VAIKUTUSTEN TARKASTELU ALUEITTAIN, YHTEENVETOTAULUKOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTUSTEN TARKASTELU ALUEITTAIN, YHTEENVETOTAULUKOT"

Transkriptio

1 VAIKUTUSTEN TARKASTELU ALUEITTAIN, YHTEENVETOTAULUKOT - 1) Kivivaara-Peuravaara (Hyrynsalmi, Suomussalmi) - 2) Iso Tuomivaara (Hyrynsalmi) - 3) Lumivaara (Hyrynsalmi) - 4) Isovaara-Illevaara (Hyrynsalmi) - 5) Lammaslamminkangas (Kajaani) - 6) Maaselänkangas (Kajaani) - 7) Martikanvaara-Munninmäki-Halliaisenvaara (Kajaani, Sotkamo) - 8) Lamankangas-Valkeiskangas (Sotkamo) - 9) Tuomaanmäki-Loutteenvaara-Nurmimäki (Sotkamo) - 10) Teerivaara (Paltamo) - 11) Varsavaara (Paltamo, Puolanka) - 12) Iso Pirttimaa-Murtiovaara (Puolanka) - 13) Kintasmäki-Käreikönkangas (Puolanka) - 14) Rovankangas-Pirttikangas (Vaala) - 15) Kivikangas-Aittoselkä (Vaala) - 16) Metsälamminkangas (Vaala, Kajaani) - 17) Romanonarot-Ojanlatvakangas-Naulakangas (Vaala) - 18) Kaunistonkangas (Vaala) - 19) Syrjäsuo (Vaala)

2 1) Kivivaara-Peuravaara (Hyrynsalmi, Suomussalmi) Vaikutusten arviointi Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimaloiden alue sijaitsee valtatien 5 itäpuolella Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueella. Alueen laajuus on noin 6670 ha. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja se sijaitsee poronhoitoalueella. Alueen länsireunalla kulkee 110 kv voimajohto. Alueen läpi on osoitettu itä-länsi suunnassa kulkeva maakunnallisesti tärkeä moottorikelkkailureitti. Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Kivivaara-Peuravaaran alueelle tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan 33:lle noin 3 MW:n yksikkötehoiselle tuulivoimalaitokselle (nimellisteho 99 MW), joiden vuosituotanto on yhteensä noin 297 GWh. Voimaloista 22 sijoittuu Suomussalmen kunnan alueelle ja 11 Hyrynsalmen kunnan alueelle. Kivivaara-Peuravaaran alueelle on tehty YVA-selvitys. VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYS Myönteinen vaikutus Ei merkittävää vaikutusta Lievä haitallinen vaikutus Merkittävä haitallinen vaikutus KESKEISET VAIKUTUKSET Maankäyttö ja rakennettu ympäristö Maisema Kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö Kasvillisuus ja luonnonarvot Linnusto LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Vaikutukset ovat kokonaisuutena lieviä. Maankäytön luonne suunnittelualueella muuttuu vähemmän erämaahenkiseksi. Vähäistä maankäytöllistä merkitystä voi olla esim. matkailupalveluiden sijoittumiseen tulevaisuudessa. Hankkeella on hajarakentamista vähentävä vaikutus 40 db(a):n melualueella. Hyrynsalmella melu voi rajoittaa rakentamista enintään 18 yksityisen ja Suomussalmella yhden tilan alueella. Ei suoria maankäyttövaikutuksia loma-asuntojen rakentamiseen vesistöjen rannoilla. MERKITTÄVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Haitallisia maisemallisia vaikutuksia sekä asutukselle että luonnonmaisemalle. Vaikutukset lähiasutukseen lieventyvät Valkeisvaara- Tervakylä suunnalla, jonka lähettyviltä on osayleiskaavaehdotuksessa poistettu kuuden voimalan ryhmä. MERKITTÄVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Maisemallista haittaa aiheutuu Hyrynsalmen kirkolle ja erityisesti Pyykkölänvaaran vaara-asutukselle. Ei haitallisia vaikutuksia tunnettuihin muinaisjäännöksiin. Metsäteiden välittömässä läheisyydessä olevat muinaismuistot on otettava huomioon teiden parannuksen ja kaapelien sijoittamisen yhteydessä. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Hankkeen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa tavanomaiseen talousmetsäkasvillisuuteen ja ovat avohakkuun kaltaisia. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Sääksen törmäysriskin ei arvioida nousevan korkeaksi. Häiriövaikutukset Ison-Kukkurin vanhan metsän linnustolle rajoittuvat voimajohtolinjan rakentamiseen. Voimajohtolinjan ei arvioida muodostavan metsäisellä alueella suurta törmäysriskiä.

3 Eläimistö Natura alueet Vesistöt Maa- ja kallioperä Liikenne LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS liittyen yhtenäisten metsäalueiden pirstoutumiseen (liito-orava) sekä rakentamisajan häiriövaikutukseen. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Ei aiheudu haitallisia vaikutuksia Säynäjänsuon- Matalasuon Natura-alueelle tai muillekaan suojelualueille. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Rakennusvaiheessa saattaa esiintyä vähäistä paikallista ja tilapäistä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen lisääntymistä pintavesiin. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Tuulivoimaloiden, teiden, sähköaseman ja sähköverkon rakentaminen aiheuttaa paikallisia muutoksia maa- ja kallioperään. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakennus- ja purkuvaiheissa esiintyy häiriöitä liikenteessä ja liikenneturvallisuuden heikkenemistä. Liikenteen ohjaaminen pääasiassa valtatien 5 kautta vähentää vaikutuksia Hakokylätiehen ja lähialueen asutukseen. Melu Varjon vilkkuminen ja välke Ilmanlaatu ja ilmasto Poroelinkeino MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Nykyisten tieyhteyksien parantaminen parantaa rakentamisajan jälkeen muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta ja helpottaa alueella liikkumista. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuiston alueella äänimaailma muuttuu ja meluisuus lisääntyy. Melun suunnitteluohjearvot eivät ylity lähimmissä vakituisissa asuinkohteissa. Lähimmässä loma-asuinkohteessa (Suomussalmi, eräkämppä) laskennallinen keskiäänitaso on noin 39 db(a). Kahden loma-asuinkiinteistön (Hyrynsalmi) kohdalla laskennallinen melutaso on 36 db(a). LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Ei merkittäviä haitallisia vaikutuksia suunnittelualueen ulkopuolella. Pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen suhteen vilkkuminen jää alle 8 tuntiin vuodessa. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvät päästöt eivät aiheuta merkittäviä vaikutuksia. Tuulisähkön tuotannolla voidaan välillisesti ehkäistä muusta energiantuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ja muita ilmanlaatua heikentäviä ainesosia. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuisto vaikuttaa porotalouteen pääosin laiduntamiseen liittyvänä haittana. Muuttunut ympäristö voi aiheuttaa muutoksia porojen laidunten käyttöön sekä lisätä porojen harhautumista vakiintuneilta reiteiltä. Alueelle rakennettava infrastruktuuri vaikuttaa poroelinkeinoon lievän haitallisesti laidunalueen menetyksen / pirstoutumisen kautta. Aluetalous MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Työllistävää vaikutusta koko elinkaaren aikana arviolta 1380 henkilötyövuotta Suomessa. Tästä aluetalouteen enemmän vaikuttavat käytön ja kunnossapidon vuosittaiset työllisyysvaikutukset arviolta 47 henkilötyövuotta. Merkittäviä vaikutuksia aluetalouteen sekä rakentamis- että toimintavaiheessa. Ihmisten elinolot, viihtyisyys ja virkistys LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakentamisen aikaiset vaikutukset liittyvät pääosin lisääntyvään liikenteeseen alueella. Tuulivoimaloiden toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät pääosin hanke- ja sen lähialueiden maisema- ja meluvaikutuksiin. Tuulivoimapuisto muuttaa alueen sekä ääni- että visuaalista maisemaa. Tuulivoimapuiston rakentamisesta virkistystoimintaan kohdistuvat vaikutukset ovat merkittävämmät kuin toiminta-ajan vaikutukset. Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto ei rajoita alueen virkistyskäyttöä. Turvallisuus Viestintäyhteydet Sähkönsiirto Lentoestevaloilla on lievästi haitallinen vaikutus ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakentamisaikana pieniä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Muilta osin ei merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Jäiden muodostumisen ja putoamisen riskiä pienennetään lämmitysjärjestelmällä. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Lähialueilla saattaa aiheutua lieviä haittavaikutuksia tvja radiovastaanottoon. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Sähkönsiirtolinjasta aiheutuu paikoitellen maisemallisia vaikutuksia.

4 2) Iso Tuomivaara (Hyrynsalmi) Vaikutusten arviointi Iso Tuomivaaran suunnittelualue sijaitsee Hyrynsalmen keskustasta noin 13 km luoteeseen ja noin 2 km Ukkohallan matkailukeskuksesta pohjoiseen. Puolangan keskusta sijaitsee noin 25 km alueesta luoteeseen. Alueen laajuus on noin 360 ha. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Alue kuuluu luontomatkailun kehittämisalueeseen ja se sijaitsee poronhoitoalueella. Hankealueen länsipuolella kulkee 110 kv:n pääsähköjohto. Alueen eteläpuolella sijaitseva Ukkohallan matkailukeskuksen alue on osoitettu maakuntakaavassa matkailun vetovoimaalueena (mv). Otsotuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Iso Tuomivaaran alueelle UPM:n omistamalle maalle. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan 8 tuulivoimalalle (á 2 5 MW, nimellisteho 29 MW), joiden vuosituotanto on noin 72 GWh. Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen, jonka mukaan Iso Tuomivaaran hankkeessa ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hyrynsalmen kunta on saattanut vireille Iso Tuomivaaran osayleiskaavan Hankealueen eteläosa ulottuu Ukkohallan oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan (KV ) alueelle. Hankealueella ei ole voimassa olevia asema- tai ranta-asemakaavoja. VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYS Myönteinen vaikutus Ei merkittävää vaikutusta Lievä haitallinen vaikutus Merkittävä haitallinen vaikutus KESKEISET VAIKUTUKSET Maankäyttö ja rakennettu ympäristö Maisema LIEVÄ (KOHTALAINEN) HAITALLINEN VAIKUTUS. Vaikutukset ovat kokonaisuutena lieviä. Lähialueella oleville pysyville ja loma-asunnoille vaikutukset voivat kuitenkin olla kohtalaisia. Alueen sisällä ei ole pysyvää asutusta tai loma asuntoja. Lähimmät asuinrakennukset tai loma asunnot ovat yli 500 metrin etäisyydellä mahdollisista voimaloista. Iso Tuomivaaran huipulle tarvitaan uutta tieyhteyttä noin 1 kilometri. Maankäytön luonne suunnittelualueella muuttuu vähemmän erämaahenkiseksi. Maankäytöllistä merkitystä voi olla esimerkiksi matkailupalveluiden sijoittumiseen tulevaisuudessa. MERKITTÄVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Haitallisia maisemallisia vaikutuksia sekä asutukselle että luonnonmaisemalle. Voimalapaikat sijaitsevat noin metrin korkeudella merenpinnasta ja voimalat voivat erottua kilometrin päässä. Voimaloiden arvioidaan näkyvän Letuskylän, Väli-Lehdon ja Väisälän kyliin. Voimalat muuttaisivat myös Ukkohallan matkailukeskuksen maisemakuvaa ja näkyisivät selvästi laskettelurinteisiin. Lisäksi voimalat näkyisivät noin 9 kilometriä lounaaseen sijaitsevaan Paljakanvaaran näköalatorniin.

5 Kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Alueelta ei ole tiedossa erityisiä kulttuuriympäristöarvoja. Kasvillisuus ja luonnonarvot Linnusto Eläimistö Natura alueet Vesistöt Maa- ja kallioperä Liikenne Melu Varjon vilkkuminen ja välke Ilmanlaatu ja ilmasto Poroelinkeino Aluetalous EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Vaikutukset uhanalaisiin luontotyyppeihin sekä metsäja vesilain mukaisiin luontotyyppeihin arvioidaan vähäisiksi. Hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta uhanalaisten kasvien ja kääväkkäiden esiintymiseen alueella. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Alueen linnustoa ei ole toistaiseksi selvitetty maastokartoituksin. Lähialueilla sijaitsee useita lintudirektiivin I lintulajeja, joita voi todennäköisesti esiintyä myös kohdealueella. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Alueen eläimistöä ei ole toistaiseksi selvitetty maastokartoituksin. Lähialueilla sijaitsee luontodirektiivin liitteen II lajeista liito-orava, joka voi esiintyä myös kohdealueella. Alueella esiintyvää luontaista eläimistöä ovat mm. poro, hirvi sekä pienriista ja pedot. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Aluetta lähinnä oleva Vorlokin Natura-alue sijaitsee etelässä Ukkohallan matkailukeskuksen takana noin 3,2 kilometrin päässä ja Kitkansuon Natura-alue itäpuolella noin 4,8 kilometrin päässä. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Hankealueella ei ole pohjavesialueita. Rakennusvaiheessa saattaa esiintyä vähäistä paikallista ja tilapäistä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen lisääntymistä pintavesiin. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Tuulivoimaloiden, teiden ja sähköverkon rakentaminen aiheuttaa paikallisia muutoksia maa- ja kallioperään. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakennus- ja purkuvaiheissa esiintyy häiriöitä liikenteessä ja liikenneturvallisuuden heikkenemistä. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Nykyisten tieyhteyksien parantaminen voi parantaa rakentamisajan jälkeen muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta ja helpottaa alueella liikkumista. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuiston alueella äänimaailma muuttuu ja meluisuus lisääntyy. Melumallinnuksen mukaan melutason suunnitteluohjearvon 40 db:n ylittävällä vyöhykkeellä ei sijaitse asuntoja, mutta db:n vyöhykkeellä sijaitsee useita vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Valon ja varjon vilkkumisen mallinnuksessa varjon vilkunta laskennallisessa maksimitilanteessa olisi tuntia vuodessa yhdessä vapaa-ajan asunnossa ja tuntia vuodessa muutamissa asunnoissa. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvät päästöt eivät aiheuta merkittäviä vaikutuksia. Tuulisähkön tuotannolla voidaan välillisesti ehkäistä muusta energiantuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ja muita ilmanlaatua heikentäviä ainesosia. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Alue sijaitsee poronhoitoalueella. Tuulivoimapuisto vaikuttaa porotalouteen pääosin laiduntamiseen liittyvänä haittana. Alue on poronhoidon vasoma aluetta. Muuttunut ympäristö voi aiheuttaa muutoksia porojen laidunten käyttöön sekä lisätä porojen harhautumista vakiintuneilta reiteiltä. Porotalouteen kohdistuvia vaikutuksia tullaan selvittämään kaavoituksen yhteydessä yhdessä paliskunnan kanssa. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Merkittäviä myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen sekä rakentamis- että toimintavaiheessa. Aluetalouden työllistävä vaikutus syntyy etenkin tuulipuiston käytöstä ja kunnossapidosta. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimaloilla voi olla vaikutuksia lähiympäristön matkailutoiminnan harjoittamiseen ja loma-asutukseen maisemakuvan muuttumisen sekä meluvaikutusten kautta.

6 Ihmisten elinolot, viihtyisyys ja virkistys LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimaloiden toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät pääosin hanke- ja sen lähialueiden maisema- ja meluvaikutuksiin. Tuulivoimapuisto muuttaa sekä alueen ääni- että visuaalista maisemaa. Tuulivoimapuiston rakentamisesta virkistystoimintaan kohdistuvat vaikutukset tarkastelualueella ovat merkittävämmät kuin toiminta-ajan vaikutukset. Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto ei rajoita alueen virkistyskäyttöä. Toisaalta tuulivoimapuiston haitalliset vaikutukset ilmenevät etenkin lähiympäristön matkailualueella ja luonnonympäristön virkistyskäytössä. Turvallisuus Viestintäyhteydet Sähkönsiirto Lentoestevaloilla on lievästi haitallinen vaikutus ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakentamisaikana pieniä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Muilta osin ei merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisella ei todennäköisesti olisi vaikutusta lentoturvallisuuteen. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Lähialueilla saattaa aiheutua lieviä haittavaikutuksia tvja radiovastaanottoon. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Sähkönsiirtolinjasta aiheutuu paikoitellen maisemallisia vaikutuksia.

7 3) Lumivaara (Hyrynsalmi) Vaikutusten arviointi Lumivaaran tuulivoimaloiden alue sijaitsee noin 10 kilometriä Hyrynsalmen keskustan lounaispuolella ja noin 17 kilometriä Ristijärven taajaman pohjoispuolella. Alueen laajuus on noin 670 ha. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Alue kuuluu luontomatkailun kehittämisalueeseen ja sijoittuu poronhoitoalueelle. Lumivaaraan on suunnitteilla sekä Otsotuuli Oy:n että Prokon Oy:n vierekkäiset tuulipuistot, jotka muodostavat yhdessä yhtenäisen tuulivoima-alueen. Otsotuuli Oy:n hankealueen itäpuolella kulkee 110 kv:n pääsähköjohto. Alue rajautuu länsiosastaan Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-Lamminsuon ja Peuravaaran Natura-alueeseen (SL). Hankealueen pohjoisosassa esiintyvän uhanalaisen sammallajin alue on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä alueena (luo). Prokon Oy:n hankealueen luoteisosa sisältyy luontomatkailun kehittämisalueeseen (kehittämisperiaatemerkintä). Alueet ovat pääosin metsätalouskäytössä. Otsotuuli Oy:n hankealue sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan 6 8 tuulivoimalalle (à 2 5 MW, nimellisteho MW), joiden vuosituotanto on noin GWh valitusta vaihtoehdosta riippuen. Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta Lumivaaran tuulivoimahankkeessa, koska hanke muodostaa viereisen Prokon Oy:n hankkeen kanssa yhtenäisen hankealueen. Otsotuuli Oy on aloittanut YVA-menettelyn laatimalla tuulivoimahankkeelle YVA-ohjelman. Hankkeen YVA-selostus on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Hyrynsalmen kunta on saattanut vireille Lumivaaran osayleiskaavan (ao. hanke) Prokon Wind Energy Finland Oy (Prokon) suunnittelee tuulipuistoa Otsotuuli Oy:n Lumivaaran hankealueen välittömään läheisyyteen Lumivaaran itäpuolelle. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan enintään 8 tuulivoimalalle (à 3 MW, nimellisteho 24 MW), joiden vuosituotanto on noin 72 GWh. Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta Lumivaaran tuulivoimahankkeessa, koska hanke muodostaa viereisen Otsotuuli Oy:n hankkeen kanssa yhtenäisen hankealueen. Prokon on aloittanut YVA-menettelyn laatimalla tuulivoimahankkeelle YVA-ohjelman. Hyrynsalmen kunta on saattanut vireille Lumivaaran osayleiskaavan (ao. hanke) VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYS Myönteinen vaikutus Ei merkittävää vaikutusta Lievä haitallinen vaikutus Merkittävä haitallinen vaikutus

8 KESKEISET VAIKUTUKSET Maankäyttö ja rakennettu ympäristö Maisema Kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö Kasvillisuus ja luonnonarvot Linnusto Muu eläimistö Natura alueet Vesistöt Maa- ja kallioperä Liikenne Melu Varjon vilkkuminen ja välke Ilmanlaatu ja ilmasto LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Vaikutukset ovat kokonaisuutena lieviä. Alue muuttuisi metsäalueesta osittain rakennetuksi alueeksi, johon rakennettaisiin jonkin verran lisää teitä. Tuulivoimalat ja voimajohdot rajoittavat muuta maankäyttöä vain välittömässä lähiympäristössään. MERKITTÄVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Haitallisia maisemallisia vaikutuksia ensisijaisesti luonnonmaisemalle. Voimaloiden arvioidaan näkyvän ainakin osittain Lietekylään sekä Oravivaaran kylään ja Oravijärvelle. Voimalat muuttaisivat myös Ukkohallan maisemakuvaa ja näkyisivät eteläisille laskettelurinteille sekä osin lomakylään. Lähimmistä asuin- tai lomarakennuksista ei muodostu näkymiä tuulivoimaloille maaston kumpuilun ja peitteisyyden vuoksi. Osa voimaloista näkyy Paljakanvaaran näkötorniin. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Lähin kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde on 5,6 kilometriä itään sijaitseva Kaunislehdon talomuseo. Muihin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin (Hyrynsalmen kirkko ja rautatieasema, Komulankönkään puromylly, Seitenoikean voimalaitos) on etäisyyttä 9 kilometriä tai enemmän. Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Otsotuuli Oy:n hankealueella on tehty luontoselvitys vuonna Vaikutukset hankealueen uhanalaisiin luontotyyppeihin sekä metsä- ja vesilain mukaisiin luontotyyppeihin arvioidaan vähäisiksi. Prokonin hankealueella ei ole toistaiseksi tehty luontoselvitystä. Lähimmät uhanalaishavainnot ovat alueen luoteis- ja länsipuolelta. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Hankealueella pesivän linnuston elinolosuhteet muuttuvat ja häiriövaikutuksia voi aiheutua alueen kautta muuttavalle linnustolle. Vaikutukset muuttolinnustolle arvioidaan vähäisiksi. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiirron rakentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä suorina elinympäristön pinta-alan menetyksinä ja elinympäristöjen laadun heikkenemisenä sekä rakentamisen aikaisena häiriövaikutuksena. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Otsotuuli Oy:n hankealueen viereiselle Säkkisenlatvansuo-Jännesuo-Lamminsuon ja Peuravaaran Natura-alueelle aiheutuu maksimissaan 45 db.n meluvaikutus sekä varjon vilkkumisvaikutus. Otsotuulen hankkeen edetessä tullaan tekemään Natura-arvioinnin tarveharkinta. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Rakennusvaiheessa saattaa esiintyä vähäistä paikallista ja tilapäistä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen lisääntymistä pintavesiin. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Tuulivoimaloiden, teiden, sähköaseman ja sähköverkon rakentaminen aiheuttaa paikallisia muutoksia maa- ja kallioperään. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuksista. Rakennus- ja purkuvaiheissa esiintyy häiriöitä lähialueen liikenteessä ja liikenneturvallisuuden heikkenemistä. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Nykyisten tieyhteyksien parantaminen alueella voi parantaa rakentamisajan jälkeen muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta ja helpottaa alueella liikkumista. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuiston alueella äänimaailma muuttuu ja meluisuus lisääntyy. Alustavan melumallinnuksen mukaan kummankaan hankkeen melutason suunnitteluohjearvon 35 tai 40 db:n ylittävällä vyöhykkeellä ei sijaitse vakituisia tai vapaa-ajan asuntoja. Meluvaikutus yltää viereiselle Natura-alueelle. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Otsotuuli Oy:n hankkeessa tehdyn valon ja varjon vilkkumisen mallinnuksessa tuulivoimapuiston vaikutus ei yllä lähimpiin vakituisiin tai vapaaajan asuntoihin. Prokon:in hankkeen varjostusmallinnuksen perusteella tuulivoimapuiston vaikutus yltää lähimpiin asuinrakennuksiin siten, että vyöhykkeellä 1 tunti / vuosi olisi 2 asuinrakennusta ja melko lähellä sen ulkopuolella viisi asuinrakennusta. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvät päästöt eivät aiheuta merkittäviä vaikutuksia. Tuulisähkön tuotannolla voidaan välillisesti ehkäistä muusta energiantuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ja muita ilmanlaatua heikentäviä ainesosia.

9 Poroelinkeino Aluetalous Ihmisten elinolot, viihtyisyys ja virkistys LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuisto vaikuttaa porotalouteen pääosin laiduntamiseen liittyvänä haittana. Muuttunut ympäristö voi aiheuttaa muutoksia porojen laidunten käyttöön sekä lisätä porojen harhautumista vakiintuneilta reiteiltä. Alueelle rakennettava infrastruktuuri vaikuttaa poroelinkeinoon lievän haitallisesti laidunalueen menetyksen / pirstoutumisen kautta. Porotalouteen kohdistuva vaikutuksia tullaan selvittämään kaavoituksen yhteydessä paliskunnan kanssa. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Merkittäviä myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen sekä rakentamis- että toimintavaiheessa. Aluetalouden työllistävä vaikutus syntyy etenkin tuulipuiston käytöstä ja kunnossapidosta. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakentamisen aikaiset vaikutukset liittyvät pääosin lisääntyvään liikenteeseen alueella. Tuulivoimaloiden toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät pääosin hankealueiden ja niiden lähialueiden maisema- ja meluvaikutuksiin. Tuulivoimapuisto muuttaa sekä alueen ääni- että visuaalista maisemaa. Tuulivoimapuiston rakentamisesta virkistystoimintaan kohdistuvat vaikutukset ovat merkittävämmät kuin toiminta-ajan vaikutukset. Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto ei rajoita alueen virkistyskäyttöä. Lentoestevaloilla on lievästi haitallinen vaikutus ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Turvallisuus Viestintäyhteydet Sähkönsiirto Alueen ympäristössä on kylämäistä asutusta ja jonkin verran haja-asutusta, joille aiheutuu maisema- ja meluvaikutuksia. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakentamisaikana aiheutuu pieniä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Muilta osin ei merkittäviä haitallisia vaikutuksia turvallisuuden kannalta. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Lähialueilla saattaa aiheutua lieviä haittavaikutuksia tvja radiovastaanottoon. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Sähkönsiirtolinjasta aiheutuu paikoitellen maisemallisia vaikutuksia.

10 4) Isovaara-Illevaara (Hyrynsalmi) Vaikutusten arviointi Isovaara-Illevaaran suunnittelualue sijaitsee valtatien 5 itäpuolella Hyrynsalmen kunnan alueella. Alueen laajuus on noin 750 ha. Tarkastelualue kuuluu Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakuntaan. Alue on pääosin metsäpeitteinen ja alueella on useita pienempiä järviä ja joitain vaaroja. Alueella on selkeitä korkeuseroja ja etenkin vaara-alueilla tuulivoimalat voivat näkyä laajalle alueelle. Vaikutuksia voidaan olettaa syntyvän myös järvimaisemaan etenkin Seitenjärvellä ja Pölhöjärvellä. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja se sijaitsee maakuntakaavan poronhoitoalueella. Alueen länsireunan vieressä sekä alueen eteläpuolella kulkee 110 kv voimajohtolinjaukset. Isovaara-Illevaaran suunnittelualueen itäpuolelle on maakuntakaavassa osoitettu Pölhönvaaran kolme vierekkäistä Natura-aluetta. VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYS Myönteinen vaikutus Ei merkittävää vaikutusta Lievä haitallinen vaikutus Merkittävä haitallinen vaikutus KESKEISET VAIKUTUKSET Maankäyttö ja rakennettu ympäristö Maisema Kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö Kasvillisuus ja luonnonarvot Linnusto LIEVÄ (KOHTALAINEN) HAITALLINEN VAIKUTUS. Vaikutukset ovat kokonaisuutena lieviä. Alueen sisällä ei ole pysyvää asutusta tai loma asuntoja. Lähimmät yksittäiset asuinrakennukset tai loma asunnot ovat noin kilometrin päässä alueesta vesistöjen ympärillä. Maankäytön luonne suunnittelualueella muuttuu rakentamattomasta vaaramaisemasta tuulivoimaloiden myötä. MERKITTÄVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Merkittävimmät maisemalliset vaikutukset kohdistuvat lähistön vaarojen lakialueilla sijaitsevalle asutukselle sekä sellaisella ranta- ja loma-asutukselle, joka sijaitsee tuulivoima-alueeseen nähden vesistön vastarannalla. Viitostietä lähimmät tuulivoimalat näkyvät tiemaisemassa voimakkaasti. Viiden kilometrin säteellä luoteessa sijaitsee useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, joille tuulivoimalat voivat näkyä. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Alueelta ei ole tiedossa erityisiä kulttuuriympäristöarvoja, mutta voimalat voivat näkyä rakennetun kulttuuriympäristön kohteilla. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Vaikutukset uhanalaisiin luontotyyppeihin sekä metsäja vesilain mukaisiin luontotyyppeihin arvioidaan vähäisiksi. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Alueen linnustoa ei ole toistaiseksi selvitetty maastokartoituksin. Tarkastelualue ei sijaitse maakotkien kannalta merkittävällä alueella.

11 Eläimistö Natura alueet Vesistöt Maa- ja kallioperä Liikenne Melu Varjon vilkkuminen ja välke Ilmanlaatu ja ilmasto Poroelinkeino Aluetalous Ihmisten elinolot, viihtyisyys ja virkistys LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Alueen eläimistöä ei ole toistaiseksi selvitetty maastokartoituksin. Alueella esiintyvää luontaista eläimistöä ovat mm. poro, hirvi sekä pienriista ja pedot. Alueella on tehty liito-oravahavaintoja. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Aluetta lähinnä olevalle ja kolmesta erillisestä alueesta koostuvalle Pölhövaaran Natura-alueelle on lähimmillään matkaa noin 500 metriä. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Hankealueella ei ole pohjavesialueita. Hankealueen itäpuolella on Pikkaraisenkankaan pohjavesialue. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Tuulivoimaloiden, teiden ja sähköverkon rakentaminen aiheuttaa paikallisia muutoksia maa- ja kallioperään. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakennus- ja purkuvaiheissa esiintyy häiriöitä liikenteessä ja liikenneturvallisuuden heikkenemistä. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Nykyisten tieyhteyksien parantaminen voi parantaa rakentamisajan jälkeen muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta ja helpottaa alueella liikkumista. LIEVÄ (KOHTALAINEN) HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuiston alueella sekä välittömässä läheisyydessä äänimaailma muuttuu ja meluisuus lisääntyy. Meluvaikutuksia voi syntyä läheisten järvien rannoilla olevalle pysyvälle ja loma-asutukselle. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Vaaran laelle sijoitettavat tuulivoimalat voivat aiheuttaa osan aikaa vuodesta lähialueilla välkevaikutuksia. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvät päästöt eivät aiheuta merkittäviä vaikutuksia. Tuulisähkön tuotannolla voidaan välillisesti ehkäistä muusta energiantuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ja muita ilmanlaatua heikentäviä ainesosia. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Alue sijaitsee Hallan paliskunnan poronhoitoalueella. Tuulivoimapuisto vaikuttaa porotalouteen pääosin laiduntamiseen liittyvänä haittana. Muuttunut ympäristö voi aiheuttaa muutoksia porojen laidunten käyttöön sekä lisätä porojen harhautumista vakiintuneilta reiteiltä. Porotalouteen kohdistuvia vaikutuksia tullaan selvittämään kaavoituksen yhteydessä yhdessä paliskunnan kanssa. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Merkittäviä myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen sekä rakentamis- että toimintavaiheessa mm. kunnan kiinteistöverotulojen kautta. Aluetalouden työllistävä vaikutus syntyy etenkin tuulipuiston käytöstä ja kunnossapidosta. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimaloilla voi olla vaikutuksia lähiympäristön matkailutoiminnan harjoittamiseen ja loma-asutukseen maisemakuvan muuttumisen sekä meluvaikutusten kautta. LIEVÄ (KOHTALAINEN) HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimaloiden toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät pääosin hanke- ja sen lähialueiden maisema- ja meluvaikutuksiin. Tuulivoimapuisto muuttaa sekä alueen ääni- että visuaalista maisemaa. Tuulivoimapuiston rakentamisesta virkistystoimintaan kohdistuvat vaikutukset tarkastelualueella ovat merkittävämmät kuin toiminta-ajan vaikutukset. Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto ei rajoita alueen virkistyskäyttöä. Toisaalta tuulivoimapuiston haitalliset vaikutukset ilmenevät etenkin lähiympäristön matkailukäytössä ja luonnonympäristön virkistyskäytössä. Turvallisuus Viestintäyhteydet Lentoestevaloilla on lievästi haitallinen vaikutus ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakentamisaikana pieniä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Muilta osin ei merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisella ei todennäköisesti olisi vaikutusta lentoturvallisuuteen. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Lähialueilla saattaa aiheutua lieviä haittavaikutuksia tvja radiovastaanottoon.

12 Sähkönsiirto LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Sähkönsiirtolinjasta aiheutuu paikoitellen maisemallisia vaikutuksia.

13 5) Lammaslamminkangas (Kajaani) Vaikutusten arviointi Lammaslamminkankaan tuulivoimaloiden alue sijaitsee Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntien rajalla noin 10 kilometriä Oulujärvestä etelään, noin 37 kilometriä Kajaanin kaupungista länteen ja noin yhdeksän kilometriä Vuolijojen taajama-alueesta lounaaseen. Valtatie 28 (Kokkola Kajaaniyhdystie) kulkee alueen läpi itä-länsisuunnassa. Alueelle on suunnitteilla sekä Metsähallitus Laatumaan että Otsotuuli Oy:n vierekkäiset tuulipuistot, jotka muodostavat yhdessä yhtenäisen Lammaslamminkankaan tuulivoimaloiden alueen. Alueen laajuus on noin 4780 ha. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueen koillisosa kuuluu Oulujärven ympäristöön osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Tarkastelualueen itäosa sijoittuu Vuolijoen turvetuotannon erityisvyöhykkeelle (eo-tt). Alueen eteläosan poikki kulkee 110 kv voimajohto. Tarkastelualueen pohjoispuolella on Pöntönsuon (SL) ja kaakkoispuolella Talaskankaan (SL) Natura-alue. Metsähallitus Laatumaa suunnittelee kolmen maakunnan Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Kainuun ja neljän kunnan Kajaani, Pyhäntä, Siikalatva, Vieremä alueella sijaitsevalle Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan alueelle tuulivoimapuistoa. Kajaanin alueelle hankkeessa suunnitellaan noin 3 MW:n tuulivoimalaa, joiden nimellisteho on yhteensä MW ja vuosituotanto noin GWh. Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot (vaihtoehto 1, VE1: yhteensä 127 voimalaa ja vaihtoehto 2, VE2: yhteensä 85 voimalaa) eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän ja alueen koon osalta. Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa YVA-ohjelmasta Hankkeen YVA-selostus on valmistunut helmikuussa Otsotuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kokkosuon alueelle. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan vaihtoehtoisesti joko 16 tai 20 yksikköteholtaan 3 MW:n tuulivoimalalle (nimellisteho MW), joiden vuosituotanto on noin GWh valitusta vaihtoehdosta riippuen. Yhteysviranomainen Kainuun ELYkeskus on antanut lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta Kajaanin kaupunginhallitus on saattanut vireille Kokkosuon tuulipuiston osayleiskaavan Kokkosuon alueen vaikutusten arviointi tarkentuu hankkeen suunnittelun edetessä. VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYS Myönteinen vaikutus Ei merkittävää vaikutusta Lievä haitallinen vaikutus Merkittävä haitallinen vaikutus

14 KESKEISET VAIKUTUKSET Maankäyttö ja rakennettu ympäristö Maisema, kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö Kasvillisuus ja luonnonarvot LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Vaikutukset ovat kokonaisuutena lieviä. Piiparinmäen- Lammaslamminkankaan hankkeen toteutusvaihtoehtojen maankäyttövaikutukset ovat verrannollisia vaihtoehtojen laajuuteen. Vaihtoehtojen välinen ero vaikutuksissa ei ole merkittävä. Laajemmassa vaihtoehdossa on mukana alueen pohjoisosa ja myös alueen eteläosan kohdistuvat vaikutukset ovat jonkin verran merkittävämmät alueelle rakennettavan sisäisen voimajohdon vuoksi. Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää todennäköisemmin 400 kv:n liittymäjohtoa ja hieman 110 kv:n voimajohdon toteuttamisesta syntyviä vaikutuksia laajempia vaikutuksia. Vaihtoehdossa 2 toteutetaan vain alueen eteläosa, joten vaikutukset jäisivät vaihtoehtoa 1 vähäisemmiksi. Kokkosuon hankkeen tuulivoimaloista osa sijoittunee varsin lähelle naapurikiinteistöjen rajoja, mikä voi rajoittaa naapurin rakentamisoikeuksia. MERKITTÄVÄ (KOHTALAINEN) HAITALLINEN VAIKUTUS. Piiparinmäen- Lammaslamminkankaan hankkeesta aiheutuu suuria kielteisiä maisemavaikutuksia yksittäisiin, määrällisesti melko harvoihin kohteisiin. Kokonaisuudessaan vaikutusten suuruus on kohtalainen. Yksittäisiin kohteisiin aiheutuvia maisemavaikutuksia voidaan vähentää lieventämistoimenpitein. Hankkeen vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa Oulujärvelle kohdistuviin maisemavaikutuksiin. Hankkeen vaihtoehdosta 2 on poistettu suunniteltuja voimaloita, mikä vähentää maisemavaikutuksia verrattuna vaihtoehtoon 1. Erityisesti pohjoiseen suuntautuvalla sektorilla on vaihtoehdossa 2 suuremmat katvealueet ja vähäisempi voimaloiden näkyvyys. Voimaloiden liittäminen sähköverkkoon aiheuttaa vaihtoehdossa 1 suuremmat maisemalliset vaikutukset. Kokkosuon tuulivoimahanke on voimaloiden määrällä ja alueellisella laajuudella pieni verrattuna Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan hankkeeseen. Hankkeiden yhteisvaikutukset maisemaan korostuvat hankealueiden lähellä ja itään suuntautuvalla sektorilla. LIEVÄ (KOHTALAINEN) HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakentamisella on kohtalaisia vaikutuksia arvokkaina rajatuille luontokohteille usealla voimalan/tien rakennuspaikalla. Vaikutukset kohdistuvat rakennuspaikoille ja mahdollisesti reunavaikutuksena lähiympäristöön. Rakennusalueet eivät palaudu eikä niitä voi palauttaa luonnontilaan toiminnan loputtua. Lieventämistoimenpiteillä vaikutuksia voidaan pienentää vähäisiksi. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan voimaloiden rakentamisesta sekä sähköverkkoon liittämisestä aiheutuu vähemmän vaikutuksia kasvillisuudelle ja luontoarvoille vaihtoehdossa 2 vähäisemmän rakentamisen vuoksi. Vaihtoehdossa 1 johtoaukean raivaamisella tuulivoimapuiston sisäiselle voimajohdolle on vaikutuksia kahdelle luontokohteelle. Linnusto Muu eläimistö Kokkosuon ympärillä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Hankkeen aiheuttamat vaikutukset luonnonarvoille ovat arviolta hankkeista vähäisempiä. LIEVÄ (KOHTALAINEN) HAITALLINEN VAIKUTUS. Vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. Voimalapaikat ja niille johtavat tiet aiheuttavat elinympäristön muutoksia. Pesimälinnustolle aiheutuu vaikutuksia rakennusaikana (väliaikaisia, melu ja lisääntynyt ihmistoiminta) ja toiminnan aikana (melu ja vilkkuminen). Voimaloiden toiminta aiheuttaa pesivälle ja alueella liikkuvalle linnustolle törmäysriskin. Yksi sääksireviiri sijaitsee kahden tuulipuistohankkeen raja-alueella ja tulisi hankkeiden toteutuessa ympäröidyksi tuulivoimaloilla lähes joka puolelta. Uuden johtokäytävän rakentaminen aiheuttaa Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan vaihtoehdossa 1 häiriövaikutuksia linnuille. Voimajohtohankkeen kokonaisvaikutusten merkittävyys linnustoon on kuitenkin vähäinen. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Väliaikaisia häiriövaikutuksia rakennusaikana ja vähäisiä vaikutuksia eläimistölle toiminnan aikana. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan vaihtoehtojen vaikutukset ovat pääosin samat. Vaihtoehdon 1 rakentamisen aiheuttamat elinympäristömuutokset ja häiriövaikutukset ovat vaihtoehtoa 2 laajempia. Vaihtoehdossa 1 myös suunniteltujen sähköasemien välisen johtokäytävän rakentaminen tuulivoimapuiston sisälle lisää haitallisia vaikutuksia.

15 Natura alueet Maa- ja kallioperä sekä vesistö Liikenne Melu Varjon vilkkuminen ja välke Ilmanlaatu ja ilmasto Poroelinkeino EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Lajistoon tai Natura-alueen ekologiseen koskemattomuuteen ei kohdistu merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Vaikutukset alueen kallioperään, maaperään ja pohjaveteen ovat vähäisiä. Voimaloita sijoittuu jonkin verran arvokkaaksi luokitellulle moreenimuodostumalle Lammaslamminkankaalla. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan hankkeessa suurempi voimalamäärä ja sähkönsiirtorakenteiden määrä aiheuttaa vaihtoehdossa 1 laajempia vaikutuksia. Vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan vähäisiä ja keskittyvän lähinnä rakentamisvaiheeseen. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Lyhytkestoiset haitalliset vaikutukset liikenteelle ja liikenneturvallisuudelle arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi. Rakentamisen aikana raskas liikenne lisääntyy huomattavasti lähialueiden tiealueilla. Vaikutukset ilmenevät liikenteen ajoittaisena hidastumisena ja liikenneturvallisuuden heikkenemisenä. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan vaihtoehdossa 1 erikoiskuljetusten, maaaineskuljetusten ja betonikuljetusten määrät ovat jonkin verran vaihtoehtoa 2 suurempia. Vaihtoehdon 2 vaikutukset kohdistuvat vain hieman pienemmälle alueelle määränpäässä. Liikennöintireitti on sama kuin vaihtoehdossa 1. MERKITTÄVÄ (KOHTALAINEN) HAITALLINEN VAIKUTUS. Piiparinmäen- Lammaslamminkankaalla tehdyn melun leviämislaskennan perusteella lasketut melutasot eivät ylitä asuinkiinteistölle annettua yöajan ohjearvoa 40 db(a) alueen asuinkiinteistöissä kummassakaan hankevaihtoehdossa. Lähimmät häiriintyvät asuin- ja loma-asuinkiinteistö sijaitsevat alueen eteläosassa, minne rakennetaan tuulivoimaloita molemmissa vaihtoehdoissa. Loma-asuinkiinteistöjen osalta useat kohteet hankealueen viereisten järvien (Rotimo, Saaresjärvi) sekä alueiden välisen tien kohdalla ylittävät laskennan mukaan niille annetun yöajan ohjearvon 35 db(a) kummassakin hankevaihtoehdossa. Vaihtoehdossa 1 meluvaikutuksia ilmenee myös alueen pohjoisosassa. Lisäksi vaihtoehdossa 1 neljän luonnonsuojelualueen kohdalla melutaso on laskennan mukaan yli 40 db(a). Hankkeiden melun yhteisvaikutukset painottuvat alueen itälaitaan Saaresjärven alueelle ja vaikuttavat näin järven ympärillä oleviin lomakiinteistöihin. Pysyvän asutuksen kohteissa melun ohjearvot eivät ylity. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Hankkeiden vaihtoehtojen erot koskevat pohjoisosien talousmetsiä. Asutuksen kannalta vaihtoehtojen välillä ei ole laskennallisen vilkkumisen kannalta eroa. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Toiminnassa oleva tuulipuisto voi välillisesti ehkäistä kasvihuonepäästöjen syntyä, mikäli tuulivoima korvaa maakaasulla tai kivihiilellä tuotettua sähköä. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan vaihtoehdon 1 positiiviset ilmastovaikutukset ovat tuulivoimaloiden suuremman määrän vuoksi jonkin verran suuremmat kuin vaihtoehdon 2. EI VAIKUTUSTA. Tuulivoima-alue ei sijaitse poroelinkeinojen alueella. Aluetalous ja työllisyys MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Myönteiset vaikutukset kuntatalouteen arvioidaan suuriksi tuulivoimaloista maksettavan kiinteistöveron takia. Hankkeilla on myös paikallisia työllistämisvaikutuksia. Taloudelliset vaikutukset ovat alueellisia ja hankkeiden toiminnan aikaisia. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan vaihtoehdon 1 talousvaikutukset ovat suuremmat kuin vaihtoehdon 2 suuremman hankealueen koon sekä voimaloiden määrän vuoksi.

16 Ihmisten elinolot, viihtyisyys ja virkistys Turvallisuus Viestintäyhteydet Sähkönsiirto MERKITTÄVÄ (KOHTALAINEN) HAITALLINEN VAIKUTUS. Toiminnan aikana ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja alueen virkistyskäyttöön vaikuttavat useat eri tekijät. Alueen erämainen luonto muuttuu ja virkistyskäytöllisesti etenkin vaikutukset metsästykseen arvioidaan kohtalaisen merkittäviksi. Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset muodostuvat pääosin maisema- ja meluvaikutuksista. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan hankkeessa vaihtoehdon 1 vaikutukset ovat maisemallisesti hieman suuremmat kuin vaihtoehdossa 2, mutta ero ei ole merkittävä, sillä vakinainen ja loma-asutus on sijoittunut pääosin hankealueen eteläosaan tai sen läheisyyteen. Myöskään meluvaikutuksilla ei ole vaihtoehtojen välillä suurta eroa, sillä melun kannalta herkimmät alueet sijaitsevat hankealueen eteläosassa. Uusi voimajohto tulee lähelle olemassa olevaa voimajohtoa, joten vaikutukset jäävät tältä osin vähäisiksi. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Hankkeilla on vähäisiä vaikutuksia turvallisuuteen. Mahdollisia riskitekijöitä ovat jään muodostuminen, ilmailu- ja paloturvallisuus ja vaikutukset mm. puolustusvoimien tutkien toimintaan. Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan vaihtoehdossa 2 riskit keskittyvät pienemmälle alueelle kuin vaihtoehdossa 1 ja voimaloiden välittömän lähialueen paikalliset käyttörajoitukset (suojaetäisyys) ovat pienemmällä alueella. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Lähialueilla saattaa aiheutua lieviä haittavaikutuksia tvja radiovastaanottoon. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Sähkönsiirtolinjasta aiheutuu paikoitellen maisemallisia vaikutuksia.

17 6) Maaselänkangas (Kajaani) Vaikutusten arviointi Maaselänkankaan tuulivoimaloiden alue sijaitsee Kajaanin kaupungin eteläosassa noin 20 km etäisyydellä kaupungin keskustaajamasta. Alueen laajuus on noin 1920 ha. Maisemallisesti alue sijoittuu Oulujärven seudun ja Kainuun vaaraseudun vaihettumisvyöhykkeelle. Maaston korkeus suunnittelualueella vaihtelee metriä merenpinnan yläpuolella. Alueen korkeimmat kohdat sijaitsevat luode kaakko-suuntaisilla alavien maiden ympäröimillä selänteillä. Alueella ei sijaitse maisemallisesti huomattavan kauas näkyviä vaaroja tai muita mäkiä. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu maaja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueen itäosaa sivuaa maakuntakaavassa osoitettu ulkoilureitti. Suunnittelualueen eteläpuolelle on maakuntakaavassa osoitettu Natura verkostoon kuuluva kaksiosainen Kiiskisen ja Varissuon alue. Suunnittelualueelle ei ole laadittu yleis- ja asemakaavoja. Suunnittelualueen huomattavana maanomistajana Tornator Oy suunnittelee omistamansa osa-alueen varaamista seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon. Tornator Oy:n toimesta on selvitetty suunnittelualueen tuuliolosuhteita sekä suojaetäisyyksiä ympärillä oleviin asutukseen, loma-asuntoihin, muuhun rakennettuun infrastruktuuriin sekä arvokkaisiin luontokohteisiin. Maakuntakaavaa varten arvioitujen tuulivoimatuotannon edellytysten perusteella aluerajauksessa on otettu tämän lisäksi huomioon muiden samaan potentiaaliseen aluekokonaisuuteen kuuluvien maanomistajien mahdollisuus tuulivoimarakentamiseen. VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYS Myönteinen vaikutus Ei merkittävää vaikutusta Lievä haitallinen vaikutus Merkittävä haitallinen vaikutus KESKEISET VAIKUTUKSET Maankäyttö ja rakennettu ympäristö LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Vaikutukset ovat kokonaisuutena lieviä, sillä lähialueen asutus on maaseutumaisen harvaa haja-asutustyyppistä asutusta ja loma-asutusta. Alueella ei ole pysyvää asutusta tai loma asuntoja. Lähimmät asuin- ja loma-asuinrakennukset sijaitsevat noin 2 kilometrin etäisyydellä. Alle 2,5 kilometrin etäisyydellä lähimmistä voimaloista sijaitsee 2 asuinrakennusta ja 2 lomarakennusta. Länsipuolella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä on Kajaani Iisalmi-rautatie ja pohjoispuolella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Talvivaara Murtomäki-rata. Alueen itäosaa sivuaa maakuntakaavassa osoitettu ulkoilureitti. Maankäytön luonne suunnittelualueella muuttuu vähemmän erämaahenkiseksi.

18 Maisema Kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö Kasvillisuus ja luonnonarvot Linnusto Eläimistö Natura alueet Vesistöt Maa- ja kallioperä Liikenne Melu Varjon vilkkuminen ja välke Ilmanlaatu ja ilmasto Poroelinkeino MERKITTÄVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Näkyvyysvaikutukset kohdistuvat pääsääntöisesti lähistön järville, joiden rannoilla on asuinrakennuksia ja loma-asuntoja. Maisemavaikutukset ilmenevät jonkin verran asuin- ja lomarakennuksien läheisyydessä Koivukylässä, Murtomäellä ja Letusvaarassa. Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Tuulivoimaloiden vaikutukset maisemakuvaan tarkentuvat hankkeen edetessä. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Alueelta ei ole tiedossa erityisiä kulttuuriympäristöarvoja. Maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde Murtomäen kylän rautatieasema sijaitsee alueelta 2 kilometriä luoteeseen. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Vaikutukset uhanalaisiin luontotyyppeihin sekä metsäja vesilain mukaisiin luontotyyppeihin ovat todennäköisesti vähäisiä. Ks. myös Natura alueet. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Alueen pesimälinnuston kartoitukset on aloitettu kesällä Muuttolintuselvityksen tarkkailuajanjaksot ovat olleet syksy 2013 ja kevät Selvitystyö osin kesken. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Alueella on havaittu aiemmin vaarantuneita hiirihaukkoja sekä liito-oravia. Liito-oravalle ja lepakolle tehdään alueella kartoitukset. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Aluetta lähinnä oleva Natura alue Rumala- Kuvaja-Oudonrimmet (FI200800) sijaitsee aivan hankealueen koillisrajalla. Hankealueen eteläja kaakkoispuolella noin 2,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Rimpineva-Matilanneva (FI200923), joka on suojeltu sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella. Tulevien voimaloiden vaikutus kyseisten alueiden suojeluperusteisiin on arvioitu vähäiseksi. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Rakennusvaiheessa saattaa esiintyä vähäistä paikallista ja tilapäistä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen lisääntymistä pintavesiin. EI MERKITTÄVÄÄ VAIKUTUSTA. Tuulivoimaloiden, teiden ja sähköverkon rakentaminen aiheuttaa paikallisia muutoksia maa- ja kallioperään. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakennus- ja purkuvaiheissa esiintyy häiriöitä lähialueen liikenteessä ja liikenneturvallisuuden heikkenemistä. Suunnittelualue sijaitsee Kajaanin lentoaseman lentoesterajoitusten lentotiedotusvyöhykkeellä, jossa korkeusrajoitus on 340 m. Voimaloiden rakentaminen suunniteltuun korkeuteen edellyttää luvan saamista nykyisen lentoestekorkeuden ylitykselle. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Nykyisten tieyhteyksien parantaminen voi parantaa rakentamisajan jälkeen muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta ja helpottaa alueella liikkumista. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuiston alueella äänimaailma muuttuu ja meluisuus lisääntyy. Meluvaikutukset koskevat ensisijaisesti lähimpänä aluetta sijaitsevia, noin 2 kilometrin etäisyydellä olevia asuin- ja lomarakennuksia. Meluselvitystä ei ole toistaiseksi tehty alueella. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Valon ja varjon vilkkumisen aiheuttamat vaikutukset ovat vähäisiä. MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvät päästöt eivät aiheuta merkittäviä vaikutuksia. Tuulisähkön tuotannolla voidaan välillisesti ehkäistä muusta energiantuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ja muita ilmanlaatua heikentäviä ainesosia. EI VAIKUTUSTA. Alue ei sijaitse poronhoitoalueella. Aluetalous Ihmisten elinolot, viihtyisyys ja virkistys MYÖNTEINEN VAIKUTUS. Merkittäviä myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen sekä rakentamis- että toimintavaiheessa. Aluetalouden työllistävä vaikutus syntyy etenkin tuulipuiston käytöstä ja kunnossapidosta. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Tuulivoimaloiden toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät pääosin hanke- ja sen lähialueiden maisema- ja meluvaikutuksiin. Tuulivoimapuisto muuttaa sekä alueen ääni- että visuaalista maisemaa erityisesti läheisten järvien rannoilla olevilla asuin- ja lomarakennuksilla. Lentoestevaloilla on lievästi haitallinen vaikutus ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.

19 Turvallisuus Viestintäyhteydet Sähkönsiirto LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Rakentamisaikana pieniä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Voimaloiden rakentaminen suunniteltuun korkeuteen edellyttää luvan saamista nykyisen lentoestekorkeuden ylitykselle. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Lähialueilla saattaa aiheutua lieviä haittavaikutuksia tvja radiovastaanottoon. LIEVÄ HAITALLINEN VAIKUTUS. Sähkönsiirtolinjasta aiheutuu paikoitellen maisemallisia vaikutuksia.

20 7) Martikanvaara-Munninmäki-Halliaisenvaara (Kajaani, Sotkamo) Vaikutusten arviointi Martikanvaara-Munninmäki-Halliaisenvaaran tuulivoimaloiden alue rajoittuu Talvivaaran kaivosalueeseen jatkuen siitä kaakkoon noin 2 km leveänä ja 11 km:n pituisena alueena. Suunnittelualueen laajuus on noin 2950 ha. Alueen etäisyys lähimpään keskustaajamaan Vuokattiin ja Sotkamoon on noin 25 km. Maisemallisesti alue sijoittuu Kainuun vaaraseudun ja Vaara-Karjalan alueiden rajalle. Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Pohjoisosastaan alue sijaitsee kaivostoimintaan tarkoitetulla alueella (EK). Suunnittelualueen pohjoispuolelle on maakuntakaavassa osoitettu Natura verkostoon kuuluva alue. Suunnittelualueen poikki kulkee maakuntakaavassa osoitettu seututie (st). Siltä osin, kun suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavan kaivostoimintaan tarkoitetun alueelle, suunnittelualueella on voimassa Talvivaaran kaivoksen asemakaava. Suunnittelualueen huomattavina maanomistajina Tornator Oy ja Talvivaara Oy suunnittelevat omistamiensa osa-alueen varaamista seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon. Tornator Oy:n toimesta on selvitetty omistamansa alueen tuuliolosuhteita sekä suojaetäisyyksiä ympärillä oleviin asutukseen, loma-asuntoihin, muuhun rakennettuun infrastruktuuriin sekä arvokkaisiin luontokohteisiin. Talvivaara Oy on tehnyt omistamansa alueen osalta liito-orava-, lepakko-, sekä linnustoselvityksiä. Maakuntakaavaa varten arvioitujen tuulivoimatuotannon edellytysten perusteella aluerajauksessa on otettu tämän lisäksi huomioon muiden samaan potentiaaliseen aluekokonaisuuteen kuuluvien maanomistajien mahdollisuus tuulivoimarakentamiseen. VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYS Myönteinen vaikutus Ei merkittävää vaikutusta Lievä haitallinen vaikutus Merkittävä haitallinen vaikutus KESKEISET VAIKUTUKSET Maankäyttö ja rakennettu ympäristö LIEVÄ (KOHTALAINEN) HAITALLINEN VAIKUTUS. Suunnittelualueen läheisyydessä on asuin- ja lomarakennuksia, joista lähin asuinrakennus sijaitsee hieman alle 1 kilometrin etäisyydellä selvitysalueesta. Loma-asuntoja ei sijaitse alle 1 kilometrin etäisyydellä. Maankäytön luonne muuttuu voimaloiden myötä alueella vähemmän erämaiseksi. Suunnittelualue sijoittuu Talvivaaran kaivosalueen yhteyteen jatkuen siitä kaakkoon. Kohdealueella on runsaasti valmiita tielinjauksia, joita voidaan hyödyntää alueen huoltotiestön suunnittelussa. Lähin suurjännitelinja on kaivosalueelle menevä 110 kv:n linja.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostuksen liitteet MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi www.kainuunliitto.fi

Lisätiedot

7.2. UUDET JA MUUTTUVAT ALUEVARAUKSET, MAAKUNTAKAAVAMER- KINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

7.2. UUDET JA MUUTTUVAT ALUEVARAUKSET, MAAKUNTAKAAVAMER- KINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 7. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN SISÄLTÖ JA PERUSTEET 7.1. YLEISTÄ JA KESKEINEN SISÄLTÖ Tällä tuulivoimamaakuntakaavalla ohjataan teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden sijoittumista maakunnan alueella. Tuulivoimamaakuntakaavassa

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Maakuntakaavaselostuksen liitteet

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Maakuntakaavaselostuksen liitteet Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostuksen liitteet Kainuun liitto 2 Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostuksen liitteet Kainuun liitto 2015 Kainuun liitto 3 Julkaisija: Kainuun

Lisätiedot

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Kunta Hyrynsalmi Kunnan osa alue Kytömäki, Väisälä Alueen sijainti Alue sijaitsee noin 15 km:n etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen Ukkohallan matkailukeskuksen pohjoispuolella.

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin B:10

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin B:10 Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin B:10 2 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi www.kainuunliitto.fi

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 28.07.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M /MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa LIITE 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa VIRANOMAISEN LAUSUNTO Hankekuvaus Hankekuvausta on hyvä päivittää suunnitelmien tarkentuessa. Esimerkiksi

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Mittava ympäristövaikutusten arviointi kaavatyön pohjana. Osayleiskaavoitus käynnissä

Mittava ympäristövaikutusten arviointi kaavatyön pohjana. Osayleiskaavoitus käynnissä Mittava ympäristövaikutusten arviointi kaavatyön pohjana Tuulipuistolle on tehty lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jonka yhteysviranomaisena toimi Kainuun ELY-keskus. Ympäristövaikutuksilla

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Merja Paakkari 20.11.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M / MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti Syrjävaara-Karjaoja Kohdenumero (kartalla) 2. 350 ha tuulivoimarakentamista puoltavat ja rajoittavat tekijät Vaiheyleiskaavan luontoselvityksissä huomioitavaa Sijaitsee Nuojuan pohjoispuolella, molemmin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely

PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY PIIPARINMÄKI-LAMMASLAMMINKANKAAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Aika Perjantai 23.11.2012, klo 13.00-15.00 Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, 90100 Oulu, Ympäristötalo

Aika Perjantai 23.11.2012, klo 13.00-15.00 Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, 90100 Oulu, Ympäristötalo LIITE 4 sivu 1 Muistio Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava Viranomaisneuvottelu 1 Kampusranta 9 C FI-60320 Seinäjoki Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

SANDBACKENIN TUULIVOIMAPUISTO

SANDBACKENIN TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SVEVIND OY AB SANDBACKENIN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2014 Sisältö Hanke... 1 Hankkeesta vastaava... 1 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi. TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

Tuulivoima ja maanomistaja

Tuulivoima ja maanomistaja Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Lähtökohdat ja tavoitteet, luonnos 24.10.2013 Kannen kuva: Sanna Schroderus, 2011 2 3 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Lähtökohdat... 4 2.1. Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä...

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa TUULIVOIMA KOTKASSA Tuulivoima Suomessa Heidi Lettojärvi 1 Tuulivoimatilanne EU:ssa ja Suomessa Kansalliset tavoitteet ja suunnitteilla oleva tuulivoima Yleiset tuulivoima-asenteet Tuulivoimahankkeen kehitys

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTO

PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY, TRIVENTUS PÖRTOM VIND AB PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.10.2013 1 (19) PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTO Hanke VindIn Ab

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN KURIKAN KAUPUNGISSA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN KURIKAN KAUPUNGISSA Päätös EPOELY/75/07.04/2013 Vaasa 14.11.2013 O2 Finland Oy William Ruuthin katu 2 48600 KOTKA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN

Lisätiedot

1 Långskogen, Pedersöre

1 Långskogen, Pedersöre Ehdotus SISÄLLYSLUETTELO 1 Långskogen, Pedersöre... 2 2. Stormossen, Pedersöre... 6 3 Långmossen, Uusikaarlepyy... 9 4-6 Björkbacken, Uusikaarlepyy... 12 7 Monäs, Uusikaarlepyy... 15 8 Gunilack, Uusikaarlepyy

Lisätiedot

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto. YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto. YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe Hanke Suunnitteluperusteena Syvyys rakennuspaikalla oltava >3,5 m Tuulisuus sopiva Voimaloiden väliset etäisyydet riittävät Tuulivoimalan napakorkeus

Lisätiedot

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi 05/2013 Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä K Tahkoniemi 1 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY / TM Voima Kytölä Oy Tavoitteena rakentaa Alavieskan Kytölän alueelle 4-9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että

Lisätiedot

LIITE 1

LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 2 PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Lumivaaran tuulivoimahanke, Hyrynsalmi Valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.10.2014

Lisätiedot

OTSOTUULI OY Teerivaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Teerivaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostus

OTSOTUULI OY Teerivaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Teerivaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostus 16X134563.D002 Maaliskuu 2014 OTSOTUULI OY Teerivaaran tuulivoimahanke Teerivaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMON KUNTA LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PYHÄNNÄN KUNTA OAS. Piiparinmäen Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus

KAJAANIN KAUPUNKI PYHÄNNÄN KUNTA OAS. Piiparinmäen Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus OAS 16UEC146 5.12.2013 tark. 27.10.2014 ja 19.5.2015 KAJAANIN KAUPUNKI PYHÄNNÄN KUNTA Piiparinmäen Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis-

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu 4.2.2015 1 (5) Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu Aika ti 13.1.2015 klo 9.00-11.10 Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, 4. krs. kokoushuone

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN JA POROELINKEINO TOKAT-SEMINAARI

TUULIVOIMARAKENTAMINEN JA POROELINKEINO TOKAT-SEMINAARI TUULIVOIMARAKENTAMINEN JA POROELINKEINO TOKAT-SEMINAARI Kajaani 13.9.2017 Esityksessä: Lainsäädännöllinen tilanne Metsähallitus ja tuulivoima Tuulivoimahanke ja poronhoito Esimerkkejä hankkeista Vaikutuksia

Lisätiedot

LIITE 7. Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin B:10

LIITE 7. Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin B:10 LIITE 7. Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin B:10 Kainuun liitto 2 Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin Kainuun liitto 2015

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Yhteenveto OAS:n palautteesta/ Kattiharjun tuulivoimapuisto, 1 (5) Paananen Susanna 6.8 2014 KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS VETELIN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Koskee 15.4.2014 päivättyä Patanan tekojärven Kettusaaren ranta-asemakaavaa Vetelin kunnassa Asemakaavanlaatija Dipl.ins. Mauno Vähämäki Kaavan hyväksymiskäsittelyt:..

Lisätiedot

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivitetty 29.11.2012, 5.6.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Kaavoituspäällikkö 4.7.2013 HOVILANMAA OY:N SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS SUUNNITTELUTARVEALUEELLE

Kalajoen kaupunki Kaavoituspäällikkö 4.7.2013 HOVILANMAA OY:N SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS SUUNNITTELUTARVEALUEELLE HOVILANMAA OY:N SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS SUUNNITTELUTARVEALUEELLE Hovilanmaa Oy hakee suunnittelutarveratkaisua kahdelle 3MW:n, pyyhkäisykorkeudeltaan 182,5 m:n tuulivoimalalle Kalajoen Pohjankylään, keskustan

Lisätiedot

LÖYLYVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

LÖYLYVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVOLAN KUNTA LÖYLYVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI 29.5.2013, tark. 9.8.2013 ja 8.11.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.5.2013

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Yleisötilaisuus 10.9.2014 POP ELY Oulunsalo Hailuoto Oulun seutu Metsähallitus Lumituuli Oulun Seudun Sähk Lähtökohdat kaava-alue

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Lavakorven Tuulipuisto Oy OULUN LAVAKORVEN TUULIVOIMAHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lavakorven Tuulipuisto Oy OULUN LAVAKORVEN TUULIVOIMAHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Lavakorven Tuulipuisto Oy OULUN LAVAKORVEN TUULIVOIMAHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 29.4.2016 1510016481 OULUN LAVAKORVEN TUULIVOIMAHANKE Ympäristöten arviointiselostus Kannen kuva, NV Nordisk

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

ILMATAR JÄMSÄ OY Maisema- ja ympäristöanalyysi Täydentävä luontoselvitys

ILMATAR JÄMSÄ OY Maisema- ja ympäristöanalyysi Täydentävä luontoselvitys RAPORTTI 4.5.2012 ILMATAR JÄMSÄ OY Maisema- ja ympäristöanalyysi Täydentävä luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu 531 Haukilahden kylän tilalle Anttila Rn:o 6:66 tuulivoimalalle WTG K1, TuuliSaimaa Oy

Suunnittelutarveratkaisu 531 Haukilahden kylän tilalle Anttila Rn:o 6:66 tuulivoimalalle WTG K1, TuuliSaimaa Oy Tekninen lautakunta 199 24.06.2015 Suunnittelutarveratkaisu 531 Haukilahden kylän tilalle Anttila Rn:o 6:66 tuulivoimalalle WTG K1, TuuliSaimaa Oy 1424/10.03.00.03/2014 TEKLA 199 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

HALMEKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

HALMEKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMON KUNTA HALMEKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE Lähialueen asukkaille, vapaa-ajanasukkaille ja maanomistajille Jalasjärven kuntaan Rustarin alueelle suunnitellaan tuulipuiston perustamista. Suunnittelualue

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Kainuun luonnonsuojelupiiri, Luonto-Liitto, Mustarinda-seura ja Nature Point Paljakka Esitys Vaara-Kainuun kansallispuistoksi

Kainuun luonnonsuojelupiiri, Luonto-Liitto, Mustarinda-seura ja Nature Point Paljakka Esitys Vaara-Kainuun kansallispuistoksi Kainuun luonnonsuojelupiiri, Luonto-Liitto, Mustarinda-seura ja Nature Point Paljakka Esitys Vaara-Kainuun kansallispuistoksi Näkymä Paljakanvaaran näkötornilta Mustakummun, Säkkisenlatvansuon ja Peuravaaran

Lisätiedot

16.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

16.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 16.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 16.5.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Rakentamisen aikana syntyvät vaikutukset ovat pääasiassa paikallisia ja pienialaisia.

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy Paikkatietoanalyysit Analyysit tehty rasterimuodossa 50

Lisätiedot