Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010

2 2

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa sähkön laatua 11 Rakentamista ja raivausta 13 Energiatehokkuutta käytännön tasolla 15 Mukana siellä, missä tapahtuu 17 3 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 18 Yhteystiedot 44

4

5 Toimitusjohtajan katsaus Kari Rämö Energiayhtiön keskeiset sidosryhmät ovat asiakkaat ja omistajat. Kymenlaakson Sähkön omistajakunnat sopivat yhtiön omistajapoliittisista periaatteista vuonna 2002 perusteellisen keskustelun jälkeen. Vuonna 2010 yhtiön omistajaohjaukseen liittyviä linjauksia päivitettiin ja ajanmukaistettiin. Yleisenä taloudellisena tavoitteena on kahdentoista prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle. Osinkotavoitteena on prosenttia tuloksesta. Tulokset on saavutettava kohtuullisilla ja kilpailukykyisillä hinnoilla. Kohtuullisuuden määrittelee energiamarkkinaviranomainen ja kilpailukykyisyyden asiakas. Uudistettu omistajalinjaus ottaa tasapainoisella tavalla huomioon sekä omistajien että asiakkaiden näkökulman. Selkeästi, mitattavasti ja julkisesti määritelty tavoite on yhtiön omistajaohjauksen kannalta ensiarvoisen tärkeä. Se antaa selkänojan toiminnan kehittämiselle, mutta myös välineet toiminnan ja tuloksellisuuden seuraamiselle. Kymenlaakson Sähkö saavutti jo toisen kerran peräkkäin varsin hyvän taloudellisen tuloksen. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,7 (14,8) prosenttia. Osinkoesitys on 58,2 prosenttia tuloksesta. Koko konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 23,1 (20,0) miljoonaa euroa, sähkön tuotannon ja myynnin 6,6 (5,9) miljoonaa euroa ja verkkoliiketoiminnan 17,7 (15,3) miljoonaa euroa. Kasvava sähkön myynnin määrä on osoitus kilpailukyvystä sähkömarkkinoilla. Vuosittain toistettava asiakastyytyväisyystutkimus on antanut kehittämisvinkkien lisäksi hyvät arvosanat. Merkittävä osuus hyvän yrityskuvan syntymisessä on myös sillä, että vuoden aikana sattuneet varsin laajat häiriöt sähkönjakelussa onnistuttiin korjaamaan kohtuullisen nopeasti. Kilpaillussa sähkönmyynnissä Kymenlaakson Sähkön vahvuuksina on sähkökaupan ammattitaitoinen riskienhallinta sekä poikkeuksellisen suuri ja monipuolinen sähkön tuotantorakenne. Kymenlaakson Sähkön päästövapaa sähköntuotanto lisääntyy edelleen lähivuosina, kun investoinnit ydinvoimaan sekä uusiutuvaan energiaan toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Verkkotoiminnassa ovat käynnistyneet suurimmat investoinnit vuosikymmeniin. Etäluettavat mittarit asennetaan jokaiseen kulutuspaikkaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Verkon kaapelointi ja muut uusimisinvestoinnit mahdollistavat johtojen sijoittamisen vikojen korjaamisen kannalta parempaan paikkaan ja parantavat siten sähkön toimitusvarmuutta tulevaisuudessa. Omistajien ja asiakkaiden lisäksi yhtiön taloudellisesta tuloksesta on hyvä jättää riittävä määrä yhtiön toiminnan kehittämiseen eli edellä kuvattuihin investointeihin. Investointien jälkeen yhtiön tuotantokapasiteetti on sekä verkon että voimalaitososuuksienkin osalta entistä vahvempi, mikä koituu aikanaan niin asiakkaiden kuin omistajienkin hyödyksi. Kansainvälisen tason suuret muutostrendit ovat johtamassa merkittäviin rakennemuutoksiin, jotka koskettavat sekä yritystoimintaa että julkista sektoria. Kuluneen vuoden aikana rakennemuutos näkyi entistä selvemmin myös Kymenlaaksossa. Vireillä on useita hankkeita voimien yhdistämiseksi elinkeinoelämän piirissä sekä kunnissa ja niiden omistamissa yhtiöissä. Alueen energiayhtiöitä koskeva selvitystyö käynnistyi kesällä 2010 ja jatkuu seuraavan vuoden puolelle. 5

6 Nähdään Wattivaunussa! Henkilökohtainen kontakti asiakkaisiin on tärkeää. Palvelimme asiakkaita henkilökohtaisesti toimistolla, puhelimessa ja messuilla. Kiersimme myös Wattivaunun kanssa tapaamassa heitä paikallisissa kesätapahtumissa. Vaunussa opastimme asiakkaita mm. sopimus- ja sähkönkäyttöasioissa. Asiakaspalvelupäällikkö Ritva Jukkara-Lyytinen

7 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää Hyvä palvelu on Kymenlaakson Sähkön vahvuus. Asiakkaiden mielestä asiointi kanssamme on mukavaa ja helppoa. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi sähkön laatu on hyvällä tasolla. Tämä kävi ilmi koko yhtiötä koskevasta asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Asiakkaiden mielipiteet ovat yhtiössä toiminnan kehittämisen kulmakiviä, joten niitä tutkittiin kolmella eri tutkimuksella. Koko yhtiön toiminta arvioitiin asiakastyytyväisyystutkimuksessa, liittymäpalvelut ja vikapalvelut tutkittiin omilla tutkimuksillaan. Kokonaisuutena asiakastyytyväisyys nousi hieman viime vuodesta. Laskutus ja sähkölaskujen selkeys nousivat kehityskohteiksi. Asiakkaat toivoivat myös lisää tietoa energiansäästöstä ja yhtiön tarjoamista palveluista. Palvelut kehittyvät prosessien avulla Yhtiön tärkeimmät palvelut on määritelty prosesseiksi, joiden avulla kehittämistyötä tehdään. Prosesseilla on omat vastuuhenkilönsä, tavoitteensa, konkreettiset mittarinsa ja yhteiset pelisääntönsä. Eri prosessien kehityskohteet määritellään asiakaspalautteita ja asiakastyytyväisyystutkimuksia analysoimalla. Kertomusvuonna prosessityö jatkui ja palveluja kehitettiin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Vuoden aikana määriteltiin myös resurssit, joiden avulla palvelun laatu ylläpidetään myös loma-aikoina. Maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistaminen toi asiakaspalvelutehtäviin kaivattua lisävoimaa. Sähköinen asiointi kiinnostaa internetin ja sähköpostin käyttö kasvoivat vauhdikkaasti. Henkilökohtaisen palvelukanavan, Online-asioinnin käyttö kasvoi edellisvuodesta yli 70 prosenttia. Käyntejä oli kertomusvuonna yhteensä Mittarinlukemia ilmoitettiin Online-asioinnin kautta yli kertaa, sähkönkäyttöraporttia katsottiin yli kertaa ja sähkölaskuja yli kertaa. Kaiken kaikkiaan Online-asiointiin on kirjautunut jo noin asiakasta. Verkkosivusto uudistui entistä asiakasystävällisemmiksi. Sivuilla oli vuoden aikana lähes käyntiä. Käyntien määrä kasvoi tasaisesti edellisvuoden vauhtia, 35 prosenttia. Uusi sähköinen palvelukanava avautui nykyisten rinnalle. Live chat palvelussa asiakas voi käydä keskustelemassa asiakaspalveluhenkilön kanssa internetissä ja hoitaa sähköasiansa kuntoon reaaliajassa. Kymppi-asiakaslehden sähköinen nettipalvelu otettiin käyttöön keväällä. Nettipalvelu tukee lehden viestejä ja tuo hyödyllisen tiedon paremmin asiakkaiden saataville. Puhelinpalvelu kehittyi Puhelinpalvelu kehittyi kertomusvuoden aikana. Puheluita tuli asiakaspalveluun ja myyntiin vuodessa Myyntihenkilöstön palvelu- ja myyntikoulutus jatkui Informatumin kanssa. Asiakaspuhelujen nauhoittaminen mahdollisti puhelujen käytön koulutuksessa. 7 Asiakkaat siirtyvät yhä useammin hoitamaan sähköasioitaan verkkoon. Puhelinasiointi on vielä tärkein kanava, mutta Asiakastyytyväisyys % Arvosanojen 4+5 ja 1+2 erotus Siirtoasiakkaat asiakasta

8 Lisää uusiutuvaa energiaa Me osallistumme valtioneuvoston uusiutuvan energian velvoitepaketin mukaisiin toimiin investoimalla ydinvoiman lisäksi sekä tuuli- että biovoimaan. Osallistumme voimalaitososuuksien kautta selvityksiin, joissa tutkitaan mahdollisuuksia muuttaa fossiilisilla polttoaineilla toimivia laitoksia biopolttoaineelle soveltuviksi. Liiketoimintajohtaja Aku Pyymäki, energialiiketoiminta

9 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia Eduskunta vahvisti hallituksen keväisen ydinvoimapäätöksen heinäkuussa. Kymenlaakson Sähkölle se merkitsi mahdollisuutta lisätä energiantuotantokapasiteettia ja samalla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja sähköenergian tuontiriippuvuutta. Entistä korkeampi sähkönhankinnan omavaraisuus vähentää hankintakustannusten vaihteluita ja parantaa yhtiön kilpailuasemaa. Näin sähkön hinta pystytään pitämään entistä paremmin kilpailukykyisenä. Uutta hiilidioksidipäästötöntä tuotantokapasiteettia Valtioneuvoston keväällä julkaisema uusiutuvan energian velvoitepaketti ohjaa kohti vähäpäästöistä Suomea. Kymenlaakson Sähkön investoinnit hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon kohdistuivat ydinvoimaan, tuulivoimaan ja vesivoimaan. Ydinvoimaosuudet kasvavat Olkiluodon kolmannen ja neljännen yksikön myötä nelinkertaiseksi. Kun Olkiluodon kolmos- ja nelosyksiköt valmistuvat, yhtiön ydinvoimatuotannon osuus vastaa noin kolmannesta nykyisestä sähkönmyynnistä. Tuulivoiman tuotantoteho kasvoi 24 prosentilla, kun Tornion tuulivoimapuisto valmistui. Yhtiö on mukana uuden tuulivoimakapasiteetin hankekehittelyssä siten, että tuotantomäärä on mahdollista kolminkertaistaa lähivuosina. Vesivoimainvestointeja yhtiö teki Kymppivoima Oy:n kautta hankkimalla osuuden norjalaisesta Blåfall Energi AS:sta. Blåfall Energin tavoitteena on rakentaa noin 60 MW uutta pienvesivoimaa Norjaan. Kylmyys lisäsi sähkön käyttöä Vuonna 2010 Kymenlaakson Sähkön asiakkaat käyttivät sähköä yli 7 prosenttia enemmän kuin vuonna Sähkön käyttö oli (1 312) GWh. Erityisesti talvikuukausina sähköenergian käytön kasvu johtui selvästi keskimääräistä kylmemmästä säätilasta. Sähköenergian myynti kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sähköenergian myynti oli GWh, josta yhtiö tuotti omilla tuotanto-osuuksillaan 42 prosenttia eli 666 GWh. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 22 prosenttia. Markkinasähkö yli puolet kalliimpaa kuin vuonna 2009 Kylmyys ja heikko vesitilanne nostivat sähkön markkinahintaa. Tukkumarkkinahinta nousi noin 53 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Hinnat olivat erittäin korkeat helmi- ja joulukuussa, jolloin keskihinta ylitti 90 euroa megawattitunnilta. Vuoden keskihinta Nord Pool Spot sähköpörssissä oli 56,6 euroa megawattitunnilta. Sähkön hintaa nostivat lähinnä vähäisistä sateista johtuneet vesivoiman tuotanto-ongelmat Ruotsissa ja Norjassa. Niiden isoista tunturialtaista puuttui vettä jopa kolmen ydinvoimalaitoksen vuosituotantoa vastaava määrä. Ruotsin ydinvoimalaitokset kärsivät heikosta käytettävyydestä, mikä nosti tukkusähkön markkinahintaa. Kymenlaakson Sähkö hankkii yli puolet myymästään sähköstä pohjoismaisesta sähköpörssistä, joten markkinasähkön korkeat hintapiikit ja keskimääräistä kylmempi säätila vaikeuttivat sähkönhankinnan riskienhallintaa sekä yritys- että yksityisasiakassegmenteissä. Toistaiseksi voimassaolevien sähköenergiasopimusten hintaa korotettiin marraskuun alussa. Kireä kilpailutilanne jatkui yritysasiakassegmentissä. Yhtiössä kiinnitettiin erityistä huomiota liiketoiminnan kasvaneiden riskien hallintaan uudistamalla suurasiakasmyynnin sopimus- ja hinnoittelurakenteita vastaamaan paremmin nopeasti muuttuvia markkinaolosuhteita. 9 Sähkön tukkumarkkinahinta 2010 euroa / MWh 100 Päästöoikeuksien hinta 2010 euroa / tco /1/2010 1/2/2010 1/3/2010 1/4/2010 1/5/2010 1/6/2010 1/7/2010 1/8/2010 1/9/2010 1/10/2010 1/11/2010 1/12/ Vuosi 2011 Vuosi 2010, kk SPOT Helsinki EUADEC-10 EUACEC-11

10 Loviisan uusi sähköasema varmistaa kaupungin sähkönsaantia Loviisan Panimomäen sähköaseman rakentaminen oli yksi vuoden 2010 suurimmista verkkoinvestoinneistamme. Elokuussa käyttöönotetun uuden sähköaseman avulla parannamme Loviisan kaupungin sähkönsaantia ja varaudumme Loviisan lisääntyvään sähkön tarpeeseen. Toimitusjohtaja Asko Määttä, Kymenlaakson Sähköverkko Oy

11 Määrätietoisesti kohti parempaa sähkön laatua investoinnit jatkuvat Vuosi 2010 oli haasteellinen sähkönjakelulle. Kun edellisenä vuotena sähkönjakelun keskeytysten määrä oli pienin yli kymmeneen vuoteen, aiheutti luminen ja myrskyinen alkutalvi ja kesän ukkosmyrskyt keskimääräistä enemmän häiriöitä, joita oli vaikea korjata. Sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli vuoden aikana keskimäärin 2,4 (0,54) tuntia. Tiukat tavoitteet tulevaisuuden sähkönjakelulle Sähkönjakelun toimitusvarmuuden tavoitteita koskeva selvitys valmistui keväällä. Selvityksessä arvioitiin asiakkaiden sähkönjakelulle asettamat vaatimukset ja niiden edellyttämien toimenpiteiden toteutusmahdollisuudet ja aikataulu. Lappeenrannan ja Tampereen teknillisten yliopistojen tekemän selvityksen tuloksena syntyivät yhteisesti sovitut toimitusvarmuustavoitteet 2030, jotka ohjaavat verkon investointeja ja toiminnan kehittämistä yksittäisen asiakkaan näkökulmasta. Tavoitteena on, että asiakkaan sähkökatkot yhteensä eivät ylitä kuutta tuntia vuodessa. Tämä vastaa 99,9 % käyttövarmuutta. Kaupunkialueilla tavoite on vieläkin tiukempi, korkeintaan yksi tunti koko vuoden aikana. Tavoite on haastava ja vaatii investointeja. Muutokselle on varattava aikaa pari vuosikymmentä, jotta verkkoinvestointien vaikutus asiakkaan siirtohintaan pysyisi kohtuullisena. Kymenlaakson Sähkössä käytetään suosituksessa esitettyjä toimitusvarmuustavoitteita ensisijaisesti suunnittelukriteereinä tulevaisuuden sähköverkkojen rakentamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Aluksi se tarkoittaa sitä, että taajamiin sähköä tuovia johtoja uusitaan ja ilmajohtojen siirtämistä metsistä teiden varsiin nopeutetaan. Investoinnit sähköverkostoon jatkuivat Tasaiseen sähkön laatuun ja toimitusvarmuuteen panostaminen jatkui aikaisempien vuosien tapaan. Investoinnit sähköverkostoon olivat vuonna 2010 noin 10 miljoonaa euroa. Nykyisiä sähkölinjoja uudistetaan suunnittelemalla ja rakentamalla ne uudella tavalla älyverkoiksi, jotka täyttävät sähkönjakelulle asetetut vaatimukset myös tulevaisuudessa. Myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia ongelmia hallitaan entistä paremmin uuden tekniikan avulla. Metsissä sijaitsevia sähkölinjoja siirretään tienvarsiin, joissa niitä on helpompi valvoa ja korjata. Taajamissa sähköverkot kaapeloidaan maahan aina, kun se on mahdollista. Etäluettavien mittareiden asennus on alkamassa Hankintasopimus automaattisesta mittarinlukujärjestelmästä (AMR) tehtiin keväällä. Etäluettavien mittareiden koeasennus tapahtui Vuoteen 2013 loppuun mennessä kaikki sähkömittarit on vaihdettu etäluettaviksi. Tällöin asiakkaat pystyvät seuraamaan omaa sähkönkäyttöään entistä tarkemmin ja laskutus on todetun kulutuksen mukainen. Verkkopalveluissa kehityskohteina olivat etäluettaviin mittareihin liittyvä raportointi, sähköhäiriöistä tiedottaminen ja uuden sähköliittymän hankintaan liittyvät asiat. Uusia sähköliittymiä ennätysvähän Talouden epävarmuus näkyi pientalorakentamisessa. Vähentyneen omakotirakentamisen takia myös uusien sähköliittymien kokonaismäärä säilyi edellisten vuosien tapaan alhaisella tasolla. Rakentamisen painopiste oli Kotkan ja Orimattilan alueilla. Vapaa-ajanasuntoihin hankittiin sähköjä eniten Luumäen ja Pyhtään alueilla. Kaikkiaan uusia sähköliittymiä rakennettiin yhtiön verkkoalueella 498 (515) kpl. Jakeluverkosto /20 kv sähköasemat 29 kpl Muuntajateho 580 MVA 110 kv johdot 207 km Keskijännitejohdot yhteensä km Ilmajohdot km Maakaapelit 408 km Jakelumuuntamot Pienjännitejohdot yhteensä Avojohdot Riippujohdot Kaapeli Uudet keskijännitejohdot Uudet pienjännitejohdot Uudet muuntamot Uusitut muuntamot kpl km 130 km km km 45 km 129 km 27 kpl 29 kpl Verkkopituus (km): Asiakkaita m/asiakas 11

12 Modernit puitteet asumiselle Sähkö tuo mukavuuden nykyaikaiseen asumiseen. Karhulan Otsonkadun asuntoalueelle rakennettiin yhdellä kertaa koko infrastruktuuri (kadut, vesi- ja viemäriverkosto, sähköt, valokuitukaapelit ja kaasuverkosto). Kaikki oli kerralla valmiina rakentamista ja asumista varten. Tasainen ja korkea sähkön laatu on entistä tärkeämpää herkälle elektroniikalle ja asukkaiden viihtyvyydelle. Liiketoimintajohtaja Raimo Härmä, verkonrakennuspalvelut

13 Rakentamista ja raivausta Poikkeukselliset sääolosuhteet pitivät asentajat edellisvuotta tiiviimmin verkonkorjaustöissä. Alkutalvella lumiongelmat haittasivat sähkönjakelua läntisellä verkkoalueella. Puihin tarttunut lumi painoi oksia sähköjohtoihin, mikä aiheutti häiriöitä verkossa. Riukuuntuneet lehtipuut olivat erityisen hankalia, sillä ne taipuivat lumenpainosta linjan päälle kauempaakin johtokadun laidoilta. Tammi-helmikuun lumiongelmat johtuivat suurimmaksi osaksi yksittäisistä puista linjoilla, mutta niiden paikallistaminen oli erittäin hankalaa. Uusi luminen puu voi painua linjalle, vaikka edellinen olisi juuri raivattu pois. Verkon raivauksessa ja lumipuiden etsimisessä helikopteri oli suureksi avuksi. Elokuinen Sylvi oli myrskyistä pahin Esko-myrsky raivosi pahimmillaan kesäkuisena lauantaina ja katkoi sähköt noin asiakkaaltamme. Saimme valtaosalle sähköt takaisin jo lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Elokuun alun Asta-myrsky sivuutti alueemme, mutta iski täydellä voimalla Savoon, jonne meiltäkin riensi apuvoimia auttamaan raivaustöissä. Kesän laajoista myrskyistä Sylvi aiheutti suurimmat vahingot yhtiön alueella. Sylvi raivosi elokuun toisena sunnuntaina voimalla, joka katkoi puolen tunnin aikana sähköt noin asiakkaalta lähinnä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueilla. Lähes koko verkonrakennusyksikön henkilöstö oli myrskyn jälkeen korjaustöissä näillä alueilla. Sähköt palautettiin suurimmalle osalle seuraavan päivän aikana, mutta jälkikorjaustyöt jatkuivat noin viikon verran. Verkonrakennusyksikkö teki pääasiassa konsernin tilaamia töitä. Normaalivuosia vähäisempi liittymien rakentaminen mahdollisti kunnossapitotöiden lisäämisen. Kehitystyötä ja osaamista Myrskyisä kesä herätti alalla keskustelua korjaustöiden sujuvuutta lisäävistä toimista ja kriittisistä asioista, joihin tulee varautua entistä paremmin. Kymenlaakson Sähkö selvisi omista lumi- ja myrskyongelmistaan pääasiassa oman työvoimansa avulla. Hyvän varmuusvaraston ansiosta tarvikkeetkin pääosin riittivät. Työt vaikeissa olosuhteissa olivat muistutus työturvallisuuden tärkeydestä. Koko sähkötöitä tekevä henkilöstö suoritti vuoden aikana standardin 6002 mukaisen sähköturvallisuuskoulutuksen loppukokeineen. Verkonrakennusliiketoiminnassa kehityskohteina olivat omat toiminnot ja palvelut. Tavoitteena on olla vähintään markkinoiden parhaalla tasolla. Sähköverkko muuttuu älykkääksi. Uutta tekniikkaa ja sen avulla tuotettua tietoa sovelletaan ja hyödynnetään monella tavalla asiakkaiden hyödyksi. Tasaisen ja häiriöttömän sähkön laadun ylläpitäminen on yhteiskunnassa välttämätöntä. Tärkein tekijä toimitusvarmuudessa on kuitenkin inhimillinen. Se on asentajajoukko, joka lähtee linjoille käytännön töihin etsimään vikoja ja korjaamaan niitä. Tekniikka on apuna tässä työssä, mutta luonnon myllerrysten aikana tarvitaan taitavia osaajia, jotka jaksavat raskaissa olosuhteissa. Uusia asentajia on viime vuosina rekrytoitu oppisopimuskoulutuksen avulla hyvin tuloksin. 13 Uudet liittymissopimukset Jakeluhäiriöt asiakkaalla kpl 900 muut loma-asunnot omakotitalot tuntia /asiakas kappaletta /asiakas keskeytysaika lukumäärä 3, , , ,

14 Kirjastoista voi lainata energiankulutusmittareita Yhteistyö alueemme kirjastojen kanssa toi asiakkaillemme konkreettista apua energiansäästötoimiin. Asiakkaat voivat lainata kirjastoista Kymenlaakson Sähkön energiankulutusmittarin viikoksi kotiinsa. Sillä he voivat mitata omien sähkölaitteidensa todellisen kulutuksen. Lainausyhteistyöhön lähti mukaan kattava joukko alueen kirjastoja ja kirjastoautoja. Palvelu on asiakkaiden käytettävissä toistaiseksi. Myyntipäällikkö Sirpa Jokisalo

15 Energiatehokkuutta käytännön tasolla Energiatehokkuussopimus velvoittaa Kymenlaakson Sähkön opastamaan asiakkaitaan energiansäästöasioissa ja auttamaan heitä tehokkaampaan energiankäyttöön. Yhtiö on sitoutunut energiansäästöön omassa toiminnassaan mm. pienentämällä verkostohäviöitä. Energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö ovat keskeisiä keinoja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi. Tavoitteena on profiloitua Energiateollisuuden Mainetalkootprojektin mukaisesti kestävän kehityksen edelläkävijänä sekä uskottavana asiakaspalvelijana ja energiatehokkuustoimijana. Energiatehokkuuden neuvonta on tärkeä osa käytännön työtä ja normaalia arkipäivää. Energiansäästövinkkejä ja tehokkaan energiankäytön neuvontaa Energiatehokkuus oli yhtiön asiakasviestinnässä tärkeällä sijalla. Säästövinkkejä kerrottiin uudistetuilla verkostosivuilla ja painetussa asiakaslehdessä sekä sen sähköisessä nettipainoksessa. Yhtiö osallistui myös valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon. Verkkosivuilla olevan kilpailun ja median välityksellä annettiin konkreettisia ja käytännöllisiä vinkkejä siitä, miten energiaa voi säästää. Energiankäytön raportointi toi asiakkaille konkreettista tietoa heidän omasta energiankäytöstään. Sähköinen asiointi ja siirtyminen e-laskuun ovat käytännön toimia, joilla asiakas voi hoitaa asiat helpommin ja samalla säästää energiaa. Asiakkaita kannustettiin siirtymään näiden palvelujen käyttäjiksi. Vuoden lopussa sähköisen laskutuksen (sähköpostilasku, e-lasku tai yrityksen verkkolasku) piirissä oli jo yli laskutettavaa kohdetta. Lähivuosina toteutuva etäluenta tuo uusia mahdollisuuksia parempaan energiatehokkuuteen kodeissa. Sähkölämmityksen asiantuntijana Kymenlaakson Sähkö on aktiivisesti mukana kehittämässä energiatehokkuutta lisääviä ratkaisuja. Yhtiö on yhdessä Energiateollisuus ry:n, Motiva Oy:n ja muiden energia- ja talotekniikka-alan yritysten kanssa mukana Elvariksi nimetyssä sähkölämmityksen tehostamisohjelmassa, jonka kohteena ovat sähkölämmitteiset pienkiinteistöt Suomessa. Elvarin tavoitteena on tutkia, tuottaa aineistoa ja kertoa kuluttajille keinoista, joilla sähkölämmityskotitalouksien sähkön käyttöä voidaan yleisesti tehostaa. Projektissa on tutkittu tarkoilla mittauksilla erilaisten sähkönsäästöön liittyvien toimenpiteiden vaikutusta sähkölämmitteisen omakotitalon energiakustannuksiin. Yhtiön energianeuvonnalla on todennettua tietoa ilmalämpöpumppujen ja ilmanvaihdon oikeiden säätöjen säästövaikutuksista pientaloissa. Kertomusvuoden aikana energiankäytön mittaukset saatiin valmiiksi myös omalla alueella. Kohti vihreämpää energiantuotantoa Kymenlaakson Sähkön panostukset ympäristöystävälliseen energiantuotantoon hillitsevät ilmastonmuutosta. Myytävästä sähköstä 58 prosenttia tulee suoraan sähköpörssistä. Tulevien investointien myötä hiilidioksidipäästöttömän tuotannon osuus sähkön hankinnasta kasvaa olennaisesti. Vuonna 2010 myydyn sähkön hiilidioksidipäästöt olivat 368 (208) g/kwh. Tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,6 (0,6) mg/kwh. Sähkönhankinta perustui omistusosuuksiin tuotantoyhtiöissä, jotka raportoivat omien voimalaitostensa ympäristövastuista erikseen. 15 Sähkön hankinta 2010 yhteensä GWh Sähköpörssistä Maakaasu Turve Bio Vesi Öljy Tuuli Kivihiili, lauhde Kivihiili, vastapaine Ydinvoima

16 Aina valmiina hyviin harrastuksiin Olemme tukena hyvissä harrastuksissa ja oman alueemme toiminnassa. Olimme mukana Kymenlaakson Partiopiirin kesän suurimmassa tapahtumassa, Kymppi-leirissä Pyhällön Lintukodossa. Yli 200 Sudenpentua ja Seikkailijaa tutustuivat leirillä myös energiansäästämiseen ja sähköturvallisuuteen. Markkinointipäällikkö Minna Vuorinen

17 Mukana siellä, missä tapahtuu vaikuttajana ja kehittäjänä Energia-alalla toimintaympäristö muuttuu nopeasti kansallisilla ja myös maailmanlaajuisilla päätöksillä. Uusiutuvia energiamuotoja ja sähkömarkkinoita koskevat päätökset vaikuttavat suoraan yksittäisen yrityksen toimintaan. Siksi asioihin on vaikutettava siellä, missä päätöksiä tehdään. Kymenlaakson Sähkö osallistui aktiivisesti energia-alan sekä kansallisen että pohjoismaisen tukku- ja vähittäismarkkinan kehittämiseen Energiateollisuus ry:n luottamustehtävissä ja työryhmissä. Verkostoitumalla ja hyvällä yhteistyöllä asioita viedään parhaiten eteenpäin. Mukana asiakkaiden arjessa Kymenlaakson Sähkö toimii lähes kahdenkymmenen kunnan ja neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä- Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla. Alueella on asukasta. Yhtiön tehtävänä on turvata asukkaiden sekä yritysten energiantarve, toimittaa valoa asiakkaiden arkeen ja voimaa yritysten toimintaan. Kuntien omistama yhtiö on olennainen osa oman alueen ja sen asukkaiden elämää. Yritysyhteistyötä tehdään mm. Kymenlaakson Kauppakamarin eri foorumeissa. Yhtiö osallistuu alueen tapahtumiin ja tekee yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa. Kanta-asiakasetujen uudistuksen yhteydessä yhteistyö alueen yritysten kanssa lisääntyi yhdessä tarjottavien etujen muodossa. Nuoret saavat tukea vuosittain jaettavina urheilustipendeinä. Rakentamassa modernia ja kilpailukykyistä yhtiötä Oman toiminnan kehittäminen oli vahvasti esillä kertomusvuonna. Toimintamallit hioutuivat entistä asiakasystävällisemmiksi, tehokkuus ja kilpailukyky lisääntyivät. Oma henkilöstölehti Linkki uudistui palvelemaan entistä paremmin sisäisen viestinnän kanavana. Vuonna 2010 konsernin vakituisen henkilöstön määrä oli 166 (169). Heistä 120 (120) työskenteli Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä ja 46 (49) Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä. Keskimäärin konsernin henkilöstön määrä oli vuoden aikana 177 (180). Konsernin palvelukseen rekrytoitiin kaksi vakinaista henkilöä ja vakinaistettiin kolme määräaikaista henkilöä. Vakinaisen henkilöstön osuus kokonaishenkilömäärästä oli kertomusvuonna 96,0 (96,0) prosenttia. Koulutukseen käytettiin noin puoli päivää vähemmän henkilöä kohden kuin edellisenä vuonna. Yhteensä koulutukseen käytettiin 674 (769) työpäivää, keskimäärin 3,8 (4,3) työpäivää ja (1 705) euroa henkilöä kohden. Sisäisen koulutuksen aiheita olivat mm. sähkötyöturvallisuus (SFS 6002), tulityöt, etäluettavat mittarit ja perintäpalveluiden muuttuminen. Järjestelmällisen aloitetoiminnan aikana on tehty 419 aloitetta, joista on palkittu 158. Kertomusvuonna tehtiin 18 aloitetta. Työturvallisuus parani Vuoden aikana sattui kahdeksan (20) tapaturmaa, jotka aiheuttivat 52 (89) sairauspäivää. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työhyvinvointiin panostettiin järjestämällä yhteisiä liikunta- ja virkistystapahtumia sekä tukemalla omaehtoista liikuntaa ja harrastustoimintaa. 17 Koulutustoiminta työpäivät 1200 ulkoinen sisäinen Taloudellista vastuuta kuvaavia mittareita milj. euroa Henkilöstökulut 9,4 9,6 9,6 Investoinnit 17,8 10,0 11,1 Verot 4,0 5,2 6,1 Osingot 6,7 9,9 9,9

18 Hallituksen toimintakertomus Tilikauden tapahtumia Vuonna 2010 käytettiin sähköä 7,4 prosenttia enemmän kuin vuonna Sähkön käyttö oli miljoonaa kilowattituntia. Sähköenergian myynti kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti vuoden alussa ja vuoden lopulla sähköenergian myynti kasvoi johtuen selvästi keskimääräistä kylmemmästä säätilasta. Sähköenergian myynti oli miljoonaa kilowattituntia, josta omilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin 42 prosenttia. Sähköntuotanto yhtiön tuotantoosuuksilla oli 666 miljoonaa kilowattituntia, jossa on kasvua 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suomessa tehtiin kuluneen vuoden aikana useita merkittäviä energian tuotantoa ja kulutusta koskevia päätöksiä. Valtioneuvoston keväällä julkaisemalla uusiutuvan energian velvoitepaketilla tavoitellaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Uusiutuvan energian syöttötariffeilla varmistetaan, että uutta uusiutuvaa kapasiteettia syntyy EU-velvoitteiden mukaisesti. Uusien ydinvoimayksiköiden lupapäätökset vähentävät sähkön tuontiriippuvuutta ja turvaavat kilpailukykyisen energian saatavuuden. Yhtiön investoinnit hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon kohdistuivat ydinvoimaan, tuulivoimaan ja vesivoimaan. Ydinvoimaosuudet kasvavat Olkiluodon kolmannen ja neljännen yksikön myötä nelinkertaiseksi. Kun Olkiluodon kolmos- ja nelosyksiköt valmistuvat, yhtiön ydinvoimatuotannon osuus vastaa noin kolmannesta sähkönmyynnistä. Vesivoimainvestointeja yhtiö toteutti Kymppivoima Oy:n kautta hankkimalla osuuden norjalaisesta Blåfall Energi AS:sta. Kymenlaakson Sähkön peruslinjaus uusiutuvan energian osalta on Suomen energiastrategian mukainen. Tuulivoimassa tavoite on valtakunnallista markkinaosuuttamme vastaten noin MW vuonna Yhtiö on mukana uuden tuulivoimakapasiteetin hankekehittelyssä siten, että tuotantomäärä on mahdollista kolminkertaistaa jo lähivuosina. Kertomusvuonna tuulivoiman tuotantoteho kasvoi 24 prosenttia. Kylmyys ja heikko vesitilanne nostivat markkinahintaa Sähkön tukkumarkkinahinta nousi noin 53 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Tukkumarkkinahinnat olivat erittäin korkeat helmi- ja joulukuussa, jolloin keskihinta ylitti 90 euroa megawattitunnilta. Vuoden keskihinta oli 56,6 euroa megawattitunnilta. Suuret poikkeamat keskilämpötilaan verrattuna sekä markkinahinnan suuret vaihtelut heikensivät yhtiön sähkönmyynnin kannattavuutta. Liiketoiminnan kasvaneiden riskien hallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota uudistamalla suurasiakasmyynnin sopimus- ja hinnoittelurakenteita. Sähkön vähittäismyyntihinnat vaihtelevat sopimustyypistä riippuen siten, että tukkumarkkinahintaan suoraan sidottujen tuotteiden hinnat muuttuvat nopeasti ja enemmän kun taas muiden myyntituotteiden hinnat muuttuvat viiveellä ja vähemmän. Toistaiseksi voimassaolevien sähköenergiasopimusten hintoja korotettiin marraskuun alussa. Investoinnit sähköverkostoon jatkuivat Tasaiseen sähkön laatuun ja toimitusvarmuuteen panostaminen jatkui ja jatkuu tulevinakin vuosina. Sähköverkostoon investoitiin 11,1 miljoonaa euroa luvulla rakennettu Liikevaihto milj. euroa Tase milj. euroa

19 sähköverkosto on tullut uusimisikään ja vaatii investointeja. Nykyisiä sähkölinjoja ei ainoastaan uusita, vaan ne suunnitellaan ja rakennetaan uudestaan ja uudella tavalla. Metsässä sijaitsevia sähkölinjoja siirretään tienvarsiin ja taajamissa sähköverkkoa kaapeloidaan maahan. Loviisan Panimomäen sähköasema valmistui elokuussa. Uudella piensähköasemalla parannettiin Loviisan kaupungin sähkönsaantia ja varauduttiin Loviisan lisääntyvään sähkön tarpeeseen. Hankintasopimus automaattisesta mittarinluentajärjestelmästä (AMR) tehtiin alkuvuodesta Vuoden 2013 loppuun mennessä kaikki sähkömittarit on vaihdettu etäluettaviksi. Tällöin asiakkaat pystyvät seuraamaan omaa sähkönkäyttöään entistä tarkemmin ja laskutus voi olla aina todetun kulutuksen mukainen. Talouden epävarmuus näkyi pientalorakentamisessa. Uusien sähköliittymien kokonaismäärä säilyi edellisten vuosien tapaan alhaisella tasolla. Uusia sähköliittymiä rakennettiin yhtiön verkkoalueella 498 (515). Sähkönkäyttäjiä oli vuoden lopussa yhteensä ( ). Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy ja tytäryhtiö Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Orimattilan Lämpö Oy ja Artjärven Lämpö Oy. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 126,5 (edellisenä vuonna 117,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 23,7 (20,8) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 17,0 (14,8) miljoona euroa. Emoyhtiön liikevaihto oli 96,9 (92,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 8,0 (7,6) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 16,3 (13,1) miljoonaa euroa. Emoyhtiö sai konserniavustusta 9,0 (8,0) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 18,8 (17,7) prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 23,4 (22,5) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 15,7 (14,8) prosenttia. Rahoitus ja investoinnit Konsernin ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 25,0 (25,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 42,1 (39,6) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 73,5 (71,0) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 2,0 (1,6). Emoyhtiön ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 13,0 (15,3) miljoonaa euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 2,0 (1,6). Konsernin investoinnit olivat yhteensä 13,5 (10,0) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 10,8 (8,4) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 2,7 (1,6) miljoonaa euroa. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 177 (180). Henkilöstön keski-ikä on 45,7 (45,5) vuotta. Vuoden aikana otettiin vakinaiseen työsuhteeseen kaksi (4) uutta henkilöä. Lisäksi vakinaistettiin kolme määräaikaista työsuhdetta. Konsernista lähti kahdeksan (12) henkilöä, joista viisi (11) siirtyi eläkkeelle. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 7,9 (7,8) miljoonaa euroa. 19 Liikevoitto Investoinnit milj. euroa milj. euroa verkosto muut

20 20 Tutkimus- ja kehitystoiminta Kymenlaakson Sähkössä on menossa liiketoimintoihin ja tietojärjestelmiin liittyvää tavanomaista kehitystyötä. Yhtiö on mukana Kymppivoima Oy:n kautta tuulivoiman tuotanto- ja kehityshankkeissa. Kansallisen energiatehokkuussopimuksen puitteissa yhtiö on sitoutunut edistämään energian tehokasta käyttöä. Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Energialiiketoiminnan keskeiset riskit liittyvät sähkön hankintaan. Yhtiöllä on myös omakustannusperusteinen vastuu Kymppivoima Oy:n kautta omistettavien voimalaitososuuksien kustannuksista. Sähkökaupan tilannetta seurataan säännöllisesti hallituksen hyväksymän riskikäsikirjan mukaisin menettelytavoin. Verkkoliiketoiminnan riskit liittyvät poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, kuten myrskyt ja voimakkaat lumisateet, jotka voivat vaikuttaa siirto- ja jakeluverkoston toimitusvarmuuteen. Säätekijöiden aiheuttamista suurhäiriöistä kertyy viankorjauskuluja sekä mahdollisesti maksettavia korvauksia. Riskeihin on varauduttu verkostoinvestoinneilla ja verkoston ennakoivalla kunnossapidolla. Energiantuotannon tuki- ja verotusjärjestelmien sekä verkkotoiminnan valvontamallin mahdollisten muutosten vuoksi sekä energia- että verkkoliiketoimintaan liittyy hallinnollinen riski. Tulevaisuuden näkymät ja olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Kansainväliset ilmastosopimukset muuttavat tulevina vuosina energia-alan toimintaympäristöä ja merkitsevät huomattavia panostuksia energian tuotantoon, verkostoihin ja energiatehokkuuteen. Yhtiö saa merkittävän määrän uutta hiilidioksidonta sähköntuotantoa kun Olkiluoto 3 voimalaitos valmistuu. Samoin investoinnit uusiutuvaan energiaan lisääntyvät tulevina vuosina. Investoinnit sähköverkoston uusimiseen, sähkön toimintavarmuuden parantamiseen ja automaattiseen mittarinluentajärjestelmään jatkuvat tulevina vuosina. Verkkotoiminnan kiristyvät tehostamisvaatimukset ja päästöoikeuksien laskeva määrä asettavat haasteita tulokselliselle toiminnalle. Konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti. Omistus ja hallinto Kymenlaakson Sähkö Oy:n koko osakepääoma oli kertomusvuoden lopussa neljäntoista kunnan omistuksessa. Artjärven kunnan liityttyä vuoden 2011 alusta Orimattilan kaupunkiin siirtyivät sen omistamat osakkeet Orimattilan kaupungille. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Muutokset koskivat hallituksen, hallintoneuvoston ja tilintarkastajan toimikautta, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää sekä hallintoneuvoston puheenjohtajien valintaa. Muutos on rekisteröity Tilintarkastajaksi valittiin Idman Vilén Grant Thornton Oy, KHT-yhteisö vastuullisena tarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Matti Pettersson. Yhtiön hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvostoon kuului kolmetoista osakaskunnan edustajaa varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, jossa valittiin yksi osakaskunnan edustaja lisää. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu kolme henkilöstön edustajaa. Puheenjohtajana toimi Päivi Rahkonen Hollolasta ja varapuheenjohtajana Harri Helminen Kouvolasta. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tunnuslukuja Henkilöstömäärä /1000 asiakasta Liikevoitto % 14,5 14,3 15,3 17,7 18,8 Sijoitetun pääoman tuotto % 12,6 11,6 12,1 14,8 15,7 Maksuvalmius (Quick ratio) 1,6 1,4 1,5 1,6 2,0 Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja % 33,6 36,2 35,4 39,6 42,1 Omavaraisuusaste liittymismaksut mukana % 65,0 69,4 66,1 71,0 73,5 2 1,

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2015 KONSERNITULOSLASKELMA Liite 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 1 109 084 563 117 402 604 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot