Riihimäen kaupunki 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihimäen kaupunki 2001"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2000 Riihimäen kaupunki 2001

2 Riihimäen kaupunki PL Riihimäki puh. (019) ISBN X Riihimäen kirjapaino Riihimäki 2001

3 SISÄLLYS ESIPUHE 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTIETOA RIIHIMÄESTÄ 3 3 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUN STRATEGISET ASKELEET 6 4 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 6 5 YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TOTEUTUMINEN VUONNA Viranomaistyö Riihimäen kestävän kehityksen prosessi Ilmastonsuojelukampanja Ryti-hanke Yky-hanke 15 6 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Mikä on ympäristöjärjestelmä Ympäristöjärjestelmätyö Riihimäellä Työn eteneminen Ympäristöjärjestelmän dokumentointi Ympäristökustannusten tarkastelua 20 7 RIIHIMÄEN YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA Riihimäen ekotase Riihimäen ekologinen jalanjälki Ympäristönsuojelun yhteistyöhankkeita 29 8 YHTEENVETO JA JATKOTYÖTARPEET 30 Liite 1 t ympäristönäkökohdat Liite 2 Ympäristöohjelmat vuonna 2000

4 ESIPUHE Tämä Riihimäen kaupungin ensimmäinen ympäristöraportti liittyy kaupungin ympäristöjärjestelmään, jota laaditaan soveltaen ISO standardia koko kaupungin organisaatioon. Jatkossa raportti laaditaan vuosittain osana kaupungin tilinpäätösasiakirjoja ja sen on tarkoitus toimia tietolähteenä sekä päättäjille, kaupungin hallinnon työntekijöille että myös kaikille riihimäkeläisille. Raportissa on katsaus Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikan kehittymiseen vuosien varrella, lisäksi on raportoitu ympäristön hyväksi tehtyjä toimenpiteitä, kerrottu meneillään olevista kehittämisprojekteista ja hahmoteltu kaupungin ympäristötilinpäätöstä, lähinnä tarkastelemalla ympäristönsuojelun kuluja ja tuloja vuosina Raportti on koottu työryhmässä, jota on vetänyt ympäristönsuojelupäällikkö Kaisu Anttonen. Työskentelyyn ovat osallistuneet ympäristönsuojelusuunnittelija Elina Mäenpää, projektipäällikkö Maija Venäläinen sekä projektisihteeri Markku Kyöstilä kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä sekä ympäristökouluttaja Eeva Hämeenoja Hyvinkään- Riiimäen aikuiskoulutuskeskuksesta. Kustannusvertailussa on saatu apua kamreeri Aila Yliojalta sekä kirjanpitäjä Lea Lahtiselta. Käsikirjoitusta on kommentoinut suunnitteluinsinööri Sirpa Aulio teknisestä virastosta. Kiitämme kaikkia raportin tekoon osallistuneita hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Riihimäellä Seppo Keskiruokanen Kaupunginjohtaja Kaisu Anttonen Ympäristöpäällikkö

5 1 JOHDANTO Riihimäen kaupunki voidaan sanaparina käsittää ainakin kahdella tavalla: toisaalta on kyse kartalle rajautuvasta vähän yli 100 neliökilometrin maa-alueesta, toisaalta hallinto-organisaatiosta. Tässä raportissa keskitytään Riihimäen kaupunkiorganisaation ympäristönsuojelutyöhön, jota tehdään kaupunginvaltuuston määritelemän ympäristöpolitiikan painotusten alla. Ympäristön tila kuten pintavesien ja pohjaveden, ilman tai maaperän laatu ja luonnon monimuotoisuus on se perusta, josta ympäristönsuojelun lähtökohdat löytyvät. Ympäristön tilaan vaikuttavat hyvin monet toimijat Riihimäen kaupungissa, yksi merkittävä toimija on Riihimäen kaupungin organisaatio. Ympäristön tilan pilaantumisen ehkäisy ja pilaantumisen pysäyttäminen sekä vahinkojen korjaaminen eli ympäristöpolitiikka ja sen alla tehtävä ympäristönsuojelutyö vaatii tietoista ja laajaa näkemystä eri toimintojen ja prosessien vaikutuksista. Yksi käyttökelpoinen väline on ympäristöjärjestelmä, jonka avulla organisaatio voi systemaattisesti tunnistaa, parantaa ja seurata omien toimiensa ympäristövaikutuksia. RIIHIMÄEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Ympäristöpolitiikka sitoumukset, mihin ympäristöasioihin ympäristöjärjestelmä painottuu Organisaation merkittävät ympäristönäkökohdat toiminnot, asiat, laitteet jne., joilla merkittävää ta Viranomaistyö: ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen Ilmastonsuojelukampanja YKY-hanke Ympäristöjärjestelmä: - merkittävät ympäristönäkökohdat - hallintokeskusten ja yksiköiden ympäristöohjelmat Kestävän kehityksen prosessi RYTI -hanke YKY-hanke Ympäristöpäämäärät organisaation sisäiset kehittämiskohteet, voivat sisältyä politiikkaan YMPÄRISTÖN TILA Kaupungin organisaatio Ympäristöohjelma konkreetit tavoitteet, joilla päämääriin päästään toimenpiteet vastuut, resurssit, aikataulut seuranta Kuva 1. Riihimäen kaupunki organisaationa on ympäristön tilaan vaikuttava toimija ja pyrkii viranomaistoiminnallaan, ympärstöjärjestelmällään sekä ympäristönsuojelun kehittämisprojekteillaan ennen kaikkea ennalta ehkäisemään ympäristövahinkoja. Kuva 2. Ympäristöjärjestelmä on eräs apuväline eri toimien ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden määrittämiseen ja ympäristövaikutuksien seuraamiseen. 2

6 2 YLEISTIETOA RIIHIMÄESTÄ Riihimäki sijaitsee Salpausselkien harjuselänteiden välissä, osin sekä Kokemäenjoen että Vantaanjoen vesistöalueella. Kaupunkia halkoo itä-länsi-suunnassa valtakunnallinen vedenjakaja. Kaupungin keskusta sijoittuu vedenjakaja-alueen päälle. Riihimäen varsin tasaisessa korkokuvassa tärkeimmät mäkialueet ovat Hatlamminmäki, Korttionmäki ja Vahteriston-Huhtimonmäen metsäiset moreenimäet, joista Korttionmäki on jo otettu aktiivimaankäytön piiriin kaavoittamalla sitä asuinalueeksi. Lahti Väkiluku Pinta-ala Vesipinta-ala Asemakaavoitettu pinta-ala Hoidettuja viheralueita ja puistoja Muita viheralueita; katuvihreytystä puistometsiä, niittyjä Peltoa Metsää (kaupungin omistamaa) Luontopolkuja Valaistuja ulkoilureittejä henkeä 126 km2 5 km ha 93 ha 387 ha 2500 ha 5000 ha (843 ha) 4 kpl 16,2 km Forssa Hämeenlinna Vantaanjoki Paalijärvi Herajoki Keskustaajama Laajimmat, rakentamattomat mäkiset alueet ovat Riihimäen lounaisja eteläosien metsäalueet. Riihimäen maisemaa luonnehtii nykyisellään kiinteä keskustaajama, suuret tielinjat sekä pohjois-etelä- että itä- länsisuunnassa, ja taajaman ulkopuolinen viljelymaisema sekä suot. Vantaanjoen kapea uoma kulkee halki kaupungin. Keskustaajaman eteläpuolella sijaitseva Silmäkenevan suo, jonka läpi Vantaanjoki virtaa, on ojitettu ja metsitetty. Hirvijärvi Helsinki 3

7 Sammalistonsuo kaupungin pohjoisosassa on turvetuotantoalueena. Luonnontilaisimpana on säilynyt kaupungin koilliskulmassa Hatlamminsuo, joka on maankäyttösuunnitelmissa luonnonsuojelukohteena. Elinkeinorakenne on Riihimäellä palvelupainotteinen. Palveluelinkeinoista hallintopalvelut mukaan lukien saa elantonsa 68% asukkaista, jalostuksesta 30%, alkutuotannosta vajaa 1%. Suurin työnantaja on Riihimäen kaupunki, vakinaisen henkilökunnan määrä vuonna 2000 oli Riihimäellä on vähän suurteollisuutta. Ympäristön kannalta merkittävimmät ovat Fortum Oy:n Riihimäen voimalaitos, Paloheimo Oy:n sahateollisuuskonserni, Ekokem Oy Ab:n valtakunnallinen ongelmajätteiden käsittelylaitos, Sako Oy:n asetehdas, Kumera Oy:n voimansiirtolaitetehdas, Valio Oy Herajoen meijeri ja Aga Oy:n kaasujen tuotantolaitos. Kuva 3. Riihimäen kaupungin organisaatio vuonna

8 Kansallinen ilmastonsuojelukampanja Maakunnallinen Kanta-Hämeen ympäristöntilan seurantahanke RIIHIMÄEN KAUPUNKI Yky-hanke Ryti-hanke Yky-hanke yritysyhteistyö, seudullinen Ryti-hanke koulut, järjestöt, kuntalaiset, seudullinen Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka 1999 Tutkimus kaupungin ympäristötiedottamisesta 2000 Kaupungin hallituksen ympäristöasenne tutkimus 1999 Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmän rakentaminen 1998 Riihimäen kaupungin kestävän kehityksen toimenpideohjelma kansalaisjärjestöt ja yritykset Riihimäen kaupungin ympäristöohjelma 1992 Kansallinen kuntien ympäristöbarometritutkimus Seudullinen kestävän kehityksen indikaattorit -hanke Kuva 4. Riihimäen kaupungin strategiset askeleet. Kuvassa on koottu Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun hankkeet, projektit ja ohjelmat, joilla on tavoiteltu laajaa kestävää kehitystä ja hyvää ympäristön tilaa tukevaa ympäristönäkemystä vuosien varrella. 5

9 3 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUN STRATEGISET ASKELEET Riihimäen kaupungin ympäristönäkökulma on kehittynyt ja jäsentynyt vuosien työllä. Vuonna 1992 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluohjelma, joka sisälsi tuolloin vielä harvinaisen kestävän kehityksen näkökulman ja yhteistyölähtökohdan. Ohjelma oli kaupungin hallinnon sisäisiä toimia ja toimintatapoja tarkasteleva ja sen teemat kuten kestävä luonnonvaraperusta, ympäristöriskien hallinta sekä ympäristökasvatus ovat säilyneet vuosien mittaan eri projektien ja myös kestävän kehityksen paikallisagendaprosessin pohjana. Kestävän kehityksen prosessi laajensi näkökulmaa ja johti yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa. Tätä työtä jatketaan parhaillaan etenkin Eu-tuella toteutettavilla YKY-hankkeella, joka on yritysten ja kunnan ympäristöhteistyöhanke ja RYTI-hankkeella, joka on kansalaisiin ja päätäjiin kohdistuva ympäristöviestintähanke ympäristötietoisuuden parantamiseksi. Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmä on yksi tärkeä työväline kaupungin sisäisessä ympäristöasioiden hallinnan kehittämisessä. 4 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Se sisältää kaupungin ympäristöpolitiikan tärkeimmät teemat ja painotukset sekä menettelytavat. Ympäristöpolitiikan perustana ovat kaupungin strategia ja ympäristöjärjestelmätyön yhteydessä tunnistetut kaupungin merkittävät yhteiset ympäristönäkökohdat, joita ovat paperinkäyttö, toimistotarvikkeiden hankinta, energian kulutus eri muodoissaan sekä jäteasiat kuten jätteiden synnyn ehkäisy, kierrätys sekä hyöty- ja ongelmajätteiden keräyksen tehostaminen. (kts. Liite 1). Ympäristöpolitiikka tarkistetaan valtuustokausittain. Seuraava käsittely on vuonna

10 Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka hyväksytty kaupunginvaltuustossa tämä ympäristöpolitiikka on laadittu Riihimäen kaupungin ympäristöhallintajärjestelmän osana. Ympäristöhallintajärjestelmä rakennetaan soveltaen SFS ISO standardia: Ympäristöjärjestelmät. Spesifikaatio ja ohjeita sen käyttämiseksi. Tukena käytetään SFS ISO standardia: Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä ohjeita periaatteista, järjestelmistä ja tukea antavista menetelmistä. Tämän politiikan pohjana on Riihimäen kaupungin ympäristöohjelma 1992 ja Riihimäen kaupungin kestävän kehityksen toimenpideohjelma Kaupunki sitoutuu ympäristöpolitiikassaan jatkuvaan ympäristönsuojelutason parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn sekä lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen. Tämän politiikan hyväksyy Riihimäen kaupunginvaltuusto ja se liitetään osaksi koko kaupungin toimintastrategiaa I Yleistä: Riihimäen kaupunki sisällyttää ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteet koko kaupungin hallintoon ja sen toimintoihin mm. kehittämällä ten arviointia keskeisenä työvälineenä. Tavoitteena on asukkaiden ja Riihimäen kaupungin hallinnon hyvä tietoisuus ja yhteisvastuu ympäristöasioista. II Toimintaperiaatteet: Luonnonvaraperusta Luonnonvarojen käytössä otetaan huomioon tulevien sukupolvien tarpeet säilyttämällä luonnonvarat monipuolisina, elinvoimaisina ja maisema- ja virkistyskäytöltään laadukkaina. Päämääränä on etenkin että pohjavesien suojelutoimenpitein turvataan riihimäkeläisille puhdas juomavesi ja turvataan ja edistetään metsien ja virkistysalueiden sekä muiden luontokohteiden luonnon monimuotoisuutta. 7

11 Luonnonvaroja säästetään jätteiden määrää vähentämällä, jätteiden hyötykäyttöä lisäämällä, jäteneuvonnalla ja alueellista jätehuoltoyhteistyötä kehittämällä sekä kiinnittämällä huomiota kaupungin hankintojen ympäristövaikutuksiin. Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen Maankäytön suunnittelulla luodaan hyvää kokonaisympäristöä, joka on terveellinen, viihtyisä ja virikkeellinen. Päämääränä on tiivis, keskustaajaman ja kyläkeskusten yhteyteen rakentuva yhdyskuntarakenne kaventamatta nykyisiä virkistysalueita ilman erityisiä perusteita. Liikenteen ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen Liikenteen suunnittelussa ja ohjaamisessa tavoitteena on turvallinen ja sujuva liikenne sekä tarkoituksenmukainen liikennöintitapajakauma. Liikenneverkko suunnitellaan siten, että turhaa liikennetarvetta ei ole ja liikenteestä aiheutuvat ilmansaaste-, melu- ym. haitat minimoidaan herkästi häiriintyvillä alueilla. Turvaamalla kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset vähennetään liikenteen kokonaishaittoja. Ympäristöriskien hallinta Riihimäen kaupunki pyrkii omilla toimillaan maankäytön suunnittelussa ja elinkeinopolitiikassa sekä elinkeinoelämän ohjauksessa ja ympäristövalvonnassa tuotantoelämän ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyyn sekä olemassa olevien haittojen pienentämiseen. Riihimäen kaupunki on tietoinen myös oman toimintansa ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta. Energiankulutus ja ilmastonmuutos Riihimäen kaupunki seuraa kasvihuonekaasupäästöjään ja pyrkii niiden vähentämiseen yhteistyössä muiden päästöjä aiheuttavien toimintojen kanssa. Riihimäen kaupunki säästää energiaa omissa toiminnoissaan. Ympäristökasvatus ja -tiedotus Riihimäellä ympäristökasvatus on osa koulujen ja päiväkotien oppisisältöä. Riihimäen kaupungin henkilöstöä koulutetaan ympäristöasioissa ja kuntalaisille tiedotetaan heidän ympäristönsä laatuun ja vastuullisen kuluttamisen teemoihin liittyvissä asioissa. III Toimintatapa ja seuranta Tämä ympäristöpolitiikka hyväksytään Riihimäen kaupunginvaltuustossa valtuustokausittain ja liitetään osaksi kaupungin kokonaisstrategiaa. Tähän ympäristöpolitiikkaan liittyvät päämäärät ja kunkin hallintokunnan tähän politiikkaan liittyvät toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet hyväksytään vuosittain kaupunginvaltuustossa talousarvion käsittelyn yhteydessä ja niiden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä 8

12 5 YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2000 Kaupungin ympäristösuojelutyön tarkoituksena on ympäristön tilan parantaminen ja pilaantumisen ennalta ehkäisy. Ympäristöpolitiikka yksilöi tämän työn keskeiset päämäärät. Ympäristön tilaan vaikuttavat lukuisat asiat kuten kaupungin alueella toimiva elinkeinotoiminta, asukkaat, kaupungin organisaation oma toiminta ja liikenne. Ympäristöpolitiikan toteuttaminen edellyttääkin monenlaisten keinojen ja menetelmien käyttöä. Perinteisen viranomaistyön lisäksi tarvitaan laajaa kestävän kehityksen prosessia hankkeineen ja kampanjoineen sekä kaupungin oman toiminnan ympäristöasioiden hallintaa ympäristöjärjestelmän avulla. Ympäristöjärjestelmätyöstä kerrotaan luvussa Viranomaistyö Kunnan vastuu ympäristönsuojelussa on määritelty laissa kuntien ympäristöhallinnosta, joka on vuodelta Sen 4 :ssä määritellään kunnanhallituksen tehtävät seuraavasti: Ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimia ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi kunnan toiminnassa johtaa kunnanhallitus. Tehtäviä on Riihimäellä erityisesti koordinoinut kaupunginhallituksen asettama kestävän kehityksen toimikunta, joka puheenjohtajana on vuonna toiminut kaupunginhallituksen jäsen Kirsti Tolvanen. Kestävän kehityksen toimikunta on tehnyt aloitteita mm. Ilmastonsuojelukampanjaan liittymisestä ja energiansäästösopimuksesta sekä ohjannut ympäristöjärjestelmätyötä. Saman lain 6 :ssä määritellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät seuraavasti: "Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa: 1. huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä; 2. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä 3. huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista; 4. osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen; 5. antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kunnan muille viranomaisille; 6. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa; 7. edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä 8. suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät " 9

13 Tärkeitä ympäristönäkökulmia sisältyy myös tuoreeseen, voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka 1 määrittelee lain yleisen tavoitteen seuraavasti: Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edelletykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. MAANKÄYTTÖ RAKENTAMINEN LUONNONVARAT POHJAVESI JÄTEHUOLTO RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖHALLINTAJÄRJESTELMÄ KESTÄVÄ KEHITYS YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS LIIKENTEEN YMPÄRISTÖHAITAT RIIHIMÄEN KAUPUNGINVALTUUSTO YMPÄRISTÖPOLITIIKAN MÄÄRITTELY YMPÄRISTÖRISKIEN HALLINTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YMPÄRISTÖKASVATUS JA ILMASTONMUUTOS -TIEDOTUS Siten rakennusvalvontayksikön ja kaavoitusosaston valmiseleva työ ovat erityisen tärkeitä myös ympäristönäkökulman sisällyttämisesssä kaavoitukseen ja rakentamiseen. Kunnan ympäristöviranomaisen tehtäviä hoitaa Riihimäellä ympäristölautakunta, jonka työssä uusi vuonna 2000 säädetty ympäristönsuojelulaki on keskeisin ympäristölupien käsittelyyn ja valvontaan sekä ympäristön tilan seurantaan liittyvä laki. Jätelain kunnille asettamat velvoitteet valvonnassa ja jätehuollon toteutuksessa ovat ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan päätösvallassa. KUNTALAISET JÄRJESTÖT YRITYKSET LOCAL AGENDA 21 YKY -HANKE KESTÄVÄN KEHITYKSEN PROSESSI ILMASTONSUOJELUKAMPANJA RYTI -HANKE Kuva 5. Riihimäen kaupungin kehittämisstrategiassa ympäristövastuullisuus on katsottu yhdeksi kaupungin vahvuuksista. Paitsi omalla ympäristöjärjestelmällään kaupunki haluaa eri kehittämishankkeillaan vahvistaa myös yritysten ja kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja toimintamahdollisuuksia ympäristön hyväksi.. 10

14 YMPÄRISTÖNSUOJELUN TASON PARANTAMINEN YMPÄRISTÖN PILAANTUMISEN EHKÄISY YMPÄRISTÖVASTUU KEINOT JA TOIMENPITEET Pohjavesien laadun tutkiminen ja seuranta Pintavesien laadun tutkiminen ja seuranta Muut ympäristöntilan tutkimukset Saastuneiden maiden kartoitus Biodiversiteetin suojelu Ympäristöjärjestelmä VASTUUTAHOT Vesi- ja viemärilaitos Terveysvalvonta Ympäristönsuojeluyksikkö Kaavoitusosasto Mittausosasto Ympäristöjärjestelmätyön myötä kaikki hallintokunnat PROJEKTIT JA KAMPANJAT Kuntien ympäristöbarometri -tutkimus Kestävän kehityksen indikaattorit -hanke Ympäristöntilan seuranta -hanke YHTEISTYÖTAHOT Kansalaisjärjestöt Alueviranomaiset Media KEINOT JA TOIMENPITEET Pohjavesiriskien kartoitus Päästojen seuranta Maaperän suojelu Toimiva jätehuolto Ympäristövaikutusten arviointi Tehokas jäteveden puhdistus Ympäristöjärjestelmä VASTUUTAHOT Ympäristönsuojeluyksikkö Tekninen virasto Vesi- ja viemärilaitos Ympäristövaikutusten arviointiin ja ympäristöjärjestelmätyöhön osallistuvat kaikki hallintokunnat PROJEKTIT JA KAMPANJAT Ilmastonsuojelukampanja Yky -hanke Energiansäästösopimus YHTEISTYÖTAHOT Yritykset Laitokset Alueellinen ympäristökeskus KEINOT JA TOIMENPITEET Ympäristökasvatus Ympäristöviestintä Sisäinen ympäristökoulutus Lainsäädännön velvoitteiden täyttäminen Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristöjärjestelmä VASTUUTAHOT Koulut Päivähoito Ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristöjärjestelmätyön myötä kaikki hallintokunnat PROJEKTIT JA KAMPANJAT Ryti -hanke Yky -hanke Metsämörrikoulutus YHTEISTYÖTAHOT Hyvinkään- Riihimäen Aikuiskoulutuskeskus Hämeen ammattikorkeakoulu Media Kuva 6. Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikan ydintavoitteita ovat ympäristönsuojelun tason parantaminen, ympäistön pilaantumisen ennalta ehkäisy ja eri toimijoiden yhteinen ympäristövastuu. Näihin ydintavoitteisiin pyritään monin eri keinoin, kaikkien hallintokuntien toimenpitein ja projektein. 11

15 5.2 Riihimäen kestävän kehityksen prosessi Riihimäki allekirjoitti ensimmäisten suomalaisten kaupunkien joukossa ns. Ålborgin sopimuksen. Ålborgin kaupunki on Riihimäen ystävyyskaupunki. Siellä järjestetty ensimmäinen paikallistason kestävän kehityksen konferenssi vuonna 1994 oli tärkeä etappi kaupunkien kestävän kehityksen ohjelmatyölle, ja käynnisti paikallisagendojen (Local Agenda 21) laatimisen monissa Suomen kaupungeissa. Teemoja koskevia toimenpiteitä toteutettiin yhdessä kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa. Riihimäen kestävän kehityksen raporttisarja valmistui vuonna Riihimäen kestävän kehityksen teemoja ovat: 1. Luontokohteet, luonnon monimuotoisuus 2. Ympäristöasioiden hallinta tuotantoelämässä 3. Kuluttajan valinnat 4. Ympäristövahingot ja riskien hallinta 5. Energiansäästö 6. Ympäristökasvatus ja tiedotus 7. Kansainvälistyminen Riihimäen kaupungin kestävän kehityksen toimenpideohjelman seurantaraportti valmistuu vuonna Ilmastonsuojelukampanja Suomen Kuntaliitto aloitti vuonna 1997 ilmastonsuojelukampanjan, jossa nyt on mukana 40 kuntaa tai kuntayhtymää. Kampanjakunnissa asuu runsaat 44 % suomalaisista. Kampanja liittyy kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n kampanjaan Cities for Climate Protection. Riihimäki, ICLEI:n jäsenkaupunkina, liittyi kampanjaan kaupunginhallituksen päätöksellä Kuntien ilmastonsuojelukampanjan tarkoituksena on herättää kunnat koosta, sijainnista ja elinkeinorakenteesta riippumatta yhteiseen ponnistukseen ja käytännön toimiin kasvihuoneilmiön etenemisen hidastamiseksi. Kunnat vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöihin esim. energia-, jäteja vesihuollon järjestämistavoillaan. Kunta on itse palveluiden tuottajana myös merkittävä energian käyttäjä. Myös muiden toimijoiden aiheuttamiin päästöihin kunnalla on pitkävaikutteisia ja välillisiä vaikutusmahdollisuuksia esim. maankäytön, kaavoituksen ja liikennepolitiikan kautta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on myös tieto tärkeimmistä paikallisista päästölähteistä ja päästömääristä sekä käytettävissään ympäristönsuojelulain soveltamisessa tarvittava päätösvalta. Kampanjaan liittynyt kunta kartoittaa aluksi alueensa kasvihuonekaasupäästöt ja nielut, joita ovat esimerkiksi energian tuotanto ja käyttö, liikenne, jätteet ja metsät. Kunta tekee kehitysnnusteen vuodeksi eteenpäin ja asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteet sekä laatii vähentämissuunnitelman, joka sisältää vähennysmäärän, keinot ja toteutusjärjestyksen. Päästöjen vähentämissuunnitelman hyväksyy valtuusto, jonka jälkeen käynnistetään vähentämistoimet. 12

16 Kuva 7. Kaaviossa on esitetty Kasvener -mallilla lasketut Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt. Vaaka-akselilla on kunkin lasketun sektorin prosenttiosuudet päästöistä vuosina 1990 ja 1997 ja pystyakselilla päästömäärät hiilidioksidi -ekvivalentteina tuhansina tonneina ko. laskentavuosilta. 13

17 Riihimäen laskentatilanne Riihimäen kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöt on laskettu vuosilta 1990, joka on perusvuosi, sekä vuosilta 1996 ja Perusvuoden ja vuoden 1997 päästöt on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa ilmastonsuojelukampanjakuntien käyttöön kehitetyllä Kasvener -mallilla. Kasvener -malli noudattaa IPCC:n (hallitusten välinen ilmastopaneeli) metodiikkaa. pysyneet lähes samana. Muilla sektoreilla kehitys on ollut laskeva. Päästöjen kasvu perusvuodesta on ollut yhteensä noin 21%. Tuotantoperusteisten päästöjen kasvu perusvuodesta on 17% tonnia Sähköä ja kaukolämpöä tuottavien laitosten CO -ekv. päästöt 124, Kasvener-mallin mukaiset päästösektorit ovat: Energia Teollisuusprosessit (ei energiaperusteiset) Maatalous Jätehuolto , Päästöt lasketaan kunnan alueen energiantuotannon (tuotantoperusteiset päästöt) ja kunnan kulutuksen (kulutusperusteiset päästöt) mukaan. Riihimäellä tuotanto- ja kulutusperusteiset päästöt eroavat toisistaan vain ostosähkön osalta. Laskettavia kaasuja ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Sähkön- ja kaukolämmön päästöihin on laskettu Fortumin Riihimäen voimalaitoksen ja Riihimäen Kaukolämpö Oy:n päästöt sekä Ekokem Oy:n päästöistä sähkön- ja kaukolämmön tuotannon osuus. Loput Ekokem Oy:n kasvihuonekaasupäästöistä on laskettu teollisuuden päästöihin. Riihimäellä perusvuoden 1990 kulutusperusteiset hiilidioksidiekvivalenttipäästöt olivat tonnia ja vuoden1997 päästöt nousivat jo tonniin, kasvua oli siis tonnia. Päästöt ovat kasvaneet sähkön- ja kaukolämmön tuotannossa, teollisuudessa sekä ostosähkön osalta. Erillislämmityksen päästöt ovat 0 8,9 9,7 Ekokem Oy Fortum Oy Riihimäen Kaukolämpö Kuva 8. Kaaviossa on esitetty sähköä ja kaukolämpöä tuottavien laitosten CO 2-ekv. päästöt perus- ja vertailuvuodelta. Ekokem Oy:n päästöt ovat kasvaneet toisen polttolinjan käynnistymisen ja tuotannon kasvun myötä noin 80%, Fortumin Riihimäen voimalaitoksen päästöjen kasvu on noin 9%. Vaikka Riihimäen Kaukolämpö OY:n päästöt ovat alentuneet yli 90% ovat sähköä ja kaukolämpöä tuottavien laitosten kasvihuonekaasupäästöt kasvaneet yhteensä noin 70% Riihimäellä laaditaan seuraavaksi kasvihuonekaasujen kehitysennuste vuosille 2010 ja 2020 sekä kaupungin omien kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet. Ennusteessa otetaan huomioon myös vuonna 2000 kaupungin ja kauppa- ja teollisuusministeriön kesken solmitun energiansäästösopimuksen edellyttämä energiankäytön tehostamissuunnitelma. Kehitysennuste valmistuu kevään 2001 aikana. 1,5 0,1 14

18 5.4 RYTI hanke 5.5 YKY hanke Vuonna 2000 käynnistynyt kaksivuotinen ESR -rahoitteinen Ryti-hanke Ympäristötietoisuuden parantaminen ja ympäristöviestinnän kehittäminen Riihimäellä etsii ympäistöviestinnän uusia muotoja tukeutuen ja hakeutuen laajaan yhteistyöhön. Hankkeen kokonaisbudjetti on mk josta EU tuen osuus on mk, kansallisen maakunnan kehittämisrahan mk ja kuntarahoituksen mk. Hankkeen aikana syntyy toteuttamissuunnitelma seudulliselle ympäristötalolle. Suunnitelman osia ovat tilaselvitys, perusnäyttelyn luominen, luontokoulun perustamissuunnitelma ja ympäristöaiheisen leirikoulun suunittelu. Toteuttamissuunnitelma valmistuu syksyllä 2001 ja sitä tekemään on perustettu työryhmä. Ympäristövastuullinen toiminta, jossa kaikki toimijatahot ovat selvillä ympäristönsuojelun yhteisistä päämääristä ja toimintatavoista tarvitsee tuekseen ajantasaista viestintäaineistoa. Ryti-hankkeen aikana uusitaan seudullista ympäristöviestintäaineistoa. Yky-hankkeen yhteistyöllä kohti ympäristöriskien hallintaa, yritysten ja kuntien ympäristöyhteistyö Riihimäen seudulla rahoittajia ovat Riihimäen kaupunki, Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus. EU-rahoitusta saadaan Hämeen ympäristökeskuksen kautta. Hankkeen kokonaisbudjetti on mk, josta EAKR-tuen osuus mk, kansallisen rahoituksen mk ja kuntarahoituksen mk. Hankkeen tavoitteita ovat yritysten ympäristötietoisuuden ja osaamisen vahvistaminen, yritysten ympäristöasiantuntijaverkoston aktivoiminen ja yritysten ympäristöpalvelukeskuksen toteuttaminen. Hankkeen myötä yrityksille järjestetään konsultoivaa koulutusta, tapahtumia ja tarjotaan ympäristöneuvojan palveluja. Ratapihojen ympäristökartoitus ja Mattilan teollisuusalueen jätehuoltokartoitus kuuluvat hankeen aikana toteutettaviin toimenpiteisiin. Yritysten ympäristöpalvelukeskuksen hankesuunnittelu käynnistyy vuonna

19 6 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 6.1 Mikä on ympäristöjärjestelmä Ympäristöjärjestelmällä tarkoitetaan sitä osaa Riihimäen kaupungin johtamisjärjestelmästä, joka käsittää kaupungin ympäristöpolitiikan toteuttamiseen tarvittavat organisaatiot, vastuut ja menettelyt. Järjestelmä on työväline, joka auttaa ympäristöasioiden hallinnassa ja edellyttää järjestelmällistä parannuskohteiden etsimistä sekä parannustoimenpiteiden toteuttamista. Jatkuvan parantamisen lisäksi ajattelun kulmakiviä ovat lainsäädännön ja määräysten noudattaminen sekä ympäristön pilaantumisen ennalta ehkäisy. Ympäristöjärjestelmän menettelyjen avulla kaupunki voi varmistaa, että se omissa toiminnoissaan on esimerkkinä alueen muille toimijoille. Päämääränä on myös, että ympäristöasiat saadaan vähitellen kytkettyä luontevaksi osaksi kaupungin normaalia johtamis-, suunnittelu- ja toteutustoimintaa. Keskeisenä kysymyksenä on, miten kaupunki ottaa huomioon ympäristönäkökohdat eri toiminnoissaan ja miten omien toimintojen ympäristövaikutukset hoidetaan. Ympäristöjärjeselmä on tärkeä väline ympäristöpolitiikan toteuttamisessa, mutta ympäristöpolitiikkaa toteutetaan myös monilla muilla keinoilla ja välineillä. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen luo näkemystä siitä, miten ympäristöasiat koskettavat eri toimijoita. Kaupungin välittömät ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa jätteiden syntymiseen, energian ja veden kulutukseen sekä hankintoihin. Näillä alueilla tärkeää on palvelun tuottajan ja käyttäjän vastuiden selkeys sekä yhteistyön sujuminen sisäisen asiakkuuden hengessä. t, välilliset ympäristövaikutukset liittyvät kaupungin palveluprosesseihin. Jotta ympäristöasiat voidaan hahmottaa ja niille voidaan asettaa kehittämistavoitteita, palveluprosessit täytyy kuvata. Tämä työ tukee erinomaisesti palvelujen tuottamisen eri vaiheista vastaavien yhteistyötä ja usein myös eri hallintokuntien välistä yhteistoimintaa.

20 6.2 Ympäristöjärjestelmätyö Riihimäellä Riihimäellä on kyse koko kaupungin yhteisestä ympäristöjärjestelmästä. Pyrkimyksenä on ollut käytännönläheinen sovellus ISO standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä, joka koskee kaikkia kauungin toimintoja. Ympäristönsuojelua koskevat Riihimäelle ominaiset perusteesit ja ympäristöhallintajärjestelmän perusta määriteltiin kaupunginvaltuuston vuonna 1999 hyväksymässä ympäristöpolitiikassa. Painotukset jatkavat kaupugin jo vuonna 1992 hyväksytyn ympäristöohjelman teemoja, esiin on nostettu luonnonvaraperusta, maankäytön suunnitelun ja rakentamisen periaatteet, liikenteen ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen, ympäristöriskien hallinta, energiankulutus ja ilmastonmuutos sekä ympäristökasvatus ja -tiedotus. Ympäristöpolitiikka tarkistetaan valtuustokausittain ja liitetään osaksi kaupungin kokonaistrategiaa. Riihimäellä ympäristöjärjestelmä on kytketty kiinteästi osaksi kaupungin suunnittelujärjestelmää. Järjestelmän rakentaminen on haluttu nähdä osana normaalia työn kehittämistä. Ympäristöjärjestelmä on yksi työväline, joka täydessä toiminnassaan tuottaa ympäristönäkökulman talousarviosuunnitteluun. Myös seuranta ja raportointi valtuustolle ja muillekin kaupungin luottamushenkilöille käy tällöin talousarvioseurannan tahtiin. Kuva 9. Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmän suhdetta suunnittelujärjestelmään kuvaava toimintatapakaavio. 17

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖ RIIHIMÄELLÄ

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖ RIIHIMÄELLÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖ RIIHIMÄELLÄ Kierrätyskeskuksen aloittaminen Kaupunginhallitus teki 21.8.1989 päätöksen kierrätyskeskuksen toiminnan käynnistämisestä koeluontoisena vuoden 1990 loppuun. Riihimäen

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

Riihimäen ekologinen jalanjälki 2001

Riihimäen ekologinen jalanjälki 2001 MARKKU KYÖSTILÄ Riihimäen ekologinen jalanjälki 2001 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2007 Riihimäen kaupungin monistamo 2007 Kannen piirros: Riihimäen ekologinen jalanjälki ja biokapasiteetti,

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Sisältö 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6

Sisältö 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 2. AVAINLUVUT JA RAPORTOITAVA KOKONAISUUS 4 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6 4. HALLINTOKUNTIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTA 9 Asukasosallistuminen

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21

PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21 PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21 Sisällys Porin Seudun kestävän kehityksen indikaattorit... 4 Ympäristötietoisuus & ympäristökasvatus... 9 Yhdyskuntarakenne & asuminen... 11 Jätteet

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT Ympäristöosaston monisteita 59 2004 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOSASTO Marja Kokko ja Susanna Kiijärvi Lähdeviite Kokko M. & Kiijärvi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen. Tehty KUTU-projektissa

Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen. Tehty KUTU-projektissa Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen laatimiseen Tehty KUTU-projektissa 2 Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen laatimiseen Tehty KUTU-projektissa Henna Knuutila Efeko Oy EFEKO OY 2007 3 Taitto: Heidi Kekälinen,

Lisätiedot