KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002"

Transkriptio

1 KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI

2

3 ESIPUHE Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista. Jaloin-hanke on perustettu kevyen liikenteen edistämiseksi Suomessa. Hankkeen pohjana ovat vuonna 2001 tehdyt Kevyen liikenteen tutkimusohjelma sekä Uutta pontta pyöräilyyn ja Kävely osaksi liikennepolitiikkaa ohjelmat. Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen hankkeessa on selvitettylupakäytännön mahdollisuuksia työmaiden haittojen pienentämisessä. Hankkeessa on keskitytty erityisesti jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kohdistuvien haittojen vähentämiseen ja työmaiden esteettömyyteen. Raportti sisältää kotimaisiin ja ulkomaisiin asiantuntijakyselyihin ja haastatteluihin ja kirjallisuuteen perustuvan kuvauksen kadulla tehtävien töiden ohjauksesta ja ohjaukseen liittyvistä ongelmista. Kehittämisehdotukset on koottu nykytilan analyysin perusteella ja ne koskevat lainsäädännön tarkistamista, kuntien sisäistä organisaatiota, malliratkaisujen tekemistä, tiedottamista, koulutusta ja kaivannon aukioloaikojen lyhentämistä. Projektista on vastannut liikenne- ja viestintäministeriössä Irja Vesanen-Nikitin. Ohjausryhmään ovat hänen lisäksi kuuluneet Kari Korpela liikenne- ja viestintäministeriöstä, Jussi Kauppi Kuntaliitosta, Juhani Ketomaa Helsingin kaupungilta, Leena Silfverberg Ympäristöministeriöstä, Jari Lintuvuori Helsingin energiasta, Pertti Varakas Suomen Maarakentajien Keskusliitosta, Mauri Myllylä Tieliikelaitoksesta, Olli Lappalainen Tuusulan kunnasta, Maija Könkkölä Invalidiliitosta ja Ari Kurppa Invalidiliitosta. Konsulttina työssä on ollut LT- Konsultit Oy, jossa projektipäällikkönä on toiminut Riikka Kallio ja asiantuntijana Elina Regårdh.

4 2

5 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...1 SISÄLLYSLUETTELO...3 YHTEENVETO JOHDANTO Työn tausta Työn tavoitteet Työmenetelmät KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS Johdanto ja sanastoa Lait ja asetukset Määräykset Ohjeet Suunnitelmat Sopimukset ja luvat Valvonta NYKYINEN KÄYTÄNTÖ Lupamenetelmät kunnissa Tiehallinnon käytäntö Teettäjien ja urakoitsijoiden mielipiteet Nykyiset ongelmat ja tarpeet Tukholman lupamenettely Birminghamin lupamenettely LUPAKÄYTÄNNÖN ARVIOINTIA Lainsäädäntö, lupakäytäntö ja kuntien ohjausmahdollisuudet Ohjeet, koulutus ja sanktiot Näkökulmaksi haittojen minimointi Tiedonkulku eri toimijoiden ja kuntalaisten välillä KEHITTÄMISEHDOTUKSET Lainsäädäntöön liittyvät ehdotukset Kunnan hyvä toimintatapa Tiedottaminen ja opastus Urakoitsijoiden koulutus Valtakunnalliset ohjeet ja mallit Kaivannon aukioloajan lyhentäminen JATKOTOIMENPITEET KIRJALLISUUSLUETTELO...63 LIITTEET

6 4

7 YHTEENVETO YHTEENVETO Tausta ja tavoitteet Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista. Projektissa on selvitetty lupakäytännön mahdollisuuksia työmaiden haittojen pienentämisessä näkökulmana erityisesti jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kohdistuvien haittojen vähentäminen, työmaiden esteettömyys ja nykyisten rakenteiden arvon säilyttäminen. Kadulla tehtävillä töillä tarkoitetaan tässä raportissa kadunrakennus- ja korjaustyömaita, kaivutöitä, kuten putki- ja johtotöitä, katualueelle ulottuvia rakennustyömaita ja rakennusten julkisivukorjauksia, katualueella tapahtuvia nostotöitä, viherrakennustöitä sekä talvihoitoa. Hankkeen tavoitteena oli esittää ideoita toimivan lupamenettely- ja sanktiojärjestelmän luomiseksi. Uutta järjestelmää käyttämällä työnaikaisten järjestelyjen laatu on hyvä, työmaiden haitta-ajat lyhentyvät ja työmaakohdat kunnostetaan nopeasti ja laadukkaasti. Yhtenä tarkoituksena oli myös selvittää, minkälaisia lakimuutoksia tehokkaampi lupakäytäntö edellyttäisi, sekä minkälaisia muutoksia lupakäytäntöön voidaan tehdä ilman lakimuutoksia. Kadulla tehtävien töiden ohjaus Kadulla tehtävien töiden ohjaus perustuu lainsäädäntöön, määräyksiin, ohjeisiin, suunnitelmiin ja sopimuksiin sekä lupiin. Toimijoita kadulla tehtävissä töissä ovat kunta, työn tilaaja ja urakoitsija. Kunta on kadunpitäjänä vastuussa kuntalaisille katujen kunnosta. Kunnan mahdollisuuksia vaikuttaa tilaajan ja urakoitsijan toimintaan ovat ohjeet, sopimukset ja luvat, valvonta sekä suunnitelmien hyväksymisvaihe. Sopimuksista ja luvista tärkeimpiä ovat hankekohtainen lupa sijoittaa johtoja laaditun suunnitelman mukaisesti (sijoituslupa), lupa antaa yksityiselle rakentajalle oikeus kaivaa kunnan hallussa olevalla alueella (kaivulupa) ja lupa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Nykyisiä ongelmia Kadulla tehtäviä töitä ohjaava lainsäädäntö on toimialakohtainen ja hajanainen. Eri johtojen sijoittaminen on käsitelty eri laeissa, mikä asettaa toimijat eriarvoiseen asemaan. Lainsäädännössä ei suoraan kerrota, missä määrin kunta voi itse asettaa tarkennettuja ohjeita ja määräyksiä, vaatia koulutusta tai asettaa rangaistuksia. Epäselvää on myös, missä määrin kunta voi periä maksuja kaivutöihin liittyvien tehtävien hoidosta. Tämä ja kehitykseen käytettävissä olevien resurssien puute aiheuttaa monissa kunnissa epävarmuutta sen suhteen, mikä olisi paras tapa järjestää kadulla tapahtuvien töiden ohjaus ja valvonta. Myös mallien ja ohjeiden puute mainittiin kehittämisen esteeksi. Uhkasakon ja teettämisuhkan asettamisoikeus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisella. Yleisten alueiden kuntoa, puhtaanapitoa ja kevyen liikenteen väylien esteettömyyttä ja turvallisuutta saa saman lain mukaan valvoa kunnan määräämä viranomainen. Lisäksi kunnossaja puhtaanapitolain mukaan rakennuslautakunta yhdessä poliisiviranomaisen 5

8 YHTEENVETO kanssa valvoo mm. kaivutöiden jälkitöitä. Valvonta- ja sanktio-oikeuden hajaantuminen kunnan eri viranomaisille vaikeuttaa huomattavasti kadulla tehtävien töiden ohjausta. Lain mahdollistamien uhkasakon ja teettämisuhkan lisäksi muunlaiset sanktiot ovat mahdollisia vain, jos niistä on erikseen sovittu sopimuksessa. Yleissopimus on luonnollisin paikka sopia sanktioista, sillä niiden käyttö edellyttää molempien osapuolien hyväksyntää. Tukholma ja Birmingham tarjosivat kaksi esimerkkiä siitä, miten uhkasakkoja ja palkitsemista voidaan käyttää eri tavoin hyväksi laatua tavoiteltaessa. Yhteistä molemmille esimerkeille on hyvin täsmällinen työn ohjeistus ja urakoitsijoiden koulutus sekä tarvittaessa uhkasakkojen käyttö. Laadukas työ edellyttää kaikkien osapuolten yhteistä käsitystä tavoitellusta laadusta. Tähän päästään koulutuksella ja täsmällisillä ohjeilla ja määräyksillä. Nykyään kuntien lupaehdot ja sopimukset eivät aina ole riittävän täsmällisiä ja eri osapuolten vastuita ei määritetä tarpeeksi selvästi. Ongelmia tuottavat myös puutteellisesti täytetyt lomakkeet ja sopimuksista puuttuvat viittaukset työssä noudatettavista ohjeista ja määräyksistä. Kunnan tärkein keino vaikuttaa lopputuloksen laatuun on kaivulupa ja siihen liittyvät ohjeet ja ehdot. Kadulla tapahtuvien töiden keskeiset tekniset ohjeet ovat laajalti käytössä ja hyvin tunnettuja. Puutteita on liikennöitävyyteen, työmaan hoitoon ja esteettömyyteen sekä kunnan sisäiseen organisointiin liittyvien ohjeiden tuntemuksessa. Suomalaisesta ohjeistuksesta, ohjeiden käytöstä ja työmaakulttuurista näkyykin selvästi, että työmaan siisteydestä ja suojauksesta, jälkitöistä sekä kevyen liikenteen väylien liikennöitävyydestä ja esteettömyydestä huolehtimista ei mielletä kuuluvaksi varsinaisen työn tekemiseen. Tämän takia kadulla tehtäviä töitä ohjaavia ohjeita tulee jatkossa tarkentaa, ja vaatimuksia edellä mainittujen asioiden osalta tiukentaa. Tiedonkulun puutteet ovat yleisiä ja aiheuttavat monenlaisia ongelmia. Kunnan sisällä tiedonkulun katkokset vaikeuttavat työmaiden koordinointia ja yhteensovittamista ja aiheuttavat epäselvyyttä työmaiden valvonnassa. Kunnan, rakennuttajan ja urakoitsijan väliset tietokatkokset vaikeuttavat töiden aikatauluttamista, mikä johtaa kaivantoaikojen pitkittymiseen. Puutteet tiedonkulussa kuntalaisiin päin aiheuttavat närkästystä ja turhia puhelinsoittoja kuntaan ja urakoitsijalle. Kehittämisehdotuksia Kehittämisehdotuksista tärkein on lainsäädännön kehittäminen koskien maksujen perimistä, tarkennettujen määräysten antamista, työmaan valvontaa ja työmaan ympäristön puhtaana- ja kunnossapitoa. 1. Uusi suunnitteilla oleva järjestyslaki poistaisi kuntien mahdollisuuden asettaa järjestyssäännöillä sellaisia määräyksiä, joiden rikkomisesta voidaan määrätä sanktio. Tämän takia maankäyttö- ja rakennuslaissa tulisi vahvistaa kunnan mahdollisuuksia ohjata kadulla tehtäviä töitä. Kunnalla tulisi olla myös mahdollisuus periä sanktiomaksuja laadukkaan työn takaamiseksi. 2. Määräykset kadulla tehtävien töiden valvonnasta tulisi siirtää kokonaisuudessaan kunnossapitolakiin, jonka muutostyö on alkamassa. Tällöin kaikki katujen ja yleisten alueiden ylläpitoa koskevat asiat saataisiin samaan lakiin. 6

9 YHTEENVETO 3. Lainsäädännön edelleen kehittämiseksi olisi perustettava työryhmä, jonka tehtävänä on tutkia mahdollisuutta saada kaikki johtojen ja laitteiden sijoittamista koskevat määräykset samaan lakiin. Kuntien sisäistä organisaatiota ja lupakäytäntöä tulisi kehittää hyvän lupakäytännön periaatteiden pohjalta. Hyvässä lupakäytännössä lupien hakeminen, myöntäminen ja tiedonkulku sujuu nopeasti ja vaivattomasti sekä kunnan sisällä että kunnan ja asiakkaan välillä, ja määräykset ja vastuut ovat selvät kaikille osapuolille. Hyvä lupakäytäntö näkyy asiakkaaseen päin yhden luukun periaatteena ja kirjallisina ohjeina ja määräyksinä. Yhden luukun periaatteessa kaikki kadulla tehtävään työhön tarvittavat asiat hoituvat yhdeltä luukulta yhdellä käynnillä. Kunnassa myönnetyistä luvista pidetään rekisteriä, johon kaikilla lupia käsittelevillä henkilöillä on pääsy. Kunta koordinoi kadulla tehtäviä töitä järjestämällä kunnan ja eri laitosten välisiä koordinaatiokokouksia kaksi kertaa vuodessa. Kuntien avuksi täsmällisten sopimusten ja lupien laatimiseen tarvitaan valtakunnallisia ohjeita ja malliratkaisuja. Malliratkaisujen, ohjeiden ja lomakkeiden tulee olla helposti kaikkien saatavilla esimerkiksi internetissä. Työturvallisuuslain mukaan katu- ja tiealueella työskentelevien tulee olla ammattitaitoisia. Ammattitaito voidaan varmistaa vaatimalla työntekijöiltä tiettyä koulutusta. Osa kunnista vaatii jo tällä hetkellä tietyn koulutuksen käymistä tai järjestää itse koulutusta. Valtakunnallisesti yhtenäiseen tilanteeseen päästäisiin, jos olisi olemassa koulutus, joka kaikilta katu- ja tiealueella työskenteleviltä vaaditaan. Kuntien, ammattijärjestöjen, Tiehallinnon, Suomen Kuntaliiton ja liikenne- ja viestintäministeriön olisi yhteistyössä pyrittävä vaikuttamaan koulutuksen tarjontaan ja koulutusmateriaalin laatimiseen. Kadulla tehtävistä töistä tiedottamista ja työmaista opastamista tulee lisätä huomattavasti. Kaikessa tiedottamisessa tulee lähteä asiakkaiden tarpeiden huolehtimisesta. Työmaista tulee saada tieto haluttaessa etukäteen ja kaikissa tapauksissa työmaalla tulee selvitä työmaan tarkoitus, työmaan kesto ja yhteystiedot. Työmaasta tulee myös varoittaa ajoissa ja työmaan ohi johtavien opasteiden on oltava selkeitä ja kaikkien käytettävissä ja reitin esteetön ja turvallinen. Opasteiden ja tiedottamisen kehittämiseksi tulee perustaa kehityshanke. Rakennuttaja ja rakentaja voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa huomattavasti kaivannon aukioloaikaan, kaivannosta aiheutuvaan haittaan ja tiedotuksen tehokkuuteen. Rakennuttajien ja rakentajien tulee pyrkiä lyhentämään kaivannon aukioloaikaa ja kaivannoista aiheutuvia haittoja mm. työn huolellisella suunnittelulla, puolivalmisteiden käytöllä, aktiivisella tiedottamisella ja yhteistyöllä ja kehittämällä maarakennusalan rakentamisratkaisuja ja työmenetelmiä. 7

10 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Työn tausta Kadulla tehtävillä töillä tarkoitetaan tässä raportissa kadunrakennus- ja korjaustyömaita, kaivutöitä, kuten putki- ja johtotöitä, katualueelle ulottuvia rakennustyömaita ja rakennusten julkisivukorjauksia, katualueella tapahtuvia nostotöitä, viherrakennustöitä sekä talvihoitoa. Kadulla tehtävien töiden työmaa-aikojen pitkittyminen, laiminlyönnit työmaiden aikaisissa liikennejärjestelyissä ja opastuksissa sekä työmaiden jälkihoidon puutteellisuus aiheuttavat haittaa liikenteelle ja esteettömälle liikkumiselle. Erityisesti haitat kohdistuvat jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin. Töiden aikana kevyen liikenteen yhteydet saattavat olla merkittävästi heikentyneet tai kokonaan poikki, eikä korvaavaa yhteyttä ole aina osoitettu. Lisäksi toistuvat työmaat heikentävät katujen rakennetta ja päällysteen kuntoa vähitellen, ja laskevat siten katujen arvoa. Esteetön ympäristö merkitsee sitä, että kaikille liikkujaryhmille turvataan helppopääsyiset ja turvalliset liikkumismahdollisuudet. Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta ympäristön pientenkin yksityiskohtien on oltava kunnossa. Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön kyky liikkua ja toimia itsenäisesti on sairauden, vamman, ikääntymisen tai muun syyn takia heikentynyt joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Esteisyys voi liittyä moneen eri asiaan: aisteihin, liikkumiskykyyn, hahmottamis-, ymmärtämis- ja oppimiskykyyn tai muihin liikkumista hankaloittaviin tekijöihin, kuten allergioihin. Esteetöntä ympäristöä suunniteltaessa tulee siis ottaa huomioon fyysisen ympäristön lisäksi myös muut liikkumiseen vaikuttavat tekijät, kuten liikenteestä annettavan informaation selkeys ja ymmärrettävyys. Esteettömyyden vaatimus pohjautuu perustuslain määrittelemiin kaikkien yhdenvertaisista oikeuksista yhteiskunnassa sekä vammaispoliittisiin ohjelmiin. Esteettömyyteen on kiinnitetty kasvavassa määrin huomiota (esim. Helsingin kaupunki 2001, Tielaitos 2002). Kysymys on paljolti työn laadusta ja sen tavoitteiden määrittelystä: kun tehdään jotain, se voidaan tehdä saman tien loppuun harkitusti ja tavoitteellisesti. Useimmiten ympäristön esteettömyyttä parannetaan jo pienillä teoilla. Helsingin Ruoholahden katualueiden laatuanalyysissä arvioitiin katualueiden keskeneräisyyttä aiheuttavia tekijöitä (Henttu 2001). Huhtikuussa 2001 todettiin 97 keskeneräistä kohtaa. Näistä 2/3 oli toistuvasti esiintyviä: vaurioita päällysteessä tai reunakivessä, kivikasoja ja irtokiviä tai turhia liikennemerkkejä. Kaikki nämä ovat vaaraksi kävelijöille ja pyöräilijöille. Noin 1/4 ongelmista olivat sellaisia, joihin voitaisiin helposti puuttua siivoamalla (kivikasa 7 %, irtokiviä 14 %, turhia liikennemerkkejä 5 %). Eniten haittaa kadulla tehtävistä töistä on apuvälineiden kanssa liikkuville ja näkövammaisille. Kaivantojen yli tehdyt sillat ja väliaikaiset luiskat saattavat olla liian jyrkkiä ja kynnykset liian korkeita tai kevyen liikenteen väylälle jäänyt tila liian ahdas esimerkiksi pyörätuolia käyttävälle. Näkövammaisille vaaraa aiheuttavat tutulle kulkuväylälle yllättäen ilmestyneet esteet sekä puutteet kaivanto- 8

11 JOHDANTO 1.2 Työn tavoitteet jen ja työmaiden suojaamisessa ja merkitsemisessä. Työmaiden puutteelliset ja vain näköaistiin perustuvat opasteet vaikeuttavat näkövammaisten suunnistautumista ja työmaan ohi pääsemistä. Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää lupakäytännön mahdollisuuksia työmaiden haittojen pienentämisessä. Johtojen sijoittamista ohjaava lainsäädäntö on tällä hetkellä sirpaleinen ja kunnissa on käytössä hyvin erilaisia lupakäytäntöjä. Monet kunnat ovat kokeneet kadulla tehtävien töiden ohjauksen sekä oman lupakäytännön kehittämisen vaikeaksi nykyisen lainsäädännön puitteissa. Tämän työn yhtenä tarkoituksena on ollut selvittää minkälaisia lakimuutoksia tehokkaampi lupakäytäntö edellyttäisi sekä minkälaisia muutoksia lupakäytäntöön voidaan tehdä ilman lakimuutoksia. Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan toimiva lupamenettely- ja sanktiojärjestelmämalli, jota käyttämällä työnaikaisten järjestelyjen laatu on hyvä, työmaiden haitta-ajat lyhentyvät ja työmaakohdat kunnostetaan nopeasti ja laadukkaasti. Hankkeen tavoitteet jaettiin neljään alakohtaan: 1) selvitetään, mistä työmaakohtien järjestelyjen nykyiset puutteet johtuvat, ja etsitään hyviä esimerkkejä lupa- ja valvontamenettelyistä, - Missä määrin työnaikaiset liikennejärjestelyt ja työmaiden hoito poikkeaa ohjeista, ja ovatko ohjeet oikean suuntaisia. Erityisesti kiinnitetään huomiota - katutyömaan kokonaislogistiikkaan, - työmaa-alueen erottamiseen ja merkitsemiseen, - työturvallisuuteen (esim. nostotyöt), - ilkivaltaan työmailla, - työmaa-alueen käytön optimointiin, - ympäristön siisteyteen ja aitaamiseen, - työmaan jälkihoitoon. - Miten erityisesti kevyen liikenteen olosuhteet on otettu huomioon työmailla: Huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen kulkureitin yhtenäisyyteen, esteettömyyteen ja tuvallisuuteen (mm. johdattavuus, tasaisuus, riittävä kitkaisuus, sivu- ja pituuskaltevuus, valoisuus). - Mitkä muut työt kuin kadunrakennustyöt, kaivutyöt ja rakennusten korjaustyöt aiheuttavat esteitä kadulla liikkumiseen, ja miten tätä harmaata aluetta voidaan valvoa. - Miten kadunkaivutöiden lupa- ja valvontamenettely toimii eri kunnissa. Mikä on vastuukäytäntö eri kunnissa, ja mitkä ovat suurimmat ongelmat. Tässä yhteydessä tarkastellaan - urakkaohjeet, - lupamenettely, - työmaan valvontamenettely, - työmaiden jälkihoito ja kuntoon saattaminen, - kadulla tehtävien töiden eri osapuolet ja toimijat ja - eri organisaatioiden välinen tiedonkulku ja yhteistoiminta. 9

12 JOHDANTO 1.3 Työmenetelmät 2) laaditaan mallit lupa- ja valvontamenetelmien kehittämiseksi, valvonnan työkaluksi esitetään esteettömyystarkastelun malli sekä arvioidaan tietotekniikan hyväksikäytön mahdollisuuksia valvonnassa. 3) laaditaan mallit kadun pitäjän sanktiojärjestelmän luomiseksi ja 4) selvitetään asiakaspalautejärjestelmän nykytilanne ja tehdään ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Kadulla tehtävien töiden työmenetelmiin, lupakäytäntöön, määräyksiin ja ohjeisiin tutustuttiin käymällä läpi aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja lainsäädäntö. Kirjallisuudesta tutkittiin mm. määräykset, suunnitteluohjeet ja urakkaohjeet sekä joidenkin kuntien järjestyssääntöjä, rakentamismääräyksiä ja kaivutyön ohjeita. Kirjallisuustarkastelua täydennettiin asiantuntijoiden haastatteluilla. Käytännön ongelmia ja lupakäytäntöjä selvitettiin kunta-, urakoitsija- ja teettäjähaastatteluin. Haastateltaviksi valittiin viisi eri kokoista kuntaa Uudeltamaalta: Siuntio, Sipoo, Tuusula, Porvoo ja Helsinki. Haastattelut tehtiin ryhmähaastatteluina, ja ryhmässä oli paikalla kunnasta riippuen yhdestä kuuteen henkilöä. Haastateltavat edustivat lupia myöntäviä ja käsitteleviä sekä valvontaa hoitavia virkamiehiä. Teettäjien edustajista haastateltiin sähkölaitosta ja teleyrittäjiä ja urakoitsijoista maarakennusurakoitsijaa sekä uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen talonrakennusurakoitsijoita. Lupakäytännön ongelmien lisäksi haastatteluilla haluttiin selvittää hyviä esimerkkejä lupa- ja valvontamenettelyistä sekä tutkia asiakaspalautejärjestelmän nykyistä toimintaa ja ongelmia. Näkökulman ja asiapohjan laajentamiseksi otettiin mukaan myös kaksi ulkomaista esimerkkiä. Esimerkeiksi valittiin Ruotsista Tukholma suhteellisen samankaltaisen lainsäädännön takia ja Englannista Birmingham hyvien esimerkkien perusteella. Ulkomaisia lupakäytäntöjä selvitettiin tutustumalla kirjallisuuteen, haastatteluin, sähköpostikeskusteluin sekä seminaariesitelmiä kuuntelemalla. Ulkomaisista lupakäytännöistä ei ollut tarkoitus tehdä kattavaa järjestelmän kuvausta, vaan esimerkeillä haluttiin selvittää eroja ja yhtymäkohtia suomalaiseen järjestelmään sekä löytää käytäntöjä, jotka olisivat sovellettavissa Suomeen. 10

13 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS 2 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS 2.1 Johdanto ja sanastoa Kadulla tehtävien töiden ohjaus perustuu lainsäädäntöön, määräyksiin, ohjeisiin, suunnitelmiin ja sopimuksiin sekä lupiin (kuva 1). Tässä luvussa esitellään keskeisiä kadulla tehtäviin töihin vaikuttavia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Aihepiiri on laaja ja ohjeisto hajanainen. Kirjallisuuskatsaus kattaa tärkeimmät alueet, kuten johtojen sijoittamisen aiheuttamat kaivannot jättäen pienimerkityksisiä ja vähemmän kirjallisuudessa käsiteltyjä alueita (esim. tilapäiset siirtolavat ja mainokset) vähemmälle huomiolle. Ministeriöt ja eduskunta Ministeriöt, Suomen kuntaliitto, Suomen kuntatekniikan yhdistys, kunnat ja muut liitot Kunnat Lainsäädäntö ja sitä täydentävät määräykset Ohjeet Suunnitelmat Sopimukset ja Kunnat luvat Kuva 1. Kadulla tehtävien töiden ohjaus perustuu lainsäädäntöön, määräyksiin, ohjeisiin, suunnitelmiin ja sopimuksiin sekä lupiin. Toimijoita kadulla tehtävissä töissä ovat kunta, työn tilaaja ja urakoitsija (kuva 2). Tässä työssä keskitytään kunnan mahdollisuuksiin vaikuttaa tilaajan ja urakoitsijan toimintaan kadunpitäjänä ja valvojana (kuvan 2 harmaa alue). Työn tilaaja saattaa olla kunta (esim. tekninen virasto), kunnan liikelaitos (esim. vesilaitos), yksityinen yritys (esim. teleyritys tai rakennusyritys), taloyhtiö tai yksityinen henkilö (esim. pientalorakentaja). Toteuttajana saattaa rakennusyrityksen lisäksi olla myös kunta, vaikkakin kunnan oma työ maarakennusalalla on vähentynyt selvästi. Lisäksi kunta on sekä kadunpitäjä että töiden valvoja. Kadulla tehtäviä töitä ohjaava lainsäädäntö koskee kunnan, tilaajan ja urakoitsijan toimintaa. Kunta on kadunpitäjänä vastuussa kuntalaisille katujen kunnosta. Katujen kuntoon vaikuttavat mm. kaivutyöt, joita urakoitsijat tekevät tilaajan toimesta. Kunta voi ohjata katujen kuntoa ja kadulla tehtäviä töitä tilaajan ja urakoitsijan kautta ohjein, sopimuksin ja luvin sekä suunnitelmien hyväksymisvaiheessa. KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT 11

14 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS TILAAJA = kunta, kunnan liikelaitos, yritys tai yksityinen henkilö KADUNPITÄJÄ = kunta URAKOITSIJA = rakennusyritys tai kunta VALVOJA = kunta KUNTALAINEN Kuva 2. Kadulla tehtävien töiden osapuolet ja osapuolten vaikutusmahdollisuudet. Seuraavassa on määritelmät lainsäädännössä, määräyksissä ja ohjeissa esiintyvistä toimijoihin liittyvistä termeistä. Kadunpitäjä on kunta ellei se ole antanut sille kuuluvaa kadunpitoa kokonaan tai osittain muiden tehtäväksi. Lopullinen vastuu kuitenkin aina kunnalla. Rakennuttaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työn tuloksen. Urakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työn tuloksen. - Pääurakoitsija on rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle sopimuksenmukaisessa laajuudessa kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet. - Sivu-urakoitsija on rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva, pääurakkaan kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija. - Aliurakoitsija on urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija. Päätoteuttaja on pääurakoitsija tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja tai muu taho, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. Päätoteuttajan vastuulla on mm. työmaan työturvallisuus ja ympäristön puhtaanapito. Päätoteuttajasta ja sen tehtävistä on määrätty Valtioneuvoston päätöksessä työturvallisuudesta rakennushankkeessa 629/1994. Työmaan vastaava on maankäyttö- ja rakennuslain (122 ) mukainen vastaava työnjohtaja. Lupaa tai viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja vastaa myös rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. 12

15 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS 2.2 Lait ja asetukset Työmaalla on sekä kunnan määräämä valvoja että joissakin tapauksissa rakennuttajan määräämä valvoja. Jatkossa valvojalla tarkoitetaan kunnan valvojaksi määräämää viranomaista. - Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetään kunnan määräämän viranomaisen tehtäväksi valvoa kunnan yleisten alueiden kuntoa, puhtaanapitoa, ympäristön viihtyisyyttä ja kevyen liikenteen väylien esteettömyyttä ja turvallisuutta. Laki yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta määrittelee kunnossa- ja puhtaanapidon valvojaksi rakennuslautakunnan yhdessä poliisiviranomaisten kanssa. Kunnossa- ja puhtaanapidon valvontaan kuuluu myös kaivutöiden jälkitöiden valvonta. Laissa määriteltyjen valvojien lisäksi kunnilla voi olla tarkennettuja määräyksiä töiden valvonnasta järjestyssäännöissä ja rakennusjärjestyksessä. - Rakennuttajan määrittelemä työmaan valvoja on tilaajan edustaja. Työmaan valvoja toimii rakennuttajan ja urakoitsijan välisen urakkasopimuksen määrittelemien oikeuksien puitteissa. Esteettömyys Maankäyttö ja rakennuslaki Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö Yhteiskuntaa tai kiinteistöä palvelevien johtojen sijoittaminen Viestintämarkkinalaki Oikeus telekaapelin sijoittamiseen Telekaapelin vuokrausvelvollisuus Laki kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta Sähköturvallisuuslaki Tieliikennelaki Kunnallislaki järjestyssäännöt Ympäristönsuojelulaki Siisteys ja puhtaus Valvonta Johtojen ja laitteiden siirtäminen Liikenteen ohjaus Tilapäiset liikennejärjestelyt Melun- ja tärinäntorjunta, meluilmoitus Kuva 3. Kadulla tehtäviä töitä ohjaava lainsäädäntö ja eri lakien vaikutus eri kadulla tehtävien töiden osa-alueisiin. Kadulla tehtäviä töitä ohjaavaa lainsäädäntöä on monissa laeissa ja asetuksissa (kuva 3). Eri kunnallistekniikan osa-alueilla toimijat ovat tällä hetkellä lainsäädännöllisesti eri asemassa, sillä kaivutöitä käsittelevät lait ovat toimialakohtaisia, esim. viestintämarkkinalaki käsittelee telekaapeleiden sijoittamista ja maakaasuasetus maakaasuputkia. Vesihuollon ja kaukolämmön osalta puuttuvat 13

16 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS toimialakohtaiset säädökset, joten niiden sijoittamisessa toimitaan maankäyttöja rakennuslain mukaan. Keskeiset lainkohdat on koottu liitteeseen 1. Maankäyttö- ja rakennuslaki on se laki, jossa ohjataan eniten kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Yleisissä säännöksissä korostetaan terveellisen, turvallisen ja viihtyisän, sosiaalisesti toimivan, esteettisesti tasapainoisen ja eri väestöryhmien kuten lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeet tyydyttävän elinympäristön aikaansaamista. Katu määritetään käsittäväksi asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu. Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtämisestä todetaan, että johdon, laitteen tai rakennelman omistaja tai haltija on velvollinen siirtämään sen kunnan hyväksymään paikkaan. Kunta, tai se, jonka vastuulla yleisten alueiden toteuttaminen on, vastaa siirtokustannuksista, jollei ole kohtuullista edellyttää johdon, laitteen tai rakennelman omistajan tai haltijan vastaavan siirtokustannuksista kokonaan tai osittain taikka jollei siirtokustannusten jaosta ole toisin sovittu. Kuva 4. Katu käsittää katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen. Helsingin Aleksanterinkadulla kadun alaista tilaa täyttää johtojen lisäksi katulämmitys. (Kuva: Pia Salmi, LT- Konsultit Oy.) Lain luvussa 21 käsitellään rakentamiseen liittyviä järjestelyjä. Pykälässä 161 velvoitetaan kiinteistön omistaja ja haltija sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Säädökset koskevat myös yleisen alueen omistajaa ja haltijaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi myös antaa määräyksiä kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä (162 ). 14

17 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS Laissa annetaan myös määräyksiä koskien rakennetun ympäristön hoitoa (luku 22). Kunnan määräämä viranomainen valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. Kevyen liikenteen väylät tulee säilyttää liikkumiselle esteettöminä ja turvallisina (167 ). Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin (182 ). Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Maankäyttö- ja rakennusasetus antaa luvussa 9 katuja, puistoja ja muita yleisiä alueita koskevia määräyksiä. Määräyksissä velvoitetaan johtojen, laitteiden ja rakennelmien omistajan tai haltijan olevan velvollinen toimittamaan johtoa koskevat tarpeelliset tiedot kunnan ylläpitämään rekisteriin. Rakentamiseen liittyviä järjestelyjä käsitellään luvussa 13. Nämä järjestelyt koskevat vain rakennusluvan alaisia toimenpiteitä eli kadulla tehtävistä töistä vain talonrakennustyömaan yhteydessä tapahtuvia kadunrakennustöitä ja liikennejärjestelyjä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava katualueen tai muun yleisen alueen sekä kunnallisteknisten ja näitä vastaavien laitteiden varjelemisesta vahingolta ja vahinkojen korjaamisesta. Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Lisäksi rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä työmaan aitaamisesta, suojarakenteista henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteistä liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämisestä niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille ja ohikulkijoille (83 ). Viestintämarkkinalaki säätelee teleyrityksen velvollisuuksia ja oikeuksia. Laissa annetaan teleyrityksille oikeus sijoittaa telekaapeli toisen maalle (28 ). Yhdyskunnan ja kiinteistön tarpeisiin voi telekaapelin sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, mutta viestintämarkkinalain perusteella telekaapelin voi sijoittaa myös televerkkoyrityksen laatiman reittisuunnitelman perusteella. Reittisuunnitelmat on laadittava käyttäen mahdollisuuksien mukaan tiealueita ja yleisiä alueita. Suunnitelma on laadittava siten, ettei telekaapelien rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheudu haittaa tai vahinkoa, joka on kohtuullisin kustannuksin vältettävissä (29 ). Televerkkoyrityksellä on oikeus täytäntöönpanokelpoisen reittisuunnitelman nojalla ryhtyä telekaapelireitillä rakentamistöihin (31 ). Viestintämarkkinalaissa määrätään myös televerkkoyrityksen velvollisuudesta vuokrata kaapelikanavien vapaana olevia osia. Telemarkkinaasetuksessa käsitellään telekaapeleiden sijoittamista pykälissä 4-7 ja määrätään, että televerkkoyritysten tulee järjestää telekaapeleiden sijaintitietopalvelu. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta velvoittaa pitämään kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat alueet. Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja puhtaanpito toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä. Kadulla tehtävistä töistä tämän lain piiriin kuuluvat esimerkiksi kaivutöiden jälkitöihin liittyvän päällystyksen uusiminen ja alueen siivous. Lain mukaan rakennuslautakunnan on yhdessä po- 15

18 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS liisiviranomaisen kanssa valvottava, että kadun kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet täytetään asianmukaisesti (15 ). Rakennuslautakunta voi pakottaa niskoittelijan täyttämään velvoitteensa uhkasakon tai teettämisuhan nojalla. Sähköturvallisuuslain pykälässä 52 määrätään sähkölaitteiston muuttamisesta maantien yms. rakentamisen takia, että sähkölaitteiston omistaja on velvollinen suorittamaan tarvittavat muutokset, mutta kustannukset korvaa tien yms. omistaja. Maakaasuasetuksen pykälissä 7, 8 ja 9 määrätään maakaasuputkiston rakentamislupaan liittyvistä asioista. Laissa tarkennetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa annettuja määräyksiä johtojen sijoittamisesta ja niihin tarvittavista luvista. Maakaasujohtojen siirtämisestä ei määrätä maakaasuasetuksessa, joten siirtämisen osalta noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia samoin kuin vesijohtojen ja kaukolämmönkin osalta. Tieliikennelain 51 :n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaminen poliisia kuultuaan on kunnan tehtävä. Myös työnaikaisten liikennejärjestelyjen hyväksyminen kuuluu kunnan tehtäviin. Tieliikenneasetuksen luvussa 8 määrätään tien tilapäisestä sulkemisesta ja annetaan mahdollisuus antaa paikallisia määräyksiä liikenteen turvaamiseksi kunnallislaissa tarkoitetuissa järjestyssäännöissä, jos kiinteistöstä tai siinä suoritettavasta työstä voi aiheutua haittaa tai vaaraa liikenteelle. Ympäristönsuojelulain 3 :ssä mm. melu on luokiteltu päästöihin, jotka voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan meluntorjunnassa sovelletaan yleisiä periaatteita, joita ovat ennaltaehkäisyn periaate, haittojen minimoinnin periaate, varovaisuus- ja huolellisuusperiaate, parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate, ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate ja aiheuttamisperiaate. Toiminnanharjoittajilla on lisäksi lain 5 :n mukaisesti selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristönsuojelulain 60 :ssä säädetään ilmoituksesta, joka on tehtävä kunnalle tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Usean kunnan alueelle ulottuvasta hankkeesta ilmoitus tehdään alueelliselle ympäristökeskukselle. Meluntorjunnassa voi tulla sovellettavaksi myös ympäristönsuojelulain 85. Sen säännöksen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa muuta kuin luvanvaraista toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräyksen tulee olla kohtuullinen ottaen huomioon toiminnan luonne ja pilaantumisen merkittävyys. Ympäristönsuojeluasetuksessa (24 ) määrätään meluilmoituksen tekemisestä. Tällä hetkellä kunnan järjestyssäännöllä voidaan säädellä toimintaa kaduilla (Kuntalaki 7, Tieliikenneasetus 50). Esimerkiksi Helsingin kaupungin järjestyssäännössä säädellään vaaraa ja häiriöitä aiheuttavista töistä seuraavaa (17 ): 16

19 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS Jos liikenneväylällä työskenneltäessä sille on sijoitettava välineitä tai tavaraa, on työ saatettava loppuun nopeasti ja liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä. Työpaikka on työn päätyttyä viipymättä kunnostettava ja puhdistettava. Jos liikenneväylällä työskentely tai laitteen sijoittaminen edellyttää liikenneväylän tai sen osan sulkemista taikka muita liikennejärjestelyjä, on asiasta hyvissä ajoin ennen työn aloittamista ilmoitettava rakennusvirastolle tarvittavia liikennejärjestelyjä varten. Rakennusviraston antamia ohjeita on noudatettava. Jos ohjeita ei noudateta, on rakennusvirastolla tarvittaessa oikeus tehdä tai teettää liikennejärjestelyt tai poistaa tarpeettomat järjestelyt työn suorittajan kustannuksella. Työstä vastuussa olevan on pidettävä tarvittavat liikenteenohjauslaitteet koko työn ajan toimintakelpoisena. Laitteet on työn päätyttyä välittömästi poistettava ja ennen työtä vallinnut tilanne palautettava ennalleen. Kuva 5. Kampin työmaa aiheuttaa mittavia tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Kevyen liikenteen järjestelyt työmaan ympäristössä on hoidettu hyvin. Kuntalain 7 mukaiset kuntien omat järjestyssäännöt on suunniteltu korvattavaksi valtakunnallisella järjestyslailla. Järjestyslaissa määrättäisiin turvallisuuden edistämisestä yleisillä paikoilla. Tähän kuuluu mm. päihdyttävien aineiden käytön, teräaseiden pitämisen ja uhkaavan käyttäytymisen lisäksi määräykset rakennustöistä ja mainosten asettamisesta aiheutuvan vaaran estämisestä. Lakiesityksen mukaan kunnat eivät enää voisi itse asettaa omia järjestyssääntöjä. Kuntien järjestyssääntöjen poistamisen tarkoituksena on poistaa kunnilta sellaisten lain omaisten sääntöjen säätämismahdollisuus, joiden rikkomisesta aiheutuu sakkorangaistus. Hallitus on esitellyt lakiehdotuksen eduskunnalle, joka on lähettänyt asian käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan Muita muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa kadulla tehtäviin töihin, on valmisteilla maankäyttö- ja rakennuslakiin ja kunnossa- ja puhtaanapitolakiin. Kaavojentoteuttamistoimikunta on esittänyt mietinnön, jonka mukaan maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäisiin pykälä 161a, joka mahdollistaisi kunnalta maksujen perimisen johtojen sijoittamislupien käsittelystä ja työn valvonnasta aiheutuvista 17

20 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS 2.3 Määräykset kustannuksista. Mietintö on ollut lausunnolla ja se on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Mietintö ei ole edennyt hallituksen esityksenä. Kunnossapitolain muutos koskee mm. kunnan ja kiinteistönomistajan työnjakoa. Lakimuutoksen valmistelu on vasta alkamassa, eikä konkreettisia muutosehdotuksia ole vielä esitetty. Lainsäädäntö ei kiellä kuntaa perimästä maksuja kadulla tehtäviä töitä (kuten johtojen kaivamista) palvelevasta toiminnasta tai asettamasta sanktiota, mutta siinä ei myöskään erityisesti mainita, että maksujen tai sanktioiden asettaminen olisi sallittua. Kouvolan hallinto-oikeudessa käsitellystä tapauksesta (Kouvolan hallinto-oikeuden päätös Nro 01/0565/1) voidaan kuitenkin päätellä, että kaivumaksujen periminen on kielletty. Perustelussa todettiin mm. että kaupungin yksipuoliseen päätökseen perustuvalla tariffipohjaisella, todellisesta vahingosta riippumattomalla kaivumaksulla ei voi korvata laissa mainittua sopimusmenettelyä. Perustelussa todettiin myös, että kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Näin ollen kunta ei voi periä maksua johtojen sijoittamisen ohjauksesta tai yhteensovittamisesta. Kaivumaksu ei ole verrattavissa MRL:n mukaisiin maksuihin tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä. Asian käsittely on siirtymässä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätöksen jälkeen tilanne selviytynee. Tilannetta selkeyttäisi myös esitetty lisäpykälä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa Rakennustyön valvonta, Määräykset ja ohjeet 2000, A1 Suomen rakentamismääräyskokoelma annetaan maankäyttö- ja rakennuslakia ja rakennusasetusta täydentäviä, rakennusteknisiä ja vastaavia määräyksiä ja ohjeita. Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset. Rakentamismääräyskokoelman A1 määräykset koskevat ainoastaan talonrakentamista, joten kadulla tehtävissä töissä määräyksiä voidaan soveltaa vain kohteissa, joissa talonrakennustyömaa tai sen vaikutukset ulottuvat katualueelle. Puhtaasti kadulla tehtäviä töitä ohjaavia rakentamismääräyksiä ei ole. Määräysten mukaan viranomaisella - on oikeus keskeyttää työ, - tulee tarvittaessa vaatia selvitys toimenpiteistä epäkohdan korjaamiseksi, jos rakentamismääräykset eivät täyty ja - viranomaisvalvonnassa huomio kohdistetaan siihen, että hankkeen toteuttamisesta vastuulliset täyttävät lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa heille määrätyt tai muutoin kuuluvat velvollisuutensa. Luvussa 12 käsitellään työmaajärjestelyjä ja toimia rakennustyön aikana (maankäyttö ja rakennusasetus 83 ) - Jos jonkin viranomaisen tai laitoksen hallinnassa oleva johto, laite, varuste tai sitä osoittava merkki on rakennustyön vuoksi vahingoittunut, tästä on ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle tai laitokselle. Rakennustyön joh- 18

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 (6) Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 Myöntää poikkeuksen rakennuskiellosta sitovan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 27/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 27/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 27/2013 1 (6) 5 Yleisten töiden lautakunnan päätösvallan delegointi, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain sekä maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kunnan

Lisätiedot

Työnaikaiset liikennejärjestelyt - opas

Työnaikaiset liikennejärjestelyt - opas Työnaikaiset liikennejärjestelyt - opas SKTY:N Syyspäivät Lahdessa 4.-5.11.2013 yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi, Kuntaliitto Ohjeen taustaa Tavoitteena yhdenmukaistaa tilapäisten liikennejärjestelyjen

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN Ohje sijoitusluvan hakemiseen sekä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle 1. TEE SIJOITUSLUPAHAKEMUS Liitteet: suunnitelmakartta,

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus 27.3.2015 klo 9 15.30 Wetterin auditorio 1 Miia Metsäalho 26.3.2015 LUPA-ASIAT LUPATYYPIT SIJOITTAMISSOPIMUS KATULUPA TAPAHTUMALUPA 3 Sijoittaminen

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE - Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE Kuopion Veden hanke alkoi 5/2014 Raportti julkaistiin VVY:n sivuilla

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN KUNTA TEKNINEN KESKUS Rakennusvalvonta

RAUTJÄRVEN KUNTA TEKNINEN KESKUS Rakennusvalvonta 1 RAUTJÄRVEN KUNTA TEKNINEN KESKUS Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1. LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Alue Rautjärven

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista kunnassa Jokaisella kunnalla tulee olla rakennusjärjestys, jonka avulla kunnassa tapahtuvaa rakentamista ohjataan. Paikalliset

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9. KAUPAN KOHDE Porin kaupungissa sijaitseva tontti KAUPPAHINTA kaupunginosa kortteli tontti Karjaranta 21. Tontin pinta-ala:.. m 2 Tontin

Lisätiedot

Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4. Muut sopimusehdot 2-12

Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4. Muut sopimusehdot 2-12 Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4 Muut sopimusehdot 2-12 2 Vuokranantajan ja vuokralaisen (As. Oy. Kumianpää 1:) välillä

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Sopijapuolet: 1) Kunta 2) Yritys Sopimuksen tarkoitus ja kohde Sopijapuolet ovat tällä sopimuksella sopineet menettelytavoista, oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014 Tonttijohtojen kaivutyöt Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 Verkostopituudet Espoo Helsinki Vantaan Kauniainen Yhteensä Vesijohdot 925 1191 748 39 2903 Jäte-/sekavesiviemärit

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus 11.2.2013 Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työturvallisuusasiakirja Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot