PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020"

Transkriptio

1 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

2

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISEKSI TOIMENPITEET SATAKUNNASSA JA PORISSA ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMISEKSI SUOMEN KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖT VUONNA PORIN KAUPUNKIORGANISAATION KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖT VUONNA PORIN KAUPUNGIN ENERGIANKULUTUS VUONNA KASVIHUONEKAASUMÄÄRIEN KEHITYS PORIN KAUPUNGIN TOIMINNOISSA TOIMIALOJEN VALINTA PORIN TOIMENPIDEOHJELMAAN PORIN KAUPUNGIN OMISTAMAN ENERGIALIIKETOIMINNAN TOIMIALA ENERGIANKULUTUS: ENERGIANSÄÄSTÖ- JA ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEET PORIN KAUPUNGIN TOIMINTOJEN AJONEUVOLIIKENNE PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMAN PÄÄTAVOITE PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMAN OSATAVOITTEET TOIMENPITEITÄ ILMASTO-OHJELMAN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI HALLINTOKUNNILLE JA LIIKELAITOKSILLE ASETETTAVAT VELVOITTEET MITTARIT, SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET KOULUTUS LAUSUNNOT SEKÄ ENERGIATEHOKKUUSRAPORTTI...22 LIITTEET: Liite 1. Ilmasto-ohjelmasta annetut lausunnot Liite 2. Porin kaupungin energiatehokkuussopimuksen benchmarking konsultointi, loppuraportti

4 1 JOHDANTO 1.1 Toimenpiteet EU:n alueella ja Suomessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimusta täsmentävä Kioton pöytäkirja hyväksyttiin joulukuussa Se astui voimaan helmikuussa 2005, kun riittävä määrä sopijaosapuolia oli ratifioinut pöytäkirjan. Yhteensä 195 maata on ratifioinut Kioton pöytäkirjan mennessä, mutta muun muassa Yhdysvallat puuttuu ratifioineiden joukosta. Kioton pöytäkirja velvoittaa kehittyneitä maita vähentämään kuuden kasvihuonekaasun (hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridi) päästöjä yhteensä 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuosina YK:n järjestyksessään 15. osapuolikokous (COP15) Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 pyrki jäsenmaita sitovaan neuvottelutulokseen vuoden 2012 jälkeisistä päästövähennystavoitteista. EU:n neuvottelutarjous oli 20 prosentin päästövähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 ja 30 prosentin vähennys, jos puuttuvat teollisuusmaat saadaan mukaan. Erityisesti Yhdysvaltojen mukaantulolla olisi ollut suuri merkitys. Maailmanlaajuisia ilmastoneuvotteluja on jatkettu Meksikon Cancúnissa 2010 ja Etela-Afrikan Durbanissa Euroopan unionin yhteinen Kioton pöytäkirjan päästövähennysvelvoite on kahdeksan prosenttia. Se on jaettu maakohtaisiksi velvoitteiksi, jotka ovat erisuuruisia eri maissa. Suomen tavoite on 0 prosenttia eli päästöjen pitäminen vuoden 1990 tasolla. Vuonna 2007 EU linjasi uudet jäsenmaita sitovat ilmastotavoitteet niin sanotussa paketissa. Se sisältää yhteiset 20 prosentin päästövähennystavoitteet, energiatehokkuuden parantamisen 20 prosentilla, uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen 20 prosenttiin sekä liikennepolttoaineissa uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Työkaluina ovat EU:n uudistettu päästökauppa täydennettynä kansallisilla velvoitteilla ja toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi valtioneuvoston Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia (2008) ja tulevaisuuselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta (2009). 4

5 Kuntaliiton koordinoima kuntien ilmastokampanja käynnistyi vuonna Kampanjaa täydennettiin ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumisstrategioilla vuonna Kampanjaan osallistuvilta kunnilta edellytetään seuraavan viiden välitavoitteen toteuttamista: - kunnan alueen kasvihuonekaasujen päästöjen ja nielujen inventointia - kasvihuonekaasupäästöjen kehitysennusteen laatimista seuraaville 10 ja 20 vuodelle - päästöjen vähentämistavoitteen asettamista (vertailuvuotena joko vuosi 1990 tai inventaarion ajankohta) - päästövähennyssuunnitelman laatimista ja sen hyväksyttämistä kunnanvaltuustossa (päästövähennysten suuruus, keinot ja toimien toteuttamisjärjestys) - suunnitelman toimeenpanemista, sen seuraamista ja siitä raportointia Kampanjaan liittynyt kunta kartoittaa aluksi alueensa kasvihuonekaasupäästöt, joita syntyy esimerkiksi energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä sekä jätehuollossa. Seuraavaksi kunta tekee päästöjen kehitysennusteen ja asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteensa. Lisäksi kunta voi tehdä ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumissuunnitelman. Pori on liittynyt Kuntaliiton ilmastokampanjaan vuonna Kuntaliitto käynnisti vuoden 2010 alussa kaksivuotisen kehittämishankkeen Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa. Hankkeen tavoitteena oli parantaa kuntien edellytyksiä tehdä ilmastotavoitteet huomioon ottavia päätöksiä. Hanketta rahoittivat Kuntaliitto, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Porin kaupunki on ollut mukana tässä hankkeessa. Porin ympäristöviraston edustaja koulutustapahtumissa on ollut projektipäällikkö Anu Palmgrén. Kuntaliiton hallitus hyväksyi uudet ilmastopoliittiset linjaukset kokouksessaan Linjauksissa kehotetaan kuntia ryhtymään toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseksi. 5

6 1.2 Toimenpiteet Satakunnassa ja Porissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Satakuntaliitto aloitti vuonna 2010 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian laatimisen. Strategia hyväksyttiin Satakunnan maakuntavaltuustossa Keskeisenä tavoitteena oli määritellä maakunnan tavoite- ja tahtotila ilmasto- ja energia-asioiden osalta. Ilmansuojeluinsinööri Jari Lampinen ja projektipäällikkö Anu Palmgrén Porin ympäristövirastosta ovat kuuluneet hankkeen ohjausryhmään. Prizztech Oy Satakunnan Energiatoimisto on tehnyt Porin seutukunnan ilmastoohjelman, joka julkaistiin Se on vuodelle 2020 asti ulottuva ilmastostrategia. Strategia kattaa Porin, Ulvilan, Noormarkun, Luvian, Kokemäen, Harjavallan ja Nakkilan kunnat. Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Porin kaupungille tehdään ilmasto-ohjelma ilmastonmuutoksen hillinnän tehostamiseksi. Kaupunginhallitus päätti perustaa virkamiestyöryhmän valmistelemaan pitkän aikavälin ilmasto-ohjelman, jonka tulee olla valmiina vuoden 2011 aikana. Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus nimitti työryhmän puheenjohtajaksi ilmansuojeluinsinööri Jari Lampisen ympäristövirastosta. Työryhmän jäsenet: kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä, hallintokeskus kuljetuspäällikkö Jani Sädemaa, Tekninen palvelukeskus johtaja Jouko Kataja, Pori Energia Oy ympäristöpäällikkö Ari Savola, Pori Energia Oy toimitusjohtaja Markku Hermonen, Porin Linjat Oy (Jarno Valtanen) terveyspalveluiden johtaja Esko Karra, Perusturvakeskus kiinteistönhoitopäällikkö Pasi Salo, Porin Palveluliikelaitos (Keijo Lönnqvist) kehittämisasiantuntija Riitta Saarinen, hallintokeskus johtaja Päivi Repo, Porin Jätehuolto (Jussi Lehtonen) projekti-insinööri Jouni Lehtinen, Tekninen palvelukeskus ilmansuojeluinsinööri Jari Lampinen, ympäristövirasto (pj.) projektipäällikkö Anu Palmgrén, ympäristövirasto (siht.) 6

7 Porin kaupungin ilmasto-ohjelma on toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi vuosina Se on ohjeistus toimenpiteistä, joilla Porin kaupungin toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasujen määriä voidaan vähentää täyttääksemme kansainvälisten ja kansallisten ilmastosopimusten asettamat velvoitteet. Lisäksi tämän toimenpideohjelman toivotaan lisäävän kuntalaisten ja yritysten aktiivisuutta toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemisen puolesta. Porin kaupunki on sitoutunut kansainvälisiin ja kansallisiin ilmastotavoitteisiin kasvihuonekaasujen määrän vähentämiseksi, mikä tarkoittaa 20 prosentin päästövähennystä (9 191 CO 2 -ekvivalenttitonnia) vuoteen 2020 mennessä. Päästöjen vertailuvuodeksi on sovittu Porissa vuosi Kioton pöytäkirjan vertailuvuotena pidetään vuotta Vuoden 1990 kasvihuonekaasumäärien arviointiin liittyy huomattavaa epävarmuutta. Tästä seikasta johtuen on perusteltua verrata vuoden 2015 ja 2020 kasvihuonekaasujen päästömääriä vuoden 2009 päästömääriin, jolloin tilastointi oli jo hyvällä tasolla. Noormarkun kuntaliitosta Poriin vuoden 2010 alussa ei ole otettu laskennassa huomioon, koska vertailuvuotena käytetään vuotta Noormarkku ei kuulunut tuolloin vielä Poriin ja siksi sen päästöjä ei ole otettu mukaan vuoden 2009 päästölaskentaan. Porin kaupungin ilmasto-ohjelmaan on valittu vaikutuksiltaan merkittävimmät toimialat; energian tuotanto ja kulutus sekä ajoneuvoliikenne. Tämä raportti on käytännön ohje ilmastotalkoiden aloittamiseksi Porin kaupungin toiminnoissa. Seuraavissa toimenpideohjelman päivityksissä toimialoja tulee lisätä ja mukaan tulee ottaa muita toimijoita. Ilmastokuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä saadaan aikaan myös esimerkiksi maankäytössä ja kaavoituksessa. Kaavoituksessa yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on myös avain ilmastokuormituksen pienentämiseksi. Porin kaupunki, Pori Energia Oy, Pori Energia Sähköverkot Oy, Porin Prosessivoima Oy sekä Porin Linjat Oy ovat solmineet sopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi vuosina Porin kaupungin tuottamien kasvihuonekaasupäästömäärien lähdetietoraportit: - Porin kasvihuonekaasutase , Porin kaupungin ympäristötoimisto, Jari Lampinen 7

8 - Porin kasvihuonekaasupäästöt 2000, Teollinen energiantuotanto ja liikenne, Porin kaupungin ympäristötoimisto, Jari Lampinen - Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009, Porin kaupungin ympäristövirasto, Anu Palmgrén. 2 SUOMEN KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖT VUONNA 2009 Suomen kasvihuonekaasupäästöt vastasivat 66,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia (CO 2 - ekv.) vuonna Päästöt pienenivät 5,8 prosenttia edellisvuodesta ja alittivat 6,6 prosentilla Kioton pöytäkirjan velvoitetason. Vuonna 2009 päästöt pienenivät kaikilla raportoiduilla sektoreilla edellisvuoteen verrattuna. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin nettonielu kasvoi. Suomen päästöistä valtaosa syntyy energiasektorilla, noin 80 prosenttia vuonna Energiasektorin päästöt vähentyivät edellisvuodesta 3,5 prosenttia. Energiasektorin päästöillä tarkoitetaan energiateollisuuden, teollisuuden ja rakentamisen, kotimaan liikenteen ja muun energian kasvihuonekaasupäästöjä. Talouden taantumaa heijastellen eniten pienenivät teollisuuden ja rakentamisen polttoaineiden käytön päästöt (23 %), samoin edellisvuonna alkanut liikenteen päästöjen pienentyminen jatkui viidellä prosentilla. Energiateollisuuden päästöt sen sijaan kasvoivat viisi prosenttia. Päästöjen kasvu aiheutui suurelta osin hiilen käytön lisääntymisestä sähkön erillistuotannossa, joka puolestaan oli seurausta vesivoiman saatavuuden vähenemisestä. Muut energiasektorin päästöt kasvoivat reilun prosentin. Vuodesta 1990 energiasektorin päästöt ovat pienentyneet 2,4 prosenttia (Tilastokeskus). 3 PORIN KAUPUNKIORGANISAATION KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖT VUONNA 2009 Porin kaupungin omien toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasujen kulutusperäiset päästöt on esitetty taulukossa 1. Kaupungin omistamien kiinteistöjen erillislämmityksen päästöjä ei ole huomioitu laskennassa. Jätehuollon päästötiedot sisältävät vain jäteveden 8

9 puhdistuksen päästöt, ei kiinteistä jätteistä aiheutuneita päästöjä. Päästöjen jakautuminen eri osa-alueille on esitetty kuvassa 1. TAULUKKO 1. Porin kaupungin omien toimintojen aiheuttamat kulutusperusteset kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2009 hiilidioksidiekvivalenttitonneina (Lähde: Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009, Anu Palmgrén). Päästösektori Päästöt (CO 2-ekv.tonnia) Liikenne Energiankulutus Jätehuolto* 235 Maatalous Yhteensä * sisältää vain jäteveden puhdistuksen päästöt, ei kiinteistä jätteistä aiheutuneita päästöjä 1 % 3 % 23 % Liikenne Energiankulutus Jätehuolto Maatalous 73 % KUVA 1. Porin kaupungin omien toimintojen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen eri osa-alueille vuonna Maankäyttö ei sisälly tarkasteluun (Lähde: Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009, Anu Palmgrén). 9

10 3.1 Porin kaupungin energiankulutus vuonna 2009 Porin kaupungin omien toimintojen energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2009 olivat CO 2 -ekvivalenttitonnia. Porin kaupungin toiminnoissa on kulutettu sähköä MWh ja lämpöä MWh, eli yhteensä MWh. Päästöt ovat vuonna 2009 olleet keskimäärin 0,20 CO 2 -ekvivalenttitonnia / MWh. Porin kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukaan energiaa pyritään säästämään vuoteen 2016 mennessä MWh, joka on noin 9 prosenttia vuonna 2005 kulutetusta energiasta. Energian 7,8 GWh:n säästö vastaisi päästöissä keskimäärin CO 2 - ekvivalenttitonnia. Tämä vastaa noin 3,4 prosenttia Porin kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä ( CO 2 -ekvivalenttitonnia) ja noin 4,5 prosenttia kasvihuonekaasutaseesta vuonna Energiatehokkuussopimuksen tavoitteen saavuttamisen lisäksi tarvitaan vielä noin 17 prosentin vähennys kasvihuonekaasujen määrästä, jotta päästään kaupungin ilmasto-ohjelman mukaiseen 20 prosentin päästövähenemään vuoteen 2020 mennessä. Energiankulutuksen päästöihin voidaan energiansäästön ja energiatehokkuuden lisäksi vaikuttaa energiantuotantoon käytetyillä polttoaineilla eli lisäämällä Pori Energia Oy:n energiantuotannossa uusiutuvien polttoaineiden osuutta. 4 KASVIHUONEKAASUMÄÄRIEN KEHITYS PORIN KAUPUNGIN TOIMINNOISSA Arvioitaessa Porin pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen määriä käytettävissä on kolme selvitystä, jotka koskevat Porin aluetta. Ne ovat ympäristöviraston raportit vuosilta 2001, 2002 ja Vuoden 2001 raportissa kasvihuonekaasutasetta on tarkasteltu vuosina 1990 ja Vastaavasti vuoden 2002 raportissa on selvitetty vuoden 2000 teollisen energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt. Tässä yhteydessä on huomioitava, että edellä mainitut selvitykset koskevat koko Porin aluetta, ei siis pelkästään Porin kaupungin omaa toimintaa. Vuonna 2011 tehty selvitys koskee Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöjä ja nieluja vuonna Taulukossa 2 on kuvattu Pori Energia Oy:n omistamien laitosten kasvihuonekaasumäärien kehittymistä aikavälillä Taulukosta 3 selviää, kuinka Porin kau- 10

11 pungin omista toiminnoista aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt ovat muuttuneet vuosina Kasvihuonekaasumäärät on ilmoitettu hiilidioksidiekvivalenttitonneina (CO 2 -ekv t/a). TAULUKKO 2. Pori Energia Oy:n laitosten kasvihuonekaasupäästöjen kehitys hiilidioksidiekvivalenttitonneina (CO 2 -ekv t/a). Toiminnan laatu Porin Lämpövoima Oy, Aittaluoto 2) 1) 277,0 258,0 312,0 156,0 Porin Lämpövoima Oy, Pihlava 3) 1) 25,0 29,0 11,0 0 Pori Energia Oy, Puuvilla 5,0 5,0 8,0 10,0 1,6 Pori Energia Oy, Tiilimäki - 0,8 0,5 0,5 0,8 Pori Energia Oy, Ulasoori 2,0 5,0 10,0 3,0 0,5 Pori Energia Oy, Metalli 18,0 22,0 18,0 15,0 12,0 Pori Energia Oy, Kirrisanta 1) 1) 1) 1) 1,2 Yhteensä 25,0 334,8 323,5 351,5 172,1 Ajanjaksona laitosten omistussuhteet ovat muuttuneet seuraavasti: 1) Laitos ei ollut Porin kaupungin omistuksessa 2) Vuodesta 2006 lähtien Pori Energia Oy, Aittaluoto 3) Vuodesta 2006 lähtien Pori Energia Oy, Pihlava TAULUKKO 3. Porin kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen kehitys hiilidioksidiekvivalenttitonneina (CO 2 -ekv t/a). Toiminnan laatu Energiantuotanto, Pori Energia Oy ,2 172,0 Liikenne kaupungin omistamilla ajoneuvoilla ,0 4,0 Liikenne yksityisten omistamilla ajoneuvoilla 1) ,3 0,3 Satakunnan pelastuslaitoksen ajoneuvoliikenne 2) ,2 0,2 Hangassuon kaatopaikka, vanha jätetäyttö, Porin Jätehuolto ,0 18,0 Hangassuolle loppusijoitettava yhdyskuntajäte, Porin Jätehuolto ,0 10,0 Yhteensä ,7 204,5 1) Työajo suoritetaan omalla ajoneuvolla, mistä kaupunki maksaa kulukorvauksen 2) Kanta-Porin ja Kaanaan sairaankuljetusajot sekä muu Porin pelastusajoneuvoliikenne Porin kaupungin omistamien ajoneuvojen ja kaupunkienemmistöisten yhtiöiden ajoneuvokaluston päästöt on laskettu kappaleen 5.3 luettelon mukaisesti. 11

12 5 TOIMIALOJEN VALINTA PORIN TOIMENPIDEOHJELMAAN Toimenpideohjelmaan on valittu Porin kaupungin energian tuotanto ja kulutus sekä kaupungin toimintojen vaatima ajoneuvoliikenne. Nämä toimialat edustavat vuoden 2009 päästölaskentatietojen mukaan valtaosaa Porin kaupungin toimintojen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Kyseiset toimialat sisältyvät myös Kuntaliiton ilmastolinjaukseen. Seuraavan ilmasto-ohjelman päivityksen tulisi sisältää myös ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen liittyvän turvallisuus- ja varautumissuunnittelun sekä kuntalaisten neuvonnan ja valistuksen. Toimenpideohjelmaa laadittaessa on havaittu selvästi kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien tilastointien kirjavuus sekä niiden yhteismitallisuuden puuttuminen. Jotta ilmastoa koskeva toimenpideohjelma voidaan laatia ja sen vaikutuksia seurata, pitää eri toimialoilta saatavien tunnuslukujen olla täsmällisiä ja yhteneväisesti tilastoituja. Tilastointitavasta sopiminen helpottaisi myös hallintokunnissa aloitettavien energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamista. 5.1 Porin kaupungin omistaman energialiiketoiminnan toimiala Porin kaupungin omistama Pori Energia Oy on merkittävä toimija energialiiketoiminnan alalla Porin kaupungissa ja lähialueilla. Pori Energia Oy on sitoutunut lähivuosien strategisissa tavoitteissaan haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Tavoitteisiin pyritään muun muassa energiantuotannon hyötysuhteen parantamiseen tähtäävillä toimilla ja polttoainestrategialla, jolla halutaan lisätä ympäristöystävällistä ja hiilidioksidivapaata energiantuotantoa. Pori Energia Oy on ollut aktiivinen myös energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Tuotantoyksiköiden toimintaa on katselmoitu säännöllisin väliajoin ja laitosten energiatehokkuutta on kehitetty pitkällä aikavälillä. Pori Energia Oy ja Porin Prosessivoima Oy ovat liittyneet syksyn 2008 aikana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiantuotannon toimenpideohjelmaan. Puitesopimuksen tavoitteena on saada 80 prosenttia energiantuotannosta sopimusjärjestelmän piiriin ja saada energiantuotannossa Suomessa vuo- 12

13 teen 2016 mennessä 1000 GWh:n primäärienergian käytön säästö ja 1000 GWh:n sähköntuotannon tehostuminen sähköenergiaksi laskettuna. Sopimukseen liittyvät yritykset sitoutuvat ottamaan energiatehokkuuden toimintajärjestelmäänsä mukaan jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti ja asettamaan omat tehostamistavoitteensa energiaselvitysten tai analyysien perusteella. Pori Energia Oy ja Pori Energia Sähköverkot Oy ovat liittyneet myös elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan, johon liittyneet yritykset asettavat sekä tavoitteet oman energiakäytön tehostamiseksi että yhdeksän prosentin ohjeellisen tavoitteen asiakkaiden energian loppukäytön tehostamiseksi. Porin kaupungin päästöjen vähentämisessä on ollut merkittävä rooli Porin Prosessivoiman loppuvuonna 2008 käyttöön ottamalla Kaanaan voimalaitoksella, jolla tuotetaan lämpöenergiaa Pori Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon, Sachtleben Pigments Oy:n prosessiin ja Pihlavan teollisuudelle sekä näillä lämpökuormilla vastapainesähköä. Laitoksella on edellytykset päästöjen oleelliseen vähentämiseen käyttämällä mahdollisimman paljon uusiutuvia polttoaineita. Polttoaineena laitoksella on suunniteltu käytettävän puuta, kierrätyspolttoainetta, kivihiiltä ja turvetta. Myös peltoenergian käyttö on mahdollista. Laitos on korvannut Porin öljyä käyttäviä aluekaukolämpölaitoksia sekä teollisuuden hiilellä ja öljyllä tuotettua energiaa. Uuden laitoksen kokonaishyötysuhde on merkittävästi parempi kuin vanhojen kattiloiden, joiden käyttöä sen tuottamalla energialla korvataan. Porin Energia Oy:n hallintaosuus Porin Prosessivoima Oy:n voimalaitoksella tuotetusta lämpötehosta on 40,8 prosenttia. Vuonna 2009 Porin kaupunki (sisältää Pori Energia Oy:n sekä Porin Jätehuolto - liikelaitoksen Hangansuon jäteaseman mikroturbiinilaitoksen sähköntuotannon) tuotti: sähköä höyryä lämpöä 268 GWh 227 GWh 656 GWh 13

14 Pori Energia Oy:n tärkeimmät toimenpiteet ilmastovaikutusten hillitsemiseksi: 1. Energiatehokkuussopimukset tuotannon tehokkuuden parantaminen loppukäyttäjän energiansäästö Pori Energia Oy:n oman energiankäytön tehostaminen 2. Kaukolämpöverkoston laajentaminen 3. Uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen 4. CO 2 -vapaiden energiamuotojen lisääminen sähkön hankinnassa 5.2 Energiankulutus: Energiansäästö- ja energiatehokkuustoimenpiteet Porin kaupunki on allekirjoittanut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa uuden energiatehokkuussopimuksen, joka koskee vuosia Sopimuksessa Porin kaupunki sitoutuu energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen. Ohjeellisena tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuosien välisenä aikana, joka tarkoittaa 7,8 GWh:n vähennystä vuoden 2005 kulutukseen verrattuna. Tehty sopimus velvoittaa Porin kaupunkia laatimaan vuoden kuluessa sen allekirjoittamisesta toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteet kaupungin energiakäytön tehostamiseksi. Energiankulutuksen tulee ajanjaksolla olla 7,8 GWh:a alhaisempi kuin mitä se ilman energiatehokkuus- ja energiansäästötoimenpiteitä olisi vastaavalla kaudella. Energiankulutuksen ei edellytetä olevan vuonna 2016 määrällisesti yhdeksän prosenttia alhaisempi kuin vuonna Kokonaistavoitteeseen voidaan myös sisällyttää vuosina toteutettuja energiansäästön varhaistoimia. Porin kaupungin oli laadittava mennessä toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimet energiankäytön tehostamiseksi. Avaintoimenpiteiksi on valittu: - sähkönkulutuksen vähentäminen valaistuksessa - energiatehokkuuskriteerit korjausrakentamiseen ja saneerauksiin - investoinnit taajuusmuuttajiin pumppaamoissa - Porin Sataman valaistuksen ohjausjärjestelmän uusiminen - uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön lisääminen 14

15 - kaupungin ajoneuvokannan uusiminen - uusimman ajoneuvoteknologian hyödyntäminen - energiatehokkuuskriteerit hankintoihin - matalaenergiarakentaminen uudisrakentamisessa - energia- ja ilmastokaavat maankäytön ohjauksessa - energiankäytön seuranta toimialoilla Näistä toimenpiteistä Finnish Consulting Group Oy (FCG Oy) on tehnyt Porin kaupungille energiatehokkuussopimuksen Benchmarking konsultoinnin (liite 2). Porin kaupungin henkilöstölle on kampanjoitu ympäristöyhdyshenkilöiden, Karhunpalveluksen sekä Ekotehokas toimisto -kirjasen avulla toimenpiteistä, joilla vähennetään energiankulutusta toimistotyössä. Energiansäästö vähentää suoraan ilmastokuormitusta. Jotta tavoitteeseen toimistojen energiankulutuksen pienentämisestä päästään, tulee kouluttaa koko kaupungin toimistohenkilökunta. Mallina voitaisiin käyttää tapaa, jolla toteutetaan henkilöstön tietoturvakoulutus. Jokainen Porin kaupungin työntekijä, jolla on pääsy kaupungin tietoverkkoon, osallistuu tietoturvakoulutukseen. 5.3 Porin kaupungin toimintojen ajoneuvoliikenne Porin kaupungin omistamien ja kaupunkienemmistöisten yhtiöiden ajoneuvokalusto on pääasiassa seuraavissa hallintokunnissa ja liikelaitoksissa: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Pori Energia Konserni Pori Energia Oy Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy Pori Energia Sähköverkot PESV Oy Porin Jätehuolto (Hangassuon jäteasema ja kierrätyskeskus) Porin Linjat Oy Porin Palveluliikelaitos Porin Vesi Satakunnan pelastuslaitos (Porin toiminnot) Tekninen palvelukeskus 15

16 Taulukossa 1 Porin kaupungin omien toimintojen liikenteen aiheuttamat päästöt ovat hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tämä luku saadaan kun lasketaan yhteen taulukossa 4 esitetyn ajoneuvoliikenteen päästöt ja sataman aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt (5 380 hiilidioksidiekvivalenttitonnia). TAULUKKO 4. Porin kaupungin omistamien ajoneuvojen ja työntekijöiden omien autojen käytöstä työajossa aiheutuneet kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2009 hiilidioksidiekvivalenttitonneina (Lähde: Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut vuonna 2009, Anu Palmgrén). Päästösektori Päästöt (CO 2-ekv.tonnia) Työnantajan omistaman ajoneuvon käyttö työajossa Oman auton käyttö työajossa 182 Yhteensä PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMAN PÄÄTAVOITE Ilmasto-ohjelman tavoitteena on, että Porin kaupungin omista toiminnoista syntyneet kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuodesta 2009 vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 prosenttia eli CO 2 -ekv.tonnia. 7 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMAN OSATAVOITTEET Porin kaupungin omien toimintojen energiankulutus vuonna 2016 on vähentynyt vähintään yhdeksän prosenttia vuoden 2005 kulutusmääriin verrattuna. Porin kaupungin omien toimintojen ajoneuvoliikenteestä aiheutuneet päästöt ovat vähentyneet merkittävästi ajoneuvojen ja työkoneiden uusimisen kautta. 16

17 8 TOIMENPITEITÄ ILMASTO-OHJELMAN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Ilmastokuormituksen vähentäminen vaatii kaikilta hallintokunnilta toimintatapamuutoksia. Jäljempänä olevaan luetteloon on koottu esimerkkejä toimenpiteistä, jotka vähentävät ilmastokuormitusta. Vuonna 2013 energiansäästön välitavoite on kuusi prosenttia (2 596 MWh) ja vuonna 2016 kokonaistavoite on yhdeksän prosentin (7 788 MWh) energiansäästö. Energiansäästö- ja -tehokkuusneuvontaa tulee antaa sekä kaupungin hallintokunnille että kuntalaisille. Neuvonnassa tarvitaan toimipaikkakohtaista opastusta ja se edellyttää sen antajalta asiantuntijuutta. Jotta pääsisimme säästötavoitteisiin, olisi ensiarvoisen tärkeää, että Porin kaupungille saataisiin palkattua vuoden 2012 aikana päätoiminen energia-asiantuntija niin kutsuttu energiansäästökoordinaattori. Porin Energia Oy on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiatuotannon toimenpideohjelmaan ja Pori Energia Oy:n lisäksi myös Porin Energia Sähköverkot Oy on sitoutunut energiapalveluiden toimenpideohjelmaan. Energiatehokkuussopimusten noudattamisen lisäksi Pori Energia voi toteuttaa seuraavia toimenpiteitä: Tehostetaan Aittaluodossa tuotantoprosesseja ja tehdään energiansäästökohteista energia-analyysit. Lisätään puun ja kierrätyspolttoaineen osuutta polttoainevirrassa. Siirrytään asiakkaiden sähkönkulutusmittareissa etäluentaan, jolloin toteutetaan myös energiantehokkuussopimuksen tavoitteita. Päästöjen vähentämisen keinoina kiinnitetään huomiota polttoainejakaumaan, energiansäästöön sekä kaukolämpöverkon laajentamiseen. Lisätään vihreän sähkön tuotanto-osuutta rakentamalla tuulivoimapuisto Luvialle. Tuulivoimahankkeesta vastaavat Pori Energia Oy sekä TuuliWatti Oy. Tulevaisuudessa kaukolämmön lisäksi tarjotaan asiakkaalle myös muita lämmitysvaihtoehtoja, esimerkiksi maalämpöä, jos kaukolämpöä ei ole saatavilla. Muutetaan energian hinnoittelu kausihinnoitteluksi, jolla pyritään tasaamaan kulutushuippuja ja muuttamaan energian hinta paremmin tuotantokustannuksia vastaavaksi. 17

18 Tässä yhteydessä on syytä mainita Pori Energia Oy:n kaukolämpöverkon laajenemistoiminnan vaikutukset kasvihuonekaasujen muodostumismääriin: 1. Öljylämmityskiinteistöjä ei ole otettu mukaan Porin kaupungin päästölaskentaan. Tarkasteltaessa vain Porin kaupungin toimintojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjen määriä tilanteessa, jolloin kaukolämpöverkkoon liitetään yksityisiä tai kaupungin omistamia öljylämmityskiinteistöjä, kasvavat kaupunkiorganisaation CO 2 -päästöt. 2. Tulevassa laskennassa otetaan huomioon kaikki Porin kaupungin alueella olevat kasvihuonekaasuja tuottavat öljylämmityskiinteistöt, jolloin tulee tarkemmin inventoiduksi CO 2 -kuormituksen syntylähde. 3. Pistelähteiden eli yksittäisten kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöverkkoon vähentää CO 2 -päästöjä kaupungin alueella. Kiinteistöjen omien kattilalaitosten savupiippujen päästökorkeudet ovat yleensä matalia, jolloin savukaasut vaikuttavat asumisterveyttä alentavasti. Tulisijojen käyttötapa vaikuttaa merkittävästi polttotehokkuuteen ja syntyviin päästöihin. Keskitetty polttoprosessi vähentää hajakuormitusta ja on polttoteknisesti paremmin hallittavissa. Porin Linjat Oy on sitoutunut joukkoliikenteen energiatehokkuussopimukseen. Uudet hankittavat linja-autot ovat vähäpäästöisiä. Lisätään Porin Linjat Oy:n ympäristövastuullisuutta ottamalla käyttöön ISO ympäristöjärjestelmä. Ajoneuvokeskuksessa kilpailutusvaiheessa huomioidaan nykyiset EU:n alueen ajoneuvoille asetettavat Euro-päästömääräykset, jotka määrittelevät kiinteiden hiukkasten, typen oksidien, hiilimonoksidin ja hiilivetyjen sallitut tasot. Porin kaupunki siirtyy uusissa hankinnoissa vähäpäästöisiin ja vähän kuluttaviin ajoneuvoihin sekä työkoneisiin, joiden CO 2 -päästöt ajokilometriä tai käyttötuntia kohden ovat pienet. Tulevaisuudessa otetaan käyttöön myös hybridiautoja. 18

19 Perusturvakeskuksessa kehitetään palveluverkostoa ja toimintoja pyritään keskittämään joukkoliikenteellä helposti saavutettaviin kohteisiin, mikä vähentää oman auton käyttötarvetta. Asiakkaiden liikkumisen lisäksi myös hoitotarvikkeet liikkuvat. Tätä varten on perustettu keskitetty logistiikkakeskus, jonka toimintaa voidaan kehittää. Lisätään toimintojen sähköistämistä ja kehitetään sähköisiä lomakkeita, jolloin paperisten lomakkeiden osuus vähenee. Porin Jätehuolto -liikelaitoksen Hangassuon vanhan jätetäyttöalueen sulkemisrakenteiden myötä jätetäytön kaatopaikkakaasu saadaan talteen tehokkaammin ja sen sisältämä metaani voidaan hyödyntää mikroturbiinilaitoksessa sähköksi. Sulkemisrakenteet vanhalle jätetäyttöalueelle valmistuvat viimeistään vuonna Uuden jätetäyttöalueen kaasun muodostumista seurataan vuodesta 2012 alkaen ja sen talteenotto aloitetaan, kun ympäristöluvassa määritellyt ehdot täyttyvät. Porin palveluliikelaitoksessa ajoneuvot, työkoneet, öljylämmitys- sekä ilmanvaihtolaitteet tulee huoltaa ja säätää säännöllisesti. Ajoneuvoja työkonekalustoa uusitaan vähäpäästöisemmiksi ajoneuvokeskuksen toimintojen avulla. Henkilöstöpalveluissa vähennetään paperin käyttöä ja siirrytään yhä enenevässä määrin sähköisten lomakkeiden, esimerkiksi palkkalaskelmien, kuntarekryn sähköisten työhakemusten, sähköisten eläkehakemusten sekä henkilöstölomakkeiden, käyttöön. Lomakkeita on saatavissa Porin kaupungin intranetissä, Patarummussa. Selvitetään työsuhdematkalippujen käyttöönottaminen työmatkaliikenteessä. Kaupunkisuunnittelussa pyritään kaupunkirakenteen eheyttämiseen eli tiiviimpään kaupunkirakenteeseen, jolloin asuinalueita kaavoitetaan olemassa olevien palveluiden lähelle. Kaukolämmön käyttöönoton lisääminen vaatii muun muassa muutosta kaavoihin, joihin tulee saada 19

20 merkinnät olemassa olevista kaukolämpöverkoista. Talojen asemointia tontilla pitää tarkastella, jotta voidaan hyödyntää maksimaalisesti myös passiivista aurinkoenergiaa. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella pyritään tekemään ympäristöystävällisten valintojen tekeminen helpoksi. Esimerkkinä tästä voisi olla alueellinen suunnittelu ja alueelliset järjestelmät, kuten Uniluodon katuvalaistuksen toteuttaminen tuulienergialla. Teknisen palvelukeskuksen toimialalla jatketaan energiansäästöinventointeja. Selvitetään uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä uudisrakennuskohteissa sekä kiinnitetään enemmän huomiota kiinteistöjen tehokkaaseen käyttöön. Kehitetään ja uusitaan katuvalaistusta siirtymällä elohopeahöyrylampuista vähemmän energiaa käyttäviin malleihin. Uusien toimitilojen suunnittelussa ja vanhojen tilojen kunnostamisessa on huomioitava energiataloudellisuus. Hankintapalveluissa ympäristö- ja energiatehokkuuskriteerit sisällytetään osaksi hankintaohjeistusta. Kaupungin henkilöstölle suunnatuissa hankintakoulutuksissa tuodaan esille energiatehokkuusnäkökulma. Koko kaupunkikonsernissa matkustamista vähennetään käyttämällä enenevässä määrin videoneuvotteluja. Toteutetaan niitä toimenpiteitä, jotka on esitetty Porin kaupungin energiatehokkuussopimuksen benchmarking konsultoinnin loppuraportissa (2008). Energiasäästötoimenpiteiden tehokas edistäminen edellyttää: 1. koko kaupunkikonsernille palkattavaa energiansäästökoordinaattoria ja lisäksi jokaiseen hallintokuntaan energia- ja ympäristöyhdyshenkilöä, 2. korvamerkittyä rahaa energiasäästötoimenpiteiden toteuttamiseen ja 3. hankintojen ja rakentamisen ohjeistuksen tehostamista. 20

21 9 HALLINTOKUNNILLE JA LIIKELAITOKSILLE ASETETTAVAT VELVOITTEET Uudis- ja korjausrakentamisessa pitää aina tarkastella energiankulutusta, energiansäästöä ja energiatehokkuutta. Oikeat ratkaisut suunnitteluja rakentamisvaiheessa vähentävät rakennuksen energiantarvetta ja johtavat siten säästöihin myös käyttövaiheessa. Energiatehokkuuden huomioiminen pienentää rakennusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja siten ehkäisee ilmastonmuutosta. Porin kaupunginvaltuusto velvoittaa vuoden 2013 alusta hallintokuntia ottamaan ilmastoasiat huomioon toiminnoissa, joilla on merkitystä ilmastonkuormitukseen. Porin kaupungin energiaan (tuotanto ja kulutus) ja liikenteeseen liittyvissä päätöksissä pitää olla selvillä onko päätöksenteon kohteena oleva toimenpide: 1. ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukainen, 2. neutraali vai 3. ilmasto-ohjelman tavoitteiden vastainen. 10 MITTARIT, SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET Näitä ovat muun muassa Porin ilmanlaatu ja Porin kaupunkikonsernin ympäristöraportti. Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvän työn raportointi olisi mahdollista sisällyttää osaksi vuosittaista raportointia, mikäli se mahdollistetaan asianmukaisella resursoinnilla. Porin kaupungin omien toimintojen ja koko Porin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt lasketaan viiden vuoden välein. Seuraava tarkasteluvuosi on Jokainen toimiala seuraa omien toimintojensa aiheuttamaa ilmastokuormitusta esimerkiksi seuraamalla energiankulutusta. Porin kaupungin ilmasto-ohjelman vastuutaho kaupunkiorganisaation päästölaskennan osalta on ympäristövirasto. 21

22 Ilmasto-ohjelman toteutuksen seurantaa ja ohjaamista varten perustetaan ilmastotyöryhmä, jossa on edustettuna toimenpiteiden kannalta keskeisimmät hallintokunnat. Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteutumisesta kootaan vuosittain yhteenveto Porin kaupunginvaltuustolle. Ilmasto-ohjelma päivitetään seuraavaksi kahden vuoden kuluttua ja jatkossa neljän vuoden välein. Kaupunkilaisia neuvotaan ja ohjataan energiatehokkaisiin toimintatapoihin sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Tulevina vuosina, ilmasto-ohjelman päivitysten yhteydessä, tulee tarkasteluun ottaa lisää hallintokuntia ja toimialoja. Näitä ovat esimerkiksi jätehuolto ja omistamisen yksikkö (muun muassa öljylämmitteiset kiinteistöt). Porin kaupungin omien toimintojen päästöjen vähentäminen ei myöskään riitä, vaan koko Porin kaupungin alueella syntyviä päästöjä täytyy vähentää. Ilmasto-ohjelmaa tulee laajentaa koskemaan kaupunkiorganisaation lisäksi myös koko kaupungin aluetta asukkaineen, yrityksineen ja yhteisöineen. 11 KOULUTUS Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Nakkilan kunta ovat järjestäneet yhteistyössä ilmastokysymyksiin kohdennettuja koulutustilaisuuksia Satakunnan kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Koulutustapahtumia on järjestetty , sekä Ilmastoaiheista koulutusta järjestetään jatkossa vuosittain. 12 LAUSUNNOT SEKÄ ENERGIATEHOKKUUSRAPORTTI Erityisasiantuntija Arto Vitikka hallintokeskuksesta on pyytänyt Porin kaupungin ilmastoohjelmasta, Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi , lausunnot mennessä. Lausunnot ohjelmasta ovat liitteessä 1. Porin kaupungin energiatehokkuussopimuksen benchmarking konsultointi, loppuraportti liite 2. 22

23 Lausunnon antoivat: Pori Energia Oy, toimitusjohtaja Matti Rintanen Porin kaupunki / Tekninen palvelukeskus / omistamisen yksikkö, LVI-insinööri Jouni Lehtinen Porin Linjat Oy, toimitusjohtaja Markku Hermonen Porin kaupunki / Porin Palveluliikelaitos, johtaja Kaj Kainulainen Porin kaupunki / ympäristövirasto, ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi 23

24

25

26 Lausunto PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitussa energiatehokkuussopimuksessa, Porin kaupunki sitoutuu energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen. Ohjeellisena tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuosien välisenä aikana, joka tarkoittaa 7,8 GWh:n vähennystä vuoden 2005 kulutukseen verrattuna. Tehty sopimus on velvoittanut Porin kaupunkia laatimaan toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteet kaupungin energiakäytön tehostamiseksi. Energiankäytön toimintasuunnitelmassa esitetyt toimet energiankäytön tehostamiseksi ovat seuraavat: - sähkönkulutuksen vähentäminen valaistuksessa - energiatehokkuuskriteerit korjausrakentamiseen ja saneerauksiin - investoinnit taajuusmuuttajiin pumppaamoissa - Porin Sataman valaistuksen ohjausjärjestelmän uusiminen - uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön lisääminen - kaupungin ajoneuvokannan uusiminen - uusimman ajoneuvoteknologian hyödyntäminen - energiatehokkuuskriteerit hankintoihin - matalaenergiarakentaminen uudisrakentamisessa - energia- ja ilmastokaavat maankäytön ohjauksessa - energiankäytön seuranta toimialoilla Jotta säästötavoitteisiin päästäisiin, on Porin kaupungille palkattava vuoden 2012 aikana päätoiminen energiansäästökoordinaattori. Lisäksi energiatehokkuuden parantamiseen on osoitettava oma määräraha jonka puitteissa energiasäästöinvestointeja voidaan ryhtyä määrätietoisesti toteuttamaan. Raportissa on mainittu, että Teknisen palvelukeskuksen osalta toimialalla jatketaan energiansäästöinventointeja. Huomautuksena raporttiin voidaan todeta, että investointeja voidaan tehdä osoitettujen määrärahojen puitteissa.

27 Yleisesti ottaen ohjelman velvoitteiden toteuttaminen vaatii henkilöresursseja hallintokunnissa. Työtä ohjamaan ja valvomaan tulee viipymättä palkata raportissa esitetty energiasäästökoordinaattori. Porissa Porin kaupunki/tpk/om/rakennuttaminen Jouni Lehtinen LVI-insinööri

28 HALLITUS/mh LAUSUNTO Porin Kaupunginhallitus LAUSUNTO PORIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMASTA Porin Linjat Oy on käsitellyt esitystä Porin kaupungin ilmastoohjelmasta ja päättänyt antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon. Porin Linjat Oy kannattaa ilmasto-ohjelmassa esitettyjä tavoitteita ja pitää niitä hyvinä. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota joihinkin asioihin. Ohjelmassa mainitaan perusturvan toimintojen keskittäminen sellaisille alueille, jotka ovat helposti joukkoliikenteen saavutettavissa. Tämä on tärkeä asia kaikissa kaupungin toiminnoissa, ohjattaessa matkustusta entistä enemmän joukkoliikenteeseen liikenteen päästöt vähenevät. Esille on otettu työsuhdematkalipun käyttö, joka onkin erittäin tärkeä asia. Luomalla joukkoliikenne houkuttelevaksi vaihtoehdoksi työmatkaliikenteessä saavutetaan päästöjen vähentämisen lisäksi kustannussäästöjä työpaikkapysäköinnin tarpeen vähentyessä. Porin Linjat Oy:n näkemyksen mukaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen on ilmastonsuojelun kannalta ensiarvoisen tärkeää. Riittävät resurssit takaavat palvelutason pysymisen houkuttelevana, sekä antavat operaattorille mahdollisuuden investoida uuteen ympäristöystävällisempään kalustoon.. PORIN LINJAT OY Markku Hermonen Markku Hermonen toimitusjohtaja PORIN LINJAT OY I Hevoshaankatu 5, PORI I p. (02) I I Y-tunnus

29 PORIN KAUPUNGINHALLITUKSEN PYYTÄMÄ LAUSUNTO KAUPUNGIN IL- MASTO-OHJELMAAN Porin Palveluliikelaitoksen lausunto ilmasto-ohjelmaan PORIN KAUPUNKI Porin Palveluliikelaitos Porin Palveluliikelaitoksen ateriatuotannon ja puhtauden toiminnoissa ympäristövastuu on ollut mukana prosesseissa ja huomioitu yhtenä tekijänä hankintojen suunnittelussa ja hankintapäätöksissä sekä päivittäisen toteutuksen erilaisissa toiminnoissa. Ateriatoimintojen suunnittelulla ja tilasaneerauksilla sekä ruokatuotannon keskittämisen myötä ylläpidettävien tuotantotilojen ja tuotantolaitteiden määrät vähenevät. Nykyisin saatavilla olevat energiatehokkaat laiteratkaisut sekä tuotannon optimointi mahdollistavat sen, että energiatehokkuutta saadaan parannettua, verrattuna pienien valmistuspisteiden valmistuseriin. Ostotoimitusten kuljetuskertoja on vähennetty, käyttämällä yhtä päätoimittajaa, keskustukkua. Päätukun kautta pystytään mahdollisimman paljon hankkimaan tuotteita yhdellä kuljetuskerralla. Kylmävalmistuksen sekä Cook & Chill - tuotannon lisääminen perinteisen ateriatuotannon tuotantotavan rinnalle mahdollistaa joustavammat aikataulut ja harvemmat toimituskerrat palvelukeittiöihin. Keskitetyssä ateriatuotannossa käytettävät elintarvikkeiden raaka-aineet tuotetaan isoissa myyntierissä valmistusyksikköön. Tällä toimintamallilla on merkittävä vaikutus pakkausjätteen laatuun ja määrään. Palveluliikelaitoksella on käytössään Aromi-Web tilausjärjestelmä, jolla asiakkaat tilaavat päivittäiset tarvitsemansa atriat suoraan valmistavasta yksiköstä. Valmistuksessa otetaan tilauksen pohjalta tuotantoerälistat, joiden mukaan saadaan tarkka kilomääräinen tilaus ja tuotannossa on tiedossa valmistettava määrä. Toimipisteissä suoritetaan ruuan menekin seurantaa. Raaka-aineet sekä valmistetut ateriat punnintaan ja valmistettu määrä vastaa tilattua. Jätteiden lajittelu on ohjeistettu. Keittiöiden hygieniaohjeistuksissa on siirrytty ja ollaan siirtymässä veden ja energian kulutusta pienentäviin työmenetelmiin. Nämä kuuluvat osana keittiöiden lakisääteiseen omavalvonta-ohjelmaan. Puhtauden toiminnoissa käytetään ympäristöystävällisiä puhdistusaineita, huomioiden aineiden tarkan oikeanlaisen annostuksen sekä vähentämällä veden ja energian kulutusta. Siivousvälineiden hankinnoissa edellytetään toimittajan ja valmistajan ympäristöohjelmaa. Siivoustekstiileissä on siirrytty kestokäyttöisiin tuotteisiin. Siivoustekstiilien huoltoon on uusittu energiaystävällisiä koneita. Porissa Kaj Kainulainen, johtaja Käyntiosoite: Postiosoite: Puhelin: Faksi: Internet osoite: Sähköposti: Antinkatu 2, 2.krs PL 10 (02) (02) Pori Pori

30 Ympäristöviraston lausunto Porin kaupungin ilmasto-ohjelmasta Porin kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristöviraston lausuntoa Porin kaupungin ilmasto-ohjelmasta, Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi Ilmasto-ohjelmaa on valmisteltu ympäristövirastossa yhteistyössä työryhmän kanssa, jonka puheenjohtajana ilmansuojeluinsinööri Jari Lampinen on toiminut. Ympäristövirasto haluaa lausunnossaan nostaa ilmasto-ohjelmasta esiin muutamia erityisen tärkeinä pitämiään asioita. Näiden asioiden huomioiminen ja toteuttaminen on ympäristöviraston mukaan välttämätöntä asetettujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiselle: 1. Koko kaupunkikonsernille tulee palkata energiansäästökoordinaattori, jotta Porin kaupungin energiatehokkuussopimuksessa asetettu yhdeksän prosentin energiansäästö vuoden 2005 energiankulutuksen tasosta vuoteen 2016 mennessä voidaan saavuttaa. Energiansäästökoordinaattorin lisäksi jokaisessa hallintokunnassa täytyy toimia aktiivisesti (energia- ja) ympäristöyhdyshenkilö, joka tuo energiankulutuksen vähentämisen osaksi hallintokuntien arkikäytäntöjä. Energiakoordinaattorin toimipaikka tulisi olla TPK. 2. Mikäli Porin kaupunki pystyy saavuttamaan energiatehokkuussopimuksessa vaaditun yhdeksän prosentin energiansäästön vuoteen 2016 mennessä, vastaa tämä noin 3,4 prosentin vähenemää kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä. Porin kaupungin tavoitteena on kuitenkin vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosenttia vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuussopimuksen toteuttamisen lisäksi vaaditaan vajaan 17 prosentin vähennys kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää ja ilmastonmuutosta hillitä koko kaupunkikonsernin tasolla, tulee ympäristövirastoon palkata vakituinen kokopäiväinen henkilö, ns. kestävän kehityksen koordinaattori, jonka työtehtäviin ilmastonmuutokseen liittyvät asiat kuuluvat. Kestävän kehityksen koordinaattori koordinoi ja edistää koko kaupunkikonsernin ilmastotyötä. Kestävän kehityksen koordinaattorin toimipaikka tulisi olla ympäristövirasto. 3. Ilmasto-ohjelmaan on valittu toimialoiksi Porin kaupungin energian tuotanto ja kulutus sekä kaupungin toimintojen vaatima ajoneuvo- ja työmatkaliikenne. Ilmasto-ohjelmassa on todettu, että jatkossa tarkasteluun lisätään kaavoitus, rakentaminen, kuntatekniikka, palvelut ja hankinnat. Valtioneuvosto teki vuonna 2009 periaatepäätöksen Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Periaatepäätöksen tavoitteena on vähentää julkisen sektorin ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutusta. Kaikkia julkisia toimijoita, myös kuntia, kannustetaan tekemään kestäviä hankintoja. Kuntien suositellaan ottavan ympäristö huomioon puolessa hankinnoista vuonna Porin kaupungin hankintavolyymi on 284 miljoonaa euroa. Ympäristövirasto ja hankintatoimi ovat aloittaneet vuonna 2011 yhteistyön parantaakseen hankintojen ympäristönäkökohtien huomioimista julkisissa hankinnoissa. Myös valtakunnan tasolla hankintojen merkitystä ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämisessä korostetaan yhä enenevässä määrin. Yllä olevista seikoista johtuen ympäristöviraston mielestä julkiset hankinnat tulisi ottaa mukaan ilmasto-ohjelmassa valittuihin toimialoihin energian tuotannon ja kulutuksen sekä ajoneuvo- ja työmatkaliikenteen lisäksi. Ilmasto-ohjelman koordinointi pitäisi tapahtua keskushallinnon toimesta. Matti Lankiniemi ympäristöjohtaja Porin kaupungin ympäristövirasto puh faksi Postiosoite: Valtakatu Pori Porin kaupunki ympäristövirasro

31 FCG Planeko Oy PORIN KAUPUNKI PORIN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN BENCHMARKING KONSULTOINTI LOPPURAPORTTI

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 1 1 Työryhmäraportti 15.2.2010 Käännös PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 Sisältö Liitteet Kooste 2 1. Johdanto 3 2. Lähtötilanne 3 2.1. Maailmanlaajuinen tilanne 3 2.2. Euroopan tilanne

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot