PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020"

Transkriptio

1 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

2

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISEKSI TOIMENPITEET SATAKUNNASSA JA PORISSA ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISEKSI SUOMEN KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖT VUONNA PORIN KAUPUNKIORGANISAATION KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖT VUONNA PORIN KAUPUNGIN ENERGIANKULUTUS VUONNA KASVIHUONEKAASUMÄÄRIEN KEHITYS PORIN KAUPUNGIN TOIMINNOISSA TOIMIALOJEN VALINTA PORIN TOIMENPIDEOHJELMAAN PORIN KAUPUNGIN OMISTAMAN ENERGIALIIKETOIMINNAN TOIMIALA ENERGIANKULUTUS: ENERGIANSÄÄSTÖ- JA ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEET PORIN KAUPUNGIN TOIMINTOJEN AJONEUVOLIIKENNE PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMAN PÄÄTAVOITE PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMAN OSATAVOITTEET TOIMENPITEITÄ ILMASTO-OHJELMAN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI HALLINTOKUNNILLE JA LIIKELAITOKSILLE ASETETTAVAT VELVOITTEET MITTARIT, SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET KOULUTUS LAUSUNNOT SEKÄ ENERGIATEHOKKUUSRAPORTTI...22 LIITTEET: Liite 1. Ilmasto-ohjelmasta annetut lausunnot Liite 2. Porin kaupungin energiatehokkuussopimuksen benchmarking konsultointi, loppuraportti

4 1 JOHDANTO 1.1 Toimenpiteet EU:n alueella ja Suomessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimusta täsmentävä Kioton pöytäkirja hyväksyttiin joulukuussa Se astui voimaan helmikuussa 2005, kun riittävä määrä sopijaosapuolia oli ratifioinut pöytäkirjan. Yhteensä 195 maata on ratifioinut Kioton pöytäkirjan mennessä, mutta muun muassa Yhdysvallat puuttuu ratifioineiden joukosta. Kioton pöytäkirja velvoittaa kehittyneitä maita vähentämään kuuden kasvihuonekaasun (hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridi) päästöjä yhteensä 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuosina YK:n järjestyksessään 15. osapuolikokous (COP15) Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 pyrki jäsenmaita sitovaan neuvottelutulokseen vuoden 2012 jälkeisistä päästövähennystavoitteista. EU:n neuvottelutarjous oli 20 prosentin päästövähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 ja 30 prosentin vähennys, jos puuttuvat teollisuusmaat saadaan mukaan. Erityisesti Yhdysvaltojen mukaantulolla olisi ollut suuri merkitys. Maailmanlaajuisia ilmastoneuvotteluja on jatkettu Meksikon Cancúnissa 2010 ja Etela-Afrikan Durbanissa Euroopan unionin yhteinen Kioton pöytäkirjan päästövähennysvelvoite on kahdeksan prosenttia. Se on jaettu maakohtaisiksi velvoitteiksi, jotka ovat erisuuruisia eri maissa. Suomen tavoite on 0 prosenttia eli päästöjen pitäminen vuoden 1990 tasolla. Vuonna 2007 EU linjasi uudet jäsenmaita sitovat ilmastotavoitteet niin sanotussa paketissa. Se sisältää yhteiset 20 prosentin päästövähennystavoitteet, energiatehokkuuden parantamisen 20 prosentilla, uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen 20 prosenttiin sekä liikennepolttoaineissa uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Työkaluina ovat EU:n uudistettu päästökauppa täydennettynä kansallisilla velvoitteilla ja toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi valtioneuvoston Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia (2008) ja tulevaisuuselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta (2009). 4

5 Kuntaliiton koordinoima kuntien ilmastokampanja käynnistyi vuonna Kampanjaa täydennettiin ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumisstrategioilla vuonna Kampanjaan osallistuvilta kunnilta edellytetään seuraavan viiden välitavoitteen toteuttamista: - kunnan alueen kasvihuonekaasujen päästöjen ja nielujen inventointia - kasvihuonekaasupäästöjen kehitysennusteen laatimista seuraaville 10 ja 20 vuodelle - päästöjen vähentämistavoitteen asettamista (vertailuvuotena joko vuosi 1990 tai inventaarion ajankohta) - päästövähennyssuunnitelman laatimista ja sen hyväksyttämistä kunnanvaltuustossa (päästövähennysten suuruus, keinot ja toimien toteuttamisjärjestys) - suunnitelman toimeenpanemista, sen seuraamista ja siitä raportointia Kampanjaan liittynyt kunta kartoittaa aluksi alueensa kasvihuonekaasupäästöt, joita syntyy esimerkiksi energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä sekä jätehuollossa. Seuraavaksi kunta tekee päästöjen kehitysennusteen ja asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteensa. Lisäksi kunta voi tehdä ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumissuunnitelman. Pori on liittynyt Kuntaliiton ilmastokampanjaan vuonna Kuntaliitto käynnisti vuoden 2010 alussa kaksivuotisen kehittämishankkeen Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa. Hankkeen tavoitteena oli parantaa kuntien edellytyksiä tehdä ilmastotavoitteet huomioon ottavia päätöksiä. Hanketta rahoittivat Kuntaliitto, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Porin kaupunki on ollut mukana tässä hankkeessa. Porin ympäristöviraston edustaja koulutustapahtumissa on ollut projektipäällikkö Anu Palmgrén. Kuntaliiton hallitus hyväksyi uudet ilmastopoliittiset linjaukset kokouksessaan Linjauksissa kehotetaan kuntia ryhtymään toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseksi. 5

6 1.2 Toimenpiteet Satakunnassa ja Porissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Satakuntaliitto aloitti vuonna 2010 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian laatimisen. Strategia hyväksyttiin Satakunnan maakuntavaltuustossa Keskeisenä tavoitteena oli määritellä maakunnan tavoite- ja tahtotila ilmasto- ja energia-asioiden osalta. Ilmansuojeluinsinööri Jari Lampinen ja projektipäällikkö Anu Palmgrén Porin ympäristövirastosta ovat kuuluneet hankkeen ohjausryhmään. Prizztech Oy Satakunnan Energiatoimisto on tehnyt Porin seutukunnan ilmastoohjelman, joka julkaistiin Se on vuodelle 2020 asti ulottuva ilmastostrategia. Strategia kattaa Porin, Ulvilan, Noormarkun, Luvian, Kokemäen, Harjavallan ja Nakkilan kunnat. Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Porin kaupungille tehdään ilmasto-ohjelma ilmastonmuutoksen hillinnän tehostamiseksi. Kaupunginhallitus päätti perustaa virkamiestyöryhmän valmistelemaan pitkän aikavälin ilmasto-ohjelman, jonka tulee olla valmiina vuoden 2011 aikana. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus nimitti työryhmän puheenjohtajaksi ilmansuojeluinsinööri Jari Lampisen ympäristövirastosta. Työryhmän jäsenet: kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä, hallintokeskus kuljetuspäällikkö Jani Sädemaa, Tekninen palvelukeskus johtaja Jouko Kataja, Pori Energia Oy ympäristöpäällikkö Ari Savola, Pori Energia Oy toimitusjohtaja Markku Hermonen, Porin Linjat Oy (Jarno Valtanen) terveyspalveluiden johtaja Esko Karra, Perusturvakeskus kiinteistönhoitopäällikkö Pasi Salo, Porin Palveluliikelaitos (Keijo Lönnqvist) kehittämisasiantuntija Riitta Saarinen, hallintokeskus johtaja Päivi Repo, Porin Jätehuolto (Jussi Lehtonen) projekti-insinööri Jouni Lehtinen, Tekninen palvelukeskus ilmansuojeluinsinööri Jari Lampinen, ympäristövirasto (pj.) projektipäällikkö Anu Palmgrén, ympäristövirasto (siht.) 6

7 Porin kaupungin ilmasto-ohjelma on toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi vuosina Se on ohjeistus toimenpiteistä, joilla Porin kaupungin toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasujen määriä voidaan vähentää täyttääksemme kansainvälisten ja kansallisten ilmastosopimusten asettamat velvoitteet. Lisäksi tämän toimenpideohjelman toivotaan lisäävän kuntalaisten ja yritysten aktiivisuutta toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemisen puolesta. Porin kaupunki on sitoutunut kansainvälisiin ja kansallisiin ilmastotavoitteisiin kasvihuonekaasujen määrän vähentämiseksi, mikä tarkoittaa 20 prosentin päästövähennystä (9 191 CO 2 -ekvivalenttitonnia) vuoteen 2020 mennessä. Päästöjen vertailuvuodeksi on sovittu Porissa vuosi Kioton pöytäkirjan vertailuvuotena pidetään vuotta Vuoden 1990 kasvihuonekaasumäärien arviointiin liittyy huomattavaa epävarmuutta. Tästä seikasta johtuen on perusteltua verrata vuoden 2015 ja 2020 kasvihuonekaasujen päästömääriä vuoden 2009 päästömääriin, jolloin tilastointi oli jo hyvällä tasolla. Noormarkun kuntaliitosta Poriin vuoden 2010 alussa ei ole otettu laskennassa huomioon, koska vertailuvuotena käytetään vuotta Noormarkku ei kuulunut tuolloin vielä Poriin ja siksi sen päästöjä ei ole otettu mukaan vuoden 2009 päästölaskentaan. Porin kaupungin ilmasto-ohjelmaan on valittu vaikutuksiltaan merkittävimmät toimialat; energian tuotanto ja kulutus sekä ajoneuvoliikenne. Tämä raportti on käytännön ohje ilmastotalkoiden aloittamiseksi Porin kaupungin toiminnoissa. Seuraavissa toimenpideohjelman päivityksissä toimialoja tulee lisätä ja mukaan tulee ottaa muita toimijoita. Ilmastokuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä saadaan aikaan myös esimerkiksi maankäytössä ja kaavoituksessa. Kaavoituksessa yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on myös avain ilmastokuormituksen pienentämiseksi. Porin kaupunki, Pori Energia Oy, Pori Energia Sähköverkot Oy, Porin Prosessivoima Oy sekä Porin Linjat Oy ovat solmineet sopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi vuosina Porin kaupungin tuottamien kasvihuonekaasupäästömäärien lähdetietoraportit: - Porin kasvihuonekaasutase , Porin kaupungin ympäristötoimisto, Jari Lampinen 7

8 - Porin kasvihuonekaasupäästöt 2000, Teollinen energiantuotanto ja liikenne, Porin kaupungin ympäristötoimisto, Jari Lampinen - Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009, Porin kaupungin ympäristövirasto, Anu Palmgrén. 2 SUOMEN KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖT VUONNA 2009 Suomen kasvihuonekaasupäästöt vastasivat 66,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia (CO 2 - ekv.) vuonna Päästöt pienenivät 5,8 prosenttia edellisvuodesta ja alittivat 6,6 prosentilla Kioton pöytäkirjan velvoitetason. Vuonna 2009 päästöt pienenivät kaikilla raportoiduilla sektoreilla edellisvuoteen verrattuna. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin nettonielu kasvoi. Suomen päästöistä valtaosa syntyy energiasektorilla, noin 80 prosenttia vuonna Energiasektorin päästöt vähentyivät edellisvuodesta 3,5 prosenttia. Energiasektorin päästöillä tarkoitetaan energiateollisuuden, teollisuuden ja rakentamisen, kotimaan liikenteen ja muun energian kasvihuonekaasupäästöjä. Talouden taantumaa heijastellen eniten pienenivät teollisuuden ja rakentamisen polttoaineiden käytön päästöt (23 %), samoin edellisvuonna alkanut liikenteen päästöjen pienentyminen jatkui viidellä prosentilla. Energiateollisuuden päästöt sen sijaan kasvoivat viisi prosenttia. Päästöjen kasvu aiheutui suurelta osin hiilen käytön lisääntymisestä sähkön erillistuotannossa, joka puolestaan oli seurausta vesivoiman saatavuuden vähenemisestä. Muut energiasektorin päästöt kasvoivat reilun prosentin. Vuodesta 1990 energiasektorin päästöt ovat pienentyneet 2,4 prosenttia (Tilastokeskus). 3 PORIN KAUPUNKIORGANISAATION KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖT VUONNA 2009 Porin kaupungin omien toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasujen kulutusperäiset päästöt on esitetty taulukossa 1. Kaupungin omistamien kiinteistöjen erillislämmityksen päästöjä ei ole huomioitu laskennassa. Jätehuollon päästötiedot sisältävät vain jäteveden 8

9 puhdistuksen päästöt, ei kiinteistä jätteistä aiheutuneita päästöjä. Päästöjen jakautuminen eri osa-alueille on esitetty kuvassa 1. TAULUKKO 1. Porin kaupungin omien toimintojen aiheuttamat kulutusperusteset kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2009 hiilidioksidiekvivalenttitonneina (Lähde: Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009, Anu Palmgrén). Päästösektori Päästöt (CO 2-ekv.tonnia) Liikenne Energiankulutus Jätehuolto* 235 Maatalous Yhteensä * sisältää vain jäteveden puhdistuksen päästöt, ei kiinteistä jätteistä aiheutuneita päästöjä 1 % 3 % 23 % Liikenne Energiankulutus Jätehuolto Maatalous 73 % KUVA 1. Porin kaupungin omien toimintojen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen eri osa-alueille vuonna Maankäyttö ei sisälly tarkasteluun (Lähde: Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009, Anu Palmgrén). 9

10 3.1 Porin kaupungin energiankulutus vuonna 2009 Porin kaupungin omien toimintojen energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2009 olivat CO 2 -ekvivalenttitonnia. Porin kaupungin toiminnoissa on kulutettu sähköä MWh ja lämpöä MWh, eli yhteensä MWh. Päästöt ovat vuonna 2009 olleet keskimäärin 0,20 CO 2 -ekvivalenttitonnia / MWh. Porin kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukaan energiaa pyritään säästämään vuoteen 2016 mennessä MWh, joka on noin 9 prosenttia vuonna 2005 kulutetusta energiasta. Energian 7,8 GWh:n säästö vastaisi päästöissä keskimäärin CO 2 - ekvivalenttitonnia. Tämä vastaa noin 3,4 prosenttia Porin kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä ( CO 2 -ekvivalenttitonnia) ja noin 4,5 prosenttia kasvihuonekaasutaseesta vuonna Energiatehokkuussopimuksen tavoitteen saavuttamisen lisäksi tarvitaan vielä noin 17 prosentin vähennys kasvihuonekaasujen määrästä, jotta päästään kaupungin ilmasto-ohjelman mukaiseen 20 prosentin päästövähenemään vuoteen 2020 mennessä. Energiankulutuksen päästöihin voidaan energiansäästön ja energiatehokkuuden lisäksi vaikuttaa energiantuotantoon käytetyillä polttoaineilla eli lisäämällä Pori Energia Oy:n energiantuotannossa uusiutuvien polttoaineiden osuutta. 4 KASVIHUONEKAASUMÄÄRIEN KEHITYS PORIN KAUPUNGIN TOIMINNOISSA Arvioitaessa Porin pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen määriä käytettävissä on kolme selvitystä, jotka koskevat Porin aluetta. Ne ovat ympäristöviraston raportit vuosilta 2001, 2002 ja Vuoden 2001 raportissa kasvihuonekaasutasetta on tarkasteltu vuosina 1990 ja Vastaavasti vuoden 2002 raportissa on selvitetty vuoden 2000 teollisen energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt. Tässä yhteydessä on huomioitava, että edellä mainitut selvitykset koskevat koko Porin aluetta, ei siis pelkästään Porin kaupungin omaa toimintaa. Vuonna 2011 tehty selvitys koskee Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöjä ja nieluja vuonna Taulukossa 2 on kuvattu Pori Energia Oy:n omistamien laitosten kasvihuonekaasumäärien kehittymistä aikavälillä Taulukosta 3 selviää, kuinka Porin kau- 10

11 pungin omista toiminnoista aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt ovat muuttuneet vuosina Kasvihuonekaasumäärät on ilmoitettu hiilidioksidiekvivalenttitonneina (CO 2 -ekv t/a). TAULUKKO 2. Pori Energia Oy:n laitosten kasvihuonekaasupäästöjen kehitys hiilidioksidiekvivalenttitonneina (CO 2 -ekv t/a). Toiminnan laatu Porin Lämpövoima Oy, Aittaluoto 2) 1) 277,0 258,0 312,0 156,0 Porin Lämpövoima Oy, Pihlava 3) 1) 25,0 29,0 11,0 0 Pori Energia Oy, Puuvilla 5,0 5,0 8,0 10,0 1,6 Pori Energia Oy, Tiilimäki - 0,8 0,5 0,5 0,8 Pori Energia Oy, Ulasoori 2,0 5,0 10,0 3,0 0,5 Pori Energia Oy, Metalli 18,0 22,0 18,0 15,0 12,0 Pori Energia Oy, Kirrisanta 1) 1) 1) 1) 1,2 Yhteensä 25,0 334,8 323,5 351,5 172,1 Ajanjaksona laitosten omistussuhteet ovat muuttuneet seuraavasti: 1) Laitos ei ollut Porin kaupungin omistuksessa 2) Vuodesta 2006 lähtien Pori Energia Oy, Aittaluoto 3) Vuodesta 2006 lähtien Pori Energia Oy, Pihlava TAULUKKO 3. Porin kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen kehitys hiilidioksidiekvivalenttitonneina (CO 2 -ekv t/a). Toiminnan laatu Energiantuotanto, Pori Energia Oy ,2 172,0 Liikenne kaupungin omistamilla ajoneuvoilla ,0 4,0 Liikenne yksityisten omistamilla ajoneuvoilla 1) ,3 0,3 Satakunnan pelastuslaitoksen ajoneuvoliikenne 2) ,2 0,2 Hangassuon kaatopaikka, vanha jätetäyttö, Porin Jätehuolto ,0 18,0 Hangassuolle loppusijoitettava yhdyskuntajäte, Porin Jätehuolto ,0 10,0 Yhteensä ,7 204,5 1) Työajo suoritetaan omalla ajoneuvolla, mistä kaupunki maksaa kulukorvauksen 2) Kanta-Porin ja Kaanaan sairaankuljetusajot sekä muu Porin pelastusajoneuvoliikenne Porin kaupungin omistamien ajoneuvojen ja kaupunkienemmistöisten yhtiöiden ajoneuvokaluston päästöt on laskettu kappaleen 5.3 luettelon mukaisesti. 11

12 5 TOIMIALOJEN VALINTA PORIN TOIMENPIDEOHJELMAAN Toimenpideohjelmaan on valittu Porin kaupungin energian tuotanto ja kulutus sekä kaupungin toimintojen vaatima ajoneuvoliikenne. Nämä toimialat edustavat vuoden 2009 päästölaskentatietojen mukaan valtaosaa Porin kaupungin toimintojen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Kyseiset toimialat sisältyvät myös Kuntaliiton ilmastolinjaukseen. Seuraavan ilmasto-ohjelman päivityksen tulisi sisältää myös ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen liittyvän turvallisuus- ja varautumissuunnittelun sekä kuntalaisten neuvonnan ja valistuksen. Toimenpideohjelmaa laadittaessa on havaittu selvästi kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien tilastointien kirjavuus sekä niiden yhteismitallisuuden puuttuminen. Jotta ilmastoa koskeva toimenpideohjelma voidaan laatia ja sen vaikutuksia seurata, pitää eri toimialoilta saatavien tunnuslukujen olla täsmällisiä ja yhteneväisesti tilastoituja. Tilastointitavasta sopiminen helpottaisi myös hallintokunnissa aloitettavien energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamista. 5.1 Porin kaupungin omistaman energialiiketoiminnan toimiala Porin kaupungin omistama Pori Energia Oy on merkittävä toimija energialiiketoiminnan alalla Porin kaupungissa ja lähialueilla. Pori Energia Oy on sitoutunut lähivuosien strategisissa tavoitteissaan haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Tavoitteisiin pyritään muun muassa energiantuotannon hyötysuhteen parantamiseen tähtäävillä toimilla ja polttoainestrategialla, jolla halutaan lisätä ympäristöystävällistä ja hiilidioksidivapaata energiantuotantoa. Pori Energia Oy on ollut aktiivinen myös energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Tuotantoyksiköiden toimintaa on katselmoitu säännöllisin väliajoin ja laitosten energiatehokkuutta on kehitetty pitkällä aikavälillä. Pori Energia Oy ja Porin Prosessivoima Oy ovat liittyneet syksyn 2008 aikana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiantuotannon toimenpideohjelmaan. Puitesopimuksen tavoitteena on saada 80 prosenttia energiantuotannosta sopimusjärjestelmän piiriin ja saada energiantuotannossa Suomessa vuo- 12

13 teen 2016 mennessä 1000 GWh:n primäärienergian käytön säästö ja 1000 GWh:n sähköntuotannon tehostuminen sähköenergiaksi laskettuna. Sopimukseen liittyvät yritykset sitoutuvat ottamaan energiatehokkuuden toimintajärjestelmäänsä mukaan jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti ja asettamaan omat tehostamistavoitteensa energiaselvitysten tai analyysien perusteella. Pori Energia Oy ja Pori Energia Sähköverkot Oy ovat liittyneet myös elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan, johon liittyneet yritykset asettavat sekä tavoitteet oman energiakäytön tehostamiseksi että yhdeksän prosentin ohjeellisen tavoitteen asiakkaiden energian loppukäytön tehostamiseksi. Porin kaupungin päästöjen vähentämisessä on ollut merkittävä rooli Porin Prosessivoiman loppuvuonna 2008 käyttöön ottamalla Kaanaan voimalaitoksella, jolla tuotetaan lämpöenergiaa Pori Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon, Sachtleben Pigments Oy:n prosessiin ja Pihlavan teollisuudelle sekä näillä lämpökuormilla vastapainesähköä. Laitoksella on edellytykset päästöjen oleelliseen vähentämiseen käyttämällä mahdollisimman paljon uusiutuvia polttoaineita. Polttoaineena laitoksella on suunniteltu käytettävän puuta, kierrätyspolttoainetta, kivihiiltä ja turvetta. Myös peltoenergian käyttö on mahdollista. Laitos on korvannut Porin öljyä käyttäviä aluekaukolämpölaitoksia sekä teollisuuden hiilellä ja öljyllä tuotettua energiaa. Uuden laitoksen kokonaishyötysuhde on merkittävästi parempi kuin vanhojen kattiloiden, joiden käyttöä sen tuottamalla energialla korvataan. Porin Energia Oy:n hallintaosuus Porin Prosessivoima Oy:n voimalaitoksella tuotetusta lämpötehosta on 40,8 prosenttia. Vuonna 2009 Porin kaupunki (sisältää Pori Energia Oy:n sekä Porin Jätehuolto - liikelaitoksen Hangansuon jäteaseman mikroturbiinilaitoksen sähköntuotannon) tuotti: sähköä höyryä lämpöä 268 GWh 227 GWh 656 GWh 13

14 Pori Energia Oy:n tärkeimmät toimenpiteet ilmastovaikutusten hillitsemiseksi: 1. Energiatehokkuussopimukset tuotannon tehokkuuden parantaminen loppukäyttäjän energiansäästö Pori Energia Oy:n oman energiankäytön tehostaminen 2. Kaukolämpöverkoston laajentaminen 3. Uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen 4. CO 2 -vapaiden energiamuotojen lisääminen sähkön hankinnassa 5.2 Energiankulutus: Energiansäästö- ja energiatehokkuustoimenpiteet Porin kaupunki on allekirjoittanut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa uuden energiatehokkuussopimuksen, joka koskee vuosia Sopimuksessa Porin kaupunki sitoutuu energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen. Ohjeellisena tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuosien välisenä aikana, joka tarkoittaa 7,8 GWh:n vähennystä vuoden 2005 kulutukseen verrattuna. Tehty sopimus velvoittaa Porin kaupunkia laatimaan vuoden kuluessa sen allekirjoittamisesta toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteet kaupungin energiakäytön tehostamiseksi. Energiankulutuksen tulee ajanjaksolla olla 7,8 GWh:a alhaisempi kuin mitä se ilman energiatehokkuus- ja energiansäästötoimenpiteitä olisi vastaavalla kaudella. Energiankulutuksen ei edellytetä olevan vuonna 2016 määrällisesti yhdeksän prosenttia alhaisempi kuin vuonna Kokonaistavoitteeseen voidaan myös sisällyttää vuosina toteutettuja energiansäästön varhaistoimia. Porin kaupungin oli laadittava mennessä toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimet energiankäytön tehostamiseksi. Avaintoimenpiteiksi on valittu: - sähkönkulutuksen vähentäminen valaistuksessa - energiatehokkuuskriteerit korjausrakentamiseen ja saneerauksiin - investoinnit taajuusmuuttajiin pumppaamoissa - Porin Sataman valaistuksen ohjausjärjestelmän uusiminen - uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön lisääminen 14

15 - kaupungin ajoneuvokannan uusiminen - uusimman ajoneuvoteknologian hyödyntäminen - energiatehokkuuskriteerit hankintoihin - matalaenergiarakentaminen uudisrakentamisessa - energia- ja ilmastokaavat maankäytön ohjauksessa - energiankäytön seuranta toimialoilla Näistä toimenpiteistä Finnish Consulting Group Oy (FCG Oy) on tehnyt Porin kaupungille energiatehokkuussopimuksen Benchmarking konsultoinnin (liite 2). Porin kaupungin henkilöstölle on kampanjoitu ympäristöyhdyshenkilöiden, Karhunpalveluksen sekä Ekotehokas toimisto -kirjasen avulla toimenpiteistä, joilla vähennetään energiankulutusta toimistotyössä. Energiansäästö vähentää suoraan ilmastokuormitusta. Jotta tavoitteeseen toimistojen energiankulutuksen pienentämisestä päästään, tulee kouluttaa koko kaupungin toimistohenkilökunta. Mallina voitaisiin käyttää tapaa, jolla toteutetaan henkilöstön tietoturvakoulutus. Jokainen Porin kaupungin työntekijä, jolla on pääsy kaupungin tietoverkkoon, osallistuu tietoturvakoulutukseen. 5.3 Porin kaupungin toimintojen ajoneuvoliikenne Porin kaupungin omistamien ja kaupunkienemmistöisten yhtiöiden ajoneuvokalusto on pääasiassa seuraavissa hallintokunnissa ja liikelaitoksissa: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Pori Energia Konserni Pori Energia Oy Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy Pori Energia Sähköverkot PESV Oy Porin Jätehuolto (Hangassuon jäteasema ja kierrätyskeskus) Porin Linjat Oy Porin Palveluliikelaitos Porin Vesi Satakunnan pelastuslaitos (Porin toiminnot) Tekninen palvelukeskus 15

16 Taulukossa 1 Porin kaupungin omien toimintojen liikenteen aiheuttamat päästöt ovat hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tämä luku saadaan kun lasketaan yhteen taulukossa 4 esitetyn ajoneuvoliikenteen päästöt ja sataman aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt (5 380 hiilidioksidiekvivalenttitonnia). TAULUKKO 4. Porin kaupungin omistamien ajoneuvojen ja työntekijöiden omien autojen käytöstä työajossa aiheutuneet kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2009 hiilidioksidiekvivalenttitonneina (Lähde: Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009, Anu Palmgrén). Päästösektori Päästöt (CO 2-ekv.tonnia) Työnantajan omistaman ajoneuvon käyttö työajossa Oman auton käyttö työajossa 182 Yhteensä PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMAN PÄÄTAVOITE Ilmasto-ohjelman tavoitteena on, että Porin kaupungin omista toiminnoista syntyneet kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuodesta 2009 vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 prosenttia eli CO 2 -ekv.tonnia. 7 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMAN OSATAVOITTEET Porin kaupungin omien toimintojen energiankulutus vuonna 2016 on vähentynyt vähintään yhdeksän prosenttia vuoden 2005 kulutusmääriin verrattuna. Porin kaupungin omien toimintojen ajoneuvoliikenteestä aiheutuneet päästöt ovat vähentyneet merkittävästi ajoneuvojen ja työkoneiden uusimisen kautta. 16

17 8 TOIMENPITEITÄ ILMASTO-OHJELMAN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Ilmastokuormituksen vähentäminen vaatii kaikilta hallintokunnilta toimintatapamuutoksia. Jäljempänä olevaan luetteloon on koottu esimerkkejä toimenpiteistä, jotka vähentävät ilmastokuormitusta. Vuonna 2013 energiansäästön välitavoite on kuusi prosenttia (2 596 MWh) ja vuonna 2016 kokonaistavoite on yhdeksän prosentin (7 788 MWh) energiansäästö. Energiansäästö- ja -tehokkuusneuvontaa tulee antaa sekä kaupungin hallintokunnille että kuntalaisille. Neuvonnassa tarvitaan toimipaikkakohtaista opastusta ja se edellyttää sen antajalta asiantuntijuutta. Jotta pääsisimme säästötavoitteisiin, olisi ensiarvoisen tärkeää, että Porin kaupungille saataisiin palkattua vuoden 2012 aikana päätoiminen energia-asiantuntija niin kutsuttu energiansäästökoordinaattori. Porin Energia Oy on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiatuotannon toimenpideohjelmaan ja Pori Energia Oy:n lisäksi myös Porin Energia Sähköverkot Oy on sitoutunut energiapalveluiden toimenpideohjelmaan. Energiatehokkuussopimusten noudattamisen lisäksi Pori Energia voi toteuttaa seuraavia toimenpiteitä: Tehostetaan Aittaluodossa tuotantoprosesseja ja tehdään energiansäästökohteista energia-analyysit. Lisätään puun ja kierrätyspolttoaineen osuutta polttoainevirrassa. Siirrytään asiakkaiden sähkönkulutusmittareissa etäluentaan, jolloin toteutetaan myös energiantehokkuussopimuksen tavoitteita. Päästöjen vähentämisen keinoina kiinnitetään huomiota polttoainejakaumaan, energiansäästöön sekä kaukolämpöverkon laajentamiseen. Lisätään vihreän sähkön tuotanto-osuutta rakentamalla tuulivoimapuisto Luvialle. Tuulivoimahankkeesta vastaavat Pori Energia Oy sekä TuuliWatti Oy. Tulevaisuudessa kaukolämmön lisäksi tarjotaan asiakkaalle myös muita lämmitysvaihtoehtoja, esimerkiksi maalämpöä, jos kaukolämpöä ei ole saatavilla. Muutetaan energian hinnoittelu kausihinnoitteluksi, jolla pyritään tasaamaan kulutushuippuja ja muuttamaan energian hinta paremmin tuotantokustannuksia vastaavaksi. 17

18 Tässä yhteydessä on syytä mainita Pori Energia Oy:n kaukolämpöverkon laajenemistoiminnan vaikutukset kasvihuonekaasujen muodostumismääriin: 1. Öljylämmityskiinteistöjä ei ole otettu mukaan Porin kaupungin päästölaskentaan. Tarkasteltaessa vain Porin kaupungin toimintojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjen määriä tilanteessa, jolloin kaukolämpöverkkoon liitetään yksityisiä tai kaupungin omistamia öljylämmityskiinteistöjä, kasvavat kaupunkiorganisaation CO 2 -päästöt. 2. Tulevassa laskennassa otetaan huomioon kaikki Porin kaupungin alueella olevat kasvihuonekaasuja tuottavat öljylämmityskiinteistöt, jolloin tulee tarkemmin inventoiduksi CO 2 -kuormituksen syntylähde. 3. Pistelähteiden eli yksittäisten kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöverkkoon vähentää CO 2 -päästöjä kaupungin alueella. Kiinteistöjen omien kattilalaitosten savupiippujen päästökorkeudet ovat yleensä matalia, jolloin savukaasut vaikuttavat asumisterveyttä alentavasti. Tulisijojen käyttötapa vaikuttaa merkittävästi polttotehokkuuteen ja syntyviin päästöihin. Keskitetty polttoprosessi vähentää hajakuormitusta ja on polttoteknisesti paremmin hallittavissa. Porin Linjat Oy on sitoutunut joukkoliikenteen energiatehokkuussopimukseen. Uudet hankittavat linja-autot ovat vähäpäästöisiä. Lisätään Porin Linjat Oy:n ympäristövastuullisuutta ottamalla käyttöön ISO ympäristöjärjestelmä. Ajoneuvokeskuksessa kilpailutusvaiheessa huomioidaan nykyiset EU:n alueen ajoneuvoille asetettavat Euro-päästömääräykset, jotka määrittelevät kiinteiden hiukkasten, typen oksidien, hiilimonoksidin ja hiilivetyjen sallitut tasot. Porin kaupunki siirtyy uusissa hankinnoissa vähäpäästöisiin ja vähän kuluttaviin ajoneuvoihin sekä työkoneisiin, joiden CO 2 -päästöt ajokilometriä tai käyttötuntia kohden ovat pienet. Tulevaisuudessa otetaan käyttöön myös hybridiautoja. 18

19 Perusturvakeskuksessa kehitetään palveluverkostoa ja toimintoja pyritään keskittämään joukkoliikenteellä helposti saavutettaviin kohteisiin, mikä vähentää oman auton käyttötarvetta. Asiakkaiden liikkumisen lisäksi myös hoitotarvikkeet liikkuvat. Tätä varten on perustettu keskitetty logistiikkakeskus, jonka toimintaa voidaan kehittää. Lisätään toimintojen sähköistämistä ja kehitetään sähköisiä lomakkeita, jolloin paperisten lomakkeiden osuus vähenee. Porin Jätehuolto -liikelaitoksen Hangassuon vanhan jätetäyttöalueen sulkemisrakenteiden myötä jätetäytön kaatopaikkakaasu saadaan talteen tehokkaammin ja sen sisältämä metaani voidaan hyödyntää mikroturbiinilaitoksessa sähköksi. Sulkemisrakenteet vanhalle jätetäyttöalueelle valmistuvat viimeistään vuonna Uuden jätetäyttöalueen kaasun muodostumista seurataan vuodesta 2012 alkaen ja sen talteenotto aloitetaan, kun ympäristöluvassa määritellyt ehdot täyttyvät. Porin palveluliikelaitoksessa ajoneuvot, työkoneet, öljylämmitys- sekä ilmanvaihtolaitteet tulee huoltaa ja säätää säännöllisesti. Ajoneuvoja työkonekalustoa uusitaan vähäpäästöisemmiksi ajoneuvokeskuksen toimintojen avulla. Henkilöstöpalveluissa vähennetään paperin käyttöä ja siirrytään yhä enenevässä määrin sähköisten lomakkeiden, esimerkiksi palkkalaskelmien, kuntarekryn sähköisten työhakemusten, sähköisten eläkehakemusten sekä henkilöstölomakkeiden, käyttöön. Lomakkeita on saatavissa Porin kaupungin intranetissä, Patarummussa. Selvitetään työsuhdematkalippujen käyttöönottaminen työmatkaliikenteessä. Kaupunkisuunnittelussa pyritään kaupunkirakenteen eheyttämiseen eli tiiviimpään kaupunkirakenteeseen, jolloin asuinalueita kaavoitetaan olemassa olevien palveluiden lähelle. Kaukolämmön käyttöönoton lisääminen vaatii muun muassa muutosta kaavoihin, joihin tulee saada 19

20 merkinnät olemassa olevista kaukolämpöverkoista. Talojen asemointia tontilla pitää tarkastella, jotta voidaan hyödyntää maksimaalisesti myös passiivista aurinkoenergiaa. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella pyritään tekemään ympäristöystävällisten valintojen tekeminen helpoksi. Esimerkkinä tästä voisi olla alueellinen suunnittelu ja alueelliset järjestelmät, kuten Uniluodon katuvalaistuksen toteuttaminen tuulienergialla. Teknisen palvelukeskuksen toimialalla jatketaan energiansäästöinventointeja. Selvitetään uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä uudisrakennuskohteissa sekä kiinnitetään enemmän huomiota kiinteistöjen tehokkaaseen käyttöön. Kehitetään ja uusitaan katuvalaistusta siirtymällä elohopeahöyrylampuista vähemmän energiaa käyttäviin malleihin. Uusien toimitilojen suunnittelussa ja vanhojen tilojen kunnostamisessa on huomioitava energiataloudellisuus. Hankintapalveluissa ympäristö- ja energiatehokkuuskriteerit sisällytetään osaksi hankintaohjeistusta. Kaupungin henkilöstölle suunnatuissa hankintakoulutuksissa tuodaan esille energiatehokkuusnäkökulma. Koko kaupunkikonsernissa matkustamista vähennetään käyttämällä enenevässä määrin videoneuvotteluja. Toteutetaan niitä toimenpiteitä, jotka on esitetty Porin kaupungin energiatehokkuussopimuksen benchmarking konsultoinnin loppuraportissa (2008). Energiasäästötoimenpiteiden tehokas edistäminen edellyttää: 1. koko kaupunkikonsernille palkattavaa energiansäästökoordinaattoria ja lisäksi jokaiseen hallintokuntaan energia- ja ympäristöyhdyshenkilöä, 2. korvamerkittyä rahaa energiasäästötoimenpiteiden toteuttamiseen ja 3. hankintojen ja rakentamisen ohjeistuksen tehostamista. 20

21 9 HALLINTOKUNNILLE JA LIIKELAITOKSILLE ASETETTAVAT VELVOITTEET Uudis- ja korjausrakentamisessa pitää aina tarkastella energiankulutusta, energiansäästöä ja energiatehokkuutta. Oikeat ratkaisut suunnitteluja rakentamisvaiheessa vähentävät rakennuksen energiantarvetta ja johtavat siten säästöihin myös käyttövaiheessa. Energiatehokkuuden huomioiminen pienentää rakennusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja siten ehkäisee ilmastonmuutosta. Porin kaupunginvaltuusto velvoittaa vuoden 2013 alusta hallintokuntia ottamaan ilmastoasiat huomioon toiminnoissa, joilla on merkitystä ilmastonkuormitukseen. Porin kaupungin energiaan (tuotanto ja kulutus) ja liikenteeseen liittyvissä päätöksissä pitää olla selvillä onko päätöksenteon kohteena oleva toimenpide: 1. ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukainen, 2. neutraali vai 3. ilmasto-ohjelman tavoitteiden vastainen. 10 MITTARIT, SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET Näitä ovat muun muassa Porin ilmanlaatu ja Porin kaupunkikonsernin ympäristöraportti. Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvän työn raportointi olisi mahdollista sisällyttää osaksi vuosittaista raportointia, mikäli se mahdollistetaan asianmukaisella resursoinnilla. Porin kaupungin omien toimintojen ja koko Porin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt lasketaan viiden vuoden välein. Seuraava tarkasteluvuosi on Jokainen toimiala seuraa omien toimintojensa aiheuttamaa ilmastokuormitusta esimerkiksi seuraamalla energiankulutusta. Porin kaupungin ilmasto-ohjelman vastuutaho kaupunkiorganisaation päästölaskennan osalta on ympäristövirasto. 21

22 Ilmasto-ohjelman toteutuksen seurantaa ja ohjaamista varten perustetaan ilmastotyöryhmä, jossa on edustettuna toimenpiteiden kannalta keskeisimmät hallintokunnat. Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteutumisesta kootaan vuosittain yhteenveto Porin kaupunginvaltuustolle. Ilmasto-ohjelma päivitetään seuraavaksi kahden vuoden kuluttua ja jatkossa neljän vuoden välein. Kaupunkilaisia neuvotaan ja ohjataan energiatehokkaisiin toimintatapoihin sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Tulevina vuosina, ilmasto-ohjelman päivitysten yhteydessä, tulee tarkasteluun ottaa lisää hallintokuntia ja toimialoja. Näitä ovat esimerkiksi jätehuolto ja omistamisen yksikkö (muun muassa öljylämmitteiset kiinteistöt). Porin kaupungin omien toimintojen päästöjen vähentäminen ei myöskään riitä, vaan koko Porin kaupungin alueella syntyviä päästöjä täytyy vähentää. Ilmasto-ohjelmaa tulee laajentaa koskemaan kaupunkiorganisaation lisäksi myös koko kaupungin aluetta asukkaineen, yrityksineen ja yhteisöineen. 11 KOULUTUS Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Nakkilan kunta ovat järjestäneet yhteistyössä ilmastokysymyksiin kohdennettuja koulutustilaisuuksia Satakunnan kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Koulutustapahtumia on järjestetty , sekä Ilmastoaiheista koulutusta järjestetään jatkossa vuosittain. 12 LAUSUNNOT SEKÄ ENERGIATEHOKKUUSRAPORTTI Erityisasiantuntija Arto Vitikka hallintokeskuksesta on pyytänyt Porin kaupungin ilmastoohjelmasta, Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi , lausunnot mennessä. Lausunnot ohjelmasta ovat liitteessä 1. Porin kaupungin energiatehokkuussopimuksen benchmarking konsultointi, loppuraportti liite 2. 22

23 Lausunnon antoivat: Pori Energia Oy, toimitusjohtaja Matti Rintanen Porin kaupunki / Tekninen palvelukeskus / omistamisen yksikkö, LVI-insinööri Jouni Lehtinen Porin Linjat Oy, toimitusjohtaja Markku Hermonen Porin kaupunki / Porin Palveluliikelaitos, johtaja Kaj Kainulainen Porin kaupunki / ympäristövirasto, ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi 23

24

25

26 Lausunto PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitussa energiatehokkuussopimuksessa, Porin kaupunki sitoutuu energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen. Ohjeellisena tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuosien välisenä aikana, joka tarkoittaa 7,8 GWh:n vähennystä vuoden 2005 kulutukseen verrattuna. Tehty sopimus on velvoittanut Porin kaupunkia laatimaan toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteet kaupungin energiakäytön tehostamiseksi. Energiankäytön toimintasuunnitelmassa esitetyt toimet energiankäytön tehostamiseksi ovat seuraavat: - sähkönkulutuksen vähentäminen valaistuksessa - energiatehokkuuskriteerit korjausrakentamiseen ja saneerauksiin - investoinnit taajuusmuuttajiin pumppaamoissa - Porin Sataman valaistuksen ohjausjärjestelmän uusiminen - uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön lisääminen - kaupungin ajoneuvokannan uusiminen - uusimman ajoneuvoteknologian hyödyntäminen - energiatehokkuuskriteerit hankintoihin - matalaenergiarakentaminen uudisrakentamisessa - energia- ja ilmastokaavat maankäytön ohjauksessa - energiankäytön seuranta toimialoilla Jotta säästötavoitteisiin päästäisiin, on Porin kaupungille palkattava vuoden 2012 aikana päätoiminen energiansäästökoordinaattori. Lisäksi energiatehokkuuden parantamiseen on osoitettava oma määräraha jonka puitteissa energiasäästöinvestointeja voidaan ryhtyä määrätietoisesti toteuttamaan. Raportissa on mainittu, että Teknisen palvelukeskuksen osalta toimialalla jatketaan energiansäästöinventointeja. Huomautuksena raporttiin voidaan todeta, että investointeja voidaan tehdä osoitettujen määrärahojen puitteissa.

27 Yleisesti ottaen ohjelman velvoitteiden toteuttaminen vaatii henkilöresursseja hallintokunnissa. Työtä ohjamaan ja valvomaan tulee viipymättä palkata raportissa esitetty energiasäästökoordinaattori. Porissa Porin kaupunki/tpk/om/rakennuttaminen Jouni Lehtinen LVI-insinööri

28 HALLITUS/mh LAUSUNTO Porin Kaupunginhallitus LAUSUNTO PORIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMASTA Porin Linjat Oy on käsitellyt esitystä Porin kaupungin ilmastoohjelmasta ja päättänyt antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon. Porin Linjat Oy kannattaa ilmasto-ohjelmassa esitettyjä tavoitteita ja pitää niitä hyvinä. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota joihinkin asioihin. Ohjelmassa mainitaan perusturvan toimintojen keskittäminen sellaisille alueille, jotka ovat helposti joukkoliikenteen saavutettavissa. Tämä on tärkeä asia kaikissa kaupungin toiminnoissa, ohjattaessa matkustusta entistä enemmän joukkoliikenteeseen liikenteen päästöt vähenevät. Esille on otettu työsuhdematkalipun käyttö, joka onkin erittäin tärkeä asia. Luomalla joukkoliikenne houkuttelevaksi vaihtoehdoksi työmatkaliikenteessä saavutetaan päästöjen vähentämisen lisäksi kustannussäästöjä työpaikkapysäköinnin tarpeen vähentyessä. Porin Linjat Oy:n näkemyksen mukaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen on ilmastonsuojelun kannalta ensiarvoisen tärkeää. Riittävät resurssit takaavat palvelutason pysymisen houkuttelevana, sekä antavat operaattorille mahdollisuuden investoida uuteen ympäristöystävällisempään kalustoon.. PORIN LINJAT OY Markku Hermonen Markku Hermonen toimitusjohtaja PORIN LINJAT OY I Hevoshaankatu 5, PORI I p. (02) I I Y-tunnus

29 PORIN KAUPUNGINHALLITUKSEN PYYTÄMÄ LAUSUNTO KAUPUNGIN IL- MASTO-OHJELMAAN Porin Palveluliikelaitoksen lausunto ilmasto-ohjelmaan PORIN KAUPUNKI Porin Palveluliikelaitos Porin Palveluliikelaitoksen ateriatuotannon ja puhtauden toiminnoissa ympäristövastuu on ollut mukana prosesseissa ja huomioitu yhtenä tekijänä hankintojen suunnittelussa ja hankintapäätöksissä sekä päivittäisen toteutuksen erilaisissa toiminnoissa. Ateriatoimintojen suunnittelulla ja tilasaneerauksilla sekä ruokatuotannon keskittämisen myötä ylläpidettävien tuotantotilojen ja tuotantolaitteiden määrät vähenevät. Nykyisin saatavilla olevat energiatehokkaat laiteratkaisut sekä tuotannon optimointi mahdollistavat sen, että energiatehokkuutta saadaan parannettua, verrattuna pienien valmistuspisteiden valmistuseriin. Ostotoimitusten kuljetuskertoja on vähennetty, käyttämällä yhtä päätoimittajaa, keskustukkua. Päätukun kautta pystytään mahdollisimman paljon hankkimaan tuotteita yhdellä kuljetuskerralla. Kylmävalmistuksen sekä Cook & Chill - tuotannon lisääminen perinteisen ateriatuotannon tuotantotavan rinnalle mahdollistaa joustavammat aikataulut ja harvemmat toimituskerrat palvelukeittiöihin. Keskitetyssä ateriatuotannossa käytettävät elintarvikkeiden raaka-aineet tuotetaan isoissa myyntierissä valmistusyksikköön. Tällä toimintamallilla on merkittävä vaikutus pakkausjätteen laatuun ja määrään. Palveluliikelaitoksella on käytössään Aromi-Web tilausjärjestelmä, jolla asiakkaat tilaavat päivittäiset tarvitsemansa atriat suoraan valmistavasta yksiköstä. Valmistuksessa otetaan tilauksen pohjalta tuotantoerälistat, joiden mukaan saadaan tarkka kilomääräinen tilaus ja tuotannossa on tiedossa valmistettava määrä. Toimipisteissä suoritetaan ruuan menekin seurantaa. Raaka-aineet sekä valmistetut ateriat punnintaan ja valmistettu määrä vastaa tilattua. Jätteiden lajittelu on ohjeistettu. Keittiöiden hygieniaohjeistuksissa on siirrytty ja ollaan siirtymässä veden ja energian kulutusta pienentäviin työmenetelmiin. Nämä kuuluvat osana keittiöiden lakisääteiseen omavalvonta-ohjelmaan. Puhtauden toiminnoissa käytetään ympäristöystävällisiä puhdistusaineita, huomioiden aineiden tarkan oikeanlaisen annostuksen sekä vähentämällä veden ja energian kulutusta. Siivousvälineiden hankinnoissa edellytetään toimittajan ja valmistajan ympäristöohjelmaa. Siivoustekstiileissä on siirrytty kestokäyttöisiin tuotteisiin. Siivoustekstiilien huoltoon on uusittu energiaystävällisiä koneita. Porissa Kaj Kainulainen, johtaja Käyntiosoite: Postiosoite: Puhelin: Faksi: Internet osoite: Sähköposti: Antinkatu 2, 2.krs PL 10 (02) (02) Pori Pori

30 Ympäristöviraston lausunto Porin kaupungin ilmasto-ohjelmasta Porin kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristöviraston lausuntoa Porin kaupungin ilmasto-ohjelmasta, Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi Ilmasto-ohjelmaa on valmisteltu ympäristövirastossa yhteistyössä työryhmän kanssa, jonka puheenjohtajana ilmansuojeluinsinööri Jari Lampinen on toiminut. Ympäristövirasto haluaa lausunnossaan nostaa ilmasto-ohjelmasta esiin muutamia erityisen tärkeinä pitämiään asioita. Näiden asioiden huomioiminen ja toteuttaminen on ympäristöviraston mukaan välttämätöntä asetettujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiselle: 1. Koko kaupunkikonsernille tulee palkata energiansäästökoordinaattori, jotta Porin kaupungin energiatehokkuussopimuksessa asetettu yhdeksän prosentin energiansäästö vuoden 2005 energiankulutuksen tasosta vuoteen 2016 mennessä voidaan saavuttaa. Energiansäästökoordinaattorin lisäksi jokaisessa hallintokunnassa täytyy toimia aktiivisesti (energia- ja) ympäristöyhdyshenkilö, joka tuo energiankulutuksen vähentämisen osaksi hallintokuntien arkikäytäntöjä. Energiakoordinaattorin toimipaikka tulisi olla TPK. 2. Mikäli Porin kaupunki pystyy saavuttamaan energiatehokkuussopimuksessa vaaditun yhdeksän prosentin energiansäästön vuoteen 2016 mennessä, vastaa tämä noin 3,4 prosentin vähenemää kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä. Porin kaupungin tavoitteena on kuitenkin vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosenttia vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuussopimuksen toteuttamisen lisäksi vaaditaan vajaan 17 prosentin vähennys kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää ja ilmastonmuutosta hillitä koko kaupunkikonsernin tasolla, tulee ympäristövirastoon palkata vakituinen kokopäiväinen henkilö, ns. kestävän kehityksen koordinaattori, jonka työtehtäviin ilmastonmuutokseen liittyvät asiat kuuluvat. Kestävän kehityksen koordinaattori koordinoi ja edistää koko kaupunkikonsernin ilmastotyötä. Kestävän kehityksen koordinaattorin toimipaikka tulisi olla ympäristövirasto. 3. Ilmasto-ohjelmaan on valittu toimialoiksi Porin kaupungin energian tuotanto ja kulutus sekä kaupungin toimintojen vaatima ajoneuvo- ja työmatkaliikenne. Ilmasto-ohjelmassa on todettu, että jatkossa tarkasteluun lisätään kaavoitus, rakentaminen, kuntatekniikka, palvelut ja hankinnat. Valtioneuvosto teki vuonna 2009 periaatepäätöksen Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Periaatepäätöksen tavoitteena on vähentää julkisen sektorin ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutusta. Kaikkia julkisia toimijoita, myös kuntia, kannustetaan tekemään kestäviä hankintoja. Kuntien suositellaan ottavan ympäristö huomioon puolessa hankinnoista vuonna Porin kaupungin hankintavolyymi on 284 miljoonaa euroa. Ympäristövirasto ja hankintatoimi ovat aloittaneet vuonna 2011 yhteistyön parantaakseen hankintojen ympäristönäkökohtien huomioimista julkisissa hankinnoissa. Myös valtakunnan tasolla hankintojen merkitystä ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämisessä korostetaan yhä enenevässä määrin. Yllä olevista seikoista johtuen ympäristöviraston mielestä julkiset hankinnat tulisi ottaa mukaan ilmasto-ohjelmassa valittuihin toimialoihin energian tuotannon ja kulutuksen sekä ajoneuvo- ja työmatkaliikenteen lisäksi. Ilmasto-ohjelman koordinointi pitäisi tapahtua keskushallinnon toimesta. Matti Lankiniemi ympäristöjohtaja Porin kaupungin ympäristövirasto puh faksi Postiosoite: Valtakatu Pori Porin kaupunki ympäristövirasro

31 FCG Planeko Oy PORIN KAUPUNKI PORIN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN BENCHMARKING KONSULTOINTI LOPPURAPORTTI

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi VTT 9.5.2006 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen energiansäästöpolitiikka

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Tulevaisuusfoorumi: Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä 20.4.2010 Oulu Tytti Tuppurainen n neuvottelukunnan puheenjohtaja Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Tytti

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään

EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään Auto- ja liikennetoimittajien tilaisuus 27.3.2008 Liikenteen päästöjen vähennystavoite vuoteen 2020. Mikä se on? Mitkä ovat

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Satakunnassa ja Nakkilassa vuonna 2014 Ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Satahima-hanke Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke Kuntien ja pk-yritysten

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden Julkaistavissa 30.12.2003 klo 13.00 2003:16 Lisätietoja: Tilastokeskus / Mirja Kosonen (09) 1734 3543, 050 5005 203; ympäristöministeriö / Jaakko Ojala (09) 1603 9478, 050 3622 035 Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion kaupunki Ympäristökeskus 2010 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KUOPIO... 4 2.1 Kasvihuonekaasupäästöt... 4 2.2 Energiatase... 8 3

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 209 Espoon ilmasto-ohjelman hyväksyminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Laitala, puh. 043 824 5427 Leena Sjöblom, puh. 043 826 5214

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen 1.12.2009 Helsinki Kansainvälisiä kuntaprosesseja Kuntien tiekartta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (UCLG, CEMR, Metropolis,

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 13 Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän asettaminen HEL 2013-007804 T 00 00 02 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän ilmastotyön

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Kööpenhaminan ilmastokokous ja uudet haastet päästöjen raportoinnille. Riitta Pipatti Tilastokeskuspäivä

Kööpenhaminan ilmastokokous ja uudet haastet päästöjen raportoinnille. Riitta Pipatti Tilastokeskuspäivä Kööpenhaminan ilmastokokous ja uudet haastet päästöjen raportoinnille Riitta Pipatti Tilastokeskuspäivä 3.9.2009 Esityksen sisältö! Ilmastoneuvottelut ja odotukset Kööpenhaminan kokouksen suhteen " linkit

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 6.5.2011 SANNA KOPRA Kainuun ilmastostrategia 2020 Maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi Toteuttaa paikallisella tasolla Suomen

Lisätiedot

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Petteri Kuuva Sähköseminaari

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Petteri Kuuva Sähköseminaari Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia Petteri Kuuva Sähköseminaari 27.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan energian osuus

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Lotta Mattsson, asiantuntija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.5.2010 Tampere Ilmastostrategian seuranta Suurimmassa osassa ilmastostrategioita

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.05.2015 498 HEL 2014-012200 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen https://www.turku.fi/uutinen/2016-08-31_kiinteistoliikelaitos-vastaa-ilmastohaasteeseen-panostamalla-rakennusten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin

Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuntakoulutus 5.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli 1 Maapallon ilmasto muuttuu - nopeus? 2

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa

Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa Kiristyvät ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Suomessa ja Euroopassa Erkki Laitinen, rakennusneuvos ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto Rakennusfysiikka 2009 27.-29.10.2009 Tampere TTY

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot