TEM raportteja 12/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM raportteja 12/2011"

Transkriptio

1 TEM raportteja 12/2011 Alennettujen arvonlisäverokantojen taloudelliset vaikutukset VATT Juha Honkatukia, Jouko Kinnunen ja Timo Rauhanen Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma

2 Sisällysluettelo Yhteenveto Johdanto Arvonlisäverotuksen periaatteista Kirjallisuuskatsaus Montako verokantaa? Alennettujen arvonlisäverokantojen hintavaikutuksista Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto Arvonlisäverokannat EU:ssa Suomen alennetut verokannat ja arvio niihin sisältyvästä verotuesta vuonna Mallitarkastelu Mallianalyysin tavoite ja lähtökohdat Vuosien arvonlisäverokantojen muutosten vaikutukset Skenaario 1: Alennettujen ALV kantojen poistaminen, ei muita toimenpiteitä Skenaario 2: Alennettujen alv kantojen poistaminen, alv tuotto ennallaan Skenaario 3: Alennettujen alv kantojen poistaminen ja tuloverotuksen keventäminen pitäen valtion verotuotot ennallaan Johtopäätökset...49 KIRJALLISUUTTA...52 LIITE 1: Arvonlisäverokannat Suomessa LIITE 2: EU:n arvonlisäverodirektiivin sallimat alennetut verokannat...57 LIITE 3: VATTAGE mallin toimialajaottelu...59 LIITE 4: VATTAGE mallin tuoteluokitus

3 Yhteenveto Tässä Työ ja elinkeinoministeriö/työn, yrittäjyyden ja työelämän politiikkaohjelman tilaamassa tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat Suomen arvonlisäverotuksessa sovellettavat alennetut verokannat. Tutkimuksen alkuosassa selvitetään arvonlisäverotuksen periaatteita ja alennettujen verokantojen piirissä olevien hyödykkeiden valikoitumista. Suomessa sovellettavien alennettujen aronlisäverokantojen todetaan olevan yhtä heikosti perusteltuja kuin muuallakin. Julkisen sektorin voimavarojen tehokkaan kohdistumisen kannalta tärkeä näkökulma on arvonlisäverotuksen kautta annetun tuen päällekkäisyys muiden tukien kanssa. EU jäsenmaissa on edelleen käytössä laaja kirjo arvonlisäverokantoja, vaikka kehitys onkin kulkenut kohti yhtenäisempää järjestelmää, kun jäsenmaat ovat joutuneet korottamaan verokantojaan budjettialijäämiensä rahoitukseksi. Kirjallisuuskatsauksessa päädytään siihen, että vaikka erilaisten arvonlisäverokantojen soveltamiselle löytyy hyviä taloudellisen tehokkuuden argumentteja, niiden haitat ovat hyötyjä suuremmat. Erityisesti tulonjakoon vaikuttaminen todetaan tehottomaksi. Tutkimuksen toisessa osassa arvioidaan, mitä merkitystä arvonlisäveron alentamisella on ollut eri toimialojen yritystoimintaan ja kasvuun sekä alan menestykseen ja työllisyyteen. Lisäksi arvioidaan, mitkä olisivat vaikutukset siinä tapauksessa, että alennetut alv kannat korotettaisiin vakioverokannan tasolle. Tätä kysymystä tarkastellaan usean politiikkavaihtoehdon pohjalta yleisen tasapainon VATTAGE mallilla. Tulosten mukaan toteutetut arvonlisäverokantojen muutokset näyttävät elvyttäneen taloutta jonkin verran, mutta pidemmän aikavälin vaikutukset ovat pieniä. Kuitenkin erityisesti ravintolapalvelujen verokannan alentaminen näyttäisi piristävän selvästi alan tuotantoa ja työllisyyttä. Jos alennetut arvonlisäverokannat poistetaan, valtion alijäämä pienenisi lähes kahdella prosentilla vuonna 2025, mutta myös kuluttajien käytettävissä olevat tulot vähenisivät selvästi. Suuria tulonjakomuutoksia ei kuitenkaan syntyisi. Alennettujen arvonlisäverokantojen poistaminen ja samanaikainen vakioverokannan budjettineutraali alentaminen lisäisi talouden tuottavuutta ja bkt:n kasvua. Tämän mallin tulonjakovaikutukset jäisivät vähäisiksi, koska alennettujen verokantojen korottamisen ja vakioverokannan alentamisen vaikutukset kumoaisivat toisensa. Jos alennettujen arvonlisäverokantojen poistaminen tasapainotetaan valtion tuloverotusta keventämällä, bkt ja työllisyys kasvavat tilapäisesti. Tuloverotuksen keventäminen heikentää kuitenkin talouden kokonaistuottavuutta ja valtion alijäämä kasvaisi. Suurempi palkkajäykkyys ja pysyvämmät työllisyysmuutokset saattaisivat lisätä työllisyysvaikutusta ja bkt:n kasvua. 3

4 1. Johdanto Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat Suomen arvonlisäverotuksessa (alv) sovellettavat alennetut verokannat. Tutkimus koostuu kahdesta osasta: aluksi selvitetään, miten alennettujen verokantojen piirissä olevat tavarat ja palvelut ovat valikoituneet ja miten näin syntynyttä verotukea on perusteltu. Tässä yhteydessä arvioidaan sekä Suomen kansallisia motiiveja että Euroopan unionin lainsäädännön vaikutusta. Selvityksessä vertaillaan myös EU jäsenmaiden käytäntöjä; alvkantojen määrää, kohdistumista ja tasoja. Kirjallisuuskatsauksessa esitetään taloustieteen näkemys erilaisten alv kantojen tehokkuudesta, tulonjakovaikutuksista ja kustannuksista. Tutkimuksen toisessa osassa arvioidaan, mitä merkitystä arvonlisäveron alentamisella on ollut eri toimialojen yritystoimintaan ja kasvuun sekä alan menestykseen ja työllisyyteen. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on, mitkä olisivat vaikutukset siinä tapauksessa, että alennetut alv kannat korotettaisiin vakioverokannan tasolle. Tätä kysymystä tarkastellaan usean politiikkavaihtoehdon pohjalta. Selvitys etenee seuraavasti: Luvussa 2 esitellään arvonlisäverotuksen periaatteita. Luku 3 muodostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa keskustellaan myös alennettujen verokantojen tarpeellisuudesta. Luvussa 4 käydään läpi EU:n jäsenmaissa sovellettavat arvonlisäverokannat. Luvussa 5 luetteloidaan Suomen alennetut verokannat ja niihin sisältyvä verotuki. Tutkimuksen makrotaloudellinen tarkastelu on raportoitu luvussa 6. Siinä esitetään VATT:n yleisen tasapainon mallilla (VATTA GE) laskettuja. Lopuksi esitetään johtopäätöksiä. Tutkimuksen tilaaja on Työ ja elinkeinoministeriö/työn, yrittäjyyden ja työelämän politiikkaohjelma. 2. Arvonlisäverotuksen periaatteista Tavaroista ja palveluista perittävät verot jaetaan yleiseen kulutusveroon ja erityisiin kulutusveroihin. Yleisenä kulutusverona sovelletaan lähes kaikkialla maailmassa arvonlisäveroa, merkittävänä poikkeuksena tästä on Yhdysvallat. Erityiset kulutusverot ovat useimmiten valmisteveroja, joista suuri osa luokitellaan ympäristöveroiksi. Periaatteessa kaikki hyödykkeet, myös palvelut ja rakentaminen kuuluvat arvonlisäverotuksen piiriin. Suomessa kuten yleisesti muuallakin verosta on kuitenkin vapautettu mm. vienti, keskeiset julkiset palvelut ja niitä vastaavat yksityiset palvelut sekä pankki ja vakuutustoiminta. Arvonlisäverojärjestelmässä vero maksetaan jokaisessa vaihdannan vaiheessa. Verovelvollisia ovat tuotantolaitokset, tukkuliikkeet ja vähittäiskaupat. Vero peritään sitä mukaa, kun jalostusarvo (= 4

5 arvonlisä) kasvaa. Yritykset vähentävät laskentakauden aikana myymiensä hyödykkeiden verosta samana aikana hankittujen tavaroiden ja palvelujen veron ja tilittävät näiden erotuksen. Kuluttajahinnassa on aina arvonlisäveroa vain säädettyä veroprosenttia vastaava määrä ja vaihdantaketjun pituus vaikuttaa vain veron kertymisen aikatauluun. Jos käytössä olisi vain yksi verokanta, tilitettävä vero saataisiin myös suoraan arvonlisäyksestä verokannan mukaan laskettuna. Arvonlisäverotukseen liittyy useita hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia kuten yhdenmukaisuus, hallinnollinen yksinkertaisuus ja fiskaalinen tehokkuus. Koska arvonlisäverojärjestelmässä veron kertautuminen ja ns. piilevän veron syntyminen on erittäin vähäistä, se soveltuu hyvin kansainväliseen vaihdantaan. Arvonlisävero ei vääristä tuotantopäätöksiä, koska vero siirtyy tuotantoketjun viimeisen, loppukuluttajan maksettavaksi. Välituotteiden veron vähennysoikeus on mahdollista vain alv rekisteröityneille yrityksille ja vähennys tehdään laskun perusteella. Tämän vuoksi yritysten välisessä kaupassa on käytännössä mahdotonta toimia pimeästi. Myös arvonlisäveron ulkopuolella tai harmailla markkinoilla toimiva yritys joutuu maksamaan arvonlisäveroa käyttämistään välituotteista. Toisaalta, kun välituotteita verotetaan, verotuksen ulkopuolella toimivan yrityksen tehokkuus kärsii, koska välituotteiden verottaminen kannustaa oman työn lisäämiseen, mikä ei aina ole optimaalista. 1 Arvonlisäys saadaan yrityksen tuloslaskelman mukaan seuraavasti: Liikevaihto Tavaroiden ja palvelujen ostot +/ Tavaroiden ja palvelujen varastojen muutos + Valmistus omaan käyttöön + Muut varsinaisen toiminnan tuotot Muut liikevaihtoon liittyvät tuoteverot = Arvonlisäys Arvonlisävero kohdistuu siten seuraaviin arvonlisäyksen komponentteihin: Henkilöstökulut Poistot Rahoituskulut Tilikauden voitto 1 Myöskään jäsenmaiden erilaiset arvonlisäverokannat eivät näytä kovin paljon vaikuttavan kuluttajien käyttäytymiseen. Esimerkiksi Tanskan ja Saksan arvonlisäverokantojen ero, joka oli (enimmillään 25% / 16%, vähentää Tanskassa kalleimpien kulutustavaroiden, kuten veneiden, matkailuvaunujen, tietokoneiden yms. myyntiä. Saksalaiset hankkivat kuitenkin niin paljon huonekaluja Tanskasta, että koko rajakauppa ilman alkoholia ja tupakkaa kääntyy Tanskan eduksi (Danske Skatteministeriet, 2004). Sähköisen kaupan nopea lisääntyminen on kuitenkin tuonut uusia haasteita alv järjestelmälle. Valmisteverotuksen piirissä olevien matkustajatuomisten, erityisesti alkoholin ja tupakan, verotasoerot ovat osoittautuneet selvästi arvonlisäverotusta hankalimmiksi. Kasvava ongelma on maantiekuljetus, jossa halpaa dieselöljyä haetaan matalan valmisteveron maista (erityisesti Luxemburg). Kaluston suuret polttoainesäiliöt tekevät tankkauksen kannattavaksi. Usein tätä varten joudutaan kuitenkin ajamaan lisäkilometrejä, jotka lisäävät tarpeettomasti polttoaineen kulutusta ja rasittavat ympäristöä. 5

6 Arvonlisävero vyörytetään myyntihintoihin ja siksi yrityksen tuotanto tai kustannusrakenteilla ei ole merkitystä. Jos markkinatilanne ei kuitenkaan salli hintojen korottamista koko veron määrällä, työvaltaiset yritykset joutuvat heikompaan asemaan kuin ne yritykset jotka käyttävät paljon ostopanoksia. Yksinkertaistetussa taulukossa 1 on vertailtu työ ja pääomavaltaisen yrityksen verokohtelua. Huomataan, että molempien yritysten myynnit ja voitot ovat samat, mutta ostojen ja palkkojen summat ovat vaihtaneet paikkaa. Jos veroa ei voida viedä myyntihintaan, työvaltainen yritys maksaa veroa 5 kertaisesti pääomavaltaisen yritykseen verrattuna. 2 Taulukko 1. Työvaltainen ja pääomavaltainen yritys arvonlisäverotuksessa. Työvaltainen yritys Pääomavaltainen yritys Veroton alv kanta 22% eur alv eur alv Myynti Ostot Palkat Voitto Arvonlisäys ja alv tilitys Suomessa yrityksen, jonka liikevaihto ei ylitä euroa, ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi. Verottomana pysytteleminen ei kuitenkaan ole läheskään aina kannattavaa. Siksi useimmissa maissa vapaaehtoinen rekisteröityminen alv velvolliseksi on sallittua. Hakeutuminen verovelvolliseksi kannattaa erityisesti siksi, että yrityksen perustamisinvestointien verot ovat yleensä selvästi suuremmat kuin käynnistymisvaiheen myyntien verot. Koska tilitettävä vero määräytyy myyntien verojen ja ostojen verojen erotuksena, yritys ei maksa tällöin veroa vaan saa palautusta. Verottoman liikevaihtorajan alittavan yrityksen kannattaa hakeutua alv velvolliseksi myös silloin, kun myynti suuntautuu loppukäyttäjän asemasta verovelvolliselle yritykselle. Tämä johtuu siitä, että verollisen yrityksen ei kannata ostaa verottomalta yritykseltä, ellei tämä myy selvästi ainakin veron verran halvemmalla. Siksi verotuksen ulkopuolella toimimisesta on todellista hyötyä vain silloin, kun yrittäjä myy tuotteensa suoraan kuluttajalle, jolla ei ole veron vähennysoikeutta 3. Kirjallisuuskatsaus 3.1 Montako verokantaa? Varhainen kulutusverokirjallisuus tarkasteli kulutusverotuksen tehokkuutta ja kohdentumista. Ramseyn (1927) käänteisjoustosäännön mukaan kysynnältään joustavia hyödykkeitä pitäisi verot 2 Koska sama liikevaihto tuottaa työvaltaisilla aloilla enemmän veroa, tässä on syy myös siihen, miksi eräät maat soveltavat työvaltaisilla aloilla tavarantuotantoa matalampaa verottoman toiminnan liikevaihtorajaa. 6

7 taa kevyemmin kuin sellaisia hyödykkeitä, joiden kysyntä on joustamatonta. Näin voitaisiin minimoida verotuksen kulutuskäyttäytymistä ohjaava vaikutus. Mitä matalampi on hyödykkeen hintajousto, sitä välttämättömämpi hyödyke on. Tästä taas seuraa, että mitä heikommin kysyntä reagoi veroon eli mitä matalampi on jousto, sitä enemmän hyödykettä voidaan verottaa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun ei voida havaita ristihintajoustoa eli hinnanmuutoksen vaikutusta muihin hyödykkeisiin. Tällöin on perusteltua soveltaa yhtä montaa alv kantaa kuin on hyödykeryhmiä, jotka ovat keskenään täysiä substituutteja. Yleisempi veroasteiden porrastusta puoltava argumentti ottaa huomioon hyödykkeiden kulutuksen ja vapaa ajan suhteen. Verottamalla enemmän sellaisia hyödykkeitä, joiden kulutus liittyy vapaa ajan käyttöön (esim. golfmailat, alkoholi), pyritään lieventämään päätöksenteon vääristymistä pois ansiotyöstä (Corlett and Hague, 1953). Joissakin tapauksissa tulevat kysymykseen valmisteverot, jolloin arvonlisäverotuksessa tullaan toimeen muutamalla verokannalla. Diamondin ja Mirrleesin (1971) tuotannon tehokkuus periaatteen mukaan kulutusverotuksen tulee olla sellaista, ettei se vääristä yritysten tuotannontekijäpäätöksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa vain loppukulutuksen, ei välituotteiden verotusta. Myöhempi tutkimus on keskittynyt tuloverotuksen tehokkuustappioiden ja arvonlisäverotuksen yhteyksiin. Tässä kokonaisuudessa on useita piirteitä. Ensiksi, kulutusverotuksen roolia työn tarjonnassa korostavat tuotannon vakioiset skaalatuotot ja täydellinen kilpailu. Jos kilpailu on epätäydellistä, näin ei välttämättä ole. Toiseksi, jos sovelletaan epälineaarista tuloverotusta, tehokkuuskysymykset liittyvät siihen, voidaanko eriytetyllä kulutusverotuksella pienentää tuloverotuksen aiheuttamaa hyvinvointitappiota. Kolmanneksi, eriytetyn kulutusveron käyttökelpoisuuteen vaikuttaa se, onko tietty verotuotto kerättävä nimenomaan kulutusverotuksella vai onko muita veromuotoja käytettävissä. Atkinsonin ja Stiglitzin (1976) mukaan oleellista on se, voidaanko kulutusverotus suunnitella tavalla, joka lieventää progressiivisen tuloverotuksen aiheuttamaa tehokkuustappiota. Erilaisille kulutusverokannoille ei tulonjaon kannalta olisi tarvetta, jos sovelletaan progressiivista tuloverotusta ja hyödykkeiden kysyntä on riippumaton työpanoksen määrästä ja henkilön kyvykkyydestä. Blundell ym. (1993) tulevat kuitenkin siihen johtopäätökseen, että viimeksi mainittu rajoitus ei sovi todelliseen kulutuskäyttäytymiseen. Toisin sanoen työn tarjonnalla on vaikutusta hyödykkeiden kulutukseen. Saezin (2004) mukaan tämä pitää paikkansa erityisesti pitkällä tähtäimellä, kun ammatista toiseen siirtyminen yleistyy. Deaton ja Stern (1986) laajensivat Atkinsonin ja Stiglitzin tutkimusta jakamalla ihmiset eri demograafisiin ryhmiin. He päätyivät myös siihen, että yksi hyödykeveroaste on optimaalinen, kun eri ryhmille maksetaan niiden taloudellista tms. asemaa vastaava tulonsiirto esimerkiksi lapsilisän muodossa. Ebrahimi ja Heady (1988) kehittivät samasta aiheesta numeerisen analyysin, jonka tulokset ovat samanlaisia: suorat tukimaksut ovat tehokkaampia tulonjaon välineitä kuin porrastetut kulutusverot. 7

8 Naiton (1999) mukaan työllisyyden kannalta kulutusvero pitäisi asettaa alhaiseksi sellaisille hyödykkeille, joiden valmistuksessa tarvitaan suhteellisen matalapalkkaista työvoimaa. Näin tuettaisin tällaisten alojen työllisyyttä ja pienipalkkaisten työntekijöiden tulokehitystä. Työllisyyteen liittyy myös se, että alennettuja verokantoja on usein suunnattu esimerkiksi joukkoliikenteeseen, elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin, jotka ainakin löyhästi liittyvät työvoiman käyttöön ja ylläpitämiseen. Ovathan myös tuloverotuksessa tulojen hankintaan ja säilyttämiseen liittyvät menot, kuten ammattikirjallisuus ja työhuonekulut vähennyskelpoisia. Zeifer, Lehtsaar ja Kerner (2005) arvioivat Viron elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentamisen (18%:sta 5%:een) tulonjakovaikutuksia verrattuna perusvähennykseen nostamiseen bruttominimipalkan tasolle. Kotitaloudet jaettiin viiteen tuloluokkaan. Alv alennus kasvattaisi kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen absoluuttista määrää sitä enemmän, mitä korkeammasta tuloluokasta on kyse. Perusvähennyksen korottaminen vaikuttaisi samalla summalla kaikkiin tuloluokkiin paitsi alimpaan, jossa tulotaso on niin pieni, ettei vähennystä saada täysmääräisenä. Tutkimuksessa päädytään siihen, että perusvähennys on elintarvikkeiden arvonlisäverotusta tehokkaampi keino vaikuttaa tulonjakoon, koska se hyödyttäisi samalla veromenestyksen tasolla suurempaa joukko kuin alv alennus. Koska elintarvikkeiden kulutusosuus on Virossa jatkuvasti laskenut, tämä suuntaus vahvistuu tulevaisuudessa. Tutkijat ovat myös skeptisiä elintarvikkeiden alv:n keventämisen hintavaikutuksista. Käytännön kokemusta Virossa on kirjojen alv kannan alentamisesta vakiokannasta viiteen prosenttiin; toimenpiteellä ei havaittu mainittavia hintavaikutuksia. Ruotsissa (SOU 2005:57) tehdyn mikrosimulointitutkimuksen mukaan alennettujen verokantojen poistamisen seurauksena vakioverokantaa voidaan alentaa 25 prosentista 21,7 prosenttiin. Uudistuksesta hyötyisivät kotitaloudet, jotka kuluttavat paljon vakioverokannan piirissä olevia hyödykkeitä. Vastaavasti kotitaloudet, jotka kuluttavat paljon hyödykkeitä, joihin sovelletaan alennettuja verokantoja, häviäisivät. Tulosten mukaan uudistus olisi regressiivinen, mutta tulonjakovaikutus olisi vuositasolla eri kotitaloustyyppien välillä enintään +/ 0,5 prosenttia. Crawford ym. (2010) tarkastelee uudistusta, jossa Isossa Britanniassa kaikki alennetut verokannat ja nollaverokanta uudisrakentamista lukuun ottamatta korotetaan 17,5 prosentin vakioverokantaan. Vakioverokantaa ei alenneta, vaan pienituloisille kotitalouksille suunnattuja tulonsiirtoja lisätään 15 prosentilla. Uudistuksen tulonjakovaikutuksia arvioidaan mikrosimulaatiomallilla. Laskelmien mukaan kolme pienituloisinta desiiliä voittavat ja suurituloiset häviävät. Lisäksi uudistus lisää tulonsiirtojen määrää vain puolella siitä, miten paljon verotulot kasvavat. Edellä tarkastellut tutkimustulokset viittaavat siihen, että arvonlisäverotuksessa tulisi pyrkiä kohti yhtenäistä verorakennetta. Tutkijoiden keskuudessa näyttää kuitenkin vallitsevan jonkinlainen yksimielisyys siitä, että eräissä tapauksissa voidaan soveltaa erilaisia verokantoja. Ne voivat olla tulonjaon kannalta käyttökelpoisia kehittyvissä maissa, joissa ei ole hyvin toimivia tuloverojärjestelmiä. Viime aikoina on katsottu, että myös kotityön kanssa kilpailevien paikallisten palveluiden arvonlisäverotus voisi olla kevyempää kuin muun kulutuksen. Näin kannustettaisiin kotitalouksia korvaamaan kotona tehtävää työtä ja lisäämään päätyönsä tarjontaa. Samalla harmaa talous vä 8

9 henisi, talouden tehokkuus paranisi ja verotuksen oikeudenmukaisuus lisääntyisi (Sörensen, 2007 ja Copenhagen Economics, 2007). Myös EU:n komissio on korjannut aiemmin hyvinkin kielteistä näkemystään alennettujen arvonlisäverokantojen laajentamisesta. Vuonna 2009 Euroopan neuvosto antoi komission ehdotuksesta direktiivin (2009/47/EY), jonka mukaan on hyviä perusteita sille, että eräitä paikallisia palveluja voitaisiin tukea arvonlisäverotuksessa. Alennettujen verokantojen piiriä laajennettiin tuolloin ravintolapalveluihin ja pysyvästi ns. pieniin työvaltaisiin palveluihin. Loppuvuodesta 2010 komissio (European commission 2010) esitti, että arvonlisäverokannat on otettava uudelleen arvioinnin kohteeksi. Nykyinen käytäntö on sekava ja epätasapuolinen. Verokantojen tarkastelussa on noudatettava rationalisoinnin, yksinkertaistamisen ja johdonmukaisuuden periaatteita. Esimerkiksi kaikille jäsenmaille pakollisten alennettujen verokantojen luettelo ylläpitäisi näitä periaatteita. Myös vapaaehtoisesti sovellettava, mutta nykyistä 21 kohtaista luetteloa huomattavasti lyhyempi lista olisi selkeä parannus (liite 2). Erilaisiin arvonlisäverokantoihin liittyy useita haittoja, joista hallinnolliset ongelmat ovat päällimmäisiä. Useat verokannat hankaloittavat kirjanpitoa ja tilintarkastusta sekä lisäävät alv palautusten maksatusta. Ongelmiin joudutaan myös rajatapauksissa, kun on päätettävä, minkä verokannan piiriin tietty tuote kuuluu. Päällekkäisyyksiä syntyy myös siitä, että arvonlisäverolaki on hyödykekohtainen eikä toimialoittain kohdistettu. Siksi määrättyjen tavaroiden tai palvelujen saama verotuki voi kohdistua ennalta arvaamattomasti (Ebrill ym. ibid). Erilaiset alv kannat ovat lisäksi poliittisesti hankalia, sillä yhdelle alalle suunnattu alennus saa helposti aikaan vaatimuksia tuen ulkopuolelle jääneiltä yrittäjiltä. Sitä paitsi tulonjakotavoitteiden kannalta uuden alemman verokannan käyttöön ottaminen saattaa olla melkoisen tehotonta, koska kasvaneet hallintokustannukset syövät merkittävän osan veronalennuksesta (ITD, 2005). Arvonlisäverolla on kaikkien verojen tapaan haittavaikutuksia, sillä se luo kiilan kuluttajahinnan ja tuottajahinnan välille ja vaikuttaa kuluttajahintoja nostavasti ja tuottajahintoja laskevasti eli tuotantoa vähentävästi. Arvonlisävero ei yleensä ole neutraali eri hyödykkeiden suhteen, koska se muuttaa hyödykkeiden suhteellisia hintoja. Tämä johtuu erilaisista arvonlisäverokannoista sekä siitä, että kaikki hyödykkeet eivät ole veron piirissä. Vaikka arvonlisävero ei ohjaa välituotteiden käyttöä, sillä on vaikutusta kulutuspäätöksiin sen kautta, miten vero välittyy vähittäismyyntihintaan. Tämä taas riippuu hyödykkeen kysynnän hintajoustosta. Jos kysyntä on hyvin hintajoustavaa, pääosa asetetusta verosta jää tuottajan kannettavaksi. Jos taas kysyntä on täysin joustamatonta, kuluttaja kantaa koko verotaakan. Tarjontapuolella toimii samanlainen lainalaisuus; täysin joustamaton tarjonta kohdistaa veronmaksun tuottajalle, jos taas tuottajalla on mahdollisuus siirtyä vaihtoehtoiseen tuotantoon, kuluttaja kantaa verotaakan (SOU, 2005). Yli puolessa niistä maista, joissa arvonlisäverotusta sovelletaan, on käytössä vain yksi (vakio)verokanta. Kahta verokantaa käytetään noin neljänneksessä maista ja samoin noin neljännes maista soveltaa vieläkin useampia alv kantoja. Niistä maista jotka ovat ottaneet arvonlisäverotuk 9

10 sen käyttöön vuoden 1990 jälkeen, lähes 75 prosenttia soveltaa vain yhtä verokantaa (Ebrill ym. 2001). 3.2 Alennettujen arvonlisäverokantojen hintavaikutuksista Arvonlisäverotuksen taloudellisia vaikutuksia on tutkittu melko vähän. Useimmat tutkimukset liittyvät elintarvikkeiden verotukseen ja erityisesti niiden arvonlisäverokantojen muutosten hintavaikutuksiin. Vain harvoissa tutkimuksissa on arvioitu alennettujen verokantojen vaikutusta työllisyyteen tai hyödykkeiden kysyntään. Vuonna 2001 Norjassa puolitettiin elintarvikkeiden alv kanta 24 prosentista 12 prosenttiin. Johansenin (2003) mukaan veronkevennyksen vaikutus siirtyi ensimmäisen kuukauden aikana 92 prosenttisesti kuluttajahintoihin. Østmoen (2002) mukaan kuuden kuukauden kuluttua veronkevennyksen vaikutus elintarvikkeiden vähittäishintoihin oli prosenttia enimmäisvaikutuksesta. Ruotsin arvonlisäverokanta oli vuosina yhtenäinen 25 prosenttia. Vuonna 1992 elintarvikkeiden ja eräiden palvelujen verokannaksi määriteltiin 18 prosenttia. Vuonna 1993 elintarvikkeiden verokanta korotettiin 21 prosenttiin. Nykyiselle 12 prosentin tasolle elintarvikkeiden alvkanta päätyi vuonna Bergmanin (2004) mukaan elintarvikkeiden alv kannan alentaminen vuosina 1992 ja 1996 näkyi selvästi ruoan kuluttajahintaindeksissä, joka tavallisesti noudattaa yleistä hintakehitystä. Besleyn ja Rosenin (1998) mukaan ruokaan kohdistuvalla verolla on voimakkaampi vaikutus ruoan hintoihin kuin yleensä kuvitellaan. He tutkivat Yhdysvaltojen kaupunkidatalla eräiden kulutustavaroiden hintojen muutoksia suhteessa kulutusveron muutoksiin. Tulosten mukaan veron korotus vietiin pääosalla hyödykkeistä kokonaan hintoihin, mutta joissakin tapauksessa tapahtui ylikompensaatio: hinnat nousivat enemmän kuin vero. Hinnan muutos tapahtui keskimäärin kolme kuukautta veron asettamisen jälkeen. Ranskan vuoden 2009 ravintoloiden arvonlisäveron alennus näytti siirtyvän hintoihin vain osittain (Ministry for the Economy 2010). Ravintolapalvelujen verokantaa alennettiin 19,6 prosentista 5,5 prosenttiin, jolloin hintojen enimmäisalennus olisi 11,8 prosenttia. Selvityksen mukaan hinnat ovat kuitenkin laskeneet vain 1,4 prosenttia. Peltoniemi ja Varjonen (2010) selvittivät arvonlisäveron alennuksen vaikutuksia kuluttajahintoihin. Elintarvikkeiden arvonlisävero aleni Suomessa vuoden 2009 lokakuussa 17 prosentista 12 prosenttiin. Vaikutuksia tutkittiin eri puolilta maata kootun hintaseuranta aineiston avulla sekä tarkastelemalla elintarvikkeiden hintakehitystä pidemmällä aikavälillä. Hintaseurannan tulokset osoittavat arvonlisäveron alennuksen siirtyneen elintarvikkeiden hintoihin täysimääräisenä. Vuoden 2009 lokakuussa elintarvikkeet olivat keskimäärin 5,7 prosenttia edullisempia kuin syyskuussa. Hieman 10

11 arvonlisäveron alennuksen laskennallista vaikutusta ( 4,3 %) suurempi hintojen alennus johtui osaksi sesonkituotteiden, kuten vihannesten ja hedelmien alhaisista hinnoista. Kosonen (2010) arvioi Suomen työvoimavaltaisten palvelualojen alv kannan alennuskokeilun tuloksia. Tutkimuksessa selvitettiin parturi kampaamojen 14 prosenttiyksikön suuruisen arvonlisäveroalennuksen vaikutuksia hintoihin ja arvioitiin, voiko alennetuilla alv kannoilla tukea kohdealojen kysyntää ja työllisyyttä. Tulosten mukaan parturi kampaamot alensivat hintojaan noin puolella veronalennuksen määrästä, mutta palveluiden kysyntään ei toimenpiteellä näyttänyt olleen vaikutusta. Kun lopputuotteen kysyntä ei alv alennuksen myötä muuttunut, muutoksella ei ollut vaikutusta myöskään alan työvoiman kysyntään. Harju ja Kosonen (2010) tutkivat myös ravintolapalveluiden alv alennuksen vaikutusta hintoihin. Ravintolassa syötävän ruuan arvonlisävero laski vuoden 2010 heinäkuun alussa 22 prosentista 13:een. Tulosten mukaan arvonlisäveron alennuksesta keskimäärin kolmasosa näkyi alentuneina hintoina: 7,4 prosentin hinnan alennusmahdollisuudesta hinnoissa toteutui 2,1 prosenttia. Samalla keskimäärin vain kolmasosa ravintoloista vei alennuksen hintoihinsa. Liikevaihdolla painotettu estimointi antoi hintamuutokseksi 5,2 prosenttia, mikä kuvastaa sitä, että hintaa alennettiin enemmän suuremmissa ravintoloissa kuin pienissä. Tuloksissa oli eroavuuksia myös sen mukaan kuuluuko ravintola ketjuun tai kaupparyhmittymään. Jos kuului, hinta aleni keskimääräisesti enemmän. Carbonnier n (2005) mukaan alv alennuksen ja korotuksen vaikutukset eivät ole symmetrisiä. Tutkimuksessa arvioitiin kolmea Ranskassa toteutettua alv kannan muutosta. Vuonna 1995 vakioverokanta korotettiin 18,6 prosentista 20,6 prosenttiin ja vuonna 2000 se laskettiin 19,6 prosenttiin. Kolmas verokantamuutos tehtiin työvaltaisten palvelujen alv kokeilun yhteydessä vuonna 1999, jolloin asuntojen korjauspalvelujen verokanta alennettiin 19,6 prosentista 5,5 prosenttiin. Tutkimus ajoittui neljän kuukauden päähän veronmuutoksesta. Työvaltaisilla palvelualoilla parin prosenttiyksikön alv kannan korotus siirtyi hintaan välittömästi ja täysimääräisesti, mutta veronalennus vain n. 20 prosenttisesti. Pääomavaltaisessa teollisuudessa vaikutus oli päinvastainen: pienehkö korotus vietiin hintoihin noin 50 prosenttisesti, kun taas vastaavansuuruinen alennus jopa yli 100 prosenttisesti. Erittäin suuri 15 prosenttiyksikön verokannan alennus vietiin kuitenkin lähes kokonaan hintoihin työvaltaisessa korjausrakentamisessa Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto Ekonomistien keskuudessa on erilaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö alennettuja verokantoja ylipäänsä soveltaa ja jos niin tehdään, mitkä hyödykkeet voisivat olla niiden piirissä. Toinen näkemysero liittyy siihen, siirtyykö verokantojen alentaminen kuluttajahintoihin. Jälkimmäiseen voidaan lisätä, että ainakin eri hyödykkeiden välillä on tässä suhteessa suuria eroja. Alennetun alv kannan verotuki johtaa siihen oikeutettujen alojen suhteellisen tilanteen paranemiseen osittain muiden alojen kustannuksella. Jos verotuki suunnataan sektoreille, joilla on tyypillisesti heikosti koulutettua työvoimaa, työllisyysvaikutukset voivat olla positiivisia. Vaarana on kui 11

12 tenkin, että näin resursseja siirtyy korkeamman tuottavuuden sektoreilta matalan tuottavuuden aloille. Tällä on taas omat vaikutuksensa kansantalouden kokonaiskasvuun etenkin pitkällä aikavälillä. Alennettujen arvonlisäverokantojen soveltamiselle esitetyt argumentit voidaan edellä tarkastellun perusteella ryhmitellä seuraavasti: (i) (ii) (iii) (iv) Alennetut verokannat voisivat tietyissä tapauksissa parantaa kysynnän rakennetta ja lisätä talouden tehokkuutta. Tehokkainta olisi osoittaa verotuki palveluille, joiden yhteydessä esiintyy paljon tee se itse työtä tai pimeää työtä (paikalliset palvelut ja eräät matkailu ja ravintolapalvelut). Argumentti tällaisten palvelujen alennetun verokannan puolesta huomattavasti vahvempi, jos maan verokiila on suuri. Eräät matalapalkka alat, kuten kotitalouspalvelut, hoivapalvelut ja lastenhoito, siivousja pesulapalvelut, voivat tulla kyseeseen alennettujen alv kantojen kohteena. Työmarkkinoiden jäykkyyksistä johtuen matalapalkkaisen työvoiman on vaikeampi työllistyä kuin korkeammin palkatun. Halvemman työvoiman kysyntä todennäköisesti lisääntyy ja kysynnän rakenteen ja työmarkkinoiden sopeutuessa tilanteeseen tuottavuus voi nousta ja rakenteellinen työttömyys laskea. Maissa, joissa pieni ja suurituloisten välillä on merkittäviä ja pysyviä kulutuseroja, voidaan harkita alennettua arvonlisäverokantaa sellaiseen hyödykkeeseen, jonka verotuki parantaa tulojakoa. Käytännössä ainoa tällainen hyödyke on elintarvikkeet, jonka kulutukseen pienituloiset käyttävät suuremman osan kuin suurituloiset. Hyödykkeet, joilla mahdolliset vääristävät vaikutukset ovat vähäisiä. Tällaisia ovat meriitti (yhteiskunnalle hyödylliset) eli kulttuurihyödykkeet: kulttuuri, kirjat, koulutus, museot, teatterit jne. Tähän ryhmään kuuluvat myös hyödykkeet, joilla on positiivisia ulkoisvaikutuksia, esimerkiksi energia säästävät kodinkoneet ja laitteet. Verotuksen eräs keskeinen periaate on horisontaalinen oikeudenmukaisuus. Tämä toteutuu, kun samalla tulotasolla olevat verovelvolliset maksavat yhtä paljon veroa. Jos joidenkin hyödykkeiden kulutusta tuetaan verotuksessa, toisia tulonsaajia palkitaan ja toisia syrjitään heidän kulutustottumustensa perusteella. 3 Pahimmillaan verotuksen syrjivyys voi kohdistua jopa iän tai sukupuolen perusteella (Mirrlees Review ). Erilaiset arvonlisäverokannat voivat optimaalisen veroteorian mukaan lievittää progressiivisen tuloverotuksen haitallisia vaikutuksia. Jotta alennetut kannat pystytään kohdentamaan oikein, tarvitaan tarkkaa tietoa hyödykkeiden hinta ja ristijoustoista. Tyypillisesti tätä tietoa ei ole olemassa. Alennetuilla alv kannoilla järjestetty tulojakotavoite on kallista ja tehotonta, koska keski ja suurituloiset saavat valtaosan näin syntyvästä verotuesta. Erityisen tehotonta se on maissa, joissa 3 Suomessa esimerkiksi kirjallisuuden harrastaja saa merkittävän verotuen verrattuna musiikin kuuntelijaan. 4 Mirrlees Review oli IFS tutkimuslaitoksen alulle panema laaja hanke, jonka tavoitteena oli esittää Ison Britannian verojärjestelmän kokonaisuudistus. Hankkeessa on olivat mukana maailman parhaat veroekonomistit ja myös juristeja ja verotuksen käytännön asiantuntijoita. Mirrlees Review loppuraportti ja siihen liittyvät johtopäätökset ja suositukset (Tax by Design) julkaistiin marraskuussa

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET

ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 200 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS 200 ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET Pasi Holm Jaakko Kiander Timo Rauhanen

Lisätiedot

212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN

212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE?

278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE? Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN?

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Pro Gradu -tutkielma TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Tutkimus tasaveron kannattajien ja vastustajien argumentoinnista julkisessa keskustelussa Ilkka Honkasalo Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 21 Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Tuomas Kosonen Olli Ropponen Muistiot 21 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 21 Makeisvero

Lisätiedot

Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta

Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta VATT Muistiot 42 Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta Sami Grönberg Timo Rauhanen VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 42 Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen

Lisätiedot

KOTITALOUSVÄHENNYS Muistio verotuksen kehittämistyöryhmälle, Elina Pylkkänen, 13.9.2010, VM / Vero-osasto

KOTITALOUSVÄHENNYS Muistio verotuksen kehittämistyöryhmälle, Elina Pylkkänen, 13.9.2010, VM / Vero-osasto KOTITALOUSVÄHENNYS Muistio verotuksen kehittämistyöryhmälle, Elina Pylkkänen, 13.9.2010, VM / Vero-osasto Sisällys Kotitalousvähennyksen määräytymisperusteet Vähennykseen oikeuttava työ Työn tekemispaikka

Lisätiedot

Valmisteluraportit 11

Valmisteluraportit 11 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 11 Kotitalouspalveluiden verovähennykset Suomessa ja Ruotsissa Iida Häkkinen Skans Valmisteluraportit 11 kesäkuu 2011 VATT VALMISTELURAPORTIT 11

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua 2010 YRITYSVEROTUS Kilpailukykyä ja kasvua YRITYSVEROTUS - Kilpailukykyä ja kasvua SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 5. Verotuet Suomessa 2009

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 5. Verotuet Suomessa 2009 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 5 Verotuet Suomessa 2009 Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Valmisteluraportit 5 lokakuu 2010 VATT VALMISTELURAPORTIT 5 Verotuet Suomessa 2009 Outi

Lisätiedot

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case: Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2011 Teemu Tiljander

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA

ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA Rajanveto verottoman rahoituspalvelun ja verollisen palvelun välillä Yritysjuridiikan pro gradu -tutkielma Tekijä: Aino Michael Ohjaajat: Professori OTT Raimo Immonen

Lisätiedot

Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen*

Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen* Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 3/2004 ESITELMIÄ Kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen? Katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen* Erkki Koskela Professori Helsingin yliopisto Roope Uusitalo

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus

Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2009 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos KALLIO, VESA: Käytettyjen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 13/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

EKOLOGINEN VEROUUDISTUS

EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Kari Aarnos EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Ympäristöverot energian kulutuksen ja liikenteen ohjauskeinona EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Kari Aarnos EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Ympäristöverot energian kulutuksen ja liikenteen

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2003-2007

Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Suomen Yrittäjät Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Hyvä Suomen Yrittäjien Yrittäjyysohjelman lukija, Yrittäjyyden arvostus on Suomessa korkealla. Silti yrittäjyysaste, yrittäjien

Lisätiedot