SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille"

Transkriptio

1 SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) VESALAINEN, Marjo Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 41 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja KOTISAARI, Liisa Toimeksiantaja(t) Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten asunto-osakeyhtiön talouksissa suhtaudutaan kotitaloussähkön ja veden säästämiseen tähtäävään neuvontaan. Neuvonnan tarkoituksena oli muistuttaa asukkaita sähkön ja veden säästämisen tärkeydestä. Neuvontaa varten valmistettiin energian- ja vedensäästöoppaat, jotka jaettiin taloyhtiön jokaiseen talouteen. Asukkaiden mielipiteitä jaetuista oppaista, neuvonnan tarpeesta sekä sähkön ja veden säästämisestä selvitettiin kyselylomakkeella. Kysely toteutettiin kahden viikon aikana maalis-huhtikuussa Vastanneita oli 26 henkilöä eli 49 prosenttia taloyhtiön talouksista. Kysely osoitti, että oppaat otettiin vastaan myönteisesti. Vastaajien mielestä oppaat sisälsivät heille hyödyllistä tietoa ja kaikkien mielestä taloyhtiössä jaettavat opaslehtiset ovat hyvä keino tiedottaa sähkön ja veden kulutukseen sekä säästämiseen liittyvistä asioista. Suurin osa vastaajista kertoi sähkön ja veden säästämisen olevan helppoa, ja puolet vastaajista oli sitä mieltä, että säästämiseen oli tarvetta heidän taloudessaan. Neuvontakokeilu toimii esimerkkinä asukkaan aktiivisesta ja oma-aloitteisesta toiminnasta omassa asuinympäristössä. Kokemuksia voidaan hyödyntää taloyhtiön sisäisen, tavoitteellisen toiminnan suunnittelussa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää asukkaiden sitoutumista yhteistyöhön, minkä kehittämiseksi on kiinnitettävä huomiota asukkaiden motivointiin ja toiminnan tavoitteista tiedottamiseen ja neuvontaan. Avain sanat (asiasanat) Sähkö, vesi, neuvonta, vaikuttaminen, asukkaat, taloyhtiö Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) VESALAINEN, Marjo Type of Publication Bachelor s thesis Pages 41 Confidential Language Finnish Title Until FROM SAVING STREAMS INTO FLOWS IN SAVING Household guidance for saving electricity and water Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor KOTISAARI, Liisa Assigned by Abstract The purpose of this thesis was to study how the households of the housing corporation felt about guidance directed at saving electricity and water in the households. The purpose of the guidance was to remind the residents of the importancy of saving electricity and water. Guidebooks that were made for guidance on saving electricity and water were delivered to every household of the apartment owner s organization. The residents opinions about the guidebooks delivered, the need for the guidance and saving of electricity and water were studied by a questionnaire. The questionnaire survey was carried out during two weeks in March April The questionnaire was answered by 26 residents, which represented 49 percent of the households. The guidebooks were received positively. According to the respondents the guidebooks were useful and they were considered to be a good way to inform about the consumption and saving of electricity and water. The majority of the respondents told that it was easy to save electricity and water and half of them stated that there were needs for saving in their households. The guidance experiment could act as an example for the resident s active and spontaneous action in his place of residence. The experiences can be of use for planning the internal and goaloriented actions in the apartment corporation. Keywords Electricity, water, guidance, influencing, residents, housing corporation Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS KOTITALOUKSISSA Energia Vesi NEUVONNALLA VAIKUTTAMINEN NEUVONNAN TOTEUTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Asukkaan aktiivisuudesta yhteistoimintaan Energian- ja vedensäästöoppaat ASUKKAIDEN MIELIPITEITÄ NEUVONNASTA JA SEN TARPEESTA Kyselyn toteutus Kyselyn tulokset Tulosten luotettavuuden arviointia YHTEENVETO...30 LÄHTEET...32 LIITTEET...34 Liite 1. Saatekirje...34 Liite 2. Energiansäästöopas...35 Liite 3. Vedensäästöopas...37 Liite 4. Kyselylomake...39 Liite 5. Muistutuskirje...41 KUVIOT KUVIO 1. Keskimääräinen kotitalouden energiankulutuksen jakaantuminen... 4 KUVIO 2. Keskimääräinen kotitalouden vedenkulutuksen jakaantuminen... 7 TAULUKOT TAULUKKO 1. Vastaajat ryhmiteltynä iän ja sukupuolen mukaan TAULUKKO 2. Vastaajat ryhmiteltynä asumismuodon ja taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärän mukaan... 22

5 2 1 JOHDANTO Energia ja vesi ovat meille välttämättömiä, mutta usein myös itsestäänselvyyksiä. Kulutamme energiaa ja vettä huolettomasti, suorastaan tuhlaten. Samalla lisäämme ympäristöhaittoja, jotka heikentävät luonnon tasapainoa ja tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. Vapaus ja oikeus kuluttaa energiaa ja vettä tuo mukanaan myös vastuuta, jota voimme osoittaa järkevällä kulutuksella. Informaatio-ohjausta painottava energiapolitiikka näkee kansalaiset aktiivisina ja tietoisina toimijoina, jotka toiminnallaan ja päätöksillään voivat vaikuttaa energia- ja ympäristöasioihin (Arvola & Kasanen 1996, 75). Aktiiviset kansalaiset eivät jää seuraamaan sivusta, mitä ympäristössä tapahtuu, vaan he pyrkivät vaikuttamaan yleiseen päätöksentekoon sekä muihin kansalaisiin kaikkien yhteisen edun nimissä. Paikallisella tasolla asukas voi tehdä aloitteita energian ja veden säästämiseksi omassa asuinympäristössään. Tavoitteiden luomiseen sekä toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan asukkaiden yhteistoimintaa, joka puolestaan lisää myönteisiä ympäristövaikutuksia sekä taloudellista hyötyä. Pienetkin energian- ja vedensäästöä tuottavat teot ovat merkittäviä, sillä pienistä säästöpuroista kasvaa ajan myötä suuri säästövirta. Tämä opinnäyte havainnollistaa asukkaan vaikutusmahdollisuuksia energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi omassa asuinympäristössä käytännön esimerkin kautta. Kuten Karvinen (1995, 11) toteaa, tietojen saaminen on alkeellisin osallistumisen muoto, ja se on myös edellytys muulle toiminnalle. Opinnäytteen keskeisen sisällön muodostaa neuvontakokeilu, joka toteutettiin energian- ja vedensäästöoppaiden avulla eräässä jyväskyläläisessä taloyhtiössä keväällä Asukkaiden mielipiteitä oppaista, neuvonnan tarpeesta sekä omasta energian- ja vedenkulutuksesta tiedusteltiin kyselylomakkeella. Ennen oppaiden ja kyselyn tulosten esittelyä käydään läpi muutamia energian ja veden kulutukseen sekä neuvontaan liittyviä asioita. Lisäksi pohditaan yksilön aktiivisuuden ja asukkaiden yhteistoiminnan merkitystä.

6 3 2 ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS KOTITALOUKSISSA Suomessa energia ja vesi ovat niin sanottuja kollektiivihyödykkeitä ja vastuu niiden riittävyydestä kuuluu julkiselle vallalle. Siten niihin suhtaudutaan itsestään selvyyksinä aina saatavilla olevina apuhyödykkeinä. Energialla ja vedellä on kotitaloustoiminnoissa lähinnä välineellinen luonne. Niitä tarvitaan erilaisissa toiminnoissa tai asioiden tuottamisessa, mutta kotitaloudessa ne ovat harvoin itse välittömän päätöksenteon ensisijaisena kohteena. (Nurmela 1996, 35, 72.) Nykyisellä Suomen kuluttamalla energiamäärällä tulisi toimeen neljä ja puoli 40 vuoden takaista Suomea. Samalla ovat lisääntyneet myös energian tuotannon ja kulutuksen aiheuttamat ongelmat, erityisesti ympäristöongelmat. Nurmela (1996) huomauttaa, että vaikka kehitetään uutta energian tuotantotekniikkaa sekä hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä, toistaiseksi energian säästäminen ja sen käytön tehostaminen ovat kuitenkin parhaat keinot torjua energiankulutuksesta aiheutuvia haittoja. (Emt. 12, 30.) Vesi on halpaa ja sen käyttäminen helppoa. Vain satunnaisten kuivuuskausien yllättäessä muistetaan, että vesikin on rajallinen luonnonvara. Ongelmana ei niinkään ole veden riittävyys sinänsä, vaan nimenomaan puhtaan veden riittävyys. Vesi käy läpi monimutkaisen puhdistus- ja parannusprosessin jo ennen kuin se ehtii käyttöömme, ja vedenpuhdistamot puhdistavat jäteveden ennen kuin se päätyy takaisin luontoon. Tuhlaamalla vettä tuhlaamme myös energiaa, jota kuluu puhdistamisen lisäksi myös veden pumppaamiseen ja lämmittämiseen (Ekotiimi Ympäristöohjat omiin käsiin 1998, 28). Markkinatalouden arvot ja luonnonarvot ovat ristiriidassa keskenään. Keskeinen kysymys on se, kuinka pystymme saavuttamaan taloudellista menestystä luonnonvaroja haaskaamatta. Tehokkuuden on jatkuttava, mutta kestävän kehityksen näkökulma on otettava vakavasti huomioon kaikessa päätöksenteossa, mikäli haluamme säilyttää luonnon elinkelpoisena ja sen hyödyntämisen sekä siitä nauttimisen mahdollisena myös tuleville sukupolville. Energian- ja vedenkulutukseen liittyvissä asioissa ovat olennaisia julkisen vallan harjoittama poliittinen ja hallinnollinen ohjaus sekä kunnissa ja yrityksissä tehtävät rat-

7 4 kaisut. Äänestäjinä kansalaiset valitsevat edustajia hoitamaan yhteiskunnallista päätöksentekoa ja myös erilaiset järjestöt tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa. Aktiivinen toiminta yhteiskunnallisella tasolla on tärkeää, mutta sen vaikutukset voivat olla hitaita ja hankalasti mitattavissa. Nopein ja suorin tie vaikuttaa on tarkkailla oman kotitalouden kulutusta, sillä jokainen tekee päivittäin päätöksiä ja valintoja, jotka vaikuttavat merkittävästi energian- ja vedenkulutukseen. 2.1 Energia Suomessa kulutetaan kotitaloussähköä (kotitalouslaitteet ja valaistus) noin kwh henkilöä kohti vuodessa (Gershon & Gillman 1994, 47) ja käytämme noin 25 kertaa enemmän energiaa kuin maapallon asukas keskimäärin (Ekotiimi Ympäristöohjat omiin käsiin 1998, 38). Kulutusta lisää varsinkin yhden hengen talouksien määrän kasvu. Nelihenkinen talous ei kuluta neljä kertaa enemmän sähköä kuin yhden hengen talous, koska talouksissa on esimerkiksi yksi jääkaappi, pesukone ja sähköuuni riippumatta taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärästä. Sähkönkulutukseen vaikuttavat myös asunnon koko, sähköä kuluttavien laitteiden määrä sekä käyttötavat. Seuraava kuvio havainnollistaa, miten kotitalouden sähkönkulutus jakaantuu eri kulutuskohteiden kesken. Laskelmissa ei ole mukana lämmitys ja lämmin vesi. 27% RUOANSÄILYTYS 28% VALAISTUS & MUU 8% PYYKINPESU 17% RUOANVALMISTUS 12% VIIHDE 8% ASTIANPESU KUVIO 1. Keskimääräinen kotitalouden energiankulutuksen jakaantuminen (Ekotiimi Ympäristöohjat omiin käsiin 1998, 39) Kotitaloussähkön kulutusta vähentää esimerkiksi energiaa säästävien laitteiden ja kodinkoneiden yleistyminen. Vanhoja laitteita löytyy talouksista kuitenkin vielä pitkään,

8 ja ne saattavat kuluttaa jopa kaksi kertaa enemmän sähköä kuin uudet, energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset kodinkoneet (Kodin energiankulutus 2004). 5 Kauppa- ja teollisuusministeriön (Ene rgiansäästö 2003) mukaan laitteiden energiankulutusta säätelee laki laitteiden energiatehokkuudesta (1241/1997). Pakollinen kuluttajille suunnattu energiamerkintä on otettu käyttöön muun muassa kylmälaitteille, pyykinpesukoneille, astianpesukoneille, lampuille ja uuneille. Energiamerkki liitetään myynnissä oleviin kodinkoneisiin, ja se osoittaa laitteen käytönaikaista energiankulutusta. Tarkoituksena on saada kuluttajat suosimaan vähemmän energiaa kuluttavia laitteita. (Emt.) Nurmela, Paldanus ja Sairinen (1989) muistuttavat, että kotitalouksien energiankulutuksen alentamisessa piilee teknologisen illuusion tai harhan vaara. Hankitaan energiaa säästäviä laitteita ja uskotaan, että asiat ovat kunnossa. Todellisuudessa päästään merkittäviin säästöihin ja alhaiseen energiankulutukseen sillä, kun vanhoja laitteita käytetään oikein. (Emt. 43.) Esimerkiksi kylmälaitteen sähkönkulutukseen vaikuttavat olennaisesti laitteen sijoitus sekä säätö- ja huoltotoimenpiteet. Mikäli niitä laiminlyödään, saattaa uuden, energia tehokkaankin laitteen sähkönkulutus lisääntyä kymmeniä prosentteja (Kodin energiankulutus 2004). Pienissä asunnoissa, joissa on keittokomero tai keittosyvennys, jääkaapin paikka ei ole vapaasti valittavissa. Varsinkin silloin jääkaappi saattaa sijaita liian lähellä lämmönlähdettä (esimerkiksi liesi, patteri, astianpesukone ja auringon lämpö) tai ahtaassa tilassa, jolloin laitteen sähkönkulutus kasvaa. Silloin laitteen sähkönkulutuksen alentamiseksi voidaan tehdä lähinnä huoltotoimenpiteitä, joita ovat puhtaanapito, sulatus ja lämpötilan säätäminen tarvittaessa uudelleen. Valaistuksen osuus sähkönkulutuksesta on huomattavan suuri (Ks. kuvio 1) ja sitä on helppo pienentää jo pelkästään vaihtamalla perinteiset hehkulamput energiansäästölamppuihin. Säästölamput ovat hankintahinnaltaan kalliimpia kuin hehkulamput, mutta ne tuottavat saman valomäärän jopa 80 prosenttia pienemmällä sähkönkulutuksella ja lisäksi niiden käyttöikä on 3-15 kertaa pidempi kuin hehkulampun. On arvioitu, että jos suomalaiset vaihtaisivat kaikki hehkulamppunsa energiansäästölamppuihin vuoteen 2010 mennessä, säästöä syntyisi peräti gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. Tämä merkitsisi myös 200

9 000 tonnia vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. (Ene rgiansäästölamppujen hankintaan vauhtia 2002.) 6 Merkittävää sähkönsäästöä saadaan kotitalouksissa aikaan jo pienillä kulutustapojen muutoksilla. Kyse on järkevästä energiankulutuksesta, eli siitä, että pienemmällä sähkön määrällä voidaan tehdä sama kuin ennenkin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinnitetään huomiota kattiloiden ja keittolevyjen kuntoon ja kokoon, käytetään kantta kattilassa, hyödynnetään uunin esi- ja jälkilämpöä ja käytetään mikroaaltouunia sähköuunin sijasta. Ruokaa ei laiteta lämpimänä jääkaappiin eikä jääkaapin ovea pidetä tarpeettoman kauan auki. Vaatteita ja astioita pestään täysiä koneellisia tai vajaita koneellisia pestäessä hyödynnetään säästö- ja vajaatäyttöohjelmia. Valoja pidetään päällä vain silloin, kun tarvitaan, ja voimakkaan yleisvalon sijasta kannattaa suosia vähemmän sähköä kuluttavia kohdevalaisimia. Kotitalouksien sähkönkulutusta lisää kasvava viihde- ja kulutuselektroniikan määrä. Televisio, stereot, videot, tietokone, kännykkä, kelloradio, puhelinvastaaja, digiboxi ja DVD-laitteet ovat esimerkkejä laitteista, joita joko löytyy melkein joka kodista tai joita ollaan lähiaikoina hankkimassa kotiin. Useiden laitteiden käyttötilassa kuluttama energia on murto-osa niiden valmiustilan kulutuksesta, koska laite toimii valtaosan ajasta stand by- eli valmiustilassa. Valmiustilan kulutus voidaan useimmissa laitteissa kytkeä pois ainoastaan irrottamalla laitteen pistotulppa sähköverkosta. (Korhonen, Pihala, Ranne, Ahponen & Sillanpää 2002, 51.) Lehmusnotko (2004) kirjoittaa lehtiartikkelissaan, että Ruotsissa kotitalouksien sähkölaitteet tuottavat hiilidioksidipäästöjä noin 350 kiloa henkeä kohti vuodessa. Päästöt ovat samaa luokkaa myös Suomessa. Laitteita hankittaessa kannattaa energiankulutuksen selvittämisen ohella miettiä, onko laitteelle edes todellista tarvetta. Yhteenvetona voidaan sanoa, että kodin sähkönkulutuksen pienentämisessä ovat tärkeitä niin laiteratkaisut kuin laitteiden huolto- ja käyttötottumukset. Energiaa kuluu lähes huomaamatta lukuisiin eri kodin toimintoihin ja vaikka pienet kulutustavan muutokset saattavat tuntua vähäpätöisiltä, ajan mittaan niillä saavuttaa yllättävän suurta hyötyä.

10 2.2 Vesi 7 Suomen kotitaloudet käyttävät vettä keskimäärin 155 litraa henkeä kohti joka päivä, ja kerrostaloissa määrä on suurempi kuin pientaloissa. Kuivanen (1999, 42) muistuttaa, että lähes puolet käytetystä vedestä on lämmitettyä. Kuten kuviosta 2 ilmenee, suurin osa vedestä, jopa 67 prosenttia, kuluu puhtauden ylläpitoon eli menee käytännössä viemäriin kylpyhuoneessa ja keittiössä. Varsinainen epäkohta on se, että juomakelpoiseksi käsiteltyä vettä käytetään myös WC:n huuhteluun, ja siihen vettä kuluu noin viisi kertaa enemmän kuin ruokaan ja juomaan. Seuraava kuvio havainnollistaa, miten kotitaloudessa käytetty vesi jakaantuu eri toimintojen kesken. 2% MUU 26% WC 38% HYGIENIA 5% RUOKA JA JUOMA 13% PYYKINPESU 3% SIIVOUS 13% TISKAAMINEN KUVIO 2. Keskimääräinen kotitalouden vedenkulutuksen jakaantuminen (Ekotiimi Ympäristöohjat omiin käsiin 1998, 28) Vaikka putkistonormit, paineiden ja virtausten säädöt sekä vesikalusteiden ominaisuudet ja kunto ovat tärkeitä tekijöitä vesivirtaaman määrässä, rinnalla vaikuttavat veden käyttöön liittyvät tavat ja tottumukset. Ne taas ovat sidoksissa muun muassa perheen kokoon, asukkaiden ikään sekä harrastuksiin. Vedenkulutus ei lisäänny samassa suhteessa kuin perheenjäsenten lukumäärä. Esimerkiksi neljän hengen perhe ei kuluta vettä neljä kertaa enemmän kuin yksin asuva. Iäkkäämmät, lapsuudessaan niukkuuteen tottuneet henkilöt kuluttavat vähemmän vettä kuin nuoremmat. Veden kulutus

11 vaihtelee myös samankaltaisissa talouksissa hyvin paljon elintapojen mukaan. (Nurmela, Paldanus & Sairinen 1989, 30, 39.) 8 Vanhoja, vettä runsaasti kuluttavia laitteita löytyy kotitalouksista vielä paljon. Usein uusia laitteita hankitaan remontin yhteydessä. Esimerkiksi kun vanhaan kerrostaloon tehdään laajamittainen vesi- tai viemäriputkiston uudistaminen, saatetaan hankkia kaikkiin asuntoihin ajanmukaiset vesikalusteet ja hanat. Yleensä tuolloin myös ammeet vaihdetaan suihkuihin. Joskus uusia hankintoja joudutaan tekemään silloin, kun vesikaluste osoittautuu huonokuntoiseksi ja on ehkä syypää rakenteiden vesivaurioon. Kalusteiden kuntoon on syytä kiinnittää huomiota, sillä vuotava hana tai WC-istuin lisää vedenkulutusta ja vesilaskua huomattavasti. Motivan (2004) mukaan hyvin huomaamatonkin vuoto, jopa vain tippa sekunnissa tekee vuodessa lähes litraa hukkakulutusta (Kodin energiankulutus 2004). Saatavana on useita erilaisia vettä säästäviä laitteita, muun muassa suihkupäitä, vesihanoja ekonappeineen tai vipuineen, virtauksenrajoittimia sekä WC-istuimia. Es i- merkiksi normien mukainen suihkupää kuluttaa vettä jopa 12 litraa minuutissa täydellä teholla, mutta säästömalli vain 8-9 litraa ja vettä säästyy noin prosenttia. Normaali WC-istuin kuluttaa vettä kuusi litraa huuhtelukerralla, kun taas WC-istuin, jossa on niin sanottu kaksoisnuppi, kuluttaa vain joko neljä litraa tai kaksi litraa vettä huuhtelukerralla. Vettä säästääkseen ei toki tarvitse hankkia kokonaan uutta WCistuinta, sillä vanhojenkin istuinten säiliöihin on saatavana erilaisia vettä säästäviä laitteita. (Eko-ostaja 2004.) Pesu- ja astianpesukoneiden valinnassa kannattaa vertailla erilaisten laitteiden vedenkulutusta. Gershon & Gillman (1994, 35) huomauttavat, että pesukoneet saattavat kuluttaa mallista riippuen litraa vettä pesukerralla ja astianpesukoneet litraa pesukerralla. Useimpien mallien ominaisuuksia ovat myös erilaiset säästö- ja vajaatäyttö-ohjelmat, jotka säästävät sekä vettä että energiaa. Oikeiden pesuohjelmien ja lämpötilojen käytön ohella tärkeää on se, että astioita ja vaatteita pestään vain tarvittaessa. Esimerkiksi kerran pidetty pusero ei välttämättä vielä tarvitse pesua eikä astianpesukonetta kannata käyttää, mikäli koneessa on vain vähän astioita ja niitä on vielä puhtaina käyttöä varten.

12 9 On tärkeää ymmärtää, että tarkoituksenmukainen vedenkäyttö ei ole suinkaan mukavuudesta tai hygieniasta tinkimistä. Kotitaloudessa järkevä vedenkäyttö tarkoittaa sitä, että vähemmällä vedellä saadaan aikaan esimerkiksi yhtä puhtaita vaatteita kuin ennenkin. Samoin henkilökohtainen hygienia voidaan hoitaa yhtä monella suihkussa käynnillä kuin ennen, mutta pienemmällä vesimäärällä. Kotiin ei tarvitse välttämättä hankkia uusia vesikalusteita ja laitteita, sillä pelkästään omien vedenkäyttötapojen tarkkailulla ja tarvittaessa pienillä muutoksilla saadaan aikaan merkittävää vedensäästöä. Järkevän vedenkäytön perusidean voi kiteyttää seuraavasti: kun et käytä vettä, sulje hana. On turhaa juoksuttaa vettä esimerkiksi silloin, kun suihkussa saippuoi itseään tai levittää shampoota hiuksiin. Koska suihkussa aika kuluu nopeasti, voi suihkuttelua i- kaa yrittää lyhentää esimerkiksi munakellon tai muun ajastimen avulla. Ammekylpyjä kannattaa harrastaa harvemmin ja silloinkin pitkään ja todella nauttien, sillä ammekylpy kuluttaa vettä jopa viisi kertaa enemmän kuin suihku. Hana on syytä sulkea myös hampaiden pesun ajaksi, sillä minuutin harjauksen aikana saattaa viemäriin valua 10 litraa vettä. Vertailun vuoksi kannattaa muistaa, että ihminen tarvitsee korkeintaan viisi litraa juomavettä päivässä. Mikäli taloudessa pestään astiat käsin, on syytä kiinnittää huomiota pesutapaan, sillä käsinpesu voi kuluttaa vettä 35 litrasta jopa 120 litraan (Kuivanen 1999, 56). Astioiden huuhtelu juoksevan veden alla kuluttaa moninkertaisesti enemmän vettä kuin altaassa huuhtelu. Pesutulos ei kuitenkaan ole parempi. Siivoukseenkaan ei tarvitse käyttää ylenmäärin vettä, sillä puhdasta saadaan aikaan hyvin pienellä vesimäärällä. Vaihtoehtona on myös vedettömiä siivousmenetelmiä, kuten esimerkiksi pestävät mikrokuituliinat ja mopit. Veden säästämiseksi ei välttämättä tarvitse kuluttaa rahaa ja aikaa eikä myöskään nähdä kohtuuttomasti vaivaa. Lähinnä kyse on pienistä jokapäiväisistä valinnoista, joilla jokainen voi helposti vaikuttaa paljonkin omaan vedenkulutukseensa. Koska suhtautuminen veteen ja vedenkäyttötavat opitaan yleensä omilta vanhemmilta, on kotona hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, millaista esimerkkiä vanhemmat lapsilleen näyttävät. On helpompaa opettaa lasta arvostamaan ja käyttämään vettä järkevästi kuin vaikuttaa aikuisen henkilön piintyneisiin tapoihin.

13 10 3 NEUVONNALLA VAIKUTTAMINEN Neuvonta on asiakaspalvelua, vuorovaikutusta, ihmisten välistä kanssakäymistä. Neuvontatilanteen keskipisteenä on ihminen ja hänen tarpeensa. Neuvonta auttaa asiakasta tekemään itseään koskevia valintoja, ratkaisuja ja päätöksiä. (Kangas & Hellstedt 1995, 6.) Neuvonnan asiakas on subjekti eli tekijä, ei objekti eli kohde. Neuvoja antaa neuvottavalle erilaisia toimintavaihtoehtoja, joista tämä voi itse valita parhaan. Neuvoja voi myös suostutella asiakasta toimimaan edullisella tavalla. (Jarva 1993, 64.) Suostuttelu on nimenomaan mielipiteiden, asenteiden ja käyttäytymisen muuttamiseen tähtäävää viestintää. Suostuteltaessa pyritään saamaan aikaan muutoksia yhden tai useamman henkilön käyttäytymisessä pakkoa käyttämättä. (Wiio 2000, 236; Lehtonen 1998, 153.) Neuvonta on viestintää eli sanomien välitystä lähettäjän ja vastaanottajan välillä (Åberg 1996, 14). Vuokon (1997) mukaan viestintä on kahden tai useamman osapuolen välillä tapahtuva tarkoituksellinen vaihdantaprosessi, jossa pyritään merkitysten siirtämiseen käyttämällä erilaisia symboleja. Tässä viestinnän määritelmässä mainitaan kolme tärkeää viestinnän elementtiä: viestinnällä on tietty tavoite, viestinnän lähettäjä pyrkii aikaansaamaan vaikutuksia vastaanottajassa ja viestinnän lähettäjä käyttää esimerkiksi sanoja, kuvia, eleitä ja värejä saadakseen vastaanottajassa aikaan haluamansa vaikutuksen (Emt. 21). Viestintäprosessin osatekijöitä ovat lähettäjä, vastaanottaja, sanoma, viestintäkanava, palaute sekä mahdolliset häiriötekijät, joita voi ilmetä missä tahansa prosessin osassa. Viestinnän onnistuminen eli viestin perillemeno ja toivotun vaikutuksen aikaansaaminen riippuu kaikista osatekijöistä. Laswell tiivistää viestintäprosessin lauseeseen Who says What in Which Channel to Whom with What Effect eli kuka sanoo mitä, kenelle, millä viestimellä ja millaisin vaikutuksin. Tehokas viestintä edellyttää kohderyhmän määrittelyä ja tuntemusta, sillä kohderyhmä määrittää muun muassa sen, mitä sanotaan ja missä. (Emt. 22.) Arvola ja Kasanen (1996, 88) puolestaan toteavat, että tiedon sisällön lisäksi informaation tehokkuuteen vaikuttavat tiedon muoto, ulkoasu ja esitysyhteys, tietolähteen

14 koettu luotettavuus, viestintäkanava sekä tiedon saatavuus, oikea ajoitus ja oikea kohdistaminen. 11 Vuokko (1997) mainitsee viestinnän kolme vaikutustasoa, jotka ovat kognitiivinen (tieto), affektiivinen (tunne) ja konatiivinen (toiminta). Viestinnällä voidaan luoda, vahvistaa tai muuttaa vaikutuksia kaikilla kolmella tasolla. Perinteisten vaikutushierarkioiden mukaan vaikutukset etenevät kuitenkin aina tietyssä järjestyksessä. Es i- merkiksi AIDAS-mallissa on erotettu viisi vaihetta, jotka ovat attention eli huomio, interest eli kiinnostus, desire eli halu, action eli toiminta ja satisfaction eli tyytyväisyys. (Emt ) Vuokko (1997) kuitenkin huomauttaa, että perinteinen hierarkia-ajattelu ei ota huomioon yksilökohtaista sitoutumista eli esimerkiksi asian tai tuotteen merkitystä yksilölle. Yhdelle henkilölle asia voi olla huomattavasti merkityksellisempi kuin toiselle ja sillä on puolestaan vaikutusta siihen, miten ja missä järjestyksessä viestinnän vaikutukset etenevät. Jos asia on henkilölle hyvin merkityksellinen, vaikutukset etenevät AIDASmallin mukaisesti, mutta jos asialla on henkilölle vähäinen merkitys, vaikutukset etenevät siten, että tunne syntyy vasta toiminnan jälkeen. (Emt ) Uudemmat teoriat ovat kiinnostuneita myös siitä, millä tavalla vastaanottaja käsittelee hänelle suunnattua sanomaa ja millaisessa ympäristössä hän sanomaa käsittelee. Millaisia ovat kilpailevat viestit, millaisia ajatuksia sanoman käsittely vastaanottajassa synnyttää, millaisia ovat vastaanottajan asenteet, millaisia käsityksiä hänellä on viestinnän kohteena olevasta asiasta ja millä tavalla sanoma liittyy vastaanottajan elämäntyyliin. (Lehtonen 1998, 159.) Neuvontaa suunniteltaessa on otettava huomioon ihmisen rajallinen kyky ottaa vastaan informaatiota. Tarvittavat perustiedot asiasta ja kyky hahmottaa käsitteitä, mittakaavoja ja niiden välisiä suhteita voivat puuttua. Ihmiset ymmärtävät eri tavalla muun muassa sen, mitä ympäristöystävällisyydellä jokapäiväisessä elämässä tarkoitetaan. (Suomalaiset ja ympäristö 2002, 36.) Heiskasen (1995, 9) mielestä kampanjointia tehokkaampaa on yksityiskohtainen ja kohdennettu neuvonta, ja paras vaikutus saadaan, kun informaatio kytketään mahdollisimman tuttuihin ja läheisiin asioihin. Selkeyteen ja yksinkertaisuuteen kannattaa

15 12 kiinnittää huomiota erityisesti, jos kohderyhmänä on vähän koulutusta saaneita ja ikääntyneempiä ihmisiä. On muistettava, että ihmisellä on mahdollisuus punnita ainoastaan niitä vaihtoehtoja ja arvioida niitä hyötyjä ja haittoja, joista hänellä on tietoa (Arvola & Kasanen 1996, 48). Neuvonnan vaikutus voi syntyä välittömästi, vähän ajan kuluttua tai pitkän ajan kuluttua. Vastaanottaja saattaa huomata sano man vasta myöhemmin tai sanoma vaatii häneltä pohdintaa. Joskus sanoma unohtuu ja siksi tarvitaan myös sanoman vahvistamista eli muistuttamista. Liikaa toistoa on kuitenkin syytä välttää, koska silloin vastaanottaja saattaa kyllästyä. (Vuokko 1997, 41, 43.) Ympäristöasioissa neuvonnan vaikutus mitataan käytännön teoissa. Ei riitä, että henkilö ymmärtää ympäristökysymyksiä tai että henkilöllä on myönteisiä asenteita ja arvoja. Ilman harkittuja käytännön tekoja ei synny myöskään energian- ja vedensäästöä. Neuvontamuotoja ovat esimerkiksi henkilökohtainen neuvonta, ryhmäneuvonta ja joukkoneuvonta. Henkilökohtainen neuvonta on tehokas, mutta aikaa vievä neuvo n- nan muoto ja sitä käytetään erityisesti silloin, kun asiakkaan ongelmat ovat yksilöllisiä ja mahdollisesti arkaluontoisia. Ryhmäneuvontaan osallistuu useampi asiakas samanaikaisesti ja he ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ryhmäneuvonnan etuna on useiden ihmisten tavoittaminen samanaikaisesti ja tilaisuus onnistuu parhaiten kun ryhmän jäsenten odotukset ja tarpeet ovat samansuuntaisia. Joukkoneuvonnalla tavoitetaan enemmän ihmisiä kuin ryhmäneuvonnassa, mutta kohde on hajanaisempi. Joukkoneuvonnan tuloksia on usein hyvin vaikea arvioida ja selvittää. (Kangas & Hellstedt 1995, ) Energian- ja vedensäästöön liittyvissä asioissa merkityksellistä on nimenomaan joukkoneuvonnan ja -tiedotuksen rooli. Koska ympäristöasioita on käsitelty varsin runsaasti esimerkiksi sanomalehdissä ja televisiossa, ne ovat melko tuttuja useimmille ihmisille. Kuten Gullichsen ja Niemi (1993, 46) toteavat, neuvonta on helpompaa, kun ihmisillä on jo jotain ennakkokäsitystä asiasta.

16 13 4 NEUVONNAN TOTEUTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Alkusysäyksen neuvontakokeilulle antoi pohdinta yksilön vaikutusmahdollisuuksista omassa lähiympäristössä energian- ja vedenkulutukseen liittyvissä asioissa. Kokeiluympäristöksi valikoitui varsin luontevasti tutkijan oma asuinympäristö, tarkemmin sanottuna samassa taloyhtiössä asuvat henkilöt talouksineen. Taloyhtiö sijaitsee Jyväskylän Lohikosken kaupunginosassa ja muodostuu kahdesta kerrostalosta, joissa on yhteensä 54 kotitaloutta. Taloyhtiö on muodoltaan asuntoosakeyhtiö, sillä on oma hallitus ja osakkailla on päätäntävalta taloyhtiötä koskevissa asioissa. Taloyhtiön asukkaina on myös vuokralla asuvia. Vaikka vuokralaisilla ei ole päätösvaltaa taloyhtiötä koskevissa asioissa, he ovat kuitenkin yhtälailla asukkaita ja heidänkin aktiivinen toimintansa yhteisten asioiden hoidossa on tervetullutta. Kynnys neuvontakokeilun toteuttamiseen oli matala, sillä taloyhtiön ominaispiirteenä on niin sanottu korkea omavaraisuus, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tehdään itse kaikki, mitä suinkin pystytään. Esimerkiksi taloyhtiön siisteydestä ei huolehdi talohuoltoyhtiö, vaan niin siivooja kuin nurmenleikkaajakin on palkattu oman taloyhtiön asukkaista. Talvisin aurauksen ulkopuolelle jäävät alueet puhdistetaan lumesta muutaman aktiivisen asukkaan voimin. Myös pienemmät korjaus- ja huoltotyöt tehdään itse. Taloyhtiön asukkaat muodostavat aktiivisen yhteisön, jossa on mukavaa ja helppoa alkaa oma-aloitteisesti suunnitella ja toteuttaa asukkaita sekä samalla koko taloyhtiötä hyödyttäviä toimenpiteitä. Sekä veden että sähköenergian kulutus on suurelta osin riippuvaista käyttötottumuksista. Vaikka asukas päättäisikin elää säästeliäästi, hyvät aikomukset saattavat jäädä vain aikomuksiksi ja aloitetut käytännönkin teot hiipua kokonaan, mikäli asiasta ei muistuteta. Taloyhtiössä asioita voidaan nostaa esille yhtiökokouksissa, mutta niitä on harvoin, ehkä vain kerran tai kaksi vuodessa, ja niihin osallistuu yleensä vain pieni osa asukkaista. Myös vuokralla asuvat jäävät yhtiökokouksen ulkopuolelle. Mikäli yhtiökokouksessa on käsitelty esimerkiksi vedenkulutukseen liittyviä säästötavoitteita ja - keinoja, ne jäävät yleensä vain puheen asteelle ja pienen aktiivisen piirin tiedoksi.

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN Tiina Piirtola Opinnäytetyö Helmikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN

TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN TALOUSNEUVONTAAN Katja Heinua Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan. Raila Heiskanen, Petri Sallinen

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan. Raila Heiskanen, Petri Sallinen Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan Raila Heiskanen, Petri Sallinen STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Viinikka, Jarkko 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

KULUTTAJAT VIHREÄN SÄHKÖN MARKKINOILLA. tarkastelu ympäristövastuullisen käyttäytymisen esteistä

KULUTTAJAT VIHREÄN SÄHKÖN MARKKINOILLA. tarkastelu ympäristövastuullisen käyttäytymisen esteistä tarkastelu ympäristövastuullisen käyttäytymisen esteistä Suvi Salmela Ympäristönsuojelutieteen pro gradu -työ Bio- ja ympäristötieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2004 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA

Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Elokuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ 1 Opinnäytetyö (AMK) Tradenomi Yrityksen tietohallinto 2011 Tero Rekola/Tommi Heinonen MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ Kyselytutkimus myynnin ammattilaisille 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot