Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010

2 2

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa sähkön laatua 11 Rakentamista ja raivausta 13 Energiatehokkuutta käytännön tasolla 15 Mukana siellä, missä tapahtuu 17 3 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 18 Yhteystiedot 44

4

5 Toimitusjohtajan katsaus Kari Rämö Energiayhtiön keskeiset sidosryhmät ovat asiakkaat ja omistajat. Kymenlaakson Sähkön omistajakunnat sopivat yhtiön omistajapoliittisista periaatteista vuonna 2002 perusteellisen keskustelun jälkeen. Vuonna 2010 yhtiön omistajaohjaukseen liittyviä linjauksia päivitettiin ja ajanmukaistettiin. Yleisenä taloudellisena tavoitteena on kahdentoista prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle. Osinkotavoitteena on prosenttia tuloksesta. Tulokset on saavutettava kohtuullisilla ja kilpailukykyisillä hinnoilla. Kohtuullisuuden määrittelee energiamarkkinaviranomainen ja kilpailukykyisyyden asiakas. Uudistettu omistajalinjaus ottaa tasapainoisella tavalla huomioon sekä omistajien että asiakkaiden näkökulman. Selkeästi, mitattavasti ja julkisesti määritelty tavoite on yhtiön omistajaohjauksen kannalta ensiarvoisen tärkeä. Se antaa selkänojan toiminnan kehittämiselle, mutta myös välineet toiminnan ja tuloksellisuuden seuraamiselle. Kymenlaakson Sähkö saavutti jo toisen kerran peräkkäin varsin hyvän taloudellisen tuloksen. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,7 (14,8) prosenttia. Osinkoesitys on 58,2 prosenttia tuloksesta. Koko konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 23,1 (20,0) miljoonaa euroa, sähkön tuotannon ja myynnin 6,6 (5,9) miljoonaa euroa ja verkkoliiketoiminnan 17,7 (15,3) miljoonaa euroa. Kasvava sähkön myynnin määrä on osoitus kilpailukyvystä sähkömarkkinoilla. Vuosittain toistettava asiakastyytyväisyystutkimus on antanut kehittämisvinkkien lisäksi hyvät arvosanat. Merkittävä osuus hyvän yrityskuvan syntymisessä on myös sillä, että vuoden aikana sattuneet varsin laajat häiriöt sähkönjakelussa onnistuttiin korjaamaan kohtuullisen nopeasti. Kilpaillussa sähkönmyynnissä Kymenlaakson Sähkön vahvuuksina on sähkökaupan ammattitaitoinen riskienhallinta sekä poikkeuksellisen suuri ja monipuolinen sähkön tuotantorakenne. Kymenlaakson Sähkön päästövapaa sähköntuotanto lisääntyy edelleen lähivuosina, kun investoinnit ydinvoimaan sekä uusiutuvaan energiaan toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Verkkotoiminnassa ovat käynnistyneet suurimmat investoinnit vuosikymmeniin. Etäluettavat mittarit asennetaan jokaiseen kulutuspaikkaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Verkon kaapelointi ja muut uusimisinvestoinnit mahdollistavat johtojen sijoittamisen vikojen korjaamisen kannalta parempaan paikkaan ja parantavat siten sähkön toimitusvarmuutta tulevaisuudessa. Omistajien ja asiakkaiden lisäksi yhtiön taloudellisesta tuloksesta on hyvä jättää riittävä määrä yhtiön toiminnan kehittämiseen eli edellä kuvattuihin investointeihin. Investointien jälkeen yhtiön tuotantokapasiteetti on sekä verkon että voimalaitososuuksienkin osalta entistä vahvempi, mikä koituu aikanaan niin asiakkaiden kuin omistajienkin hyödyksi. Kansainvälisen tason suuret muutostrendit ovat johtamassa merkittäviin rakennemuutoksiin, jotka koskettavat sekä yritystoimintaa että julkista sektoria. Kuluneen vuoden aikana rakennemuutos näkyi entistä selvemmin myös Kymenlaaksossa. Vireillä on useita hankkeita voimien yhdistämiseksi elinkeinoelämän piirissä sekä kunnissa ja niiden omistamissa yhtiöissä. Alueen energiayhtiöitä koskeva selvitystyö käynnistyi kesällä 2010 ja jatkuu seuraavan vuoden puolelle. 5

6 Nähdään Wattivaunussa! Henkilökohtainen kontakti asiakkaisiin on tärkeää. Palvelimme asiakkaita henkilökohtaisesti toimistolla, puhelimessa ja messuilla. Kiersimme myös Wattivaunun kanssa tapaamassa heitä paikallisissa kesätapahtumissa. Vaunussa opastimme asiakkaita mm. sopimus- ja sähkönkäyttöasioissa. Asiakaspalvelupäällikkö Ritva Jukkara-Lyytinen

7 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää Hyvä palvelu on Kymenlaakson Sähkön vahvuus. Asiakkaiden mielestä asiointi kanssamme on mukavaa ja helppoa. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi sähkön laatu on hyvällä tasolla. Tämä kävi ilmi koko yhtiötä koskevasta asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Asiakkaiden mielipiteet ovat yhtiössä toiminnan kehittämisen kulmakiviä, joten niitä tutkittiin kolmella eri tutkimuksella. Koko yhtiön toiminta arvioitiin asiakastyytyväisyystutkimuksessa, liittymäpalvelut ja vikapalvelut tutkittiin omilla tutkimuksillaan. Kokonaisuutena asiakastyytyväisyys nousi hieman viime vuodesta. Laskutus ja sähkölaskujen selkeys nousivat kehityskohteiksi. Asiakkaat toivoivat myös lisää tietoa energiansäästöstä ja yhtiön tarjoamista palveluista. Palvelut kehittyvät prosessien avulla Yhtiön tärkeimmät palvelut on määritelty prosesseiksi, joiden avulla kehittämistyötä tehdään. Prosesseilla on omat vastuuhenkilönsä, tavoitteensa, konkreettiset mittarinsa ja yhteiset pelisääntönsä. Eri prosessien kehityskohteet määritellään asiakaspalautteita ja asiakastyytyväisyystutkimuksia analysoimalla. Kertomusvuonna prosessityö jatkui ja palveluja kehitettiin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Vuoden aikana määriteltiin myös resurssit, joiden avulla palvelun laatu ylläpidetään myös loma-aikoina. Maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistaminen toi asiakaspalvelutehtäviin kaivattua lisävoimaa. Sähköinen asiointi kiinnostaa internetin ja sähköpostin käyttö kasvoivat vauhdikkaasti. Henkilökohtaisen palvelukanavan, Online-asioinnin käyttö kasvoi edellisvuodesta yli 70 prosenttia. Käyntejä oli kertomusvuonna yhteensä Mittarinlukemia ilmoitettiin Online-asioinnin kautta yli kertaa, sähkönkäyttöraporttia katsottiin yli kertaa ja sähkölaskuja yli kertaa. Kaiken kaikkiaan Online-asiointiin on kirjautunut jo noin asiakasta. Verkkosivusto uudistui entistä asiakasystävällisemmiksi. Sivuilla oli vuoden aikana lähes käyntiä. Käyntien määrä kasvoi tasaisesti edellisvuoden vauhtia, 35 prosenttia. Uusi sähköinen palvelukanava avautui nykyisten rinnalle. Live chat palvelussa asiakas voi käydä keskustelemassa asiakaspalveluhenkilön kanssa internetissä ja hoitaa sähköasiansa kuntoon reaaliajassa. Kymppi-asiakaslehden sähköinen nettipalvelu otettiin käyttöön keväällä. Nettipalvelu tukee lehden viestejä ja tuo hyödyllisen tiedon paremmin asiakkaiden saataville. Puhelinpalvelu kehittyi Puhelinpalvelu kehittyi kertomusvuoden aikana. Puheluita tuli asiakaspalveluun ja myyntiin vuodessa Myyntihenkilöstön palvelu- ja myyntikoulutus jatkui Informatumin kanssa. Asiakaspuhelujen nauhoittaminen mahdollisti puhelujen käytön koulutuksessa. 7 Asiakkaat siirtyvät yhä useammin hoitamaan sähköasioitaan verkkoon. Puhelinasiointi on vielä tärkein kanava, mutta Asiakastyytyväisyys % Arvosanojen 4+5 ja 1+2 erotus Siirtoasiakkaat asiakasta

8 Lisää uusiutuvaa energiaa Me osallistumme valtioneuvoston uusiutuvan energian velvoitepaketin mukaisiin toimiin investoimalla ydinvoiman lisäksi sekä tuuli- että biovoimaan. Osallistumme voimalaitososuuksien kautta selvityksiin, joissa tutkitaan mahdollisuuksia muuttaa fossiilisilla polttoaineilla toimivia laitoksia biopolttoaineelle soveltuviksi. Liiketoimintajohtaja Aku Pyymäki, energialiiketoiminta

9 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia Eduskunta vahvisti hallituksen keväisen ydinvoimapäätöksen heinäkuussa. Kymenlaakson Sähkölle se merkitsi mahdollisuutta lisätä energiantuotantokapasiteettia ja samalla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja sähköenergian tuontiriippuvuutta. Entistä korkeampi sähkönhankinnan omavaraisuus vähentää hankintakustannusten vaihteluita ja parantaa yhtiön kilpailuasemaa. Näin sähkön hinta pystytään pitämään entistä paremmin kilpailukykyisenä. Uutta hiilidioksidipäästötöntä tuotantokapasiteettia Valtioneuvoston keväällä julkaisema uusiutuvan energian velvoitepaketti ohjaa kohti vähäpäästöistä Suomea. Kymenlaakson Sähkön investoinnit hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon kohdistuivat ydinvoimaan, tuulivoimaan ja vesivoimaan. Ydinvoimaosuudet kasvavat Olkiluodon kolmannen ja neljännen yksikön myötä nelinkertaiseksi. Kun Olkiluodon kolmos- ja nelosyksiköt valmistuvat, yhtiön ydinvoimatuotannon osuus vastaa noin kolmannesta nykyisestä sähkönmyynnistä. Tuulivoiman tuotantoteho kasvoi 24 prosentilla, kun Tornion tuulivoimapuisto valmistui. Yhtiö on mukana uuden tuulivoimakapasiteetin hankekehittelyssä siten, että tuotantomäärä on mahdollista kolminkertaistaa lähivuosina. Vesivoimainvestointeja yhtiö teki Kymppivoima Oy:n kautta hankkimalla osuuden norjalaisesta Blåfall Energi AS:sta. Blåfall Energin tavoitteena on rakentaa noin 60 MW uutta pienvesivoimaa Norjaan. Kylmyys lisäsi sähkön käyttöä Vuonna 2010 Kymenlaakson Sähkön asiakkaat käyttivät sähköä yli 7 prosenttia enemmän kuin vuonna Sähkön käyttö oli (1 312) GWh. Erityisesti talvikuukausina sähköenergian käytön kasvu johtui selvästi keskimääräistä kylmemmästä säätilasta. Sähköenergian myynti kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sähköenergian myynti oli GWh, josta yhtiö tuotti omilla tuotanto-osuuksillaan 42 prosenttia eli 666 GWh. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 22 prosenttia. Markkinasähkö yli puolet kalliimpaa kuin vuonna 2009 Kylmyys ja heikko vesitilanne nostivat sähkön markkinahintaa. Tukkumarkkinahinta nousi noin 53 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Hinnat olivat erittäin korkeat helmi- ja joulukuussa, jolloin keskihinta ylitti 90 euroa megawattitunnilta. Vuoden keskihinta Nord Pool Spot sähköpörssissä oli 56,6 euroa megawattitunnilta. Sähkön hintaa nostivat lähinnä vähäisistä sateista johtuneet vesivoiman tuotanto-ongelmat Ruotsissa ja Norjassa. Niiden isoista tunturialtaista puuttui vettä jopa kolmen ydinvoimalaitoksen vuosituotantoa vastaava määrä. Ruotsin ydinvoimalaitokset kärsivät heikosta käytettävyydestä, mikä nosti tukkusähkön markkinahintaa. Kymenlaakson Sähkö hankkii yli puolet myymästään sähköstä pohjoismaisesta sähköpörssistä, joten markkinasähkön korkeat hintapiikit ja keskimääräistä kylmempi säätila vaikeuttivat sähkönhankinnan riskienhallintaa sekä yritys- että yksityisasiakassegmenteissä. Toistaiseksi voimassaolevien sähköenergiasopimusten hintaa korotettiin marraskuun alussa. Kireä kilpailutilanne jatkui yritysasiakassegmentissä. Yhtiössä kiinnitettiin erityistä huomiota liiketoiminnan kasvaneiden riskien hallintaan uudistamalla suurasiakasmyynnin sopimus- ja hinnoittelurakenteita vastaamaan paremmin nopeasti muuttuvia markkinaolosuhteita. 9 Sähkön tukkumarkkinahinta 2010 euroa / MWh 100 Päästöoikeuksien hinta 2010 euroa / tco /1/2010 1/2/2010 1/3/2010 1/4/2010 1/5/2010 1/6/2010 1/7/2010 1/8/2010 1/9/2010 1/10/2010 1/11/2010 1/12/ Vuosi 2011 Vuosi 2010, kk SPOT Helsinki EUADEC-10 EUACEC-11

10 Loviisan uusi sähköasema varmistaa kaupungin sähkönsaantia Loviisan Panimomäen sähköaseman rakentaminen oli yksi vuoden 2010 suurimmista verkkoinvestoinneistamme. Elokuussa käyttöönotetun uuden sähköaseman avulla parannamme Loviisan kaupungin sähkönsaantia ja varaudumme Loviisan lisääntyvään sähkön tarpeeseen. Toimitusjohtaja Asko Määttä, Kymenlaakson Sähköverkko Oy

11 Määrätietoisesti kohti parempaa sähkön laatua investoinnit jatkuvat Vuosi 2010 oli haasteellinen sähkönjakelulle. Kun edellisenä vuotena sähkönjakelun keskeytysten määrä oli pienin yli kymmeneen vuoteen, aiheutti luminen ja myrskyinen alkutalvi ja kesän ukkosmyrskyt keskimääräistä enemmän häiriöitä, joita oli vaikea korjata. Sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli vuoden aikana keskimäärin 2,4 (0,54) tuntia. Tiukat tavoitteet tulevaisuuden sähkönjakelulle Sähkönjakelun toimitusvarmuuden tavoitteita koskeva selvitys valmistui keväällä. Selvityksessä arvioitiin asiakkaiden sähkönjakelulle asettamat vaatimukset ja niiden edellyttämien toimenpiteiden toteutusmahdollisuudet ja aikataulu. Lappeenrannan ja Tampereen teknillisten yliopistojen tekemän selvityksen tuloksena syntyivät yhteisesti sovitut toimitusvarmuustavoitteet 2030, jotka ohjaavat verkon investointeja ja toiminnan kehittämistä yksittäisen asiakkaan näkökulmasta. Tavoitteena on, että asiakkaan sähkökatkot yhteensä eivät ylitä kuutta tuntia vuodessa. Tämä vastaa 99,9 % käyttövarmuutta. Kaupunkialueilla tavoite on vieläkin tiukempi, korkeintaan yksi tunti koko vuoden aikana. Tavoite on haastava ja vaatii investointeja. Muutokselle on varattava aikaa pari vuosikymmentä, jotta verkkoinvestointien vaikutus asiakkaan siirtohintaan pysyisi kohtuullisena. Kymenlaakson Sähkössä käytetään suosituksessa esitettyjä toimitusvarmuustavoitteita ensisijaisesti suunnittelukriteereinä tulevaisuuden sähköverkkojen rakentamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Aluksi se tarkoittaa sitä, että taajamiin sähköä tuovia johtoja uusitaan ja ilmajohtojen siirtämistä metsistä teiden varsiin nopeutetaan. Investoinnit sähköverkostoon jatkuivat Tasaiseen sähkön laatuun ja toimitusvarmuuteen panostaminen jatkui aikaisempien vuosien tapaan. Investoinnit sähköverkostoon olivat vuonna 2010 noin 10 miljoonaa euroa. Nykyisiä sähkölinjoja uudistetaan suunnittelemalla ja rakentamalla ne uudella tavalla älyverkoiksi, jotka täyttävät sähkönjakelulle asetetut vaatimukset myös tulevaisuudessa. Myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamia ongelmia hallitaan entistä paremmin uuden tekniikan avulla. Metsissä sijaitsevia sähkölinjoja siirretään tienvarsiin, joissa niitä on helpompi valvoa ja korjata. Taajamissa sähköverkot kaapeloidaan maahan aina, kun se on mahdollista. Etäluettavien mittareiden asennus on alkamassa Hankintasopimus automaattisesta mittarinlukujärjestelmästä (AMR) tehtiin keväällä. Etäluettavien mittareiden koeasennus tapahtui Vuoteen 2013 loppuun mennessä kaikki sähkömittarit on vaihdettu etäluettaviksi. Tällöin asiakkaat pystyvät seuraamaan omaa sähkönkäyttöään entistä tarkemmin ja laskutus on todetun kulutuksen mukainen. Verkkopalveluissa kehityskohteina olivat etäluettaviin mittareihin liittyvä raportointi, sähköhäiriöistä tiedottaminen ja uuden sähköliittymän hankintaan liittyvät asiat. Uusia sähköliittymiä ennätysvähän Talouden epävarmuus näkyi pientalorakentamisessa. Vähentyneen omakotirakentamisen takia myös uusien sähköliittymien kokonaismäärä säilyi edellisten vuosien tapaan alhaisella tasolla. Rakentamisen painopiste oli Kotkan ja Orimattilan alueilla. Vapaa-ajanasuntoihin hankittiin sähköjä eniten Luumäen ja Pyhtään alueilla. Kaikkiaan uusia sähköliittymiä rakennettiin yhtiön verkkoalueella 498 (515) kpl. Jakeluverkosto /20 kv sähköasemat 29 kpl Muuntajateho 580 MVA 110 kv johdot 207 km Keskijännitejohdot yhteensä km Ilmajohdot km Maakaapelit 408 km Jakelumuuntamot Pienjännitejohdot yhteensä Avojohdot Riippujohdot Kaapeli Uudet keskijännitejohdot Uudet pienjännitejohdot Uudet muuntamot Uusitut muuntamot kpl km 130 km km km 45 km 129 km 27 kpl 29 kpl Verkkopituus (km): Asiakkaita m/asiakas 11

12 Modernit puitteet asumiselle Sähkö tuo mukavuuden nykyaikaiseen asumiseen. Karhulan Otsonkadun asuntoalueelle rakennettiin yhdellä kertaa koko infrastruktuuri (kadut, vesi- ja viemäriverkosto, sähköt, valokuitukaapelit ja kaasuverkosto). Kaikki oli kerralla valmiina rakentamista ja asumista varten. Tasainen ja korkea sähkön laatu on entistä tärkeämpää herkälle elektroniikalle ja asukkaiden viihtyvyydelle. Liiketoimintajohtaja Raimo Härmä, verkonrakennuspalvelut

13 Rakentamista ja raivausta Poikkeukselliset sääolosuhteet pitivät asentajat edellisvuotta tiiviimmin verkonkorjaustöissä. Alkutalvella lumiongelmat haittasivat sähkönjakelua läntisellä verkkoalueella. Puihin tarttunut lumi painoi oksia sähköjohtoihin, mikä aiheutti häiriöitä verkossa. Riukuuntuneet lehtipuut olivat erityisen hankalia, sillä ne taipuivat lumenpainosta linjan päälle kauempaakin johtokadun laidoilta. Tammi-helmikuun lumiongelmat johtuivat suurimmaksi osaksi yksittäisistä puista linjoilla, mutta niiden paikallistaminen oli erittäin hankalaa. Uusi luminen puu voi painua linjalle, vaikka edellinen olisi juuri raivattu pois. Verkon raivauksessa ja lumipuiden etsimisessä helikopteri oli suureksi avuksi. Elokuinen Sylvi oli myrskyistä pahin Esko-myrsky raivosi pahimmillaan kesäkuisena lauantaina ja katkoi sähköt noin asiakkaaltamme. Saimme valtaosalle sähköt takaisin jo lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Elokuun alun Asta-myrsky sivuutti alueemme, mutta iski täydellä voimalla Savoon, jonne meiltäkin riensi apuvoimia auttamaan raivaustöissä. Kesän laajoista myrskyistä Sylvi aiheutti suurimmat vahingot yhtiön alueella. Sylvi raivosi elokuun toisena sunnuntaina voimalla, joka katkoi puolen tunnin aikana sähköt noin asiakkaalta lähinnä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueilla. Lähes koko verkonrakennusyksikön henkilöstö oli myrskyn jälkeen korjaustöissä näillä alueilla. Sähköt palautettiin suurimmalle osalle seuraavan päivän aikana, mutta jälkikorjaustyöt jatkuivat noin viikon verran. Verkonrakennusyksikkö teki pääasiassa konsernin tilaamia töitä. Normaalivuosia vähäisempi liittymien rakentaminen mahdollisti kunnossapitotöiden lisäämisen. Kehitystyötä ja osaamista Myrskyisä kesä herätti alalla keskustelua korjaustöiden sujuvuutta lisäävistä toimista ja kriittisistä asioista, joihin tulee varautua entistä paremmin. Kymenlaakson Sähkö selvisi omista lumi- ja myrskyongelmistaan pääasiassa oman työvoimansa avulla. Hyvän varmuusvaraston ansiosta tarvikkeetkin pääosin riittivät. Työt vaikeissa olosuhteissa olivat muistutus työturvallisuuden tärkeydestä. Koko sähkötöitä tekevä henkilöstö suoritti vuoden aikana standardin 6002 mukaisen sähköturvallisuuskoulutuksen loppukokeineen. Verkonrakennusliiketoiminnassa kehityskohteina olivat omat toiminnot ja palvelut. Tavoitteena on olla vähintään markkinoiden parhaalla tasolla. Sähköverkko muuttuu älykkääksi. Uutta tekniikkaa ja sen avulla tuotettua tietoa sovelletaan ja hyödynnetään monella tavalla asiakkaiden hyödyksi. Tasaisen ja häiriöttömän sähkön laadun ylläpitäminen on yhteiskunnassa välttämätöntä. Tärkein tekijä toimitusvarmuudessa on kuitenkin inhimillinen. Se on asentajajoukko, joka lähtee linjoille käytännön töihin etsimään vikoja ja korjaamaan niitä. Tekniikka on apuna tässä työssä, mutta luonnon myllerrysten aikana tarvitaan taitavia osaajia, jotka jaksavat raskaissa olosuhteissa. Uusia asentajia on viime vuosina rekrytoitu oppisopimuskoulutuksen avulla hyvin tuloksin. 13 Uudet liittymissopimukset Jakeluhäiriöt asiakkaalla kpl 900 muut loma-asunnot omakotitalot tuntia /asiakas kappaletta /asiakas keskeytysaika lukumäärä 3, , , ,

14 Kirjastoista voi lainata energiankulutusmittareita Yhteistyö alueemme kirjastojen kanssa toi asiakkaillemme konkreettista apua energiansäästötoimiin. Asiakkaat voivat lainata kirjastoista Kymenlaakson Sähkön energiankulutusmittarin viikoksi kotiinsa. Sillä he voivat mitata omien sähkölaitteidensa todellisen kulutuksen. Lainausyhteistyöhön lähti mukaan kattava joukko alueen kirjastoja ja kirjastoautoja. Palvelu on asiakkaiden käytettävissä toistaiseksi. Myyntipäällikkö Sirpa Jokisalo

15 Energiatehokkuutta käytännön tasolla Energiatehokkuussopimus velvoittaa Kymenlaakson Sähkön opastamaan asiakkaitaan energiansäästöasioissa ja auttamaan heitä tehokkaampaan energiankäyttöön. Yhtiö on sitoutunut energiansäästöön omassa toiminnassaan mm. pienentämällä verkostohäviöitä. Energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö ovat keskeisiä keinoja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi. Tavoitteena on profiloitua Energiateollisuuden Mainetalkootprojektin mukaisesti kestävän kehityksen edelläkävijänä sekä uskottavana asiakaspalvelijana ja energiatehokkuustoimijana. Energiatehokkuuden neuvonta on tärkeä osa käytännön työtä ja normaalia arkipäivää. Energiansäästövinkkejä ja tehokkaan energiankäytön neuvontaa Energiatehokkuus oli yhtiön asiakasviestinnässä tärkeällä sijalla. Säästövinkkejä kerrottiin uudistetuilla verkostosivuilla ja painetussa asiakaslehdessä sekä sen sähköisessä nettipainoksessa. Yhtiö osallistui myös valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon. Verkkosivuilla olevan kilpailun ja median välityksellä annettiin konkreettisia ja käytännöllisiä vinkkejä siitä, miten energiaa voi säästää. Energiankäytön raportointi toi asiakkaille konkreettista tietoa heidän omasta energiankäytöstään. Sähköinen asiointi ja siirtyminen e-laskuun ovat käytännön toimia, joilla asiakas voi hoitaa asiat helpommin ja samalla säästää energiaa. Asiakkaita kannustettiin siirtymään näiden palvelujen käyttäjiksi. Vuoden lopussa sähköisen laskutuksen (sähköpostilasku, e-lasku tai yrityksen verkkolasku) piirissä oli jo yli laskutettavaa kohdetta. Lähivuosina toteutuva etäluenta tuo uusia mahdollisuuksia parempaan energiatehokkuuteen kodeissa. Sähkölämmityksen asiantuntijana Kymenlaakson Sähkö on aktiivisesti mukana kehittämässä energiatehokkuutta lisääviä ratkaisuja. Yhtiö on yhdessä Energiateollisuus ry:n, Motiva Oy:n ja muiden energia- ja talotekniikka-alan yritysten kanssa mukana Elvariksi nimetyssä sähkölämmityksen tehostamisohjelmassa, jonka kohteena ovat sähkölämmitteiset pienkiinteistöt Suomessa. Elvarin tavoitteena on tutkia, tuottaa aineistoa ja kertoa kuluttajille keinoista, joilla sähkölämmityskotitalouksien sähkön käyttöä voidaan yleisesti tehostaa. Projektissa on tutkittu tarkoilla mittauksilla erilaisten sähkönsäästöön liittyvien toimenpiteiden vaikutusta sähkölämmitteisen omakotitalon energiakustannuksiin. Yhtiön energianeuvonnalla on todennettua tietoa ilmalämpöpumppujen ja ilmanvaihdon oikeiden säätöjen säästövaikutuksista pientaloissa. Kertomusvuoden aikana energiankäytön mittaukset saatiin valmiiksi myös omalla alueella. Kohti vihreämpää energiantuotantoa Kymenlaakson Sähkön panostukset ympäristöystävälliseen energiantuotantoon hillitsevät ilmastonmuutosta. Myytävästä sähköstä 58 prosenttia tulee suoraan sähköpörssistä. Tulevien investointien myötä hiilidioksidipäästöttömän tuotannon osuus sähkön hankinnasta kasvaa olennaisesti. Vuonna 2010 myydyn sähkön hiilidioksidipäästöt olivat 368 (208) g/kwh. Tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,6 (0,6) mg/kwh. Sähkönhankinta perustui omistusosuuksiin tuotantoyhtiöissä, jotka raportoivat omien voimalaitostensa ympäristövastuista erikseen. 15 Sähkön hankinta 2010 yhteensä GWh Sähköpörssistä Maakaasu Turve Bio Vesi Öljy Tuuli Kivihiili, lauhde Kivihiili, vastapaine Ydinvoima

16 Aina valmiina hyviin harrastuksiin Olemme tukena hyvissä harrastuksissa ja oman alueemme toiminnassa. Olimme mukana Kymenlaakson Partiopiirin kesän suurimmassa tapahtumassa, Kymppi-leirissä Pyhällön Lintukodossa. Yli 200 Sudenpentua ja Seikkailijaa tutustuivat leirillä myös energiansäästämiseen ja sähköturvallisuuteen. Markkinointipäällikkö Minna Vuorinen

17 Mukana siellä, missä tapahtuu vaikuttajana ja kehittäjänä Energia-alalla toimintaympäristö muuttuu nopeasti kansallisilla ja myös maailmanlaajuisilla päätöksillä. Uusiutuvia energiamuotoja ja sähkömarkkinoita koskevat päätökset vaikuttavat suoraan yksittäisen yrityksen toimintaan. Siksi asioihin on vaikutettava siellä, missä päätöksiä tehdään. Kymenlaakson Sähkö osallistui aktiivisesti energia-alan sekä kansallisen että pohjoismaisen tukku- ja vähittäismarkkinan kehittämiseen Energiateollisuus ry:n luottamustehtävissä ja työryhmissä. Verkostoitumalla ja hyvällä yhteistyöllä asioita viedään parhaiten eteenpäin. Mukana asiakkaiden arjessa Kymenlaakson Sähkö toimii lähes kahdenkymmenen kunnan ja neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä- Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla. Alueella on asukasta. Yhtiön tehtävänä on turvata asukkaiden sekä yritysten energiantarve, toimittaa valoa asiakkaiden arkeen ja voimaa yritysten toimintaan. Kuntien omistama yhtiö on olennainen osa oman alueen ja sen asukkaiden elämää. Yritysyhteistyötä tehdään mm. Kymenlaakson Kauppakamarin eri foorumeissa. Yhtiö osallistuu alueen tapahtumiin ja tekee yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa. Kanta-asiakasetujen uudistuksen yhteydessä yhteistyö alueen yritysten kanssa lisääntyi yhdessä tarjottavien etujen muodossa. Nuoret saavat tukea vuosittain jaettavina urheilustipendeinä. Rakentamassa modernia ja kilpailukykyistä yhtiötä Oman toiminnan kehittäminen oli vahvasti esillä kertomusvuonna. Toimintamallit hioutuivat entistä asiakasystävällisemmiksi, tehokkuus ja kilpailukyky lisääntyivät. Oma henkilöstölehti Linkki uudistui palvelemaan entistä paremmin sisäisen viestinnän kanavana. Vuonna 2010 konsernin vakituisen henkilöstön määrä oli 166 (169). Heistä 120 (120) työskenteli Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä ja 46 (49) Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä. Keskimäärin konsernin henkilöstön määrä oli vuoden aikana 177 (180). Konsernin palvelukseen rekrytoitiin kaksi vakinaista henkilöä ja vakinaistettiin kolme määräaikaista henkilöä. Vakinaisen henkilöstön osuus kokonaishenkilömäärästä oli kertomusvuonna 96,0 (96,0) prosenttia. Koulutukseen käytettiin noin puoli päivää vähemmän henkilöä kohden kuin edellisenä vuonna. Yhteensä koulutukseen käytettiin 674 (769) työpäivää, keskimäärin 3,8 (4,3) työpäivää ja (1 705) euroa henkilöä kohden. Sisäisen koulutuksen aiheita olivat mm. sähkötyöturvallisuus (SFS 6002), tulityöt, etäluettavat mittarit ja perintäpalveluiden muuttuminen. Järjestelmällisen aloitetoiminnan aikana on tehty 419 aloitetta, joista on palkittu 158. Kertomusvuonna tehtiin 18 aloitetta. Työturvallisuus parani Vuoden aikana sattui kahdeksan (20) tapaturmaa, jotka aiheuttivat 52 (89) sairauspäivää. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työhyvinvointiin panostettiin järjestämällä yhteisiä liikunta- ja virkistystapahtumia sekä tukemalla omaehtoista liikuntaa ja harrastustoimintaa. 17 Koulutustoiminta työpäivät 1200 ulkoinen sisäinen Taloudellista vastuuta kuvaavia mittareita milj. euroa Henkilöstökulut 9,4 9,6 9,6 Investoinnit 17,8 10,0 11,1 Verot 4,0 5,2 6,1 Osingot 6,7 9,9 9,9

18 Hallituksen toimintakertomus Tilikauden tapahtumia Vuonna 2010 käytettiin sähköä 7,4 prosenttia enemmän kuin vuonna Sähkön käyttö oli miljoonaa kilowattituntia. Sähköenergian myynti kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti vuoden alussa ja vuoden lopulla sähköenergian myynti kasvoi johtuen selvästi keskimääräistä kylmemmästä säätilasta. Sähköenergian myynti oli miljoonaa kilowattituntia, josta omilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin 42 prosenttia. Sähköntuotanto yhtiön tuotantoosuuksilla oli 666 miljoonaa kilowattituntia, jossa on kasvua 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suomessa tehtiin kuluneen vuoden aikana useita merkittäviä energian tuotantoa ja kulutusta koskevia päätöksiä. Valtioneuvoston keväällä julkaisemalla uusiutuvan energian velvoitepaketilla tavoitellaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Uusiutuvan energian syöttötariffeilla varmistetaan, että uutta uusiutuvaa kapasiteettia syntyy EU-velvoitteiden mukaisesti. Uusien ydinvoimayksiköiden lupapäätökset vähentävät sähkön tuontiriippuvuutta ja turvaavat kilpailukykyisen energian saatavuuden. Yhtiön investoinnit hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon kohdistuivat ydinvoimaan, tuulivoimaan ja vesivoimaan. Ydinvoimaosuudet kasvavat Olkiluodon kolmannen ja neljännen yksikön myötä nelinkertaiseksi. Kun Olkiluodon kolmos- ja nelosyksiköt valmistuvat, yhtiön ydinvoimatuotannon osuus vastaa noin kolmannesta sähkönmyynnistä. Vesivoimainvestointeja yhtiö toteutti Kymppivoima Oy:n kautta hankkimalla osuuden norjalaisesta Blåfall Energi AS:sta. Kymenlaakson Sähkön peruslinjaus uusiutuvan energian osalta on Suomen energiastrategian mukainen. Tuulivoimassa tavoite on valtakunnallista markkinaosuuttamme vastaten noin MW vuonna Yhtiö on mukana uuden tuulivoimakapasiteetin hankekehittelyssä siten, että tuotantomäärä on mahdollista kolminkertaistaa jo lähivuosina. Kertomusvuonna tuulivoiman tuotantoteho kasvoi 24 prosenttia. Kylmyys ja heikko vesitilanne nostivat markkinahintaa Sähkön tukkumarkkinahinta nousi noin 53 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Tukkumarkkinahinnat olivat erittäin korkeat helmi- ja joulukuussa, jolloin keskihinta ylitti 90 euroa megawattitunnilta. Vuoden keskihinta oli 56,6 euroa megawattitunnilta. Suuret poikkeamat keskilämpötilaan verrattuna sekä markkinahinnan suuret vaihtelut heikensivät yhtiön sähkönmyynnin kannattavuutta. Liiketoiminnan kasvaneiden riskien hallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota uudistamalla suurasiakasmyynnin sopimus- ja hinnoittelurakenteita. Sähkön vähittäismyyntihinnat vaihtelevat sopimustyypistä riippuen siten, että tukkumarkkinahintaan suoraan sidottujen tuotteiden hinnat muuttuvat nopeasti ja enemmän kun taas muiden myyntituotteiden hinnat muuttuvat viiveellä ja vähemmän. Toistaiseksi voimassaolevien sähköenergiasopimusten hintoja korotettiin marraskuun alussa. Investoinnit sähköverkostoon jatkuivat Tasaiseen sähkön laatuun ja toimitusvarmuuteen panostaminen jatkui ja jatkuu tulevinakin vuosina. Sähköverkostoon investoitiin 11,1 miljoonaa euroa luvulla rakennettu Liikevaihto milj. euroa Tase milj. euroa

19 sähköverkosto on tullut uusimisikään ja vaatii investointeja. Nykyisiä sähkölinjoja ei ainoastaan uusita, vaan ne suunnitellaan ja rakennetaan uudestaan ja uudella tavalla. Metsässä sijaitsevia sähkölinjoja siirretään tienvarsiin ja taajamissa sähköverkkoa kaapeloidaan maahan. Loviisan Panimomäen sähköasema valmistui elokuussa. Uudella piensähköasemalla parannettiin Loviisan kaupungin sähkönsaantia ja varauduttiin Loviisan lisääntyvään sähkön tarpeeseen. Hankintasopimus automaattisesta mittarinluentajärjestelmästä (AMR) tehtiin alkuvuodesta Vuoden 2013 loppuun mennessä kaikki sähkömittarit on vaihdettu etäluettaviksi. Tällöin asiakkaat pystyvät seuraamaan omaa sähkönkäyttöään entistä tarkemmin ja laskutus voi olla aina todetun kulutuksen mukainen. Talouden epävarmuus näkyi pientalorakentamisessa. Uusien sähköliittymien kokonaismäärä säilyi edellisten vuosien tapaan alhaisella tasolla. Uusia sähköliittymiä rakennettiin yhtiön verkkoalueella 498 (515). Sähkönkäyttäjiä oli vuoden lopussa yhteensä ( ). Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy ja tytäryhtiö Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Orimattilan Lämpö Oy ja Artjärven Lämpö Oy. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 126,5 (edellisenä vuonna 117,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 23,7 (20,8) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 17,0 (14,8) miljoona euroa. Emoyhtiön liikevaihto oli 96,9 (92,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 8,0 (7,6) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 16,3 (13,1) miljoonaa euroa. Emoyhtiö sai konserniavustusta 9,0 (8,0) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 18,8 (17,7) prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 23,4 (22,5) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 15,7 (14,8) prosenttia. Rahoitus ja investoinnit Konsernin ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 25,0 (25,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 42,1 (39,6) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 73,5 (71,0) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 2,0 (1,6). Emoyhtiön ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 13,0 (15,3) miljoonaa euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 2,0 (1,6). Konsernin investoinnit olivat yhteensä 13,5 (10,0) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 10,8 (8,4) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 2,7 (1,6) miljoonaa euroa. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 177 (180). Henkilöstön keski-ikä on 45,7 (45,5) vuotta. Vuoden aikana otettiin vakinaiseen työsuhteeseen kaksi (4) uutta henkilöä. Lisäksi vakinaistettiin kolme määräaikaista työsuhdetta. Konsernista lähti kahdeksan (12) henkilöä, joista viisi (11) siirtyi eläkkeelle. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 7,9 (7,8) miljoonaa euroa. 19 Liikevoitto Investoinnit milj. euroa milj. euroa verkosto muut

20 20 Tutkimus- ja kehitystoiminta Kymenlaakson Sähkössä on menossa liiketoimintoihin ja tietojärjestelmiin liittyvää tavanomaista kehitystyötä. Yhtiö on mukana Kymppivoima Oy:n kautta tuulivoiman tuotanto- ja kehityshankkeissa. Kansallisen energiatehokkuussopimuksen puitteissa yhtiö on sitoutunut edistämään energian tehokasta käyttöä. Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Energialiiketoiminnan keskeiset riskit liittyvät sähkön hankintaan. Yhtiöllä on myös omakustannusperusteinen vastuu Kymppivoima Oy:n kautta omistettavien voimalaitososuuksien kustannuksista. Sähkökaupan tilannetta seurataan säännöllisesti hallituksen hyväksymän riskikäsikirjan mukaisin menettelytavoin. Verkkoliiketoiminnan riskit liittyvät poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, kuten myrskyt ja voimakkaat lumisateet, jotka voivat vaikuttaa siirto- ja jakeluverkoston toimitusvarmuuteen. Säätekijöiden aiheuttamista suurhäiriöistä kertyy viankorjauskuluja sekä mahdollisesti maksettavia korvauksia. Riskeihin on varauduttu verkostoinvestoinneilla ja verkoston ennakoivalla kunnossapidolla. Energiantuotannon tuki- ja verotusjärjestelmien sekä verkkotoiminnan valvontamallin mahdollisten muutosten vuoksi sekä energia- että verkkoliiketoimintaan liittyy hallinnollinen riski. Tulevaisuuden näkymät ja olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Kansainväliset ilmastosopimukset muuttavat tulevina vuosina energia-alan toimintaympäristöä ja merkitsevät huomattavia panostuksia energian tuotantoon, verkostoihin ja energiatehokkuuteen. Yhtiö saa merkittävän määrän uutta hiilidioksidonta sähköntuotantoa kun Olkiluoto 3 voimalaitos valmistuu. Samoin investoinnit uusiutuvaan energiaan lisääntyvät tulevina vuosina. Investoinnit sähköverkoston uusimiseen, sähkön toimintavarmuuden parantamiseen ja automaattiseen mittarinluentajärjestelmään jatkuvat tulevina vuosina. Verkkotoiminnan kiristyvät tehostamisvaatimukset ja päästöoikeuksien laskeva määrä asettavat haasteita tulokselliselle toiminnalle. Konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti. Omistus ja hallinto Kymenlaakson Sähkö Oy:n koko osakepääoma oli kertomusvuoden lopussa neljäntoista kunnan omistuksessa. Artjärven kunnan liityttyä vuoden 2011 alusta Orimattilan kaupunkiin siirtyivät sen omistamat osakkeet Orimattilan kaupungille. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Muutokset koskivat hallituksen, hallintoneuvoston ja tilintarkastajan toimikautta, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää sekä hallintoneuvoston puheenjohtajien valintaa. Muutos on rekisteröity Tilintarkastajaksi valittiin Idman Vilén Grant Thornton Oy, KHT-yhteisö vastuullisena tarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Matti Pettersson. Yhtiön hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvostoon kuului kolmetoista osakaskunnan edustajaa varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, jossa valittiin yksi osakaskunnan edustaja lisää. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu kolme henkilöstön edustajaa. Puheenjohtajana toimi Päivi Rahkonen Hollolasta ja varapuheenjohtajana Harri Helminen Kouvolasta. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tunnuslukuja Henkilöstömäärä /1000 asiakasta Liikevoitto % 14,5 14,3 15,3 17,7 18,8 Sijoitetun pääoman tuotto % 12,6 11,6 12,1 14,8 15,7 Maksuvalmius (Quick ratio) 1,6 1,4 1,5 1,6 2,0 Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja % 33,6 36,2 35,4 39,6 42,1 Omavaraisuusaste liittymismaksut mukana % 65,0 69,4 66,1 71,0 73,5 2 1,

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö Gasum Oy:n hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Tunnuslukujen laskentakaavat... 8 Tuloslaskelma...9 Tase...10 Rahoituslaskelma...12 Tilinpäätöksen liitetiedot...13

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4 Vuosikertomus 2014 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisältö Vuosi 2014 lyhyesti 6 Avainluvut 6 Liiketoiminnat 8 Hallinto 12 Hallitus 12 Hallintoneuvosto 13 Johtoryhmä 13 Hallituksen toimintakertomus 14 Tilinpäätös

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot