KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002"

Transkriptio

1 KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI

2

3 ESIPUHE Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista. Jaloin-hanke on perustettu kevyen liikenteen edistämiseksi Suomessa. Hankkeen pohjana ovat vuonna 2001 tehdyt Kevyen liikenteen tutkimusohjelma sekä Uutta pontta pyöräilyyn ja Kävely osaksi liikennepolitiikkaa ohjelmat. Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen hankkeessa on selvitettylupakäytännön mahdollisuuksia työmaiden haittojen pienentämisessä. Hankkeessa on keskitytty erityisesti jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kohdistuvien haittojen vähentämiseen ja työmaiden esteettömyyteen. Raportti sisältää kotimaisiin ja ulkomaisiin asiantuntijakyselyihin ja haastatteluihin ja kirjallisuuteen perustuvan kuvauksen kadulla tehtävien töiden ohjauksesta ja ohjaukseen liittyvistä ongelmista. Kehittämisehdotukset on koottu nykytilan analyysin perusteella ja ne koskevat lainsäädännön tarkistamista, kuntien sisäistä organisaatiota, malliratkaisujen tekemistä, tiedottamista, koulutusta ja kaivannon aukioloaikojen lyhentämistä. Projektista on vastannut liikenne- ja viestintäministeriössä Irja Vesanen-Nikitin. Ohjausryhmään ovat hänen lisäksi kuuluneet Kari Korpela liikenne- ja viestintäministeriöstä, Jussi Kauppi Kuntaliitosta, Juhani Ketomaa Helsingin kaupungilta, Leena Silfverberg Ympäristöministeriöstä, Jari Lintuvuori Helsingin energiasta, Pertti Varakas Suomen Maarakentajien Keskusliitosta, Mauri Myllylä Tieliikelaitoksesta, Olli Lappalainen Tuusulan kunnasta, Maija Könkkölä Invalidiliitosta ja Ari Kurppa Invalidiliitosta. Konsulttina työssä on ollut LT- Konsultit Oy, jossa projektipäällikkönä on toiminut Riikka Kallio ja asiantuntijana Elina Regårdh.

4 2

5 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...1 SISÄLLYSLUETTELO...3 YHTEENVETO JOHDANTO Työn tausta Työn tavoitteet Työmenetelmät KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS Johdanto ja sanastoa Lait ja asetukset Määräykset Ohjeet Suunnitelmat Sopimukset ja luvat Valvonta NYKYINEN KÄYTÄNTÖ Lupamenetelmät kunnissa Tiehallinnon käytäntö Teettäjien ja urakoitsijoiden mielipiteet Nykyiset ongelmat ja tarpeet Tukholman lupamenettely Birminghamin lupamenettely LUPAKÄYTÄNNÖN ARVIOINTIA Lainsäädäntö, lupakäytäntö ja kuntien ohjausmahdollisuudet Ohjeet, koulutus ja sanktiot Näkökulmaksi haittojen minimointi Tiedonkulku eri toimijoiden ja kuntalaisten välillä KEHITTÄMISEHDOTUKSET Lainsäädäntöön liittyvät ehdotukset Kunnan hyvä toimintatapa Tiedottaminen ja opastus Urakoitsijoiden koulutus Valtakunnalliset ohjeet ja mallit Kaivannon aukioloajan lyhentäminen JATKOTOIMENPITEET KIRJALLISUUSLUETTELO...63 LIITTEET

6 4

7 YHTEENVETO YHTEENVETO Tausta ja tavoitteet Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista. Projektissa on selvitetty lupakäytännön mahdollisuuksia työmaiden haittojen pienentämisessä näkökulmana erityisesti jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kohdistuvien haittojen vähentäminen, työmaiden esteettömyys ja nykyisten rakenteiden arvon säilyttäminen. Kadulla tehtävillä töillä tarkoitetaan tässä raportissa kadunrakennus- ja korjaustyömaita, kaivutöitä, kuten putki- ja johtotöitä, katualueelle ulottuvia rakennustyömaita ja rakennusten julkisivukorjauksia, katualueella tapahtuvia nostotöitä, viherrakennustöitä sekä talvihoitoa. Hankkeen tavoitteena oli esittää ideoita toimivan lupamenettely- ja sanktiojärjestelmän luomiseksi. Uutta järjestelmää käyttämällä työnaikaisten järjestelyjen laatu on hyvä, työmaiden haitta-ajat lyhentyvät ja työmaakohdat kunnostetaan nopeasti ja laadukkaasti. Yhtenä tarkoituksena oli myös selvittää, minkälaisia lakimuutoksia tehokkaampi lupakäytäntö edellyttäisi, sekä minkälaisia muutoksia lupakäytäntöön voidaan tehdä ilman lakimuutoksia. Kadulla tehtävien töiden ohjaus Kadulla tehtävien töiden ohjaus perustuu lainsäädäntöön, määräyksiin, ohjeisiin, suunnitelmiin ja sopimuksiin sekä lupiin. Toimijoita kadulla tehtävissä töissä ovat kunta, työn tilaaja ja urakoitsija. Kunta on kadunpitäjänä vastuussa kuntalaisille katujen kunnosta. Kunnan mahdollisuuksia vaikuttaa tilaajan ja urakoitsijan toimintaan ovat ohjeet, sopimukset ja luvat, valvonta sekä suunnitelmien hyväksymisvaihe. Sopimuksista ja luvista tärkeimpiä ovat hankekohtainen lupa sijoittaa johtoja laaditun suunnitelman mukaisesti (sijoituslupa), lupa antaa yksityiselle rakentajalle oikeus kaivaa kunnan hallussa olevalla alueella (kaivulupa) ja lupa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Nykyisiä ongelmia Kadulla tehtäviä töitä ohjaava lainsäädäntö on toimialakohtainen ja hajanainen. Eri johtojen sijoittaminen on käsitelty eri laeissa, mikä asettaa toimijat eriarvoiseen asemaan. Lainsäädännössä ei suoraan kerrota, missä määrin kunta voi itse asettaa tarkennettuja ohjeita ja määräyksiä, vaatia koulutusta tai asettaa rangaistuksia. Epäselvää on myös, missä määrin kunta voi periä maksuja kaivutöihin liittyvien tehtävien hoidosta. Tämä ja kehitykseen käytettävissä olevien resurssien puute aiheuttaa monissa kunnissa epävarmuutta sen suhteen, mikä olisi paras tapa järjestää kadulla tapahtuvien töiden ohjaus ja valvonta. Myös mallien ja ohjeiden puute mainittiin kehittämisen esteeksi. Uhkasakon ja teettämisuhkan asettamisoikeus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisella. Yleisten alueiden kuntoa, puhtaanapitoa ja kevyen liikenteen väylien esteettömyyttä ja turvallisuutta saa saman lain mukaan valvoa kunnan määräämä viranomainen. Lisäksi kunnossaja puhtaanapitolain mukaan rakennuslautakunta yhdessä poliisiviranomaisen 5

8 YHTEENVETO kanssa valvoo mm. kaivutöiden jälkitöitä. Valvonta- ja sanktio-oikeuden hajaantuminen kunnan eri viranomaisille vaikeuttaa huomattavasti kadulla tehtävien töiden ohjausta. Lain mahdollistamien uhkasakon ja teettämisuhkan lisäksi muunlaiset sanktiot ovat mahdollisia vain, jos niistä on erikseen sovittu sopimuksessa. Yleissopimus on luonnollisin paikka sopia sanktioista, sillä niiden käyttö edellyttää molempien osapuolien hyväksyntää. Tukholma ja Birmingham tarjosivat kaksi esimerkkiä siitä, miten uhkasakkoja ja palkitsemista voidaan käyttää eri tavoin hyväksi laatua tavoiteltaessa. Yhteistä molemmille esimerkeille on hyvin täsmällinen työn ohjeistus ja urakoitsijoiden koulutus sekä tarvittaessa uhkasakkojen käyttö. Laadukas työ edellyttää kaikkien osapuolten yhteistä käsitystä tavoitellusta laadusta. Tähän päästään koulutuksella ja täsmällisillä ohjeilla ja määräyksillä. Nykyään kuntien lupaehdot ja sopimukset eivät aina ole riittävän täsmällisiä ja eri osapuolten vastuita ei määritetä tarpeeksi selvästi. Ongelmia tuottavat myös puutteellisesti täytetyt lomakkeet ja sopimuksista puuttuvat viittaukset työssä noudatettavista ohjeista ja määräyksistä. Kunnan tärkein keino vaikuttaa lopputuloksen laatuun on kaivulupa ja siihen liittyvät ohjeet ja ehdot. Kadulla tapahtuvien töiden keskeiset tekniset ohjeet ovat laajalti käytössä ja hyvin tunnettuja. Puutteita on liikennöitävyyteen, työmaan hoitoon ja esteettömyyteen sekä kunnan sisäiseen organisointiin liittyvien ohjeiden tuntemuksessa. Suomalaisesta ohjeistuksesta, ohjeiden käytöstä ja työmaakulttuurista näkyykin selvästi, että työmaan siisteydestä ja suojauksesta, jälkitöistä sekä kevyen liikenteen väylien liikennöitävyydestä ja esteettömyydestä huolehtimista ei mielletä kuuluvaksi varsinaisen työn tekemiseen. Tämän takia kadulla tehtäviä töitä ohjaavia ohjeita tulee jatkossa tarkentaa, ja vaatimuksia edellä mainittujen asioiden osalta tiukentaa. Tiedonkulun puutteet ovat yleisiä ja aiheuttavat monenlaisia ongelmia. Kunnan sisällä tiedonkulun katkokset vaikeuttavat työmaiden koordinointia ja yhteensovittamista ja aiheuttavat epäselvyyttä työmaiden valvonnassa. Kunnan, rakennuttajan ja urakoitsijan väliset tietokatkokset vaikeuttavat töiden aikatauluttamista, mikä johtaa kaivantoaikojen pitkittymiseen. Puutteet tiedonkulussa kuntalaisiin päin aiheuttavat närkästystä ja turhia puhelinsoittoja kuntaan ja urakoitsijalle. Kehittämisehdotuksia Kehittämisehdotuksista tärkein on lainsäädännön kehittäminen koskien maksujen perimistä, tarkennettujen määräysten antamista, työmaan valvontaa ja työmaan ympäristön puhtaana- ja kunnossapitoa. 1. Uusi suunnitteilla oleva järjestyslaki poistaisi kuntien mahdollisuuden asettaa järjestyssäännöillä sellaisia määräyksiä, joiden rikkomisesta voidaan määrätä sanktio. Tämän takia maankäyttö- ja rakennuslaissa tulisi vahvistaa kunnan mahdollisuuksia ohjata kadulla tehtäviä töitä. Kunnalla tulisi olla myös mahdollisuus periä sanktiomaksuja laadukkaan työn takaamiseksi. 2. Määräykset kadulla tehtävien töiden valvonnasta tulisi siirtää kokonaisuudessaan kunnossapitolakiin, jonka muutostyö on alkamassa. Tällöin kaikki katujen ja yleisten alueiden ylläpitoa koskevat asiat saataisiin samaan lakiin. 6

9 YHTEENVETO 3. Lainsäädännön edelleen kehittämiseksi olisi perustettava työryhmä, jonka tehtävänä on tutkia mahdollisuutta saada kaikki johtojen ja laitteiden sijoittamista koskevat määräykset samaan lakiin. Kuntien sisäistä organisaatiota ja lupakäytäntöä tulisi kehittää hyvän lupakäytännön periaatteiden pohjalta. Hyvässä lupakäytännössä lupien hakeminen, myöntäminen ja tiedonkulku sujuu nopeasti ja vaivattomasti sekä kunnan sisällä että kunnan ja asiakkaan välillä, ja määräykset ja vastuut ovat selvät kaikille osapuolille. Hyvä lupakäytäntö näkyy asiakkaaseen päin yhden luukun periaatteena ja kirjallisina ohjeina ja määräyksinä. Yhden luukun periaatteessa kaikki kadulla tehtävään työhön tarvittavat asiat hoituvat yhdeltä luukulta yhdellä käynnillä. Kunnassa myönnetyistä luvista pidetään rekisteriä, johon kaikilla lupia käsittelevillä henkilöillä on pääsy. Kunta koordinoi kadulla tehtäviä töitä järjestämällä kunnan ja eri laitosten välisiä koordinaatiokokouksia kaksi kertaa vuodessa. Kuntien avuksi täsmällisten sopimusten ja lupien laatimiseen tarvitaan valtakunnallisia ohjeita ja malliratkaisuja. Malliratkaisujen, ohjeiden ja lomakkeiden tulee olla helposti kaikkien saatavilla esimerkiksi internetissä. Työturvallisuuslain mukaan katu- ja tiealueella työskentelevien tulee olla ammattitaitoisia. Ammattitaito voidaan varmistaa vaatimalla työntekijöiltä tiettyä koulutusta. Osa kunnista vaatii jo tällä hetkellä tietyn koulutuksen käymistä tai järjestää itse koulutusta. Valtakunnallisesti yhtenäiseen tilanteeseen päästäisiin, jos olisi olemassa koulutus, joka kaikilta katu- ja tiealueella työskenteleviltä vaaditaan. Kuntien, ammattijärjestöjen, Tiehallinnon, Suomen Kuntaliiton ja liikenne- ja viestintäministeriön olisi yhteistyössä pyrittävä vaikuttamaan koulutuksen tarjontaan ja koulutusmateriaalin laatimiseen. Kadulla tehtävistä töistä tiedottamista ja työmaista opastamista tulee lisätä huomattavasti. Kaikessa tiedottamisessa tulee lähteä asiakkaiden tarpeiden huolehtimisesta. Työmaista tulee saada tieto haluttaessa etukäteen ja kaikissa tapauksissa työmaalla tulee selvitä työmaan tarkoitus, työmaan kesto ja yhteystiedot. Työmaasta tulee myös varoittaa ajoissa ja työmaan ohi johtavien opasteiden on oltava selkeitä ja kaikkien käytettävissä ja reitin esteetön ja turvallinen. Opasteiden ja tiedottamisen kehittämiseksi tulee perustaa kehityshanke. Rakennuttaja ja rakentaja voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa huomattavasti kaivannon aukioloaikaan, kaivannosta aiheutuvaan haittaan ja tiedotuksen tehokkuuteen. Rakennuttajien ja rakentajien tulee pyrkiä lyhentämään kaivannon aukioloaikaa ja kaivannoista aiheutuvia haittoja mm. työn huolellisella suunnittelulla, puolivalmisteiden käytöllä, aktiivisella tiedottamisella ja yhteistyöllä ja kehittämällä maarakennusalan rakentamisratkaisuja ja työmenetelmiä. 7

10 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Työn tausta Kadulla tehtävillä töillä tarkoitetaan tässä raportissa kadunrakennus- ja korjaustyömaita, kaivutöitä, kuten putki- ja johtotöitä, katualueelle ulottuvia rakennustyömaita ja rakennusten julkisivukorjauksia, katualueella tapahtuvia nostotöitä, viherrakennustöitä sekä talvihoitoa. Kadulla tehtävien töiden työmaa-aikojen pitkittyminen, laiminlyönnit työmaiden aikaisissa liikennejärjestelyissä ja opastuksissa sekä työmaiden jälkihoidon puutteellisuus aiheuttavat haittaa liikenteelle ja esteettömälle liikkumiselle. Erityisesti haitat kohdistuvat jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin. Töiden aikana kevyen liikenteen yhteydet saattavat olla merkittävästi heikentyneet tai kokonaan poikki, eikä korvaavaa yhteyttä ole aina osoitettu. Lisäksi toistuvat työmaat heikentävät katujen rakennetta ja päällysteen kuntoa vähitellen, ja laskevat siten katujen arvoa. Esteetön ympäristö merkitsee sitä, että kaikille liikkujaryhmille turvataan helppopääsyiset ja turvalliset liikkumismahdollisuudet. Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta ympäristön pientenkin yksityiskohtien on oltava kunnossa. Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön kyky liikkua ja toimia itsenäisesti on sairauden, vamman, ikääntymisen tai muun syyn takia heikentynyt joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Esteisyys voi liittyä moneen eri asiaan: aisteihin, liikkumiskykyyn, hahmottamis-, ymmärtämis- ja oppimiskykyyn tai muihin liikkumista hankaloittaviin tekijöihin, kuten allergioihin. Esteetöntä ympäristöä suunniteltaessa tulee siis ottaa huomioon fyysisen ympäristön lisäksi myös muut liikkumiseen vaikuttavat tekijät, kuten liikenteestä annettavan informaation selkeys ja ymmärrettävyys. Esteettömyyden vaatimus pohjautuu perustuslain määrittelemiin kaikkien yhdenvertaisista oikeuksista yhteiskunnassa sekä vammaispoliittisiin ohjelmiin. Esteettömyyteen on kiinnitetty kasvavassa määrin huomiota (esim. Helsingin kaupunki 2001, Tielaitos 2002). Kysymys on paljolti työn laadusta ja sen tavoitteiden määrittelystä: kun tehdään jotain, se voidaan tehdä saman tien loppuun harkitusti ja tavoitteellisesti. Useimmiten ympäristön esteettömyyttä parannetaan jo pienillä teoilla. Helsingin Ruoholahden katualueiden laatuanalyysissä arvioitiin katualueiden keskeneräisyyttä aiheuttavia tekijöitä (Henttu 2001). Huhtikuussa 2001 todettiin 97 keskeneräistä kohtaa. Näistä 2/3 oli toistuvasti esiintyviä: vaurioita päällysteessä tai reunakivessä, kivikasoja ja irtokiviä tai turhia liikennemerkkejä. Kaikki nämä ovat vaaraksi kävelijöille ja pyöräilijöille. Noin 1/4 ongelmista olivat sellaisia, joihin voitaisiin helposti puuttua siivoamalla (kivikasa 7 %, irtokiviä 14 %, turhia liikennemerkkejä 5 %). Eniten haittaa kadulla tehtävistä töistä on apuvälineiden kanssa liikkuville ja näkövammaisille. Kaivantojen yli tehdyt sillat ja väliaikaiset luiskat saattavat olla liian jyrkkiä ja kynnykset liian korkeita tai kevyen liikenteen väylälle jäänyt tila liian ahdas esimerkiksi pyörätuolia käyttävälle. Näkövammaisille vaaraa aiheuttavat tutulle kulkuväylälle yllättäen ilmestyneet esteet sekä puutteet kaivanto- 8

11 JOHDANTO 1.2 Työn tavoitteet jen ja työmaiden suojaamisessa ja merkitsemisessä. Työmaiden puutteelliset ja vain näköaistiin perustuvat opasteet vaikeuttavat näkövammaisten suunnistautumista ja työmaan ohi pääsemistä. Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää lupakäytännön mahdollisuuksia työmaiden haittojen pienentämisessä. Johtojen sijoittamista ohjaava lainsäädäntö on tällä hetkellä sirpaleinen ja kunnissa on käytössä hyvin erilaisia lupakäytäntöjä. Monet kunnat ovat kokeneet kadulla tehtävien töiden ohjauksen sekä oman lupakäytännön kehittämisen vaikeaksi nykyisen lainsäädännön puitteissa. Tämän työn yhtenä tarkoituksena on ollut selvittää minkälaisia lakimuutoksia tehokkaampi lupakäytäntö edellyttäisi sekä minkälaisia muutoksia lupakäytäntöön voidaan tehdä ilman lakimuutoksia. Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan toimiva lupamenettely- ja sanktiojärjestelmämalli, jota käyttämällä työnaikaisten järjestelyjen laatu on hyvä, työmaiden haitta-ajat lyhentyvät ja työmaakohdat kunnostetaan nopeasti ja laadukkaasti. Hankkeen tavoitteet jaettiin neljään alakohtaan: 1) selvitetään, mistä työmaakohtien järjestelyjen nykyiset puutteet johtuvat, ja etsitään hyviä esimerkkejä lupa- ja valvontamenettelyistä, - Missä määrin työnaikaiset liikennejärjestelyt ja työmaiden hoito poikkeaa ohjeista, ja ovatko ohjeet oikean suuntaisia. Erityisesti kiinnitetään huomiota - katutyömaan kokonaislogistiikkaan, - työmaa-alueen erottamiseen ja merkitsemiseen, - työturvallisuuteen (esim. nostotyöt), - ilkivaltaan työmailla, - työmaa-alueen käytön optimointiin, - ympäristön siisteyteen ja aitaamiseen, - työmaan jälkihoitoon. - Miten erityisesti kevyen liikenteen olosuhteet on otettu huomioon työmailla: Huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen kulkureitin yhtenäisyyteen, esteettömyyteen ja tuvallisuuteen (mm. johdattavuus, tasaisuus, riittävä kitkaisuus, sivu- ja pituuskaltevuus, valoisuus). - Mitkä muut työt kuin kadunrakennustyöt, kaivutyöt ja rakennusten korjaustyöt aiheuttavat esteitä kadulla liikkumiseen, ja miten tätä harmaata aluetta voidaan valvoa. - Miten kadunkaivutöiden lupa- ja valvontamenettely toimii eri kunnissa. Mikä on vastuukäytäntö eri kunnissa, ja mitkä ovat suurimmat ongelmat. Tässä yhteydessä tarkastellaan - urakkaohjeet, - lupamenettely, - työmaan valvontamenettely, - työmaiden jälkihoito ja kuntoon saattaminen, - kadulla tehtävien töiden eri osapuolet ja toimijat ja - eri organisaatioiden välinen tiedonkulku ja yhteistoiminta. 9

12 JOHDANTO 1.3 Työmenetelmät 2) laaditaan mallit lupa- ja valvontamenetelmien kehittämiseksi, valvonnan työkaluksi esitetään esteettömyystarkastelun malli sekä arvioidaan tietotekniikan hyväksikäytön mahdollisuuksia valvonnassa. 3) laaditaan mallit kadun pitäjän sanktiojärjestelmän luomiseksi ja 4) selvitetään asiakaspalautejärjestelmän nykytilanne ja tehdään ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Kadulla tehtävien töiden työmenetelmiin, lupakäytäntöön, määräyksiin ja ohjeisiin tutustuttiin käymällä läpi aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja lainsäädäntö. Kirjallisuudesta tutkittiin mm. määräykset, suunnitteluohjeet ja urakkaohjeet sekä joidenkin kuntien järjestyssääntöjä, rakentamismääräyksiä ja kaivutyön ohjeita. Kirjallisuustarkastelua täydennettiin asiantuntijoiden haastatteluilla. Käytännön ongelmia ja lupakäytäntöjä selvitettiin kunta-, urakoitsija- ja teettäjähaastatteluin. Haastateltaviksi valittiin viisi eri kokoista kuntaa Uudeltamaalta: Siuntio, Sipoo, Tuusula, Porvoo ja Helsinki. Haastattelut tehtiin ryhmähaastatteluina, ja ryhmässä oli paikalla kunnasta riippuen yhdestä kuuteen henkilöä. Haastateltavat edustivat lupia myöntäviä ja käsitteleviä sekä valvontaa hoitavia virkamiehiä. Teettäjien edustajista haastateltiin sähkölaitosta ja teleyrittäjiä ja urakoitsijoista maarakennusurakoitsijaa sekä uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen talonrakennusurakoitsijoita. Lupakäytännön ongelmien lisäksi haastatteluilla haluttiin selvittää hyviä esimerkkejä lupa- ja valvontamenettelyistä sekä tutkia asiakaspalautejärjestelmän nykyistä toimintaa ja ongelmia. Näkökulman ja asiapohjan laajentamiseksi otettiin mukaan myös kaksi ulkomaista esimerkkiä. Esimerkeiksi valittiin Ruotsista Tukholma suhteellisen samankaltaisen lainsäädännön takia ja Englannista Birmingham hyvien esimerkkien perusteella. Ulkomaisia lupakäytäntöjä selvitettiin tutustumalla kirjallisuuteen, haastatteluin, sähköpostikeskusteluin sekä seminaariesitelmiä kuuntelemalla. Ulkomaisista lupakäytännöistä ei ollut tarkoitus tehdä kattavaa järjestelmän kuvausta, vaan esimerkeillä haluttiin selvittää eroja ja yhtymäkohtia suomalaiseen järjestelmään sekä löytää käytäntöjä, jotka olisivat sovellettavissa Suomeen. 10

13 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS 2 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS 2.1 Johdanto ja sanastoa Kadulla tehtävien töiden ohjaus perustuu lainsäädäntöön, määräyksiin, ohjeisiin, suunnitelmiin ja sopimuksiin sekä lupiin (kuva 1). Tässä luvussa esitellään keskeisiä kadulla tehtäviin töihin vaikuttavia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Aihepiiri on laaja ja ohjeisto hajanainen. Kirjallisuuskatsaus kattaa tärkeimmät alueet, kuten johtojen sijoittamisen aiheuttamat kaivannot jättäen pienimerkityksisiä ja vähemmän kirjallisuudessa käsiteltyjä alueita (esim. tilapäiset siirtolavat ja mainokset) vähemmälle huomiolle. Ministeriöt ja eduskunta Ministeriöt, Suomen kuntaliitto, Suomen kuntatekniikan yhdistys, kunnat ja muut liitot Kunnat Lainsäädäntö ja sitä täydentävät määräykset Ohjeet Suunnitelmat Sopimukset ja Kunnat luvat Kuva 1. Kadulla tehtävien töiden ohjaus perustuu lainsäädäntöön, määräyksiin, ohjeisiin, suunnitelmiin ja sopimuksiin sekä lupiin. Toimijoita kadulla tehtävissä töissä ovat kunta, työn tilaaja ja urakoitsija (kuva 2). Tässä työssä keskitytään kunnan mahdollisuuksiin vaikuttaa tilaajan ja urakoitsijan toimintaan kadunpitäjänä ja valvojana (kuvan 2 harmaa alue). Työn tilaaja saattaa olla kunta (esim. tekninen virasto), kunnan liikelaitos (esim. vesilaitos), yksityinen yritys (esim. teleyritys tai rakennusyritys), taloyhtiö tai yksityinen henkilö (esim. pientalorakentaja). Toteuttajana saattaa rakennusyrityksen lisäksi olla myös kunta, vaikkakin kunnan oma työ maarakennusalalla on vähentynyt selvästi. Lisäksi kunta on sekä kadunpitäjä että töiden valvoja. Kadulla tehtäviä töitä ohjaava lainsäädäntö koskee kunnan, tilaajan ja urakoitsijan toimintaa. Kunta on kadunpitäjänä vastuussa kuntalaisille katujen kunnosta. Katujen kuntoon vaikuttavat mm. kaivutyöt, joita urakoitsijat tekevät tilaajan toimesta. Kunta voi ohjata katujen kuntoa ja kadulla tehtäviä töitä tilaajan ja urakoitsijan kautta ohjein, sopimuksin ja luvin sekä suunnitelmien hyväksymisvaiheessa. KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT 11

14 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS TILAAJA = kunta, kunnan liikelaitos, yritys tai yksityinen henkilö KADUNPITÄJÄ = kunta URAKOITSIJA = rakennusyritys tai kunta VALVOJA = kunta KUNTALAINEN Kuva 2. Kadulla tehtävien töiden osapuolet ja osapuolten vaikutusmahdollisuudet. Seuraavassa on määritelmät lainsäädännössä, määräyksissä ja ohjeissa esiintyvistä toimijoihin liittyvistä termeistä. Kadunpitäjä on kunta ellei se ole antanut sille kuuluvaa kadunpitoa kokonaan tai osittain muiden tehtäväksi. Lopullinen vastuu kuitenkin aina kunnalla. Rakennuttaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työn tuloksen. Urakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työn tuloksen. - Pääurakoitsija on rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle sopimuksenmukaisessa laajuudessa kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet. - Sivu-urakoitsija on rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva, pääurakkaan kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija. - Aliurakoitsija on urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija. Päätoteuttaja on pääurakoitsija tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja tai muu taho, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. Päätoteuttajan vastuulla on mm. työmaan työturvallisuus ja ympäristön puhtaanapito. Päätoteuttajasta ja sen tehtävistä on määrätty Valtioneuvoston päätöksessä työturvallisuudesta rakennushankkeessa 629/1994. Työmaan vastaava on maankäyttö- ja rakennuslain (122 ) mukainen vastaava työnjohtaja. Lupaa tai viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja vastaa myös rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. 12

15 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS 2.2 Lait ja asetukset Työmaalla on sekä kunnan määräämä valvoja että joissakin tapauksissa rakennuttajan määräämä valvoja. Jatkossa valvojalla tarkoitetaan kunnan valvojaksi määräämää viranomaista. - Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetään kunnan määräämän viranomaisen tehtäväksi valvoa kunnan yleisten alueiden kuntoa, puhtaanapitoa, ympäristön viihtyisyyttä ja kevyen liikenteen väylien esteettömyyttä ja turvallisuutta. Laki yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta määrittelee kunnossa- ja puhtaanapidon valvojaksi rakennuslautakunnan yhdessä poliisiviranomaisten kanssa. Kunnossa- ja puhtaanapidon valvontaan kuuluu myös kaivutöiden jälkitöiden valvonta. Laissa määriteltyjen valvojien lisäksi kunnilla voi olla tarkennettuja määräyksiä töiden valvonnasta järjestyssäännöissä ja rakennusjärjestyksessä. - Rakennuttajan määrittelemä työmaan valvoja on tilaajan edustaja. Työmaan valvoja toimii rakennuttajan ja urakoitsijan välisen urakkasopimuksen määrittelemien oikeuksien puitteissa. Esteettömyys Maankäyttö ja rakennuslaki Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö Yhteiskuntaa tai kiinteistöä palvelevien johtojen sijoittaminen Viestintämarkkinalaki Oikeus telekaapelin sijoittamiseen Telekaapelin vuokrausvelvollisuus Laki kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta Sähköturvallisuuslaki Tieliikennelaki Kunnallislaki järjestyssäännöt Ympäristönsuojelulaki Siisteys ja puhtaus Valvonta Johtojen ja laitteiden siirtäminen Liikenteen ohjaus Tilapäiset liikennejärjestelyt Melun- ja tärinäntorjunta, meluilmoitus Kuva 3. Kadulla tehtäviä töitä ohjaava lainsäädäntö ja eri lakien vaikutus eri kadulla tehtävien töiden osa-alueisiin. Kadulla tehtäviä töitä ohjaavaa lainsäädäntöä on monissa laeissa ja asetuksissa (kuva 3). Eri kunnallistekniikan osa-alueilla toimijat ovat tällä hetkellä lainsäädännöllisesti eri asemassa, sillä kaivutöitä käsittelevät lait ovat toimialakohtaisia, esim. viestintämarkkinalaki käsittelee telekaapeleiden sijoittamista ja maakaasuasetus maakaasuputkia. Vesihuollon ja kaukolämmön osalta puuttuvat 13

16 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS toimialakohtaiset säädökset, joten niiden sijoittamisessa toimitaan maankäyttöja rakennuslain mukaan. Keskeiset lainkohdat on koottu liitteeseen 1. Maankäyttö- ja rakennuslaki on se laki, jossa ohjataan eniten kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Yleisissä säännöksissä korostetaan terveellisen, turvallisen ja viihtyisän, sosiaalisesti toimivan, esteettisesti tasapainoisen ja eri väestöryhmien kuten lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeet tyydyttävän elinympäristön aikaansaamista. Katu määritetään käsittäväksi asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu. Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtämisestä todetaan, että johdon, laitteen tai rakennelman omistaja tai haltija on velvollinen siirtämään sen kunnan hyväksymään paikkaan. Kunta, tai se, jonka vastuulla yleisten alueiden toteuttaminen on, vastaa siirtokustannuksista, jollei ole kohtuullista edellyttää johdon, laitteen tai rakennelman omistajan tai haltijan vastaavan siirtokustannuksista kokonaan tai osittain taikka jollei siirtokustannusten jaosta ole toisin sovittu. Kuva 4. Katu käsittää katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen. Helsingin Aleksanterinkadulla kadun alaista tilaa täyttää johtojen lisäksi katulämmitys. (Kuva: Pia Salmi, LT- Konsultit Oy.) Lain luvussa 21 käsitellään rakentamiseen liittyviä järjestelyjä. Pykälässä 161 velvoitetaan kiinteistön omistaja ja haltija sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Säädökset koskevat myös yleisen alueen omistajaa ja haltijaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi myös antaa määräyksiä kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä (162 ). 14

17 KADULLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJAUS Laissa annetaan myös määräyksiä koskien rakennetun ympäristön hoitoa (luku 22). Kunnan määräämä viranomainen valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. Kevyen liikenteen väylät tulee säilyttää liikkumiselle esteettöminä ja turvallisina (167 ). Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin (182 ). Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Maankäyttö- ja rakennusasetus antaa luvussa 9 katuja, puistoja ja muita yleisiä alueita koskevia määräyksiä. Määräyksissä velvoitetaan johtojen, laitteiden ja rakennelmien omistajan tai haltijan olevan velvollinen toimittamaan johtoa koskevat tarpeelliset tiedot kunnan ylläpitämään rekisteriin. Rakentamiseen liittyviä järjestelyjä käsitellään luvussa 13. Nämä järjestelyt koskevat vain rakennusluvan alaisia toimenpiteitä eli kadulla tehtävistä töistä vain talonrakennustyömaan yhteydessä tapahtuvia kadunrakennustöitä ja liikennejärjestelyjä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava katualueen tai muun yleisen alueen sekä kunnallisteknisten ja näitä vastaavien laitteiden varjelemisesta vahingolta ja vahinkojen korjaamisesta. Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Lisäksi rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä työmaan aitaamisesta, suojarakenteista henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteistä liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämisestä niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille ja ohikulkijoille (83 ). Viestintämarkkinalaki säätelee teleyrityksen velvollisuuksia ja oikeuksia. Laissa annetaan teleyrityksille oikeus sijoittaa telekaapeli toisen maalle (28 ). Yhdyskunnan ja kiinteistön tarpeisiin voi telekaapelin sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, mutta viestintämarkkinalain perusteella telekaapelin voi sijoittaa myös televerkkoyrityksen laatiman reittisuunnitelman perusteella. Reittisuunnitelmat on laadittava käyttäen mahdollisuuksien mukaan tiealueita ja yleisiä alueita. Suunnitelma on laadittava siten, ettei telekaapelien rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheudu haittaa tai vahinkoa, joka on kohtuullisin kustannuksin vältettävissä (29 ). Televerkkoyrityksellä on oikeus täytäntöönpanokelpoisen reittisuunnitelman nojalla ryhtyä telekaapelireitillä rakentamistöihin (31 ). Viestintämarkkinalaissa määrätään myös televerkkoyrityksen velvollisuudesta vuokrata kaapelikanavien vapaana olevia osia. Telemarkkinaasetuksessa käsitellään telekaapeleiden sijoittamista pykälissä 4-7 ja määrätään, että televerkkoyritysten tulee järjestää telekaapeleiden sijaintitietopalvelu. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta velvoittaa pitämään kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat alueet. Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja puhtaanpito toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä. Kadulla tehtävistä töistä tämän lain piiriin kuuluvat esimerkiksi kaivutöiden jälkitöihin liittyvän päällystyksen uusiminen ja alueen siivous. Lain mukaan rakennuslautakunnan on yhdessä po- 15

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Tienvarsimainonnan käsikirja 1

Tienvarsimainonnan käsikirja 1 1 2 3 Helsinki 2002 4 ISBN 951-726-924-2 Raportin taitto ja piirustukset: Ari Pirttisalo Raportin valokuvat: Hämeen tiepiiri (22, 35) Oulun tiepiiri (6, 9, 15, 18, 19, 31, 33, 34, 35, 40) Lapin ympäristökeskus

Lisätiedot

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 Rakennuksen sopeutuminen

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 5 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS EHDOTUS 28.8.2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO..2013..2013..2013 (Voimassa..20 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 5 1.1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakennustapaohjeet 5 Rakennuksen

Lisätiedot

Loppuraportti. Esteettömyysstrategia Pvm 2.6.2009. TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44

Loppuraportti. Esteettömyysstrategia Pvm 2.6.2009. TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44 TEKNINEN KESKUS Sivu 1/44 Passeli Oulu kaupunki kaikille Rakennetun ympäristön esteettömyysstrategia ja toimintaohjelma 2020 06/2009 TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44 TEKNINEN KESKUS Sivu 3/44 ESIPUHE Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET I YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakentamistapaohjeet 5 Rakennuksen suunnittelijat, toteuttajat

Lisätiedot

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Turvallisuus teollisuuspuistossa Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Versio 1.0, maaliskuu 2008 1 Alkusanat Vuosina 2006-2008 toteutetun Turvallisuus teollisuuspuistossa

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys 1 2012 Savitaipale 2 Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys Käsittely: Lupa- ja toimitusjaosto: 10.05.2012 Tekninen lautakunta: 10.05.2012 Kunnanhallitus: 14.05.2012 Kunnanvaltuusto: 21.05.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ... 4 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakentamistapaohjeet 4 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT 4 Rakentamisen luvat 4 5 Toimenpidelupa

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 Pentti Väisänen Aimo Karvonen Seija Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena våg pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot