron kortilla. Kassahenkilöt opastivat asiakkaita maksamismenettelyssä. Kolmas vaihe käynnistyi Suomen Kaupan Liiton sirukorttimaksamisen tiedotustilaisuudella. Käyttötavan kokeiluprojekti päättyi EMV-PROJEKTIN KOKONAISKESTO Tekninen PILOT Rajattu PILOT n. 80 hlöä VERSIOVAIHTO OKO-TESTI TUOTANTO vain 80 hlöä JULKINEN PILOT EMV-PILOTOINTI JOULUTAUKO EMV-PILOTOINTI VK 24 VK 32 VK 49 VK VK Kuva 1: EMV-kokeiluprojektin vaiheistus

10 Projektiorganisaatio Projektin asettajana oli Kaupan Keskusliiton (Suomen kaupan Liiton) maksuvälinetoimikunta. Projektiryhmänä toimi käyttöpisteryhmä, jonka työhön osallistuivat Pasi Hyyryläinen (SOK), Ismo Päivölä (Luottokunta), Jukka-Pekka Rautiainen (Kesko), Matti Räisänen (KKL/SK), Tuula Taponen (Kesko), Sami Tuomainen (Tradeka) ja Ilkka Wentus (SOK). 4.3 Projektikohteen esittely Kauppa Kokeiluprojektin kauppana toimi K-supermarket Arabia osoitteessa Hämeentie 111. Kauppiaana on Sami Sivonen Kaupan myynti- ja maksupäätesovellus Kaupassa oli Fujitsu Services Oy:n toimittama, Ruokakesko Oy:n käyttämä pckassapohjainen K90NT-myymäläjärjestelmä. Järjestelmä koostui ISS90 järjestelmän sovellusohjelmistosta laajennettuna sirukorttimaksamisen ominaisuuksilla ja ISS90 järjestelmän varusohjelmista. Toiminnallinen muutos suunniteltiin kokeiluprojektia varten. Myyntisovellukseen tehtiin laajennus, joka mahdollisti sirukorttimaksamisen. Muutokset tehtiin kaupan kassajärjestelmän maksamistoiminnallisuuteen ja se koski vain ohjelmisto-osaa, joka käsittelee maksukorttitapahtumia. Jo kokeiluprojektin alkuvaiheessa tiedostettiin, että projektista saadut palautteet saattavat aiheuttaa myyntisovellukseen muitakin muutosvaatimuksia. Kokeiluprojektissa käytetty Fujitsun ISS90 järjestelmä sertifioitiin Myyntisovelluksen laajennus oli POS EMV -sovellus, joka kommunikoi myyntisovelluksen ja sirumaksupäätteen välillä. Seuraavassa on kuvattu sirukorttimaksamisen käsittely: 1) Kassahenkilö aloittaa maksukorttitapahtuman näppäilemällä KORTTI- näppäintä. 2) Myyntiohjelmisto tarkastaa, onko sirukortti syötetty sirumaksupäätteeseen. Kun sirukortti on lukijassa, käsittelyprosessi käynnistyy. Jos sirukorttia ei syötetä sirumaksupäätteeseen, myyntisovellus odottaa joko maksutavan muuttamista tai magneettijuovakortin lukua kassahenkilön näppäimistöltä. 3) Riippuen edellisen toiminnoista järjestelmä käynnistää joko sirukorttimaksamisprosessin tai magneettijuovankortin käsittelyprosessin. Sirukortin käsittelyprosessi etenee seuraavan sivun kaavion mukaisesti:

11 11 Tapahtuma Kassahenkilön näyttö Asiakkaan näyttö sirumaksupäätteessä Myynti käynnistää kuitin Normaali myyntinäyttö SEURAAVA ASIAKAS Kassahenkilö painaa * Kassahekilö painaa KORTTI - näppäintä Asiakas syöttää sirukortin Sirukorttitapahtuman käsittely alkaa. Sirukortti luetaan ja maksusovellus valitaan. Sirumaksupääte palauttaa kassajärjestelmälle (POS) sirukortin datan. POS tarkistaa kortin ja löytää kortin tiedot (scheme). Kassahenkilö painaa KORTTI - näppäintä. POS asettaa tarvittavat parametrit ja sirukorttitapahtuma etenee. ARQC (varmennus) pyyntö tullut kortilta OLA (online varmennusohjelmaa) kutsutaan OLA vastausviesti saatu OLA tieto lähetetty kortille. Kortti / Sirumaksupääte hyväksyvät tapahtuman. Asiakkaan kuitti tulostetaan. Myyntisovellus odottaa kunnes kortinhaltija ottaa kortin sirumaksupäätteestä. KORTTI TARKISTAN KORTTIA ODOTA TARKISTAN KORTTIA ODOTA TARKISTAN KORTTIA ODOTA TARKISTAN KORTTIA ODOTA ASETA KORTTI [SOVELLUS] ODOTA (Projektissa ei sirumaksupääte käsittele monisovelluskortteja) [SOVELLUS] ODOTA [SOVELLUS] ODOTA [SOVELLUS] ODOTA PIN SYÖTTÖ EUR 1.23 ODOTA SYÖTÄ PIN VARMENNAN ODOTA VARMENNUS XXXXX ODOTA VARMENNUS XXXXX ODOTA VARMENNETTU OTA KORTTI PROSESSOIN, ODOTA PROSESSOIN, ODOTA PROSESSOIN, ODOTA OTA KORTTI Tapahtuma suoritettu TAPAHTUMA VALMIS TAPAHTUMA VALMIS MYYNTI YHTEENSÄ xxx.xx SEURAAVA ASIAKAS

12 12 Toteutuksessa on huomioitu seuraavat määritykset: EMV Specifications. Books Receipt LOG description (changes because of EMV) EMV Maksupäätteen käyttöliittymän suositukset. EMV-projekti / LK EMV Kortinhaltijan päätelaitteen suositukset. EMV-projekti / LK Sovellus ei tue tunnusluvun käyttöä magneettijuovakortilla maksettaessa Sirumaksupääte Ohjelmisto muutosten lisäksi tarvittiin erillinen sirumaksupääte, joka kytkettiin kassatyöasemaan. Kassalinjassa oli kaikkiaan 5 kassaa, joista kahteen pc-kassaan asennettiin EMVsirukorttimaksamisen edellyttämät lisäkomponentit, Trintechin Smart 5000 integroitu siruja magneettijuovakortin lukija sekä tunnuslukunäppäimistö. EMV-päätteenä käytetty Trintech Smart 5000 päätelaite asennettiin kassapöytään asiakkaan puolelle välittömästi kassan kirjoitusalustan jälkeiseen tilaan. Näkyvin muutos nykykäytäntöön nähden on, että sirumaksupääte asennetaan asiakkaan käyttöön. Sirukortilla maksaessaan asiakas syöttää sirukorttinsa sirumaksupäätteeseen maksutapahtuman aikana ja tunnusluku (PIN) toimii asiakkaan tunnisteena. Magneettijuovaiset maksukortit toimivat kuten aiemmin eli kortinhaltija antaa kortin kassahenkilölle ja ostokset hyväksytään allekirjoituksella Maksukorttiaineistot Yhteyskäytännöt kaupasta pankkeihin ovat pankkikohtaisia. Maksukorttiaineistot välitettiin EMV-standardin mukaisessa sanomamuodossa Sampo Pankkiin saakka. Käyttötavan kokeiluprojektissa pidettiin tauko , jonka aikana rakennettiin maksukorttikäsittelysäännöt Osuuspankkia varten. Tauon aikana kaupan maksukorttiaineistot välitettiin OKO-pankkiin pankkiyhdistyksen aiemman sanomakuvauksen mukaisessa muodossa. EMV-sanomakäsittelyt ja yhteyskäytännöt tuotteistettiin ja testattiin yhteistyössä Osuuspankin kanssa. Käyttötavan kokeiluprojekti jatkui Osuuspankin pankkiyhteydellä Pankin järjestelmä käsitteli lähetyserän ja suoritti pankkikorttitapahtumien clearingin sekä asetti luottokorttiaineistot luottokorttiyhtiöittäin noudettavaksi. 4.4 Sirukortin toteutusprojektin kustannukset Tarvitun laitteiston sertifiointi, asennus ja ylläpitokustannuksista vastasi Luottokunta. Projektin kustannuksista vastasivat henkilötyön osalta projektin taustayhteisöt kukin itsenäisesti.

13 13 5 SIRUKORTIN KÄYTTÖTAVAN KOKEILUPROJEKTIN TULOKSET 5.1 Yleistä Projektissa selvitettiin sirukorttimaksamisen infrastruktuuriin liittyviä teknisiä muutosvaatimuksia ja saatiin ensimmäistä kertaa havaintoja sirukortti-infrastruktuurin toimintavarmuudesta maksamisen tuotantoympäristössä Suomessa. Tekniset havainnot ja mittaustulokset käsitellään kappaleessa 4.2 Sirukortti-infrastruktuurin tekninen toimintavarmuus kokeiluprojektissa. Sirukortilla maksettaessa asiakas itse osallistuu maksutapahtumaan nykyistä enemmän, mikä aluksi väistämättä näkyy maksamisen hidastumisena nykykäytäntöön nähden. Projektissa tehdyt mittaustulokset maksamistapahtumien kestoista on esitetty kappaleessa 4.3 Maksutapojen kestoajat kokeiluprojektissa. Lisäksi projektin aikana selvitettiin, millaisia muutoksia sirukorttimaksaminen tuo päivittäistavarakaupan kassatyöskentelyyn. Havainnot maksamisprosessista ja toimintaympäristöstä on kirjattu kappaleeseen 4.4 Havaintoja sirukorttimaksamisprosessista. Käyttötavan kokeiluprojekti tuotti yhteistä viestintämateriaalia yhteistyössä pankkiyhdistyksen viestintätyöryhmän kanssa. Viestintämateriaalista löytyy vastauksia sirukorttimaksamiseen liittyviin kysymyksiin sekä suositukset käytettävistä termeistä. 5.2 Sirukortti-infrastruktuurin tekninen toimintavarmuus kokeiluprojektissa Kaupan järjestelmässä havaitut virheet Kaupan järjestelmässä havaitut virheet liittyivät pankkiin välitettävään maksupääteaineistoon, kassan käynnistykseen, sirukorttiaineiston muodostamiseen sekä varmennuskäsittelyyn. Kaikki virhehavainnot kirjattiin seurantajärjestelmään ja analysoitiin yhteistyössä kaupan, pankin ja järjestelmätoimittajan kanssa. Ohjelmistovirheiksi todetut virheet korjattiin ensin järjestelmätoimittajan kehitysympäristöön, jossa muutokset testattiin. Testauksen jälkeen korjattu ohjelmisto päivitettiin kauppaan. Kassasovelluksesta löydettiin ja korjattiin pilot -käyttöä edeltävässä tuotantotestissä 7 vakavaa ja 2 kiireellistä virhettä. Rajatun pilot ryhmän palautteissa löytyi kolme järjestelmätoimittajalle ohjattua, sovelluksen toimintaan liittyvää virhehavaintoa, jotka liittyivät kanta-asiakaskortin käsittelyyn ja tunnusluvun virheelliseen näppäilyyn. Lisäksi kaupan järjestelmässä havaittiin seuraavat kaupan ja pankin välisten sanomien muodostamiseen liittyvää virheet: Kaupan päästä muodostettu aineisto kaatui siirtovirheeseen. Virhe oli kaupan päässä tapahtuvassa tarkistenumerolaskennassa Pankkiin lähtevän tilityserän kenttä f43 oli väärän mittainen Pankkiin lähtevän tilityserän kentän f47-lisätiedot pituus on väärin Maksunsaajan päätetunnus ei ole yksilöivä kenttä F41 Virheet korjattiin mennessä.

14 Ohjelmistojen ja päätelaitteiden sertifiointi Kaupan maksupääteohjelmistoihin tehtyjen EMV-määritysten mukaisten kehityspiirteiden sertifiointi vie aikaa. Kokeiluprojektissa todettiin, ettei hyväksytty maksupäätesertifiointi sulje pois virheiden mahdollisuutta, sillä sertifioinnin jälkeen järjestelmään tehdään käyttöönottovaiheessa asiakaskohtaista parametrointia Sanomaliikenteessä havaitut virheet Kokeiluprojektin aikana raportoitiin kolme virhettä/puutetta. Avain- ja parametriaineistojen nouto ja päivitys tehtiin manuaalisesti koko pilot-projektin ajan. Järjestelmätoimittaja huolehti uudet korttisarjat sisältävien BIN- ja AID-taulujen ylläpidosta. Tiedot saatiin päivitettyä etähuoltoyhteyspalvelun avulla, mutta aineistojen lataaminen kaupan sirumaksupäätteisiin vaati käynnin paikan päällä. Perusvaatimuksena järjestelmäinfrastruktuurissa on avain- ja parametriaineistojen nouto normaalin pankkiyhteyden aikana. Kaupan järjestelmän tulee hallita korttien avainaineistojen ja parametriaineistojen välitysmekanismit automaattisesti aina sirumaksupäätteeseen saakka. Käyttötavan kokeiluprojektissa tämä työ tehtiin manuaalisesti. Pankilta EMV- muodossa tulevasta palauteaineistosta puuttui kortinantajatunnus. Uusi muoto vastaa muutoin vanhaa, mutta 7-tietue (yhteenveto, jossa on kortinantajan nimi) puuttuu. Tietuetunnukset ovat uudessa palautteessa erilaiset Pankkien ja Luottokunnan järjestelmissä havaitut virheet Kokeiluprojektin aikana pankkien järjestelmistä raportoitiin kaksi virhettä, jotka molemmat liittyivät maksukorttitapahtuma-aineiston vastaanottoon ja välitykseen. Molempien pankkien sekä Sampo Pankin että Osuuspankin järjestelmissä havaittiin virhe, joka liittyi kaupan jäsenliikenumeron käsittelyyn pankin järjestelmässä. Havaitut virheet korjattiin välittömästi. Keskeisin virhe liittyi Luottokunnan jäsenliikenumeron käsittelyyn aineiston vastaanotto-, purku- ja pakkaamisprosessissa. Aineisto muodostamisen jälkeen aineiston jäsenliikenumeron pituus muuttui ja lähti Luottokuntaan vain 6 merkin mittaisena. Lisäksi pankin järjestelmä muutti kaupasta tulleen aineiston maksutapahtumatietueen aina määrätyn pituiseksi. Puutteellisesta jäsenliikenumerosta johtuen kaupan tilitysaineistot jouduttiin käsittelemään manuaalisesti Luottokunnassa. Pisimmillään tilitykset tulivat 25 vuorokautta myöhässä. Asia selvitettiin Luottokunnan ja kaupan kanssa elokuun 2004 aikana. Virheet korjattiin kokeiluprojektin aikana mennessä. Pankki ei ollut myöskään asettanut BIN- ja AID-tauluja kaupan maksupäätejärjestelmän noudettavaksi.

15 Varmennuspalvelussa havaitut virheet Varmennuspalvelussa havaittiin kaksi virhettä: maksupäätteen sirukorttisovellus tulkitsi virheellisesti kassalta tulleen viestin edellisen sirutapahtuman peruutukseksi. Luottokunnan lähettämä varmennuskysely ei mennyt Nordea Ruotsiin asti, vaan jäi Visan tapahtumakäsittelyverkkoon. Molemmat virheet selvitettiin kesäkuun 2004 aikana Havainnot Trintech Smart sirumaksupäätteestä Kokeiluprojektin alussa päätelaitteita ei oltu kiinnitetty kassapöytään. Projektin lopulla päätelaitteen käsittelyn helpottamiseksi kassapöytään asennettiin Space Pole -jalusta, jonka kanssa päätelaitteen käsittely onnistui paremmin. Jalustan käyttö mahdollistaa asiakkaalle päätelaitteen helpomman käsittelyn sekä estää päätelaitetta rikkoutumasta. Jalustaan asennettu päätelaite on liikuteltavissa ylä-ala -suunnassa sekä kierrettävissä sivusuunnassa. Kassajärjestelmään integroitu sirumaksupääte tarvitsee sekä kaapeliyhteyden kassatyöasemaan että oman erillisen virransyötön kassapöydässä Havainnot liikkeelle lasketuissa sirukorteissa Projektissa ei tullut havaintoja virheistä Visa Electron-korteissa. Sirukortilla maksettaessa asiakas valitsee monisovelluskortin käyttötavan. Kokeiluprojektissa käytetty, toukokuussa 2004 sertifioitu, järjestelmä antoi asiakkaalle mahdollisuuden tehdä maksutavan valinnan. Riippumatta siitä valitsiko asiakas pankki- tai luottokorttisovelluksen, käsitteli järjestelmä tapahtumat pankkikorttitapahtumina. Kaikki monisovelluskortilla tehdyt tapahtumat tehtiin pankkien henkilökunnan korteilla. 5.3 Maksutapojen kestoajat kokeiluprojektissa Maksutapojen kestoksi mitattiin kassanhenkilön Välisumma -näppäimen painalluksesta hetkeen, jossa järjestelmän kuittikirjoitin leikkaa asiakkaalle tulostettavan kuitin. Kokeiluprojektissa mitattiin myös aikaa, joka alkaa sirumaksupäätteen kassalaitteelta saamasta signaalista ja päättyy sirukortin käsittelytoimenpiteiden jälkeen siihen, kun laite on valmis ottamaan seuraavan korttitapahtuman prosessoitavaksi. Järjestelmäteknisesti sirukortilla maksaminen ei poikkea tapahtumakestolta muista korttimaksutapahtumista, jos käytössä on vähintään ADSL-tasoinen tietoliikenneyhteys. Mitattuja maksutapoja olivat käteismaksaminen, magneettijuovakortilla tehty korttitapahtuma sekä sirumaksupäätteellä tehty korttitapahtuma. Sirukorttimaksun asiakas hyväksyi syöttämällä PIN-tunnuslukunsa.

16 Kokeiluprojektissa mitatut maksuajat Raportti pohjautuu seuraaviin tapahtumamääriin: Käteismaksaminen kpl magneettijuovakorttitapahtuma 7873 kpl Sirukorttitapahtuma 959 kpl Maksuaikoja mitattiin kokeiluprojektissa ajalla Mittaustulokset on esitetty taulukossa 1. Taulukon vasen pylväs kuvaa kaikkien maksutapahtumien keskiarvon. Oikea pylväs kuvaa keskiarvon 90 %:sta tapahtumista. Se on laskettu poistamalla 5 % otoksen molemmista ääriarvoista, otoksen hitaimmat ja nopeimmat tapahtumat. Tapahtuman keston keskiarvo maksutavoittain 0:00:35 0:00:30 0:00:26 0:00:22 0:00:17 0:00:13 0:00:09 0:00:04 0:00:00 Käteistapahtuma Korttitapahtuma EMV PIN Keskiarvo 0:00:18 0:00:26 0:00:31 Keskiarvo (90%) 0:00:14 0:00:16 0:00:27 Taulukko 1: Kokeiluprojektissa mitatut maksutapojen kestoajat Hitautta sirukortilla maksamiseen tuo uuden toimintatavan opettelu. 5.4 Havaintoja sirukorttimaksamisprosessista Käyttötavan kokeiluprojektin havaintoja tarkasteltiin maksamisprosessin mukaisessa järjestyksessä. Prosessi käynnistyy sirumaksupäätteen kehottaessa asiakasta syöttämään sirukortti sirulukijaan ja päättyy asiakkaan vastaanottaessa ostoskuitin Sirukortin syöttö maksupäätteeseen Maksamisprosessin alkuvaiheessa asiakas näkee ostostensa yhteissumman kassajärjestelmän asiakasnäytöltä. Sirumaksupääte ei ilmoita ostosten summaa vielä siinä vaiheessa, kun se pyytää asiakasta syöttämään kortin. Asiakas aloittaa maksamisen syöttämällä itse sirukorttinsa lukijaan. Tämä vaatii sekä kassahenkilöltä että asiakkaalta uuden toimintatavan omaksumista.

17 17 Jos asiakas käyttää kanta-asiakaskorttia, on se annettava kassahenkilölle käsiteltäväksi ennen maksamisprosessia. Palautteenantajat tiedustelivatkin, milloin kanta-asiakassovellus toteutetaan sirulle. Tämä useiden eri korttien liikuttelu asiakkaan ja kassahenkilön välillä hidastaa prosessia. Asiakkaiden oli vaikea hahmottaa, miten päin sirukortti syötetään sirumaksupäätteeseen. Lisäksi käyttötapauksia analysoitaessa todettiin, että asiakas tai kassahenkilö joutui useassa tapauksessa varmistamaan, onko sirukortti työnnetty sirumaksupäätteessä riittävän syvälle, koska järjestelmä ei tunnistanut sirukorttia. Analysoiduissa projektin 959 sirumaksutapahtumassa keskimääräinen kortin asettamisen opettelu vei aikaa 11 sekuntia sirumaksutapahtumaa kohti. Sirumaksupäätteen tunnistettua kortin näkyvät korttitiedot myös kassahenkilön näytössä. Kassahenkilön tuli tässä vaiheessa painaa KUITTI- näppäintä, jolloin ostosten summa ja tunnusluvun syöttökehote esitettiin sirumaksupäätteen näytöllä asiakkaalle. Prosessin etenemisen kuittaus näppäimistöllä todettiin olevan tarpeeton työvaihe Tunnusluvun (PIN) käyttö Kokeiluprojektin alussa tunnusluvun syöttö jäi monelta asiakkaalta kesken, koska maksupäätteen infoteksti ei erikseen kehottanut painamaan Enter näppäintä tunnusluvun syötön päätteeksi. Näytöllä luki vain "SYÖTÄ PIN". Sirumaksupäätteen infotekstejä muutettiin projektin aikana siten, että Enter -näppäimen käytöstä muistutettiin. Tunnusluvun syöttö päivittäistavarakaupan kassalla on vielä uutta ja käyttö vaatii totuttelua. Ensimmäisillä käyttökerroilla asiakkaat kokivat epävarmuutta syöttäessään tunnuslukua. Kun taas asiakas tottui käyttämään tunnuslukua, ilmeni joissakin tapauksissa, että tunnusluvun syöttö aloitetaan liian aikaisin. Myös tästä syntyi virhetilanne, joka hidasti maksamisprosessia. Hyväksytyn tunnusluvun syötön jälkeen järjestelmä tekee sirukorttitapahtumalle onlinevarmennuksen sirukortin sitä edellyttäessä. Myyntiluvan saatuaan järjestelmä tulostaa kassakuitin ja sirumaksupäätteeseen ilmestyy teksti "OTA KORTTI". Asiakkaan hyväksyessä maksutapahtuman tunnusluvulla, ei henkilöllisyyttä tarvitse tarkistaa Maksutapahtuman päättyminen Ostotapahtuman lopuksi kassahenkilö ojentaa asiakkaalle ostoskuitin. Ostoskuitille tulostuu Veloitus -kenttään Sirukortti luettu -teksti ja Veloitus -tekstin alle PIN syötetty - teksti. Lisäksi kuitille tulostuvat AID- ja TC -koodit. Kokeiluprojektissa havaittiin, että moni kortinhaltija unohti maksukorttinsa sirumaksupäätteeseen maksamisen jälkeen. Sirumaksupäätteessä on äänisignaali, joka viestittää maksupäätteeseen jääneestä kortista. Kassaympäristö on kuitenkin sen verran meluisa, ettei signaali kuulu. Kaikissa kokeiluprojektin tilanteissa, joissa kortti jäi maksupäätteeseen, kassahenkilö ehti informoida asiakasta tästä ennen tämän poistumista kaupasta.

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) Yomani XR maksupäätteen käyttöohje Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yomani XR- maksupäätteen käyttöönotto... 3 1.2 Pakkauksen sisältö... 3 1.3 Maksupäätteen

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

KASÖÖRI.NET RAHAXI OTI LIITTYMÄ. Versio 2007 R2 (2.1) Copyright PS Software Oy 2006-2007 All Rights Reserved Sivu 1

KASÖÖRI.NET RAHAXI OTI LIITTYMÄ. Versio 2007 R2 (2.1) Copyright PS Software Oy 2006-2007 All Rights Reserved Sivu 1 KASÖÖRI.NET RAHAXI OTI LIITTYMÄ Versio 2007 R2 (2.1) Copyright PS Software Oy 2006-2007 All Rights Reserved Sivu 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 2 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 4 Yleistä 4 Ennen asennusta

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Lausunto 1 (2) Klepp Kirsi EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Finanssialan

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan ISBD-konversio PIKI-tietokantaan Konversion pohjana oli Kansalliskirjaston ISBD-konversio. Metiva-wikin sivulla on nähtävillä myös Konversiosuunnitelma ja konversio-ohjelma, jonka avulla pystyy tarkastamaan

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

MAKSUPÄÄTEPALVELU KÄYTTÄJÄN OHJE

MAKSUPÄÄTEPALVELU KÄYTTÄJÄN OHJE 17.04.02111171717 MAKSUPÄÄTEPALVELU KÄYTTÄJÄN OHJE OY SAMLINK AB 2 (17) Asiakaspalvelun tuki Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Korttien käsittely myyntipisteissä... 4 2.1 Maksupäätejärjestelmässä

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009 Rahoitus ja vakuutus 2010 Luottokortit 2009 Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 7,3 miljardia euroa vuonna 2009.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen

Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen Laura Vuorinen 17.4.2007 Kehittämisosasto / Opiskelijarekisteri Oodin kehitystarpeet käytännöt muuttuvat, alkuperäiset (1995)

Lisätiedot

KITT-tilannekatsaus. Asiantuntijaseminaari Markku Laitinen, Kansalliskirjasto

KITT-tilannekatsaus. Asiantuntijaseminaari Markku Laitinen, Kansalliskirjasto KITT-tilannekatsaus Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ KITT2 kadonneen tiedon metsästys Kirjastoilta alkoi

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila X-Road.eu versio 5.x Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä Mikael Puusa Hyväksyjä Tuula Kanerva Tila Hyväksytty Versio 0.3 Julkisuusluokka Tieran sisäinen (myös alihankkijoiden käytettävissä)

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.6.2012 Kokous 6/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioita, keskustelu 3. Hallituksen toiminnan

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Esimerkkejä KELA-ajoista

Esimerkkejä KELA-ajoista Esimerkkejä KELA-ajoista KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja: Hyväksy ajotarjous Vector-9000 terminaalista. Halutessasi voit tulostaa KELA ajoselitteen Vectorin PRINT painikkeesta. Aja

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

1. Algoritmi 1.1 Sisällys Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. Muuttujat ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä Sisällys 1. Algoritmi Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.1 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU Maksuliikepalvelut Asiakas- ja sovellusohje Elokuu 2009 Maksuliikepalvelut 2 (8) Johdanto... 3 IBAN-MUUNTOPALVELUN TOIMINTA... 4 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 Sopimukset... 4 Palvelukohtaiset

Lisätiedot

Semel EMV Sagem EFT930 Käyttäjän käsikirja

Semel EMV Sagem EFT930 Käyttäjän käsikirja Semel EMV Sagem EFT930 Käyttäjän käsikirja Sisältö Lyhyesti... 3 1 Yleistä Sagem EFT930 laitteen käytöstä... 4 1.1 Sagem EFT930G (GPRS) näppäimistö, näyttö ja toiminnot... 5 1.2 Magneettijuovalukijan käyttö...6

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Business Online Korttipalvelu

Business Online Korttipalvelu Business Online Korttipalvelu Yleistä Business Online sopimuksen Korttimoduulissa voit katsoa yrityksesi korttisopimuksia ja korttien tietoja. Osio sisältää lisäksi käyttövaltuuksien hallinnan. Kun korttimoduuli

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET sivu 1 Minimi: Käyttöjärjestelmä: Windows XP Service Pack 3 Prosessori: Duo Core II tai nopeampi Muisti: 2 GB RAM Kovalevytila: 1 GB vapaana DVD asema Näytönohjain: 512 MB näyttömuistia. DirectX 9.0c tai

Lisätiedot

Brother MPStulostuksenhallintapalvelu. Toimintaohje 1.1

Brother MPStulostuksenhallintapalvelu. Toimintaohje 1.1 Brother MPStulostuksenhallintapalvelu Toimintaohje 1.1 Valitse: Tarjoukset Luottotietojen tarkistus : Rooli Myynti Lisää tarjous 1 Asiakkaan tiedot - Käyntiosoite - Laskutusosoite Asiakastiedot voidaan

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

Käytettävyysarvion yhteenveto

Käytettävyysarvion yhteenveto Raportti 1 (8) Käytettävyysarvion yhteenveto Tilaaja Etunimi Sukunimi, Yritys Aihe/Kohde Yleisimpiä käytettävyystapauksia Päivämäärä Tulokset x.x.2016 Kriittiset ongelmat, 2 kpl, kohta 1-2 Vakavat ongelmat,

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen -ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot